Page 1

Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling


Pænt halvårsresultat i svære tider

Den storm, der har raset på de finansielle markeder de seneste år, har fortsat givet grund til uro og nervøsitet i første halvår 2010. Hele verdensøkonomien har været præget af den aktuelle finanskrise, og der er fortsat store udsving på finansmarkederne med mange udfordringer, der skal løses. Vi vurderer dog, at vi ser de første tegn på optimisme og på et forsigtigt, men globalt økonomisk opsving. Statsgældskrisen i de sydeuropæiske lande, og specielt i Grækenland, har lagt et pres på euroen. Vi ser dog stor vilje blandt EU-politikerne til at stabilisere euroen og trække Europa ud af krisen.

Vi har også foretaget en effektivisering og centralisering af de administrative funktioner. I forbindelse med hele omstruktureringen er antallet af medarbejdere reduceret.

Bankens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer.

God likviditet

Vi forsøger altid at finde tilfredsstillende løsningerne med kunderne. Det er også en af årsagerne til, at vi ikke har verserende retssager eller sager i Pengeinstitutankenævnet.

Vores indlån er større end vores udlån, og likviditeten er god. Vi har et likviditetsoverskud på 346 mio. kr. Det er 139 % over lovens likviditetskrav.

Tilsynsdiamanten Finanstilsynet introducerede i juni måned ”Tilsynsdiamanten” over for pengeinstitutterne. Her er der opstillet pejlemærker og grænseværdier for, hvad der som udgangspunkt er pengeinstitut med forhøjet risiko. Vi styrer allerede i dag efter samme risikoområder. Vi har dog lavere grænseværdier for, hvornår vi vurderer, at risikoen bliver for høj. Af figuren ses, hvordan vi ligger i dag i diamanten.

Gode løsninger og en ordentlig forretning

Opjustering af forventningerne til 2010 De realiserede forbedringer af resultatet forventes at fortsætte resten af året. Samtidig vil resultatet forbedres, når betalingen til Bankpakke I stopper til oktober. Vi har derfor opjusteret forventningerne for hele året til det realiserede overskud før skat på 6,3 mio. kr. for 1. halvår plus et positivt resultat for andet halvår. Peter Vinther Christensen Bankdirektør

Pænt halvårsresultat Selvom markedsforholdene er vanskelige, kom vi ud af halvåret med et pænt resultat før skat på 6,3 mio. kr. Vi har forbedret den primære drift som følge af øgede aktiviteter og ikke mindst af den omstrukturering, vi gennemførte i efteråret. Vi har samlet Viborg- og Fjernkunde afdelingen og samtidig samlet vores lokale aktiviteter i Skive. I den forbindelse lukkede vi vores afdeling i Egeris, og kunderne betjenes nu fra hovedkontoret, hvor også afdelingens medarbejdere flyttede til.

Tilsynsdiamanten

Udgives af Salling Bank. Layout: Fredskilde & Sørensen. Foto: Gert Laursen og private fotos. Journalist: Ronald Nielsen, Mediekontoret. Tryk: Arco Grafisk.


Uddrag af halvårsregnskab

Beløb i 1.000 kr.

Halvår 2010

Halvår 2009

Helår 2009

Resultatopgørelse Netto renteindtægter

41.260

40.261

83.089

Gebyrer, provisioner m.m. netto

18.743

17.443

34.287

60.003

57.704

117.376

4.965

4.235

10.439

339

194

286

42.850

45.022

89.794

769

997

2.074

3.465

3.099

6.572

Nedskrivninger på udlån og tilgadehavender m.v.

11.952

9.846

27.518

Resultat før skat

6.271

3.169

2.143

1.592

611

-162

4.679

2.558

2.305

Udlån

1.685.154

1.401.504

1.556.228

Indlån

1.826.242

1.641.295

1.700.693

Garantier

505.763

549.653

478.890

Egenkapital

170.420

168.365

168.134

Solvensprocent

15,9 %

13,9 %

16,8 %

Kernekapitalprocent

11,1 %

8,6 %

11,7 %

138,9 %

168,5 %

163,7 %

96,9

108,2

106,8

Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver Andre driftsudgifter

Skat Resultat Balance

Nøgletal

Likviditetsoverskud i forhold til lovkrav Medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte

Du kan se hele halvårsregnskabet på www.sallingbank.dk.

Kunde & Bank August 2010

3


Vigtigt at vælge det rigtige boliglån

Et godt overblik over din samlede økonomiske situation er vejen til økonomisk tryghed for dig og din familie. Dette gælder i særlig grad, når du skal vælge lån til

me, ønsker og behov. Her er det en god idé at benytte dig af vores tilbud om helhedsrådgivning. Den giver dig det fornødne overblik til at træffe det rigtige valg og dermed sikre dig og din familie økonomisk tryghed, også i de kommende år.

køb af bolig, eller du skal have omlagt et eksisterende boliglån. Boliglån har betydning for alle andre dele af din økonomi. Derfor er det ekstra vigtigt, at du blandt de mange muligheder vælger netop den låntype, der dækker dine drøm-

Fast eller variabel rente Når du skal optage et boliglån, skal du allerførst afgøre, om du vil have et obligationslån med fast rente eller et lån med variabel rente. På et obligationslån med fast rente kender du ydelsen i hele lånets løbetid. Det giver dig sikkerhed, men

til gengæld vil renten, og dermed ydelsen, typisk være højere end renten og ydelsen på et variabelt forrentet lån. Fordelen ved et rentetilpasningslån er den lavere ydelse her og nu. Til gengæld risikerer du, at renten, og dermed ydelsen, kan stige i de kommende år. Har du for eksempel et rentetilpasningslån på 1 mio. kr., vil ydelsen efter skat stige med op til cirka 5.000 kr. årligt, hver gang renten på lånet stiger med 1 procentpoint. Det skal din økonomi kunne bære. Herudover er der også risiko for, at friværdien i din bolig

Omlægningsberegning Din besparelse ved omlægning af boliglån

Obligationsrestgæld

Nuværende lån

Nyt lån

Nyt lån

6% obligationslån 2041

4% obligationslån 2041

Boliglån med 5% renteloft indtil 1. januar 2018

1.000.000

1.041.000

1.029.000

Løbetid

28

28

28

Obligationsrente

6%

4%

1,68%

ÅOP før skat

6,26%

4,90%

2,41%

Månedlig ydelse før skat

6.577

5.595

4.263

Månedlig ydelse efter skat

4.799

4.316

3.647

483

1.152

Månedlig besparelse efter skat

Beregningerne er baseret på kurser/renter pr. 9. august 2010.


lig Bo Har du et fastforrentet lån med en rente på 6 % eller mere, så omlæg det til et 4 % fastforrentet lån med afdrag eller et lån med 5 % renteloft. De vil begge give dig en betydelig årlig besparelse. Har du et rentetilpasningslån (X1), så omlæg det eventuelt til et 4 % fastforrentet lån med afdrag. Det vil give en højere månedlig ydelse her og nu, men til gengæld også give dig større sikkerhed, hvis du tror, at renterne snart stiger.

mindskes, hvis renten stiger. Ingen kan på forhånd sige, hvordan renteniveauet vil udvikle sig. Det må den enkelte gøre op med sig selv. Venter du et nogenlunde uændret renteniveau de kommende år, kan det tale for et rentetilpasningslån. Tror du derimod på stigende renter, kan det være en god idé med et lån med fast rente eller et lån med renteloft.

Afdragsfrit eller ej Når du har besluttet dig for, om du vil have lån med fast eller variabel rente, skal du afgøre, om lånet skal

være afdragsfrit eller ej. Med et afdragsfrit lån kan du få økonomisk luft og større fleksibilitet i din hverdag, så du for eksempel hurtigere kan afdrage anden, dyrere gæld, realisere drømmen om en længere rejse eller betale mere ind til din pension. Ulempen ved afdragsfrie lån er, at du betaler rente af en højere restgæld gennem lånets løbetid. Det kan blive til ganske mange penge i løbet af nogle år. Også her skal du træffe dit valg ud fra din og din families egen situation. Er I for eksempel en ung

børnefamilie, har I andre behov, end hvis I er et modent ægtepar på vej mod pension.

Kom ind i banken og få råd Synes du, det hele ser lidt uoverskueligt ud, så fortvivl ikke. Kontakt os i banken og få en aftale om helhedsrådgivning. Her kan du få afklaret mange tvivlsspørgsmål, så du har et godt grundlag at træffe dine valg på.

Sammenligning af forskellige lånetyper Lån med fast rente (obligationslån)

BoligXlån med renteloft

BoligXlån med rentetilpasning

Rente

Fast rente.

Variabel rente.

Variabel rente.

Rentevilkår

Fast rente i hele lånets løbetid.

Rentesatsen fastsættes to gange om året.

Rentetilpasses for en periode på et til ti år.

Lånetype

Obligationslån.

Obligationslån med renteloft.

Kontantlån.

Løbetid

Op til 30 år.

