Page 1

∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ J a[nqrwpo" ajp th; stigmh; pou; gennievtai bri;sketai se; O mia; ajevnah ajgwniva. To; klavma tou' brevfou" o{tan ajnoivgei gia; prwvth fora; ta; mavtia tou sto;n kovsmo, to; uJpodhlwvnei aujtov. Ei\nai e{na klavma ajgwniva", Pou; perilambavnei trovmo, e[plhxh, a[gnoia ajlla; kai; qavrro" gia; na; ajntimetwpivsei e{nan kainouvrgio kovsmo. To;n kovsmo to;n a[nqrwvpino kai; th;n i[dia th; zwhv. Pro; mprostav, h\tan e[mbruo, s e{nan a[llo kovsmo sto;n skoteinov, uJgro; kovsmo th'" mhvtra". {Opou ajpolavmbane zestasiav, strofh; kai; ajsfavleia. Gi aujto; kai; hJ levxh eujsplacniva, e[cei na; kavnei me; ta; ejswvtata o[rgana tou' ajnqrwvpou kai; sti;" gunai'ke", perissovtero, me; th; mhvtra kai; ta; mhtrika; aijsqhvmata, pou; ejxakolouqei' a[fqona na; ejkdhlwvnei kai; meta; th; gevnna th", hJ mhtevra. ]An tuvcei kai; kavpoio" ajpeilhvsei aujth; th;n ajsfavleia mevsa sth;n mhvtra (p.c. e[ktrwsh);, to; e[mbruo kavpoiwn mhnw'n sa;n na; to; ajntilambavnetai aujtov, kai; prospaqei' na; prostateuqei'. Trabievtai pro;" ta4 pivsw, o{pw" e[coun deivxei kavpoie" eijkovne" tou' ajpeilouvmenou ejmbruvou! Biwvnei, i[sw" e[tsi, th;n prwvth ajgwniva, pri;n gennhqei' sto;n mavtaio kovsmo th'" fqora'" kai; th'" ajevnah" ajgwniva". Sth; sunevceia, hJ diathvrhsh sth; zwh; ei\nai to; prw'to bh'ma kai; to; prw'to mevlhma kavqe ajnqrwvpinou e[mbiou o[nto", pou; prospaqei' kai; ejnivote kai; na; krathqei' gera; sth; zwhv. Gi aujto; kai; oJ ajnqrwvpino" nomoqevth", ajnagnwrivzei th;n a[muna kai; th;n katavstash ajnavgkh" wJ" lovgou" pou; ai[roun to;n a[diko carakth'ra th'" ejgklhmatikh'" pravxh" se; perivptwsh prosbolh'" kai; kinduvnou, parovnto" kai; ajmevsou, mia'" a[llh" zwh'". Klasiko; paravdeigma ei\nai hJ sani;" tou' Karneavdou. De;n ajnazhthvqhke poinikh; eujquvnh ajp aujto;n pou; meta; ajpo; e{na nauavgio ejxanagkavsthke na; bouliavxei to;n sunepibavth tou se; mia; sanivda, gia; na;


diafulavxei th; zwhv tou, ajfou' hJ sanivda de;n mporou'se na; ejxasfalivsei th; zwhv kai; tw'n duvo. Pevran topuvtou, hJ uJparxiakh; ajgwniva ei\nai poluvmorfh kai; polidiavstath. To; giativ zei' oJ a[nqrwpo", to; pw'" prevpei na; zei' se; scevsh me; tou;" a[llou", kai; poio;" ei\nai oJ skopo;" th%" zwh'", ei\nai ejrwthvmata pou; prokalou'n sto;n mevso a[nqrwpo ajnwniva. JUparxiakh; ajgwniva. Th;n oJpoiva oJ a[nqrwpo" th'" ejpoch'" ma", ejpiteivnei me; poikivlou" trovpou" kai; meqovdou", eJkw;n h] a[kwn, dosmevno", kurivw", sto;n uJliko; eujdaimonismov, ejnergwvnta" sunhvqw" ejgwkentrika; kai; pro;" to; qeaqh'nai. Sumbaivnei, dhladhv, ijdiaivtera sth;n ejpochv ma" gi aujto; kai; ta; tragika; ajdievxoda th'" zwh'", hJ kenovth", hJ rhcovth" kai; hJ ajllotrivwsh , oJ suvgcrono" a[nqrwpo" na; xodeuvei crhvmata pou; de;n e[cei, gia; n ajgoravsei pravgmata pou; de;n creiavzetai, gia; na; kavnei ejntuvpwsh... se; ajnqrwvpou" pou; de;n sumpaqei'. [Etsi, piasmevno" sta; dovkana pou; aujto;" eJkouvsia sthvnei, dhmiourgei' ajdievxoda kai; brovgco ajgwniva" pou; mporei' na; to;n oJdhghvsei se; ajnepanovrqwte" oJriake;" katastavsei". [Etsi, ftavnei kanei;" ejpagwgika; sto; deuvtero kevntro provklhsh" ajgwniva". JH ejpivgnwsh th'" qnhtovthta", kai; tou' ajrga; h] grhvgora ejpercovmenou qanavtou. JH ajgwniva tou' qanavtou, ei\nai ijscurovterh, bevbaia, se; baria; ajsqenei'", se; katavdikou", se; melloqavnatou", stou;" hJlikiwmevnou", stou;" gevronte" k. a[., giati; hJ zwh; ei\nai sunafasmevnh me; to;n qavnato. Kai; o{pw" ma'" plhroforou'n oiJ biolovgoi, hJ biologikh; ghvransh tou' ajnqrwvpou ajrcivzei movli" pauvsei hJ ajnavptuxhv tou, dhladhv, guvrw sta; 20. JH suneidhtopoivhsh o{ti oJ a[nqrwpo" dianuvei mia; trocia; ojlivgwn crovnwn kai; sbhvnei, o{ti ei\nai brotov", ajpotelei' th; megaluvterh phgh; ajgwniva". Kai; gia; na; xefuvgei h] gia; na; diaskedavsei kavpw" to;n fovbo tou kai; th;n ajgwniva tou' qanavtou, ejpidivdetai ajnalovgw" h] kai; se; eujzwiva, h] se; kthvsh kai; susswvreush uJlikw'n ajgaqw'n, h] se; poikivle" drasthriovthte" (ejmpovrio, taxivdia), sth; dia; bivou mavqhsh kai; se; spoude;" kaiv, fusikav, sth;n tevcnh me; ta; favrmakav th", gia; na; qumhqou'me ejdw' to;n poihthv. JH tevcnh farmavssei. Mporei' na; kavnei kavpoio kavpoion, sa;n to;n [Antersen, na; ceirourghqei' cwri;"


ajnaisqhtikov, ajkouvgonta" e{na wJrai'o paramuvqi ajpo; e{nan ejpidevxio ajfhghth'. jApotelei' mia; proswrinh; ajnakouvfish, mia; dievxodo, ajpo; th; foberh; skia; tou' qanavtou pou; pevftei pavnw ma" baria; kai; ma'" skiavzei. jAkovmh kai; me; th; skevyh th'" uJsterofhmiva". Aujth; hJ skevyh th'" ujsterofhmiva", sunthrei' ajrketou;" qeravponte" th'" tevcnh" sto; na; sunecivzoun ajfeidw'" na; th;n diakonou'n, a]n kai; de;n qa; prevpei na; parablevyei kanei;" th;n ajnakoufistikh; h] paramuqikh; diavstash th'" tevcnh". JO a[nqrwpo" e[lege oJ Plavtwn , de;n qa; filosofou'se a]n de;n uJph'rce oJ qavnato" mprostav tou. Kai; i[sw" de;n ei\ce a[diko. Diovti to; devo" tou' qanavtou, to;n uJponikei' sto; na; stocavzetai peri; th'" uJpavrxewv" tou, sunecw'". Kai; na; paramuqei'tai, baukalizovmeno" poikilotrovpw". [Etsi e{na megavlo mevro" th'" ejpisthvmh", th'" tevcnh" kai; th'" filosofiva", ojfeivletai s aujth;n th;n kinhthvria duvnamh, th;n; ajgewniva tou' qanavtou. Pou; se; merike;" ejxairetike;" periptwvsei" mporei' na; faivnetai kai; lutrwtikov", sta; mavtia kavpoiou, ejn scevsei me; th; zwh; kai; th;n ajgwniva th'" zwh'", th;n uJparxiakh; ajnwniva, o{tan ftavnei h] nomivzei pw;" ftavnei se; tragika; ajdievxoda, h] o{tan diadevcetai ajpo; th;n i[dia th;n ajgwniva tou' tevlou" th'" zwh'". jAnavmesa s aujtou;" tou;" duvo povlou" th; uJparxiakh; ajgwniva kai; th;n ajgwniva tou' qanavtou , suvmfwna me; to;n filovsofo Pw;l Tivllic, gia; pollou;" ajnqrwvpou" ejmfilocwrei' kai; miva trivth phgh; ajgwniva" JH ajgwniva" th'" ejpoch'". Levgw gia; pollouv", giati; livgoi eujtucw'n livgoi , e[coun katorqwvsei na; uJpostou'n eJkouvsia hjqikh; pwvrwsh h] ajrthriosklhvrwsh, kai; ejnergou'n teleivw" ajmoralistikav. OiJ perissovteroi se; polle;" favsei" th'" zwh'" tou", kavpoioi a[lloi, se; oJriake;" katrastavsei", biwvnoun aujto; pou; ajpokalei'tai ai[sqhma th'" ejnoch'" . Kai; levgonta" ai[sqhma ejnoch'", ejnnoou'me th;n momfh; h] ajpraxiva pou; ajpodivdoume ejmei'" oiJ i[dioi sto;n eJautov ma", gia; pravxei", ejnoce;" kai; paraleivyei" ma". JH hjqikh; puxivda tou' ajnqrwvpou, gia; tou;" perissovterou", de;n e[cei spavsei. [Etsi, kata; diasthvmata, biwvnoun kai; th;n ajgwniva th'" ejnoch'". JH ajgwniva aujth;


perilambavnei th;n ajgwniva tw'n ajpofavsewvn ma", th;n ajgwniva mprosta; se; dilhvmmata. Ei\nai ajpotevlesma th'" ejleuqeriva", me; th;n oJpoiva ta; e[lloga o[nta ei[maste proikismevna. Kai; aujth; ajkribw'" hJ ejleuqeriva pou; mporei' na; qewrhqei' u{yisto dw'ro, ei\nai aujth; pou; th;n foba'tai oJ a[nqrwpo", giativ, o{pw" e[lege oJ Ntostogievfski, tivpote kai; potev, de;n uJph'rxe, gia; to;n a[nqrwpo kai; th;n koinwniva, pio; ajfovrhto ajpo; th;n ejleuqeriva! Ei\nai aujth; pou; prokalei' th;n ajgwniva th'" ejpilogh'" kai; a[ra, kai; to; ejndecovmeno ajpotuciva". JH ajgwniva th'" ejpoch'" ei\nai sunufasmevnh me; th;n ajgwniva th'" aJ martiva", h[toi th'" ajpotuciva", th'" aj stociva". Diovti aJ martiva kata; th;n ajrcaioellhnikh; kai; biblikh; e[nnoia, de;n ei\nai tivpot a[llo para; hJ ajstociva, hJ ajpotuciva ejpivteuxh" tou' prosdocwvmenou skopou'. JO a[nqrwpo" wJ" ejleuvqero" o[n, wJ" aujto kivnhto", qevtei pollou;" mikrou;" kai; ejpi; mevrou" skopou;" kai; stovcou" sth; zwhv tou, a[llou" ejpiteuvximou" kai; a[llou" ajnevfiktou". Kai; hJ koinwnikh; sumbivwsh tou' ejpibavllei kavpoia o{ria ajlla; kai; kavpoiou" stovcou" pou; prevpei na; ejpituvcei ejn koinwniva, gia; na; zei' aJrmonika; ejntov" tou. [Etsi, taktikav, ti;" perissovtere" fore;", ejk tw'n uJstevrwn, qevtei to; ejrwvthma a]n ejnevrghse swsta; se; krivsime" periptwvsei". [Ecei th; legovmenh krivsh suneidhvsew". Kai; qevtonta" th;n ejrwvthsh aujth; kai; krivnonta" kai; ejpanakrivnonta" eJautovn, aujtovmata ajgwnia' gia; ti;" mellontike;" tou ajpofavsei". Mh;n tuco;n kai; pavli aJ marthvsei, ajstochvsei dhladhv, ejk nevou. [Etsi dhmiourgou'ntai polle;" fore;" sumplevgmata ejnoch'", pou; prokalou'n th;n ajgwniva th'" ejnoch'" gia; to; parelqo;n ajlla; kai; gia; to; mevllon. Mia; ejnoch; ejnwvpion tou' uJlikou' kovsmou, wJ" pro;"th; diaceivrish tou' peribavllonto", ejnoch; ejnwvpion tou' sun anqrwvpou, giati; eJnivote to;n ajdikei' kai; to;n blavptei kai; ajgwnia', ejnwvpion jEkeivnou sto;n oJpoi'on ta; pavnta ei\nai gumna; kai; tetrachlismevna , ejnwvpion tou' krivnonto" ta; pavnta, h[toi, tou' Qeou'. JH skevyh th'" e[scath" krivsh" kai; hJ ajgwniva tou' qanavtou, ei\nai hJ koruvfwsh th'" ajgwniva" th'" ejnoch'" o{pw" levgei kai; oJ ajpovstolo" Pau'lo" to; kentri; th'" aJmartiva" ei\nai oJ qavnato" .


Pri;n o{mw" ajp aujth; th;n koruvfwsh, oJ mevso" a[nqrwpo" perna' ajpo; ti;" krivsei" suneidhvsew". Kai; kavpoioi sth; zwhv tou", mporei' ejkto;" ajpo; th; fwnh; th'" suneidhvsewv" tou", na; ajkouvsoun kai; th; fwnh; tou' ajnqrwvpinou dikasthv, na; tou;" ajpaggevllei th; foberh; fravsh JO kathgorouvmeno" krivnetai e[noco", kata; to; kathgorhthvrion . Fobero;n ti;" ejmpesei'n eij" ceivra" Qeou' zwvnto" , kata; to;n ajpovstolo Pau'lo. jAlla;, fobero;n kai; ejmpesei'n eij" ceivra" ajnqrwvpinou dikasth', pou; lovgw/ th'" ajtelou'" fuvsewv" tou, mporei' na; to;n katadikavsei, o[nta" ajqw'o"! S aujte;" ti;" trei'" morfe;" th'" ajgwniva" qa; mporou'se kanei;" sa;n ajntivdoto n ajntitavxei aujto; pou; oJ Tivllic ajpokalei' qavrro" th'" ujpavrxew" JO a[nqrwpo" sunecivzei na; zei' sugkrothmevno" se; koinwnive", para; ti;" ajntiqevsei" kai; ti;" poikivle" ajntifavsei" pou; ejmperikleivei oJ i[dio" wJ" a[tomo kai; wJ" suvnolo. Kai; to; katorqwvnei aujtov, para; th;n u{parxh aujtw'n tw'n triw'n phgw'n th'" ajgwniva" tou. Aujto; to; ejpitugcavnei, giati; para; th;n tragikovthtav tou, wJ" e[mbrio o[n, e[conta" to;n spinqh'ra th'" e[llogh" zwh'", aijsiodoxei' gia; to; mevllon. Kai; tautovcrona ajgwnivzetai gia; to; mevllon. Mporei' na; blevpei nevfh sto;n oJrivzonta ajlla; pote; de;n ajpelpivzetai oJristikav. Pivsw ajpo; ta; nevfh, pivsw ajpo; tou;" susswreumevnou" swrei'te" h] tou;" melanive", blevpei to;n ejggivzonta h{lio. Mporei' na; poreuvtai... Na; badivzei, n ajnebaivnei kai; kavpote na; katrakula'. jAllav, pavli shkwvnetai, pavli ojrqwvnetai, pavli sunecivzei th;n poreiva tou. Kai; sunecivzei th; zwh; kai; to;n ajgwvna th'" zwh'". JO ajgwvna" th'" zwh'" to;n kratavei se; ejgrhvgorsh gia; na; mh;n paradwqei' sti;" dunavmei" th'" aujto katastrofh'" kai; tou' mhdenismou'. Kai; ajfanistei', e[tsi oJloklhrwtikav. Toioutotrovpw", hJ ajnqrwvpinh zwhv, pou; ei\nai oJ qrivambo" th'" tavxh" e[nanti th'" ajtaxiva", oJ qrivambo" th'" ajlhvqeia" e[nanti th'" fqora'", telikav, katorqwvnei na; sunecivzei th;n poreiva th" kai; qriambuvei, para; ti;" ajgwnive" pou; dievrcetai oJ a[nqrwpo". JO kavqe a[nqrwpo". JH zwh; sunecivzetai cwri;" na; gwrivzei hJ i[dia to;n proorismov th",


to;n skopov th", kaiv, ajnexavrthta ajp aujtouv". To; brevfo" megalwvnei, givnetai e[fhbo" ( h) kai; ajgwnivzetai na; parameivnei sth; zwh; mevcri tevlou", qevtonta" stovcou" h] mh; qevtonta" kavpoiou" skopou;" sth; zwhv. Zwvnta", ejpistrateuvei o{le" tiv" ejswvyuce" dunavmei" tou, ajntlei' qavrro" ajpo; th;n i[dia th; zwhv, ajntlei' qavrro" ajp tou;" a[llou", tou;" sunanqrwvpou" tou, ajpo; paradeivgmata ajnqrwvpwn pou; bivwsan sobare;" duskolive", kai; ajpo; to; Qei'on. Aujto; to; Qei'on , ei\nai to; teleutai'o tou katafuvgio. Katanoei' o{ti kanei;" de;n mporei' na; tou' ejgguhqei' miva ajprovskopth pth;sh cwri;" ajnataravxei" sto;n u{stato proorisnov tou. Sunepw'" to; blevmma tou se; krivsime" kampe;" th'" zwh'", kaiv, ijdivw", pro;" ta; e[scata th'" zwh'" tou, ei\nai strammevno e[xw kai; ejpevkeina ajpo; to;n eJautov tou. jAp ejkei' ajntlei' to; qavrro" tou na; sunecivzei na; uJpavrcei kai; n ajntimetwpivzei kai; th;n e[scath ajgwniva, aujth;n tou' qanavtou. jEgkolpwvnetai th; skevyh o{ti oJ qavnato" mporei' na; mh;n ei\nai to; tevlo", na; ei\nai mia; quvra gia; mia;n a[llh zwhv. Kai; o{ti aujth; hJ parouvsa, hJ feugaleva zwhv, de;n ei\nai to; pa;n pou; uJpavrcei. [An, bebaivw", pisteuvei o{ti uJpavrcei Qeov", oJ uJposcovmeno" zwh;n tou' mevllonto" aijw'no". Giati; movnon tovte mporei' na; ejlpivzei gia; mia;n a[llh, mellontikh; zwhv, ejpevkeina tou' qanavtou. Mporei' na; ejgkolpwqei' ti;" skevyei" tou' stavret" Zwsima' tou' Ntostogievfski ... niwvqw th;n kavqe mevra pou; mou' ajpomevnei pw;" hJ ejpivgeia zwh; sunantievtai me; mia; kainouvrgia zwhv, ajteleuvthth, a[gnwsth, ma; tovso kontinhv, pou; hJ proaivsqhshv th" kavnei th;n yuchv mou na; donei'tai ajpo; carav, to; pneu'ma mou n ajctinobolei' kai; th;n kardiav mou na; klaivei ajpo; ajgallivash... . To; qavrro" pou; mporei' oJ a[nqrwpo" n ajntlei' ajp aujth; th;n i[dia th;n biologikh; bavsh th'" zwh'" kai; ajpo; to; e[xw kosmiko; uJpevr ejgwv tou, to; qei'on, ei\nai to; basikovtero o{lwn, to; pragmatiko; ajntivdoto, gia; na; mporevsei n ajntimetwpivsei ti;" trei'" korufai'e" ajgwnive" th;n


uJparxiakhv, th;n th'" ejnoch'", kai; th;n tou' qanavtou, kai; na; sunecivsei na; zei', o[nta" ajnavmesa se; sumplhgavde"... EUQUNH TEUCOS 443 NOEMBRIOS 2008

AAVV: Oi treis agwnies (Meditazioni su morte vita e resurrezione - in greco)  

Meditazioni sulla vita, morte e resurrezione. Testo in greco.