Page 1

ISSN: 1904-5387 TITEL: DANSKE FRITIDSFISKERE

DANSKE FRITIDSFISKERE A AM

NR. 5 • OKTOBER 2013

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Levende museum

UDGIVET AF DANSK AMATØRFISKERFORENING · WWW.FRITIDSFISKERI.DK


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fritidsfiskerne bag protest mod lov om Tangeværket Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund bakker Ferskvandsforeningen for Danmark op i en protest til miljøministeren Miljø-og naturforkæmpere over hele landet, herunder også lystfiskere og fritidsfiskere havde regnet med en snarlig ordning om Tangeværket i Gudenåen den største spærring af et vandløb i Danmark, som har medført død for stort set alle de ål, der i årenes løb har forsøgt at forcere det vanddrevne el-værk ved Tange. El-produktionen er i dag kun 0.3 promille af det samlede danske el-forbrug, men alligevel er det lykkedes for tilhængeren af Tangeværket at holde liv i turbinerne til glæde for nogle få medejere og til skade for den danske natur, bl.a. den tidligere så berømte Gudenå-laks og til stadighed den udrydningstruede europæiske ål. Loven af 1918 om Gudenåcentralens koncession om at ud-

nytte vandkraften i Gudenåen udløber den 8 .januar 2014, og nu har Miljøministeriet/Naturstyrelsen så stillet forslag om at ophæve Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa. En sådan lov vil imidlertid betyde, at Tangeværket kan fortsætte sin drift som andre elforsyningsselskaber, og Danmarks største vandløb og eneste flod vil fortsat være spærret. Protester vælter ind til Naturstyrelsen i de høringssvar der bliver givet, bl.a. fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, og nu har også de to store fritidsfiskerorganisationer og Danmarks ældste ferskvandsfiskerorganisation, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fra 1902 sendt en klage til miljøminister Ida Auken.

INDHOLD Forretningsudvalget skriver........................................... 2 Millioner af ål i gammel sukkerfabrik ........................4-5 Norges grundlov blev udskibet fra Bisserup ..............6-8 Lidt af hvert om stort og småt ..................................... 10 Landsorganisationens ledelse..................................... 12 Kreds- og foreningsadresser................................... 13-14 Vigtige telefonnumre og mindstemål.......................... 15 Pighvarrerne fra Lolland skulle over Venø.................. 20 Vigtigt at beskytte havbunden .................................... 21 Der blev sagt tak til ”Nøglefiskerne”.......................... 23 Nyt fra lokalforeningerne.......................................16-23 Fiskerikontrollen havde travlt.................................24-25 Muligheder i sortmundet kutling?..........................26-27 Fritidsfiskerens Køkken ............................................... 28 Nøglefiskerne fik julegave i september...................... 29 Set fra BAGKLAPPEN .................................................. 31

2

Organisationerne gør gældende, at det fremsatte lovforslag kraftigt forringer mulighederne for en løsning af passageproblemerne ved Tangeværket og Tange Sø, og loven vil medføre en fortsat næsten total dødelig-

hed for den rødlistede og udrydningstruede europæiske ål. Den nye lov vil få Danmark til at fremstå som et naturødelæggende land, hedder det bl.a. i brevet til miljøministeren.

Tangeværket spærrer fortsat passagen i Danmarks største vandløb.

Levende museum… Rundt om i Danmark ligger der små kulturperler i form af gamle havne og fiskerlejer. Områder med en spændende historie, der ofte kan føres helt tilbage til stenalderen - områ-

der, hvor der i dag trives et levende socialt fællesskab, med fritidsfiskeriet i alle dets former som det bærende. Det er ikke noget, der er konstrueret - det er der bare, og det trækker mange turister fra ind- og udland til. Det er noget vi bør gøre meget for at bevare og værne om. I denne udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE har vi besøgt Bisserup Havn på Sydvestsjælland, en havn der emmer af historie og nostalgi, ikke mindst takket være mødet med en 82årig fisker. Vi vil gerne opfordre vore læsere til at kontakte redaktionen, hvis du også kender en sådan ”kulturperle” et sted i det danske kystområde. Vi vil så sørge for, at også andre får lejlighed til at opleve stedet via en reportage i vores blad.


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Tegn på stigende indtræk af glasål ved Europas kyster Svenske parlamentarikere vil forbyde al ålefiskeri På det seneste møde i Saltvandsudvalget var der både opmuntrende og mindre gode beretninger. Under status for åleforvaltningsplanen kunne Allan Buch således oplyse, at der var en svag indikation på at indtræk af glasål var begyndt at stige ved Europas kyster. Tyskerne mener, der allerede er en bedring af spore. Samtidig kunne det imidlertid oplyses, at svenske parlamentarikere gerne helt vil forbyde ålefiskeriet. Åleforvaltningsplanen følges og der afventes det næste skridt som er et møde i ICES.

Finn Frandsen spurgte, om de reduktioner, som skulle ske, var indfriet, og Allan Buch mente, der kun manglede reduktion i antallet af kasteruser. I øvrigt blev det også oplyst, at der fortsat er delte meninger om åleudsætninger. Om skarvproblematikken oplyste Allan Buch, at mens bestanden er gået tilbage i Danmark, så er populationen af ynglefugle i Tyskland et stort problem. Derfor er det vigtigt at indberette nye kolonier, så de kan reguleres. Josianne Støttrup oplyste, at der efter et møde med interesserede parter ikke vil blive foretaget ændringer med hen-

syn til regulering af sæler. Det er NaturErhvervsstyrelsen, der står for fredningen, og den bliver ikke ændret. I Sverige kompenseres fiskerne for skader forårsaget af sæler, men i Danmark er holdningen, at man ikke kompenserer for skader forvoldt af vildt. I den marine fiskepleje frem til 2016 vil man bl.a. se på skarv og sæl, følge udsætningsfisk, udledning af regnvand og havbunds genopretning, bl.a. ved stenrev, muslinger, ålegræs etc.

Fritidsfiskernes nye minister Masser af politisk erfaring - men har aldrig fanget fisk Det er en meget erfaren kvinde, der overtog hvervet som fritidsfiskernes minister, da der blev foretaget den ventede rokering på ministertaburetterne. Men selvom Karen Hækkerup har masser af politisk erfaring bag sig, så er fiskeriet ikke ligefrem der hun har hentet sine erfaringer, og det påstås, at den nye fiskeriminister aldrig har fanget en fisk. Det er naturligvis heller ikke en bydende nødvendighed for at kunne være minister for fritidsfiskerne, for denne del af hendes nye job i Fødevareministeriet er vel i virkeligheden det mindste af dem alle, og en god politisk erfaring og evnen til at lytte og beslutte er vel lige så vigtigt som det at kunne fange en fisk. Karen Hækkerup har en lang politisk karriere, og det var næppe ”krokodilletårer”

der randt den dag, hun byttede sin plads ud som socialog integrationsminister med posten som fødevareminister - og herunder altså også posten som minister for fiskeriet, deriblandt også fritidsfiskeriet. Den nye fødevareminister er født den 12. juni 1974 i Hillerød og er opvokset i Odense. Hun har i fem år (19952000) taget bachelor og overbygning i statskundskab på Københavns Universitet, og i 2010 cand. scient.pol. på Københavns Universitet. Hendes politiske karriere startede i 1998, hvor hun blev socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation. I 2004 stillede hun op til posten som overborgmester i København efter Jens Kramer Mikkelsen, men tabte afstemning til Ritt Bjerregaard. I 2005 valgtes hun første gang til Folketinget i Københavns Amtskreds. Hun har

DANSKE FRITIDSFISKERE Nr. 5 - oktober 2013 Afleveret til postvæsenet 2. oktober 2013 Bladet udkommer i alle lige måneder. www.fritidsfiskeri.dk Udgives af Dansk Amatørfiskerforening Forretningsudvalg

v/ Koordinator Vagn Gram Fruens Løkke 49, 5600 Faaborg Tlf.: 20 15 74 37 vgram@live.dk

Medlemskontor/administrator Frederik Svendsen Fjordgade 8, 9240 Nibe Tlf.: 23 30 14 39 frederiksvendsen@live.dk

Redaktion

Henning Nielsen Ansvarshavende redaktør Medl. Dansk Journalistfb. Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf.: 58 38 72 25 fiskered@gmail.com

Annoncer

Rabøl Grafisk Produktion Pia Lund Hasselgren Tlf.: 98 63 10 11 e-mail: dff@rabol.dk

Produktion

Rabøl Grafisk Produktion Søndergården 8, 9640 Farsø Tlf. 98 63 10 11 dff@rabol.dk Eftertryk med tydelig kilde­­­­­ angivelse er tilladt. Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler og illustratione­r, der er indsendt uopfordret. Indlæg modtages pr. e-mail eller som hånd-/maskin­s­krevet brev.

NÆSTE BLAD

været socialdemokraternes forbrugerpolitiske ordfører (2005-2007), retspolitisk ordfører 2007-2011 og så socialog integrationsminister 20112013, inden hun altså ved ministerrokaden i 2013 skiftede sin ministerpost ud til Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Hun er gift folketingsmedlem Ole Hækkerup(S) sammen har de en søn og to døtre. Hendes svoger er Nick Hækkerup.

Næste udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE udkommer i december 2013. Stof til optagelse i dette blad skal være redaktionen i hænde senest Den 10. november 2013. Du skal dog være opmærksom på, at redaktionen har fået ny e-mailadresse til fremsendelse af redaktionelt stof, herunder eventuelle foto. Den nye e-mailadresse er: fiskered@gmail.com Redaktionen modtager meget gerne nyheder og foreningsmeddelelser fra din forening, også gerne forslag og ideer til artikler og reportager til bladet. Redaktionens telefonnummer er uændret: 58 38 72 25.

3


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Millioner af ål i flere etager i Den gamle Sukkerfabrik Sukkerfabrikkens åleopdræt har i år været en væsentlig del af de danske udsætninger Det er altid glædeligt at overvære en åleudsætning, som vel i nogen grad kan sammenlignes med en gang kunstigt åndedræt til den skrantende ålebestand i de danske farvande. Sådan var det også, da DAFF Bøgestrømmen/Præstø Fjord og DTU Aqua den 9. juli udsatte 6000 små sætteål fra Staverby Havn på Jungshoved med det formål at forbedre ålebestanden i Bøgestrømmen. Ved den lejlighed kom det glædeligste budskab dog fra manden bag produktionen af sætteålene,

Morten Lauritsen, Den gamle Sukkerfabrik i Stege. Åleproducenten kunne nemlig fortælle, at han fra sine samarbejdspartere i Frankrig netop havde fået oplyst, at tilstrømningen af glasål til Europas kyster ikke havde været så stor gennem de sidste 15 år som netop i år. Det var den nyhed, der vakte stor glæde, først og fremmest hos de fritidsfiskere der var til stede fra Dansk Amatørfiskerforening Bøgestrømmen/Præstø Fjord.

Morten Lauritsen: - Forbud mod ålespiseri vil få interessen for ålen til helt at forsvinde.

4

Den gamle Sukkerfabriks tidligere lokaler benyttes nu til mange formål, bl.a. opdræt af åleyngel. Ålekoordinator Poul Dünweber, som gennem de seneste år har organiseret de fleste åleudsætninger på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn som DAFFs repræsentant, var da også ovenud tilfreds med det budskab, han nu kunne lade gå videre ved de kommende dages åleudsætninger.

Møn storleverandør af udsætningsål Og hvem er så manden med det glade budskab, åleproducent Morten Lauritsen? Ja, han er en mand der virkelig ved noget om ål og ikke mindst hvordan de bliver til i flere etager på den tidligere sukkerfabrik i Stege på Møn. Da sukkerproduktionen ophørte i Stege i 1989, blev der pludselig en masse lokaler af forskellig beskaffenhed ledige, f.eks. fik den store gruppe af personer med interesse for at lave teater og dramatik meget fine lokaleforhold til deres fri-

tidsinteresse, men der var også lokaler, som det var svært at finde anvendelse til, og så var det Morten Lauritsen fik en ide. Han ville etablere et åleopdræt, som han tidligere havde arbejdet med i Greve. Her var pladsen dog lidt for trang, og til gengæld blev der nu mulighed for at opdrætte ål i flere etager i den gamle sukkerfabrik. I dag har man stort set året rundt 3 mio. ål i mange forskellige størrelser svømmende rundt i de mange kar - også af forskellige størrelser. I år er Morten Lauritsen så blevet leverandør til en stor del af de ål, DTU Aqua udsætter som led i Handlingsplanen for Fiskeplejen, altså ål der betales af penge, der kommer ind i kraft af fritidsfiskernes og sportsfiskernes køb af fisketegn. I år har Morten Lauritsen leveret ca. 40.000 udsætningsål til DTU Aquas udsætninger. Og selvom 40.000 ål jo da lyder af meget, så er det kun en lille del af produktionen i den

En god portion torskerogn er guf for opdrætsålene.


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

En håndfuld sætteål - om 3-4 år måske en hel ruse fuld? gamle sukkerfabrik, der går til udsætning i danske kystnære områder. JUPITER ÅL i Stege producerer også udsætningsål til f.eks. Tyskland, men dertil kommer altså den store eksport af spise ål, først og fremmest til hollandske middagsborde Morten Lauritsen fortæller også, at udsætnings ålene fra Stege først og fremmest udsættes i ferske vande – i søer og floder - i Tyskland, og det er sikkert også af den grund, EUKommissionen nu har forlangt, at ål i Danmark først og fremmest skal udsættes i ferskvand, mener han. En hel del af de udsætningsål, der produceres på den gamle sukkerfabrik i Stege, kommer dog også ud i kystnære områder i Danmark. Det er først og fremmest øst for Storebælt JUPITER ÅL leverer udsætnings ål til DTU Aqua, og derfor er det også Dansk Amatørfiskeriforenings medlemmer der er aktive medhjælpere ved årets udsætning. Morten Lauritsen fortæller, at hans virksomhed i den gamle sukkerfabrik i Stege er meget teknisk styret med hensyn til temperatur i både lokaler og bassiner - og temperaturen skal også være forskellig alt efter, på

hvilket stadie ålene befinder sig. Han får dem hjem med fly fra England, selvom ålelarverne er fanget ved de franske kyster. De skal nemlig i England gennemgå en omfattende kontrol og et sundhedseftersyn, inden de kommer videre til opdræt i Stege. De små glasål er på 0,3 gram pr. stk., når de slippes ud i de store kar i Stege, og efter en flyvetur fra England på fem timer, begynder der en vanskelig tid i Danmark, inden de vil være klar som sætteål. - Det er både vandtemperatur og foder, der betyder så meget, siger Morten Lauritsen. Det er også her det afgøres, hvilket køn de enkelte ål skal have, for på glasål stadiet er de ikke kønsbestemt. Det er ret vigtigt for produktionen, at så mange ål som muligt udvikler sig til hun ål, da de hurtigst tager på i vægt, mens hannerne holder sig nede på 2-300 gram p. stk. Det er nu ikke så galt for eksporten af spise ål til Holland, da hollænderne foretrækker ål, der ikke er over de 300 gram. Til gengæld vil både tyskere og danskere gerne have noget større eksemplarer til ”stegte ål”. Morten Lauritsen er i øvrigt meget uenig med Green Peace, der gerne ser indført et totalt

Ålekoordinator Poul Dünweber, DAFF, ved udsætningen af Staverby Havn. forbud mod - ikke bare at fange - men også at spise ål i Danmark. - Hvis det ender med, at alle former for ålefiskeri forbydes, selv også at spise ål, vil der næppe gå mange år, før interes-

sen for i det hele taget at bevare den europæiske ål, helt forsvinder, siger Morten Lauritsen, og så vil der heller ikke længere være interesse for at yde økonomisk støtte til ålebestandens bevarelse.

Kæmpekar med 3 millioner ål i forskellige størrelser - i tre etager.

5


Den gamle havn emmer af historie og nostalgi Ejner Jensen fra Bisserup har været fisker i 70 år, og fra Bisserup Havn blev Norges grundlov udskibet i 1814 Tekst: Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen En væsentlig del af den danske fiskerkultur findes rundt om i vore små havne og fiskelejer i virkeligheden er flere af dem ”levende museer” og store trækplastre for ikke mindst udenlandske turister. DANSKE FRITIDSFISKERE prøver at finde nogle af disse små kulturperler til kommende artikler. Læserne må gerne give os ideer til gode emner, og vi vil da også frem over, som det er sket i foregående numre, af-

lægge besøg på museer og aktiviteter med fisk og fiskeri som hovedtemaer. I denne udgave af vores blad har vi besøgt Bisserup Havn, der ligger mellem Skelskør og Næstved, og ikke mindst takket være 82- årige Ejner Jensen, der har været aktiv fisker i 70 år, blev det et meget spændende besøg. Bisserup Havns historie går langt tilbage, oprindelig anlagt i 1200-tallet som en slags forsvarsanlæg, og senere blev den også af stor betydning for

de sydvestsjællandske godser Holsteinborg og Basnæs som ladeplads for udskibning af korn og modtagelse af mange vigtige varer. Som en lidt speciel udskibning fra Bisserup kan det nævnes, at udkastet til Norges grundlov blev udskibet fra netop Bisserup Havn. Det var lensgreve Frederik Adolph Holstein, der som lensgreve og kammerherre og stor foregangsmand i det hele taget på Holsteinborg Gods i 1814 udarbejdede et udkast til Norges første grundlov, der så på behørig vis med sejlskib blev transporteret til Christiania (det senere Oslo)og stort set vedtaget som foreslået i Bisserup. Ellers er det jo fiskeriet, der kom til at spille en stor rolle for havnen. I 1935 var der 40 erhvervsfiskere i Bisserup, deraf 20 store både. En af dem, der ved noget om fiskeriet i Bisserup, er 82-årge Ejner Jensen, der har været aktiv fisker i 70 år - altså begyndte han sin løbebane i branchen allerede som 12-årig, og ikke nok

med det - hans far, bedstefar og oldefar var også fiskere fra Bisserup Havn. Den dag, vi besøgte Bisserup i slutningen af juli, havde Ejner også været ude for at røgte sin rejeruse, og selvom rejefiskeriet ikke har været noget at prale med de sidste par år, så blev der da til et par rejemadder i dagens fangst, og så bliver det da også i sommerfiskeriet til nogle pæne fladfisk, men eller venter Ejner som de fleste andre fritidsfiskere på, at der igen må fanges ål. Ejner bor i det hus, hvor også hans forældre boede, tæt ud til Bisserup Havn med de små lejer og anløbsbroer, som udelukkende var beregnet til mindre fiskerbåde. Ejner fortæller, at han sammen med to brødre i mange år har drevet bundgarnsfiskeri ved Glænø efter de dengang gældende regler om ålegårdsretten. Dette fiskeri overtog de efter deres far, og den gang var det at være bundgarnsfisker et rigtig godt erhverv.

Minde om stortid Den gamle bundgarnsjolle minder om stortid for fiskeriet fra Bisserup. Nu ligger den på land og fortæller sin egen historie om den gang og nu.

6


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Kender du en gammel havn? Måske kender du også en gammel havn eller et fiskerleje fra den egn, hvor du bor. Redaktionen vil i givet fald meget gerne have et tip fra læserne om et sådant spændende område, så vi måske kan besøge stedet med henblik på en reportage i DANSKE FRITIDSFISKERE. Kontakt redaktionen på telefon, e-mail eller brev. På forhånd tak! - Selvom vi var tre brødre til at deles om det, vi overtog efter vores far, så var det mindst ligeså godt som hvis vi hver især havde haft en stor bondegård, fortæller Ejner. Ål var der jo mange af, og selvom priserne godt nok var en anden den gang, så fik vi dog ålene godt betalt, siger han. - Det var altså ikke fattigmands hverdag at være fisker dengang? - Det kom da lidt an på, hvordan det foregik. Der var mange fiskere som ikke kunne leve af fiskeriet. De havde så et lille husmandssted ved siden af, så de også havde til det daglige brød, høns, æg, en gris og en ko eller to. Vi var ti søskende, og der skulle naturligvis noget til for at mætte de mange munde, men vi lærte også at tage fat, og jeg begyndte at fiske, da jeg var 12 år gammel. Jeg nåede kun at gå i skole hver anden dag, men til gengæld fik jeg lov til at komme i skole allerede som 5-årig. Det

var lærerinden der sagde, at jeg godt måtte følges med et par af mine lidt ældre søskende, og det endte så med at jeg trods alt kom til at gå i skole i 10 år. I 1899 byggede min morfar og mormor det hus, som jeg stadig bor i. Det blev bygget på en lejet grund som tilhørte Holsteinborg, og da greven forlangte en ret stor leje af grunden, truede min morfar med at rive huset ned. Det kom dog så til at betyde, at greven solgte hele grunden til min morfar.

Ejner Jensen: - Det var bedre at være bundgarnsfisker end storbonde!

I fiskerihavnen er billedet nu præget af fritidsfiskernes mindre både, og det er sejlerne der er flest af.

Fisk ved Nybøl Nor

DIESEL

med overnatning i Fiskenæs ved Gråsten Du/I bor kun 10 meter fra vandet, og der kan fiskes fra kyst, bådbro eller egen båd.

Touching your heart Touching your heart Touching your heart Touching your heart

Touching your heart

Pris på værelse med bad og tekøkken er 400 DKK pr. person pr. nat. Ring og hør nærmere på priser for ophold pr. weekend, uge eller længere.

VI ER

VI ER

Rødbyhavn Motor& Maskinværksted ER SPECIALIST ORER OT

I MARINEM

Iee Christiansen

Fiskenæsvej 13 • 6300 Gråsten • Tlf. 30 70 14 74 iee@krophelsehelhed.dk • www.krophelsehelhed.dk

Alle former for kinarbejde t smede- & mas · Svejsning sam fiskeri · Hydraulik for ER SPECIAEMLIOTST ORER I MARIN

VI ER

54 60 51 5254 60 515452 6

ER IALISTRER SPECINEM OTO I MAR

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk

7


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Ejner Jensen viser os dagens fangst - rejer til et pat stykker godt belagt.

Var Bisserup en stor fiskerihavn, da du startede for 70 år siden? - Der var 4-5 stykker som trak vod, og et tilsvarende antal fangede fladfisk, og så var der også en del rejsefiskere. Det var også ganske godt. De første rejer jeg fangede som 12-årig, fik jeg den gang 5 kroner for en liter rejer, og det var en rigtig pæn pris. Vi havde en 25 fods bundgarnsjolle til ålefiskeriet ved Glænø. Det var godt nok greven, der havde ålegårdsretten, så vi måtte leje os til fiskeretten. Fiskeriet var ret hårdt. I dag har man udstyr, der gør det hele lettere, og garn og net, der dengang var af bomuld, skulle tjæres, tørres og passes omhyggeligt - og holdt alligevel ikke nær så længe som i dag. - Var havnen ikke lidt problematisk at besejle? - Det har ofte givet problemer, og det var jo også lidt besværligt at grave sejlrenden op den gang. Derfor måtte man ofte køre ud på den åbne strand med hestevogn for at læsse garn og redskaber om bord og bringe fangsterne i land. Det var lidt af det samme i tidligere tider, når de lidt større sejlskibe skulle losse eller laste. Der var også problemer, hvis skibene havde lastet og skulle have ballast i form af sand. Min oldefar var ud over at

8

være fisker, også såkaldt sandgraver. Det betød bl.a. at han skulle grave sand til sejlskibenes ballast, og sandet blev så sejlet ud til sejlskibet i pramme, hvorefter ballasten kunne bringes på plads efter ret nøjagtige beregninger. Oprindeligt var det Holsteinborg, der ejede havnen, og så lejede pladser ud til bl.a. fiskerne. Senere købte fiskerne selv havnen, men nu er det Slagelse Kommune, der er havneejer, og der er ansat havnefoged, først og fremmest til at betjene de mange lystsejlere, der årligt anløber Bisserup Lystbådehavn.

Christian den Fjerde forbød brug af havnen Bisserup Havn har ført en ret omtumlet tilværelse, og den har da også oplevet et kongeligt forbud mod at blive benyttet. Det skete under Kong Christian den Fjerde, da havnen blev anvendt til ud- og indførsel uden om kongens havne og altså fungerede som en slags smuglerhavn uden opkrævning af told og skat til Kongen. Det endte så med, at Christian den Fjerde i 1593 udstedte et

forbud mod på det strengeste at benytte havnen. Den meget aktive og forudseende greve Frederich A. Holsten, Holstensborg, sørgede for, at der i 1810 blev bygget skibsbro, kornmagasiner m.m. Der kom også lods og tolder, og der blev bygget en kro. Havnen var i stor udvikling med eksport af korn, kreaturer og tømmer, mens importen mest handlede om øl og kul – og så begyndte der altså også at komme gang i fiskeriet, på et tidspunkt var der i Bisserup Havn 40 erhvervsfiskere, heraf 20 større både. I dag er der kun få erhvervsfiskere, en del fritidsfiskere og en meget søgt og populær lystbådehavn. I Bisserup Havn findes også et par virksomheder, der har noget med fisk at gøre. Det er Bisserup Fisk og Bisserup Havbrug, der er to selvstændige virksomheder, som dog har et fælles formål, nemlig at levere økologiske havbrugsørreder ”Bisseruplaksen” - direkte ud til forbrugeren. Danmarks første og eneste økologiske havbrug fik økologigodkendelse i 2010.

Stemning og nostalgi for alle pengene - her hvor strandmalurten dufter så herligt ved de små bådelejer og rusepælene som der ikke mere er brug for.


A AM

Sammenklappelig, nylon net 11 eller 18 mm, sort:

N IN G

D A NS K

spiralruse

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013

TØ E RFI SKERFOR

Krabbe-/HUMMERruse

Model 49/4, 2 ruser m/6 mtr rad, 32 mm PET-net:

KOM I »NETTET« HOS KOM I »NETTET« HOS DACONET 123,75 DACONET

M-ANKRE Pris/stk.

Pris/sæt

kr.

kr.

618,75

www.daconet.dkKrebsetejne www.daconet.dk m/2 indgange, 22,5 mm PET-net: Krabbe-/Hummertejne www.daconet.dk Daconet På www.daconet.dk kan m/2 indgange, 30 har mmnetop PET-net:

M-ANKRE

fåetwww.daconet.dk hjemmeside: du senyvort katalog, bestille Besøg Daconets På kan www.daconet.dk, hjemmeside hvor du:bestille varer, e-maile direkte til én du se vort katalog, Daconet er lagerførende i galv. M-Ankre hvor du kan se vort af de ansatte samt løbende - kan bestille varer varer, e-maile direkte til én bestilleog varer, fratilbud, 5 kg. katalog, via web-shop se dévor nyheder vi op til 50 kg. af de ansatte samt løbende direkte til én kan str. 1: 57 cm lang x 38 cm bred x - e-maile tilmelde dig vort se détilbyde. nyheder og tilbud, vi af de ansatte samt er lagerførende 30 cm høj, vægt 2,6 kg, Daconet i galv. M-Ankre nyhedsbrev kan tilbyde. løbende Klik ind vi dé glæder osx til at op Pris/stk. Str.: 63 cm x-se 43 cmnyheder bred fra 5 kg. til 50 kg. kr. 350,00 - selang tilbud ogvægt tilbud vi kan 38 cm høj, 15 »møde« på tilbyde. nettet! Klik indvort -dig vikg: glæder os til at - finde katalog str. 2: 84 cm lang x 38 cm bred x Pris/stk. »møde« kr. 618,75 dig på nettet! 31 cm høj, vægt 3,6 kg, m/sovekammer, Pris/stk.

kr.

387,50

Ring og fåAlle et godt tilbud til omgående levering. priser er incl. 25% moms. Kontakt osgodt for tilbud yderligere oplysninger. Ring og få et til omgående levering. DENMARK DENMARK

Marius Jensensvej 11 · 7800 Skive 2733 · 6960 Hvide Tlf.: Numitvej 97 52 06 · Fax: 97Sande 51 06 00 Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00 E-mail: E-mail:daconet@daconet.dk daconet@daconet.dk www.daconet.dk www.daconet.dk www.daconet.dk www.daconet.dk

2 9


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

LIDT AF HVERT - om stort og småt Flere marsvin i de indre danske farvande Bestanden er ved seneste optælling beregnet til 18.500 stk. Udviklingen i marsvinebestanden i de indre danske farvande har tidligere givet anledning til stor bekymring, men nu ser det ud til, at antallet af marsvin er steget i forhold til den tidligere optælling i 2005. Den netop offentliggjorte optælling er lavet af DCE Nationalt Center for Miljø og Energi på Århus Universitet for NaturErhvervsstyrelsen og er den tredje i rækken af storskala optællinger i danske farvande. Tallene må nødvendigvis være behæftet med nogen usikkerhed, men de viser en umiddel-

bar fremgang i forhold til den seneste optælling i 2005. Dengang blev tallet estimeret til i alt 10.600 marsvin, mens den nyeste optælling i 2012 estimerer et antal på 18.500 marsvin. Det er en glædelig fremgang, da man ellers fra optællingen i 1994 og frem til 2005 nåede et lavpunkt på 10.600 dyr. Som omtalt i sidste nummer af DANSKE FRITIDSFISKERE i forbindelse med reportagen på Fjord&Bælt skulle verdens største bestand af hvaler være netop i den nordlige del af Storebælt - nemlig 5000 stk.

Ligger der en UFO på bunden af Østersøen? Svenske skattejægere har fundet mystisk objekt på havets bund Et af sommerens store samtaleemner indenfor det mystiske og uforklarlige har været spørgsmålet om hvorvidt der ligger en UFO på bunder af Østersøen mellem Sverige og Findland. Det er sveske skattejægere

der har fundet frem til et stort rundt objekt på ca. 60 meter i diameter, liggende på 87 meters dybde. Nogle skattejægere har peget på, at det kunne være et objekt dumpet af tyskerne eller rus-

serne under anden verdenskrig, men nu har et nyt dykkerhold været nede for at se objektet tæt på, men de er ikke blevet så meget klogere. En af de erfarne dykkere, der har været nede, Stefan Hage-

Her en kunstnerisk gengivelse af ”mystikken” på bunden af Østersøen.

10

bom, siger at det kunne minde om en stenformation som et kæmpe ildsted eller en halskæde af store sten. Marine arkæolog Jørgen Dencker fra Marinemuseet i Roskilde har fået forelagt ”fundet” fra Østersøen. Han stiller sig noget skeptisk overfor at fænomenet i det hele taget skulle være menneskeskabt. Det kunne også være en forskydning i havbunden, som derefter er blevet omkranset af store sten. Mange teorier er dukket op, nye dykninger i sommerens løb og fantasier om både en flyvende tallerken og en fangefold til rensdyr har været fremme - men hvorfor langt derude i Østersøen på 87 meters dybde? Der er rigeligt for skattejægere, videnskabsfolk og folk med en god fantasi i behold at beskæftige sig med også i de kommende år.


D A NS K

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 Danske FritiDsFiskere · aUgUst 2012 A AM

N IN N G I NG

D A NS K

A AM

TØ E RFI SKERFOR TØ E RFI SKERFOR

BLIV FRITIDSFISKER

Bliv medlem af Danmarks ældste og største organisation for fritidsfiskere 4

: 190

issn

AM O AT ØRFISKERF

issn: 1904-5387 titel: Danske FritiDsFiske re

Danske FritiDsF iskere

IN G

nr. 5 OktOBer 2011

011

ni 2

3 JU

D A NS K

A AM

nr.

N SK

RE NIN G

isk iDsF

rit ke F

s Dan

DA

ere

kere

sFis

itiD

e Fr

nsk

: Da

itel

7t -538

TØ N RF ISKERFORE

ivet

UDg

Billedreportage fra småbådstræf s. 4-5 Besøg på venø-klækk eri s. 8-9 ny kampagne mod piratfiskeri s . 13

Fis

r atø

k am

ans aF D

i Dette nUmmer :

w

g·w

enin

or kerF

k

ri.D

iske

iDsF

rit w.F

UDgivet aF Dan sk amatørFisk

erFOrening · ww w.FritiDsFiske

ri.Dk

HVAD GØR DAFF?

• DAFF taler fritidsfiskeriets sag lokalt og på landsplan • DAFF arbejder for at værne miljøet og sikre fiskebestandene • Ulykkesforsikring under fiskeri • Kurser i garn- og rusesyning VIL DU VIDE MERE?

Kontakt venligst et medlem af forretningsudvalget, se evt. Kontakt os på telefon 64 42 12 44 eller 50 98 88 12 forretningsudvalget, se 61 evt. side side 12 WWW.FRITIDSFISKERI.DK

11 17


DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Landsorganisationens ledelse

Midlertidigt forretningsudvalg Koordinator Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg 20 16 74 37 vgram@live.dk

Landskasserer Erling Lund Jørgensen Toftevej 37, 6051 Almind 75 56 18 87 - erlinglj@stofanet.dk

Formand Kreds 3 Bjarne S. Nielsen Skåningevej 35, 4773 Stensved 55 38 63 80 - nielsen.bjarne.s@gmail.com

Formand Kreds 9 Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby 30 66 50 57 - kop@mailpostboks.dk

Formand Kreds 10 Frederik Svendsen Fjordgade 8, 9240 Nibe Tlf. 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk

Økonomiansvarlig Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby kop@mailpostboks.dk

Kontaktpersoner Medlemskontor Frederik Svendsen Fjordgade 8 9240 Nibe 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk Friluftsrådet Bjarne Nielsen Skåningevej 35 4773 Stensved 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s@gmail.com

Miljøkonsulent Ole G. Norden Andersen Store Rørbækvej 55 3600 Frederikssund Tryg-forsikringen Anmeldelse af ulykke skal foretages senest 48 timer efter at den er indtruffet. Henvendelse til forsikringsselskab eller til Danske Fritidsfiskeres kontaktperson: Bjarke Theissen, Kolding, tlf. 75 50 16 23 eller 22 3715 41. Medlemmer af DAFF er dækket af forsikringen ved alle former for fiskeri, f.eks. også fiskeri fra turbåde og i put&take-søer.

Udvalgsformænd Projektudvalg Vagn Gram Fruens Løkke 49, 5600 Faaborg 20 16 74 37 - vgram@live.dk

Salg af fiskeudstyr m.v. Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby 30 66 50 57 - kop@dlgnet.dk

PR-udvalg Kontakt et medlem af det midlertidige forretningsudvalg

Bladudvalg Kontakt et medlem af det midlertidige forretningsudvalg

12

Søsportens Sikkerhedsråd Flemming Hørsted Zion 43, 8420 Knebel Tlf/fax: 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk Webmaster Børge Pedersen e-mail: pedersen-denmark@bjp-media.dk


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

KREDS- OG FORENINGSADRESSER

Formand Ebbe Lous Toldboden 5, 4581 Rørvig formanden@daff4581.dk Roskilde Fritidsfiskerforening www.fritidsfiskerne.dk Formand Jan Rasmussen Cedervej 13 Kyndeløse Sydmark 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 40 56 70 jan@fritidsfiskerne.dk

Kreds 1

Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 54 72 chalto@mail.tele.dk Dansk Amatørfiskerforening Bornholm afd. Kontaktperson/kasserer: Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 54 72 chalto@mail.tele.dk

Kreds 2

Kredsformand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 87, 4070 Kirke Hyllinge 25 31 92 12 / tbc@esnord.dk Alleshave Bådelaug Formand Kaare Madsen Arendalsgade 4. 1. 2100 Kbh Ø Mobil 25123804 Kaaremadsen@sol.dk Dansk Amatørfiskerforening Hundested afd. Formand Mogens Rørbye-Nielsen Klitgårdsvej 8 3390 Hundested mobil 27 57 22 75 Sejerø Fritidsfiskerforening Formand Kurt Pedersen Kongstrupvej 22, 4592 Sejerø Tlf. 59 59 04 08 nylykke@mail.tele.dk

Se også www.fritidsfiskeri.dk under menupunktet Lokal­afdelinger

Holbæk Fritidsfiskerforening Leif Hansen Leddet 3, 2 th. 2600 Glostrup Tlf. 29 65 06 10 Dansk Amatørfiskerforening Rørvig - www.daff4581.dk Rørvigvej 27 4500 Nykøbing Sjælland Tlf. 21 82 63 09 kassereren@daff4581.dk

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug Formand Anette Hansen Havesvinget 5 , 2950 Vedbæk Tlf. 45 66 40 61 jaltoft@email.dk Fritidsfiskerne Brøndby Havn Formand Karsten Florwè Sognegårdsalle 18 st.tv. 2650 Hvidovre Tlf. 23 41 26 70 flowe67@gmail.com Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Iver Krogager Stormøllevej 48 4600 Køge Tlf. 40 40 48 06 acik@kabelmail.dk Fritidsfiskerlauget Taarbæk Havn Formand Kurt Frederiksen Taarbæk Strandvej 64 A 2930 Klampenborg Tlf. 39 63 08 54 kuglelynet@gmail.com Frederikssund Fritidsfiskerforening www.fr-sundfritidsfiskeri.dk Formand Hardy Pedersen Havrevænget 70 4050 Skibby Tlf. 22 75 36 76 hardoehanne@tiscali.dk

Kreds 3

Kredsformand Bjarne Nielsen Skåningevej 35 4773 Stensved Tlf. 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s@gmail.com Dansk Amatørfiskerforening Sydsjælland afd. Formand Kurt Hansen Slåenvej 8, 4700 Næstved Tlf. 55 73 26 51 k.hansen@email.dk Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening www.fritidsfiskerisydvest.dk Formand Henning Jørgensen Mosevangen 7 4220 Korsør Tlf. 20 64 71 62 he-j@c.dk Stevns Fritidsfiskerforening Formand Bent Jensen Hærvejen 18 Højrup 4660 St. Heddinge Tlf. 56 50 29 92 (20 21 67 78) Dansk Amatørfiskerforening Lolland/Falster afd. Formand Louis Jubelsky Godthåbsvej 10, Keldernæs 4952 Stokkemarke Tlf. 2086 8648 daff.lolland-falster@mail.dk Bøgestrømmen/Præstø Fjord Formand Bjarne S. Nielsen Skånningevej 35 4773 Stensved Tlf. 5538 6380 Mob 2927 2125 nielsen.bjarne.s@gmail.com

Gershøj Fritidsfiskerforening Formand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 87 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 25 31 92 12 tbc@esnord.dk

13


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Kreds 4

Kredsformand Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Dansk Amatørfiskerforening Nordfyn Formand Jørgen Pedersen Krogsbøllevej 89 5450 Otterup Tlf. 64 87 18 40 Faaborg Amatørfisker­forening Formand Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Amatørfiskerforeningen Sydfyn Formand Poul Erik Andersen Bregnedalsvej 22 5700 Svendborg Tlf. 62 21 66 77 Dansk Amatørfiskerforening Langeland/Ærø Gert Hansen Sødalsvej 8, Illebølle 5900 Rudkøbing Tlf. 62 57 16 92 Dansk Amatørfiskeriforening Assens afd. Egon Johansen, Baronvej 11, 5610 Assens Tlf. 64 71 46 77 egon.johansen@dlgmail.dk Middelfart Amatørfisker­forening Formand John Hansen Majsvej 6 5500 Middelfart Tlf. 64 41 28 12 john.hansen5500@stofanet.dk

Kreds 5

Kredsformand Svend Matthiesen Midtkobbel 24 B 6440 Augustenborg Tlf. 30 90 40 60 sv.matthiesen@gmail.com Amatørfiskerforeningen for Sønderjyllands Amt Formand Svend Matthiesen Midtkobbel 24 B 6440 Augustenborg Tlf. 74 43 27 06 sv.matthiesen@email.dk

Kreds 9

Kredsformand Kaj Poulsen Skulsballevej 12 7140 Stouby Telf. 30 66 50 57 Mail. kop@dlgnet.dk Dansk Amatørfiskerforening Horsens afd. Jens Harry Christensen Eriknauervej 21 8700 Horsens Tlf. 75 65 31 58 jensharry@stofanet.dk Bjerre Herred Amatørfiskerforening Formand Kaj Poulsen, Skulsballevej 12, Vrigsted, 7140 Stouby . Tlf. 30 66 50 57 kop@dlgnet.dk

Kreds 11

Kredsformand Flemming Hørsted Zion 43 8420 Knebel Tlf./fax. 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk

Kreds 10

Kredsformand Frederik Svendsen, Fjordgade 8, 9240 Nibe mobil 23 30 14 39 frederiksvendsen@live.dk Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening Formand Jesper Boas Therkildsen, Søndergade 5, 9240 Nibe Tlf. 48 41 35 40 / 61 28 35 40 lauraogjesper@mail.dk

Vejle og Omegns Amatør­ fiskerforening Formand Leif Struve Christensen Ingemannsvej 8, 7100 Vejle Tlf. 75 83 21 54 leifsc@stofanet.dk

14

Fredericia Amatørfisker forening Formand Torben Jakobsen Hjortevej 5 7000 Fredericia Tlf. 25 62 57 36

Aalborg Ny Fiskerforening Formand Michael Brandi Astavej 1, 9280 Storvorde Tlf. 98 32 61 14 brandi1309@hotmail.com Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforening www.syklubben.dk Formand Anja Thomsen Østkystvejen 328 B 9300 Sæby Tlf. 96 96 42 33 poulanja@gmail.com

Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening Formand Eggert Falck Skansevej 7, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 03 45 ulla.falck@gmail.com Århus og Omegns Amatørfiskerforening Formand Erik Frölich Nordvangsalle 8a, 8250 Egå Tlf. 86223410 mobil 21473541 efrl@privat.dk Dansk Amatørfiskerforening Skødshoved og omegn Formand Jens Kr. Meller Thomsen Tved Kirkebakke 6A 8420 Knebel Tlf. 86 35 16 33 jens@meller-thomsen.dk

Sydslesvig

Kontaktperson: Peter Huber Rehrstrasse 20 D 21 438 20 Brakel Ldkr. Hamborg Tyskland Tlf. 004941 855

HUSK

Redaktionen har fået ny e-mail adresse:

fiskered@gmail.com Telefonnummer er uændret: 58 38 72 25 Eller pr. post til: DANSKE FRITIDSFISKERE Halsebyvej 30 4220 Korsør


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Vigtige telefonnumre til fiskeriets myndigheder og organisationer: Mindstemål for fisk i saltvand (Totallængde er regnet fra snudespids til halefinnes spids) Kilde: Naturstyrelsen Aborre - 20 cm. Gedde - 60 cm Guldål - 40 cm Havørred - 40 cm Havål - 58 cm Helt - 36 cm Hestemakrel - 15 cm Hummer - Hummer - Hummer - Hvilling - 23 cm Ising - 25 cm Jomfruhummer - 13 cm. Jomfruhummer Jomfruhummerhaler Kuller - 27 cm Kuller - 30 cm Kulmule - 27 cm Kulmule - 30 cm Laks - 60 cm Lubbe - 30 cm Multe - 20 cm Pighvar - 30 cm Rødspætte - 25 cm Rødspætte - 27 cm Rødtunge - 26 cm Sandart - 50 cm Sej(Mørksej) - 30 cm Sej(Mørksej) - 35 cm Skrubbe - 18 cm Skrubbe - 21 cm Skrubbe - 25,5 cm Skærising - 28 cm Sletvarrer - 30 cm Stalling - 33 cm Stamsild - 30 cm Sø-ørred - 40 cm Søtunge - 24 cm Torsk - 30 cm Torsk - 38 cm Torsk - 35 cm Tunge - 24,5 cm Ålekvabbe - 23 cm

Telefonnumre - til fiskeriets myndigheder og organisationer

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri: 33 92 33 01 (Limfjorden 40 cm., Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Stadil Fjord 38 cm.)

NaturErhvervsstyrelsen: 33 95 80 00 (herfra omstilles til nærmeste Fiskerikontrol)

(Ringkøbing Fjord 34 cm.)

DTU Aqua: 35 88 33 00 (herfra omstilles til samtlige DTU Aqua-afdelinger i hele landet)

Limfjorden, samlet længde: 25 cm. rygskjoldslængde 9,0 cm. Skagerrak og Kattegat, samlet længde: 22 cm. rygskjoldslængde: 7,8 cm. Østersøen og Bælterne, samlet længde: 21 cm.

Søsportens Sikkerhedsråd: 39 17 46 45

(Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne) (Nordsøen) fuld længde 8,5 cm. (Nordsøen) 4,6 cm. (Østersøen, Bælterne, Skagerrak og Kattegat. (Nordsøen) (Nordsøen) (Østersøen, Bælterne, Skagerrak og Kattegat)

Danmarks Fiskeriforening: 70 10 40 40

(Østersøen og Bælterne) (Skagerrak, Kattegat og Nordsøen) (Østersøen, Bælterne, Skagerrak og Kattegat) (Nordsøen) (Underområde 29-32 syd for 59 grader 30`N. (Underområde 26-28) (Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

(Kattegat og Skagerrak) (Østersøen og Bælterne) (Nordsøen)

Dansk Fritidsfiskerforbund: 97 47 19 18 Dansk Sportsfiskerforbund: 75 82 09 99

Fredningstider i saltvand Gedde 11. april - 15. maj Havørred 16. nov.- 15. jan. (i gydedragt) Helt 1. nov.- 31. jan. (I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden l. nov. 28. (29.) febr.) Laks 16. nov. - 15. jan. (i gydedragt) Rødspætte (Hun) 15. jan. - 30. april (Skagerrak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øre sund, Isefjord, Roskilde Fjord, Limfjorden) Rødspætte (Hun) 1. dec. - 30. april (område 22) Snæbel Totalfredet Ål 10. maj - 31.juli (forbud mod rusefiskeri) hele landet 1. maj - 30. sept. (forbud mod krogefiskeri) hele landet Ålekvabbe 15.sept.- 31. decb. (drægtige hunner)

15


Danske FritiDsFiskere · December 2012

D A NS K

Danske FritiDsFiskere · December 2012

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

ødetKREDS 1

Torben Larsen: - Vi bør deltage som landsorganisation i Folkemødet på Bornholm

status på nøgle

Ønsker DAFF med Opfriskning til Folkemødet af reglerne - hvor? Kredsformand for Kreds 1 og formand for Dansk Amatørfiskerforening Bornholm afd., Torben Larsen, stillede på det seneste hovedbestyrelsesmøde i DAFF forslag om, at landsforeningen bliver repræsenteret ved næste års Folkemøde på Bornholm. Torben Larsen har naturligvis overværet folkemøderne på Bornholm tæt på, og han mener nu, at det er en så stor begivenhed med fokus fra hele landet på det årlige folkemøde på Bornholm, at også fritidsfiskeriet bør være repræsenteret.

KREDS 2 Kortet viser, hvor der mangler nøglefiskere - de røde ringe. Kort: DTU

Det gav bonus hos Vedbæks fritidsfiskere

på sigt at få lavet en socioøkonoder informationsmateriale samt nye breversøgelse af, hvad fritidsfiskeriet poser, som vil blive sendt ud til alle nøgfor det danske samfund. Dette lefiskere senere. Særdeles stor hvilke interesse medFrede man- og rigtig mennesker somforvikunne vise sort på hvidt, Birgitmange Petersen fra Sydals ge interesserede besøgende, ste interesse for vores fælles fiskede konsekvenser det ville medtalte god om det undersøgelsesarbejde, de opbakning pressen udfører og flerei forbindelse hobby, fortæller Jan. ukke dette fiskeri. Dette fra er ikke med etableringen af indmeldelser af nye medlemmer Han medsender eksemU Aqua selv kan gøre, men det stenrev ved indsejlingen tilogså Flensborg på med selve andre dagen.uniDet er Fjord. nogle af på den store pressedækning, res i samarbejde Det pler omfattende, frivillige arbejde de tilfredse tilbagemeldinger, der bl.a. havdede”Ruderdal Avis” . skal foregå løbende næste 3 år medto er kommet fra Janom Mardrup i Vedhelsiders omtale, deraf e Støttrup havde et indlæg fiskeri 1 gang om måneden medmasser 6 x 12af bæk Havns Fritidsfisker gode fotos som viser, der har ne fra nøglefiskerrapporten for Laug garnefter med en maskestørrelse fra at 6 mm til harRedeltaget været Als en rigtig goderstemning på 10, som er ligeatpåforeningen trapperne. 110i årets mm. Projekt Stenrev et samarHavnedag 25. august. havnen konkurrencer af vidt e vil snart kunne læses iden rapporbejde mellem Demed Sydjyske Landboforhavde bemandet forskellig Kommune/Poseidon art, harmonikamusik vi sender ud til Fritidsfiskerne jer. eninger/ Sønderborg en DAFF stand og mødte en stor og muligheder børnene Petersen (DMU) bidrog med et Dykkerklub/fritidsfiskerne for foruden detillo-at interesse. Vi fik flere indmeldelser klappe en rødspætte. m bifangst af fugle i fiskeredskakale pengeinstitutter. på selve dagen ogårforventer flere Avisen fortæller, at det gode vejr tologerne mener, at der hvert efterfugle at vi har været i kontakt undredetusinde i diverse Vagnmed Gram havde lokket tusindevis af børn r. Undersør vist, at erkerriet kun n lille del af fugle i forvor mange, s til jægere Vi vil nu få undersøgelfritidsfiskeg kan tilskrifangst af etusind fugm det antal revet. DTU DMU går og udarbej-

16

Torben Larsen siger, at det ikke med repræsentanter for politik, I harden opgivet er et arrangement som lokaleen position fritid og fremtidsperspektiver, ja, Sætklare jeres med markeringsbøje på faktisk, den position. forening alene kan Torben siger at vi slet ikke Hvis I der har skal svært ved at finde pohensyn til de ressourcer må lade være den medpræcise at deltage. uden GPS, må I afvige er med 500 lægges i et sådantsition arrangement, I HB-kredse der op ogsåtilinteresmeterenfralandspositionen. men at det bør være se for Torbens oplæg, og der skal Men sæt altid jeres redskabvidere ved markeringsmæssig begivenhed at repræsennu arbejde med mulighebøjen - ikke 500 derne meterfor fraatmarkeringsbøjen! tere Dansk Amatørfiskerforening. DAFF eventuelt kan Han tænker bl.a. på noget med komme til at vise flaget ved det ”levende stande” med smagsprø- kommende folkemøde på Bornopfriskning reglerne ver, men også en masse informa- afholm, som finder sted 13.-16. juli - temperaturlogger tionsmuligheder om fritidsfiske- 2014 i Allinge. Forberedelserne, riet som helhed. herunder indkvartering af besøDer har været af imarkeringsFolkemødet på Bornholm ple- mange gende tyverier er allerede fuld gang. bøjer og temperaturloggere jer at være en begivenhed, der detlandet er slemt i Jeres område, så sæt logsamler besøgende Hvis fra hele geren på Jeres redskab i stedet for på markeringsbøjen Så får vi kun temperaturdata, mens I fisker, men det er også fint. Vi overvejer at få lavet et specielt vageflag kun til nøglefiskere.

Opfriskning af reglerne - fisk Mål og noter alle fisk Også kutlinger, hundestejler, undermålere, døde fisk og så videre.

opfrisk - andre

Husk at ler, odde

• Ring ti til os • Tag bil ster

og voksne i alle aldre til Vedbæk Havn og de omkringliggende strande. Også kommunens borgmester, Jens Ive, havde lagt vejen forbi nok med størst interesse for

at følge den populære plankedyst. Igen en stor dag i Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug som snart ventes at blive belønnet for mange gode initiativer.

JOLLER Classic 495

Se både på: nter.dk tf ynsbaadcebatar.se es .v w ww andstrom .s w w w og

Autoriseret værksted Skovløkken 12, Føns · 5580 Nørre Åby · Tlf. 64 42 16 76 Mail: butik@vestfynsbaadcenter.dk


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fritidsfiskerne i Vedbæk samlede presseopbud ved åle-udsætning i Øresund Fiskeriministeren måtte dog sende afbud i sidste øjeblik De kan bare dette der med at skabe opmærksomhed om deres fritidsinteresse i Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug - og det gjorde det igen i denne sommer, da de fik lejlighed til at stå for udsætningen i 12.000 stk. åleyngel i Øresund. TV2 Lorry, Frederiksborg Amtsavis og Rudersdal Avis var inviteret, og de mødte alle tre op for at fortælle om fritidsfiskeriets glæder og også om nogle af de problemer, der er opstået omkring fritidsfiskernes virke - ikke mindst om ålefiskeriet og den store de-

bat, der foregår i medierne om bl.a. stop for salg af ål i samtlige danske supermarkeder. Fritidsfisker lauget i Vedbæk havde faktisk også inviteret fiskeriminister Mette Gjerskov til at overvære åle udsætningen, og hun havde også i første takket ja, men hun måtte så efterfølgende sende afbud på grund af fiskestriden med Færøerne; ministeren skulle simpelthen til det vigtige møde i Bruxelles. I stedet for mødte så borgmester Jens Ive op som repræsentant for Havnen. Rudersdal Avis kunne berette,

Borgmester Jens Ive holder galant paraplyen for fritidsfiskernes formand, Anette Hansen, under en regnbyge ved udsætningen.

Garn-og rusesyning i Holbæk Holbæk Fritidsfiskerforening afholder kursus i garn-og rusesyning. Vi starter tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Holbæk Bådelaug`s Klubhus, der ligger Finsings Plads nr. 2 i Holbæk. Vi fortsætter hver tirsdag indtil Påske. Vel mødt! Leif Hansen

Jan Mardrup fra Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug er her i centrum for TV2 Lorrys optagelser ved åle-udsætningen.

at borgmesteren mødte op for at byde velkommen til de 12.000 nye ”tilflyttere”. De små, sorte søslanger ankom i hvide flamingokasser, og selvom de var mange af slagsen, kunne de nemt klemme sig sammen i kasserne. De vejer hver især kun mellem 2,8 og 4,5 gram og har en længde på op til 10 centimeter. Ålene blev sejlet ud på Øresund nord for havnen. Undervejs blev der ledt efter de såkaldte ålegræs, som de små babyer blev sat ud i, for at de kunne blive beskyttet bedst muligt imod at blive spist af øvrige fisk og fugle. Frederiksborg Amts Avis kunne berette om, at der var tale om en slags jubilæum, idet fritidsfiskerne i Vedbæk rundede et udsætningstal på 300,000 stk. ål. Det var ”primus-motor” i Vedbæk Havns Fritidsfisker Laugs ”åleudsætningsudvalg”, Jan Mardrup, der havde tjek på disse tal, og han kunne også fortælle, at det var JUPITER Ål i Stege på Møn, der sørgede for de 12.000 ål, der blev udsat i år.(På siderne 4-5 kan du læse mere om, hvordan opdrættet af ål foregår i Den gamle Sukkerfabrik) Jan Mardrup kunne også oplyse, at Vedbæk Havn er den havn i Danmark, der har fået største

tildeling af ål. Vi har købt ålene for den indtjening vi har fået for fritidsfiskernes licenser samt fra EU, fortæller Jan Mardrup til Frederiksborg Amts Avis. Han oplyser også, at udsendelsen om Åle-udsætningen kan ses på TV2 Lorry under den 25. juli. - Vi fik optimal reklame, som vi håber vil skabe tilgang af nye og gerne yngre medlemmer, siger han til DANSKE FRITIDSFISKERE.

Her er det Frode, der hælder de små ål ud den store balje, hvori de transporteres ud på Øresund.

17


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 3

8000 små ål blev sat ud i Nysted

TØ E RFI SKERFOR

KEGNÆS 470 DAMJOLLE

medlemmer af foreninger under DaFF kan indrykke en 1-spaltet salgsannonce med billede én gang gratis.

Dansk Amatørfiskerforening, Syd- ville op i båden. sjællands afdeling, deltog den 7. Om vi fik nogle nye medlemseptember i foreningernes dag i mer? Nej, det tror jeg ikke, men Næstved sammen med 70 andre vidt forskellige foreninger. Det var en dejlig dag, fortæller formanden, Kurt Hansen. Vi fik delt små 200 smagsprøver Levering overfrahele ud på varmrøget laks lige rø- Danmark efter aftale. Alle priser er incl. 25% moms. geovnen, med mange positive kommentarer og spørgsmål om, Som rojolle med tværsæde kr. 40.700,hvordan man varmrøger hvor Som med stor todelt dam kr. 43.050,længe, omrojolle der bruges savsmuld ellerDen brænde m.m. med bredere bund Merpris kr. 4.200,“brede” Arne sad og syede et skrubbegarn, og mange spørgsmål måtte han også svare på. Kurt Elling havde igen i år stillet sin Nydam 465 til rådighed, og derÅbningstider: var en del børnMandag-fredag som gerne kl. 9-12 · og kl. 13.30-16

A AM

Yderligere indrykninger I kø for at smage laks i Næstved

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

afregnes efter gældende vi fik givet en masse mennesker i stedet for at købe den i et suen annoncepris. smagsoplevelse om, hvad det permarked. vil sige at få fisken direkte ovnen, Alt i alt en dejlig dag.

Lørdage kun kl. 9-12 · Søndage og helligdage lukket

, knud@5900.dk

18

N IN G

A AM

N IN G

D A NS K

I forbindelse med årets åleudsæt- forskellige stedet på velegnede ninger fik Dansk Amatørfiskerfor- steder. Man har også sat ål ud ening, Lolland Falster afdeling og i Smålandshavet og Nakskov del i de små ål, der skulleDanske udsæt- FritiDsFiskere Fjord, og denne gang blev det så · December 2012 tes i saltvand som et led i Hand- Rødsand-området der blev belingsplanen for fiskepleje. gunstiget med 8000 ål, der kom De lokale fritidsfiskere på fra JUPITER ÅL i Stege. Lolland-Falster er normalt med i åleudsætningerne, der foregår

www.bjerregaardnet.dk


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 4 Faaborgs nye klubhus er nu på plads

De mange gamle træskibe skabte stemning og atmosfære på havnen i Assens.

Der var liv på havnen i Assens, da de gamle skibe lagde til kaj Amatørfiskernes store fiskekar med levende fisk samlede også stor opmærksomhed Af: Per Nederlund Onsdag den 14. juli 2013 anløb kapsejladsen ”Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe” Assens. I den forbindelse var der masser af festivitas på havnen, både eftermiddag og aften. Der blev solgt alverdens ting fra boder, udskænkningsstederne havde travlt, og musikken genlød i højtalerne - både fra blokvognen ude på midtermolen og fra scenen i pakhuset. Midt i alt det havde Assens Amatørfiskerforening, som vanligt, etableret sig med en udstillingsstand. Der blev agiteret for foreningens virke, vist plancher og brochurer mm.; men det største trækplaster var alligevel de store kar. Det ene fyldt med ”tonsvis” af krabber som de mindste (og til tider også de store) havde megen fornøjelse af at ”lege” med. Det andet var fyldt med forskellige fisk og skaldyr. Amatørfiskerforeningen havde stablet en lille konkurrence på

benene: Gæt hvilke arter der befinder sig i karret, og vind to fisketure (garnfiskeri) for to personer med en kutter ud på det dejlige Lillebælt. Blandt de rigtige besvarelser, som i øvrigt var meget få, blev der trukket lod, og vinder blev Lasse Ingemann fra Årslev, der ved efterfølgende telefonsamtale viste sig at være en ganske ung mand på 12 år, som glæder sig rigtig meget til turen Lasse have nævnt følgende arter: skrubbe, ålekvabbe, ising, rødspætte, reje, krabbe. Hundestejle, ål, pighvar og tangnål. Nu skal vi have det formelle og sikkerhedsmæssige på plads, og så venter der et par forhåbentlig spændende fisketure på bæltet for Lasse og hans gode ven, Simon.

Yderligere oplysninger: Assens Amatørfiskerforening Per Nederlund Tlf. 5090 8575 - efter kl. 14.00

Fåborg Amatørfiskerforenings formidlingscenter på haven i Faaborg tog et skridt videre mod færdiggørelsen, da man lørdag den 24. august kunne holde ”åbent hus” for medlemmer og samarbejdspartere. Der var mulighed for at se det nye klublokale og de to første fiskerhuse. Selve indvielsen af formidlingscentret foregår ført til foråret, da der er en hel del ting, der endnu mangler at blive gennemført, men der var på ”åbent hus”-dagen stor ros til det allerede opnået resultat. I øvrigt kan alle kikke med på den første del af formidlingscentrets tilblivelse på Faaborg Amatørfiskerforenings hjemmeside. Her har vores webmaster Børge Pedersen indlagt en professionel udført film om det store arbejde, og ikke mindst er det interessant at se klubhuset komme til Faaborg fra Svendborg på stor blokvogns-transport. Det er virkelig en bedrift, de har lavet i Faaborg.

Mænd, kvinder, børn og en enkelt hund viste stor interesse for amatørfiskernes kar med levende fisk.

19


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Pighvarrer fra Lolland måtte over Venø og Thurø før udsætningen Arne Rusbjerg sørgede selv for at de små pighvarrer kom til Thurø i god behold

Poul Erik Andersen, Hanne Nicolajsen og Niels Peter i gang med at anbringe de 1000 pighvarrer i bure.

Tekst: Henning Nielsen Foto: Birgit Dyhr 1000 små Østersø-pighvarrer blev den 20. august udsat midlertidigt i det klare havvand i Svendborgsund syd for Thurø. Når der var tale om en midlertidig udsætning, så var det fordi de småpighvarrer blev udsat i store bure, så de kunne vænne sig til de nye omgivelser, inden de for alvor blev sluppet løs tre dage senere. Det er i øvrigt slet ikke let at være udsætningsfisk, når man er pighvar. Inden de kom så vidt, at fiskene kunne sætte helt fri, havde de nemlig været på en længere rejse fra Lolland over Venø til Thurø - og ind imellem havde de så også været igennem selve udklækningen og en 90 dages karantæne i Struer. Det var DTU Aqua med specialkonsulent Hanne Nicolajsen i spidsen, der stod for udsætningen på Thurø i tæt samarbejde med DAFF Amatørfiskerforeningen Sydfyn i Svendborg - og så blev det i øvrigt til et endnu større fritidsfiskeri samarbejde,

20

da det viste sig, at det blev landsformanden for Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, der selv sørgede for at bringe de små Østersø-pighvarrer fra Venø til Thurø. Arne Rusbjerg kunne fortælle, at de gydemodne moderfisk i sin tid blev fanget i Østersøen ved Lolland af fisker Jan Christensen. Disse moderfisk blev så bragt til Fritidsfiskerforbundets udklækningsanlæg i Struer, hvor de skulle gennem en 90 dages karantæne, inden de kunne komme videre til videre opdræt i Venø Fichfarm, hvor de så voksede sig store til 4-6 centimeter og var klar til udsætning. Arne Rusbjerg transporterede de ca. 1000 udsætningspighvarrer i et stort kar forsynet med en akvariepumpe på en trailer ned gennem Jylland til det sydfynske og samtlige fisk var i god behold efter den lange køretur. I store spande blev de så båret ud i bure der var fastgjort på en lille meters vand og overdækket med net, så skarverne ikke kunne holde festmåltid hér. Inden de dog var kommet så langt blev der tre gange i løbet af

karantæneperioden udtaget 30 af de små fisk til en grundig kontrol af både gener og sundhedstilstand i det hele taget. Det er nemlig sådan, at der er forskel på pighvarrer selv i et lille land som Danmark. Midt gennem Jylland går en usynlig grænse for Nordsø-pighvarrer og Østersø-pighvarrer, og de må på ingen måde blandes - i hvert fald bevidst. Det betyder så, at pighvarrer klækket på fisk, der er fanget i Østersø-området, ikke må udsættes f.eks. i Limfjorden, og derfor kom de ca. 1000 Østersø-pighvarrer da også ud på noget af en køretur, inden de kunne udsættes i det smukke naturområde syd for Thurø. I dagene forud havde Hanne Nicolajsen, DTU, og formanden for Amatørfiskerforeningen Sydfyn, Poul Erik Andersen, sammen med flere medlemmer fra den lokale fritidsfiskerforening klargjort tre store bure. Her skulle udsætningsfiskene så opholde sig i tre døgn for at vænne sig til saltindhold, vandtemperatur, bundvegetation m.v., for det er også vigtigt, at fiskene ikke bar slippes løs og bliver let føde for de skar-

ver, der allerede havde opdaget, at der var ved at ske noget syd for Thurø. Specialkonsulent Hanne Nicolajsen kunne oplyse, at der var godt 7000 af ”de store” udsætningsfisk på 4-7 centimeter og ca. 3000 stk. på et par centimeter mindre. Der vil nok gå 3-4 år, før fiskene er ”pandeklar” på godt et par kg. De kan godt blive noget større, men det er ikke som Nordsø-pighvarren, hvor det ikke er ualmindeligt med eksemplarer på en halv snes kg. Poul Erik Andersen er meget tilfreds med størrelsen af pighvarrer på 2-3 kg. i Svendborgsund. Det er langt den bedste spisefisk, siger han og glæder sig over de mange nye fisk, der nu er kommet ud i farvandet. På de seneste har der i øvrigt været mange gode fangster af makrel i farvandet, mens ålefiskeriet endnu ikke rigtig er blevet til noget, fortæller han.

Specialkonsulent Hanne Nicolajsen i gang med sin sidste udsætning - hun går på pension fra nytår.


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 10

55.000 skrubber blev sat ud i Limfjorden Den 11. juli blev der udsat i alt ca. 55.000 i Limfjorden. De 32.500 er betalt af Fiskeplejen. Resten (ca. 21.500) var overskudsproduktion fra Venø. Skrubberne blev udsat med ca. 33.000 stk. på hver af de tre lokaliteter: Thisted Bredning, ved Arup Dæmningen nord for Thisted Bredning samt Nibe Bredning. Udsætningerne skete i samarbejde med Karsten Willemann

Udsætning af skrubber ved Nibe

fra Thylands Fritidsfiskerforening og Frederik Svendsen fra Dansk Amatørfiskerforening kreds 10. Udsætningen fra Thisted blev dækket af Thisted Dagblad, og netop udsætningen ved Nibe, der foregik fra campingpladsen, samlede stor opmærksomhed fra campinggæsterne - specielt børnene, fortæller specialkonsulent Hanne Nicolajsen, DTU Aqua Nordsøen Forskerpark i Thisted.

Vigtigt at beskytte havbunden DAFF-medlem deltog i møde i Havforum sammen med to ministre Formand for kreds 9 og medlem af det midlertidige forretningsudvalg i DAFF, Kaj Poulsen, har deltaget i et møde i Havforum, bl.a. med to ministres tilstedeværelse, nemlig den nye fødevareminister og miljøministeren. Temaet på det første møde var strategiens mål for beskyttelse af havbunden, havet som ressource for fødevareproduktion og skånsomt fiskeri. På et senere tidspunkt forventes der også at blive sat fokus på andre af de relevante områder i forhold til regulering og anvendelse af havarealet. Mødet havde ca. 25 deltagere, deraf fem embedsmænd samt altså fødevareminister og miljøminister, som begge indledte med hvert et indlæg. Begge var enige i muslinge-politiken, udsmidningsforbud af fisk som har været i trawl, ligesom man også fremsatte ønsker om, at aqua kultur får bedre styr på havdambrug. Det er også vigtigt at der sker en beskyttelse af havbunden, hvorfor det er nødvendigt at se nærmere på råstofindvindingen. Finn Frandsen fra Dansk Fritidsfiskerforbund fremlagde sine og DAFFs synspunkter, bl.a. om mekanisk påvirkning af havbunden såsom trawl, muslingeskrab, ralsugning, stenfiskning og

sandsugning. Han pegede også på vigtigheden af genopbygning af havbunden med rev de steder, som der tidligere har været stenrev, muslingerev eller almindelige hårdtbundsmaterialer som grus og småsten. Kaj Poulsen var enig i disse betragtninger og tilføjede problemerne med overfladevand fra veje i byerne, hvilket blev kommenteret af miljøministeren - og senere orienterede en embedsmand om, der bliver arbejdet med dette område.

Det hele skal gerne munde ud i en europæisk fiskeripolitik og forvaltning af havet med fokus på

havet som ressource for fødevareproduktionen samt skånsomt fiskeri.

GARNHALER Rødvig garnhaler type 60. Passer til de fleste både fra 16 til 26 fod.

Ring og få et godt tilbud!

Rødvig Motor v/ Flemming Pedersen

Fiskerihavnen 18, DK-4673 Rødvig Stevns Kaj Poulsen: - Vigtigt at havbunden beskyttes!

Tlf. +45 5650 6001

21


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

MÅNEDENS UDSALG ÅLERUSER model 80/7

HANDSKER Strik, grønne Før 4,50.- NU DKK Strik m/ dotter Før 5,00.- NU DKK Actifresh Marigold Ansell NU DKK

m/8mtr Rad Db Varenummer 30120501Bly

2,50.2,00.10,00.-

DKK

REJERUSER Varenummer 30860540BLY Rejeruse 160/5 med 10 mtr. rad og 2x4 mtr. arme

SHOWA HANDSKER Type 610. Min. 10 par

FØR DKK 23.PR. PAR NU KUN DKK

FØR DKK 1.950.-

20.-

NU DKK

PESCA AJ SPORT WADERS Varenr. 4817642-45. Str. 42-45

GUMMITØJ

FØR DKK 329.-

PESCA budget, god kvalitet Str. S-3XL. Kun busseronner.

NU DKK

PR. STK.

199.-

NU DKK

199.-

ÅLERUSER model 80/7 B

2 ruser, 1 rad 8 mtr. 11-14-17-18 mm nylon net nr. 4

FØR DKK 188.-

Varenummer 30122451 Åleruse 80/7 B m/ 6 mtr. rad (dbl) Dobbeltruser på rustfri stålbøjler. Knudet - nr. 3. 16-13-10 mm net Ruse brun

NU DKK

KR.

148.-

REDNINGSVEST

PR. STK. FØR DKK 899.NU DKK

20.40.50.-

MONTERET ØRREDGARN 0,25, 55 mm, 14,5ma, 1500kn Varenr. 101400016J

NU DKK

220.-

699.-

1,5x3, 62 mm, 20,5 ma, 2000 kn fri 6x3, 350 mm, 2,0 ma, 2000 kn O/ lig: 45 mtr. HV. flydelin no. 3 U/ lig: 50 mtr. bly no. 3 Varenr. 1091413716JH

390.-

22

NU DKK

1.700.JAKKE m/ REDNINGSVEST "Te’Havs". Varenr. 5019109-5019112 Str. S-XL

Tilbuddene er gældende frem til 31. oktober 2013. Alle priser er excl. moms. Levering ufranko. Ved ordre under DKK 500,00 pålægges gebyr på DKK 50,00. Der tages forbehold for mellemsalg og trykfejl.

Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 Hvalpsund 9640 Farsø, Denmark

KI Elements Varenummer 5019100-5019108

FØR DKK 1.998.-

MONTERET TOGGEGARN

NU DKK

649.-

DRAGT med redningsvest

KI Elements Te’Havs. Fuldautomatisk redningsvest. Varenr. 5003260.

FILMREB PP

75.-

AFKLIPPET RUSENET

TIL 80/20 RUSER TIL 1 SÆT

FØR DKK 280.-

990.-

TERMOKEDELDRAGT

Varenummer 4814065-4814075

50 mtr. rulle 3 mm Varenr. 97280021 NU DKK 8 mm Varenr. 97280030 NU DKK 10 mm Varenr. 97280035 NU DKK

700.-

FØR DKK 1.849.NU DKK

1.499.-

Tlf.: +45 98 63 81 88 Fax: +45 98 63 82 03 www.hvalpsund-net.dk info@hvalpsund-net.dk


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

En smuk sommer ebber ud Dette smukke foto som på en forunderlig måde fortæller om de glæder en fritidsfisker kan finde ved vore fjorde og vige på en sensommerdag. Her er det formanden for Kreds 2, Thomas Finn BierbergChristensen, der har haft fotoapparatet med, vistnok ”bare” en mobiltelefon, for at forevige en af fritidsfiskernes mange smukke synsoplevelser. Fotoet er taget i Roskilde Fjord ikke så lang fra kredsformandens hjemmeklub, Gershøj Fritidsfiskerforening. Lidt vemodigt kan man vel også sige, der er over fotoet med forvisningen om, at en smuk sommer nu er ved at ebbe ud. Samtidig betyder det dog også, at der er nye sensommer- og efterårs oplevelser i vente, f.eks. de mørke nætter med forhåbentlig gode ålefangster til følge.

”Nøglefiskere” takket med redningsveste Næsten 100 ”nøglefiskere” blev den 14. september på det årlige nøglefisker-møde takket for deres indsats for fritidsfiskeriet og aquakulturen ved overdragelse af hver en redningsvest med påskriften Fang fisken - brug vesten. Bag tiltaget stod de to fritidsfiskerorganisationer, Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund samt Søsportens Sikkerhedsråd og NaturErhvervsstyrelsen. Fritidsfiskerne har i mange år været den gruppe af sejlere som

har været ramt af forholdsmæssigt flest drukneulykker, f.eks. druknede i 2011 ni fritidsfiskere ud af de 16 omkomne sejlere. Ingen af de omkomne bar redningsveste. En øget brug af redningsvest vurderes som den handling der vil være mest effektiv til at forebygge drukneulykker. Det er ikke nok at have vesten med i båden - man skal også have den på. Det er håbet at nøglefiskerne med deres nye vest med sloganet - ”fang fisken - brug vesten”

vil kunne blive forbilleder for deres fiskekammerater rundt i havnene, så alle fritidsfiskere kommer levende hjem fra fisketuren. Det skal være lige så naturligt at spænde redningsvesten i fiskerbåden, som det er at spænde sikkerhedsselen i bilen, siger fritidsfiskernes repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd, Flemming Hørsted. Læs mere på side 29 og i næste udgave af bladet.

Flemming Hørsted: - Redningsvesten bør være lige så naturlig i båden som sikkerhedsselen i bilen.

www.bjerregaardnet.dk Besøg vores ny butik på nettet og bliv overbevist om vores lave priser på garn, ruser mm. Alle vore priser er incl. moms!!! Tlf. 98 42 23 93

23


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fiskerikontrollen havde travlt i dagene op til ålefredningens ophør.

Fiskerikontrollen havde travlt ved sæson starten 50 ulovlige ålefælder og tyvstart på ålefiskeriet i bl.a. Mariager Fjord NaturErhvervsstyrelsens fiskerikontrollører har haft travlt i forbindelse med at fredningstiden for ål er blevet ophævet for fritidsfiskernes vedkommende. Det skete den 31. juli for det meste af Danmark, men i Mariager Fjord har der hidtil været l5 dages længere fredningstid. Det er dog ikke alle, der har overholdt denne ekstra fredning, og ved Fiskerikontrollens aktion et par dage forud for fredningens ophævelse fandt man i Mariager Fjord 13 kasteruser, der var udsat for tidligt. Desuden blev der i fjorden afsløret 50 ulovlige ålefælder. Vicefiskeriinspektør Claus Wille siger til DANSKE FRITIDSFISKERE, at de ulovlige fælder bestod i gamle plastrør. De ulovlige fælder blev opdaget på en strækning mellem Hadsund og Lergraven. Fælderne bestod af den gammelkendte ålefiskemetode af rør, i tilfældene her var der tale om plastrør med huller, så der var vandgennemstrømning. Der var så anbragt tovværk i rø-

24

rene, og når de med et snuptag blev hevet op i båden, var der som regel ål, der havde gemt sig her. Det er en ret gammel kendt form for ålefælde, men det er aldeles ulovligt at fange ål på denne måde i dag, fastslår Claus Wille. - Det er desværre udbredt at fange ål med disse ulovlige fæl-

der, og vi ser meget alvorligt på det, siger Claus Wille. 50 ulovlige fælder er mange, og det kan sagtens være, at ejeren havde salg for øje, da han lagde fælderne ud. Jeg vil derfor meget opfordre folk til ikke at købe ål privat men kun hos fiskehandleren, siger Claus Wille. - Man har hidtil intet spor af

dem, der har sat ålefælderne, men der må være nogle, der har kendskab til det ulovlige fiskeri og måske er blevet tilbudt at købe ål, sige Claus Wille. Udover de 50 ulovlige fælder fandt fiskerikontrollørerne 13 åleruser, der var sat for tidligt ud i et område vest for Hadsund. I perioden fra 10. maj – 15. august er det forbudt at fiske med ruser i Mariager Fjord for at give ålen ekstra beskyttelse her. Det betyder at forbuddet mod ålefiskeri gælder 15 dage mere i Mariager Fjord end i den øvrige del af landet, og det kan de lokale ålefiskere ikke være uvidende om. Fiskerikontrollen havde formodninger om, at nogle ville tyvstarte ved at sætte ruser ud i dagene op til 16. august, når fredningen ophører i Mariager Fjord. Derfor gennemførte NaturErhvervsstyrelsen en kontrolaktion i Mariager Fjord – lige som styrelsen tidligere gennemførte en større kontrolaktion i dagene op til 1. august langs udvalgte kyster på Fyn, i Sønderjylland samt på Sjælland og Lolland Falster. Det var Fiskeriinspektorat Øst, der foretog aktionen i dagene op til den 1. august, og som forventet var der en del fiskere, der

De 14 sæt dobbeltruser fra Korsør Nor blev taget med til Fiskeriinspektionens oplagsplads i Roskilde.


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Beskyttelseszoner ved rev i de indre farvande Fire områder i Århus Bugt, Smålandsfarvandet, Langelandsbælt og Hjelm Bugt er beskyttet fra 1. september

Ens vilkår for alle!

- Nogle fiskere kan se en fordel i at sætte ruser ud, før det bliver lovligt, da de så kan få de bedste fiskepladser. Men en tyvstart med rusefiskeriet har flere konsekvenser, for det betyder en større fangst af de truede ål, samtidig med at det også er ukollegialt over for de, der følger reglerne. Så vores kontrolindsats beskytter både ålene og sikre, at der er ens vilkår for alle fritidsfiskere, siger vicefiskeriinspektør Claus Wille.

ikke kunne afvente fredningstidens ophør. Mange af de ulovlige ruser var ikke mærket i overensstemmelse med gældende regler, og nogle af de, der var mærket, var mærket med fiktive navne, adresser og fiskerinumre. Der var også nogen som blev taget på fersk gerning, f.eks. ved Kolding Fjord, hvor en mand blev taget i at bruge 18 ruser i tre forskellige navne. I Kertinge Nor blev en mand kontrolleret, mens han var i gang med at ud-

sætte ulovlige ruser, og ud over Kolding og Kertinge blev der også fundet ulovlige ruser i Bøgestrømmen og Guldborgsund. - Jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange, der tilsyneladende helt bevidst omgår reglerne. Det er egoistisk og kan på længere sigt vise sig at være til skade for alle – Også de mange, der følger reglerne. Jeg vil derfor opfordre til, at man ikke er tilbageholdende med at anmelde ulovligt fiskeri til NaturErhvervsstyrelsen, siger Claus Wille.

Søndag den 1.september blev der indført beskyttelseszoner omkring rev på den danske havbund i fire naturbeskyttede områder. Det er et led i en række tiltag, der skal sikre fuld beskyttelse af rev i danske farvande. De fire naturbeskyttede områder ligger i Århus Bugt, Smålandsfarvandet, Langelandsbælt og Hjelm Bugt, og det vil frem over være forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i en beskyttelseszone på 240 meter. Med indførelsen af beskyttelseszonerne i de fire områder vil i alt 30 kystnære habitatsområder med stenrev og biogene rev af muslinger i de danske farvande være beskyttet. Det er et vigtigt skridt for at bremse tilgangen i biodiversiteten i havet, da stenrev bl.a. fungerer som levesteder for mange planter, dyr og fisk, oplyser NaturErhvervsstyrelsen. - Vi er opmærksomme på, at nogle fiskere kan blive berørt af

de nye beskyttelseszoner, men Danmark har en vigtig forpligtigelse gennem EU til at beskytte sårbare arter naturtyper. Det betyder ikke at, vi har glemt fiskerne i de indre farvande, for vi er i gang med at se på en ny kystfiskerordning, der også kan komme fiskerne til gode, siger udviklingsdirektør Karsten Biering Nielsen, NaturErhvervsstyrelsen. De fire beskyttelseszoner er første led i en længere proces, hvor Danmark først sikrer beskyttelse af de naturtyper, som er mest sårbare, i de udpegede habitatsområder. Næste skridt er at indføre beskyttelseszoner i de danske habitatsområder, hvor svenske og tyske fiskere også har tilladelse til at fiske. Og sidste skridt er at implementere beskyttelseszoner i danske habitatsområder, der reguleres af EU's fælles fiskeripolitik. Et forslag, som først skal godkendes af EU, inden det kan træde i kraft.

18 ulovlige ruser blev afsløret i Korsør Nor ”Hvis Fiskeriinspektoratet finder ejermanden til de 14 dobbeltruser, som blev fundet i Korsør Nor i midten af juli, så kan det koste en bøde på over 10.000 kroner, konfiskation af redskaberne og en frakendelse af retten til at drive lyst-og fritidsfiskeri i op til et år”. Det skrev ”Sjællandske” efter at Fiskerikontrollen havde taget de mange ruser i bevaring, og det er vicefiskeriinspektør Henrik Nielsen fra Fiskeriinspektorat Øst, der oplyser dette til bladet. De 14 sæt kasteruser var ikke afmærkede med andet end et lille flåd, og Henrik Nielsen me-

ner derfor ikke, der er tale om erhvervsfiskeres værk. Det var en anonym anmeldelse, der førte Fiskeriinspektoratet på sporet af de mange ruser, som var sat ud i et ret lille geografisk område i noret. Trods anmeldelse, så mener vicefiskeriinspektøren ikke, at ejeren af de mange ruser bliver fundet. - Nu holder vi området lidt mere under observation og ser, hvad vi kan finde ud af. Det kunne jo være, at ejeren skulle ud og sætte nogle nye ruser ud, siger Henrik Nielsen til ”Sjællandske”.

Stenrev fungerer som tilholdssteder for planter, dyr og fisk.

25


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Italienerne vilde med danske sortmundede kutlinger Cixten Jørgensen fra Guldborg fanger 30-40 tons kutlinger om året - og han smider ingen af dem tilbage i havet

Cixten Jørgensen: - Der kan blive en god fremtid i kutlingefiskeriet! Tekst:Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen Den sortmundede kutling, som gennem de senere år har bredt sig voldsomt i de indre danske farvande, kan måske gå hen og blive en ganske god forretning, måske ligefrem lidt af en kompensation for de svigtende ålefangster til de få bundgarnsfiskere, der er tilbage i Danmark. Én der har gjort noget ud af at benytte den store bifangst af den ikke særlig velsete invasive sortmundede kutling, er fisker Cixten Jørgensen i Guldborg og hans søn Lasse. De er oppe på at fange 30-40 tons af den ringeagtede fisk om året, og fra første færd, da de første eksemplarer af fisken dukke op i Cixtens ruser og bundgarn, var han fast besluttet på, at de nye fisk skulle anvendes som spisefisk… af mennesker. Han tvivlede godt nok på, at danskere i større grad ville tage den sortmundede kutling til sig

26

som en specialitet, men til gengæld er der så et stort marked i Italien, og det går allerede godt med afsætningen. Cixten Jørgensen har nemlig allieret sig med konsulentfirmaet GEMBA i Vedbæk, og det har så betydet, at NaturErhvervsstyrelsen har bevilget l,5 millioner kroner til et projekt, der skal arbejde videre med Cixten Jørgensens idè om at eksporterer sortmundede kutlinger fra Guldborg til Italien. -Der er tale om eksport af friskfangede fisk, som i kølevogn transporteres direkte til Italien, fortæller Cixten. Vi kunne naturligvis have spekuleret i at forarbejde de mange fisk til konserves eller frosne fisk, siger han, men tanken har han selv afviste, fordi han ved, det vil koste meget store investeringer. - Det går over al forventning med at sælge vore store fangster af kutlinger, siger Cixten, og samtidig med at man sender tonsvis af friskfangede kutlinger som spisefisk til Italien, så er vi også i gang med forsøg til andre an-

vendelsesmuligheder, ensilage til svinefoder, fortæller han og viser os de tons store beholdere propfyldte med kutlinger. - Nogle af vore første store fangster afsatte vi til fiskemelsproduk-

tion, men nu har vi et spændende forsøg i gang med en større svineproducent, fortæller Cixten Jørgensen. De mange fisk bliver simpelthen under skarp kontrol anvendt til svinefoder som ensilage, og resultaterne er lovende, siger han. Det gælder ikke mindst et produkt til smågrise, hvor det viser sig, at der kan opnås bedre resultater med ensilage af kutlinger i stedet for medicintilskud, fortæller han. De mange fremmede fisk har først og fremmet invaderet Guldborgsund, og det er foreløbig her vi har de store bifangster, når vi er ude med vore åleruser og bundgarn, men kutlingen findes jo efterhånden mange steder.. - Kan fangsterne af kutlinger økonomisk erstattet tabet af ålefangsterne? - Njaej…ikke helt siger Cixten noget tøvende, men han ender dog så med at sige, at ålefangsterne har været rimelig gode i år, så der skal ”noget” til for at udligne, men på den anden side er Cixten overbevist om, at der er gode muligheder i organiseret kutlinge

Kutlinge er blevet til ensilage som svinefoder.


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Store beholdere fyldt med kutlinger, der er blevet til ensilage.

Sortmundet kutling: Naturstyrelsen skriver om den sortmundede kutling bl.a.:

fiskeri, hvis vi bare får en rimelig kystfiskerordning. De første kutlinger går i ruserne i april, når vandet er 7-8 grader, og så kan vi blive ved til hen i oktober-november. Alt tyder jo på, at fisken breder sig med voldsom kraft op gennem Smålandsfarvandet til Storebælt og Det sydfynske Øhav, så hvorfor ikke udnytte de mulighe-

der, den nye fisk byder på, frem for at bande den langt væk som et slags skadedyr? siger Cixten som i øvrigt også har et projekt i gang med at omdanne skaller fra rejer til sundhedspiller for mennesker, og de mange krabber, som også i hobetal fanges i Guldborgsund, anvender Cixten hver eneste én af til fremstilling af fiskemel og foder.

- Kutlingen er en rigtig kødfuld og velsmagende spisefisk, nu skal vi bare have den ind som gourmet menu på en af de verdenskendte restauranter, så er der ingen tvivl om, at vi bliver meget glade for, at fisken for nogle år siden fandt vej til danske farvande.

Fra 2009 til 2010 blev der observeret massiv vækst i forekomsten af sortmundet kutling i danske farvande. Det vides endnu ikke, hvad konsekvenserne vil være på sigt, men det er særdeles sandsynligt, at en så voldsom vækst i bestanden af en introduceret art, vil få stor økologisk betydning. Blandt de tænkelige økologiske konsekvenser er negativ indvirkning på hjemhørende bestande af bl.a. skrubber, ål og rejer i Østersøen, samt ørredbestande i de danske åer. Der er endnu ikke iværksat bekæmpelse af sortmundet kutling. Arten er hjemhørende i Sortehavet, Det Kaspiske Hav og er formentlig kommet til Østersøen med ballastvand i skibe. Den blev observeret i Østersøen første gang i 1990 i Gdansk-bugten i Polen, hvorfra den hurtigt bredte sig til hele den sydlige Østersøkyst. Tonsvis af sortmundede kutling gik i nettet under åle- og rejefiskeri ved Guldborgsund og Sydsjælland i 2010, og samme år kom der meldinger om sortmundet kutling i Sørup Å på Falster.

Guldborg på Falster er blevet eksportcenter for kutlinger til Italien.

27


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fritidsfiskerens Køkken Tekst og foto: Viola Nielsen

Så er det snart tid for saltsild Nu nærmer tiden sig, hvor du skal sikre dig en god portion saltsil til vinterens komme, hvis du altså hører til de mange fritidsfiskere, der holder af spegesild, bidesild og mange andre gode frembringelser af Danmarks største nationalfisk gennem tiderne - silden. Meningerne om hvordan silden skal saltes, er mange, og jeg ved også godt at de fleste, som selv salter deres sild, også har deres egen opskrift på, hvordan det bør gøres.

Her kommer så alligevel et forslag til at fremstille dine egne saltsild - en metode, vi har brugt i mange år her i huset, og den har aldrig slået fejl. Vigtigt er det, at du overholder alle hygiejniske krav. Det er særdele vigtigt, at de sild der saltes, ikke kommer i kontakt med jord, planterester o.l., da dette kan medføre botulisme (pølseforgiftning) som kan være livsfarligt, så hold hygiejnen i top, når du selv skal salte sild. Vigtigt er det også, at du sikre

dig gode, fede høstsild, som godt kan fanges lige nu (oktober-november) er den bedste sæson for gode sild. Til 10 kg. hele, friskfangede sild skal du bruge 2 kg. salt og ca. 200 gram sukker. Det der med sukker, fremmer modningen og giver også en ”blødere” smag af silden. Til saltningen anvendes en plastikspand, som inden brugen rengøres grundigt. Læg et lag salt/sukker i bunden af spanden og læg derefter

Mindet om den gode sommertid Solsikken er efterhånden blevet et symbol på både sol og sommer, og derfor er den smukke blomst da også en god mulighed for at fremstille en kryddersnaps med noget af sommerens blidhed i sig. Det er ikke en kras bitterdram, der bliver ud af solsikkens blomst, men til gengæld får den en smuk farve og giver en blød dram som er velegnet til at nyde, når vinteren kommer over os og vi gerne vil mindes en god sommertid,

28

og så er den meget enkelt at fremstille. De store gule blomsters kronblade fra bare en enkelt blomst skal benyttes, og du må også godt taget lidt af selve blomsterbunden (det er det der senere bliver til solsikkefrø) Kom det hele i et syltetøjsglas med skruelåg - eller et henkogningsglas- og fyld derefter op med neutral vodka eller Brøndum snaps, så blomsterblade og blomsterbund er helt dækket.

Du kan også fylde nogle (1015) afskallede solsikke frøkerner med i glasset og lade dem trække med og give smag. Hele massen trækker et par uger, hvorefter du sier væsken via et kaffefilter, og du har en ekstrakt, du så kan ”fortynde” med vodka/Brøndum snaps) efter behag. Så kan du mindes den gode sommertid på en vinterdag, når sneen fyger i driver og foråret føles langt væk.

sildene, som indvoldene er taget ud af i lag på højkant ved siden af hinanden - skiftevis med retning mod hoved/hale. Så drysses et lag salt/sukker over sildene og et nyt lag på tværs med skiftevis hale/hoved - og igen et pænt lag salt/ sukker. Sådan fortsættes, indtil spanden er fuld. Læg en tallerken over sildene, så de holdes nede i saltlagen, efterhånden som modningen skrider frem. Modningen skal foregå i en temperatur på 5-8 grader, altså gerne i en kælder eller et udhus uden opvarmning, men de første 2-3 dage må sildene gerne være i en temperatur på 10-15 grader, for at modningen kan komme i gang. Det er muligt at skaffe spande i klar plastik, og de er absolut bedst til formålet, da man så bedre kan følge modningsprocessen. Det er vigtigt, at alle sild under modningsprocessen er dækket af saltlage, og det kan være nødvendigt under processen at vende bunden i vejret på spanden, for at få saltet på bunden fordelt til alle sild. Det er derfor vigtigt med en god spand og et solidt fastgjort låg. Efter 3-5 uger vil de saltede sild være klar til spegning og andre formål - og samtidig kan du byde på sæsonenes første spegesild med løgsovs.


Nøglefiskerne fik julegave i september Gennem 11 år har fritidsfiskerne gjort en god indsats for vores viden om de kystnære områders fiskebestand Tekst: Henning Nielsen Foto: Flemming Hørsted og Viola Nielsen

14. september, hvor de frivillige fritidsfiskere også blev belønnet med en ”julegave” - en redningsvest for deres indsats.

Nøglefiskerne startede deres aktiviteter i 2002, og gennem de seneste 11 år har fritidsfiskerne været med til at skaffe en masse viden om fiskelive i de kystnære områder, en viden som der næppe havde været økonomi til at skaffe via professionel indsats. Betydningen af nøglefiskernes indsats blev i høj grad fastslået på det årlige nøglefiskermøde på Fjeldsted Skovkro den

Et mere udførligt referat fra nøglefiskernes årlige møde følger i næste udgave af bladet, men her og nu er lige nogle bemærkninger og foto fra mødet. Det var Vagn Gram, der på vegne af de to fritidsfiskerorganisationer, DAFF og DFF, kunne byde velkommen, og han indledte også med et par erindringer fra nøglefiskernes start for 11 år siden.

Derefter var det Malene Møhl, der præsenterede sig som afløser for Louise Kristensen i administrationen af nøglefiskeriet. Louise er gået på barselsorlov, og Malene glædede sig meget til samarbejdet med nøglefiskerne. Hun kunne fortælle, at der p.t. er registreret 93 aktive nøglefiskere, og at man stort set har hele landet dækket ind. Dog er der mangel på nøglefiskere i Randers Fjord, Storstrømmen og Smålandshavet. Der var indberettet flere nye fiskearter i det forløbne år, bl.a. helt, lille tangenål, glas kutling og grå knurhane. Det er besluttet, at nøglefiskeriet skal fortsætte foreløbig frem til 2016, og Malene Møhl udtrykte ønske om et godt samarbejde med nøglefiskerne. Josianne Støttrup redegjorde for database-systemerne og nævnte bl.a., hvordan man i dag havde gavn af de første data fra 2002, og hvordan systemet er udbygget, så man selv kan indtaste resultater direkte til basen. Hun nævnte også de problemer, der kunne opstå der med, bl.a. hvis man f.eks. stavede skrubbe forskelligt - det kunne ende med at der pludselig optrådte tre forDer lyttes med interesse til de spændende indlæg.

Fritidsfiskernes repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd, Flemming Hørsted, tog dette foto af de mange nøglefiskere med redningsvesten på. Han nåede dog også selv at komme med på fotoet og ses yderst til venstre.

Steen Emborg fra Søsportens Sikkerhedsråd med den nye vest med påskriften: Fang fisken - brug vesten! skellige arter af den samme fisk. Det er imidlertid problemer, man er ved at rette op på, og man kan nu begynde at se udvikling og tendenser af 10 års registreringer. Der er mere om nøglefiskermødet i næste udgave af bladet, bl.a. også Steen Emborgs stærke opfordring til at benytte redningsvesten i forbindelse med, at han uddelte ”julegaver” til samtlige nøglefiskere - en redningsvest som også gerne skulle benyttes.

29


D A NS K

D A NS K

N IN G

A AM

A AM

TØ E RFI SKERFOR

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013

Danske FritiDsFiskere · December 2012

TØ E RFI SKERFOR

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Støt DanSk amatørfiSkerforening køb og brug Daff’s logo- og fritidsfiskerartikler kasket

30 kr./stk.

t-shirt

50 kr./stk.

Sweat-shirt

120 kr./stk.

Busseronne

350 kr./stk.

overalls

400 kr./stk.

Daff logoklistermærke, små gratis, store tommerup-røgeovn

15 kr./stk. 5.945 kr./stk.

røgetermometer

100 kr./stk.

røgekroge, store 12 kr., små

10 kr./stk.

røgesmuld fin bøg eller rødel 5,5 liter

60 kr./stk.

røgesmuld fin bøg eller rødel 15 liter

175 kr./stk.

rødel røgeflis 20 kg.

195 kr./stk.

røgebøger

200 kr./stk.

Strandbål

845 kr./stk.

Pandekagerpander

160 kr./stk.

røge kursus

700 kr./stk.

fiskeplancer fra

40 kr. - 100 kr./stk.

Brugte nøglefisker garn 65 mm Brugte nøglefisker ruser dobbelste 5 rings

50 kr./stk. 200 kr./stk.

Vi kan også hjælpe med indkøb af garn og ruser til fordelagtige priser. Alle priser er incl. moms og excl. forsendelsesomkostninger. Mere information kan findes på www.fritidsfiskeri.dk under "Salgsartikler". Støt arbejdet med at bevare retten til at fiske med garn og ruser. Bestil hos Kaj Poulsen – kop@dlgnet.dk eller 30 66 50 57

30

31


D A NS K

A AM

N IN G

DANSKE FRITIDSFISKERE · OKTOBER 2013 TØ E RFI SKERFOR

Set fra BAGFLAPPEN Første ålefangst var ikke så ringe - og er man så tilfreds med syv ål i en enkelt ruse? Tekst: Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen Det er mit indtryk, at man ikke taler så meget om ålefangsternes størrelse, heller ikke med fritidsfiskerkolleger, og da jeg lavede en rundringning for at høre lidt om, hvordan de første dages ålefangst var gået her i august, så var det ikke så lige et svar, jeg fik. Dog var det generelle indtryk, at der stort set var tilfredshed i alle områder, der er berømmet for gode ålebestande, bl.a. Øresund. Og så var det jeg besluttede mig for selv at lave en lille test. Jeg havde ikke haft tid til at sætte åleruser de første dage efter fredningstidens ophør, så vi var helt fremme ved den 14. august, da jeg endelig fik sat et enkelt sæt ruser ud - for derefter et vente en enkelt nat. Ærlig talt, forventningerne var

ikke så store, men spændingen og glæden ved at skulle ud på noret for at tilse sin åleruse var den samme som alle tidligere år. Jeg så både den ene og den anden kendsgerning for mig, da jeg nærmede mig fangstpladsen, og så var det også, jeg kom til at tænke på, at netop denne spænding, denne forventning eller tvivl vel i virkeligheden altid har været det der gjorde fritidsfiskerlivet til noget helt enestående. Med stigende hjertebanken var det en ganske særlig oplevelse i det klare og stille vand at kunne ane ”et eller andet” i den første ruse i sættet, måske bare en pind, måske ”fedtmøg” eller tang - eller nej, det var da bare krabber! Sådan har vi nok alle prøvet at tænke en sommermorgen, når ålerusen skulle røgtes, og sådan gik tankerne også gennem mit hoved den morgen.

De stegte ål, der venter for ude, åh, hvilken lækkerbisken.

Et flot resultat af sæsonens første fangst. Det var imidlertid hverken en drivende pind eller tang, der var gået i min åleruse. Der var godt nok to krabber, men der var også syv ål, og jeg kunne straks se, at et par stykker af dem var i rigtig god foderstand. En enkelt var for lille, så den blev straks løsladt, men de øvrige seks viste sig efter slagtning og rensning at veje tilsammen 1.765 kg., den ene var i levende live på 638 gram, og det var for mig en ordentlig krabat. I den anden ruse i sættet var der kun to krabber, men alt i alt da en premierefangst med mulighed for et godt lille ålegilde for hele familien og måske et par venner. Så var det jo jeg tænkte, hvad der mon ville være sket, hvis jeg nu havde udnyttet hele min tildelte ret til at sætte åleruser? og jeg tænke da også på om mine fritidsfiskerkolleger havde haft en lige så god start på sæsonen. For mig var sæsonens første fangst nærmest i top, men dermed være jo ikke bevist, at der er rigeligt

med ål nok i vore fjorde, måske var det bare en nat, hvor vind, vejr, temperatur, måne og andre heldige omstændigheder spillede ind, måske bliver der masser af tilsvarende herlige oplevelser sensommer og efterår igennem? og hvis ikke der kommer flere fangster - ja, men så har jeg jo prøvet det, og jeg ved nu, at der vil komme til at stå stegte ål på menuen - og jeg ved også, jeg vil nyde de stegte ål med god samvittighed og slet ikke føle, at jeg nu er med til at udrydde den europæiske ål. Nu er der jo nok nogle der vil spørge, hvordan det så er gået sidenhen med ålefangsterne. Dertil kan jeg klart svare, at det ikke er gået så godt. Jeg forsøgte mig med en enkelt ruse fire gange efter den vellykkede premiere, og hver gang blev udbyttet på 0 ål. Siden har jeg så bare opgivet med glæden over, at jeg jo også i virkeligheden har fået min ration bestående af 1.765 kg. ål slagtet vægt til et lille ålegilde for ude.

31


PP

Uskyldig flirt til søs ender i drama

magasinpost smp id 46548

Bare rolig – der er her tale om fiktion og ikke virkelighed. Men det kan meget nemt blive virkelighed, hvis nogen er uforsigtige, og det sker desværre for ofte.

En dejlig fisketur og en uskyldig flirt er lige ved at ende ulykkeligt i den korte stumfilm, Filmen er ment som et lystigt supplement til som Søsportens Sikkerhedsråd for nylig har de mange pjecer fra Søsportens Sikkerhedslagt på YouTube. råd: - Sikkerhed er alvorligt og skal tages alvor- Pjecerne samler meget viden. Men for ligt, men det må gerne fortælles med humor, nogle kan de blive for korrekte og seriøse. Vi for man husker meget bedre, når man har pahåber, at filmen kan fange nogle af dem, der Få et fordelagtigt tilbud. raderne lidt nede og lige har grinet,”siger seikke orker at høre på velmenende råd - men kretariatsleder for Søsportens Sikkerhedsråd Se mere på www.dfff.dk bare vil se, hvor sjovt det kan være at være på Sten Emborg, der står bag filmen ”Fiskeren og vandet - især med det rigtige udstyr, griner hvor kan bestilles et tilbud. pigen medder badestigen”. Sten Emborg. - Hvert år dør der mennesker, der falder Du kan finde filmen på: - eller kontakt os påoptlf. 96 31 85 85 over bord og ikke kan komme i båden igen. Selv hvis der er en anden på båden, kan You tube: det være svært at hive en op, der er faldet over http://youtu.be/mK_2Vso7JC4 bord. Men med redningsvest og stige, vil de Dækningsomfang: fleste overleve. Jeg håber, at folk synes, at filFacebook: - ansvarogdet kaskoforsikring men er sjov, men er ikke for sjov, at vi lahttp://www.facebook.com/#!/BrugVesten ver den. Ser fritidsfiskerne den ikke selv, hå- redskabsforsikring Hvilke fartøjer kan forsikres: ber vi børnene eller børnebørnene vil. Vi tror, bådtrailer at-den vil redde liv,og understreger Sten Emborg.

- Fritidsfiskefartøjer - Joller

I alle gode film er der mindst

Rabat-muligheder: - Motorbåde med en køn pigeindenbordsmotor på rollelisten. - ved skadesfri sejlads

Her bliver rollen måske - Motorbåde med påhængsmotor endda lidt action-præget -

- Sejlbådese filmen, og find ud af det.

DANSK FARTØJSFORSIKRING A/S Havnegade 15 · 9400 Nørresundby · Tlf. 96 31 85 85

www.dfff.dk

www.one2one.dk

- ved nautisk kompetance

afsender: Dansk Amatørfiskerforening · Fruens Løkke 49 · 5600 Faaborg

Dansk Amatørfiskerforening har indgået samarbejde med Dansk Fartøjsforsikring Pjecer om sikkerhed om lystfartøjsforsikring

ulykkesforsikring

DANMARK

Danske fritidsfiskere nr. 5 2013