__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Etne Sparebank - me er her for deg

1


Min og din sparebank sparebank Min og din Etne Sparebank er den minste alliansefrie banken i landet. Det skulle tilseie at Etne er den minste banken i landet. Det skullekan tilseie at me harSparebank nok av utfordringar med alliansefrie å drifte banken, for smådriftsulemper me har nok av utfordringar med å drifte banken, for smådriftsulemper kanblant også me og oppleva. For å bøte på det, samarbeider me med ei rekke bankar på me oppleva. For å bøte på det, samarbeider me med ei rekke bankar på blant anna felles innkjøp av it-tenester. anna felles innkjøp av it-tenester. For å lukkast i framtida må me bli knallgode på dei områda me har moglegheit å lukkast må me knallgode på dei områda moglegheit til.For Difor har mei framtida eit høgt fokus påbli den gode kundedialogen ogme denhar gode til. Difor har me eit høgt fokus på den gode kundedialogen og den gode rådgjevinga me tilbyr. Me må skilje oss ut på ein slik måte at me vinn framrådblant gjevinganår meein tilbyr. må totalleveranse skilje oss ut pådu einsom slikkunde måte at vinn fram blant kundane ser Me på kva får.me Det er då også kundane når ein ser på kva totalleveranse du blir sommålte kundepåfår. Det er då også viktig å ta med servicegraden me tilbyr når me pris. viktig å ta med servicegraden me tilbyr når me blir målte på pris. Kundane i Etne Sparebank er representerte med fleirtalet i generalforsamlinga og styrer såleis banken. Kundane er representert med fleirtalet i generalforsamlinga styrer Banken eri Etne altsåSparebank «eigd» av lokalsamfunnet. Verdiane i banken er bygd opp overog 160 år. såleis banken. Banken er altså «eigd» av lokalsamfunnet. Verdiane i banken er bygd opp igjennom over 160 Lokalsamfunnet får avkastning på denne kapitalen gjennom verdiauke på eigenkapitalen slik år. at banken kan Lokalsamfunnet får avkastning på denne kapitalen gjennom verdiauke på eigenkapitalen slik at banken kan fortsetje å låne ut pengar lokalt. Men det mest synlege og kjekke er nok den sponsinga og gåveutdelinga fortsetje å låne utfor pengar Men mest synlege og kjekke er nok den sponsinga og gåveutdelinga som banken står kvart lokalt. år, til lag ogdet organisasjonar. som banken står for kvart år, til lag og organisasjonar. Vel du å handle lokalt, gjennom å nytta Etne Sparebank, er du med å byggje verdiane vidare i staden for at Vel du å handle gjennom å nytta EtneavSparebank, du med og byggjer verdiane vidare i staden for at overskotet av dinlokalt, handel går til andre delar landet ellererutlandet. overskotet av din handel går til andre delar av landet eller utlandet. Vårt slagord er «med heile vegen». Det er dette som skal skilja oss frå andre. Me gjer kvar dag vårt beste for Vårt slagord er «med heile vegen». Det er dette som skal skilja oss frå andre. Me gjer kvar dag vårt beste for å oppfylla dette kundeløftet. å oppfylla dette kundeløftet. Me takkar alle kundar som har bygd opp banken, og meiner me er så gode at og andre bør prøva oss. Me takkar alle kundar som har bygd opp banken, og meiner me er så gode at også andre bør prøva oss. Velkomen til Etne Sparebank Velkomen til Etne Sparebank Rune Ramsvik Rune Ramsvik Banksjef Banksjef

22


Historikk Den 19. oktober 1858 vart det sendt ut «indbydelse» til folket i Etne prestegjeld om å skipa ein sparebank og teikna seg for grunnfondstilskot. Den 18. juli 1859 vart det halde møte i landhandlar Christian Weltzins hus på garden Austrheim. Rundt bordet sat J.L. Weltzin (møteleiar), J. Dahl, Chr. Weltzin, O Kallestadbakken, H. Fosse, T. Fosse, Osmund O. Støle, Tollev T. Øen, Svend A. Vettestøe, Gudmund Vae, N. S. Fosse, Tollev Vae, Thor Fosse og Stein Vettestøe. Det var 14 «indskytere» som hadde tegna seg for tilsaman 83 Speciedaler som då skulle utgjera bankens grundfond. Vedtektene for Etne Sparebank vart stadfesta ved kgl. Res. 18. april 1860, og banken var ein realitet.

Etne Sparebank kan framleis treffast «rundt bordet»

Å sei at alt er som før passar ikkje for Etne Sparebank. Alle kjenner til dei store endringane heile samfunnet har vore gjennom. Ikkje minst dei siste åra gjennom utvida kundetilbod, ny teknologi og fokus på å gi gode råd til kundar. I 1860 hadde Etne Sparebank ope for innskot og utlån kvar onsdag frå kl 9 til 12. I dag kan kundar utføra banktenester døgnet rundt. Skulle det vera behov for hjelp og gode råd står mange tilsette med ulik kompetanse til teneste.

Etne Sparebank – den personlege «lokalbankjen» Etne Sparebank har vore ein viktig institusjon i Etne i over 160 år. Banken ligg midt i sentrum og husar 17 tilsette. Det er kort veg mellom deg som kunde og oss i banken. Me bryr oss om både deg og lokalmiljøet. Me har god og lang erfaring, brei kunnskap, autoriserte kunderådgjevarar og eit høgt servicenivå. Me er liten nok til å vera personleg, og stor nok til å vera ditt lokale «finanshus».

3


Visste du at ...

Set Med du avdagens 500,- kroner i månaden har du opp spartrente240.000,-. rentenivå et skatti 40 ogår, inflasjon på sparekonto. Medinntektene sparing i aksjefond som historisk har gitt 6,5 % årleg Med einville sparekapital på krtil100.000,vil verdien av avkastning, dei ha vakse ca kr. 1.1 millionar. pengene gå ned kvart år med rundt kr 2.000,-

Etnefjellet. På veg frå Melkestølen over Nystølselvo opp mot Simlebu. Etnefjellet. På veg frå Melkestølen over Nystølselvo opp mot Simlebu. Husk at Etne Sparerbank er med heile vegen.

44

Foto: Anne Mette Klungland Foto: Anne Mette Klungland


Dette får du som kunde hjå oss Økonomiopplæring Økonomiopplæring 10. klasse BSU for 10.for klasse

EigedomsEigedomsLeasing megling Leasing mekling Førsteheimslån Førsteheimslån Him te Etne-lånet

18-års dag/ førarkortgåve

Lån til bil

Lån Lån til til hus hus

Konfirmasjonsgåve Konfirmasjonsgåve

Forsikring Forsikring

Bursdagsmarkering Bursdagsmarkering

Fondsssparing Fondssparing

Første Førsteklasse klasse

Sparing Sparing Pensjonssparing Pensjonssparing og ogrådgjeving rådgjeving

Sparegris Sparegris Nyfødtgåve Nyfødtgåve Spira gåvefond (Team Spira)

Mastercard BSU-gåve

55


Sparing Det er aldri feil å spara. Men kva skal me spara i, og korleis? Alle veit, og er einige i, at det er lurt å spara. Me kan tilby sparing i mange former. • Bufferkonto • Sparegris • Nokre hundrelappar på vår sparekonto pr månad, fast spareavtale til sparekonto • BSU (bustadsparing for ungdom) • Pensjonssparing • Fondsparing • Sette av penger kvar månad til det du drøymer om Du vil ikkje angra på eit møte og ein god prat med ein av våre kunderådgjevarar. Det kan spara deg for mykje...

“Sparing er slett ikke dumt. Spesielt ikke når foreldrene har gjort det for en.” –Winston Churchill

6


Fond Fond

M

Korleis få best avkastning på pengane? Det veit me mykje om, men heller ikkje våre tilbod og rådgjeverar kan gi alle garantiar. Gjennom vårt eigarskap i Heimdal-fondene Korleis få ekspertisen best avkastning påbåde pengane? har me den me treng til småsparera og profesjonelle. Ulike pakkar og plasseringar basert på kva du som kunde ønskjer deg. Heimdal Fondene

Etne me h me o anna

Etne Sparebank er medeigar i Heimdalfondene, eit lokalt forankra fondsselskap, med hovudkontor i Stavanger. Selskapet Heimdal Fondene

tilbyr fire fond med ulik grad av riskoprofil. Frå Heimdal Høyrente, med relativt låg risikoprofil, til Heimdal Tinde, med høgare Etne Sparebank er medeigar i Heimdal Fondene. Eit lokalt forankra fond med hovudkontor i Stavanger. Gjennom Heimdal risiko. Mellom desse to fonda på risikoskalaen, ligg Heimdal Jorde og Heimdal Vidde, som er to kombinasjonsfond. Gjennom Fondene kan me tilby tre ulike fond. Eit med låg risiko, eit med middels og eit med litt høgare risiko. vårt eigarskap har me både ekspertisen og produkta for å dekke behova til dei fleste småspararar og profesjonelle kundar.

For å til. Di gjevin kund viktig

Jakob Hatteland er også ein av investorane i Heimdal Fondene. Me i Etne Sparebank er glade for å ha fått han og andre lokale aktørar med oss. Blir du den neste? Kundane i Etne Sparebank er repre

Banken er altså «eigd» av lokalsam Lokalsamfunnet får avkastning på For meir info, sjå heimdalfondene.no fortsetje å låne ut pengar lokalt. M som banken står for kvart år, til lag Frå venstre Mats Østenstad (Etne sparebank), Erik Hagerup, Frank Harestad og Per Magne Vel du å handle lokalt, gjennom å n Ludvigsen (Heimdalfondene) overskotet av din handel går til and Rune Ramsvik, Magne Ludvigsen, For meir info, sjåPer heimdalfondene.no Jakob Hatteland og Øyvind Thorstensen. Vårt slagord er «med heile vegen» (Foto Monica Nesheim) å oppfylla dette kundeløftet.

Me takkar alle kundar som har byg

Visste du at ...

Set du av 500,- kroner i månaden i 40 år, har du spart Velkomen til Etne Sparebank 240.000,-. Med sparing i aksjefond som historisk har gitt 8 % Rune Ramsvik årlig avkastning, ville dei ha vakse til ca kr. 1.7 millioner. Banksjef

Best mulig avkastning på lang sikt med moderat risiko

Avkastning over bankrente med moderat risiko

Balansert avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

7 2

7


Dei tilsette – den viktigaste ressursen Folk i dag har ofte stor kompetanse både på bruk av den nye bankteknologien og dei ulike spareformene. Dei tilsette i Etne Sparebank har utdanning og kursing, og arbeider kvar dag med dette for ulike kundar. Denne lærdommen og erfaringa skal koma alle kundar til gode. Gjennom trening, erfaring og ulike sertifikat som finansrådgjevarar skal dei heile tida vera i stand til å gi deg gode råd og hjelp innan alle banktjenester og forsikring.

Her er våre dyktige og engasjerte medarbeidarar:

8

Anne Grete Hilt

- Kunderådgjevar privat

Anne Mette Klungland

- Kundesenter

Aud Laila Lunde Frøland

- Kunderådgjevar privat

Berit Johansen

- Kunderådgjevar privat

Siren Haugland Gundersen

- Kunderådgjevar privat

Eli Gravelsæter

- Kunderådgjevar privat

Elin Hegerland Hjelvik

- Kunderådgjevar privat

Mats Østenstad

- Kunderådgjevar privat

Iren Lindvik

- Compliance/Interne funksjonar

Karin Ramstad

- Kundesenter

Signe Ellen Fjæra

- Kunderådgjevar næring

Sigrid Løvereide

- Kundesenter

Marte Birkenes Arefjord

- Kundesenter

Wenche Åsbø Eikemo

- Kundesenter

Rune Ramsvik

- Banksjef

Paul Rune Velde

- Ass.banksjef

Wenche Vik Thorson

- Økonomisjef

Paul Rune

Berit Elin Wenche

Dei tilsette


Anne Grete

Wenche T.

Mats Rune

Iren

Marte

Anne Mette Sigrid

Siren

Karin

Aud Laila

Eli

Signe Ellen

- den viktigaste ressursen Foto. Svein Egil Ă˜kland

9


Etne Sparebanksitt sittgåvefond gåvefond Spira –-Etne Sparebank Spira Gjennom generasjonar har Etne Sparebank delt ut gåver og sponsormidlar for mange millionar kroner, tilhar glede forSparebank ulike lokalmiljø Mange Gjennom generasjonar Etne deltog utenkeltpersonar. gåver og sponsormidlar for meiner er heiltkroner, naturlegtilatglede bankarfor ogulike andrelokalmiljø bidreg med til ulike tiltakMange og mangedet millionar ogkroner enkeltpersonar. aktivitetar, slik me ser detat er bankar det ikkjeog sjølvsagt. Det er dei som er kundar hjå tiltak og meiner detmen er heilt naturleg andre bidreg med kroner til ulike oss som set men oss i stand til åser dela gåvene og inngå Det ulikeersponsoravtalar. aktivitetar, slik me detuterdesse det ikkje sjølvsagt. dei som er kundar hjå

oss som set oss i stand til å dela ut desse gåvene og inngå ulike sponsoravtalar. Går du inn på Spira på vår nettside, www.spirafondet.no, vil du få ei oversikt over noko av inn det me har gitt til, og derwww.spirafondet.no, kan du og søkja om duvil har Går du på Spira påpengar vår nettside, dueitfåprosjekt. ei oversikt over

noko av det me har gitt pengar til, og der kan du og søkja om du har eit prosjekt. Her er nokre eksempel på det Etne Sparebank har gitt pengar til: Her er nokre eksempel på det - Turveg over Fikse mellom Ølen og Etne Etne Sparebank har gitt pengar til:

- Ungdomsklubben i Vikedal Bedehus, prosjektor - Turveg over Fikse mellom Ølen og Etne - Ølen Kulturhus, oppgradering av scenerigg - Ungdomsklubben i Vikedal Bedehus, prosjektor -- Bjoa Idrettslag, turveg Ølen Kulturhus, oppgradering av scenerigg -- ULBjoa Fram Etne, teknisk Idrettslag, turvegutstyr -- Sandeid UL, lyd teknisk og scene UL Fram Etne, utstyr Sandeid UL, lyd og scene - Skånevik Kultur- og idrettshall, opgradering Skånevik Kultur-instrument og idrettshall, -- Etne Skulekorps, og opgradering uniformar - Etne Skulekorps, instrument og uniformar - Imsland Bygdahus, lyd- og lysutstyr - Imsland Bygdahus, lyd- og lysutstyr

Her er nokre av dei som har fått Her er nokre av dei som har fått ungdomsstipendet gjennomTeam Spira: ungdomsstipendet gjennom Team Spira: - Sander Nesheim Fuglestein

-- Sander NesheimSkogen Fuglestein Bård Bjørnevik - Bård Bjørnevik Skogen

- Thomas Lien - Hans Kristian Åsheim Havreberg - Thomas Lien - Odd Inge Berge - Hans Kristian Åsheim Havreberg - Inger Eidhammer Lunde - Odd Inge Constance Berge Kristina Kambo - Inger Constance Eidhammer Lunde - Erlend Auestad Her er nokre - Ella Tveitav dei me har sponsa: -

Etne Idrettslag Her er nokre av dei me har sponsa: Etne Jeger- og Fiskeforening - Etne Idrettslag Etne Karateklubb Etne Musikklag - Etne Jeger- og Fiskeforening Etne Skulekorps - Etne Karateklubb Etne Røde Kors - Etne Musikklag Etne Skyttarlag - Etne Skulekorps Etne KFUK-KFUM - Etne Røde Kors Vindafjord Turlag

- Etne Skyttarlag - Etne KFUK-KFUM - Vindafjord Turlag

Etne Sparebanke gleder seg over eit aktivt lokalmiljø, og ser fram til å bidra meir. Etne Sparebank gleder seg over eit aktivt lokalmiljø, og ser fram til å bidra meir.

10 10

Unge


lovande

Visste du at ...

Over halvparten av alle born i Noreg er forsikra pĂĽ ein eigen barneforsikring. Etne Sparebank tilbyr ein av marknadens beste barne- og ungdomsforsikring via Frende orsikring.

Foto. Etne Idrettslag

11 11


Etne Sparebank_brosjyre_16 Sparebank_brosjyre_16 sider_2020.qxp_Layout sider_2020.qxp_Layout 1 1 16.02.2020 16.02.2020 20.59 20.59 Side Side 12 12 Etne

Eigedomsmekling Eigedomsmekling Eigedomsmekling Etne Sparebank tilbyr sal og kjøp kjøp av av eigedom eigedom ii samarbeid samarbeid med med Eiendomsmegler A. A. Eiendomsmeglar Etne Sparebank tilbyr kjøp av eigedometter i samarbeid med «Me i Eiendomsmeglersal A og kjenner markedet mange års Eiendomsmeglar A. degAmarkedets «Me i Eiendomsmegler kjenner markedet etter mange– års erfaring og kan tilby beste salgsgaranti

erfaring og kan tilby deg markedets beste salgsgaranti – Ingen salg, ingen rekning og ingen bindingstid.» «Me i Eiendomsmegler A kjenner markedet etter mange års Ingen salg, ingen rekning og ingen bindingstid.» erfaring og kan tilby deg markedets beste salgsgaranti – Eiendomsmegler A er ein komplett stab som kan tilby: Eiendomsmegler A er ein komplettIngen stab som tilby: salg,kan ingen rekning og ingen bindingstid.» Erfarne svoltne meklarar -- Erfarne ogog svoltne meglarar -- Fagleg tyngde Fagleg tyngde A er ein komplett stab som kan tilby: Eiendomsmegler -- Eigen Haubo-meglar Erfarne og svoltne -- Erfarne svoltne meglarar meglarar Eigen og Haubo-meklar -- Avdeling innan prosjekt, næring og utleige Fagleg tyngde - Fagleg tyngde Avdeling innan prosjekt, næring og utleige --- Eigen oppgjersavdeling - Eigen Eigen Haubo-meglar Haubo-meglar --- Avdeling innan Eigen oppgjersavdeling Avdeling innan prosjekt, prosjekt, næring næring og og utleige utleige Vidar er den som i hovedsak handterer eigedomsmeklinga for våre -- Eigen Eigen oppgjersavdeling oppgjersavdeling kundar. Han har lang erfaring og kjenner distriktet og våre kundar godt.

Vidar ii hovedsak handterer eigedomsmeklinga for Vidar erden densom som i hovedsak handterer eigedomsmeklinga Vidar er er den som hovedsak handterer eigedomsmeklinga for våre våre for våre kundar. kundar. Han har lang erfaring og kjenner distriktet og våre kundar godt. kundar. Han har lang erfaring og kjenner distriktet og våre kundar godt. Han har lang erfaring og kjenner distriktet og våre kundar godt.

Vidar Opheim - eigedomsmeklar

Vidar Opheim eigedomsmeklar -- eigedomsmeklar

Visste du at ... Visste du at ...

12 12

Ved å bruka melar når du langt fleire kjøparar enn om du sjølv annonserer. Får du inn ein ekstra budrunde kan Ved åå bruka bruka meklar melar når du fleire enn om Ved nårtusen dulangt langt fleirekjøparar kjøparar det bety fleire hundre i forskjell på prisen.enn om du sjølv sjølv annonserer. annonserer.Får Får du duinn innein einekstra ekstrabudgjevar, budrunde kan kan du det bety bety ein fleire hundre tusen i forskjell på prisen. det stor forskjell på prisen.


Leasing Leasing Etne Sparebank tilbyr tilbyr leasing selskap Brage Finans. Leasing Etne Sparebank leasing gjennom gjennom vårt vårt deleigde eige selskap Brage Finans. Leasing betyr betyr at at Brage Brage kjøper kjøper og og eig eig det det utstyret utstyretverksemda verksemda di ditreng, treng,og ogleiger leigerdet dettilbake tiltil degtilmot månadsleige over eit avtala tidsrom. bake degeimot ei avtalt månadsleige over eit avtala tidsrom. Kvifor binde eigenkapital Kvifor binde eigenkapital eller eller lånekapasitet? lånekapasitet? Leasing Leasing av av driftsmidlar, driftsmidlar, bilar bilar osv. osv. frigjer frigjer driftskapital driftskapital som som gjev gjev verksemda verksemda di di større større handlefridom. handlefridom.

er den den største største Fatland konsernet er

privateigde kjøttverksemda privateigde kjøttverksemda ii Norge, Norge, med 4,6 milliardar med 4,6 milliardar ii omsetnad omsetnad ii 2018. 2018. Dei gjer gjer heile heile tida tida store Dei store investeringar investeringar til til glede for for både både produsentar glede produsentar og og kundar. kundar. Konsernet har har vald vald åå nytte nytte Etne Brage Konsernet Finans AS på leasing, og er godt nøgde Sparebank sin samarbeidspartnar, med det. Brage Finans AS, på leasing og er godt nøgde med det. I tillegg til konkurransedyktige vilkår, også delar av overskotet Igjev tillegg til banken konkurransedyktige vilkår tilbake til lokalsamfunnet. gjev også banken delar av Økonomisjef overskotet i Fatland-konsernet, Tor Magnar tilbake til lokalsamfunnet, noko Kambe CFO i (t.v.) meiner dette er positivt. Fatland-konsernet, Tor Magnar Kambe (t.v.) synes er positivt.

Foto. Svein Egil Økland

13 13


Forsikring påpå 1-2-3 Forsikring 1-2-3 Gjennom eigarskap Frende Gjennom vårt vårt eigarskap eigarskap iii Frende Frende Forsikring Forsikring kan kan Etne Etne Sparebank tilby forsikring. Vår kunnskap skal vera rundt Sparebank tilby forsikring på «alt». Vår kunnskap Sparebank tilby forsikring på «alt». Vår kunnskap rundt din tryggleik forvera at du fårtryggleik den forsikringa du treng, forsikring forsikring skal skal vera din din tryggleik for for at at du du får får den den den oppfølginga du ønskjer og til ein rett pris. forsikringa du treng, den oppfølgjinga du forsikringa du treng, den oppfølgjinga du ønskjer ønskjer og og ein ein pris pris som som er er rett. rett. Du kan bl.a. forsikra dette: Du dette: Du kan kanbl.a. bl.a.forsikra forsikra dette:

Frende Forsikring er kåra til årets kundesenter, i tilleggertilpåå nytt vera besttilpå reiseFrende Frende Forsikring Forsikring er på nytt kåra kåra til årets årets kundekundeforsikring, andre senter, ii tillegg til vera best på senter, tilleggdyr til å åog vera bestforsikringar. på reiseforsikring, reiseforsikring, dyr dyr og og fleire fleire andre andre forsikringar. forsikringar.

•• Bil, båt og kjøretøy ogog kjøretøy • Bil, Bil,båt båt kjøretøy •• Hus, innbo Hus, innbo og og verdiar verdiar Hus, innbo ogog verdiar ••• Uførheit, ulykke Uførheit, ulykke og sjukdom sjukdom Uførheit, ulykke og sjukdom ••• Reise Reise og og fritid fritid

• Reise og fritid Me skal • Barneforsikring Me skal tilby tilby deg: deg:

•• Gunstige Gunstige og og stabile stabile prisar prisar •• Ingen grunnpremie Ingen grunnpremie skal tilby deg: ••Me Lojalitetsbonus Lojalitetsbonus ••• Totalkundeprogram Gunstige og stabile prisar Totalkundeprogram

• Ingen grunnpremie Etne Etne Sparebank Sparebank har har nøkkelen nøkkelen • Lojalitetsbonus til rett forsikring. til rett forsikring. • Totalkundeprogram

Visste ... at ... du at Visste du Mange på bilen, bilen, men ikkje på inntekta si. bli ufør utan Mange har har full full kasko kasko på bilen, men men ikkje ikkje på på inntekta inntektasi. si.ÅÅ Åbli bliufør uførutan utan forsikring kan gi vere like ille som uten forsikring kan vere like kostnadar ille for for økonomien økonomien som å å totalskade totalskade bilen, uten kasko, kasko, større enn å totalskade bilen, utanbilen, kasko, kvart år frem til pensjonsalder. Torer du ta sjansen å vera utan forsikring? kvart kvart år år frem fram til til pensjonsalder. pensjonsalder. Torer du ta sjansen å vera utan forsikring?

114 4 14


Dei fleste av oss tek opp lån når me skal gjera eit større kjøp. Kva lån me tek, når, kor mykje, kor lenge osv. kan bety mykje. Kunderådgjevarane hjå oss kan lån og saman finn me ei løysing som passar deg.

Lån

Forsikring på 1-2-3 Gjennom vårt eigarskap i Frende Forsikring kan Etne Sparebank tilby forsikring på «alt». Vår kunnskap rundt forsikring skal vera din tryggleik for at du får den forsikringa du treng, den oppfølgjinga du ønskjer og ein pris som er rett.

Frende Forsikring er senter, i tillegg til å v dyr og fleire andre fo

Du kan bl.a. forsikra dette: • Bil, båt og kjøretøy • Hus, innbo og verdiar • Uførheit, ulykke og sjukdom • Reise og fritid

Me skal tilby deg: • Gunstige og stabile prisar • Ingen grunnpremie • Lojalitetsbonus • Totalkundeprogram Etne Sparebank har nøkkelen til rett forsikring.

Visste du at at...... Bilde frå Fitjafeltet i Etne. Tomt kan du ordna gjennom Etne tomteselskap. Kontakt Vindafjord tomteselskap for tomter i Vindafjord. Foto: Anne Mette Klungland

14

• Bustadlån • Førsteheimslån • Bustadkreditt • Billån (Brage Finans) • Forbrukslån • «Him te Etne»-lånet • Fastrentelån

kasko på bilen, til men ikkje på inntekta Mange vel Mange å nytta har segfull av dyre kredittkort å finansiera forbruk si. Å bli u forsikring vere likekan ille for økonomien å totalskade bi som møbler og feriar.kan Totalprisen då bli svær dyr som til slutt. kvart år frem pensjonsalder. Torer du ta sjansen vera utan Me i Etne Sparebank er til løysingsorienterte, og saman kan me åfinna gode alternative løysingar. 15


vinnarskalle.no

Med heile vegen Etne Sparebank har «med heile vegen» som slagord og kundeløfte. Kvar dag skal me gjera vårt beste for å vera nettopp det.

Takk til deg som er kunde, og velkomen som ny. Foto: Anne Mette Klungland

Profile for Vinnarskalle

Etne Sparebank brosjyre  

Etne Sparebank brosjyre  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded