Page 1

ISSN: 1904-5387 TITEL: DANSKE FRITIDSFISKERE

DANSKE FRITIDSFISKERE A AM

NR. 2 • APRIL 2013

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Fisk stolt på Codans bølge

UDGIVET AF DANSK AMATØRFISKERFORENING · WWW.FRITIDSFISKERI.DK


Danske FritiDsFiskere · December 2012

Danske FritiDsFiskere · December 2012

D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

ødetDAFF fastholder den nuværende status på nøgle tiden siden sidste landsmøde, og der blev fra alle sider givet udtryk for, at der var sket mange glædelige begivenheder et forretningsOpfriskning afi foreningen reglernemed - hvor? udvalg som landsledelse med Vagn Gram som koordinator. I har opgivet en position Repræsentanter fra DAFF Sæt jeres markeringsbøje på den position. havde flittigt deltaget i betydHvis I har svært ved at finde den præcise poningsfulde møder, bl.a. havde sition uden GPS, må I afvige med op til 500 strukturen fortsættes også ef- Flemming Hørsted og Kaj Poulmeter fra positionen. ter næste landsmøde. sen været med i MiljøministeMen sæt altid jeres redskab ved markeringsDer blev derfor ikke nedsat riets store workshop i Bellabøjen - ikke 500 meter fra markeringsbøjen! noget ad hoc-udvalg med hen- centret, og efter indbydelse fra blik på at finde frem til emner miljøministeren fortsætter Kaj som formand, næstformand Poulsen nu i et netværk, hvor opfriskning af reglerne og landssekretær. Forretnings- miljøministeriets målsætning er - temperaturlogger udvalget skulle dog fortsat at få fastlagt en national friluftshave ”antennerne” ude, men politik. Der har været mange tyverier af markeringsnu skulle der ikke handles unBåde Kaj Poulsen og Flembøjer og temperaturloggere der pres. ming Hørsted har også deltaget Hvis det er slemt i Jeres område, så sæt logi en konference om ”Anvendelgeren på Jeres redskab i stedet for på markeBeslutningen blev truffet efter se af det danske søterritorium” ringsbøjen beretning og forhandling om og konference om, hvordan Så får vi kun temperaturdata, mens I fisker, men det er også fint. Vi overvejer at få lavet et specielt vageflag kun til nøglefiskere.

struktur med forretningsudvalg

Det har gavnet foreningen meget, at have været med i front til afgørende beslutninger. - Vejen banes for mere samarbejde

Vagn Gram

Dansk Amatørfiskerforening har siden den pludselige formandstilbagegang og det efterfølgende landsmøde i 2012 fungeret med en struktur hvor et udvidet forretningsudvalg har fungeret som landsledelse. På det seneste møde i forretningsudvalget den 16. februar fremkom der så mange tilfredse udtalelser om ledelsesformen, at man besluttede at indstille til det næste hovedbestyrelsesmøde, at ledelses-

Kortet viser, hvor der mangler nøglefiskere - de røde ringe. Kort: DTU

170.000 kroner fra å sigt at få lavet en socioøkonoder informationsmateriale samt nye breversøgelse af, hvad fritidsfiskeriet poser, som blive sendt ud til alle nøgFriluftsrådet tilvilDAFF or det danske samfund. Dette lefiskere senere.

du fornylig uden at vinde noget, så harforkunne vise sort Hvis på hvidt, hvilke har spillet Fredelotto og Birgit Petersen fra Sydals du alligevel været med til at skabe gevinst til et af de mange de konsekvenser det ville medtalte om det undersøgelsesarbejde, de af støtte fra Tips-ogmed Lottomidlerne. kke dette fiskeri.formål, Detteder er nyder ikke godt udfører i forbindelse etableringen af U Aqua selv kan gøre, men det stenrev ved indsejlingen til Flensborg Dansk Amatørfiskerforening et af de gode formål,arbejde der res i samarbejde med andre uniFjord. Det eromfattende, frivillige gennem årene har modtaget driftstilskud fra de spilleglade skal foregå løbende de næste 3 år med viaom Friluftsrådet, på enom gråmåneden og lidt trist februare Støttrup havdedanskere et indlæg fiskeri og 1 gang med 6 x 12 dag indløb der detmaskestørrelse glade budskab,fra at 6 rådet ne fra nøglefiskerrapporten forfra Friluftsrådet garn med en mmi til år havde bevilget DAFF 170.000 kroner i driftstilskud. Det er 10, som er lige på trapperne. Re110 mm. Projekt Als Stenrev er et samargodt nok 10.000 kroner mindre, end foreningen havde søgt vil snart kunne læses i rapporbejde mellem De Sydjyske Landboforom - men det er såeninger/ til gengæld alligevel Kommune/Poseidon det højeste beløb, vi sender ud til jer. Sønderborg nogensinde modtaget i tilskud fra Friluftsrådet Petersen (DMU)DAFF bidrog med et har Dykkerklub/fritidsfiskerne foruden de -lo10.000 kr. mere end sidste år, og forståeligt et meget tilfreds m bifangst af fugle i fiskeredskakale pengeinstitutter. forretningsudvalg, der modtog meddelelsen. tologerne mener, at der hvert år undredetusinde fugle i diverse Vagn Gram r. Undersør vist, at erkerriet kun n lille del af fugle i forvor mange, s til jægere Vi vil nu få undersøgelfritidsfiskeg kan tilskrifangst af tusind fugm det antal revet. DTU DMU går og udarbej-

2

Stolt fritidsfisker på bølgen blå

da B.S.- Ingemann skrev ”Fisk stolt på Codans bølge”. afgang, Opfriskning reglerne fisk Man er næsten fristet til at den meget stærke nationale ændre lidt på B.S. MålIngemanns og noter allesang. fisk Hvis man tænker bare i fritidsfisker baner, så er første linje til denOgså gamlekutlinger, natio- lidt hundestejler, undermålere, der virkelig grund til for vore nale sang ”Vift stolt på Codans døde fisk og så videre. mange organiserede fritidsfibølge”. Fotoet på forsiden viser vores skere at føle sig stolte i dag, kredsformand på Bornholm, ikke bare på Codans bølger Torben Larsen, netop stolt på men overalt i danske farvande, Codans bølge i gang med at hvor de gennem mange år har udføre sit fiskeri. (foto: Rasmus gjort en stor indsats, dels for at bevare retten til et kreativt Norslev) I dag er det helt andre ting, fiskeri, men også været med i der gør sig gældende end den- front, når der skulle kæmpes for bedre hav- og kystmiljø, bedre forhold for den truede fiskebestand, og dermed også bedre og mere interessante vilkår for danske fritidsfiskere. Det er en kamp, der fortsat foregår… bare læs de seneste udgaver af DANSKE FRITIDSFISKERE og se hvor ofte repræsentanter fra DAFF deltager i debatter og møder, fremkommer med synspunkter og får beslutninger igennem helt op i systemet. Der er meget at være stolte over! Alt det kan kun gøres med medlemmernes opbakning, og jo flere medlemmer i DAFF, desto større vægt vil der være bag synspunkterne. Redaktøren

opfrisk - andre

Husk at r ler, odde

• Ring ti til os • Tag bil ster


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Danske fritidsfiskere

Fra forretningsudvalgets møde ses her økonomiansvarlig Kaj Poulsen og formand for kreds 3 Bjarne S. Nielsen.

man beskytter vore kystnære områder, og ligeledes har de været med for første gang i §7-udvalget, hvor bl.a. spørgsmålet om anvendelse af Fiskeplejemidlerne og spørgsmålet om, hvorfor fritidsfiskere skal betale fisketegn til fuld pris livet igennem, mens sportsfiskerne slipper for at betale, når de opnår pensionsalderen, var blandt hovedemnerne. Flere af de nævnte møde og emner har du kunnet læse om i det seneste nummer af ”Danske Fritidsfiskere”, og i nærværende blad kan du bl.a. læse om et godt samarbejde mellem ”Dansk Fritidsfiskerforbund”, ”Danmarks Sportsfiskerforbund og” Dansk Amatørfiskerforening”. Det gælder bl.a. i forbindelse med ændringer af fredningsbælter rundt om Fyn, hvor Vagn Gram særligt fremhævede et godt forhandlingsklima med sportsfiskerne. Det er noget der skal fortsættes med i forhandlingerne om et fælles oplæg til den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri, sagde Vagn Gram. På forretningsudvalgets møde på Fjeldsted Skovkro i februar nævnte Vagn Gram også, at vi så vidt muligt skulle samarbejde med Dansk Fritidsfiskerforbund om interessefællesskaber, f.eks. ved at ”deltage i møder for hin-

Nr. 2 - april 2013 Afleveret til postvæsenet 8. april 2013 Bladet udkommer i alle lige måneder. www.fritidsfiskeri.dk Udgives af Dansk Amatørfiskerforening Forretningsudvalg

v/ Koordinator Vagn Gram Fruens Løkke 49, 5600 Faaborg Tlf.: 20 15 74 37 vgram@live.dk

Medlemskontor/administrator

anden”. Den slags aftaler har fungeret godt og kunne være med til senere at bane vejen for et mere udbredt samarbejde. Forretningsudvalget var indstillet på at gennemføre to kurser ”Fritidsfisker for en dag” som et led i Friluftsrådets aktiviteter. Kurserne tænkes afviklet på Sjælland og i Jylland. I mødet deltog også DAFFs nye ”tidligere” web-master

Børge Pedersen, og nye ”tidligere” redaktør af Danske Fritidsfiskere. Begge udtrykte oprigtig glæde ved igen at kunne være med til at yde en indsats for en positiv og optimistisk landsforening af fritidsfiskere. Samtidig opfordrede de også foreningsrepræsentanter til at sende nyhedsstof og andet materiale til offentliggørelse på hjemmeside og i medlemsblad.

DAFF fastholder forretningsudvalg ..............................

2

Rekordtilskud fra Friluftsrådet ........................................

2

Fredningsbælterne rundt om Fyn ..................................

4-7

Stærke kræfter vil forbyde ålefangst ............................

9

Lidt af hvert om stort og småt .........................................

10

Landsorganisationens ledelse .........................................

12

Kreds-og foreningsadresser ............................................. 13-14 15

Nyt fra kredse og lokalforeninger ................................ 16-20 Muslings-problematikken revurderes ..........................

20

Kom storalarmen i forkøbet .............................................

22

Pighvar sat ud under isen i Gershøj ............................ 24-25 Fritidsfiskerens Køkken .....................................................

27

Danmarksrekord i ulovligt fiskeri ................................ 28-29 Web-master Børge Pedersen har fået hjemmesiden godt i gang igen

Set fra ”Bagflappen” ..........................................................

Redaktion

Henning Nielsen Ansvarshavende redaktør Medl. Dansk Journalistfb. Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf.: 58 38 72 25 henviol@dlgtele.dk

Annoncer

Rabøl Grafisk Produktion Pia Lund Hasselgren Tlf.: 98 63 10 11 e-mail: dff@rabol.dk

Produktion

Rabøl Grafisk Produktion Søndergården 8, 9640 Farsø Tlf. 98 63 10 11 dff@rabol.dk

INDHOLD

Forretningsudvalget skriver .............................................

Frederik Svendsen Fjordgade 8, 9240 Nibe Tlf.: 23 30 14 39 frederiksvendsen@live.dk

31

Eftertryk med tydelig kilde­­­­­ angivelse er tilladt. Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler og illustratione­r, der er indsendt uopfordret. Indlæg modtages pr. e-mail eller som hånd-/maskin­s­krevet brev.

NÆSTE BLAD

Næste udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE udkommer juni 2013. Stof til optagelse i dette blad skal være redaktionen i hænde senest den 10. maj 2013. Indsend gerne nyheder og foreningsmeddelelser fra din forening til optagelse i næste udgave af bladet, men husk at være i god tid, så et kommende arrangement kan nå at blive omtalt i bladet, før det finder sted. Send også gerne redaktøren tip om begivenheder, som kan følges op med besøg og reportager til vores blad.

3


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fredningsbælter rundt om Fyn revideres - Særlige begrænsninger i Odense Fjord Der vil være både garnforbud og forbud mod brug af fiskestang i dele af Odense Inderfjord fra 1. december til 15. maj I 2000 trådte en særlig bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn i kraft. Det skete efter rådgivning fra et særligt lokaludvalg med deltagelse af lokale interessenter, herunder de forskellige fiskeriorganisationer, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere samt det daværende amt. Bekendtgørelsen blev forlænget i 2006 med gyldighed frem til 31. december 2015. Nu er der så sendt forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn ud til høring hos de berørte interessenter. Reglerne om de særlige

fredningsbælter ved Fyn er som nævnt gældende indtil udgangen af 2015, men det er vurderet, at der vil være grundlag for en revision af bestemmelserne inden da, bl.a. med henblik på en forenkling af reglerne samt en tilpasning i forhold til de foreliggende lokale forhold. Med henblik på at gøre fredningsbælterne ved åmundingerne tidssvarende, har DTU Aqua, som løbende foretager undersøgelser af ørredbestanden i vandløbene, foretaget en gennemgang af vandløbene langs Fyns kyster samt ved Langeland og Ærø. Behovet for fredningsbælter er bl.a. vurderet ud

fra kendskab til om der er en ørredbestand i vandløbet - enten naturlig eller udsat. Nogle fredningsbælter bliver ophævet Formålet med at samle og ajourføre fredningsbælterne ved Fyn, Ærø og Langeland er bl.a., at det bliver lettere at orientere sig om, hvor der er fredningsbælter og samtidig sikre, at der gælder fredningsbælter, hvor der er et reelt beskyttelsesbehov. Det betyder, at der foreslås nye fredningsbælter ved vandløb, hvor der er etableret en ørredbestand og tilsvarende foreslås fredningsbælter ophævet, hvor

der ikke er beskyttelseshensyn til vandrefisk. Der er i øvrigt allerede foretaget ophævelse af dele af bekendtgørelsen, nemlig den tidligere gældende bekendtgørelse om mulighed for dispensation. Det var nemlig sådan, at erhvervs- og bierhvervsfiskeri kunne foregå i begrænset omfang i fredningsbælter, men denne mulighed eksisterer ikke længere. Bestemmelsen blev ophævet samtidig med fastsættelse af reglerne om betingelserne for erhvervsmæssigt ålefiskeri. Disse regler fremgår af §33, stk.2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1200 af 11.

