Page 1

Kunde Bank Nr. 4 August 2011

Læs om: Et gratis boligtjek kan give dig mange nye muligheder I kø for at blive kunde hos Salling Bank Landsholdsspilleren fra Hald Salling-kunst i København Flere valgmuligheder når bankbogen afskaffes


Halvåret 2011

God likviditet

bankbøger har gennem mange år været kraftigt faldende til fordel for betalingskort og andre elektroniske løsninger. Derfor mener vi, tiden er inde til at afskaffe bankbogen helt.

Vi har en stærk likviditet, som er baseret på et solidt indlånsoverskud. Vores indlånsoverskud er på ikke mindre end 322 mio. kr. Vi har ikke hjemtaget lån med individuel statsgaranti. I forhold til lovens krav er likviditetsoverskuddet på 170 %.

Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har med Tilsynsdiamanten opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt er pengeinstitut med forhøjet risiko. Da Finanstilsynet introducerede Tilsynsdiamanten, var det ikke nyt for os at styre efter disse risikoområder. Det gjorde vi allerede. Vores egne grænseværdier ligger lavere end de værdier, Finanstilsynet har fastsat. Vores tal i Tilsynsdiamanten viser, at vi har en afbalanceret risikoprofil. Vi har en pæn margin op til Finanstilsynets grænseværdier. Af figuren ses vores eksponeringer set i forhold til Tilsynsdiamantens grænseværdier.

Nu også i Nykøbing

Finanskrisen sætter sit fingeraftryk på tredje år. Der er stadig mange udfordringer, der skal løses. Det gælder for den finansielle sektor og for erhvervslivet generelt. Vores halvårsresultat er præget af betalingen til Indskydergarantifonden i forlængelse af konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors. Det er store, men trods alt engangsbetalinger, vi bliver pålagt. Det er forhold, der kommer udefra, og som vi ikke har nogen indflydelse på. Kigger vi indad, har vi haft en afbalanceret og kontrolleret vækst gennem mange år. Vi påtager os ikke risici, vi ikke mener at kunne overskue konsekvenserne af. Samtidig er vores engagementer kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher og enkeltengagementer.

Mandag den 27. juni 2011 slog vi dørene op til vores nye afdeling i Nykøbing. Vores mål med afdelingen er at give de lokale på Mors en mulighed for at kunne vælge en selvstændig lokalbank. Med 135 års erfaring i at drive bank ved Limfjorden kender vi området. Vi er netop nu i gang med at ansætte nye medarbejdere til afdelingen, lige som vi arbejder på at etablere den endelige afdeling, som skal danne rammerne for vores lokale kunder på Mors.

Bankbogen forsvinder Inden for de kommende måneder vil vi afskaffe bankbogen. Brugen af

Tilsynsdiamanten

Summen af s tore engagementer

49

Likviditetsoverdækning

Udlånsvækst på årsbasis 29

Halvårsresultatet Periodens resultat før skat er på -4,2 mio. kr. Det negative resultat skyldes engangsudgifter på 6,3 mio. kr. i forbindelse med konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors. Resultatet før kursreguleringer og engangsudgifter til konkursramte banker er som forventet.

Peter Vinther Christensen Bankdirektør

4

44 72

Funding ratio

Ejendomseksponering

Udgives af Salling Bank. Layout: Fredskilde & Sørensen. Foto: Gert Laursen og private fotos. Journalist: Ronald Nielsen, Mediekontoret. Tryk: Arco Grafisk.


Sund bank

Uddrag af halvårsregnskab Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.

Halvår 2011

Halvår 2010

Helår 2010

Netto renteindtægter

38.525

41.260

80.927

Gebyrer, provisioner m.m. netto

18.399

18.303

35.747

56.924

59.563

116.674

-978

4.965

6.535

132

339

422

44.383

42.706

85.289

925

769

1.570

Andre driftsudgifter

6.105

3.465

5.521

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.

8.825

11.952

23.717

-68

0

1.521

-4.228

5.975

9.055

-869

1.592

2.614

-3.359

4.383

6.441

Aktiver i alt

2.427.190

2.321.030

2.488.037

Udlån

1.660.842

1.685.154

1.654.185

Indlån

1.982.595

1.826.242

1.950.679

Egenkapital

172.669

170.124

173.111

Garantiforpligtelser m.v.

408.699

507.473

487.640

Solvensprocent

16,0 %

15,9 %

16,5 %

Kernekapitalprocent

11,3 %

11,1 %

11,6 %

169,9 %

138,9 %

197,9 %

94,0

96,9

95,1

Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat

Balance

Nøgletal

Likviditetsoverskud i forhold til lovkrav Medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte

Kunde & Bank August 2011

3


Et gratis BoligTjek kan give dig mange nye muligheder Et BoligTjek i Salling Bank kan give dig et samlet overblik over alt det, som har betydning for familiens økonomi, både her og nu og på længere sigt

eksisterende bolig. Og mennesker, der er på vej mod efterløn eller pension og derfor ønsker at nedbringe deres boligudgifter ved at flytte til en mindre bolig, fortæller afdelingschef Torben Langerskov.