Op til 30 år.

Op til 30 år.

Afdragsfrihed

Op til ti år ved låneoptagelse.

Op til ti år ved låneoptagelse.

Op til ti år ved låneoptagelse eller refinansiering.

Risiko

Lav risiko.

Middel risiko.

Høj risiko.

Fordele

Fast kendt ydelse i hele lånets løbetid. Et lån med friværdibeskyttelse.

Loft over hvor meget renten og dermed ydelsen kan stige.

Renten og ydelsen er typisk lavere end på et fastforrentet lån på optagelsestidspunktet.

Ulemper

Typisk højere ydelse end på et lån med variabel rente på optagelsestidspunktet.

Risiko for at ydelsen kan stige ved rentetilpasning. Begrænset friværdibeskyttelse.

Din ydelse stiger, hvis renten stiger. Minimal friværdibeskyttelse.

Kilde Totalkredit Kunde & Bank August 2010

5


Turbulens på markederne

kortsigtede investor kan dette måske være en rigtig løsning. For den mere langsigtede investor er paniksalg derimod sjældent en god idé. Her er det vigtigt at holde hovedet koldt, og holde fast i sin investeringsprofil. Vores erfaring viser, at denne strategi giver det bedste langsigtede afkast. Af områdedirektør Torben Strunge Investeringsområdet

Hvorfor svinger markederne så meget?

Første halvår af 2010 har været meget turbulent, og uro og nervøsitet har præget de finansielle markeder. Dette bekymrer naturligt nok mange investorer, og man kan fristes til at sælge det hele og i stedet sætte pengene i banken. For den meget aktive eller helt

Verdensøkonomien har efter vores vurdering taget hul på den fase i den økonomiske cyklus, som vi kalder tidlig ekspansion. En fase, der typisk er præget af hyppige stemningsskift på markederne, hvor investorerne ikke kan bestemme sig for, om de skal være pessi-

mister eller optimister, og denne gang har ikke været nogen undtagelse. Markedsudsvingene har været betydelige i de seneste måneder, og der har sandelig også været meget at forholde sig til. En lind strøm af flotte virksomhedsregnskaber og pæne økonomiske nøgletal fra især USA har blandet sig med en statsgældskrise i de såkaldte PIIGS-lande med Grækenland i spidsen, hvilket har skabt tvivl om euroens fremtid. Desuden har investorerne også skullet bekymre sig om ny lovgivning i kølvandet på finanskrisen, herunder øget regulering af finanssektoren i både USA og Europa.


es Inv ing ter

Vi tror mest på optimisterne Vi sætter fortsat vores penge på optimisterne. Efter krisen og en årrække med overforbrug skal mange lande spænde livremmen ind for at reducere budgetunderskud og offentlig gæld. Det vil påvirke væksten negativt. Vi tror dog stadig på et forsigtigt, men stabilt globalt opsving. På det seneste G20-møde i Toronto blev man også enige om, at hensynet til global økonomisk vækst har første prioritet, men at det også er vigtigt at reducere den offentlige gæld over de kommende år.

Selv om den igangværende eurokrise er alvorlig, har den ikke nær samme omfang som sub-prime krisen. Efter en famlende start, har EU-politikerne vist stor vilje til at redde euroen. Vi tror ikke på et sammenbrud i euro-samarbejdet, og konsekvensen af den aktuelle krise kan i stedet blive, at eurolandene rykker endnu tættere sammen både økonomisk og politisk. Selv om der på kort sigt er mange udfordringer for europæisk økonomi og euroen, kan vinden hurtigt vende igen. Den europæiske konkurrenceevne har gavn af den svage euro.

Dette kan være med til at trække Europa ud af suppedasen og bidrage til det globale opsving. Væksten i de såkaldte emerging markets virker fortsat robust, og Kina viser også vilje til at tilpasse sin kunstigt svage valuta over for dollar. Det kan yderligere bidrage til væksten i blandt andet USA. Vi har således de optimistiske briller på, når vi kigger lidt længere frem, men er samtidig sikre på, at der kommer flere bump på vejen. Store udsving vil være en del af hverdagen en rum tid endnu.

Aktiekonto - 15 forbrugsaktier 2013 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Vi tror, at verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning Hvis vi får ret i vores forventning om et forsigtigt, men stabilt opsving i de kommende år, så er mange aktier historisk billige i øjeblikket. Omvendt er der naturligvis også risiko for, at det ikke går, som vi tror, og så er mange aktier måske for dyre. Aktieafkast med livrem og seler Med vores nye aktiekonto kan du kombinere stor sikkerhed med mulighed for et flot afkast, hvis aktierne stiger. Vi har udvalgt 15 selskaber, som producerer basale forbrugsgoder,

som vi alle efterspørger. Aktier som efter vores vurdering har et særligt stort potentiale i de kommende år. Aktiekonto – 15 forbrugsaktier 2013 giver dig: • Meget lav risiko. • Mulighed for højt afkast, op til 30 %. Princippet i aktiekontoen er helt enkelt: • Stiger kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du en attraktiv forretning af dit indskud. • Falder kurserne på de 15 udvalgte aktier, får du hele dit indskud tilbage.

Indskudsperiode Kontoen er åben for indskud fra 30. august 2010 til og med 17. september 2010. Kontakt os på tlf. 97 52 33 66 eller e-mail sb@sallingbank.dk. Læs mere på www.sallingbank.dk.

Kontakt os på tlf. 97 52 33 66 eller e-mail sb@sallingbank.dk. Læs mere på www.sallingbank.dk. Kunde & Bank August 2010

7


Krisen – en lærerig proces for Hilmars Camping

Indehavere af Hilmars Camping. Jan Nielsen til venstre og Kim Præst Nielsen til højre.


Hilmars Camping og Vejle Caravan Center: • Tilsammen omkring 35 medarbejdere • I alt omkring 6.300 kvm. indendørs og 29.000 kvm. udendørs areal • Autoriserede forhandlere af de to største campingvognsmærker i Danmark, Adria og Hobby • Landets største forhandlere af brugte campingvogne

Som indehavere af Hilmars camping i Nr. Søby har brødrene Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen både smagt succesens sødme og mærket krisens ubehagelige kradsen.

De overtog den landskendte campingforretning efter deres far Harry Nielsen ved årsskiftet 2006/2007, hvor de erhvervede hver 25 procent af aktiekapitalen. Den resterende aktiekapital overtog de to år senere, hvor de også købte Vejle caravan center. Det var midt under højkonjunkturen, hvor kundernes købelyst var næsten ubegrænset, og alting så lyst og lovende ud. Desto mere brat og ubehagelig blev det at vågne op, da den globale krise pludselig slog igennem med fuld styrke i sommeren 2008. - Fra 2007 til 2008 blev vores omsætning halveret, og indtjeningen faldt endnu mere. Det var en barsk omgang, hvor vi fik mange klø, men også lærte, hvordan man holder sig på benene, når man står midt i uvejret, fortæller de to brødre.

Salling Bank – en god sparringspartner - Heldigvis har vi gennem alle årene haft en fantastisk god sparringspartner i Salling Bank. Vi har hele tiden selv været åbne og ærlige om situationen, som den så ud, og aldrig forsøgt at stikke noget under stolen. Til gengæld har banken bistået os i både medgang og modgang og vist oprigtig interesse for vores virksomhed. Vi har et tillidsfuldt samarbejde og er i en løbende dialog. Banken giver os dels god feedback på vores egne ideer, dels er den selv kommet med en række konstruktive forslag til, hvordan vi kan håndtere den ene og den anden situation, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen. - Mens det hele gik fremad, havde vi været alt for fokuseret på omsætning. Da vi blev ramt af krisen, måtte vi i stedet rette fokus mod omkostninger og indtjening. Her har vores medarbejdere vist meget stor forståelse for situationens alvor. For eksempel indvilgede de i at gå ned i løn, ligesom det var nødvendigt for os at afskedige medarbejdere. - Trods krisen opnåede vi samlet set et positivt resultat i både 2008 og 2009.

I dag har situationen stabiliseret sig, men på et noget lavere niveau. Både i år og for de kommende år tror vi på behersket fremgang, siger Jan Nielsen og Kim Præst Nielsen.

Samarbejde om indkøb og markedsføring De to brødre er henholdsvis 32 og 37 år. Begge har gennemgået lederuddannelsen i Dansk Supermarked, og begge var i en periode ansat i Merlin-kæden, inden de overtog Hilmars camping. - Rent campingfagligt var vi blanke, men vi har fået god hjælp af både vores forældre og vores medarbejdere. På nogle områder har det nok været en fordel, at vi har kunnet se på tingene med nye øjne. Her har vi kunnet drage nytte af de erfaringer, vi havde opnået som både købmænd og indkøbere i andre brancher. Blandt andet har vi allerede etableret et indkøbs- og markedsføringssamarbejde med en gruppe andre forhandlere. Dette samarbejde vil vi gerne have udbygget og intensiveret de kommende år, slutter de to brødre.

Kunde & Bank August 2010

9


Aktionær i Salling Bank

Vi er særdeles glade for, at cirka 7.400 personer er medejere af Salling Bank, og langt de fleste er lokale kunder og kunder med en relation til Skive egnen. Her i banken giver vi vores aktionærer en række fordele. Som navnenoteret aktionær har du stemmeret/indflydelse på bankens generalforsamling og støtter samtidig dit lokalsamfund.

Peter Vinther Christensen Bankdirektør

Dine fordele som aktionær - Årlig invitation til generalforsamling - Magasin to gange årligt - AktionærKonto med højere rente - Gratis valutaveksling - Tilbud på arrangementer - Støtter en lokal bank – sikre et lokalt pengeinstitut

Vi er nemlig centralt placeret i nærmiljøet. Præcis af den grund er det i alles interesse, at den lokale bank har mange lokale aktionærer. Det er med til at give banken og lokalområdet den nødvendige stabilitet til fortsat vækst. Der er en særlig forpligtelse forbundet med at være lokalbank. I Salling Bank tager vi ansvar! Det betyder, at vi i banken tager hånd om vores aktionærer, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfundet.

Det er vigtigt for os at være en lokalt forankret virksomhed, der er synlig i det daglige, og vi deltager derfor aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til en lang række af idræts-, ungdomsog kulturaktiviteter. Jo tættere kontakten er mellem bank, aktionærer og lokalsamfundet, des bedre muligheder har vi for i fællesskab at bevare vores nærmiljø. Forbedret vilkår på aktionærkonti Som aktionær kan du sætte penge ind på en AktionærKonto til en attraktiv rente. Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere dig forbedrede forhold på vores aktionærkonti. Har du i dag en AktionærKonto, skal du ikke gøre noget, din konto ændre automatisk navn. Er du interesseret i at blive aktionær eller at få en AktionærKonto så kontakt din rådgiver.

AktionærKonto

AktionærKonto 3 måneder

AktionærKonto 6 måneder

AktionærKonto 12 måneder

Oprettes af

Alle med ti Salling Bank aktier

Alle med ti Salling Bank aktier

Alle med ti Salling Bank aktier

Alle med ti Salling Bank aktier

Indskud

Hele året

Hele året

Hele året

Hele året

Binding

Nej

3 mdr. opsigelse

6 mdr. opsigelse

12 mdr. opsigelse

NemKonto tilknyttes

Nej

Nej

Nej

Nej

BetalingsService tilknyttes

Nej

Nej

Nej

Nej

Kort tilknyttes

Nej

Nej

Nej

Nej

Homebanking tilknyttes

Ja

Ja

Ja

Ja

Rente

0-50.000 = 0,30% > 50.000 = 0,80%

1,05%

1,30%

1,55%

Omkostninger

Nej

Nej

Nej

Nej

Erstatter

AktionærKonto Superaktionærkonto

Superaktionærkonto 3. mdr. opsigelse

Ny konto

Superaktionærkonto, 12 mdr. opsigelse, Super 100


Nørre Vosborg Søndag den 30. maj 2010 var en busfuld aktionærer på udflugt til Nørre Vosborg, en gammel herregård. Nørre Vosborg har historie rødder 700 år tilbage i tiden. Nørre Vosborg har for nylig gennemgået en omfattende restaurering og er blevet en arkitektonisk perle med en fantastisk beliggenhed mellem hav og hede. Turen sluttede af med en lækker frokostbuffet på Hotel Nørre Vosborg.

Kunde & Bank August 2010

11


Unge til både bank og bowling

Næste arrangement 22. september 2010 Der er Økonomisk Workshop for unge igen onsdag den 22. september 2010 kl. 17.30 til 21.00. Er du omkring 18 år og interesseret i at deltage, så kontakt din rådgiver på tlf. 97 52 33 66.

- Er I klar til at flytte hjemmefra? - YES!, siger en ung fyr med overbevisning i stemmen. - Nej, det er da meget nemmere at blive boende hjemme hos far og mor, lyder en klokkeklar kontramelding fra en af hans jævnaldrende. Det er tirsdag aften. Scenen er et mødelokale hos Bowl’n’Fun i Skive. Spørgeren er Morten Roslund, til daglig privatrådgiver i Salling Banks afdeling i Højslev. Og svarene kommer fra to af deltagerne i den økonomiske workshop for unge kunder, som banken indbyder til tre gange årligt. De unge lytter opmærksomt på de mange, men korte økonomiske oplæg fra Morten Roslund. De noterer flittigt ned på de omdelte små blokke. Og spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om, eller som de gerne vil have uddybet.

Budskabet er ikke til at tage fejl af, og det ser ud til at gå rent ind hos de unge: - Det er vigtigt, at I danner jer et overblik over jeres samlede økonomi og ved, hvad der kommer ind, og hvad I kan tillade jer at give ud, fastslår Morten Roslund. Han taler i et letforståeligt sprog og uden alt for mange bankfaglige termer.

Behov for grundlæggende viden - Vores unge kunder må gerne tage en god ven med til den økonomisk workshop, der har til formål at give de unge en grundlæggende viden om økonomi og andre væsentlige emner, de skal forholde sig til som 18-årige, forklarer Morten Roslund. Han møder de unge på en jævnbyrdig måde. Uden løftede pegefingre. Og med flere pitstops undervejs. Her bliver de unge delt op i små grupper, bemandet med hver sin privatråd-

giver, der kan uddybe de enkelte elementer i Morten Roslunds oplæg og i øvrigt svare på de spørgsmål, som de unge måske ikke har lyst til at stille i alles påhør.

Kom og slå en bankmand Salling Bank lægger vægt på, at der er tyngde og troværdighed i de budskaber, banken sender til de unge. Men tingene må gerne serveres på en ligefrem og uhøjtidelig måde. Af samme grund er der heller ikke kun penge og banksnak på programmet. Efter halvanden times økonomisk workshop kaster deltagerne sig derfor over bowlingcentrets store buffet. Og arrangementet slutter med en times bowling. - Kom og slå en bankmand, lyder opfordringen til de unge.


Jacob Kielsgaard, 18 år: Jeg har lært meget på workshoppen - Som ung kan det være svært at finde rundt i alle de økonomiske begreber. Derfor er det alle tiders idé med økonomisk workshop, hvor jeg har lært meget, som jeg ikke vidste før. Jeg har også lavet notater om forskellige ting, som jeg gerne vil have uddybet næste gang, jeg kommer i banken. Det er blandt andet noget om opsparing, forsikringer, budgetlægning, A-kasse, husleje og indskud, siger Jacob Kielsgaard, 18årig elektrikerlærling fra Skive. - For mig betyder det meget at have styr på min økonomi, og det er jeg sikker på, at banken kan være behjælpelig med. Jeg vil helst ikke have gæld. Men hvis det bliver nødvendigt med et lån til for eksempel bolig eller kørekort, skal det være i banken og ikke et forbrugslån i en eller anden forretning. Det er alt, alt for dyrt, fastslår Jacob Kielsgaard.

Freja Meier Marker, 18 år: Dejligt jeg måtte tage en veninde med - Jeg har for kort tid siden været til et rådgivningsmøde i banken. Alligevel var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville deltage, da jeg fik invitationen til den økonomiske workshop, siger den 18-årige gymnasieelev Freja Meier Marker fra Højslev. - For det første kan du vel aldrig lære for meget om økonomi. For det andet er det hele ikke kun en snak om penge. Jeg har for eksempel taget imod invitationen til at tage en veninde med. Vi får noget godt at spise og kommer ud at bowle sammen med andre unge og med bankfolkene. Det er da en hyggelig måde at være sammen på. - Men selvfølgelig er penge og økonomi i fokus. I aften har jeg lært meget, som jeg ikke vidste noget om før. For eksempel, hvor let det er at havne i RKI’s register over dårlige betalere. Og at det har så alvorlige konsekvenser. Det er helt vildt, siger Freja Meier Marker.

Kunde & Bank August 2010

13


Fire kolleger har tilsammen 145 års jubilæum Fire kolleger har tilsammen haft 145 års jubilæum for ansættelse i Salling Bank

40 års jubilæum

40 års jubilæum

Karin Paludan

Anne Maria Mortensen

Karin Paludan blev ansat som elev i 1970 og arbejdede i de første år som assistent i flere af bankens daværende oplandsafdelinger. En periode var hun også sekretær for tidligere direktør P. H. Steenberg. I de seneste 17 år har Karin været kasserer i hovedkontoret, hvor hun har mødt kunderne med et smil. Karin og hendes mand Svend bruger gerne fritiden i båd på fjorden eller i haven i Egeris.

Da Anne Maria Mortensen blev ansat i maj 1970, fik banken samtidig lidt af en detektiv i huset. For Mortensen, som hun også kaldes, har et sandt falkeblik, når fejlkontoen skal rettes, eller der skal findes nye veje og rationaliseringer i it-systemerne. Anne Maria har igennem alle årene arbejdet i administrative funktioner. Nu arbejder hun i bankens sekretariat. Fritiden tilbringer hun og hendes mand Bjarne gerne på skitur i Østrig eller på besøg hos børn og børnebørn.

Tre mangeårige medarbejdere på efterløn Tre af Salling Banks medarbejdere har efter mange års god indsats i banken valgt at gå på efterløn

Eva Laustsen

Dorit Jensen

Karl Aage Sørensen

gik i marts på efterløn efter at have været ansat i banken i 42 år. Her havde hun, ud over forskellige specialfunktioner, til opgave at tage imod kunderne på hovedkontoret. Det skete altid med et smil og med stor hjælpsomhed. Et højt serviceniveau samt omsorg for andre har altid været ledetråden i Evas arbejde. Som efterlønner vil Eva og hendes mand Tage tilbringe megen tid i Sverige hos børn og børnebørn.

gik i maj på efterløn efter næsten 33 års ansættelse i banken. Hun har blandt andet arbejdet som direktionssekretær, været tovholder på forskellige opgaver i hovedkontoret og senest medarbejder i Roslevafdelingen. Som Fru Jensen fungerede Dorit også som kollegernes ”levende ordbog”, der i tide opfangede eventuelle sprogfejl i breve. Med sin mand Søren Anker vil hun nu nyde efterlønslivet i den store, smukke have i Breum samt med naturoplevelser, musik og litteratur – ofte i selskab med parrets voksne børn.

Efter mere end 43 års ansættelse, adskillige eksaminer og et væld af kurser går Karl Aage Sørensen på efterløn ved udgangen af august. Karl Aage Sørensen har altid været ”kundernes mand”. Der findes ikke mange familier i Skive, Salling og Fjends, som han ikke kender, og omvendt. Alle kunder er blevet mødt med stor venlighed og imødekommenhed. Fremover kan du møde Karl Aage og hans kone Anne Marie på tandem på Lundø, i kajak på fjorden eller i bil på vej til børn og børnebørn.


25 års jubilæum

40 års jubilæum

Inger Hansen

Arne Nielsen

Inger Hansen startede som elev i banken i 1985. Som assistent arbejdede hun i flere af bankens afdelinger og kom i 1989 til Udlandsafdelingen. Efter et væld af kurser og efteruddannelse er Inger i dag bankens udlandsspecialist, der rådgiver både kunder og kolleger. Yderst kompetent, men også med stor venlighed og humor. Inger bor i Møldrup, hvor hun tilbringer fritiden sammen med sin mand Jørgen og deres tre børn.

Arne Nielsen startede som elev i banken i 1970, og blot syv år senere blev han leder af afdelingen i Højslev. Her blev han hurtigt kendt som en meget grundig og objektiv rådgiver. Altid klar til at bruge den tid, der var nødvendigt for at løse opgaverne optimalt. I 2007 tog Arne hul på endnu et ønskejob som kundechef i bankens erhvervsafdeling, hvor han rådgiver en lang række erhvervskunder. I fritiden er Arne ivrig motionscyklist, fritidsfisker og golfspiller. I huset på Lundø bliver der dog også tid til hygge med hustruen Inge Lise, døtrene og det lille barnebarn.

-NemID – én adgang til det hele

er på vej til dig NemID er den nye sikkerhedsløsning, som alle danske netbankbrugere skal anvende inden udgangen af 2010.

Du får besked, når det er din tur Vi starter overgangen til NemID fra den 15. november 2010.

NemID giver adgang til både offentlig og privat selvbetjening på internettet - herunder netbank, skat.dk og borger.dk. Uanset hvor du skal logge på, skal du anvende samme bruger-id, adgangskode og nøglekort, og du kan logge på fra alle computere – også i udlandet.

Inden det er muligt at logge på NetBank med NemID, vil alle kunder med NetBank modtage et velkomstbrev med yderligere information om brug af NemID.

Alle, der har en netbankaftale med deres pengeinstitut, vil automatisk få NemID. Fra juli begynder pengeinstitutterne at udsende NemID til deres netbankbrugere, og inden udgangen af 2010 vil alle netbankbrugere have fået et NemID.

NemID

Kunde & Bank August 2010

15


sical i Kulturcenter Limfjord CABARETtem- mu ber 2010 kl. 20.00 Tirsdag den 21. sep

”Cabaret” er en udødelig musical-klassiker med en perlerække af musical-historiens største hits som ”Willkommen”, ”Money makes the world go round”, ”May be this time” og selvfølgelig ”Cabaret”. I 1929 var både Berlin og hele verden på afgrundens rand. Men i den dekadente Kit Kat Klub holder festen aldrig op. En ung amerikaner møder cabaretpigen Sally Bowles – og et spil om kærlighed, penge, politik, og menneskelighed i en umenneskelig tid kan begynde. Lars Bom er den altdominerende konferencier, og musical-divaen Julie Steincke er cabaretpigen Sally Bowles. Birthe Kjær og Dario Campeotto spiller forestillingens modne kærlighedspar. Ensemblet består af en halv snes fristende, frastødende og superlækre cabaretpiger og -drenge – og orkesteret af lige så mange hårdtpumpede, letpåklædte og yderst velspillende damer. Forestillingens kostumer er et orgie i farver, fjer og pailletter i kontrast til Berlins barske hverdag.

Tilbudspris: 250 kr. (normalpris 300 kr) Ring til Salling Bank på tlf. 97 52 33 66 for bestilling af billetter.

Perlerække af musical-historiens største hits med Julie Steincke, Lars Bom, Birthe Kjær, Dario Campeotto m.fl.

SKJERN Å

– en kommende dansk nationalpark Søndag den 19. september 2010 Dagens program Kl. 9.00 Afgang fra Skive med bus Kl. 10.15 Rundvisning i Skjern Ådal v/ Søren Frederiksen Kl. 12.00 Afgang med bus mod Stauning Havn Kl. 13.00 Frokost i Restaurant Stauning Havn Kl. 15.00 Afgang med bus mod Skive Kl. 16.00 Ankomst Skive

Pris pr. person

230 kr. Prisen inkluderer bus, rundvisning og frokostbuffet. Drikkevarer er for egen regning.

Læs mere på www.sallingbank.dk

LÆSERTILBUD – Salling Bank gør det muligt!

3 dage KUN

899,-

pr. person i dobbeltvær.

Inkl. morgenmad

Ådalen har siden oldtiden været en frodig oase i det sandede Vestjylland. Åen har været livsnerven for de mennesker, der levede i området. Den gav ferskvand og fi sk, og engene omkring åen gav vildt og senere i historien blev der basis for landbrug. Samtidig var åen også et vigtigt trafikknudepunkt, og man har fundet spor efter ruter i ådalen gennem 3000 år. Den vigtigste, og den vi alle sammen kender, er Hærvejen. Søren Frederiksen, som er udviklingskonsulent og koordinerende naturvejleder ved Skjern Å følger os rundt i ådalen og fortæller undervejs. Spis en lækker frokostbuffet i Restaurant Stauning Havn, og nyd udsigten til den lille historiske havn og måske lyden af fjordkutteren Grethes tøffen i baggrunden. Selve Stauning Havn ligger midt for fjorden på den østlige side. Den blev indviet 11. september 1938 og er siden blevet udvidet, så der nu er plads til ca. 250 både og 50 små hytter.

3 billige storbydage på centralt hotel i København med morgenmad ★★★ Bertrams Hotel Guldsmeden er en oase i det indre København! Hotellet er et miljøvenligt, intimt og superlækkert hotel med flotte værelser, der alle er indrettet i en særlig balinesiskinspireret stil med bl.a. himmelsenge og persiske tæpper. Hotellet ligger på den trendy Vesterbrogade, så I har ikke langt til Københavns mange attraktioner og seværdigheder. F.eks. ligger Tivoli, Strøget og hovedbanegården kun få minutters gang fra hotellet. Ankomst: Valgfri frem til 27.06.2011.

Få en stor velkomstpakke! Værdi 1.345,Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie på www.vielskerferie.dk

KUN HOS OS! Fortrydelsesforsikring Ring og afbestil uden grund indtil dagen før. Kun 149,-

1 barn til og med 6 år gratis i forældres seng. Børnerabatter gælder GODE BØR ved to fuldt betalende voksne pr. værelse.

Bestil NU – få pladser! www.dtf-travel.dk • 70 23 14 10 Annoncekode: Salling Bank

RABATTER

Børnerabatter gælder ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse. Opholdet kan bestilles t.o.m 27.11.2010. Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Ved bestilling på www.dtf-travel.dk sparer du kr. 20,- på gebyret. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061. *undtagen onsdag

2 overnatninger 2 økologiske morgenbuffeter Velkomstdrink 25 % rabat på cykeludlejning Eksklusivt hotel i centrum af København

NE

Transport indgår ikke i prisen.

• • • • •

Kunde & Bank nr. 2  

August 2010