Page 1

Sosialtjenestens 책rsmeldinger 2012

Frelsesarmeens slumstasjoner


Forord Frelsesarmeens slumstasjoner merker at store deler av Europa er i en alvorlig økonomisk krise. Hver dag kommer nye mennesker fra Spania, Hellas, Bulgaria, Romania, Italia, Polen og mange andre land med store behov for hjelp. Hjelp til mat, informasjon og ønske om jobbmuligheter. Drømmen er et bedre og mer stabilt liv enn det de har reist fra i hjemlandet. Spesielt i Oslo ser vi en økning og vi prøve å møte dem på best mulig måte. Vi kan hjelpe med relevant råd- og veiledning, tilbud om et sted å treffe andre og en matpose når det trengs. Det er få som lykkes med å skaffe seg jobb og de aller fleste erfarer at livet i Norge ikke ble slik de hadde håpet på. Midt i dette er det viktig for oss å møte hver enkelt med respekt og det hjelpen vi kan gi ut fra situasjonen. Et annet fokus som slumstasjonene har jobbet videre med i 2012 er arbeidet med familiefattigdom/barnefattigdom. Familieverksted i Oslo og Bergen, ferietilbud til familier, sosiale aktiviteter i skolens ferier og aktivitetskortet i Oslo viser til gode resultater. Aktivitetskortet er et eksempel på hvordan vi med enkle grep kan styrke deltakelse og aktivitet på en positiv måte for barn, ungdom og familier. Tiltaket viser at ekskludering og ensomhet knyttet til fattigdom kan motvirkes og gi den enkelte familie et handlingsrom de før ikke har hatt. Slumstasjonen har flott medarbeidere som bidrar med sin kompetanse både når det gjelder fagkompetanse, språkkunnskaper, erfaringer og engasjement. I tillegg bidrar et stort antall frivillige med uvurderlig innsats som vi er helt avhengig av. En stor takk til alle som har støttet oss i løpet av året. Elin Herikstad Leder, Seksjon velferd og utvikling

2


Innhold Forord ........................................................................................................................................ 2 Om Frelsesarmeens sosialtjeneste .................................................................................. 4   Om Frelsesarmeens slumstasjoner ................................................................................ 4   Nye ledere på slumstasjonene ..................................................................................................... 6  

Ålesund Slumstasjon ............................................................................................................ 6 Nå er gryta digital .................................................................................................................... 10  

Bergen slumstasjon ............................................................................................................. 12 Bergen slumstasjon 120 år ........................................................................................................ 14  

Oslo Slumstasjon ................................................................................................................. 15 Tur til Langedrag .................................................................................................................... 20  

Økonomi ................................................................................................................................. 21 Vårt samfunnsengasjement ............................................................................................. 22   Vår organisasjon .................................................................................................................. 22  

3


4


Om Frelsesarmeens sosialtjeneste Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. I følge Frelsesarmeens internasjonale erklæring, er oppdraget å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Organisasjonen har Bibelen som grunnlag for sitt menneskesyn, samfunnsansvar og arbeid. Våre verdier konkretiseres i vår verdibok. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom å tilby suppe, såpe og frelse. På denne måten ønsker vi å møte fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Suppe, såpe og frelse kan sies å være Frelsesarmeens utgave av Maslows behovspyramide; hjelp må gis i riktig rekkefølge. ”Suppe” møter fysiske behov, ”såpe” fokuserer på enkeltmenneskets verdighet og ”frelse” handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet.

Om Frelsesarmeens slumstasjoner Frelsesarmeens slumstasjoner har som målsetting å vise omsorg for hele mennesket. Dette innebærer at enkeltmennesket skal bli sett, bekreftet og kjenne seg verdifull, uavhengig av ytre omstendigheter. Den enkeltes verdighet og ”frelse” handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet. Målgruppen er mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, og som av ulike grunner står på sidelinjen av de vanlige rammene i samfunnet og/eller opplever en akutt livssituasjon, og som derfor trenger bistand og medmenneskelighet. Formålet er å forebygge og lindre nød, oppmuntre og støtte mennesker til å ta tak i livssituasjonen sin og hjelpe dem å finne de ressurser som kan føre dem videre i livet. Frelsesarmeen driver i dag 3 slumstasjoner som er organisert i Seksjon for velferd og utvikling, en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste. I tillegg driver Frelsesarmeen velferdssentre og andre lignende tiltak som ikke er inkludert i denne årsmeldingen.

Visjon: Slumstasjonene ønsker å være et sted hvor mennesker kan finne støtte i vanskelige livssituasjoner, kan få praktisk hjelp i form av mat, klær og annen hjelp samt tilbud om samtaler og sjelesorg.

5


Nye ledere på slumstasjonene Denne høsten har både slumstasjonen i Oslo og Ålesund fått nye ledere. Det er Marianne Nybo i Oslo og Åse Berg Grønvik i Ålesund. I Bergen har Else Marie Sørensen vært leder siden november i fjor. Nylig var de alle tre samlet til kurs på Frelsesarmeens hovedkvarter. - Jeg er kjempeheldig som får være en del av det flotte teamet på slumstasjonen i Oslo. Min oppgave blir å videreføre det viktige arbeidet som gjøres i Gøteborggata, sier Marianne.

Mye nytt I løpet av opplæringsdagene har de ferske lederne vært innom temaer som regnskap, personal, kommunikasjon og nettsider. - Ja, det er mye nytt å sette seg inn i, så det er flott å få litt opplæring her på HK, sier Åse Berg Grønvik. - Men dette er oppgaver jeg gleder meg til å ta fatt på, og som jeg ser på som spennende og utfordrende på samme tid.

Skal bli mer synlige Lederen av slumstasjonen i Bergen, Else Marie Sørensen lover at tilbudet om familieverksted skal utvides på vestlandet, og at flere lokale korps er klare til å sette i gang med dette populære tiltaket. I tillegg lover alle tre lederne at slumstasjonens nettsider skal bli mer utfyllende og oppdatert. - Det er viktig å synliggjøre den viktige jobben som gjøres på slumstasjonene hver eneste dag. Det skal vi forsøke å vise gjennom artikler og bilder på nett, avslutter Marianne Nybo. (Perleportalen, Jarle Stokland) 6


Frelsesarmeens slumstasjon og Varmestue i Ålesund På slumstasjonen i Ålesund er det Varmestua som er det sentrale møtepunktet. Menneskene som møter opp på varmestua har forskjellige og sammensatte problemer. Rusavhengige, mennesker uten bopel, arbeidsinnvandrere og mennesker som prøver å leve et liv uten rus og kriminalitet, tilhører de besøkende.

Åse Berg Grønvik

Våre tilbud Varmestua er åpen 5– 6 dager i uken, og kan tilby sine brukere frokost og middag, dusj, vask av klær, TV, internett, aviser og kaffe. En stor del av arbeidet på varmestua består av samtaler og sjelesorg. Det å prøve å motivere mennesker til å foreta en positiv endring i sin livssituasjon, være til stede når livet er tungt og dele gleder og sorger sammen, er en del av hverdagen for de som arbeider der. To ganger i uken er det kveldsåpent.

Tirsdagsgruppa ”Tirsdagsgruppa” (eller trivselsgruppa) oppstod fordi det var et behov for et fritidstilbud for noen av gjestene på varmestua. Mellom klokka 16– 19 på tirsdag ettermiddag samles ca ti mennesker til felleskap rundt et måltid, prat og musikk. Mennesker som deltar i denne gruppen er mennesker som ikke nødvendigvis finner seg til rette i andre lokale fritidstilbud, men som her har funnet et sted hvor de kan høre til.

Sangkveld på torsdag ”Ukens høydepunkt” er sangkveldene på torsdag. Fra 19– 22 fylles varmestua av mennesker som kommer for å synge ønskesangen sin, spise god mat og være en del av et fellesskap hvor trivselsfaktoren er høy. Denne sangkvelden tiltrekker seg mennesker fra alle samfunnslag og med forskjellige behov for et møtested. Fra dette fellesskapet har det kommet en sanggruppe som sporadisk øver sammen og deltar både på torsdagskveldene og på korpset (Frelsesarmeens menighet) til glede og inspirasjon for alle. Daglig leder: Åse Berg Grønvik Adresse: Giskegata 27, 6005 Ålesund Telefon: Solhøy 70 12 18 05 Varmestua 70 12 17 22 E- post: solhoy@frelsesarmeen.no Åpningstid: Mandag, Onsdag og Fredag 9-15 Tirsdag 9– 20 Torsdag 9– 22 Søndag 10– 15 7


Bibelgruppe Hver onsdag har offiseren, som er leder for Frelsesarmeens menighet i Ålesund, bibelundervisning med ansatte og brukere av varmestua. Dette er et frivillig tilbud til de som ønsker å prate tro og liv.

Praktisk hjelp Slumstasjonen har mat til utdeling. Enkelte mennesker møter opp direkte for å få med seg mat hjem og noen tar kontakt via telefon og avtaler henting. Mange som trenger mat tar av ulike årsaker ikke kontakt, men slumstasjonen klarer allikevel, gjennom oppsøkende virksomhet, å hjelpe mange av disse med mat og evt. annen praktisk hjelp. Høsten 2012 har slumstasjonen også hatt utdeling av ved etter orkanen Dagmar som herjet jula 2011.

Julefeiring Også i 2012 var det lagt opp til julefeiring på Varmestua, og 25 personer deltok. Frivillige stod for bevertning, og fellesskapet var godt og avslappet. Nyttår ble feiret med 21 gjester. Frivillige stod på og gjorde denne kvelden til en hyggelig kveld for alle som var til stede. Varmestuen holdt åpent hele romjulen, og mange gjester var innom.

Turer og opplevelser I løpet av våren har vi gjennomført noen søndagsbilturer som ble satt stor pris på.

Brukerg ruppen På slumstasjonen i Ålesund er man opptatt av å ikke sette for stramme rammer for hvem som kan komme. Dette bidrar til at gjestene på slumstasjonen har svært ulik bakgrunn og forskjellige utfordringer i hverdagen. Eksempler på livsutfordringer er: rusrelaterte problemer, psykiske problemer, sosial tilpasning, ensomhet, økonomiske problemer og utfordringer knyttet til å klare seg etter rehabilitering. Det er flest menn som kommer til slumstasjonen, alderen varierer fra 18– 95 år, med en hovedvekt på 30– 50 år. Det er flest norske brukere men man ser en økning av antall utenlandske gjester. Inntektsgrunnlaget for brukere varier fra uføretrygd til arbeidsavklaringspenger, mens noen har fast arbeid. Slumstasjonen opplever en økning i antall arbeidsinnvandrere fra Afrika og Spania og Øst- Europa. Dette er en gruppe mennesker som enten søker asyl, eller som er på jakt etter arbeid i Norge. Høsten 2012 har det vært et par faste gjester som Varmestua har hjulpet med klær, mat og fellesskap. Noen av gjestene på Varmestua er mennesker som sliter psykisk. Fordi slumstasjonen er en forholdsvis liten enhet har de ansatte mulighet til å knytte god kontakt med den enkelte gjest og kan være med på å hjelpe slik at vedkommende kan få en bedre livssituasjon. Det er også en økning i antall gjester som har vært på rehabilitering og kommet seg et stykke på vei til å leve et rusfritt liv. Vi ønsker å støtte dem og gi dem et trygt miljø å delta i, oppmuntre til fortsatt behandling når det er aktuelt og gi mulighet til å hjelpe til på de måter som passer den enkelte. Hvis noen faller tilbake til rusmisbruk, vil slumstasjonen så tidlig som mulig forsøke å fange dem opp og motivere til nytt forsøk og til å ta imot hjelp. 8


Slumstasjonen i Ålesund fikk til jul dele ut julegaver til ca 100 barn. Gjennom året har slumstasjonen noe kontakt med familier som de prøver å hjelpe praktisk.

Våre ansatte På slumstasjonen i Ålesund er det 3,5 årsverk fordelt på 6 ansatte: fire kvinner og to menn.

Sykef ravær i 2012: Korttid: 1.6% Langtid: 13,0%

Frivillige Slumstasjonen har ca 10 frivillige hjelpere. Oppgavene som de frivillige utfører er bl.a. ansvar for mat på torsdagskveldene, musikk til samlingene tirsdag og torsdag. De hjelper også til med utendørs vedlikehold, ekstra vakter på varmestua ved særlige behov, kjøring av varer og annet forefallende arbeid. I 2012 fikk også slumstasjonen hjelp til julegrytevakter fra flere av byens sentrumbutikker og bedrifter.

To ansatte ved Slumstasjonen og Varmestuen i ålesund

Våre samarbeidspartnere Frelsesarmeens korps i Ålesund Slumstasjonen har et godt samarbeid med Frelsesarmeens korps, (menighet) i byen. Korpset og slumstasjonen prøver i samarbeid å finne møtepunkter mellom gjester på varmestua og korpset. Korpsleder stiller også opp på bibelgruppen, og sanggruppen stiller av og til opp på korpsets arrangementer. I løpet av juletiden får slumstasjonen hjelp av korpsmedlemmer med bl.a. julegrytevakter. Slumstasjonen har også i løpet av 2012 hatt et samarbeid med Aksla Vel om henting av ved til trengende. Dette samarbeidet vil også fortsette i 2013.

Friomsorgen Slumstasjonen har god kontakt med friomsorgen og samarbeider regelmessig med dem angående soning av samfunnsstraff

9


Statistikk, Ålesund Slumstasjon 3362

2010 2011  

1284

2012

645 431  

Antall besøkende   dag.d  

Tirsdagsgruppen

Sangkveld, Torsdager  

10

Utdeling mat/klær  


Nå er gryta digital Mangler du kontanter når du passerer Frelsesarmeens julegryte? Intet problem, nå tar de kort. Leder for Varmestua i Ålesund og dagens grytevakt, Åse Berg Grønvik, må le når hun viser fram den splitter nye bankterminalen. – Den vanligste unnskyldninga vi hører er jo at folk ikke har kontanter. Nå tar vi kort, så nå finnes det vel knapt en unnskyldning igjen for de som vil gi, sier hun. Næringslivet deltar Bankterminalen har Frelsesarmeen fått låne av Sparebank1, som er med i nyvinningen «Næringslivsstafetten». – I samarbeid med Frelsesarmeen ønsker Næringsforeningen og Ålesund sentrumsforening å bidra til økt oppmerksomhet på den årlige julegryteinnsamlingen til Frelsesarmeen. Vi har fått til en næringslivsstafett, der bedrifter bruker litt av sin tid og kreativitet til et svært godt formål, forteller leder i sentrumsforeninga, Trine Klemetsen. Hun har blant annet fått med Notar, Teaterfabrikken, Ålesund sentrumsforening, Sparebank1 SMN, AaFK og Næringsforeningen. Bedriftene vil være på plass mandag – fredag i tidsrommet 4.–21. desember. – Hver bedrift som stiller får sin egen dag ved gryta på St. Olavsplass. Man kan selv bidra med underholdning som tiltrekker ekstra oppmerksomhet og øker givergleden, sier hun. Totalt 15 bedrifter er med på stuntet. – Vi utfordrer de bedriftene som kan til å doble beløpet som kommer inn på sin dag. Det vil si: Kommer der inn 1500 kr gir bedriften også 1500, men dette er ikke et krav, kun ei oppfordring, sier Klemetsen. Nødvendig Grønvik er glad for å få hjelp til å passe gryta. – Det er mange vakter som skal fylles, så dette er midt i blinken, sier hun. Grønvik forteller om ei julegryte som er fullstendig nødvendig for å få arbeidet i Ålesund til å gå rundt. – Det er vår hovedinntektskilde og er blant annet helt nødvendig for driften av Varmestua i Giskegata og annet arbeid som vi utfører i Ålesund, sier hun. I fjor kom det inn rundt 200.000 kroner i julegrytene i en travel førjulstid. – Målet i år må være å slå den summen ettertrykkelig. Foruten å være på plass på Sankten, ved julegrana, er vi også på plass med gryte på Moa, sier Grønvik. – Det er alltid moro med noe nytt, og jeg har skikkelig tro på at dette opplegget vil være med på å gi mye penger i grytene, sier Grønvik.

11


Frelsesarmeens slumstasjon i Bergen Slumstasjonen i Bergen ønsker å være Kristi armer og føtter på denne jord, aktuelle i samfunnet, til stede i nuet og gjøre hverdagen lettere for de mennesker som kommer til slumstasjonen. Major Else Marie Sørensens Slumstasjonen i Bergen feiret i 2012, 120 år tilstedeværelse i byen. Markeringen ble holdt på Frelsesarmeens korps i Ladegårdsgaten. Daværende eder for Frelsesarmeen i Norge, Clive Adams, Byråd Lisbeth Iversen (KrF) samt representanter fra ledelsen for slumstasjonene i Norge var representert. Det ble satt fokus på et fortsatt behov for en slumstasjon i Bergen og at barns perspektiv og behov står i fokus. Motbakkeorkesteret fra Bakkegaten spilte og det ble servert suppe og «hvit dame».

Frelsesarmeens slumstasjon i Bergen er et sted hvor mennesker kan komme for å få praktisk hjelp men også for den gode samtale rundt liv og livssituasjon. Bergen slumstasjon legger vekt på gode relasjoner og samarbeid både internt og eksternt. Bergen slumstasjon er en enhet som engasjerer seg i sitt lokalsamfunn til sine gjesters beste. De er i dialog med politikere om forandringer som de ser er nødvendige og opplever dette som både utfordrende og berikende.

Våre tilbud Praktisk hjelp Bergen slumstasjon tilbyr praktisk hjelp i form av matposer, nye klær, toalettsaker, leker med mer. Om vinteren organiserer slumstasjonen utdeling av ved. Slumstasjonen kan også ved enkelte tilfeller være behjelpelig med å betale en regning for en gjest. Slumstasjonen samarbeider med Fretex og kan gi sine gjester rekvisisjoner på klær og møbler.

Samtaler og veiledning Slumstasjonen bruker mye tid på samtaler og veiledning. Det kan være samtaler rundt en livssituasjon som er vanskelig, og slumstasjonen kan bidra med å veilede inn i nettverk og aktiviteter som kan være med på å snu en negativ trend. Medarbeidere ved slumstasjonen bruker også tid i sjelesorg sammen med sine brukere. Bibel og forbønn er en del av denne tjenesten. Slumstasjonen kan også bistå mennesker som trenger hjelp med søknader og henvendelser inn mot NAV.

Hjemmebesøk Gjennom året foretar slumstasjonen hjemmebesøk. De som får besøk er mennesker som er ensomme, syke og som ikke har andre til å hjelpe seg. Hjemmebesøkene er etter avtale og behov. Daglig leder: major Else Marie Sørensen Adresse: Hans Haugesgate 1 Postboks 89 5812 Bergen Telefon:

55 62 75 19 / 47 77 21 47

E- post: slumbergen@frelsesarmeen.no Familieverksted Åpningstid: Tirsd til fre kl 10.00– 13.00 12


Familieverksted Familieverksted er et nytt prosjekt som ble startet opp høsten 2011. Dette er et møtested for foreldre og barn som er i en situasjon som er utfordrende økonomisk og/eller sosialt. Modellen er hentet fra Danmark og det er slumstasjonens leder som har ansvar for prosjektet. Familiene møtes hver 14 dag til en samling rundt et måltid. Etter måltidet er det lagt opp til at barna kan leke og delta i en aktivitet lagt opp for dem mens foreldrene sitter sammen med leder og frivillige og samtaler om temaer som er aktuelle for dem. Målet er at gjennom deling av erfaringer, motiverende samtaler og et fellesskap, skal familiene kunne komme seg ut av en vanskelig situasjon. Det å ha et sted hvor det er fokus på dette og mulighet for å dele med andre i samme situasjon har vist seg å være betydningsfullt. Det er ca 10 voksne og 15 barn som deltar på familieverksted. Familieverkstedet har høsten i 2012 hatt opphold pga. ledersituasjon men starter opp igjen i 2013. Julehjelp Det var 575 gjester som mottok julehjelp fra slumstasjonen i år. Gjestene får et gavekort som er ladet med et beløp i forhold til antall personer i husstanden. Disse gavekortene brukes i en bestemt butikk. Slumstasjonen samarbeider med Fretex om klær, leker og møbler også i julen.

Brukerg ruppen Det er en sammensatt gruppe som er gjester på slumstasjonen i Bergen. Alle aldre er representert og både familier og enslige med barn kommer for å få hjelp. Det er flest kvinner som kommer til slumstasjonen. Slumstasjonen i Bergen har de siste årene opplevet en økning i antall familier som kommer for å få hjelp. Dette har bidratt til at dette er blitt en fokusgruppe som slumstasjonen ønsker å legge til rette for med aktiviteter og tilbud. Et stort behov hos gruppen med barn er muligheten til å delta på lik linje med andre. Det at foreldrene ikke har arbeid, påvirker barnas muligheter til å delta i fritidsaktiviteter som svømmehall, kino, fotball. Foreldre opplever også at barna får problemer siden de ikke har råd til å kjøpe klær som andre barn har. Slumstasjonen opplever at det er mange utfordringer med å hjelpe denne gruppen gjester. Bergen slumstasjon har de siste årene opplevd en økning i antall gjester med utenlandsk bakgrunn. Både arbeidssøkende og ”papirløse” oppsøker slumstasjonen for å få hjelp. Det er en vanskelig situasjon å hjelpe, og slumstasjonen gjør det de kan gjennom å sørge for mat og klær til disse gjestene. Felles for gjestene på slumstasjonen er lav inntekt pga arbeidsløshet eller arbeid med minstelønn.

Våre ansatte På slumstasjonen i Bergen er det 2,2 årsverk fordelt på 3 personer. 2 kvinner og 1 mann. Det er i stor grad de fast ansatte som tar seg av rådgiving og samtaletjeneste. Lederen har også vært 13


leder av familieverkstedet. De ansatte var i 2012 med på kursdager i Oslo hvor Frelsesarmeens sosiale arbeid i Oslo ble presentert. Turen innehold studiebesøk og temadiskusjoner.

Sykef ravær i 2012: Korttid: 0,0% Langtid: 0,0%

Frivillige I tillegg til de ansatte på slumstasjonen har de knyttet til seg en rekke frivillige. På slumstasjonen har de fem faste frivillige som utfører både faste oppdrag og oppdrag som kommer inn fortløpende. Oppgaver de frivillige gjør er å hente og bistå ved utdeling av mat. Slumstasjonen har også hjelp av frivillige til å stå ved julegryta i desember.

Våre samarbeidspartnere Slumstasjonen i Bergen har mange og gode samarbeidspartnere. Disse er Toro, Rieber og Søn, Tine, Coop, Kavli, Rema 1000 og Baker Martens. I tillegg til disse er det foreninger og enkeltpersoner som stiller opp når det trengs. Slumstasjonen samarbeider også intern med korpset (menigheten) som ligger i samme bygning.

14


Statistikk Bergen

2870

2010 2011   2012   855   575   290  

155 4  

Antall besøkende   Nye  brukere  

Matposer

Julemat

15

Klær/Møbler Økonomisk  hjelp  


Bergen slumstasjon 120 år, ”Fortsatt ikke overflødig” Tirsdag den 17. april markerte slumstasjonen i Bergen at 120 år har gått siden de åpnet dørene til slumstasjonen som i dag drives fra Hans Haugesgate. Markeringen var lagt til Ladegården korps og inviterte gjester og presse hadde funnet veien til korpset. Det blev servert suppe til alle som kom. Kommunepolitikere, representanter fra Mellomspill kirkens bymisjon, den katolske kirken sammen med representanter fra Fretex Vest- Norge, Bakkegaten, tidligere ledere for slumstasjonen, sosialsjefen, seksjonsleder, kommandøren og korpsene i Bergen fikk lytte til innlegg som omhandlet slumstasjonens historie og dagens utfordringer. Gjestene fikk også lytte til Motbakkeorkesteret med Helge Jordal ved mikrofonen. Daværende leder for Frelsesarmeens leder i Norge, Clive Adams åpnet sitt innlegg med å forklare hvorfor Frelsesarmeen fortsatt velger å bruke ordet slumstasjon. Ordet slum er et ladet ord, et ord med mange negative assosiasjoner, og man skal bruke dette ordet varsomt. Men slumstasjon er blitt et begrep i Norge, som trosser alt det negative og som står for omsorg for vår neste. Ordet er blitt positivt og er knyttet til en tjeneste vi ser at vi må fortsette å stå i fremover. For til tross for all Norges rikdom, ser vi at slumstasjoner ikke er overflødige og et av deres viktigste arbeidsområder er å skape møteplasser. Byråd Lisbeth Iversen poengterte at arbeid med de mest utsatte gruppene i vårt samfunn handler om å være i det og bli i det, og hun anerkjente slumstasjonens arbeid som en av de som hadde tatt denne utfordringen i 120 år. Hun inviterte slumstasjonen til videre samarbeid, da kommunen er i ferd med å prøve å få en oversikt og bli kjent med de som sliter mest i Bergen. Byråden la vekt ved arbeid blant barn og familier og roste slumstasjonen for deres innsats for denne gruppen. Etterat sosialsjefen, Lindis Evja, hadde sagt noe om slumstasjonenes historie og deres relevans i dag, avsluttet Elin Herikstad, seksjonsleder for velferd og utvikling, med å påpeke viktigheten av å alltid ha barns perspektiv med seg når man arbeider mot fattigdom. Vi må tørre å arbeide på flere plan samtidig for å på den måten motvirke de komplekse årsakene til fattigdom. Å sikre barns rett til deltakelse og ta i bruk beskyttelsesfaktorer, som trygge og tilrettelagte boliger, for å gi barn en god oppvekst, er avgjørende. Da kan vi bekjempe noen av årsakene til fattigdom og ikke minst gi barn og unge like vilkår og deltakelse på lik linje med andre barn. Markeringen blev avsluttet med en ”hvit dame” og jubilanten kan med stolthet se tilbake på 120 hendelsesrike og viktige år og se frem mot mange år som forkjemper for de som har det vanskeligst i vårt samfunn.

16


Frelsesarmeens slumstasjon Oslo 2012 har vært et begivenhetsrikt år. Det har vært gleder, og det har vært utfordringer. Vi har møtt mange mennesker i ulike kriser i livet sitt. Vi på Slumstasjonen føler oss privilegerte som får bli kjent med så mange ulike mennesker, ja en hel verden kan sies å være innom på bare en uke. Da er det ikke rart vi hele tiden lærer noe nytt, og at vi hele tiden må snu oss rundt. På samme tid er vi i daglig Oberstløytnant Marianne Nybo kontakt med dem som strever i samfunnet vårt. Vi møter den ensomme pensjonisten, storfamilien som av ulike grunner har fått snudd livet på hodet, arbeidsinnvandreren, aleneforelderen, og andre som på ulike måter strever med store utfordringer i livet. Vårt engasjement strekker seg langt. Vi har fokus på å se den enkelte i deres situasjon, men også å være de stemmeløses stemme. I en by hvor hvert 7 barn lever under EUs fattigdomsgrense er det mange diskusjoner som må tas, og behov som skal ivaretas(Rapport om barnefattigdom i Oslo, Helse- og velferdsetaten, 2011) Forskjellene i de ulike bydelene er store. Vi var delaktige i debatten rundt juletider ang de store forskjellene i julehjelp på de ulike NAV kontorene. Dette ble med stor medieoppmerksomhet endret, og de bydelene hvor bidraget var minst, øket dette til fordel for brukerne. Slike debatter er viktige, og vi er glade for å kunne være med å bidra til å belyse viktige saker gjennom vår erfaring og møte med alle de forskjellige menneskene her på Slumstasjonen. I tillegg til noe økonomisk bistand, mat og klesutdeling, rådgivningstjeneste og arrangementer, har vi alltid fokus på å vise omsorg for hele mennesket. Dette er i tråd med Frelsesarmeens grunnsyn, suppe, såpe og frelse. Vi deler ut i et grovt gjennomsnitt 70 matposer hver dag, men noe av det viktigste arbeidet vi gjør er likevel å møte mennesker med respekt og medmenneskelighet. Gjennom samtaler og støtte ønsker vi å følge gjester et lite stykke på vei. I råd og veiledningstjenesten vår hjelper vi mennesker til å finne frem til riktige instanser, slik at de selv kan finne veien videre. Noen ganger er det nødvendig med tett oppfølging, mens andre bare trenger et lite løft for å gå veien videre selv. Vi har til enhver tid mange baller i luften, dette gjenspeiler de mange utfordringene vi ser i samfunnet vårt. Vår oppgave er alltid å være var for det som rører seg i samfunnet, og det å kunne være en hjelp og støtte for mennesker i en vanskelig situasjon.

Kontaktinformasjon Daglig leder:

major Marianne Nybo

Adresse:

Gøteborggata 4 0566 Oslo

Telefon:

22 80 93 30 / 47 46 59 21

E– post:

osloslum@frelsesarmeen.no

Åpningstid:

man, tirsd, ons, fre 09.00– 11.45 17


Våre tilbud Mat og klær

Slumstasjonen i Oslo tilbyr utdeling av mat og klær, samt diverse såpe/ toalett artikler, leker og sportsutstyr til barn og unge. Mat kan gjestene komme og hente en gang i måneden. Noen ganger hyppigere dersom det er behov for det. Det er et titalls gjester som får mateposen hjemkjørt engang i måneden av en frivillig tilknyttet slumstasjonen.

Fretex rekvisisjon og økonomisk støtte I særlig vanskelige situasjoner kan slumstasjonen være behjelpelig med økonomisk støtte. For eksempel til: Medisinske utgifter, frukt/melk til barn på skolen, aktivitetsskole, togbillett hjem, strømregning etc. Eller vi kan skrive ut en Fretex rekvisisjon ved behov av møbler. Ansatte vil gjennom samtaler kartlegge gjestens sin økonomiske situasjon. De ansatte tar med seg «saker» inn til et felles økonomimøte en gang i uken hvor beslutning om evt. bistand tas.

Råd og veiledning Mange av våre gjester har et lite nettverk. De har få personer de kan henvende seg til for å få støtte, råd og veiledning. Det er et stort behov blant våre gjester for samtaler og rådgivning, bl.a. i forbindelse med å finne steder å overnatte ,skrive jobbsøknader og brev til offentlige instanser (NAV, barnehage, skole, politi, UDI, jobb, boligkontor, lege/ sykehus). Vi følger gjerne med dem på møter, om gjesten ønsker dette. Det er viktig for oss å holde fokus på den enkeltes ressurser og muligheter, og respektere den enkeltes valg og grenser, vi skal ha en støtte-, oppmuntrings- og veiledningsrolle.

Samtaler

Noen ganger er det godt å ha noen å snakke med. Ansatte på slumstasjonene ønsker å møte mennesker og vise at vi har tid til å lytte til den enkeltes historie. Vi ønsker å gi våre gjester følelsen av at de blir sett og lyttet til. I disse samtalene kan de dele sine historier, gleder, bekymringer og problemer. Vi samtaler om hva den enkelte måtte ønske. Vi har mange gode og viktige samtaler med våre gjester om livet, tro og tvil. Vi besøker gjerne våre gjester hjemme hos dem og har samtaler der. I noen tilfeller er vi også behjelpelige med praktisk hjelp i hjemmet, som f.eks. få internett til å fungere, skifte lyspære eller sette opp en gardinstang.

Familieverksted Familieverkstedet er et sted hvor vi ønsker å skape et fellesskap, med samtalen som det sentrale samlingspunkt. Det skal skapes en mulighet for å oppleve og se den andre/de andre, som mennesker med erfaringer og følelser, som samtidig er forskjellige fra våre egne erfaringer og følelser. Ideen er bygget på en overbevisning om det unike mennesket og menneskets kapasitet til forandring, til fellesskap, omsorg og håp. Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo driver Familieverkstedet i samarbeid med Frelsesarmeens korps (menighet) Templet. Det er et tilbud til familier med barn fra 0 til 18 år, som slumstasjonen kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid i Gøteborggata. Målsettingen er å gi familiene ekstra støtte for at de skal oppleve mestring og hjelpe 18


dem med nettverksbygging. Familiene møtes sammen med to ansatte fra slumstasjonen og noen frivillige annenhver mandag fra kl. 17:00- 19:00. Vi starter med en felles middag. Etter middagen deles barn og unge inn i passende aldersgrupper og har tilpassede veiledningsgrupper og aktiviteter (lekselesing). De voksne er i en gruppe hvor de har veiledning og undervisning. Formålet med familieverkstedet er ikke å få så mange som mulig gjennom et forløp, men å ta seg tid til å vandre med den enkelte familie gjennom en prosess. Familieverkstedet skal være et supplement inn til familiene, Vi skal være medvandrere og ikke behandlere. Vi ønsker å være en støtte, men overtar ikke. Relasjonene i Familieverkstedet må bygges opp på en slik måte at det ikke skapes avhengighet, men derimot likeverd.

Aktiviteter og opplevelser

Fattigdom er sammensatt. Fattigdom er mer enn fravær av materiell velferd. Fattigdom begrenser menneskers muligheter til å ha innflytelse over sin egen livssituasjon, og begrenser den enkeltes valgmuligheter. Det er tøft å føle seg utenfor, uten å ha råd til å sende sine barn på fritidsaktiviteter, opplevelser, turer eller ferier. Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo ønsker å skape gode, sunne og positive arenaer for aktiviteter og opplevelser. Vi har i løpet av 2012 arrangert/ tilbudt barn og unge å være med på: Slalom og snowboard kurs i Tryvann, Frelsesarmeens påskeferie for ungdom, helgetur til Jeløya, Diakoniferie på øst, sør og Vestlandet. Frelsesarmeens musikkleir for barn og ungdom, høstferie på Langedrag, deltagelse på Middelalder festival med restaurantbesøk, Sirkusforestilling i Torshovparken og teaterforestilling, kinoforestilling, medlemskap i FA Oslo, deltagelse på Frelsesarmeens musikkskole, deltagelse på baby- og småbarnsang. Vi informerer om og følger dem videre til aktivitetstilbud som Frelsesarmeens menigheter i Oslo tilbyr barn og unge. På den måten kan familiene få muligheten til å bli integrert i et sosialt og åndelig fellesskap.

Aktivitetskortet Barn og unge er spesielt sårbare, og sosial eksklusjon kan hindre dem i å få venner og knytte kontakter og nettverk, som er viktig for å mestre senere utfordringer i livet. Slumstasjonen ønsker å gjøre en ekstra innsats for barn og unge, og bedre deres mulighet til å delta i samfunnet på like vilkår. Vi ønsker å muliggjøre deltakelse i noen av de aktiviteter og tilbud som finnes i Oslo. Mange av de foreldrene vi er i kontakt med har barn og unge som ikke har mulighet til å gjennomføre helt vanlige aktiviteter, som å gå på kino, teater, svømme, besøke ulike museum. Aktivitetskortet er en stor suksess, 350 kort ble delt ut innen juni 2012. Frelsesarmeens slumstasjon har mottatt mange bidrag fra samarbeidspartnere i Oslo, og det har ikke vært vanskelig å få ”ja” fra de som har blitt spurt om å gi et bidrag til Aktivitetskortet.

19


Julearrangement I november og desember er slumstasjonen på sitt travleste. Julegryter skal administreres og betjenes. Gavekort til innkjøp av julemat på Kiwi skal deles ut til gjestene som hadde søkt. «Julestemning» ble arrangert for våre gjester, i samarbeid med Frelsesarmeens menighet Templet. Gjensidigestiftelsen gav oss midler til å gi barn/ unge og deres familier en mulighet til å skape en «Helt vanlig jul» Frelsesarmeens slumstasjon valgte å kjøpe inn gavekort fra XXL som vi ga videre til foreldre i familier med barn og unge, slik at de kunne kjøpe inn en tilpasset gave til sitt/ sine barn.

Brukerg ruppen Brukergruppen sliter med utfordringer som bolig, økonomi, helse/ utenfor arbeidslivet, lite nettverk i hverdagen. I tillegg ser vi et økende antall arbeidsinnvandrere fra Sør– Europa. Tallet vokser fra dag til dag. De kommer til Norge uten å kunne norsk og uten penger, i håp om et nytt og bedre liv. Dette er en gruppe med svært få eller ingen rettigheter, og som det er vanskelig å hjelpe, med annet enn mat og klær. Vi gir ut informasjon om evt. andre steder de kan få mat og klær og søke på jobb, som f. eks Caritas. Innvandrerfamilier og enslige forsørgere er en annen gruppe som vokser. De har lite eller ingen penger til aktiviteter, klær, skolemateriell med mer. De oppsøker oss for informasjon, klær, mat, aktiviteter og nettverk. Mange har dårlig språk og er dårlig integrert i Norge.

Våre ansatte Oslo slumstasjon har 6,2 årsverk fordelt på 7 personer. Det er 6 kvinner og 1 mann som arbeider på slumstasjonen.

Sykef ravær i 2012: Korttid: 1,1% Langtid: 2,1%

Frivillige Det er 12 frivillige som hjelper til på faste dager. Det er ca 70 frivillige som rullerer på å hente mat fra Kiwibutikkene, hver dag hele året. I løpet av året har slumstasjonen ca 40-50 studenter fra folkehøgskole, sykepleierskole, bibelskole med mer som hospiterer en eller flere dager. I desember er det ca 300– 400 frivillige som er fordelt på julegrytevakter, juleutdelingen og tilstelninger på slumstasjonen. Oslo slumstasjon har hatt et fokus på å rekruttere frivillige som kan språk som spansk, ungarsk og russisk. Dette da gruppen arbeidsinnvandrere har økt kraftig det siste året. 20


Våre samarbeidspartnere Frelsesarmeens slumstasjon har et godt og nært samarbeid med Frelsesarmeens menigheter i Oslo, og de forskjellige aktiviteter som tilbys der. Vi har også et godt samarbeid med andre av Frelsesarmeens virksomheter som f.eks. Home-Start og Fyrlys/ Urtegata, Fretex og Sentrallageret for å nevne noen. Frelsesarmeens slumstasjon mottar fra Oslo kommune et økonomisk bidrag til driften av slumstasjonen. Andre viktige økonomiske bidragsytere: Oslo Handelsstands Forening, Frelsesarmeens legater og Diakonifond. Gjensidigestiftelsen. Disse bidragsyterne er med å gi økonomisk støtte til våre prosjekter rettet mot barn, ungdom og deres familier, samt julematutdelingen. Aktivitetskortet 2012 har 15 bidragsytere med aktiviteter. Det er i tillegg 6 bidragsytere med økonomi til lønn og driftsmidler. Firmaer, butikker, foreninger/lag og enkeltpersoner gir oss gjennom året mat, aktiviteter og diverse utstyr som videreformidles til våre gjester. I enkeltsaker, i samråd med gjestene selv, har vi godt samarbeid med forskjellige offentlige etater/ kontor. NAV, UDI, Politi, barnevern, boligkontor, fastleger, skole/ barnehage. Oslo slumstasjon har et samarbeid med Juss buss, som kommer til våre lokaler en gang i Måneden. Da kan gjester som trenger juridisk bistand, få hjelp til dette. Vi har tett og flott hjelp fra Frimurerlosjen i Oslo, som daglig reiser rundt og henter inn mat fra Kiwi butikker rundt omkring i Oslo. De stiller også opp som grytevakter i desember.

21


Statistikk

14333

11446

2010 2011   2012   1364  

900 101  

22

224

82

9

350


Tur til Langedrag høstferien 2012 . I høstferien kunne vi invitere med oss 5 familier til Langdrag naturpark på familieleir. Det var 5 familier bestående av 8 voksne og 10 barn samt 2 ansatte fra slumstasjonen. Vi dro fra slumstasjonen mandag morgen med buss , og ankom bestemmelsesstedet 3 timer senere . Vi hadde en liten stopp på veien der vi spiste litt lunsj før vi satte oss i bussen og kjørte den siste etappen til Langedrag. Vi ble godt tatt imot der oppe hvor vi fikk godt mat og informasjon om hva som ville skje mens vi var der . Hver familie fikk et eget rom . Så var det samling i peisestua med historiefortelling og peiskos på kvelden. Vi startet dagene med en god frokost og smøring av nistemat. Familiene fikk være med på en dag på sætra med kullstiftbrenning , og barna var gjetere for en stor flokk geiter på vei opp dit. Det var ridning og hundekjøring i vakre omgivelser og ellers hyggelig felleskap i den fantastiske peisestua . Været var noen ganger av en slik art at det var godt å komme litt inn. Og da var det mulighet for å lage sitt eget smykke ved å slipe stein, en populær aktivitet. Alt i alt en fin tur der små og store slappet godt av og fikk glimt i øyet og glød i kinna. Vi hadde noen veldig gode dager på Langedrag der både barn og voksne gledet seg over alt det fine vi fikk være med på. Det var bl.a en familie som var helt uvant med norsk friluftsliv, som hadde en stor opplevelse og følelse av mestring når vi var ute med hundespann. Det var veldig tydelig, mor i familien viste stor glede og entusiasme etter at turen var over . Før turen var hun meget skeptisk. Eller far og sønn som står og sager ved sammen på setra og samtidig har en god prat , å se dette samspillet mellom barn og foreldre er en stor glede . Det ble også stiftet noen nye vennskap blant de voksne og blant barna . Og jeg vet at de har truffet hverandre i etterkant. Og dette er jo noe av målet vårt, å gi folk gode opplevelser og et nettverk.

23


Ă˜konomi slumstasjonene i Oslo, Bergen og Ă…lesund

24


Vårt samfunnsengasjement Slumstasjonene er sterkt engasjert i kampen mot fattigdom i vårt samfunn. Hver dag ser de ansatte og frivillige ved slumstasjonene følgene av det å mangle materielle og økonomiske forutsetninger for deltakelse. Eldre som fryser fordi de ikke har råd til ved, familier som ikke kan gi sine barn opplevelser eller riktig sammensatt kost, syke som mangler et nettverk slik at de blir isolert i eget hjem. Alle våre slumstasjoner opplever i større eller mindre grad at de får gjester som er kommet til Norge fra Europa for å søke arbeid. Situasjonen for disse menneskene er vanskelig og kritisk og slumstasjonene prøver å hjelpe med mat og klær. I Oslo er det startet en kafé for denne gruppen. Her er det sosialt fellesskap, tilbud om samtale og fokus på norsk konversasjon som er hovedaktiviteter. Slumstasjonene prøver å gi de stemmeløse en stemme, både gjennom deltakelse i aktuelle debatter og gjennom systematisk arbeid for å få politikere og styresmakter til å se de problemområder som slumstasjonene ser, både lokalt og nasjonalt. Slumstasjonene ønsker i sitt arbeid å være aktuelle og relevante samtidig som den enkeltes hverdag og problemer er det som avgjør hva som skal være slumstasjonenes arbeidsfelt.

Juleg ryta Julegrytene har lang tradisjon i Norge. I over hundre år har Frelsesarmeen satt ut julegryter på gatehjørner og torg. I begynnelsen av 1900 tallet var de sosiale forhold i landet svært dårlige, og fattigdommen var stor. Frelsesarmeen ønsket å gjøre noe med dette, og så julegryta som en løsning for å skaffe midler til dette arbeidet. Fremdeles er julegryta et sentralt innslag i de fleste byer i Norge. For mange betyr julegryta julestemning, juleforberedelser og julehøytid—for andre mat, varme klær og verdighet. For slumstasjonene utgjør julegryta en stor del av budsjettet for å kunne hjelpe sine gjester gjennom hele året. Innsamlede julegaver og klær blir distribuert til gjester påfølgende år. Slumstasjonene i Oslo, Bergen og Ålesund har alle flere gryter ute hver desember, og de samlet i 2012 over 3 millioner kroner til sammen. De ansatte ved slumstasjonene og mange frivillige utgjør vaktstaben ved julegrytene, og uten denne frivillige innsatsen hadde dette vært vanskelig å gjennomføre. De innsamlede midlene går blant annet til sommerleir for familier, mat, klær og støtte til aktiviteter som slumstasjonenes gjester deltar på. Julegryteinnsamlingen vekker stor interesse både fra medier og enkeltmennesker. Både Radio, tv og aviser ønsker informasjon både om innsamlingen og arbeidet slumstasjonene driver. Dette er en god måte å få synliggjort vårt arbeid på.

Ferietilbud Sommeren 2012 blev det avholdt 3 ferietilbud i regi av Frelsesarmeen rundt om i landet med til sammen 360 deltakere. På Drottningborg i Grimstad, Holmavatn på Jæren og Frelsesarmeens folkehøgskole på Jeløy. 25


Ferietilbudet er et ferieopphold for familier som er rekruttert via slumstasjonene,Home Start og korpsene (menighetene) rundt om i landet. Familiene får tilbud om en ferieuke, kostnadsfritt, som innholder f.eks kanoturer, bading, tur til en fornøyelsespark, turer i skog og mark samt tid til avslapping, egentid for voksne og god mat. Mange av familiene som har fått tilbud om ferieopphold har aldri vært på ferie som familie før, da dette ikke er noe de kan prioritere økonomisk. Familiene får en uke sammen og noe å fortelle om når de kommer tilbake til skole og barnehage. For mange foreldre som sliter med både dårlig økonomi og helse, har disse oppholdene gitt dem litt ekstra for å klare å møte hverdagen som venter når de kommer hjem. Ferietilbudene er helt sponset av julegrytemidler og andre øremerkede midler.

Profilering / synliggjøring Frelsesarmeens verdibok, samt Mål og strategier er basis for vårt arbeid og brukes i utarbeidelse av virksomhetsplanen for slumstasjonen. Alt materiell og profilering som utgis i forbindelse med vårt arbeid, følger Frelsesarmeens kommunikasjonsplattform. Våre medarbeidere benytter profilklær/ uniform på sine arbeidsplasser og etterstreber å synliggjøre vår identitet som en Frelsesarmé. I forbindelse med julegryteinnsamlingen er alle bøssebærere og grytevakter tydelig uniformert gjennom bruk av vester, profilklær eller uniform. Slumstasjonene er jevnlig profilert i lokale og nasjonale medier gjennom hele året i forhold til tema ”fattigdom”, sosial ekskludering og brukerrettigheter.

Vår organisasjon Frelsesarmeens slumstasjoner er organisert i Frelsesarmeens sosialtjeneste, under seksjon Velferd og Utvikling. Arbeidsutvalgets medlemmer: • Elin Herikstad, Leder for seksjon velferd og utvikling • Tone Lund Georgsen, Leder for slumstasjonen i Oslo (til 01.08.2012) • Marianne Nybo, Leder for slumstasjonen i oslo (fra 01.08.2012) • Else Marie Sørensen, Leder for slumstasjonen i Bergen • Ann– Elise Breivik, Leder for slumstasjonen i Ålesund (til 01.08.2012) • Åse Berg Grønvik, Leder for slumstasjonen i Ålesund • Turid Bendiksen, vara, slumstasjonen i Ålesund • Anne Hernæs Hjelle, Leder for seksjon barnevern • Wibecke Aasnæs, Konsulent seksjon velferd og utvikling • Petra K. Brooke, Konsulent seksjon velferd og utvikling (fra 17.10.11)

• Kate Pedersen

26


Så lenge kvinner gråter som de gjør nå, vil jeg kjempe Så lenge barn går sultne som de gjør nå, vil jeg kjempe Så lenge mennesker går inn og ut av fengsel som de gjør nå, vil jeg kjempe Så lenge noen sliter med avhengighet, Så lenge det finnes en misbrukt kvinne Så lenge det finnes en sjel som lever uten Guds lys, vil jeg kjempe. Jeg vil kjempe til siste slutt. William Booth, 9 mai 1912

27


Frelsesarmeens slumstasjoner Pb 6866 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf 22 99 85 00 28 slum@frelsesarmeen.no frelsesarmeen.no/slum

Rsmelding2012 arbeidsutgavepdf2  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/PDFer/rsmeldinger_velferd_og_utvikling/rsmelding2012-Arbeidsutgavepdf2.pdf