De mange muligheder Bor du i eget hus eller ejerlejlighed, er boligen sikkert omdrejningspunktet i din families økonomi. Sådan er det i hvert fald for de fleste danskere. Derfor er det oplagt at tage udgangspunkt i jeres bolig, når I skal have løst jeres ønsker og behov. Et naturligt sted at starte er det gratis BoligTjek, Salling Bank tilbyder dig som kunde. BoligTjek indgår i vores HelhedsRådgivning. Her hjælper din rådgiver dig til et samlet overblik over alt det, som har betydning for familiens økonomi, både her og nu og på længere sigt. Det gælder for eksempel pension, lån, investeringer, forsikringer m.v. - Et BoligTjek er relevant for alle vores kunder. For eksempel børnefamilier, som har behov for at få bygget et værelse eller to til deres

- Netop i denne tid, hvor ejendomsmarkedet kører i slæbegear, har mange svært ved at sælge deres hus eller ejerlejlighed til en pris, de selv finder passende. For dem kan situationen måske umiddelbart virke ret uoverskuelig, men sådan behøver det ikke være. Gennem et BoligTjek kan vi få afdækket de mange andre valgmuligheder, som findes, siger Torben Langerskov. Det kan for eksempel være: • at udnytte en eventuel friværdi i boligen til at optage et ”ned- sparingslån” som hjælp til delvis finansiering af din pensionisttil værelse. Så kan du vente med at sælge boligen til om nogle år, hvor priserne forhåbentlig er bedre, og du har lyst til at flytte

• at omlægge eksisterende lån til en lånetype, der er optimal for dig her og nu • at foretage energibesparende investeringer, for eksempel eks tra isolering, nye vinduer, nyt tag eller lignende, så dine udgifter til energi falder • at renovere, ombygge eller ud vide huset, så det passer til dig og din families behov.

Vi gør mulighederne synlige - I Salling Bank ser vi det som en meget vigtig opgave at hjælpe vores kunder til at få opfyldt deres ønsker og behov. I den forbindelse spiller såvel BoligTjek som HelhedsRådgivning en vigtig rolle ved at synliggøre de mange muligheder, som vores kunder kan vælge imellem, fastslår Torben Langerskov.

Få et BoligTjek Ønsker du et BoligTjek, eller vil du høre mere om dette tilbud, så kontakt din rådgiver hos Salling Bank på tlf. 97 52 33 66 eller mail sb@sallingbank.dk


Sund bank

God pensionsrådgivning handler om tryghed og overblik

- I dag skal vi i langt højere grad end tidligere selv tage ansvar for vores pensionstilværelse, og det er en god ide at begynde at spare op, allerede når du er 25 år, siger pensions- og forsikringsspecialist Bjarne H. Andresen Efterlønnen har været et af årets brandvarme politiske emner. Regeringen er kommet med udkast til en reform af efterlønsordningen, som dog i givet fald først bliver ført ud i livet efter efterårets folketingsvalg. Det kan være svært at overskue, hvad efterlønsændringerne betyder for den enkelte. Måske har du det også sådan. Og hvad skal du i så fald gøre? Hertil svarer Bjarne H. Andresen, der er pensions- og forsikringsspecialist hos Salling Bank: - Her og nu skal du slå koldt vand i blodet. Vent og se, hvilke ændringer der i givet fald bliver gennemført. Og

tag så snarest et møde med din rådgiver, som kan hjælpe dig til et godt overblik over situationen, som den tegner sig for dig, når du på et tidspunkt forlader arbejdsmarkedet. - Hvis efterlønsreformen bliver gennemført, vil der generelt blive tale om væsentlige forringelser af efterlønnen, og folkepensionsalderen vil gradvis blive sat op fra 65 til 70 år. Så meget ligger fast. Men præcist hvilke forringelser den enkelte vil opleve, vil helt afhænge af, hvilke pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspension, vedkommende har. Og det kan du få et klart billede af gennem et møde med din rådgiver hos Salling Bank, siger Bjarne H. Andresen.

Vi skal selv tage ansvar Alle Salling Banks rådgivere er gennem en ny uddannelse blevet certificeret til at rådgive om LetPension, der er et produkt, hvor pension og forsikring er sat sammen på en enkel og moderne måde. - Samfundsudviklingen går i retning

af, at vi alle i langt højere grad end tidligere selv skal tage ansvar for vores pensionstilværelse. Dette er der også en voksende forståelse af hos os danskere. - Hvis du som pensionist ønsker en levestandard på blot nogenlunde samme niveau som i dag, kræver det en god pensionsopsparing. Det er en god ide at begynde at spare op til pensionen, når du er omkring 25 år. Så vil det ikke kræve nær så store løbende indbetalinger, som hvis du først begynder som 45-årig. - Er du oppe i 50’erne, handler det ikke mere så meget om, hvor stort et beløb du hvert år skal sætte til side til pension, men i højere grad om, hvordan dine opsparede pensionsmidler bedst placeres, og i hvilken rækkefølge du skal anvende dem, når du går på pension. - Tidligere har mange nok forbundet pensionsrådgivning med en masse svære ord og indviklede begreber. Men dette har heldigvis ændret sig. Med den viden og erfaring, vores rådgivere har, kan de ved brug af forskellige it-værktøjer forklare tingene på en langt mere kundevenlig og letforståelig måde end tidligere, siger Bjarne H. Andresen.

