__MAIN_TEXT__

Page 1

" BESTALLNINGS SEDEL

aEVARA SVERIGE SVENSKT , Box 60015, 10401 stockholm 60

..

Pg. 8181 70-3.

'


BESTXLLNINGSSEDEL NR

FLYGBLAD

PRIS

F3

Bryr du dig om ditt land7 .••.••.••••••••••••••.••••..•••••••••••

35:-/100 ex

IIR

AFFISCHER

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Utan Svenskar stannar Sverige .••••.•••• A3 •.•••••••••••••.•....•. Svensk ungdom - Sveriges framtid •••••.• A3 •••.••••••••••..•••••.• Bevara Sverige Svenskt - sj~lvk1art! •••A3 ••.•••.••.•.••..•.••••. Stod svenska barnfami1jer •••••••••••••. A3 •••••••••••••••.••••••. Svensk ungdom krossar knarket •••••••••• A3 ••••••.••.•••••.•••••.. Nationell Soli daritet ••••••••••••...•.. A3 ••.•.••••••••••.••••••. Ror inte mitt 1and ••••••.••••••••.••.•. A3 •••••••••.••••••••.•••.

40:-/30 40:-/30 40:-/30 40:-/30 40:-/30 40: -/30 40: -/30

NR

KlISTERNXRKfN

PRIS

K 6 k11 K12 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22

Vikingadeka1 (gu1t. bUtt. svart - viny 1p1ast )••••••.•••.•••••.• 5:-/st Svensk ungdom - Sveriges framtid (baksidan fuktas) •••••••••••••• 25:-/100 Bevara Sverige Svenskt (baksidan fuktas) •••••••••••••••.•••••••• 25:-/100 Bevara Sverige Svenskt (bi1d pi viking) (baksidan fuktas) •••••.• 25:-/100 Ror inte mitt land (baksidan fuktas) •••••••••••••••••••••••••••• 25:-/100 Svensk f1agga. med text Bevara Sverige svenskt (sj~lvh~ftande) ••25:-/ 50 Ror inte mitt land (gult + blitt) (sj~lvh~ftande) ••••••••••••••. 25:-/ 50 Nationel1 Solidaritet (gu1t + b1itt) (sj~lvhaftande) •••••••••••• 25:-/ 50 Svensk ungdom - Sveriges framtid (gu1t + b1itt) (sj~lvh~ftande).25:-/ 50 BSS (text i krans) (fuktas pi baksidan) ••••••••••••••••••••••••• 25:-/100 Nationell solidaritet (fuktas pi baksidan) •••••••••••••••••••••• 25:-/100 Stoppa invasionen - Bevara Sverige svenskt (fuktas pl baksidan)25:-/100

NR

KllAPPMIOUtEN

M1 M2

Utan svenskar stannar Sverige (gu1 text. b1i botten) ••..•••.•••. 5:-/st Svenska flaggan. rund (gu1t kors pl b1i botten) ••••••••..••••••• 5:-/st

DIVERSE

T1 T2 T3 T4 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

T-Shirt med vikingamotiv. runskrift "Tr~na for Sverige"L.XL ••••• 78:-/st Co 11ogetroj a (samma motiv som ovan) L.XL •••••••••••••••••..••••. 120:-/st EP-skiva med Ultima Th~le "Sverige Sverige foster1and" ••••.•.••. 35:-/st BSS-Program •••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••.••..••.••. 5:-/st Protestbrev ••••••••••••....••..•.•.••••.••••.•.••.••..•.••..•••. 5:-/35 ex 10:-/st Medloparnytt (12 sidor satir) •.••.•...•..•.•..•.....•...•.•.•.•. ProvnlJl1lller Patrioten •••••••••..••••.•.•.•.••••••..••..•••••...•. 10:-/st En bunt utl~ndska tidningar (nationella. varierande kva1itet) ••. 50:-/bunt T-shirt med text "Nationell sol idaritet". gult+blltt (flagga) .•• 7B:-/st .Co11egetroj a (samma motiv som ovan) L. XL ••••••••••••••••••••••. 120:-/st Sveket mot Sverige (16 sidor om invandringen. vir odesfriga) •••. 10:-/st Inb1ick 1, 200 sidor om ras och historia. Informationsh~fte ••••. 140:-/st En ha1vtimme med BSS, BSS Videofilm (VHS 30 mi n) •••.•••.•.•.•.•• 99:-/st

FORMAT

OCH DEKAlER

PRIS ex ex ex ex ex ex ex

ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

PRIS

PRIS

SYERIGE. SYERIGE FOSTERLAND ENGELBREKTSMARSOtEN DU GAJU. DU FRIA FRIDAY EYENING


HR

KASSETTBAND

KB2 KB3 K84 KB5 KB6 KB7 KB8 K89 KB10 KB11 KB12 KB13 KB14 KB15 KB16 KB17

FPU-BSS (Debatt om invandringen) frAn 4 okt 1981 •••.•••....•.• 50:-/st Rolf Petterssons varsta (sanrnandrag ur "tlppet Forum") •.••••••• 50:-/st tlppet Forums basta (sanrnandrag ur Mtlppet Forum" )••••.••••••.•• 50: -1st Sagor for patrioter (sagor berattade i "tlppet Forum") ••......• 50:-/st Engelsk nationa1ism (1arorik information om nationalism) .•••••50:-/st Engelsk nationalism (1addat tal pA stor mote) ••••.•••.••..•..• 50:-/st tlppet Forum vAren 1981 ••••.••••••••••••.....•••••••.••••..••.• 50:-/st tlppet Forum 15 nov 1981 •.•••.•••.••••••.....•..••.•..••.•••••• 50:-Ist tlppet Forum 20+22/dec 1981. .•••••••••••..••.•..•..•..•.....•.• 50:-1st tlppet Forum 30 jan+9 feb 1982 ••••••.•••..••••••••..•..•••..•.• 50:-1st tlppet Forum 21 mars 1982 .••..••••••••••...•.••••.••..••.•.••. ~50:-1st tlppet Forum 20 apri 1 1982 •••.••......••••••.•..••.•..•..•..•.• 50 :-1st tlppet Forum 16 juni 1982 .•••..•.••.•••.••.•..•.••••..••..•.•.• 50:-1st tlppet Forum 28 dec 1982 .••..•••.....•••..••.••.••...•..••.••.. 50:-1st tlppet Forum 7 april 1983 •••••.••.....••••••.•••.••••.•••••.••. 50:-1st tlppet Forum nov 1983 .•.•.••••..••...••.•••.•.•••.••.•.•••••••• 50:-1st

PRIS

_.

-

HR

BUCKER

B2 B3 B4 B5 B6 88 B9 B10

Varfor vi inte kdn 1ita pA massmedia. (Om hetsen mot BSS 1980) 35:-/st Sverige nasta, av C Jol in •••••.••••.•.•..•••.••••••••••••.•.•• 50:-/st Land Du forsingrade, av G Edqu ist •••..•••••..•••.••••••••.•••• 60:-/st Den sjalviske genen, av Richard Dawkins (sociobiologi) •••.•.•• 120:-/st Rasblandningar i Romarriket, av M P Nilsson (stencilhafte) •.•• 25:-/st Camp of the saints, av J Raspail (novell om slutet for de vita 80:-/st Yesterday & Tomorrow, av Rising pres s ••••••••••••..••.••••••.• 70:-/st Towards a new science of man, av R Lenski (citat om raser) ••.•110:-/st

PRIS

UVRIGA SUIFTER

FRI DEBATTI

t he

\ ,POLITICAL SOLDIER

Best.nr 118: Sveket mot Sverige. nr 2 (om hetsen mot svenska patrioter nAgra exempel frAn borjan av 80-talet). 10 KrIst. Best.nr T19: Fri information. debattartiklar av Sffftande slag. 10 KrIst. Best.nr T20; Franska Front National's och engelska National Front's invandrarprogram samt intressant artikel ur L'elements om mAng-rassamhall et (allt pA svenska). 10 KrIst.

Best.nr T16: Information om rasskillnader. Ett mAste for den vetgirige! 15 KrIst.

Best.nr T17: Engelska NF:s mest saljande skrift nu pA svenska. 15 Kr1st.

Alia pr1Ber ar inklusive DnllB och frakt uroer fONtaatt:n1slt att UJ bestaller fir minBt 100 kr. Vid bestallning uroer 100 kr. lllgg till 10 kr fir porto och exped1ering.


I ,,~ c'j'·/Ih·()'hl.'"

all

Syd-Afrika i dag Doikott cllcr samarbcid

Best.nr T22: Texthafte till stora hits av Skrewdriver m fl. band. 15 KrIst.

Best.nr T21: Debattbok om Sydafrika. Nyttig for utrikespolitiskt intresserade. 70 Kr/ex.

Medlemsavgiften ar 75:-/kalenderAr. 50:- FOR STUDERANDE OCH VARNPLmlJa.. Alia avgifter och bidrag skall stallas till vArt postgirokonto, som ar 8(8170-3. EJpostforskott. Endast forskottsinbetalning. Ett informationspaket kostar 20:NR

I

ANTAL

I

PRIS

I

NR

OBSERVERA! Ibland.kan leveranstlderna Vi hoppas Du her overseen de med del.

I

AN fAL

bl. IAnga.

I

PRIS

PREN. HtTRIOTElV (8 nr/80:-)

Profile for Fredrik Almroth

Bevara Sverige Svenskt Beställningssedel  

Bevara Sverige Svenskt Beställningssedel  

Advertisement