Vridsløselille

Page 1

VRIDSLØSELILLE PARALLELOPDRAG JUNI-NOVEMBER 2020


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Opdragsgiver

FREJA EJENDOMME

Dato juni-november 2020 Layout

Vurderingsrapport er udarbejdet af URBAN POWER & Freja Ejendomme

Kontakt Rune Christiansen FREJA EJENDOMME rc@freja.biz Lisbeth Nørskov Poulsen FREJA EJENDOMME lnp@freja.biz

2

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER


Indhold

Parallelopdraget

4

”Albertslunds grønne stjerne”

12

”Albertsloop”

18

Begge forslag

24

”Albertslund Portby”

26

”Skovbyen”

32

”(r)Evolutionen starter her”

38

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

3


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Parallelopdraget

Parallelopdraget

INDLEDNING Parallelopdraget for Vridsløselille Fængsel, Fængselsgrunden i Albertslund, er udskrevet af Freja ejendomme A/S i juni 2020 og er afsluttet med en præsentation den 29. og den 30. september 2020 via Microsoft TEAMS med deltagelse af de fem hold samt den rådgivende komite og de tilknyttede repræsentanter fra hhv. Albertslund Kommune, A. Enggaard A/S, PKA, Freja Ejendomme. Derudover har Rambøll bidraget på midtvejsworkshoppen (se beskrivelse nedenfor). DELTAGERE De fem deltagende hold har været sammensat af både en bygningsorienteret tegnestue og en landskabstegnestue. De deltagende hold har været: • COBE med egen landskabsafdeling • Schmidt Hammer Lassen Architects med BOGL • Atelier Lorenzen og Langkilde med LYTT Architecture (tidl. GHB Landskabsarkitekter) • Vilhelm Lauritzen Arkitekter med STED • Alex Poulsen Arkitekter sammen med Schauman & Nordgren Architects samt MASU Planning og MOE Det er den generelle vurdering, at det er lykkedes at samle fem hold med stærke plan-, bygnings- og landskabsarkitektoniske kompetencer, som alle har udarbejdet kvalificerede bud på en løsning af den stillede opgave. Ved den endelige præsentation er alle fem projekter vurderet til at være konditionsmæssige. VURDERING Til at bistå i vurderingen af forslagene har Freja ejendomme nedsat en rådgivende komité bestående af to personligt udpegede fagdommere, to repræsentanter for grundejeren,

4

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Freja ejendomme A/S, en repræsentant for den fremtidige grundejer A. Enggaard A/S og PKA samt en repræsentant fra planmyndigheden, Albertslund Kommune. Den rådgivende komité har bestået af: Carsten Rasmussen, Freja ejendomme Lisbeth Nørskov Poulsen, Freja ejendomme Morten Løgsted, Udviklingschef A. Enggaard A/S Repræsentant for Albertslund Kommune: Byplanchef Pernille Bech • Fagdommer, arkitekt Ole Schrøder • Fagdommer, arkitekt Nils Holscher

• • • •

Der har herudover som nævnt været tilknyttet yderligere rådgivere fra såvel den fremtidige ejer, A. Enggaard A/S, grundejeren, Freja ejendomme som plan- og trafikmyndigheden Albertslund Kommune. Tilknyttet den rådgivende komité og deltagere i workshops:

• • • • • • • • • •

Projektleder Rune Christiansen, Freja ejendomme Per Kondrup, Freja ejendomme (indledende workshop) Peter Lassen, Colliers (indledende workshop) Sidsel Kvist Jensen, Albertslund Kommune Maria von Holstein-Rathlou, Albertslund Kommune Anders Keldorff, trafikplanlægger, Albertslund kommune (konkluderende workshop) Lars Testman, trafikkonsulent, Rambøll (konkluderende workshop) Sekretær Rune Veile, Partner, URBAN POWER Claus Bertelsen, Projektchef A. Enggaard A/S Katinka Hauxner, Hauxner, bystrategisk rådgiver for A. Enggaard A/S


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

5


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Parallelopdraget

DELOMRÅDER

B C1

C2

A D1 D2

“HÆNGSLET”

Repræsentanter fra A. Enggaard A/S er indtrådt i den rådgivende komite og den tilknyttede gruppe efter midtvejsworkshoppen.

Det er en forudsætning for inddragelse af 7000m (”Hængslet”), at de eksisterende pendlerparkeringspladser bliver opretholdt.

Den rådgivende komités og øvrige tilknyttede rådgiveres primære opgave har været at deltage aktivt i introdagen, to workshops (nærmere er beskrevet nedenfor) og at bidrage analytisk og konstruktivt til deltagernes udviklingsprocesser. Endelig er der undervejs i processen, primært i mellem indledende workshop og den konkluderende workshop, indhentet ekspertvurderinger på trafik- og parkeringsdelen af projekterne ved Rambøll.

PROCES OG ARBEJDSFORM Grundlaget for holdenes arbejde har været et parallelopdragsprogram, som er udarbejdet af Freja ejendomme A/S og Urban Power i samarbejde med Albertslund Kommune. Undervejs i processen er der, udover en indledende fælles besigtigelse, blevet afholdt to workshops. Henholdsvis en orienterende workshop cirka 14 dage efter den fælles besigtigelse, og en konkluderende workshop cirka 3 uger før den endelige aflevering af projekterne. Disse workshops har givet de enkelte hold mulighed for at drøfte deres ideer og løsninger med vurderingskomitéen uafhængigt af de øvrige hold.

Efter den endelige præsentation er der nedsat en vurderingskomité bestående af de to fagdommere samt repræsentanter fra A. Enggaard A/S og Freja ejendomme, som sammen har foretaget den endelige vurdering af forslagene og udarbejdet nærværende vurderingsrapport. I vurderingsfasen er der, til støtte for vurderingskomiteens arbejde, desuden foretaget screeninger på såvel trafik, parkering, støj, LAR, landskab og rummelighed mv. ved hhv. Rambøll, Nordiq og Urban Power. AFGRÆNSNING Oprindeligt omfattede parallelopdraget kun delområdet A, B, C1, og C2 og D1 og D2 samt stillingtagen til anvendelse af Hedemarksvej (se ill.). Efter første workshop blev det besluttet at udvide parallelopdragsområdet til også at omfatte den del af matrikel 7000m der ligger mellem Alberts Vænge og Albertslundvej, som i processen løb sammen med D2 har været omtalt som ”Hængslet”. Denne matrikel samt D2 og Hedemarksvej, er ejet af Albertslund Kommune. Beslutningen om at medtage en del af matr. 7000m er taget på baggrund af de første projektskitser fra de fem hold. Hensigten har været at få belyst bl. a., hvordan en del af 7000m, som supplement til evt. parkering på Hedemarksvej, vil kunne bidrage til parkeringsdækningen på Fængselsgrunden.

6

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER Det har været Freja ejendommes ønske med udskrivelsen af parallelopdraget, at der udarbejdes fem forskellige projektforslag for en udformning af landskab og bebyggelse samt transformation af den bevaringsværdige del af den eksisterende bebyggelse på Vridsløselille Fængsel, hvor visioner og kvalitet er i fokus. Forslagene er vurderet enkeltvis på siderne 12-43, og de bedste elementer eller delområder i projektforslagene vil kunne indgå i den videre udvikling af området. Målet er, at der efterfølgende udarbejdes en visionær masterplan for hele fængselsgrunden i Vridsløselille med udgangspunkt i et eller flere af de fem forslag, som bidrager til Albertslunds kommunes strategi om ”Mere Albertslund” samt giver mulighed for etablering af nye boligformer, herunder nye bofællesskaber. Efterfølgende vil masterplanen danne ramme for udarbejdelse af en række byggeretsgivende lokalplaner samt eventuelt en designstrategi for hele Fængselsgrunden.


Vurderingsrapporten danner således primært grundlag for valg af en eller flere samarbejdspartnere, snarere end for et konkret valg af projektforslag. Et højt prioriteret ønske for opdragsgiver er desuden, at sikre områdets naturlige herlighedsværdier i form af blandt andet biodiversitet, opbygget gennem områdets mangeårige afsondrethed, og at udvikle en række arkitektonisk nyskabende bud på transformation af de centrale dele af den bevaringsværdige bebyggelse. Den endelige masterplan skal give bud på en rummelighed på mellem 70-100 % bebyggelse svarende til mellem cirka 110.000 etm. og 160.000 etm. (inkl. bevaret bygningsmasse) og besidde en tilstrækkelig robusthed og fleksibilitet til at danne grundlag for en etapevis planlægning af området over de næste cirka fem år med løbende udbygning i forlængelse heraf. Anvendelsen skal tage udgangspunkt i boliger, herunder etageboliger såvel som tæt/lav boliger og evt. åben/lav boliger, som den bærende funktion med mulighed for en lokal dagligvareforsyning samt et realistisk udbud af privat og offentlig service. Boligudbygningen på fængselsgrunden kan, udover familieboliger, rumme en vis andel mindre boliger. Samlet set forventes udbygningen at understøtte det eksisterende udbud af kultur, detailhandel og service i Albertslund Centrum. Enkelte dele af fængselsgrunden vil også kunne indeholde ikke støjende erhverv, herunder kontorerhverv, med mulighed for konvertering til boliger således, at boliger principielt kan udgøre 100% af bebyggelsen. Udover de tre matrikler, som udgør Fængselsgrunden, er der givet bud på integration af den kommunale grund sydøst herfor matrikel 5r og 5an samt den del af 7000m placeret mellem

Alberts Vænge og Albertslundvej. Grundene er i dag kommunalt ejede, men skal, så vidt muligt, integreres i masterplanen med henblik på at sikre en bedre, mere direkte forbindelse til Albertslund Centrum og stationen. Endelig skal der gives bud på en integration af Hedemarksvej syd for fængselsgrunden, eksempelvis til parkering for det samlede områdes bebyggelse. Det har desuden været et vigtigt parameter for bedømmelsen, at der opnås såvel økonomisk som miljømæssig bæredygtighed i en optimal arkitektonisk kvalitet. Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende forhold:

• • •

• •

Samlet transformatorisk greb som både er realistisk, fleksibel og visionært. Bæredygtighed herunder klimatilpasning og CO2-venlige materialer samt sikring af naturværdier og biodiversitet. Landskabsarkitektoniske og arkitektoniske kvaliteter, herunder gerne kvaliteter der udfordrer både dette program og landskabsrapporten, og som samtidig bygger videre på LAR- og trafikløsningerne som de er beskrevet i programmet inkl. bilag. God opdeling af det samlede område med udgangspunkt i programmets diagram og med velargumenteret differentieret rummelighed. Sammenbinding med det øvrige Albertslund, især Albertslund Centrum mod sydøst, men også mod de øvrige verdenshjørner. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på tryghed for fodgængere og cyklister, kvalitet og økonomisk realisme.

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

7


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Parallelopdraget

• •

ALBERTSLUND CENTRUM

ALBERTSLUND STATION

ALBERTSLUNDSVEJ

VESTSKOVEN GYMNASIUM

JERNBANE

HEDEMARKSVEJ

ROSKILDEVEJ

SKOLENS UDEAREAL

HERSTEDLUND SKOLE

SVØMMEHAL

KONTEKSTEN

Et stinet, som inviterer til at vælge aktive transportformer som gang og cykel, og som bidrager til bylivet og forbedrer sundheden. Funktioner, boligkvaliteter, udearealer, trafik og parkering, herunder bud på gode pladsoptimerende parkeringsløsninger, som er økonomisk gennemførlige, og som tager hensyn til bylivet, markedskvaliteter, salgbarhed, hensyn til boligsegmenter m.v. Endelig ønsker opdragsgiver bud på bæredygtighedsstrategier herunder anvendelse af FNs Verdensmål eller andre mere eller mindre formaliserede bæredygtighedsstrategier.

RETTIGHEDER Rettighederne til de foreliggende projekter tilhører konkurrenceudskriveren, Freja Ejendomme A/S. Ophavsretten til de enkelte forslag forbliver hos forslagsstilleren. Freja Ejendomme forbeholder sig ret til at foretage bearbejdning af de indleverede forslag, f.eks. i forbindelse med lokalplanprocessen, eller helt at forkaste dem. En evt. viderebearbejdning vil ske i samarbejde med forslagsstilleren. Udskriveren forbeholder sig ret til at benytte enkelt elementer eller ideer fra de øvrige forslag i en sådan viderebearbejdning. SAMLET VURDERING AF PARALLELOPDRAGETS RESULTATER De fem forslag repræsenterer gennemarbejdede og bredt belyste besvarelser, der udpeger områdets kvaliteter og udfordringer. Forslagene viser meget forskellige tilgange til opgaven – fra de mere kontekstuelt- eller historisk strukturelle til de mere landskabeligt orienterede. De har på hver deres måde leveret værdifulde forslag til vurderingskomitéens drøftelser om bæredygtighed, bevaringsstrategi, fællesskaber og ikke mindst

8

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

det at bygge tæt på og i samspil med eksisterende bygninger og natur. Den brede belysning har muliggjort klare prioriteringer for den kommende proces. Trods stor indbyrdes differentiering i de konkrete arkitektoniske og kvalitative valg er der på et helt overordnet strukturelt niveau en vis lighed mellem de fem projekter, som i processen er blevet stadig tydeligere. Alle fem projekter har således i deres endelige bud på løsninger vist en relativ pragmatisk tilgang til både transformationen af det oprindelige fængselskompleks og placeringen af den nye bebyggelse, som i det store hele følger et mønster med fem mere eller mindre klart adskilte delområder omkring en centralt ”fængselscampus/park”. Et andet fælles træk, og markant strukturerende element, er de to søer/vandreservoirer mod syd, hvor udformningen af vandfladen ganske vist varierer en del, men hvor den oplagte mulighed for et rekreativt vandelement spiller en vigtig rolle i alle fem projekter. På samme måde er det nordlige område stort set struktureret på samme måde i de fem projekter med en kraftig afsmitning fra det oprindelige fængselskompleks symmetri, en oplagt genetablering af Egon Olsen Vej som hovedankomst fra Roskildevej samt en bevaring af de to gamle lunde i det nordvestlige og sydøstlige hjørne af det nordlige område. Trods disse tydelige fælles træk er der også en række klare forskelle mellem de enkelte projekter, som adskiller dem markant. De konkrete transformatoriske valg er således præget af stor differentiering ligesom behandlingen af de sydlige søers rekreative potentiale er behandlet med en række varierende virkemidler.


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

9


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

SAMMENFATNING “En enig vurderingskomité har fundet, at forslagene fra Schmidt Hammer Lassen Architects + BOGL samt COBE mest overbevisende har svaret på programmets ønsker og krav. Det er vurderingskomiteens anbefaling, at der i det videre arbejde med at udvikle en masterplan, som skal danne ramme for efterfølgende byggeretsgivende plangrundlag for udviklingen af Fængselsgrunden i Albertslund, tages udgangspunkt i såvel de strategiske som de konkrete bebyggelsesmæssige og landskabelige løsninger, forslagene fra COBE og Schmidt Hammer Lassen + BOGL rummer. Begge forslag fremstår helstøbte og klare, men vil, ved en bearbejdning og integration af de bedste elementer fra begge forslag, kunne styrkes yderligere. Derudover vil gode ideer og enkeltelementer fra de øvrige tre forslag med fordel kunne integreres i den endelige masterplan.” Vurderingskomiteens opgave er at anbefale det eller de forslag, der mest overbevisende løser opgaven med at skabe robuste, kvalitative og berigende bebyggelser og byrum, så der opnås det bedst mulige udgangspunkt for det videre arbejde frem mod den endelige masterplan. En overordnet opsummering kan beskrives som følgende: For COBEs vedkommende skal der særligt peges på dels den velargumenterede strategiske tilgang, der tager afsæt i Albertslunds værdier som fællesskab og trygt børneliv og erfaringer fra vellykkede fællesskabsorienterede bebyggelser og dels forslagets indbyggede fleksibilitet helt ned i de enkelte bebyggelsesstrukturer. Forslaget vurderes at ville

10

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Parallelopdraget

kunne sætte en robust ramme for en flerårig udviklingsproces. Samtidig har COBE med sin bevaringsstrategi for såvel bebyggelse som beplantning anvist en velunderbygget tilgang, som kan bevare de væsentlige såvel landskabsmæssige som kulturmiljømæssige kvaliteter i området. Med en konkret formuleret tilgang viser Schmidt Hammer og Lassen det store potentiale, der ligger i at placere bebyggelser, og de landskabelige strukturerende elementer præcist i samspil med de bevarede dele af det eksisterende fængselskompleks. Planen forholder sig aktivt til den kontekst, den placerer sig i, og bruger Albertslunds omkringliggende kvarterer som reference i det nye byggeri. Projektet forholder sig generøst til udlæg af grønne forbindelser især mod vest og mod syd. Forslagets viser en overbevisende fornemmelse for skala og typologisk variation, hvor bebyggelsesstrukturen vidner om en holdbar plan, der nemt kan kvalificeres i en evt. videre bearbejdning, uden af den arkitektoniske kvalitet tabes. Begge projekter repræsenterer overbevisende bud på en transformatorisk bearbejdning af det oprindelige fængselskompleks. Det er vurderingskomiteens anbefaling, at en integration af de to projekter, som strukturelt har mange fælles træk, bør danne baggrund for den videre udvikling af en masterplan, og at arbejdet bør lægges i hænderne på en af de to forslagsstillere.


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

11


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

COBE ”Albertslunds grønne stjerne”

HOVEDGREB COBEs projekt fremstår klart tænkt og strategisk robust. Med en velformuleret strategi tager forslaget udgangspunkt i Albertslunds egenart og udvikler et helhedsgreb indeholdende 5 kvarterer adskilt af grønne kiler. På baggrund af en omfattende analyse beskrives Albertslund som helhed, udviklingen i byen og kerneværdierne, herunder Galgebakken og Langeeng, og der formuleres en transformationsstrategi, som går ud på at forvandle bygninger og landskab - og samtidig bevare mest muligt. Forslaget introducerer fængslet som omdrejningspunkt med det omgivende grønne rum defineret af den oprindelige perimetermur. Områdets særlige historik fremstår derfor som en klar fortælling og tydeligt referencepunkt for de fremtidige kvarterer. Projektets vision er at omdanne det oprindelige fængselskompleks og dets nærmeste omgivelser til et åbent campusagtigt centrum for hele området og et større opland. Omkring dette superstrukturelle narv placeres fire relativt generiske kvarterer, suppleret med en mindre nordlig bebyggelse, der i en møllevingekomposition stilfærdigt roterer omkring midtpunktet. Et overordnet loop forbinder bykvartererne hvor de nære fællesskaber og bylivet kan udfoldes langs det samlende forløb. De grønne kiler, der forbinder området med den omkringliggende by, strukturerer planen i mindre boligområder, som både adskiller disse, men også potentielt danner lokale tilhørsforhold til de enkelte kvarterer. Områdets særlige historik fremstår derfor som en klar fortælling og tydeligt referencepunkt for de fremtidige kvarterer. BEBYGGELSEN Planens respektive bykvarterer er umiddelbart veldisponerede med referencer til rumligheder der kendes fra andre bebyggelser i Albertslund. Hvert kvarter indeholder en blanding af boligtypologier fra rækkehuse, klyngehuse, små flerfamilie villaer, etageblokke til punkthuse i op til syv etager. Kvartererne fremtræder varierede og velproportionerede, men adskiller sig ikke fra hinanden, og skal primært læses som markører for en udviklingsstrategi. I de enkelte kvarterer disponeres stræder med opholdsarealer, og det beskrives overbevisende, hvorledes planen kan understøtte etableringen af især de mindre og nære fællesskaber på flere niveauer. Eksempelvis langs de bolignære kantzoner, på de mindre bydelspladser, i de rekreative grønne rum samt i det kommende fælleshus. Forslagets boligtyper er relativt overordnet bearbejdet og giver ikke egentlige konkrete bud på nye typologier, men har på et mere strategisk plan udpeget en række særlige og mere markante fokuspunkter. Forslagsstillerne angiver desuden en metode til udvikling af differentierede enklaver/kvarterer og

12

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

”Albertslunds grønne stjerne”


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

13


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”Albertslunds grønne stjerne”

3 STRATEGIER FOR UDVIKLINGEN AF ALBERTSLUNDS STJERNE

Åben op og forbind Albertslund

Byg på Albertslunds DNA

Fænglet som løftestang for udviklingen

“Albertslunds stjerne” forbinder: -fysisk -socialt -mentalt

Skab plads til fællesskaber

“Slottet i Albertslund“

EN STJERNE DER GRIBER UD OG FORBINDER

Skab nye forbindelser på tværs af byen

Iscenesæt den eksisterende arkitektur

Bevar de grønne kvaliteter

Albertslunds Stjerne

Planen skaber forbindelser til det omkringliggende Albertslund og forbinder byen på tværs. Dermed inviteres folk ind på grunden.

Den gamle arkitektur sættes i centrum og iscenesætter aksen den står i.

Den identitetsskabende beplantning, som i dag står som en hengemt gave i Albertslund, bevares.

En ny forbindende stjerne skabes!

har blandt andet arbejdet med en nytolkning af byvillaen som omdrejningspunkt for boligtypologierne. Projektets bykvarterer opbygges af 4 grundtypologier, der anvendes strategisk i planens delområder og danner grundlag for, at forskellige boligtyper kan opføres, og at blandet beboersammensætninger dermed kan opnås. Samlet set er konkretiseringen af boligtyper på et generelt niveau, hvilket vil fordre en videre bearbejdning af både boligerne, deres indretning og mere konkrete relation til de nære private - og fælles friarealer. Opgavens samlede kompleksitet taget i betragtning er dette forventeligt på det nuværende projektstade. Der har i vurderingskomiteen været udtrykt en bekymring for, at tætheden i de enkelte bykvarterer for nuværende fremstår for generiske i den ortogonale struktur. Det skal i en evt. videre bearbejdning sandsynliggøres, at der kan skabes en højere grad af variation i rumligheder og et stærkere grundlag for at kunne opnå den ønskede landskabskvalitet. Bydelene er således afhængige af, at de fremtidige bebyggelser formår at give de enkelte byrum tilstrækkeligt med karakter og identitet. Det skønnes at der ved en mindre bearbejdning af planens delområder kan skabes en større grad af rumlig variation bl.a. ved at friholde og eller fortætte delområder i strukturen. Det skal i en evt. videre bearbejdning belyses, hvordan der kan lægges flere etager på udvalgte volumener, og hvordan tætheden kan reduceres lokalt. LANDSKAB og KOBLINGER Rundt om fængslet inden for den fjernede perimetermur etableres en park. Omkring denne perimeter foreslås en kvartersti i form af et kantet loop, som forbinder fem nye

14

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

boligområder. Mellem boligområderne skabes grønne strøg, som sammenbinder den samlede fængselsgrund med den omkringliggende by. Fra nord mod syd udlægges en parklignende akse, som både deler og samler området omkring sig. I syd munder aksen ud i en langstrakt sø, som er trukket mod nord og bragt i kontakt med selve fængselsbygningen. Denne flytning af søerne, og den øvrige LAR løsning, kan vise sig ikke at være mulig at gennemføre, men vurderingskomiteen har sympati for intentionen om at integrere fængselsbygningen i det store parkrum. Forslaget viser en fin forståelse for hvorledes de primære blå og grønne forbindelser, pladser og grønne stræder kan bidrage til planens sammenhængskraft. Vurderingskomiteen vil gerne fremhæve forslagets princip med at udpege karaktergivende træer, inden placering af nye bebyggelse. Det samme gælder brugen af ny beplantning til understøttelse karakteren af det enkelte kvarter. Af hensyn til biodiversiteten bør træerne være hjemmehørende. Der savnes dog et tydeligere hierarki i fælleshavernes og kantzonernes mellemrum, som fremstår mindre overbevisende og særegne i forhold til også at invitere andre indenfor på den gamle fængselsgrund og i de enkelte bykvarterer. Generelt anbefaler vurderingskomiteen, at der i en videre proces arbejdes med programmeringen af de fælles grønne arealer. Hvad angår biodiversitet vurderes det, at de mange mindre grønne kantzoner kun vil bidrage i mindre omfang, idet klyngerne i overvejende grad fremstår med belagte overflader og mindre grønne græsplæner. Samtidig fremtræder de grønne kiler stedvis så smalle, at de primært vil opleves som grønne cykelstier med begrænset mulighed for at skabe


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

15


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

TYPOLOGIER

Villa Etagebyggeri Rækkehuse Punkthus

”Albertslunds grønne stjerne”

DOGMER FOR OMBYGNING

Prioritering og kuraterering af de bygnings-mæssige kvaliteter

Den ny programmering placeres således at bygninernes rumlige potentiale udnyttes bedst

Nye vinduer og åbninger fortolker den eksisterende takt

Når der bygges nyt, genfortolkes de eksisterende volumener

SNIT GENNEM OMRÅDET

sammenhængende landskaber og grobund for en artsrig natur med plads til både flora og fauna. TRAFIK og PARKERING Trafikken håndteres via fem decentrale loops og knyttes sammen med en velfordelt og fleksibel parkeringsstrategi, der påstås både at kunne løses med eller uden parkering i konstruktion. Biltrafik og parkeringen holdes i periferien af planen, hvilket skaber et bilfrit område. Omkostningen ved denne strategi er at mødet med den omgivende by nedprioriteres, da parkeringsarealerne skaber afstand til eksisterende byområder. Trafikafviklingen sikrer, at der ikke sker krydsning mellem bløde og hårde trafikanter og fordeler ud og ind kørsel på en velafbalanceret måde. Alt i alt er der tale om en velargumenteret og overbevisende trafikløsning, som skal nærmere gennemanalyseres og justeres på enkelte punkter, herunder skal gennemkørsel i det eksisterende boligområde mod nord-øst undgås. Det skal dog bemærkes, at p-båsene er underdimensionerede ligesom diverse manøvreringsarealer. Det er forventningen, at terrænparkering skal reduceres med cirka 150 p-pladser i den forbindelse. Hvorvidt dette forhold også gør sig gældende for parkering i konstruktion skal der fortages en analyse af. Også venderadier for store køretøjer er underdimensionerede, og der er en vis bekymring for, at der ikke er taget højde for højdeforskellen mellem vejarealerne i terræn og p-plintarealerne. En anke ved parkering i konstruktion er den manglende robusthed i anvendelses øjemed. Personbiltrafikken kan ændre sig de kommende år og man kan derved stå med

16

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

parkeringskonstruktioner uden anvendelsesmulighed. Planen vil derfor skulle revideres både ift. vejbredder, vendearealer for tunge køretøjer, mere parkering og placering af vejforløb ift. parkeringsplinte. Disse mangler til trods, som det ikke er usædvanlige på det foreliggende projektstade, fremstår trafikløsningerne generelt realisable. TRANSFORMATION Transformationsforslaget for fængselskomplekset fremstår stærkt og velargumenteret. Forslaget genanvender store dele af det eksisterende fængselskompleks. Bevaringsstrategien er den mest vidtgående, idet også de mindre sekundære bygninger, i skikkelse af bl. a. dobbelthusene og værkstedsbygningen, bevares og giver identitet til bykvartererne. Den oprindelig fængselsstruktur bevares ved at nye bygninger genopføres inde for den samme supergeometri. Transformationen af den eksisterende fængselsbygning med nye programpunkter giver et troværdigt bud på dennes fremtid som kulturhus/fælleshus i den nye bydel. Transformationen af fængslet tager udgangspunkt i en klar og eksplicit formuleret strategi. Strategien beskriver seks dogmer og er eksemplificeret med forslag til bevaring af en enkelt cellefløj samt hele den centrale del af fængselskomplekset omkring den gamle fængselskirke. Bortset fra ønsket om at tilføje en ekstra sidefløj mod øst, hvilket vurderingskomiteen vurderer kun giver mening i forbindelse med placering af en dagligvarebutik samme sted, virker transformationen overbevisende og enkel. Dog skal der arbejdes videre med at skabe kvalitet i kantzonerne omkring længerne. Udover fængslets oprindelige bebyggelse, sikrer projektet en


KVARTERPLADSER OF FÆLLESHUSE MED RUM FOR DE LOKALE FÆLLESSKABER

Dyrkningspladsen - Østklynge Mindre plads omgivet af rækkehuse og den gamle kirke

række andre kulturlag af bebyggelse, herunder dobbelthusene og værkstedsbygningen mod syd, hvilket er med til at skabe en historisk forankring til stedet. Vurderingskomiteen finder at brugen af værkstedsbygningerne til atelierboliger er spændende men, at ideen skal nærmere verificeres. Under alle omstændigheder danner bygningen en smukt rumdannende væg i parken omkring selve fængslet. Endelig vil vurderingskomiteen gerne rose forslagets visuelle forbindelse mellem ”Hængslet” og det gamle kirkespir som værende en god detalje. KONKLUSION Projektet repræsenterer en fin balance mellem vision og strategi med et hovedgreb, der er i øjenhøjde med både Vridsløselille Fængsel og Albertslund som helhed. Planen er bygget omkring en klar og fleksibel strategi, hvor de respektive kvarterer dog fremtræder noget generiske i den samlede struktur. Forslaget udmærker sig ved at have en klar og velformuleret strategi og koncept, og danner dermed et godt grundlag for en egentlig masterplan. Elementer fra de andre forslag vil kunne indarbejdes i denne plan uden at miste planens grundlæggende stærke greb. ”Albertslunds Grønne Stjerne” vurderes at være et godt udgangspunkt for en viderebearbejdning frem mod en endelig udviklingsstrategi og masterplan.

Den urbane plads - sydvest klynge Omgivet af etagebyggeri og placeret midt i kvarteret

• • • • • •

behov for en tydeligere programmering af gårdmiljøerne, så det kan aflæses hvordan de understøtter det nære fællesskab. Parkstrøgene bør udbygges og gøres mere rummelige, blandt andet af hensyn til biodiversiteten men også ift. landskabets potentiale for at understøtte sociale fællesskaber. Generelt savnes en programmering af fællesarealer De foreslåede tætheder mod syd skal nærmere verificeres ift. dagslys, vendekurver mv. Særligt ved lunden mod nord-vest bygges der tæt på lunden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt bygningernes placering i forhold til bevaring af træer skal valideres Muligheden for at omforme søerne mod syd som foreslået skal verificeres, ligesom det samlede LAR projekt skal valideres og formentlig omlægges Parkering på terræn og, så vidt muligt på nuværende projektstade, i konstruktion skal verificeres ift. størrelser på båse, derudover skal vejarealer tilpasse ift. plinte, bredder og vendekurver mv. SHL’s tolagsparkering på Hedemarksvej bør indgå i en løsningsstrategi Muligheden for at bevare fragmenter af perimetermuren bør undersøges

Opmærksomhedspunkter ved en evt. videre bearbejdning med henblik på justeringer:

• •

De fem kvarterers generiske karakter skal bearbejdes, så der opnås større variation mellem kvarterer - gerne med input fra andre projekter. De åbne gårdmiljøer skal sikre et stærkt fællesskab. Der er

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

17


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Schmidt Hammer Lassen Architects og BOGL

Tyréns, AKT II, Via trafik, Gade & Mortensen Akustik

”Albertsloop”

HOVEDGREB Planen er et overbevisende bud på et kommende byområde, hvor der med et stærkt greb både skabes samhørighed på tværs, såvel som identitet i det enkelte område. Der er ligeledes skabt et område, hvor de enkelte bydele er adskilt af grønne kiler, som kobler planens hjerte med den gamle fængselsbygning til de omkringliggende områder. Hver bydel tager afsæt i den lokale kontekst, så sammenvævningen med de tilstødende områder styrkes. Her fabuleres over temaer der giver identitet til de enkelte byområder. Forslaget opererer med en gennemgående ringforbindelse - et stisystem, der sammenbinder de enkelte områder med særlige programpunkter og landskabelige byrum. Projektet fremstår gennemarbejdet og fint detaljeret helt ned på bygningsniveau som et stærkt arkitektonisk udsagn og med klare rumlige kvaliteter. Der er arbejdet præcist med grundens underdeling og differentiering. Der er generelt foretaget sikre valg ift. tætheder, bygningstypologier, landskabstyper, snit og koblinger til omgivelserne og stort set alle parametre fra programmet er fint integreret i projektet. Den oprindelige vision om et ”Et puslespil der bliver tabt på gulvet” er løst med sikker hånd og intuitiv forståelse af de enkelte brikkers plads i et nyt pragmatisk mønster. Hovegrebet giver mulighed for at arbejde med de enkelte kvarterer etapevis eller som selvstændige elementer og samtidig sikre, at den samlede bydel samler sig omkring fængslets hovedbygninger og den omkringliggende by. Hovedgrebets differentiering i kvartertyper taler ind i det eksisterende Albertslund, hvilket kan aflæses i referencerne til byens boligområder. BEBYGGELSEN Skalaen og sammenkoblingen til de tilstødende områder og indlæsning af identiteter virker generelt overbevisende. Vurderingskomiteen vil gerne fremhæve Grobyen for de varierede forløb, etagespring og blanding af bygningsformer der bevirker, at kvarteret dels fremstår som en vellykket enhed omkring den smukt udformede søpark, men som også efterlader nogle spørgsmål. Vurderingskomiteen har indgående drøftet, hvorvidt Grobyen repræsenterer den rette tæthed, og hvorvidt denne balance vil kunne opnås ved at omdisponere

18

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

”Albertsloop”


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

19


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”Albertsloop”

PLANENS ELEMENTER

Bebyggelse

Bystruktur De nye byområder er udformet, så de naturligt kobler sig på naboområderne og skaber nye forbindelser og mødesteder

Hængsler For at Albertsloop ikke bliver endnu en “opdeler“ er det vigtigt at åbne op til de omkringliggende områder of skabe lokale mødesteder og forbindelser

Byområder henvender sig til omgivelser De nye byområder er udformet, så de naturligt kobler sig på naboområderne og skaber nye forbindelser og mødesteder

De grønne kiler og den centrale park

Loopet forbinder alle områder

etagemeterareal et andet - , eller flere steder på området. Grokvarteret mod syd fremstår dermed mindre overbevisende, da skala og tætheder ikke referer med samme overbevisning til en forståelse af stedet som de øvrige bykvarterer. Der er dog ved nærlæsning af planen mulighed for flere løsninger der sikrer gode dagslys- forhold og afstandsforhold. Vurderingskomiteen finder, at den nordlige bebyggelse indpasser sig smukt i helheden med en velafbalanceret brug af symmetrier og respekt for den eksisterende beplantning, hvilket skaber en fin understregning af Egon Olsens Vejs aksiale karakter og identitetsbærende betydning for området. Vurderingskomiteen mener, at Skovkvarteret potentielt kunne bearbejdes typologisk - og også fortættes yderligere. Eks. som randbebyggelse der dels kunne skabe et naboskab med de nuværende villaer og dels bevare den markante grønne karakter i bebyggelses indre. Endelig skal den østlige bebyggelse fremhæves for et godt formidlet møde med parcelhusbræmmen mod øst og den smukke integration af fragmenter fra perimetermuren. Forslaget viser generelt en overbevisende fornemmelse for skala og typologisk variation, hvor bebyggelesstrukturen afspejler en robust plan, der nemt kan kvalificeres i en evt. videre bearbejdning, uden af den arkitektoniske kvalitet tabes. De mange fine visualiseringer og rumlige fortællinger vidner om et område med mange mulige kvaliteter. Planen forholder sig aktivt til den kontekst, den placerer sig i, og bruger, som nævnt, Albertslunds omkringliggende kvarterer aktivt som reference i det nye byggeri. Forslagets typologier er udført med en stærk arkitektonisk

20

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

profil, der underbygger det enkelte områdes integritet. På baggrund af forslagets visualiseringer, vurderes det at forslaget i visse tilfælde kunne tolkes som læggende op til et mere eksklusivt materialevalg end hvad der formodes værende gennemførligt. Vurderingskomiteen er af den opfattelse, at dette forhold primært angår selve visualiseringerne af bygningstypologiernes og kan tilrettes yderligere, uden at de overordnede kvaliteter mistes. LANDSKAB og KOBLINGER Projektet byder på en gennemarbejdet fortælling om sociale fællesskaber. Markante byrum, rekreative fællesarealer og bygningstypologier, der underbygger formelle og uformelle møder. Eksempelvis udpeges en mulig dobbeltanvendelse af friarealer i samarbejde med skolen, hvilket vil give en for både boliger og skole god løsning. En mulig udbygning kan placeres i direkte forlængelse af skolens eksisterende bygninger uden for selve fængselsgrunden, mens friarealer kan deles med boligområdet uden de store udfordringer. De enkelte parkrum fremtræder smukt bearbejdede og velproportionerede. Loopet binder de enkelte rum sammen elegant og overbevisende og skaber en oplevelsesrig rundgang på hele grunden. Det er lykkedes at integrere en stor del af den eksisterende beplantning, og på samme måde integreres LAR løsningerne, som tilmed vurderes at besidde en høj grad af realiserbarhed, på fornem vis. Samlet set giver projektets sammenhængende grønne og blå rum gode muligheder for flora - og fauna korridorer og en fremtidig betydelig biodiversitet. Stiforbindelserne til omgivelserne hægter sig naturlig på det foreslåede loop og virker, bortset fra koblingen ved hængslet, som ikke er faldet endeligt på plads, indlysende.


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

21


Eksempler på uderum

VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

FÆNGLET

”Albertsloop”

EKSEMPEL PÅ UDERUM

View af nordlige del af Groby og Skolekilen med loopet der gennemskærer

Rotunden som “connector“ til alle sider

View fænglet mod mod Bevægelsesbyen med muren og muren plads til og leg plads og ophold mellem Viewvest vestforfor fængslet Bevægelsesbyen med til leg og husene

View nord f

ophold mellem husene

SNIT GENNEM OMRÅDET

Skovkvarteret

Loopet fremstår desuden som en integreret del af områdets LAR-løsning som vil kunne bidrage i den synlige fortælling om en bæredygtig og klimatilpasset bydel. Vandhåndtering i lavninger og bede, skønnes også at ville fremstå rekreativt anvendelige og præsentable uden vand. View af parklandskabet foran fængslet og nordlig del af Gro- og Portby

18

TRAFIK og PARKERING Det foreslåede trafikloop rummer, til trods for at sikre en udmærket afviklingen af kørslen til og fra området, en del udfordringer, idet krydsning mellem bløde og hårde trafikanter er uundgåelig. Krydsningspunkterne er tilmed lagt på steder, hvor det vurderes ikke at virke hensigtsmæssigt. Blandt andet foran Egon Olsen Porten og langs med fængslets ankomstareal. Derudover overskæres den grønne kile mod vest af en vej, hvilket forringer den kvaliteten i det rekreative område. Forslaget byder på et markant forslag i forhold til at løse parkeringsdækning ved at anlægge et parkeringsdæk i 2 niveauer langs Hedemarksvej. En løsning der ydermere fungerer som rumlig afslutning mod parken samt støjskærm mod banen. Afgørende bliver det, at denne løsning er mulig, da planen allerede synes at mangle op mod 400 p-pladser. I den sammenhæng fremstår ideen om tolagsparkering mod Hedemarksvej stærk og indlysende og bør ubetinget analyseres yderligere. Hovedvægten af parkeringen er placeret i syd. Dette vil give en del gennemkørende trafik fra Egon Olsens Vej. Alternativt vil det skabe en større trafikbelastning henover stationen og Albertslundvej. Analyser peger på, at mere parkering bør placeres mod nord, så belastningen på det omkringliggende vejnet fordeles mere jævnt, og udkørslen ad Egon Olsens Vej benyttes i højere grad. Forslaget har desuden nogle steder problemer ift., at der ikke er tilstrækkeligt areal til at store køretøjer kan vende.

22

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Fængslet

TRANSFORMATION Selve transformationsforslaget for fængselskomplekset fremstår stærkt og velargumenteret. Forslaget genanvender store dele af det eksisterende fængselskompleks. De længer, der nedrives, genopføres med respekt for den oprindelig View af den sydlige del af Havebyen øst for fængslet med en del af den geometri,mursåledes bevarede og loopetat bygningerne vil fremstå som vigtige fixpunkter i den fremtidige plan. Programmeringen og den rumlige bearbejdning af bygningerne er yderst velargumentet og indeholder et stort potentiale for det fremtidige byliv. Der er arbejdet med konkrete løsninger, som virker både relevante og overbevisende arkitektonisk og indholdsmæssigt. Vurderingskomiteen finder, at de bevarede dele af det oprindelige fængselskompleks vil kunne genopstå til ny ære og værdighed med den foreslåede bearbejdning, hvor det tillige er lykkedes, at integrere en del af de sekundære bygninger fra det oprindelige kompleks, mens den senere tilkomne værkstedbygning og dobbelthusene er fjernet. Der skal arbejdes videre med transformationen af fængslets hovedbygning, og kantzoner omkring længerne skal forfines. Men forslaget udpeger nogle interessante og oplagte muligheder for en fremtidig anvendelse, som gør en vellykket transformation overvejende sandsynlig. Brugen af den oprindelige hovedbygning og kirketårnet som landmark og omdrejningspunkt for den ny bebyggelse er et stærkt greb, som binder planen til stedet. KONKLUSION Forslaget anviser en klar og stærk hovedidé, hvor sammenhængen med det eksisterende bygninger og landskab er det indlysende og bærende greb. Forslaget vurderes at kunne justeres i forhold til en etapedelt udbygning over

View langs omkring


GROBYEN

HAVEBYEN

Labyrintiske hække

Fælles grønne tagterasser Urban Roofgardening

Gammel fængselsmur LOOP

Urban Farming Fælles haver

Parken

Grobyen

Søen

tid, men skal i det videre arbejde kvalificeres ift. en bedre integrering af parkeringsløsninger, samt tilpasses ift. en mere stedvis omfordeling af den samlede rummelighed. Det meget gennemarbejdede projekt vidner om et højt ambitionsniveau, hvad angår den arkitektoniske og rumlige kvalitet. Vurderingskomiteen finder, at SHL+BOGL´s overordnede helhedsgreb repræsenterer et robust helhedsgreb, som imødekommer programmets ønsker om en differentieret rummelighed, for så vidt angår de landskabsarkitektoniske og arkitektoniske kvaliteter, og som formår at skabe kobling til det øvrige Albertslund. Det er vurderingskomiteens generelle vurdering, at projektet, blandt andet ved en integration af elementer fra de øvrige projekter, vil kunne udgøre et godt grundlag for den videre bearbejdning af Fængselsgrunden. Opmærksomhedspunkter ved en evt. videre bearbejdning med henblik på justeringer: • Der ønskes en yderligere bearbejdning af Grobyens højde og tæthed. Eks. en belysning af hvorledes forhold som dagslys og vendekurver kan løses, såfremt man udformer bebyggelsen en etage lavere. • Parkering er efter alt at dømme utilstrækkelig. • Trafikløsningen skal revideres på flere punkter • En stedvis omfordeling af bebyggelsesprocenten imellem de forskellige kvarterer – uden at de strukturelle kvaliteter og rum tabes af syne. • Bevaring af dele af den senere tilkomne bygningsmasse ville give projektet et ekstra kulturhistorisk lag • Det bør i en evt. videre bearbejdning underbygges hvorledes forslagets bygningstypologier kan udformes med større variation i den enkelte bykvarterer.

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

23


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Begge forslag

Begge forslag

Både SHL+BOGL og COBE formår at levere yderst gennemarbejde projekter, hvor essentielle strukturerende nøgleelementer går igen i begge forslag. Forslagene inddrager de tilstødende områder i planen med stor overbevisning – COBE på et strukturelt plan og SHL+BOGL på et typologisk. Dette både i hængslet, ved stationen, ved Roskildevej og i området mod vest samt i mødet med det eksisterende boligområde mod øst. Begge forslag lader de enkelte byområder opdele af grønne strukturende kiler, der både identificerer det lokale og skaber naturkvalitet og rekreative områder i samhørighed med boligerne. Samtidig er disse grønne koblinger med til at skabe signifikante bevægelsestræk, der byder den omkringliggende by ind på området.

24

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Både SHL+BOGL og COBE bevarer eksisterende fængselskompleks. Hvor genopføres strukturen med samme Begge giver yderst kvalificerede bud programsætning af fængselsbygningen.

en stor del af det der nedrives længer, markante geometri. på gentænkning og

Ligeledes friholdes et markant og grønt område centralt i planen som en fortælling om den tidligere perimetermur, der gives ny betydning som fængselsgrundens centrale hjerte og skaber det samlende tilhørsforhold for Albertslund som helhed og for de kommende byområder. Bevarelsen og gentænkningen af den eksisterende fængselsbygning er et helt centralt og meget betydningsfuldt punkt. Her lægger de to forslag distance til de tre andre forslags mindre heldige håndtering af fængselsbygningerne.


COBE

SHL+BOGL

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

25


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

all & LYTT ”Albertslund Portby”

HOVEDGREB Projektet lægger op til en markant fortætning indenfor den fjernede perimetermurs afgrænsning som en by i byen, hvor de fjernede cellefløje står tilbage som spor, der danner byrum i en stram retningsbestemt og taktfast ribbestruktur af rækkehuse. Hvor de nedrevne cellefløje har ligget, gennemskæres ribbestrukturen af præcise diagonale snit, som danner to centrale akser ind mod den bevarede rotunde, der dermed bliver et landmark for området. Omkring dette landmark og denne by i byen, der strækker sig mod grundens østlige skel, lægges to landskabelige blokbebyggelser mod hhv. syd og vest. Et centralt loop, som både indeholder LAR og stiforbindelse, indrammer byen i byen cirka der, hvor perimetermuren ligger i dag. Hovedgrebet er stærkt og kan danne grundlag for interessante selvstændige bebyggelser med en egen identitet og gode rumligheder, der passer fint ind i det omkringliggende Albertslund. BEBYGGELSEN Variationen bebyggelsestypologier, som hver især fremstår som markante og gennemarbejde bud på selvstændige bebyggelser, er en af projektets styrker. Både den stramme ribbestruktur omkring fængslet og den landskabelige bebyggelse mod syd er fremtræder overbevisende. Især den sydlige bebyggelses samspil med landskabet og vandet virker sympatisk.

26

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

”Albertslund Portby”


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

27


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”Albertslund Portby”

EN BOLIGBEBYGGELSE MED PLADS TIL ALLE

Naturpræget hovedforbindelse Urban hovedforbindelse Blåt rekreativt loop Aktivitetsstrøg Hovedakse

Grundlæggende opdeles grunden i 3 typer af bebyggelser. Karrébebyggelser mod syd og vest – i en fin lille skala mod vest og noget større skala mod syd. Villaer mod nord, der dog på trods af deres skala nogle steder har karakter af punkthuse. Og endelig, i planens midte, et stramt opbygget kvarter med en kombination af rækkehuse og etageboliger som en by i byen. Ideen om fortætningen mod centrum er rigtigt interessant, og ideen om en tæt nærmest kashbah-agtig by omgivet af gårdlignende bebyggelser bundet sammen af et grønt og blåt landskab er en markant vision. Bebyggelserne giver løfte om gode bokvaliter og en fin skala, der virker hensigtsmæssig i forhold til at skabe gode udearealer og muligheder for fællesskaber. Det kan dog diskuteres om bebyggelsen i midten bliver tæt og ”kaotisk” nok til at kunne skabe den ønskede effekt med rum, der åbner sig, hvor fængselsfløjene tidligere stod. Ulempen ved den klare typologiske opdeling kvartererne imellem, kan desuden være, at byen kommer til at virke noget opdelt med kvarterer med meget forskellige typer boliger. LANDSKAB og KOBLINGER Integrationen af bebyggelse, landskabet og LAR spiller en fremtrædende rolle i projektet. Der er ikke udlagt en egentlig park, men snarere parkstrøg, som også er tracé for stisystemet og LAR og glider ind i de enkelte bebyggelser, hvor det er med til at definere de forskellige bebyggelsestypologier. På samme måde er der arbejdet målrettet med at differentiere de enkelte koblingsstier og tilføje særlige landskabelige eller urbane kvaliteter til deres forløb, hvilket yderligere forstærkes af bymøbler, som placeres ved koblingspunkterne. Aktivitetsstrøget er et fint eksempel på et grønt byområde, der gør plads til uformelle fællesskaber på tværs, og samtidig angiver en tydelig programmering af området.

28

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Idrætsfunktionerne er placeret langs hele kilen, som strækker sig helt ind i centrum af området. Placeringen tæt på skolen giver mulighed for et fælles brug skolen og boligområdet i mellem. Særligt skal også fremhæves projektets umiddelbart vellykkede LAR system i form af et loop, der binder en række decentrale lavninger sammen og forbinder dem med søen mod syd. Systemet vurderes at være realistisk i sin udformning. Også koblingspunktet mod station, som skaber en visuel forbindelse mellem det oprindelige fængselskompleks og stationsforpladsen er et af mange stærke, karaktergivende træk. TRAFIK og PARKERING Trafiksystemet kombinerer et centralt nordligt loop med en udnyttelse af Hedemarksvej som fødevej. Løsningen muliggør en krydsningsfri kobling mod vest, men krydsninger ved de øvrige koblingspunkter undgås ikke. Samtidig føres loopet mod syd igennem den indre rækkehusbebyggelse, formentlig for at skåne parkstrøget mod syd. Parkering er placeret fornuftigt ift. trafiksystemet. Dog virker den massive parkering på grundens østlige del mod den østlige bræmme af parcelhuse uden for grunden uhensigtsmæssig. TRANSFORMATION Projektet formår på en gang at fjerne alle fire cellefløje og at integrere en væsentlig del af nybyggeriet så stærkt i det oprindelige fængselskompleks, at fængslet og byen i byen synes at udgøre en ny helhed. Den tilbageblevne rotunde omdannes til et frihedstårns, mens det øvrige fængselskompleks omdannes til fælleshus. Ideen om aftrykket af fængselsfløjene, som et negativt rum i planen er rigtigt interessant og vil kunne give noget særligt til planen. Men spørgsmålet er om bebyggelsen her er tæt nok til, at rumlighederne aflæses som negative rum.


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

29


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”Albertslund Portby”

LAR - REGNVAND

NYE OG EKSISTERENDE TRÆER

Eksisterende træer Nye træer og buske Nye karaktergivende træer

Blåt rekreativt loop Gråt forbindelsesloop

SNIT GENNEM OMRÅDET

Det grå loop

Det grå loop

Frønt stræde

Grønt stræde

KONKLUSION På trods af flere spændende boligområder med store kvaliteter vurderes projektet i mindre grad at kunne danne grundlag den egentlige masterplan. Hertil mangler der en større grad af fleksibilitet og et klarere hierarki i bl.a. udearealerne. Projektet fremtræder mere som sammensætning af attraktive boligkvarterer end en egentlig strategisk masterplan. Mange af projektets kvaliteter vil dog nemt kunne overføres til et andet projekt og implementeres i den endelige masterplan. Elementer som bør analyseres nærmere og eventuel arbejdes ind i den endelige masterplan: • Især den sydlige bebyggelses samspil med vandet vil kunne inspirere i det videre arbejde • Aktivitetsstrøget kan med fordel indgå i det fremtidige arbejde. • Også differentiering af koblingspunkterne med deres bymøbler og koblingsstierne generelt bør undersøges nærmere • Det samlede LAR systemet kan med fordel analyseres nærmere • Ideen om en udsigtsplatform på toppen af rotunden er interessant

30

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Blåt loop

Blåt loop

Frihedstårnet

Frihedstårnet


DE FEM PLADSER

Forsamlingspladsen Eventpladsen

Den Bølgemde Plads

Den Vertikale Plads

Aktivitetspladsen

Fælleshus

Fælleshus

Blåt loop

Blåt loop

Gårdhave

Det grå loop

Gårdhave

Det grå loop

Gårdhave

Gårdhave

DE GULE PORTE PLAN

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

31


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED ”Skovbyen”

HOVEDGREB Den samlede fængselsgrund udlægges i princippet som en skovklædt slette. Ideen er at skabe en sammenhæng med det resterende Albertslund ved, i princippet, at udvide Vestskoven helt ind til fængselsgrunden. Omkring grundens centrum, hvor fængselskomplekset er placeret, stråler i alle retninger boligstokke, som i kanten fortættes til u-formede karreer. Stokkene trappes generelt ned ind mod centrum, men danner dog langs den vestlige del af det indre stiloop, kaldet rundgangen, et espalier, som rejser i op til syv etager. Mod øst nedtrappes bebyggelsen i respekt for den østlige bræmme af parcelhuse. Det overordnede greb forfølges konsekvent, og de sydlige søer flyttes ind i midten af den centrale skov. BEBYGGELSEN Bortset fra de varierende højder udgør bebyggelsen en ensartet typologi af etagehusstokke med sporadiske indslag af rækkehuse koblet direkte på de enkelte etagestænger. Typologien har visse fællestræk med en parkbebyggelse, som vi kender fra tredivernes forstadsbebyggelser, men uden dennes taktfasthed og retningsorientering og med ansatser til en hybridform henimod karrebebyggelsen. Rummene mellem stokkene, og i særdeleshed de rum, som defineres af kanternes u-formede blokke, danner mere private gårdrum og er ikke skov tilplantede.

32

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

”Skovbyen”


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

33


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”Skovbyen”

HOVEDGREB

Tranformation

Identitet

Sammenhæng

Fællesskab

Der opnås en vis variation af boligtyper indenfor den enkelte ”karré”, men samlet set fremstår planen med en vis monotoni og de enkelte karreer og stokke uden egentlig individuel karakter. Det giver bebyggelsen et præg af gentagelse, som ikke vurderes hensigtsmæssigt i forhold til at skabe et nyt samlende bykvarter. For beboere i området vil der dog kunne opnås fine boligkvaliteter med gode dagslysforhold og let adgang til det grønne fra de fleste bebyggelser.

landskabeligt og bygningsmæssigt. Det er derfor tvivlsomt om det er hensigtsmæssigt at fjerne en del af denne identitet for at kunne skabe en ny.

LANDSKAB og KOBLINGER Landskabet udgøres primært af skovdækket, som dog gennemskæres af en række monumentale stier, der erindrer de nedrevne cellefløjes stjerneform. Hvor stierne møder bebyggelsen, nedtones det monumentale til fordel for det landskabelige, og stierne snor sig videre ud mod grundens koblingspunkter. Stisystemet og de enkelte gårdrum bindes yderligere sammen af et centralt stiloop kaldet rundgangen. Rundgangen, der slynger sig gennem området som et sammenbindende stisystem, der griber ud i de omkringliggende kvarterer, virker som en fin kobling til omgivelserne. Dog opstår der en del krydsninger med vejloopet, da dette forbinder hele vejen rundt om området. LAR systemet er koncentreret omkring den centrale sø, som erstatter de eksisterende sydlige søer. Tilledninger synes tænkt rørlagt. Placeringen af søen giver god mening rekreativt, men må forventes at være vanskeligt realisabel. Der foreslås i projektet en grøn byggemodning, hvor den centrale skov allerede tidligt i processen erstatter en del af fængslet. Området omkring fængslet har allerede i dag en del historisk beplantning og en meget stærk karakter både

34

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

TRAFIK og PARKERING Trafikken afvikles via et centralt loop placeret i grundens yderkant. Der opstår de krydsningspunkter, som følger af denne løsning. Parkering er ligeledes placeret i grundens yderkant dels i form af terrænparkering og dels i form af plinte, p-kældre og p-huse. Der ikke redegjort klart for, hvordan vareog anden ærinde trafikken ledes ind i området. Parkering placeres konsekvent på ydersiden af bebyggelsen, hvilket giver fin mulighed for at gøre selve bydelen bilfri. Konsekvensen af dette er dog at de store parkeringsarealer, der grænser op til de omkringliggende kvarterer, kan virke noget distancerende fra konteksten. TRANSFORMATION Alle fire cellefløje er fjernet og afspejles alene i planen ved de monumentalt anlagte stier gennem den centrale skov som akser ind mod den bevarede rotunde. De tilbageblevne dele af fængslet udnyttes som fælleshus med rotunden som en åben pavillonstruktur, der på nogle illustrationer fremstår som tom skal og får karakter af et manende monument for hele området. Udover fængslet er der lagt op til at bevare både en del af det oprindelige anlægs sekundære bygninger og senere kulturlag i form af dobbelthusene. Udnyttelsen af de gamle tjenesteboliger som fælleshuse i de enkelte bebyggelser anses som en god mulighed at udnytte eksisterende bygninger og samtidig være med til at give bebyggelsen karakter.


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

35


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

LAR - REGNVAND

”Skovbyen”

FÆLLESSKABER I FLERE SKALAER

Vandets vej Tag- og overfladevand Vej- og parkeringsvand

SNIT AF DELOMRÅDE

Skoven og Ellesøerne Gårdrumsfællesskaberne Fælleshuse

Gårdfællesskab

Rundgangen

Gårdfællesskab

Fælleshus Frugttræ Terrasse

Bed

Nyttehaver

KONKLUSION Projektet er konsekvent i sit koncept, men vurderes at være mindre egnet som udgangspunkt for en masterplan for området. Forslaget fremtræder låst og lukker sig om sig selv i stedet for at forbinde til Albertslunds omkringliggende bebyggelser. Derudover vurderes det at være en drastisk beslutning at nedrive alle fire cellefløje, idet et væsentligt identitetsskabende element forvinder. Endelig vurderes det at være en unødig og kostbar løsning at flytte søerne til planens centrale område. Elementer som bør analyseres nærmere og eventuel arbejdes ind i den endelige masterplan: • Ideen om en rotunde som en parkpavillon er både særpræget og interessant • Skovbeplantning som landskabeligt element er attraktivt. Det kan undersøges om flere mindre skove/lunde kan placeres på andre måder på grunden.

36

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Skur Borde

Væksthus Cykelparkering

L


BOLIGFORMER SAMMENSAT I NY KONSTELLATION

RÆKKEHUS

RÆKKEHUS

TRAPPER NED MOD NABOEN

LÆNGE

TRAPPER NED MOD NABOEN

LÆNGE U-FORM

ÅBNER SIG MOD SKOVEN

ÅBNER SIG MODFORBINDELSER PÅ TVÆRS SKOVEN LÆNGE

LÆNGE

U-FORM

FORBINDELSER SKOVENPÅ TVÆRS

Bygninger tilpasset og optimeret ift. konteksten

STIFORBINDELSE PÅ TVÆRS

Nye attraktive fællesskaber med solrige uderum og forbindelse til skoven

Skoven

b

SKOVEN STIFORBINDELSE PÅ TVÆRS

Flugtvejen Panoptisk pavilion

Udeservering

Legeplads Små bakker

Café og tumlerum Lysning

Trappe

OVERSIGT

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

37


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”(r)Evolutionen starter her”

Roskildevej

Alex Poulsen Arkitekter Schauman & Nordgren Architects, MASU Planning, MOE ”(r)Evolutionen starter her”

P-hus

Grønt terræn om faca 5 et.

Klatrevæg

Eks. træer

S

4 et.

5 et.

Terrasser

LAR bed

Skolekvarteret 4 et.

Pannabaner

3e

3 et.

4 et. 4 et.

Stræde Legeplads

E 4 et.

3 et.

Terrasser 3 et.

Skolekvarteret Boldbaner

B

Engræs 4 et.

1 et.

Væksthusene 4 et. 2 et.

2 et.

Væksthusene

Pannabaner

Ministadion

1 et.

Legeplads

Hovedsti Lavning

Rulleskøjtebane Fælleslokale 4 et.

Terrasser Trædesten

3 et.

Tag terra 5 et.

4 et.

Skolekvarteret 5 et. 4 et.

Terrasser

Trædesten Klippet græs Engræs

4

Klippet græs

Lavning Tag terrasse

4 et. 5 et.

Eks. træer 5 et.

LAR

Trædesten

Fælleslokale

4 et. 5 et.

Tag terrasse

4 et.

Regnvandsresservoir

HOVEDGREB Projektets ide er at finde en balance mellem storby og forstad. Der lægges vægt på, at der læres af det eksisterende Albertslund. Hvilke dele fungerer godt, og hvor kan et bevidst brud skabe ny værdi. I forlængelse heraf vælger projektet at optage retningerne fra de omkringliggende byområder og at skabe fire forskellige enklaver af boligbebyggelse. Denne struktur suppleres med en markant nord-syd akse, som skaber et bredt parkstrøg, der deler området i to. Det er noget uklart præcist, hvilke dele, der er styrende for strukturen i planen, og planen kommer dermed til at mangle et hierarki og en klar strategisk opbygning, der vil kunne gøre den fleksibel i forhold til en videre tilpasning.

38

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

Indgange

Forhaver

Forhaver

5 et.

4 et.

Stræde

Indgange

Lavning

5 et.

4 et.

Fælleslokale Tag terrasse

A

5 et.

P-hus

Engræs Lavning

Grønt hævet terræn Terrasser

4 et.

Indkørsel p 5 et.

5 et.

4 et. 4 et.

Plads

Forhaver Indgange

Parkering

5 et.


C

2 et.

2 et.

2 et.

Rækkehuse

Egon Olsens Allé

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

Rækkehuse

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

Regnbed 2 et.

Parkering

Gårdrum

2 et.

2 et.

Parkering

Lavning Familiehuset

2 et.

2 et.

Eks. træer

2 et.

Parkering

2 et.

2 et.

Damgårdsstien

Bevægelseshusene Yoga

Terrasser

Cykelsti mod Damgårdsstien

2-3 et.

Frugtlund

Eks. træer

3 et.

Vuggestue

ade

2-3 et.

4 et.

Eks. murpiller

Stræde

2 et.

Bevægelseshusene Fitness

Legeplads

Parkering

Mur

2-3 et.

Klatrelandskab

Forgården

Parkering Børnehave

2 et.

Beboerhuset

2 et. 2 et.

2 et.

2-3 et.

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

Stræde

2-3 et.

2 et.

Kulturhuset

3 et.

Kulturpladsen

1 et.

2 et.

+1.8

et.

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

Rækkehuse 2 et.

Legehuset

4 et.

Værkstedet

2 et.

Indgange

2 et.

3 et.

2 et.

2 et.

Kulturkvarteret

4 et.

2 et.

LAR bed

4 et.

3 et.

2 et.

2 et.

2 et.

2 et.

1 et.

+0.0 4 et.

Forhaver

4 et.

Niveaufri adgang

4 et.

LAR bed

LAR bed

3 et.

+0.0

2 et.

4 et.

Hovedsti

4 et.

Eks. solitærtræ

3 et. 3 et.

+1.8

4 et.

Stræde

Lavning

Eks. træer

Regnbed

3 et.

4 et. 4 et.

4 et.

3 et.

3 et.

4 et. 4 et.

Parkering 4 et.

Lavning 4 et.

1 et.

4 et.

Regnvandsresservoir

4 et.

3 et. 2 et.

4 et.

Lavning

5 et.

5 et.

Delehuset

Indgange

5 et.

2 et.

Fælleslokale 5 et.

Foreningshuset

2 et.

5 et. 8 et.

Bydelsplads

Parkhusene Orangeriet

6 et. 5 et.

asse

5 et.

LAR bed Lavning 4 et.

1 et.

Stræde

Indgange

Regnbed

Tag terrasse Parken

Indkørsel p-hus P-hus

A

Stræde

Parkhusene

Stationspladsen 4 et.

Engræs Hovedsti

5 et.

B

3 et.

Indkørsel p-hus

5 et.

4 et.

Klippet græs bed

Cykelhandler 4 et.

5 et.

4 et.

Fælleslokale

4 et.

4 et.

Forhaver Hovedsti

Regnbed

Eks. træer

Indgange

Regnbed

Eks. murpiller

5 et.

Legeplads

Udekøkken

4 et.

2 et.

Indgange

3 et.

2 et. 8 et.

Cykebro

Parkhusene

Overgang

P-hus

Engræs

Regnvandsresservoir 5 et.

Dagligvarebutik

6 et.

Søen

Forhaver

Eks. træer

5 et.

6 et.

Parkering

Fælleslokale

Hedemarksvej

4 et.

5 et. 5 et.

Forhaver

p-hus Banen

C

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

39


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”(r)Evolutionen starter her”

6 BEBYGGELSES-STRATEGIER & LANDSKABPRINCIPPER

Forbindelser Forbindelser til skove og park til skove og park

Erhvervsområde Erhvervsområde

Lukket Lukket

Boliger og lokale Boliger og lokale samfundsfunktioner samfundsfunktioner

Åbent Åbent

Albertslunds center Albertslunds center

1. Udvikling af Albertslunds identitet og arven fra Vridsløselille Fængsel

2. Brug af den ikoniske historie til at denne ny identiteter i et sammenhængende nyt kvarter

3. Inside out, outside in - åbne området: fre indad til udad, fra lukket til åbent, vis frem fragmenter af historien

1.Biodiversitet 1.Biodiversitet

2.Social 2.Social

3.Materialer 3.Materialer

1. Historiske fragmenter fra 1. Historiske fragmenter fra Vridsløselille Fængsel Vridsløselille Fængsel

2. Fusionerer med nye 2. Fusionerer med nye boligtypologier boligtypologier

3. Danner ny struktur med 3. Danner ny struktur med en unik karakter en unik karakter

5. Flexibilitet 5. Flexibilitet

4. Gennemførbarhed 4. Gennemførbarhed

4. Eksisterende og nye grønnearealer integrerede i den nybyggede struktur

5. Historiske fragmenter danner ny og unik bystruktur

BEBYGGELSEN Bortset fra bebyggelsen mod nord, som udelukkende består af rækkehuse i mindre skala, udgøres bebyggelserne af blokstrukturer med etagehuse som den dominerende typologi, men med indslag af rækkehuse især mod øst. De enkelte enklavers varierende retninger skaber enkelte steder interessante møder mellem bebyggelserne. Samlet set formår strukturen dog ikke at bevise sin berettigelse. Desuden skaber de mange ensartede bebyggelser en vis monotoni i boligerne, som gør det noget svært at forstå, hvori boligkvaliteten ligger i de enkelte delområder. Endelig vurderes enkelte områder at være problematiske dagslysforhold, især i områdets sydvestlige hjørne og særligt omkring p-huset. LANDSKAB og KOBLINGER Der lægges op til fine landskabsbearbejdninger med gårdrum og grønne kiler indeholdende en stor variation af klippet græs, enggræs, regnbede osv. Landskabet har mange steder en høj kvalitet. Det er dog usikkert om det er realistisk med så høj grad af landskabsbehandling indenfor projektets - og den senere drifts økonomiske ramme. Landskabsaksen trækkes hele vejen igennem bebyggelsen fra syd mod nord og skaber dermed nye sammenhænge. Det er interessant og skaber et anderledes landskabsrum omkring fængslet. Særligt cykelforbindelen henover banen skal fremhæves. Det bør dog vurderes, om forbindelsen med fordel kunne flyttes mod øst og dermed tættere på stationen. Generelt lider koblingspunkterne dog under krydsningen mellem hårde og bløde trafikanter og hovedstisystemet fremtræder overdimensioneret og lidt tilfældigt.

40

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

6. Støtte en fælles samfundsudvikling i balance med grundlæggende cirkulære strategier som fungerer i hverdagen

LAR systemet er ikke udførligt beskrevet, men har en umiddelbart fin fordeling af lavninger og den sydlige sø er bevaret og omdannet til et mere rekreativt layout. TRAFIK og PARKERING Trafikken afvikles primært via fire fødeveje, som alle leder direkte ind til enten et p-hus eller terrænparkering. Fødevejene er suppleret med lege-/opholdsgader, som danner et centralt loop. Nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af loopet står ikke klart, men skaber de samme krydsningsudfordringer som i flere af de øvrige forslag. Hvad angår den nordvestlige fødevej vil det kræve en nærmere undersøgelse af forholdene på nabogrunden. Hvis de foreslåede fødevej lader sig realiserer, kan det ikke udelukkes, at de alene ville kunne håndterer normaltrafikken til området. Placeringen af p-husene, som dækker hovedparten af parkeringsbehovet er fornuftig ift. fødevejene, men deres voluminer fylder meget i planen, og den økonomiske realiserbarhed kan betvivles. TRANSFORMATION Projektet nedriver to fulde cellefløje og lægger op til en delvis nedrivning af de to øvrige. Især sidstnævnte løsning fremstår arkitektonisk uafklaret. Der illustreres herudover et væld af muligheder for både midlertidig og permanent anvendelse af de centrale dele af det oprindelige fængselskompleks, som alle fremstår sympatiske. Af særlig interesse er dog ideen om at skabe visuelle forbindelse ikke blot til hovedbygningerne, men også til andre af de mere sekundære enten oprindelige eller senere opførte bygninger.


FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

41


VURDERINGSRAPPORT | PARALLELOPDRAG FOR VRIDSLØSELLILE | 2020

”(r)Evolutionen starter her”

FAMILIE KVARTERET

KUL

LAR - REGNVAND

NATUR OG DRIFT

17.0 m

Bolig

råde

Helsegården - væksthus,fællehus & drivehus

natur Nedsivning i grønne arealer Sø (permanent vandspejl) Lavninger i park og gårdrum. Opsamling af rent overfladevand Lavninger i gadestrøg. opsamling og rensning ad overfladevand Vandets vej

PARK AKSEN SNIT

KONKLUSION På trods af flere fine illustrationer, der viser gode delelementer og en fin udnyttelse af områdets kvaliteter til midlertidige anvendelser, vurderes planens strategiske fundament ikke at være stærkt nok til at kunne grundlag for en samlet masterplan for hele området. Det er uklart, hvilken identitet man ønsker for området og hovedgrebet bliver dermed ikke klart nok til at kunne give retninger for den strategiske udvikling af området. Elementer som bør analyseres nærmere og eventuel arbejdes ind i den endelige masterplan: • Behandlingen af brinkerne på de sydlige søer bør undersøges nærmere • LAR systemet ser ud til at kunne fungere fint • Cykelforbindelsen henover banen er interessant • Placering af de fire fødeveje bør evt. undersøges • Ideen om visuelle forbindelser til de bevarede dele fængslet er interessant

42

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

natur Vej

Bolig

Søer Private haver Høje grasser (ekstensiv drift) Klippet græs (intensiv drift)

Cirkel haven

Bolig

Park


Prison

LTUR PARKEN

KULTURKVARTERET

STATIONS KVARTERET

Kulturgården

24.7 m

Auditorium

18.6 m 15.4 m

15.4 m

Cykelparkering Cykelsti

Fællescafe` work & live

Bolig

Lavhastigheds vej

Dagligvare plads

Skate / aktivitets område

Kulturhuset

Kulturpladsen Kulturhus: Fælles spisning, værksted og forsanlingshus Auditorium Kulturhus: Fælles faciliteter / Erhverv / Kontorfællesskab

Fælles spisning, værksted og forsanlingshus Auditorium Fælles faciliteter / Erhverv / Kontorfællesskab

Park stien

Plans 1:1000

Værksteds cafeen

Plans 1:1000 Plans 1:1000

BIRD EYE FRA SUD-ØST

FREJA EJENDOMME + URBAN POWER

43


Info For yderligere oplysninger, kontakt venligst RUNE CHRISTIANSEN PROJEKTLEDER MAIL RC@FREJA.BIZ

LISBETH NØRSKOV POULSEN UDVIKLINGSCHEF MAIL LNP@FREJA.BIZ

FREJA EJENDOMME GAMMEL KONGEVEJ 60 1850 FREDERIKSBERG C DANMARK

TLF

3373 0800

MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.