OFGV Bulletin 2013-2018

Page 1

OFGV BULLETIN

Logo

2013 - 2018

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Eemalige uitgave ® Maart 2018 ® Volg ons via social media

linkedin.com/company/ofgv

twitter.com/_ofgv

facebook.com/OFGV.nl

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek

Achtergrondverhaal

ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

pagina 2

‘Opleiden draagt bij aan kwaliteit’

Interview

pagina 3

‘Omgevingsdienst blijft in beweging’

Achtergrondverhaal

pagina 6

‘Daar mogen we trots op zijn...’

Interview

pagina 7

‘De kracht zit in samenwerking’

& ‘Niet mekkeren, Uitvoering Rapportage maar meesturen’ Interview

Sinds 2013 is Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) een feit. Als gemeente Urk zaten we niet echt op een Omgevingsdienst te wachten. ‘We hadden een totaal andere manier van samenwerken voor ogen. Uit­ eindelijk moesten we wèl instappen. En als je eenmaal instapt, moet je niet mekkeren, maar meesturen’, zegt Gerrit Post, wethouder van Urk. Gerrit Post is lid van het algemeen bestuur en maakte de opbouw van de Omgevingsdienst vanaf het begin mee. ‘De OFGV is uitgegroeid tot een volwassen organisatie en wordt zelfs gezien als een van de betere Omgevingsdiensten van Nederland.’ Trots ‘We draaien financieel goed, houden ons aan afspraken en leveren kwali­ teit. Helemaal nu we over gaan op de kostprijssystematiek, waardoor gemeenten de producten gaan betalen die ze afnemen, is er sprake van balans. Er is de afgelopen jaren een stevige organisatie neergezet, waar ik stiekem een beetje trots op ben geworden’, vertelt hij.

per jaar vergadert. ‘We zijn vrij eensgezind en denken in gezamenlijk belang. Een voorbeeld hiervan is mijn voorstel om -in aanloop naar de kostprijssystematiek- nadeel­ gemeenten tegemoet te komen. Door te nivelleren nemen we allemaal een beetje van de pijn over. Het voorstel werd unaniem aangenomen.’ Wennen ‘De sfeer binnen het algemeen bestuur is positief. In de beginperiode moesten we aan elkaar en elkaars werkwijzen wennen, maar we wisten elkaar altijd te vinden. Onze voorzitter, Jop Fackeldey, heeft het goed gedaan. Hij beet zich in dossiers vast en is een rasbestuurder.’ Als het aan Gerrit Post ligt (en hij weer wethouder wordt) neemt hij na

21 maart weer zitting in het algemeen bestuur van de OFGV. ‘We kijken terug op een pittige start van de OFGV en het lijkt me interessant om ook in een volgend stadium actief betrokken te blijven.’

‘We kijken terug op een pittige start van de OFGV’

Beleid B&W / GS

Directeur: Dhr. Paul Schuurmans Mandaat

Tegen de nieuwe bestuurders zegt hij: ‘Stap op het rijdende rijtuig, wees constructief en gezamenlijk komen we eruit!’ ®

Overleg

Ambtelijke vertaling

Overleg

Uitvoeringsprogramma

Strategische cyclus

‘De vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam waren in 2013 aanleiding om de milieutaken van verschillende gemeenten in Nederland samen te brengen. Door de specialisten uit iedere gemeente samen te brengen zou het kennisniveau en de kwaliteit van de uitvoering van de taken verbeteren. Daarnaast werd -en wordt nog steeds- volop ingezet op scholing.’

OFGV Uitvoering

Operationele cyclus

Rapportage & evaluatie

Voorbereiding

Programma & organisatie

Strategisch beleidskaders Operationeel beleidskader

Dertien gemeenten De OFGV bestaat uit twee provincies en dertien gemeenten. De organisatie voert omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor deze deelnemers. De werkzaamheden hebben veelal betrekking op de uitvoerende milieu­ taken van gemeenten en provincies. Alle deelnemers zijn bestuurlijk ver­tegenwoordigd in het algemeen bestuur, dat zo’n drie tot vier keer

Rapportage

Uitvoering

Monitoring

Mandaat voor 15 deelnemers

Gerrit Post, wethouder gemeente Urk en lid algemeen bestuur OFGV

Op basis van de Gemeenschappe­lijke Regeling OFGV heeft de directeur van de Omgevingsdienst het man­daat gekregen voor de vergunning­verlening, toezicht en handhavings­ taken. De directeur zorgt dat deze taken, volgens de 15 soms van elkaar verschillende mandaten en

takenpakketten, worden uitgevoerd en legt daarover verantwoording af aan het college. Ambtelijk worden de taken vastgelegd in uitvoeringsprogramma’s en ver­ antwoord in rapportages. ®

OFGV BULLETIN

2013 - 2018


Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Logo

Kostprijssystematiek: inzicht en duidelijkheid

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

Interview De kostprijssystematiek (KPS); er is de afgelopen jaren veel over gesproken en vanaf 1 januari 2018 wordt er mee gewerkt. ‘Het grote voordeel? De kosten worden onder de verschillende deel­ nemers ‘eerlijker’ verdeeld. Het wordt inzichtelijker en duidelijker. Gemeenten en provincies betalen voor wat ze afnemen’, aldus Hendrik Boland, wethouder van de gemeente Gooise Meren. Met de kostprijssystematiek wordt een duidelijke relatie gelegd tussen wat deelnemers afnemen (producten/ diensten) en wat deelnemers daarvoor (financieel) bijdragen aan de OFGV. Waar voorheen de hoogte van het te betalen bedrag per deelnemer aan de OFGV afhankelijk was van het bij de oprichting van de OFGV beschikbaar gestelde budget, is het bedrag nu meer afhankelijk van wat deelnemers daadwerkelijk afnemen.

Kalender 2018 OFGV Maart vergadering: 14: DB vaststellen voorlopige jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 en rapportages: 20: Uitvoeringsprogramma start voorbereiding uitvoeringsprogramma 2019 April vergadering: 18: DB reserve datum Mei vergadering: 23: DB vaststellen 1e voortgangsrapportage, DB-reactie op ingebrachte zienswijzen begroting 2019 en agenda AB van 20 juni 2018 Handhavingsestafette: handhavingsestafette van 23 tot en met 30 mei

Hendrik Boland, wethouder Gooise Meren en bestuurslid OFGV besteding van medewerkers, prijzen aan gehangen.’

‘Ze gaan minder betalen’

Verfijnen Voor sommige deelnemers pakt deze financieringssystematiek goed uit; ze gaan minder betalen. Er zijn echter ook gemeenten die meer moeten bijdragen dan voorheen. ‘Een ruime meerderheid van het Algemeen Bestuur was voor invoering van deze systematiek. Daarmee is het een feit. De komende jaren moeten we verder aandacht besteden aan het verfijnen van de systematiek’, vertelt hij.

‘Een belangrijk onderdeel van de systematiek is het level playing field (gelijkheid) voor de uitvoering van de taken. Dit is gebaseerd op de risicobeoordeling per branche (type bedrijf) en het minimale kwaliteits­ niveau van de producten. Dit betekent dat de overheidsbemoeienis en de kwaliteit van ons werk voor alle bedrijven in ons werkgebied gelijk is.’

Ingrid van Wijnbergen, voormalig projectleider KPS: ‘Binnen de OFGV zijn we de afgelopen jaren druk bezig zijn geweest met het ontwikkelen van de kostprijssystematiek. Het was een pittige en uitdagende klus. Er moest een passende systematiek worden bedacht en de kostprijzen van alle producten moesten worden berekend. De OFGV heeft voor deze systematiek alle producten beschreven en hier vervolgens, op basis van de uren­

Tanskstations Als voorbeeld noemt ze de controle van tankstations. ‘De tankstations worden van de Noordoostpolder tot ’t Gooi even vaak bezocht door medewerkers van de OFGV. De toets die daarbij wordt gedaan is overal hetzelfde. Ook is het zo dat LPG tankstations risicovoller zijn dan ‘gewone’ tankstations. Daarom gaan onze toezichthouders daar vaker naar toe en is de controle zwaarder. De

hogere frequentie en het hogere aantal uren per controle werkt door in de kostprijssystematiek. Je betaalt dus meer voor een ‘zwaardere’ controle.’ Doordat de OFGV nu beschikt over uitgewerkte productmodellen en een branche-indeling van de bedrijven, heeft de OFGV een sturingsinstrument in handen. ‘We hebben de bedrijven in onze regio, de taken die we voor onze partners uitvoeren en de daaraan gekoppelde kostprijs door de ontwikkeling van deze systematiek beter in beeld’, vertelt Ingrid van Wijnbergen. Hendrik Boland heeft de besluit­ vorming rondom het vaststellen van de systematiek positief ervaren. ‘Het leverde discussie op en het ging niet vanzelf, maar dat is logisch. Uit­eindelijk zijn we er samen uitgekomen en daar gaat het om. Het voorstel in het Algemeen Bestuur om de bijdrage voor gemeenten die meer moeten betalen uit te smeren over twee jaar heeft zeker bijgedragen aan het draagvlak voor dit besluit. Het getuigt van solidariteitsgevoel binnen het bestuur. We hebben gezamenlijk dit besluit genomen en maken het werkbaar voor elkaar’. ®

Juni en rapportages: 1: Uitvoeringsprogramma lenterapportage verzenden 5: Handhavingsestafette: afsluitende-/netwerkbijeenkomst tussen 13.30 - 16.00 uur vergadering: 20: AB vaststellen jaarstukken 2017 en begroting 2019 Concept agenda • Voorstellen nieuwe AB-leden • Aanwijzen/kiezen DB-leden en voorzitter • Concept jaarstukken 2017

zienswijzen resultaatbestemming 2017 en agenda AB 14 november

November vergadering: 14: AB vaststellen resultaatbestemming 2017

Achtergrondverhaal Het Kenniscentrum OFGV biedt opleidingen, trainingen en netwerk­ dagen aan voor medewerkers van de OFGV, van deelnemende organi­saties en andere overheids­ organi­ saties werkzaam op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Het zijn merendeel Mboen Hbo-opleiding­ en die kunnen leiden tot een erkend diploma of certificaat. Medewerkers (en daar­ mee organisaties) kunnen daardoor voldoen aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen. Dit was een van de belangrijkste redenen voor het opzetten en ontwikkelen van het Kenniscentrum OFGV.

Kwaliteit Alle overheidsorganisaties moeten voldoen aan de door de overheid gestelde WABO-kwaliteitscriteria 2.1. Deze criteria maken inzichtelijk welke kwaliteit er verwacht mag

2

OFGV BULLETIN

Voorstel resultaatbestemming 2017 1e Voortgangsrapportage 2018 Begrotingswijziging 2018 Vaststellen begroting 2019

September vergadering: 5: DB reserve datum Oktober en rapportages: 1: Uitvoeringsprogramma herfstrapportage verzenden vergadering: 17: DB vaststellen 2e voortgangsrapportage, DB-reactie op ingebrachte

Opleiden draagt bij aan kwaliteit

Oorsprong De oorsprong van het regionaal organiseren van cursussen en op­ leidingen komt vanuit het Servicepunt Handhaving Flevoland (SepH). Het SepH is met het ontstaan van de OFGV hierin opgegaan. Ook de opdracht voor het organiseren van opleidingen, trainingen en netwerkdagen is hier­ mee naar de OFGV overgegaan.

• • • •

andere omgevingsdiensten. Gesteld kan worden dat het opleidingscentrum in een behoefte voorziet. Door verloop en groei van personeel en door veranderende wet- en regelgeving blijft deze behoefte de komende jaren bestaan. ®

Paul Schuurmans, directeur OFGV: ‘Het opleiden en investeren in mensen draagt in mijn beleving bij aan kwaliteit en kan op langere termijn zelfs geld opleveren. Het is mooi om te zien hoe mensen de afgelopen jaren het beste uit zichzelf hebben gehaald, hun kennis en kunde hebben vergroot en door het afronden van een opleiding voldoen aan de gestelde criteria. Opleiding via Kenniscentrum OFGV worden van zowel organisaties als mede­werkers bij de uitvoering of de invulling van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor het maken van een kwaliteitsslag is de afgelopen jaren vanuit het Kenniscentrum OFGV geïnvesteerd in het opleiden van OFGV-medewerkers en collega’s van deelnemende partijen en om­ gevingsdiensten. Bijna alle opleiding­

2013 - 2018

en voldoen inmiddels aan de gestelde criteria. Gecertificeerd onderwijs De kwaliteit van opleidingen is binnen de OFGV geborgd door certificering en inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Er wordt lesgegeven door gecerti­ ficeerde docenten met praktijk­ ervaring.

Groei Het aantal opleidingen dat wordt aangeboden via het Kenniscentrum is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het begon in 2013 met 16 cursussen/ opleidingen en vandaag de dag zijn het er 83. De opleidingen worden goed gewaardeerd door zowel mede­ werkers van de OFGV als mede­ werkers van deelnemende partijen en

Dit levert naar mijn mening direct een bijdrage aan de kwaliteit van het werk dat we voor en/of namens de deelnemende partijen uitvoeren. De OFGV organisatie voldoet inmiddels ook aan de gestelde kwaliteitscriteria. Vanuit het Kenniscentrum OFGV kunnen we door het aanbieden van opleidingen/trainingen andere over­­heids­organisaties onder­steun­ en bij het behalen ervan’.


Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Toezicht en ‘Omgevingsdienst handhaving: Logo

Paul Schuurmans, directeur OFGV

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

blijft in beweging’ een afweging van belangen Interview De OFGV bestaat 5 jaar. Paul Schuurmans, directeur Omgevings­ dienst Flevoland & Gooi en Vecht­ streek, stond aan de wieg van de organisatie. ‘De overgang was een hele operatie, die verliep volgens een zeer strakke, bijna militaire, planning. In mijn beleving is alles, op wat kinderziektes en opstart­ perikelen na, goed verlopen. Ik kijk dan ook positief terug op de afgelopen jaren’. Paul Schuurmans was van 2012 tot 1 januari 2013 kwartiermaker en bezig met de voorbereidingen voor het moment waarop medewerkers van 15 gemeenten en twee provincies in dienst kwamen bij een nieuw bedrijf; de OFGV. Per 1 januari 2013 ging hij verder in de rol van directeur. Kunt u vertellen hoe de over­ gangsperiode is verlopen? ‘Op woensdag 2 januari 2013 was het moment van de waarheid. Circa 150 medewerkers van 17 verschillende partijen werkten vanaf dit moment “ineens” samen in een nieuw pand in Lelystad. Iedereen kreeg in dezelfde envelop zowel een ontslagbrief van hun oude organisatie als een aan­ stellingsbrief van de OFGV. Ze kwamen bij de OFGV met elk een eigen achtergrond en vertrouwde organisatiecultuur. De overgang naar de OFGV was daarbij niet voor alle medewerkers vrijwillig. Bij de start deelde dus niet iedereen het enthousiasme voor het bouwen aan (en werken bij) een nieuwe organi­ satie. We kregen echter het vertrouwen van de deelnemers en later ook dat van de medewerkers. In dat opzicht kan ik stellen dat het meer dan goed is gekomen.’ Wat is het doel van de omgevings­ dienst? De Commissie Mans adviseerde naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam in 2008 om wettelijk te regelen dat er regionale omgevingsdiensten zouden worden ingericht om de toezicht- en

handhavingstaken van gemeenten en provincies op het gebied van milieu, ruimte en bouwen beter en professioneler te kunnen uit­ voeren. Handhavers werkzaam bij gemeenten/ provincies werden inge­ haald door nieuwe ontwikkelingen, zoals com­ plex­ere technologie, globali­­sering en gewijzigde wetgeving. Daarbij waren veel organisaties niet ingericht op de handhavingstaken die zij moesten vervullen. Omgevingsdiensten zijn bedoeld om meer eenduidigheid en kwaliteit te brengen in toezicht, handhaving en vergunningverlening én om daarbij een ‘level playing field’ voor bedrijven te realiseren.

‘Medewerkers hebben ruimte gekregen hun kennis te verbreden’ Wat is er de afgelopen jaren gebeurd om de kwaliteit te verbeteren? ‘Specialisten vanuit verschillende partijen gingen samenwerken. Alleen al het delen van kennis en ervaring leverde een kwaliteitsslag op. Er waren echter wel grote verschillen in deskundigheid en ervaring. Daar­ om is de afgelopen jaren sterk in­ gezet op scholing en ontwikkeling van medewerkers. Er zijn diverse opleidings- en ontwikkelingstrajecten aangeboden en medewerkers hebben ruimte gekregen hun kennis te ver­ breden dan wel te verdiepen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. We voldoen hierdoor ook aan de, door de rijksoverheid gestelde, kwaliteits­ criteria.’ Tegen welke problemen liep u aan? ‘Soms verliep de communicatie tussen onze medewerkers en ambtenaren van deelnemende partijen nog wat stroef. Het was voor iedereen best lastig om te wennen aan de nieuwe organisatie en de nieuwe verhoudingen. Ook waren de systemen aan het begin nog niet goed ingericht en was het lastig

om de juiste informatie beschikbaar te krijgen. Al vrij snel ging dat steeds beter en zijn de diverse rollen en verantwoordelijkheden helderder geworden. Mijn wens is dat de OFGV voor iedereen vanzelfsprekend is en dat deelnemers de OFGV weten te vinden in waar wij goed in zijn; het uitvoeren en effectueren van het leefomgevingsbeleid.’ Welke invloed heeft de nieuwe Omgevingswet op de rol van de OFGV? ‘Het in de toekomst grotendeels vervallen van de vergunningplicht onder de Omgevingswet heeft invloed op het aantal vergunningaanvragen, maar daar komt ander werk voor terug. In de Omgevingswet wordt het vaststellen van omgevingswaarden en bijbehorende regelgeving veel decentraler geregeld dan voorheen. Om dat te kunnen doen is integrale afweging nodig door gemeenten en provincies en dus ook door de omgevingsdienst. Omgevingsdiensten kunnen data leveren die daarvoor nodig zijn.’

‘Kortom, we blijven in beweging’ Hoe ziet de OFGV er over 5 jaar uit? ‘Omgevingsdiensten moeten trans­ formeren van toetsende milieu­ diensten naar proactieve organisaties, die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol goed te kunnen oppakken, is naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist. Kortom, we blijven in beweging.’ Wat verwacht u van de nieuwe OFGV bestuurders? ‘Ik hoop dat zij de meerwaarde van de omgevingsdiensten inzien en dan in het bijzonder die van de OFGV. Dat ze zich interesseren in de inhoud en zich kunnen opstellen als een kritische klant maar ook als betrokken eigenaar.’ ®

Paul Schuurmans

Achtergrondverhaal Bij toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving is vaak sprake van verschillende regelgeving. Dit vraagt om specifieke kennis. In dit kader zijn omgevingsdiensten opgericht. Zij ondersteunen met specialistische kennis en ervaring op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeenten en provincies bij het uitvoeren van hun taken. Soms zit regelgeving elkaar in de weg. Zo’n situatie kan voorkomen bij het verwijderen van asbestdaken. Asbestdaken moeten zoals het er nu uitziet voor 2024 allemaal worden verwijderd. Particulieren of bedrijven die nu hun asbestdak ver­ wijderen zijn dus goed bezig. Maar wat als er bijvoorbeeld vogelnesten of vleermuizen onder het dak zitten die door het verwijderen van het dak worden vernietigd? Omdat vleer­ muizen, huismussen en gierzwaluwen beschermde diersoorten zijn, is er sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Het kan dus gebeuren dat de OFGV namens de provincie Flevoland het werk stil moet leggen. Voor een burger is dat bijna niet te begrijpen. Hij heeft keurig een sloopmelding gedaan bij de gemeente en doet zijn best om aan de wetgeving met betrekking tot asbestdaken te voldoen. Toch krijgt hij nog te maken met handhaving.

‘Vergunningverlening kan niet zonder handhaving. Om dit goed geregeld te krijgen is het van belang om de zaken goed met elkaar af te stemmen. De problematiek met de asbestdaken moeten we samen oppakken. We gaan samen op zoek naar een werkwijze waarbij de natuur beschermd wordt en de burger zijn asbestdak kan vervangen.’ - Albert Fopma, vergunningverlener provincie Flevoland

Kennis van wet- en regelgeving en goede informatievoorziening vanuit de overheid naar burgers is dus van groot belang.

‘Grote kracht van de OFGV is dat we veel specialismen en kennis in huis hebben. In een dergelijk geval als bij het asbestdak met beschermde vogelnesten kunnen we snel schakelen en de juiste specialist er bij betrekken. Hierdoor wordt schade voor de leefomgeving beperkt en kunnen de verschillende partijen snel afstemmen wat de beste oplossing is. ’ - Paloma Stam, teamleider leefomgeving OFGV Voor de deelnemende partijen van de OFGV is het soms ook lastig. De OFGV houdt als uitvoerings­ organisatie toezicht namens zowel gemeenten als provincies. Soms komt de OFGV de ene deelnemer (bijvoorbeeld een gemeente) ver­tellen dat op basis van het houden van toezicht op wet- en regelgeving namens een andere partij (bij­ voorbeeld de provincie) zaken niet goed zijn gegaan. Zorgdragen voor goede voorlichting over wet- en regelgeving is van groot belang. Als OFGV zien wij een rol in het faciliteren van kennisoverdracht en het uitwisselen van informatie. Wij kunnen partijen door middel van bijvoorbeeld kennis- en netwerkdagen informeren en samenbrengen met als uiteindelijk doel de dienstverlening en informatievoorziening richting burgers verbeteren. ®

OFGV BULLETIN

2013 - 2018

3


OFGV in beeld ...

Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Logo

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek

2017 2016 2015 2014 2013

ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

4

OFGV BULLETIN

Januari

Maart

De start van de OFGV is een feit. Een leuk en spannend moment.

Cultuursessie: Samen bouwen aan een nieuwe organisatie.

Juni

Mei

Voor en tijdens het WK 2014 werd de horeca in Lelystad steekproefsgewijs door de OFGV gecontroleerd op brandveiligheid.

De OFGV was betrokken bij de weguitbreiding van de A1/A6 DiemenAlmere.

Februari

Juni

Oktober

De OFGV hield een open dag voor partners, met als thema de Elfstedentocht. Ruim 100 bezoekers lieten zich informeren over de werkzaamheden van de OFGV.

Wethouder van der Es van Zeewolde liep stage bij de OFGV en kreeg inzicht in het brede werkterrein.

Van 1 mei tot 1 oktober coördineert de OFGV namens de provincie Flevoland alles rond het zwemmen in oppervlaktewater in Flevoland.

Februari

Februari

Juni

De nieuwe en duurzame bedrijfsauto’s zijn in ‘OFGV-stijl’ geleverd.

Enthousiaste experts van de OFGV informeerden de Statenleden van de provincie Flevoland over hun werkzaamheden.

Het Gildemodel, waarin junioren het vak leren van senior toezichthouders, is ontwikkeld en succesvol gelanceerd.

Januari

Februari

April

Wethouder Van den Heuvel van Lelystad ging mee op vuurwerkcontrole. ‘Samen houden we het veilig’.

De gemeenten en provincies werken samen met de OFGV aan het Uitvoeringskader VTH voor een uniforme uitvoering van taken.

De OFGV nam samen met de provincie Flevoland de nieuwe en duurzame inspectieboten in gebruik.

2013 - 2018


Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Logo

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

Juni

Oktober

November

De medewerkers van de OFGV houden onder andere toezicht op de provinciale wateren.

Er werd een succesvolle transportcontrole gehouden, als onderdeel van de Handhavingsestafette.

Medewerkersbijeenkomst ‘kennisdelen en verbinden’: uitleg over het vakgebied toezicht en handhaving.

September

Oktober

December

De OFGV zet in op ontwikkeling: start van de eerste module HBO Omgevingskunde.

Directeur Paul Schuurmans geeft tijdens commissie vergadering in Huizen uitleg over de inzet en werkzaamheden van de OFGV.

Tien medewerkers van de OFGV nemen hun certificaat in ontvangst.

Oktober

November

December

De OFGV hielp bij energiebesparing van woningen in Naarden. In oktober werd een informatieavond gehouden.

Ook wethouder Post van Urk liep stage bij de OFGV. ‘Het programma was gevarieerd en op maat.’

De OFGV streeft ernaar om de kwaliteit van opleidingen en trainingen aantoonbaar te maken en te borgen.

Augustus

September

December

De OFGV had een adviserende rol en verzorgde de vergunning­aanvraag rondom Windpark Zeewolde.

OFGV organiseerde een goedbezochte asbestdag voor ambtenaren.

Het duurzame erf: samenwerking Aeres Hogeschool Dronten en de OFGV.

Juni

September

November

De OFGV deed samen met milieuagenten uit Dronten, Urk en Emmeloord een transportcontrole in Dronten.

Op 19 september vond de eerste kennisdag Omgevingswet plaats mede georganiseerd door de OFGV. Ook volgden alle medewerkers in de zomer de Basiscursus Omgevingswet.

Bij de verlening en verbreding van de start- en landingsbaan van Lelystad Airport is gebruik gemaakt van een innovatieve grondverbeterings- en funderingstechniek.

OFGV BULLETIN

2013 - 2018

5


Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Logo

Logo OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Algemeen Bestuurslid OFGV Inhoud: Als bestuurder van de OFGV bent u kaderstellend en toezichthoudend. U vormt samen met 14 collega-bestuurders het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV. Het AB stuurt op hoofdlijnen en houdt zich bezig met strategisch beleid, de kadernota, begroting, jaarverslag en jaarrekening. Het AB vergadert minimaal drie keer per jaar. motief voor achtergronden

Functie-eisen:

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

U bent werkzaam als wethouder/burgemeester/gedeputeerde of CdK in het werkgebied van de OFGV. U heeft de taken VTH en/of financiën in uw portefeuille of daar affiniteit mee. U kunt optreden als kritische klant maar ook als betrokken en verantwoordelijk eigenaar. U bent in staat om te ‘regeren’ met verschillende petten op, kunt goed samenwerken met collega-bestuurders en bent bereid te reizen voor de AB vergaderingen. Wij bieden: Een lerende en ondernemende organisatie met een innovatief en motiverend klimaat. De organisatie wordt gekenmerkt door medewerkers die met eigen verantwoordelijkheid en een ondernemende houding, digitaal, flexibel en gedreven samenwerken. Interesse? Bent u door uw college voor deze functie benoemd dan heten wij u van harte welkom bij de OFGV. Uw naam en contactgegevens kunt u doorgeven aan de heer Paul Schuurmans (secretaris AB), via p.schuurmans@ofgv.nl Uit alle aanmeldingen wordt het Dagelijks Bestuur (DB) inclusief een voorzitter gekozen.

Daar mogen we trots op zijn… Voetprint OFGV-bestuurders 2013-2018 Achtergrondverhaal Op woensdag 7 februari 2018 keken de OFGV-bestuurders tijdens de laatste Algemeen Bestuurs­ vergadering gezamenlijk terug op hun bestuursperiode bij de OFGV. Na de verkiezingen mogen we als OFGV waarschijnlijk nieuwe bestuurders verwelkomen. Tijd om samen de balans op te maken. Vragen als: Hoe is de oprichting verlopen, waar staat de OFGV nu en is de OFGV toekomstbestendig? kwamen tijdens de mini-conferentie aan bod. De bestuurders lieten met de beantwoording van deze vragen een voetprint achter voor hun op­ volgers. Conclusie: het bouwen van deze dienst was een grote klus, maar het is gelukt en daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Volwassen bedrijf De wethouders, burgemeester en ge­ deputeerden stelden tijdens de laatste vergadering vast dat het geen eenvoudige klus is geweest om een nieuwe dienst te bouwen met mensen die vanuit allerlei andere organisaties samenkomen. Dat het de OFGV en de deelnemers in deze relatief korte tijd is gelukt is een mooie prestatie. Er staat nu een volwassen bedrijf dat de opstartfase voorbij is. Overdracht De timing om het bestuurlijke stokje over te dragen is perfect. De taak­ stellende periode is inmiddels achter de rug. De opstartkosten zijn terug­verdiend en de gewenste kosten­ efficiency is ruimschoots bereikt. Het Algemeen Bestuur laat voor de opvolgers een financieel gezond bedrijf achter dat meer dan in staat is de opgedragen taken uit

Woordzoeker Zoek hieronder de namen van de OFGV bestuurders en streep ze door.

H G Z W M N S G P L B M U P

D F

M A N F

H U I

S

W O Z O P I A T E K I N

P S G H N A H M S T A M V T E U A M M E I

J

E R

N H J

O E T

A G T F C H B O L A N D D J

J

A F

J

D E K L

A C K E L

D E Y

E F M W C H A A G S M A

R U E J

M B O E R S

E Z A B L G J

D E J

S

Z F

6

OFGV BULLETIN

E N

O N G E

V O O R I

2013 - 2018

N K

ABLDEJONGE AHMSTAM AMMEIJER ATEKIN CHBOLAND EJMBOERSEN FGJVOORINK FHUIS GEHPAS GPOST HTUNING JAFACKELDEY JJDEKLOET WCHAAGSMA WPVANDERES

‘Bestuurders bedankt’ te voeren. Alle jaren treedt de financieel toezichthouder (BZK) terughoudend op omdat de financiën bij de OFGV in orde zijn. Daarnaast krijgt de OFGV complimenten en goedkeuring van de accountant en blijft de OFGV ruim binnen de begroting. Kwaliteit Het nieuwe bestuur kan volle aandacht geven aan de inhoud en kwaliteit van het werk, de bijdrage die de OFGV kan leveren aan de leefomgeving en de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van deze wet verandert de rol en de verhouding tussen de OFGV en zijn deelnemers. Hoe het er precies uit

gaat zien weet niemand en er komt ook geen blauwdruk. Deelnemers, de OFGV en ketenpartners gaan dat de komende tijd met elkaar ontwikkelen en vormgeven. De OFGV krijgt onder de Omgevingswet een belangrijke rol als het gaat om het verstrekken en delen van kennis en informatie. De OFGV beschikt namelijk over specialistische kennis op vele vak­ gebieden en van het hele werkgebied. In de bestuurlijke nalatenschap roept het ‘oude’ bestuur op om de OFGV te betrekken bij de voorbereidingen op de Omgevingswet; ‘We hebben elkaar hard nodig om de beleidsdoelen te halen, ontwikkelingen mogelijk te maken en de leefomgeving leefbaar, schoon en veilig te houden.’ ®

Mini-symposium OFGV bestuurders

Winters weerbericht It giet oan! Inmiddels is het alweer 20 jaar geleden dat we de laatste Elf­ stedentocht in Friesland hadden, namelijk in 1997. Een paar keer kwamen we dichtbij, maar de weers­ omstandigheden bleven net niet lang genoeg gunstig. Het kan vriezen of dooien, maar in 2015 werd er bij de OFGV ‘it giet oan!’ geroepen. De OFGV organiseerde in februari van dat jaar een inloopmiddag in de vorm van een Elfstedentocht voor iedereen die wij bij onze partners kennen. Stempelkaart ‘s Middags werden de deelnemers van de Elfstedentocht in wintersferen ontvangen in het pand van de OFGV.

Zij konden met een stempelkaart en onder het genot van erwtensoep en warme chocolademelk langs 11 kraampjes, de 11 steden van de Elfstedentocht, lopen. Bij elke stand gaven OFGV-ers informatie over

bijvoorbeeld Squit, bodeminformatie, zwemwater en het Kenniscentrum. Het was een geslaagde middag waarin we onze trots hebben kunnen laten zien op het gebied van onze expertise, werkzaamheden en werkomgeving. ®


Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

De kracht zit in samenwerking De OFGV beschikt over veel infor­matie en kennis. De organisatie houdt zich naast het toezichthouden steeds meer bezig met advisering. Een belangrijk thema is de hele energie­ transitie, zo zeggen Gerrit Pas, wethouder gemeente Huizen (en Bestuurlijk trekker Energie­ strategie Gooi en Vechtstreek), en Axel Roeten, coördinator energie­ besparing bedrijven van de OFGV. Volgens hen zit de kracht hem in de samenwerking.

‘Voor het behalen van de doelen moet iedereen zijn steentje bijdragen’ Opwekken van energie Huishoudens, overheden, maar vooral bedrijven, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. ‘Voor het behalen van de doelen moet iedereen zijn steentje bijdragen’, zegt Gerrit Pas. De OFVG kan volgens hem een belangrijke rol vervullen bij het vormgeven van de energietransitie. Denk hierbij aan de diverse mogelijkheden om energie op te wekken (windmolens, windparken, bodem­ warmte, biogas etc.). Axel Roeten: ‘Voor het behalen van de doelen moet iedereen zijn steentje bijdragen, zo ook de OFGV. Onder de noemer ‘Energiebesparing bij

EEN uitvoeringsprogramma

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

of HET uitvoeringsprogramma? Column In juli 2017 ontving ik een mail. ‘Opstellen concept uitvoerings­ programma 2018 OFGV: Graag tekstvoorstellen voor het uit­ voeringsprogramma 2018 de “locatie specifieke omstandig­ heden” aangeven. Is de tekst van het lopende jaar nog actueel of zijn er aanvullingen? Als deze informatie beschikbaar is nemen we het nu op in het concept. Het concept uitvoeringsprogramma bespreken we later met elkaar. Graag vóór 15 augustus reageren.’

Achtergrondverhaal

In het VN-klimaatakkoord (Parijs 2015) zijn door 195 landen afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Veel (lokale) overheden hebben met termen als CO2- en energieneutraal, circulaire economie en duurzame energie, hun ambities verwoord.

Logo

Gerrit Pas, wethouder Huizen en bestuurslid OFGV bedrijven’ is de OFGV actief op twee sporen: Toezicht en Handhaving en Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). In het Activiteitenbesluit (2015) zijn energiebesparende maatregelen opgenomen die bedrijven moeten doorvoeren. Deze lijsten met erkende maatregelen hebben een terug­ verdientijd van 5 jaar of minder. De OFGV adviseert bedrijven over de te nemen maatregelen en de mogelijke alternatieven. Ook zien ze toe op de invoering van deze maatregelen. Bedrijven hebben daarnaast te maken met energiebesparingsverplichtingen vanuit de Europese Unie. Ze zijn vastgelegd in de EED. Bedrijven met 250 personen of meer moeten een energie-audit uitvoeren. Ook kleinere bedrijven met een hoge jaaromzet zijn EED-plichtig. Audits ‘Het beoordelen van deze audits is door bijna alle deelnemende partijen bij de OFGV ondergebracht. Inmiddels hebben we 107 audits beoordeeld. Ook nemen we deel aan het Landelijke Kernteam EED en zijn we zowel in Gooi en Vechtstreek als Flevoland aangesloten bij overleggen over de praktische invulling van de energieagenda’s’, legt hij uit.

Om de rol als adviseur en handhaver op het gebied van energiebesparing goed te kunnen vervullen heeft de OFGV geïnvesteerd in scholing van de eigen medewerkers. Axel Roeten: ‘In 2017 hebben acht collega’s een intensieve zesdaagse opleiding gevolgd om alle ins en outs van energiebesparing onder de knie te krijgen. Een uitdaging die is beloond met een diploma. Daarnaast zijn twintig toezichthouders opgeleid op het terrein van energiebesparing bij bedrijven. De collega’s zijn goed voorbereid op het vervullen van hun advies- en/of handhaversrol.’

‘De collega’s zijn goed voorbereid op het vervullen van hun advies- en/of handhaversrol’ Verzamelen van gegevens Kunnen we samen nog meer bereik­ en? Het antwoord is ‘ja’ volgens zowel Gerrit Pas als Axel Roeten. ‘Als gevolg van het meer verplichte karakter van diverse maatregelen wordt het toezicht op energiebesparing intensiever. Daarnaast wordt het ver­ zamelen van energiegegevens steeds belangrijker.’ Gerrit Pas: ‘De OFGV is en blijft zich voorbereiden op het thema energie om met en/of namens de deel­nemende partijen te zorgen voor energiebesparing bij bedrijven.’

Axel Roeten, coördinator energiebesparing OFGV

Axel Roeten vult aan: ‘We ver­ kennen de mogelijkheden graag met de OFGV-deelnemers. Met de lokale kennis, centrale gegevens, de ontsluiting daarvan en de mogelijkheden om hiervan analyses te maken heeft de OFGV informatie die voor de deelnemende partijen van belang kan zijn bij het bepalen van het besparingspotentieel. Dit is belangrijk bij het opstellen van visies, planvorming (onder de Omgevingswet) en de ontwikkelingen in het ruimtelijk domein. De kracht zit hierbij in samenwerking!’ ®

Als accounthouder Omgevingsdienst bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving ben ik dè persoon om de gemeente Almere als opdracht­gever te vertegenwoordigen richting de verbonden partij OFGV. Het opstellen van tekstvoorstellen vanuit de afdeling en de vaststelling van het uitvoeringsprogramma door het college ligt op m’n bordje. Maar hoe kom ik aan input? Het is juli/augustus; de gemeente is ‘op vakantie’. Onderwerpen schieten door mijn hoofd: Uitbreiding A6; Floriade; Groei van de stad, Oosterwold; Evenementen; Excellent gastheerschap; Energie werkt; Wets­ wijzigingen met gevolgen voor de uitvoering; Speerpunten uit het gemeentelijke handhavingsbeleid; Aantallen producten. De verbeter­ punten uit de evaluatie… die zeker ook! En dan vergeet ik bijna de jaarevaluatie van het programma van verleden jaar van de omgevingsdienst zelf. Toen we begonnen ging het over EEN uitvoeringsprogramma. De over­gedragen taken waren nog niet duidelijk. Wie doet wat, waaraan en waarmee? En hoe gaat dat dan? Dat was een veel gehoorde vraag.

‘Toen we begonnen ging het over EEN uitvoerings­ programma’

Bart Groen de afdeling VTH als opdrachtgever en latende partij moesten aan de nieuwe verhoudingen wennen. We moeten loslaten en voorwaarden scheppen, afstemmen met de mede eigenaren/ opdrachtgevers, intern zaken regelen en omgaan met ‘verdwenen kennis’. Na een paar jaar spraken we niet meer over EEN uitvoerings­ programma maar over HET uit­ voeringsprogramma. De taken waren helder en ondubbelzinnig beschreven. Processen waren vastgesteld en uitgelijnd. En werkafspraken zijn geborgd. De dagelijkse gang van zaken is uniform en de kwaliteit van uitvoering is onderwerp van gesprek.

‘Het beleid moet jaarlijks worden uitgewerkt in een uitvoerings­ programma’ Inmiddels geeft wet- en regelgeving richting aan de relatie tussen gemeente en OFGV. Het uitvoer­ ingsprogramma is nu een, via de regelgeving vastgelegd instrument. En wat blijkt: het beleid moet jaarlijks worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven welke activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd, wat de doelen en prioriteiten zijn. En zo is de cirkel weer rond en hebben we weer EEN uitvoeringsprogramma. Het beleid is nog in de maak. Samen blijven we ons ontwikkelen. Op naar de Omgevingswet… dan wordt het allemaal eenvoudig beter, toch?!

De omgevingsdienst moest zichzelf opbouwen. De gemeente als (mede) eigenaar van de nieuwe organisatie en

Bart Groen, Beleidsadviseur & Accounthouder OFGV bij de gemeente Almere ®

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsflits De OFGV brengt 4-5 keer per jaar een nieuwsflits uit. Het doel: mensen informeren over de werkzaamheden van en ontwikkelingen binnen de OFGV. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar

communicatie@ofgv.nl en u wordt aan het adressenbestand toegevoegd. Meer informatie over de OFGV vindt u ook op de vernieuwde website: www.ofgv.nl

OFGV BULLETIN

2013 - 2018

7


Huisstijl Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Logo

OMGEVINGSDIENST Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Voorzitter Jop Fackeldey neemt afscheid van de OFGV

Samenstelling OFGV organisatie

De OFGV moet zichzelf opnieuw uitvinden motief voor achtergronden

in ruimtelijk perspectief: lucht, water, bodem met landschappelijke elementen van de stroomgebieden flevoland en gooi- en vechtstreek ontwerp logo OFGV | 110067 | R&M | js

(peildatum 31-12-2017)

Totaal aantal medewerkers: 124 2013 130 2017 Verschil: 6 Fulltime in dienst 2013 2017 Verschil: 0

82 82

Parttime in dienst 2013 2017 Verschil: 6

42 48

Aantal mannen 2013 2017 Verschil: 4

81 77

Aantal vrouwen 2013 2017 Verschil: 10

43 53

Indeling leeftijd Gemiddelde leeftijd mw. 46 2013 47 2017

Jop Fackeldey, wethouder Lelystad en voorzitter bestuur OFGV

‘Door de nieuwe wet gaan we van handhaven naar een stelsel van algemene toelating’

Achtergrondverhaal ‘De invoering van de Omgevings­ wet is een kans voor de omgevings­ diensten. De OFGV zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Er is vanaf 2021 veel meer integrale kennis nodig voor alles wat met milieu te maken heeft. Deze kennis heeft de OFGV in huis.’ Dit zegt Jop Fackeldey, scheidend voor­zitter van de OFGV. ‘Door de nieuwe wet gaan we van handhaven naar een stelsel van algemene toelating. We staan aan de vooravond van een grote transitie, terwijl de vorige transitie nog maar net is afgerond’, legt hij uit. Goed luisteren Jop Fackeldey, wethouder van de

gemeente Lelystad, was van november 2012 tot maart 2018 voorzitter van de OFGV. Met bevlogenheid en veel dossierkennis leidde hij de vergader­ ingen van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur. ‘Goed luisteren was een van mijn

Overzicht aantallen per jaar In 2014: - kwamen er 997 bodeminformatie verzoeken bij de OFGV binnen. - zijn er 62 omgevingsvergunning pro­ce­dures afgehandeld. - zijn er 167 bedrijven gestart die geheel onder het activiteitenbesluit vallen. - is 90,6% van de procedures binnen de wettelijke termijn afgehandeld. - Op juridisch gebied zijn 2 bezwaar­ procedures, 1 voorlopige voorzie­ ning en 2 beroepszaken bij de recht­ bank met goed gevolg afgehandeld. In één geval werd door de OFGV mediation toegepast. - is 100% van de overeengekomen controles uitgevoerd. In 2015: - zijn er 1.124 bodeminformatie ver­ zoeken behandeld door de OFGV. - zijn er 57 uitgebreide omgevingsver­ gunning procedures afgerond. - zijn 122 bedrijven gestart die geheel onder het activiteitenbesluit vallen. - Op juridisch gebied hebben in 2015 6 bezwaarzaken en 2 (hoger) be­ roepszaken gespeeld. - In 2015 is 100% van de overeenge­ komen controles uitgevoerd.

8

OFGV BULLETIN

2013 - 2018

In 2016: - heeft de OFGV 70 opleidingen en 3 netwerkdagen georganiseerd. - zijn er tijdens de handhavings­esta­fette in 2017 23 projecten uitgevoerd door 35 deelnemende organisaties. In 105 controles zijn 32 waarschuwingen en 6 processen verbaal afgegeven. - is het aantal meldingen Activiteiten­ besluit met 28% toegenomen. - zijn er 31 uitgebreide omgevingsver­ gunningaanvragen en 43 reguliere aanvragen behandeld. - is 100% van de overeengekomen controles uitgevoerd. In 2017: - heeft het Kenniscentrum van de OFGV 766 cursisten opgeleid - heeft de OFGV in totaal 107 energieaudits beoordeeld in 2017. - zijn in totaal 394 meldingen Activi­ teitenbesluit afgehandeld. - zijn bij een nagenoeg gelijk blijvend aantal controles, meer voornemens last onder dwangsom opgelegd. Het aantal is van 54 in 2015 tot 163 in 2017 gestegen.

kerntaken. Luisteren naar de op­ vattingen van alle bestuursleden en soms gewoon accepteren dat we het niet eens zouden worden en voor het nemen van een besluit moesten stemmen.’ ‘Voorheen waren het de gemeenten zelf die bijvoorbeeld milieu­vergunningen verleenden en de controles daarop uitvoerden. Dit betekende, vooral in kleinere gemeenten, dat het kennisniveau lang niet op alle onderdelen op peil was. Diezelfde medewerkers zijn nu in dienst van de OFGV. Doordat er meer kennis en capaciteit beschikbaar is kunnen ze vak­inhoudelijke taken beter verdelen en is er altijd een specialist bij de hand. ‘Bedrijven die bijvoorbeeld met chemicaliën werken hebben contact met een of twee vaste inspecteurs die specifieke kennis op dit vak­ gebied hebben en weten hoe de bedrijfsprocessen lopen. Dit werkt effectiever en is prettig voor een ondernemer.’

‘Dit werkt effectiever en is prettig voor een ondernemer’ ‘Vanaf 2018 werken we met de kostprijssystematiek. Hiermee wordt een level playing field voor bedrijven nagestreefd. Dit betekent onder andere dat ieder bedrijf op dezelfde manier en met dezelfde frequentie wordt gecontroleerd door medewerkers van

de OFGV. Daarbij mag ook worden verwacht dat de geleverde kwaliteit overal hetzelfde is.’ De laatste vergadering van het Algemeen Bestuur in februari 2018 werd afgesloten met een minisymposium. Een goede zaak, vindt Jop Fackeldey. ‘De gesprekken binnen het bestuur gaan namelijk vooral over de vraag ‘wat kost het?’ Dit is heel begrijpelijk, maar soms verliezen we uit het oog waarom omgevingsdiensten eigenlijk zijn opgericht; er voor zorgdragen dat een ramp zoals bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede niet nog eens gebeurt.’

Aantal mw. 18-24 jaar 2013 2017

1 1

Aantal mw. 25-34 jaar 2013 2017

14 15

Aantal mw. 35-44 jaar 2013 2017

36 37

Aantal mw. 45-49 jaar 2013 2017

26 19

Aantal mw. 50-54 jaar 2013 2017

26 22

Aantal mw. 55-59 jaar 2013 2017

15 22

Aantal mw. 60 jaar en ouder 6 2013 14 2017

‘Goed luisteren was een van mijn kerntaken’

Doorloop en opleiding

Jop Fackeldey adviseert nieuwe bestuurders een of meerdere malen op ‘stage’ gaan. ‘Het gaf mij een goed beeld van de OFGV organisatie en het belang van een deskundig advies. Ik ging mee op een nachtcontrole, die de OFGV samen met de politie, brandweer, waterschap, gemeente en provincie uitvoerde. Een prachtig voorbeeld van ketensamenwerking!’ Opvolger Jop Fackeldey legt in mei 2018 zijn voorzittershamer neer. Wie hem opvolgt wordt bepaald door de (nieuwe) leden van het Algemeen Bestuur. Zij kiezen uit hun midden een nieuw Dagelijks Bestuur en een voorzitter. ®

56

31

18

16

6

Aantal medewerkers aan­ genomen (2013 t/m 2017) Aantal medewerkers uit dienst (2013 t/m 2017) Aantal MBO stagiares begeleid (2013 t/m 2017) Aantal HBO stagiares begeleid (2013 t/m 2017) Aantal trainees bij de OFGV (2013 t/m 2017)

Colofon Teksten: Interviews:

OFGV Flow Media,

Opmaak: Drukwerk:

fresh focus in opdracht van fresh focus

Eindredactie: Fotografie: Ontwerp:

Flow Media OFGV fresh focus

Oplage:

500 exemplaren

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.