__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE _______________

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION _______________

Koninklijk besluit van @@@ houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

ArrêtÊ royal du @@@ portant dÊtermination de la compÊtence de l’Administration de l’expertise mÊdicale et modifiant certains dispositions en matière d’accidents du travail dans le secteur public

_______________

_______________

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

A tous, prĂŠsents et Ă venir, Salut.

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, artikel 4, § 2, lid 3, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1998;

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prÊvention ou la rÊparation des dommages rÊsultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l’article 4, § 2, alinÊa 3 insÊrÊ par la loi du 19 octobre 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Vu l’arrêtÊ royal du 24 janvier 1969 relatif à la rÊparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Vu l’arrêtÊ royal du 12 juin 1970 relatif à la rÊparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intÊrêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 1970

Vu l’arrêtÊ royal du 13 juillet 1970 relatif à la

20130422 – après avis IF – na advies IF

   !"
2 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

rĂŠparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou ĂŠtablissements publics du secteur local, des dommages rĂŠsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciĂŤn, gegeven op @@@@;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donnÊ le @@@@@ ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op @@@@@;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donnÊ le @@@@ ;

Gelet op het protocol nr. @@@ van @@@@ van het Gemeenschappelijk ComitĂŠ voor alle overheidsdiensten;

Vu le protocole n° @@@@ du @@@@ du ComitÊ commun à l’ensemble des services publics ;

Gelet op advies nr. @@@ van de Raad van State, gegeven op @@@, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van state, gecoÜrdineerd op 12 januari 1973;

Vu l’avis n° @@@@ du Conseil d’Etat, donnÊ le @@@, en application de l’article 84, § 1er, alinÊa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnÊes le 12 janvier 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, de Minister belast met Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;

Sur la proposition du Ministre de la SantÊ publique, du Ministre chargÊ de la Fonction publique et du SecrÊtaire d’Etat à la Fonction publique, et de l’avis de nos Ministres qui ont dÊlibÊrÊ en Conseil ;

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

Hoofdstuk I: wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

Chapitre I : modification de l’arrêtÊ royal du 24 janvier 1969 relatif à la rÊparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Artikel 1.-

Article 1er.-

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 7 juni 2007 en van 26 november 2012, wordt vervangen als volgt:

L’article 8 de l’arrêtÊ royal du 24 janvier 1969 relatif à la rÊparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifiÊs par les arrêtÊs royaux du 7 juin 2007 et 26 novembre 2012 est remplacÊ par ce qui suit :

"Art 8: Het Bestuur van de medische expertise wordt aangeduid: - om het causaliteitsverband na te gaan

“ Art 8. L’Administration de l’expertise mĂŠdicale est dĂŠsignĂŠe : - pour vĂŠrifier le lien de causalitĂŠ entre

   !"
3 -

tussen het arbeidsongeval en de letsels; om het causaliteitsverband vast te stellen tussen het arbeidsongeval en de periodes van arbeidsongeschiktheid; om de consolidatiedatum, de percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid en de percentage van hulp van derden vast te stellen.".

Het vaststellen van het causaliteitsverband tussen de periodes van arbeidsongeschiktheid omvat de en het arbeidsongeval afwezigheidscontrole niet.

-

l’accident du travail et les lÊsions; pour Êtablir le lien de causalitÊ entre l’accident du travail et les pÊriodes d’incapacitÊ de travail; pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacitÊ permanente et le pourcentage de l’aide de tierce personne. .

L’Êtablissement du lien de causalitÊ entre l’accident du travail et les pÊriodes d’incapacitÊ de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence.

Art. 2

Art. 2

In hetzelfde besluit wordt een artikel 8bis ingevoegd luidende:

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂŠ, un article 8bis est insĂŠrĂŠ, rĂŠdigĂŠ comme suit:

"Art 8bis.

“ Art 8bis.

Indien in het kader van opdrachten die door artikel 8 van dit besluit worden toevertrouwd aan het Bestuur van de medische expertise het slachtoffer zich niet aanbiedt bij het Bestuur van de medische expertise zonder geldige reden in te roepen, na in gebreke te zijn gesteld per aangetekend schrijven, deelt de minister of zijn gemachtigde hem zijn beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid mee.".

Si, dans le cadre des missions confiÊes à l’Administration de l’expertise mÊdicale par l’article 8 du prÊsent arrêtÊ, la victime ne se prÊsente pas auprès de l’Administration de l’expertise mÊdicale sans invoquer de motif valable, après avoir ÊtÊ mise en demeure par lettre recommandÊe, le ministre ou son dÊlÊguÊ lui notifie sa dÊcision de dÊclaration de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail.�.

Art. 3

Art. 3

Artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt vervangen als volgt:

L’article 9 du même arrêtÊ, remplacÊ par l’arrêtÊ royal du 7 juin 2007, est remplacÊ par ce qui suit :

“Art. 9

ÂŤ Art. 9

§1. Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 30 kalenderdagen of langer duurt, wordt het slachtoffer ambtshalve opgeroepen bij het Bestuur van de medische expertise om het percentage van blijvende ongeschiktheid te bepalen en, in voorkomend geval het percentage van de hulp van derden.

§ 1er En cas d’incapacitÊ temporaire de travail Êgale ou supÊrieure à 30 jours calendrier, la victime est d’office convoquÊe auprès de l’Administration de l’expertise mÊdicale afin de dÊterminer le pourcentage d’incapacitÊ permanente, et le cas ÊchÊant, le pourcentage de l’aide de tierce personne.

§2. Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurt dan 30 kalenderdagen en indien het slachtoffer een medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid verstrekt, deelt de minister of zijn gemachtigde per aangetekend schrijven een beslissing tot

§ 2 En cas d’incapacitÊ temporaire de travail infÊrieure à 30 jours calendrier, si la victime fait parvenir un certificat mÊdical de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail, le ministre ou son dÊlÊguÊ notifie, par lettre recommandÊe, une dÊcision de dÊclaration de guÊrison sans incapacitÊ permanente de

   !"
4 genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid mee. Het medisch attest van genezing wordt opgemaakt volgens het model bepaald in bijlage 1 bij dit besluit, door de geneesheer geraadpleegd door het slachtoffer.

travail. Le certificat mÊdical de guÊrison est rÊdigÊ par le mÊdecin consultÊ par la victime, suivant le modèle fixÊ en annexe 1 du prÊsent arrêt Ê.

Indien het slachtoffer het in het eerste lid bedoelde medisch attest van genezing niet verstrekt, omdat het op grond van een medisch verslag opgemaakt door de geneesheer die het heeft geraadpleegd meent te lijden aan een blijvende ongeschiktheid, wordt het opgeroepen bij het Bestuur van de medische expertise.

Si la victime ne fait pas parvenir le certificat mÊdical de guÊrison visÊ à l’alinÊa 1er car elle estime, sur base d’un rapport mÊdical rÊdigÊ par le mÊdecin qu’elle a consultÊ, souffrir d’une incapacitÊ permanente, elle est convoquÊe auprès de l’Administration de l’expertise mÊdicale.

§3. Het Bestuur van de medische expertise deelt de minister of zijn gemachtigde zijn beslissing mee, die hetzij bestaat uit de toekenning van een percentage van blijvende ongeschiktheid, hetzij uit een genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

§ 3. L’Administration de l’expertise mÊdicale notifie au ministre ou à son dÊlÊguÊ sa dÊcision qui consiste soit en l’attribution d’un pourcentage d’incapacitÊ permanente, soit en une guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail.

Wanneer het ongeval een percentage van blijvende ongeschiktheid met zich meebrengt, gaat de minister of zijn gemachtigde na of de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen vervuld zijn; hij onderzoekt de bestanddelen van de geleden schade en stelt het slachtoffer of zijn rechthebbenden de betaling van een rente voor. In dat voorstel worden de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie vermeld.

Lorsque l’accident entraÎne un pourcentage d’incapacitÊ permanente, le ministre ou son dÊlÊguÊ vÊrifie si les conditions d'octroi des indemnitÊs sont rÊunies; il examine les ÊlÊments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une la rente. Cette proposition mentionne rÊmunÊration servant de base au calcul de la rente, la nature de la lÊsion, la rÊduction de capacitÊ et la date de consolidation.

Wanneer het ongeval geen percentage van blijvende ongeschiktheid met zich meebrengt, deelt de minister of zijn gemachtigde per aangetekend schrijven een beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid mee.

Lorsque l’accident n’entraÎne pas un pourcentage d’incapacitÊ permanente, le ministre ou son dÊlÊguÊ notifie, par lettre recommandÊe, une dÊcision de dÊclaration de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail.

§4. Indien het slachtoffer of zijn rechthebbenden akkoord gaan, wordt het in § 3, tweede lid bedoelde voorstel opgenomen in een ministerieel besluit dat wordt meegedeeld aan het slachtoffer of aan zijn rechthebbenden.

§ 4 En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visÊe au § 3, alinÊa 2, est reprise dans un arrêtÊ ministÊriel qui est notifiÊ à la victime ou à ses ayants droit.

Art. 4

Art. 4

In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 7 juni 2007 en van 26 november 2012 wordt de eerste paragraaf vervangen als volgt:

Dans l’article 10 du même arrêtÊ, modifiÊs par les arrêtÊs royaux du 7 juin 2007 et 26 novembre 2012, le paragraphe 1er est remplacÊ par ce qui suit :

"§1. De aanvraag tot herziening van de vergoedingen op grond van een verergering of van een vermindering van de ongeschiktheid

 § 1er La demande en rÊvision des indemnitÊs fondÊe sur une aggravation ou une attÊnuation de l’incapacitÊ de la victime, ou sur le dÊcès de

   !"
5 van het slachtoffer of wegens het overlijden van het slachtoffer te wijten aan de gevolgen van het ongeval, of op grond van een wijziging van de noodzakelijkheid van de geregelde hulp van een ander persoon, is mogelijk of mag gedaan worden gedurende drie jaar, te rekenen, hetzij - van de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 9, §2, eerste lid of §3, derde lid; - van de kennisgeving van het in artikel 9, §4 bedoelde ministerieel besluit; - van de beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan.

celle-ci par suite des consÊquences de l’accident, ou sur une modification de la nÊcessitÊ de l’aide rÊgulière d’une autre personne, est possible ou peut être effectuÊe pendant trois ans à dater soit :

De herziening heeft uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op het indienen van de aanvraag.".

Les effets de la rÊvision prennent cours le premier jour du mois suivant l’introduction de la demande.  .

-

de la notification de la dÊcision visÊe à l’article 9, § 2, alinÊa 1er, ou § 3, alinÊa 3; de la notification de l’arrêtÊ ministÊriel visÊ à l’article 9, § 4 ; de la dÊcision coulÊe en force de chose jugÊe.

Art. 5

Art. 5

Artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 maart 1998, wordt vervangen als volgt:

L’article 25 du même arrêtÊ, modifiÊ par l’arrêtÊ royal du 6 mars 1998, est remplacÊ par ce qui suit :

"De medische kosten, chirurgische kosten, de kosten voor apotheker, verpleging, prothese en orthopedie worden erkend en betaald door de het Bestuur van de medische expertise.".

frais mÊdicaux, chirurgicaux,  Les pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopÊdie, sont reconnus et payÊs par l’Administration de l’expertise mÊdicale. .

Hoofdstuk II: wijziging van het koninklijke besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

Chapitre II : modification de l’arrêtÊ royal du 12 juin 1970 relatif à la rÊparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intÊrêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art 6

Art 6

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

Dans l’article 4 de l’arrêtÊ royal du 12 juin 1970 relatif à la rÊparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intÊrêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, le 2° est remplacÊ par ce qui suit :

"2° duidt de medische dienst aan die de bevoegdheden van de Administratieve

 2° dÊsigne le service mÊdical appelÊ à exercer les attributions du Service de SantÊ

   !"
6 Gezondheidsdienst als bepaald in artikelen 5bis, § 5, 5ter, § 5, 8, 9, 9bis, 11 en 32bis van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 dient uit te oefenen.

administratif telles qu’elles sont dÊfinies aux articles 5bis, § 5, 5ter, § 5, 8, 9, 9bis, 11 et 32bis de l’arrêtÊ royal du 24 janvier 1969.

Art. 7

Art. 7

Artikel 11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2003 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt vervangen als volgt:

L’article 11 du même arrêtÊ, insÊrÊ par l’arrêtÊ royal du 2 avril 2003 et modifiÊ par l’arrêtÊ royal du 7 juin 2007, est remplacÊ comme suit:

“Art. 11: Bij toepassing van artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 mogen de instellingen van openbaar nut en de publiekrechtelijke rechtspersonen alsook de N.V. van privaatrecht B.I.A.C. waarvan het personeel het voordeel van de bepalingen van dit besluit geniet, teneinde de door hen te dragen lasten geheel of gedeeltelijk te dekken, verzekeringsovereenkomsten sluiten met een verzekeringsonderneming die toegelaten is tot de ongevallenverzekering of de ongevallenverzekering mag beoefenen in BelgiĂŤ door middel van een bijkantoor of in vrije dienstverrichting overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, op voorwaarde dat die verzekeringsonderneming niet belast wordt met de bevoegdheden waarvoor de medische dienst aangeduid werd overeenkomstig artikel 4, 2° van dit besluit.".

“Art. 11 : Par application de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, les organismes d'intĂŠrĂŞt public et les personnes morales de droit public ainsi que la S.A. de droit privĂŠ B.I.A.C. dont le personnel bĂŠnĂŠficie des dispositions du prĂŠsent arrĂŞtĂŠ sont autorisĂŠs, pour couvrir intĂŠgralement ou partiellement la charge qui leur incombe, Ă souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agrĂŠĂŠe concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisĂŠe Ă  exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformĂŠment Ă  la loi du 9 juillet 1975 relative au contrĂ´le des entreprises d'assurances, Ă  la condition que cette entreprise d’assurances ne soit pas chargĂŠe des attributions pour lesquelles le service mĂŠdical a ĂŠtĂŠ dĂŠsignĂŠ, conformĂŠment Ă  l’article 4, 2°, du prĂŠsent arrĂŞtĂŠ.Âť.

Hoofdstuk III: wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

Chapitre III : modification de l’arrêtÊ royal du 13 juillet 1970 relatif à la rÊparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou Êtablissements publics du secteur local, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 8

Art. 8

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 november 2012, wordt vervangen als volgt:

L’article 8 de l’arrêtÊ royal du 13 juillet 1970, relatif à la rÊparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou Êtablissements publics du secteur local, des dommages rÊsultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifiÊ par l’arrêtÊ royal du 26 novembre 2012, est remplacÊ par ce qui suit :

"Art. 8.

“ Art. 8.

   !"
7 De medische dienst wordt aangeduid: - om het causaliteitsverband na te gaan tussen het arbeidsongeval en de letsels; - om het causaliteitsverband vast te stellen tussen het arbeidsongeval en de periodes van arbeidsongeschiktheid; - om de consolidatiedatum, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de graad van hulp van derden vast te stellen.

Le service mÊdical est dÊsignÊ : pour vÊrifier le lien de causalitÊ entre l’accident du travail et les lÊsions; - pour Êtablir le lien de causalitÊ entre l’accident du travail et les pÊriodes d’incapacitÊ de travail; - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacitÊ permanente et le pourcentage de l’aide de tierce personne.

Het vaststellen van het causaliteitsverband tussen het arbeidsongeval en de periodes van omvat de arbeidsongeschiktheid afwezigheidscontrole niet.

L’Êtablissement du lien de causalitÊ entre l’accident du travail et les pÊriodes d’incapacitÊ de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence.

De medische dienst stelt binnen 30 dagen de overheid in kennis van zijn beslissingen.

Le service mÊdical notifie dans les 30 jours ses dÊcisions à l’autoritÊ.

Indien het slachtoffer zich niet aanbiedt bij de medische dienst, zonder meedelen van een geldige reden en na in gebreke te zijn gesteld per aangetekend schrijven, kan de overheid hem zijn beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid meedelen.".

Si la victime ne se prÊsente pas auprès du service mÊdical sans invoquer de motif valable, après avoir ÊtÊ mise en demeure par lettre recommandÊe, l’autoritÊ peut lui notifier sa dÊcision de dÊclaration de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail .�.

