Page 1

Kunde Bank Nr. 7 Februar 2013

Salling Bank i Vinderup Efter fusionen mellem Salling Bank og Vinderup Bank, kan du nu også møde Salling Bank i Vinderup, Søndergade 30.


Året 2012

forventer banken et positivt resultat før skat i 2013.

ket af årets forholdsvist store nedskrivninger. Resultatet ligger samlet set inden for rammerne af de oprindelige forventninger på 6 – 10 mio. kr.

Tilsynsdiamanten

Stærk likviditet

Året er præget af fusionen mellem Salling Bank og Vinderup Bank som blev endeligt vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i november efter indstilling fra bestyrelserne i de to banker. Der er tale om en fusion mellem to selvstændige, børsnoterede banker. Fusionen er sket på eget initiativ, alene initieret af sund fornuft og forventede synergier. Efter fusionen vil Salling Bank som den fortsættende bank være en endnu stærkere lokal aktør med et forbedret forretningsgrundlag, en forbedret rentabilitet, et styrket kapitalgrundlag og likviditet. Salling Bank og Vinderup Bank har begge i mange år arbejdet ud fra en grundtanke om at bygge sin forretning op omkring lange relationer, redelighed og det lange, seje træk i stedet for hurtige og risikable kortsigtede gevinster. Dette vil også være en grundlæggende holdning efter fusionen.

Vi har en stærk likviditet, som er baseret på et solidt indlånsoverskud. Vores indlånsoverskud er på ikke mindre end 646 mio. kr. Vi har ikke hjemtaget lån med individuel statsgaranti. I forhold til lovens krav er likviditetsoverskuddet på 239 %.

Fremtidsudsigter I 2013 ventes øgede rente- og gebyrindtægter og stigende omkostninger. Alt i alt forventer vi en basisindtjening på 32 – 36 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 2012. Der hersker en betydelig markedsusikkerhed med hensyn til næste års kursreguleringer og nedskrivninger. Det er dog vores overbevisning, at nedskrivningerne i 2013 vil være på et lavere niveau end i 2012. Alt i alt

Finanstilsynet har med Tilsynsdiamanten opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses for værende pengeinstitut med forhøjet risiko. Salling Bank har gennem flere år anvendt blandt andet disse pejlemærker i bankens risikostyring og ligger med god margin inden for de fem grænseværdier. Det understreger bankens politik om en sund, kontrolleret og afbalanceret udvikling. Af figuren ses vores eksponeringer i forhold til Tilsynsdiamantens grænseværdier. Peter Vinther Christensen Bankdirektør

Tilsynsdiamanten Summen af store engagementer

56%

Årets resultat Årets resultat før skat er på +8,1 mio. kr. mod -6,8 mio. kr. året før. Resultatet svarer til de senest offentliggjorte forventninger på 8 mio. kr. Resultatet er positivt påvirket af fusionen med Vinderup Bank under regnskabsposten "Andre driftindtægter". Resultatet er desuden påvir-

Likviditetsoverdækning

Udgives af Salling Bank. Foto: Gert Laursen og private fotos. Tryk: Thorvig Tryk.

Udlånsvækst 57%

21%

39% 65% Funding ratio

Ejendomseksponering


Vidste du at…. med en aftale om Aktiv Depotpleje tilbyder vi dig langsigtet, systematisk og professionel pleje af dine opsparede midler. Med udgangspunkt i din risikovillighed og investeringshorisont plejer vi dine investeringer. Lav risiko Afkast i 2012 13,2% Afkast 10 års gns. 5,7%

Middel risiko 15,2% 6,5%

Sund bank

Høj risiko 16,7% 8,1%

Afkastberegningen er foretaget i samarbejde med Morningstar. Beregningen omfatter alle omkostninger i de enkelte investeringsforeninger, men omfatter ikke løbende omkostninger til bl.a. rebalancering og rapportering. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Læs mere på www.sallingbank.dk eller kontakt din rådgiver.

Uddrag af årsregnskab Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.

2012

2011

Netto renteindtægter

91.257

80.660

Gebyrer, provisioner m.m. netto

35.701

34.325

126.958

114.985

6.725

3.722

Andre driftsindtægter

12.999

177

Udgifter til personale og administration

92.623

90.341

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver

2.348

2.917

Andre driftsudgifter

3.205

4.092

40.395

28.308

0

-68

Resultat før skat

8.111

-6.842

Skat

2.573

-1.047

5.538

-5.795

Aktiver i alt

2.987.048

2.436.439

Udlån

1.847.585

1.659.798

Indlån

2.493.879

2.005.233

Egenkapital

220.367

169.535

Garantiforpligtelser m.v.

468.511

485.936

Solvensprocent

13,8%

15,6 %

Kernekapitalprocent

12,1%

11,0 %

239,5%

168,1 %

93,5

91,9

Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

Resultat

Balance

Nøgletal

Likviditetsoverskud i forhold til lovkrav Medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte

Kunde & Bank Februar 2013

3


FLAMINGO NATURPARK

Søndag den 9. juni 2013

Oplevelsen af Flamingo Naturpark (Fjumses Have) er en spændende blanding af den vestjyske natur. Her er små søer med en frodig variation af åkander. Vandfald og rislende bække. Stille hyggelige siddepladser, hvor det rige fugleliv kan høres og opleves. Der findes ønskebrønd og springvand. Haven byder også på kopier af et kloster og Akropolis. Ta’ med og få historien fra Flamingo-Knud om, hvordan haven har udviklet sig fra ingenting, til det den er i dag. Dagens program Kl. 8.45 Afgang fra Theaterpladsen, Skive med bus Kl. 10.00 Rundstykker og kaffe Kl. 11.00 Rundvisning ved Knud Christensen Kl. 12.00 Frokost inkl. 1 vand/øl. Der vil være mulighed for at købe flere drikkevarer Kl. 13.00 Se haven på egen hånd Kl. 14.30 Tærte og kaffe Kl. 16.15 Forventet ankomst i Skive

Pris: 325 kr.

Prisen inkluderer bus, entre, rundvisning og forplejning.

Billetter kan købes fra mandag den 18. februar ved at ringe til Salling Bank på tlf. 97 52 33 66. Købte billetter refunderes ikke.

CIRKUS MASCOT Kundeevent med Salling Bank

1. april 2013 kl. 14.00 & 17.00 Frisenborgvej i Skive

Cirkus Mascot byder på et show for hele familien med topartister, skønne klovne og masser af dejlige dyr. To forestillinger 2. påskedag - mandag den 1. april 2013 kl. 14.00 & 17.00. Pris 85 kr. pr. billet.

Børn under 3 år kommer gratis ind, men skal sidde på skødet af en voksen. Der er ikke nummererede pladser.

Billetter kan købes fra mandag den 18. februar ved at ringe til Salling Bank på tlf. 97 52 33 66. Købte billetter refunderes ikke.

i Kulturcen KUNDETILBUD –00Schaufuss Balletten

ter Limfjord

20. Tirsdag 26. februar 2013 kl.

"Satisfaction" Ballet om Rolling Stones

Rolling Stones er intet mindre end “Verdens største og ældste rockband” med 50 års jubilæum, og ”Satisfaction” er intet mindre end gruppens svendestykke og en af verdens bedst kendte og højst elskede rock-evergreens. Peter Schaufuss har her skabt en ballet, hvor han koreografisk har ladet sig inspirere af tekst og musik i 25 af gruppens musiknumre, så de bliver korte fortællinger. Det er derfor ikke et biografisk forløb af Rolling Stones livsbane, men historier i sig selv, danset af 17 dansere til originale musikindspilninger af Rolling Stones. Musikforløbet er en bred vifte inden for 50 år af både meget kendte og mindre kendte, men interessante kompositioner. Arrangør: Skive og Omegns Teaterkreds.

Tilbudspris: 275 kr.

(normalpris 325 kr.)

Billetter kan købes fra mandag den 18. februar ved at ringe til Salling Bank på tlf. 97 52 33 66. Købte billetter refunderes ikke.

Kunde & Bank nr. 7  

Salling Bank - Kunde & Bank nr. 7 - februar 2013