Page 1

TIJD Zomermaanden: vakantietijd. Jezelf verwennen. Nieuwsgierig de andere kant van de wereld ontdekken of luieren in je eigen achtertuin. Deels verzopen en deels gegrild. Doet er niet toe, als je batterijen maar weer opgeladen worden. Hoe dan ook, in een mum van tijd weer voorbij. September en oktober laten nooit na stipt hun rechten op te eisen. Schoolpoorten zwaaien opnieuw open; kantoren, ateliers en fabrieken draaien weer op kruissnelheid. Senioren komen weer tijd te kort! De nazomer hoeft niet perse saai te zijn. Cornelius zorgt voor de feeststemming. ’t Is een van die jaren dat de noveen van onze patroonheilige twee zondagen telt. Tijd ook voor een verjaardagsfeestje: ons aller OCwordt er -jaweldertig. Aalbeke dobbert verder naar de toekomst: afwerking dorpskernvernieuwing, nieuwe plannen en projecten lanceren,…en waarom niet eens dromen. Het moet niet altijd voorspelbaar zijn. 14 oktober is voor die toekomst belangrijk: een nieuwe gemeenteraad wordt voor de volgende zes jaar verkozen. Talrijke moedige dorpsgenoten dingen mee naar onze stem. Laat ze luid klinken. Stembrief en geketende rode potlood worden folklore. Oefenen maar met die stemcomputer. Volgende afspraak: herfst en winteruur. Alleen wij mensen hebben soms de illusie dat de tijd even stilstaat.

1

‘t Aaltje

september oktober 2012

NIEUWE GEBRUIKERS IN BRANDWEERKAZERNE De reorganisatie van de brandweer voegde de vrijwilligers van Aalbeke en Marke samen tot één groep. Daardoor staat de brandweerkazerne in de Bergstraat leeg. Recent is duidelijk geworden dat een sociaal woningbouwproject op die locatie niet mogelijk is. Daarom besliste het stadsbestuur om de huidige gebruikers van ’t Skut naar de kazerne te laten verhuizen. De oude Sint-Corneliuszaal komt te koop te staan, om er nieuwe woningen te laten bouwen. Al in 2008 maakte het stadsbestuur een studie van haar gebouwenpatrimonium. In de eerste plaats wou men een goed beeld krijgen van de toestand van alle gebouwen. Tegelijk was het de bedoeling om de diensten en hun huisvesting in Aalbeke, Bellegem en Bissegem te optimaliseren. Ondertussen opent in september het grondig vernieuwde ontmoetingscentrum De Wervel van Bellegem en staan de aannemers klaar om ook het OC De Vonke in Bissegem aan te pakken.

Beste tijd gehad De studie van 2008 leidde ook tot het besluit dat het OC Aalbeke een grondige vernieuwing nodig heeft en dat de lokale stadsdiensten beter en efficiënter moeten kunnen worden samengebracht. Bovendien maakte een

Tijdens de werken aan de Moeskroensesteenweg wordt de leegstaande kazerne gebruikt als “garageweg” voor de bewoners.

29ste jaargang nr. 170


bouwfysische studie van het gebouw in de Lauwsestraat duidelijk dat het Skut zijn beste tijd heeft gehad en dat er enorme kosten zouden moeten worden gemaakt om het gebouw te renoveren, ook al omdat het op het vlak van energieverbruik “zo lek als een zeef” is. In eerste instantie kregen de twee sociale huisvestingsmaat-schappijen die in Aalbeke actief zijn, Eigen Haard is Goud Waard en de Zuid-WestVlaamse Huisvestings-maatschappij, de kans om de kazerne te kopen om er nieuwe sociale woningen te realiseren. Maar, het bleek al snel dat een bouwproject op die locatie niet mogelijk was. Een nieuwe denkpiste werd geopend: kunnen de twee actieve verenigingen die nu nog in de Lauwsestraat gehuisvest zijn (de harmonie en KLJ Aroma) verhuizen naar de kazerne? Ook het conservatorium, met de klas samenspel, maakt wekelijks gebruik van het repetitielokaal van de harmonie. Af en toe repeteren er ook wel eens andere muziekgroepjes. Het voorste gedeelte van het gebouw werd tot voor enkele jaren gebruikt door het jeugdhuis ’t Skut. Het (informeel) overleg van Aalbeekse jeugdorganisaties organiseert er van tijd tot tijd, onder de verantwoordelijkheid van het beheerscomité van het OC, een jeugdactiviteit. Na besprekingen binnen het beheerscomité van het OC, de dorpsraad ARKO en de betrokken verenigingen heeft het schepencollege er nu mee ingestemd om de kazerne te herbestemmen als een bijhuis van het OC, met het accent op muziekbeoefening. De belangrijkste gebruiker wordt de harmonie, naast de wijkafdeling van het conservatorium en sporadisch ook andere Aalbeekse verenigingen. Ook KLJ Aroma krijgt er onderdak.

Samenwerking Om vlot te kunnen werken sluit de stad met de harmonie een samenwerkingsovereenkomst af om 2

‘t Aaltje

september oktober 2012

De Sint-Corneliuszaal is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed omwille van het “art-deco-geïnspireerd parement getypeerd door het contrasterend baksteengebruik en het volumespel”.

In “Aalbeke. Landelijk leven en Hoevengids Groot-Kortrijk” (Lannoo Tielt, 1995) schreef Filip Santy het volgende over de zaal: “De jaren 1927-1929 waren ronduit ‘goede jaren’. Vele mensen konden wat geld opzij leggen voor hun ontspanning. Hoewel deze wisselwerking nog nader zou moeten worden bekeken, zien we dat precies in die jaren heel wat verenigingen in Aalbeke werden opgericht (Davidsfonds, BGJG, Volkstuinen). Het toenemende, maar verzuilde verenigingsleven had nood aan eigen lokalen. Daarom werd in 1922 de liberale feestzaal Ons Huis geopend, op de plaats waar sinds 1982 het ontmoetingscentrum staat. De katholieken vonden onderdak in de Sint-Corneliuszaal die in december 1933 in gebruik werd genomen. De bouw van de Sint-Corneliuszaal is een typisch gevolg van de strijd ‘om de ziel van het kind’. Het katholieke gemeentebestuur (o.l.v. burgemeester Toreele, verkozen op 9 oktober 1932), dat de liberaal geïnspireerde schoolwetgeving moest uitvoeren, zat met een officiële gemeenteschool. Die school kon alleen worden gesubsidieerd indien de neutraliteit werd gerepecteerd. Maar de katholieke harmonie Deugd en Vreugd repeteerde in de gemeenteschool! Begin 1933 moesten de muzikanten dus verhuizen, tot groot genoegen van de liberalen. Maar, terwijl het gemeentebestuur (volgens de liberalen) de gemeenteschool liet vervallen en de schoolkwestie de gemoederen bleef beroeren, zaten de katholieken niet stil. Na een inzamelactie en met de steun van het klooster kon een eigen zaal worden gebouwd met een oppervlakte van 18 x 9m. Na de sluiting van de zaal Ons Huis was de Sint-Corneliuszaal (samen met de Kroonwachtzaal in het klooster) de enige maar te enge ruimte die door het verenigingsleven kon worden gebruikt. Na de openstelling van het ontmoetingscentrum werd de zaal, die ondertussen de Gemeentelijke Feestzaal was geworden, verbouwd om er twee jeugdorganisaties en de harmonie onderdak te geven. Na een brand op 28 april 1990 werd de zaal volledig hersteld”.

de nodige aanpassingen aan het gebouw te coördineren en uit te voeren, in overleg met de dienst Facility van de stad. De opdracht bestaat in het aanstellen van een architect, het verbeteren van het 29ste jaargang nr. 170

gebouw op het vlak van energieverbruik en akoestiek en het inrichten tot een repetitielokaal voor een negentigtal muzikanten, met berging voor instrumenten, partiturenbibliotheek, archief en


cafetaria. De harmonie zal zelf ook een deel van de werkzaamheden op zich nemen en een deel van de middelen inbrengen via sponsoring. De harmonie heeft een overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting, zodat giften ook voor belastingsaftrek in aanmerking komen.

Corneliuszaal Nadat alle gebruikers zullen verhuisd zijn, is het de bedoeling om de voormalige Sint-Corneliuszaal te verkopen. Het terrein is immers geschikt om er nieuwe woningen te realiseren, zowel aan de kant van de Lauwsestraat als aan de kant van de Aalbekekerkstraat. De stad legt aan eventuele kopers wel op om de bestande voetgangersverbinding tussen beide straten te behouden.

SNELHEIDSCONTROLE IN DE BRUMIERSTRAAT… Een wandelend lid van de altijd wakkere redactie van ’t Aaltje zag op dinsdag 21 augustus 2012 in de Brumierstraat een flitscamera staan op de brug over de E17. De camera stond gericht op het verkeer dat richting Frankrijk reed. De lens van het toestel was netjes ingepast tussen de spijlen van de balustrade. Op dat punt van de snelweg mag men 120 km per uur rijden. Wie sneller vloog werd geflitst.

STEUNACTIE “GEEN LAR ZUID” Op zaterdag 8 september vanaf 14u wordt een steunactie op het getouw gezet met de steun van de volledige buurt en verder. Er is een show van Cirq’ulationLocale die in de namiddag wordt gegeven. Verder zijn er tientallen Avonturensporten (boogschieten, hoogteparcours, pamperpaal, avonturenparcours, klimtoren, deathride,…) die gedaan worden. Alle inkomsten gaan naar een goed doel. Doorlopend is er een circusworkshop met als apotheose de show van Cirq’ulationLocale. Er wordt ook drank en eten aangeboden aan democratische prijzen in een uniek sfeer en ambiance! Iedereen is welkom.

Flitsen richting Frankrijk. De volgende brug is de spoorwegbrug. Rechts ligt de LAR. Was er een bijzondere reden om op de brug van de Brumierstraat te gaan staan? “Neen, gewone routinecontrole,” was het antwoord. De redactie vernam nog van de aanwezige politieman dat het “een kalme dag” was. Hij stond er al een uurtje en het registratietoestel had nog maar een twintigtal wagens op de bon moeten slingeren.

Locatie: domein Avanco-Adventure, Brumierstraat 6 in Aalbeke Een steunkaart kost 5 euro. Meer info: www.avanco-adventure.be meegedeeld

3

‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170


TENTOONSTELLING U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vernissage van onze tentoonstelling die plaatsvindt op vrijdag 14 september 2012 om 20 uur in het ontmoetingscentrum van Aalbeke

V.A.L.K. Vereniging Aalbeekse Liefhebbers Kunstenaars

Stellen tentoon op 14, 15 en 16 september 2012 Zaterdag: 14-18 uur Zondag: 10-12 en 14-18 uur Ontmoetingscentrum Aalbeke

4

‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170


HELP! WE GAAN ELEKTRONISCH STEMMEN Op 14 oktober gaan we met zijn allen stemmen voor de nieuwe gemeente- en provincieraad. In Kortrijk zal dat voor de eerste maal gebeuren met de computer. Vele mensen hebben daar nog “schrik” van. Daarom geeft het stadsbestuur iedereen de kans om vooraf te oefenen. In Aalbeke kan je dat doen in de bibliotheek. Met een paar eenvoudige vingerdrukken op het scherm zelf, kan je je stem uitbrengen. Opdat iedereen zich in het stemhokje ruimschoots op zijn gemak zou voelen, plaatst de stad tussen 3 september en 5 oktober op verschillende plaatsen een twintigtal stemcomputers met demonstratiesoftware. Je kan er tijdens de openingsuren terecht om er hartenlust te oefenen en je wordt er met raad en daad bijgestaan door de stadsmedewerkers. Groepen en verenigingen kunnen ook komen buiten de openingsuren, maar dan op afspraak.

Oefenen kan! De volledige lijst van waar je terecht kan vind je op de website www.kortrijk.be. In Aalbeke staat de stemmachine tussen 3 september en 5 oktober in de bibliotheek in het oud-gemeentehuis. Voor rusthuizen en andere zorginstellingen gaat de dienst welzijn de boer op met een mobiel stembureau. Op afspraak komen ze langs om de bewoners vertrouwd te maken met de stemcomputer. Op 3 en 10 september kan je ook oefenen op de maandagmarkt, tussen 8u en 13u.

Openingsuren: Maandag: 16.30 u. - 18.30 u. Woensdag: 14 u. - 17 u. Zaterdag: 10 u. - 12 u. Meer info en groepsafspraken: Marijke Rigole 056 27 75 38 marijke.rigole@kortrijk.be

KWARTEEUW Uit de verzameling dorpskranten plukken we het nr. 20 van september-oktober 1987, exact 25 jaar geleden. De 17e St.-Corneliusfeesten inspireerden de redactie tot een hoofdartikel over de patroonheilige van de parochie: ’Cornelius, gelijk het was in het begin’. De heilige paus wordt beschreven volgens zijn legende: gemarteld en onthoofd in 252 n.Chr. Nauwkeuriger bronnenmateriaal zal later bewijzen dat hij, wellicht uit ontbering, maar met zijn hoofd nog op zijn schouders, overleed in ballingschap. ’t Aaltje zal deze historische rechtzetting in latere artikels uitvoerig aantonen. Maar terug naar 1987. In dit september-oktobernummer wordt teruggeblikt op de openparkendag die de Stedelijke

5

‘t Aaltje

september oktober 2012

Groendienst op 21 juni van dat jaar organiseerde. Ook het kasteelpark Allart (in de volksmond beter bekend als het ‘Allartbos’) kon toen onder begeleiding van bevoegde natuurgidsen bezocht worden. Een buitenkansje voor veel dorpsgenoten. Het park in Engelse stijl was na het overlijden van eigenaar Georges Allart in 1962 niet meer toegankelijk en behoorlijk verwaarloosd. Het straalde door de jaren een sfeer van nostalgie en geheimzinnigheid uit. Het Feestcomité was erin geslaagd om op feestzondag 20 september opnieuw geleide groepsbezoeken te organiseren. Deze herhaalde buitenkans werd in ’t

29ste jaargang nr. 170

Aaltje in de verf gezet en het artikeltje eindigde met de onweerstaanbare vraagstelling: ‘…in welk park vinden we nog roofdiertjes zoals de vrij zeldzame hermelijnen?’ 25 jaar later is het kasteel gedeeltelijk gerestaureerd en opnieuw bewoond door erfgenamen van Allart en is het park grondig gesaneerd en opgeruimd. Twijfelachtig of er nu nog steeds afstammelingen van de hermelijntjes van een kwarteeuw geleden wonen.


VERENIGINGSNIEUWS ARKO Corneliusontbijt met Theater Tieret OC Aalbeke, zondag 16 september tussen 8.30u. en 10.30u. Het Corneliusontbijt staat voor een stevig ontbijt met veel lekkers. Een gezellig samenzijn met animatie waar jong en oud samen van kunnen genieten. Dit jaar komt ‘Het Staatscircus van Siam’ op bezoek!

De tweelingbroers Ham en Lin, onafscheidelijk van bij de geboorte, vergasten je op wel zeer typische verhalen uit het verre Pattaya. Laat je overspoelen door een tsunami aan lokale gebruiken, nastalgische avonturen en bizarre curiosa. Het enige echte staatscircus van Siam staat garant voor onvergetelijk spektakel, inclusief tamme assistenten en wilde dieren! Je bent gewaarschuwd… door Theater Tieret. Ontbijtkaarten zijn te koop in OC Aalbeke, Bergske, Krantenhuisje en Chocobelle. Kaarten zijn te koop tot woensdag 12 september en kosten voor volwassenen € 4, kinderen tot 12 jaar komen er gratis in (ontbijtkaart noodzakelijk!).

CORNELIUSFEESTEN Terug naar de jaren ’60, ’50, ’40 en ‘30 Zouden onze kinderen nog gehoord hebben van films met John Wayne tussen de cowboys en indianen, Ben Hur, Gejaagd door de wind, de mooie verongelukte prinses van Monaco, Grace Kelly, hoe wij koffie zetten met een koffiezak, hoe we knibbels, painperdue en klakkoarts bakten, keirepap, levertraen, een lange 6

‘t Aaltje

september oktober 2012

slapmutse, ne slapkeirel, eenvliegermutse, ne colmarin, een leren portatiefke die liedjes speelde van Elvis en Paul Anka en Connie Francis, … thosewere the days. Dat is wat we gaan doen tijdens de septemberkermis; de ouden tijd doen herleven, met liedjes uit de jaren ’60, ’50, ’40 en ’30. Op zaterdag 15 september aan café de Labberleute, waar je in de namiddag ook een koffie met taart kan bestellen en na 17u. een hotdog met een pintje bier. We poetsen de platen en leggen deze op tussen 14u. en 22u. Uiteraard hoor je Presley, Anka en Connie Francis, maar herinner ook Catherine Valente, Roy Orbison, Nana Mouskouri, IvanRebroff, DemisRoussos, Andy Williams, Leonard Coen, James Last, Vicky Leandros, Crazy Horse, Neil Diamond, JimReeves, Edmundo Ross, Edith Piaf,… Laura Lynn, accordeondeuntjes, kermisorgelmuziekjes, leuke meezingers zorgen dat iedereen in de kermisstemming geraakt. Afgewisseld met enkele lichte klassieke walsjes en marsjes maken het geheel de moeite waard om eens tot ‘Platse’ af te zakken. Platenruiter van dienst, Sletekxinram.

GEBIEDSWERKING / OC AALBEKE Kunst op Zuiders Gras Zaterdag 1 en zondag 2 september van 14 tot 19u. In Aalbeke, Rollegem, Bellegem en Kooigem wordt voor het eerst het gratis evenement ‘Kunst op Zuiders gras’ georganiseerd. Lokale kunstenaars exposeren hun werken in lokale tuinen. 12 tuinen en 26 kunstenaars doen mee! Alle info: www.kunstopzuidersgras.be

OKRA Fietsen Vrijdag 7 september Fietstocht gepland. Afstand 20 à 25 km. Vertrek aan het OC om 14 u. Niet- leden zijn niet verzekerd.

29ste jaargang nr. 170

Niemand is aan zijn lot overgelaten, er wordt altijd gewacht indien nodig.

Wandelen Vrijdag 12 oktober. Wandeltocht van 7 à 8 km. Er is een tussenstop voorzien. Vertrek aan OC om 14 u. Sportleden zijn verzekerd. Petanque Vrijdag 28 september en 26 oktober Petanquebij André Tomme, Bergstraat 136. Petanqueballen zijn ter plaatse te verkrijgen. Deelname is 2 euro, sportleden zijn verzekerd. We starten telkens om 14.30 u.

Seniorenfeest Maandag 19 november 14 u.OC. Ter gelegenheid van de seniorenweek: optreden van Marc Dex Toegang: € 10 - 55 plussers : € 8 Inschrijving en betaling bij een bestuurslid van OKRA of in het OC te Aalbeke vóór 10 november 2012. Dit optreden gaat door met de steun van de Vlaamse Overheid en met de medewerking van het OC.

OC Winternachten ‘Een beschaafde jongen’ Begijn Le Bleu Zaterdag 27 oktober – 20.15 u. € 12 / € 9 (-26 jaar). Begijn Le Bleu is een keurig opgevoede jongen. Net als jij en ik. Altijd op tijd. Proper gewassen. Spreekt met twee woorden. Maar af en toe…Heel af en toe… In zijn vijfde cabaretvoorstelling ‘Een beschaafde jongen’ raakt meesterverteller Begijn verstrikt in een web van verlangens, driften en instincten. Net als jij en ik. Hoe ze ons tegenhouden of voortstuwen, verraden of zich verbergen in de krochten van onze ziel. In 2005 won Le Bleu het prestigieuze Camerettenfestival (NL) met ‘De Prins op het Witte Paard’ - “Het beste tragikomische theaterwerk ooit gezien”, blokletterde De Standaard in België. De opvolger ‘Flamingo’s in de


Polder’ scoorde niet alleen opnieuw in Nederland. Canvas zendt in België de integrale show najaar 2010 uit en [Pias] Comedy brengt ‘Flamingo’s’ uit op DVD in beide landen. Naast zijn carrière als cabaretier liet Begijn zich anno 2010 als acteur opmerken in 'De wonderlijke reis van meneer Prikkebeen', een jeugdvoorstelling van het Amsterdamse theatergezelschap Terra waarin hij de titelrol vertolkte. In ‘Een beschaafde jongen’ gaat Le Bleu opnieuw solo de bühne op. Gewapend met een spervuur aan hilarische typetjes en situaties, maar bovenal doorspekt met een subtiel verhaal, blijft Begijn verrassen met eigenzinnig en niet-vrijblijvend cabaret. M.m.v. Jeugdverenigingen Aalbeke

Kinderatelier ‘bosbewoners’ van

4 t.e.m. 12 jaar Maandag 29 t.e.m. woensdag 31 oktober – 9 u.-12 u. Wat ritselt daar tussen de bladeren? Gewoon een sluwe vos of een kleine kabouter? Een vreemd bosbeest verscholen onder het bladertapijt of een jongen op de uitkijk hoog in zijn boomhut? Als het herfst is, valt er zoveel te beleven in het bos. Wij ontdekken samen met je kleinste

7

‘t Aaltje

september oktober 2012

kabouters welke bosbewoners er allemaal klauteren tussen de bomen en wat er allemaal te knutselen valt in het bos. Voor 6-12-jarigen is er de mogelijkheid om aansluitend in de namiddag een sportkamp te volgen. Inschrijven: sportplus 056 278 000: kinderatelier € 17,25 / dagkamp: kinderatelier/sportkamp 9 u.-16 u. – 6 t.e.m. 12 jaar: € 33

Filmnamiddag ‘Dolfje Weerwolfje’ Dinsdag 30 oktober – 14-16 u. Toegang: € 4, drankje inbegrepen, leden Gezinsbond € 3 (op vertoon van lidkaart). Er is opvang voorzien vanaf 13.30 u. en tot 16.30 u. Nederlands gesproken, vanaf 7 jaar. I.s.m. de Gezinsbond De kleine Dolfje weet niet wat hem overkomt als hij de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een wit pluizig dier: een weerwolfje. Hij voelde zich altijd al anders dan zijn pleegouders en pleegbroertje Timmie, maar dit is wel heel erg anders. In eerste instantie vindt Dolfje het vreselijk om een weerwolf te zijn, hij wil gewoon zijn zoals iedereen. Hij gruwt van de persoon die hij 's nachts wordt. Een persoon die levende kippen opeet. Even weet hij de lol van zijn maandelijkse transformatie in te zien als hij zijn pesterige buurjongen Nico de stuipen op het lijf weet te jagen. Erna komt de ontnuchtering en het vreselijke besef dat hij anders is. Niet een beetje anders, ontzettend anders. Dolfje loopt weg bij de familie Vriends en gaat op zoek naar zichzelf. Net op tijd (met dank aan opa Weerwolf) ziet hij in dat hij bij Timmie en zijn ouders hoort en dat het niet erg is om anders te zijn. Hij is wie hij is: Dolfje Weerwolfje. En daar is niks mis mee.

PAROCHIE Noveen Zoals ieder jaar worden de bedevaarders verwacht voor de verering van de H. Cornelius. Onze patroonheilige wordt aangeroepen tegen alle kinderziekten en ziekten onder het hoornvee. De noveen vindt plaats in onze kerk van 16 tot 24 september 2012. Praktisch : de negen dagen iedere namiddag van 13.30 uur tot 18 uur om het half uur zegening. Iedere weekdag om 16.30 uur mis ter ere van de H. Cornelius. Weekend : zaterdag om 18.30 uur gezongen mis. Inschrijving – kaarsen – medailles – aanvraag H. missen : achteraan in de kerk.

St. Cornelius koekenworp Zondag 16 september om 18.30 u. aan de parking van het oud gemeentehuis, met mooie prijzen. Zorg dat je erbij

bent en goed kunt vangen !!!

Missiebond Zondag 21 oktober :jaarlijks groot missiefeest in het OC. Chocoladekaarting op zondag vanaf 9.30 uur (inleg 1 euro). Groot eetfestijn vanaf 12 uur. Bestel tijdig de kaarten bij de medewerkers: in het klooster, ’t Krantenhuisje, Chocobelle, na de misvieringen en in het secretariaat op maan- woens- en vrijdag in de voormiddag.

FEMMA Hobby avond 5 september en 3 oktober om 19.30 in het OC.

29ste jaargang nr. 170


Breien, haken, allerhande borduurtechnieken,… Onder begeleiding kan je er verder aan werken. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

doet. Je komt er uit als een nieuwe persoon.

Inschrijven noodzakelijk bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

Inschrijven bij Heidi Lagae 0485 73 17 74, 056 32 39 26

Crea : juwelen haken

Ladies @ the movies

Zwemmen Donderdag 6 september en 4 oktober om 19.45 aan de voorkant van de kerk. Lekker ontspannen in het water. Enkele lengtes zwemmen en genieten van een tof samenzijn onder vrouwen. Dat is de formule voor een leuke zwemavond. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Hobby namiddag Maandag 17 september en 22 oktober om 13.30 in het OC. Een namiddagje samenkomen om verder te werken aan de handwerkjes. Zonder begeleiding wordt gretig doorgewerkt aan het brei-, haak- of borduurwerkje. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Koken voor starters Dinsdag 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 13 november telkens om 19.30 in het OC. Vorig jaar organiseerde Femma reeds deze reeks en op vraag van de jeugd doen gebeurt het opnieuw. 5 avonden waar jong en ouder samen koken. Nieuwe gemakkelijke recepten. Een kans voor onze jeugd om kooktipsbijeen te sprokkelen. Maar onze oudere leden zijn ook welkom om hun kunnen met onze jongeren te delen.

2 oktober, afspraak aan de kerk om 18.45 u. Een leuke avond die start met een glaasje, verschillende standjes van winkeliers, een film die nog niet uitgekomen is, en als geschenk een goody bag. Inschrijven noodzakelijk, wees er snel bij en contacteer Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95, 056 29 96 05, valerievandenbussche@telenet.be

Herfstwandeling Maandag 8 oktober om 13.30 u. aan het OC. Een jaarlijks deugddoende wandeling langs landelijke paadjes en mooie omgeving. Een namiddag genieten samen met onze mannen van een leuk brokje natuur. Info bij Anita De Coninck 056 41 76 83

De natuurlijke EHBO kruidenshop Donderdag 11 oktober om 19.30 u.in het OC. Kruiden en planten zijn niet alleen mooi maar vooral ook handig en boordevol krachtige stoffen. Tijdens deze demo leer je de EHBO-top 10 van inheemse kruiden kennen alsook hun werkzame stoffen. Daarna gaan we praktisch te werk en maken we 1 bereiding.

Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25, 056 40 31 71

Interesse? Inschrijven bij Lieve Devolder 056 41 09 89, 0472 28 56 57

Relaxatietechnieken

Crea met Scrappy

Maandag 24 september, 1, 8, 15 en 22 oktober telkens om 20 u. in het OC.

Donderdag 11 oktober om 19.30u. in het OC.

Een uurtje oefeningen voor je buik, billen en benen. Maar ook je volledige bewustzijn. Dit is geen intensieve les maar eentje dat deugd

8

‘t Aaltje

september oktober 2012

Een originele manier om je foto’s tentoon te stellen. Ditmaal maken we een boekje, zie afbeelding. Foto’s zijn niet noodzakelijk. Een prachtig resultaat zonder twijfel.

29ste jaargang nr. 170

Donderdag 25 oktober om 19.30 u. in het OC. Zelf juwelen maken geeft een speciale betekenis aan je creatie. Nu gaan we haken. Niet moeilijk en een prachtig resultaat verzekerd. Inschrijven bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

Crea : dromenvanger Dinsdag 30 oktober om 19.30u. in het OC. Een avond met onze kinderen. We maken een mooie dromenvanger voor in je kamer, voor je raam. Leuke knutselactiviteit voor jong en ouder. Inschrijven bij Bea Loncke 056 40 33 37, 0485 98 75 52

Night of the Proms Zaterdag 10 november Een heel bekende gebeurtenis in België. Dit jaar gaan we opnieuw. Iedereen welkom ! Er wordt een bus ingezet om naar Antwerpen te gaan. Interesse om mee te komen en te genieten van zang en muziek ?’s avonds zijn we van de partij en maken we er een leuke avond van. Praktische afspraken volgen later. Inschrijven is een must want onze plaatsen zijn beperkt. Info en inschrijving bij Lieve Devolder 056 41 09 89, 0472 28 56 57


KUJK Zoals elk jaar wordt ons weekend vereeuwigd met heel veel foto’s. In de legertent konden jullie kennismaken met de fotoreportage van ‘Kom uit je Kot 2011’. Vanaf dit jaar kunnen deze fotoreportages verkregen worden. Natuurlijk aangevuld met alle foto’s die gemaakt werden. De reportages worden verkocht voor een democratisch prijsje : € 5 voor 1 editie, € 8 voor 2 edities en € 10 voor 3 edities. Contacteer Valérie Vandenbussche, 0473/36 27 95, 056/299 605, valerievandenbussche@telenet.be Noteer welke editie je wenst : 2009, 2010 of 2011, vervolledigd met je naam, adres en telefoon. Heb je foto’s genomen tijdens ons laatste weekend? Neem contact op met Valérie en spreek af om de foto’s door te geven. Hoe meer foto’s, hoe mooier onze reportage !

(Jeugd)Harmonie Het wordt een druk najaar voor de harmonie en de jeugdharmonie. Na het geslaagde concert op 26 augustus in Lendelede ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de plaatselijke harmonie, staat de Eendracht op zondagmorgen 9 september opnieuw paraat om de bevrijding van de stad Kortrijk in 1944 te herdenken. Tijdens het Corneliusweekend van 5 en 16 september is er traditioneel ook het “Restaurant”, dat dit jaar al voor de 37ste keer wordt georganiseerd. De jeugdharmonie presenteert uiteraard ook haar avondconcert in de basisschool.

jeugdkorpsen. ‘s Anderendaags is het de beurt aan de Eendracht om de strijd aan te gaan met vier andere harmonieorkesten. Telkens in het CC De Stringe in Vichte (programma en meer info op www.vlamowest.be). En tenslotte werd de harmonie uitgenodigd om, samen met fluitist Peter Verhoyen, een conservatoriumconcert te verzorgen. Dit vindt plaats op zondag 18 november om 11 uur in de concertstudio in Kortrijk.

CHIRO Heemfeesten op zondag 9 september vanaf 11.30 u in de basisschool Aalbeke. U kunt er genieten van beenhesp voor 12 euro (volwassenen) en 7 euro (kinderen tot 12 jaar). Kaarten zijn te verkrijgen in het Krantenhuisje of via de leiding. De Chiro bakt tijdens de Corneliusfeesten wafels in de brandweerkazerne. Vanaf 23 september opnieuw elke week Chiro van 14 tot 18 u. Iedereen welkom vanaf 6 jaar. De jaarlijkse fuif Flamme Fatale heeft dit jaar plaats op 10 november.

GEZINSBOND Gezinsbond Aalbeke nodigt u graag uit om deel te nemen aan hun 1ste fotozoektocht doorheen Aalbeke (ca. 5 km). Er is een vragenlijst voor volwassenen en een voor de kinderen! Kortom een leuke uitstap met het gezin! Deelnemingsformulieren kunnen aangekocht worden tot en met 30 september 2012.

Ondertussen bereiden zowel de jeugdharmonie als de harmonie zich ernstig voor op hun deelname aan de orkestwedstrijd van Vlamo WestVlaanderen. Op zaterdag 20 oktober zet Jong Eendracht zijn beste beentje voor op de evaluatiedag voor

9

‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170

AALBEEKSE VERDIENSTE 2012 De Verenigingsraad ARKO reikt om de twee jaar de Aalbeekse Verdienste uit aan een persoon, vereniging of organisatie die zich op een of ander gebied uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt heeft in en voor Aalbeke en de Markesteert. De verkiezing gebeurt door een ARKO-jury begin december. De laureaat wordt gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie zaterdag 19 januari 2013. ARKO roept alle lezers en alle verenigingen van Aalbeke en de Markesteert op om kandidaturen in te dienen. Bezorg ze, onder gesloten omslag en met een korte motivering, in de brievenbus van het Ontmoetingscentrum. Meer informatie bij de voorzitter van ARKO, Frans Destoop. frans.destoop@telenet.be 056 42 73 85


OPWAARDERING ALLARTBOSWEG Wie de voorbije zomermaanden door de Allartbosweg gewandeld heeft, zal op de hoek met de Vondelstraat ongetwijfeld het geelzwarte aanplakbiljet van de stad Kortrijk hebben zien hangen waarop het openbaar onderzoek meegedeeld wordt in verband met de voorgenomen opwaardering van de Allartbosweg.

Gevolg van… Zoals bij dominosteentjes het ene vallende steentje het volgende in beweging brengt, zo hebben de ingrijpende werken van de doortocht ook onverwachte gevolgen. Door de aanleg van de middenberm in de Moeskroensesteenweg wordt het voor auto’s vanuit de richting Kortrijk onmogelijk om nog de Allartbosweg in te rijden en door de aanwezigheid van het fietspad is ook het indraaien vanuit de richting Moeskroen niet wenselijk. Paaltjes zullen de weg afsluiten. Maar, in de Allartbosweg staan twee huizen en zijn er enkele garages. Die moeten dus voortaan via de Vondelstraat bereikt worden. De huidige kasseien en de steenslag zijn versleten en ook de afwatering en het grachtje zijn niet meer in orde.

Het openbaar onderzoek liep van 18 juli tot en met 16 augustus 2012

Herbruikkasseien ’t Aaltje ging in het stadhuis zijn licht opsteken bij projectleider Heidi Roesbeke van de Mobiliteit en Infrastructuur. De voorgestelde herwaardering betreft alleen het lager gelegen gedeelte van de Allartbosweg, tot de toegang van het huis net voorbij de Vondelstraat. 10 ‘t Aaltje

september oktober 2012

Volgens het voorgestelde plan zal een verharding in herbruikkasseien worden aangelegd om het authentieke karakter van het straatje te bewaren. Op een fundering van twintig centimeter schraal beton worden de herbruikkasseien in een legbed van zandcement gelegd over een breedte van ongeveer drie meter. Een straatgoot moet voor een goede afwatering zorgen. De bestaande, maar nauwelijks nog zichtbare gracht wordt geherprofileerd. Aan het hoger gelegen deel van de weg wordt niet geraakt.

van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening’. In de praktijk betekent dit dat het dossier opgevolgd wordt door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar in Brugge. Het openbaar onderzoek liep van 18 juli tot en met 16 augustus 2012, dertig dagen dus.

Pittoresk De Allarbosweg is wellicht een van de schilderachtigste wegjes in Aalbeke. Als het zonlicht door het hoge omzomende gebladerte op het smalle steile straatje schijnt kan de wandelaar zich inbeelden hoe in vroegere jaren de zwaarbeladen karren met graan door sterke boerenpaarden naar de Hoogmolen in de Luingnestraat werden getrokken. Voor vele Aalbekenaren is de Allartbosweg dan ook een echt ‘dorpsgezicht’. Toen zowat twintig jaar geleden geruchten de ronde deden dat het straatje geasfalteerd zou worden tekenden verschillende inwoners van het dorp bezwaar aan bij de stad Kortrijk. Het wegdek werd als gevolg daarvan toen alleen maar met wat kiezel aangevuld.

Monument De Allartbosweg met het kasteel Allart, het park en de groententuin beschermd als monument. Dat heeft voor gevolg dat alle voorgenomen bouwwerken en wijzigingen in de omgeving gemeld moeten worden aan de dienst Erfgoed van de Vlaamse gemeenschap en dat er een openbaar onderzoek georganiseerd wordt, de zogenaamde ‘bijzondere procedure

29ste jaargang nr. 170

Het laagst gelegen deel krijgt herbruikkasseien

Bezwaren Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek bleken drie bezwaren te zijn neergelegd. De administratie moet nu onderzoeken of die bezwaren al dan niet terecht zijn en, in voorkomend geval, of door bepaalde aanpassingen rekening gehouden kan worden met de gemaakte opmerkingen. Daarna formuleert het College van Burgemeester en Schepenen zijn advies. Dit advies wordt dan bezorgd aan de Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening in Brugge Deze dienst heeft dan weer dertig dagen om te reageren. Vermoedelijk zijn we dan al eind september. ’t Aaltje vernam bij Mobiliteit en Infrastructuur dat men toch zo snel mogelijk een eerste coördinatievergadering zal beleggen in de hoop de werken in het najaar te kunnen starten.


LANDELIJK AALBEKE Het heimwee naar het landelijk Aalbeke van weleer, toen de koeien loeiden langs de straat, moet bij sommige mensen wel heel diep zitten. Terwijl de ene mens tuinkabouters in zijn voortuintje neerzet, komt een ander op originelere ideeën. De Moeskroensesteenweg, de hoofdverkeersader door Aalbeke, wordt sinds enige tijd opgefleurd door twee levensgrote kunstkoeien in het voortuintje van Florke. Naar het schijnt hebben grapjassen al geprobeerd om van een van de twee een dekkende stier te maken…

Avondconcert Dirigent: Aaron Eggermont

Zaterdag 15 september 2012, 18 uur, Basisschool, Lauwsestraat 11 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170


12 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170


NIEUW PODIUMPROGRAMMA OC AALBEKE U KOMT TOCH OOK? HUMOR | BEGIJN LE BLEU – “Een beschaafde jongen” | zaterdag 27/10 20:15u | € 12 / € 9 (-26) In zijn vijfde cabaretvoorstelling raakt meesterverteller Begijn verstrikt in een web van verlangens, driften en instincten. Net als u en ik. Hoe ze ons tegenhouden of voortstuwen, verraden of zich verbergen in de krochten van onze ziel. In ‘Een beschaafde jongen’ gaat Le Bleu opnieuw solo de bühne op. m.m.v. Jeugdverenigingen Aalbeke in kader van reeks Winternachten FAMILIETHEATER | DE MAAN | “De Jongen” (5+) | zondag 20/01 15:00u | € 6,00 Op een West-Vlaamse geitenboerderij zien een jongetje en een lammetje op hetzelfde moment het levenslicht. De twee worden boezemvrienden, hartsverwanten, beste vrienden voor het leven. Maar de tijd staat niet stil. En is hun vriendschap bestand tegen de tijd? m.m.v. Okra, Femma & Gezinsbond (leden krijgen €1 korting op gezinsspaarkaart) HUMOR | BERT GABRIELS | “Druk Druk Druk” | zaterdag 9/02 20:15u | € 12 / € 9 (-26) ‘Druk Druk Druk’ is de derde vol-avondshow van Bert Gabriëls, waarin hij een overzicht geeft van wat er allemaal nog moet gebeuren. De show is een opeenstapeling van herkenbare situatie-comedy, grappige kritische bedenkingen bij onze kleine onhebbelijkheden, rake klappen aan de verzuurde samenleving en natuurlijk een flinke dosis absurde humor. m.m.v. Jeugdverenigingen Aalbeke in kader van reeks Winternachten

MUZIEK | HET ZESDE METAAL | “Ploegsteert” | zaterdag 23/02 20:15u | € 15 / € 12 (-26) Cappelle heeft zijn unieke stijl niet verloochend. Op ‘Ploegsteert’ graaft hij nog dieper in hart en hoofd, zowel bij zichzelf als bij zijn publiek. Zijn schier onuitputtelijke arsenaal aan dichterlijke vondsten zorgt ervoor dat een glimlach uiteindelijk altijd de bovenhand haalt. Voor de theatertournee van ‘Ploegsteert’ zijn de liedjes speciaal gearrangeerd voor viool, altviool, cello en contrabas.

OP DE KOFFIE | GARRY HAGGER, MIEKE & LUC VAN MEEUWEN | “Levenslied drie keer anders” | maandag 15/04 14:30 | € 8 (koffie en taart inbegrepen) In Levenslied drie keer anders vertolken Mieke, Garry Hagger en Luc Van Meeuwen elk op hun eigen manier hun levensliedjes. Gezellig meezingen. Af en toe een traantje wegpinken of wegdromen bij onvergetelijke liedjes van vroeger en nu. i.s.m. de Kortrijkse OuderenAdviesRaad en m.m.v. de Aalbeekse seniorenverenigingen en SaKz Tickets te koop in: •

Uit in Kortrijk, Schouwburgplein 14, 056 23 98 55, uit@kortrijk.be

OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 056 40 18 92, oc.aalbeke@kortrijk.be

13 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170


SINT-CORNELIUSFEESTEN 2012 Een dorpsfeest voor groot en klein, op diverse locaties in centrum Aalbeke

Van zondag 16 september tot en met zaterdag 24 september

10u

24e groot Mosselfestijn restaurant Le St. Georges

13.30u—18u Noveen / zegening Sint-Corneliuskerk

14u—18u

Jaarlijkse groepstentoonstelling kunstkring de Valk OC Aalbeke

14u—18u

Boekenpresentatie & vernieuwen lidmaatschap Davidsfonds OC Aalbeke

12u— 18u

Kooivoetbaltornooi, springkasteel en animatie met sumopakken.brandweerkazerne

14u—18u

Jaarlijkse wafelbak Chiro Korneelke gewezen brandweerkazerne

14u—22u

Terug naar de jaren ’60 – ’50 – ’40 – ’30, muzikale ambiance Labberleute

15u—18u

Verkoop plantjes Kom op tegen kanker door Femma aan OC Aalbeke

18u

24e groot Mosselfestijn restaurant Le St. Georges

18u

Avondconcert door Jeugdharmonie Jong Eendracht Aalbeke basisschool Een uurtje genieten van een leuk concert onder leiding van dirigent Aaron Eggermont.

18.30u

Restaurant door Koninklijke Harmonie Eendracht Aalbeke basisschool

20u

Casino-avond met Franse omkadering door Landelijke Gilde OC Aalbeke

16.30u

Dagelijks H. Mis Sint-Corneliuskerk

Vrijdag 14 september Doorlopend kermisattracties aan SintCorneliuskerk Doorlopend tentoonstelling ‘Echte Helden getuigen zelden’ OC Aalbeke 20u

Openingsreceptie Corneliusfeesten en vernissage groepstentoonstelling kunstkring de Valk OC Aalbeke Café Tournee, een muzikale rondgang langs Aalbeekse cafés.

20u

Orchestre Sebastien Melkerij Het orkest staat garant voor een hele rits ambiancenummers. Franse populaire muziek van vroeger gebracht op accordeon en begeleid door orkest.

21:30u

Elyse Beenhouwerijtje Elyse brengt zwierig Frans Chanson uit de vroege jaren ’30 tot begin jaren ’70. In een akoestische bezetting wordt een keur aan levensliederen gebracht zoals ze bedoeld zijn: puur en recht naar het hart.

22:30u

Les Sacs a Sacs Labberleute zes muzikanten aangestoken door nostalgie rond de glorie van het Franse lied zetten elk festival of feest om in een dansende menigte.

Zaterdag 15 september Doorlopend kermisattracties aan SintCorneliuskerk Doorlopend tentoonstelling ‘Echte Helden getuigen zelden’ OC Aalbeke

14 ‘t Aaltje

september oktober 2012

Een feestelijke avond gekruid met spel en culinaire verwennerijen.

Zondag 16 september Doorlopend kermisattracties aan Sint-Corneliuskerk Doorlopend tentoonstelling ‘ Echte Helden getuigen zelden’ OC Aalbeke 8.30u—10.30u Corneliusontbijt met straattheateract door Theater Tieret’ foyer OC Aalbeke Het Staatscircus van Siam is op bezoek! De tweelingbroers Ham en Lin, onafscheidelijk van bij de

29ste jaargang nr. 170


geboorte, vergasten u op wel zeer typische verhalen uit het verre Pattaya. Laat u overspoelen door een tsunami aan lokale gebruiken, nastalgische avonturen en bizarre curiosa. Het enige echte staatscircus van Siam staat garant voor onvergetelijk spektakel, inclusief tamme assistenten en wilde dieren! U bent gewaarschuwd… 10u—18u

Jaarlijkse groepstentoonstelling kunstkring de Valk OC Aalbeke

10u—18u

Boekenpresentatie & vernieuwen lidmaatschap Davidsfonds OC Aalbeke

10u—18u

Bar en terras door Olcha OC Aalbeke

10u

24e groot Mosselfestijn restaurant Le St. Georges

11.30u

Restaurant door Koninklijke Harmonie Eendracht Aalbeke basisschool

13u—17u

Kinderrommelmarkt Aalbekekerkstraat

13u—18u

Aalbeekse Hobbybeurs OC Aalbeke

Paul. Workshop en demonstratie zijn vrij toegankelijk en gratis!

15u tot 18u

Elke korte vakantieperiode wordt in OC Aalbeke gedurende drie voormiddagen een kinderatelier georganiseerd voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. Ter gelegenheid van de Corneliusfeesten worden de knutselrekken alvast aangevuld voor een namiddag knutselplezier onder begeleiding van ervaren monitoren.

15u—18u

Parcours met gekke fietsen door Avanco (+8)kerkplein Test je behendigheid op het gekke fietsen parcours van Avanco. Dit heb je nog nooit meegemaakt. Je stuurt naar links en gaat naar rechts. Je trapt achteruit maar gaat vooruit. Je voorwiel is kleiner dan je achterwiel. Kom deze gekke fietsen ontdekken en rijd er het parcours mee rond.

15u—18u

Verkoop plantjes Kom op tegen kanker door Femma aan OC Aalbeke

tussen 15u en 19u Korte klucht ‘De Joyce van Vlaanderen’ door De Plan(k)trekkers diverse locaties 15u—18u

In diverse standjes worden uiteenlopende hobby’s, ambachten en activiteiten van Aalbekenaren en Aalbeekse verenigingen gepresenteerd en gedemonstreerd (o.a. handwerk, boetseren met klei, demonstratie judo,…) U kan deelnemen aan workshops, wedstrijden en activiteiten, onder meer met tafelgoochelen, kinderknutselen, petanque, soccerpaal of dribbelen en jongleren met een bal. Er is van alles te beleven tijdens de Aalbeekse hobbybeurs. Kom zeker eens langs!

Kinderatelier (4 tot 12 jaar) OC Aalbeke

Optreden ‘de Lettergeletterden’ diverse locaties Vlaanderens enige meespeelfanfare voor kinderen van 4 tot 84 jaar! Uw stille droom om (opnieuw) de majorette van de dag te zijn, jouw trompetkunsten uit te testen, jouw wervelendste tromroffel te laten horen of gewoon fier in de fanfare mee te stappen wordt nu werkelijkheid.

16:30u—18u Optreden Trotwoar podium kerkplein Trotwoar zijn Koen, Bart en Dirk. 3 rasechte stratiers brengen “Internationale stoepmuziek en regionale plankierzang.” Een ode aan het Vlaamse lied en leuke covers door 3 rasechte muzikanten.

14u—18u

Jaarlijkse wafelbak chiro Korneelke gewezen brandweerkazerne

18u

24e groot Mosselfestijn restaurant Le St. Georges

14u—18u

Chirowerking Skut

18.30u

14u—18u

Gezellig samenzijn met een drankje en een hapje door Landelijke Gilde kerkplein

Sint-Corneliuskoekenworp aan Sint-Corneliuskerk

Kinderparcours 15u— 18u

Workshop tafelgoochelen (+9) door Jean-Paul OC Aalbeke In een ontspannen sfeer en op eigen ritme worden trucjes aangeleerd voor zowel kinderen als geïnteresseerde volwassenen. Je leert er goochelen met speelkaarten, touwen, elastiekjes en allerhande knustelmateriaal. Om 16:30u is er demonstratie tafelgoochelen door Jean-

15 ‘t Aaltje

september oktober 2012

Meer info: www.aalbeke.be/corneliusfeesten Organisatie: Arko, OC Aalbeke, gebiedswerking Aalbeke en diverse Aalbeekse verenigingen en handelaars. Met de steun van de stad Kortrijk en de Vlaamse Overheid.

29ste jaargang nr. 170


Lezersbrief

NA 30 JAAR!... ONGEDULD OM PAALTJES...

Zeker als er, zoals zo vaak, veel te snel wordt gereden door het woonerf. Dit woonerf is indertijd zo aangelegd en gebouwd met de bedoeling een verkeersveilige, kindvriendelijke en aangename wijk te maken, niet om het doorgaand verkeer van en naar Moeskroen, Lauwe en Kortrijk, naar voetbalveld en de schoolpoort te slikken. De schepen van mobiliteit, Guy Leleu, heeft, om zijn eigen woorden te gebruiken, “er voor gevochten voor de twee paaltjes op de twee locaties, dus ook tussen Scheermolenerf 1 & 2 te doen plaatsen”, maar zijn eigen schepencollege volgde hem niet. Jammer genoeg. De oppositie, Groen en SPA, stelden hier vragen over, maar tot nu toe zonder resultaat. Als straks de Moeskroensesteenweg weer helemaal in gebruik zal zijn, moet er een deugdelijke oplossing komen. Hopelijk neemt de stad Kortrijk dan een veilig, democratisch en verantwoord besluit. En vooral, de bewoners van de betrokken straten hopen dat er met respect naar hun verzuchtingen wordt geluisterd.

Naar aanleiding van het 3 bladzijden lange artikel in ‘t Aaltje van juli augustus 2012 vragen een aantal Aalbekenaren zich af waarom de stad Kortrijk zo'n bizarre beslissing neemt. Als stad Kortrijk weet heeft van het sluipverkeer in de woonwijk Scheermolenerf en Garenwinderstraat, waarom gaat men dan enerzijds nog extra kosten doen om dit te onderzoeken en anderzijds wel al één straat gedeeltelijk afsluiten, precies om dit sluipverkeer tegen te gaan? Het gevolg is dat het woonerf en de rest van de woonwijk wel weer al het verkeer moet slikken. Welke zijn de grondige, verkeersveilige en democratische redenen? We hebben de indruk dat dit besluit gebaseerd is op ofwel willekeur ofwel op vriendjespolitiek. Is dit geen 'privatisering van een openbaar domein'? Regina Gneba, Waarom krijgt het woonerf niet de namens een aantal bewoners wettelijke bescherming? En de hele van het Scheermolenerf woonwijk het statuut van woonwijk? Waarom leest men in dit artikel zo weinig over leefbaarheid, veiligheid...maar eerder wat verzuurde opmerkingen...oude koeien uit de sloot halen...? Is het niet erg dat het woonerf gesandwicht wordt tussen twee straten? Hier is de zwakke weggebruiker net het kwetsbaarst is want er zijn geen trottoirs. Het is een sociaal woonerf met veel kinderen, die veel op straat komen, op weg naar de school, naar vriendjes in de straat of om samen te spelen in de straat. Ook de jeugdbeweging komt hier vaak activiteiten houden op zondag Waar blijft hun bescherming? Ook de leefbaarheid van de bewoners wordt genegeerd, de huizen zijn klein en dicht bij elkaar gebouwd. De auto’s rijden bij wijze van spreken bijna door de woonkamer of de keuken. Met lawaai, ongerustheid en een onveiligheidsgevoel voor gevolg.

16 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170

VAKANTIE PUZZEL De jaarlijkse vakantiewedstrijd van ‘t Aaltje leverde een record aantal van 31 deelnames op… Nochtans een niet al te gemakkelijke opgave, maar een doorsnee Aalbekenaar kon allicht voor de vuist weg een paar foto’s herkennen en wie een beetje nieuwsgierig is, wil dan wellicht verder zoeken. Wie alle straten, of toch minstens de meeste kon herkennen, vond de letters van het woord ‘WEGOMLEGGING’, een woord dat, zoals de opgave vermeldde, zeer toepasselijk is voor ons dorp. Uit de correcte deelnames trok de traditionele onschuldige hand twee winnaars. Christine Rommel uit de A. Van Vlienderbekestraat en Elisa Cornelus uit de Garenwindersstraat mogen in de eerstkomende weken een kort bezoekje van een redactielid verwachten voor de in ontvangstname van hun prijs. Proficiat Christine en Elisa!

Hierbij nog even de namen van alle straten die op de foto’s te zien waren. De benodigde letters staan vetgedrukt. Wolverijdreef – Bergstraat – Vondelstraat – Garenwinderstraat – Ledeganckstraat – Meibloemstraat – Doomanstraat – Sterrebergstraat – Malgretoutstraat – Luingnstraat – Kruisboomstraat - Brechtendale.


INFOVERGADERING WERKEN DOORTOCHT Zo rond 10 september wordt het kruispunt Knokstraat—Lijsterstraat voor alle verkeer afgesloten. Daarmee wordt fase 4 van de doortochtwerken aangevat. Iedereen die dit wenst, is welkom op een informatievergadering op donderdag 6 september om 18 uur in het OC. Daar zal een stand van zaken van de werken worden gegeven. Je krijgt ook uitleg over de omleidingen die tijdens fase 4 zullen moeten worden gevolgd. Fase 3 nadert zijn afwerking

Start fase 4

In de huidige fase wordt gewerkt in het gedeelte Moeskroensesteenweg tussen Bergstraat en Knokstraat. Nu is men bezig met de afwerking van deze fase. Begin september wordt nog de bestrating ter hoogte van Aalbekeplaats aangelegd. Daarna is het gedurende drie weken niet mogelijk om dit weggedeelte te gebruiken. De aannemer zal er wel voor zorgen dat de bewoners in het weggedeelte tussen de Knokstraat en het oud-gemeentehuis hun woning kunnen bereiken.

Vermoedelijk start deze fase op 10 september. In eerste instantie zal de asfaltlaag over de hele lengte van de werfzone worden afgefreesd. Deze werken duren maar enkele dagen. Daarna zullen de rioleringswerken starten. Zonder bijkomende problemen zou dit alles begin november moeten afgerond zijn.

17 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170

Infovergadering donderdag 6 september 2012 om 18u in OC Aalbeke. Alle informatie over de werken aan doortocht Aalbeke is terug te vinden op www.aalbeke.be/doortocht. Je vindt er ook een omleidingsplan.


NET MAAR NAT... Meerdere bezorgde gebruikers van het paadje dat de Knokstraat met de Moeskroensesteenweg verbindt signaleerden de voorbije maanden aan de stad dat er al geruime tijd water lijkt te sijpelen uit de muur van de erlangs liggende garages van de sociale huisvestingmaatschappij.

Glibberige brij Het probleem is al ouder dan vandaag, maar geleidelijk was er een bemoste glibberige brij ontstaan die gevaarlijk werd voor voetgangers en fietsers. Een paar uitglijders, een kleine valpartij… kortom een stilaan gevaarlijke toestand. Sommigen dachten aan een gesprongen buis in een garage, anderen spraken over grondwater (een bronnetje?), nog anderen over kapotte rioleringen. In elk geval moest het paadje eens grondig schoon geschrobd worden. Het risico bestond dat er in de komende winter ijsplekken gevormd zouden worden wat tot ernstige valpartijen aanleiding zou kunnen geven. Na enig aandringen, o.a. via het Meldpunt, werd door Rap en Rein beloofd dat dit in de eerste week van augustus zou gebeuren.

Net maar blijkbaar nat Door problemen met de onkruidborstelmachine liet de schoonmaakbeurt enkele weken op zich wachten. Maar in de vierde week van augustus was het zover. Het paadje werd van onkruid, mos en vuil ontdaan. Toen bleek nog duidelijker dat er permanent een beetje water op het paadje sijpelt. Zoveel zelfs dat het water begon door te stromen naar de doorsteek aan het brandweerarsenaal. De vraag die de medewerkers van de stad zich stelden was: waar komt het vandaan? Een van onze trouwe lezers, Arsène Santy (intussen tachtig jaar geworden) liet de redactie weten dat hijzelf ongeveer vijftig jaar geleden op die plaats rioleringen heeft moeten leggen voor een aantal huizen in de Knokstraat. Hij opperde de bedenking dat bij de bouw van de

18 ‘t Aaltje

september oktober 2012

‘grondwater’ af te leiden, zodat het gevaar voor voetgangers en fietsers verdwijnt.

Naam? De redactie van ’t Aaltje stelt zich daarnaast de vraag of dat paadje of straatje geen naam (gehad) heeft of misschien een naam moet krijgen. Zeker na de opwaardering van de doortocht zou het wellicht handig zijn dat verbindingsstraatje te kunnen benoemen. Alle suggesties zijn bij ’t Aaltje welkom. Die kunnen dan misschien voorgelegd worden aan de straatnamencommissie van de stad.

garages die rioleringen misschien beschadigd zouden kunnen zijn. Het Meldpunt van de stad mailde intussen dat de diensten een oplossing gaan zoeken om in elk geval dit

(Vervolg van pagina 24)

ma 22 Hobby, Femma, 13.30 u., OC Relaxatietechnieken (5), Femma, 20 u., OC di 23 Koken voor starters 2 (4), Femma, 19.30 u., OC do 25 Crea: juwelen haken, Femma, 19.30 u., OC vr 26 Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme za 27 Winternachten met Begijn Le Bleu, OC, 20.15 u., OC zo 28 Familiedag, Gezinsbond i.s.m. OC, 16 u., OC ma 29 Kinderatelier ‘Bosbewoners’, OC, 9-12 u., OC Sportkamp, Sportplus, 13-16 u., OC Vogeltaarten maken, KVLV, 14 u., OC di 30 Kinderatelier ‘Bosbewoners’, OC, 9-12 u., OC Sportkamp, Sportplus, 13-16 u., OC Filmnamiddag ‘Dolfje Weerwolfje’, OC, 14 u., OC Dromenvanger maken, Femma, 19.30 u., OC wo 31 Kinderatelier ‘Bosbewoners’, OC, 9-12 u., OC Sportkamp, Sportplus, 13-16 u., OC

29ste jaargang nr. 170


DE KANDIDAAT-BURGEMEESTER (SLOT) De poging tot moord op de Aalbeekse schepen Philippe Sandra heeft in de media ruime weerklank gevonden en heeft op de gemeenteraad tot opgewonden tussenkomsten geleid. In De Smisse wordt zonder schroom het woord maffia in de mond genomen. De datum van de gemeenteraadsverkiezingen komt stilaan dichterbij, maar commissaris Vriendelyckx lijkt niet echt gehaast om de dader(s) te vatten Voor de oriëntatie van de trouwe lezers van onze dorpskrant zijn ook in de laatste aflevering van dit zesde Aalbeekse misdaadverhaal de bestaande straatnamen en de namen van de gebouwen behouden. De gebeurtenissen en de personages daarentegen zijn totaal verzonnen. Echt bestaande personages zijn door de verteller fictief gebruikt.

21. Ergernis Commissaris Vriendelyckx liet zijn groeiende ergernis niet blijken. Charlie De Winner keek hem met de onschuldige ogen van een koorknaap aan en herhaalde: “Echt, commissaris, de schepen is inderdaad bij mij op bezoek geweest, overigens op verzoek van de burgemeester, maar na ons gemoedelijk gesprek heeft hij mijn huis zonder meer verlaten. Waar hij dan naartoe gegaan is weet ik echt niet.” Rechercheur Verpale, die achter Charlie zat om het gesprek te observeren, schudde ongelovig het hoofd. De commissaris drong met zachte stem aan: “Meneer De Winner, u bent de laatste die hem levend en wel gezien hebt! U begrijpt dat de levensbedreigende toestand waarin de schepen nu in het ziekenhuis ligt en die het gevolg is van een duidelijke poging tot moord, mij er toe dwingt u over dat bezoek ten gronde te ondervragen. Wie van uw personeel was bij het gesprek aanwezig?”

“Niemand, commissaris, wij waren alleen, want u begrijpt dat dit gesprek vertrouwelijk moest blijven. Helaas kan ik u dus geen getuigen aan de hand doen.” Vriendelyckx zuchtte. Elke porie van zijn huid signaleerde hem dat de man zat te liegen. Maar hij had geduld. “Dan zullen we het voorlopig hier op houden, meneer De Winner. U kunt gaan.” Charlie De Winner gaf de beide politiemensen hoffelijk de hand en verliet schijnbaar onbewogen het politiebureau. Thuisgekomen liet hij onmiddellijk het zilveren belletje rinkelen en de huisknecht Freddy Devoogdt verscheen als bij toverslag in het salon. “Freddy, een glas wijn. Ik heb het hard nodig. Die politielui zouden een onschuldig mens nog bang maken.” De huisknecht verdween. In

Thuisgekomen liet hij onmiddellijk het zilveren belletje rinkelen... 19 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170

de keuken schonk hij snel de donkerrode wijn in het glas, liet er een lichtgroen pilletje in glijden en bracht het met een lichte buiging bij zijn baas. “Dank je. Dat zal de emoties wat bedaren. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, Freddy, maar ik voel mij al enkele dagen minder fit dan gewoonlijk.” “Dat zal de spanning van de naderende verkiezingen zijn, baas,” opperde de huisknecht en hij trok zich discreet terug.

22. Een sluw lachje De eerste week van september scheen het zonnetje alsof het nog volop zomer moest worden. Sneller dan verwacht gleden de weken voorbij. Schijnbaar heerste in Aalbeke een volkomen rust. De toestand van schepen Philippe Sandra in het ziekenhuis evolueerde gunstig, maar het ging tergend traag en hij kon nog altijd niet ondervraagd worden. De politie verzamelde in alle stilte gegevens. De politieke partijen legden de laatste hand aan de kandidatenlijsten en hier en daar verschenen al verkiezingsborden Charlie De Winner zat in de tuin van zijn herenhuis in de Kapelhoekstraat aandachtig te lezen in een pak papieren waarop in dikke zwarte hoofdletters Kiesdecreet stond. Om zijn lippen speelde een sluwe glimlach. Met zijn gouden vulpen onderstreepte hij voor de tweede keer dezelfde zin. “Art. 71 De voordrachtakte vermeldt de voornaam, de achternaam, de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, de


hoofdverblijfplaats en de handtekening van de kandidaten.” De laatste vier woorden onderstreepte hij een derde maal. Het sluwe lachje werd breder. “Freddy, nog een glas wijn!” riep hij en hij leunde tevreden achterover. “Ja, dat had hij goed gelezen. Zonder handtekening geen geldige lijst. Nog een paar dagen geduld.” En hij liet het belletje nog een keer rinkelen.

23. Een bruuske onderbreking Burgemeester Etienne De Schrijver tikte met zijn stylo op de lange zwarte tafel in zijn bureau. “Collega’s, beste lijsttrekkers, ik wil jullie vooreerst bedanken voor de fairness waarmee de verkiezingsstrijd tot nog toe verlopen is. Ik wil jullie ook bedanken voor de blijken van sympathie ten aanzien van mijn partijgenoot Philippe Sandra die in AZ Groeninge de best mogelijke zorgen geniet. Ik betreur daarentegen ten zeerste de afwezigheid van de heer De Winner die als enige niet op mijn uitnodiging is willen ingaan. In een democratie past het nochtans dat iedereen met gelijke kansen naar de kiezer kan gaan en daarom heb ik het nodig geoordeeld met jullie nog eens de procedures door te nemen die gevolgd moeten worden om een

Bliksemsnel klikte een van de overvallers handboeien rond de polsen. 20 ‘t Aaltje

september oktober 2012

geldige voordrachtakte in te kunnen dienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. U weet dat de volledige voordrachtakte ondertekend moet zijn door een zittend gemeenteraadslid of, voor onze stad Kortrijk, door ten minste honderd kiezers. Zaterdag 15 september of zondag 16 september tussen 13 en 16 uur moet u op de rechtbank…” Op dat ogenblik vloog de deur met geweld open en stormden vier gemaskerde mannen, twee lange en twee korte dikke, gewapend met kalashnikovs het bureau binnen. Ze spraken geen woord maar gebaarden met de loop van hun AK-47 dat iedereen met het gezicht tegen de muur moest gaan staan. Bliksemsnel klikte een van de overvallers handboeien rond de polsen en een tweede plakte alle monden met brede zwarte tape dicht. Drie minuten later verliet een anonieme witte bestelwagen de binnenkoer van het stadhuis.

24. Philippe ontwaakt “Dat is nu eens echt goed nieuws,” zei Prunella en ze tikte Azère Sandra bemoedigend op de schouder. “Uw zoon is weer bij bewustzijn en hij heeft al een paar woorden tegen u kunnen fluisteren!” Vader Sandra knikte. “Ja, en nu is commissaris Vriendelyckx bij hem om te horen wat er precies gebeurd is.” Victor Sansen sloeg met de vlakke hand op de toog en zei met zijn stentorstem: “Ze moesten ze tegen de muur zetten, die smeerlappen!” Prunella schudde het hoofd. “Victor, een beetje minder geweldig zal ook wel gaan zeker?” Buiten hoorden ze het korte geblaf van Wiske, het hondje van Felix Akers. De deur ging open en Felix kwam binnen. “Het grote nieuws al gehoord?” vroeg hij, naar Prunella kijkend. “Ja, de schepen is weer bij bewustzijn,” antwoordde ze. “Ah,” zei Felix en hij keek naar Azère Sandra die een beetje ineengedoken aan een tafeltje zat, “dat wist ik niet. Content zeker, Azère? Maar ik heb ander nieuws. Vier bandieten hebben

29ste jaargang nr. 170

zeker tien politici ontvoerd uit het stadhuis. Ook de burgemeester is er bij. Er is groot alarm geslagen en al de politiekorpsen van de streek zijn op zoek naar de ontvoerders.” Victor Sansen sloeg zijn beide armen ten hemel. “Wat gaan we in Aalbeke nog allemaal beleven? Zijn dat toeren, zijn dat toeren. Ik vrees dat die kerels al lang de grens over zijn. Ze zullen die nooit meer vinden, zeg ik u.” “Onderschat onze politie niet,” antwoordde Felix Akers. “Maar politici ontvoeren? Waarom?” vroeg Prunella. “Ik begrijp er niets meer van,” zei Azère Sandra. “Ik wou dat mijn zoon zich nooit met politiek had ingelaten.” En hij liet zijn hoofd op het tafeltje zinken en snikte zijn verdriet uit. Zelfs Victor Sansen werd er helemaal stil van.

25. Van de aardbol verdwenen De stem van commissaris Vriendelyckx klonk bijzonder scherp. “Meneer de Winner, het is de tweede keer dat ik u ondervraag. Ik ben niet achterlijk. Schepen Sandra heeft mij intussen verteld hoe uw handlangers…” “Sorry commissaris maar ik heb geen handlangers. Het zijn huisbedienden,” protesteerde Charlie De Winner met gespeelde verontwaardiging. “… hoe uw handlangers hem op uw bevel afgetuigd hebben en voor dood achtergelaten in een put in de Zevekotestraat. Waar zijn die kerels nu?” Charlie haalde de schouders op. “Er zijn geen bewijzen. Ondervraag hen. Ik heb u al gezegd dat ik niet weet waar ze zijn. Ik ben thuis gekomen en alleen Freddy was er om mij een glas wijn te geven. Hij wist ook niet waar Spic en Span en Sancho en Panza naartoe waren. Echt waar, commissaris, ze lijken wel van de aardbol verdwenen. Ik zal uiteraard hun loon inhouden.” Vriendelyckx snoof minachtend. “Ik zal onmiddellijk een huiszoekingbevel vragen, meneer De Winner. Nog voor u weer in de Kapelhoekstraat bent staan mijn mannen voor uw deur.” “U doet maar, commissaris,” repliceerde


Charlie De Winner onbewogen. “Maar nu moet ik dringend naar het gerechtsgebouw om er bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de voordrachtakte van mijn partij voor de verkiezingen in te dienen. Wil u mij excuseren?”

26. In het gerechtsgebouw De griffier keek met stijgende verbazing naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De klok van de Sint-Maartenstoren had net halfvier geslagen. Ze zaten al van één uur stipt te wachten op de lijsttrekkers van de politieke partijen met de voordrachtakten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er was vreemd genoeg nog niemand opgedaagd. De voorzitter beet een beetje bezorgd op zijn lippen. Ze kenden het kiesdecreet toch? De lijst te laat indienen betekende onherroepelijk de uitsluiting. Nog een half uur. Op de deur van het bureau van de voorzitter klonk een bescheiden klopje. “Aha,” zei de griffier, “de duiven zullen toch nog landen.” “Binnen,” riep de voorzitter opgelucht. De deur ging open en Charlie De Winner stapte over de drempel. Hij keek vragend naar de twee mannen en toonde hen het mapje met de papieren. ‘Charlie De Winner, van De Nieuwe Partij,” sprak hij met onderdanige stem. “Geef maar hier,” zei de griffier, “ik controleer even of alles in orde is.” “Ben ik de eerste?” informeerde Charlie, schijnbaar verwonderd. “Inderdaad,” antwoordde de griffier. “Vreemd genoeg hebben we nog niemand van de klassieke partijen gezien.” “Ach,” meesmuilde Charlie,” misschien durven ze het uiteindelijk toch niet tegen mij op te nemen.” En hij glimlachte fijntjes. Maar plots verstarde hij. Charlie tastte met zijn linkerhand naar zijn rechterarm. De voorzitter staarde hem verbaasd aan. Charlie sperde zijn ogen wijd open, zuchtte diep, klapte dubbeltoe en gleed toen dood op de koude vloer.

21 ‘t Aaltje

september oktober 2012

27. Opgehelderd Wijkinspecteur Anke Smets bloosde onder de lofbetuigingen van de commissaris en van haar collega’s. Toen ze de ontvoering van de politici uit het stadhuis vernam, wist ze het meteen: dat was het werk van de mannen van Charlie. En dan wist ze ook waar ze hun gijzelaars verborgen zouden houden. Marcellus Slots, de plaatselijke heemkundige, had haar nog niet zo lang geleden verteld over de schuilkelder die de Franse presidentiële geheime dienst ooit onder De Sjouwer had ingericht. Hij was nooit weer dichtgegooid. Ze had geen ogenblik geaarzeld en was met haar motor naar De Sjouwer gereden. Eén blik op de ring van het luik van de schuilkelder volstond. Bingo! Hier zaten ze. In een mum van tijd waren de verschillende patrouilles ter plaatse. De verrassingsaanval was een koud kunstje. Enkele minuten later zaten Spic en Span en Sancho en Panza totaal verbouwereerd in een van de overvalwagens. De opgeluchte lijsttrekkers klommen een na een uit de schuilkelder en wreven het laatste restje zwarte tape van hun mond. Anke Smets zag hoe burgemeester De Schrijver onmiddellijk zijn gsm trok en snel een nummer intikte. Ze glimlachte toen ze hem hoorde zeggen: “Edelachtbare voorzitter, ik neem aan dat u, gezien de bijzondere omstandigheden, de voordrachtakten toch nog in ontvangst zult willen nemen?”

28. De lichtgroene pilletjes Freddy Devoogdt had niet-begrijpend het flesje met de lichtgroene pilletjes aan rechercheur Verpale gegeven die de huiszoeking leidde. Verpale gaf het meteen aan de toxicoloog. Die opende het flesje, rook er even voorzichtig aan en vroeg de huisknecht toen of hij altijd hartverlammend gif bij zich had. Freddy werd zo bleek als de dood. “Voor mijn baas. Voor zijn gezondheid.” prevelde hij.

29. Toch niet werkloos De volgende dagen knoopte

29ste jaargang nr. 170

commissaris Vriendelyckx geduldig alle losse eindjes aan elkaar. Dat Charlie De Winner door zijn hartstilstand in een zekere zin aan de gerechtigheid ‘ontsnapt’ was, en dan nog in het gerechtsgebouw zelf, stak hem wel. Maar anderzijds was het rijk van de bedrieger uit. De vier handlangers zaten achter de tralies. Er was weer rust in Aalbeke. De verkiezingen konden hun gewone verloop kennen. “Misschien,” dacht de commissaris, “is die huisknecht wel de grootste verliezer. Hij is zijn baas en zijn werk kwijt.” Maar dat zag de commissaris toch verkeerd… Twee weken later brandde weer licht in het salon van het grote herenhuis in de Kapelhoekstraat. Gravin MarieHélène de Hemptinne de Borchgrave d' Erquelinnes tikte tegen het glas van de brave huisknecht: “Gezondheid Freddy! Ik denk dat ik dit huis als buitenverblijf zal nemen, met jou erbij. Wat denk je Freddy?” En ze krulde haar verleidelijke lippen open tot een uitnodigende zoen. Tekst: Frans Destoop Tekeningen: Frank Claerhout


KRONIEK De wet op de privacy bepaalt dat eenieder de publicatie van gegevens van de burgerlijke stand over zichzelf verhinderen door een seintje te geven aan het stadsbestuur. Dat wil onder meer zeggen dat wie niet wil dat geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden in het Aaltje wordt vermeld, dit ook aan de stad moet laten weten.

Geboorten 18 januari: Mathis Decavel 21 februari: Jules Verraest 6 maart: Lieze Van Meenen 23 maart: Flor Wendelen 26 maart: Julie Maillard 6 april: Liam van Meirhaeghe 14 april: Alexia Deceuninck 18 mei: Aicha Camara 18 juni: Klara Geeraert 3 juli: Achille Vannieuwenhove 24 juli: Cas De Craemere

31 juli: Febe Timmerman 9 augustus: Ernest Pattyn

15 juni: Marcelle Renaud, 64 jaar, echtgenote van Jean-Marie Decock

Overlijdens

19 juni: Magdalena Vande Sompele, 68 jaar

14 januari: Patricia Bostoen, 36 jaar, echtgenote van Thomas Bamelis

11 juli: Hans Debouvries, 67 jaar

31 januari: Rogetta Tarras, 85 jaar, weduwe van Gerard Vanoosthuyse 3 februari: Ginette Losveld, 76 jaar, echtgenote van Lucien Meulebrouck 12 maart: Mariette Christiaens, 88 jaar, weduwe van Joseph Soenen

19 juli: Willy Dekimpe, 64 jaar, echtgenoot van Christa Faillie

Huwelijken 7 januari: Mathieu Heytens en Nathalie Berteele 9 juni: Tom Laridon en Sofie Devos

18 maart: Irena Monserez, 83 jaar, weduwe van Geeraard Lagae

15 juni: Anne-Sophie Decraene en Stefanie Storme

4 april: Frans Delaere, 79 jaar, echtgenoot vanBeatrix Defossez

15 juni: Tom Devriesere en Ellen Verbeure

16 april: Etienne Debels, 77 jaar, echtgenoot van Noëlla Millecamp

7 juli: Pepijn Vanneste en Britt Debu

30 april: André Vandamme, 88 jaar, echtgenoot van Godelieve Deceuninck 3 mei: Astère Debels, 74 jaar, echtgenoot van Annie Cosaert

27 juli: Laurent Douchi en Isabel Louvaert

Jubilea Geen

VOOR DE ELFDE KEER… Vandecasteele Houtimport heeft voor de 11e opeenvolgende keer het Charter van Duurzaam Ondernemen van de Provincie West-Vlaanderen gewonnen. Dit Charter steunt op de 3 “P’s” – Profit – People – Planet , is een beleidsinstrument en wordt uitgereikt aan de bedrijven die vrijwillig streven naar continue verbetering op bedrijfs en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Vandecasteele Houtimport werd vooral in de bloemetjes gezet voor v.l.n.r. Philippe Tavernier (Voorzitter evaluatiecommissie POM Westzijn orde en netheid, de integratie van Vlaanderen), Geert Tibergyn, Geneviève Standaert en Stefaan Vandecasteele de onderneming in de natuurlijke van het Aalbeekse Houtimportbedrijf, gedeputeerde Marleen Titecaomgeving, efficiëntie van Decraene en Bart Vansevenant (Coördinator VOKA) behandeling, stockage en transport en vooral het uitwerken van het onderdeel mensvriendelijk ondernemen. 22 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170


RESTAURANT

www.harmonieaalbeke.be

15 – 16 september 2012 HALVE KIP of KOUDE SCHOTEL: € 12 KINDERSCHOTEL: € 7 Basisschool, Lauwsestraat Zaterdag 18.30—22 u Zondag vanaf 11.30 u

WAAR IS HET GROTE ROUTEPAD NAARTOE? De vele wandelaars van Aalbeke en van de Markesteert weten dat een mooi stukje van het Grote Routepad 5A, van de Noordzee naar de Middellandse zee, zich door Aalbeke slingert. Het overgrote deel ervan is op het grondgebied Aalbeke goed bewandelbaar en hier en daar zelfs ‘befietsbaar’. Maar het stukje tussen de Kruisboomstraat en de Lampestraat ligt er al jaren belabberd bij. De stenen liggen schots en scheef en zakken onverbiddelijk naar de gracht. Voor fietsers een marteling. Voor voetgangers een evenwichtsoefening. De graskanten groeien wild en woest en worden zo goed als nooit gemaaid. Netels en hoge begroeiing zijn bij nat weer een echte plaag. Over de bijna

23 ‘t Aaltje

september oktober 2012

volledige lengte van dit stuk is dikke modder gespoeld. Kortom, de wandelaar waant er zich een beetje in de brousse. Het is misschien daarom dat de Dienst Mobiliteit en de Groendienst van de stad het pad niet meer vinden… Toch is er een troost. Het pad is in Aalbeke ook een deeltje van de bedevaartwegen naar Santiago de Compostela. En bedevaarders moeten nu eenmaal boete doen! En tussen de Kruisboomstraat en de Lampestraat doen ze dat zeker.

29ste jaargang nr. 170


ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER za 1 Kunst op Zuiders gras, OC, 14 tot 19 u. kunstenaars stellen tentoon in lokale tuinen in Aalbeke, Bellegem, Kooigem en Rollegem zo 2 Kunst op Zuiders gras, OC, 14 tot 19 u. kunstenaars stellen tentoon in lokale tuinen in Aalbeke, Bellegem, Kooigem en Rollegem ma 3 Tentoonstelling ‘Echte helden getuigen zelden’, OC, doorlopend tot en met zondag 17 september, rond OC di 4 Start kleiatelier, Valk, 20 u., OC wo 5 Kaarting, Okra, 14 u., OC Start turnen, Femma, 19.30 u. OC Hobby, Femma, 19.30 u., OC. Volleybal, Gezinsbond, 20.30 u., OC do 6 Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC vr 7 Fietsen, Okra, 14 u., vertrek aan OC di 11 Koken voor starters 2 (1), Femma, 19.30 u., OC do 13 Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OC Start Afrikaanse dans, SAC, 19.30 u., OC vr 14 t.e.m. zondag 16 september, Corneliusfeesten, zie elders in dit Aaltje ma 17 Hobby, Femma, 13.30 u., OC Start judo-initiatie, Jita Kyoei, 18 u., OC wo 19 Start Inlineskaten en omnisport, Sportplus, 18.15 u., OC do 20 Bedevaart, Ziekenzorg, 14 u., OC Kantklossen, Femma, 19.30 u., OC Voordracht ‘Op goede voet’, KVLV, 20 u., OC za 22 Voordracht, Splus, 15 u., OC ma 24 Relaxatietechnieken (1), Femma, 20 u., OC di 25 Kantklossen B, Femma, 19.30 u., OC Koken voor starters 2 (2), Femma, 19.30 u., OC vr 28 Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme

OKTOBER ma 1 Relaxatietechnieken (2), Femma, 20 u., OC wo 3 Kaarting, Okra, 14 u., OC Start kleuterturnen, Gezinsbond, 16 u., OC Hobby, Femma, 19.30 u., OC vr 5 Kaas- en wijnavond, VBS Aalbeke, 18 u., OC za 6 Natuurwandeling, KWB i.s.m. Femma, 14 u., aan de kerk ma 8 Relaxatietechnieken (3), Femma, 20 u., OC di 9 Koken voor starters 2 (3), Femma, 19.30 u., OC wo 10 Bloedcollecte, Rode Kruis, 18 u., OC do 11 Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OC EHBO met kruiden, Femma, 19.30 u., OC vr 12 Wandelen, Okra, 14 u., start aan OC ma 15 Relaxatietechnieken (4), Femma, 20 u., OC Vergadering, Arko, 20 u., OC di 16 Kookles, KVLV, 13.30 u., OC Kantklossen B, Femma, 19.30 u., OC wo 17 Scrappy, Femma, 19.30 u., OC do 18 Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC Kantklossen, Femma, 19.30 u., OC vr 19 Benefietvoorstelling, Buso Ter Bruyninge, 20 u., OC zo 21 Missiefeest met chocoladekaarting en groot eetfestijn, Missiebond, 9.30 u., OC (Vervolg op pagina 18)

24 ‘t Aaltje

september oktober 2012

29ste jaargang nr. 170

REDACTIE Frank Claerhout, Firmin Cornelus Boudewijn Deschamps, Frans Destoop Pieter Hanssens, Etienne Lachat Filip Santy, Alain Vandeputte, Ginette Vermeeren REDACTIEADRES Ontmoetingscentrum, Aalbekeplaats, 8511 Aalbeke, tel. 056 40 18 92 frans.destoop@telenet.be Rek. nr. BE57 4616 5227 8135 'T AALTJE is een uitgave van de Aalbeekse verenigingsraad ARKO GRATIS VERSPREIDING Jaarabonnement buiten Aalbeke en Markesteert: 9 €. AFHUREN: 1 pag: € 44 - ½ pag: € 25 SPONSORING: € 30 per nummer. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Frans Destoop, Steertstraat 93, 8510 Marke Artikels en aankondigingen van activiteiten voor het volgend nummer worden op het redactieadres verwacht vóór

18 oktober 2012. Dit Aaltje kwam tot stand met de financiële steun van:

Aaltje 170 (sep-okt 2012)  

Dorpskrant Aalbeke Kortrijk