Hør mere om LetPension Vil du høre mere om LetPension, så kontakt din rådgiver hos Salling Bank på tlf. 97 52 33 66 eller mail sb@sallingbank.dk

Kunde & Bank August 2011

5


I kø for at blive kunde hos Salling Bank

Både privatkunder og erhvervskunder er strømmet til Salling Banks nye afdeling på Algade i Nykøbing Mors, som blev etableret i eksprestempo efter Fjordbank Mors’ konkurs Det gik stærkt, da ledelsen i Salling Bank besluttede sig for at åbne en ny afdeling i Nykøbing Mors. Fredag aften den 24. juni kom meddelelsen om, at Fjordbank Mors ville gå konkurs og dermed overgå til det statslige ”oprydningsselskab” Finansiel Stabilitet. Lørdag morgen tog Salling Banks direktør Peter Vinther Christensen til Nykøbing, hvor han fandt velegnede lokaler, som han lejede. Søndag morgen gik en lille flok af bankens medarbejdere i gang med at indrette lokalerne. Og mandag klokken 9.30 slog Salling Banks Nykøbing-afdeling midt på Algade dørene op, klar til at tage imod de første kunder. Og dem var der mange af.

Salling Bank fik på få dage mange nye kunder på Mors Både på åbningsdagen og de følgende dage var der en kø af morsingboere, der ønskede at blive kunder hos Salling Bank, som på få dage fik mange nye kunder på Mors. Var der tale om privatkunder, blev kundeforholdene indgået i den nye afdeling i Nykøbing, mens erhvervskunder af kapacitetsmæssige grunde i første omgang blev henvist til erhvervsafdelingen i Skive.

Vigtigt at handle hurtigt - I ledelsen af Salling Bank havde vi gennem længere tid fulgt udviklingen i Fjordbank Mors nøje og besluttet ikke at ville foretage os noget, der kunne forstyrre den igangværende proces med at sikre bankens overlevelse. Da konkursen var en kendsgerning, var det vigtigt for os at handle hurtigt og konsekvent. Det er jo den måde, vi generelt agerer på i Salling Bank. Vi har korte kommandoveje og kan træffe hurtige, men velovervejede beslutninger, hvad enten vi skal oprette en ny afdeling eller tage stilling til et låneandragende, siger direktør Peter Vinther Christensen, der ligesom bestyrelsen har set det som en forpligtelse at etablere en afdeling på Mors. - Efter Fjordbank Mors’ konkurs herskede der en enorm usikkerhed på Mors. Bankens 75.000 kunder skal have en ny bank. De kan enten blive og vente på at, at Finansiel Stabilitet sælger dem ”i bundter” til et andet pengeinstitut, eller de kan vælge selv at finde et nyt pengeinstitut. Mange var – og er – tiltalt af sidstnævnte løsning, og her kom Salling Bank ind som en oplagt mulighed. Men det forudsatte, at vi var fysisk til stede på Mors, forklarer Peter Vinther Christensen.

Central beliggenhed Salling Banks nye afdeling har en meget central beliggenhed på gågaden i Nykøbing. I første omgang er afdelingen bemandet på skift af medarbejdere fra bankens øvrige afdelinger, som alle har meldt sig frivilligt. Når de er i funktion på Mors, varetages deres sædvanlige opgaver af kolleger, der beredvilligt har stillet sig til rådighed.


Sund bank

Direktør Peter Vinther Christensen foran den nye afdeling i Nykøbing Mors

- Men naturligvis skal vores nye afdeling i Nykøbing ligesom vores øvrige afdelinger have en fast stab af medarbejdere, og de vil alle hovedsageligt være personligt funderet på Mors. Min forventning er, at hele vores organisation i Nykøbing-afdelingen vil være på plads den 1. oktober, oplyser Peter Vinther Christensen.

Meget positiv modtagelse Morsingboerne har taget særdeles godt imod Salling Bank. Dette afspejles ikke blot i de mange nye kundeforhold, der er etableret, men kommer også konkret til udtryk i form af blomsterhilsner og masser af held-oglykke-håndtryk. - Den varme velkomst er en bekræftelse på, at vi har handlet rigtigt ved at etablere os fysisk på Mors. Vi kan tilbyde morsingboerne en bank, hvor vi uden at svække på kvaliteten kan træffe hurtige beslutninger. Der er ingen tvivl om, at vores måde at drive bank på også tiltaler morsingboerne. - Vi havde i forvejen en del kunder på Mors, og i den situation, der var opstået, var det helt naturligt for os at etablere os på dette marked i vores nærområde. Vi har selvsagt en interesse i, at vores forrretning fortsat udvikler sig som et sundt og levedygtigt pengeinstitut. Hvis vi i den konkrete situation ikke havde etableret os på Mors, ville vi ikke have udvist rettidig omhu. - Med den start vi har fået, og de personalemæssige tiltag vi gør, vil vores nye Nykøbing-afdeling vokse og blive en rigtig god og stærk afdeling. Det er jeg slet ikke i tvivl om, slutter Peter Vinther Christensen.

Kunde & Bank August 2011

7


Salling Banks Nykøbing afdeling


Sund bank

Kontakt os allerede i dag ! tlf. 97 52 33 66 mail: sb@sallingbank.dk

Sæt din opsparing i Salling Bank Salling Fastrente 2014

Salling Markedsrente+

Salling Fastrente er en højtforrentet opsparingskonto for dig, der ønsker at binde dine penge til en fast rente.

Salling Markedsrente+ er en højtforrentet opsparingskonto for dig, der ønsker at binde dine penge til en attraktiv variabel rente. Rentesatsen er baseret på Cibor 3, som er en variabel rente, plus et højt fast tillæg i hele løbetiden.

Rente 3,25 % Rentetilskrivning den 15. november hver år. Indskud - Indestående frigives ved udløb af bindingsperioden - Pengene er bundet indtil 15. november 2014 - Minimum indskud 50.000 kr. - Indskudsperioden er begrænset, til der er indskudt 50 mio. kr., dog senest den 15. september 2011.

Rente Salling Markedsrente+ 2013: Cibor 3 mdr. + et fast tillæg på 0,50. Pengene er bundet indtil den 15. april 2013. Salling Markedsrente+ 2014: Cibor 3 mdr. + et fast tillæg på 0,80. Pengene er bundet indtil den 15. april 2014. Rentesatsen fastsættes den første bankdag hver uge. Rentetilskrivning den 15. april hver år. Indskud - Indestående frigives ved udløb af bindingsperioden - Minimum indskud er 50.000 kr. - Indskudsperioden er begrænset, til der er indskudt 50 mio. kr., dog senest den 15. september 2011.

Risikomærkning af investeringsprodukter Salling Bank har i overensstemmelse med Finanstilsynets

Lav risiko for at

Risiko for at tabe

Risiko for at

regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt

tabe det investe-

det investerede

tabe mere end

typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærk-

rede beløb, hvis

beløb helt eller

det investerede

ningskategorier.

investeringen hol-

delvist.

beløb

des til udløb. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og

Læs mere om Risikomærkning af investerinsprodukter på

de mulige konsekvenser heraf.

www.sallingbank.dk

Kunde & Bank August 2011

9


Landsholdsspilleren fra Hald

løbe på banen for at repræsentere sit land. Noget større kan man efter min mening ikke opnå som idrætsudøver, fastslår Lars Løvig, der på landsholdet udfylder pladsen som defensiv midtbane. Lars Løvig fik sin landsholdsdebut i døve-EM’s indledende runde, hvor Danmark i sin første kamp tabte 0-3 til Belgien. Herefter blev det til nederlag til Rusland og Irland, en sejr over Italien og et snævert nederlag i Danmarks sidste kamp mod Frankrig. Dermed blev det til en samlet 10. plads for Lars Løvig og de øvrige spillere på det danske landshold.

Høreapparat forbudt på banen

- Det er en meget stor oplevelse at få lov at repræsentere sit land på fodboldbanen, siger den 24-årige lærerstuderende Lars Løvig fra Hald, der spiller på det danske døvelandshold, som netop har deltaget i fodbold-EM for døve med sponsorstøtte fra Salling Bank Lars Løvig er vild med at spille fodbold. Og ganske god til det. Så god, at han er blevet udtaget til landsholdet, hvor han foreløbig har spillet fem kampe i den rød/hvide spillerdragt med 6-tallet på ryggen. For fuldstændighedens skyld skal vi nok lige tilføje, at det ikke er Morten Olsens landshold, der nyder godt af

den lyslokkede fodboldspillers evner med bolden. Det gør derimod det danske døvelandshold, som netop har deltaget i europamesterskaberne for døve, der blev holdt på Fyn i juni og juli.

„Det er noget ganske særligt at trække landsholdstrøjen over hovedet og løbe på banen for at repræsentere sit land“ - Det var en stor oplevelse og en meget stor ære at være med. Det er noget ganske særligt at trække landsholdstrøjen over hovedet og

Ifølge de danske og internationale regler må ikke blot døve, men også mennesker med en betydelig hørenedsættelse spille døvefodbold. Det er i kraft af denne regel, Lars Løvig kan spille på landsholdet. Den 24-årige lærerstuderende er nemlig ikke døv, men har det, der betegnes som en middelsvær hørenedsættelse. Dette kompenserer han for i det daglige ved at bruge et meget effektivt høreapparat, der gør, at han i de fleste situationer kan fungere helt på linje med normalthørende. - Men til døvefodbold må jeg ikke bruge mit høreapparat. Her er der nemlig både spillere med, som er døve, og spillere, der som jeg ”blot” har nedsat høreevne. For at stille alle lige skal vi, der til daglig bruger høreapparat, derfor lade høreapparatet blive uden for banen, forklarer Lars Løvig, der både spiller fodbold sammen med normalthørende kammera-


Sund bank

Foto: Kumaran Kumarathurai

ter på Ørslevkloster Idrætsforenings serie 3-hold og døvefodbold i den århusianske klub Globen Sport. - Fodbold har sin egen sjæl og sin egen charme, og hvad det angår, er der ingen forskel på døvefodbold og fodbold for normalthørende. Men med hensyn til kommunikationen, er forskellen betydelig. Normalt bliver der talt og råbt en del på en fodboldbane, men ikke hvis der spilles døvefodbold. For vi kan jo ikke høre, hvad der bliver sagt. Mens kampen er i gang, kan vi kun kommunikere gennem det, som vores øjne kan opfatte, herunder fagter og tegnsprog. Derfor skal vi hele tiden holde øje med de øvrige spillere, og det er meget vigtigt at følge den taktik, som træneren har lagt. Ellers skrider det hele. Vi kan jo heller ikke høre dommerens fløjte, og derfor er både banedommeren og de to sidedommere udstyret med et flag, som de kommunikerer igennem, fortæller Lars Løvig, der har modtaget sponsorstøtte fra Salling Banks Idrætsfond i forbindelse med sin deltagelse i døve-EM.

Foto: Kumaran Kumarathurai

En ny verden åbnede sig

Tæt på dagligdagen

Lars Løvig er født med sin hørenedsættelse, der først blev opdaget, da han var fem år. Herefter fik han sit første høreapparat. - Det var en helt ny verden, som her åbnede sig for mig. Pludselig oplevede jeg lyde, som jeg aldrig havde hørt før, og som jeg jo heller ikke havde savnet, fordi jeg ikke vidste, at de fandtes. Jeg kan tydeligt huske, da jeg første gang hørte lyden af knasende chips og lyden af det plaskende vand fra bruseren, når min mor gik i bad. For normalthørende er det jo blot helt dagligdags lyde, men for mig var det noget nyt og spændende. - Gennem de snart 20 år, hvor jeg har brugt høreapparat, er apparaterne blevet mindre og mindre og samtidig stadig mere effektive og raffinerede. Derfor sker det også jævnligt, at jeg pludselig opfanger nye lyde. En af de nyeste lyde i mit sanseapparat er den svagt brusende lyd, der opstår, når jeg for eksempel hælder vand i et glas med hyldeblomstsaft.

Lars Løvig understreger, at han trods sin hørenedsættelse er og altid har været en del af den hørende verden. Han er heller aldrig blevet mobbet på grund af sit hørehandicap. Såvel i folkeskolen som på teknisk gymnasium og nu på lærerseminariet i Skive omgås han og hans kammerater helt på lige fod, og normalt er der ingen problemer med at følge med i undervisningen. - Det handler blandt andet om at placere mig rigtigt i forhold til underviseren, så jeg kan følge hans eller hendes mundbevægelser, som jo også er vigtige for forståelsen af, hvad der bliver sagt. Jeg er efterhånden blevet helt god til både mundaflæsning og tegnsprog, som jeg har lært mig selv ved at se på andre, der bruger disse måder at kommunikere på, siger Lars Løvig, der afslutter sin læreruddannelse om et år.

Formuerådgivning Formuerådgivning i Salling Bank handler om at sikre både din nuværende og kommende formue, men også om at opfylde de krav, ønsker og planer du har til din økonomi på kort og lang sigt! Når vi sammen optimerer din formue, vil vi tale om: • Formuens størrelse, sammensætning og tilgængelighed • Skattemæssige forhold • Fremtidsplaner for dig og eventuelt din virksomhed • Investeringshorisont og risikovillighed

Dit udbytte: Du vil få udfærdiget en individuel strategi for optimering af din formue, som matcher din og eventuelt din virksomheds risikoprofil og fremtidsplaner. Sammen sikrer vi os, at din formue optimeres bedst muligt.

Kunde & Bank August 2011

11


Salling-kunst i København

PROGRAM

ɱʍ̣̦̫̣̥̥ʭɪ̊ʓʆʏʆ˸ʃʏʆʔʇʐʓ ʅʆʏʐʇʇʊʄʊʆʍʍʆ˸ʃʏʊʏʈʂʇɧʓʕ Copenhagen.

Selv benytter han Art Copenhagen til at præsentere værker af otte af de kunstnere, som er tilknyttet hans galleri, der ligger i Hjerk. Det drejer sig om fotografen Kirsten Klein fra Mors, landskabsmaleren Henrik Scheel Andersen fra Jebjerg,

Art Copenhagen er Skandinaviens største kunstmesse, hvor 80 udvalgte gallerier fra hele Skandinavien udstiller kunst fra 500 kunstnere.

I samarbejde med Galleri Salling, der er et af de cirka 80 udvalgte skandinaviske gallerier, som udstiller på Art Copenhagen, inviterer banken sine kunder til reception i Forums restaurant forud for åbningen af kunstmessen. Herefter

ɱʍ̣̦̪̣̥̥ʭɹʂʍʍʊʏʈɨʂʏʌer vært for champagne og pindemadder i Forums restaurant.

- Art Copenhagen er en fantastisk mulighed for at se samtidskunst af meget høj kvalitet inden for både maleri, skulptur, grafik, installationer, fotografi og video, fortæller gallerist Lars Mathiesen fra Galleri Salling.

På Art Copenhagen 16-18. september 2011 Forum, balkonen, stand nr. 104

Som kunde i Salling Bank har du mulighed for et gratis besøg på Skandinaviens største kunstmesse, Art Copehagen, når messen fredag den 16. september slår dørene op i Forum i København.

Art Copenhagen er Skandinaviens største kunstmesse, hvor 80 udvalgte gallerier fra hele Skandinavien udstiller kunst fra 500 kunstnere.

PROGRAM

kl. 15.00 • Salling Bank er vært for champagne og pindemadder i Forums restaurant.

UDSTILLING

16.-18. september 2011 i Forum

kl. 16.00 • Dørene åbnes for den

officielle åbning af Art Copenhagen. Galleri Salling udstiller otte kunstnere – lokale, nationale og internationale.

UDSTILLING UDSTILLING

På PåArt ArtCopenhagen Copenhagen16-18. 16-18.september september2011 2011 Forum, Forum,balkonen, balkonen,stand standnr. nr.104 104 Art ArtCopenhagen CopenhagenererSkandinaviens Skandinaviensstørste største

www.gallerisalling.dk

www.artcopenhagen.dk

kl. 16.00-20.00 • Art Copenhagen er åben. Få en masse kunstoplevelser hos de mange gallerier.

Se bl.a. Galleri Sallings stand 104 på balkonen.

PROGRAM PROGRAM

ɱʍ̣̦̪̣̥̥ʭɹʂʍʍʊʏʈɨʂʏʌer ɱʍ̣̦̪̣̥̥ʭɹʂʍʍʊʏʈɨʂʏʌervært vært for forchampagne champagneog ogpindemadder pindemadder i iForums Forumsrestaurant. restaurant. ɱʍ̣̦̫̣̥̥ʭɪ̊ʓʆʏʆ˸ʃʏʆʔʇʐʓ ɱʍ̣̦̫̣̥̥ʭɪ̊ʓʆʏʆ˸ʃʏʆʔʇʐʓ

KIRSTEN KLEIN HENRIK SCHEEL ANDERSEN INGVALD HOLMEFJORD ODD MOE NIELS FRANK JENS BOHR JOANNA MALLIN-DAVIES (GB) MARTYNAS GAUBAS (LT)

Samtidskunst af høj kvalitet

ʘʘʘ̣ʈʂʍʍʆʓʊʔʂʍʍʊʏʈ̣ʅʌʭʘʘʘ̣ʂʓʕʄʐʑʆʏʉʂʈʆʏ̣ʄʐʎ

største kunstmesse

www.gallerisalling.dk www.artcopenhagen.dk

penhagen, der er Skandinaviens

Billetter til reception og Art Copenhagen kan fås efter først til mølleprincippet i Salling Bank, Frederiksgade.

reception og besøg på Art Co-

landskabsmaleren Ingvald Holmefjord, den abstrakte maler Niels Frank, grafikeren Jens Bohr, den abstrakte ekspressionist Odd Moe samt de to skulptører Martynas Gaubas fra Litauen og Joanna Mallin Davies, der stammer fra Wales.

ɱʍ̢̧̣̦̫̣̦̥̥̣̥̥ʭɧʓʕ ɩʐʑʆʏʉʂʈʆʏʆʓ˸ʃʆʏ̣ɬ˸ʆʏ masse kunstoplevelser hos de mange gallerier.

inviterer bankens kunder til

har deltagerne i receptionen gratis adgang til Art Copenhagen, hvor du kan se værker af flere end 500 kunstnere.

Galleri Salling udstiller otte kunstere – lokale, nationale og internationale.

Salling Bank og Galleri Salling


Sund bank

Flere valgmuligheder når kortet afløser bankbogen

Inden for de kommende måneder vil Salling Bank afskaffe bankbogen til fordel for kortet, og det indebærer flere fordele for dig som kunde Der har været bankbøger lige så lang tid, som der har været banker. Men bankbogen har længe været på vej ud af billedet, og snart forsvinder den helt. Det gælder også i Salling Bank, der inden udgangen af 2011 vil have kørt den sidste bankbog gennem systemet. I stedet vil de kunder, som endnu har en bankbog på deres lønkonto, få tilbudt et betalingskort, for eksempel et VISA/Dankort eller et MasterCard. - Antallet af kunder med en bankbog har været faldende gennem mange år, og i dag drejer det sig om cirka fem procent af vores kunder. De færreste af disse bankbøger anvendes aktivt. Derfor mener vi, at tiden nu er inde til helt at afskaffe bankbogen, som både for vores kunder og for os selv er en forholdsvis tidkrævende og derfor også dyrere måde at håndtere ind- og

udbetalinger på. For lønkonti med bankbog er det i dag også et lovmæssigt krav, at vi hver måned skal sende et kontoudtog, hvis der har været bevægelser på kontoen, siger områdedirektør Ole Andreassen fra Salling Bank.

Lærer hurtigt kortet at kende - Vi er opmærksomme på, at det er en forandring for den enkelte kunde at skifte bankbogen ud med et kort. Vores erfaring er, at vores kunder hurtigt bliver fortrolige med kortet og vænner sig til at bruge det, når vi først har vist, hvordan det fungerer. Du lærer også hurtigt at huske den fire-cifrede kode, som du skal taste ind, når du bruger kortet, siger Ole Andreassen, der samtidig peger på et par store fordele, du som kunde har ved at bruge kort i stedet for bankbog.

Øget tryghed og større fleksibilitet - Vi har mange forskellige slags kort at vælge imellem. Kortene kan du anvende både i banken og i stort set alle butikker samt i alle pengeautoma-

ter døgnet rundt. Uanset hvilken slags kort du vælger, er kortet væsentligt mere fleksibelt end bankbogen. - Samtidig giver kortet større tryghed over for tyveri og røveri. Måske er du en af dem, der i begyndelen af hver måned går i banken med din bankbog og hæver alle de penge, du skal bruge de følgende fire uger. I så fald risikerer du at miste dine kontanter ved for eksempel tasketyveri eller tyveri i dit hjem. Denne risiko bliver væsentligt mindre, når du bruger kort, for så kan du vælge altid at betale med det, eller du kan nøjes med at hæve mindre beløb ad gangen. - Selv om bankbogen forsvinder, har du alligevel mulighed for fortsat at hæve penge ved en af vores kasser, hvis du foretrækker det. Så skal du blot bruge dit kort til at identificere dig med i stedet for at bruge bankbogen, forklarer Ole Andreassen, der regner med, at en del kunder vil benytte sig af lejligheden til også at blive koblet på NetBank.

Kunde & Bank August 2011

13


25 års jubilæum

Jubilæum 2. juli

jubilæum 7. juli

Dorthe Skovby

Lene Dyhrberg

Dorthe har gennem hele sin ansættelse arbejdet i hovedkontoret. Hun fattede tidligt interesse for boligområdet og var i 90’erne med til at implementere Totalkredit i banken. Mange kunder har haft besøg af Dorthe i forbindelse med vurderinger og lånetilbud, som hun foretager med både smil og stor professionalisme. Med sin store viden på boligområdet opnåede Dorthe en flot eksamenskarakter, da hun i maj i år blev færdiguddannet som Eksamineret Finansrådgiver, boligspeciale. Privat nyder Dorthe familielivet med sin mand og deres tre drenge. Sammen søger de gerne mod spændende, fjerne rejsemål.

Lene, der i dag er chef for Kreditkontoret, begyndte i bankens erhvervsafdeling i 1988. Utallige kundeengagementer har i årenes løb været igennem hendes kyndige hænder. Lenes arbejde har altid været præget af kvalitet, grundighed og stor kompetence. Og når man tilføjer humor, lattermildhed og god solid jysk fornuft, tegner det et godt billede af Lene, som i 25 år har været en meget afholdt kollega af alle. Lene er et stort familiemenneske, så der serviceres for hendes mand og de tre børn, når der skal løbes maraton, slappes af i sommerhuset eller arrangeres familieferier.

Efterløn Ebba Adamsen, Anne Maria Mortensen, Elga Torp og Laust Kibsgård har tilsammen været ansat i godt og vel 160 år i banken.

De tre kvinder er allerede gået på efterløn, og fra september vil også Laust til at nyde sit otium. Vi takker de fire kolleger for alle de mange år og ønsker dem alle held og lykke som efterlønnere.

Ebba Adamsen

Anne Maria Mortensen

Elga Torp

Laust Kibsgård


Sund bank

Jubilæum 1. april

Jubilæum 1. august

Hanne Kristensen

Niels Åge Markussen

Hanne arbejdede efter elevtiden i flere af bankens afdelinger, hvor hendes primære arbejdsområde var privatkunderne. Samtidig videreuddannede hun sig både bankfagligt og ledelsesmæssigt, og hun har i dag stor kompetence, når kunderelaterede it-systemer skal optimeres og arbejdsgange effektiviseres. Samtidig er Hanne en dygtig processkaber og god til at formidle sin viden til kollegerne. Hanne har siden 2008 været afdelingschef for bankens Sekretariat, der er en af bankens interne afdelinger. Fritiden bruger Hanne sammen med sine to piger, tøseture med veninderne og afslappende rejser med børnene.

Da Niels Åge startede som bankbetjent, var hans primære opgaver post- og filialture for banken. Siden er der kommet en række andre opgaver til, f.eks. indkøb og styring af bankens lager, styring af indeklima, bygningsadministration og servicering af pengeautomater. Ligeledes klarer han på sin stille, rolige og yderst effektive måde at flytte skriveborde, skabe og hele afdelinger, renovere lokaler m.v. Fritiden bruger Niels Åge blandt andet i Ørslevkloster Idrætsforening, hvor han gennem 40 år har været fodboldtræner, hvilket har gjort ham til æresmedlem af ØK. Desuden sejler han kapsejlads, tager på skiferie og indimellem også på rejser til et varmt sted med sin kone og deres to børn.

Elever MobilBank til iPhone og Android regitze Eriksen Regitze kommer fra en stilling som revisorassistent hos PwC, er 23 år og bor i Skive sammen med sin kæreste.

Du kan nu ordne de mest simple banksager via din mobiltelefon. Salling Bank har nemlig lanceret en applikation til din smartphone, som blandt andet gør det muligt at tjekke konti, overføre penge og finde den nærmeste hæveautomat. Applikationen er gratis. Læs mere på www.sallingbank.dk

Simon rask Simon har netop afsluttet sin HHX på Skive Handelsskole, han er 20 år og bor sammen med sin familie i Skive.

Kunde & Bank August 2010 2011

15


– musical i Kulturcenter Limfjord KUNDETILB201U1 D kl. 20.00 Søndag 27. november

„SUGAR" med Maria Lucia Over Marilyn Monroe-filmen „Ingen er fuldkommen�

Tager man jazz, erotik, humor og showdansere samt et veloplagt orkester og glamourøse skuespillere som Reumert-vinderen Maria Lucia, sü har man: SUGAR. Den store musicalkomedie bygger pü Billy Wilders film „ Some Like It Hot� med Tony Curtis, Jack Lemmon og Marilyn Monroe i hovedrollerne. Her er det Kristian Boland og Karsten Jansfort, der spiller de to arbejdsløse musikere, som bliver vidne til et gangsteropgør i Chicago i 1930’erne. For at undgü gangstermafiosen klÌder de sig ud som kvinder. De für job i et turnerende pigeband med den ustyrligt charmerende sangerinde, Sugar Kane. Men forklÌdningen giver kÌrlighedsproblemer – med turbulente skift til følge fra mand til kvinde og til mand igen. Arrangør: Skive og Omegns Teaterkreds

Tilbudspris: 250 kr. (normalpris 300 kr.) Ring til Salling Bank pü tlf. 97 52 33 66 for at bestille billetter. Købte billetter refunderes ikke.

GLATFĂ˜REKURSUS Kundeevent med Salling Bank

Lørdag den 29. oktober 2011 Pü Køreteknisk AnlÌg i Skive Program Kaffe + rundstykker og 30 min. teori v/ Søren Mark. Derefter tør- og glatkørsel i egen bil.

Hold 1

Hold 2

Kl. 7.30 - 9.30

Kl. 10.00 - 12.00

150 kr. Ring til Salling Bank pü tlf. 97 52 33 66 for at bestille billetter. Købte billetter refunderes ikke.

LÆSERTILBUD Salling Bank gør det muligt!

4 dage pü flot feriecenter ved Flensborg Fjord LÆSERPRIS fra

3.069,QSIVTUJMQFSTPOFS

t PWFSOBUOJOHFSJGFSJFIVT t *OLMMJOOFEPHTMVUSFOH“SJOH t (SBUJTBEHBOHUJMCBEFMBOE XFMMOFTTBGEFMJOH GJUOFTTPH C“SOFBLUJWJUFUFS

Vent ikke med at bestille – bestil nu!

XXXEUGUSBWFMELt Annoncekode: Salling Bank

Marina FiskenÌs er et sÌrdeles flot feriecenter med bl.a. badeland og wellnessafdeling beliggende i den hyggelige slotsby Grüsten. Her bor I i dejlige feriehuse ikke mange meter fra den skønne Flensborg Fjord. Valgfri ankomst frem til 28.12.2011. TillÌg fra kr. 246,- pr. hus – ring og hør nÌrmere

Transport indgĂĽr ikke i prisen. Opholdet kan bestilles t.o.m 01.11.2011. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061.

Kunde & Bank nr. 4  

August 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you