Art. 9

Art. 9

Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 2 april 1974 en van 26 november 2012, wordt vervangen als volgt:

L’article 9 du même arrêtÊ modifiÊ par les arrêtÊs royaux du 2 avril 1974 et 26 novembre 2012, est remplacÊ par ce qui suit :

-

"Art. 9

ÂŤ Art. 9

§1. Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 30 kalenderdagen of langer duurt, wordt het slachtoffer ambtshalve opgeroepen bij de medische dienst om het percentage van blijvende ongeschiktheid te bepalen en, in voorkomend geval, het percentage van de hulp van derden.

§ 1er En cas d’incapacitÊ temporaire de travail Êgale ou supÊrieure à 30 jours calendrier, la victime est d’office convoquÊe auprès du service mÊdical afin de dÊterminer le pourcentage d’incapacitÊ permanente, et le cas ÊchÊant, le pourcentage de l’aide de tierce personne.

§2. Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurt dan 30 kalenderdagen en indien het slachtoffer een medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid verstrekt, deelt de overheid per aangetekend schrijven een beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid mee. Het medisch attest van genezing wordt opgemaakt volgens het model bepaald in bijlage 4 bij dit besluit, door de geneesheer geraadpleegd door het slachtoffer.

§ 2 En cas d’incapacitÊ temporaire de travail infÊrieure à 30 jours calendrier, si la victime fait parvenir un certificat mÊdical de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail, l’autoritÊ notifie, par lettre recommandÊe, une dÊcision de dÊclaration de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail. Le certificat mÊdical de guÊrison est rÊdigÊ par le mÊdecin consultÊ par la victime, suivant le modèle fixÊ en annexe 4 du prÊsent arrêt Ê.

Indien het slachtoffer het in het eerste lid bedoelde medisch attest van genezing niet verstrekt, omdat het op grond van een medisch

Si la victime ne fait pas parvenir le certificat mÊdical de guÊrison visÊ à l’alinÊa 1er car elle estime, sur base d’un rapport mÊdical rÊdigÊ

   !"
8 verslag opgemaakt door de geneesheer die het heeft geraadpleegd meent te lijden aan een blijvende ongeschiktheid, wordt het opgeroepen bij de medische dienst.

par le mÊdecin qu’elle a consultÊ, souffrir d’une incapacitÊ permanente, elle est convoquÊe auprès du service mÊdical.

§3. De medische dienst deelt de overheid zijn beslissing mee, die hetzij bestaat uit de toekenning van een percentage van blijvende ongeschiktheid, hetzij uit een genezing zonder blijvende ongeschiktheid.

§ 3. Le service mÊdical notifie à l’autoritÊ sa dÊcision qui consiste soit en l’attribution d’un pourcentage d’incapacitÊ permanente, soit en une guÊrison sans incapacitÊ permanente.

Wanneer het ongeval een percentage van blijvende ongeschiktheid met zich meebrengt, gaat de overheid na of de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen vervuld zijn; zij onderzoekt de bestanddelen van de geleden schade, oordeelt of er reden toe het percentage van de blijvende is ongeschiktheid vastgelegd door de medische dienst te verhogen, en stelt het slachtoffer of zijn rechthebbenden de betaling van een rente voor. In dat voorstel worden de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie vermeld.

Lorsque l’accident entraÎne un pourcentage d’incapacitÊ permanente, l’autoritÊ vÊrifie si les conditions d'octroi des indemnitÊs sont rÊunies; elle examine les ÊlÊments du dommage subi, apprÊcie s’il y a lieu d’augmenter le pourcentage d’incapacitÊ permanente fixÊ par le service mÊdical, et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rÊmunÊration servant de base au calcul de la rente, la nature de la lÊsion, la rÊduction de capacitÊ et la date de consolidation.

Wanneer blijkt dat het ongeval geen percentage van blijvende ongeschiktheid met zich meebrengt, deelt de overheid per aangetekend schrijven een beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid mee.

Lorsqu’il ressort que l’accident n’entraÎne pas un pourcentage d’incapacitÊ permanente, l’autoritÊ notifie, par lettre recommandÊe, une dÊcision de dÊclaration de guÊrison sans incapacitÊ permanente de travail. Art. 10

Art. 10 Artikel 10 van hetzelfde vervangen als volgt:

besluit

wordt

L’article 10 du même arrêtÊ est remplacÊ par ce qui suit :

"Art. 10

ÂŤ Art. 10

Indien het slachtoffer of zijn rechthebbenden akkoord gaan, wordt het in artikel 9, § 3, tweede lid bedoelde voorstel opgenomen in een beslissing van de overheid."

En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visÊe à l’article 9, § 3, alinÊa 2, est reprise dans une dÊcision de l’autoritÊ. 

Art. 11

Art. 11

In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Gedurende drie jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de in artikel 10 bedoelde beslissing of van een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan" vervangen door de woorden "Gedurende drie jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 9, §2 of §3, derde lid, of artikel 10, of vanaf een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan.".

Dans l’article 11 du même arrêtÊ, les mots  Dans les trois ans à dater de la notification de la dÊcision prÊvue à l'article 10 ou d'une dÊcision coulÊe en force de chose jugÊe  sont remplacÊs par les mots  Dans les trois ans à dater de la notification de la dÊcision visÊe à l’article 9, § 2, alinÊa 1er , ou § 3, alinÊa 3, ou article 10, ou d’une dÊcision coulÊe en force de chose jugÊe. .

   !"
9

Art. 12

Art. 12

Artikel 27 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 en gewijzigd bij het Koninklijke besluit van 2 april 2008, wordt vervangen als volgt:

L’article 27 du même arrêtÊ, insÊrÊ par l’arrêtÊ royal du 25 aoÝt 1971 et modifiÊ par l’arrêtÊ royal du 2 avril 2003, est remplacÊ par ce qui suit :

"Art 27. De in artikel 1 bedoelde besturen en instellingen kunnen, teneinde de door hen te dragen lasten geheel of gedeeltelijk te dekken, verzekeringsovereenkomsten sluiten met een verzekeringsonderneming die toegelaten is tot de ongevallenverzekering of de ongevallenverzekering mag beoefenen in BelgiÍ door middel van een bijkantoor of in vrije dienstverrichting overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen op voorwaarde dat die verzekeringsonderneming niet belast wordt met de bevoegdheden waarvoor de medische dienst aangeduid werd overeenkomstig artikelen 5bis, § 5 , 5ter, § 5, 8, 8bis, 9 en 13 van dit besluit."

“ Art 27. Les administrations et ĂŠtablissements visĂŠs Ă l’article 1er peuvent, pour couvrir intĂŠgralement ou partiellement la charge qui leur incombe, souscrire des contrats d’assurance (auprès d’une entreprise d’assurances agrĂŠĂŠe concernant l’assurance contre les accidents du travail, par la voie d’une succursale ou en libre prestation des services conformĂŠment Ă  la loi du 9 juillet 1975 relative au contrĂ´le des entreprises d’assurances Ă  la condition que cette entreprise d’assurance ne soit pas chargĂŠe des attributions pour lesquelles le service mĂŠdical a ĂŠtĂŠ dĂŠsignĂŠ conformĂŠment aux articles 5bis, § 5 , 5ter, § 5, 8, 8bis, 9,et 13 du prĂŠsent arrĂŞtĂŠ. Âť.

Art. 13

Art. 13

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Le prĂŠsent arrĂŞtĂŠ entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura ĂŠtĂŠ publiĂŠ au Moniteur belge.

Art. 14

Art. 14-

Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minster van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Notre Ministre de la SantÊ publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargÊs, chacun en ce qui le concerne, de l’exÊcution du prÊsent arrêtÊ.

Gegeven te

DonnĂŠ Ă

Van Koningswege:

   !"

Par le Roi :
10 DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,

LA MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

L. ONKELINX. DE MINISTER BELAST MET AMBTENARENZAKEN,

LE MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

K. GEENS

DE STAATSSECRETARIS VOOR AMBTENARENZAKEN,

LE SECRETAIRE D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE,

H. BOGAERT

   !"Profile for Franco Seminara

Arreté royal accident de travail  

Le 28 novembre dernier, le député Franco Seminara recevait au Parlement Monsieur Jean-Pierre God, Secrétaire Interrégional CGSP-ADmi afin de...

Arreté royal accident de travail  

Le 28 novembre dernier, le député Franco Seminara recevait au Parlement Monsieur Jean-Pierre God, Secrétaire Interrégional CGSP-ADmi afin de...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded