Hållbarhetsrapport 2022 - Tillsammans för hållbar arkitektur

Page 1

Tillsammans för hållbar arkitektur

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022
”För oss handlar hållbarhet om att maximera det positiva utfallet.”
Vårt ansvar De Globala målen Hållbar arkitektur Kompetenser / tjänster Fredblad i siffror Projekt: Insektshotell Projekt: Paradisäpplet Projekt: Park Arena Projekt: Skeneskolan 05. 06. 08. 10. 11. 12. 14. 16. 18. Innehåll.

I Träslövs Trädgårdsstad i Varberg utformar vi 30 nya bostadsrätter. Rosenapeln är fördelat på tre huskroppar som alla får en modern arkitektur och ett sobert utseende med en matt mörk träpanel som kröns med solceller.

Vårt ansvar.

Medvetenheten kring hur vi som arkitekter påverkar vår miljö och vårt klimat är ständigt närvarande och vi vill i vår verksamhet ta ansvar och verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle. När vi ser tillbaka är det tydligt att vi sedan starten skapat arkitektur som främjar långsiktigt välbefinnande och drivit utvecklingen inom miljö.

Vi står alla inför samma utmaningar med klimatförändringar, minskade resurser och minskning av biologisk mångfald. Att verka för en god och hållbar miljö och att leda förändring är för oss en självklarhet och något vi tar på allvar. Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar och hjälper våra kunder att lyckas med det helt nödvändiga omställningsarbetet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och har djup kunskap inom området. På Fredblad Arkitekter är det en integrerad del i vår organisation. Det innebär att vi tillsammans har en helhetssyn på miljö och hållbarhet som genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt. Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och produkter i projekten samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning. Vi strävar också alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val.

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och arbetet med att uppnå dessa miljömål innebär bland annat att vi utbildar alla medarbetare och efterlever rutiner som gagnar vår miljö. På så vis kan vi bidra till att uppnå de globala målen och reducera vårt klimatavtryck – allt för att bidra till en hållbar framtid.

Vägen är sällan spikrak men varje år höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete och driver utvecklingen framåt genom att utmana både oss själva och våra kunder.

5

De Globala målen för Fredblad:

God hälsa och välbefinnande

Vi utformar arkitektur med miljöer som är bra för människors hälsa och välbefinnande. För att främja välmående granskar vi material och ämnen och väljer alltid miljöklassade material. Genom simuleringar kan vi säkerställa bra dagsljus, temperatur och mikroklimat såväl inomhus som i utemiljöer. Säkerställa att byggnader och miljöer är bra för människors hälsa och välbefinnande.

Hållbar energi

Vi ska minska energibehovet och öka användningen av förnyelsebar energi. Vi har expertis för att skapa byggnader som är energieffektiva och har lågt klimatavtryck.

Minska energibehovet, skapa byggnader som är energieffektiva och öka användningen av förnyelsebar energi.

Hållbara städer och samhällen

Vi utgår alltid från människors behov och utvecklar nya sätt att involvera olika grupper i våra processer. Vi utforskar olika typer av boendemiljöer/boendeformer och kan ta ett helhetsgrepp kring social miljö och konsekvensanalyser i strategiska utvecklingsplaner. Vi arbetar strukturerat med ekosystemtjänster i stadsplaneringen.

Skapa inkluderande och jämlika samhällen, med trygga miljöer, bostäder för alla och hållbar mobilitet. Skapa tillgång till grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och funktionsnedsatta. Främja sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsdelar och landsbygd. Verka för en deltagandebaserad planering.

6

Hållbar konsumtion och produktion

Vi satsar på cirkulär arkitektur och återbruk. Vi arbetar ständigt med att skapa ökad kunskap om miljö och klimat i ett byggperspektiv. Vår målsättning är att tillvarata befintliga resurser och öka andelen återbruk.

Bidra till ett effektivt nyttjande av naturresurser, minska utsläppen av farliga ämnen och avfall.

Begränsa klimatförändringarna

Vår ambition är att varje år höja ambitionsnivån för vårt miljöarbete och driva utvecklingen framåt genom att utmana både oss själva och våra kunder för att nå klimatmålen. Vi strävar efter att föreskriva produkter med låga utsläpp av växthusgaser samt minska volymen av material med höga utsläpp. Dessutom försöker vi tillvarata befintliga resurser och öka andelen återbruk.

Minska utsläppen av växthusgaser genom energieffektiva byggnader och förnybar energi, välja material med låg klimatpåverkan och stimulera till hållbar mobilitet. Införa klimatåtgärder och klimatanpassning i planeringen, samt öka förmågan till återhämtning.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska skapa byggnader som främjar biologisk mångfald och minskar problem med stora vattenmängder. Vårt arbete ska skapa nytta och ta tillvara på ekosystemtjänster som främjar klimat och miljö genom att bland annat föreskriva gröna tak och behålla befintlig växtlighet på fastigheten. Stärka ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i planeringen.

7

Hållbar arkitektur.

Fredblads miljö- och hållbarhetsarbete tar sin början. Vår miljöpolicy sätter riktningen för vårt miljöarbete och hur vi ska bidra till och skapa hållbar arkitektur som främjar långsiktigt välbefinnande.

Fredblad gestaltar Kvarteret Passaren i Falkenberg, ett miljövänligt trygghetsboende som uppfyller kriteriet för ”Passivhus”.

Fredblad blir certifierade enligt Svensk Miljöbas som är en miljöledningsstandard som bygger på kraven i ISO 14 001.

2013 2015

Projekt Kärnhuset i Hildedal, Göteborg, ett nytt Svanenmärkt flerbostadshus med 50 kvadrat- och klimatsmarta bostäder utformas.

Vi ritar Vildapeln som är ett bostadshus med 54 Svanenmärkta lägenheter i Hildedal, Göteborg.

2014 2016

Kvarteret Grangläntan i Kvillebäcken är ett gediget hantverk, byggt i trä med klassiskt sadeltak klätt med sedum. Byggnaden certifieras Miljöbyggnad Silver.

8
Vår ambition sedan starten 1951 har varit att ligga i framkant och ständigt utveckla och förnya oss själva och vår verksamhet. Vi har summerat de senaste tio åren av hållbar arkitektur.

2017

Trönninge skolan i Varberg är en skola som uppfyller kriteriet för ”Passivhus”. Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Högskolan i HalmstadHus S är en om- och tillbyggnad av Dormers magnifika industrilokaler till en toppmodern högskolemiljö. Byggnaden certifieras Miljöbyggnad Silver.

Kärlekens skola i Halmstad certifieras Miljöbyggnad Silver.

Fredblad blir tilldelade ’Årets Miljöpris 2018’’ av Halmstads Näringsliv.

2018 2021

Vi utvecklar Paradisäpplet - ett nytt klimatsmart bostadskvarter utanför Varberg som både är modernt och hållbart. Paradisäpplet är Hallands högsta flerbostadshus byggda i trästomme.

2019 2022

Vi bygger Sveriges största insektshotell i Mölndal, ett hotell som skapar förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området.

Härlandatjärnskolan står klar. Med sin träfasad, solceller och sedumtak blir byggnaden certifierad Miljöbyggnad Silver.

9
2020
10
/ tjänster. • BREEAM • Leed • Miljöbyggnad • WELL • Svanen • Passivhus • Byggnadsanpassning som ombyggnation, tillbyggnation och re-purposing • Inventering material och möbler • Återbruk material och möbler • Behovsanalys • Verksamhetsutveckling • Idéutveckling och innovation • Lokalstrategi • Lokaloptimering • Kulturvård • Träbyggande • Klimatsmart byggande • Klimatanpassning • Klimatdeklaration • Klimatkalkyl • CO2-beräkning • Livscykelanalys (LCA) • Mobilitetslösningar • Barnkonsekvensanalys • Social konsekvensbeskrivning • Stadskvalitetsanalys • Tillgänglighetssakkunnig • Dialogprocesser, co-design och processledning • Medborgardialoger • Co-creation processer • BIM • Spacemaker Hållbarhetssamordning och certifieringar Cirkulär arkitektur och återbruk Värdeskapande och ekonomisk hållbarhet Klimatneutralitet och energieffektivisering Social hållbarhet Digital hållbarhet
Kompetenser
11 av projekten 2021-22 har solceller 56% Fredblad i siffror. av projekten 2014-22 är Miljöcertifierade hus 2014 2022 10 Antal projekt med träfasad - hela hus Antal projekt med träfasad - komplementbyggnader 15% 11% 15% 15% 14% 23% 44% 15% 22% 23% 15% 43% 25% 25% 15% 50% av projekten 2015-22 har sedum på delar av husen 43% Antal projekt med bärande trästomme 2015-16 2019-20 2016-17 2020-21 2018-19 2021-22 8% 21% 5% 6% 30% 29%

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. I våra projekt fokuserar vi alltid på att välja material med minsta möjliga klimatpåverkan – vi vill minimera miljöpåverkan och öka den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att bland annat föreskriva gröna tak och behålla befintlig växtlighet på fastigheten.

Biologisk mångfald.

Sveriges största fristående insektshotell finns i Mölndal. På det som tidigare var en soptipp i Kikås ligger nu ett hotell som är till för att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

En gång i tiden stod här en soptipp. Nu har vildbin, fåglar, fjärilar och fladdermöss fått husrum i Sveriges största insektshotell. Hotellet som är 60 kvadratmeter ligger intill de odlade ängsmarkerna inne på Kikås avfallsanläggning, en plats som är vald med tanken att omgivningar med närhet till skog och vatten också ska ge kunskap om biologisk mångfald.

”Mångfalden spelar stor roll för mängder av ekosystemfunktioner. Genom att skapa bostäder åt bin, fjärilar och andra insekter kan vi bidra till att minska hotet mot växt- och djurlivet.”

Platsen gränsar till flera skogsområden med höga naturvärden. Alldeles bakom insekthotellet ligger Södra Långvattnet med blandskogar, och Bohusleden går numera genom området.

Trä är det primära materialet som använts, där stommen i byggnaden består av sibirisk lärk och gärdsgårdsstaket. Förutom att trä är en långvarig lösning har det ett lågt klimatavtryck och blir en naturlig plats för djurlivet samtidigt som det smälter in vid platsen och omkringliggande miljön. Tornet är sju meter högt och ger hem åt framför allt fåglar och fladdermöss, medan de mindre 3650 rummen/hålen ger rum åt småinsekter.

Intill hotellet har ett uteklassrum byggts dit skolklasser kan kombinera lärande och utflykt på en och samma plats i naturen. Förhoppningsvis inspirerar det även andra till att bygga egna insektshotell.

13
År: 2019 / Omfattning: 60
/
Beställare: Mölndals stad / Hållbarhet: Biologisk mångfald Kikås insektshotell / Mölndal

Vi har utvecklat ett nytt klimatsmart bostadskvarter utanför

Varberg som både är modernt och hållbart. Paradisäpplet är Hallands högsta flerbostadshus byggda i trästomme.

Trästomme.

Paradisäpplet i bostadsområdet Göingegården utanför Varberg består av två hus om sju våningar uppförda i en massiv träkonstruktion. Husen är robusta och har enkla byggnadskroppar som vilar ryggen mot skogsbacken och möter havet och solen i väster.

Vi har använt miljömärkt trä som material för stommen då de inte bara har ett lågt klimatavtryck, de energieffektiva klimatskalet i husen bidrar till en låg energiförbrukning. Trästommen levererades i planelement från Derome Plusshus fabrik i Kungsbacka, där de har tillverkats i torra och varma lokaler. Det i kombination med ett snabbt och smidigt montage gör att husen inte utsätts för fukt och dåligt väder innan det är tätt. Valet av trä har resulterat i ett betydligt minskat CO2-utsläpp än konventionella byggmaterial. Slutresultatet är en kostnadseffektiv och klimatsmart byggnad med hög kvalitet.

”Det går snabbt att bygga i trä. Det byggdes en våning per dag och taket var på plats dag 5, istället för en våning per vecka som att bygga i betong tar.”

Den arkitektoniska gestaltningen för nybyggnationen harmonierar med de befintliga husens formgivning och material, samtidigt som de nya husen får en stark närvaro och identitet med levande fasader. Fasaderna har gestaltats med få material som är vackra i sig själva och kommer att åldras med värdighet. Mot det ljusgrå teglet står svarta fönster och plåtdetaljer, vilket ger en touch av industriell karaktär. Dessa kraftiga material blandas sedan upp med mer varma toner i träpanelen vid balkonger och terrasser och räcken i kopparmetallic.

I Paradisäpplet finns en mängd olika lägenhetstyper som passar många olika människor och familjesituation och stärker dessutom platsens levande karaktär. Alla lägenheter har hörnläge, sociala ytor och generösa inglasade balkonger eller terrasser, som blir till en förlängning av vardagsrummet utanför lägenhetens väggar. Fönstren är välplacerade och har låg bröstning vilket gör det möjligt att krypa upp och sätta sig i de djupa fönsternischerna som trästommen ger.

14
År: 2021 / Omfattning: 4 200 m² / Beställare: Derome Bostad / Hållbarhet: Trästomme, solceller Paradisäpplet /
Varberg

Trä är ett förnyelsebart material som ingår i naturens eget kretslopp. Genom att bygga i trä används mycket mindre energi än vid tillverkning av betong och stål. Det kräves även mindre energi under förvaltningsskedet än byggnader av andra material. Trä binder koldioxid och i genomsnitt lagrar en kubikmeter timmer 0,9 ton CO2.

Vi hjälper våra kunder säkerställa att lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns för att skapa trivsamma mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Lokaloptimering.

Ny idrottshall med hållbara miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet – det har varit ledorden för den nya hallen i Värnamo som ligger mellan Gröndalsskolan och Folkets park och ska tillgodose en rad behov med miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Förutom idrottshall för både Gröndalsskolan och nya Trälleborgsskolan, ska den även möjliggöra föreningsaktiviteter, tävlingar, cuper och olika typer av evenemang.

När vi fick i uppdrag att gestalta Värnamos nya idrottshall, fanns redan ett befintligt lokalprogram. Vi påbörjade en utredning med noggranna behovsanalyser där vår arbetsgrupp lyckades omarbeta lokalprogrammet och därmed optimera lokalytan och göra stora ekonomiska besparingar för kommunen. Vi har hela tiden utgått från att rätt rum, med rätt funktion, på rätt plats ger en optimal lokal som varken är för liten eller för stor.

”Genom att optimera lokalytan har vi minskat den totala årshyran med 1,7 miljoner kronor. För stora eller felaktigt utformade lokaler utgör ett resursslöseri.”

Den 3 300 kvm stora idrottshallen, inklusive en läktare med plats för 250 i publiken, ligger i direkt anslutning till en konstgräsplan som nås enkelt från hallens olika entréer. Det är en geometriskt enkel byggnadsvolym som är ritad i ett stilrent formspråk, med inbjudande och tydliga entréer som artikuleras med kulör och indrag i byggnadsvolymen. Byggnadens flexibla byggnadssystem bidrar till att hallen även kan användas av olika verksamheter. Vilket i sin tur gör den användbar över lång tid, vilket är ett hållbart sätt att nyttja och förvalta byggnaden.

För att skilja på rena och smutsiga ytor leds publiken upp en våning redan i entrén. Elever och utövare som ska nå omklädningsrummen passerar först ett skorum innan de styrs vidare in i byggnadens rena utrymmen.

Besparing

Ursprungligt lokalprogram Omarbetat lokalprogram genom samverkan Besparing mellan förstudie och slutresultat. Graf/beräkning framtagen av ByggDialog.

17
På uppdrag av kommunen har vi utrett, yteffektiviserat och utformat en fullstor ny idrottshall i centrala Värnamo där skola och föreningsliv kan mötas.
År: 2023 / Omfattning: 3 300 m² / Beställare: Värnamo kommun / Hållbarhet: Lokaloptimering Park
Värnamo
Arena /
Ytbehov m² Investeringskostnad/m² Ränta/ amortering 2%, 33 år Driftkostnad m²/år Energikostnad /år Total årshyra /år
705 m² 876 tkr 775 tkr 51 tkr 1,7 mkr 19,5 mkr

Med fokus

på cirkularitet och hållbar utveckling utformar vi en ny modern skolbyggnad i Marks kommun. Skeneskolan är en ny högstadieskola där kreativitet och inkluderande möter miljö - och klimatutmaningarna.

Återbruk.

För att möta behovet av utökat antal skolplatser och modernare lokaler fick vi i uppdrag att gestalta Skeneskolan. Uppdraget var att med fokus på cirkularitet och hållbar utveckling utforma en ny modern skolbyggnad i Marks kommun.

Mellan Ängskolan och det närliggande bostadsområdet i Skene ligger Skeneskolan, en ny F-9 skola för 650 elever. Den nya högstadieskolan med tillhörande storkök och restaurang byggs i två våningar om cirka 9 200 kvadratmeter.

”Tegel som fasadmaterial kan bli fullt cirkulärt. Det har lång hållbarhet och med rätt underhåll håller det i flera hundra år och kan därefter klara ytterligare en cykel utan att tumma på kvaliteten.”

Nybyggnationen har en utpräglad hållbarhetsprofil där bland annat tegel kommer att återbrukas. Genom att använda återbrukat material förlänger vi teglets beräknade livslängd som nytillverkat tegel, och genom att återbruka fasadtegel, i stället för att producera nytt, minskar CO2-utsläppen med upp till 96 procent. Tegelfasaderna går i jordnära färger, där teglet skiftar i nyanser vilket gör att fasaden får ett varierat uttryck. Byggmaterialen återanvänds och återbrukas utan att tumma på varken kvalité, miljö- eller energimål. Skolan kröns med solceller som bidrar till ökad energieffektivitet.

Den nya skolbyggnaden präglad av moderna och anpassningsbara lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö beräknas står klar under hösten 2024.

18
År: 2024 / Omfattning: 9 200 m² / Beställare: Marks kommun / Hållbarhet:
Skeneskolan
Återbruk, träfasad, solceller
/ Skene

Genom att använda återbrukat material i stället för nyproducerat skulle ett nybyggt kontor på 1 000 kvadratmeter med 85 anställda spara en miljon kronor, 20 ton avfall och 30 ton koldioxidutsläpp.

fredblad.se
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.