Page 72

WNIOSKI Niniejszy raport stanowi analizę tego, w jaki sposób państwa europejskie odnoszą się do istotnego zagadnienia, jakim jest umożliwienie osobom dorosłym pójścia „o krok dalej” i uzyskania kwalifikacji przynajmniej o jeden poziom wyższych od dotychczasowych. Dokument ten skupia się na kwestii przechodzenia od niższych do wyższych poziomów kwalifikacji, ale należy podkreślić, że uczenie się przez całe życie nie powinno być postrzegane wyłącznie jako proces wertykalny, w którym wszystkie osoby uczące się chcą uzyskać wyższe kwalifikacje. Czasem przebiega on poziomo, a osoby uczące się często muszą zyskać inne kwalifikacje na tym samym poziomie, a czasem wręcz niższe, zwłaszcza jeśli zmieniają ścieżkę kariery lub chcą poszerzyć swoje możliwości. Wszystkie te ścieżki to ważne wybory na drodze uczenia się przez całe życie – wiele programów, działań i strategii omówionych w tym raporcie zapewnia wsparcie potrzebne osobom dorosłym zdążającym w określonym kierunku. W celu przeprowadzenia porównania sytuacji w różnych państwach, w dokumencie tym nie uwzględniono wszystkich kwalifikacji formalnych istniejących w poszczególnych krajach europejskich. Jak wykazano, edukacja formalna to skomplikowany obszar, a jego zakres może różnić się w zależności od państwa. Dlatego w raporcie skoncentrowano się jedynie na części sektora edukacji formalnej, tzn. na kwalifikacjach tradycyjnie związanych z systemem kształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób można zdobyć tego rodzaju kwalifikacje w późniejszym okresie życia. Poniższe wnioski stanowią streszczenie wybranych tematów omówionych w raporcie i zawierają wskazówki mogące przyczynić się do poprawy osiągnięć edukacyjnych przez osoby dorosłe.

Państwa europejskie stoją w obliczu bardzo różnych wyzwań związanych z koniecznością podniesienia poziomu wykształcenia osób dorosłych Z danych statystycznych dotyczących rozwoju zasobów ludzkich pod względem kształcenia i szkoleń wynika, że w 2009 roku w Unii Europejskiej zamieszkiwało ponad 76 mln osób dorosłych, które nie osiągnęły poziomu szkoły średniej II stopnia – uznawanego za minimalny wymóg nie tylko wejścia na rynek pracy, ale zachowania ciągłości zatrudnienia. Z tej grupy około 23 mln dorosłych nie uzyskało żadnego formalnego wykształcenia ponad poziom szkoły podstawowej. Jednakże w państwach europejskich istnieje wiele różnych wzorców osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do dorosłych. Choć w kilku krajach stosunkowo niewielka liczba osób nie ukończyła szkoły średniej I lub II stopnia, w innych obserwuje się odmienną sytuację, charakteryzującą się istotnym odsetkiem dorosłych o niskich osiągnięciach edukacyjnych. Oznacza to, że państwa europejskie stają w obliczu bardzo różnych wyzwań związanych z tworzeniem możliwości uzupełniającego uczenia się przez całe życie.

Nieukończenie szkoły średniej I stopnia może stanowić znaczącą przeszkodę dla dorosłych podejmujących kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji na poziomie szkoły średniej II stopnia Z danych statystycznych wynika, że osoby bez formalnych kwalifikacji rzadziej uczestniczą w edukacji formalnej niż osoby, które ukończyły przynajmniej szkołę średnią II stopnia. Fakt ten może być częściowo związany ze strukturalnymi przeszkodami w systemie edukacji formalnej. Analiza pokazuje, że w wielu państwach europejskich osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej lub średniej I stopnia, mają bardzo ograniczone możliwości przejścia przez kształcenie formalne i system szkoleń do kwalifikacji stopni wyższych, zwłaszcza zaś do kwalifikacji na poziomie szkoły średniej II stopnia. W tym kontekście raport wskazał dwa przykłady dobrych praktyk. W niektórych krajach przepisy

71

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement