Page 1

ISSN: 1904-5387 TITEL: DANSKE FRITIDSFISKERE

DANSKE FRITIDSFISKERE A AM

NR. 2 • APRIL 2014

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Lynæs i forårssol

UDGIVET AF DANSK AMATØRFISKERFORENING · WWW.FRITIDSFISKERI.DK


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Formanden skriver…

Så er det snart, det for alvor går løs med vores store fælles interesse - fritidsfiskeriet. Vintermånederne med forberedelser og forventninger har naturligvis deres store charme, men det er dog først nu, hvor man dag for dag glæder sig til igen at komme ud og opleve glæden ved at være fritidsfisker, det kan bare ikke gå stærkt nok! EU Kommissionens helt konkrete svar på den danske forvaltningsplan for ål var bebudet midt i februar 2014, men her i skrivende stund (den 10. marts)

er svaret ikke kommet for fritidsfiskerne, mens erhvervsfiskernes ålefiskeri er forlænget stort set uændret i et år. Vi må derfor gå ud fra, at de eksisterende regler om fritidsfiskernes fangst af ål fortsat gælder, altså at det er forbudt for fritidsfiskere at fange ål på krogelinje fra 1. maj til 30. september, og at ålefangst i ruser er forbudt fra 10. maj til 31. juli. I sidste fangstperiode fik vi flere henvendelser fra fritidsfiskere, der følte sig udsat for ”overgreb” fra Fiskerikontrollens side på grund af politianmeldelser for ulovligt fiskeri i tilfælde, hvor de pågældende mente, at advarsler eller påtale burde være benyttet, fordi der havde været tale om formildende omstændigheder som f.eks. havari, voldsomt uvejr eller bagateller. Vi er helt enige i, at ulovligt fiskeri ikke må finde sted, men måske ville kontrollen i virkeligheden i de nævnte tilfælde have opnået et bedre resultat ved brug af muligheden for advarsel eller tilrettevisning, frem for at

INDHOLD Formanden skriver ....................................................... 2 Bornholm ruster sig ..................................................... 4 Hundested-fisker fortæller ....................................... 6-8 Er der rovfiskeri i Roskilde Fjord? .............................. 10 Lidt af hvert om stort og småt .................................... 11 Landsorganisationens ledelse .................................... 12 Kreds-og foreningsadresser .................................. 13-14 Nyt fra kredse og foreninger ................................. 15-17 Flot milepæl i Faaborg DAFF................................. 18-20 Sandart i Roskilde fjord ........................................ 22-23 Fritidsfiskerens køkken .............................................. 24 EU afviser klage over muslingeskrab ......................... 25 Fritidsfiskerens Køkken .............................................. 24 Lad os forstille os millioner af pighvar .................. 27-28 Set fra bagklappen...................................................... 31

2

gøre en ellers lovlydig borger til en kriminel person. Vi ved, der er masser af organiseret ulovligt fiskeri, og det skal der sætte stærke kræfter ind overfor, da det under alle omstændigheder på mange måder også skader fritidsfiskeriet og de mange fritidsfiskere, der fisker på lovligt vis. Ud over landet har DAFF mange aktive lokalforeninger, og vi har senest kunnet glæde os over Faaborg Amatørfiskerforening, som på beundringsværdig vis har fået skabt et aktivitets- og informationscenter - samt et vidunderligt klubhus. Her er der tale om et eksempel på hårdt arbejde, sammenhold og vilje, som må virke som en ”løftestang” for mange af vore afdelinger ud over landet. Jeg vil også nævne fritidsfiskerne på Bornholm, der godt nok med støtte fra landsforbundet, har sat sig for i forbindelse med Folkemødet i uge 24 at ”vise flaget” overfor de 50-60.000 personer, der i forbindelse med mødet vil komme til Bornholm. Det er et

stort arbejde, de lokale fritidsfiskere har påtaget sig for at tale fritidsfiskeriets sag. Det skal nok komme til at give bonus. I sidste blads leder gav jeg udtryk for, at vi som fritidsfiskere tog særlige initiativer overfor handicappede, indvandrere eller krigsveteraner for at invitere dem med til nogle af de oplevelser, vi som fritidsfiskere kan opleve på havet eller ved stranden. Det har jeg fået mange positive henvendelser på, og der er allerede noget positivt i gang i Horsens, som jeg allerede nu håber, vi kan vende tilbage til med en succesberetning. I det hele taget er det vigtigt, at vi som medlemmer af DAFF er parate til en åben snak med folk om, hvad det er vi slås med, for stadigvæk at kunne få lov til at fiske, og vi skal være parate til at være med i arrangementer med vores udstillingstrailer i havne og andre steder for at vise hvem vi er. Kaj Poulsen - landsformand for DAFF

Indgreb mod den store sælbestand Miljøminister Kirsten Brosbøl klar med midlertidig ordning Det ser ud til, at der nu er kommet en midlertidig ordning med hensyn til en regulering sælbestanden i Østersøen. Lige før dette blad gik i trykken kunne TV2 Bornholm nemlig fortælle, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) ville være klar med en midlertidig plan for regulering af den meget voksende sælbestand i Østersøen - et problem, vi flere gange har omtalt, senest med voldsomme foto, som den bornholmske fisker Claus Stenmann Hansen havde taget af de tilredte fisk, som havde været udsat for sælernes hærgen.

Ifølge den bornholmske TV-station, ville ministeren være klar med en midlertidig ordning allerede i slutningen af marts. Det er Naturstyrelsens vurdering, at en midlertidig regulering af gråsæler, der er særligt problematiske for fiskerne kan gives under forudsætning af, at reguleringen ikke er til hindre for sikringen af en gunstig bevaringsstatus for gråsælen.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Danske fritidsfiskere

Spor af ny gopleart i Limfjorden Noget tyder på, at den såkaldte ”dræbergople” har fået en konkurrent i Limfjorden. Det skriver Politiken, efter at der er fundet spor af en østamerikansk melongople ved navn Beroe ovata. Den nye gople er en udfordring for den såkaldte dræbergople, der for en del år siden blev fundet i Stege Bugt og siden har bredt sig til andre danske farvande. Dræbergoplen kan være en fare for fiskeriet, fordi den tager føde fra forskellige sildefisk. Hidtil har dræbergoplen ikke haft naturlige fjender i danske farvande, men der er håb om, at den nyankomne østamerikanske gople kan være begyndelsen til enden for dræbergoplen, siger Hans Ulrik Riisgåd, som er professor ved Marinebiologisk Forskningscenter på Syddansk Universitet, til bladet. Begge gopler er formentlig kommet til Limfjordne via Nordsøen og Tyborøn Kanal som følge af nogle nordgående strømme langs Vestkysten.

Redaktøren indbyder til ”åbent hus” I forbindelse med overgang til ”den fjerde alder” inviterer Danske Fritidsfiskeres redaktør, Henning Nielsen, til ”åbent hus” onsdag den 23. april kl.10-14 i hjemmet på Halsebyvej 30, Korsør. Der bydes på lidt at spise og drikke, udveksling af gode minder og måske også nogle gode ideer for fremtiden. Med venlig hilsen Viola og Henning

Foto på forsiden Der skulle ikke mange solstråler til før alle med interesse for fiskeri for alvor kom i forårshumør. På havnen i Lynæs, hvor denne måneds forsidebillede er hentet, var der fuld gang i arbejdet med at skulle slå pæle til ålefiskeriet, men også meget anden aktivitet på havnen emmede af forårsfornemmelser allerede de sidste dage i februar, hvor den milde vinter har været gavmild mod både fritids-og erhvervsfiskere. Foto: Viola Nielsen.

Nr. 2 - april 2014 Afleveret til postvæsenet 2. april 2014 Bladet udkommer i alle lige måneder. www.fritidsfiskeri.dk

Mads Christoffersen, fotograferet af Viola Nielsen.

Udgives af Dansk Amatørfiskerforening Landsformand

Ny konsulent til marin fiskepleje

Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby Tlf. 30 66 50 57 kop@mailpostbox.dk www.fritidsfiskeri.dk

Ved årsskiftet overtog Mads Christoffersen stillingen som marin fiskeplejekonsulent efter Hanne Nicolaisen, der samtidig gik på efterløn. Mads Christoffersen er allerede kendt blandt DANSKE FRITIDSFISKERES læsere og dermed DAFFs medlemmer, idet han senest i bladet har skrevet om sine undersøgelser af ålens levevis i Karrebæk Fjord, et projekt der er gennemført i tæt samarbejde med lokale fritidsfiskere.

Frederik Svendsen Fjordgade 8, 9240 Nibe Tlf.: 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk

Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære marine områder i hele Danmark Mads er uddannet biolog fra Roskilde og Københavns Universitet og har lavet speciale hos DTU Aqua i emnet ”Rovfisks prædation på laksefisk”. Siden 2000 har han arbejdet med fiskebiologi og har siden 2008 været ansat hos DTU Aqua. Her arbejdede han bl.a. med rådgivning om fiskeri og genetablering af marine habitater og fiskebestande i fiskeplejeregi. Derudover har han fokus på bundslæbende fiskeredskabers påvirkning af de kystnære beskyttede Natura 2000-områder. Mads er desuden uddannet som erhvervsdykker og udfører i forbindelse med sin ansættelse hos DTU Aqua en lang række forskellige biologiske opgaver under overfladen i danske farvande.

Som fiskeplejekonsulent har Mads fokus på de kystnære områder i hele Danmark. Formidling om ny forskning og om, hvordan man bevare og genetablerer habitater og naturlige fiskebestande er en af de opgaver, som Mads vil prioriterer højt fra starten - selvfølgelig uden at fokus forsvinder fra de øvrige opgaver i den marine fiskepleje. Hvis du har ideer, forslag eller andet, der kan være af interesse for den marine fiskepleje, er du meget velkommen til at kontakte Mads Christoffersen på maoc@auqa.dtu.dk - eller tlf. 35 88 33 08. Dansk Amatørfiskerforening og Danske Fritidsfiskere byder den nye fiskekonsulent velkommen med ønsket om et godt samarbejde frem over, ligesom vi benytter lejligheden til at sige tak til Hanne Nicolaisen for et virkeligt engageret arbejde for og med fritidsfiskerne i DAFF.

Medlemskontor/administrator

Redaktion

Henning Nielsen Ansvarshavende redaktør Medl. Dansk Journalistfb. Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf.: 58 38 72 25 henviol@dlgtele.dk

Annoncer

Rabøl Grafisk Produktion Pia Lund Hasselgren Tlf.: 98 63 10 11 e-mail: dff@rabol.dk

Produktion

Rabøl Grafisk Produktion Søndergården 8, 9640 Farsø Tlf. 98 63 10 11 dff@rabol.dk Eftertryk med tydelig kilde­­­­­ angivelse er tilladt. Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler og illustratione­r, der er indsendt uopfordret. Indlæg modtages pr. e-mail eller som hånd-/maskin­s­krevet brev.

NÆSTE BLAD

Næste udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE udkommer i juni 2014. Stof til optagelse i dette blad skal være redaktionen i hænde senest den 10. maj 2014. Vær opmærksom på redaktionens e-mailadresse - den gode gamle: henviol@dlgtele.dk På denne adresse kan du sende redaktionelt stof, herunder foto. Redaktionen modtager meget gerne nyheder og foreningsmeddelelser fra din forening. Husk også vores nye spørge-rubrik. Breve med alm. post er naturligvis også velkomne.

3


Bornholm ruster sig

DAFF er med på årets Folkemøde og benytter enestående lejlighed til at fortælle om fritidsfiskeriet I dagene 12.-l5. juni afvikles det fjerde Folkemøde på Bornholm, det arrangørerne kalder for en festival om samfundets muligheder og udfordringer, og

Torben Larsen fik DAFF til at bakke op og deltage i det bornholmske Folkemøde

4

der ventes i år et sted mellem 40.000 og 50.000 besøgende til Folkemødet, deriblandt de fleste af landets toppolitikere. Ideen i Folkemødet er, at alle skal kunne deltage i debatter om stort set alt, hvad det danske samfund har af tilbud, og det var på den baggrund den lokale formand for Dansk Amatørfiskerforening, Torben Larsen, fik den tanke, at fritidsfiskerne også burde være med på banen og benytte den enestående lejlighed til at ”vise flaget”, når nu så mange kommer til Allinge, hvor Folkemødet officielt holdes. Da den lokale DAFF-forening på Bornholm ikke er nogen velhavende forening, foreslog Torben Larsen overfor DAFFs hovedbestyrelse, at landsforenin-

gen bakkede op, også med lidt økonomi, og det er så baggrunden for, at Dansk Amatørfiskerforening i 2014 får en velplaceret stand på Folkemødet. Det var i sidste øjeblik, for allerede ved årsskiftet var alle pladser besat, og lige nu er der en ret lang venteliste - til næste års Folkemøde. DAFF har lejet et telt, hvor de besøgende kan få en masse viden om det, fritidsfiskerne står for - ikke bare at fange fisk - men også den miljøbevidshed, DAFF står inde for. Der bliver også arbejdende stande med garn og rusesyning, og en røgeovn demonstreres. Torben Larsen og den tidligere kredsformand i Kreds 1, Per Jørgensen, siger begge samstemmende, at de glæder sig til at være med. DAFF har tidligere deltaget i langt mindre arrangementer, bl.a. på det store

dyrskue, hvor fritidsfiskerne fik førsteprisen for den mest interessante stand. - Vi glæder os til at kunne fortælle om vore ønsker for det nære kystfiskeri, om vore ”nøglefiskere”, om udsætning af fiskeyngel og om de gode forsikringsvilkår, vi kan tilbyde vore medlemmer af DAFF, fastsår de to ”tovholdere”, og de gør også opmærksom på, at der er brug for flere frivillige, både medlemmer og andre der vil give fritidsfiskerne en hånd med i forbindelse med Folkemødet. Bestyrelsen er i fuld gang med at erhverve hjælpere og opfordrer medlemmer og andre til at bakke op. Det kan da også oplyses, at landsformanden for Dansk Amatørfiskerforening, Kaj Poulsen, deltager i Folkemødet bl.a. med det håb at skaffe DAFF-kontakter både lokalt og på landsplan.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

NORTH LIFT

GARN- OG LINEHALER NLH-200 GARNHALER NH-200 ELDREVET

nem og handy halere i enkelt og funktionel design - ideel til mindre joller!

North Lift Garn- og Linehaler NLH200 Eldrevet

North lift Garnhaler NH-200 Eldrevet

� Kører på 12V batteri

� Kører på 12V batteri

� Max halekraft: 90 kilo

� Max halekraft: 90 kilo

� Vægt: 26 kilo

� Vægt: 23 kilo

� Højde: 80 cm

� Højde: 80 cm

� Bredde: 55 cm � Beslag så let at montere/afmontere.

Pris: 8.945,- inkl. moms

� Bredde: 40 cm � Beslag så let at montere/afmontere.

Pris: 7.900,- inkl. moms NLH200

Foldbar halearm Kan foldes sammen, så haleren er net at transportere og opbevare.

NH200

Net tromle Vulkaniseret tromle med indbygget i tyngde

Numitvej 27 · 6960 Hvide Sande · Tlf. +45 97 52 06 33 · daconet@daconet.dk

www.daconet.dk

5


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · FEBRUAR 2014 TØ E RFI SKERFOR

Hundested-fisker fortæller:

Det var barske vilkår at være fisker i Nordsø og Østersø Slap med livet i behold fra havari ved Bornholm og var tæt på at miste to kammerater ved England Tekst: Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen Det kunne være meget barske vilkår at drive fiskeri under i både Nordsøen ved England og i Østersøen ved Bornholm. Et havari ved Borholm kostede skipperen på Hundested-kutteren H 229 livet, mens to besætningsmedlemmer på mirakuløs måde reddede livet. En af de to overlevende var Finn Hansen fra Hundested, der var fisker ombord på den havarrede kutter, der i en snestorm i januar 1962 forliste ved Bornholms østkyst mellem Nexø og Årsdale.

Finn Hansen:- En ung fisker kunne tjene det samme på en uge som en bondekarl tjente på et halvt år!

Finn Hansen har ikke alene været en meget aktiv erhvervsfisker fra Hundested, han har også været med til at stifte den lokale forening af Dansk Amatørfiskerforening i Hundested og så har han også været både formand og kasserer i de lokale fritidsfiskeres afdeling.

”Danske Fritidsfiskere” har besøgt Finn, der nu bor meget tæt på fiskerihavnen Lynæs, der også er en del af Hundested - og så ligger familiens hus i øvrigt i Laksegade. Finn Hansen er ikke længere aktiv fritidsfisker, for et par blodpropper har givet ham problemer med at holde balancen, og i en jolle går det slet ikke. Han er derimod fortsat meget optaget af, hvad der foregår omkring sig, og så kan han øse i timevis af sine oplevelser. Oprindeligt skulle Finn Hansen have været bager, men lærlingelønnen i 1952 var dengang så lav, at han simpelthen ikke kunne leve af lønnen - ca. 14 kr. pr. måned, og det at komme ud og tjene bønder var der heller ikke mange penge i, så det var altså fiskeriet der ”fangede” ham på havnen i Hundested, hvor han tit kom på besøg. Det skulle da så også vise sig, at der dengang var gode penge at tjene i fiskeriet, men det var til gengæld også et hårdt job. Arbejdet foregik nemlig ombord i en Hundestedkutter, der tog på togter til både England og Bornholm. - Selvom vi var mange om buddet, var der almindeligvis godt fiskeri, og det var noget enklere det hele dengang, siger Finn Hansen, som også fortæller, at der kunne være 40-50 kuttere fra Hundested samt andre danske fiskerihavne, samt bornholmske, polske og svenske kuttere på fiskeri ved Bornholm samtidig. Det var krogefiskeri vi arbejdede med det meste af tiden, men i januar var det så garnfiskeriet, Hundested-kutteren ”Halsnæs” under reparation efter forliset og bjergningen ved Bornholm.

6


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

vi praktiserede, og det var ikke ualmindeligt med 50 tons laks på et enkelt togt… Når vi så havde fisket et døgns tid, kom der er en transportkutter fra Bornholm ud for at hente fangsten, så vi hver dag kunne koncentrerer og om at fange friske fisk og hurtigst muligt få dem bragt i land til videre forarbejdning, uden at vi selv behøvede at gå i havn. - Levede I så også af laks ombord på kutteren? - Det kunne man hurtigt blive træt af, men selvfølgelig spiste vi også af de fisk, vi fangede, og det var lidt forskelligt, hvem der kom til at stå for menuen, alt efter arbejdet ombord med at sætte ud,

Hvad er et snurrevod?

Som du har kunnet læse om i artiklen med Hundestedfiskeren Finn Hansen, så var det i årene efter 2. verdenskrig meget populært med snurrevodskuttere på fiskeri i Nordsøen, men hvad er et snurrevod i grunden? Jo, der er tale om det eneste fiskeredskab, der er opfundet af en dansk fisker, hvis vi lige ser bort fra stenalderfolkets ruser af pilegrene. Fangstredskabet virker på den måde, at kutteren sætter garn fast i et anker og derefter sejler i en større rundkreds (altså snurrer) og sætter garnet ud, for at slutte udsætningen ved startstedet. Derefter kan garnet bjerges, og de fisk, der er indenfor rundkredsen, bliver fanget. Snurrevoddet blev opfundet af fisker Jens Væver fra Salling i 1848 og er særdeles velegnet i de fleste danske farvande, da fiskemetoden kræver en jævn bund og en regelmæssig strøm. I dag er der kun få snurrevodsbåde tilbage i Danmark - i Hundested kun en enkelt.

hale op eller skære fiskene op. Almindelig vis var vi fire mand på en kutter, og på togterne var vi fuldt beskæftiget, og der skulle da også være tid til lidt søvn og hvile. Der var masser af laks i Østersøen, og det var også sådan dengang, at næsten alle bønder på Bornholm havde specielle fangstredskaber, så laksen også bland bønderne blev en vigtig del af deres ”daglige brød”. Det var så galt i en periode, at bønderkarle på Bornholm havde en fast passus i deres ansættelseskontrakt om, at der kun måtte bydes på laks som hovedret én gang om ugen.

Fiskeriet ved England gav gode penge Finn Hansen har også prøvet at være fisker på Nordsøen, først og fremmest ved England med baser i Grimsby og Hull. Det var såkaldte snurrevodsbåde, man benyttede dengang. I dag er der i Hundested kun én af den slags fiskefartøjer tilbage, og det gav gode penge. På de to første uger tjente jeg ca. 600 danske kroner, og på samme tid fik en tjenestekarl i Danmark det samme beløb for et halvt års arbejde på en bondegård. Samtidig kunne vi her købe tøj af virkelig kvalitet og til rimelige priser. Det var jo dengang ikke så mange år efter krigens afslutning, og tøj i Danmark var dyrt og af en ringe kva-

Finn Hansen med en af sine flotte laks fra Isefjorden. litet. Når vi så kom til England stort set kun med det tøj vi gik og stod i, kunne vi efter et togt ekvipere os fra top til tå. - Hvordan vidste I, hvor der var bedst at fiske?

- Vi måtte simpelthen prøve os frem, og da der ikke var så mange restriktioner, gik det faktisk rigtig godt med at finde fiskene. Der var da også mange trawlere på havet. I Hull kunne

”Halsnæs” på vej ud af havnen i Rønne.

7


D A NS K

Danske FritiDsFiskere · December 2012

A AM

N IN G

A AM

N IN G

D A NS K

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014

TØ E RFI SKERFOR

TØ E RFI SKERFOR

nøglefiskermødet

af svære søer, blev slået op på kysten. Herunder blev føreren - fiskeskipper Mejnert Nielsen af Hundested - slået overbord af en kraftig sø. Den overbordfaldne eftersøgtes forgæves i ca. Der blev afholdt nøglefisker1½ time af de øvrige ombordmøde på Fjeldsted Skovkro værende - 3 mand - der kunne den 15. september. Her gå i land fra det strandede fartøj. følger et referat. ”Halsnæs” er senere bragt flot Forliset ved Bornholm af et bjergningsfartøj. kostede skipper livet Ministeriet antager, at grundDet alvorligste forlis, Finn Han- stødningen skyldtes vejrforholTil dette års nøglefiskermøde deltog 41 sen dog kom ud for, skete, som dene, hedder det slutteligt i en personer, hvoraf 31 var nøglefiskere. De omtalt først i artiklen, ved Born- anmærkning fra søforhøret. øvrige deltagere var bestyrelsesmedlemFinn Hansen var en af de tre holm, og her kostede forliset mer fra Fritidsfiskerforbundet og biologer også skipper Mejnert Nielsen fiskere der - foruden skipperen fra DMU og DTU Aqua. Mødet blev ledet var ombord på ”Halsnæs”. livet. af Vagn Gram fra Dansk AmatørfiskerforHan fortæller at det var en meI Handelsministeriets oversigt ening. Der var indlæg fra Louise Kristenover søulykker i danske farvan- get voldsom oplevelse, og det sen (biolog, DTU Aqua), Hanne Nicode i 1962 er forliset ved Born- var jo særdeles tragisk, fordi vi laisen (biolog, DTU Aqua), Josianne Støtholm med fiskefartøjet ”Hals- mistede vores skipper, fortæller trup (biolog, DTU Aqua) samt Ib Krag næs” af Hundested ret udførligt han. Petersen (biolog, Aarhus Universitet). ”Halsnæs” var en 12 B.R.T kutomtalt. Der har i årets løb været tilmeldt 90 Kutteren var på vej fra fiske- ter bygget i 1948 af eg og bøg. nøglefiskere, hvor af 60 fisker med ruser Forliset og flere andre forhold plads til Rønne den 14. januar og 75 med garn. Der er en nogenlunde gjorde,- at Hansen kom til ogKortet ved etviser, søforhør i Neksø blev fast stab af fiskere, og vi er dækket godt hvor der mangler nøglefiskere de Finn røde ringe. Kort: DTU Finngeografisk. Hansen bor kun nogle få hundrede meter fra Lynæs Havn i det oplyst, at ”Halsnæs” kl. ca. København og var bosat der i ind rigtig dejligedog og aktive områder, så ihan kan fortsat fornemme at- 18,00 kom ind i en snetykning nogen tid, inden han så blev gift Vi kunne godt bruge fiskere Småog kom til Frederiksværk. fik under østlig storm. På ekkolodmosfæren af fiskeri og saltvand. landsfarvandet mellem Sjælland og Lolhåb om på sigt at få lavet en socioøkonoder informationsmateriale samt nyeHer brevet noget det aflæstes, at vanddybden i han land-Falster, Øresundsområdet, Randers misk undersøgelse af, hvad fritidsfiskeriet poser, som vil blive sendtmindre ud til dramatisk alle nøgjob, nemlig på byens største arløbet af 10 minutter aftaget senere. ØsterFjord og mere den åbne jyskeislandvestkyst.fiskere Hvis Ifra Nordsøen betyder fortil det danske samfund. Dette varlefiskere vi opleve end 2000 Stålvalseværket, fra 60 meter hvilke til 10 meter.Frede Bed- ogbejdsplads for at fiske, og dekunne sagde tit, kender nogen, kunne interesville også vise sort på hvidt, Birgit Petersen fra Sydals hvor forske trawlere, og der det var førstværet og søen han undersøgelsesarbejde, arbejdede i 25 år. strakstalte skruen at de lige skulle over ogkonsekvenser hygge stemanden seret, så fåtorsk demogtilrødspætter at kontakteviLouise Kriomfattende det villeslog medom det de fremmest Fiskeriet med kunneetableringen Finn Hansen fra ogDette ville gå at var- i forbindelse lidt ”i mosen”, fle- fiskeri. stensen føre at men lukkededette er forud ikke forudfører af fangede -(LKR@aqua.dtu.dk) og vel at mærke storeellersigVagn dogindsejlingen ikke helt slippe, men som Herunder sås i en ved Gram nogetlangt DTU klogere. Aqua selv sko kan føreren. gøre, men det stenrev til Flensborg torsk. (vgram@live.dk). På et enkelt træk kunne ste blev hurtigt blev det nu somarbejde fritidssnetykning Selvfølgelig kunne kunnegøres deti samarbejde også lysning mødet besluttet, med iandre uni- land Fjord.retDet nævnt omfattende, frivillige vi På have 200blev storedet torsk og så at nøglefii Dansk Amatørfiskerforhårdt versiteter. ved England, og vi forude, hvorefter bedstemanskerprojektet skal fortsætte 2013 skal foregåfisker løbende de næste 3 år med masser af de lidt mindre - og deeftervære ening, hans fiskeområde den straks kastede fuld1 gang varbevilmed voresJosianne båd engang ude havde frem 2017, Støttrup et indlæg ommotoren fiskeri omogmåneden med 6 xblev 12 store til var31.afdecember en størrelse, så hvis der der nu maskestørrelse mere koncentreret til det kraft frem og forsøgte at dreje storm, ges penge dertil fiskeplejemidlerne. resultaterne frahvor nøglefiskerrapporten for garn med en fra 6 mm til almindeligvis gik 6 fra torsk til ”en i en meget voldsom meget Als smukke - for meste klar af kysten. Kortmm. ef- Projekt en af et vore 2008-2010, besætningsmedlemDet ligeledes besluttet at afholde som er ligefartøjet på trapperne. Re110 Stenrev er det et samarkasseblev torsk”. ret rolige - og også Landboforret fiskerige ter ramte klipperne mer simpelthen blevvil skyllet dagskursus for alle nøglefiskere titlen sultaterne snart kunne læses fartøjet i rapporbejdevedmellem De Sydjyske - Nordsøen kunne vel også med farvand Isefjorden mellem OdsSvenskehavn mellem Årsdale og Sønderborg han såud til ”Artsbestemmelse af fisk”, som viloverbord. udløse Heldigvis ten, somblev vi sender jer. eninger/ Kommune/Poseidon være et barsk farvand? herred og Hornsherred. Neksø. De med øvrigeet besætningsdækket af en(DMU) et- certifikat til Østersøen nøglefiskerne på denind på Ib Krag igen Petersen bidrog Dykkerklub/fritidsfiskerne foruden de loVel så, men langtog skyllet medlemmer kom på dækket, og ny kæmpebølge. Det lykkedes måde højne niveauet af vores undersøgelindlæg om bifangst af fugle i fiskeredskakale pengeinstitutter. hårdere. Jeg ved godt, at der i fartøjet, derhvert til stadighed ramtes mig at holde migOrnitologerne fast med den mener, ser. Pengene Aqua ber. at der år perioder komtilenprojektet hel del skal jyskeDTU forsøge at finde i samarbejde med Fritidsfanges hundredetusinde fugle i diverse Vagn Gram fiskerorganisationerne. redskaber. UndersøDTU Aqua vil lave et udkast til et vagegelser har vist, at erflag forbeholdt nøglefiskere. På den måde hvervsfiskerriet kun kan vi DIESEL forhåbentlig undgå tyveri og ’flytstår for en lille del af ten på redskaber’ af nysgerrige folk. Vagede døde fugle i forflaget skal være synligt mærket med ”Unhold til hvor mange, dersøgelsesfiskeri”. Oplægget skal godder mistes til jægere kendes af fiskerikontrollen, før vi kan gå hvert år. Vi vil nu få videre til at søge Al midler. lavet en undersøgelle former for & maskinarbejde smedemt dette Hanne Nicolajsen fortalte års se af, om fritidsfiskesning saom · Svej keri fis r fo lik nøglefiskerinterview, hvor 31 nøglefiskere re virkelig kan tilskriau dr · Hy blev besøgt fra blandt andet Århus Bugt, bifangst af ER ves SPECIALIST ER Mariager hundredetusind fugSPECIALISTfjord, Ringkøbing Fjord, LimfjorER den og Kattegat. le, eller om det antal SPECIALIST Foruden de konkrete resultater fra spører overdrevet. DTU Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby Vestre Kaj 28 4970 Rødby geskemaet fik• vi også et indblikVestre i, hvor Aqua og DMU går Kaj 28 • 4970 Rødby E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk vigtigt fritidsfiskeriet er for jer. Vi har et sammen og udarbejene hånd i vores opskærebord, mens jeg holdt en kammerat fast med den anden. Heldigvis var alle lastluger lukket, for ellers var vi bare gået ned, da den store bølge skylle ind over bord, og vi slap da også alle i god behold fra stormens voldsomme rasen.

Touching your heart Touching your heart Touching your heart Touching your heart

Touching your heart

VI ER

VI ER

Rødbyhavn Motor& Maskinværksted OTORER

I MARINEM

24 8

OTORER

I MARINEM

VI ER

54 60 51 5254 60 515452 60 51 52

OTORER

I MARINEM


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Munkebo Garnspil Hydra eller El 12/24v

Propelservice - både til private og virksomheder Højt fagligt niveau sikrer at dine skibspropeller kommer til at virke optimalt.

Alt i smedearbejde udføres

Fiskeri artikler Ruser - Garn - Liner m.m. Nyt - Brugt Honda påhængsmotorer

Gå ind på vores hjemmeside

www.bagenkop-smede.dk kontor@bagenkop-smede.dk Tlf.: 62 56 13 21 · Mobil: 40 16 21 42

www.ankerjo.dk og se hvad vi kan tilbyde dig

ANKER

Værkstedsvej 2 · 6000 Kolding Telf. 75 53 66 41 Mail: ankerjo@ankerjo.dk

Månedens udsalg VANDBASERET BUNDMALING Følg Aquagard på

facebook.com/ AGUAGARDDK - og deltag i konkurrencen om bundmaling til din båd.

Læs mere om Aquagard bundmaling på vores hjemmeside

www.aquagard.dk

GARNHALER 12 v motor Trækkraft 90 kg Hastighed 35 mt/min.

NU DKK

6.396.er gældende Tilbuddene . juli 2014. 31 til em fr excl. moms. er er is pr Alle ranko. Levering uf K 50 0,00 r DK de un e dr or Ved 50,0 0. byr på DK K pålægges ge s forbehold Der tage jl. lg og tr yk fe for mellemsa

Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 Hvalpsund 9640 Farsø, Denmark

Tlf.: +45 98 63 81 88 Fax: +45 98 63 82 03 www.hvalpsund-net.dk info@hvalpsund-net.dk

9


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Er erhvervsfiskerne for griske i Roskilde Fjord? Fritidsfiskernes fælles fiskeriudvalgsformand, Kurt Jepsen, Gershøj, svarer på den rejste kritik Et af vore medlemmer har spurgt os om eventuelt overfiskeri i Roskilde Fjord: Man bruger så mange penge på at sætte ål og pighvar ud i Roskilde Fjord for at genoprette fiskebestanden. Fjorden er blevet renere og andre fiskebestande er blevet bedre. Mit spørgsmål er så: Kan man gøre noget for at forhindre erhvervsfiskere i at sætte mange garn i fjorden? Jeg syntes, at skrubbebestanden er faldet betydeligt på grund af deres overfiskeri. Man har set garn sat nord for broen og helt op til Dyrnæs Hage på begge sider af sejlrenden - kan man det? Med venlig hilsen Fritidsfisker Jes Hansen

Kurt Jepsen – formand for det fælles fiskeriudvalg:- Måske kan vi formå erhvervsfiskerne til en vis tilbageholdenhed.

Åbent Hus på Venø Nordvestjysk Fritidsfiskerforening indbyder til ”åbent Hus” hos Venøsund Fisk og Skaldyr Aps.

Lørdag den 14. juni 2014 kl. 11. Af hensyn til indkøb af pølser: tilmeldelse via SMS senest 10. juni til 25 35 56 98. Mere om arrangementet i næste udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE

10

Vi har ladet spørgsmålet gå videre til formanden for det fælles Fiskeriudvalg under Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening, Kurt Jepsen, Gershøj: Erhvervsfiskere, der skal leve af fiskeriet, er ikke underlagt de restriktioner, der gælder for os fritids-og amatørfiskere. Naturligvis skal også erhvervsfiskerne respektere afstandskravene til å-udløb m.v. men det er jo en helt anden sag. Det er naturligvis frustrerende at se disse flere hundrede meter lange garn på begge sider af sejlrenden nord for Frederikssundbroen. Det tyder på overfiskeri, og erhvervsfiskerne må da fange nogle skrubber på stedet, ellers udsatte de vel ikke garnene. Jeg håber derfor, at du trods ovenstående forhold, alligevel er i stand til at fange en gang skrubber til de nye kartofler fra haven og persillesovsen. Jeg skal - selvom det ikke er nogen trøst – give et meget grelt eksempel, nemlig fra en af de

vestjyske fjorde. Her foregår et omfattende fiskeri efter helt. Vore fisketegnsmidler betaler for udsætningen af heltyngel, men alligevel blev fritidsfiskernes rettigheder til at fiske med tre garn indskrænket til kun 1 heltgarn ad gangen. Det forlyder, at vore kolleger, fritidsfiskerne, skummer af raseri over at se erhvervsfiskernes flere hundrede meter heltgarn ad gangen, men et er altså erhverv noget andet fritidsfiskeri. I skrivende stund overvejer vores søsterorganisation, Dansk Fritidsfiskerforbund, hvorvidt deres midler til heltudsætninger bedre kan anvendes på lokaliteter i f.eks. Limfjorden, hvor erhvervsfiskernes pres er meget lavere. Jeg skal afslutningsvis oplyse, at det rekreative fiskeris organisationer (Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark) for øjeblikket sidder i en møderække, hvor vi efter opfordring fra Fiskeriministeriet sammen forsøger at lave nogle visioner for det rekreative fiskeris udvikling. Vi er i dette forum enige om, at alle former for fiskeri principielt bør ske på bæredygtige bestanden, dvs. fiskebestande, der har haft fortsat mulighed for at yngle og reproducere sig selv. Såfremt fiskepresset bliver for stort i et område, bør der overvejes udsætning af yngel frem for restriktioner og begrænsninger for det rekreative fiskeri - måske kan vi i det videre arbejde efter drøftelse med erhvervsfiskerne formå disse til at vise en vis tilbageholdenhed mod det der opleves som ”rovfiskeri”. Med venlig hilsen Kurt H. Jepsen


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

LIDT AF HVERT - om stort og småt Vil prøve endnu en gang at afsløre ålens hemmelighed Dansk biolog leder spændende ekspedition til Sargassohavet Et internationalt forskerhold med seniorforsker Peter Munk fra DTU Aqua er på vej til Sargassohavet for endnu en gang at afsløre hemmeligheder bag ålens mystiske livscyklus. Det fortæller DR Viden, hvor seniorforsker Peter Munk samtidig oplyser, at klimaforandringernes påvirkning på ålens gydepladser i Sargassohavet kan være en af hovedårsagerne til ålens tilbagegang i Europa. Derfor skal ekspeditionen undersø-

ge ålens overlevelsesbetingelser ved ynglepladserne i Sargassohavet. - Vi vil lokalisere præcis hvor ålen reproducerer sig selv, Det er et stort område, og det er i bestemte områder den gyder. Et af kendetegnene for området er, at der er sammenstød mellem subtropisk varmt vand og koldt atlantisk vand og i den zone, hvor de to mødes, er der hvor gydningen foregår, det er der larverne skal overleve, fortæller

seniorforskeren til DR P 1 Morgen. Forskerne vil indfange og undersøge drægtige ål på vej til gydepladserne. Men fordi ålene bliver drægtige på vejen mod gydepladserne, har man aldrig før set en gydeklar ål, fortæller Peter Munk. - Hvis vi har mulighed for at fange den derovre, vil vi i lange højere grad kunne få et indblik i hvordan gydeprocessen foregår, siger han.

Opsprættede stenbidere og døde marsvin skyllet på land Det var ikke bare to kaskelothvaler der i februar strandede på Vestkysten ved Henne Strand nord for Esbjerg. Ud over de to hvaler, som tiltrak stor opmærksomhed i hele landet, blev der også i samme periode fundet seks døde marsvin skyllet op på stranden over en ca. 6 kilometer lang strækning nord for Blokhus. Desuden blev der samme sted fundet flere hundrede stenbidere med opskåret bug. Driftsformand Peter Steen fra Jammerbugt Kommune siger til

”Jyllands Posten”, at han aldrig har oplevet noget lignende. Biolog Ranghild Skov, Søfartsmuseet i Esbjerg, gætter på, at de døde stenbidere er sprættet op af fiskere, der er på jagt efter stenbiderrogn, som det er sæson for lige nu (19. februar) Hjemmesiden ”habitater.dk” skriver, at det ikke er ualmindeligt med opskyllede marsvin på kysterne. Ofte er der tale om dyr, der er druknet i fiskegarn. Ifølge hjemmesiden blev der i perioden 1979 og februar 2014

Overlevede 13 måneder på åbent hav

Verdens mindste hval - marsvinet holder sig helst på 10-20 m. vand registreret 236 tilfælde af ilanddrevne marsvin på de danske kyster.

Stenbiderrognen er i alvorlig fare Hvis man skal tro DRs program ”Lev Nu”, så er der alvorlig fare for, at det snart kan blive slut med den eksklusive forårsret af stenbiderrogn. Der er nemlig tegn på, at stenbideren, som leverer de friske rogn, kan være truet. Fisken lever i det nordøstlige Atlanterhav, og Canada, Island, Norge og Grønland er blandt de nationer, der fisker stenbidere til rogn industrien. Her er fangsten af stenbider gået jævnt tilbage - dog ikke i Grønland.

En af de danske rogn-producenter - SOF på Sjællands Odde, direktør Steen Henriksen, anslår at danskerne spiser 30 tons stenbiderrogn på glas om året. Stenbiderogn på glas kan være både røde, sorte og klare, men det bliver vanskeligere at skaffe råmaterialet, idet antallet af stenbidere, der går i fiskerne net, er gået tilbage i de seneste år. Til DR-programmet ”Lev Nu” siger forsker ved Grønlands Naturinstitut, Rasmus Hedeholm, at

Danmarks Naturfredningsforening, der også skriver om ekspeditionen til Sargassohavet, nævner at resultaterne af ekspeditionen kan blive afgørende for, om ålen bliver totalfredet, og om vi skal vinke farvel til ålen som spisefisk. DN byder en totalfredning af den europæiske ål velkommen !

man faktisk ikke ved ret meget om hvor ofte stenbideren gyder, hvor mange de er, hvor gamle de er, når de gyder - og hvor de trækker hen udenfor gydesæsonen. Verdensnaturfonden WWF har i årevis haft stenbideren på sin røde liste over potentielt truede fisk både i Tyskland og Sverige, men ikke i Danmark. Det ændrer sig dog nu, siger generalsekretær i WWFs danske afdeling, Gitte Seeberg, til DR.

En skibbrudne fisker som har drevet rundt på Stillehavet i 13 måneder er blevet forenet med sin familie i El Salvador, fortæller Ritzau. Fiskeren, Jose Alvarenga, skyllede op på land ved Marshalløerne efter et skibbrud at have drevet rundt på en strækning af 12.500 kilometer. Alvarenga boede i det sydlige Mexico, og i slutningen af 2012 tog han på fisketur efter hajer sammen med en anden mand i en lille fiskerbåd. Bådens motor brød imidlertid sammen og de to mænd var fanget på det store åbne hav. Fiskekammeraten døde undervejs. Den skibbrudne overlevede ved at spise rå fisk og fugle og drikke skildpaddeblod og sin egen urin, når der ikke var regnvand nok.

11


Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Landsorganisationens ledelse

Forretningsudvalg og hovedbestyrelse Landsformand Kaj Poulsen Skulsballevej 12 7140 Stouby Tlf. 30 66 50 57 kop@mailpostbox.dk www.fritidsfiskeri.dk Næstformand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 97 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 25 31 92 12 tbc@esnord.dk Landskasserer Erling Lund Jørgensen Toftevej 37 6051 Almind Tlf. 75 56 18 87 erlinglj@stofanet.dk

Økonomiudvalgsformand Vagn Gram Fruens Løkke 49 56oo Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Medlemskontor Frederik Svendsen Fjordgade 8 9240 Nibe Tlf. 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk Flemming Hørsted Zion 43 8420 Knebel Tlf. 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk

Bjarne Nielsen Skåningevej 35 4773 Stensved Tlf. 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s@gmail.com Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby chalto@mail.tele.dk Svend Matthiesen Midtkobbel 24B 6440 Augustenborg Tlf. 30 90 40 60 sv.matthiesen@gmail.com

Kontaktpersoner Fiskeriudvalg Kurt Jepsen Krabbesholmsvej 2, 4070 Kr. Hyllinge Tlf. 47 52 75 73 / 24 91 13 38 jepsenbk@os.dk Friluftsrådet Bjarne Nielsen Skåningevej 35, 4773 Stensved Tlf. 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s.@gmail.com Søsportens Sikkerhedsråd Flemming Hørsted Zion 43, 8420 Knebel Tlf. 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk Projektudvalg Vagn Gram Fruens Løkke 49, 5600 Faaborg vgram@live.dk

12

PR-udvalg Vagn Gram Salg af fiskeudstyr m.v. Kaj Poulsen Tlf. 30 66 50 57 kop@mailpostbox.dk Bladudvalg Henning Nielsen Tlf. 58 38 72 25 henviol@dlgtele.dk Webmaster Annette Adamsen Koglestien 3, 8420 Knebel Tlf. 29 87 48 18 it@itannet.dk Saltvandsudvalget Kaj Poulsen

Tryg-forsikring Anmeldelse af ulykke skal foretages senest 48 timer efter at den er indtruffet. Henvendelse til forsikringsselskab eller til Danske Fritidsfiskeres kontaktperson: Bjarke Theisen, Kolding, tlf. 75 50 16 23 eller 22 37 15 41. Medlemmer af DAFF er dækket af forsikringen ved alle former for fiskeri, f.eks. også fiskeri fra turbåde og put&take-søer.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Kreds- og foreningsadresser

Formand Ebbe Lous Toldboden 5, 4581 Rørvig formanden@daff4581.dk Roskilde Fritidsfiskerforening www.fritidsfiskerne.dk Formand Jan Rasmussen Cedervej 13 Kyndeløse Sydmark 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 40 56 70 jan@fritidsfiskerne.dk

Kontakt os ved fejl!

