Page 1

Prosperity Program ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ Frasers Property Australia ਦੇ Prosperity ਵਫ਼ਾਦ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ (Prosperity) ਦੇ ਅਧੀਨ, Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲ਼ਾਭਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: •

ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮ (ਸੈਕਸਨ 3 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ);

ਨ਼ਾਮ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ (ਸੈਕਸਨ 4 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ);

ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ (ਸੈਕਸਨ 5 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ);

ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ (ਸੈਕਸਨ 6 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ);

ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ ਸੈਫ਼ਾਇਰ ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ (ਸੈਕਸਨ 7 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ); ਅਤੇ

ਕੁਝ ਤੀ ੀ ਜਧਰ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਪ੍ੇਸਕਸਾਂ, ਉਤਪ਼੍ਾਦ, ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ ਾਂ ਹੋਰ ਲ਼ਾਭ।

ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਾਂਦੇ ਮੋਟੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵ਼ਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਜਵੱ ਚ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ prosperity@frasersproperty.com.au

ਾਂ ਕੋਈ ਸਵ਼ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਡੀ Prosperity ਟੀਮ ਨ਼ਾਲ

ਾਂ 13 86 88 ਉੱਤੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਿੰ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2 ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਨਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ 2.1 Prosperity ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿੌਣ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ? 18 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਜ ਸ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਜਕਸੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ (ਚ਼ਾਹੇ ਇਕੱ ਲ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾ ਹੈ ਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵ ੋਂ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ, Prosperity ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। Prosperity ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ,

ਾਂ ਬਣੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ।

Prosperity ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹ਼ਾਨਿੰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਕਰਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂ

ਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਨਿੰ ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਚਨ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਕ ਤੁਹ਼ਾਨਿੰ ਮੈਂਬਰ ਵ ੋਂ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਬਣ

਼ਾਓਗੇ, ਪ੍ਰ ਕੁਝ ਲ਼ਾਭ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ,

ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵ਼ਾਰ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ

ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2.2 ਯੋਗ ਇਿਰਾਰਿਾਮਾ ਿੀ ਹੈ? ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਜਹੱ ਸੇਦ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਜਵੱ ਚ, ਜਰਹ਼ਾਇਸੀ ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਜਵਕਰੀ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਹੈ। Frasers Property Australia ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਕ਼ਾਸਾਂ ਨਿੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜਵਕਰੀ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਜਮਆਂ ਨਿੰ Prosperity ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ (ਜ ਵੇਂ ਜਕ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਤੀ ੇ ਵ ੋਂ ਜਮਲੇ ਜਵਕਰੀ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਦੇ ਕਿੰ ਮ, ਸ਼ਾਰੇ Prosperity ਲ਼ਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਜ ਵੇਂ ਜਕ, ਉਹ ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨ਼ਾ ਜਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਇਨ਼ਾਮਾਂ, ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਇਨ਼ਾਮਾਂ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀ ਸਚੀ ਅਤੇ


ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਲ਼ਾਭਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਇੱ ਥੇ ਕਜਲੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬ਼ਾਹਰ ਰੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਜਵਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਜਵੱ ਚ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਜਰਭ਼ਾਸ਼ਾ ਪ੍ੜ੍ਹ।ੋ 2.3 Prosperity ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਲਾਭ Prosperity ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਦੇ ਲ਼ਾਭ, ਤੁਹ਼ਾਡੀਆਂ ਦ ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀ ੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਵੱ ਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਂ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਇਕ ਸਿੰ ਖੇਪ੍ ਹੈ: ਇਿਰਾਰਿਾਮਾ

ਲਾਭ

ਪ੍ਜਹਲ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ

ਨ਼ਾਮ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਬਣ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ

ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ

ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਰਲਡ ਸੈਫ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਲ ਦੀ

ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ (ਕੇਵਲ ਜਵਅਕਤੀਗਤ Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ) ਦ ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ

• •

ਤੀ ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ

2% ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ

ਨ਼ਾਮ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਬਣ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ

ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ

3% ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ

• •

ਨ਼ਾਮ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਬਣ਼ਾਉਂਦ਼ਾ ਹੈ ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ

ਹਰੇਕ ਲ਼ਾਭ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸੈਕਸਨ 3 ਤੋਂ 7 ਜਵੱ ਚ ਜਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2.4 ਿੰ ਪਿੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਿਾਮਜ਼ਦ ਨਿਅਿਤੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਿਾਧੂ ਨਿ​ਿਸਥਾਿਾਂ ੇਕਰ: •

ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ,

ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ (ਵੇਰਜਵਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸੈਕਸਨ 5 ਪ੍ੜ੍ਹੋ) ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ

ਾਂ (ਜ ੱ ਥੇ ਕਈ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹਨ) ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ

ਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦ਼ਾ ਅਜਧਕ਼ਾਰਤ ਨੁਮ਼ਾਇਿੰ ਦ਼ਾ Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਦੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਵੀ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੇ ਸੇਅਰ-ਧ਼ਾਰਕ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ,

ਾਂ ਜਨਰਦੇਸਕ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ਼ਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ਼ਾ

ਾਂ Prosperity ਦੇ ਮੌ ਦ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਹ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, Frasers Property Australia ਨਿੰ ਜਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ।

਼ਾਣੀ


ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਇਕੱ ਠੇ Prosperity ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਬਨ਼ਾਉਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3.3 ਦੱ ਸਦ਼ਾ ਹੈ, ਜਕ Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਇਨ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ,

ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਦ਼ਾ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਹਨ।

2.5 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂੰ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਿਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦ਼ਾ ਦ਼ਾਅਵ਼ਾ ਾਂ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਜਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। 3 ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ 3.1 ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ੍ਣੇ ਦ ੇ ( ਾਂ,

ੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਲਈ) ਅਤੇ ਜਫਰ

ਜਕਸੇ ਬ਼ਾਅਦ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਜਮਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਇਨ਼ਾਮ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹਨ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਇਸ ਸੈਕਸਨ 3 ਜਵੱ ਚ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ (ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ)। 3.2 ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸਬਿੰ ਜਧਤ, Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਜਖਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ

਼ਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ,

ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਹੇਠਾਂ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ: ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ (ਜਕਸੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਹਵ਼ਾਲ਼ਾ ਦੇਣ ਵ਼ਾਲੇ ਅਤੇ

ਖਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸੰ ਨਖਆ

ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਉੱਤੇ)

ਪ੍ਜਹਲ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ

ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਭੁਗਤ਼ਾਨਯੋਗ ਉਸ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦ਼ਾ 2%

ਦ ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ

ਉਸ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦ਼ਾ 2% ਉਸ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦ਼ਾ 3%

ਤੀ ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਦ਼ਾ

ਉਸ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦ਼ਾ 3% ਉਸ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦ਼ਾ 3%

ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ

ਨਹੀਂ

ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਦੋਂ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸਨ 5 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3.3 ਿੰ ਪਿੀ ਗਰੁੱ ਪ ਜ ੱ ਥੇ ਇਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਦ਼ਾ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਬਣਦ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਦੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਭੁਗਤ਼ਾਨਯੋਗ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਨ਼ਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਦੁਆਰ਼ਾ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਨਿੰ ਜਧਆਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ


ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਜਨਰਦੇਸਕ 1 ਅਤੇ ਜਨਰਦੇਸਕ 2, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰ਼ਾ Prosperity ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਬਣ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਦੇਸਕ 1 ਜਫਰ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2% ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਨ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਨਰਦੇਸਕ 2 ਜਫਰ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ 3% ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਨਰਦੇਸਕ 1 ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 3% ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਵੀ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੈ। 3.4 ਿੋਈ ਸੀਮਾ ਿਹੀਂ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ, ਾਂ ਸਿੰ ਜਖਆ, ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ੋ ਜਕਸੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਅਦ਼ਾ ਕੀਤੇ ਼ਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ। 3.5 ਇਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜ ੱ ਥੇ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗ਼ਾ,

ੋ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਸੇਸ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਯੋਗ

ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਇਨ਼ਾਮ ਨਿੰ ਸ਼ਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਬਰ਼ਾਬਰ ਵਿੰ ਜਡਆ

਼ਾਵੇਗ਼ਾ,

ੋ Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਗੈਰ-

ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਨ਼ਾਮ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 3.6 ਖ਼ਰੀਦ ਿੂੰ ਦਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿਾਮ ਦਾ ਭਗਤਾਿ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਨ਼ਾਮ, ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਅਦ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ਸੁਜਵਧ਼ਾ ਵ਼ਾਸਤੇ, ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਹਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਅਦ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 4 ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਇਿਾਮ 4.1 ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2,000 ਡ਼ਾਲਰ ਦ਼ਾ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹਨ,

ਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਸਨ 4 ਜਵੱ ਚ ਜਲਖੇ

ਅਨੁਸ਼ਾਰ Frasers Property Australia ਜਵੱ ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,

ਦੋਂ ਇਕ

Prosperity ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ ਵ ੋਂ ਜਕਸੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ Frasers Property Australia ਕੋਲ ਭੇ ਦ਼ਾ ਹੈ (ਵੇਰਜਵਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸੈਕਸਨ 5 ਪ੍ੜ੍ਹ)ੋ । 4.2 ਨਸਫਾਰਸ਼ ਇਿਾਮ ਪਰਾਪਤ ਿਰਿ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਕਸੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਇਨ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ: (a) Prosperity ਮੈਂਬਰ

ੋ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ (ਨਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਿ ਿਾਲਾ) ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰੇ:

(i) ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰੇ;


(ii) ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਼ਾਣ ‘ਤੇ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਿੰ ਭਰੇ; ਅਤੇ (iii) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4.6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ਼ਾਹਰ ਰੱ ਜਖਆ

਼ਾਵੇ; ਅਤੇ

(b) Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ (ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ) ਨਿੰ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ: (i) ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੋ; (ii) ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌ ਦ਼ਾ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ; ਅਤੇ (iii) Frasers Property Australia ਨਿੰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਿੰ ਭ਼ਾਜਵਤ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵ ੋਂ ਨਹੀਂ ਼ਾਜਣਆ

ਾਂਦ਼ਾ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ,

ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪ਼੍ਾਰਟੀ ਾਂ ਏ ਿੰ ਟ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਣ਼ਾ ਾਂ Frasers Property Australia ਨਿੰ ਭੇਜ ਆ ਼ਾਣ਼ਾ,

ਾਂ Frasers Property Australia ਜਵਕਰੀ ਡੈਟ਼ਾਬੇਸ ਜਵੱ ਚ ਜਵਖ਼ਾਈ ਦੇਣ਼ਾ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੈ;

(iv) ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, Frasers Property Australia ਨਿੰ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ ਾਂ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰੋ ਜਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਜਵਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ਾ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੀ; (v) ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਵ਼ਾਸਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋ,

ੋ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ (c) ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰੋ। 4.3 ਇਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜ ੱ ਥੇ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ ਿੰ ਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨ਼ਾਮ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਇਨ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲ਼ਾਗ ਹੋਣੇ ਸੀ: (a) ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4.2(b) ਜਵੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ (b) ਸ਼ਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰਾਂ ਨਿੰ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਸਨ 4.2(b)(v) ਅਤੇ 4.2(b)(vi) ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਹੀ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ Prosperity ਮੈਂਬਰ C, A ਅਤੇ B ਨਿੰ Frasers Property Australia ਕੋਲ ਭੇ ਦ਼ਾ ਹੈ। Aਅਤੇ B ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਪ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ C ਨਿੰ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ , ਦੋਂ Aਅਤੇ B ਨੇ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰ ਜਲਆ। Bਅਤੇ D ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋ ਾਂਦੇ ਹਨ। D, ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍, ਇਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ

ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ D, B ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਜਰਹ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਭੁਗਤ਼ਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4.4 ਇਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਇਿਾਮ ਇਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਵ਼ਾਸਤੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਇਨ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਜਖਆ,

ਾਂ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਿੰ ਨਹਾਂ ਦ਼ਾ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰਾਂ ਨਿੰ

Frasers Property Australia ਕੋਲ ਭੇ ਣ ਲਈ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਇਨ਼ਾਮ ਕੇਵਲ ਜਕਸੇ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਨ਼ਾ ਜਕ ਉਸ ਦੁਆਰ਼ਾ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਬ਼ਾਅਦ ਜਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ਼ਾਕੀ ਖਰੀਦਾਂ ਉੱਤੇ। 4.5 ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਇਿਾਮ ਦਾ ਭਗਤਾਿ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਇਨ਼ਾਮ ਨਿੰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰਤ ਬ਼ਾਅਦ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਨਿੰ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਇਨ਼ਾਮ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਅਦ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ, ਜ ਸ ਨਿੰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, Frasers Property Australia ਨਿੰ ਜਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ ਅਜਧਕ਼ਾਰਤ ਨੁਮ਼ਾਇਿੰ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4.6 ਬਾਹਰ ਰੁੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਯਮਾਂ

ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬ਼ਾਵ ਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ

ਪ੍ੇਸਕਸ ਵੀ ਲ਼ਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ: (a) ਏ ਿੰ ਟ

ਾਂ ਏ ਿੰ ਟ ਦ਼ਾ ਸ਼ਾਥੀ,

ਦੋਂ ਜਕਸੇ ਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ :

(i) ਜ ਸ ਵ਼ਾਸਤੇ ਏ ਿੰ ਟ ਜਵਕਰੀ ਕਜਮਸਨ

ਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਵ਼ਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ;

ਾਂ

(ii) ਇਹ ਇਕ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਵ਼ਾਲੇ ਕਿੰ ਮ ਦ਼ਾ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਹੈ, ਜ ਸ ਉੱਤੇ ਏ ਿੰ ਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਵਕਰੀ ਏ ਿੰ ਟ ਵ ੋਂ ਰੁੱ ਜਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਾਂ (b) Frasers Property Australia ਦ਼ਾ ਮੌ ਦ਼ਾ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਾਂ ਕੋਈ ਡ਼ਾਇਰੈਕਟਰ।

5 ਪਨਰਿਾਰਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ 5.1 ਪਨਰਿਾਰਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਿ ੇ ਕੋਈ Prosperity ਮੈਂਬਰ, Frasers Property Australia ਨਿੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਪ੍ੇਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਜਵੱ ਚ ਜਰਹ਼ਾਇਸੀ

਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ,

ੋ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ

ੋ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ

ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ: (a) ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਜ ਸ ਨਿੰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ: (i) ਜ ਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਆ ਜਗਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ), ਉਹ ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ (ii) ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮਾਂ ਨਿੰ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ, ੋ ਜਕ ਉਹ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਵਹ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜ ਿੰ ਨੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਜਮਆਂ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹੋਣ; ਅਤੇ


(b) Prosperity ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ

ੋ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲ਼ਾਭਾਂ ਨਿੰ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ੋ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ਼ਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਵਹ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ

ਜ ਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ਼ਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵ਼ਾਧ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਇਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਬਣ

਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜ ਸ ਨ਼ਾਲ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼

ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

5.2 ਪਨਰਿਾਰਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਵ਼ਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। (a) ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਨਿੰ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ: (i) ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਹੋਵ;ੇ (ii) ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵ;ੇ (iii) ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌ ਦ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ(ਆਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ; (iv) ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਿੰ ਭਰੇ (ਅਤੇ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰੇ ਜਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ) ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ

ਦੋਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ ਹੈ;

(v) ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ (b) ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ: (i) ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ ਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ; (ii) ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਦ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ; (iii) ਮੌ ਦ਼ਾ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ; (iv) Frasers Property Australia ਕੋਲ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਿੰ ਭ਼ਾਜਵਤ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵ ੋਂ ਨਹੀਂ ਼ਾਜਣਆ

ਾਂਦ਼ਾ, ਜ ਸ

ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪ਼੍ਾਰਟੀ ਾਂ ਏ ਿੰ ਟ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤ਼ਾ ਾਂ Frasers Property Australia ਨਿੰ ਭੇਜ ਆ

਼ਾਣ਼ਾ,

ਾਂ Frasers Property Australia ਜਵਕਰੀ ਡੈਟ਼ਾਬੇਸ ਜਵੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੋਣ਼ਾ ਹੈ; (v) ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, Frasers Property Australia ਨਿੰ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ੱ ਕ਼ਾ (ਵ਼ਾਰਿੰ ਟ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ਾ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਇਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ; ਅਤੇ (c) ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਆਂ ਕਰੋ, (ਹ਼ਾਲਾਂਜਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਉੱਤੇ ਲ਼ਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ); ਅਤੇ (d)

ੇ Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ

ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ , ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਵਧ਼ਾਨਕ ਘੋਸਣ਼ਾ (ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਵੱ ਚ) ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦ਼ਾ ਸਹ਼ਾਇਕ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜ਼ (ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਵੱ ਚ) ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ Frasers Property Australia ਨਿੰ ਇਹ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ, ਜਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ, ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 5.3 ਭਗਤਾਿ ੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਬ਼ਾਅਦ ਜਵੱ ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਇਨ਼ਾਮ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ: (a) ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ; ਅਤੇ


(b)

ੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਹੈ,

ੋ ਅ ੇ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ

ਦੁਆਰ਼ਾ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰਤ ਬ਼ਾਅਦ। ਸੁਜਵਧ਼ਾ ਵ਼ਾਸਤੇ, ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਭੁਗਤ਼ਾਨ, ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਹਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸਨ 8.2 ਅਤੇ 8.3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ ਹੈ। 5.4 ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਹਰਾਓ ਇਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 6 ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਪਹੰ ਚ Prosperity ਮੈਂਬਰ

ਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਤੁਹ਼ਾਨਿੰ ਇਹ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗ਼ਾ:

(a) ਆਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਪ੍ੜ਼੍ਾਅ ਦੇ ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਨ਼ਾ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਇੱ ਥੇ ਸਚੀ ਜਵੱ ਚ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ (b) ਉਹਨਾਂ ਪ੍ੜ਼੍ਾਵਾਂ ਜਵੱ ਚ ਼ਾਇਦ਼ਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ, ਆਮ

ਨਤ਼ਾ ਨਿੰ ਜਵਕਰੀ ਲਈ ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਼ਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਸਜਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ( ਦ ਤੱ ਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ

ਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼

ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਚਨ਼ਾਵਾਂ ਾਂ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਵ਼ਾਪ੍ਸ ਲੈ ਲੈਂ ਦ਼ਾ ਹੈ)। Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਮਿੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਜਕ Frasers Property Australia ਦੇ ਅਜਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨਿੰ ਉਹੀ ਤਰ ੀਹੀ ਸਚਨ਼ਾ ਲ਼ਾਭ ਜਮਲ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜ ਿੰ ਨ਼ਾ Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਜਮਲ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 7 Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਜਵਅਕਤੀਗਤ Prosperity ਮੈਂਬਰ, Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ,

ਦੋਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਜਹਲੇ

ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵੱ ਚ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲ਼ਾਭ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵ਼ਾਰ ਹੀ ਜਲਆ

਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ

ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਲਈ ਨ਼ਾਮ ਜਲਖਵ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। Prosperity ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍, Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਦੇ ਜਵਸੇਸ ਅਜਧਕ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ ਵ ੋਂ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰ਼ਾਤਾਂ ਵ਼ਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਨਿੰ ਬ਼ਾਹਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਲ਼ਾਭਾਂ ਨਿੰ ਕੇਵਲ Fraser World Sapphire ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਹੀ ਜਲਆ

਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੋਜਧਆ

ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਲ਼ਾਭਾਂ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਵ਼ਾਸਤੇ,

ਹਨ, ਇੱ ਥੇ ਕਜਲੱਕ ਕਰੋ। 8 ਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਿਹੀਂ ਹੰ ਦੇ 8.1 ਯੋਗ ਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ – ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ


ੇ ਜਕਸੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਨਿੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਾਂ ਜਕਸੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ Prosperity ਮੈਂਬਰ, ਉਲਿੰਘਣ਼ਾਵਾਂ ਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ ੇ ਼ਾ, ਅਤੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ, Prosperity ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲ਼ਾਭ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ ਹੈ, ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਦੋਂ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ,

ਾਂ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ

ਾਂ ਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ

ਾਂ ਸੌਂਪ੍ਣ ਦੁਆਰ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ

ਾਂਦ਼ਾ।

8.2 ਨਿਸੇ ਪਨਰਿਾਰਿ ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਦਆਰਾ ਯੋਗ ਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ ੱ ਥੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ,

ੇਕਰ:

(a) ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਸੀ,

ਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ

ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਭੇਜ ਆ ਸੀ; ਅਤੇ (b) ਇਹ ਜਕ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਾਂ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਦ: (c) ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਨ਼ਾਮ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ਾ; ਅਤੇ (d) ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਵਹ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲ਼ਾਭਾਂ ਨਿੰ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਵ ੋਂ ਇੱ ਕੋ ਜ ਿੰ ਨੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਲਈ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਉਸ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੈ। 8.3 ਨਿਸੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਪਨਰਿਾਰਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਆਰਾ ਯੋਗ ਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ ੱ ਥੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ ਪ੍ੇਸਕਸ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ,

ੇ ਕੋਈ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਾਂ

ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਪ੍ਛਾਂਹ ਹੱ ਟ

ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ,

ਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ

ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਨ਼ਾਲ ਹੁਣ ਅਜ ਹ਼ਾ ਜਵਵਹ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇਗ਼ਾ ਜ ਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲ਼ਾਭਾਂ ਨਿੰ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵ਼ਾਧ ਹੈ,

਼ਾਇਦ਼ਾਦ ਖਰੀਦੀ

ੋ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੈ।

8.4 ਿਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਰਿਾ ਜਾਂ ਨਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ (ਅਤੇ ਉਸ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ Prosperity ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਲ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੀ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀ ਾਂ ਦਸਰੇ ਨਿੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜ਼ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰੀ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ-ਅਿੰ ਦਰ ਜਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ Frasers Property Australia ਨਿੰ ਸਜਚਤ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ।


ਜਕਸੇ ਮਨਜ਼ਰਸੁਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦਗੀ ਾਂ ਦਸਰੇ ਨਿੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ, ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਲ਼ਾਭਾਂ ਵ਼ਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤ਼ਾ ਵ਼ਾਸਤੇ ਮਲ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ,

ਦ ਤੱ ਕ ਜਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪ਼੍ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ

ਮਲ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸਨ 8 ਦੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਦੇ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਜਮਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ ਹੈ। 9 ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਦੇ ਹੋਰ ਿਧੀਿ ਲਾਭ Frasers Property Australia ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨ਼ਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ Frasers Property Australia

ਾਂ

ਤੀ ੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ਼ਾਧ ਲ਼ਾਭਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਸਜਚਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੰ ਈਮੇਲ, ਡ਼ਾਕ

ਾਂ

SMS ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਜਚਤ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ( ਦ ਤੱ ਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਸਚਨ਼ਾਵਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਵ਼ਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦ਼ਾ)

ਾਂ Prosperity ਵੈ​ੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਜਚਤ ਕੀਤ਼ਾ

ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਲ਼ਾਭ ਜਵੱ ਚ ਜਵਸੇਸ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਲ਼ਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ਉਸ ਲ਼ਾਭ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਜਮਆਦ

ਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧਤ਼ਾ ਵੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ, ਵ਼ਾਧ ਲ਼ਾਭਾਂ ਲਈ ਲ਼ਾਗ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਿੰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ੜ੍ਹਨ਼ਾ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਲ਼ਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ)। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ਼ਾਧ ਲ਼ਾਭਾਂ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕਜਲੱਕ ਕਰੋ।

10 Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ: (a) ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ਼ਾ ੋ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ; (b) Prosperity ਪ੍ਰਗ ੋ ਰ਼ਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਵਰਤੋਂ; (c) ਝਠੀ ਾਂ ਗੁਿੰ ਮਰ਼ਾਹਕੁਿੰ ਨ

਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਣ਼ਾ

ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਨ਼ਾ ਾਂ Frasers Property Australia ਕੋਲ ਝਠੀ

ਪ੍ਰਤੀਜਨਧਤ਼ਾ ਕਰਨੀ; (d) Prosperity ਜਵੱ ਚ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍

ਾਂ ਜਕਸੇ ਲ਼ਾਭ ਨਿੰ ਵੇਚਣ਼ਾ, ਦਸਰੇ ਨਿੰ ਦੇਣ਼ਾ

ਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ਼ਾ,

ਾਂ

ਵੇਚਣ਼ਾ, ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਨ਼ਾ,

ਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਨ਼ਾ। Prosperity ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਉਸ Prosperity

ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜਨੈੱ ੀ ਲ਼ਾਭ ਹੈ;

ਾਂ

(e) Prosperity ਪ੍ਰਗ ੋ ਰ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਪ਼੍ਾਰਕ ਲ਼ਾਭ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਨ਼ਾ।

11 ਗਪਤਤਾ ਿੀਤੀ Frasers Property Australia ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨੈੱ ੀ ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ Frasers Property Australia ਸਜਹਮਤੀ ਜਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।


ਅਸੀਂ

ੋ ਜਨੈੱ ੀ ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਨ਼ਾਮ, ਪ੍ਤ਼ਾ, ਨਮ ਜਮਤੀ, ਉਮਰ, ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ

ਤਰ ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨ਼ਾਗਜਰਕਤ਼ਾ, ਫੋਨ ਨਿੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਜਤਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ-ਨ਼ਾਲ ਸ਼ਾਡੀ ਵੈ​ੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਦੁਆਰ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ-ਨ਼ਾਲ ਇਲੈ ਕਟਰੌਜਨਕ

਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Frasers Property Australia ਗੁਪ੍ਤਤ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ

ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕਜਲੱਕ ਕਰੋ। ਇਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ, Prosperity ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ Frasers Property Australia ਨਿੰ ਜਨੈੱ ੀ ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਨੈੱ ੀ

਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਨਿੰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੈ। ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ

ੇ ਕੋਈ Prosperity ਮੈਂਬਰ Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ

ਾਂ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ਾ, ਤਾਂ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਸਹਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਹੋ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ

Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਲ਼ਾਭ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਨ਼ਾ ਹੋਵ।ੇ Frasers Property Australia, Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ ਵ ੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਤੀ ੀ ਜਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ੇਸਕਸਾਂ, ਉਤਪ਼੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਇਲੈ ਕਟਰੌਜਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਜਵੱ ਚ ਨ਼ਾਮ ਹਟ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜ ਹੇ ਇਲੈ ਕਟਰੌਜਨਕ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਹਟ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12 ਰੁੱ ਦ ਿਰਿਾ Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ prosperity@frasersproperty.com.au ਨਿੰ ਈਮੇਲ ਭੇ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮੈਂਬਰਜਸਪ੍ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 13 ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ 13.1 ਸ਼ਰੂਆਤ (a) Prosperity ਪ੍ਰਗ ੋ ਰ਼ਾਮ 1 ਮ਼ਾਰਚ 2016 ਨਿੰ ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤ਼ਾਰੀਖ਼ ਨਿੰ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ, ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਬਣ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ੋ ਲ਼ਾਭ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ

Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। (b)

ੇ 1 ਮ਼ਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤ਼ਾ

ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇਹ

ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਹੋਵੇਗ਼ਾ: (i) Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰੀ; ਅਤੇ (ii) 1 ਮ਼ਾਰਚ 2016 ਨਿੰ

ਾਂ ਬ਼ਾਅਦ ਜਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ, ਸਬਿੰ ਜਧਤ

Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੰ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ ਦੇ ਇਨ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤ਼ਾ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਹੱ ਕ ਹੈ। 13.2 Prosperity ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ Frasers Property Australia ਅਜਧਕ਼ਾਰ (ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨ਼ਾਲ, ਅਤੇ ਖ਼਼ਾਸ ਕਰਕੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਉਲਿੰਘਣ਼ਾ ਦੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ) ਰ਼ਾਖਵੇਂ ਰੱ ਖਦ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ: (a) ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨਿੰ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਾਂ ਅਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ; (b) Prosperity ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱ ਢਣ਼ਾ (c) Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ਼ਾ

ਾਂ ਪ੍ਰਹੇ ਰੱ ਖਣ਼ਾ;

ਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦ਼ਾ ਸਨਮ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ;

(d) ਜਕਸੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ਼ਾ

ਮਹਾਂ ਕੀਤੇ

ਾਂ ਉਸ ਨਿੰ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਨਿੰ ਉਲਟ਼ਾਉਣ਼ਾ;

(e) Prosperity ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਹੱ ਸੇਦ਼ਾਰੀ ਨਿੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ਼ਾ;

ਾਂ


(f) Prosperity ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਹੱ ਸੇਦ਼ਾਰੀ ਨਿੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ਼ਾ। 13.3 ਫ਼ਰਿ (ਨਭੰ ਿਤਾਿਾਂ) (a) Frasers Property Australia ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕ਼ਾਰ (ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨ਼ਾਲ) ਰ਼ਾਖਵੇਂ ਰੱ ਖਦ਼ਾ ਹੈ: (i) Prosperity ਦੀਆਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨਿੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ਼ਾ, ਬਦਲਣ਼ਾ ਅਿੰ ਸਕ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ);

ਾਂ ਫ਼ਰਿ ਪ਼੍ਾਉਣ਼ਾ (ਸਮੁੱ ਚੇ ਾਂ

ਾਂ

(ii) ਇਸ ਦੁਆਰ਼ਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਹੱ ਸੇਦ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਅਤੇ Prosperity ਲ਼ਾਭਾਂ ਨਿੰ ਬ਼ਾਹਰ ਰੱ ਖਣ਼ਾ, ਬਦਲਣ਼ਾ, ਫਰਕ ਪ਼੍ਾਉਣ਼ਾ

ਾਂ ਵ਼ਾਪ੍ਸ ਲੈ ਣ਼ਾ (ਸਮੁੱ ਚੇ ਾਂ ਅਿੰ ਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ)।

(b) Frasers Property Australia, Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰੱ ਦ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਪ਼੍ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਨੋ ਜਟਸ, ਈ-ਮੇਲ, ਡ਼ਾਕ

ਾਂ ਫਰਕ

ਾਂ SMS ਦੁਆਰ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ Prosperity ਵੈ​ੈੱਬਸ਼ਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨੋ ਜਟਸ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਜਸਸ ਕਰੇਗ਼ਾ। (c) Prosperity ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ

ਾਂ Prosperity ਦੁਆਰ਼ਾ ਫਰਕ ਪ਼੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ

ਲ਼ਾਭਾਂ ਨਿੰ ਅ ੇ ਵੀ Frasers Property Australia ਦੀ ਪ੍ਰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰ਼ਾਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 13.4 ਦੇਣਦਾਰੀ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ ਦੁਆਰ਼ਾ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, Frasers Property Australia ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਗਤ, ਘ਼ਾਟੇ ਾਂ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਵ਼ਾਸਤੇ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: (a) ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬ਼ਾਹਰ ਕੱ ਢਣ਼ਾ, ਰੱ ਦ ਕਰਨ਼ਾ, ਫਰਕ ਪ਼੍ਾਉਣ਼ਾ

ਾਂ ਤਬਦੀਲੀ;

(b) Frasers Property Australia ਨਿੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਿੰਘਣ਼ਾ;

ਾਂ

(c) ਕੋਈ ਲ਼ਾਭ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ਼ਾ,

ਾਂ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ਼ਾ।

13.5 Frasers Property Australia ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰ ਨਤਮ ਹਿ Prosperity ਨ਼ਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸ਼ਾਰੇ ਮ਼ਾਮਜਲਆਂ ਬ਼ਾਰੇ Frasers Property Australia ਦ਼ਾ ਫੈਸਲ਼ਾ, ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਛ਼ਾਣ

ਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦੀ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰੀ ਬ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਵ਼ਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਿੰ ਜਤਮ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਹੈ।

13.6 GST ਅਤੇ ਟੈਿਸ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦੀ ਮ਼ਾਤਰ਼ਾ (ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਜਵੱ ਚ ਲ਼ਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਯੋਗ ਐਸ ਟੀ)

ਾਂ ਪ੍ੈਦ਼ਾ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੇ

ਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ

ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ GST ( ੀ

ਾਂ ਮੁੱ ਲ ਜਵੱ ਚ ਵ਼ਾਧ਼ਾ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਟੈਕਸ ( ੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ੇ ਕੋਈ ਲ਼ਾਭ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ਼ਾ, GST ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਸਪ੍ਲ਼ਾਈ ਲਈ ਜਵਚ਼ਾਜਰਆ ਨਿੰ Frasers Property Australia ਇਕ਼ਾਈ ਨਿੰ

ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਿੰ ਜਧਤ Prosperity ਮੈਂਬਰ

ੋ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਸਪ੍ਲ਼ਾਈ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਨਿੰ ਟੈਕਸ ਚਲ਼ਾਨ

ਾਂ ਐਡ ਸਟਮੈਂਟ

(ਫੇਰ-ਬਦਲ) ਨੋ ਜਟਸ ਦੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਕ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦ਼ਾ ਭੁਗਤ਼ਾਨ ਲੈ ਣ ਦ਼ਾ ਹੱ ਕਦ਼ਾਰ ਹੋਵੇ।


Prosperity ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ਾਭ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਦੇਣਦ਼ਾਰੀ ਾਂ ਕਰ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਕੱ ਲੇ ਦੀ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵ਼ਾਰੀ ਹੋਵਗ ੇ ੀ।

ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ Prosperity ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭ਼ਾਵਾਂ ਨ਼ਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਕੋਈ ਸਵ਼ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ Prosperity ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ

ਆਪ੍ਣੇ ਲੇ ਖ਼ਾਕ਼ਾਰ (ਅਕ਼ਾਊਂਟੈਂਟ)

ਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ।

13.7 ਇਹ ਲਾਭ, ਛੋਟ, ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱ ਲ ਜਾਂ ਿਟੌਤੀ ਿਹੀਂ ਹਿ ਲ਼ਾਭ ਦ਼ਾ ਦ਼ਾਅਵ਼ਾ, ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਾਂ ਘਟ਼ਾਏ ਮੁੱ ਲ

ਾਂ ਕਟੌਤੀ ਵ ੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ

(ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦ਼ਾ ਹੈ)। ਇਨਹ ਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵੱ ਤ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13.8 ਪਰਬੰਧਿੀ ਿਾਿੂੰਿ ਇਹ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਨਊ ਸ਼ਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਿੰ ਚ਼ਾਜਲਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ,

ੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ

ਾਂ ਲ਼ਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰ ਜਰਹ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ, ਜਨਊ ਸ਼ਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦ਼ਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਵਸੇਸ

ਅਜਧਕ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦ਼ਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਦ਼ਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 13.9 ਿੁੱ ਖਰੇ ਹੋਣਾ (ਸਿੀਰੇਨਬਲਟੀ) ੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਵਸਥ਼ਾ ਲ਼ਾਗ ਨ਼ਾ ਕੀਤੀ ਼ਾ ਸਕੇ ਾਂ ਅਵੈਧ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ੜ੍ਹਨ਼ਾ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ

ੋ ਲ਼ਾਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਭ਼ਾਜਵਤ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਵਵਸਥ਼ਾ ਨਿੰ ਤੋਜੜ੍ਆ

ੇ ਇਹ ਸਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ਼ਾਕੀ ਪ੍ਰਬਿੰਧਾਂ ਦੀ ਲ਼ਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤ਼ਾ ਾਂ ਵੈਧਤ਼ਾ ਨਿੰ ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।

13.10 ਛੋਟ Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਇਨਹ ਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜਧਕ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤ਼ਾ ਾਂ ਦੇਰੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Frasers Property Australia ਦੇ ਅਜਧਕ਼ਾਰਤ ਅਜਧਕ਼ਾਰੀ ਦੁਆਰ਼ਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਼ਾਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਨ। 13.11 ਨਿਆਨਖਆ ਦ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਕਹ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਲ਼ਾਗ ਹਨ: (a) ਇਕ ਵਚਨ ਸਬਦ ਜਵਚ ਬਹੁ ਵਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਸਬਦ ਜਵਚ ਇਕ ਵਚਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦ਼ਾ ਹੈ; (b)

ੇ ਜਕਸੇ ਸਬਦ

ਾਂ ਵ਼ਾਕ ਅਿੰ ਸ਼ ਨਿੰ ਪ੍ਜਰਭ਼ਾਜਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਦ

ਾਂ ਵ਼ਾਕ ਅਿੰ ਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਆਕਰਣ

ਰਪ੍ ਦ਼ਾ ਇਕ ਅਨੁਰਪ੍ ਅਰਥ ਹੈ; (c)

ੇ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ (ਅਜਧਕ਼ਾਰ, ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵ਼ਾਰੀ ਾਂ ਸਿੰ ਕਲਪ੍ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਜਦੱ ਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਜਕ

ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦ਼ਾਹਰਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦ਼ਾਇਰੇ ਨਿੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; (d) ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜ਼ ਜਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਸਟਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਡ਼ਾਲਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਹਨ; ਅਤੇ (e) ਜਕਸੇ ਜਹੱ ਸ਼ਾ

ਾਂ ਪ੍ੈਰਹੇ ਦ਼ਾ ਹਵ਼ਾਲ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਹੱ ਸ਼ਾ,

(f) ਜਕਸੇ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ

ਾਂ ਹੋਰ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ ਦੇ ਹਵ਼ਾਲੇ ਜਵੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਧ਼ਾਨਕ ਸ਼ਾਧਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬਤੀ, ਸੋਧ,

ਮੁੜ੍-ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ

ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਾਂ ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ ਦੇ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ


14 ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ, ਮੋਟੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਅਰਥ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ: ਏਜੰ ਟ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ, ਅਸਟੇਟ

ਾਂ ਕਜਮਸਨ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਰੀਅਲ

ਾਂ ਵੇਚਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਏ ਿੰ ਟ।

ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਸਨਹਯੋਗੀ, ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (a) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਬ਼ਾਡੀ ਕ਼ਾਰਪ੍ੋਰੇਟ (ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ਬ਼ਾਡੀ ਕ਼ਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਜ ਸ ਦ਼ਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀ ਜਨਰਦੇਸਕ

