Page 1

Nordiska rikspartiet Partiprogram 1972


NRP PARTIPROGRAM AV 1972 publicerat på internet år 2000!

Mot de rotlösa internationalisternas tes om världsstat och allmän rasblandning ställer Nordiska Rikspartiet motsatsen:VAR TROGEN MOT DIG SJÄLV,DIN ART,DITT FOLK OCH DESS FÄDERNEÄRVDA ODLING! FÖRBLIV FOSTERLÄNDSK!HÄVDA DIN RÄTT OCH PLIKT ATT LEVA OCH VERKA FÖR DITT LAND OCH FOLK,TROGEN DITT BIOLOGISKA OCH NATIONELLA ARV!

Hävdandet av vår nationalitet innebär intet hinder för vår strävan att förena de nordiska länderna på basis av likaberättigande eller för en därefter genomförd anslutning till ett europeiskt statsförbund.

Anmärkning:Ej att förväxlas med dagens EU detta program skrevs 1972.

Inom de större enheterna skola nämligen betryggande garantier lämnas för bevarandet av de olika folkens biologiska egenart och nationella särprägel.

Vårt mål är att genomföra en kulturell och politisk reformation på den i Norden hävdvunna grundvalen av frihet och rätt.Vi vill frigöra vårt folk från kapitalistiskt förtryck,vare sig detta gör sig gällande som borgerligt präglad privatkapitalism eller marxistisk statskapitalism.Den nedrivande marxistiska klasskampen skall ersättas med en uppbyggande socialistisk folkgemenskap.I en sådan gemenskap kommer människan icke att värdesättas efter partianslutning eller taxeringskalender utan efter duglighet,karaktär och andra individuella egenskaper.

I dagens labila världsläge med växande moralisk nöd erfodras ett nytt och bärkraftigt livs och kulturideal,en klarare och mer traditionsbunden syn,en fastare sammanhållning och samverkan på artegen nationell grund till skydd mot främmande,skadlig åverkan.Folkmeningen är numera icke ett resultat av individens fria tanke och omdöme.I stället är den så gott som undantagslöst


en produkt av kapitalbunden,vänsterkorumperad tidningspress,varigenom åsiktsbildningen helt lades i de anonyma,överstatliga makternas,maktägande partiernas och finansvärldens intressen,vilket innebär penningvälde(plutokrati) under demokratins täckmantel.De opinions bildande organen stå i fördumningens och den andliga likriktningens tjänst, för att leda folkets uppmärksamhet bort från de stora livsviktiga frågorna.

Ett livsvillkor för vårt folk och Nordens framtid är,att vi erhålla en ansvars medveten,förutseende och handlingskraftig ledning,grundad på nordiska traditioner och med folkets fortlevnad,trygghet och stärkande som syfte. Internationellt förmyndarskap måste förhindras och vårt folk förvandlas till en stark och suverän nation,genom en vittgående nationell och social förnyelse.

Nordiska Rikspartiet ställer sig i spetsen för denna frihets och förnyelsekamp i nordisk anda för nordisk kultur.För denna uppgift är det vi kämpa,och vi från känna motståndarna varje rätt att tillvita oss någon som helst medskuld i de förbrytelser,som kan ha begåtts av nationalistiska regimer i främmande land och i en tidigare epok före Nordiska Rikspartiet. Ingen i vårt land skulle väl kunna komma på den tanken att bespotta och fördöma kristendomen,därför att i denna läras namn begåtts fruktansvärda förbrytelser under korstågen,inkvisationen,häxprocesserna,trettioåriga kriget osv.

Ingen dömer den demokratiska tanken mot bakgrunden av vad demokratierna förbröt sig under andra världskriget med terror och atom bombning,eller efter vad som hänt under kriget i Vietnam och Indokina. Den kommunistiska ideologin,döms inte ens den mot bakgrunden av vad skett i Östeuropa,utplåningen av de baltiska staterna mm.


Därför skall heller ej Nordiska Rikspartiet dömas efter vad som förbrutits i världen årtionde före NRP:s start 1956! Tider,som vi inte på något sätt kunnat ha att skaffa med eller påverka varken i ena eller andra riktningen.

Bekännelse Vi tro att självhävdande arteget liv,aktivitet och kamp äro av avgörande betydelse för kulturen och utvecklingen i sin helhet,och att en passivitet, undanfallenhet och självuppgivelse vunnen frid leder till kulturell nedgång. Att alla raser och folk äga samma rätt att försöka gestalta sitt liv i enlighet med sin biologiska och nationella särprägel.

Att endast artmedvetna och rotfasta människor med livserfarenhet och sunt förnuft i förening med karaktär och rättspatos äro i besittning av den helhets syn,som är den viktigaste förutsättningen för all kulturell pånyttfödelse. Att vår folkliga nyordning,grundad på en realistisk målsättning och uppburen av en idealistisk livsyn,skall återuppväcka tron på värden,som äro överordnade materiella intressen.

Att rättsstaten utgör grundvalen för all varaktig ordning. Att den urartade parlamentariska vänsterdemokratins rättsröta,partidiktatur, klasskamp och ansvarsfria majoriteter måste ersättas med vår folkstats rättssäkerhet,medborgarfrihet,folksamverkan samt ansvariga och handlings kraftiga ledare.Att vår socialism,som bygger på frivilligt samarbete mellan fria,likaberättigade medborgare,är naturligt för nordisk mentalitet.

Att medborgarna bör samordnas i en harmonisk enhet av samverkande individer i fria korporationer,innebärande förverkligandet av folkligt självstyre i ett samhälle utan klasskamp.


Att samhället skall styras av plikt och ansvarsmedvetna ledare,som tillfölje sin rättrådighet kunna stödja sig på medborgarnas förtroende.

Att icke partihänsyn,utan skicklighet,karaktär och beprövad medborgerlig duglighet må utgöra måttstocken vid val till ämbeten,befattningar och uppdrag.

Att det skall råda tanke,yttrande och tryckfrihet under ansvar samt absolut likhet inför lagen.

Att arbetsinsatsen skall utgöra norm för beräkningen av alla löner samt att ingen arbetsfri,på spekulation baserad inkomst skall tillåtas.

Att det skapande arbetet erfodrar lugn och trygghet för att ostört kunna bedrivas,och att därför folkgemenskapen,det skapande arbetets samfund,till sin innersta natur är fredsvänlig.

Att en samhällsnyttig verksamhet,ett hederligt arbete är varje arbetsför människas främsta medborgerliga rättighet och skyldighet,ägnat att säkerställa fokets harmoniska andliga växt och fortlevnad.

Att fortsatt europeisk oenighet kan föra till ett nytt broderkrig,vilket skulle medföra Europas undergång.Att Europa,kulturens kraftcentrum,därför måste enas i ett statsförbund,grundat på europeisk ödes och folkgemenskap.

Att europeisk enighet är en viktig förutsättning för världsfred och kommer att leda till kulturellt framåtskridande.


Att friheten icke kan bevaras eller återvinnas med blotta ord eller enbart arbete,UTAN MED OFFERVILLIG OCH ENIG KAMP!

Att Nordiska Rikspartiet:s uppgift är att genomföra den nationella revolutionen.

Allmän målsättning.

Att väcka vårt folk ur materialismens och internationalismens bedövning och hävda vår rätt att leva och verka för kulturen och utvecklingen i harmoni med våra naturliga anlag.Att återuppliva en i folksjälen förankrad känsla för trohet,heder och pliktuppfyllelse.

Att införa en fast skoldisciplin och klargöra betydelsen av en förnuftig livsåskådning,enkla,hälsobefrämjande levnadsvanor och en människovärdig moralisk målsättning med sikte främst på ansvarskänsla,ärlighet,trohet och uthållighet,självverksamhet, och självtillit,dådkraftig idealism och offervillig fosterlandskärlek-det vill säga raka motsatsen till nedbrytande vänsterradikalism och liberalism,själlös kollektivism och demoraliserande understödstagaranda,dalt med kriminella tendenser,fjant med ungdomen, personlighetsutplåning,bondeutrotning och nationell självuppgivelse.

Att avslöja och metodiskt bekämpa skadliga företeelser på skilda områden av nutida svenskt kultur och samhällsliv,den andliga nöden,rasförsämringen och nativitetsminskningen,den liberalistiska slappningen och skönmålningen av ruttenhet och förfall,den dogmatiska likhetslögnen,historieförfalskningen, rättsrötan och ungdomsbrottsligheten(framför allt den fördärvsbringande, ständigt tilltagande barn och ungdomsrökningen,narkotikamissbruket,


gangster-porr och popkulten.Att verka för förebyggande hälsovård och rashygien och i samband därmed bereda jordmånen för en religionens, etikens,kroppskulturens,konstens och litteraturens förnyelse i kraft av ett gemensamt livsbärande kultur och bildningsideal,samklangen av hälsa, karaktär och skönhet,dvs vårt nordiska kynne såsom vi nordbor innerst känna och önska det.

Att förkunna arbets ära,glädje och ansvar samt i den mänskliga samlevnadens övriga angelägenheter alltid hava nationens väl för ögonen. Att söka väcka de dådlösa till handling,förmå de tvistande till enighet samt de på resurserna/pengarna ruvande och om blott egen trygghet mana till offervilja.Att uppnå TRYGGHET genom att verka för SANNING och RÄTT.

Ledande grundsatser 1 Folket

All stor och sann kultur manifesterar sig nationellt. Den har sina rötter i blodet och jorden,den hämtar kraft ur rasens och traditionens outsinliga förnyelsekällor.Den är ett fritt,friboret och innerligt uttryck för de djupaste strömmarna i folksjälen,en sinnesbild av de gångna släktledens vilja,tankar och upplevelser i förening med de levandes framsyn, drömmar och erfarenheter.Den utgör bron mellan forntid,nutid och framtid, och dess valv spännes av varje generation med samma kraft och styrka. Rasblandning medför alltid kulturförfall.Därför måste det första målet för all politik vara att skapa en sund och livsduglig folkstam.Ras och kultur är inga importvaror.

För människan gäller samma biologiska lagar som för andra levande organismer.Hon är underkastad de mendelska ärflighetslagarna,vilket


innebär,att arvsfaktorerna(generna),som utgöra de levande enheterna i arvsmassan,fortleva från generation till generation som byggstenar,av vilka grunden för människans natur bygges.Människan lyder också under olikhetslagen,vilket innebär att alla människor och alla raser äro olika. Läran om rasernas likhet är en livsfientlig irrlära,som i sin konsekventa tillämpling leder till naturnihilistisk ras och kulturblandning,till andlig förflackning,till moralens upplösning och allmänt förfall.

Intet rasförakt,intet högmod,ingen värdesättning ligger i konstaterandet av rasernas olikhet.Vår värld behöver de olika raserna,och just deras olikhet är fruktbringande för världsutveckliongen.Det måste vara varje folks självklara och okränkbara rättighet att känna stolthet över vad det åstakommit och besjälas av viljan att bevara sin ras ren för att kunna fullgöra sin uppgift på jorden.

Historien bär klart vittnesbörd om att den nordiska rasen är bärare av värdefulla kulturskapande och statsbyggande egenskaper.Trots att detta berättigar oss till att känna stolthet över vårt blodsarv,är det icke vår avsikt att fanatisera rasfrågan genom ett överdrivet förhärligande av den nordiska rasen.Vi erkänna oförbehållsamt miljöns synnerligen stora betydelse och fysiska utveckling.Emellertid föreligger den väsentliga skillnaden,att miljön på förhållandevis kort tid kan förändras och göras mera gynnsam för den mänskliga utvecklingen,medan däremot ett degenererat folk i märkbar grad kan förbättras först efter flera generationer av rasvård,om icke förfallet redan fortskridit så långt,att varje försök till räddning är dömt att misslyckas.Många ursprungligen livskraftiga kulturfolk har drabbats av detta öde.


Den engelske statsmannen av judisk börd,Disraeli-lord Beaconsfield-sade "Rasen nyckeln till världshistorien".Rasprincipen tillämpas för övrigt konsekvent av Israel,där stränga äktenskapslagar antagits under religiös motivering men i uppenbart syfte att stärka den Israeliska nationens biologiskt.

För alla samhällsnyttiga människor,som uppnått mogen ålder,måste skapas ekonomiska möjligheter till familjebildning.En sund livsvilja måste väckas hos vårt folk.Alla måste känna ansvar för nationens fortbestånd.Denna ansvarskänsla måste stärkas,så att den leder till ökad familjebildning med många barn.Familjen är nationens kärna och rasens kraftkälla.Därför måste hemmet åter göras till den fasta punkten i tillvaron.Redan för ett folk som tillämpar tvåbarnssystemet är utdöendet bara en tidsfråga.Det är stats makternas uppgift att stimulera barnrikedom genom positiva sociala reformer,stöd till uppfostran och utbildning samt vidtaga alla åtgärder,som leda till standardutjämning mellan barnrika och barnlösa familjer. Emellertid bör befolkningspolitiken mera inriktas på att höja folkets kvalitet än dess kvantitet.

En missriktad socialpolitik,som gynnar parasitära eller kriminella folkgrupper,ger allmän tillbakagång.Asociala och kriminellt belastade element få icke tillåtas att invandra till vårt land.Invandring av artfrämmande måste motverkas,då artfrämmande arvsfaktorer icke kunna samverka med egna landets arvsfaktorer.Länder som USA,England m fl har med all skrämmande tydlighet visat vad nationer med rasproblem har att brottas med.All invandring måste genom lagar regleras,villkoren för icke-europeiska personers vistelse i landet fastställas samt artfrämmande folkgrupper förhindras utöva dominerande inflytande inom stat,samhälle,tidningspress, film,teater,massmedia och kulturliv.


Obligatorisk skolundervisning i rasbiologi införas. Ett rasdugligt människomaterial är ett folks,en nations största naturtillgång. Ett folk går aldrig under på grund av krig eller umbärande,utan blott genom uppblandning med främmande folkraser.

2 STATSMEDBORGARE

För folkgemenskapens förespråkare är begreppet folk eller nation helt enkelt ett utvidgat familjebegrepp,baserat på rasfrändskapen mellan medborgarna.En viktig förutsättning för att samlivet i en så stor "familj" skall kunna förflyta så störningsfritt som och harmoni råda mellan den enskilde och folkgemenskapen är,att den förre är besjälad av en stark kärlek till sina rasfränder och har det rätta gemenskapssinnelaget.

Men för att folkviljan skall kunna kunna göra sig hörd,leda till beslut och verkställighet erfodras också en juridisk organisationsform. Detta folkviljans instrument är staten med dess för alla medborgare gemensamma rättsordning,varförutan folkgemenskapen skulle upplösas i anarki.Statsformen måste enligt vår åskådning lämna fritt spelrum inom rimliga gränser åt egennyttan,vilken sporrar till arbete och framsteg.

Det måste finnas en gräns,som hindrar egennyttan att urarta till tygellöshet och självsvåld,ty i annat fall skulle allmännyttan lida avbräck. Denna gräns för egennyttans fria verksamhetsfält uppdrages av allmännyttans krav,och sammanfattningen av dessa i klart formulerad form benämnes RÄTT.


Nordisk medborgare blir automatiskt den,som födes av nordiska föräldrar. Svenskt medborgarskap kan blott den inneha,som är av nordisk eller närbesläktad ras,och som bekänner sig till vårt folks kultur och ödesgemenskap.Enda undantaget utgöra Samerna,som sedan urminnes tider varit bosatta i vårt land såsom lojala medborgare.

Den som låter sig ledas av onordiska krafter,t ex av övernationell organisation,vars bindande kraft är starkare och mera förpliktande än samhörigheten med den egna folkgemenskapen,måste likställas med en främling,som icke har rätt till medborgarskap.Utlänning som tillhör när besläktat folk kan erhålla svenskt medborgarskap efter prövning enligt särskild främlingslag.

Utlänning av icke närbesläktad ras kan i undantagsfall,som definieras i främlingslagen tillåtas att stadigvarande bosätta sig i vårt land. Sådan person skall behandlas med tillbörlig rspekt och hövlighet samt betraktas som en gäst i vårt land. Allt främlingshat avisa vi som fanatism.

3 RIKSSTYRELSE

De händelserikaste bladen i vår historia ha skrivits av de av våra konungar, som förkroppsligat det nordiska ledaridealet. I forna tider gällde emellertid den förnuftiga urvalsprincipen om "folkets rätt att konung välja och vräka",vilket erbjöd den bästa garantin för att regenten var lämpad för sitt värv att enligt regeringsformen vara rikets främste styresman.I senare tiders arvrike,där denna urvalsprincip ej längre tillämpas,har det i stället blivit en parlamentarisk praxis,att den


utövande makten överlåtits till regeringschefen,även om författningen fortfarande talar om konstitutionell monarki. Konseljen har förvandlats till enbart en form för registrering av beslut,som i verkligheten fattats förut i riksdagen av det härskande partiet,som sedan uppdragit åt regeringen att formellt föredraga ärendet för konungen i statsrådet och "föreslå" beslut.Denna parlamentariska sedvänja är intet annat än en politisk fars.

Nordiska Rikspartiet tar i beaktande,att konungahuset självt inget gjort för att motverka den maktlöshet,som för varje år blivit större. Tvärtom har konungahuset demonstrerat sin tillfredsställelse över minskandet av dess inflytande över rikets öde. Vår avsikt blir därför aldrig att blåsa liv i murknad monarkism utan återgå till den nordiska ledartanken,enligt urvalsprincipen.

Folket skall välja sin ledare,vilken som riksföreståndare tilldelas den faktiska utövande makten.Riksföreståndaren innehar den faktiska makten och därmed också hela det juridiska ansvaret inför folket.Mandat tiden för riksföreståndaren är fyra år,varefter ny-eller omval skall ske. I den nya folkstaten,grundad på medborgarnas likaberättigande,skall regeringen utses enligt grundlagen,oberoende av partivälde och ekonomiska särintressen.Huvuduppgiften skall vara statsmaktens utövande till rikets och folkets bästa på grundval av den nordiska ansvarsprincipen. Regeringen kommer på detta sätt att vila på folkets förtroende och giva uttryck för folkets vilja,vilket innebär diktatur.

Partiregeringarna gynna i första rummet sitt eget partis intressen,vilka uppreklameras såsom varande rikets eller "folkets",och på viktiga och välavlönade poster placeras de egna partivännerna,oavsett om dessa äga


nödig kompetens eller ha lämpliga egenskaper i övrigt. Vi fodra,att regeringen skall stå över alla egennyttiga intressegrupper. För att statsrådet(=regeringen)skall kunna fylla den ledande uppgift,som enligt grundlagens klara bud åligger första statsmakten,vill vi överföra den statsrättsliga tyngdpunkten från riksdagen till regeringen. Detta betyder, att ett slut göres på det nuvarande riksdagsväldet,som med parlamentarismen infördes i vårt land och som icke blott är direkt grundlagsstridigt utan även ett hinder för en sund,effektivt arbetande statsledning.

Riksdagen skall företräda samhällslivets skilda element och ge dessa möjlighet att medverka vid de politiska frågornas lösande,men dess uppgift är ej att regera.Detta tillkommer regeringen,som innehar den ledande, initiativtagande och reglerande funktionen i nationens liv. Riksföreståndaren tillsätter statsrådet,vars ledamöter skola utgöras av de bäst lämpade fackmännen och kvinnorna.Han har rätt att avskeda stats råden och upplösa riksdagen,att förordna om nyval även som att hänskjuta frågor till avgörande genom folkomröstning.Sådana åtgärder måste tillgripas,om riksföreståndaren har grundad anledning antaga,att folket icke längre har förtroende för sina representanter.

Tidigare fördes folkets talan av ständerna,vilka utövade en sakförarefunktion,och ovanför dem stod som ojävig,domhavande instans konungadömet,även det som ovan nämt ursprunglingen baserat på folkval. Så begicks det ödesdigra misstaget,att man förenade sakförarefunktionen och den domhavande funktionen hos en och samma instans,den av partier sammansatta riksdagen.Som representant för ett parti har en riksdagsman i våra dagar att bevaka egenyttiga partiintressen,men som folk representant åligger det honom/henne även att säkra allmännyttans krav.


Detta rubbar den sunda jämvikten mellan frihet och rätt.

Vi kräver,att partiväldet och partisjälvsvåldet en gång för alla brytes och ersätts med en ny indelning av medborgarnas i korporationer,grundade på medborgarnas naturliga sysselsättningar och utkomstbetingelser. Korporationernas förgreningar är likt ett träds rötter invävda i hela folket, och genom dem finner folkviljan på naturlig väg sina uttryck.

Folkrepresentationens enkammarriksdag,skall vara vald av obligatoriska fackorganisationer inom samhällslivets skilda grenar,såsom jordbruk,skogs bruk,bergsbruk,fiske,industri och hantverk,handel och finansväsende,samfärdsel,hemarbete och intellektuella yrken,samt av kulturella och ideella sammanslutningar.

Riksdagens befogenheter skola faställas till att den enligt urgamla nordiska styrelseprinciper skall stå vid regeringens sida som rådgivare med delaktighet i lagstifning och beskattning samt juridisk kontrollrätt över regeringens förande och statsverkets tillstånd,styrelse och förvaltning. Men riksdagen skall inte såsom nu ingripa på första statsmaktens egentliga kompetensområde:RIKETS STYRELSE.

Genom att återgå från demokratisk partidiktatur till folklig korporatism,och genom att koncentrera den domhavande funktionen hos riksföreståndare och regering för säkrande av allmännyttans bevakande,återknyta vi till det nordiska folkväldets tradition,eftersom samtliga instanser äro valda av hela folket och icke av parti,storfinans eller onormala krafter.

Därmed återgår vi också till ojävighetsprincipen,och den rubbade sunda jämvikten mellan frihet och rätt återställes.


Enligt det urartade demokratiska systemet hänskjutas den väldiga mängden av fackfrågor till avgörande under en församling av icke-fackmän,vilka oftast stå under inflytande av åsiktsindustrin och därför insnärja sig i ett nät av partiintriger,vilket avleder riksdagsledamöternas uppmärksamhet från de stora livs och förtroendefrågorna,vilka ofta avgöras av en klick "bakom kulisserna".I ett sunt folkvälde avgörs däremot de stora ödes frågorna samt väljas förtroendemännen av folket,medan fackfrågorna handläggas av de valda fackmännen/kvinnorna med gemenskapens väl och rättvisans grundsats som rättsnöre.

Frågor av allmän,nationell räckvidd bör i den nya folkstaten göras till föremål för folkomröstning,så att nationens ledare med hjälp av den uttalade folkmeningen har ett säkrare stöd för sina beslut. Man kan endast tala om verkligt folkvälde,om alla rättskaffens och med god sed förenliga åsikter har lika stora såväl som teoretiska rättigheter att göra sig hörda av hela folket.Opposition kommer därför att tillåtas i samhället.

Kritiken skall vara saklig och framföras till dem det vederbör samt inte missbrukas till ovederhäftig propaganda i avsikt att hetsa vissa folkgrupper mot de styrande.Förutseende och kloka åtgärder för det gemensammas bästa bör ej få saboteras eller hindras av ansvarslösa.Således önskar vi varken diktatur eller demokrati efter främmande mönster,utan istället ett folkstyre,grundat på nordiska traditioner.

Även den korporativa riksdagen har som ovan antytts,sin föregångare i ståndsriksdagen -vars princip nu bör återupptagas i moderniserat skick med representanter från det moderna samhällets alla arbetande och värde skapande grupper,samlade till ett enhetligt uttryck för den verkliga folkviljan.Vi vill öka folkets medverkan i behandlingen av


statsangelägenheterna,men principen skall vara,att de bästa,de mest erfarna ,omdömesgilla och sakkunniga skall ha avgörandet i sin hand. Nordiska folkvalda styrelsemän och kvinnor utöva inte någon diktatur. Eftersom den nordiske ledaren,såsom den forne lagmannen,hävdar folkets intressen,ej sina egna.Han befaller inte fram folket utan går själv i spetsen, han utnyttjar det inte utan offrar sig för det,han styr det inte med makt utan leder det med rätt,han utövar inte med godtycke eller missbrukar sina befogenheter utan att ställas till ansvar,han är inte folkets herre utan dess tjänare.Detta är traditionsbunden nordisk självstyrelse kontrollerad av folket.

4 Nationell folkhushållning

Folkhushållningen organiseras enligt följande princip,samhällsekonomiens uppgift är att tillgodose folkets och,i och med det,även den enskilda försörjningsbehov,och ej att åstakomma största möjliga förräntning av lånekapitalet.Näringslivet skall organisera sig i statligt erkända korporationer med uppgift att förmedla samarbetet mellan staten och näringslivet samt med omfattande kontrollbefogenheter beträffande produktion,prisbildning,avsättning och låneverksamhet.Folkhushållningen skall härigenom göras så oavhängig av internationella konjukturer som möjligt.

Inom korporationernas styrelser skall kroppsarbetare,tjänstemän och företagare vara lika representerade.På grundval av sin sakkunskap klargöra korporationerna,vad som erfodras för den ekonomiska jämviktens bibehållande.Med stöd härav och genom sin penning och kreditpolitik,som blott skall tjäna den egna folkförsörjningen,samt genom en samordnande


övervakning av de olika näringsgrenarnas inbördes växelverkan upprätthåller riksledningen jämvikten.

För att uppnå största möjliga självförsörjning och förhindra arbetslöshet skall inhemska naturtillgångar och arbetstillfällen utnyttjas planmässigt. De för folkets nyttigaste,ej de mest vinstgivande företagen,skall främst beredas möjligheter till verksamhet.Den hederliga,enskilda företagsamheten skall stödjas och genom statliga lån befrias från beroendet av storfinansen. Privategendom,som inte inkränker på allmänhetens bästa,skall skyddas. Produktionsfaktorerna arbete,kapital och företagsamhet skall bringas att samverka på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt.Socialisering skall genomföras av gruvor,riksviktiga trafikmedel,energiförsörjning och sådana truster som ej tillnärmelsevis kunna höra till enskild egendom.

Eller egendom som exempelvis bostadskvarter som missskötas,förfalla och drivas i enbart utsugningssyfte av hyresgäster. Industrierna skall förläggas i största möjliga utsträckning till landsbygden. Aktiebolagssystemet skall revideras för att förhindra det anonyma ägandet och därmed sammanhängande börsspekulation.Storföretag med osunda affärsmetoder skall avskaffas till förmån för sunda småföretag.För handel och hantverk skall legala kompetenskrav införas. Storfinansens makt över nordiskt näringsliv skall brytas genom att affärs bankerna förstatligas och sammanföras till en bankorganisation under riksbankens ledning och kontroll,samtidigt som ledningen för riksbanken överflyttas till finansdepartementet.Dess kreditverksamhet anknytes till de olika närings-korporationer.Valutapolitiken skall vara nordisk och frigjord från beroendet av internationella storkapitalismen,dess mål skall vara den inhemska köpkraftens upprätthållande,vilket b la åstakommes genom fastlåst penningvärde,varigenom också utplundringen av spararna


stoppas.Penningvärdet skall inte grundas på guldet.D v s efter guldmängden i riksbanksvalvet,utan på vad det produktiva arbetet utgör samt vad vårt land har av v e r k l i g nationalförmögenhet.Den förmögenheten är vår arbetskraft ,vår åkerjord,våra gruvor,våra skogar osv......

Det säger sig självt,att om allt vårt guld vräktes i havet,så har ändå vårt folk ej förlorat någon nationalförmögenhet.Men om våra gruvor blev tomma,våra skogar brunno ned,vår åkerjord torkade till öken och vår produktiva arbetskraft förlamades då har vårt land förlorat den verkliga national förmögenhet,som inte ens all världens guld kan ersätta.Genom en sund räntepolitik,dvs genom tillämpandet av lägsta möjliga räntesatser,som icke fastställes av vinsthungriga privatkapitalister utav av folkets förtroende män och kvinnor i bankernas samorganisation,frigöras företagarna från den tyngande mara,som nu ligger ligger över dem,nämligen omsorgen om att i rätt tid kunna avbörda sig den orimliga stora tributen till lånekapitalet.

Företagarna kunna i stället inrikta sig på sin huvuduppgift att tillgodose behovstäckningen.Liberalismens och konservatismens princip-varpå det privatkapitalistiska samhället grundas heter:obegränsad enskild företagsamhet och kapitalbildning.Ofta nog leder emmelertid den fria konkurrensen till ekonomiskt inbördeskrig i en allas strid med alla.Mången hederlig och dugande men ekonomiskt svag företagare dukar under för de stora trusterna och andra osunda ekonomiska blockbildningar.Marxismens dvs statskapitalismens grundsats är av motsatt karaktär,i det staten till erkännas all äganderätt.De enskilda skall i egenskap av tjänstemän eller arbetare stå i underdånigt förhållande till en byråkratisk statsapparat där det värdefulla enskilda initiativet förkväves och den personliga frriheten helt kringskäres.


Nordiska Rikspartiet går förnuftets väg.Vi deklarerar:sund enskild företagsamhet under en begränsad statlig översyn.Statens uppgift är att se till,att utvecklingen sker i för folket sunda banor,dvs i såväl den enskildes som allmännyttans tjänst.Småföretagare inom alla branscher skall lagligen skyddas mot osund konkurrens och importdumpning.Hela landets näringsliv måste ordnas med förutseende,så att bästa möjliga resultat till folkförsörjningens fromma uppnås.Dock bör grunden för vårt näringsliv vara enskild företagsamhet och vars och ens äganderätt till eget arbetes resultat.

5 Kapital och räntor

I juridiskt avseende utövar varje stat överhöghet över sitt eget penningväsende,men genom den internationella handlens starka utveckling har de olika ländernas penningväsende sammanvävts till ett starkt beroende av varandra.Vad värre är,kontrollen över dessa invecklade sammanhang har glidit ur staternas över i privata händer.De allra flesta stater är djupt skuld satta till den internationella storfinansen,som i sin egenskap av fodringsägare utövar en överstatlig makt och därigenom har möjlighet att i sitt egennyttiga vinstintresse leda världspolitiken in på vägar,som är motsatta för folkens intressen.Vårt lands valutapolitik skall gå ut på att helt frigöra landet från ränteslaveri under in och utländska låneinrättningar,som dirigeras av storfinansens och andra privatkapitalistiska profitörer. Genom statsskulderna och genom medborgarnas omåttligt höga privata till storfinansen har vårt folk belastats med en ruinerad skuldbörda.På grund av de styrandes måttlösa slöseri med folkets,dem anförtrodda medel,betungas detta med enorma årliga räntebetalningar till den internationella storfinansen.På grund av alltmer dominerande byråkrati,till stor del bestående av mer eller mindre odugliga partianhängare,ett vansinnigt slöseri med sociala medel och på grund av att landet i sin helhet lever över sina till gångar,måste den statliga skuldsättningen öka progressivt.Vårt lands natur tillgångar är genom skuldsättning till betydande del pantförskrivna hos "den gyllene internationalen"(gissa vilka de är?)och vårt folk försänkt i ränteslaveriet.


Nordiska Rikspartiet vill stoppa slöseriet med sociala läs Asociala medel, förenkla och effektivisera förvaltningen för att på så sätt väsentligt kunna inskränka den byråkratiska apparaten samt minska statens skuldsättning genom att anpassa utgifterna efter landets reurser.Genom sparsamhet måste ökad kapital investering i jordbruk och industri åstakommas. Tack vare den därvid ökade produktionen kan statsskulden successivt amorteras och landet befrias från bojorna.Förbud skall införas mot spekulation med jordegendomar,industrivärden och födoömnen.Lantbrukslån med oskäligt betungande räntor skola förvandlas till långfristiga lån med låg ränta i de förstatligade,under riksbankens kontroll stående affärsbankerna. Pengar skall vara människors tjänare,inte deras herrar.De skall utgivas av staten att användas som betalningsmedel, dvs utgöra vederlag för leverade varor och utförda tjänster,eller med andra ord utgöra värdemätare och bytesmedel för att underlätta handeln.

Penningvärdet baseras på landets samlade ekonomiska resurser i form av naturkrafter,råmaterial och folkets sammanlagda arbetsinsatser utgöra täckning för penningen.Detta solida underlag borgar för ett fast penningvärde,vars upprätthållande skall vara det centrala i landets penning politik.Sedelutgivning utan att nya värden skapas medför inflation,vilken b la innebär utplundring av spararna.För att undvika svåra finansiella störningar skall de penningvårdande myndigheterna tillse att kvantiteten varor och tjänster på marknaden och antalet kronor i omlopp i görligaste mån hålla jämna steg med varandra,varigenom prisnivån,vilken representerar jämvikten dem emellan,förblir stabil.Penningmedlen skall bringas i omlopp i rätt tid och ledas i de riktiga kanalerna,eller med andra ord,de skall utgivas och investeras med FOLKETS BÄSTA för ögonen och inte skapa vinstobjekt för storkapitalismen,eller för att medvetet åstakomma inflation, den försåtligaste formen av indirekt beskattning och utplundring av spararna.


För att bibehålla penningvärdet oförändrat åligger det således verbörande myndigheter att genom en elastisk penningpolitik,anpassa efter betalnings balansens växlingar,sörja för att penningmängden bringas att harmoniskt samspela med varumängd och omloppshastighet.Först därigenom blir penningen fullständigt människans tjänare,och storfinansen som avgörande maktfaktor avkopplas slutgiltigt från nationens näringsliv.Valutareserver tjänar som betalningsmedel för utjämnande av betalningsbalanser länder emellan.Valuta reserven skall därför hållas på en sådan nivå,som av riks banken anses erforderligt för reglerande av utrikeshandeln.Storleken av landets guld,valuta och värdepappersreserver får inte vara bestämmande för sedelutgivning och penningvärde.

6 Arbetarstaten

Klasskampens förespråkare vidmakthållet avund och hat genom ihärdigt upprepande av den falska dogmen,att endast kroppsarbetaren tillhör kategorien "arbetare",under det den övriga delen av folket ingår i begreppen socialgrupper I och II.Typiskt för vår snedvridna tidsepok är förkämparna för denna slags begreppsförvirring sällan eller aldrig själva kroppsarbetare. Ofta är de studerande ungdom eller asocialt vinddrivna existenser,som påstår sig föra "arbetarens talan".Med andra ord,klasskampens förespråkare och knutna nävens individer leva mestadels just på vad strävansamma idoga befolkningens skatteinbetalningar ger!Till och med fängelseinterner av alla de graders brottslighet vill framställa sig som proletärer med knutna näven mot uppvaktande massmedia.Få verkliga arbetare torde önska sig denna sortens förespråkare.Marxismens starkaste vapen är klasskamp dvs hat och avund mellan de olika samhällsskikten.

Nordiska Rikspartiet hävdar tesen:I ett samhälle är alla som tjänar framåt


skridandet arbetare,de som tjänar en osund utveckling icke-arbetare. Av friska människor i arbetsför ålder existerar endast två kategorier:DE ARBETANDE,oavsett om arbetet till övervägande del utföres med hjärnan eller med händerna samhällsbevarande,skapande,sociala...och DE ICKE ARBETANDE nedrivande,snyltande,asociala,kriminella...

I den nationalsocialistiska statens klasslösa samhälle tillämpas endast detta rättesnöre vid värdering av medborgarna!I det Nordiska Rikspartisamhälle vi arbetar för kommer den anställdes trygghet att vida överbrygga demokratins otrygghet.I dagens samhälle är arbetaren av hjärna och hand ett godtyckligt objekt åt stats eller privatkapitalismen.Mängder med företag och industrier har i vårt land upphört med driften och flyttat till utlandet enbart för att där är arbetskraften billigare.Mångdubbelt fler företag,stora som små,har rationaliserats.D v s genom dataanläggningar ersatt och "friställt" arbetskraft.

Kort sagt:genom sniken vinningslystnad och avsaknad av omtankar för folkbröderna,har under tal om ofrånkomlig utveckling och "tidens krav" tusendetals arbetare årligen årligen ställts arbetslösa av stats och privat företag.En "utveckling" som tvingat arbetare norrifrån till tätorter söderut. Tvingat familjer att lämna hem och hemorter,där de i generationer vuxit upp och känt sig rotade.Ödesamhällena både i Norrland och annorstädes visar med skrämmande verklighet vad denna s k demokratiska "utveckling" betyder och innebär.

NORDISKA RIKSPARTIET är varken för eller emot teknisk utveckling eller ansvariga företagares bestämmanderätt över driften-så länge den tekniska


utvecklingen och bestämmanderätten inte krossar anställdas trygghet i tillvaron!Inget företag må därför tillåtas rationalisera,om rationaliseringen företas endast för att inskränka på antalet anställda. Inget företag må tillåtas flytta till utlandet blott för att därigenom finna billigare arbetskraft och därigenom högre vinster åt ägarna.Företagare som så grovt visar avsaknad av folkgemenskap skall mötas med nationalisering av företaget.Det nuvarande demokratiska samhället innebär ofta strävan efter oförtjänta förmåner.Bestämmanderätt utan motsvarande ansvar. Materiell fördel utan motsvarande arbetsprestation.Inflytande utan mot svarande sakkunskap.Rättigheter utan motsvarande förpliktelser.

Absolut förkastligt och skadligt är det,när ett otal ämbeten,ledamotskap i kommittéer o s v samlas i några få ofta medelmåttiga eller inkompetenta partifunktionärers händer.Eller genom arv inom familjen.När vi mäta individen med arbetet som måttstock,innebär detta,att vi endast erkänna den gradskillnad,som kan förefinnas mellan olika positiva insatser,som ytterst tjäna hela folket.Det är alltså individens intellektuella eller fysiska arbetsinsats icke börd,förmögenhet eller förbindelser,som skall vara avgörande för den enskildes samhällsställning.

7 Jordbruket som modernäring

Materialismens maktsträvare inrikta sig på att dämma upp det livsviktiga krafttillflöde,som den bosatta jordbruksbefolkningen utgör i det nationella kultursamhället och varförutan detta inte äger någon möjlighet att fortbestå. Makthavarnas strävan går ut på att överföra jordens brukare från deras naturliga miljö på landet till massamhällen,där betingelserna för naturlig livsföring och sund utveckling av personligheten saknas,varför de förvandlas


till rotlösa arbetsslavar i av kapitalmakten kontrollerade företag. så spolieras den livsviktiga reservoar av friskt blod,som utgör grunden för ett nationellt framåtskridande och kulturell blomstring. Det vedertagna argumentet,att vi köper livsmedel billigare utifrån är falskt i det skorrar oöverstämmande med skrien om världssvälten.Om världs svälten skall övervinnas,måste naturligtvis den lokala målsättningen vara, att varje land sköter sin försörjning av jordbruksprodukter och inte lägger odlad mark för fäfot.Dessutom är importerad jordbruksprodukt inte av samma art som den inhemska produktionen vuxen på nordisk jord och bearbetad enligt nordbos livsbetingelser,lagar och förrättningar.Många svårartade epidemier har haft sitt upphov ur importerad föda.Jordbruket skall vara landets modernäring.För hela jordbruksnäringens planmässiga ordnande sammanföres dess fackliga organisationer till en enhetlig rikskorporation.

Jordbruket skall skyddas mot spekulation genom stiftande av en arvegårds lag,vilken återskänker bönderna deras urgamla självständiga ställning samt tryggar deras äganderätt till gård och grund och bibehållandet av jorden i släktens ägo.Dock skall regeln "den som brukar jorden är också dess beslutande förvaltare" ges stor betydelse,så att arrendatorer inte godtyckligt kan ställas under jordägarens nykfullhet.I dagens Sverige finns mängder av driftiga arrendatorer vars vardag innebär lång pina på grund av jordägares okränkbara godtycke.Bönderna skall i Nordiska Riksparti-staten göras oberoende av privatkapitalet genom av staten beviljade jordbrukslån med låg ränta.I anslutning till kreditförhållandenas ordnande skall jord brukets skuldbördor nedskrivas och låga jordvärden fastställas. Ett väl avvägt bytesförhållande mellan jordbruket och andra näringar införas.Landets egna jordbruksprodukter med av staten garanterade fasta priser skola lämnas företräde på den inhemska marknaden,vilken innebär


skydd mot utländsk konkurrens och internationella prisväxlingar. Detsamma skall gälla fruktodlare och handelsträdgårdsnäringen. För att förhindra att bönderna görs livegna under staten,skall kollektivisering efter utländskt mönster med all kraft bekämpas.

Nya jordbruk av tillräcklig storlek skall skapas genom upplåtelse av orörd eller vanhävdad mark samt styckning av härtill lämpade alltför stora bruksenheter,vilka bevisligen och utan godtagbar orsak inte utnyttjas i sin helhet eller inte brukas rationellt.Industri och bostadsområden på de bästa av jordbruksområden måste i möjligaste mån förhindras.För sådan bebyggelse bjuder vårt land områden,som både i naturskönhet och i samklang med landets resurser är mera lämpade.Nordiska Rikspartiets målsättning är fullständig återuppodling av hela svenska landsbygden och 100% självförsörjning av livsmedel som kunna produceras inom landet. Landsbygdsområden som av den vanstyrande regimen degraderats till glesbygd och avfolkningsområden kommer åter att blomstra upp till levande kulturbygder.I samband härmed underlättas arrendatorers och lantarbetares möjligheter att bli självägande och ofullständiga småbruk kompletteras.

8 Social rätt

Det är statens uppgift att betrygga skäliga utkomstmöjligheter för arbets villiga medborgare.Däremot har staten inga förpliktelser att underhålla den som inte vill arbeta.Den vars verksamhet går ut på att t ex genom ocker eller spekulation tillskansa sig reultatet av andras arbete,utför enligt Nordiska Rikspartiets rättsuppfattning inte något allmännyttigt arbete,utan är en parasit på samhället.En dylik verksamhet betraktas av oss som brottslig likaväl som stöld.Inga arbetsfria inkomster till arbetsföra,som har möjlighet att skaffa sig anställning får således förekomma.Därigenom tryggas högre lön åt de arbetande som slipper skatteadrag av lönen till understöd åt


asociala!Den arbetssamme skall vederbörligen premieras.Sporren till flit skulle annars upphävas och likaså arbetsglädjen och yrkesstoltheten,som intet tvång från statens sida förmår ersätta.För att stimulera samtliga värdeskapande medborgares insatser vill vi ha en rättvisare inkomst fördelning mellan olika näringsgrenar samt arbetsersättning beräknad efter prestation.Samtliga inom företag arbetande skall garanteras representation i ledningen och delaktighet i avkastningen i förhållande till sin arbetsinsats.Lagstadgad arbets och semestertid samt lön bringas i rättvis överensstämmelse med arbetets samhällsnytta,svårighets och hårdhetskrav.Effektiv social försäkring mot arbetslöshet,ålderdom,sjukdom och invaliditet är en självklar medborgerlig rättighet.Vi vill ta till kraftiga för ökad trivsel på arbetsplatserna samt för de anställdas bättre möjligheter att utnyttja fritiden till resor och rekreation.Genom vårt krav på industriell demokrati avser vi att bereda alla inom ett företag arbetande inblick i dess ekonomiska ställning,expansionsmöjligheter och planering,samtidigt som arbetsgivarna kommer i närmare kontakt med de anställdas synpunkter och intressen.I ett samhälle med nationell folkhushållning enligt punkt 4 blir en sådan samverkan självklar och lätt att genomföra. Delaktighet i företagets vinst,vid sidan om den avtalsenliga grundlönen, skapar arbetsvilja och intressegemenskap.Ekonomisk och adminstrativ delaktighet medför givetvis solidariskt ansvar gentemot företaget. Ackordhetsen skall bort från arbetslivet.

9 Kvinnorätt

Hemarbetets rikskorporation skall upprättas,omfattande husmödrar och övriga inom hemmen sysselsatta personer,för ordnande av hithörande sociala angelägenheter.Hemarbetet skall ytterliggare rationaliseras,särskilt


på landsbygden.Husmödrarnas semester skall ordnas bl a genom kvinnlig samhällstjänsteplikt(se punkt 13).Effektiv hushållsutbildning för all kvinnlig ungdom skall införas.De kommunala hemhjälpscentralernas uppgift är att hjälpa sjuka eller barnrika familjer,men får inte missbrukas av arbetsskygga med självförvållade svårigheter.Kvinnans naturliga uppgift fullbordas i hemmet som maka och mor.Hon skall dock ha tillträde till arbetsmarknaden på alla områden.Dock bör gifta kvinnor på olika sätt uppmuntras att ägna sig åt hem och familj.Mödrar bör på sin höjd inneha halvdagstjänst för att på tillfredsställande sätt kunna ägna sig åt barnens uppfostran och därmed motverka demoralisering av det uppväxande släktet.Lönen för kvinnor och män skall vara lika för samma arbetsprestation och utökas med statliga familjetillägg.För hemmafruar med minderåriga barn skall hemmafrulön utgå i likhet med barnbidrag.Nordiska Rikspartiet fordrar utökad kvinnlig representation i de offentliga styrelser och nämder ,inom vilkas verksamhets områden kvinnorna besitta speciell sakkunskap.

Det kvinnliga inslaget i våra statliga och kommunala representationer är alltjämt för litet jämfört med kvinnornas stora insatser och betydelse i samhället.I det korporativa systemet kommer kvinnorna att tala för sina speciella yrken och intressen,i stället för som tidigare,för diverse partier,vilket medför att deras riksdagsgrupp får större betydelse. Det gäller således framför allt att underlätta kvinnans främsta uppgift, samtidigt som arbetet i hemmet värdesättes i långt högre grad än hittills. I synnerhet är det en social livsfråga av första,att husmödrar på landet får hjälp och stöd i sin viktiga gärning.Det demokratiska slagordet om likställighet har resulterat i att den forna ridderligheten gentemot kvinnor försvunnit.Kvinnofriden skall säkras genom skärpta lagar,som utgöra effektivt skydd mot övergrepp och dålig behandling.


I abortfrågan vill Nordiska Rikspartiet frigöra kvinnan från den fruktansvärda belastning nuvarande samhälle ålagt henne.Det vill säga kvinnans rätt att ensam bestämma om abort.Abort skall tillåtas då moderns liv är i fara,efter våldtäkt eller där fostret befaras missbildat.

10 Nordisk kultur

Det nordiska sinnelaget karaktäriseras av en offervillig idealism och en ljus och kamp glad tro.Detta sinnelag har nu förgiftats av internationalistiska irrläror,som kommit folket att glömma vår historia och våra ärvda traditioner.Ett folk som vanhedrar sina förfäder och som inte hyser aktning för sitt förgångna i alla dess stadier,med dess stora personligheter,ringaktar sig självt och förtjänar ingen framtid.Därför måste en nordisk kulturförnyelse genomföras.En rent nordisk livsinställning och moralupp fattning skall prägla kulturliv och folkbildningsarbete.Familjeanda och hemkultur måste främjas.Tidningspress,radio,tv,film,teater och förlagsverksamhet skall i ökad omfattning ställas i sanningens och den nationella pånyttfödelsens tjänst.Det vill säga raka motsatsen till dagens marxistiska indoktrinering i lögnens och historieförfalsk ningens tjänst.Konsten skall ha sin förankring i folket.Avarter och snusk som falskeligen benämnes konst skall förbjudas.Hembygdsvård,fornkunskap och fornminnes forskning måste kraftigt stödjas och landsskapstanken ställas i kulturpolitikens medel punkt.Den vetenskapliga forskningen och det andliga livet över huvud taget måste vara oavhängiga finansiella intressen.Vetenskapsmännen skall vara medvetna om sitt ansvar inför nationen och naturen.Det är självklart,att dessa företeelser inte får utgöra maskering för samhälls och moralupplösasande krafter.De skall istället utgöra medel till vårt folks förädling och sunda utveckling.


11 Nordisk rätt

Rättsuppfattningen kan sägas vara ett uttryck för ett folks egenart.Rätt skall därför inte importeras,vilket tyvärr länge varit fallet i Norden,som alltmer avlägsnat sig från det gamla nordiska lagssamhällets grundsatser.En sund jämvikt mellan friheten och rätten,innebärande en sk lagbunden frihet,har alltid utgjort grunden för nordisk kultur.På detta nordiska rättsmedvetande skall rättsordningen bygga,vilket den gjorde under landsskapslagarnas tid.I den liberalistisk-marxistiska staten har det urgamla nordiska rättsbegreppet avtrubbats.Många främmande skott ha ympats in på den nordiska rättsordningens gamla stam.De ha kommit från romersk och katolsk rätt och införts genom liberalism och marxism.Dit hör principen att schackra med ekonomiska värden.Dit hör också den juridiska formalismen,majoritetsväldets idé och klemandet med allt som är osunt och snedvridet.För att vårt land skall bli en rättsstat måste en genomgripande revidering av lagstifningen äga rum.Allt främmande gods måste bort.I dess ställe måste heder och moral åter inta sin plats i den nordiska rättsordningens högsäte.Frihetsstraff bör mera få karraktär av en såväl fysisk som psykiskt härdande fostran,som även fyller uppgiften att skydda alla medborgare inom folk gemenskapens ram,än som straff i egentlig mening.Bort med de stora betong monstren till fängelser,som byggs för miljonbelopp av skattebetalarnas pengar och ersätt dem med arbetsläger istället.Där ska den som begått brott utbildas och arbeta varigenom även ges möjlighet till betalningar av ådömt skadestånd.Avtjänat straff skall strykas ur vederbörandes papper och inte som nu följa personen livet ut.

Lagen måste klarare och tydligare ta sikte på brottslighetens orsaker,framför allt på den moralupplösande propagandan som bedrivs i landet.Brottslighet skall förebyggas genom moralhöjande åtgärder och straffsatsernas skärpning för till exempel narkotika handel samt skärpta kontroller av invandringen.Rättssäkerheten skall tryggas genom dom stolornas oavhängighet.Vaksamheten skärpas mot organisationer av övernationell, anonym och ickenordisk karaktär.Polisen ges klarare och ökade befogenheter. Landsförädisk och försvarsfientlig verksamhet och propaganda förbjudas.


12 Nordisk tro

Intet kulturfolk har existerat utan någon religion.Den religiösa människan har alltid funnit den största harmonin i livet i de gudomliga krafterna,som hon betraktar som inbegreppet av all harmoni och källan till allt liv.För nordbon har det alltid varit främmande att tjäna det gudomliga genom att iakktaga föreskrifterna i stelnade dogmer eller genom att mekaniskt deltaga i meningslösa kyrkliga cermonier.Nordbon har erkänt sin religion genom hjärtats renhet och sanning,genom att leva i inre gemenskap med skapelsens konstruktiva krafter,genom att förtrusta på en förnuftig,god och fostrande mening med livet,genom att tro på en ständigt fortlöpande uppenbarelse av gudomliga krafter i naturen,i de eviga lagarna för livet och utvecklingen samt framför allt i goda människors ädla tankar och ljusa skaparkraft.I den nordiska frihetsandan har också alltid legat ett behov att aktivt ingripa i kampen mellan goda och onda krafter,mellan rättvisa och orättvisa.För nordbon har det varit naturligt att tro på en god Gud,inte på en grym,straffande och partisk stamgud,på andens makt över materian,på det godas och rättvisans seger och på människans förmåga att personligen påverka kulturen, samhällsutvecklingen och det historiska skeendet i god och förnuftig riktning,på kroppens och själens samklang samt att det är brott mot naturens ordning och livets lagar att undergräva själens renhet och kroppens hälsa.Idealistisk livsuppfattning har således utgjort kärnan i nordisk religiös grundsyn.Nordisk fromhet har ofta utmynnat i en strävan att gestalta livet till en gudsgemenskap.Under de sista hundra åren har i vårt land religionen förträngts ur människornas sinnen.Religionen och prästerskapet blev i mycket ett verktyg för de rikas förtryck av de fattiga.Religionen sådde själv därigenom den skörd som heter allmän moralförflackning och ökande brottslighet.

Religionen har icke ersatts av någon gudsförnekande åskådning,utan av en förslappande likgiltighet för religiösa spörsmål,en likgiltighet som också satt sina spår i det rådande kulturförfallet och sedeslösheten.Prästerskapet tror sig kunna bemöta denna urartning


genom att dansa med.Tillåta jazz och annan pop i kyrkorna.Genom att uppträda "popigt" i allmänhet och ge efter i synnerhet.I stället krävs ett strikt och förebildslikt leverne av ordning och fasta normer.Den nationalsocialistiska ideologin är oförenlig med likgiltighet på det religiösa området.Vi anse,att var och en bör ha en rätt att fritt bekänna sin uppfattning i andliga frågor,samt avvisa varje form av otillbörlig påverkan, tvång eller trångbröstad fanatism.Varje ärlig övertygelse förtjänar aktning,varje religiös känsla fodrar hänsyn.Däremot vända vi oss skarpt emot all politiserande religion,som ofta leder till träldom under kyrklig maktfullkomlighet,samt emot affärs drivande och sedeslösa kvasireligiösa "väckelrörelser"vilka profitera på människors religiösa ärliga sökande.Vi har heller ingen förståelse för ljusskygg eller livsförnekande religion,ej heller för väsensfrämmande materialistisk lagreligion.Vi vänder oss mot emot utvaldhetsdogmer,ökenmyter och berättelser om undergång och eviga helvetesstraff. Solkorset-nationalsocialismens symbol symboliserar ljus och liv,motsatsen till "dödbens kult och murken munklegend".

13 Ungdomsrörelse och samhällstjänst

För att råda bot på den tilltagande ungdomsbrottsligheten,alkoholmissbruket, narkotikamissbruket,det moraliska förfallet,apati och olustkänslor för framtiden måste ungdomen under fritiden sysselsättas med ideell och karaktärsdanande verksamhet samt sådan form av sport och friluftsliv,som bringar ungdomen kontakt med naturen. Återväcker pionjärandan,tron på framtiden och dådkraften.Verksamheten skall handhas av en riksomfattande ungdomsorganisation.

Vår ärorika historia och våra stolta nordiska traditioner skall levandegöras samt europeisk konst,musik och folkdans understödjas.Personlighetsutplånande kollektivism och karaktärsnedbrytande s k "fri uppfostran" måste ersättas med fostran till rakryggade och ansvarsmedvetna medborgare.Såsom förebild uppställa vi devisen:


HÄLSA,KARAKTÄR,SKÖNHET!

Skolundervisningen skall vara kostnadsfri och grundas på karaktärsdaning med ökat utrymme för fysisk fostran.Effektiv utbyggnad av yrkesskoleväsendet genomföras. Inget skoltvång efter 7:e skolåret skall förekomma."Överliggarmentalitet" på hög stadierna skall motverkas.Anslag skall tilldelas begåvade elever,konstnärer,författare, vetenskapsmän och duktigt yrkesfolk.

Nordiska Rikspartiet vill tillvarataga det nordiska arvet på alla områden och kämpa för en sund moralisk utveckling,vilket i första hand innebär strävanden att rädda ungdomen från den nu pågående liberalmarxisistiska moralupplösningen.Redan i hemmet och skolan måste de unga danas till ansvars och fosterlandsmedvetna,nordiskt tänkande män och kvinnor.Uppfostran till hederliga och karaktärsfasta människor skall för vårt lands skolväsende bli en lika viktig uppgift som inlärandet av fakta. Under en obligatorisk samhällstjänst för kvinnor och män fostras det uppväxande släktet till offervilja,pliktmedvetande,hederlighet,trohet och ansvar.I samhällstjänsten utplånas de motsättningar,som ligger till grunden för den s k klasskampen. Ungdomen lär sig att ställa arbetet i en högre gemenskap,varigenom livet får ett människovärdigt innehåll.Det skall inskärpas hos de uppväxande generationerna,att de inte endast har rättigheter utan också skyldigheter till arbete i folkgemenskapen. Detta osjälviska,karaktärsdanande arbete i ungdomsrörelse och samhällstjänst som Nordiska Rikspartiet vill genomföra är värdefullare än någon moralisk upprustning. Det förädlar ungdomen,förebygger moralförfall och brottslighet samt stärker känslan för kamratskap.

14 Hälso och naturvård

Den moderna människans onaturliga livsföring har haft många skadliga verkningar, vilket klart framgår av statistiken över civilisationssjukdomar.Utan tvivel beror en stor


del av dessa sjukdomar på det naturvidriga livet i de luftförpestade stenöknar,som moderna städer utgöra.Därtill kommer,att människan i många fall livnär sig på förkonstlad,färgad,blekt,konserverad och kemikaliepreparerad förda,samt dricker vatten förorenat genom utsläpp och gödslingar,som tränger ned i grundvattnet. Samtidigt stimulerar folk sig med allehanda njutningsgifter och proppar i sig pulver och tabletter mot de krämpor,som i grunden är följder av denna felaktiga livsföring. Vi vill en väsentligt ökad forskning på livsföringens område,syftande till undanröjande av den dåliga folkhälsans orsaker.Näringsfysiologisk forskning bör bedrivas i samarbete med naturläkekonst och hälsofrämjande organisationer.Nordiska Rikspartiet vill främja en enkel och sund,på naturens ordning baserad livsföring.Andra orovväckande brott mot denna naturens ordning är;förgiftandet av luften genom radioaktivt avfall,fabriks rök,avgaser från oljeledningsanläggningar och bilar m fl den såväl kemiska som bakterielogiska föroeningen av vattnen genom flod och sjöregleringar;överavverkning av skog,vilket genom ofördelaktig inverkan skadar återväxten,klimatet och jordens beskaffenhet.Genom starka gifter mot ogräs och "skadedjur" åstakommer ödeläggande förändring av humusens (matjordens)naturliga balans,som i sin tur utgör betingelse för värdefulla bakterier och andra mikroorganismer.För naturens ordning så viktiga varelser som bin,maskar,och vissa fågelarter duka under genom konstgödda och gift besprutade jordbruksprodukter. De "skadevarelser"som besprutningen vänder sig emot blir ofta efter en tid immuna mot giftet och istället dör de naturliga bekämpningsvarelserna ut,vilka livnära sig på skadeinsekterna,sorkar,möss mm. Giftbesprutning av växtlighet och giftutsläpp i vattendragen återverkar alltså med sjuk domar både för människor,djur,fåglar och fisk.Allt detta i förening med ett hälso vådligt av jäkt uppdrivet livstempo,tillvarons oro,buller och larm samt fritiden tillbringad under förslappande stillasittande i bilar,på mopeden och framför TV:n, har skapat stora problem,som en klok statsledning måste ägna sitt intresse. Nordiska Rikspartiet hävdar som högsta mål det romerska mottot för fullkomlig psykisk och fysisk hälsa EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP.


Den medicinska forskningen har uppnått mycket imponerande resultat.Likväl bör den medicinska utbildningen i högre grad än hitills inriktas på studiet av den sunda människan och betingelserna för hennes hälsa,då sjukdomar ofta äro följder av livsföringsfel.Läkarens viktigaste uppgift bör vara att förebygga sjukdomar;i andra hand kommer botandet av sjukdomar.Naturen som är den bästa läromästaren,grundar sig på harmoni och balans.Onatur straffar sig på ena eller andra sättet.

15 Social välfärd

Den socialpolitiska ordningen i vårt land är i mycket hämtad från den national socialistiska ideologin så som den genomfördes i 1930-talets Tyskland.Vi avser då de sociala vinningarna som heter barnbidrag,mödravård,folkpensioner,ATP en form av den nationalsocialistiska lagen om delaktighet i företagens vinst åt de anställda,sjuk bidrag,fri tandvård mm.De sociala programmen inom marxismen,är således gods som hämtats från den nationalsocialistiska ideologi Nordiska Rikspartiet företräder och vi har därför självklart inga planer på att krossa dessa vinningar.Tvärtom vill vi utöka den sociala tryggheten till vidare åtgärder åt behövande i vårt samhälle. Däremot vänder vi oss mot missriktad socialpolitik.Ett otal,i många fall inkompetenta och omdömeslösa socialkuratorer har således totalt missförstått den sociala politikens egentliga uppgifter,vilket medfört att de skötsamma,laglydiga och ansvarskännande medborgarnas surt förvärvade inkomster rundhänt utdelas till allsköns asocialt slödder.

Understödstagarpolitiken har givits allt större utbredning.Arbetsvägrare,alkoholister, narkomaner,ligister,lösdrivare,asociala invandrare,prostituerade,förbrytare...ägnas den ömmaste omvårdnad,medans många som oförskyllt kommit i nöd och fattigdom tvingas tvingas tyst och tålmodigt bära sitt lidande utan att samhället har "paragrafer" för åtgärder.Demokratin synes i första hand kräva stöd och hjälp åt de samhällsskadliga,ansvarslösa och invandrade icke nordborna.Nordiska Rikspartiet ställer som oeftergivligt krav,att hela socialpolitiken(de arbetandes egna inbetalningar till


staten)skall grundas på trygghetskraven åt de behövande medborgarna och inte bli en källa att ösa ur för de arbetsskygga och asociala. De asociala skall behandlas med arbetsuppgifter.Hjälp skall givas åt psykiskt eller fysiskt arbetsoförmögna medborgarna.

ALL HJÄLP ÅT DE SOM VILL ARBETA,MEN INTE KAN! INGEN HJÄLP ÅT DEM SOM KAN ARBETA,MEN INTE VILL!

De inbesparade socialutgifterna ska gå till höjda folkpensioner,barnbidrag,stipenier och liknande trygghetsåtgärder åt vårt folk av alla åldrar och båda könen.

16 Kamp mot djurplågeriet

Många,som i liberalismens,demokratins och humanitetens namn kräver ökad respekt för omvårdnaden om människor,glömmer ofta,att också djuren är levande varelser,som vi är skyldiga att ge ömhet och vård.Naturens majestät borde ingiva oss vördnad inför allt levande.Nordiska Rikspartiet kräver strängare lagar mot djurplågeri.Dessa ska även utsträckas till att omfatta det i vetenskapens hägn förekommanande djurplågeriet. Ingen stat kan göra anspråk på benämningen kulturstat,så länge den inte i lag förbjuder p l å g s a m m a djurförsök.De alltför ofta,genom bedrägliga slutsatser från djur till människa,på villovägar ledande djurexperimentella försöken skall ställas under offentlig kontroll och insyn.Tyvärr är allmänheten inbillad att djurförsöken i grunden enbart innebär,att läkararna provar på djuren de sprutor av olika slag,som man först därefter vågar ge människor injektion utav.Så "snälla" är emelertid inte djurförsöken.De flesta djurförsöken,världen över,går istället ut på att få fram bekämpningsmedel,som i krig kan användas som dödande insatser över fiender.Nervgas och liknande. Hundratusentals andra djurförsök är meningslösa,grymma och vansinniga.Som exempelvis inplantera ett valphuvud på en vuxen hunds halskota och uppvisa detta som ett vetenskapligt experiment.En hund med två huvuden.

Vid tillfällen i läkevärlden då tilltro satts kring djurförsöken som välgörande för människan har resultaten blivit ödesdigra.Låt oss som exempel nämna neurosedynet. Neurosedynet förklarades ofarligt,garanterat ofarligt med hänvisning till gjorda djurförsök.Det gavs alltså till gravida kvinnor.Resultatet visade sig med de så


fruktansvärt missbildade barnen.Mer skrämmande bevis för djurförsökens farlighet torde inte behövas.Den vetenskapliga forskningen skall tilldelas erfordliga medel för att söka effektiva metoder att bevara hälsan eller återvinna den,då den gått förlorad. Nordiska Rikspartiet har all respekt och aktning för vårt lands skickliga läkare både på medicinens och kirurgins område och dessa våra skickliga yrkesmän skall icke misskrediteras av fåfäng grym och onödig laglig djurförsöksverksamhet. Nordiska Rikspartiet vill göra människan sundare genom att påbjuda naturlig livsföring och bekämpa missbruk all slags stimulansmedel,nikotin,alkohol,narkotika m.m. När dessa regler finns kan inte heller utövarna åberopa en mängd sjukdomar till skäl för sina djurförsök.

17 Starkt folkförsvar

Att vara nationellt sinnad innebär att vara beredd att med liv och blod försvara folk och fädernesland mot inkräktare,att av självbevarelsevilja motsätta sig en samhälls och världsutveckling med nationell självuppgivelse och raskaos som mål.Det är att inte vilja pressas in i en internationalistisk smältdegelprocess och en världsstat,som förhindrar nationellt präglad kultursträvan.Det innebär att i fosterjorden se sin egen och sitt folks omistliga mark,som ingen äger att kränka.Vår försvarsmakts främsta uppgift är att tjäna som fredsvärn.Därför tar vi bestämt avstånd från varje försök av ansvarslösa krafter att hetsa vårt folk in i ett krig,varför vi understödjer alla strävanden,som syftar till att skapa förståelse och samarbetsvilja bland folken.Lika bestämt tar vi avstånd från landsförädisk propaganda,självuppgivelse och ansvarslös pacifism.Sabotage mot försvaret och marxistisk propaganda som vill förmå vårt folk att på förhand uppgiva varje tanke på motstånd såsom varande utsiktslöst eller söker invagga folket i en omotiverad säkerhetskänsla,att vårt land kommer att förskonas även från nästa krig. NORDISKA RIKSPARTIET kräver,att våra soldater utrustas med medernast tänkbara vapen.Ett strategiskt försvar skall uppställas med tonvikt på flyg och robotvapen vid sidan av konventionella vapen.Vi anse det oförsvarligt och rent av brottsligt att begära,att vår försvarsmakt i ett givet läge skall försvara landet enbart med konventionella vapen mot fiender utrustade med vätebomber.


Vi vill också att vår försvarsutbildning lägger stor vikt vid utbildande av gerillakrig föring och att även kvinnorna utbildas att hantera vapen.

Starkt medvetna om kärnvapnens fruktansvärda verkningar,som även för kommande släktled kunna få oöverskådliga,förödande konsekvenser,kommer vi dock på allt sätt att medverka till ett TOTALFÖRBUD I HELA VÄRLDEN mot dessa vapen.Att vårt land för närvarande skulle avstå från berörda försvarsmöjligheter vore dock liktydligt med självuppgivelse.Det åligger stormakterna i första hand att inleda avrustningen. Förutom att vara välutrustad måste krigsmakten också vara välorganiserad och effektiv samt grundad på allmän värnplikt.Vapenindustrierna skall ställas under statlig kontroll. Civilförsvaret och det ekonomiska försvaret skall hållas aktionsberedda även i fredstid. Frivilligt,av staten kontrollerat försvarsarbete skall kraftigt stödjas,och självupp givelseandan och hetspropagandan mot försvaret med kraft bemötas.Genom psykologisk skolning måste alltid hos soldaterna upprätthållas en moralisk försvars beredskap,god soldatanda och disciplin.Folket måste lära sig att respektera soldaten och inse hans stora betydelse.Den dag kan åter komma,då hela folkets öde ligger i soldaternas händer.

GUD OCH SOLDATER VÖRDA VI NÄR I TIDER AV FARA STÅ OSS BI,

NÄR FARAN ÄR BORTA OCH FYLLDA BLI FATEN, DÅ GLÖMMA VI GUD FÖRKASTA SOLDATEN.

18 Europeiskt statsförbund

Vi fodra en målmedveten,på historisk tradition och folkgemenskap grundad utrikes politik.Norden skall vara oberoende av alla stormaktsblock med imperialistisk målsättning.Nordens folk skall samlas i ett nordiskt statsförsbund för tillvaratagande


av gemensamma politiska,ekonomiska och kulturella intressen.En gemensam försvars makt,armé,flotta och flyg.Som sådan NORDISK STAT vill vi närma oss ett europeiskt statsförbund,ej att förväxla med EU,vars egentliga målsättning är att göra klyftan bredare mellan det konstlade Öst och Västeuropa.Det europeiska statsförbundet skall bygga på gemensamma kulturintressen.De primära målen skall vara:Avskaffandet av inbördes tullar,införandet av gemensam marknad,valuta,världspolitik,gemensamt försvar och trafiksystem;intimt samarbete inom ekonomi,rättsväsende,forskning, kulturellt verksamhet e tc.I ett europeiskt statsförbund skall varje folk ha full frihet till egen livsgestaltning och utveckling i överensstämmelse med sin egenart och inom ramen för folkgemenskapen.När vi hävda alla alla folks rätt till särpräglad utveckling och ta avstånd från imperialism och annan obehörig inblandning i andra folks angelägenheter,är detta liktydligt med att vi vill sträva efter att upprätthålla vänskapliga förbindelser med med alla nationellt sinnade folk,oavsett ras eller kulturellt utvecklingsstadium.Mot den marxistiska parollen "Proletärer i alla länder förena er" ställer vi parollen "Nationalsocialister i alla länder ena er och kämpa gemensamt".

Då vårt förnyelseprogram innebär stora uppgifter inom vårt eget Norden,och då Norden aldrig exploaterat kolonialfolk,känner vi oss inte förpliktade att understödja utvecklingsländer med åtagande som mer än väl behövs hos egna nordiska folk.

I solkorsets tecken-för en ny Nord

NORDISKA RIKSPARTIET företräder varken höger eller vänsterbetonade uppfattningar utan vill i stället övervinna den folkförödande klasskampen. Vi vill inte endast väcka folket till medvetande om de brister,som råder bakom marxismens finputsade fasader,utan också i sanningens och rättvisans namn visa det vägen till livsglädje,trygghet och oberoende. Den på fädernegrund uppbygga nationella kulturen,generationers verk och ett oersättligt arv av andliga och materilla värden,som av gångna släkten bevarats


och vårdats som en nationella värden,som av gångna släkten bevarats och vårdats som en nationell helgedom,hotats med fullständig förintelse.Vårt folk har slagits med blindhet och under falska förespeglingar letts bort mot en väg ledande till kulturell,raslig och nationell undergång.

Det är vår plikt att förvalta vårt fädernesarv så,att vi med heder kunna bestå inför historiens domslut.Den nordiska frihetskampen föres av Nordiska Rikspartiet mot de lömska och ljusskygga krafter,som i det fördolda driva sitt spel,syftande till att förgöra land och folk.Nordbons böjelse för personlig makt,inbördes strid och avund har alltid varit folkfiendens starkaste vapen,varförutan denne vore maktlös. Nordiska Rikspartiets uppgift är att samordna de nationella krafterna och övervinna en stark motståndare.Genom en allmän politisk väckelse vill vi skapa en enad nordisk front mot de oförsonliga fienderna till alla fria nationalstater,vilka är ämnade att försvinna i världsstatens raskonglomerat.Nordiska Rikspartiet säger nej till världsstaten ,vare sig den utformas enligt den politiska zionismens planer eller enligt det marxistiska manifestet,såsom ett frimureriskt världsbrödraskap av enrastyp eller såsom katolsk världskyrkostat.När vårt program genomförts,frihet,trygghet och rätt råda,ha de onordiska krafterna förlorat sitt grepp om folket,klasskampen avskaffas och en kulturell pånyttfödelse uppnåtts.

Nordiska Rikspartiet är icke ett självändamål,ej heller något parlamentariskt parti i vanlig mening utan en kamprörelse för de samhällsbevarande pliktmedvetna och offervilliga krafter,som fylkat sig kring en viljestark ledning för att befria de nordiska folken från förnedring och vanmakt,modlöset och sedeslöshet,en socialt rättvis och ekonomisk sund folkgemenskap.Stormklockan ljuder,manande till samling kring solkorsfanan.Alla samhällsbevarande krafter är förpliktade att sluta upp i kampen för nordens bevarande i ett enat Norden.

HANDLINGDKRAFT-ENDRÄKT OFFERVILJA

Profile for Fredrik Almroth

Nordiska rikspartiet partiprogram 1972  

Nordiska rikspartiet partiprogram 1972  

Advertisement