Det har desværre vist sig, at der er alt for mange fejl i vores oplysninger om adresser, telefonnumre og e-mails, dels fordi der er tale om gamle oplysninger, der aldrig er blevet ændret, hvis de pågældende har fået ny adresse eller telefonnummer, men også fordi de forkerte oplysninger ofte har stået i flere år under lokalforeningernes informationer. Derfor skal vi her opfordre de personer, som i bladet er opgivet med fejlagtige informationer, om at kontakte os for at komme fejlene til livs. Vi ser det som absolut betydningsfyldt, at der ikke er fejl i oplysningerne på disse sider. Send rettelsen på mail: henviol@dlgtele.dk eller ring på telefon 58 38 72 25.

Kreds 1

Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 54 72 chalto@mail.tele.dk Dansk Amatørfiskerforening Bornholm afd. Kontaktperson/kasserer: Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 54 72 chalto@mail.tele.dk

Kreds 2

Kredsformand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 87, 4070 Kirke Hyllinge 25 31 92 12 / tbc@esnord.dk Alleshave Bådelaug Formand Kaare Madsen Arendalsgade 4. 1. 2100 Kbh Ø Mobil 25123804 Kaaremadsen@sol.dk Dansk Amatørfiskerforening Hundested afd. Formand Mogens Rørbye-Nielsen Klitgårdsvej 8 3390 Hundested mobil 27 57 22 75 Sejerø Fritidsfiskerforening Formand Kurt Pedersen Kongstrupvej 22, 4592 Sejerø Tlf. 59 59 04 08 nylykke@mail.tele.dk Holbæk Fritidsfiskerforening Leif Hansen Leddet 3, 2 th. 2600 Glostrup Tlf. 29 65 06 10 Dansk Amatørfiskerforening Rørvig - www.daff4581.dk Rørvigvej 27 4500 Nykøbing Sjælland Tlf. 21 82 63 09 kassereren@daff4581.dk

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug Formand Anette Hansen Havesvinget 5 , 2950 Vedbæk Tlf. 45 66 40 61 jaltoft@email.dk Fritidsfiskerne Brøndby Havn Formand Karsten Florwè Sognegårdsalle 18 st.tv. 2650 Hvidovre Tlf. 23 41 26 70 florwe67@gmail.com Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Iver Krogager Stormøllevej 48 4600 Køge Tlf. 40 40 48 06 acik@kabelmail.dk Fritidsfiskerlauget Taarbæk Havn Formand Kurt Frederiksen Taarbæk Strandvej 64 A 2930 Klampenborg Tlf. 39 63 08 54 kuglelynet@gmail.com Frederikssund Fritidsfiskerforening www.fr-sundfritidsfiskeri.dk Formand Jørgen Junker Tollerupparken 26 A 3600 Frederikssund Tlf. 40 52 00 59 Gershøj Fritidsfiskerforening Formand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 87 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 25 31 92 12 tbc@esnord.dk

Havnsø Fritidsog Lystfiskerforening Formand Bent Christensen Lundevej 5, Havnsø, 4591 Føllenslev. Tlf. 59 26 92 67 Kass: Lennert Jørgensen tlf. 50 53 18 46

Kreds 3

Kredsformand Bjarne Nielsen Skåningevej 35 4773 Stensved Tlf. 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s@gmail.com Dansk Amatørfiskerforening Sydsjælland afd. Formand Kurt Hansen Slåenvej 8, 4700 Næstved Tlf. 55 73 26 51 k.hansen@email.dk Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening www.fritidsfiskerisydvest.dk Formand Henning Jørgensen Mosevangen 7 4220 Korsør Tlf. 20 64 71 62 he-j@c.dk Stevns Fritidsfiskerforening Formand Bent Jensen Hærvejen 18 Højrup 4660 St. Heddinge Tlf. 56 50 29 92 (20 21 67 78) Dansk Amatørfiskerforening Lolland/Falster afd. Formand Louis Jubelsky Godthåbsvej 10, Keldernæs 4952 Stokkemarke Tlf. 2086 8648 daff.lolland-falster@mail.dk Bøgestrømmen/Præstø Fjord Formand Bjarne S. Nielsen Skånningevej 35 4773 Stensved Tlf. 5538 6380 Mob 2927 2125 nielsen.bjarne.s@gmail.com

13


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Kreds 4

Kredsformand Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Dansk Amatørfiskerforening Nordfyn Formand Jørgen Pedersen Krogsbøllevej 89 5450 Otterup Tlf. 64 87 18 40 Faaborg Amatørfisker­forening Formand Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Amatørfiskerforeningen Sydfyn Formand: Niels Peder Skov Skippervej 208 5700 Svendborg Tlf. 23 48 56 60 Famskov208@hotmail.com Dansk Amatørfiskerforening Langeland/Ærø Gert Hansen Sødalsvej 8, Illebølle 5900 Rudkøbing Tlf. 62 57 16 92 Dansk Amatørfiskeriforening Assens afd. Egon Johansen, Baronvej 11, 5610 Assens Tlf. 64 71 46 77 egon.johansen@dlgmail.dk Middelfart Amatørfisker­forening Formand John Hansen Majsvej 6 5500 Middelfart Tlf. 64 41 28 12 john.hansen5500@stofanet.dk

14

Kreds 5

Fredericia Amatørfisker forening Formand Torben Jakobsen Hjortevej 5 7000 Fredericia Tlf. 25 62 57 36

Kredsformand Svend Matthiesen Midtkobbel 24 B 6440 Augustenborg Tlf. 30 90 40 60 sv.matthiesen@gmail.com Amatørfiskerforeningen for Sønderjyllands Amt Formand Svend Matthiesen Midtkobbel 24 B 6440 Augustenborg Tlf. 30 90 40 60 sv.matthiesen@gmail.com

Kredsformand Flemming Hørsted Zion 43 8420 Knebel Tlf./fax. 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk

Kreds 10

Kredsformand Frederik Svendsen, Fjordgade 8, 9240 Nibe mobil 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening Formand Erich Borup Håndværkervej 6 Sebbersund, 9240 Nibe Tlf. 23 71 18 51 ERICH.Borup@3F.dk

Kreds 9

Kredsformand Kaj Poulsen Skulsballevej 12 7140 Stouby Telf. 30 66 50 57 Mail. kop@dlgnet.dk Dansk Amatørfiskerforening Horsens afd. Jens Harry Christensen Eriknauervej 21 8700 Horsens Tlf. 75 65 31 58 jensharry@stofanet.dk Bjerre Herred Amatørfiskerforening Formand Kaj Poulsen, Skulsballevej 12, Vrigsted, 7140 Stouby . Tlf. 30 66 50 57 kop@dlgnet.dk Vejle og Omegns Amatør­ fiskerforening Formand Leif Struve Christensen Ingemannsvej 8, 7100 Vejle Tlf. 75 83 21 54 leifsc@stofanet.dk

Kreds 11

Aalborg Ny Fiskerforening Formand Michael Brandi Astavej 1, 9280 Storvorde Tlf. 98 32 61 14 brandi1309@hotmail.com Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforening www.syklubben.dk Formand Anja Thomsen Østkystvejen 328 B 9300 Sæby Tlf. 96 96 42 33 poulanja@gmail.com

Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening Formand Eggert Falck Skansevej 7, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 03 45 ulla.falck@gmail.com Århus og Omegns Amatørfiskerforening Formand Erik Frölich Nordvangsalle 8a, 8250 Egå Tlf. 86223410 mobil 21473541 efrl@privat.dk Dansk Amatørfiskerforening Skødshoved og omegn Formand Jens Kr. Meller Thomsen Tved Kirkebakke 6A 8420 Knebel Tlf. 86 35 16 33 jens@meller-thomsen.dk

Sydslesvig

Kontaktperson: Peter Huber Rehrstrasse 20 D 21 438 20 Brakel Ldkr. Hamborg Tyskland Tlf. 004941 855

Redaktionens e-mailadresse: Vi har valgt at fastholde den gamle e-mailadresse

henviol@dlgtele.dk


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 2

Rørvig forventer stor aktivitet Lige nu - i slutningen af februar - sker der ikke så meget i Dansk Amatørfiskerforening - Rørvig, men man forventer som sædvanlig en god og travl sæson, når forår og sommer er over os. Det fremgik af årets generalforsamling den 22. februar, hvor det også blev bekendtgjort at mangeårigt bestyrelsesmedlem Ole Nielsen, var afgået ved døden, og han blev mindet med et minuts stilhed. I hans sted valgtes senere Gert Jensen til bestyrelsen, hvor der var genvalg af formanden, Ebbe Lous, og kassereren, Walter Bjørkmann. Foreningen fortsætter med sine søndagsmøder, hvor man hver søndag mødes i klubhuset kl. 10,30 til kaffe og fiskesnak. Der er mere om Dansk Amatørfiskerforening på foreningens

hjemmeside, og den finder du ved at gå ind på www.daff4581. dk

Ole ”niel” er ikke mere

Kassereren i Dansk Amatørfiskerforening, Rørvig, Walter Bjørkmann, har sendt os disse mindeord over foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem, Ole Nielsen - altid kaldet Ole ”niel”. Ole ”niel” var med i vores forening fra starten og selvom han var erhvervsfisker tøvede han ikke med at stille sig til rådighed, da vi startede fritidsfiskerforeningen under DAFF. Ole blev et aktivt medlem under vores klubhus-byggeri, og han var også udadtil en aktiv og populær person, når han på stejlepladsen sad og bødede sine åleruser. Altid

Ole "niel" var han parat til at tage en snak med turister, når de mødte op for at følge hans arbejde, og selvom han var erhvervsfisker, blev han tillige en rigtig god repræsentant

for fritidsfiskerne i Rørvig, som han hjalp på flere måder, bl.a. med at stille sin båd til rådighed, når vi havde åle-udsætning.

Aktivitetsprogram for fritidsfiskerne i Brøndby Havn Fritidsfiskerne i Brøndby Havn har tilrettelagt deres aktiviteter helt ind i år 2015. Det er et program, hvor man tager gamle klassikere i anvendelse, og man nyder i særdeleshed klubaftenerne i vintermånederne, så foreningslivet også kan trives udenfor selve fiskesæsonen. Sommerfest er normalt også en stor begivenhed - i år er sommerfesten fastsat til den 23. august.

Nyrøgede sild er altid et trækplaster ved sommerfesten

Men ellers starter sæsonen officielt, når standeren bliver halet op den 3. maj. Der et kaldt til hornfiskerkonkurrence den 10.maj, noget forholdsvis nyt, men til gengæld et meget populært nyt initiativ. Sommerfesten, der plejer at være et virkeligt tilløbsstykke, finder som nævnt sted den 23.

august, og så er der gjort klar til endnu en fiskekonkurrence den 13.september, og den 27. september er der standernedhaling. Dermed lukker foreningen dog ikke ned, for klubaftenerne starter op i uge 44 og fortsætter hver anden uge frem til påske i 2015 Så er der ikke at forglemme julefrokost den 22. november. Foreningen gør opmærksom på, at der kan komme tilføjelser til aktivitetskalenderen, så man opfordrer medlemmer til at øjne og ører åbne. Se bl.a. opslag i klubhuset eller på hjemmesiden. Bestyrelsen er også åben for at medlemmerne kommer med forslag til eventuelle arrangementer.

15


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Alleshave kalder til arbejdsdage Der bliver dog også tid til en rigtig fiskekonkurrence Alleshave Bådelaug indkalder til den årlige generalforsamling lørdag den 26. april kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus. Dagsorden ifølge lovene. Særskilt indkaldelse udsendes senere. Men så indkaldes der ellers til flere arbejdsdage, hvor medlem-

merne skal være med til at gøre bådepladsen klar til foråret, og man har også en arbejdsdag i oktober, hvor der skal ryddes op og gøres vinterklar. Selvom der bliver nok at rive i, så er der dog også afsat en dag til en fiskekonkurrence. Den finder sted lørdag den

31. maj klokken 9-13, og der kommer senere nærmere information. Men ellers ser programmet således ud: Aktiviteter 2014 Arbejdsdag 1: Lørdag den 19. april kl. 09.00. Medbring en skovl og/ eller en rive. Pladsen skal friseres

og vejene ligeså. Fiskekonkurrence lørdag den 31. maj kl. 0900-1300. Nærmere information følger på hjemmesiden www.alleshavbaadelaug.dk Arbejdsdag 2: lørdag den 11- oktober kl. 0900. Nærmere information følger på hjemmesiden. Kursus i Motorvedligeholdelse: November - nærmere information følger. V.H. Kaare Madsen

KREDS 3

Fiskerikontrollen var på besøg Glæde hos Lolland-Falsters fritidsfiskere over fortsat ålefiskeri

Repræsentanterne fra Fiskerikontrollen fik stillet mange spørgsmål

Tirsdag den 28. januar var der indkaldt til den årlige generalforsamling i Lolland-Falsters afd. af Dansk Amatørfiskerforening. Generalforsamlingen blev holdt i ”Dueslaget” (Keldernæs) Forud for generalforsamlingen var der besøg af Fiskerikontrollen fra Roskilde som svarede på en masse af de stillede spørgsmål.

Stor var glæden dog hos de 45 fremmødte dog over, at der ikke bliver rørt ved ålefiskeriet i år. Inden aftenens hovedpunk - generalforsamlingen - blev der serveret Gule Ærter med tilbehør. Mvh DAFF- Lolland-Falster afd. Louis Jubelsky

To lystfiskere druknet ved Falster Stor mystik om, hvorfor de to omkomne er faldet overbord To 50-årige lystfiskere druknede lørdag den 1. marts under fiskeri ud for Falster, men der er fortsat stor mystik om, hvorfor de overhovedet er faldet overbord. Deres ret store båd, som blev fundet drivende allerede søndag, bar ingen som helst tegn på hverken påsejling eller kæntring.

De to omkomne kom fra henholdsvis Sjælland og Falster. De var sejlet ud fra Hesnæs på Falster tidligt lørdag morgen og havde forventet at vende hjem sidst på eftermiddagen. Da de imidlertid ikke kom tilbage, blev der slået alarm, men det var i mellem tiden blevet både mørkt og tåget,

så eftersøgningen blev vanskeliggjort. De fire både, der deltog i eftersøgningen, gav op efter 6 timers søgen, da havde man fundet fiskernes båd ca. 10 km. fra land. Begge omkomne er senere fundet døde i vandet - en ved Rostock i Tyskland og en ved Lollands sydkyst.

Vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Anders Mikkelsen, sagde efter ulykken, at man ikke kunne udelukke, at den ene måske var faldet i vandet, hvorefter den anden havde forsøgt at redde sin kammerat op fra det kolde vand - altså med katastrofale følger.

Find de rigtige mindstemål og fredningstider på saltvandsfisk - Gå ind på: Naturstyrelsens hjemmeside eller NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside Mindstemål.

Du kan også bare gå på dit søgesystem under Her finder du de nyeste mindstemål og fredningstider med notater om områder/underområder og andre særlige lokale forhold der kan gøre sig gældende.

16


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 4

Faaborg Amatørfiskerforening har haft et år med stor aktivitet Samtidig er der lagt op til travlhed også i 2014, hvor bl.a. ”Blå-flag”-arrangementerne fortsætter Faaborg Amatørfiskerforening holdt sin årlige generalforsamling den 21. januar i foreningens nye klubhus på Munkholm 4 i Faaborg, og 23 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvor en stor del af mødetiden naturligvis kom til at handle om det nye klubhus og formidlingscenter. Formanden, Vagn Gram, rettede på generalforsamlingen en stor tak til de mange medlemmer, som i det sidste år havde ydet en kæmpeindsats i forbindelse med byggeriet på Munkholmen. Det blev oplyst at den officielle åbning af centret er fastsat til den 12. april. Formanden omtalte også værkstedsvognen i Dyreborg, som er i en dårlig forfatning. Der har været holdt et møde med Toftegårdsskolen og Trente Mølle om problemet.

Toftegårdsskolen har givet udtryk for, at de gerne vil benytte Formidlingscentret i deres udgående undervisning.. Trente Mølle arbejder med planer om udendørs gourmetarrangementer med kendte kokke. Her kunne det være interessant at bruge Formidlingscentret. ”Blå flag”-arrangementerne på havne og campingpladser har som sædvanlig været en succes og fortsætter på samme måde i 2014. Der blev også talt om en del mere vedrørende Formidlingscentret frem til indvielsen, og formanden oplyste, at man i overensstemmelse med reglerne for lokaletilskud medfører, at foreningen fremover skal arbejde med to adskilte regnskaber, og da der modtages kommunale lokaletilskud til foreningshuset, må det ikke

lejes ud. Dog kan medlemmer af foreningen låne det til særlige arrangementer. Der kan opkræves betaling ved arrangementer for anvendelse af Formidlingshusets øvrige aktiviteter, herunder akvariehus og udendørsarealer m.v., idet denne indtægt indgår i Formidlingscentrets regnskab. Foreningens kasserer, Carsten Pedersen, fremlagde det reviderede regnskab. Ved årsskiftet havde foreningen 125 medlemmer. Regnskabet balancerede med 40.625 kr. og der var et driftsoverskud på 1.885 kr. Foreningens kasserer blev genvalgt med hensyn til foreningens regnskab, mens Formidlingscentrets regnskab skal lægges i et andet regi. Bestyrelsesmedlem Preben Pedersen blev også gen-

Vagn Gram

valgt. Også foreningens revisor genvalgtes, mens Kaj Greve og Bent Ingilsen valgtes som bestyrelsessuppleanter. Henrik Ingemann, som p.t. arbejder for foreningen i en ”virksomhedspraktik”, gav nogle bud på den kommende markedsføring af Formidlingshuset. Der arbejdes på en folder, aktivitetskalender, postkort med reklame for centret, samt en professionel hjemmeside m.v. Henrik bruger også tiden til at aflaste Vagn i forbindelse med diverse fondsansøgninger. Pt. arbejdes der med en stor fondsansøgning vedr. finansiering af de to anlægsbroer. Trygfonden ansøges om midler til fire redningskranse samt 25 redningsveste til børn.

Ingen ville vælges til bestyrelsen i Nordfyn Ekstraordinær generalforsamling skal afgøre om foreningen kan fortsætte På den årlige generalforsamling i Dansk Amatørfiskerforening Nordfyn lykkedes det ikke at få valgt en bestyrelse. To af dem der var på valg, kasserer og et bestyrelsesmedlem, ønskede ikke genvalg, og da der kun var fremmødt i alt 4 medlemmer, var der altså ikke mulighed for at få valgt en bestyrelse. Dertil kom, at i hvert fald formanden, Jørgen Pedersen meddelte, at han ville stoppe til den kommende generalforsamling. Det betød så, at man nødtvunget måtte drøfte en eventuel nedlæggelse af foreningen, og det er nu besluttet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 22. maj, hvor det så skal afgøres om DAFF-foreningen for Nordfyn skal nedlægges. - Det vil rimeligvis ske, siger foreningens formand Jørgen Pedersen. Hvis der ikke til den ekstraor-

dinære generalforsamling møder medlemmer op til at påtage sig bestyrelsesposter, må vi nok se sandheden i øjnene. Vores problem er - og har altid været - at vi dækker over et meget stort område, at vi ikke har

en havn med klubhus o.s.v. Der har været talt om at oprette en ny forening f.eks. i Kerteminde, men nu må vi lige se, hvad den ekstraordinære generalforsamling ender med. Vores forening har eksisteret

i mere end 25 år, og det er gået både op og ned. Den ekstraordinære generalforsamling afvikles torsdag den 22. maj klokken 19,30 i Ungarnsk Vinstue. Bredstedgade 2 i Odense.

Ny formand for fritidsfiskerne i DAFF Sydfyn Amatørfiskerforeningen ”Sydfyn” har den 14. februar holdt sin årlige generalforsamling, hvor der var mødt 26 medlemmer op. Det pæne fremmøde havde nok sin grund i, at der ud over selve generalforsamlingen, også stod ”gule ærter på dagsordenen. Der blev i øvrigt valgt både ny formand og ny kasserer, da de nuværende på posterne ikke ønskede genvalg.

Som ny formand valgtes Niels Peder Skov i stedet for Poul Erik Andersen, der dog ikke helt forlader ledelsen, idet han blev valgt til bestyrelsessuppleant, mens Niels Jørgen Olsen blev ny kasserer i stedet for Tage Christensen. Begge de afgående tillidspersoner blev på generalforsamlingen takket for deres indsats i foreningen.

Den nye kasserer fik ud over det regnskabsmæssige også til opgave at arbejde med at gøre foreningens administration mere digital, idet man forventer at de fleste medlemmer efterhånden har netadgang. Det er nemlig ret store summer der anvendes i portoudgifter til udsendelse af meddelelser til medlemmerne.

17


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Det nye aktivitets-og formidlingscenter set fra søsiden. I forbindelse med centret er der også etableret 9 fiskerhuse til udlejning. De er alle optaget - og der er ventelister.

Faaborg Amatørfiskerforening nåede flot milepæl på bare et år Det nye aktivitets-og formidlingscenter er nu åbnet, men flere projekter er på bedding Tekst: Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen Lørdag den 12. april er der officiel åbning af Dansk Amatørfiskerforenings Formidlings- og aktivitetscenter i Faaborg, og den begivenhed kan du naturlig-

vis læse om i næste nummer af Danske Fritidsfiskere. Vi har dog taget lidt forskud på glæderne og besøgt centret i begyndelsen af marts, hvor der var stor travlhed med at få det spændende projekt gjort klar til indvielsen i april. Samtidig fik vi da også en masse

at vide om de fortsatte planer i Faaborg, for når formidlingscentret står færdigt sætter man sig ikke bare tilbage og hviler på laurbærrene. Vi fik lov til at overvære et af de sidste byggemøder, inden

Klækkeanlægget, hvor man fremover kan følge naturen i Fåborg Fjord fra skrubberogn til levende yngel.

18

den endelig ”aflevering” af byggeprojektet, og selvom alt på dette tidspunkt så ud til at være på plads, er der meget at gøre færdig den sidste månedstid før indvielsen - også ”småting” som man måske ikke lige tænker på, når de større dele af projektet skal falde på plads. Byggemøder har man holdt hver eneste mandag, lige siden projektet blev sat i gang, og det er såmænd ikke mere end et år siden, de første nedrivningsmaterialer fra det gamle plejehjem i Nørre Lyndelse blev fyldt ud i havnen så en ny grund kunne skabes der hvor Formidlingscentret skulle opføres. Forud gik naturligvis mange forhandlinger, ansøgninger og møder om økonomi og meget andet, for naturligvis kan man ikke bare gå i gang med sådan et projekt uden mange forhandlinger med først og fremmest kommunen, der jo er en væsentlig del af makkerskabet. Men f.eks. også


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Den nye store røgeovn har lærlinge fra Smedenes Erhvervsskole i Odense stået for. det at skulle lave en opfyldning i Faaborg Fjord kunne jo ikke lade sig gøre uden ansøgninger og tilladelse fra f.eks. Kystinspektoratet. Altså masser af papirarbejde og ikke mindst talent og viden om at organisere sig, søge fonde og andre muligheder for økonomi og ellers tålmodighed og så bare igen og igen bare presse og presse på. Der ligger også et fantastisk stykke arbejde i at få gjort et så stort projekt spiseligt og interessant for andre, så de bliver villige til at tage del i det, og selvom vi godt ved, at Vagn Gram ikke bryder sig om at høre på, at det er ham der er manden der har fået det hele til at fungere, så siger vi det alligevel - vel vidende, at også mange andre store og positive kræfter har været på spil og stadig er på spil. Det er nemlig ikke vores indtryk efter et besøg i Faaborg Amatørfiskerklub, at de der vil være tilfredse med det ”foreløbige” resultat. Det var rigtig interessant at overvære et af de sidste byggemøder før indvielsen, det viste nemlig til fulde, at der er mange ting at tage stilling til. Hvem skal klippe den røde snor over ved indvielsen, skal snoren være rød eller blå? af hensyn af ”Blå Flag” i høj grad bliver en del af centrets virke. Skal der være musik til indvielsen, og hvad med flagstænger, skal de rejses ved indgangen

- én eller to, hvor høje skal de være? og så videre, og så videre. En af deltagerne i byggemødet, og altså også en af de frivillige medarbejdere på projektet kunne så tilbyde to flagstænger, som han havde liggende der hjemme, han kunne også give en forklaring på, hvordan en del sten var havnet på pladsen. De var simpelthen indsamlet af et par børnebørn, der trængte til lidt frisk luft. ½ time senere blev de indsamlede sten støbt ned som afrunding af glassiet ud mod fjorden - endnu et arbejde var udført. Vagn Gram efterlyste som leder af byggemødet et gammelt åle vod eller andet, der kunne hænges op som dekoration over det store bassin i informationscentret, og der kom gode forslag om, hvor man helt sikkert kunne erhverve sig sådan et fiskeredskab. Vagn kunne også oplyse, at der allerede inden åbningen havde været stor interesse for centret. I januar havde man registreret 187 gæster og i februar 294. Der blev også talt en hel del om, hvordan man fremover skulle informere børn og voksne besøgende, bl.a. skulle alle børn have udleveret en folder med mulighed for gætte med i en konkurrence om fjordens fiskebestand - der skal også være mulighed for at føle og

Fiskemester Edward Coop med en næsten strygeklar skrubbe fra Faaborg Fjord. røre, var der enighed om. Det var der faktisk også med hensyn spørgsmålet om, hvorvidt foreningens medlemmer og mange frivillige hjælpere efter den officielle åbning skulle inviteres på ”gule ærter” - det skulle de! blev det besluttet uden afstemning.

Sådan bliver de nye skrubbere til En væsentlig del af det nye formidlings- og aktivitetscenter bliver at vise besøgende - her tænker man ikke mindst på skoleklasser, men også i høj grad turister og voksne i det hele ta-

De sidste afpudsninger, bl.a. etablering af flagstænger gøres klar med anvendelse af masser af beton.

19


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Det er vigtigt at børnene får fjordens fisk tæt på. get - hvilke fisk der lever i Faaborg Fjord og De fynske Øhav som helhed. De første fisk var

allerede på plads, da vi besøgte centret, og stedets fiskemester Edward Cooper, oprindelig eng-

lænder, men nu med bopæl nær Faaborg, viste os gerne et par flotte skrubber, der lå på sandbunden og camouflerede sig ved siden af store sten, hvor en stenbider havde suget sig fast. - Jeg ved ikke alt om fjordens fisk, men jeg har læst meget om emnet, sagde han med tydelig engelsk accent. Han fortalte også han som britisk soldat i Tyskland ofte havde besøgt Faaborg og fået et godt forhold til den lokale sejlklub. Det var så også endt med, at han havde fundet sin kone, og nu boede de altså ikke så langt fra Faaborg, hvor han så var blevet medlem hos amatørfiskerne. Vagn Gram: - Opbakningen har været enorm!

Det næsten færdige center med jollehavn og træskibsbro som bliver næste etape af det store projekt.

20

Fiskemester skal også være en central person i centrets virksomhed med at udklække skrubbeyngel, dels for at vise de besøgende hvordan det i grunden går til, når de nye skrubber bliver skabt efter at gydemodne fisk er blevet fanget, strøget og de befrugtede æg derefter er anbragt i klækkekar, så de besøgende kan følge hele processen. - Vi har haft megen glæde af Eggert Falck fra Ebeltoft i hele processen med at klargøre udklækningsanlægget, fortæller Edward. Ud over viser naturens under ved skabelse af nye skrubbere, så skulle udklækningscenteret også gerne være med at øge fiskebestanden i Fåborg Fjord og de omkringliggende farvande, og dermed er der også åbnet op for et spændende eventyr med mange aspekter. Vi har tidligere nævnt at Erhvervsskolen i Svendborg har ydet et godt stykke arbejde ved at deltage i projektet. Oprindelig var det sådan, at alt det eleverne gik og lavede i forbindelse med deres uddannelse bare blev destrueret. På aktivitets-og informationscentret i Faaborg har de unge tømrelærlinge virkelig kunne bruge deres uddannelse til noget særdeles konstruktivt, og Vagn Gram siger, at det er et beundringsværdigt stykke håndværker arbejde, der er udført. På samme måde har smedenes erhvervsskole i Odense bygget en stor røgeovn til centret, og den kommer til at bevise sin duelighed ved indvielsen den 12. april, hvor der skal røges 500 sild. I forbindelse med det nye center har Dansk Amatørfiskerforening i Faaborg også oprettet en ny hjemmeside, hvor informationscentret kommer til at spille en stor rolle. Her vil man blive informeret om åbningstider, specielle arrangementer, bl.a. i samarbejde md ”Blå Flag” og meget, meget mere. Ingen tvivl om, at Faaborg er blevet en spændende seværdighed rigere, og ingen tvivl om, at centret også vil være med til at gøre Danske Amatørfiskerforening til en endnu større forening, som der også vil komme til at stå stor respekt om.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 10

Fiskens Dag blev markeret i AalborgNørre Sundby Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforening markerede ”Fiskens Dag” den 12. februar med at samle 33 personer i klubhuset til spisning med 15 forskellige fiskeretter, som medlemmerne havde lavet. Der var alt hvad hjertet kunne begære dèr på bordet. Vi fik nogle hyggelige timer sammen med medlemmer og familie samt deres venner. Hilsen Anja Thomsen

Generalforsamling

I Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforening. Svend Erik Laust-

sen var dirigent og ledede slagets gang. Der var genvalg til kasserer Frederik Svendsen. Til bestyrelsen valgtes Kaj Larsen og Per Dencker. Valgt til bestyrelsessuppleanter blev Ejlif Nielsen og Ole Gerlach. Efter generalforsamlingen var der ”gule ærter”, og der blev sluttet af med amerikansk lotteri med mange gaver, som Svend Erik havde været ude og samle ind. Hilsen Anja Thomsen

De hyggede sig ved Fiskens Dag i Aalborg

KREDS 11

Der skal ikke betales for smagsprøver i Ebeltoft Generalforsamlingen besluttede at ”Åbent Hus”-arrangementerne skal fortsætte På årets generalforsamling i Ebeltoft Amatør-& Fritidsfiskerforening den 25. januar diskuterede man livligt, hvorvidt der skulle opkræves et beløb ved uddeling af smagsprøver i forbindelse med ”Åbent Hus”-arrangementer. Der var også forslag om - ud over generalforsamlingen - at holde en årlig sammenkomst for medlemmerne, hvor man så kunne blive orienteret om de forskellige aktiviteter. Der skulle så afsluttes med en middag, hvor der skulle betales et mindre beløb. Begge forslag blev imidlertid nedstemt, bl.a. med den begrundelse, at det ikke vil være lovligt at opkræve penge for smagsprøver, da der så bliver

tale om overtrædelse af afsætningsforbuddet, ligesom det vil kræve en godkendelse fra de veterinære myndigheder med bl.a. krav om, at mindst én person i køkkenet skal erhverve hygiejnebevis. Bestyrelsens holdning var, at ”Åbent Hus”-dagen enten skulle fortsætte som hidtil uden brugerbetaling - eller alternativt helt afskaffes. Man mente i øvrigt, at netop disse ”Åbent Hus”-dage gav god omtale for foreningen og altid skaffede nye medlemmer. Forslaget kom til afstemning og blev nedstemt, så ”Åbent Hus”-arrangementerne fortsætter som hidtil. Forslaget om en årlig orienteringsdag fandt heller ikke genklang, da bestyrelsen mente, at

der var rigeligt at gøre med fire store årlige arrangementer som man dels selv holdt eller deltog i. Ved en afstemning faldt også dette forslag. Generalforsamlingen blev indledt med at formanden, Eggert Falck, motiverede et minuts stilhed og et æret være deres minde for de medlemmer/nærmeste, der var faldet fra i årets løb, Frede, Vagn, Walther og Ulla. Regnskabet viste et underskud på 1987,37 kr., hvilket bl.a. skyldtes ”langmodighed” overfor udmeldte medlemmer med betaling af ”Fritidsfiskeren”. Det blev oplyst at der i øjeblikket er 90 medlemmer og en formue på 81.523.78 kr. Kontingentet på 300 kr. pr. år blev fastholdt. Til bestyrelsen genvalgtes Eggert Falck, Egon Christensen, og Thorkil Pugh. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Kaj Larsen og K.A. Hansen, mens Keld Hansen og Jørgen Andersen valgtes til revisorer. Under eventuelt blev der fra flere medlemmer opfordret til at give bestyrelsen en hjæl-

pende hånd i forbindelse med diverse arrangementer og dels i arbejdet på klækkeriet og dels med indfangning af moderfisk til samme. Et enkelt medlem mente, at bladet ”Fritidsfiskeren” var for tyndt og mest omhandlede opskrifter, mens et andet medlem sagde, at det jo stod den enkelte frit for at bidrage med indlæg. Andre udtrykte sig positivt om opskrifterne, specielt dem om kryddersnapse. Også hjemmesiden blev drøftet, den skulle gerne være klar i løbet af en måneds tid

Mere fra Kreds 11 på side 29 På side 29 kan du læse mere fra Kreds 10, bl.a.om, hvordan det går med klækkeriet i Ebeltoft .

21


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Fiskeplejekonsulenten fik sig en god overraskelse Pighvar-udsætninger har været en virkelig succes, nu er der også kommet sandart i Roskilde Fjord Tekst og foto: Henning Nielsen Gershøj Fritidsfiskerforening gennemførte i 2012 i samarbejde med DTU Aqua en større pighvar udsætning i Roskilde Fjord. Det skete bl.a. på baggrund af den større og større begrænsning i ålefiskeriet, som ellers hidtil havde været det fiskeri, Roskilde var så kendt for. Større undersøgelser gik forud, og da selve udsætningerne begyndte, vidste man alligevel ikke helt hvordan det ville gå. Det ved man lidt mere om nu, men ikke mindst DTU Aqua vil gerne have endnu mere viden. Det var bl.a. baggrunden for at DTUs nye marin fiskeplejekonsulent, Mads Christoffer-

sen, i begyndelsen af marts tog en tur til Gershøj, dels for at hilse på, og dels for at få lidt mere konkret baggrundsviden om den tidligere ret omfattende udsætning - og hvad der var kommet ud af det. Mads Christoffersen fik flere gode overraskelser, dels en flot modtagelse hvor de aktive fritidsfiskere havde tilrettelagt en lille frokost med både røgede makrel og laks, men ikke mindst det, at et par fritidsfiskere under besøget kom ind fra fjorden med fem flotte pighvarrer på ca. 45 centimeter. Helt sikkert nogle af dem, der for bare et par år siden var blevet sat ud fra Gershøj. Endnu en overraskelse fik den nye fiskeplejekonsulent, da han blev præsenteret for

I fritidsfiskernes klubhus fik de lokale fiskere en god snak med den nye fiskeplejekonsulent. Her lytter de to fritidsfiskerorganisationers fiskeriformand, Kurt Jepsen, til konsulentens svar på spørgsmålet om nye udsætninger af pighvar.

22

Hugo Winther med den store sandart, som måske er sluppet ud fra en ferskvandssø i forbindelse med stormfloden ”Bodil”.

en sandart på 6,3 kg. samt en gedde der var omtrent lige så stor efter at 3-4 sild var kommet ud af mavesækken. - Er sandarten ellers ikke en ferskvandsfisk? - Det er så absolut en ferskvandsfisk, men den kan da også klare sig i brakvand ligesom geden. Fangst af sandart er slet ikke almindelig i Roskilde Fjord. Det er da sket, at vi har fået en mindre sandart i garnet, fortalte Niels Winter. Det er også sket, at der er fundet yngel af sandart i vore ruser, sikkert nogle småfisk, der er sluppet ud ved slusen til en sø helt nede ved Bognæs Skov. Vi kunne forestille os, at denne store sandart er sluppet ud af søen på grund af orkanen ”Bodil”, der fik vandstanden til at stige over 2 meter i Roskilde Fjord, siger Niels og peger samtidig på en tydelig farveforskel på væggen i klubhuset, hvor der under stormfloden stod næsten en meter vand inde i huset, som ellers ikke ligger specielt lavt. Den in-

dendørs ”vandlinje” i Gershøjfiskernes klubhus vidner dog om, hvor voldsomt højvandet har været i hele Roskilde Fjord og Isefjorden og man forstår bedre hvor omfattende vandskaderne har været efter stormen og højvandets hærgen, når man her ved selvsyn kan konstatere vandhøjden i de alvorlige døgn under stormfloden. Nu er så både klubhus og havneområde igen ved at ligne sig selv, og der kunne også tages pænt imod den nye fiskeplejekonsulent, som først og fremmest var på besøg for at orientere sig om, hvordan den store pighvar-udsætning havde haft indflydelse på fiskeriet i fjorden. Og der var mange positive tilbagemeldinger, også lidt om, at der var fanget pighvar helt oppe ved Lynæs, hvilket jo kunne tyde på, at fiskene var i færd med at flygte. Det kunne Mads Christoffersen dog kun tage som et helt naturligt tegn på, at de udsatte fisk nu var på vej ud for at yngle, hvilket er positivt,


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

og han regnede bestemt med at de nye pighvarrer senere ville vende tilbage til Roskilde Fjord. Da Mads så midt under besøget blev konfronteret med at et par fritidsfiskere, Casper og Erik, kom i havn med fem flotte pighvarrer på 45 cm. og ca. 2 kg. pr. stk., kunne fiskeplejekonsulenten få syn for sagn om, at det havde været en særdeles god ide, da fritidsfiskerne i sin tid fik de øverste myndigheder gjort interesseret i - og gennemført udsætningen. Mads Christoffersen ville ikke udelukke, at der kunne foretages nye udsætninger i Roskilde Ford, ikke mindst fordi også fritidsfiskerne beredvilligt gav tilsagn om at stille nødvendig hjælp til rådighed. Til gengæld måtte Mads så også gøre opmærksom på, at det efterhånden er blevet et problem at skaffe pighvaryngel. Efterspørgslen på pighvar er steget stærkt i de senere år, og i hele Danmark foregår udklækning nu kun på Venø. Herfra har man også en ikke ubetydelig eksport, bl.a. til Holland og Tyskland, så det kan være svært at følge med. Der blev også spurgt til, om pighvar-opdræt er særlig kompliceret, men Mads kunne fortælle, at det er det ikke, og man drøftede også om det måske kunne være en mulighed at etablere et udklækningsanlæg i f.eks. Gershøj. Tilsvarende planer rører på sig i Holbæk, og da det skulle være muligt at fange pighvar til strygning netop i Roskilde Fjord på den bestand, der nu var her, var det måske en mulighed at overveje. Gershøj-fritidsfiskerne kunne også godt tænke sig at få flere ål til udsætning, og i øvrigt kom der mange positive spørgsmål og besvarelser frem på det uofficielle møde med den nye fiskeplejekonsulent, hvor også de to fritidsfiskerorganisationers fiskeriformand, Kurt Jepsen, var til stede. Nu bliver der så lige en pause i pighvar-problematikken i Roskilde Ford, fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen

skal nemlig lige en tur ud i Sargassohavet, hvor han ombord på det danske ekspeditionsskib DANA vil være en af de forskere der endnu engang forsøger at afsløre mystikken om den europæiske ål, bl.a. skal de på hjemvejen prøve at fange nogle af de små ålelarver der med havstrømmen driver mod Europas kyster, bl.a. håber man at kunne finde ud af, hvad ålelarver lever af på deres færd fra Sargassohavet til Europas kyster, siger Mads Christoffersen. Ålelavernes føde er nemlig et af de store uløste spørgsmål, for at kunne opdrætte ål i fangenskab måske er vi klogere på dette spørgsmål, når Mads og hans kolleger har rundet ålens yngleplads i Sargassohavet.

Så er der serveret! Hugo Winther med de lækre røgvarer som Niels Juhl (t.h.) har sørget for.

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen fik sig en god snak med fiskerne på havnen i Gershøj.

23


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Fritidsfiskerens Køkken Tekst og foto: Viola Nielsen

Snart springer bøgen ud! - og du kan sagtens nå at fremstile en herlig grøn pinsesnaps Med den milde vinter, det tidlige forår og det ret sene tidspunkt for pinsens indtræden, vil der være rigtig gode muligheder for at du i år sagtens kan nå at fremstille en rigtig spændende snaps til pinsefrokosten - nemlig en bøgesnaps. Det er næsten den letteste af alle kryddersnapse at fremstille, lige bortset af, at den kun kan laves på årstiden, hvor der er nyudsprungne lysegrønne bøgeblade eller helt nye bøgeskud, som endnu ikke er gået i løvspring.

Når du engang først i maj har fundet ud af, hvor bøgen netop er sprunget ud, så plukker du bare en stor håndfuld blade, og der må også godt være nogle endnu ikke udsprungne skud eller ituklippede kviste imellem. Det hele putter du i et rent syltetøjsglas (brug aldrig glas, der har været anvendt til konserverede sild) Bøgebladene må godt fylde det meste af glasset, hvorefter du overhælder det hele med neutral snaps eller helt smagløs

vodka. Sørg for at bøgebladene er helt druknet i snaps/vodka, da de ellers let bliver brune. Lad indholdet trække et par uger, hvorefter du via et kaffefilter filtrerer væsken fra bladene, og du skulle så gerne have en god og smagfuld ekstrakt, som du senere efter smag og behag ”fortynder” med snaps

eller vodka, hvorefter en lidt speciel pinsesnaps er klar til servering. Der bliver ikke tale om en stærk og krydret snaps, nærmest vel mere en lidt blid snaps, som jeg dog fornemmer med lidt smag af ”til pinse, når skoven bliver rigtig grøn”.

Krydder bidesild er også en meget lækker sommerspise - og så matcher den fint til den grønne bøgesnaps Denne opskrift må nok nærmest betragtes som en ”gemme-opskrift”, indtil du hen på efteråret skal til at salte dine sild, men det kan da også være, at der går sild i garnene netop nu - eller du har måske endnu nogle saltede sild på lager.

24

Men uanset hvad og hvordan, så gælder denne opskrift på Ottos kryddersild for en portion af 10 kg. sild. Vi forudsætter, du har 10 kg. friskfangede sild, som du så drysser med ca. 250 gram salt og lader dem stå i ca. 5 timer, hvorefter hver sild stryges af med hånden.

Sildene lægges i en krukke og står i ca. 18 timer med så meget eddike, at sildene er dækket. Sildene tages op af eddiken og lægges i en krukke/spand i en krydderblanding, så der kommer et lag krydderblanding, så et lag sild og derefter endnu et lag krydderblanding og så fremdeles, indtil alle sild er lagt i blandingen. Sildene må ikke skylles i ferskvand. Man kan skære hovedet af sildene og tage tarmen ud - dog uden at skære buge op, og altså ikke noget med at skylle i ferskvand. Sildene anbringes i krukke/spand med ryggen opad. Krydderblandingen 1 kg. salt 1 kg. sukker 75 gr. allehånde 30 gr. nelliker

30 gr. hvid peber 1 knust laurblad 30 gr. spansk humle (oregano) 2 kopper eddike Når sildene har ”laget”, hældes lidt atamon i lagen. Ovennævnte opskrift har gjort stor lykke, bl.a. ved flere års sildeaftener i Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening, men også ved flere pinsefrokoster, hvor jeg har bemærket, at der er kommet et par friske bøgeblade i snapseflasken samme dag som den er taget i brug. Vi har også fået en opskrift på Ottos julesild, men den opskrift gemmer vi, indtil du har fanget de fede rognfyldte høstsild, så du i ro og mag i god tid kan gøre julesildene klar af de absolut bedste kvalitetssild.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

EU afviser klage over muslingskrab i beskyttede Natura 2000-områder Den danske regerings nye muslingepolitik stiller EU tilfreds EU-Kommissionen har noget overraskende afvist en klage fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende muslingeskrab i de såkaldte Natura 2000-områder. Det er et problem som Dansk Amatørfiskerforening også har beskæftiget sig med bl.a. i Aarhus Bugten. DN klagede første gang i 2008 og forventede et forbud mod muslingefiskeriet i de pågældende områder. Foreningen var, ligesom lokale fritidsfiskerforeninger, af den opfattelse at muslingeskrab skadede havmiljøet, fordi muslingefiskernes redskaber trækkes hen over havbunden og ødelægger livet på havbunden, ligesom ålegræsset i nogle tilfælde også tager skade. Ifølge bladet INGENIØREN har EU-Kommissionen reageret på klagen med to skrivelser til den danske regering, blandt andet fandt Kommissionen det uklart, hvordan Danmark måler og overvåger muslingskrabsets påvirkning af havmiljøet, oplyser specialkonsulent i NaturErhvervsstyrelsen, Anja Gadegård Boye til bladet. I juni 2013 kom den danske regering så med en helt ny muslingepolitik i samarbejde med Dansk Fiskeriforening og Verdensnaturfonden WWF, som fastlægger en model for den maksimalt acceptable samlede påvirkning af økosystemet. Den

nye muslingepolitik lægger op til, at påvirkningen reduceres fra 15 til 13 procent over en 4-årig periode, og det har åbenbart stillet EU-Kommissionen tilfreds, så de har kunnet afvise klagen fra Danmarks Naturfredningsforening. Bladet INGENIØREN skriver bl.a., at ifølge den nye fødevareminister, Dan Jørgensen(S), er Europa-Kommissionens afvisning af klagen et bevis på, at Danmark både kan tage hensyn til naturen og skabe eksportindtægter og arbejdspladser. - Det er glædeligt, at millioner af danske muslinger fortsat kan eksporteres til middagsbordene i lande som Frankrig, Holland og Belgien, hvor man sætter stor pris på danske kvalitetsprodukter, siger Dan Jørgensen. Muslingeskrab i Natura 2000områder kræver dog en lang række forholdsregler, som f.eks. at fiskerne ikke må ødelægge stenrev eller skrabe på områder med ålegræs.

Ingeniøren skriver også, at muslingefiskeriet har været genstand for stor debat både i lokalområder omkring Limfjorden og Nordvestsjælland(Isefjorden) samt altså i Århus Bugten. Flere forskere peger på, at muslingeskrab ligefrem kan være en medvirkende forklaring på, hvorfor det endnu halter med positive gevinster ved vandmiljøplanerne, selvom landbrug og industri markant har nedbragt udledningen af næringsstoffer.

Muslingeskrab er gået i gang

NaturErhvervsstyrelsen har senere meddel, at seks fartøjer fra den 1. marts har fået tilladelse til at fiske muslinger i det naturbeskyttede område i den centrale del af Lillebælt. Det er sket i samråd med Muslingeudvalget og eksperter fra DTU Aqua og efter at Danmark har lagt rammerne for fremtidens muslingefiskeri med en muslingepolitik, der blandt andet sikre, at frem-

Den nye fødevareminister Dan Jørgensen glæder sig over, at Danmark fortsat kan fange kvalitetsmuslinger. tiden vil påvirke miljøet mindre end i dag. Konkret får seks fartøjer fornyet deres tilladelser til at fiske 8000 tons blåmuslinger i et år. Det er samtidig et krav, at de seks fartøjer anvender GPS- og sensorudstyr - samme krav stilles til muslingefiskerne i Limfjorden. - Det giver ro om muslingefiskeriet, idet vi nu har EU-kommissionens ord for, at miljøet ikke lider overlast. Men det betyder ikke, at vi læner os tilbage, for det er fortsat udvikler muslingeerhvervet, samtidig med at vi sikre, at muslingeproduktionen og -fiskeri også i fremtiden er bæredygtigt og lever op til EU's miljødirektiver, siger Karsten Biering Nielsen, udviklingsdirektør i NaturErhvervsstyrelsen.

Hollandsk tegning der viser, hvordan naturbeskyttere her opfatter muslingeskrab og efterlader den levende havbund som gold ørken.

Fredningsbælter ved Fyn, Ærø og Langeland NaturErhvervsstyrelsen har efter høring hos en lang række hørringsberettigede fastsat bekendtgørelser over fredningsbælter ved Fyn, Ærø og Langeland. Almindeligvis gælder

det fredningsbælter ved åløb 500 meter ud i havet og til begge sider af udløbet. Ved udløbet fra Odense Å er fredningsbæltet dog fastsat til 600 meter.

De nye bekendtgørelser, der omfatter en snes vandløb som fra Fyn, Ærø og Langeland har udløb i de omkringliggende farvande, kan findes på NaturErhvervsstyrelsens hjemme-

side. Alle former for fiskeri er pr. l. marts 2014 forbudt indenfor de fastlagte fredningszoner.

25


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

at arbejdet i vandrådene ikke blot varetages af repræsentanter for landbruget, mener Friluftsrådet. De naturmæssige interesser i vandløbene skal også have en stemme. Vi vil derfor gerne høre fra jer i kredsene, hvis I har tid, lyst og overskud til at Ud over hele landet etable- hvilke tiltag der skal iværksæt- med, og det er fortsat et om- indgå i et vandråd. Hvis I vil repræsentere Frires der i øjeblikket vandråd i tes i de enkelte vandløb. råde som kredsene ikke skal forbindelse med implemenprioritere højt. Dog finder vi luftsrådet i et vandråd, så konDanske FritiDsFiskere December 2012 takt politisk ·afdeling hurtigst Vandplanerne er et arbejds- det vigtigt, at der i vandrådene teringen af vandplanerne, og tanken er at vandplanerne felt, som Friluftsrådets kredse også er repræsentanter for de muligt. Vi beklager hastværket, men skal inddrages i debatten om, har beskæftiget sig meget lidt grønne organisationer, således nogle kommuner sætter desværre meget korte frister for at indstille medlemmer til vandråmedlemmer af foreninger dene, hedder det er en henvenA NS K under DaFF kan indrykke delse til DAFFDfra Friluftsrådet. Flere kommuner har etableret en 1-spaltet salgsvandråd, så det er altså for sent annonce med billede nu at blive medlemmer af de én gang gratis. kommunale vandråd. Et af de steder i landet, hvor TØ er i fuld aktivitet vandrådene Yderligere indrykninger R RE KERFOudgave af er på Fyn, ogFiISnæste afregnes efter gældende Danske Fritidsfiskere bringer vi annoncepris. en artikel om, hvordan et vandråd fungerer. Vandrådenes opgave er bl.a. at få vandområde, kyst og landbrug til at samarbejde i en større helhed til fordel for miljøet.

Vandråd over hele landet du kan blive en del af rådet Det haster dog, hvis du har lyst til at være med

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

A AM

www.bjerregaardnet.dk

Levering over hele Danmark efter aftale. Alle priser er incl. 25% moms.

Besøg vores ny butik på nettet og bliv overbevist om vores lave priser på garn, ruser mm.

Som rojolle med tværsæde kr. 40.700,Som rojolle med stor todelt dam kr. 43.050,Den “brede” med bredere bund Merpris kr. 4.200,-

Alle vore priser er incl. moms!!! Tlf. 98 42 23 93 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-12 · og kl. 13.30-16 Lørdage kun kl. 9-12 · Søndage og helligdage lukket

, knud@5900.dk

26

www.bjerregaardnet.dk

N IN G

KEGNÆS 470 DAMJOLLE


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

Lad os forestille os millioner af pighvarrer i de indre farvande Vil det være muligt med flere opdrætsanlæg på landjorden til massiv udsætning af pighvarrer i vore farvande?

I 2013 udsatte DTU Aqua 73.000 pighvar i Danmark, deraf var mange mærkede med henblik på at få tilbagemeldinger om fangsten, så man rent videnskabeligt kan finde ud af, hvad der bliver af de udsatte fisk. Af Jim Pedersen Man bliver glad i låget af at fange en pighvar - og det uanset om man er fritidsfisker, lystfisker, erhvervsfisker eller UV-jæger. Fritidsfiskeren, lystfiskeren og UV-jægeren bliver glad, fordi der er en vis prestige i, at fange pighvar, og glæden holder hele vejen hjem til køkkenet. Pighvarren er en gude spise. Men også erhvervsfiskeren bliver glad, fordi han altid får en god pris for pighvar. Pighvarren er altså meget værdifuld og populær. Det giver derfor god mening, at se om det er muligt, at øge bestanden af pighvarren i de danske farvande. I tidens løb har der været foretaget udsætning af pighvarren på forskellige lokaliteter i Danmark. Genfangsterne viser at pighvarren - i hvert fald på Sjælland -er forholdsvis trofast til den lokalitet, hvor den er blevet udsat, og dens begrænsede handling

handler mere om vandring fra lavere vand mod dybere vand - og omvendt, end det handler om at vandre til andre farvande. Denne trofasthed gør, at pighvarren er værd at satse på. I Limfjorden vandrer fiskene dog

ud langs de åbne kyster. Lad os forestille os den vilde tanke, at der udsættes millioner af pighvarrer overalt i de indre danske farvande, der i større målestok, sammenlignet med andre internationale farvende,

Fra en udsætning af pighvar i Vejle Fjord for en del år siden. Det DAFF-formanden, Leif Christensen, der her hjælper til med at få de små fisk ud i deres rette element.

En meget aktiv Pighvar-fisker Jim Pedersen har sendt et debatindlæg til DANSKE FRITIDSFISKERE med et ønske om at få mange flere pighvarrer i de indre danske farvande. Det er jeg sikker på, at der er mange flere end mig, der vil ønske sig. Jeg kunne ønske mig at få gang i en debat om massive udsætninger og håbe på, at I vil være med til at sprede ideen. Målet er at biologer, myndigheder, interesseorganisationer og politikere også ser perspektiverne. Ideen skal naturligvis også spredes til være nabolande Tyskland og Sverige, som vi deler farvande med. I tidens løb har der været foretaget udsætninger af pighvarrer på forskellige lokaliteter i Danmark. Genfangsterne viser, at pighvarren er forholdsvis trofast til de forskellige lokaliteter, hvor de er blevet udsat, og dens begrænsede vandring handler mere om vandring fra lavere vand til dybere vander - og omvende, end det handler om at vandre til andre farvande. Det er denne trofasthed der gør, at pighvarren er værd at satse på. Lad os forestille os den vilde tanke, at der udsættes millioner af pighvarrer overalt i de indre danske farvande. Hvilke ulemper og fordele kan du forestille dig. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen ulempe! Der er sikkert flere gode argumenter, end dem jeg har skrevet. Hvis I vil være med til at bringe debatten videre, så tilføj endelig jeres argumenter. Hvis I også synes om ideen, så hjælp med til at påvirke ”dem der bestemmer”. Lad os få gang i debatten om massiv pighvarrer udsætning, det vigtigste er at vi skal have lagt et frø, som jeg plejer at sige. Bedste hilsner Jim Pedersen jjas@kabelmail.dk 40 74 31 82

27


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 TØ E RFI SKERFOR

levering af gydemodne og levende pighvarrer. En pighvarre producere rundt regnet en million æg pr. egenvægt, så der er noget at tage af.

Manden bag disse siders debatoplæg, Jim Pedersen, med en flot fangst, der helt givet har gjort ham ”glad i låget”. er et lille lokalt lavvandet farvand. Hvilke ulemper og fordele vil der være? Kan man forestille sig, at man bliver træt af at spise pighvar? Det er næppe sandsynligt. Kan man forestille sig, at erhvervsfiskeren får lavere pris for pighvar, hvis der pludselig bliver mange fisk? Næppe - for resten af Europa kan slet ikke få pighvarrer nok. Fordelene ved udsætninger - er mange. Når bestanden øges, vil både fritidsfiskere, lystfiskere og UV-jægere i meget højere grad få gode muligheder for at fange pighvarrer, samtidig med at erhvervsfiskerne i de mindre fiskerihavne rundt omkring her får noget værdifuldt at fiske efter. Det drejer sig især

28

om de mindre garnbåde - hvilket vil være md til at give øget beskæftigelse i randområderne. Når udenlandske lystfiskere får øjnene op for et dansk pighvareventyr, kommer der flere turister til Danmark, hvilket kan få stor økonomisk betydning for mange mindre lokalsamfund. Men hvad nu med rent biologisk - og hvad med biodiversiteten? Er der føde nok til de mange pighvarrer, og æder de noget som andre fisk plejer at spise? Umiddelbart er der ikke et endegyldigt svar, men fakta er, at bestanden torsk er reduceret meget kraftigt. Torsken er en grovæder, så der er sandsynligvis en masse fødeemner, der ikke bliver spist, hvilket pighvar-

rerne passende kunne tage sig af. Og pighvarren vil med garanti også æde løs af den forhadte invasive art - sortmundet kutling. Hvor skal alle de mange millioner af udsætningsklare pighvarrer komme fra? Det sker naturligvis ikke fra den ene dag til den anden. Jeg forestiller mig, at der opstilles opdrætsanlæg på landjorden rundt omkring i Danmark. Der skal ikke opfindes nye anlæg – vi bruger samme teknik som alle danske landmænd med dyreproduktion bruger i gylleanke. Hvordan får man fat i pighvarrogn til udklækning? Elektrofiskeri som man bruger i vandløbene, er ikke en mulighed, så jeg forestiller mig i stedet, at der udloves en god dusør for ind-

Hvordan skal alt dette finansieres? De nationale og regionale fordele er så store, at projektet skal på finansloven og EU skal ind i billedet med regional støtte. Erhvervs-og fritids/lystfiskere skal også bidrage. Her er så en oplagt mulighed for at høste noget, man selv har sået. Noget der normalt ikke er ”bare lige” på det åbne hav. Nabolande til de indre danske farvande - Sverige og Tyskland - skal nemlig også være inddrages, både som nydere og ydere. DTU Aqua har eksperimenteret med pighvarudsætninger siden 1989, hvor man lavede de første udsætninger i Limfjorden, ved Langeland og Nordsjælland. Hvor det er muligt, købes fiskeyngel fra kommercielle anlæg, hvor der tilstræbes, at moderfiskene er indhentet på udsætningslokaliteten. I de seneste år har man indfanget moderfisk af pighvar i Østersøen med henblik på bestandsophjælpning i den vestlige Østersø. I 2012 fik man afkom af disse klar til udsætning, og der udsattes pighvar i den østlige Østersø. Også o 2013 er der blevet opdrættet pighvar af Østersø-afstamning til udsætning, og der er udsat 16.000 pighvar ved Ålborg Bugt. Alt tyder på, at det virker rigtig godt, og at fiskene bliver genfanget i stor stil af både lystog fritidsfiskere til stor glæde for alle. Man arbejder på DTUs afdeling for marin fiskepleje på at undersøge resultaterne fra udsætningerne, så man kan optimere udbyttet af fremtidige udsætninger. -OBS: Læs også reportagen på siderne 8-9, hvor DANSKE FRIDSFISKERE har besøgt Gershøj Fritidsfiskerforening, hvor man har registreret flotte resultater af de seneste Pighvarudsætninger i Roskilde Fjord.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · JANUAR 2014 TØ E RFI SKERFOR

Læserbrev:

Skal det være lovpligtigt at bære redningsvest? Søsportens Sikkerhedsråd har en vattet holdning, mener læserbrevsskribent Danske Fritidsfiskere har modtaget et læserbrev vedr. spørgsmålet om obligatorisk brug af redningsvest på havet i åbne joller. Læseren skriver: Skal det være lovpligtigt at bære redningsvest? Det var overskriften i en artikel i Danske Fritidsfiskere i februar udgaven. Svaret kan kun være et rungende JA. Men nej, det synes Søsportens Sikkerhedsråd sig ikke om at kræve endnu, uagtet at der i 2011 var 43 mennesker der mistede livet ved drukneulykker i Danmark, hvoraf størstedelen var sket til søs - ofte blandt fritidsfi-

skere og lystsejlere. Jeg synes, at Søsportens Sikkerhedsråd skal omdøbes til at hedde Søsportens Usikkerhedsråd. Den vattede holdning til spørgsmålet burde ikke eksistere. Vi har love om alt muligt, sikkerhedsseler i biler, spirituskørsel, hastighedsgrænser osv. Det bliver fulgt op af Politiet med kontrol i det omfang, der er ressourcer til det. Det samme skal selvfølgelig gælde tvungen brug af redningsvest. Det kan da ikke være særlig vanskeligt at fabrikere en lov, der f.eks. påbyder redningsvest ved sejlads i åbne joller og mindre

både, hvor der ikke er forsvarligt søgelænder eller andet udstyr, der gør det rimeligt risikofrit at bevæge sig ombord! At der skal flere specifikke regler til er helt klar, men hvor svært kan DET være? At have en lov om at der skal være det antal veste ombord, der svarer til antallet af sejlere er jo helt til grin, når først ulykken indtræffer. Med de moderne veste, der i dag findes på markedet, er det overhovedet intet problem i at bære vest, hverken under sejlads eller manøvrering. Til slut vil jeg gerne opfordre

Søsportens Sikkerhedsråd til at gå målrettet efter fritidsfiskere og sejlere i den kommende sæson. 43 drukneulykker i Danmark er 43 for mange. Ingvardt Andresen Assens -Vi har forsøgt at få en kommentar til læserbrevet fra fritidsfiskernes repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd, Flemming Hørsted, men han er på rejse i udlandet. Vi forventer dog til næste udgave af bladet at kunne bringe hans kommentar.

MERE FRA KREDS 11

Alt lykkedes bare på klækkeriet Mangler dog fortsat miljøgodkendelse fra Syddjurs Kommune På generalforsamlingen kunne formanden for Ebeltoft Amatør & Fritidsfiskerforening, Eggert Falck, berette om et aktivt år. Der havde været fuld knald på garnbindingen som var startet den 9. januar, og sideløbende hermed var der rengøring af klækkeriet og indfangning af moderfisk. I år er man kommet i gang, medens der har været hanner at fange, fortalte Eggert. Det er med stor tilfredshed og også med stolthed, at vi kan fortælle, at alt er lykkedes i år. Vi har kun til dato haft en strygning, der var død. Årsagen kender vi ikke, men mit bud er, at der også blandt fisk er sterile eksemplarer. Vi har endnu ikke fået miljøtilladelse og tilladelse til de jordbassiner, vi har ansøgt Syddjurs Kommune om. Det betyder, at

vi har været nødsaget til at udsætte de udklækkede skrubber direkte, men det skulle jo så også være en hjælp til naturen! Når du læser dette, er garnbinding og afslutningsfest afviklet, men klækkeriet skulle være i gang endnu, så ring, hvis du har lyst til at se det i funktion. Vi har haft besøg på anlægget af Fiskerikontrollen, og de var meget positive. Vi skal pr. 31/12-14 have fornyet tilladelse til at fange hunskrubbere i yngletiden, og vi forventer ikke der vil være problemer med det. Næste arrangement i Ebeltoft Amatør- & Fritidsfiskerforening er, at vi er deltagere i ”Marintime dage” i tredje weekend i August på trafikhavnen. Med venlig hilsen Eggert Falck Eggert Falck i arbejde på klækkeriet.

29


D A NS K

D A NS K

N IN G

A AM

A AM

TØ E RFI SKERFOR

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014

Danske FritiDsFiskere · December 2012

TØ E RFI SKERFOR

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Støt DanSk amatørfiSkerforening køb og brug Daff’s logo- og fritidsfiskerartikler kasket

30 kr./stk.

t-shirt

50 kr./stk.

Sweat-shirt

120 kr./stk.

Busseronne

350 kr./stk.

overalls

400 kr./stk.

Daff logoklistermærke, små gratis, store tommerup-røgeovn

15 kr./stk. 5.945 kr./stk.

røgetermometer

100 kr./stk.

røgekroge, store 12 kr., små

10 kr./stk.

røgesmuld fin bøg eller rødel 5,5 liter

60 kr./stk.

røgesmuld fin bøg eller rødel 15 liter

175 kr./stk.

rødel røgeflis 20 kg.

195 kr./stk.

røgebøger

200 kr./stk.

Strandbål

845 kr./stk.

Pandekagerpander

160 kr./stk.

røge kursus

700 kr./stk.

fiskeplancer fra

40 kr. - 100 kr./stk.

Brugte nøglefisker garn 65 mm Brugte nøglefisker ruser dobbelste 5 rings

50 kr./stk. 200 kr./stk.

Vi kan også hjælpe med indkøb af garn og ruser til fordelagtige priser. Alle priser er incl. moms og excl. forsendelsesomkostninger. Mere information kan findes på www.fritidsfiskeri.dk under "Salgsartikler". Støt arbejdet med at bevare retten til at fiske med garn og ruser. Bestil hos Kaj Poulsen – kop@mailpostbox.dk eller 30 66 50 57

30

31


D A NS K

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2014 Danske FritiDsFiskere · aUgUst 2012 A AM

N IN G

D A NS K

D A NS K

N IN G

A AM

TØ E RFI SKERFOR

A AM

N IN G

TØ E RFI SKERFOR

Danske FritiDsFiskere · aUgUst 2012

TØ E RFI SKERFOR

BLIV FRITIDSFISKER BLIV FRITIDSFISKER

Bliv medlem af Danmarks ældste og største organisation for fritidsfiskere

Bliv medlem af af Danmarks ældste og største organisation for fritidsfiskere Bliv medlem en lokalforening kere is DsF i t under DAFF i r re ke F iske Danske Frit N SK DA

4-53

: 190

RE NIN G

issn

kere

sFis

itiD

e Fr

nsk

: Da

itel 87 t

AM 3 O A4-5 : 190 TØRFISKERF

kere

sFis

itiD

e Fr

nsk

: Da

itel 87 t

D

AN SK

3 nr.

nr. 5 OktOBer 2011

11

i 20

JUn

D A NS K

TØ N RF ISKERFORE

nr. 5 OktOBer 2011

A AM

Da

D A NS K

issn: 1904-5387 titel: Danske FritiDsFiske re

IN G

r

eF nsk

011

ni 2

3 JU

iDsFiskere Danske FritiDsF iskere IN G

nr.

sF itiD

issn: 1904-5387 titel: Danske FritiDsFiske re

AM O AT ØRFISKERF

A AM

s Dan

RE NIN G

issn

TØ N RF ISKERFORE

Fritidsfiskerne

Brøndby Havn Formand Karsten Florwe Tlf. 23 41 80 13 florwe67@gmail.com

Kasserer Claus Petersen Tlf. 24 23 80 13

Smørhullet i Køge Bugt Dk skal selvfølgeliner til, når der er mere rødmøg En sommerfest keri. sFis i Dette nUmmer ritiD w.F end fisk i garnene. lig også til. Denne planlægges : w g·w Billedreportage fra nin e småbådstræf s. 4-5 r k Skulle der mod forventning af bestyrelsen og festudvalget rFo D e i. k r e øg på venø-kl kBes Fis sFis tør s. 8-9 iækk Deeri ama ritiD tte nUmm ikke være fisk med fra klubben, præcis som år-ne mod nyden w.F er: kampag nsk hjem, så har piratfiskeri F Da · ww a g 13 t Billedrepo e rtage fras .små nin e giv havnenUDogså en hyggelig grill, ligeerjulefrokost også bliver. Både r bådstræf Fo k Besøg på venø-klækk UDgivet rFisaF Dansk amatør eri atøsommerfesten Fisk Havkatten, hvor det er muligt, og julefrokosten erFO m ren ing a · www.FritiDsF ny iske kamri.D nsk pagkne mod piratfisk F Da eri et a at nyde den megetUberømte flæ- afholdes ude ved havnen i vores Dgiv UDg ivet aF Dan skestegssandwich - men udval- hyggelige klubhus.sk amatørFiskerFOrening · www.FritiDsFiske ri.Dk get er meget bredt. Du er altid velkommen til at slå et smut forbi og hilse på os, hvis Facilliteter vi altså ikke lige er på havet. I havnen er det muligt for klub- Aktiviteter bens medlemmer, at rense de Fritidsfiskerne mødes hver anDAFF taler fritidsfiskeriets sag lokalt og på landsplan Vi har også en hjemmeside friskfangede fisk ved en række den uge i vinterhalvåret. Her vil fritidsfiskernebrhavn.dk hvor du vaske der står til fri afbenyttelse. der være mulighed for, at lære kan se lidt mere omkring hvem DAFF arbejder for at fritidsfiskeriets værne miljøet ogsagsikre fiskebestandene DAFF taler lokalt og på vilandsplan er. I disse vaske er der altid rindenat sy og reparerer garn, men de vand, dog begrænset af det også blot for at få en sludder for Ulykkesforsikring under fiskeri DAFF arbejder for at værne miljøet sikrePåfiskebestandene vegne af Fritidsfiskerne danske frostvejr en sladder, hvis det er det og man i Brøndby Havn Efter at have renset de friske trænger til. Kurser i garnog rusesyning Ulykkesforsikring under fiskeriderudover Karsten Florwè fisk er det også muligt, at beKlubben afholder nytte vores rygeovn og dermed også to årlige fiskekonkurrencer. og rusesyning får nyrøget fisk med Kurser hjem til ifa-garnVinderen af disse to konkurrenVIL DU VIDE MERE? cer vil få sit navn graveret ind i milien. Vi både troller og fisker med tavlen med tidligere der 98 Kontakt osvenligst på telefon 64 42 44vindere, eller 50 88 12 WWW.FRITIDSFISKERI.DK Kontakt et medlem af 12 forretningsudvalget, se 61 evt. side VIL VIDE hænger MERE? garn, så vi har derfor en DU del vioi klubhuset.

For enden af Brøndby Havnevej ligger, som navnet klart antyder, Brøndby Havn. Her holder fritidsfiskerne til: Vi består i øjeblikket af små 70 medlemmer. Denne fiskerientusiastiske klub blev godkendt af kommunen tilbage i 1997.

s. 4-5 s. 8-9 s . 13

HVAD GØR DAFF? • HVAD GØR DAFF?

• • •

• • • •

Kontakt osvenligst på telefon 64 42af 12 44 eller 50 98se 61 88 12 WWW.FRITIDSFISKERI.DK Kontakt et medlem forretningsudvalget, evt. side

31 17


PP

Uskyldig flirt til søs ender i drama

magasinpost smp id 46548

Bare rolig – der er her tale om fiktion og ikke virkelighed. Men det kan meget nemt blive virkelighed, hvis nogen er uforsigtige, og det sker desværre for ofte.

En dejlig fisketur og en uskyldig flirt er lige ved at ende ulykkeligt i den korte stumfilm, Filmen er ment som et lystigt supplement til som Søsportens Sikkerhedsråd for nylig har de mange pjecer fra Søsportens Sikkerhedslagt på YouTube. råd: - Sikkerhed er alvorligt og skal tages alvor- Pjecerne samler meget viden. Men for ligt, men det må gerne fortælles med humor, nogle kan de blive for korrekte og seriøse. Vi for man husker meget bedre, når man har pahåber, at filmen kan fange nogle af dem, der Få et fordelagtigt tilbud. raderne lidt nede og lige har grinet,”siger seikke orker at høre på velmenende råd - men kretariatsleder for Søsportens Sikkerhedsråd Se mere på www.dfff.dk bare vil se, hvor sjovt det kan være at være på Sten Emborg, der står bag filmen ”Fiskeren og vandet - især med det rigtige udstyr, griner hvor kan bestilles et tilbud. pigen medder badestigen”. Sten Emborg. - Hvert år dør der mennesker, der falder Du kan finde filmen på: - eller kontakt os påoptlf. 96 31 85 85 over bord og ikke kan komme i båden igen. Selv hvis der er en anden på båden, kan You tube: det være svært at hive en op, der er faldet over http://youtu.be/mK_2Vso7JC4 bord. Men med redningsvest og stige, vil de Dækningsomfang: fleste overleve. Jeg håber, at folk synes, at filFacebook: - ansvarogdet kaskoforsikring men er sjov, men er ikke for sjov, at vi lahttp://www.facebook.com/#!/BrugVesten ver den. Ser fritidsfiskerne den ikke selv, hå- redskabsforsikring Hvilke fartøjer kan forsikres: ber vi børnene eller børnebørnene vil. Vi tror, bådtrailer at-den vil redde liv,og understreger Sten Emborg.

- Fritidsfiskefartøjer - Joller

I alle gode film er der mindst

med Rabat-muligheder: - Motorbåde en køn pigeindenbordsmotor på rollelisten. - ved skadesfri sejlads

Her bliver rollen måske - Motorbåde med påhængsmotor endda lidt action-præget -

- Sejlbådese filmen, og find ud af det.

Dansk Fartøjsforsikring A/S Havnegade 15 · 9400 Nørresundby · Tlf. 96 31 85 85

www.dfff.dk

www.one2one.dk

- ved nautisk kompetance

afsender: Dansk Amatørfiskerforening · Fruens Løkke 49 · 5600 Faaborg

Dansk Amatørfiskerforening har indgået samarbejde med Dansk Fartøjsforsikring Pjecer om sikkerhed om lystfartøjsforsikring

ulykkesforsikring

DANMARK

Danske fritidsfiskere nr 2 2014