MIN BABY #15

Page 72

DNA-TEST

DEN SIKRES Alle har ret til og mulighed for vished om deres biologiske barn, far, mor, søster eller bror. DNATEST.DK har siden 1998 leveret de vigtige svar verden over.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.