ਾਂ ਸੇਅਰ-ਧ਼ਾਰਕ ਹੈ ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲ਼ਾਭਕ਼ਾਰੀ ਜਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹੈ);

(b) ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਾਂ ਟਰੱ ਸਟ ਜ ਸ ਨਿੰ ਜਵਅਕਤੀ ਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਹੈ,

ਾਂ ਪ੍ਰਭ਼ਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਟਰੱ ਸਟੀ

ਾਂ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਲ਼ਾਭ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੀ ਜਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹੈ; ਅਤੇ

(c) ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ੜ੍ਲ਼ਾ ਜਰਸਤੇਦ਼ਾਰ (ਇਕ ਮ਼ਾਪ਼੍ਾ, ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾ (ਮਤਰੇਏ ਅਤੇ ਅੱ ਧੇ ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ), ਪ੍ਤੀ/ਪ੍ਤਨੀ,

ੀਵਨ ਸ਼ਾਥੀ

ਾਂ ਬੱ ਚ਼ਾ (ਇਕ ਮਤਰੇਏ

ਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱ ਚੇ ਸਮੇਤ)।

ਲਾਭ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Prosperity ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਕੋਈ ਲ਼ਾਭ, ਜਵਸੇਸ ਅਜਧਕ਼ਾਰ, ਤਰੱ ਕੀ ਾਂ ਇਨ਼ਾਮ (ਸੈਕਸਨ 1 ਜਵੱ ਚ ਸਚੀਬੱ ਧ ਲ਼ਾਭਾਂ ਸਮੇਤ)। ਨਬਲਡਰ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਜਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਤ਼ਾ

ੋ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਹੱ ਸੇਦ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਜਵੱ ਚ ਇਕ

ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਰਹ਼ਾਇਸੀ ਪ੍ਲ਼ਾਟਾਂ ਜਵੱ ਚ

ਜਦਲਚਸਪ੍ੀ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਲ਼ਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਕ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਜਡਜ਼​਼ਾਈਨ, ਜਨਰਮ਼ਾਣ ਅਤੇ ਜਵਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਚ਼ਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ੈਕੇ ਵ ੋਂ ਹੋਵੇ ਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ। ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਨਦਿ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦਨ ਸਨੀਵ਼ਾਰ, ਐਤਵ਼ਾਰ

ਾਂ ਜਨਊ ਸ਼ਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਜਵੱ ਚ ਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਜਦਨ ਜਬਨਹ ਾਂ।

ਿੰ ਪਿੀ ਗਰੁੱ ਪ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ Prosperity ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨ਼ਾਮਜ਼ਦ ਲੋ ਕ

ੋ Frasers Property Australia

ਦੁਆਰ਼ਾ ਸਵੀਕ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨਿ​ਿਾਸ ਿਾਲੇ ਿੰ ਮ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇਕ ਜਰਹ਼ਾਇਸੀ ਜਵਕ਼ਾਸ,

ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹ਼ਾਨਿੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਜਕ Prosperity ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦ਼ਾ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਇਕ

ਜਵਸੇਸ Prosperity ਲ਼ਾਭ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕਸੇ ਜਹੱ ਸ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਕ਼ਾਸ ਜਵੱ ਚ ਜਰਹ਼ਾਇਸੀ ਪ੍ਲ਼ਾਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵ਼ਾਸਤੇ ਇਕ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ੋ ਖ਼ਰੀਦ ਵ਼ਾਲੇ ਇਨ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਨਿੰ ਛੱ ਡ ਕੇ: (a) ਕ਼ਾਰ ਪ਼੍ਾਰਕਾਂ, ਸਟੋਰੇ ਯਜਨਟਾਂ ਾਂ ਵਪ਼੍ਾਰਕ

ਾਂ ਉਦਯੋਜਗਕ ਪ੍ਲ਼ਾਟਾਂ ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵ਼ਾਸਤੇ;

(b) ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਤੀ ੇ ਵ ੋਂ; (c) ਜਬਲਡਰ (ਜਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰਤ਼ਾ)

ਾਂ ਜਬਲਡਰ ਦੇ ਸ਼ਾਥੀ ਦੁਆਰ਼ਾ;

(d) ਜਕਸੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਵਪ਼੍ਾਰਕ ਮ਼ਾਤਰ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱ ਚ; ਅਤੇ (e) ਸਿੰ ਸਥ਼ਾਗਤ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ। ੋ "ਵਪ਼੍ਾਰਕ ਮ਼ਾਤਰ਼ਾਵਾਂ" ਅਤੇ "ਸਿੰ ਸਥ਼ਾਗਤ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ" ਦ਼ਾ ਗਠਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ Frasers Property Australia ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਼ਾਇਦ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮ ਅਤੇ ਬਣ਼ਾਵਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। ੇ ਕੋਈ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ, ਹੁਣ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਰਹ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਿੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸਨ 8.1, 8.2,ਅਤੇ 8.3 ਨਿੰ ਪ੍ੜ੍ਹੋ ੇ ਇਸ ਨਿੰ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ ਾਂ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਉਲਿੰਘਣ਼ਾ ਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਪਨਰਿਾਰਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਸਨ 5 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਲ਼ਾਭ।


ਪਨਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ (a) ਪ੍ਤੀ/ਪ੍ਤਨੀ ਾਂ ਨ਼ਾਲ ਰਜਹਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ

ਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ:

ੀਵਨ ਸ਼ਾਥੀ (ਡੀਫੈਕਟੋ);

(b) ਇਕ ਮ਼ਾਪ਼੍ਾ (ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ, ਪ਼੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸਣ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ, ਕ਼ਾਨਿੰ ਨੀ ਸਿੰ ਭ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ

ਾਂ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨੀ

ਸਿੰ ਭ਼ਾਲ ਨ਼ਾ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਪ੍ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); (c) ਕੋਈ ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾ ( ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਜਲਆ, ਪ਼੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸਣ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ (d) ਕੋਈ ਬੱ ਚ਼ਾ ( ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਜਲਆ, ਪ਼੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸਣ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ

ਾਂ ਮਤਰੇਏ ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾ ਸਮੇਤ);

ਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱ ਚੇ ਸਮੇਤ);

(e) ਕੋਈ ਚ਼ਾਚੀ ਾਂ ਚ਼ਾਚ਼ਾ, ਯ਼ਾਨੀ, ਇਕ ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾ ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ (b) ਜਵੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਜਗਆ ਜਵਅਕਤੀ ( ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਜਲਆ, ਪ਼੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸਣ

ਾਂ ਮਤਰੇਆ ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾ) ਦ਼ਾ ਭੈਣ-ਭਰ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

(f) ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ (e) ਜਵੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਚਚੇਰ਼ਾ/ਮਮੇਰ਼ਾ ਭਰ਼ਾ, ਯ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਬੱ ਚ਼ਾ ( ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਜਲਆ, ਪ਼੍ਾਲਣਪ੍ੋਸ਼ਣ ਵ਼ਾਲੇ

ਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱ ਚੇ ਸਮੇਤ);

(g) ਕੋਈ ਭਤੀ ੀ ਾਂ ਭਤੀ ਼ਾ, ਯ਼ਾਨੀ, ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ (c) ਜਵੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦ਼ਾ ਬੱ ਚ਼ਾ ( ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਜਲਆ, ਪ਼੍ਾਲਣਪ੍ੋਸਣ

ਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱ ਚੇ ਸਮੇਤ)

ਾਂ;

(h) ਕੋਈ ਇਕ ਦ਼ਾਦ਼ਾ-ਦ਼ਾਦੀ, ਯ਼ਾਨੀ, ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ (b) ਜਵੱ ਚ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦ਼ਾ ਕੋਈ ਮ਼ਾਪ਼੍ਾ ( ੈਜਵਕ, ਗੋਦ ਜਲਆ, ਪ਼੍ਾਲਣ ਪ੍ੋਸਣ

ਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱ ਚੇ ਸਮੇਤ)

ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ

ਾਂ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਦ਼ਾ, ਕਰਮਵ਼ਾਰ; ਅਤੇ

(i) ਉੱਪ੍ਰ ਜਦੱ ਤੇ ਪ੍ੈਜਰਆਂ (b), (c) ਅਤੇ (d) ਦੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ, ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰ ਦੇ ੀਵਨ ਸ਼ਾਥੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ, ਕਰਮਵ਼ਾਰ;

ਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਾਥੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ

ਾਂ

ਾਂ

(j) ਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਜ ਸ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ (a) ਤੋਂ (h) ਉੱਪ੍ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਇਕ ਸੇਅਰਧ਼ਾਰਕ

ਾਂ ਜਨਰਦੇਸਕ ਹੈ।

ਪਨਰਿਾਰਿ ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 5.1 (ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 5.2) ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ। Frasers Property Australia ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Frasers Property AHL Limited ACN 008 443 696 ਅਤੇ ਜ ੱ ਥੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਬ਼ਾਡੀ ਕ਼ਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Frasers Property Australia ਗਪਤਤਾ ਿੀਤੀ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Frasers Property Australia ਦੁਆਰ਼ਾ ਅਪ੍ਣ਼ਾਈ ਗਈ ਗੁਪ੍ਤਤ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੋਧੀ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਇਕ ਨਕਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਨਿਅਿਤੀ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ। ਨਿ​ਿੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦ਼ਾ ਅਰਥ Australian Privacy Act (ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਗੁਪ੍ਤਤ਼ਾ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ) 1988 (ਕੌ ਮਨਵੈਲਥ) ਅਤੇ New Zealand Privacy Act (ਜਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਗੁਪ੍ਤਤ਼ਾ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ) 1993 ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸਬਿੰ ਜਧਤ ਅਜਧਕ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਵੀ ਅਜ ਹੀ ਹੀ ਪ੍ਜਰਭ਼ਾਜਸਤ ਜਨੈੱ ੀ ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੂਰਿ ਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬ਼ਾਅਦ ਜਵੱ ਚ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ, ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਦ਼ਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ, ਜ ਸ ਉੱਤੇ ਬ਼ਾਅਦ ਦੇ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਲ਼ਾਭ ਦ਼ਾ ਦ਼ਾਅਵ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾ ਜਰਹ਼ਾ ਹੈ। Prosperity ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ Frasers Property Australia Prosperity ਦ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਵਫ਼ਾਦ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ, ਜ ਸ ਦੇ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਇਸ ਦਸਤ਼ਾਵੇਜ਼ ਜਵੱ ਚ ਜਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਯੋਗ ਇਕਰ਼ਾਰਨ਼ਾਮੇ ਜਵਚਲੀਆਂ ਉਹ ਸਰਤਾਂ ਜ ਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨਿੰ ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਨਿੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ (ਜ ਵੇਂ ਜਕ, ਜਵੱ ਤ ਮਨਜ਼ਰੀ)। ਖ਼ਰੀਦਦ਼ਾਰ ਲਈ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਤੁਸਟੀ ਉਦੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ

ਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਂ ਅਜ ਹੀਆਂ


ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਪਹੰ ਚ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਸਨ 6 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਲ਼ਾਭ। ਨਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੇ ਪਨਰਿਾਰਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 5.1 (ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 5.2) ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ ਜ ਸ ਉੱਤੇ Frasers Property Australia ਲਈ ਜਕਸੇ Prosperity ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ਼ਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਼ਾਣ

ਾਂ ਪ੍ਰ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਼ਾਵੇ,

ੋ ਜਸਫ਼ਾਰਸੀ ਇਨ਼ਾਮ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ (ਜ ਸ ਜਵੱ ਚ ਪ੍ਜਰਵ਼ਾਰਕ ਸੇਅਰ

ਪ੍ੇਸਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਇਿਾਮ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਸਨ 4 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਲ਼ਾਭ। ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਸੈਕਸਨ 4.2 ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਨਸਫਾਰਸ਼ੀ ਦ਼ਾ ਅਰਥ ਸੈਕਸਨ 4.2 ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤ਼ਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸੰ ਬੰ ਨਧਤ ਬਾਡੀ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਰਥ Corporations Act 2001 (Cth) (ਕ਼ਾਰਪ੍ੋਰੇਸਨ ਕ਼ਾਨਿੰ ਨ 2001 ਕੌ ਮਨਵੈਲਥ) ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦ ਿੂੰ ਦਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਿਾਮ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਸਨ 3 ਜਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ਼ਾ ਲ਼ਾਭ। 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨਿੰ ਸਿੰ ਸਕਰਣ 4

Gift 2 Get 2 ਸ਼ਰਤਾਂ "Gift 2 Get 2 offer" ("2 ਦੇ ਨ਼ਾਲ 2 ਤੋਹਜਫਆਂ ਵ਼ਾਲੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰੋ") ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਲ਼ਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਿੰ ਇੱ ਥੇ ਦੇਜਖਆ

਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ।