Page 1

WINTERUUR

Het winteruur is terug van weggeweest. Waar overzomeren die zestig minuten? Down Under bij de kangoeroes? Kruipt Aalbeke nu in zijn kot voor een lange winterslaap? Nee toch zeker. Met 28 jaar op de teller kent het OC alle trucs van een doorgewin-terde ontmoetings-plaats. Een wintereditie van ‘Kom uit je kot’: moet ongetwijfeld kunnen. Als er maar alweer geen stemkotjes bij te pas komen. Er was ooit een tijd dat kotjesmentaliteit ons vreedzaam dorpje teisterde. Dat is gelukkig al lang geleden. Kunnen monsieur Coq en meneer Leeuw er iets van leren? De werken schieten op. Dat doen werken meestal. Au suivant: de plannen voor de ‘doortocht’ zijn definitief goedgekeurd. Het zal dus nog een tijdlang behelpen blijven. Voor een verjongende facelift moet de chirurg ook eerst snijden. Als het resultaat maar naar verhouding is. Hopelijk moet ’t Aaltje niet onder het mes wegens aanhoudende zwaarlijvigheid. Misschien vinden onze lezers en lezeressen een volslanke dorpskrant wel best gezellig. De redactie harkte opnieuw een stapel najaarsnieuws bij elkaar en schuift die bij deze in uw brievenbus. Veel leesgenot. En vergeet niet: herfst is te mooi om somber te zijn. 1

‘ T AALTJE

BUSSCHAERTPAD: EIND GOED, AL GOED

Aalbeke is een fiets- en wandelpad rijker. Al wie naar Kortrijk rijdt heeft de voorbije weken gemerkt dat er opnieuw werken waren nabij de grote vijver van het houtimportbedrijf Vandecasteele. Op vandaag is de betonnen bovenlaag gegoten en het pad bewandelbaar. Onze dorpskrant heeft in de voorbije jaren geregeld bericht over de stand van zaken in dit toch wel omstreden dossier. Een lang verhaal kent nu een happy-end.

november-december 2010

De laatste meters worden gegoten… 27ste jaargang nr. 159


Het begon lang geleden

Over enkele maanden zal het lijken alsof het fiets- en wandelpad aan de vijver er altijd al gelegen heeft. Zo snel gewent een mens aan nieuwe dingen. Maar insiders weten dat het heel wat voeten in de aarde heeft gehad vooraleer het zover was.

gedempt. Een nieuwe dienstweg wordt aangelegd voor de vrachtwagens. De nieuwe weg langs de snelweg wordt in 2007 gerealiseerd. Maar het onderdeel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de aanleg van wat we nu het Busschaertpad noemen geraakt maar niet uitgevoerd.

In 2002 staat de Provincie de gedeeltelijke afschaffing van de Wolverijdreef toe op voorwaarde dat er een nieuwe verbinding tussen de Moeskroensesteenweg en de Lampestraat komt, parallel aan de snelweg A17. Intussen is er door herhaaldelijk wijzigende plannen in de stad Kortrijk onduidelijkheid ontstaan over het vervolg van het verhaal.

Vanuit Aalbeke wordt bij de stad herhaaldelijk aangedrongen op de uitvoering van de overeenkomst. Het ACW roept daarbij zelfs de bemiddeling in van toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme. Omdat al het aandringen geen resultaat heeft besluiten meerdere inwoners van Aalbeke en het ACWAalbeke in juli 2008 bij de gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne klacht neer te leggen met het verzoek dat de gouverneur de stad zou aanmanen de gemeenteraadsbeslissing te doen uitvoeren. Ter ondersteuning wordt in het dorp een petitie georganiseerd ten voordele van de realisatie van het fiets- en wandelpad. Dit zorgt voor nogal wat commotie en in de pers wordt er uitgebreid over geschreven.

Meer dan tien jaar geleden maakte een gewestplanwijziging de uitbreiding mogelijk van Houtimport Vandecasteele. Daarvoor moesten twee openbare wegen verlegd of gedeeltelijk afgeschaft worden. Voor de ene weg, de Wolverijdreef, is de Bestendige Deputatie van de Provincie bevoegd; voor de andere weg, de Busschaertstraat, is de stad Kortrijk bevoegd.

In 2005 wordt dan tussen de stad en het bedrijf een allesomvattende overeenkomst gemaakt waarin de definitieve plannen worden vastgelegd. Drie vijvers worden

Actie

Op weg naar een oplossing

Op aandringen van de gouverneur vraagt de stad de plannen zo spoedig mogelijk te krijgen. Na het indienen

ervan blijken die niet te beantwoorden aan de overeenkomst van 2005. Houtimport Vandecasteele stelt een andere, en volgens het bedrijf veel betere, oplossing voor. Die oplossing wordt door de diensten van het Vlaamse Gewest echter niet aanvaard. Verdere bemiddelingspogingen, onder andere van (toen nog gemeenteraadslid) Filip Santy, schepen Guy Leleu en Leiedalvoorzitter Karel Debaere leiden ertoe dat uiteindelijk alle partijen nu instemmen met de uitvoering. Tevreden meldt de gouverneur dat de overeenkomst van 2005 binnen een redelijke termijn uitgevoerd moet worden. In november 2008 laat de firma Vandecasteele weten dat ze hun studiebureau en landschapsarchitect opdracht hebben geven zo snel mogelijk een ontwerp te maken. Eind goed, al goed

De werken aan het fiets- en wandelpad beginnen dan op 18 augustus 2010. Nadat ze enkele weken stil lagen in verband met een probleem rond het grondverzet werden ze begin oktober voortgezet. Op 12 oktober werd de bovenlaag in beton gegoten en is het fiets- en wandelpad, Busschaertpad, zo goed als klaar. Het zal op zaterdag 13 november 2010 ingewandeld worden.

Grote drukte in de Lauwsestraat.

Nu de hoofdriolering klaar is, kan men uit volle kracht de individuele aansluitingen uitvoeren.

Daarbij wordt rekening gehouden met de recente wetgeving op het gebied van de scheiding van afvalwater en hemelwater. De foto is op dinsdag 18 oktober genomen, net voorbij het kruispunt met de Ledeganckstraat.

2

‘ T AALTJE

november-december 2010


IN MEMORIAM NORBERT BULCAEN ARKO, de koepel van de Aalbeekse verenigingen, betreurt het voortijdig heengaan van zijn secretaris, Norbert Bulcaen. Hij werd geboren op 24 januari 1947 en is na een korte ziekte overleden op 24 september 2010.

Norbert was sinds 1981 lid van ARKO als vertegenwoordiger van het Davidsfonds. Sinds 1989 vervulde hij trouw de verplichtingen van secretaris van onze vereniging. Hij was ook van bij de oprichting, in 1982, lid van het Beheerscomité van het Ontmoetingscentrum. ’t Aaltje, dat een uitgave is van ARKO, denkt met respect en warme herinnering aan Norbert terug. De redactie biedt zijn vrouw Lieve en de kinderen haar oprechte deelneming aan. Voor onze lezers drukken we hierbij de tekst af van de homilie die tijdens de begrafenisdienst werd uitgesproken.

Een stille, rustige, maar voor ons dorp grote, figuur is heengegaan.

Misschien verwacht, maar toch zeer plots.

Al enkele maanden zag iedereen dat het niet te best ging met hem. Norbert verborg dat ook niet. Hij sprak er over met een grote luciditeit, met een groot bewustzijn. Wat er allemaal door zijn hoofd is gegaan, waarop hij dacht en piekerde, welke vragen hij 3

‘ T AALTJE

zich stelde weten wellicht alleen zijn vrouw Lieve en de kinderen. Maar hij trok zich niet terug. Norbert verborg zich niet. Hij bleef, zo lang het ging, deelnemen aan het leven van zijn geliefde Aalbeke. Tot vrijwel de laatste dagen van zijn leven. Er zijn zo van die mensen die, zonder dat ze tafelspringers zijn of voortdurend om aandacht schreeuwen, toch zeer aanwézig zijn. Norbert nam intens deel aan het gemeenschapsleven in Aalbeke. Hij was van veel verenigingen lid, meestal een actief lid, dat graag zijn zegje deed. Hij wou er altijd bij zijn.

Hij was er zo vaak en zo graag bij als er in het Ontmoetingscentrum iets te doen was. Hij was erbij als zijn Davidsfonds bijeenkwam voor een of andere activiteit. Hij was erbij als er een wandelclub gesticht moest worden: Norbert was zelf een fervente wandelaar. Hij was erbij als het Beheerscomité van het OC het reilen en zeilen van het Ontmoetingscentrum besprak. Hij was erbij als ARKO, de koepel van de Aalbeekse verenigingen, vergaderde en hij noteerde als secretaris plichtsbewust al het essentiële voor het verslag. En hij kende van veel dossiers de voorgeschiedenis en zette graag de puntjes op de i. Een trouwe secretaris, een trouwe notuleerder van wat de mensen op de vergadering zegden, opdat het niet verloren zou gaan. Norbert was een dienstbaar en zeer behulpzaam man. Altijd kon men op hem een beroep doen. Stoelen en tafels aanslepen, de grote zaal in het Ontmoetingscentrum gereed zetten, een tentoonstelling helpen opbouwen… niets was hem te veel. Hoeveel keer hebben we Norbert niet achter de toog van het OC zien staan om, tijdens de pauze van een toneelstuk of van een muziekopvoering, te helpen bij het bedienen van de mensen. Hij wist als geen ander met snelle en trefzekere greep het juiste glas te kiezen voor de juiste drank. En hij schonk het

november-december 2010

gekozen biertje graag uit met een kwinkslag. Norbert was niet te beroerd om ook bij de afwas te helpen en bij het weer in orde zetten van de cafetaria. Vaak ging hij als een van de laatsten naar huis, naar de verre Brumierstraat.

Met zijn brede culturele interesse voelde Norbert zich thuis bij het Aalbeekse Davidsfonds. Ontelbaar zijn de culturele uitstappen die hij in hun gezelschap deed in heel Vlaanderen en met voorliefde ook in Frans-Vlaanderen. Geschiedenis boeide hem en hij was steeds op zoek naar originele onderwerpen en sprekers. Ook voor de bescheiden lokale geschiedenis betoonde hij veel interesse. En hij aarzelde niet om een historisch rolletje te spelen zoals bij de monumentenwandeling die door ARKO en het OC georganiseerd werd. Verkleed als pater wist hij toen de bezoekers van de huiskapel in de Lauwsestraat met zijn verhaal te boeien. Ja, Norbert was een veelzijdige man. Norbert hield van Vlaanderen en van zijn taal, het Nederlands. Hij zocht vaak naar het wat ongewone maar mooiere woord om de dingen te benoemen. Hij hield van woordspelingen en taalgrapjes. Als hij de kans had om een bijzonder woordje te gebruiken liet hij dat nooit na. Als iemand wat vroeger naar huis moest zei hij met zijn gedragen typisch wat slepende stem: “Moet ik u een boterbriefje meegeven voor moeder de vrouw?” En als hij aan het kaarten was, sprak hij altijd van “rode steens of koekens” en van “groene klavers”. En het bier dat hij vroeg was “een dagschotel”. Nauwelijks twee weken geleden zagen velen van ons hem nog deelnemen aan de Corneliusfeesten. Het was als een afscheidsritueel.

Zo rustig en bijna ingetogen zoals hij die zondagmorgen deelnam aan het ontbijt en nog moeizaam een broodje verorberde. Zo plichtsgetrouw zoals hij present was bij de boeken van zijn


geliefde Davidsfonds. Zo aarzelend zoals hij langs het paadje aan de onderpastorie omhoog wandelde en traag naar zijn stamcafé ging om nog een laatste keer met zijn vrienden te gaan kaarten. Iedereen stond van achter het raam van De Smisse vol mededogen te kijken hoe hij langzaam, door zijn ziekte getekend,

naderde vanuit de Knokstraat. Een moedige magere man. Een schim van de vitale en joviale Norbert die het gezelschap altijd opvrolijkte met woordspelingen en grapjes. Die langzaam, voorzichtig naderende man… het is een beeld dat velen nooit meer zullen vergeten. Misschien zagen we het die zondag

niet, maar nu weten we het wel: Norbert kwam dat weekeinde van alles afscheid nemen. Bedankt, Norbert, bedankt voor alles. We zullen nog vaak aan u denken. En we zullen u missen.

EN HOE GAAT HET OP SCHOOL?

De Vrije Basischool Aalbeke ligt er door de grootschalige werken in de Lauwsestraat op dit ogenblik wat moeilijker bereikbaar bij, maar de redactie vond zonder al te veel moeite toch de weg naar het bureau van directrice Greetje Huyse. ’t Aaltje wilde weten hoe de start van het nieuwe schoolaar verlopen was en of er belangrijke veranderingen te melden waren. Dat bleek allemaal best mee te vallen.

Twee vestigingen

Voor een goed begrip moeten we eerst zeggen dat de Aalbeekse basisschool niet alleen in de Lauwsestraat actief is maar ook op de Sterreberg. De Lauwsestraat 11-13 is de hoofdafdeling. Over het wijkschooltje in de Sterrebergstraat 19 schreven we twee jaar geleden, in ’t Aaltje van november-december 2008, al een uitgebreid artikel. Lezers met een goed geheugen herinneren zich misschien hoe de redactie toen blij verrast was onder meer door de wijze waarop de vele anderstalige peuters en kleuters er op korte tijd

Nederlands leerden. Dit jaar is het schooltje op de Sterreberg gestart met 57 leerlingen. Dat is maar een startcijfer. In de loop van het schooljaar groeit dat aantal namelijk aan door de geleidelijke instroom van peuters die oud (?) genoeg worden, en zindelijk genoeg zijn, om ook naar school te gaan.

Gesplitste leerjaren

Ook in de Lauwsestraat zitten er natuurlijk peuters en kleuters. Alles samen 75 jongetjes en meisjes. Zoals iedereen weet bestaat de wereldbevolking uit ongeveer de helft

Het is een drukte van jewelste tijdens de speeltijd 4

‘ T AALTJE

november-december 2010

Lijst leerkrachten wijkschool

peuter & 1e kleuter: Joy Vandecasteele 1e en 2e kleuter: Tine Lamote 2e en 3e kleuter: Anne Moreels en Evelien Decouttere

hoofdschool

peuter en 1e kleuter: Annick Vandenberghe 1e en 2e kleuter: Katrien Vanden Bussche en Stephanie Halsberghe 1e en 2e kleuter: Katrien Bril 3e kleuter: Aude Vanhaverbeke 1A: Marleen Claeys 1B: Mieke Tibergyn en Elien Knockaert 2A: Mieke Cosaert 2B: Katrijn Viane 3A: Carine Declercq 3B: Asja Bech en Anita D’Hooghe 4A: Nathalie Vlieghe en Anita D’Hooghe 4B: Annelies Kerckhove 5A: Rika Remmerie 5B: Wouter Debels 6A: Marijke Corne 6B: Domien D’Haene L.O. Sara Platteau

mannen en de helft vrouwen. Daarom is het opvallend dat er dit jaar in de eerste kleuterklas 13 meisjes zitten en slechts 5 jongens. Maar als men het totaal bekijkt van de hele school, met de twee vestigingen, dan bedraagt het


verschil slechts 2. In alle jaren samen zijn er op 1 september 182 jongens en 184 meisjes gestart. De Vrije Basisschool Aalbeke telt dus 366 leerlingen. De zes leerjaren zijn allemaal gesplitst in telkens twee klassen, van het eerste leerjaar A en B tot en met het zesde leerjaar A en B. Daardoor zitten in alle klassen ongeveer 20 leerlingen. Op de hele schoolbevolking zijn er precies 10 leerlingen die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische. Dat is 2,7%.

Taaltoets eerste leerjaar

Zoals bekend moeten kleuters uit de derde kleuterklas Nederlands kennen om naar het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool te kunnen gaan. De wetgever gaat ervan uit dat een kleuter uit de derde klas die minstens 220 halve dagen in een Nederlandstalige school aanwezig was zonder problemen in het eerste

Druk, druk, druk

De start van een nieuw schooljaar is voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel altijd een drukke tijd. Ook al waren er dit jaar weinig wijzigingen in de wetgeving en niet te veel omzendbrieven, toch staat een school telkens weer voor pedagogische vernieuwingen. Dit jaar is er blijkbaar veel te doen over wereldoriëntatie. Op verschillende pedagogische werkdagen worden de personeelsleden bijgeschoold zodat ze de vernieuwingen, bv. rond mens + techniek en mens + natuur, aan het jonge volkje kunnen meegeven. De leerplannen taal en Frans zijn ook wat gewijzigd. Vooral in de derde graad, het vijfde en zesde leerjaar dus, is de bijscholing een hele klus.

Nieuwe kleuterjuffen

De hele school telt nu 42 personeelsleden, van wie 26 onderwijzenden. In de eerste kleuterklas van de Lauwsestraat staat een nieuwe juf: Stephanie Halsberghe. Op de Sterreberg is er ook een nieuw gezicht: Evelien Decouttere, die een duobaan heeft met juf Anne in de derde kleuterklas. Wie wil weten welke leerkracht in welk jaar staat kan in het bijgevoegde overzicht terecht.

Een open school

Directrice Greetje Huyse

leerjaar kan starten. Wie geen 220 halve dagen aanwezig was moet een taalproef afleggen. Directrice Greetje Huyse vertelde dat dit laatste zich in Aalbeke niet heeft voorgedaan omdat vrijwel alle anderstalige kinderen al van in de peuterklas Nederlands geleerd hebben. 5

‘ T AALTJE

Directrice Greetje Huyse beklemtoont dat de school open staat voor initiatieven vanuit de Aalbeekse gemeenschap zoals de heemfeesten van de Chiro en het kippenfestijn van de Harmonie Eendracht. Voor de tentoonstelling in de kerk rond de heilige Cornelius in het kader van onGELOOFlijk maakten de kinderen tientallen bedevaartvaantjes. Ook met het Ontmoetingscentrum wordt samengewerkt zoals voor het veel belovende Vertelproject dat in februari 2011 op drie opeenvolgende zaterdagen plaats heeft in het O.C.

Voetgangerspool

We praten toch nog even met Greetje Huyse door over de toegankelijkheid

november-december 2010

van de school tijdens de werken in de Lauwsestraat. “Natuurlijk zijn er enige organisatorische problemen”, zegt ze, “maar we lossen ze op.” De in- en uitgang van de Lauwsestraat zelf worden uiteraard op dit ogenblik niet meer gebruikt. Aan de kerk is er ’s morgens een afgebakende zone met een gemachtigde opzichter. Vanaf 8 uur brengen leerkrachten de eerste groep kinderen naar de toegang langs de Moeskroensesteenweg. De laatste ‘wandeling’ start om 8.20 uur. Wie te laat komt moet langs het paadje in de Garenwinderstraat. Dat geldt ook voor bezoekers en voor de opvang. De toegang Moeskroensesteenweg gaat immers overdag dicht omwille van de veiligheid. Een goede communicatie en duidelijke afspraken met de ouders en de kinderen zorgen voor een vlot verloop. En natuurlijk wacht de Vrije Basisschool Aalbeke met spanning op de nieuwe veilige schoolomgeving in de Lauwsestraat. Die zou eind april 2011 gerealiseerd moeten zijn.

ARKO

Aalbeekse Verdienste 2010

De Verenigingsraad ARKO reikt om de twee jaar de Aalbeekse Verdienste uit aan een persoon, vereniging of organisatie die zich op een of ander gebied uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt heeft in en voor Aalbeke. De verkiezing gebeurt door een ARKO-jury begin december. De laureaat wordt gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie zaterdag 22 januari 2011. Bij deze doet ARKO een oproep aan verenigingen, organisaties en particuliere inwoners van Aalbeke en de Markesteert om kandidaturen in te dienen. Deze worden verwacht voor 11 november, onder gesloten omslag in de brievenbus van het OC en gericht aan voorzitter en bestuur van ARKO. Informatie: Frans Destoop, voorzitter ARKO, Steertstraat 93, 8510 Marke, tel. 056 42 73 85 e-mail: frans.destoop@telenet.be


6

‘ T AALTJE

november-december 2010


DE WINTERDODE (2)

Wat voorafging: In de Nachtegaalstraat zijn in een druilerige stille herfstnacht vlak voor het huis nummer 64 vier auto’s in brand gestoken. Commissaris Vriendelijckx gelooft niet dat het om een ordinaire brandstichting gaat en hij wijst wijkinspecteur Johannes Samaille twee stagiairpolitieagenten toe om te helpen bij het onderzoek. Het enthousiaste duo, Anke Smets en Domien Verachtert, heeft op het speelplein dicht bij de plaats van de misdaad zijn tentje opgeslagen en observeert alle komen en gaan. Kort na middernacht stopt een dure roze Bugatti voor de toegang tot het speelveld. Een donkerkleurige man stapt uit en stelt zich voor als Manuel Peron Lopez. Voor de oriëntatie van de lezers van onze dorpskrant zijn ook in de tweede aflevering van dit vierde Aalbeekse misdaadverhaal de bestaande straatnamen en de namen van de gebouwen behouden. De gebeurtenissen en de personages daarentegen zijn weer totaal verzonnen. Echt bestaande personages zijn door de verteller fictief gebruikt.

6. Op verkenning?

Anke Smets keek met enige verbazing naar de man die zich zo galant voorstelde als Manuel Peron Lopez. Haar ogen stonden waakzaam, maar de man glimlachte ontwapenend: “Ik begrijp uw verwondering, mevrouw, maar ja, er bestaan donkerkleurige Nederlanders.” “U rijdt wel met een bijzondere wagen,” antwoordde de jonge agente, “een roze Bugatti Veyron 16.4 is niet meteen de meest onopvallende auto, meneer Lopez.” “Peron Lopez is de naam, mevrouw. Maar zegt u gerust Manuel, want dat is mijn voornaam. Ik heb Argentijnse roots moet u weten. Kampeert u hier al een tijdje?”

Anke Smets keek met enige verbazing naar de man die zich zo galant voorstelde als Manuel Peron Lopez 7

‘ T AALTJE

Anke voelde dat hij de vraag over de auto behendig ontweek. “Ik ben hier niet alleen,” zei ze. “Mijn compagnon slaapt al.” Manuel Peron Lopez trok even de wenkbrauwen op en zijn ogen flitsten heel snel naar het grijze tentje. Anke keek hem onderzoekend aan. “Maar hoe bent u in Aalbeke terechtgekomen? Dit pleintje is toch geen officiële camping?” “Ach mevrouw. Wie een discreet plaatsje zoekt om te overnachten tikt tegenwoordig gewoon de naam van een dorp in op het Internet en op het plannetje staat dan wel ergens een groen plekje. Maar zou u het erg vinden om mij uw naam te noemen?” “Anke, Anke Smets.” Manuel Peron Lopez boog lichtjes en stak zijn hand uit: “Aangenaam kennis met u te maken. U vraagt zich wellicht af wat een Nederlander in Aalbeke te zoeken heeft. Nou, ik ben op verkenning.” “Op verkenning?” “Ja, in opdracht van een Nederlandse instantie die ik helaas niet noemen mag. Ik zoek originele en boeiende plaatsen en gebouwen.” “En die hoopt u in Aalbeke te vinden?” “Ja. Ik heb op het Internet iets gevonden over een houten staakmolen. Ik dacht die morgen, als het weer licht is, te zoeken. Kent u die molen, mevrouw Anke?” Maar vooraleer de jonge agente kon antwoorden klonk van op het speelplein een langgerekte paniekerige gil gevolgd door schokkend gekreun en gesteun. Anke rende naar het tentje en sloeg het voordoek weg. Domien zat met verwilderd kijkende ogen rechtop. Dan herkende hij Anke. “Een nachtmerrie,” zei hij beschaamd.

november-december 2010

Anke wierp hem een waarschuwende blik toe en, achteromkijkend, zei ze: “Dit is meneer Manuel Peron Lopez, Domien. Hij komt uit Argentinië maar is Nederlander. Hij is hier in opdracht van een Nederlandse instantie op zoek naar de Aalbeekse molen. Weet jij die staan?” “Wis en zeker,” antwoordde Domien. Hij staat in de Luingnestraat. Als meneer Lopez morgen een mooie wandeling wil maken dan kan hij hem langs de Allartbosweg gemakkelijk vinden.” “Peron Lopez is de naam, meneer Domien; in elk geval dank voor de tip. Ik ga morgen zeker op verkenning uit.” “Sst, stil!” zei Domien. “Luister!” In de verte werd het zware gebrom van een motor altijd maar luider. Tot grote verbazing van Manuel Peron Lopez doken Anke en Domien weg achter het grijze tentje en ze gebaarden Peron Lopez dat hij zich moest bukken en bij hen komen.

7. Wie niet horen wil…

Sneller dan ze verwacht hadden draaide de zware motor de Nachtegaalstraat in. “Zo laat nog?” fluisterde Anke. De man stopte bij het huisnummer 64. De motor bleef draaien. Hij bonsde ongenadig hard op de voordeur. Na enkele ogenblikken floepte in de hal het licht aan. De deur ging op een kier. Ze hoorden de motorrijder met een boze en halfluide stem een paar zinnen zeggen. Net te ver om ze te kunnen verstaan, dacht Domien, maar het klinkt Frans. Vanuit het huis werd bits geantwoord. Met een harde klap sloeg de deur dicht. De motorrijder bleef


In een mooie boog zeilde hij door de lucht en plonsde spetterend in een diepe plas.

heel even doodstil staan. Toen keerde hij zich om en klapte de bagagekoffer van zijn motor open. Zonder aarzelen greep hij een fel oranje benzineblik. Met een snelle beweging schroefde hij de dop eraf en goot de hele inhoud tegen de voordeur. Nog voor hij een lucifer had afgestreken rende Manuel Peron Lopez als een olympische honderdmeterloper naar hem toe. Verrast keek de man van achter het vizier van zijn motorhelm naar die sprintende donkere gestalte. Met een luide vloek sprong hij op zijn motor. De banden schreeuwden op het asfalt. “Onderscheppen!,” riep Anke en holde als een gekkin de andere kant uit, naar de Ledeganckstraat. Domien liep als een haas achter haar aan. Net toen ze de straat bereikten stoof de motorrijder hen onverantwoord snel voorbij. “Shit, te laat!” vloekte Domien. “Wacht even,” zei Anke. “De straat loopt dood!” Geen twee seconden later knalde de motorrijder tegen een betonnen rioolsegment in de opgebroken Lauwsestraat. In een mooie boog zeilde hij door de lucht en plonsde spetterend in een diepe plas.

Nog voor hij zich uit de modder had 8

‘ T AALTJE

kunnen bevrijden klikte Anke de handboeien om zijn pols. “Einde van de rit,” zei Anke droogweg. “Merde!” siste de motorrijder en spuwde een gulp slijkwater naar de stagiairpolitieagente.

8. Een rondje

De stemming in De Smisse was opperbest. Als een lopend vuurtje had het nieuws zich verspreid. De dader van de autobranden was gevat. Wijkinspecteur Johannes Samaille had de jonge agenten uitvoerig gefeliciteerd. Commissaris Vriendelijckx was nog dezelfde ochtend naar Aalbeke gekomen om de brandstichter een eerste keer te verhoren. “Ik geef een rondje,” zei Antoine Leflamand, die opgewonden naar het café was gekomen om over de sensationele gebeurtenissen van de voorbije nacht na te kaarten en nog meer nieuws te horen. “Dat is een goede start, Antoine,” zei Azère Sandra. Tracteren bij je eerste bezoek. Dat verdient navolging.” Prunella ving de knipoog van Azère Sandra op met een korte glimlach en zei doodonschuldig: “Antoine, dat is toch maar een gevaarlijk straatje, waar jij woont.” Victor Sansen knikte

november-december 2010

instemmend: “Ja, raar volk zit er daar.” Antoine Leflamand keek een beetje wantrouwig naar de stamgasten maar gaf hoofdschuddend toe: “Ik voel me al een hele tijd niet meer zo gerust in de Nachtegaalstraat. Wat daar allemaal gebeurt rond dat huis nummer 64 maakt iedereen bang. Gelukkig hebben ze de brandstichter kunnen arresteren.” “Goede morgen iedereen,” klonk de opgewekte stem van Felix Akers die met zijn hondje Wiske het café binnenkwam. “Dat zijn me nogal toeren hé! Die jonge agenten hebben dat goed gedaan. Maar wat die Hollander daar deed is mij toch een raadsel.” “Hollander?” vroeg Freddy Devoogdt. “Ja, wijkinspecteur Johannes Samaille heeft mij verteld dat er een Hollander geholpen heeft bij de nachtelijke operatie. Ik heb een chique roze slee zien staan met een Nederlandse nummerplaat, vlak bij het speelplein.” “Een drugskoerier zeker?” mompelde Azère Sandra. Freddy Devoogdt knipperde met de ogen: “Zou die brandstichtingzaak iets te maken hebben met drugs?” vroeg hij kinderlijk verbaasd. Prunella schudde het hoofd: “Dat heeft toch het kleinste kind van bij het begin gesnapt, Freddy.” Antoine Leflamand keek verrast op, schoot lichtjes rood en bevestigde dan schijnbaar nonchalant: “Natuurlijk Freddy, dat heb ik al de hele tijd gedacht. Vooruit, geef iedereen nog iets te drinken van mij.” “En vergeet Wiske niet,” zei Felix Akers.

9. Een kort verhoor

Commissaris Vriendelijckx begon zijn geduld te verliezen. Natuurlijk wist hij al lang wat hij te horen zou krijgen, maar hij wilde het die kerel luid en duidelijk horen zeggen. “Waarom wilde je dat huis in brand steken?” vroeg hij met een schijnbaar eindeloos geduldige stem. De motorrijder keek hem aan. “Ik zeg niets,” zei hij in het Frans, maar de commissaris zag dat hij bang was. Vriendelyckx schudde het hoofd. “Dus je wil zelf opdraaien voor de stommiteiten van je opdrachtgever. Beste vriend, je gelooft toch niet dat


je er met een lichte straf vanaf komt? Dit gaat niet om een autobrandje, maar om een poging tot moord! Je gaat voor jaren de cel in. Je bent alles kwijt en je zogenaamde vrienden zijn je morgen al vergeten. Maar goed, het is jouw keuze. Denk er nog even over na. Ik kom zo dadelijk terug,” en Vriendelyckx stond op, knikte naar de wijkinspecteur en verliet de verhoorkamer.

In de gang trof hij rechercheur Verpale die met Manuel Peron Lopez stond te praten. “Komt u even binnen in mijn bureau,” zei Vriendelyckx, “we moeten wat nader kennis maken.” Met een zwierige buiging ging Peron Lopez zitten. “Umt uit Nederland en u bent op zoek naar de molen van Aalbeke?” “Ja, commissaris. Klinkt een beetje gek nietwaar? Maar toch is het zo. Voor een hoge Nederlandse instantie, die ik helaas niet noemen kan, ben ik in Vlaanderen enkele interessante plaatsen aan het verkennen.” “U maakt me nieuwsgierig, meneer Lopez.” “Peron Lopez is de naam, commissaris, maar ik kan u jammer genoeg weinig meer vertellen. Mijn opdrachtgever wenst de volledige discretie te bewaren.” “In elk geval moeten wij u danken voor uw snel ingrijpen, vannacht. U hebt een brand voorkomen die het leven had kunnen kosten aan de bewoners van nummer 64.” “Ja, mijn interventie kwam net op tijd. Als oud-atleet kan ik er nog altijd een aardig spurtje uitpersen.” “U bent een sportman,” vroeg Vriendelyckx belangstellend. “Geweest, commissaris.” “En wat doet u nu?” “Zoals gezegd werk ik voor een hoge Nederlandse instantie,” glimlachte Peron Lopez innemend en commissaris Vriendelijckx begreep dat hij niets meer te weten zou komen. “U begrijpt dat we even uw gegevens zullen noteren voor het geval we u in het verdere onderzoek nog nodig zouden hebben.” “Vanzelfsprekend, commissaris,” knikte Manuel Peron Lopez en hij haalde zijn portefeuille boven. “De nummerplaat is toch WA-01-PM?” “Correct.” Commissaris Vriendelijckx keek even naar rechercheur Verpale: 9

‘ T AALTJE

“De nummerplaat is toch WA-01-PM?”

“Wil jij alles noteren, Verpale. Ik ga terug naar onze brandstichter. Ik wens u een goede terugreis, meneer Lopez.” “De naam is Peron Lopez, commissaris. Graag tot uw dienst,” boog Manuel Peron Lopez. “Sorry, meneer Peron Lopez,” verontschuldigde Vriendelyckx zich, maar terwijl hij de gang in liep mompelde hij stilletjes voor zich heen: “Wat een gladjanus.”

10. Bekentenissen

Toen de commissaris de verhoorkamer weer binnenkwam zag hij aan de gelaatsuitdrukking van wijkinspecteur Johannes Samaille dat de motorrijder eieren voor zijn geld gekozen had. Zoals hij verwacht had was het verhaal nogal banaal.

“Je bent dus een inwoner van Moeskroen?” “Ja, meneer de hoofdcommissaris. Maar ik ben maar een tussenpersoon. Ik moest voor mijn baas in Rijsel zorgen dat de klanten stipt betaalden. Die kerel uit de Nachtegaalstraat vertikte het al een hele tijd om zijn rekeningen te vereffenen. Ik moest hem een lesje

november-december 2010

leren met die brandende auto’s.” Vriendelyckx was niet verbaasd. “Het is algemeen bekend dat de NoordFranse markt zich meer en meer in Vlaanderen bevoorraadt,” dacht hij. “Maar als je van Moeskroen bent, dan kende je Aalbeke toch goed? Dan wist je toch dat de Lauwsestraat een open riool was?” De man haalde berustend de schouders op. “Stomweg vergeten. De verkeerde vluchtweg gekozen.” Commissaris Vriendelijckx zuchtte. Hij zag de berg schrijfwerk al voor zich. Maar het was een troost dat zijn vrienden van de drugscel tevreden zouden zijn. Ze konden een belangrijk verdeelcentrum oprollen… in Aalbeke dan nog.! En vermoedelijk beslag leggen op een belangrijke partij verslavende middelen, en wie weet, misschien op een klantenlijst met hoeveelheden en betaalde bedragen. Maar wat die Argentijnse Nederlander hier deed? Commissaris Vriendelijckx wist het wel zeker: daar zat een luchtje aan.

(wordt vervolgd)


10

‘ T AALTJE

november-december 2010


11

‘ T AALTJE

november-december 2010


Van baby-uitzet, speelgoed en kinderkledij

georganiseerd door Gezinsbond Aalbeke Op zondag 7 november Van 10 u. tot 13 u. in het O.C. Aalbeke De toegang is gratis, ook niet- leden zijn meer dan welkom. De deelnemers aan de verkoop moeten lid zijn van de Gezinsbond. Deelname per aangeduide standplaats: 8 per 2 tafels. Inschrijven vóór 31 oktober door storting op rek. 385-0472484-60 met vermelding lidnummer Gezinsbond. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor eigen materiaal dat binnengebracht kan worden tussen 9 en 10 u..

Op vrijdagavond 26 november. In het OC Aalbeke

Met kinderopvang van 18u tot 22u + FILM

AANVANG 17u30 INLEG: €1

12

‘ T AALTJE

november-december 2010


NIEUW VOETBALVELD OP KOMST

K.FC. Aalbeke Sport is al lang vragende partij om een nieuw tweede voetbalveld in gebruik te kunnen nemen. Het huidige oefenveld voldoet niet meer aan de verwachtingen om in goede omstandigheden te kunnen trainen. Opmerkelijk is dat het nieuw veld zou worden aangelegd op de gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard, gronden die voorbestemd waren om er een groene speelzone voor onder meer de Chiro aan te leggen. Sommige buurtbewoners reageren verrast. Het schepencollege gaf onlangs zijn goedkeuring aan een vraag om een landmeter aan te stellen om de mogelijke inplanting van het bijkomende veld uit te meten. Het moet 110 m op 65 m groot worden. Door deze beslissing komt dit dossier in de openbaarheid.

Niet ideaal

Het huidige oefenveld ligt momenteel tussen de Moeskroensesteenweg en het grote veld en geeft wel wat probemen. Het onderhoud van de grachten op het sportcomplex is arbeidsintensief en duur door de verschillende afspanningen, taluds en grachten. De kosten hiervoor worden geraamd op € 6 000 à € 8 000 per jaar. Daarnaast is de kwaliteit van het

oefenveld niet ideaal: er is een groot onderhoud nodig en er zijn problemen met de drainage. Tegelijk is het oefenveld te klein om grondig te kunnen trainen, waardoor het hoofdveld meer wordt gebruikt dan goed is. Tegelijk stelt men vast dat het Chirolokaal ingesloten ligt en dat de ontsluiting problematisch is, bvb. voor laden en lossen en voor het afzetten van kinderen.

Wissel

Eerder was voorgesteld om een speelterrein aan te leggen op de gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij, aan de overzijde van de Papeyeweg en nu nog als landbouwgrond in gebruik,.

Een zicht op de huidige situatie 13

‘ T AALTJE

november-december 2010

Door het aanleggen van het nieuwe oefenveld op dit terrein, zou het huidige oefenveld kunnen worden ingericht als publieke ruimte en deels kunnen worden gebruikt door de Chiro.

Raar

Sommige buurtbewoners reageerden verrast op de bekendmaking van deze plannen in de kranten. Ze wijzen er op dat de stad zo’n twee jaar geleden een rondvraag deed bij de bewoners van het Scheermolenerf, de Garenwinderstraat en de Sterrestraat om ideeën en voorstellen in te brengen. De keuze van de buurt viel op een groene plek, met wandel- en speelweide. Dat er nu zonder enige verdere toelichting een voetbalveld zou komen, vinden ze op zijn minst merkwaardig. Het blijkt inderdaad dat deze plannen niet werden voorgelegd binnen de gebruikelijke organen die bij de gebiedswerking zijn betrokken, met name het beheerscomité van het OC en ARKO (die in principe ook de sportorganisaties overkoepelt, maar waar KFC Aalbeke Sport niet aan participeert…). Christophe Maebe, volwassenenbegeleider van Chiro Korneelke, stelt dat de groep geen grote problemen heeft met de nieuwe piste, maar dat ze na een eerste gesprek met de stad, nog wachten op een vervolgvergadering om een en ander meer in detail te kunnen bespreken. Ook schepen Filip Santy reageerde verrast. Hij heeft ondertussen bij zijn collega’s Bral (sport) en de Bethune (gebiedswerking) aangedrongen om een participatieproces op te starten, zodat het herinrichtingsplan voldoende gedragen wordt door alle betrokkenen.


GEMEENTERAADSELS Heraanleg doortocht komt op gang

De heraanleg van de dorpskern van Aalbeke staat al lange tijd op het investeringsprogramma van de stad Kortrijk. Op 14 april 2000 lanceerde de gemeenteraad de oproep voor de studieopdracht voor de heraanleg van Aalbeke. Het college van burgemeester en schepenen gunde op 14 december 2000 de studieopdracht aan het bureau Formanova uit Leuven. Omwille van andere prioriteiten, o.a. in functie van de beschikbare financiële middelen, zowel bij de stad als bij het Vlaamse Gewest, werd na de opmaak van de schetsontwerpplannen, geen directe invulling gegeven aan de opdracht. De heraanleg van het dorpsplein van Marke kreeg voorrang. In 2006 kwam het dossier voor de heraanleg van Aalbeke terug op tafel. Omdat sinds de oorspronkelijke studieopdracht een aantal richtlijnen, procedures, en wetgevingen over

studieopdrachten, erelonen, enz... waren veranderd, drong een aanpassing van de studieopdracht zich op. De gemeenteraad keurde daarom op 13 maart 2006 de voorwaarden voor het gewijzigd studiecontract goed. Het college van burgemeester en schepenen gunde deze opdracht op 6 maart 2007 opnieuw aan het studiebureau Formanova uit Leuven, dat nu samenwerking aanging met Bureau Cnockaert NV uit Kortrijk. Dezelfde gemeenteraad van 13 maart 2006 stemde ook in met de overeenkomsten tussen de stad met het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, die alle betrokken partner zijn. De afspraak is dat alle partners de doortocht willen inpassen in zijn ruimtelijke omgeving en de herinrichting zo aanpakken dat de verkeersleefheid in de bebouwde kom wordt verbeterd, dat de bereikbaarheid voor alle gebruikers wordt bevorderd en dat er een evenwicht wordt gezocht tussen de

verschillende categorieën verkeersdeelnemers. De zogenaamde startnota voor de doortocht Aalbeke werd nadien voorgelegd aan tal van commissies, die zich er over bogen in verschillende bijeenkomsten tussen maart 2008 en mei 2009. Uiteindelijk besliste de gemeenteraad van 11 oktober 2010 over het uitgewerkte ontwerpplan. De kostprijs van de werken wordt geraamd op zo’n 5,1 miljoen euro. Daarvan betaalt de stad Kortrijk 3,1 miljoen. In dit bedrag zijn wel subsidies inbegrepen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor een bedrag van € 558 000. Het aandeel van het Vlaams Gewest komt op € 1 925 000. Daarbovenop komen nog de erelonen van het studiebureau en de veiligheidscoördinatie, samen goed voor zo’n € 357 000. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de werken kunnen starten vanaf april 2011.

Rijbaankussen in Bergstraat

Uit de snelheidsmetingen uitgevoerd door de directie Mobiliteit en Infrastructuur blijkt dat rijbaankussens een efficiënt middel zijn in de strijd tegen overdreven snelheden.

Zulke rijbaankussens vind je al in de Groene Dreef en de Smokkelpotstraat (zie hiernaast) en er worden er nog tal van andere geplaatst. Eén ervan komt in de Bergstraat, ter hoogte van nr. 66.

14

‘ T AALTJE

november-december 2010


WINTERNACHTEN I HUMOR Denis Nowé “Slapen in een twijfelaar” zaterdag 27 november 2010

Denis had ’n ex, ’n huidige en fantaseerde over ’n toekomstige. Kortom, hij zat in ’n midwifecrisis. Met het geld van zijn vorige show ‘Mooie meisjes duren niet lang’ heeft Denis zich uiteindelijk ’n nieuwe vrouw kunnen aanschaffen. Jonger uiteraard, ge- en verbruiksvriendelijker, met minder CO2 uitstoot en met 5 jaar garantie (meer moet echt niet). Dol van vreugde. Als ’n vis in het water. Als ’n apestaartje in ’n e-mailadres is Denis weer aan het dichten geslagen. Speciaal voor haar. ‘Slapen in ’n twijfelaar’ is poëzie van de bovenste plank van uw nachtkastje.

Denis Nowé is geen stand-up comedian maar een puntdichter. Een puntgedicht is een kort, grappig gedicht en daarin is Denis Nowé écht wel een klasse apart. Hij goochelt met woordspelingen en dubbele bodems en verstaat de kunst om iemand op het verkeerde been te zetten als geen ander. Ondanks de vele doordenkers is zijn humor zeer toegankelijk maar altijd op niveau. Nooit platvloers. Nooit plat. Of soms. Maar dan wel héél.

Arnout Van den Bossche “Internationaal Relatiedeskundige” zaterdag 18 december 2010

Arnout is een observatiekomiek pur sang. Vooral het menselijk gedrag in een relatie boeit hem. Hij deinst er dan ook niet voor terug om mannen en vrouwen te confronteren met de soms genante maar zo herkenbare kleine dingen des levens. In de vorm van een workshop geeft hij u, als Internationaal Relatiedeskundige, meer inzicht in uw partner en uw relatie. Hoe gaan mannen en vrouwen met hun relatie om? Dit is de centrale vraag in de stand-up act van Arnout. Arnout is waarschijnlijk de enige consultant die u graag zult hebben. Arnout is winnaar van Humo's Comedy Cup 2009, met in de jury Guy Mortier, Tom Lenaerts en Urbanus. praktisch: aanvang: 20.15 u. prijs: € 11 / € 6 (-26) locatie: OC Aalbeke m.m.v. jeugdverenigingen Aalbeke

15

‘ T AALTJE

november-december 2010

info & contact: OC Aalbeke – Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke Tel: 056 40 18 92 – e-mail: oc.aalbeke@kortrijk.be tickets: OC Aalbeke of Cultuurwinkel (Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk) tel: 056 23 98 55 – www.cultuurcentrumkortrijk.be


VERENIGINGSNIEUWS OC

Kinderatelier ‘Schatten op zolder’

koeien moeten niet fietsen; ze moeten gras eten en dwaas in de wei voor zich uit staren! Grappige Nederlands gesproken film voor het jongste publiek (vanaf 4 jaar), naar de boeken van Jujja Wieslander, geïllustreerd door Sven Nordqvist (Pettson & Findus). www.jekino.be/mamamoe

Winternachten ‘Slapen in een twijfelaar’ – Denis Nowé

Woensdag 3 tot en met vrijdag 5 november van 9 u.- 12 u. - € 17,25. Voor kinderen van het 2e kleuter tot het 6e leerjaar - S331 Dagkamp kinderatelier/sportkamp van 9 u. -16 u. met in de namiddag inlineskaten en omnisport - € 33. Voor kinderen van 1e tot 3e leerjaar – S 332 en van het 4e tot 6e leerjaar – S 333. Inschrijven kan via de sportdienst (indien nog plaatsen vrij): 056 27 80 00. Ook voor de kerstvakantie kan nu al ingeschreven worden.

Filmnamiddag ‘Mama Moe en de kraai’

Donderdag 4 november van 14 u.-16 u. (met half uurtje opvang voor en na) - € 4 / € 3 (op vertoon lidkaart Gezinsbond), drankje inbegrepen. Voor een nieuwsgierige koe zijn er in de wereld zoveel dingen te ontdekken en avonturen te beleven. Mama Moe wil alles leren: in bomen klimmen, fietsen, schommelen, een boomhut bouwen,... Haar beste vriend Kraai begrijpt het niet: waarom beseft Mama Moe niet dat ze een koe is? En 16

‘ T AALTJE

Zaterdag 27 november – 20.15 u. Humor / Jonck*Food € 11 - € 6 (-26/CJP) Voor verdere uitleg zie elders in dit Aaltje.

Winternachten ‘’Internationaal relatiedeskundige’ – Arnout Van Den Bossche Zaterdag 18 december – 20.15 u. Humor / Jonck*Food € 11 - € 6 (-26/CJP) Met medewerking van de Aalbeekse jeugdverenigingen. Voor verdere uitleg zie ook verder in dit Aaltje.

GEZINSBOND Sinterklaas

De sint vergeet de allerkleinsten niet. Ook dit jaar doet hij zijn ronde en wel op 3 december. Misschien voorziet hij wel een geschenkje of kunnen eventuele kinderwensen nog genoteerd worden voor de grote dag. Gezien de drukke dag vraagt de sint in te schrijven vóór 24 november op het nummer 056 41 86 45. Deelname per kind: € 2 met een maximum van € 5 voor meer kinderen van hetzelfde gezin.

OKRA

Seniorendag

Alle senioren worden op maandag 15 november om 14 u. in het OC uitgenodigdvoor de jaarlijkse seniorendag met een optreden van de ‘x’, een professioneel orkest en zangeres. Intro met een powerpoint, bezinning,

november-december 2010

koffie en als sluitstuk de traditionele avond met Aalbeekse koeken en lekkere koffie. De bar is open tijdens de pauze. Toegang: € 4 voor de leden, niet leden zijn welkom voor de prijs van € 8. Niet- leden die zich inschrijven als lid voor 2011 ( prijs € 17 per lid of € 30 per koppel) genieten de laatste maanden van 2010 gratis lidmaatschap. Inschrijven tegen maandag 8 november bij een wijkverantwoordelijke, bij mevr. Bernice Bouckhout of e-mail: okraaalbeke@skynet.be.

Wandelen

Op 19 november is het de laatste herfstwandeling van het werkjaar 2010. Vertrek aan het OC om 14 u. Iedereen betaalt € 1, nietleden zijn niet verzekerd.

Petanque

Op vrijdag 27 november en 17 december (let op de datum van december, niet de laatste vrijdag, maar wel de 3e vrijdag!) is er om 14.30 u. petanque bij André Tomme, Bergstraat 136. Iedere senior is welkom. Petanqueballen zijn ter plaatse te verkrijgen. Deelname € 2, leden zijn verzekerd voor de prijs van deelname.

Startdag

Hou de datum van 17 januari vrij voor de startdag. Meer nieuws in het Aaltje en via uw kernlid.

KAV

Verwarmende winterdrankjes

Donderdag 18 november om 19.30 u. De winter gaat vaak gepaard met kwalen zoals bijvoorbeeld een verkoudheid. Daarom leert u in deze voordracht verwarmende en genezende winterdrankjes kennen. U zult kennis maken met natuurlijke grondstoffen, kruiden en vruchten. U kunt proeven van warme dranken en


kruiden en vruchten laten macereren in wijnen. Zowel alcoholische als non-alcoholische winterdranken komen aan bod. De recepten krijgt u mee naar huis om uw huisgenoten te kunnen opwarmen. Gezondheid! Deelname: KAV-leden € 8, niet-leden € 16. Inschrijven bij Lieve 056 410 989 of lieve.devolder@telenet.be.

Hobby avond

Heeft u een handwerkje op staan en wilt u er onder begeleiding aan verder te werken ? Dan is op woensdag 3 november en woensdag 1 december telkens om 19.30 u. in het OC de gelegenheid om langs te komen. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25

Zwemmen

Onder vrouwen genieten van een avondje in het water, lekker ontspannend en toch sportief. Dat kan op donderdag 4 november en 1 december om 19.45 u. Info bij Jeanine 0473 37 16 25

Koken : Vers natuurlijk

u ook dat gevoel dat u in gezelschap gemakkelijker werkt ? Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25

Info : goed gehoor(d)

Een info avond over ‘horen’. Bescherm uw oren en leer er zuinig op zijn. En waar kunt u terecht als deze minder goed functioneren. Heel leerrijk en interessant.Dinsdag 23 november om 19.30 u. in het OC Info bij Regina Bethune 056 41 02 64

Bloemschikken : adventskrans

Donderdag 25 november om 19.30 u. in het OC. Een prachtige adventskrans, een gelegenheid voor iedereen met creatieve groene vingers! Info bij Jeanine 0473 37 16 25

Dans : country

Lijndansen op populaire muziek in 3 avonden: dinsdag 30 november, 14 en 21 december om 19.30 u. in het OC. Geschikt voor jong en oud. Verschillende combinaties van basispassen geven een waaier aan variaties. Voor wie een beetje dansbenen heeft ! Info bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95

Crea : kerstbollen met noedels

Bollen groot en klein bekleed met noedels, een vreemde maar heel leuke creatie ! Zo heeft u op donderdag 9 december om 19.30 u. in het OC een nieuwe kerstversiering om mee naar huis te nemen. Info bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95 Op dinsdag 16 november wordt om 13.30 u. of 19.30 u. in het OC tijdens een demonstratie gewerkt met vers natuurlijke seizoensgebonden groenten. U maakt er ook kennis met enkele vergeten groenten. Geniet mee van enkele lekkere recepten. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25

Hobby namiddag

Op donderdag 18 november en 16 december wordt zonder begeleiding verder gewerkt aan de handwerkjes. Telkens om 13.30 u. in het OC. Heeft 17

‘ T AALTJE

ontspanning en een snack om te eindigen zijn een deel van de ingrediënten. Wat niet mag ontbreken is uw aanwezigheid, uw lach en uw kerstvreugde. Info bij Bea Loncke 056 40 33 37

Bloemschikken

Thuiskomen met een prachtige creatie. Een leuke avond op woensdag 22 december om 19.30 u. in het OC. Voor diegenen die graag met bloemen werken. Info bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25

Ladies @ the movies

Een avond die start met een glaasje, verschillende standen, een film die nog niet uitgekomen is, en als geschenk een goody bag. Afspraak op dinsdag 4 januari om 18.45 u. aan de kerk. Inschrijven vóór 7 december bij Valérie Vandenbussche 0473 36 27 95

Wilgentenen

Tijdens deze zaterdag, meer bepaald op 29 januari om 9 uur in het OC wordt de ‘poes’ of de ‘lantaarn’ gecreëerd uit wilgentenen. Een mooi stuk om uw tuin te versieren. Inschrijven vóór 15 december bij Jeanine Carrein 0473 37 16 25

KWB

Electrawinds

Zo dicht bij de deur en toch in Aalbeke onbekend. Electrawinds is de bouwer van onder andere de windmolens langs de E17 op Evolis. Maar wist u dat dit bedrijf in Moeskroen elektriciteit maakt op basis van dierlijk afvalvet? Op donderdag 18 november bezoekt de KWB dit groen bedrijf. Zin om mee te gaan voor dit origineel bezoek? We verzamelen aan het

Kerstfeestje

Dit gaat door op zondag 19 december om 14.30 u. in het OC. Een stukje taart met koffie, een dolenthousiaste

november-december 2010

Electrawinds


gemeentehuis om 14 uur. Leden KWB en KAV betalen € 2; niet-leden € 5. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven bij een bestuurslid of op kwbjv@skynet.be

Petanque

Op vrijdag 19 november gezellig petanquen bij André Tomme. De jaarlijkse leuke avond met het hele gezin.

Paardenmanege

Op zaterdag 18 december bezoeken we de paardenmanege in Lauwe.

VALK

Atelierwerking, schilderen of keramiek.

Verf en penseel worden klaar gezet voor de schildersezel die ter beschikking staat in het OC, het schildersdoek erop, een potje olie of wat terpentijn en de schilders kunnen weer aan de slag. Uit kleurige vegen,

18

‘ T AALTJE

strepen en stippen komt langzaam een nieuw schilderij tot leven. Drie vrouwen werken hun creativiteit uit op kleurige hompen klei. Week na week veranderen de kleihoopjes in ware kunstwerkjes. Zodra er werkjes genoeg zijn, wordt een transport gepland naar de bakoven in Marke. Heeft u ook zin om enkele uurtjes per week creatief bezig te zijn? Dan bent u van harte welkom in het atelier. (kelder van OC) Op maandagavond van 17.30 u. tot 21 u. wordt er geschilderd en op woensdagavond van 19.45 u. tot 22 u. wordt er met klei gewerkt. Liever schilderen op woensdag? Een beetje vroeger of later? Geen probleem, gewoon even afspreken met de andere leden. Bent u nu al overtuigd dat u ook klei of verf in de vingers hebt maar heeft u nog geen materiaal om te starten? Geen nood. In het atelier kunt u

november-december 2010

zowel schildergerief als klei en kleiwerktuigen aanschaffen aan een democratisch prijsje. De deelname zelf is gratis. Wie wil kan zich voor € 15 inschrijven bij de V.A.L.K., ‘de Vereniging voor Aalbeekse Liefhebbers Kunstenaars’. Dan geniet u zo van een ongevallenverzekering en gratis deelname aan de tentoonstelling in september. Voor meer info: Ocaalbeke@kortrijk.be tel. 056 40 18 92 of Schilderen : Jean-Pierre Ingels, jeanpierrejenny@skynet.be tel. 056 35 59 90 of Boudewijn Deschamps, tel. 056 40 12 37 Keramiek : Mieke Nottebaere, mie.nottebaere@telenet.be tel. 056 32 04 48


ACTIVITEITENKALENDER di wo

2 3

do

4

vr zo ma wo za

5 7 8 10 13

di

16

ma

15

wo do

17 18

vr

19

di do

23 25

za

27

za

vr di

20

26 30

wo

1

za zo di do

4 5 7 9

NOVEMBER

Kookles, KVLV, 20 u., OC t.e.m. vr. 5/11 Kinderatelier ‘Schatten op zolder’, OC, 9-12 u. + sportkamp in-lineskaten en omnisport, Sportplus, 13-16 u., OC Kaarting, OKRA, 14 u., OC Hobby, KAV, 19.30 u., OC Filmnamiddag ‘Mama Moe en de Kraai’, OC i.s.m. Gezinsbond, 13.30 u.-16.30 u., OC Hobby, Ziekenzorg, 14u., OC Karel Declercq, Davidsfonds, 20 u., OC Tweedehandsbeurs, Gezinsbond, 10 u.-13 u., OC BBB (4), KAV, 20 u., OC Borduren merklap, KAV, 19.30 u., KAV Inwandelen wandelpad, ACW, 14.30 u., OC Fuif, Chiro Korneelke, 20.30 u., OC Seniorenfeest, OKRA, 14.30 u., OC BBB (5), KAV, 20 u., OC Kantklossen, KAV, 13.30 u., OC Kookles ‘Vers natuurlijk’, KAV, 19.30 u. en 19.30 u., OC Fotovriendenkring, OC, 19 u., OC Kantklossen, KAV, 19.30 u., OC Hobby, KAV, 13.30 u., OC Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC Verwarmende drankjes, KAV, 19.30 u., OC Wandelen, Okra, 14 u., OC Benefietvoorstelling, Ter Bruyninge en Polydans, 20 u., OC Startdag vormsel, JoPa, 15 u., OC Sint-Ceciliafeest, KHE, 18 u., OC ‘Goed gehoord’, KAV, KWB, CM, 19.30 u., OC Contactnamiddag, SAKz, 14 u., OWC De Weister Bloemschikken, KAV, 19.30 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme Bergstraat 136 Kaarting, Oudercomité Basisschool, 18 u., OC Winternachten ‘Slapen in een twijfelaar’, Dennis Nowé, OC, 20.15 u., OC Countrydans, KAV, 19.30 u., OC Stikkedonkerwandeling, KVLV, 20 u., OC

DECEMBER

Kaarting, OKRA, 14 u., OC Hobby, KAV, 19.30 u., OC Vergadering, Arko, 20 u., OC ‘Alles voor de tuin’, ANDERS Toneel, 20 u., OC ‘Alles voor de tuin’, ANDERS Toneel, 16 u., OC Kantklossen, KAV, 13.30 u., OC ‘Kerstbollen met noedels’, KAV, 13.30 u. en 19.30 u., OC Hobby, Ziekenzorg, 14 u. , OC ‘Alles voor de tuin’, ANDERS Toneel, 20 u., OC ‘Alles voor de tuin’, ANDERS Toneel, 20 u., OC Voordracht, Okra, 14.30 u., OC Countrydans, KAV, 19.30 u., OC

vr za ma di

10 11 13 14

19

‘ T AALTJE

november-december 2010

Aanbod PWA

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, afgekort PWA, laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Enkele voorbeelden: hulp bij de najaarssnoei, opkuis waterschade, ruimen van bladeren of sneeuw, oppas voor uw huisdier tijdens uw vakantie of hospitalisatie (wandeling, eten geven, gezelschap, verzorgen…). De betaling gebeurt met PWAcheques. Het standaardtarief (met fiscaal voordeel) bedraagt € 7,45 per begonnen werkuur naast een eenmalige jaarlijkse inschrijving van hetzelfde bedrag. Er bestaat ook een sociaal tarief van € 5,95 per begonnen werkuur (+ een eenmalige jaarlijkse inschrijving van € 5) voor gezinnen met een beperkt inkomen. PWA Kortrijk vzw helpt u graag verder. Neem vrijblijvend contact op voor bijkomende informatie. Contactgegevens: Werkwinkel Kortrijk, Koning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk. Tel. 056 26 67 83 (84 of 68). Mail: pwa.kortrijk@skynet.be . Openingsuren: van maandag tot vrijdag: 8.30 u. – 12 u en 13.15 u. – 16.30 u. (tijdens schoolvakanties tot 16u). Op donderdagnamiddag gesloten.

(meegedeeld)


do

16

vr za

17 18

zo di

19 21

zo

26

wo

22

Hobby, KAV, 13.30 u., OC Kerstfeest, Ziekenzorg, 14 u., OC Bewonersoverleg heraanleg doortocht, directie Mobiliteit, 18 u., OC Kantklossen, KAV, 19.30 u., OC Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme Bergstraat 136 Kerstfeest, Splus, 15 u., OC Winternachten ‘Internationaal relatiedeskundige’, Arnout Van Den Bossche, OC, 20.15 u., OC Kerstfeestje, KAV, 14 u., OC Fotovriendenkring, OC, 19 u., OC Countrydans, KAV, 19.30 u., OC Bloemschikken met de jeugd, KAV, 19.30 u., OC Bloemschikken, KVLV, 20 u., OC Kerstfeest, KVLV-LG, 14 u., OC

REDACTIE Frank Claerhout, Firmin Cornelus Boudewijn Deschamps, Frans Destoop Pieter Hanssens, Etienne Lachat Filip Santy, Alain Vandeputte Ginette Vermeeren REDACTIEADRES Ontmoetingscentrum, Aalbekeplaats, 8511 Aalbeke, tel. 056 40 18 92 frans.destoop@telenet.be Rek. nr. 461-6522781-35

'T AALTJE is een uitgave van de Aalbeekse verenigingsraad ARKO GRATIS VERSPREIDING

Jaarabonnement buiten Aalbeke en Markesteert: € 9.

AFHUREN: 1 pag.: € 44 - 1/2 pag.: € 25

KRONIEK

SPONSORING: € 30 per nummer

Geboorten -

19 juni: Elena Brouckaert 4 juli: Amos Verschoore 25 augustus: Maurice Clochet 7 september: Robbe Duthoo 7 september: Mathijs Deny 10 september: Matisse Maebe 24 september: Mauro Flo 25 september: Simon Mailliard 26 september: Ryan Leleux

Huwelijken

- 28 juni: Thomas Seghers en Elke Dendievel - 2 juli : Pascal Sabbe en Aline Vandecapelle - 10 juli : Jan Beleyn en Stephanie Loir

- 20 augustus : Jonathan Vanassche en Laetitia Delière - 21 augustus : Steven Verheggen en Delphine Deheegher - 10 september : Dimitri Dewolf en Kendy Debels - 2 oktober : Rinus Messely en Jorien Biesbrouck 20

‘ T AALTJE

Overlijdens

- 1 juli: Rosa Ampe, 73 jaar, weduwe van Etienne Dupont

- 10 juli: Noëlla Verhaeghe, 67 jaar, echtgenote van André Vanherreweghe

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Frans Destoop, Steertstraat 93, 8510 Marke Artikels en aankondigingen van activiteiten voor het volgend nummer worden op het redactieadres verwacht vóór 15 december 2010.

- 12 augustus: Laura Dhondt, 85 jaar, weduwe van Marcel Vandenbossche - 26 augustus: André Delbecque, 76 jaar, echtgenoot van Alida Beernaert - 30 augustus: Jean-Pierre Van Caillie, 72 jaar

- 10 september: Jean-Pierre Ravalinghien, 68 jaar, echtgenoot van Vera Vandommele - 24 september: Norbert Bulcaen, 63 jaar, echtgenoot van Godelieve Devolder

- 30 september: Irène Desplancke, 79 jaar, echtgenote van Geeraard Van Nieuwenhove

Jubilea

- 21 augustus: gouden huwelijksjubieum van Werner Deschamps en Jenny Dujardin

november-december 2010

Dit Aaltje kwam tot stand met de financiële steun van:

Tuinaanleg Boudry Opritten - Terrassen

Lauwsestraat 51 – 8511 Aalbeke ℡ 056 42 83 63 www.tuinaanlegboudry.be

Aaltje 159 (nov-dec 2010)  
Aaltje 159 (nov-dec 2010)  

Dorpskrant van Aalbeke

Advertisement