Her ses kortskitsen, som viser de mange særfredningsområder i Odense Inderfjord samt de 500 meters fredningsbælter ud for Geels Å, Vejrup Å og Lunde Å.

4


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

KEGNÆS 470 DAMJOLLE

Udover at være et godt fiskevand, er der også en smuk og afvekslende natur rundt om Fyn.

ANSud K i havet under DaFF indrykke på 500 Dmtr. Alle steder gælderkan et fredningsbælte Ien den reviderede bekendtgørelse om fredningsbælter ved 1-spaltet salgsFyn er der helt generelt fastsat regler om fredningsbælter, annonce med billede der hvor åer, bække og ”indvande” løber ud i havet eller én gangDetgratis. fjordene. betyder, at fiskeri ikke er tilladt nærmere end

500 meter fra udløbet.

A AM

tionsarbejde bl.a. med henblik på at forbedre forholdene for fisk. I dele af Odense Inderfjord er der bl.a. af hensyn til beForbud mod garn skyttelse af vandrefisk, herog fiskestang under ørred, fastsat et garnDet fremgår af det nye udkast forbund. Der er endvidere en vedr. forslag til revision af beudvidet fredningstid for ørred kendtgørelsen om fredningssamt forbud mod fiskeri med bælter ved Fyn, at der er mange fiskestang i perioden 1. oktoændringer, også sådan at de ber til og med den første fregenerelle bekendtgørelser om dag i marts måned. fredningsbælter ikke er gældenMed henblik på yderligere bede alle steder. Det vil være alt skyttelse af vandrefisk, herunfor omfattende her at komme Levering over hele efter aftale. udkastet der ørred, indeholder ind på de enkelte udløbs be- Danmark Alle priser er incl.til25% moms. revision af bekendtgørelsen kendtgørelser, men informatioenkelte forslag til ændringer af ner kan findes hos www.naturSom rojolle med tværsæde det gældende regelsæt kr. 40.700,om fiserhverv.dk. Som rojolle med stor todelt dam kr. 43.050,keri i Odense Inderfjord. Om fiskeri i Odense Inder“brede” bredere bund Merpris kr. 4.200,-om Den nye bekendtgørelse fjordDen er der særligemed begrænsninfredningsbælter ved Fyn omfatger for fiskeriet. ter nu også de sydfynske øer, Den indre del af Odense Fjord dvs. den omfatter også freder et forholdsvis lukket og stedningsbælter ved Ærø og Langevis meget lavvandet område. I land. Odense Å er der endvidere genereltÅbningstider: foretaget et stort restauraMandag-fredag kl. 9-12 · og kl. 13.30-16 December 2008 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Udløb på Fyn med fredningsbælter medlemmer af foreninger

N IN G

A AM

N IN G

Danske FritiDsFiskere · December 2012

TØ Yderligere indrykninger E Nedenstående vandløb er omfattet af fredningen: RFI SKERFOR afregnes efter gældende Ålebæk Kragelund Kanal Ringe Å Lunde Å Stavids Å Odense Å annoncepris.

Vejrup Å Kongshøj Å Vejstrup Å Gruppemølle Å Avlby Mølleå Ålebæk

Geels Å Stokkebæk Syltemade Å Stensgård Møllebæk Viby Å ÅÅ

Kavslunde Å Tange Å Hundstrup Å Hattebæk Storå Hygin Bæk

Begrænset fredningstid: I følgende ti fynske vandløb er der begrænset tid for fredningsbælterne, idet de kun gælder fra den 16. september til og med 15. marts: Skjolmose Rende Vejle Bæk Askebæk Isebæk Lillebæk Hammesbro Bæk Ringsgård Bæk Skelbæk Ørredbæk Stutteribækken På Ærø: På Langeland:

Odderens Bæk Tudserenden

Eskebæk

Lørdage kun kl. 9-12 · Søndage og helligdage lukket

, knud@5900.dk

www.bjerregaardnet.dk

5


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fritidsfiskere og sportsfiskere er meget enige Bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn har som nævnt været til høring hos de involverede parter, og der er ikke den store ueninghed mellem fritidsfiskere og sportsfiskere, men det var der for så vidt heller ikke om den oprindelige bekendtgørelse af 2. august 2000. Dansk Amatørfiskerforening ønsker således tilføjet i § 10, stk. 2 efter sidste linje: Ud over 6 stk. dobbelt-ruser må der kun anvendes 135 meter skrubbegarn som beskrevet i pkt. 2-3 og 4. Der må ikke fiskes med skrubbegarn i perioden 1. december til 15. maj, begge dage incl. Begrundelse: Der er ikke belæg for, at de specielle skrubbegarn fanger ørreder, hvilket fremgår af DTU Aquas rapport 30-97 - total fangst af havørre-

der i Odense Å pkt. 3-7, men vi har forståelse for sportsfiskernes ønsker om en begrænsning af garn i området. Derfor denne garnfrie periode fra 1. december til 15. maj. Der skal ikke ske ændring i rusefiskeriet med odderriste, da der ikke findes oddere på Fyn. (vi er godt nok bekendt med vandrehistorien om odder ekskrementer fundet ved Brobyværk, men det er en 4-år gammel historie, og der er ikke siden observeret nogen odder, hverken der eller andre steder på Fyn) Så ingen odderriste inden det fagligt er påvist, at der er oddere i og ved Odense Fjord. Det er erhvervsfiskeriets skyld Når vi ser på, hvad der er årsag

til, at vi nu ønsker en ændring af bekendtgørelsen, så er det alene på grund af det overdrevne erhvervsfiskeri. Vores mål i 1999-2000, da vi lavede den nuværende bekendtgørelse, var at få flere store havørreder i Odense Å og Fjord til gavn for sportsfiskere og GÆSTEFISKERE (turister) samt at få flere bundfisk som kunne fanges af fritidsfiskerne. Dette mål havde vi opnået, indtil erhvervsfiskernes rovfiskeri startede i 2010, så vores anbefaling vil være at begrænse erhvervsfiskeriet til samme antal garnredskaber som fritidsfiskerne. Vi har ingen bemærkninger til de øvrige fredningsændringer omkring Fyn. Sluttelig skal det med, at ovenstående høring er formuleret i fuld enighed med Dansk

Fisk ved Nybøl Nor

Vagn Gram: - Erhvervsfiskeriet er årsag til problemerne. Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund, Vandpleje Fyn, Havørred Fyn og Fiskegrejbranchen på Fyn. Det er stort set de samme der også var enige, da den gamle bekendtgørelse blev vedtaget. Dansk Amatørfiskerforening Vagn Gram

DIESEL

med overnatning i Fiskenæs ved Gråsten Du/I bor kun 10 meter fra vandet, og der kan fiskes fra kyst, bådbro eller egen båd.

Touching your heart Touching your heart Touching your heart Touching your heart

Touching your heart

Pris på værelse med bad og tekøkken er 400 DKK pr. person pr. nat. Ring og hør nærmere på priser for ophold pr. weekend, uge eller længere.

VI ER

VI ER

Rødbyhavn Motor& Maskinværksted ER SPECIALIST ORER OT

I MARINEM

Iee Christiansen

Fiskenæsvej 13 • 6300 Gråsten • Tlf. 30 70 14 74 iee@krophelsehelhed.dk • www.krophelsehelhed.dk

Alle former for kinarbejde t smede- & mas · Svejsning sam fiskeri · Hydraulik for ER SPECIAEMLIOTST ORER I MARIN

VI ER

54 60 51 5254 60 515452

ER IALISTRER SPECINEM OTO I MAR

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk

www.bjerregaardnet.dk Besøg vores ny butik på nettet og bliv overbevist om vores lave priser på garn, ruser mm. Alle vore priser er incl. moms!!! Tlf. 98 42 23 93

6


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Sportsfiskerne:

Fritidsfiskernes rusefiskeri er vigtigt og det bør derfor ikke begrænses! Sportsfiskernes høringssvar vedrørende Odense Fjord lægger op til enighed med flere organisationer Verden ser meget anderledes ud i dag i forhold til l999, hvor rammerne for den gældende bekendtgørelse for fredningsbælter rundt om Fyn blev formet. Det skriver Dansk Sportsfiskerforbund i sit høringssvar, der samtidig lægger op til fuld enighed med flere interesseorganisationers synspunkter til den nye bekendtgørelse, som er udsendt til høring hos de involverede parter. På foregående side kan du læse, hvad Dansk Amatørfiskerforening har af bemærkninger, og her har vi valgt et uddrag af det hørings svar som Danmarks Sportsfiskerforbund har udarbejdet som sit svar. Der er mange positive og sammenfaldne holdninger i det svar, sportsfiskernes miljøkonsulent Kaare Manniche Ebert har fremsendt til NaturErhvervsstyrelsen, bl.a. står der i et af afsnittene om Odense Fjord: Bifangst af ørreder er meget lille i kasteruser - med mindre de ulovligt placeres i vandløbenes udløb og dermed spærre for opgangen. Rusefiskeri er vigtigt for fritidsfiskerne, og bør derfor Ikke begrænses. Når de erhvervsmæssige muligheder begrænses i Inderfjorden, er der en reel risiko for, at redskaberne flyttes ud i den nordlige del af fjorden. Hvis ørrederne fanges der på deres vej mod åen, er der intet opnået. Vi vil derfor foreslå, at den nordlige del af Odense Fjord forbeholdes fiskeri, der udøves efter de regler, som gælder for det rekreative garnfiskeri. Det vil være visionært! Det økonomiske tab, som påføres erhvervsfiskeriet, er

desuden til at overse. Ikke kun i lyset af de beløb som et øget lystfiskeri vil kunne generere, men meget konkret, idet de to bierhvervsfiskere har en meget begrænset gennemsnitlig, årlig omsætning på kun 7414 kr. og 21.557 kr. i perioden 2009 til 2012. I høringen foreslås intet garnfiskeri i hele inderfjorden i perioden 1. december - 15. maj begge dage incl. Garnfiskeri med tre skrubbegarn à 45 meter er tilladt i perioden 16. maj - 30. november, begge dage incl. i den østlige del af fjorden. Skrubbegarnene skal være samme type, som hidtil er blevet brugt i fjorden af de rekreative garnfiskere. Brug af ørredgarn eller andre garntyper end de omtalte skrubbegarn er ikke lovlige i hele inderfjorden. Sportsfiskerne kræver ikke odderriste. Ørreden skal som allerede nu er gældende, være totalfredet i Inderfjorden fra l. oktober til første fredag i marts. I den nordlige del af Odense Fjord - nord for Inderfjorden og ud til de snævre farvand ved

Dansk Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent Kaare Manniche Ebert har udarbejdet forbundets høringssvar. Enebær Odde - skal der fiskes efter de gældende regler for udøvelse af rekreativt garnfiskeri. Det vil sige med tre garn og seks ruser. Denne regel skal også gælde erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere. Kaare Manniche Ebert skriver til slut, at forslag til ny bekendtgørelse - hvad angår forvaltningen af fiskeri i Odense Fjord - er formuleret 100 pct. i enighed med følgende interesseorganisationer:

Vandpleje Fyn, Havørred Fyn (og dermed samtlige kommuner i det gamle Fyn) Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og fiskegrejbranchen på Fyn. Opbakningen fra denne unikke og slagkraftige konstellation viser, at der er stor fokus på sagen, og at der eksisterer en oprigtig og konstruktiv indstilling til at gøre forvaltningen af fiskeriet i Odense Fjord så biologisk og bæredygtigt som muligt.

Odense Fjord er ud over at være et godt fiskevand tillige et meget smukt naturområde.

7


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Der er fortsat stærke kræfter i spil for at forbyde ålefangst Dansk Amatørfiskerforening fastholder de hidtidige principper i åleforvaltningsplanen og forventer ikke ændringer i den danske indstilling til EU-Kommissionen Ål i fulde bassiner - vil det være utænkeligt i fremtiden?

Hvordan er det gået med de mange foranstaltninger / indskrænkninger, der er indført med henblik på at forbedre forholdene for den europæiske ål, så den kan overleve og helst opnå forbedrede levevilkår? Den 31. januar var en række organisationer og interessenter af NaturErhvervsstyrelsen indbudt til et stormøde med henblik på at inddrage interessenterne i den videre proces vedrørende genopretning af bestanden af den europæiske ål og at få udarbejdet en rapport til EU-Kommissionen om, hvordan de gennemførte foranstaltninger havde indvirket på ålens tilstand – og om eventuelt yderligere stramninger skulle foreslås. På det seneste forretningsudvalgsmøde i DAFF den 16. februar redegjorde koordinator Vagn Gram for hans og Kaj Poulsens deltagelse i det ret

8

omfattende åleforvaltningsmøde, og han sagde, at Dansk Amat ørfiskerforening havde holdt fast i det regelsæt, som man hidtil havde arbejdet ud fra i Dansk Amatørfiskeriforening og som er gældende i dag. Han mente ikke, noget tyder på, at der vil ske ændringer for fritidsfiskeriet i den fremtidige plan for forvaltningen af ål i danske farvande - en plan som Danmark skal fremsende til EU-Kommissionen inden 1. juli 2013. Men der er stadig stærke kræfter i spil for at begrænse - eller helt forbyde - ålefiskeri i Danmark. Således toner Greenpeace helt klart deres mening i deres skriftlige oplæg og i deres kamp indtil nu for at stoppe salg af ål i supermarkederne under COOP, ligesom man forsøger at stoppe Superbest, som endnu sælger ål i sine butikker. Der bør gøres noget ved rusefiskeriet Vi ved ikke lige nu hvilke skriftlige indlæg, der er fremsendt inden den 21. februar til NaturErhvervsstyrelsen i debatten om den fortsatte danske holdning til fangst af ål, men det fremgår dog af ”Ferskvandsfiskeribladet”, at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark finder problemer med det ikke-erhvervsmæssige rusefiskeri i saltvand, som ministeriet må

finde en løsning på, for at opfylde ålehandlingsplanen. Ferskvandsforeningen for Danmark finder også, at kravet om ophør af brug af ålekister er ekspropriation af lodsejernes ejendomsret og historisk erhvervede rettigheder, hvorfor foreningen finder, at dette krav bør suspenderes. Såfremt kravet fastholdes, skal der ydes fuld økonomisk kompensation for denne uberettigede ekspropriation, skriver FfD i sit svar til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Skarv-kolonier bør begrænses Dansk Kystfiskerforening skriver i sit svar til NaturErhvervsstyrelsen i en meget grundig dokumentation for skarvens historie i Danmark ,at der er sket en væsentlig stigning i antallet af skarver i Danmark, samtidig med at der er sket tilbagegang i bestanden af den europæiske ål. Henrik M. Nielsen, der har udarbejdet skrivelsen, bemærker bl.a. en undersøgelse fra 2004, hvor der i Ringkøbing Fjord blev udsat 10.000 cwmærkede ål, og hvor det blev konstateret at skarver i løbet af fire måneder spiste 40-50 pct. af de udsatte ål, mens skarven også tog sig af 30-80 pct. af samtlige udsatte, mærkede smolt. Der henvises også til undersøgelse af Skov- og Naturstyrelsen i 1992-1994, hvor skarves samlede fødeforbrug alene i yngleperioden er opgjort til mindst 4700 tons fiske hvert år En reduktion af skarvkolonier i Danmark vil således ikke alene gavne ålebestanden, men vil også være en kæmpefordel for alle andre fiskearter, samt naturens balance i vore kystnære områder og fjorde.

Vil have stoppet al ålefangst i Danmark Når EU-Kommissionen til sin tid har fået et svar fra Danmark på grundlag af interessenternes indstilling, ligger der også hos Kommissionen et krav fra ti europæiske landes miljøorganisationer om at al ålefangst forbydes i Danmark og Sverige. De ti europæiske lande mener at landene omkring Østersøen har gjort et stort arbejde for at bevare den europæiske ål, men de mener dog af Danmark og Sverige ligefrem har saboteret denne redningsplan ved blot at fange de ål som andre lande arbejder for at bevare. Blandt de miljøorganisationer, der ønsker al ålefangst stoppet i Danmark, er Danmarks Naturfredningsforening som mener, at Danmark med et stop for ålefiskeriet, kunne opfylde EU's handlingsplan, så 450 tons gydemodne ål årligt kunne slippe videre ud i havet. I dag slipper kun 130 tons ål af sted mod gydestedet i Sargassohavet, hævder Danmarks Naturfredningsforening.

I 2012 var der en stigning af skarvreder i Danmark på 1.598, så det beregnede tal af skarvreder kom op på i alt 27.140.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Månedens udsalg HANDSKER Strik, grønne Før 4,50.- NU DKK Strik m/ dotter Før 5,00.- NU DKK Actifresh Marigold Ansell NU DKK

REJERUSER Varenummer 30860501BLY Rejeruse dobb. 160/4 med 10 mtr rad

2,50.2,00.10,00.-

FØR DKK 1.550.NU DKK

SAMMENSYEDE ÅLERUSER

990.-

REJERUSER

Varenr. 30120303. Model 80/7

FØR DKK 194.-

Termokedeldragt

Varenummer 30860540BLY Rejeruse 160/5 med 10 mtr. rad og 2x4 mtr. arme

NU DKK

FØR DKK 329.-

FØR DKK 1.950.-

NU DKK

NU DKK

158.-

ACE GARNHALER 12/24 volt. Løfteevne: 110 kg. Egenvægt: 12,0 kg. Lev. incl. standard beslag, kabel og sikring Varenr. 45320161

FØR DKK 23.PR. PAR NU KUN DKK

4.999.-

FØR DKK 280.-

199.-

AFKLIPPET RUSENET

TRETORN KOSTER

TIL 80/20 RUSER TIL 1 SÆT

Støvler 4816138-4816147 Kun str. 40 og 47

FØR DKK 188.-

FØR DKK 499.-

NU DKK

NU DKK

148.-

0,25, 55 mm, 14,5ma, 1500kn Varenr. 101400016J

220.-

NU DKK

199.-

ARBEJDSDRAGT m/ REDNINGSVEST

PR. STK. FØR DKK 899.-

20.40.50.-

75.-

PR. STK.

KI Elements Te’Havs. Fuldautomatisk redningsvest. Varenr. 5003260.

MONTERET ØRREDGARN

NU DKK

20.-

REDNINGSVEST

FILMREB PP

50 mtr. rulle 3 mm Varenr. 97280021 NU DKK 8 mm Varenr. 97280030 NU DKK 10 mm Varenr. 97280035 NU DKK

PESCA budget, god kvalitet Str. S-3XL. Kun busseronner.

2 ruser, 1 rad 8 mtr. 11-14-17-18 mm nylon net nr. 4

Varenr. 4817642-45. Str. 42-46

990.-

GUMMITØJ

Type 610. Min. 10 par

PESCA AJ SPORT WADERS

NU DKK

199.-

SHOWA HANDSKER

FØR DKK 6.790.NU DKK

Varenummer 4814065-4814075

699.-

Te’Havs fra Kl Elements. M/ thermo foer. Str. M-XXL Varenr. 5019105-5019108

FØR DKK 1.998.-

1.599.-

MONTERET TOGGEGARN

NU DKK

0,30, 68 mm, 20,5ma, 2000kn Varenr. 1091345016DIF

JAKKE m/ REDNINGSVEST

NU DKK

390.-

Te’Havs 150. Varenr. 5019109-5019113

Tilbuddene er gældende frem til 30. marts 2013. Alle priser er excl. moms. Levering ufranko. Ved ordre under DKK 500,00 pålægges gebyr på DKK 50,00. Der tages forbehold for mellemsalg og trykfejl.

Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 Hvalpsund 9640 Farsø, Denmark

FØR DKK 1.849.NU DKK

1.499.-

Tlf.: +45 98 63 81 88 Fax: +45 98 63 82 03 www.hvalpsund-net.dk info@hvalpsund-net.dk

9


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

LIDT AF HVERT - om stort og småt Prins Henrik fik flot helleflynder på 27 kg I begyndelsen af det nye år blev der fanget overraskende mange flotte helleflyndere i Skagerrak, og til Strandby kom flere kuttere ind med eksemplarer på omkring 100 kg. Ialt blev der på et par dage landet næsten 4000 kg. helleflyndere i Strandby. Fiskerne i Strandby var imidlertid ikke de eneste der fik glæde af de store fladfisk i danske farvande, idet et eksemplar også kom til Amalienborg. Den hørte dog ikke til de største, men 27 kg er nu også en ganske pæn størrelse på en fladfisk, og det

Dansk database holder styr på Europas fisk Det internationale Havundersøgelsesråd ICES skal rådgive europæiske fiskeforskningsinstitutter Det bliver aldrig nogen nem opgave at tælle fiskene i havet. Men frem over får Europas biologer og forvaltere en håndsrækning fra en ny database udviklet af DTU Aqua. Det fortæller DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer i et nyhedsbrev. Kan man fiske torsk fremover i den østlige Østersø? Og hvor er sildene henne? Det får Europas fiskeribiologer fremover nemmere ved at dele data og beregninger til at give svar på. Det internationale Havundersøgelsesråd, ICES, har nemlig valgt at adoptere databasen FischFrame, som er udviklet af DTU Aqua i Danmark. Databasen bliver havundersøgelsesrådets fælles redskab til håndtering af data for Øster-

10

søen, Nordsøen og Nordatlanten. Den kommer til at rumme alle de store mængder af data om fiskebestandenes tilstand og om fiskeriet, som hvert år bliver indsamlet af de europæiske fiskeriforskningsinstitutter. Det internationale Havundersøgelsesråd ICES er den videnskabelige organisation, som planlægger og koordinere overvågningen af de europæiske fiskebestande, bl.a. for at kunne rådgive EU's politikere om det fremtidige fiskeri. Rådgivningen foretages på baggrund af de data, som hvert år bliver indsamlet med havundersøgelsesskibe som det danske ”Dana”, via landingsstatistikker og fiskernes logbøger samt fra målinger af fisk i fangster på kommercielle fartøjer og i fiskerihavne.

var lige netop den størrelse, den helleflynder havde som Prins Henrik fik forærende af en af sine kongelige hoffotografer, Jørgen Kølle, Næstved. Fotografen var blevet tilbudt fisken af en god ven, der er fiskeskipper på Rømø og havde bedrevet fangsten af to helleflyndere i Skagerrak. Prins Henrik var ikke vanskelig at overtale, og så tog fotografen turen fra Næstved til Rømø, lagde den store fiske i bagagerummet - og så lige en tur over Amalienborg, hvor det blev til en rigtig god fotoserie, hvor ikke bare Prinsen og helleflynderen

blev foreviget, men tillige Prinsens to begejstrede børnebørn, prinserne Felix og Nikolai. Sådan stod det i hvert fald at læse i "Sjællandske" den 15. januar 2013.

Tag kameraet med på fiskeri

Søstjerner som fangstobjekt i Limfjorden

Ta`kameraet med på fiskeri! Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Fiskeriforening til landets fiskere, oplyser DR P4 Bornholm. Mange kystfiskere oplever sælproblemer, og derfor har foreningen taget kontakt til Naturstyrelsen for at høre om mulighederne for at justere sælbestanden. Naturstyrelsen har dog afvist at indføre regulering i de indre danske farvande, fordi der allerede foreligger en forvaltningsplan på sæler. Derfor beder fiskeriforeningen nu fiskerne om at tage billeder af de skambidte fisk og de ødelagte garn. Den dokumentation er guld værd, når Danmarks Fiskeriforening holder et nyt møde med Naturstyrelsen om sælproblemerne, oplyser den bornholmske radiostation.

Søstjernerne æder flere blåmuslinger end der fanges af fiskere i Limfjorden, og derfor prøver Limfjordens muslingefiskere nu at starte et fiskeri efter søstjerner med det formål at holde bestanden i ave. Der er i tidligere tider fanget mange søstjerner i Limfjorden og for mere end 30 år siden foregik et omfattende fiskeri efter søstjerner. Derfor har fiskerne nu indledt et samarbejde med fiskemelsfabrikken Triple Nine i Tyborøn. Hvis det fremover skal kunne betale sig at fiske søstjerner i Limfjorden, så skal de også kunne afsættes til fremstilling af proteinrigt fiskemel, siger Limfjordsfiskernes formand, Benny Andersen, til DR/P4 Midt-og Vestjylland.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

DAMEX

FISKEFLÅMASKINE DAMEX FISKEFLÅMASKINE 80% rustfrit stål + 20% aluminium Vægt: Længde: Bredde: Højde: Knivbredde:

6,0 kg 25 cm 30 cm 10 cm 21 cm

kr. 4.500 + moms

• Strålerør af hydraulikrør rustfrit stål. • Kuglelejer rustfrit stål. • Ballofix - skruer og møtrikker rustfrit stål. • Fiskeflåmaskinen leveres el-poleret. • Let at installere – der kræves blot rindende vand. • Leveres i 2 typer: A) Højre hånd // B) Venstre hånd

DAMEX FISKERENSEBORD 100% rustfrit stål Størrelse: Højde: Vægt:

33 x 66 cm 86 cm 12 kg

kr. 1.500 + moms

Numitvej 27 · 6960 Hvide Sande · Tlf. +45 97 52 06 33 · daconet@daconet.dk

www.daconet.dk

11


Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Landsorganisationens ledelse

Midlertidigt forretningsudvalg Koordinator Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg 20 16 74 37 vgram@live.dk

Landskasserer Erling Lund Jørgensen Toftevej 37, 6051 Almind 75 56 18 87 - erlinglj@stofanet.dk

Økonomiansvarlig Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby kop@dignet.dk

Landssekretær Erik Kruse Kristensen Cedervænget 6, 9210 Aalborg SØ 98 14 24 54 - 23 62 09 19 ceder@vip.cybercity.dk

Formand Kreds 3 Bjarne S. Nielsen Skåningevej 35, 4773 Stensved 55 38 63 80 - nielsen.bjarne.s@gmail.com

Formand Kreds 9 Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby 30 66 50 57 - kop@dlgnet.dk

Formand Kreds 10 Frederik Svendsen Fjordgade 8, 9240 Nibe Tlf. 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk

Kontaktpersoner Medlemskontor Frederik Svendsen Fjordgade 8 9240 Nibe 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk

Miljøkonsulent Ole G. Norden Andersen Store Rørbækvej 55 3650 Ølstykke Tlf. 47 10 05 60 luscus@mail.dk

Søsportens Sikkerhedsråd Flemming Hørsted Zion 43, 8420 Knebel Tlf/fax: 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk

Friluftsrådet Bjarne Nielsen Skåningevej 35 4773 Stensved 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s@gmail.com

Tryg-forsikringen Anmeldelse af ulykke skal foretages senest 48 timer efter at den er indtruffet. Henvendelse til forsikringsselskab eller til Danske Fritidsfiskeres kontaktperson: Bjarke Theissen, Kolding, tlf. 75 50 16 23 eller 22 3715 41. Medlemmer af DAFF er dækket af forsikringen ved alle former for fiskeri, f.eks. også fiskeri fra turbåde og i put&take-søer.

Webmaster Børge Pedersen e-mail: pedersen-denmark@bjp-media.dk

Fiskeriudvalg Jens Vangsgaard Nellikevej 2, 9310 Vodskov 98 29 39 57 – jenel@privat.dk

Økonomiudvalg Benny Villadsen Solvej 43, 7120 Vejle Ø 75 71 11 30 – sol43@city.dk

Salg af fiskeudstyr m.v. Kaj Poulsen Skulsballevej 12, 7140 Stouby 30 66 50 57 – kop@dlgnet.dk

Projektudvalg Vagn Gram Fruens Løkke 49, 5600 Faaborg 20 16 74 37 – vgram@live.dk

PR-udvalg Kontakt et medlem af det midlertidige forretningsudvalg

Bladudvalg Kontakt et medlem af det midlertidige forretningsudvalg

Udvalgsformænd

12


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Kreds- og foreningsadresser

Formand Ebbe Lous Toldboden 5, 4581 Rørvig formanden@daff4581.dk Roskilde Fritidsfiskerforening www.fritidsfiskerne.dk Formand Jan Rasmussen Cedervej 13 Kyndeløse Sydmark 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 40 56 70 jan@fritidsfiskerne.dk

Kreds 1

Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 54 72 chalto@mail.tele.dk Dansk Amatørfiskerforening Bornholm afd. Kontaktperson/kasserer: Torben Larsen Lille Myregårdsvejen 5 3720 Åkirkeby Tlf. 56 97 54 72 chalto@mail.tele.dk

Kreds 2

Kredsformand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 87, 4070 Kirke Hyllinge 25 31 92 12 / tbc@esnord.dk Alleshave Bådelaug Formand Kaare Madsen Arendalsgade 4. 1. 2100 Kbh Ø Mobil 25123804 Kaaremadsen@sol.dk Dansk Amatørfiskerforening Hundested afd. Formand Mogens Rørbye-Nielsen Klitgårdsvej 8 3390 Hundested mobil 27 57 22 75 Sejerø Fritidsfiskerforening Formand Kurt Pedersen Kongstrupvej 22, 4592 Sejerø Tlf. 59 59 04 08 nylykke@mail.tele.dk

Se også www.fritidsfiskeri.dk under menupunktet Lokal­afdelinger

Holbæk Fritidsfiskerforening Leif Hansen Leddet 3, 2 th. 2600 Glostrup Tlf. 29 65 06 10 Dansk Amatørfiskerforening Rørvig - www.daff4581.dk Rørvigvej 27 4500 Nykøbing Sjælland Tlf. 21 82 63 09 kassereren@daff4581.dk

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug Formand Anette Hansen Havesvinget 5 , 2950 Vedbæk Tlf. 45 66 40 61 jaltoft@email.dk Fritidsfiskerne Brøndby Havn Formand Michael W. Bendtzen Hovedgaden 377 st.v. 2640 Hedehusene Tlf. 44 99 90 98 mika@info.dk Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Iver Krogager Stormøllevej 48 4600 Køge Tlf. 40 40 48 06 acik@kabelmail.dk Fritidsfiskerlauget Taarbæk Havn Formand Kurt Frederiksen Taarbæk Strandvej 64 A 2930 Klampenborg Tlf. 39 63 08 54 kuglelynet@gmail.com Frederikssund Fritidsfiskerforening www.fr-sundfritidsfiskeri.dk Formand Hardy Pedersen Havrevænget 70 4050 Skibby Tlf. 22 75 36 76 hardoehanne@tiscali.dk

Kreds 3

Kredsformand Bjarne Nielsen Skåningevej 35 4773 Stensved Tlf. 55 38 63 80 nielsen.bjarne.s@gmail.com Dansk Amatørfiskerforening Sydsjælland afd. Formand Kurt Hansen Slåenvej 8, 4700 Næstved Tlf. 55 73 26 51 k.hansen@email.dk Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening www.fritidsfiskerisydvest.dk Formand Henning Jørgensen Mosevangen 7 4220 Korsør Tlf. 20 84 21 14 he-j@c.dk Stevns Fritidsfiskerforening Formand Bent Jensen Hærvejen 18 Højrup 4660 St. Heddinge Tlf. 56 50 29 92 (20 21 67 78) Dansk Amatørfiskerforening Lolland/Falster afd. Formand Louis Jubelsky Godthåbsvej 10, Keldernæs 4952 Stokkemarke Tlf. 2086 8648 daff.lolland-falster@mail.dk Bøgestrømmen/Præstø Fjord Formand Bjarne S. Nielsen Skånningevej 35 4773 Stensved Tlf. 5538 6380 Mob 2927 2125 nielsen.bjarne.s@gmail.com

Gershøj Fritidsfiskerforening Formand Thomas Finn Bierberg-Christensen Gershøjvej 87 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 25 31 92 12 tbc@esnord.dk

13


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Kreds 4

Kredsformand Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Dansk Amatørfiskerforening Nordfyn Formand Jørgen Pedersen Krogsbøllevej 89 5450 Otterup Tlf. 64 87 18 40 Faaborg Amatørfisker­forening Formand Vagn Gram Fruens Løkke 49 5600 Faaborg Tlf. 20 16 74 37 vgram@live.dk Amatørfiskerforeningen Sydfyn Formand Poul Erik Andersen Bregnedalsvej 22 5700 Svendborg Tlf. 62 21 66 77 Dansk Amatørfiskerforening Langeland/Ærø Gert Hansen Sødalsvej 8, Illebølle 5900 Rudkøbing Tlf. 62 57 16 92 Dansk Amatørfiskeriforening Assens afd. Egon Johansen, Baronvej 11, 5610 Assens Tlf. 64 71 46 77 egon.johansen@dlgmail.dk Middelfart Amatørfisker­forening Formand John Hansen Majsvej 6 5500 Middelfart Tlf. 64 41 28 12 john.hansen5500@stofanet.dk

Kreds 5

Kredsformand Svend Matthiesen Midtkobbel 24 B 6440 Augustenborg Tlf. 30 90 40 60 sv.matthiesen@gmail.com Amatørfiskerforeningen for Sønderjyllands Amt Formand Svend Matthiesen Midtkobbel 24 B 6440 Augustenborg Tlf. 74 43 27 06 sv.matthiesen@email.dk

Kreds 10

Kredsformand Frederik Svendsen, Fjordgade 8, 9240 Nibe mobil 23 30 14 39 frederiksvendsen@live.dk Nibe og Omegns Fritidsfiskerforening Formand Jesper Boas Therkildsen, Søndergade 5, 9240 Nibe Tlf. 48 41 35 40 / 61 28 35 40 lauraogjesper@mail.dk

Kreds 9

Kredsformand Kaj Poulsen Skulsballevej 12 7140 Stouby Telf. 30 66 50 57 Mail. kop@dlgnet.dk Dansk Amatørfiskerforening Horsens afd. Jens Harry Christensen Eriknauervej 21 8700 Horsens Tlf. 75 65 31 58 jensharry@stofanet.dk Bjerre Herred Amatørfiskerforening Formand Kaj Poulsen, Skulsballevej 12, Vrigsted, 7140 Stouby . Tlf. 30 66 50 57 kop@dlgnet.dk Vejle og Omegns Amatør­ fiskerforening Formand Leif Struve Christensen Ingemannsvej 8, 7100 Vejle Tlf. 75 83 21 54 leifsc@stofanet.dk

14

Fredericia Amatørfisker forening Formand Torben Jakobsen Hjortevej 5 7000 Fredericia Tlf. 25 62 57 36

Aalborg Ny Fiskerforening Formand Michael Brandi Astavej 1, 9280 Storvorde Tlf. 98 32 61 14 brandi1309@hotmail.com Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforening www.syklubben.dk Formand Anja Thomsen Østkystvejen 328 B 9300 Sæby Tlf. 96 96 42 33 poulanja@gmail.com

Rønhøjvej 18, P.B. 111 8300 Odder Tlf. 86 54 22 33 Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening Formand Eggert Falck Skansevej 7, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 03 45 ulla.falck@gmail.com Århus og Omegns Amatørfiskerforening Formand Erik Frölich Nordvangsalle 8a, 8250 Egå Tlf. 86223410 mobil 21473541 efrl@privat.dk Dansk Amatørfiskerforening Skødshoved og omegn Formand Jens Kr. Meller Thomsen Tved Kirkebakke 6A 8420 Knebel Tlf. 86 35 16 33 jens@meller-thomsen.dk

Sydslesvig

Kontaktperson: Peter Huber Rehrstrasse 20 D 21 438 20 Brakel Ldkr. Hamborg Tyskland Tlf. 004941 855

Stof til bladet Kreds 11

Kredsformand Flemming Hørsted Zion 43 8420 Knebel Tlf./fax. 86 35 23 86 flehors@dlgtele.dk Hou/Odder/Samsø Amatørfiskerforening Formand Preben Kristoffersen

Husk at stof til bladet skal sendes til denne e-mail-adresse: Henviol@dlgtele.dk Eller pr. post til: DANSKE FRITIDSFISKERE Halsebyvej 30 4220 Korsør


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Forretningsudvalget skriver: Her den 3. marts er foråret i sigte, solen stråler fra en skyfri himmel. Det giver grobund for en god dag , hvor humøret ligger i den høje ende - man ser mere lyset i fremtiden, også for det rekreative fritidsfiskeri. Forretningsudvalget får gode meldinger fra de af vore medlemmer der repræsenterer os i de offentligt nedsatte udvalg og møder, som de har deltaget i siden sidste blad udkom. Jeg har også selv haft gode oplevelser, eksempelvis Odense Fjord bekendtgørelsen, hvor vi sammen med fritidsfiskerne, sportsfiskerne på Fyn og Dansk Sportsfiskerforbund, Vandpleje Fyn m. fl.indsendte fælles høringssvar . Det ulovlige fiskeri i fredningszoner både lystfiskeri og

ulovligt erhvervsfiskeri med garn og ruser fortsætter. Det er uheldigt, ja, skadeligt for almenhedens syn på fiskeriet som helhed, jeg føler virkeligt, at dem der fisker ulovligt ”stjæler” fisk fra dem som fisker lovligt og indbetaler deres fiskebidrag , som jo bliver brugt til at forbedre fiskebestandene med i form af habitats forbedringer og yngeludsætninger. Jeg håber da, at dem der fisker ulovligt får en dårlig samvittighed når naboerne bliver bekendt med deres ulovligheder. Der vil nok også i år blive udsat åleyngel, men igen er det i ferskvand der bliver udsat flest, i.h.t krav fra EU, forstå det hvem der kan. Det er bevist at ål udsat i saltvand har en større overlevelses procent end

Fire fiskeorganisationer vil samarbejde i udvalg Søger NaturErhvervsstyrelsen om nedsættelse af udvalg Fire danske fiskeriorganisationer har i nogen tid holdt fælles møder med henblik på at få etableret et udvalg, der kan samarbejde med forvaltningen af det rekreative fiskeri. De fire landsorganisationer er Dansk Fritidsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Amatørfikserforening. De fire organisationer har netop fremsendt en bekræftelse til NaturErhvervsstyrelsen om at de nævnte fire foreninger har besluttet at anmode styrelsen

om i regi af NaturErhvervsstyrelsen at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med forvaltningen af det rekreative fiskeri. Forud er gået et fælles møde i sportsfiskernes hus i Vingsted, hvor man først og fremmest holdt fokus på, hvad man er enige om. I første omgang vil man se på love og regler for det rekreative fiskeri som helhed. Måske kan man få NaturErhvervsstyrelsens embedsmænd til at ”vende” de eksisterende og vurderer, hvorvidt der er grundlag for ændringer til fordel for fællesskabet.

ål udsat i ferskvand. Logikken mangler! Der er ved at være en stor interesse for at lave kunstige rev mange steder igen, et resultat af fritidsfiskernes vedholdende arbejde med muslinge- og stenrev som forsøg - og med positive resultater. Vi er som noget nyt gået i front med at få begrænset ødelæggelser af havbunden i de kystnære områder , og er ved at etablere et samarbejde/netværk med andre Blå/ Grønne organisationer. Det er Flemming Hørsted, Kaj Poulsen, Bjarne Nielsen, Frederik Svendsen og den nye kredsformand i kreds 2, Thomas Finn Bierberg-Christensen, der går i front og etablerer netværk, som platform for vores videre virke på dette område.

!

Jeg håber, at I ude i lokalforeningerne bakker op omkring de af vores medlemmer som bruger meget af deres fritid til at arbejde for vores fælles interesse for fritidsfiskeri og får skabt respekt omkring det rekreative fiskeri i sin helhed. Koordinator Vagn Gram

Ny side med vigtige telefonnumre på vej

Det har desværre viste sig, at der har været en del fejl i siden med ”Vigtige telefonnumre til fiskeriets myndigheder og organisationer”. Dertil kommer at oversigten over ”Mindstemål i saltvand” og ”Fredningstider i saltvand” har været skrevet med så små typer, at man selv med gode læsebriller har haft svært ved at orienterer sig om mindstemål og fredninger. Derfor vil vi til næste udgave af bladet bygge en helt ny side op med korrekte informationer. Har du ønsker om telefonnumre eller andre vigtige informationer, du mener vi bør medtage, så kontakt snarest redaktionen.

Nødstedt ejer eller bortkommet båd? En tom båd, kano, kajak eller et surfbræt kan være tegn på en ulykke. Derfor bør du mærke dit fartøj med navn og telefonnummer. Det hjælper Søværnets Operative Kommando med at identificere ægte nødsituationer og forebygge unødvendige eftersøgninger. TrygFonden har produceret en vind- og vandsikker mærkat i refleksmateriale, der gør det nemt at kontakte dig, hvis dit fartøj bliver væk. Mærkaten er gratis og kan bestilles på respektforvand.dk

9494 soemaerk-ann_182x57_1-korr.indd 1

Navn: Mobilnummer: Ekstra telefonnummer:

25/09/12 15.55

15


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 1

Fredede havørreder på Bornholm På Bornholm er der særlige fredningsbestemmelser for havørreder. Fra og med den 16. september til og med den 28.(29.) februar er alle ørreder i gydedragt (brune fisk) fredet. Dette betyder, at fanger du i

nævnte periode fredede havørreder, skal de nænsomt genudsættes. Dette gælder uanset fiskenes konditions- og helbredsmæssige tilstand. I perioden 16. september til 16. januar er alle ørredførende åer på Bornholm fredet, de tre

største (Blykobbe, Øle og Læs Å) helårsfredede. Dette betyder, at der ikke må fiskes nærmere end 500 meter fra begge sider af å-udløbet i havet. Fredede åer: Muleby-Bagge Å, Kæmpe Å, Kampeløkke Å, Tejn Å, Møllegårds Bæk, Døndal Å, Bobbe Å, Melsted Å, Kobbe Å, Kelse Å, Risebæk, Sølyst Bæk, Henrikebæk, Grødby Å. Lille Å, Vellens Å, Byåen - samt de tre helårsfredede åer.

KREDS 2

Hornfiskekonkurrence i Gershøj med jægerne Den 22. juni er der havnefest med fisk fra fjorden Gershøj Fritidsfiskerforening holder trods sin unge alder fast i traditionerne, men hornfiskekonkurrencen vil der dog muligvis lavet lidt om på, så den kan gennemføres sammen med jægerne. Tidligere har både fritidsfiskere og strandjægere holdt hver sin årlige hornfiskekonkurrence, men det har knebet med at samle konkurrencedeltagere - og sandelig ikke mindst sponsorer til to ens konkurrencer med kun et par ugers mellemrum. Derfor vil man forsøge i år at slå de to konkurrencer sammen til en fælles for de to foreninger. I forbindelse med den årlige havnefest, der i år foregår lørdag den

22. juni arrangerer fritidsfiskerne i Gershøj igen i år en udstilling med fisk fra fjorden. Specielt til glæde for børnene opstilles optimistjoller med alle former for fjordens fisk og krebsdyr, som kan fanges med net. Rejerne kan børnene få kogt og dermed følge processen fra fangst til mad. Der vil også blive lavet en Ålefangst/-konge konkurrence for børnene. Der arbejdes også i øjeblikket på at få sat mere pighvarrer yngel og små ål ud. Lige nu ved man ikke hvornår disse begivenheder eventuelt kommer til at finde sted, men mange gode kræfter arbejder for sagen.

JOLLER

Classic 510

Se både på: enter.dk sbaadc es .v www tfyndstrombatar. se an .s w w og w Autoriseret værksted Skovløkken 12, Føns · 5580 Nørre Åby · Tlf. 64 42 16 76 Mail: butik@vestfynsbaadcenter.dk

16

Fra havnefesten i Gershøj 2012

Rapport om udsætning af pighvarrer i Roskilde Fjord Se hele rapporten på www.fritidsfiskeri.dk Den helt store begivenhed for fritidsfiskerne i Gershøj i 2011 var uden tvivl udsætning af 30.000 stk. pighvarrer den 22. september. Fritidsfiskerne havde fået biologerne fra DTU Aqua gjort interesseret i et udsætningsprojekt med henblik på måske at kunne fange nogle pighvarrer i perioden, hvor der ellers er stop for stort set den eneste fiskeart, der kan fanges i Roskilde Fjord, nemlig ålen. Med Claus Sparrevohn og Hanne Nicolajsen som ansvarlige for projektet - og med praktisk hjælp fra fritidsfiskerne i Gershøj - blev de mange små fladfisk sat ud, og

nu foreligger der fra Hanne Nicolajsen en omfattende og meget interessant rapport om projektet. Der er udførlige beskrivelser, mange foto samt en masse tabeller og kort der omhandler projektet. Der er stadig brug for hjælp fra fiskerne, bl.a. for at få løst spørgsmålet om, hvorvidt de udsatte pighvarrer har været draget på vintertogt i Kattegat - og om de er vendt hjem til Roskilde Fjord igen. Gå ind på www.fritidsfiskeri.DK og læs hele den spændende og udførlige rapport.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Ny kredsformand er trukket i arbejdstøjet Thomas Finn Bierberg-Christensen fra fritidsfiskerne i Gershøj har i en månedstid fungeret som kredsformand i Kreds 2, og lørdag den 2. marts blev han officielt valgt på kredsgeneralforsamlingen i Køge. Thomas blev valgt uden modkandidater. Til kredsnæstformand valgtes Erling Rasmussen, Køge, og som kredskasserer valgtes Jens Sydney Jensen, Frederikssund. Den nye kredsformand oplyser, at der desværre kun var mødt repræsentanter fra halvdelen af kredsens foreninger, og der var desværre også blandt de fremmødte flere der var negative og ikke så særlig lyst på fremtiden

for fritidsfiskeriet, bl.a. også på grund af de seneste års udskiftninger på posterne i landsledelsen. - Jeg synet det er utroligt vigtigt, at vi får slået fast, at skuden nu er rettet op og at vi kun ser fremad, sagde Finn Bierberg-Christensen efter formandsvalget. Han fortæller også, at han har lovet at komme ud i lokalforeningerne til deres forårsgeneralforsamlinger og fortælle dem, at der nu er kommet styr på landsforeningen. Den nye kredsformand fastslog også vigtigheden af at få forklaret medlemmerne, at det p.t. er det helt rigtige at fortsætte med et forretningsudvalg.

Finn Bierberg-Christensen - ny kredsformand, klar til at tage ud i lokalforeningerne og berette om gode nyheder.

KREDS 3

Sydvestsjællands amatørfiskere undersøger mulige byggeplaner Det var først under punktet ”eventuelt” der kom gang i diskussionen på generalforsamlingen tirsdag den 5. marts i Sydvest Sjællands Amatørfiskerforening i klubhuset ved Vasebro i Skelskør. Alt var hidtil gået hurtigt og uden problemer, da Erik Godsk kom med et forslag om, at foreningen undersøgte mulighederne for et klublokale fiskeredskabs huse - og ovenpå en slags fugletårn, hvorfra turister og fuglefolk skulle kunne nyde det ret omfattende fugleliv i området. Projektet vakte interesse, men der var naturligvis mange uafklarede problemer, ikke mindst om det overhovedet ville være muligt at få lov til at bygge så tæt på Vasebro, fordi området

ligger i naturområde muligvis omfattet af regler om strandbyggelinjer m.m. Snakken frem og tilbage endte med, at forslagsstilleren fik overdraget problemet med at finde ud af, hvordan Skov-og Naturstyrelsen muligvis ville stille sig til en form for byggeri på Vasebro. På generalforsamlingen aflagde formanden, Henning Jørgensen, en kort beretning og omtalte god slutning til foreningens arrangementer. Regnskabet blev forelagt af kassereren Lars Jeppesen og viste et overskud på ca.10.000 kroner og en beholdning å 21.191 kr. Lars Jeppesen genvalgtes til kasserer.

Fremmødet var stort - og de gule ærter smagte.

Gule ærter og Fiskerikontrollen samlede mange Tirsdag den 29. januar havde Dansk Amatørfiskerforening Kreds 3, Lolland/Falster afdeling tre ting på sin dagsorden, og der var mødt 50 medlemmer op. Først nød man de veltillavede ”gule ærter", som familien Hans igen i år stod for. Bagefter var der besøg af Fiskerikontrollen fra Roskilde som fortalte lidt om de nye regler. Stor var glæden over, at det nu var tilladt at have en reserve-ruse med i båden.

Der blev også spurgt ind til bødestørrelser, og der var afklaring om, at pensionister fik 50 pct. rabat, hvis det skulle gå så galt. Der var i øvrigt så stor spørgelyst til Fiskerikontrollen, at den efterfølgende generalforsamling blev forsinket et kvarters tid. Med venlig hilsen Louis Jubelsky Formand for Lolland/Falster afdeling.

17


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

KREDS 4

Faaborg Amatørfiskerforening bygger for 700.000 kr. på havnen Formidlingscentret kommer til at koste foreningen 40.000 kr. om året i driftsudgifter

Her ender store dele af Nørre Lyndelse Plejehjem som fast grund for amatørfiskernes formidlingscenter.

Faaborg Amatørfiskerforening går en travl og spændende tid i møde, idet der i løbet af foråret for alvor bliver taget fat på opgaven med at etablere et formidlingscenter og klubhus på havnen i Faaborg. Det var formanden, Vagn Gram, der på afdelingens generalforsamling den 22. januar på Falsled Gamle Skole kunne afsløre de kommende måneders store aktivitet med at få gennemført foreningens store projekt til ca. 700.000 kroner på havnen. - Vi har indgået aftale med Faaborg Havn, Faaborg Midtfyns Kommune samt træskibspladsen Marna, oplyste Vagn Gram i sin beretning. Aftalen går i store træk ud på, at havnen lader arealet på ca. 900 m2 opfylde, kommunen får etableret forsyningsledninger, hvorefter Faarborg Amatørfiskerforening kan overtage arealet og lade bygge flytbare bygninger, dvs. at de skal bygges på punktfundamenter.

Akvarier og klækkeri Planen er at købe en lidt brugt pavillon på 48 m2, 1 stk. koldskur på 60m2 + 18 m2 depotrum samt ni stk. fiskerhuse på 5 m2 stykket til udlejning. Desuden skal der opstilles en røgeovn, en grill, et slagterbord med udslagsvask, store og små akvarier samt et klækkeri til udklækning af de fiskearter som findes i vores geografiske område. Det er også meningen, man vil søge en fiskemester til at varetage arbejdet i det meget spændende projekt.

Amatørfiskerforeningens formand og ihærdige initiativtager, Vagn Gram, viser her placeringen af bygningerne på den grund, kommunen har stillet til rådighed.

18

- Vi har valgt at kalde vores nye sted for et formidlingscenter, sagde Vagn Gram, og han fastslog på generalforsamlingen, at man gjorde det af både økonomiske og praktiske årsager. Dels for at få byggeriet finansieret, dels for at få tilskud til driften. Driftsudgifterne er blevet beregnet til 40.000 kr. om året, hvoraf man kan få de 20,000 kr. i lokaletilskud fra kommunen. Man regner med selv at få indtægter ved lokale arrangementer, samt 6.250 kr. fra Blå Flag (Tips- og lottomidlerne) Formanden kunne oplyse, at byggeriet var beregnet at ville koste 700.000 kr. som søges finansieret igennem fonde og en del egenkapital. - Vi skal dog sikre os en ”buffer” til at stå imod med. Da alt er nyt, kan der godt komme lidt uberegneligt, sagde han. Driftsoverskud på 42.603 kr. Vagn Gram kunne i øvrigt udtrykke stor tilfredshed over det forløbne år. Mange aktiviteter, mange besøgende til foreningens arrangementer, hvilket så havde udmøntet sig i et driftsoverskud på 42.603,00 kr. som bl.a. er anvendt til udskiftning af en ny trailer samt nyt udstyrsgrej. Der er nok nogle, der vil sige, at vi er lidt for rundhåndede med

indkøb af nyt grej, men en væsentlig del af vore indtægter er udgiftsbestemte, forstået på den måde, at vi får kun penge, hvis vi investerer fremadrettet. Til bestyrelsen genvalgtes Carsten Petersen for et år(mod at der findes en afløser), genvalgt blev også Poul Nielsen. Det meste af generalforsamlingen kom til at handle og bygning af det nye klubhus og informationscenter, og man var da også så langt fremme, at der blev taget stillig til, at koldhus og fiskehuse skal opføres i svenskrød og vil blive udført af erhvervsskolen i Svendborg. Man talte også om, at der allerede nu skulle kunne skrives op hos formanden, hvis man var interesseret i at få rådighed over et fiskehus. Til opfyldning af arealet, hvor DAFF får til huse, anvendes nedrivningsmaterialer fra Nørre Lyndelse Plejehjem, og man har også planer om, at der på sigt anlægges anløbsmoler, mens der i første omgang kun anlægges en bro til ilandsætning af aflæsning af fisk og materiel. Som noget helt specielt vil det gamle” Gedser Rev” fyrskib få plads ved den ydre mole. Fyrskibet er i sin sid bygget i Faaborg, og kommer nu til at ligge tæt ved det gamle træskibsværft, hvor det blev bygget.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Krabbeklapperi på tre campingpladser I den kommende sommer har medlemmer af Faarborg Amatørfiskerforening tilbud at møde op på tre campingpladser og at lave ”Blå Flag-fremstød” og dermed underholdning og demonstrationer for børn og voksne. Ved de i alt 17 besøg vil der ikke mindst blive mulighed for at prøve at klappe en krabbe eller andre fisk. Foreningen har anskaffet sig en flot lukket trailer, så man kan medbringe både fangstudstyr, akvarier og kogeudstyr. Campingpladsbesøgene indledes langfredag den 29. marts i Bøjden Strandcamping, og videre besøges Falsled Strandcamping og Nab Camping - sidste arrangement bliver den 16. oktober i Bøjden, hvor der også serveres krabbesuppe, krabbevæddeløb m.m.

Rolig generalforsamling i Nordfyn DAFF Nordfyn har holdt generalforsamling den 14.0213 på ”Ungarsk Vinstue” i Odense med dagsorden ifølge lovene. Aller der var på valg modtog genvalg. Mødet foregik i go ro og orden. Med venlig hilsen Jørgen Pedersen

Tovholder på waders-kurset, Frederik Svendsen.

KREDS 10

God ide i Nibe med kursus i waders-brug Efter et forslag til generalforsamlingen i 2012 i Nibe og Omegn Fritidsfiskerforening, om at afholde et waders kursus ,som blev godt modtaget, blev det sat i værk og afviklet i Nibe svømmehal søndag d. 03.03.13. Desværre kunne formanden Jesper Therkildsen ikke deltage på grund af influenza. Fredrik Svendsen var tovholder/ instruktør i kursusset Det Startede med en kort, men god vejleding og orientering af Fredrik, herefter blev der vist genoplivning af livredderen Ditte Kær, med hjertemassage og kunstigt åndedræt, samt viste hun også hvordan man bruger en hjertestarter. Som er en rigtig god ting at kunne nu om dage, nu hvor de hænger mange steder. Derefter viste Hans Heidemann hvad man skulle gøre, hvis uheldet var ude og man faldt i vandet med waders på. Efter denne fremvisning hjalp man hinanden i vandet, når man prøvede at falde i vandet, der blev både prøvet waders med og uden redningsvest, samt med og uden flydedragt. Det viste sig tydelig, som de fleste nok vidste i forvejen, at det kun er den oppustelige og alm.

redningsvest (med nakkepude) der kunne vende folk der flød på maven. Det skal dog nævnes at det er meget nemmere at begå sig i et par waders uden vest i en stille svømmepøl, end på fjorden eller havet med kold vand, strøm, bølger og en masse tøj på. Men det er ikke nok at se hvad man skal, hvis man falder i vandet i waders, det skal prøves flere gange før man har rimelig styr på hvordan man skal redde sig selv fra druknedøden, i waders uden redningsvest.

Livredder Ditte Kjær demonstrerer brug af hjertemassageapparat.

Vi kan kun anbefale de andre lokalforeninger at afholde sådan et kursus. På et senere tidspunkt kommer der en video fra kurset på smaabaadsfiskeri.dk.

Det viste sig at være ret svært at gebærde sig under vandet i waders, men det er meget vanskeligere på et blæsende hav.

19


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Udsætning af mærkede pighvarrer ved Feggesund og Hvalpsund I alt 10.000 pighvarrer skal afsløre eventuelle ændringer af leveforholdene i Limfjorden Af Hanne Nicolajsen Den 5. marts 2013 blev der sat 5.000 mærkede pighvarrer ud ved Feggesund og 5.000 ved Hvalpsund i Limfjorden. Pighvarrene er opdrættede på opdrætsanlægget Venoesund Fisk og Skaldyr ApS, som ligger på Venø ved Struer. De blev mærket med fiskemærker på anlægget 26.-28. feb. 2013. De mærkede fisk blev efterfølgende transporteret i tanke på en lastvogn til udsætningsstederne og udsat direkte gennem et rør fra tankene til vandet. Pighvarrene var ved udsætningen 8-10 cm lange, hvilket svarer til, at de i naturen ville være klækket i 2012. Alle de udsatte pighvarrer er mærkede med et orange mærke, hvorpå der står DTU Aqua efterfulgt af et nummer. Alle fisk har deres eget nummer, og vi kender længden på hver enkelt fisk ved udsætningen.

Ny midlertidig kredsformand Der har i nogen tid været problemer med at få valgt en kredsformand for Kreds 11, og nu har den konstituerede kredsformand, Erik Frölich, Aarhus og Omegns Amatørfiskerforening, meddelt foreningerne i Ebeltoft, Skødshoved og Odder/Hou, at han af personlige grunde har fundet det nødvendigt at trække sig fra den midlertidige kredsformands post. Det har så fået Flemming Hørsted, Skødshoved, til igen at melde sig på banen som kredsformand, indtil der findes en afklaring via et kredsbestyrelsesmøde/kredsgeneralforsamling. Så altså indtil videre er Flemming Hørsted altså kredsformand i Kreds 11. Zion 43, 8420 Knebel. Tlf. 86 35 23 86, 21 60 15 85. flehors@dlgtele.dk

20

Omkring 1990 blev der udsat en del mærkede pighvarrer i Limfjorden. Forholdene i fjorden kan have ændret sig en del siden da, og resultaterne fra denne pighvarre-udsætning i 2013 skal bruges til at sammenligne med resultaterne fra de tidligere udsætninger for derved at få kendskab til, om forholdene i fjorden har ændret sig. Hvis pighvarrerne for eksempel vokser hurtigere efter udsætning i 2013 og efterfølgende år end de gjorde i 1990érne, kan det skyldes, at fødeforholdene for dem i fjorden er blevet bedre. De første tre år at deres liv vokser pighvarrer ca. 8-10 cm om året. Det vil sige, at de udsatte pighvarrer skulle nå måls-størrelse og kunne tages med hjem i slutningen af 2014. Pighvarrer bliver gydemodne ved en længde på ca. 45 cm, når de er 4-6 år gamle. De udsatte pighvarrer vil sandsynligvis søge ud i havet for at gyde. Indtil da kan de forhåbentlig nyde

godt af de gode fødeforhold, som der er flere steder i fjorden og vokse sig tykke og fede der. Inden de søger ud af fjorden må de fanges og hjemtages, efter de er blevet 30 cm lange. Vi vil gerne vide, om de udsatte pighvarrer bliver på udsætningsstedet eller om de svømmer et andet sted hen, efter de er sat ud i fjorden. Det vil for eksempel være interessant at vide, om og hvornår pighvarrene svømmer ud af fjorden til Nordsøen eller Kattegat. Derudover vil vi gerne vide, hvor hurtigt fiskene vokser, efter de er sat ud i Limfjorden. For at vi kan få denne viden, kræves det, at fiskere, som fanger en pighvarre med et mærke på, rapporterer det til os: Vi vil derfor gerne opfordre alle, der fanger en mærket fisk, til at indsende mærket med oplysninger om fangstdato, fangststed, fiskens længde og evt. vægt ved fangst. Det betyder ikke noget,

Fra udsætningen i Limfjorden, her med Hanne Nicolajsen i front.

om fisken er under mål. Det er vigtigt, at vi alligevel får oplysningerne. Til gengæld vil den fisker, som sender mærket fra fisken ind sammen med oplysningerne, få en dusør på 50 kr. for hver genfanget fisk samt porto refunderet. Fiskemærket og oplysninger om fangsten skal sendes til: DTU Aqua Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund

KREDS 11

- Muslinge-problematikken bliver revurderet, siger Mette Gjerskov På møde i det grønne kontaktudvalg fik DAFFs repræsentanter positive meldinger Kaj Poulsen og Flemming Hørsted fra Dansk Amatørfiskerforening har deltaget i en konference på Nationalmuseet i København om skånsomt fiskeri. Hovedemnet var ”Bæredygtigt fiskeri”, og ikke mindst problemer med travlfiskeriets ødelæggende effekt på bundfaunaen i de indre danske farvande, Kattegat og Skagerrak og til dels også i Nordsøen, blev debatteret. Panelet bestod af forskere fra ind-og udland samt interesseorganisationer, enkeltpersoner, professionel garnfisker fra Øresund, politikere fra Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet, bl.a. fø-

devareminister Mette Gjerskov. De kom alle med et oplæg og besvarede spørgsmål fra salen i en livlig debat, refererer Flemming Hørsted fra konferencen. Han fortæller også, at både Kaj og han havde indlæg og at debatten foregik i en positiv debat. På falderebet fortæller Flemming Hørsted, at han fik en snak med fødevareminister Mette Gjerskov om muslingeskrab generelt, og hun gentog, at man er i gang med en revurdering af hele muslingeproblematikken. Ministeren oplyste også, at der var nedsat en hurtigarbejdende gruppe angående kystfiskeri. Gruppen skal komme med for-

slag sidst i maj - i denne gruppe er der ingen rekreative organisationer med, oplyste ministeren.

Bundskrabende fiskeri, som her i Kalø Vig, er taget op til revurdering


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Erhvervsfiskerne ønsker tilladelse til at skyde sæler på Stevns Polen og Tyskland er imod ophævelsen af fredningen for sæler i Østersøen Erhvervsfiskerne på Stevns er ifølge TV2Øst godt trætte af sæler. Formanden for Danmarks Fiskeriforenings lokale afdeling i Rødvig på Stevns, Elo Olsen, mener, at op til 70 pct. af de store torsk og laks, der går i fiskernes garn, bliver ædt af sælerne, mens de sidder fanget i fiskernes net, oplyser DR/P4 Sjælland. De lokale fiskere ønsker derfor myndighedernes tilladelse til at skyde gråsæler i Østersøen. Sælerne har været fredet i Danmark siden 1970`erne, men Elo Olsen mener nu, at hans medlemmer skal have lov til at skyde sælerne på ynglepladserne, eller når sælerne nærmer sig fiskernes garn. Før en skydning af sæler i Østersøen kan komme på tale, kræver det imidlertid at de omkringliggende lande er enige. Men i både Polen og Tyskland er man glade for sælerne, og

derfor vil disse lande ikke støtte en regulering af sælbestanden, siger en repræsentant for Naturstyrelsen til P4 Sjælland. Hos Danmarks Naturfredningsforening peger man på, at en smartere løsning vil være at sørge for, at fiskeredskaberne er indrettet sådan, at sælerne ikke kan komme til fiskene. Sild er den absolut foretrukne menu for Østersøens gråsæler. Det viser tal fra svenske havforskere, der undersøgte maveindholdet hos 300 gråsæler, der er fanget i Østersøen. Fire ud af fem sæler havde udelukkende spist sild, inden deres maveindhold blev analyseret, og det er DR Bornholm P4, der har berettet den historie. Forskere peger i øvrigt på, at der er brug for flere undersøgelser for at finde ud af, hvordan gråsælen påvirker bestanden af f.eks. torsk i lokale områder af Østersøen.

Bestanden af gråsæler er vokset stærkt gennem de seneste år.

”Havørnen” er igen hjemme på Bornholm Skibet skal først og fremmest tjene fiskerikontrol-opgaver Efter tre års fravær er fiskerikontrol- og redningsskibet ”Havørnen” igen kommet hjem til Bornholm, hvor det har fået sin gamle base i Nexø. For tre år siden blev fiskerikontrolskibet ”Havørnen” sparet væk og helt taget ud af drift, og da det nu igen er kommet på havet, skyldes det, at NaturErhvervsstyrelsen har været nødsaget til at udfase det større kontrolskib ”Nordsøen” på grund af alder.

”Havørnen” igen på plads i Nexø Havn.

igen at komme på arbejde med hjemsted i Nexø, mens ”Vestkysten”, der har haft Østersøen som virkeområde de seneste tre år, nu har fået Nordsøen og Skagerrak som arbejdsområde. Hovedopgaven bliver den samme som tidligere - fiskerikontrol på Østersøen og tillige nu også i hele Kattegat. Skibet skal tillige nu også være klar til døgnet rundt at rykke ud på redningsopgaver med 20 minutters varsel.

Et nyt kontrolskib, der skulle være bygget på et spansk værft, har givet så mange problemer, at NaturErhvervsstyrelsen ophævede kontrakten. Det gav så mulighed for ”Havørnen” til

21


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Hvert år gennemfører SOK i gennemsnit 73 unødvendige eftersøgninger.

Kom storalarmen i forkøbet - sæt en mærkat på din båd Trygfonden Kystlivredning og Søværnets Operative Kommando bag ”Operation Sømærkning” Hvert år bruger Søværnets Operative Kommando (SOK) tid og penge på at lede efter mennesker, der ikke er blevet væk. Det skal et lille mærkat lave om på. Når nogle spotter en herreløs båd, drivende til havs – eller drevet op på kysten, opstår der en naturlig frygt for at ejermanden er druknet eller i nød, og en større eftersøgning bliver ofte iværksat. Men det er langt fra altid tilfældet, at personer er druknet eller i nød, fordi en båd driver rundt i fjorden eller på havet. Søværnets Operative Kommando har således gennemsnitligt årligt 73 aktioner, hvor man ikke kan konstatere en sø ulykke.

22

Derfor har TrygFonden i samarbejde med SOK udviklet ”Operation Sømærkning”, som der vil blive sat fokus på her i foråret og sommeren. ”Operationen” består i virkeligheden bare af et gratis, vind- og vandsikkert mærkat med personlige kontaktoplysninger, som ejerne af ro- og motor- både, kajakker og andre fritidsbåde kan sætte på deres vandudstyr. Brug mærkaten her fra bladet Dansk Amatørfiskerforening og TrygFonden er gået i samarbejde om at få fordelt de betydningsfyldte mærkater så godt som muligt, og meget vil være nået, hvis DAFFs omkring 3000 medlemmers både bliver

fo r s yn e t med mærkatet, som så i udfyldt stand anbringes på båden. HR-konsulent Abelone Tholstrup Stein, TrygFonden Kystlivredning, har gjort det muligt, at der i dette nummer af DANSKE FRITIDAFISKERE er indlagt en af de vigtige sømærkningsmærkater. Brug den til din båd efter forskrifterne, og har du ikke nogen båd, så giv den videre til en kammerat, et familiemedlem eller en anden bådejere, du måske kender. Det er vigtigt for ”Operation Sømærkning” at stort set alle småbåde er forsynet med mærkaten, så det straks

kan undersøges om der er grundlag for en større eftersøgning, hvis det nu er din båd, der driver herreløst rundt på havet, mens du sidder i god behold hjemme i haven og nyder kaffen. I næste udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE følger vi kampagnen op, bl.a. med et interview med Abelone Tholstrup Stein fra TrygFonden Kystlivredning.


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Kaj Poulsen, Vejle, udvalgt blandt over 250 ”ansøgere” Miljøminister Ida Auken har besluttet sig for at etablere et friluftspolitisk netværk, der skal forme den fremtidige danske miljøpolitik, og blandt dem der skal være med i selskabet på 100 personer er Kaj Poulsen fra Dansk Amatørfiskerforening. Han er kredsformand i Kreds 9 og medlem af lokalforeningen i Vejle. Efter et større tema-møde først på året har over 250 personer og foreninger søgt om at blive medlemmer af det netA AM

N IN G

at sammenskrive de gode idèer og forslag, de er kommet frem til. Hele materialet offentliggøres så i efteråret 2013 i et samlet friluftspolitisk Idèkatalog.

Sælges

Efterlysning Trailer og styrepultsbåd stjålet fra Søndergade 49 i Ebeltoft Nydam 4651U / 25 knob. Glasfiberbåd bygget år 2009. Navn: Nignoy. Suzuki 15 hestes 4-takts motor, nr. 1502F783680.

Nyrenoveret 17 fods Nysted Jagt & Fiskerijolle. Som det ses på billedet er den med ½ overbygning, dam, en BUCH dv10 dieselmotor og båden er i fineste stand. Priside Kr. 42.000,- Båden kan ses i Kalundborg

Sælger: Kresten Larsen Egernvænget 26 4400 Kalundborg Kontakt: Danske FritiDsFiskere · December 2012 Telefon 59 50 86 32 Frits Klærke (bedst aften) Tlf. 86 34 13 33

Stod på trailer: EG 8480 Brenderup trailer.

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Der er i alt oprettet ni forskellige netværk, og Kaj Poulsen har fået sæde i det udvalg, der skal beskæftige sig med emnet ”Vi skal bruge naturen som social løftestang”. Ud over Dansk Amatørfiskerforening er der indenfor det kreative fiskeri repræsentanter for Havørred Fyn og Dansk Sportsfiskerforbund. Til august skal de enkelte netværk mødes for sidste gang for

Kaj Poulsen, Vejle, skal være med til at udforme fremtidens miljøpolitik.

KEGNÆS 470 DAMJOLLE

GARNHALER A AM

medlemmer af foreninger D A NS K under DaFF kan indrykke en 1-spaltet salgsannonce med billede garnhaler type 60. Passer til de énRødvig gang gratis. fleste både fra 16 til 26 fod. TØ Yderligere indrykninger E RFI SKERFOR afregnes efter gældende Ring og få et godt tilbud! annoncepris.

N IN G

DAFF er med i netværk om friluftspolitik

værk, der i den kommende tid skal fremkomme med ideer og udkast til, hvordan et fælles ”Fremtidsværksted” skal arbejde med fremtidens naturpolitik, men der er altså kun blevet plads til 100 personer for at gøre det hele nogenlunde overskueligt. På netværkernes møder det næste halve års tid skal medlemmerne indsamle og sammen udvikle idéer og forslag til nye initiativer og projekter på friluftsområdet, så miljøminister Ida Auken kan etablere en række” pejlepunkter”.

Levering over hele Danmark efter aftale. Alle priser er incl. 25% moms.

Som rojolle med tværsæde kr. 40.700,Som rojolle med stor todelt dam kr. 43.050,Den “brede” med bredere bund Merpris kr. 4.200,-

Rødvig Motor v/ Flemming Pedersen

Fiskerihavnen 18, DK-4673 Rødvig Stevns Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-12 · og kl. 13.30-16 Lørdage kun kl. 9-12 · Søndage og helligdage lukket

Tlf. +45 5650 6001

23


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

I is og slud kom fisken ud Fritidsfiskerne i Gershøj var klar med isøksen, da de pludselig fik tilbudt 3000 mærkede pighvarrer Tekst: Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen - Vi hugger bare et stort hul i isen, vi skal nok få sat pighvarrerne ud uanset vejret! Sådan omtrent svarede Kurt Jepsen, formand i Gershøj Fritidsfiskerforening, da han fik en e-mail fra specialkonsulent Hanne Nicolajsen, DTU Aqua, sektion for Kystøkologi i Hirtshals, med et tilbud om at foreningen kunne få et lille parti (knap 3000) mærkede pighvarrer til udsætning ud for Gershøj.

Tilbuddet til fritidsfiskerne i Gershøj indløb den 15. januar, mens det var nogenlunde vejr, men så indtraf de strenge frostgader, og i løbet af ganske kort tid frøs Roskilde Fjord og de fleste andre indre danske farvande til, og Hanne Nicolajsen blev lidt bekymret for, om udsætningen kunne gennemføres. Men Kurt var fortrøstningsfuld. - Vi skal nok finde et sted, hvor fiskene kan sættes ud, og om nødvendigt laver vi bare et hul i isen, så med de friske folk i Gershøj var der ingen problemer, og udsætningsdagn blev

Kurt Jepsen på havnen for at holde øje med de udsatte pighvarrer på havnebunden.

24

Fritidsfiskernes isbåde holdt fri, mens de små pighvarrer blev sat ud. fastholdt, også selvom de Gershøj-fiskere to dage forinden susede af sted på isen hen over Roskilde Fjord i deres hjemmegjorte isbåde. Isens tykkelse var målt til 16 centimeter - ville det virkelig være muligt at få de 2700 mærkede pighvarrer ud? Naturen kom så selv lidt til hjælp, for inde i selve havnebassinet havde en ferskvandskildes udløb konstant holdt et lille hjørne af havnen fri for is, og det var her de små 8-12 centimeters pighvarrer fra Venø skulle sættes ud. Hanne Nicolajsen fortæller, at man lidt usædvanligt for årstiden havde fået et parti pighvarrer til udsætning snarest. En del af dem skulle mærkes og bl.a. sættes ud i Limfjorden. En del umærkede skulle sættes ud i Sejerøbugten fra Havnsø, og så havde man en plan om i den forbindelse at kunne sætte et lille parti på knap 3000 mærkede pighvarrer ud ved Gershøj. De mærkede pighvarrer på 8-12 cm. skulle være en slags afrunding af det store pighvarre-projekt fra sommeren 2012 i Roskilde Fjord. I dette projekt

var der ikke udsat mærkede fisk, og nu ville man så gerne prøve at finde ud af, hvad der sker med udsatte pighvarrer i netop Roskilde Fjord, hvor vandet er meget lidt saltholdigt. Pæne fangster efter sommerens udsætninger Rapporten om det store udsætningsprojekt i Roskilde Fjord er nu fædigudarbejdet, og i næste nummer af DANSKE FRITIDSFISKERE vil vi offentliggøre dele af Hanne Nicolajsens beretning. Det der gør den vinterlige udsætning i Gershøj interessant er netop, at der her er tale om mærkede pighvarrer, og det kan så medfører, at man får et bedre billede af om de udsatte fisk bliver som fangstobjekter i fjorden - eller om de flygter ud i mere salte vand. Derfor er det også vigtigt, at du virkelig er opmærksom på om fangne pighvarrer er forsynet med det orange fisketegn, som du kan læse om andet sted her på siderne. Indtil videre har sommerens udsætning af pighvarrer i øvrigt kunnet mærkes ganske pænt på


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fang en pighvar & tjen en halvtredser

Efter udsætningen af pighvarrer i Roskilde Fjord den 29. januar skulle der reelt være mulighed for at tjene 13.500,00 kr. ved fangst af de udsatte fisk. DTU Aqua har nemlig udlovet en dusør på 5o kr. pr. fangede fisk, og da der blev udsat i alt 2700 mærkede pighvarrer fra havnen i Gershøj, mens der var et isdække på tæt ved 15 centimeter, viser regnestykket altså en dusør på i alt 13.500,00 kr. Nu er det jo næppe sandsynligt, at alle udsatte fisk bliver fanget, men der er da ingen tvivl om, at en del af de mærkede fisk i løbet af den kommende fiskesæson vil komme til at indbringe den lovede dusør. De udsatte fisk er forsynet med et cylinderformet plastikmærke (se foto). Der gives en dusør på 50 kroner for oplysninger om fiskens længde, fangststed og fangstdato ved indsendelse af mærket til: DTU Aqua Kavalergården 6, 2920 Charlottenlund

Gershøj-fiskernes fangster. De 30.000 fisk, der blev udsat i sommeren 2012 var godt nok ikke mærkede, men der er næppe tvivl om, at de fisk

der efterfølgende er fanget i fjorden, stammer fra udsætningerne. Der er nemlig aldrig tidligere blevet registreret pighvarrer i Roskilde Fjord.

Kurt Jepsen, formand for fritidsfiskerne i Gershøj, har selv fanget et par pæne pighvarrer i fjorden, og der er også meldinger om andre fangster, der tyder på at fiskene er trukket nord på mod mere salte vande. I alle tilfælde har det været pæne fisk, der har haft en fin tilvækst siden udsætningen sidste sommer. Det tyder så også på, at der er rimelige forsyninger af føde til de udsatte pighvarrer i Roskilde Fjord. Men tilbage til vinter-udsætningen tirsdag den 29. januar på havnen i Gershøj. To dage i forvejen var vejret slået om, så der ikke længere var minusgrader, og de få sludbyger der fulgte efter skabte heller ikke problemer for selve udsætningen, mens ”sejlads” med isbådene måtte ophøre. Kildevældet i selve havnebassinet havde sørget for et tilpas område med åbent vand, og det vand, de små fisk skulle ud i var målt til 4 grader - rimeligt, men altså noget koldere end de 7 grader, de havde haft i klækkeriet på Venø og i tankbilen på vej til Sjælland. Det så nu heller ikke ud som om de små fisk nød skiftet fra tankbil til havnebassin. De var ikke bare pist væk! som man ofte kan se ved udsætninger, nej, de små fisk holdt sig i første omgang helt oppe og på det nærmeste ”skøjtede” hen over

overfladen, så søgte de mod bunden og lagde sig til hvile på havnebunden. Havde de fået et kuldechok, brød de sig ikke om det friske kildevand? eller kunne de slet ikke finde ud af noget som helst efter den store omvæltning? Som de lå her næsten som et tæppe hen over havnebunden ville de små pighvarrer under normale omstændigheder have været et oplagt fødeemne for sultne skarver, men der var heldigvis ingen skarver i miles omkreds af Gershøj. Til gengæld fik vi et meget opmuntrende syn, da 30-50 grågæs med deres karakteristiske skræppen kom flyvende mod syd lavt hen over Roskilde Fjords isbelagte overflade…et herligt forårstegn? -I dagene efter udsætningen var Gershøjs fritidsfiskere flere dage dagligt nede på havnen for at tilse de udsatte fisk. De første dage var de små pighvarrer meget passive og lå fortsat på havnens bund, men man konstaterede med glæde, at der stadigvæk var liv i dem, og da de så lidt efter lidt vænnede sig til de nye forhold, forsvandt de ud i fjorden under isen. Forhåbentlig har de fundet sig godt til rette, og det skal blive spændende at følge fangstmeldingerne i løbet af den kommende fiskesæson.

I et hjørne af Gershøj Havn holdt et kildevæld havnen isfri, så 2700 mærkede pighvarrer kunne sættes ud.

25


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Fritidsfiskerens Køkken Tekst og foto: Viola Nielsen

Hot fiskesuppe på en kølig aprildag

En forårsdag i april kan trods alt godt blive kølig, og så er det rart med en gang hot fiskesuppe. Her er hvad du får brug for: En lille kvart selleri eller en pastinak 3-4 gulerødder 1 æble 2-3 stk. porre En hel chili Ca. 100 gr. linser Rejer til pynt Karry 1 l. fiskebouillon 250 gr. fisk, torsk/skrubbe eller andet Selleri, gulerødder, chili og æble skæres i små stykker, hvorefter det svitses sammen med karry efter smag og behag. Derefter tilsættes linser og en fiskebouillon, som du selv har fremstillet af hoveder, finner

Har du en god opskrift til køkken-siden? Ligger du inde med en opskrift, du betragter som alle tiders, så send den meget gerne til redaktionen og lade andre få glæde af den. Mange fritidsfiskere har også kryddersnapse som hobby - og det er en spændende fritidsinteresse. Har du opskrifter af den art til berigelse af fiskekammerater - så send den gerne til DANSKE FRITIDSFISKERE.

26

m.v. fra egne fangster. Hav altid en god hjemmefremstillet fiskebouillon, kogt på urter i din dybfryser. Suppen koges nu i 20 - 30 minutter, hvorefter den blendes til en tyk suppe, hvori tilsættes de fintskårne porreringe og fiskekødet som er skåret i mundrettede stykker. Det hele koges ca. 3 minutter til fiskestykkerne er møre. Suppen er beregnet til 4 personer og serveres med et lille drys af rejer og spis gerne brød til. Jeg holder selv meget af smørristet hjemmebagt brød, der er gnedet med hvidløg. Og hvad drikker man så til sådan en god varm fiskesuppe. Du har jo næppe fået snapsen på rødel færdig, men en god krydderdram og et glas mørkt øl vil være fremragende.

Ranker fra rødel giver en herlig forårssnaps Til røgning af fisk - det være sig ål, laks eller ørred, ja, vel for den sags skyld alle fiskearter der kan røges - er savsmuld eller træstykker fra rødellen det

mest ideelle at anvende. Det er dog nok kun de færreste der ved, at rødellen også er særdeles velegnet til fremstilling af en rigtig ”forårssnaps”.

Du skal ud og indsamle blomster/ranker fra rødellen senest i det tidlige forår, og det er såmænd kun en lille håndfuld af de i øvrigt meget smukke blomsterrangler der skal bruges. Fyld ”blomsterne” i et syltetøjsglas og overhæld dem med neutral snaps eller vodka. Så lader du indholdet trække under skruelåg 2-3 uger, hvorefter du sier indholdet et par gange. Blomsterranglerne har nemlig masser af pollen som godt kan efterlade en del bundfald, hvis du ikke er grundig med at si væsken evt. gennem et kaffefilter. Den siede væske er så den ekstrakt, der skal benyttes til den endelige ”forårssnaps”, du fortynder simpelthen med ren neutral snaps eller vodka, indtil smag og farve tiltaler dig.


A NS DDANSKK

AA AAMM

NN INI NGG

Danske FritiDsFiskere Fritidsfiskere ·· December APRIL 2013 2012 Danske TTØØR E RFFI ISKERFOORRE SKERF

A AM

N IN G

D A NS K

TØ E RFI SKERFOR

Støt DanSk amatørfiSkerforening køb og brug Daff’s logo- og fritidsfiskerartikler kasket

30 kr./stk.

t-shirt

50 kr./stk.

Sweat-shirt

120 kr./stk.

Busseronne

350 kr./stk.

overalls

400 kr./stk.

Daff logoklistermærke, små gratis, store tommerup-røgeovn

15 kr./stk. 5.945 kr./stk.

røgetermometer

100 kr./stk.

røgekroge, store 12 kr., små

10 kr./stk.

røgesmuld fin bøg eller rødel 5,5 liter

60 kr./stk.

røgesmuld fin bøg eller rødel 15 liter

175 kr./stk.

rødel røgeflis 20 kg.

195 kr./stk.

røgebøger

200 kr./stk.

Strandbål

845 kr./stk.

Pandekagerpander

160 kr./stk.

røge kursus

700 kr./stk.

fiskeplancer fra

40 kr. - 100 kr./stk.

Brugte nøglefisker garn 65 mm Brugte nøglefisker ruser dobbelste 5 rings

50 kr./stk. 200 kr./stk.

Vi kan også hjælpe med indkøb af garn og ruser til fordelagtige priser. Alle priser er incl. moms og excl. forsendelsesomkostninger. Mere information kan findes på www.fritidsfiskeri.dk under "Salgsartikler". Støt arbejdet med at bevare retten til at fiske med garn og ruser. Bestil hos Kaj Poulsen – kop@dlgnet.dk eller 30 66 50 57

27 31


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Ålen skal ikke sælges sort

1271 ulovlige ålefælder sætter Danmarks-rekord i Kertinge Nor Ingen tvivl om, at det ulovlige ålefiskeri er nøje planlagt, mener vicefiskeriinspektør Claus Wille fra Fiskerikontrollen

Fiskeriinspektionens afsløringer af de ulovlige ålfiskeri i Kertinge Nor har også givet genlyd på Christiansborg, hvor fødevareminister Mette Gjerskov if. Fyns Stiftstidende er meget forarget over afsløringerne. - Ålen er en truet dyreart, og vi har en klar forvaltningsplan for hvordan vi kan beskytte den truede ål, siger Mette Gjerskov. Det er fuldstændig uacceptabelt, at nogle misbruger naturen og dyrelivet på den måde. For at komme dette her til livs, skal der være en fælles indsats af myndighederne og bestemt også af borgerne, sige fødevareministeren, og så mener hun også at den almindelige holdning skal være, at ålen er truet og derfor hverken skal fiskes eller købes sort. De store afsløringer i Kertinge Nor giver ikke anledning til yderligere stramning i sanktioner mod ulovligt fiskeri, men der er røster fremme om at give Fiskerikontrollen bedre betingelser for at komme det ulovlige ålefiskeri til livs.

28

Tekst: Henning Nielsen - Det er ikke bare til en enkelt gang stegte ål, siger vicefiskeriinspektør Claus Wille fra Fiskeriinspektorat Øst i Fredericia om de mange ulovlige ålefælder, der gennem de seneste måneder er afsløret i Kertinge Nor, syd for Kerteminde, og han fortsætter med en teori om, at der er tale om et større organiseret ulovligt ålefiskeri med salg for øje. Så sent som i årets første måned var Fiskeriinspektionen på kontrolbesøg i Kertinge Nor, og igen blev der hevet en del gamle dæk fra motorcykler og knallerter op fra norets bund, så der samtidig kunne sættes Danmarks rekord med i alt 1271 ulovlige ålefælder, oplyser Claus Wille til DANSKE FRITIDSFISKERE. - Det var lidt af et tilfælde, at vi opdagede de mange gamle dæk på fjordbunden, fortæller Claus Wille. Når vi er ude på kontrol, søger vi bl.a. efter uafmærkede åleruser ved at trække et drivanker hen over

havbunden, og så var det vi fik fat i de første dæk. Det viste sig så at være et meget veltilrettelagt ulovligt fiskeri med 30 til 100 sammenbundne gamle motocross- og knallertdæk placeret efter et helt klart system på havbunden – og der var ål i de fleste dæk. Den første store fangst af ulovlige fælder foregik i oktober 2012, hvor der blev hevet 392 ulovlige ålefælder op til overfladen, der blev også fundet 55 ulovlige kasteruser, så det var jo tydeligt, at det ikke bare handlede om en ål til en enkelt gang stegte ål, men at det virkelig var en større kriminel forretning at drive ålefangst i Kertinge Nor. - Er der ligefrem tale om en ”ålebande”? - Ingen tvivl om, at det er mange ål, det handler om, men vi fornemmer også, at fiskeriet er udført af bare 1-2 personer. - Men skulle man ikke trods alt mene, at netop ulovligt fiskeri med så mange gamle dæk ville vække en vis opsigt? - Det er måske netop fordi, der har været tale om gamle

dæk som fangstredskaber, at man slet ikke har haft mistanke om at der kunne være tale om fiskeri. Mærkelig nok har de folk, vi har talt med her omkring, givet udtryk for, at det er et meget stille sted, hvilket så igen får os til at tro, at der ikke er så mange involveret og at deres fangstmetode åbenbart ikke har vakt den store opsigt. - Kan I se om der er tale om flere års ulovligt ålefiskeri? - Det er tydeligt, at nogle af de ulovlige ålefælder kun har været kort tid i vandet, mens andre har været ”sunket” mere ned i mudder og er dækket med tang og muslinger, men en hel del af ”fælderne” har været ret nye. - Nu har I foreløbig opgjort tallet af ulovlige ålefælder til 1271 – det der med såd`n at skaffe de mange cross- og knallertdæk er vel ikke så lige til, uden at det bliver bemærket? - Nej, det er da helt oplagt, at fiskeriet har været organiseret, og man skulle jo mene, at nogle har kendskab til den store afsætning af brugte dæk. Vi har også haft opmærksomheden


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Der svindles med redskabsnumre Ulovlige garn var forsynet med falsk fiskerinummer i Kertinge Nor

Vicefiskeriinspektør Claus Wille: - Vi har brug for hjælp fra lokale fritidsfiskere! henledt på en nærliggende motocross-bane, men intet ser ud til, at de mange dæk har haft nogen med banen at gøre. Der er fanget mange ål! - Har I nogen fornemmelse af omfanget af fangsten? - I de fleste af de dæk, vi trak op frafjord bunden, var der 1-2 ål i hvert, så med et så omfattende antal dæk, er det naturligvis også blevet til betydelige fangster, og som vi tidligere har antydet, så har det ulovlige fiskeri ikke noget at gøre med en enkelt gang stegte ål med persillesovs. Der har været betydelige fangster, og der har således også været mange penge involveret – også selvom fangsterne har været afsat ”sort”. - Er fangstmetoden med gamle dæk en kendt metode? - Den er i hvert fald ikke ukendt, men så omfattende og så talrigt som i Kertinge Nor har vi aldrig været ud for tidligere. Der er simpelthen tale om en virkelig dansk rekord i ulovligt fiskeri. Claus Wille fortæller, at de gamle dæk er blevet sammensyet, så der bare er nogle hul-

ler, som ålene søger ind i for at gemme sig i daglyset. Derfor er det heller ikke særlig svært at hive dækket med indhold op i båden, men det er en aldeles ulovlig form for ålefiskeri, som vil give meget store bøder, hvis vi får held til at afsløre gerningsmændene, siger Claus Wille. Samtidig opfordrer han ikke mindst lokale fritidsfiskere rundt om i landet ved fjorde og lavvandede områder om at være opmærksomme på ”mærkværdige” aktiviteter. Han vil ikke afvise, at der også andre steder kan forekomme ulovligt fiskeri med ”ålefælder” i form af gamle bildæk eller andet, og til afsløring af disse ulovligheder er det vigtigt at lokalkendte folk hjælper myndighederne med at få sat en stopper for den slags.

Det er ikke kun ulovlige ålefælder i form af gamle crossdæk, der fiskes med i Kertinge Nor ved Kerteminde. Det har nemlig vist sig, at der også benyttes andre ulovligheder, når det gælder om at fange ål. Almindeligvis er det redskaber uden fiskerinummer - eller redskaber helt uden afmærkning - der bliver taget af fiskerikontrollen, men nu har man også været ude for tilfælde af svindel med fiskerinumre, hvor uskyldige fritidsfiskeres numre bliver sat på tyvfiskernes redskaber. John Rosendahl fra Kerteminde har oplevet at blive kaldt til Kertinge af fiskerikontrollen for at opdage, at en anden havde misbrugt hans fiskerinummer. - Jeg ejer ikke ruser, kun garn, så jeg har det skidt med den form for svindel, siger John Rosendahl til Danmarks Radio/ P4 Fyn. Når man bruger andre fiskeres numre på ruser er det dokumentfalsk, og NaturErhvervsstyrelsen har anmeldt sagerne til politiet, siger vicefiskeriinspektør Claus Wille til den fynske radiostation.

De mange opfiskede cross- og knallertdæk fylder godt op i containeren hos Fiskeriinspektionen i Fredericia, Her forsøger overfiskeriinspektør Steen Nielsen at holde styr på den kedelige danske rekord.

29


D A NS K DANSK 2013 Danske Fritidsfiskere · APRIL

A AM

TØ E RFI SKERFOR

N IN G

A AM

N IN G

Danske FritiDsFiskere · aUgUst 2012

TØ E RFI SKERFOR

BLIV FRITIDSFISKER

Bliv medlem af Danmarks ældste og største organisation for fritidsfiskere 4

: 190

issn

AM O AT ØRFISKERF

issn: 1904-5387 titel: Danske FritiDsFiske re

Danske FritiDsF iskere

IN G

nr. 5 OktOBer 2011

011

ni 2

3 JU

D A NS K

A AM

nr.

N SK

RE NIN G

isk iDsF

rit ke F

s Dan

DA

ere

kere

sFis

itiD

e Fr

nsk

: Da

itel

7t -538

TØ N RF ISKERFORE

ivet

UDg

Billedreportage fra småbådstræf s. 4-5 Besøg på venø-klækk eri s. 8-9 ny kampagne mod piratfiskeri s . 13

Fis

r atø

k am

ans aF D

i Dette nUmmer :

w

g·w

enin

or kerF

k

ri.D

iske

iDsF

rit w.F

UDgivet aF Dan sk amatørFisk

erFOrening · ww w.FritiDsFiske

ri.Dk

HVAD GØR DAFF?

• DAFF taler fritidsfiskeriets sag lokalt og på landsplan • DAFF arbejder for at værne miljøet og sikre fiskebestandene • Ulykkesforsikring under fiskeri • Kurser i garn- og rusesyning VIL DU VIDE MERE?

Kontakt venligst et medlem af forretningsudvalget, se evt. Kontakt os på telefon 64 42 12 44 eller 50 98 88 12 forretningsudvalget, se 61 evt. side side 12 WWW.FRITIDSFISKERI.DK

30

17


D A NS K

A AM

N IN G

Danske Fritidsfiskere · APRIL 2013 TØ E RFI SKERFOR

Set fra BAGFLAPPEN Der følger også en film med, når man køber silde-bogen! Dramaet om den ellers ringeagtede sild giver spændende baggrundsviden i Jens Østergaards DVD I sidste nummer af DANSKE FRITIDSFISKERE omtalte vi Jens Østergaards nye bogværk ”Ørneflugt, Sildetid og Sørøvere” som en spændende, fremragende og særdeles velskrevet bog om tidligere tider ved Limfjorden, hvor silden i mange år kom til at betyde en hel masse for udviklingen i denne del af landet. Forfatteren har haft en travl tid med at forberede den interessante bog, som ikke bare bygger på middelalder-fantasier, men først og fremmest på et utal af historiske dokumenter - gravet frem fra mange hjemlige og udenlandske arkiver. Dertil kommer så det noget usædvanlige ved en bogudgivelse, at der også medfølger

Silden gav flere hundrede års vækst og rigdom i hele Østersøregionen.

en film, som bygger på bogens materiale, og lad det være sagt straks: - Det er en svær men også interessant opgave, forfatteren har kastet sig ud i, hvis man altså bare ikke går hen og forventer filmen indstillet til en eller flere Oscar`s. Det er nemlig meget svært at lave drama, selvom historien er nok så dramatisk, men Jens Østergaards DVD-film ”Sild i lyst og nød” viser til gengæld et spændende stykke Danmark i en spændende tidsalder, og denne udfordring har Jens og fotografen taget op med stor alvor, så det både bliver til en levende historie og en række uhørt smukke naturoptagelser og så er det jo tydeligt over alle grænser, at Jens Østergaard er skolelærer og foredragsholder. Hold da op, hvor kan den mand formidle budskaber og fange tilhørernes opmærksomhed ham ville jeg gerne have gået i skole hos! Hvis det altså ikke lige var fordi, jeg allerede var ti år gammel, da Jens blev født. I virkeligheden er det mest interessante ved både bog og film, hvor meget en ret ringeagtede fisk som silden i den grad har haft betydning ud over alle grænser for flere folkeslag omkring Østersøen, gennem sunde og bælter op til Limfjorden. Netop her har Jens Østergaard så benyttet silden til at fortælle historien, og det er der han har ramt lige i centrum. Tænke sig, at netop silden har betydet så meget for kongemagten, den meget magtfulde kirke med klostre for munke og nonner og vel allermest for storkøbmæn-

Jens Østergaard (t.v.) sammen med sildesalter og bankier Hans Heidemann Lassen. Her ses de med tørrede Limfjords-sild efter gammel opskrift, da de deltog i konkurrencen ”Bedste nordiske sildeopskrifter” på Nyhavn Færgekro i februar 2012. dene og herremænd. Meget mere kom silden til at betyde for alle andre, end netop de fiskere der havde det store og til tider meget barske og farefulde arbejde, ansvar og risiko med at fange sildene. Og se, det er netop historien, Jens Øster-

gaard så levende har skildret i skrift og på DVD. Bog og DVD kan købes - eller i hvert fald bestilles hjem hos samtlige boghandlere i landet eller bestilles direkte hos forlaget REBILD. Hen-.

31


PP

Uskyldig flirt til søs ender i drama

magasinpost smp id 46548

Bare rolig – der er her tale om fiktion og ikke virkelighed. Men det kan meget nemt blive virkelighed, hvis nogen er uforsigtige, og det sker desværre for ofte.

En dejlig fisketur og en uskyldig flirt er lige ved at ende ulykkeligt i den korte stumfilm, Filmen er ment som et lystigt supplement til som Søsportens Sikkerhedsråd for nylig har de mange pjecer fra Søsportens Sikkerhedslagt på YouTube. råd: - Sikkerhed er alvorligt og skal tages alvor- Pjecerne samler meget viden. Men for ligt, men det må gerne fortælles med humor, nogle kan de blive for korrekte og seriøse. Vi for man husker meget bedre, når man har pahåber, at filmen kan fange nogle af dem, der Få et fordelagtigt tilbud. raderne lidt nede og lige har grinet,”siger seikke orker at høre på velmenende råd - men kretariatsleder for Søsportens Sikkerhedsråd Se mere på www.dfff.dk bare vil se, hvor sjovt det kan være at være på Sten Emborg, der står bag filmen ”Fiskeren og vandet - især med det rigtige udstyr, griner hvor kan bestilles et tilbud. pigen medder badestigen”. Sten Emborg. - Hvert år dør der mennesker, der falder Du kan finde filmen på: - eller kontakt os påoptlf. 96 31 85 85 over bord og ikke kan komme i båden igen. Selv hvis der er en anden på båden, kan You tube: det være svært at hive en op, der er faldet over http://youtu.be/mK_2Vso7JC4 bord. Men med redningsvest og stige, vil de Dækningsomfang: fleste overleve. Jeg håber, at folk synes, at filFacebook: - ansvarogdet kaskoforsikring men er sjov, men er ikke for sjov, at vi lahttp://www.facebook.com/#!/BrugVesten ver den. Ser fritidsfiskerne den ikke selv, hå- redskabsforsikring Hvilke fartøjer kan forsikres: ber vi børnene eller børnebørnene vil. Vi tror, bådtrailer at-den vil redde liv,og understreger Sten Emborg.

- Fritidsfiskefartøjer - Joller

I alle gode film er der mindst

med Rabat-muligheder: - Motorbåde en køn pigeindenbordsmotor på rollelisten. - ved skadesfri sejlads

Her bliver rollen måske - Motorbåde med påhængsmotor endda lidt action-præget -

- Sejlbådese filmen, og find ud af det.

Dansk Fartøjsforsikring A/S Havnegade 15 · 9400 Nørresundby · Tlf. 96 31 85 85

www.dfff.dk

www.one2one.dk

- ved nautisk kompetance

afsender: Dansk Amatørfiskerforening · Fruens Løkke 49 · 5600 Faaborg

Dansk Amatørfiskerforening har indgået samarbejde med Dansk Fartøjsforsikring Pjecer om sikkerhed om lystfartøjsforsikring

ulykkesforsikring

DANMARK

Danske fritidsfiskere nr 2 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you