Page 1

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Wetenschappelijk Jaarverslag 2016


ISBN: 9789082513602. Trefwoorden: publicaties, wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde. NUR 870.


Wetenschappelijk Jaarverslag 2016 Franciscus Gasthuis & Vlietland Onder redactie van:

Serie Wetenschappelijke Jaarverslagen Franciscus Gasthuis & Vlietland nr. 2. Rotterdam, maart 2017.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

A. Aardenburg-van Huisstede B. Boxma G.J. Braunstahl C.J.C. Geerlings G.J.M. van de Geijn K.A. de Jongh A. Rudolphus

3


INHOUDSOPGAVE

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

pagina Woord vooraf 5 Inleiding 6 Afgeronde promotie onderzoeken 10 Lopende promotie onderzoeken 15 Lopende onderzoeken 22 Grants 26 Prijswinnaars Wetenschapsdag 2016 35 Rectificatie wetenschappelijke publicaties 2015 38 Wetenschappelijke Publicaties 2016 41 Anesthesiologie 42 Apotheek 45 Cardiologie 48 Chirurgie 51 Dermatologie 55 Dienst Geestelijke Verzorging 59 Franciscus Academie - Wetenschapsbureau 61 Geriatrie 65 Gynaecologie 67 Interne Geneeskunde 69 Keel- neus en oorgeneeskunde 76 Kindergeneeskunde 78 Klinische Chemie 81 Longziekten 84 Maag-, Darm- en Leverziekten 88 Medische Microbiologie en Infectiepreventie 90 Neurologie 92 Orthopedie 94 Pathologie 96 Plastische Chirurgie 98 Radiologie 100 Reumatologie 102 Spoedeisende Hulp 106 Verantwoording 108

4


VOORWOORD

Wat is de toegevoegde waarde van wetenschap? Nog maar kortgeleden was “de wetenschap” een rotsvast baken waarop zowel beleidsmakers als de gewone man blind vertrouwden. De wetenschappelijk onderzoeker stond in hoog aanzien en was een veelgevraagde gast in talkshows. De laatste jaren is dat beeld steeds meer aan het kantelen en lijkt de wetenschap van haar voetstuk gevallen. In het nieuws en bij verkiezingen overheersen steeds meer de “alternative facts” en voor de absolute waarheid lijkt steeds minder plaats en interesse. Kortom de wetenschap verkeert in zwaar weer, maar geldt dat ook voor medisch onderzoek? Evidence-based medicine is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de genees­ kunde en vormt de hoeksteen van protocollen en richtlijnen. Toch ligt ook binnen de geneeskunde de waarde van onderzoek onder vuur. Menig patiënt heeft inmiddels zijn weg gevonden naar het internet en haalt daar informatie vandaan. Het is uiteraard prettig dat de patiënt goed is voorbereid. Deze informatie wordt echter op geen enkele manier getoetst en berust vaak op persoonlijke opinies. Dit kan leiden tot moeizame onderhandelingen in de spreekkamer en onnodige verrichtingen of behandelingen. Daarnaast wordt het ook steeds moeilijker om wetenschappelijk onderzoek te financieren vanwege budgettering en zorgt aangescherpte wet- en regelgeving voor extra barrières. Betrokkenheid van de farmaceutische industrie bij medisch onderzoek wordt steeds meer gezien als ongewenst en leidend tot belangenverstrengeling. Het verkrijgen van subsidies vanuit tweedelijns geldstroom (ZonMW, Hartstichting e.d.) is lastig. Deze subsidies komen dikwijls terecht bij grote research consortia, waarvan perifere ziekenhuizen vaak geen deel uit maken. We zullen zorgverzekeraars, bedrijfs­ leven en overheid moeten blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van onderzoek. Maar ook zullen wij als ziekenhuis en specialisten bereid moeten zijn om zelf te blijven investeren in innovatief en zorg-gerelateerd onderzoek. Met al deze ontwikkelingen als context, zijn wij extra trots op dit jaarverslag, vol wetenschappelijke activiteiten van Franciscus Gasthuis & Vlietland in 2016!

Karen Kruijthof, lid Raad van Bestuur. Gert-Jan Braunstahl, decaan Wetenschap.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

If you think research is expensive, try disease. Mary Lasker (1901-1994).

5


INLEIDING

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Samenstelling 2016 was voor het Wetenschapsbureau een jaar van bezinning en vernieuwing qua bezetting. Per 1 januari startte Gert-Jan Braunstahl, longarts, als decaan wetenschap, gevolgd per 1 mei door Bianca Boxma-de Klerk als nieuwe wetenschapscoördinator. Per 1 juli nam Elke Berger afscheid als coördinator verpleegkundig onderzoek om zich te concentreren op haar werk op de IC en opleiding tot verplegingswetenschapper. Ook op ondersteunend vlak een bewogen jaar waarin Esther Klok van januari tot april waarnam voor Caroline van der Bent i.v.m. zwangerschapsverlof. Met behoud van Erwin Birnie als methodoloog/statisticus en Katja de Jongh, Carmen van der Heijden en Nadia van Houten in onze medische bibliotheek en met de komst van Maaike van der Wel als coördinator zorgonderzoek per 1 februari 2017 zijn we nu weer op volle kracht, vol ambitie en inspiratie.

6

Activiteiten en projecten Met nieuwe bezetting komt ook nieuwe energie en ideeën. Naast de vaste activiteiten zoals onderzoekers adviseren, ondersteunen en scholingen organiseren en verzorgen is in 2016 een aantal projecten gestart voor het verder professionaliseren van het Wetenschapsbureau en wetenschappelijk klimaat in ons huis. De basis op orde en transparantie zijn hierbij de uitgangspunten. Hieronder enkele projecten die zijn opgestart: Castor SMS en EDC: medio 2016 is een investeringsaanvraag ingediend en gehonoreerd voor de aanschaf van Castor EDC (voor datamanagement) en Castor SMS (voor studiemanagement). Per januari 2017 is EDC beschikbaar voor al het Franciscus geïnitieerde onderzoek en medio 2017 wordt gestart met SMS als centraal toegangspunt voor lokale uitvoerbaarheid in het Franciscus Gasthuis & Vlietland en deze zal tevens dienen als Investigator Site file voor de onderzoekers. Vernieuwen internet en intranet: ten einde communicatie vanuit het Wetenschaps­ bureau te verbeteren en een goede plek te bieden om informatie te vinden voor (potentiële) onderzoekers in huis. Beschrijven Standard Operating Procedures en werkinstructies; gekoppeld aan een kwaliteitshandboek: transparantie bereiken over wat we doen, hoe we werken en wat we van elkaar mogen verwachten. Oprichten Wetenschapsraad Franciscus: in 2016 is een reglement opgesteld en vastgesteld voor het inrichten van een ziekenhuis brede wetenschapsraad. In 2017 zal deze Raad opstarten met als doel, gesteund vanuit het Wetenschapsbureau, met breed draagvlak het wetenschappelijk klimaat verder ontwikkelen over onze beide huizen Wetenschapscommissies. Lokale uitvoerbaarheidscommissies Dit was het laatste jaar dat lokale uitvoerbaarheid voor de beide locaties apart werd beoordeeld. Op locatie Gasthuis huisde de Advies Commissie Wetenschap (ACW) en op locatie Vlietland de Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek (TWO). Dit jaar zijn er gesprekken geweest tussen beide lokale commissies, die ertoe hebben geleid dat per 1-1-2017 de ACW ook de studies voor locatie Vlietland zal gaan beoordelen op lokale haalbaarheid, waarbij vertegenwoordiging van deze locatie zal aansluiten bij de ACW.


INLEIDING

In 2016 zijn op beide locaties samen in totaal 98 nieuwe studies ingediend (54x WMO plichtig, 44x niet-WMO plichtig) welke door de ACW en TWO zijn beoordeeld en van een positief advies voorzien aan de Raad van Bestuur. Hiervan waren 27 studies zelfgeïnitieerd, waaronder 16 ingediend door zorgprofessionals in opleiding, 54x deelname aan niet-commerciële multicenter studies en 17 geïnitieerd vanuit de industrie. Het zwaartepunt van de onderzoeksactiviteiten ligt vooralsnog op locatie Gasthuis dat van oudsher al STZ ziekenhuis is. Met de van de herindeling van de zorg verwachten wij dat de verdeling van onderzoekinitiatieven in de komende jaren evenrediger verdeeld zal worden.

NB. 2010-2015 = alleen Gasthuis, 2016 = totaal Gasthuis + Vlietland

Stichting Bevordering Franciscus (BOF). In 2016 is het beleid rond uitkeren van subsidie door de BOF en het aanvraagproces herzien. De BOF heeft de volgende aanvragen ontvangen: 2 aanvragen voor sponsoring van drukkosten voor proefschriften, 2 aanvragen voor sponsoring ten behoeve van congresbezoeken en 1 aanvraag voor garantstellingen ter aanvulling van extern verworven subsidie. Allen zijn gehonoreerd.

Wetenschapsdag. Op 25 maart was de jaarlijkse wetenschapsdag voor medici, gehouden op locatie Gasthuis. Het was wederom een groot succes, druk bezocht met vele interessante presentaties en posters. De wetenschapsdag voor zorgprofessionals is helaas dit jaar door omstandigheden niet doorgegaan. De BOF stimuleringsprijs is een beloning voor een jonge onderzoeker, die niet in een promotietraject zit, waarvan het onderzoek door de commissie is beoordeeld als meest-innovatief.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Wetenschappelijke bijeenkomsten in 2016

7


INLEIDING

Winnaars wetenschapsdag voor medici Prijs Winnaar Titel Beste CAT Louise Urlings Ritalin en steroïden in de behandeling van kanker-gerelateerde vermoeidheid Beste poster Stefanie van Mil Acute complement C3 veranderingen ten gevolge van bariatrische chirurgie Beste voordracht Carlijn Zietse Het aantal verwijderde lymfeklieren bij een pelviene lymfeklierdissectie in lymfeklier negatieve prostaatkanker is significant voorspellend voor het risico op een biochemisch recidief Beste publicatie Astrid van Huisstede Effect van bariatrische chirurgie op astma controle, longfunctie, bronchiale en systemische inflammatie in morbide obese patiënten met astma BOF Anniek Reijnierse Late complications of bariatric surgery in Stimuleringsprijs  pregnancy

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Brainstorm. Omdat wetenschap van ons allemaal is en het Franciscus en het Wetenschapsbureau zo goed mogelijk wil inspelen op de behoeften van de organisatie en de onderzoekers, hebben wij op 14 November een brainstorm georganiseerd om input te verkrijgen waar de grootste behoefte ligt. Onderwerpen waarop gefocust is zijn samenwerking, financiering en organisatie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze brainstorm zijn de eerder genoemde verbeterprojecten gestart.

8

Wetenschappelijk café. Drie keer per jaar organiseert de Franciscus Academie een wetenschappelijk café. Gemiddeld genomen is de opkomst 80-100 arts- en co-assistenten, (para)medici en andere geïnteresseerden. In dit café worden actuele, inspirerende onderwerpen besproken die van belang zijn in de patiëntenzorg. De onderwerpen van het café zijn bij voorkeur vakoverstijgend en voor een breed publiek interessant. Het Wetenschappelijk café is verplicht voor alle arts-assistenten en co-assistenten. Onderwerpen dit jaar waren: Maand Titel Locatie Februari Behandelcode: een medische noodzaak! Gasthuis Juli Interne verbanden versus cowboys Gasthuis Oktober Thema: “ter land, ter zee en in de lucht” Vlietland Samenwerking. BeterKeten In de BeterKeten werken wij samen twee andere Rotterdamse ziekenhuizen te weten: het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis. Aan het einde van dit jaar is de CARDIOBESE studie gestart: het eerste promotietraject dat voor ons ziekenhuis is gehonoreerd vanuit deze samenwerking. In deze studie kijken we naar de eerste tekenen van cardiale dysfunctie bij obesitas. De studie is opgezet door cardioloog Bas van Dalen en wordt uitgevoerd door AIOS/promovenda Sanne Snelder. De inclusie verloopt voorspoedig en wij kijken uit naar de resultaten in de komende jaren.


INLEIDING

Onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Dit jaar zijn de eerste bijeenkomsten geweest voor het daadwerkelijk tot stand brengen van een samenwerking tussen 8 STZ ziekenhuizen op gebied van zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd door zorgprofessionals in de verschillende huizen en zal in de komende jaren resultaten gaan opbrengen. Wetenschappelijke output. Last but certainly not least in dit overzicht: onze wetenschappelijke output. De criteria om opgenomen te worden in dit jaarverslag zijn dit jaar iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit jaar zijn opgenomen: publicaties, abstracts ingediend voor presentatie op wetenschappelijke symposia/congressen en verworven grants. De resultaten zijn gerubriceerd per specialisme. Bij multidisciplinaire samenwerking is de publicatie bij beide specialismen vermeld.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Bianca Boxma, Wetenschapscoรถrdinator.

9


10

AFGERONDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016


AFGERONDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

De rol van chitinases bij invasieve schimmelinfecties en de werking van caspofungin. Patricia Verwer. AIOS Interne Specialismen. Invasieve pulmonale aspergillose (IPA) is een ziekte van de immuungecompromitteerde patiënt. Een van de gebruikte middelen hiertegen is caspofungin, wat de samenstelling van de schimmelcelwand verandert. In vitro werkt caspofungin fungicide bij hoge concentraties, maar in vivo knappen patiënten op als ze met veel lagere concentraties caspofungin worden behandeld. Het is niet bekend waardoor dit verschil wordt veroorzaakt. In dit proefschrift worden verschillende facetten van het immuunsysteem onderzocht die een rol zouden kunnen spelen in het opruimen van de infectie onder behandeling met caspofungin. Door behandeling met caspofungin verandert de celwandsamenstelling van schimmels zoals Aspergillus fumigatus. Deze verandering resulteert in een verandering van immuunrespons bij dieren. In dit proefschrift is de immuunrespons op IPA bestudeerd in een diermodel. Meerdere  cytokines en chemokines veranderen door de infectie. Ook bleken chitinases te worden geproduceerd, welke chitine (belangrijke celwandcomponent) kunnen afbreken. Bij behandeling met caspofungin worden deze chitinases in mindere mate geproduceerd. Verminderde functie van de chitinases door genetische polymorfismen bleek echter niet te leiden tot een verhoogde kans op IPA.

Chitinases in Invasive Fungal infections - novel diagnostic and therapeutic approaches. Verwer P. Erasmus Universiteit. Rotterdam: 8 juni 2015.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Conclusie Wat de exacte rol van chitinases precies is bij invasieve schimmelinfecties, is nog steeds niet helemaal ontrafeld. Ook de precieze werking van caspofungin is nog niet begrepen. Onze hypothese is dat de celwand door behandeling met caspofungin verandert van samenstelling, waardoor de chitinases beter hun werk kunnen doen. De chitinemoleculen worden in kleinere partikels geknipt, waardoor de uiteindelijke ontstekingsreactie beperkt wordt. Hierdoor zou de gastheer beter kunnen worden. Om dit proces beter te begrijpen zijn aanvullende studies noodzakelijk.

11


AFGERONDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

Vascular diseases of the gastrointestinal tract. Jihan Harki. AIOS Interne Geneeskunde/vooropleiding MDL-arts. In dit proefschrift wordt in gegaan op vasculaire ziekten van het gastrointestinale stelsel. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan de pathofysiologie en diagnostiek van chronische gastrointestinale ischemie (CGI). CGI is een aandoening waarbij door een significante stenose van één of meer mesenteriale bloedvaten de bloedvoorziening naar de maag en darmen in het geding komt waardoor er mucosale ischemie ontstaat. Hierbij is er ook sprake van een insufficiënte collaterale circulatie. Het stellen van de diagnose CGI is echter een klinische uitdaging. Er bestaat geen enkel- en eenvoudig onderzoek waarvan de sensitiviteit hoog genoeg is voor het stellen van de diagnose. Daarom moet verder onderzoek zich richten op verbetering van de diagnose van CGI. Derhalve hebben wij gekeken naar nieuwe diagnostische mogelijkheden zoals met behulp van een functionele test zoals visible light spectroscopy, sublinguale microcirculatie, histologie en een predictiemodel. In de laatste hoofdstukken wordt ingegaan op prevalentie van ischemische hepatitis in patiënten met CGI, de prevalentie van ischemie in patiënten met vena porta thrombose en de kosten studie van endoscopische behandeling versus plaatsing van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS) als secundaire profylaxe voor varices bloedingen in patiënten met levercirrose.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Verschillende hoofstukken uit het proefschrift zijn reeds gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Gastointestinal Endoscopy , Journal of Clinical Gastroenterology, European Journal of Internal Medicine en Virchow’s Archiv.

12

Vascular diseasesof the gastrointestial tract. Harki J. Erasmus Universiteit. Rotterdam: 04 maart 2016. Promotores: prof. dr. Ernst J. Kuipers en prof. dr. Marco J. Bruno. Co-promotores: dr. Eric T.T.L. Tjwa en dr. Desiree Leemreis-van Noord.


AFGERONDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

Niet-steroïdale anti-inflammatoire medicijnen (NSAID’s) worden veelvuldig gebruikt voor pijnstilling en ontstekingsremming. Ze worden vaak gelijktijdig gebruikt met proton pomp remmers (PPI’s) die de productie van het maagzuur remmen en zo de kans op complicaties van NSAID gebruik zoals maag-darm bloedingen, verder bovenste tractus digestivus bloedingen genoemd, te verkleinen. In dit proefschrift is het gebruik en de veiligheid van NSAID’s en PPI’s bestudeerd. PPI’s worden vaak gegeven aan mensen die NSAID’s gebruiken om zo het risico op NSAID-gerelateerde bovenste tractus digestivus erosies en ulcera te voorkomen. Echter, het gebruik van PPI’s geeft ook bijwerkingen waarbij het bewijs dat deze bijwerkingen ondersteunt inconsistent en van matige sterkte is. Momenteel worden patiënten met een Barrett slokdarm behandeld middels een PPI. We laten zien dat de incidentie van Barrett slokdarm steeg in Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot 2003 maar in de jaren daarna gelijk bleef. Dit in tegenstelling tot de incidentie van slokdarm adenocarcinoom die juist bleef stijgen tot nu toe. Gebruik van NSAID’s en PPI’s bleek echter het risico op slokdarm adenocarcinoom niet te verlagen. Nadat er nieuwere en potentieel veiligere NSAID’s ontwikkeld waren, de zogenoemde selectieve COX-2 remmers, werden deze nieuwere middelen met name voorgeschreven aan patiënten met een hoog risico op een bovenste tractus digestivus complicatie. We demonstreren dat middels het gebruik van een propensity score met ongestructureerde informatie uit een elektronisch patiënten dossier rekening gehouden kan worden met het selectief voorschrijven van de selectieve COX-2 remmers aan hoog risico patiënten. Bij patiënten met een even hoog risico op bovenste tractus digestivus complicaties bleek dat gelijktijdig gebruik van een traditioneel niet-selectief NSAID met een PPI een even hoog risico op bovenste tractus digestivus complicaties gaf als gebruik van een selectieve COX-2 remmer. Verder tonen we aan dat bij gelijktijdig gebruik van medicijnen met nsNSAID’s, selectieve COX-2 remmers of lage dosis aspirine het risico op een bovenste tractus digestivus bloeding verschillend is tussen deze drie groepen medicijnen. Tevens laten we zien dat het risico hoger is dan het risico dat we verwachtten op basis van de som van de individuele risico’s bij gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld een niet-selectief NSAID met corticosteroiden; een nietselectief NSAID met aldosteron antagonisten en een selectieve COX-2 remmer met lage dosis aspirine. We hebben ook effecten van NSAID’s en PPI’s op de dikke darm onderzocht. Eerst tonen we aan dat de frequentie van microscopische colitis in Nederland niet verklaard kan worden door een toename in het totale aantal colonoscopieën in de laatste tien jaar. Vervolgens laten we zien dat NSAID’s en PPI’s de kans op het ontwikkelen van microscopische colitis verhogen. Patiënten met microscopische colitis werden vaker gediagnosticeerd met colorectale poliepen en adenomen dan in vergelijking met de algemene bevolking gedurende follow-up.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs on the Gastrointestinal and Cardovascular System. Gwen Masclee, AIOS Interne Specialismen.

13


AFGERONDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

We konden het risico op het ontwikkelen van een acuut myocard infarct voor gebruik van 28 verschillende NSAID’s schatten binnen een multi-nationaal project. Het risico op een acuut myocard infarct was verhoogd voor dertien verschillende NSAID’s. Door integratie van gegevens over NSAID’s met het risico op het maag-darm stelsel en het cardiovasculaire systeem ontwikkelden we een beslissingsmodel om voor een individuele patiënt. Op basis van specifieke karakteristieken bleken celecoxib en ketoprofen relatief gezien het veiligste, terwijl ketorolac en etoricoxib het minst te prefereren waren. Als laatste onderzochten we een methode om informatie, resultaten en data van verschillende databronnen te combineren. Individuele patiënt-level data analyse gaf vergelijkbare resultaten als de reguliere methode om resultaten te combineren namelijk meta-analyse. Effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs on the Gastrointestinal and Cardovascular System. Masclee G. Erasmus Universiteit. Rotterdam: 29 juni 2016.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Prognostic value of coronary anatomy and myocardial innervation imaging in cardiac disease. Veltman CE. Universiteit Leiden Leiden:10 maart 2016

14 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

15


LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

Ontwikkeling en implementatie van nieuwe minimaal invasieve technieken en verbetering van kwaliteit van leven in de behandeling van borstkanker. Gerson Struik, arts-onderzoeker Chirurgie.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

1 op de 8 vrouwen krijgt borstkanker. Steeds meer vrouwen waarbij de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt, komen in aanmerking voor een borstsparende behandeling. Na de operatie volgt nu vrijwel altijd (uitwendige) bestraling. Voor deze bestraling moeten patiënten een aantal weken elke werkdag heen en weer naar een radiotherapeutisch centrum. Dat is ingrijpend, zowel fysiek en mentaal, en dat kan anders. Wij introduceren daarom in samenwerking met het Erasmus MC een nieuwe behandeling waarbij patiënten inwendig bestraald kunnen worden. PBSI trial Bij Permanent Breast Seed Implant (PBSI), een vorm van brachytherapie, worden radioactieve zaadjes (Palladium-103) percutaan geïmplanteerd in de operatieholte. Deze vorm van bestraling is even effectief gebleken als reguliere bestraling en reduceert de nabehandeling tot één sessie. De meest voorkomende bijwerkingen van PBSI zijn huid gerelateerd en hebben een negatieve invloed op cosmetiek en kwaliteit van leven. In deze RCT wordt het effect van een subcutaan geïnjecteerde spacer op huidtoxiciteit na PBSI onderzocht. Spacer Studie In samenwerking met de afdeling Radiologie hebben we de toepasbaarheid van de spacer injectie getest op 22 mastectomie preparaten. Deze pilot studie toonde een zeer hoog succespercentage van deze interventie. Een spacer dikte van ≥5mm kan de huiddosis drastisch verlagen tijdens brachytherapie voor borstkanker. Radiotherapie targetdefinitie De kwaliteit van de targetdefinitie voor radiotherapie na oncoplastische borstkankerchirurgie is onnauwkeurig. Wij zullen de toepasbaarheid van instillatie van een radiopaque hydrogel tijdens oncoplastisch sluiten van de lumpectomie holte onderzoeken. Onze hypothese is dat hierdoor inter-observer variabiliteit gereduceerd wordt tijdens targetdefinitie voor boost of partiële borstbestraling.

16

Het verval van sensibiliteit aan de voeten van diabeten. Willem Rinkel, onderzoeker Plastische Chirurgie. De zenuwen van diabeten zijn vaker gezwollen door een veranderde glucose huishouding. In het verloop in het onderbeen komen de zenuwen bij patiënten met diabetes vaker klem te zitten op plaatsen van anatomische vernauwing, zoals dit ook vaker ter plaatse van de pols gebeurt in het kader van een carpaal tunnel syndroom. De zenuw functioneert daardoor minder goed en de patiënt ondervindt pijnlijke sensaties en/of gevoelloosheid in de voet en het onderbeen. 30 tot 50% van de diabeten wordt geconfronteerd met deze klachten, ofwel diabetische polyneuropathie (DPN).


LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

De gevoelloosheid is een grote risicofactor voor het ontwikkelen van diabetische ulcera. Huidige therapieën hebben onvoldoende effect en behandelen de gevoelloosheid niet. 15% van de diabeten maakt door de gevoelloosheid een ulcus door in hun leven. Een patiënt met een diabetisch ulcus heeft een gemiddelde 5-jaars mortaliteit van 39-80%, vergelijkbaar met verschillende veelvoorkomende maligniteiten! In het Franciscus Gasthuis zijn 416 diabeten gemeten in het kader van de door onze groep gestarte Rotterdam Diabetic Foot Study. Dit prospectieve cohort wordt jaarlijks gemeten om klachten en het verval van het gevoel aan de voeten in kaart te brengen. Door deze groep in de tijd te volgen, wordt inzicht verkregen in dit ziekteproces en worden risicofactoren in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is om patiënten beter de stratificeren naar risico op het ontwikkelen van een diabetische ulcus (diabetische voet) en voor iedere categorie van gevoelsverlies een passende behandeling aan te bieden. Een voorbeeld van een behandeling is zenuw decompressie chirurgie van de zenuwen in het onderbeen, wat klachten van DPN doet verlichten en de voet een protectief gevoel teruggeeft.

Nederland telt ongeveer 7000 overlevenden van kinderkanker en door verbeterde overlevingskansen neemt dit aantal verder toe. Hierdoor zijn er ook steeds meer overlevenden die dagelijks met gezondheidsproblemen geconfronteerd worden ten gevolge van bijwerkingen van de behandeling van kinderkanker. Het doel van deze thesis is om risicofactoren van bijwerkingen op de botdichtheid en verandering in lichaamsgewicht te identificeren, om zo aanknopingspunten voor preventie te vinden. Het effect van de behandeling van kinderkanker op de botdichtheid is onderzocht, omdat een lage botdichtheid een verhoogd risico op fracturen kan geven en daarbij een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. In volwassen overlevenden van kinder­ kanker zijn er verschillende risicofactoren en genetisch factoren gevonden die een lage botdichtheid voorspellen. In kinderen, die behandeld werden tegen acute lymfatische leukemie, is er onderzocht of osteonecrose (afsterving van het bot) van invloed is op de botdichtheid. Ook is er in dezelfde studiepopulatie gekeken of verandering in gewicht ten tijde van de behandeling, van invloed is op de overleving. We hadden bij deze nationale studie de bijzondere mogelijkheid om de lichaamssamenstelling (percentage vet, spier en bot) te onderzoeken. Als laatste is er in een prospectieve studie gekeken naar risicofactoren voor bijwerkingen door methotrexaat tijdens de behandeling van acute lymfatische leukemie op de kinderleeftijd. Er zijn bij de genoemde studies meerdere factoren gevonden die geïmplementeerd kunnen worden in richtlijnen voor de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie, en voor verbeterde follow-up van overlevenden van kinderkanker.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Body composition and bone density during and after childhood cancer therapy. The flip side of therapy. Marissa den Hoed, ANIOS Neurologie.

17


LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

CARDIOBESE studie (CARdiac Dysfunction In Obesity – Early Signs Evaluation). Bas van Dalen, Cardioloog. Sanne Snelder, arts-onderzoeker, Cardiologie. Mijn publicaties en abstract-presentaties van het afgelopen jaar focussen zich op detectie van hartafwijkingen in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit komt voort uit mijn promotieonderzoek naar “linker ventrikel twist”, een belangrijk onderdeel van het bewegingspatroon van het hart. Het grootste deel van mijn wetenschappelijke carrière vond tot nu toe plaats in het Erasmus MC, waar ik nog altijd één dag per week werk. De toekenning van een subsidie van de BeterKeten in 2016 heeft het echter mogelijk gemaakt om ook onderzoek in het Franciscus op te zetten. Sanne Snelder is als promovendus aangesteld voor dit onderzoek, genaamd CARDIOBESE (CARdiac Dysfunction In Obesity – Early Signs Evaluation). Bij de CARDIOBESE studie zoeken we naar vroege tekenen van cardiale disfunctie bij patiënten met obesitas met behulp van echocardiografie, bloedonderzoek en hartritmeregistratie. Door obesitas patiënten een jaar na bariatrische chirurgie opnieuw te onderzoeken proberen we meer inzichten te verkrijgen in de pathofysiologie van cardiale disfunctie bij obesitas. Bij dit onderzoek is er een samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, waar ook patiënten geïncludeerd worden, en het Erasmus MC, waarvandaan input geleverd wordt op het gebied van kennis en techniek. De invloed van obesitas op het hart is een hot item in de cardiologie-wereld. Met de CARDIOBESE studie zullen we het investigator-driven wetenschappelijk onderzoek van de afdeling cardiologie van het Franciscus een mooie impuls geven.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Cholesterol en cardiovasculair risico in patiënten met diabetes. Benjamin Burggraaf, arts-onderzoeker Interne Geneeskunde.

18

Patiënten met diabetes mellitus hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit komt door zowel het verhoogde glucose maar ook doordat zij vaker een verhoogd cholesterol hebben. Cholesterol kan gemeten worden in het waterige gedeelte van het bloed maar in het Franciscus Gasthuis is een methode ontwikkeld waarbij cholesterol gebonden aan rode bloedcellen (het ery-apoB) gemeten kan worden. Eerdere onderzoeken in dit ziekenhuis hebben aangetoond dat een grote hoeveelheid van het aan rode bloedcellen gebonden cholesterol kan leiden tot een lagere kans op hart- en vaatziekten. Deze onderzoeken zijn vooral uitgevoerd in gezonde vrijwilligers en patiënten met hart- en vaatziekten. Mijn onderzoek richt erop om ditzelfde onderzoek te doen in patiënten met diabetes. Patiënten met diabetes hebben niet alleen een hoger cholesterol hebben maar ook een verhoogde piek van dit cholesterol na de maaltijd. Deze verhoogde piek zorgt voor een ontstekingsreactie in het bloed wat weer kan leiden tot beschadiging van de vaatwand. Binnenkort zullen we met een tweetal onderzoek gaan starten waarbij we patiënten met diabetes behandeling met een nieuw glucose verlagend medicijn of met een nieuwe cholesterol verlagend medicijn. We zullen hierbij het effect van het genees­ middel op de cholesterol piek na de maaltijd bestuderen.


LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

De moleculaire pathogenese van Wilms Tumoren. AHAG Ooms. Patholoog, Pathan. Mijn promotieonderzoek is gestart in Chicago bij Prof. Perlman met als onderwerp Wilms Tumoren (WTs), de meest voor­ komende pediatrische niertumor. Mijn onderzoek daar was onderdeel van een groot nationaal onderzoeksproject: het “Therapeutically Applicable Research to Generate Effective Treatment”(TARGET)-project. Dit project heeft als doel therapeutische targets te vinden voor hoog risico kinder­ niertumoren (zoals WTs met recidief en/of anaplasie), door de integratie van data afkomstig van Whole Genome/Exome Sequencing, gen expressie analyse, copy number analyse en methylerings analyse. Ik heb mij binnen dit project op 2 gebieden van de high-risk WTs gefocust. Ten eerste heb ik mij gericht op de TP53 mutatie status in de grootste groep Diffuse Anaplastische Wilms Tumoren (DAWTs) tot nu toe geanalyseerd. Wij hebben in ons cohort gevonden dat het wel/niet kunnen aantonen van TP53 mutaties in anaplastische WTs gerelateerd is aan het volume van anaplasie dat aanwezig is in de tumor. Ten tweede heb ik mij gefocust op Wilms Tumoren met een hotspotmutatie in SIX1/2, genen die voorheen nog niet geassocieerd waren met WTs. Deze mutatie is in 5-10% van de WTs aanwezig en mutaties in deze genen zijn, met name wanneer samen met een mutatie in een andere groep genen (microRNA processing genen), tevens geassocieerd met een slechtere prognose. Momenteel gaan we verder met het onderzoek in Nederland en willen we kijken of de hotspot SIX1/2 mutatie een prognostische biomarker kan zijn voor verbetering van therapie-stratificatie en willen we verder onderzoek doen naar de moleculaire patho­ genese van kinderniertumoren in organoids.

In oktober 2016 heb ik het geluk gehad om als promovendus te mogen starten met de breathe studie. In de breathe studie kijken we naar de effecten van het gebruik van bacteriële lysaten bij oudere kinderen en jongvolwassenen met astma. Dit doen we met behulp van een dubbelblind-placebo-gerandomiseerd onderzoek, waarin 120 patiënten worden geïncludeerd. Deze patiënten zullen gedurende 2 winterseizoenen lang, 10 dagen per maand het bacteriële lysaat of een placebo innemen. Daarnaast zie ik hen eens per drie maanden op de poli en komen zij tijdens exacer­baties ook langs voor de studie. In oktober 2016 is de eerste groep van 22 patiënten gestart. De eerste winter is voorbij, wat natuurlijk vermoedens over de placeboverdeling doet rijzen. Helaas zijn er van de 22 patiënten die startten met de studie er nu nog maar 19 over. Twee dames werden, gelukkig voor hen, zwanger. Ook besloot een van de kinderen toch niet meer deel te willen nemen aan de studie.  Na een half jaar breathe studie zijn we druk bezig om de volgende patiënten te includeren. Hiervoor worden, naast patiënten uit het Franciscus&Vlietland, ook patiënten uit het Maasstad Ziekenhuis benaderd. Daarnaast hebben we de hulp van

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Luchtweginfecties, astma en proefpersonen. Geertje de Boer, ANIOS Interne Geneeskunde.

19


LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

huisartsen ingeschakeld om voldoende geschikte patiënten te kunnen includeren. In oktober 2017 hopen we dan ook met een tweede groep te starten, bestaande uit 100 patiënten, te kunnen starten. Kortom, voldoende werk aan de winkel voor mij de komende tijd. Voor meer informatie over de breathe studie, verwijs ik jullie dan ook graag naar onze website: www.breathestudie.nl.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Obesitas gerelateerde astma. Yasemin Türk, ANIOS Interne Geneeskunde.

20

Obesitas verhoogt het risico op het ontstaan van astma op de volwassen leeftijd. Dit “obesitas gerelateerd astma” kenmerkt zich door een niet eosinofiele luchtweginflammatie (late onset, Th2 low). Obesitas gaat gepaard met laaggradige systemische inflammatie waarbij er een toegenomen productie is van pro-inflammatoire cytokines. Deze inflammatie wordt veroorzaakt door toename en activering van macrofagen in het vetweefsel. In deze macrofagen verschuift de activeringsstatus van een anti-inflammatoir naar een pro-inflammatoir fenotype. Het afgelopen jaar hebben wij onderzocht of het vetweefsel van morbide obese patiënten met astma meer inflammatoire cellen bevat in vergelijking met het vetweefsel van morbide obese patiënten zonder astma. Wij hebben aangetoond dat er geen verschillen zijn in het vetweefsel van obese patiënten met en zonder astma. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de astma bij obesitas veroorzaakt wordt door systemische inflammatie of inflammatie in het vet. Meest waarschijnlijk spelen mechanische veranderingen en de invloed hiervan op luchtwegweerstand een belangrijkere rol. Naast de groep met “obesitas gerelateerd astma” bestaat ook een grote groep patiënten met ernstig (eosinofiel) astma dat gecompliceerd wordt door obesitas. Deze groep is vaak moeilijk te behandelen. Daarom hebben wij een specifieke lifestyle programma ontwikkeld voor deze groep patiënten waarbij de nadruk ligt op beweging, gewichtsverlies, zelfmanagement en gedragsverandering. Door middel van een RCT hebben we aangetoond dat dit lifestyleprogramma van 3 maanden leidt tot een significante verbetering van de astmacontrole, een effectieve gewichtsreductie en een drastische verbetering van de conditie. Deze (OBAS 2.1) studie duurt nog voort om de effecten op de langere termijn (3, 6 en 12 maanden) te meten. Bubbling Therapy in Difficult - to - treat Asthma. Tjeerd van der Veer, AIOS Interne Specialismen. In 2016 heb ik samen met Gert-Jan Braunstahl en Yasemin Turk een onderzoek gedaan naar een potentiele nieuwe therapie voor mensen met moeilijk behandelbaar astma bij wie sprake is van een dysfunctioneel ademhalingspatroon en/of stemband­ dysfunctie. Er worden ook patiënten uit het Reinier de Graaff Gasthuis en HAGA ziekenhuis gerekruteerd. De patiënten worden verwezen naar een van de logopedisten waar wij meer samenwerken voor een experimentele ‘bubbeltherapie’, welke zou leiden tot ontspanning van de stembanden. Tijdens de behandeling houden wij bij welke invloed dit heeft


LOPENDE PROMOTIE ONDERZOEKEN

op o.a. de spirometrie en klachten van kortademigheid. Als we kunnen aantonen dat bubbeltherapie leidt tot een vermindering van astmaklachten kunnen we in de toekomst hopelijk meer astmapatiënten hiermee helpen. Coronaire Calcium Scores in RA vs DM II. Rashidi Rellum, AIOS Interne Geneeskunde.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Meerdere studies hebben in het verleden aangetoond dat patiënten met Reumatoïde artritis en Diabetes Mellitus een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Een van de mogelijke hypothesen hiervoor in beide groepen is een verhoogde activiteit van het immuunsysteem. Inmiddels loopt er al een studie naar het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met reumatoïde artritis in het Franciscus Gasthuis, namelijk de FRANCIS studie. Hiernaast wordt er ook al onderzoek gedaan via de afdeling vasculaire geneeskunde naar het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus. Het doel van mijn studie is om het risico op hart- en vaatziekten binnen deze twee groepen met elkaar te vergelijken door middel van o.a. de Coronaire Calcium Scores. Met behulp van de Coronaire Calcium Score meet je de mate van coronaire aderverkalking, dat vervolgens informatie geeft over de kans op het krijgen van een myocard infarct.

21 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


22

LOPENDE ONDERZOEKEN

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

LOPENDE ONDERZOEKEN


LOPENDE ONDERZOEKEN

iPhase onderzoek. GJ Braunstahl. Longarts. De iPhase-studie (NL50922.078.14) wordt gesponsord door het Longfonds en is een gezamenlijk project van Erasmus MC en Franciscus Gasthuis. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de immunologische verschillen tussen mensen met mild en ernstig astma. Bij dit onderzoek kijken we naar het inflammatoire profiel in bloed en sputum van astmapatiënten en gezonde controles. Daarnaast meten we longklachten en longfunctie. De veronderstelling is dat mensen met ernstiger astma een type ontsteking hebben in de luchtwegen dat relatief ongevoelig is voor de huidige astmabehandeling met inhalatiecorticosteroïden. Dit inzicht is belangrijk om nieuwe aangrijpingspunten te vinden voor therapie en ook om meer “personalized medicine” te kunnen geven. We zijn januari 2016 gestart en inmiddels zijn er 35 patiënten en 14 controles geïncludeerd. We hopen over 1 jaar de benodigde 75 patiënten en 25 controles in de studie te hebben.

Dit 2-jarige internationale onderzoeksprogramma voor chirurgen en endocrinologen in opleiding is gericht op Europese obesitaszorg. De organisatie wordt verzorgd door de Universiteit van Stockholm en betreft meerdere bijeenkomsten in Malmö, Frankfurt, Warschau en Alicante. Naast onderzoek worden er ook workshops in leiderschap gegeven. Er zijn sprekers vanuit diverse landen, waaronder auteurs van recente publicaties over obesitas in high-impact journals (Lancet, New England Journal of Medicine).  Samen met arts-assistenten uit (bijna) alle Europese landen inventariseren we de vergoeding en het zorgpad voor de behandeling van (morbide) obesitas. Door een online survey in te laten vullen door de presidenten van obesitasorganisaties uit ieder Europees land hebben we inmiddels een duidelijk beeld van de zorg in Europa. We hebben daadwerkelijk alle landen aangesproken, alleen heeft het Vaticaan met als aanspreekpunt paus Franciscus helaas nog niet geantwoord. De voorlopige resultaten laten enorme verschillen in zorg zien welke we in 2017  verwachten te publiceren, dit zal zeker een scherpe internationale discussie opleveren.  Voor mij, als Nederlandse chirurg in opleiding, is het uitdagend om samen te werken met collega’s uit andere landen. Je leert veel van een andere invalshoek en het is leuk om te horen hoe de opleiding in andere landen verloopt. Zo ben ik onder de indruk van de Scandinavische registratiesystemen en hun strikte dienstverdeling.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

European Obesity Academy. Guy Vijgen, AIOS Chirurgie.

23


LOPENDE ONDERZOEKEN

MOVIE trial ‘Mild traumatic brain injury and Outcomes with VIsual patient Education (MOVIE)’ . Leandra van den Hengel, SEH-arts. Multicenter Randomised Controlled Trial. In de MOVIE trial, geïnitieerd vanuit het EMC en in samen­ werking met het Franciscus Gasthuis en nog 3 andere ziekenhuizen, onderzoeken we de posttraumatische klachten bij patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (LTH) op de Spoedeisende Hulp en wat het effect is van verschillende vormen van informatievoorziening op deze klachten. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat patiënten met LTH posttraumatische klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, slaapproblemen, geheugen- en concentratie­problemen kunnen krijgen. Echter hoe vaak dit precies voorkomt is niet geheel duidelijk. Daarnaast weten we dat kennis over posttraumatische klachten deze klachten kan beïnvloeden. Door het geven van goede voorlichting kan het ontstaan van deze negatieve gedachten worden verminderd. Op welke manier we deze kennis het beste aan patiënten kunnen over­dragen weten we echter niet. Het onderzoek bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase zijn patiënten geïncludeerd met LTH waarbij de gebruikelijke uitleg door de arts wordt gegeven. Patiënten worden na 1 week en 3 maanden teruggebeld waarbij vragen worden gesteld over de klachten die patiënten ervaren en de invloed daarvan op het dagelijks leven. In de tweede fase worden deelnemende patiënten in twee groepen gerandomiseerd waarin elke patiënt de gebruikelijke uitleg van de arts krijgt maar groep 1 krijgt hierbij een folder en groep 2 krijgt hierbij een folder én een voorlichtingsfilm te zien. Deze voorlichtingsfilm kunnen ze thuis ook nog bekijken. Ook deze patiënten worden teruggebeld waarbij dezelfde procedure doorlopen wordt als in Fase 1. Inmiddels is eind December de 1e fase afgerond en de 2e fase is in December 2016 begonnen.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Verbeteren van de kwaliteit van leven & langetermijn­ uitkomsten van patiënten na IC-opname door Virtual Reality.

24

Onderzoekstitel: A Pilot Study to examine the feasibility and clinical relevance of Virtual Reality Exposure Therapy in sepsis survivors. Michel E. van Genderen, AIOS Interne Geneeskunde.

In Nederland werden in 2015 circa 90,000 volwassen patiënten opgenomen en behandeld op de Intensive Care (IC). Een deel van de patiënten die de IC-behandeling overleven houdt beperkingen in het dagelijks functioneren. Sinds 2012 wordt hiervoor de term ‘post-IC-syndroom’ (PICS) gehanteerd. Met PICS wordt een aantal fysieke, psychische en cognitieve verschijnselen aangeduid die frequent voorkomen bij patiënten die op een IC zijn behandeld, na ontslag uit het ziekenhuis. Ongeveer 1 op de 3 voormalige IC-patiënten ontwikkelt symptomen die passen bij een posttraumatische stressstoornis en 1 op de 2 vertoont gedurende enige tijd kenmerken


LOPENDE ONDERZOEKEN

van een depressie. Het hebben van deze klachten/complicaties is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. Bij patiënten op de IC is er, vanwege hun kritische ziekte, beperkte ruimte voor onderzoek en dus voor innovatieve. Wij denken dat Virtual Reality de ideale oplossing biedt.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Via virtuele beelden (Virtual Reality) worden de hersenen op een positieve manier beïnvloed. Recente studies tonen dat bij patiënten met een angststoornis maar ook bij patiënten met een post-traumatische stress stoornis, Virtual Reality kan leiden tot een sneller herstel. Door de minimale (invasieve) belasting van Virtual Reality en zijn positief psychologisch effect willen wij de meerwaarde van Virtual Reality onderzoeken bij patiënten die op de IC zijn behandeld voor een sepsis. Na het toepassen van Virtual Reality zal via vragenlijsten de kwaliteit van leven en de PICS-gerelateerde symptomen worden gescoord. Patiënten worden een half jaar gevolgd. Wij verwachten dat door het gebruik van Virtual Reality er minder post-IC-syndroom-gerelateerde klachten voorkomen, leidend tot een sneller emotioneel en fysiek herstel en uiteindelijk een betere kwaliteit van leven.

25 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

GRANTS

GRANTS

26


GRANTS

Cardiologie CARDIOBESE studie (CARdiac Dysfunction In Obesity – Early Signs Evaluation). Bas van Dalen. Voor het onderzoek is een subsidie verkregen van €180.000,- voor de financiering van een promovendus voor 3 jaar. De subsidie is verstrekt door de BeterKeten. Betreft onderzoek waarbij met echocardiografie, bloedonderzoek en hartritme­ registratie bij patiënten met obesitas gezocht wordt naar vroege tekenen van cardiale disfunctie. Verder wordt gepoogd meer inzicht te verkrijgen in de pathophysiologie van cardiale disfunctie bij obesitas door de patiënten met obesitas een jaar na bariatrische chirurgie opnieuw te onderzoeken. Het onderzoek wordt geleid vanuit het Franciscus Gasthuis waar Sanne Snelder is aangesteld als promovendus voor dit onderzoek. Er is een samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, waar ook patiënten geïncludeerd zullen worden, en het Erasmus MC, dat input levert op het gebied van kennis en techniek.

EFFECTS studie (Early Finding of diastolic heart Failure by EchoCardiographic Tissue Stiffness measurements). Bas van Dalen.

Chirurgie ZonMW beurs in het VUMC (346.000 euro subsidie via ZonMW doelmatigheid gekregen in 2014 voor de INCH trial) M. Poelman. PBSI trial, volledige titel: “Een multicenter randomized controlled trial naar cosmetiek, kwaliteit van leven en reductie van huid­ toxiciteit tijdens “permanent breast seed implant” (PBSI) behandeling voor vroeg stadium borstkanker.” G. Struik , T. Klem.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Voor het onderzoek is een subsidie verkregen van €1.000.000,-. De looptijd van de subsidie is 5 jaar en de subsidie is verstrekt door CVON. Onderzoek waarbij met “high frame rate echocardiography” (meer dan 1000 beelden per seconde) stijfheid van het hart onderzocht zal worden. Gestart wordt met een validatiestudie waarbij fantomen gebruikt worden. Vervolgens zal de techniek toegepast worden bij patiënten bij wie verwacht wordt dat het hart stijver dan normaal is (bijvoorbeeld patiënten met hypertrofische cardiomyopathie). Het uiteindelijke doel is om de techniek te kunnen gebruiken om in een heel vroeg stadium (diastolische) disfunctie van het hart op te sporen in hoog-risico populaties (patiënten met DM, obesitas, hypertensie, e.d.). Het onderzoek wordt geleid vanuit het Erasmus MC. Er is een samenwerking met het Franciscus Gasthuis, het VUmc en de TU Delft.

27


GRANTS

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Het Franciscus Gasthuis is in samenwerking met de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC een onderzoek gestart naar Permanent Breast Seed Implants (PBSI), een vorm van brachytherapie, na borstsparende chirurgie voor borstkanker. Dit is een initiatief van arts-onderzoeker Gerson Struik en chirurg Taco Klem. Zij zijn hiermee voorloper op dit gebied in Europa. Bij PBSI worden radioactieve Palladium-103 zaadjes ingebracht in het te bestralen gebied; een methode die in Canada al bewezen effectief is. Hierdoor hoeven patiënten maar één keer naar het ziekenhuis te komen, in plaats van de reguliere 20-30 bestralingssessies, en vindt de bestraling ‘thuis’ plaats. In dit onderzoek richten wij ons vooral op het verminderen van huidtoxiciteit bij PBSI. Huidtoxiciteit komt in het algemeen veel voor bij radiotherapie van de borst. Het heeft een negatief effect op de cosmetiek en kwaliteit van leven van patiënten. Het gebruik van een subcutaan geïnjecteerde hyaluronzuur spacer tijdens PBSI zou de huiddosis kunnen halveren en daarmee het optreden van huidtoxiciteit aanzienlijk reduceren. In deze RCT wordt PBSI mét spacer vergeleken met PBSI zónder spacer ten aanzien van het optreden van huidtoxiciteit. Subsidie: Voor dit onderzoek in december 2016 subsidie verkregen van Stichting Coolsingel en Stichting Theia voor de duur van 2 jaar. Omvang: Er zullen 230 patiënten worden geïncludeerd en PBSI behandeling ondergaan in het Erasmus MC. De inclusieperiode zal naar schatting 2 jaar bedragen. De eerste inclusie wordt verwacht mei/juni 2017. Follow-up is 10 jaar, maar valt buiten de bovenvermelde subsidieaanvragen. Zowel tijdens de voorbereiding van dit onderzoek als gedurende de inclusie zullen er gerelateerde projecten worden uitgevoerd, waarvan de resultaten ook zullen worden gepubliceerd. Gerelateerde projecten: Spacer Studie: Een pilot studie naar de toepasbaarheid van een spacer injectie en het effect op de huiddosis. Tijdens dit project zijn tussen sept’16 en jan’17 echo-geleide spacer injecties toegediend in 22 mastectomie preparaten. 2 producten werden vergeleken: Hyaluronzuur en PolyEthyleenGlycol. CT-scans werden verricht voor en na de injectie. Momenteel worden de CT-scans geanalyseerd om zo het effect van de spacer op de huiddosis te kunnen berekenen. Naar verwachting worden de resultaten van de Spacer Studie in april 2017 gepubliceerd.

28

European Obesity Academy. Participatie in een 2-jarig internationaal onderzoeksprogramma gericht op obesitaszorg in Europa. Malmö, Frankfurt, Warschau, Alicante. GHEJ Vijgen.


GRANTS

Interne Geneeskunde Verbeteren van de kwaliteit van leven & langetermijnuitkomsten van patiënten na IC-opname door Virtual Reality.

Michel E. van Genderen Looptijd subsidie: 2 jaar Stichting Coolsingel 25 november 2016 Bedrag: € 45.000 In Nederland werden in 2014 circa 90.000 volwassen patiënten opgenomen en behandeld op de IC afdeling. De meerderheid van deze patiënten houdt maanden tot jaren na IC-ontslag verschillende klachten. Een deel van de IC-patiënten houdt na ontslag uit het ziekenhuis fysieke, cognitieve of psychische verschijnselen; dit wordt het post-ICsyndroom genoemd. Het hebben van deze klachten/complicaties is geassocieerd met een verminderd herstel en een verminderde kwaliteit van leven. Bij patiënten op de Intensive Care is er, vanwege hun kritische ziekte, beperkte ruimte voor onderzoek en dus voor innovatie. Wij denken dat Virtual Reality de ideale oplossing biedt. Via virtuele beelden (Virtual Reality) worden de hersenen op een positieve manier beïnvloed. Bij patiënten met een depressie maar ook bij patiënten met een post-­­­ traum­atische stress stoornis leidt Virtual Reality tot een sneller herstel in vergelijking met standaard therapie.

Prevalence of the post–intensive care syndrome in a Dutch suburban cohort and a patients perspective on prevention and treatment interventions. Michel van Genderen. Datum: 1 okt 2016 t/m 1 feb 2017. Inhoud: onderzoeken van incidentie en prevalentie van post-IC-syndroom-gerelateerde klachten in een retrospectief cohort. Multicenter studie met het Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Door de minimale (invasieve) belasting van Virtual Reality en zijn positief psychologisch effect willen wij onderzoeken of door het gebruik van Virtual Reality er minder post-ICsyndroom-gerelateerde klachten voorkomen, leidend tot een sneller emotioneel en fysiek herstel.

29


GRANTS

Kindergeneeskunde Preventing Asthma Exacerbations by Active Reprogramming of the Common Mucosal Immune Response: A Clinical and Laboratory Study.

Breathe studie (Bronchovaxom in adolescents and adults with asthma). www.breathestudie.nl Tijdspad: 2016-2019. PhD-Student: Geertje de Boer. Co-promotoren: Gerdien Tramper (kindergeneeskunde), Gert-Jan Braunstahl (longziekten). Promotor: prof. Rudi Hendriks, ErasmusMC, experimenteel onderzoekslaboratorium longziekten.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Grants voor dit project (GA Tramper): - Stichting Coolsingel. - European Society of Pediatric Infectious Diseases Fellowship. - OM Pharma (investigator-initiated study).

30

Luchtweginfecties leiden vaak tot toename van klachten bij mensen met astma. Er is een therapie beschikbaar welke mogelijk luchtweginfecties kan voorkomen. Dit betreft een preparaat met geïnactiveerde bacteriële extracten. Deze bacteriële lysaten stimuleren het immuunsysteem in de darmen, wat via de gemeenschappelijke mucosale immuunrespons leidt tot een toegenomen immuniteit tegen pathogene bacteriën en virussen, ook in de luchtwegen. Dit is aangetoond in diermodellen, maar ook metaanalyses van humane studies laten zien dat behandeling met bacteriële lysaten leidt tot een 20 % reductie van luchtweginfecties. Daarnaast zijn er recent resultaten gepubliceerd welke een dempend effect van bacteriële lysaten op specifiek astmatische (Th2) inflammatie beschrijven. Er is weinig kennis over preventie van infecties bij specifiek astmapatiënten. Bij jonge kinderen blijkt bovenstaande therapie tot een significante reductie van virusinfecties en astma-exacerbaties te leiden. Wij hebben een project geïnitieerd naar de effecten van bacteriële lysaten bij oudere kinderen en jong-volwassenen met astma. Bij deze groep kan een groot gezondheidsvoordeel behaald worden wanneer luchtweginfecties en astma exacerbaties kunnen worden voorkomen. Doelen van deze geblindeerde placebo-gecontroleerde studie zijn: Bepalen van effecten van bacteriële lysaten op belangrijke astma symptomen (exacerbaties, longfunctie, kwaliteit van leven, medicatiegebruik). Het vergelijken van luchtwegkolonisatie- en infectie met virussen en bacteriën tussen de placebo- en interventiegroep. Het bestuderen van inflammatoire kenmerken in relatie tot het gebruik van bacteriële lysaten en het identificeren van ziekte-specifieke epigenomische markers in Th2-cellen en ILC2 welke gemoduleerd kunnen worden door behandeling met bacteriële lysaten.


GRANTS

Intravenous-to-Oral Antibiotic Switch Therapy for Suspected Neonatal Infections: Clinical Efficacy, Safety and Cost-Effectiveness.

Rain studie (Reduction of intravenous Antibiotics In Neonates). www.rainstudie.nl Tijdspad: 2016-2020, 10 tot 15 Nederlandse centra zullen participeren. PhD-student: Fleur Keij (start in 2017). Co-promotoren: Gerdien Tramper (kindergeneeskunde) & René Kornelisse (neonatoloog ErasmusMC-Sophia). Promotor: Prof. Irwin Reiss, neonatoloog en afdelingshoofd Erasmus MC-Sophia. Grants voor dit project (GA Tramper): - ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen 2016. - Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Pasgeborenen zijn vatbaar voor bacteriële infecties vanwege hun onrijpe immuunsysteem. Bij dergelijke infecties krijgen zij minimaal 7 dagen antibiotica via een infuus in het ziekenhuis. Infuusbehandelingen bij oudere kinderen worden vaak omgezet naar drank of tabletten. Deze strategie wordt bij pasgeborenen slechts incidenteel toegepast. Twee kleine studies suggereren dat uitbehandelen met een antibioticumdrank bij pasgeborenen net zo effectief zou kunnen zijn als een volledige infuusbehandeling en dus een veelbelovend alternatief is. Maar de (tenminste gelijke) effectiviteit en veiligheid van dit beleid is nog niet aangetoond. Wanneer de antibioticadrank veilig thuis gegeven kan worden, zal de kostenbesparing aanzienlijk zijn terwijl de pas­ geborene bij de ouders kan verblijven. De doelen van deze grote nationale multicenter studie zijn: Het aantonen van de non-inferioriteit van orale antibiotische switch therapie (na 48 uur intraveneuze therapie) ten opzicht van volledige intraveneuze therapie bij verdenking op een neonatale bacteriële infectie. Het beschrijven van de farmacokinetiek van oraal amoxicilline/clavulaanzuur bij neonaten. Het berekenen van de doelmatigheid van ‘orale switch therapie’ bij neonaten.

31


GRANTS

Longziekten G.J. Braunstahl. Longfondsprojecten 3.2.12.067/087. €500.000,(together with Erasmus MC). Immunological phenotype of asthma severity (iPhase): a cross-sectional study relating clinical symptom expression to underlying inflammatory endotypes in blood and sputum in both asthmatics and controls. G.J. Braunstahl. Stichting Astma Bestrijding €25.000,- (together with Franciscus Gasthuis & Vlietland Pediatrics and Erasmus MC) General Risk factors And iNflammatory Determinants in older patients with asthMA: the GRANDMA study. Cross-sectional study in older asthmatics relating age of asthma onset to inflammatory phenotype. Characterization of inflammation and microbioma in stools, sputum, blood and hair. G.J. Braunstahl. Stichting Coolsingel €60.000,- (together with Franciscus Gasthuis & Vlietland Pediatrics and Erasmus MC): Bronchovaxom in adolescents and adults with asthma. Infection prevention and immune modulation by bacterial lysates in not optimally controlled asthmatics with frequent asthma exacerbations: gaining insight into the mechanism of an old therapy.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

G.J. Braunstahl. ZonMw €150.000,- (together with LUMC, AMC, MCL) Registry of Adult Patients with Severe asthma for Optimal Disease management (RAPSODI). This registry aims to collect data on clinical and inflammatory characteristics of severe asthma patients with the purpose of better understanding disease mechanisms and optimizing treatment.

32


GRANTS

Maag-, Darm en Leverziekten IB-DREAM: Registry for inflammatory bowel diseases in The Netherlands. Instantie: ZonMw, Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Rachel West, Franciscus Gasthuis, mede aanvrager. Duur project: 1 april 2016 t/m 1 april 2018. Subsidie: 259.000 euro. Doel van dit project is om een landelijke patiëntenregistratie specifiek voor IBD op te richten (‘IB-DREAM’) om transparantie te verschaffen over de kwaliteit van IBD zorg in Nederland. Er zal prospectief informatie worden verzameld over effectiviteit, veiligheid en kosten van (nieuwe) farmacologische behandelingen. IB-DREAM zal patiënten en behandelaren feedback geven over ziekteactiviteit, patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, bijwerkingen en complicaties van behandelingen, en informatie bieden voor klinische studies en benchmarking aan artsen en centra.

Endoscopic Measurements of Mitochondrial Oxygen Tension: a pilot study of a promising test to diagnose Chronic Gastrointestinal Ischemia. Desirée Leemreis-van Noord.

Op dit moment bestaat er geen non-invasieve functionele test met een hoge sensitiviteit en specificiteit die gebruikt kan worden om de diagnose chronische gastrointestinale ischemie te stellen. De huidige work-up bestaat uit anamnese, lichamelijk onderzoek, beeldvorming (CTA van de mesenteriaal vaten of MRA bij contra-indicaties) en een functionele test: tonometrie of Visible Light Endoscopy. Hierna wordt de patiënt besproken in een multidisciplinaire werkgroep en wordt op basis van de eerder genoemde pijlers de diagnose gesteld. Deze work-up is echter zeer uitgebreid en tijdsinvasief. Het is met een nieuwe meettechniek mogelijk om kwantitatief de hoeveelheid zuurstof in-vivo te bepalen. Zuurstof is nodig voor cellulaire activiteit en bij chronische gastrointestinale ischemie is er een tekort aan intracellulair zuurstof in het maagdarmstelsel. Recent is de protoporphyrin IX-triplet state lifetime techniek geïntroduceerd waarmee zuurstof gemeten wordt op het laagste niveau van de zuurstofcyclus: de mitochondriën. De eerste experimentele in-vivo metingen in huid, lever en hart waren succesvol. Deze techniek is veelbelovend en kan mogelijk ook endoscopisch worden toegepast. Hiervoor is een fiber ontwikkeld die door het werkkanaal van de gastroscoop kan worden opgevoerd om zo in de mitochondriën van de mucosa van het maagdarmstelsel de zuurstofspanning te meten. Dit project betreft een pilot-study waarbij bij 5 gezonde vrijwilligers de toepasbaarheid zal worden onderzocht van deze mitochondriale metingen tijdens gastroscopie als functionele test.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Gastrostart, Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. Oktober 2016: € 7.500,-

33


GRANTS

Pathologie SIOP Young Investigator Award

- 48th Congress of the International Society of Pediatric Oncology, Dublin, Ireland. Ariadne Ooms. Award voor het onderzoek naar de meest voorkomende kinderniertumor, de Wilms Tumor, waarvan het eerste gedeelte bij Prof Perlman in het Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital in Chicago is gedaan en dat nu wordt voortzet in Nederland, als promotie traject in samenwerking met het Prinses Maxima Centrum te Utrecht.

Plastische Chirurgie DeCompression (DECO) study. Rinkel WD. Stichting Coolsingel € 37.500,-

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Een grant van Stichting Coolsingel is verkregen om het vervolg van de Rotterdam Diabetic Foot Study verder vorm te geven. De RDF-studie heeft in kaart gebracht welke diabetespatiënten klachten van compressie neuropathie hebben in het onderbeen en voet. Stichting Coolsingel maakt mede mogelijk dat wij kunnen gaan bestuderen wat de effecten zijn van het decomprimeren van deze gecomprimeerde zenuwen. De verwachting is dat patiënten van hun neuropathie klachten afkomen en dat er een protectief gevoel terugkeert, omdat de zenuw de ruimte krijgt om te regenereren. Als gevolg hiervan zullen er minder wonden ontstaan en amputaties nodig zijn.

34 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

PRIJSWINNAARS WETENSCHAPSDAG 2016

PRIJSWINNAARS WETENSCHAPSDAG 2016

35


PRIJSWINNAARS WETENSCHAPSDAG 2016

Beste CAT Ritalin en steroïden in de behandeling van kanker-gerelateerde vermoeidheid. Louise Urlings.

Beste publicaties 1e Prijs: Effect van bariatrische chirurgie op astma controle, longfunctie, bronchiale en systemische inflammatie in morbide obese patiënten met astma. van Huisstede A, Rudolphus A, Castro Cabezas M, Biter LU, van de Geijn G-JM, Taube C, Hiemstra PS, Braunstahl G-J. Thorax 2015;70(7): 659-67.

2e prijs: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy versus Gastric Bypass in Late Adolescents: What is the Optimal Surgical Strategy for Morbid Obesity? van Mil S, Biter LU, Grotenhuis BA, Zengerink HF, Mannaerts GH. Eur J Pediatr Surg. 2016 Jan 8. [Epub ahead of print].

3e prijs: In vivo evidence for chylomicrons as mediators of postprandial inflammation. de Vries MA, Klop B, Alipour A, van de Geijn G-JM, Prinzen L, Liem AH, Vadivielso P, Rioja Villodres J, Ramírez-Bollero J, Castro Cabezas M. Atherosclerosis.2015;243(2):540-5.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Beste Voordrachten

36

1e Prijs: Number of removed pelvic lymph nodes in a lymph node dissection in lymph node negative prostate cancer is significant in predicting risk of biochemicalrecurrence. Zietze C, van Leeuwen P, Stricker P, Boevé E, Rietbergen J. 2e Prijs: DVT studie. Elsenga H, Collëe A, Birnie E, Rosendaal A. 3e Prijs: De postoperatieve checklist voor bariatrische chirurgie: welke parameters zijn zinvol om te meten? Duinhouwer H, van Mil S, Zengerink H, Biter L, Apers J.


PRIJSWINNAARS WETENSCHAPSDAG 2016

Beste posters 1e Prijs: Acute complement C3 veranderingen ten gevolge van bariatrische chirurgie. van Mil S, Biter L, van de Geijn G-J, Apers J, Castro-Cabezas M. 2e Prijs: Azijnzuuringestie heeft vele klinische implicaties. Koning L, Verbrugge S, Berk L, Smeulders A. 3e prijs: A patient with painfull knees and hearing-loss, a rare presentation of meningococcal disease. Kahlmann V, Alves C, Koeleman H, Korswagen L.

BOF Stimuleringsprijs

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Anniek Reijnierse.

37 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


38

RECTIFICATIE WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2015

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

RECTIFICATIE WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2015


RECTIFICATIE WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2015

Dermatologie Publicatie Correlation between Objective SCORAD and Three-Item Severity Score used by physicians and Objective PO-SCORAD used by parents/patients in children with atopic dermatitis.

van Oosterhout M, Janmohamed SR, Spierings M, Hiddinga J, de Waard-van der Spek FB, Oranje AP. Dermatology. 2015;230(2):105-12. doi: 10.1159/000367689. Epub 2015 Jan 31. PMID: 25660989.

Recent developments in the management of common childhood skin infections. Oranje AP, de Waard-van der Spek FB. J Infect. 2015 Jun;71 Suppl 1:S76-9. doi: 10.1016/j.jinf.2015.04.030. Epub 2015 Apr 29. PMID: 25936745.

EAACI position paper for practical patch testing in allergic contact dermatitis in children. de Waard-van der Spek FB, Darsow U, Mortz CG, Orton D, Worm M, Muraro A, Schmid-Grendelmeier P, Grimalt R, Spiewak R, Rudzeviciene O, Flohr C, Halken S, Fiocchi A, Borrego LM, Oranje AP. Pediatr Allergy Immunol. 2015 Nov;26(7):598-606. doi: 10.1111/pai.12463. Review. PMID: 26287570.

Hemangiomen - klinisch beeld en differentieel diagnosen - complicaties en associaties met onderliggende problematiek - nieuwste inzichten in de behandeling. de Waard-van der Spek FB. Symposium Kinderdermatologie: Schiedam, Franciscus Vlietland, 11 september 2015.

Interactieve Quiz. de Waard-van der Spek FB, Oranje AP. Symposium Kinderdermatologie: Schiedam, Franciscus Vlietland, 11 september 2015.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Voordrachten

39


RECTIFICATIE WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2015

EAACI Position Paper for practical patch testing in allergic contact dermatitis in children.

EAACI Webcast de Waard-van der Spek FB, Oranje AP. Webcast opgenomen tijdens: European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ISMA Congres, Lissabon (Portugal), 21 november 2015.

Link naar webcast: https://www.youtube.com/watch?v=E9_gjWRdWY4 (YouTube Channel EAACI: European Academy of Allergy and Clinical Immunology)

Symposium Kinderdermatologie, Schiedam, Franciscus Vlietland, 11 september 2015 de Waard-van der Spek FB, initiator en voorzitter.

Maag- Darm- en Leverziekten Publicatie Multimodal treatment of perianal fistulas in Crohn’s disease: seton versus anti-TNF versus advancement plasty (PISA): study protocol for a randomized controlled trial.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

de Groof EJ, Buskens CJ, Ponsioen CY, Dijkgraaf MG, D’Haens GR, Srivastava N, van Acker GJ, Jansen JM, Gerhards MF, Dijkstra G, Lange JF, Witteman BJ, Kruyt PM, Pronk A, van Tuyl SA, Bodelier A, Crolla RM, West RL, Vrijland WW, Consten EC, Brink MA, Tuynman JB, de Boer NK, Breukink SO, Pierik MJ, Oldenburg B, van der Meulen AE, Bonsing BA, Spinelli A, Danese S, Sacchi M, Warusavitarne J, Hart A, Yassin NA, Kennelly RP, Cullen GJ, Winter DC, Hawthorne AB, Torkington J, Bemelman WA. Trials. 2015 Aug 20;16:366. doi: 10.1186/s13063-015-0831. PMID:26289163.

Voordracht Long term outcome of children born to IBD mothers Preliminary result from a multicenter retrospective study in the Netherlands. Kanis SL, de Lima A, Zelinkova Z, Dijkstra G, West RL, Ouwendijk RJ, de Boer NKH, Van der Meulen AE, Pierik MJ, Oostenbrug LE, Romberg- Camps M, Bodelier GL, Oldenburg B, Hoentjen F, Beukers R, Jansen JM, van der Woude CJ. Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie, Veldhoven, maart 2015.

40 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2016

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2016

41


42

ANESTHESIOLOGIE

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

ANESTHESIOLOGIE


ANESTHESIOLOGIE

Publicaties The feasibility and safety of extracorporeal carbon dioxide removal to avoid intubation in patients with COPD unresponsive to noninvasive ventilation for acute hypercapnic respiratory failure (ECLAIR study): multicentre case-control study. Braune S, Sieweke A, Brettner F, Staudinger T, Joannidis M, Verbrugge S, Frings D, Nierhaus A, Wegscheider K, Kluge S. Intensive Care Medicine. 2016; 42(9): 1437-1444. doi: 10.1007/s00134-016-4452-y. PMID:27456703.

Attitudes, knowledge and practices concerning delirium: a survey among intensive care unit professionals. Trogrlic Z, Ista E, Ponssen HH, Schoonderbeek JJ, Schreiner F, Verbrugge SJ, Dijkstra A, Bakker J, van der Jagt M. Nurs Crit Care. 2016; Mar 20. 1-8. doi: 10.1111/nicc.12239. Pubmed: 26996876.

Anesthesia in Bariatric Surgery: The twelve labors of Hercules? de Quelerij M, Verbrugge SJ. Gastroenterol, Pancreatol Liver Disord 2(4): 1-2.

A fatal case of unrecognized pulmonary embolism in a patient undergoing a bilobectomy: differential diagnostic pittfalls. van der Veen GJ, Brouwers AJBW, Stobbe CK, Zengerink JF, Verbrugge SJC. Enliven: Journal of Anesthesiology and Critical Care Medicine. 2016; 3(1): 1-4.

Perioperative complications are associated with adverse Long-term prognosis and affect the cause of death after general surgery. Tjeertes EKM, Ultee KHJ, Stolker RJ, Verhagen HJM, Bastos Goncalves FM,

Results of Implementing an Enhanced Recovery After Bariatric Surgery (ERABS) Protocol. Mannaerts GH, van Mil SR, Stepaniak PS, DunkelgrĂźn M, de Quelerij M, Verbrugge SJ, Zengerink JF, Biter LU. Obes Surg. 2016 Feb;26(2):303-12. doi: 10.1007/s11695-015-1742-3. PMID: 26003552.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Hoofwijk AGM, Hoeks SE. World J Surg 2016; 40: 2581-2590. PMID:27302465.

43


ANESTHESIOLOGIE

Abstracts Voordracht Impact of a tailored multifaceted implementation of the pain, agitation and delirium guidelines in adult critically ill patients on guideline adherence, delirium an clinical outcomes: a prospective multicenter before-after study.

Trogrlic Z, van der Jagt M, Lingsma H, Ponssen HH, Schoonderbeek JF, Schreiner F, Verbrugge SJ, Duran S, van Achterberg T, Bakker J, Gommers DAMPJ, Ista E. Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Milaan, 1 oktober 2016.

Poster Impact of delirium screening tool on prognostic value of delirium for hospital mortality in critically ill patients: a sub-analysis of a large multicenter prospective implementation study in the Netherlands.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Adriaanse M, Trogrlic Z, Ista E, Lingsma H, Rietdijk W, Ponssen HH, Schoonderbeek JF, Schreiner F, Verbrugge SJ, Duran S, Gommers DAMPJ, van der Jagt M. 29th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Med, Milaan, 1 oktober 2016.

44 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

APOTHEEK

APOTHEEK

45


APOTHEEK

Publicaties Vitamine D-intoxicatie door een voedingssupplement. Zigenhorn M, Westerman EM, Rietveld AP. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9360. PMID: 27071359.

Height of MTX-PG levels in low-dose MTX-toxicity differs according to the time of onset. Wassenaar S, den Boer E, Westerman EM, Hazes JM, de Jonge R. Autoimmun Rev. 2016 Nov;15(11):1109-1110. doi: 10.1016/j.autrev.2016.04.006.

Letter to the editor in response to the article “Clinical characteristics and risk factors for low dose methotrexate toxicity: a cohort of 28 patients”. Autoimmun Rev. 2014 Nov.;13(11):1109-13. PMID: 27095131.

Effect of a single dose vitamin D3 on postprandial arterial stiffness and inflammation in vitamin D deficient women. De Vries MA, van der Meulen N, van de Geijn GM, Klop B, van der Zwan EM, Prinzen L, Birnie E, Westerman EM, de Herder WW, Castro Cabezas M. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec 22:jc20163394. doi: 10.1210/jc.2016-3394. PMID:28005440.

Switchen naar biosimilar infliximab geen probleem. Sobels A, Binkhorst L, Westerman E, Uges J. Pharm Weekbl 2016;31:13-15.

Beslisregel verbetert monitoring van patiënten die lithium gebruiken in algemeen ziekenhuis. Van Gorp F, Kuck E, Sonnen M, Hugenholtz G, Egberts T, Wilting I

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Pharm Weekbl 2016;1a1622. https://www.knmp.nl/resolveuid/a6903ca1f0f24c1e93d3184e58a18014.

46

In vitro pharmacokinetics/pharmacodynamics of the combination of avibactam and aztreonam against MDR organisms.

Sy SK, Beaudoin ME, Zhuang L, Löblein KI, Lux C, Kissel M, Tremmel R, Frank C, Strasser S, Heuberger JA, Mulder MB, Schuck VJ, Derendorf H. J Antimicrob Chemother. 2016;71(7):1866-80. doi: 10.1093/jac/dkw082. PMID: 27107096.

Farmacokinetiek en –dynamiek van retinoïden. Van den Oever C. Cutis Cura 2016;3(1):19-21.

Geneesmiddelen bij zwangerschap. Van den Oever C. Cutis Cura 2016;3(2):20-22.


APOTHEEK

Abstracts Voordrachten Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. NVKFB-mededelingendag, Amsterdam, 1 april 2016.

PS23: The introduction of biosimilars in clinical practice. Binkhorst L, Sobels A, Westerman E, Uges J. NVZA Ziekenhuisfarmaciedagen, Amersfoort, 10 en 11 november 2016.

PS37: A critical note on treatment of a severe diltiazem intoxication; high dose calcium and glucagon infusions. Van Veggel NM*, Van der Veen GJ*, Jansen TC, Westerman EM. * Both authors contributed equally to this manuscript. NVZA Ziekenhuisfarmaciedagen, Amersfoort, 10 en 11 november 2016.

Posters Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. Nefrologiedagen, Veldhoven, 23 maart 2016.

Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

ERA-EDTA Congress, Wenen, 21-24 mei 2016.

47 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

CARDIOLOGIE

CARDIOLOGIE

48


CARDIOLOGIE

Publicaties Complete reversal of hypertensive cardiomyopathy after initiating combined antihypertensive therapy. Holl MJ, van de Poll SW, Michels M. BMJ Case Rep. Apr 8;2016. pii: bcr2015212908. doi: 10.1136/bcr-2015-212908. PMID:27060071.

A simple, fast and reproducible echocardiographic approach to grade left ventricular diastolic function. van Dalen BM, Strachinaru M, van der Swaluw J, Geleijnse ML. International Journal of Cardiovascular Imaging. 2016 May;32(5):743-52. PMID: 26847461.

Prognostic implications of non-culprit plaques in acute coronary syndrome: non-invasive assessment with coronary CT angiography. Dedic A, Kurata A, Lubbers M, Meijboom WB, van Dalen BM, Snelder S, Korbee R, Moelker A, Ouhlous M, van Domburg R, de Feijter PJ, Nieman K. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Apr;17(4):392. PMID: 26912666.

Delayed and decreased LV untwist and unstrain rate in mutation carriers for hypertrophic cardiomyopathy. Kauer F, van Dalen BM, Michels M, Schinkel AF, Vletter WB, van Slegtenhorst M, Soliman OI, Geleijnse ML. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Dec 24. [Epub ahead of print] PMID: 28013283.

Leucocyte-bound apolipoprotein B in the circulation is inversely associated with the presence of clinical and subclinical atherosclerosis. de Vries MA, Klop B, van der Meulen N, van de Geijn GJ, Prinzen L, van der Zwan E, Birnie E, Cohen Tervaert JW, Liem AH, de Herder WW, Castro Cabezas M.

Coronary leukocyte activation in relation to progression of coronary artery disease. de Vries MA, Alipour A, Birnie E, Westzaan A, van Santen S, van der Zwan E, Liem AH, van der Meulen N, Castro Cabezas M. Front Med. 2016;10(1):85-90. doi: 10.1007/s11684-016-0435-1. PMID: 26831871.

A simple, fast and reproducible echocardiographic approach to grade left ventricular diastolic function. van Dalen BM, Strachinaru M, van der Swaluw J, Geleijnse ML. International Journal of Cardiovascular Imaging. 2016 May;32(5):743-52. PMID: 26847461.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Eur J Clin Invest. 2016 Aug;46(8):690-7. doi: 10.1111/eci.12650.. PMID:27314629.

49


CARDIOLOGIE

Delayed and decreased LV untwist and unstrain rate in mutation carriers for hypertrophic cardiomyopathy. Kauer F, van Dalen BM, Michels M, Schinkel AF, Vletter WB, van Slegtenhorst M, Soliman OI, Geleijnse ML. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Dec 24. [Epub ahead of print] PMID: 28013283.

Abstracts Voordracht A simple, fast and reproducible echocardiographic approach to grade left ventricular diastolic function. van Dalen BM, Strachinaru M, van der Swaluw J, Geleijnse ML. European Heart Journal (2016) 37 (Abstract Supplement), 828-829. ESC congress, Rome, 29 augustus 2016.

Posters Coronary CT angiography for suspected acute coronary syndrome in the era of hs-troponins: Sex-associated differences. Dedic A, Lubbers MM, Schaap J, Lamfers EJ, Rensing BJ, Braam RL, Lammers J, Moelker A, Nathoe HM, van Dalen BM, Post JC, Schultz CJ, Boersma E, De Feyter PJ, Nieman K. European Heart Journal (2016) 37 (Abstract Supplement), 981 ESC congress, Rome, 29 augustus 2016.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Effect of catheter-based renal denervation on left ventricular function, mass and (un)twist with two-dimensional speckle tracking echocardiography. Feyz L, van Dalen BM, Geleijnse ML, van Mieghem NM, van Domburg RT, Daemen J.

50

European Heart Journal Supplements (2016) 17 (Supplement 2), ii44 EuroEcho Imaging, Leipzig, 7 december 2016.

Cardiac shear wave velocity in healthy individuals.

Strachinaru M, Geleijnse ML, Bosch JG, de Jong N, van der Steen AFW, van Dalen BM, Vos HJ. European Heart Journal Supplements (2016) 17 (Supplement 2), ii242 EuroEcho Imaging, Leipzig, 9 december 2016.

Inflammatory effects of fasting and postprandial triglycerides by leukocyte activation. Burggraaf B, de Vries MA, Klop B, Alipour A, Liem AH, de Man P, van de Geijn GJM, Castro Cabezas M. American Heart Association: New Orleans USA: 12-16 November 2016. Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

CHIRURGIE

CHIRURGIE

51


CHIRURGIE

Publicaties Petersen’s hernia after mini (one anastomosis) gastric bypass.

Kular KS, Prasad A, Ramana B, Baig S, Mahir Ozmen M, Valeti M, Ribeiro R, De Luca M, Apers J, Mahawar KK. J Visc Surg. 2016 Aug;153(4):321.

Influence of bariatric surgery on the use of medication. Yska JP, van der Meer DH, Dreijer AR, Eilander W, Apers JA, Emous M, Totté ER, Wilffert B, van Roon EN. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Feb;72(2):203-9.

Efficacy of Bariatric Surgery in Type 2 Diabetes Mellitus Remission: the Role of Mini Gastric Bypass/One Anastomosis Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy at 1 Year of Follow-up. A European survey. Musella M, Apers J, Rheinwalt K, Ribeiro R, Manno E, Greco F, Čierny M, Milone M, Di Stefano C, Guler S, Van Lessen IM, Guerra A, Maglio MN, Bonfanti R, Novotna R, Coretti G, Piazza L. Obes Surg. 2016 May;26(5):933-40.

Laparoscopic Sleeve Gastronomy versus Gastric Bypass in Late Adolescents: What Is the Optimal Surgical Strategy for Morbid Obesity? van Mil SR, Biter LU, Grotenhuis BA, Zengerink JF, Mannaerts GH. Eur J Pediatr Surg. 2016 Dec;26(6):487-493. PMID: 26745522.

Midterm results of the fenestrated Anaconda endograft for short-neck infrarenal and juxtarenal abdominal aortic aneurysm repair. Blankensteijn LL, Dijkstra ML, Tielliu IF, Reijnen MM, Zeebregts CJ, van Brussel J; Dutch Fenestrated Anaconda Research Group. J Vasc Surg. 2017 Feb;65(2):303-310. doi: 10.1016/j.jvs.2016.08.092. PMID: 28029566

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Experience with the GORE EXCLUDER iliac branch endoprosthesis for common iliac artery aneurysms.

52

van Sterkenburg SM, Heyligers JM, van Bladel M, Verhagen HJ, Eefting D, van Sambeek MR, Zeebregts CJ, Reijnen MM, van Brussel J; Dutch IBE Collaboration.. J Vasc Surg. 2016 Jun;63(6):1451-7. doi: 10.1016/j.jvs.2016.01.021. PMID: 27230243

Results of Implementing an Enhanced Recovery After Bariatric Surgery (ERABS) Protocol. Mannaerts GH, van Mil SR, Stepaniak PS, Dunkelgrün M, de Quelerij M, Verbrugge SJ, Zengerink JF, Biter LU. Obes Surg. 2016 Feb;26(2):303-12. doi: 10.1007/s11695-015-1742-3. PMID: 26003552.

Long-Term Results of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity: 5 to 8-Year Results. Gadiot RP, Biter LU, van Mil S, Zengerink HF, Apers J, Mannaerts GH. Obes Surg. 2017 Jan;27(1):59-63. doi: 10.1007/s11695-016-2235-8. (Epub May 2016) PMID:27178407.


CHIRURGIE

Herniation of the colon through the foramen of Winslow - A casereport. Duinhouwer LE, Deerenberg EB, Rociu E, Kortekaas RTJ. International Journal of Surgery Case Reports 24 (2016) 14–17. PMID: 27176504.

State of the art rectal cancer surgery: new perspectives after the COLOR II trial. Deijen CL, van den Broek JJ, Poelman MM, Schreurs WH, Tuynman JB, Sietses C, Bonjer HJ. Cir Esp. 2016 Jan;94(1):1-3. doi: 10.1016/j.ciresp.2015.09.010. PMID:26682739.

Distale bicepspees ruptuur: modificatie operatieve techniek. de Bruin VC, de Ridder VA. Ned Traumatologie Tijdschrift accepted 2016.

Een zuigeling met een zwelling van de onderbuik. Bakker H, de Ridder V, Hoffmann-Haringsma A. Medisch contact 2016;71(41)39.

Presence of Cytotoxic Extracellular Histones in Machine Perfusate of Donation after Circulatory Death Kidneys. van Smaalen TC, Beurskens DM, Hoogland ER, Winkens B, Christiaans MH, Reutelingsperger CP, van Heurn LW, Nicolaes GA. Transplantation. 2016 Dec 1. PMID:27906828.

Capsulotomy of ischemically damaged donor kidneys: a pig study. van Smaalen TC, Mestrom MGAM, Kox JJHFM, Winkens B, van Heurn ELW. Eur Surg Res.2016; 57(1-1): 89-99. PMID:27160678.

Mahabier KC, van Lieshout EM, van Der Schaaf BC, Roukema GR, Punt BJ, Verhofstad MH, ven Hartog D, Soesman NMR; HUMMER trial investigators. J Orthop Trauma. 2016 Oct 13. [Epub ahead of print]

Long-Term Results After Bariatric Surgery: A Patient-Centered Analysis. Konings G, Drukker M, Severeijns R, Vijgen GH, van Os J, Ponds R. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2016 Oct 11;4:177-82.

Late complications of bariatric surgery in pregnancy. Reijnierse A, Burgers JA, Go AT, Zengerink JF, van der Weiden RMF. Journal of the Royal Society of Medicine Open. 2016; 7(11): 1-3.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Reliability and Reproducibility of the OTA/AO Classification for Humeral Shaft Fractures.

53


CHIRURGIE

Abstracts Voordrachten ERA(B)S the Dutch Experience Post-graduate course Apers JA. SPCO 2016 Lissabon.

Nausea / hypoglycemia ERABS Post-graduate course Apers JA. SPCO 2016 Lissabon.

MGB in an enhanced recovery program. Apers JA. MGB-OAGB consensus meeting Londen, 2016.

Checklist as a predictor of complications. Apers JA. MGB-OAGB consensus meeting Londen, 2016.

Chirurgische behandeling morbide obesitas. Apers JA. Symposium Gynaecologie Obesitas, Franciscus Vlietland, 2016.

Reduction techniques of sacrum fracture. de Ridder VA. AO Pelvic course Homburg, juni 2016.

Pelvic ring fractures in children. de Ridder VA.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

AO Pelvic course Homburg, juni 2016.

Mass Spectrometry Imaging (MSI) can discriminate between different stages of ischemic injury in pretransplant kidney biopsies. van Smaalen T. Nederlandse Nefrologiedagen, Veldhoven, 23 maart 2016.

54 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

DERMATOLOGIE

DERMATOLOGIE

55


DERMATOLOGIE

Publicaties Type-1 Segmentale Morbus Darier. De Jonge RJ, Ooms AHAG, Torenbeek R, Van Praag MCG. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2016;26:391-3.

Acrodermatitis chronica atroficans: vaak niet of laat herkend? Hulshof MM, Van der Zee HH, Schijf DCA, Van Praag MCG. Ned Tijdschr Dermatol Venereolo 2016; 26:364-9.

Een bijzondere presentatie van een sub variant van het syndroom van Sweet: neutrofiele dermatose van de handruggen. Nguyen T, Van der Valk H, Van Praag MCG. Ned Tijdschr Dermatol Venereolo 2016; 26:544-9.

Bullous fixed drug eruption in a patient with metastatic renal cell carcinoma induced by iodinated contrast during Pazopanib treatment. Epskamp C, Snels DGCTM, Yo GGL, Zuetenhorst JM, Hamberg P. Eur J Dermatol. 2016; 26 (2):207-8. doi: 10.1684/ejd.2016.2734. PMID: 26905214.

Asteatotic eczema as paraneoplastic syndrome. Koks N, Assen YJ, Libourel EJ, Eskes SA. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016; 160(0):D391. PMID:27531249.

A neonate with blisters on his upper legs. Molenaar-Hoogendijk M, Boute FJ, Loots MAM. Ned Tijdschr Geneeskd 2016;160;A9666. PMID:26860750.

Position document: Local management of diabetic foot ulcers. Harding K, Armstrong DG, Chadwick P, Choudhry ER, Edmonds M, Loots MAM. WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Wounds International, 2016 September 23.

56


DERMATOLOGIE

Abstracts Voordrachten Neonatale huidafwijkingen. Van Praag MCG en Hulsmann AR. Tweede symposium kinderdermatologie: Franciscus Vlietland, Schiedam, 2 september 2016.

Cutane sarcoïdose: een update. Van Praag MCG. Brugge Dagen: Tiel, 23 september 2016.

HPA axis in topical steroid therapy. de Waard-van der Spek FB , Oranje AP. 13th ESPD Congress (European Society for Pediatric Dermatology): Parijs, 28 mei 2016.

Eczeem bij kinderen. de Waard-van der Spek FB. Symposium ‘Kijk op kinderen’: Vlaardingen, 25 augustus 2016.

Hemangiomen bij zuigelingen. de Waard-van der Spek FB. Symposium ‘Kijk op kinderen’: Vlaardingen, 25 augustus 2016.

Genitale afwijkingen. de Waard-van der Spek FB.

Interactieve Quiz. de Waard-van der Spek FB, Oranje AP. Tweede symposium Kinderdermatologie: Schiedam, 2 september 2016.

Kinderdermatologie. de Waard-van der Spek FB, Willemsen MJ , den Boer I. Parallel symposium praktische kindergeneeskunde: Rotterdam, 1 november 2016.

Tweede Symposium Kinderdermatologie,

Schiedam, Franciscus Vlietland, 2 september 2016. de Waard-van der Spek FB, initiator en voorzitter.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Tweede symposium Kinderdermatologie: Schiedam, 2 september 2016.

57


DERMATOLOGIE

Boeken Chapter: Pediatrics, “Dermatopediatrics”, and Pediatric Dermatology. Oranje AP, de Waard-van der Spek FB. In: Practical Pediatric Dermatology. Controversies in Diagnosis and Treatment. Arnold P. Oranje, Nawaf Al-Mutairi, Tor Shwayder (eds). Springer International Publishing Switzerland 2016. ISBN 978-3-319-32157-8. ISBN 978-3-319-32159-2 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-32159-2. pp.3-8.

Chapter: Contact Allergy in Children: Diagnosis and Treatment. de Waard-van der Spek FB. In: Practical Pediatric Dermatology. Controversies in Diagnosis and Treatment. Arnold P. Oranje, Nawaf Al-Mutairi, Tor Shwayder (eds). Springer International Publishing Switzerland 2016. ISBN 978-3-319-32157-8; ISBN 978-3-319-32159-2(eBook) DOI: 10.1007/978-3319-32159-2. pp.17-29.

Allergy Tests in Atopic Dermatitis. de Waard-van der Spek FB. In: Practical Pediatric Dermatology. Controversies in Diagnosis and Treatment. Arnold P. Oranje, Nawaf Al-Mutairi, Tor Shwayder (eds). Springer International Publishing Switzerland 2016. ISBN 978-3-319-32157-8 ; ISBN 978-3-319-32159-2 (eBook) DOI 10.1007/978-3319-32159-2. pp.31-36.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Contacteczeem thuis. de Waard-van der Spek FB. In: Het Allergieboek. Wegwijzer in leven met allergieën. Derksen JWM, van Wijk R, Smithuis LOM.J. (eds). Tweede herziene druk. Bohn Stafleu van Loghum. Houten 2016. ISNB 978-90-368-1270-2. pp.71-74.

58 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

DIENST GEESTELIJKE VERZORGING

DIENST GEESTELIJKE VERZORGING

59


DIENST GEESTELIJKE VERZORGING

Publicatie Registreer of verdwijn, dat is de vraag?! Kelder WAM, Bougie PJ, Maksud AM.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Tijdschrift Geestelijke Verzorging. 2016; 19 (84): 49-52.

60 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

FRANCISCUS ACADEMIE WETENSCHAPSBUREAU

FRANCISCUS ACADEMIE - WETENSCHAPSBUREAU

61


FRANCISCUS ACADEMIE - WETENSCHAPSBUREAU

Publicaties Leucocyte-bound apolipoprotein B in the circulation is inversely associated with the presence of clinical and subclinical atherosclerosis. de Vries MA, Klop B, van der Meulen N, van de Geijn GJ, Prinzen L, van der Zwan E, Birnie E, Cohen Tervaert JW, Liem AH, de Herder WW, Castro Cabezas M. Eur J Clin Invest. 2016 Aug;46(8):690-7. doi: 10.1111/eci.12650.. PMID:27314629.

Increased skin autofluorescence of children and adolescents with type 1 diabetes despite a well-controlled HbA1c: results from a cohort study. van der Heyden JC, Birnie E, Mul D, Bovenberg S, Veeze HJ, Aanstoot H-J. BMC Endocr Disord. 2016 Sep 9;16(1):49. PMID:27613110.

Do traditional cardiovascular risk factors solely explain intima-media thickening in youth with type 1 diabetes? van der Heyden JC, Birnie E, Bovenberg SA, Castro Cabezas M, van der Meulen N, Mul D, Veeze HJ, Aanstoot H-J. Journal of Diabetes and Its Complications 2016;30:1137–1143. PMID:27217021.

Effect of a single dose vitamin D3 on postprandial arterial stiffness and inflammation in vitamin D deficient women. De Vries MA, van der Meulen N, van de Geijn GJM, Klop B, van der Zwan EM, Prinzen L, Birnie E, Westerman EM, de Herder WW, Castro Cabezas M. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec 22:jc20163394. doi: 10.1210/jc.2016-3394. PMID:28005440.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Perinatal outcomes in gestational diabetes in relation to ethnicity in the Netherlands. Kosman MW, Eskes SA, van Selst J, Birnie E, van Gemund N, Karsdorp VH, Roeters van Lennep JE, Castro Cabezas M.

62

Neth J Med. 2016 Jan;74(1):22-29. PMID:26819358.

Coronary leukocyte activation in relation to progression of coronary artery disease. de Vries MA, Alipour A, Birnie E, Westzaan A, van Santen S, van der Zwan E, Liem AH, van der Meulen N, Castro Cabezas M. Front Med. 2016;10(1):85-90. doi: 10.1007/s11684-016-0435-1. PMID: 26831871.


FRANCISCUS ACADEMIE - WETENSCHAPSBUREAU

Evaluation of new laboratory tests to discriminate bacterial from nonbacterial chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. van de Geijn GJM, Denker S, Meuleman-van Waning V, Koeleman HG, Birnie E, Braunstahl GJ, Njo TL. Int J Lab Hematol. 2016 Dec;38(6):616-628. doi: 10.1111/ijlh.12550. PMID: 27459873.

Comprehensive Diagnostic Assessment of Health Status of Patients with Asthma or COPD: A Delphi Panel Study among Dutch Experts. van den Akker EF, Van’t Hul AJ, Birnie E, Chavannes NH, Rutten-van Mölken MP, in ‘t Veen JC. COPD 2016 Dec 27:1-10. doi: 10.1080/15412555.2016.1264378. [Epub ahead of print] PMID:28026983.

Marked underdiagnosis and undertreatment of hypertension and hypercholesterolaemia in rheumatoid arthritis. van Breukelen-van der Stoep DF, van Zeben D, Klop B, van de Geijn GJM, Janssen HJ, van der Meulen N, De Vries MA, Hazes M, Birnie E, Castro Cabezas M. Rheumatology 2016;55(7):1210-6. PMID: 27009825.

Abstracts Voordrachten Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC.

Posters Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. Nefrologiedagen, Veldhoven, 23 maart 2016.

Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. ERA-EDTA Congress, Wenen, 21-24 mei 2016.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

NVKFB-mededelingendag, Amsterdam, 1 april 2016.

63


FRANCISCUS ACADEMIE - WETENSCHAPSBUREAU

Bone mineral density in prostate cancer patients treated with androgen deprivation therapy; Preliminary results. Epskamp C, Korswagen LA, Zuetenhorst JM, Huisman M, Birnie E, Hamberg P.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

8th European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers (EMUC16), Milaan, 24-27 november 2016. European Urology Supplements, Volume 15 Issue 13, December 2016, Pages e1630-e1631 Published online: 01 December 2016.

64 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

GERIATRIE

GERIATRIE

65


GERIATRIE

Abstracts Voordrachten Senior friendly travel. Krulder JWM. Slovak Society for Gerontology and Geriatrics; KoĹĄice 14 april 2016.

Senior friendly travel. Krulder JWM.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Topics in de Ouderengeneeskunde en Ouderenzorg; Maastricht 22 april 2016.

66 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

GYNAECOLOGIE

GYNAECOLOGIE

67


GYNAECOLOGIE

Publicaties Gonadotropin-releasing hormone agonist against severe aggression in autism. Van der Weiden RMF, Helmerhorst FM, Eriksson T. BMJ Case Reports. 2016. doi:10.1136/bcr-2016-216378. PMID:26819358.

Kanttekening bij modernisering van de opleiding. Van der Weiden RMF. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 2016; 129: 370-371.

Late complications of bariatric surgery in pregnancy. Reijnierse A, Burgers JA, Go AT, Zengerink JF, van der Weiden RMF. Journal of the Royal Society of Medicine Open. 2016; 7(11): 1-3. PMID:27895929.

Perinatal outcomes in gestational diabetes in relation to ethnicity in the Netherlands. Kosman MW, Eskes SA, van Selst J, Birnie E, van Gemund N, Karsdorp VH, Roeters van Lennep JE, Castro Cabezas M. Neth J Med. 2016 Jan;74(1):22-29. PMID:26819358.

MisoREST: surgical versus expectant management in women with an incomplete evacuation of the uterus after misoprostol treatment for miscarriage: a randomized controlled trial.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Lemmers M, Verschoor MA, Oude Rengerink K, Naaktgeboren C, Opmeer BC, Bossuyt PM, Huirne JA, Janssen CA, Radder C, Klinkert ER, Langenveld J, Catshoek R, Van der Voet L, Siemens F, Geomini P, Van Hooff MH, Van der Ploeg JM, Coppus SF, Ankum WM, Mol BW; MisoREST study group.. Hum Reprod. 2016 Nov;31(11):2421-2427. PMID:27591236

Abstract Voordracht Anti-Mullerian hormone levels and features of polycystic ovary syndrome in adolescence. Caanen M, Lambalk C, Peters H, van Hooff M. European Society for Human Reproduction. 32nd annual meeting. Helsinki 3-6 july 2016.

68 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

INTERNE GYNAECOLOGIE GENEESKUNDE

INTERNE GENEESKUNDE

69


INTERNE GENEESKUNDE

Publicaties Vitamine D-intoxicatie door voedingssupplement. Zigenhorn M, Westerman EM, Rietveld AP. NTvG 2016; 160:A9360. PMID:27071359.

Effect of a single dose vitamin D3 on postprandial arterial stiffness and inflammation in vitamin D deficient women. De Vries MA, van der Meulen N, van de Geijn GJM, Klop B, van der Zwan EM, Prinzen L, Birnie E, Westerman EM, de Herder WW, Castro Cabezas M. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec 22:jc20163394. doi: 10.1210/jc.2016-3394. PMID:28005440.

Is it time to break the fast?-a paradigm shift in clinical lipidology. Castro Cabezas M, Burggraaf B, Klop B. Ann Transl Med., 2016 Nov;4(21):430. PMID: 27942521.

Bullous ďŹ xed drug eruption in a patient with metastatic renal cell carcinoma induced by iodinated contrast during pazopanib treatment. Epskamp C, Snels DG, Yo GL, Zuetenhorst JM, Hamberg P. Eur J Dermatol. 2016; 26 (2):207-8. doi: 10.1684/ejd.2016.2734. PMID: 26905214.

Een oudere vrouw met dextrocardie en kortademigheid. van Genderen ME, Raaijmakers J, Hanselaar WEJJ. ​ Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D457. PMID:28074731.

A fatal case of unrecognized pulmonary embolism in a patient undergoing a bilobectomy: differential diagnostic pittfalls. van der Veen GJ, Brouwers AJBW, Stobbe CK, Zengerink JF, Verbrugge SJC.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Enliven: Journal of Anesthesiology and Critical Care Medicine. 2016; 3(1): 1-4.

70

Underdiagnosing of antibody-mediated transfusion-related acute lung injury: evaluation of cellular-based versus bead-based techniques. van Stein D, Beckers EA, Peters AL, Porcelijn L, Middelburg RA, Lardy NM, van Rhenen DJ, Vlaar AP. Vox Sang. 2016;111(1):71-8. doi:10.1111/vox.12383. PMID: 26991993.

Leucocyte-bound apolipoprotein B in the circulation is inversely associated with the presence of clinical and subclinical atherosclerosis. de Vries MA, Klop B, van der Meulen N, van de Geijn GJ, Prinzen L, van der Zwan E, Birnie E, Cohen Tervaert JW, Liem AH, de Herder WW, Castro Cabezas M. Eur J Clin Invest. 2016 Aug;46(8):690-7. doi: 10.1111/eci.12650. PMID:27314629.


INTERNE GENEESKUNDE

Perinatal outcomes in gestational diabetes in relation to ethnicity in the Netherlands. Kosman MW, Eskes SA, van Selst J, Birnie E, van Gemund N, Karsdorp VH, Roeters van Lennep JE, Castro Cabezas M. Neth J Med. 2016 Jan;74(1):22-29. PMID:26819358.

Coronary leukocyte activation in relation to progression of coronary artery disease. de Vries MA, Alipour A, Birnie E, Westzaan A, van Santen S, van der Zwan E, Liem AH, van der Meulen N, Castro Cabezas M. Front Med. 2016;10(1):85-90. doi: 10.1007/s11684-016-0435-1. PMID: 26831871.

Complement receptor 1 gene polymorphisms are associated with cardiovascular risk. de Vries MA, Trompet S, Mooijaart SP, Smit RA, Bรถhringer S, Castro Cabezas M, Jukema JW. Atherosclerosis. 2016;257:16-21. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.12.017. PMID: 28033544.

Asteatotic eczema as paraneoplastic syndrome. Koks N, Assen YJ, Libourel EJ, Eskes SA. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016; 160(0):D391. PMID:27531249.

Prognostic Parameters for Response to Enzalutamide after Docetaxel and Abiraterone Treatment in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Patients; a Possible Time Relation. Badrising S, van der Noort V, van den Eertwegh AJM, Hamberg P, van Oort IM,

Role of genetic variation in predicting docetaxel-induced neutropenia and pharmacokinetics.

Nieuweboer AJM, Marcel Smid M, de Graan A-JM, Elbouazzaoui S, de Bruijn P, Eskens FALM, Hamberg P, de Wit R, Martens JWM, Sparreboom A, van Schaik RHN, Mathijssen RHJ. Pharmacogenomics 2016; 16: 519-524.

Prolonged biochemical response after discontinuation of orteronel (TAK-700) in a patient with metastasized castration-resistant prostate cancer. Maneschijn L, Hamberg P. Acta Oncologica 2016; 55: 656-658.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

van den Berg HP, Los M, Aarts MJ, Coenen JLLM, Gelderblom H, de Jong IJ, Kerver ED, Vrijaldenhoven S, van Voorthuuizen T, Warmerdam F, Haanen JB, Bergman AM. Prostate 2016; 76: 32-40.

71


INTERNE GENEESKUNDE

Macrocytosis as a potential parameter associated with survival after tyrosine kinase inhibitor treatment. Kloth JSL, Hamberg P, van der Holt B, Mendelaar PC, Wiemer EAC, Kruit WHJ, Sleijfer S, Mathijssen RHJ Eur J Cancer 2016; 56: 101-106.

An 8-gene mRNA expression profile in circulating tumor cells predicts response to aromatase inhibitors in metastatic breast cancer patients.

Reijm EA, Sieuwerts AM, Smid M, Vries JB, Mosterd B, Onstenk W, Peeters D, Dirix LY, Seynaeve CM, Jager A, de Jongh FE, Hamberg P, van Galen A, Kraan J Jansen MP, Gratama JW, Foekens JA, Martens JW, Berns EM, Sleijfer S. BMC Cancer 2016; 16: 123.

A randomized phase II study exploring the role of bevacizumab and a chemotherapy-free approach in HER2-positive metastatic breast cancer: The HAT Study (BOOG 2008-03), a Dutch Breast Cancer Research Group Trial.

Drooger JC, van Tinteren H, de Groot SM, ten Tije AJ, de Graaf H, Portielje JEA, Jager A, Honkoop A, Linn SC, Kroep JR, Erdkamp FLG, Hamberg P, Heijns JB, van Leeuwen-Stok E, Sleijfer S. Cancer 2016; 122: 2961-2970.

Enzalutamide as a Fourth- or Fifth-Line Treatment Option for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Badrising SK, van der Noort V, Hamberg P, Coenen JL, Aarts MJ, van Oort IM, van den Eertwegh AJ, Los M, van den Berg HP, Gelderblom H, Vrijaldenhoven S, Kerver ED, van Voorthuizen T, de Jong IJ, Haanen JB, Bergman AM; Dutch Uro-Oncology Study Group (DUOS). Oncology 2016 91: 267-273.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Prognostic impact of HER2 and ER status of circulating tumor cells in metastatic breast cancer patients with HER2-negative primary tumors. Beije N, Onstenk W, Kraan J, Sieuwerts AM, Hamberg P, Dirix LY, Peeters DJ,

72

de Jongh FE, Jager A, Seynaeve CM, Van NM, Foekens JA, Martens JW, Sleijfer S. Neoplasia 2016; 18: 647-653.

Alternating treatment with pazopanib and everolimus versus continuous treatment pazopanib to delay disease progression in patients with metastatic clear cell renal cell cancer: The ROPETAR randomized clinical trial). Cirkel GA, Hamberg P, Sleijfer S, Loosveld OJL, Dercksen MW, Los M, Haanen J, Polee MB, van den Berkmortel F Aarts MJ, Beerepoot LV, Groenewegen G, Lolkema MP, Tascilar M, Portielje JEA, Peters FPJ, KlĂźmpen HJ, van der Noort V, Voest EE on behalf of the Dutch WIN-O consortium. JAMA Oncology 2016; doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5202.


INTERNE GENEESKUNDE

Effects of budesonide on cabazitaxel-induced diarrhea in a randomized open-label multicenter phase II study: CABARESC. Nieuweboer AJM, de Graan A-JM, Hamberg P, Bins S, van Soest RJ, van Alphen RJ, Bergman AM, Beeker A, van Halteren H, ten Tije AJ, Zuetenhorst H, van der Meer N, Chitu D, de Wit R, Mathijssen RHJ, also on behalf of the Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS). Clin Cancer Res 2016; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-2110.

Do traditional cardiovascular risk factors solely explain intima-media thickening in youth with type 1 diabetes? van der Heyden JC, Birnie E, Bovenberg SA, Castro Cabezas M, van der Meulen N, Mul D, Veeze HJ, Aanstoot H-J. Journal of Diabetes and Its Complications 30 (2016) 1137–1143. PMID:27217021.

Marked underdiagnosis and undertreatment of hypertension and hypercholesterolaemia in rheumatoid arthritis. van Breukelen-van der Stoep DF, van Zeben D, Klop B, van de Geijn GJM, Janssen HJ, van der Meulen N, De Vries MA, Hazes M, Birnie E, Castro Cabezas M. Rheumatology 2016;55(7):1210-6. PMID: 27009825.

Prognostic implications of non-culprit plaques in acute coronary syndrome: non-invasive assessment with coronary CT angiography. Dedic A, Kurata A, Lubbers M, Meijboom WB, van Dalen BM, Snelder S, Korbee R, Moelker A, Ouhlous M, van Domburg R, de Feijter PJ, Nieman K. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Apr;17(4):392. PMID: 26912666

A randomized phase II study to explore the efficacy and feasibility of upfront bi-monthly rotations between everolimus and pazopanib with sequential treatment of first line pazopanib and second line everolimus until progression in patients with advanced or metastatic clear cell renal cancer (the ROPETAR trial). Cirkel GA, Hamberg P, Sleijfer S, Loosveld OJL, Dercksen W, Los M, Haanen J, Polee MB, van de Berkmortel F, Aarts M, Beerepoot LV, Groenewegen G, Lolkema MP, Tascilar M, Portielje JEA, Peters F, KlĂźmpen HJ, van der Noort V, Voest EE, on behalf of the Dutch WIN-O consortium. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 4550) 2016, Chicago (USA).

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Abstracts

73


INTERNE GENEESKUNDE

A randomized, phase II multicenter study on the effects of budesonide on cabazitaxel-induced diarrhea: CABARESC. Bins S, Nieuweboer AJM, Hamberg P, de Graan AJM, van Soest RJ, van Alphen RJ, Bergman AM, Beeker A, van Halteren H, ten Tije BJT, Zuetenhorst H, van der Meer N, Chitu D, de Wit R, Mathijssen RH, also on behalf of the Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 5073) 2016, Chicago (USA).

ESR1 mutations in circulating tumor cell versus circulating cell-free DNA of metastatic breast cancer patients before first-line endocrine therapy and at progression.

Sieuwerts AM, Beije N, Kraan J, Van NM, Onstenk W, Vitale SR, van der Vlugt–Daane M, Hamberg P, Dirix LY, Brouwers A, de Jongh FE, Jager A, Seynaeve CM, Jansen MPHM, Foekens JA, Martens JWM, Sleijfer S. SABCS 2016 San Antonio USA (P1-02-02).

Voordracht PS37: A critical note on treatment of a severe diltiazem intoxication; high dose calcium and glucagon infusions. Van Veggel NM*, Van der Veen GJ*, Jansen TC, Westerman EM. * Both authors contributed equally to this manuscript. NVZA Ziekenhuisfarmaciedagen, Amersfoort, 10 en 11 november 2016.

Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. NVKFB-mededelingendag, Amsterdam, 1 april 2016.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Poster

74

Bone mineral density in prostate cancer patients treated with androgen deprivation therapy; Preliminary results. Epskamp C, Korswagen LA, Zuetenhorst JM, Huisman M, Birnie E, Hamberg P 8th European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers (EMUC16), Milaan, 24-27 november 2016. European Urology Supplements, Volume 15 Issue 13, December 2016, Pages e1630-e1631 Published online: 01 December 2016.


INTERNE GENEESKUNDE

Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. Nefrologiedagen, Veldhoven, 23 maart 2016.

Pharmacy Based Dosing of Darbepoetin: a randomized controlled trial in hemodialysis patients. Van den Oever FJ, Heetman-Meijer CFM, Birnie E, Schrama YC. ERA-EDTA Congress, Wenen, 21-24 mei 2016.

Inflammatory effect of fasting and postprandial triglycerides by leukocyte activation. Burggraaf B, de Vries MA, Klop B, Alipour A, Liem A, de Man P, van de Geijn GJM, Castro Cabezas M.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

American Heart Association Scientific Sessions 2016,:New Orleans, 15 november 2016.

75 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


76

KEEL- NEUS EN OORGENEESKUNDE

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

KEEL- NEUS EN OORGENEESKUNDE


KEEL- NEUS EN OORGENEESKUNDE

Publicatie Intrauterine Lipopolysaccharide-Induced Chorioamnionitis in a Sheep: Does It Affect the Auditory System?

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Smit AL, Lambermont VA, Stokroos RJ, Anteunis LJ, Chenault MN, Schaefer SM, Schoenmakers LWG, Kremer B, Kramer BW. Reprod Sci. 2016 Feb;23(2):257-63. doi: 10.1177/1933719115602759. PMID:26702124.

77 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


78

KINDERGENEESKUNDE

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

KINDERGENEESKUNDE


KINDERGENEESKUNDE

Publicaties The Vancouver Symptom Score for Dysfunctional Elimination Syndrome (VSSDES): reliability and validity of the Dutch version. ’t Hoen LA, Korfage IJ, Verhallen JTCM, van Ledden-Klok MJ , van den Hoek J, Blok BFM, Scheepe JR. J Urol. 2016; 196 (2):536-41. doi: 10.1016/j.juro.2016.02.2973. PMID:26976205.

Een benauwde jongen met 2 “bollen” op de thoraxfoto. Simons B, van Waas M, Verhallen JTCM. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2016;160:A9818. PMID: 26883845.

Een zuigeling met een zwelling van de onderbuik. Bakker H, de Ridder V, Hoffmann-Haringsma A. Medisch contact 2016;71(41)39.

Development of the Nasopharyngeal Microbiota in Infants with Cystic Fibrosis.

Prevaes SM, de Winter-de Groot KM, Janssens HM, de Steenhuijsen Piters WA, Tramper-Stranders GA, Wyllie AL, Hasrat R, Tiddens HA, van Westreenen M, van der Ent CK, Sanders EA, Bogaert D. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Mar 1;193(5):504-15. PMID: 26492486.

Single- and multiple viral respiratory infections in children: disease and management cannot be related to a specific pathogen. Wishaupt JO, van der Ploeg T, de Groot R, Versteegh FG, Hartwig NG.

Paediatric apnoeas are not related to a specific respiratory virus, and parental reports predict hospitalisation. Wishaupt JO, van den Berg E, van Wijk T, van der Ploeg T, Versteegh FG, Hartwig NG. Acta Paediatr. 2016;105(5):542-8. doi: 10.1111/apa.13375. PMID: 26910649.

Een zeldzame oorzaak van buikpijn bij kinderen. Haarman MG, Janssen DJ, van der Wal MA, Kenter S. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160(0):A9597. PMID: 27229690.

Increased skin autofluorescence of children and adolescents with type 1 diabetes despite a well-controlled HbA1c: results from a cohort study. van der Heyden JC, Birnie E, Mul D, Bovenberg S, Veeze HJ, Aanstoot H-J. BMC Endocr Disord. 2016 Sep 9;16(1):49. PMID: 27613110.

Do traditional cardiovascular risk factors solely explain intima-media

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

BMC Infect Dis. 2017;17(1):62. doi: 10.1186/s12879-016-2118-6. PMID: 28077074.

79


KINDERGENEESKUNDE

thickening in youth with type 1 diabetes? van der Heyden JC, Birnie E, Bovenberg SA, Castro Cabezas M, van der Meulen N, Mul D, Veeze HJ, Aanstoot H-J. Journal of Diabetes and Its Complications 2016; 30: 1137–1143. PMID:27217021.

Abstract Voordracht Prematuurlijk spreekuur. Van Os A, Haringsma A. Vaccinology Masterclass; een programma voor de Jeugdgezondheidszorg: Ede, 2 december 2016.

Poster Gut microbiome in healthy children and children with cystic fibrosis during the first 18 months of life. Kristensen M, Kalkman G, Prevaes SMP, Tramper-Stranders GA, de Winter-de Groot KM,

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Janssens HM, Tiddens HAWM, van Westreenen M, van der Ent CK, Sanders EAM, Arets B, Keijser B, Bogaert D. J Cystic Fibrosis. 2016 June 15: Supplement 1, Page S12.

80 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

KLINISCHE CHEMIE

KLINISCHE CHEMIE

81


KLINISCHE CHEMIE

Publicaties Leucocyte-bound apolipoprotein B in the circulation is inversely associated with the presence of clinical and subclinical atherosclerosis. de Vries MA, Klop B, van der Meulen N, van de Geijn GJ, Prinzen L, van der Zwan E, Birnie E, Cohen Tervaert JW, Liem AH, de Herder WW, Castro Cabezas M. Eur J Clin Invest. 2016 Aug;46(8):690-7. doi: 10.1111/eci.12650. PMID:27314629.

Coronary leukocyte activation in relation to progression of coronary artery disease. de Vries MA, Alipour A, Birnie E, Westzaan A, van Santen S, van der Zwan E, Liem AH, van der Meulen N, Castro Cabezas M. Front Med. 2016;10(1):85-90. doi: 10.1007/s11684-016-0435-1. PMID: 26831871.

Evaluation of new laboratory tests to discriminate bacterial from nonbacterial chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. van de Geijn GJM, Denker S, Meuleman-van Waning V, Koeleman HG, Birnie E, Braunstahl GJ, Njo TL. Int J Lab Hematol. 2016 Dec;38(6):616-628. doi: 10.1111/ijlh.12550. PMID: 27459873.

Marked underdiagnosis and undertreatment of hypertension and hypercholesterolaemia in rheumatoid arthritis. van Breukelen-van der Stoep DF, van Zeben D, Klop B, van de Geijn GJM, Janssen HJ, van der Meulen N, De Vries MA, Hazes M, Birnie E, Castro Cabezas M. Rheumatology 2016;55(7):1210-6. PMID: 27009825.

TSH and fT4 during pregnancy: an observational study and a review of the literature. Joosen AM, van der Linden IJ, de Jong-Aarts N, Hermus MA, Ermens AA, de Groot MJ. WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Clin Chem Lab Med. 2016 Jul 1;54(7):1239-46.

82

Changes in the human plasma and urinary metabolome associated with acute dietary exposure to sucrose and the identification of potential biomarkers of sucrose intake. Beckmann M, Joosen AM, Clarke MM, Mugridge O, Frost G, Engel B, Taillart K, Lloyd AJ, Draper J, Lodge JK. Mol Nutr Food Res. 2016 Feb;60(2):444-57.

Rapid Detection of the Three Celiac Disease Risk Genotypes HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5, and HLA-DQ8 by Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification. Vijzelaar R, van der Zwan E, van Gammeren A, Yilmaz R, Verheul A, van Hoogstraten I, de Baar E, Schrauwen L, Kortlandt W. Genetic Test Molecular Biomarkers 2016 Mar;20(3):158-161. PMID: 26798991.


KLINISCHE CHEMIE

Misleading FT4 measurement: Assay-dependent antibody interference. Revet I, Boesten LSM, Linthorst J, Yildiz E, Janssen JW, de Rijke YB, Albersen A. Biochemia Medica 2016; 26(3):436-443.

Effect of a single dose vitamin D3 on postprandial arterial stiffness and inflammation in vitamin D deficient women. de Vries MA, van der Meulen N, van de Geijn GJM, Klop B, van der Zwan EM, Prinzen L, Birnie E, Westerman EM, de Herder WW, Castro Cabezas M. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec 22:jc20163394. PMID: 28005440.

Abstracts  Voordracht

De 72 uur geldigheid van de irregulaire antistoffenscreen en kruisproeven, is niet voor alle patiĂŤnten een veilige keuze. van Keulen, K, Lindeboom F, van der Zwan E, Prinzen L. Symposium Ned. Vereniging Bloedtransfusie: Ede, 26 Mei 2016.

Poster Inflammatory effects of fasting and postprandial triglycerides by leukocyte activation. Burggraaf B, de Vries MA, Klop B, Alipour A, Liem AH, de Man P, van de Geijn GJM, Castro Cabezas M.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

American Heart Association: New Orleans USA: 12-16 November 2016.

83 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

LONGZIEKTEN

LONGZIEKTEN

84


LONGZIEKTEN

Publicaties Macrofagen en macrofaagheterogeniteit in het obese astma fenotype. Türk Y, Braunstahl GJ, Hiemstra PS. Ned Tijdschr Allergie & Astma 2016;16:86-90.

Targeted Therapy for Older Patients with Uncontrolled Severe Asthma: Current and Future Prospects. de Roos EW, In ‘t Veen JC, Braunstahl GJ, Lahousse L, Brusselle GG. Drugs Aging. 2016 Sep;33(9):619-28. doi: 10.1007/s40266-016-0397-7. PMID: 27638817.

Evaluation of new laboratory tests to discriminate bacterial from nonbacterial chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. van de Geijn GJM, Denker S, Meuleman-van Waning V, Koeleman HG, Birnie E, Braunstahl GJ, Njo TL. Int J Lab Hematol. 2016 Dec;38(6):616-628. doi: 10.1111/ijlh.12550. PMID: 27459873.

The Dutch National Program for Respiratory Research. Postma DS, Wijkstra PJ, Hiemstra PS, Melgert BN, Braunstahl GJ, Hylkema MN, Sterk PJ. Lancet Respir Med. 2016 May;4(5):356-7. doi: 10.1016/S2213-2600(16)30035-2. PMID: 27304557.

Regulation of melanocortin 1 receptor in allergic rhinitis in vitro and in vivo. Kleiner S, Braunstahl GJ, Rüdrich U, Gehring M, Eiz-Vesper B, Luger TA, Steelant B,

Decreased physical activity in adults with bronchial asthma. van ‘t Hul AJ, Frouws S, van den Akker E, van Lummel R, Starrenburg-Razenberg A, van Bruggen A, Braunstahl GJ, In ‘t Veen JC. Respir Med. 2016 May;114:72-7. doi: 10.1016/j.rmed.2016.03.016. PMID: 27109814.

Comprehensive Diagnostic Assessment of Health Status of Patients with Asthma or COPD: A Delphi Panel Study among Dutch Experts. van den Akker EF, Van’t Hul AJ, Birnie E, Chavannes NH, Rutten-van Mölken MP, in ‘t Veen JC. COPD 2016 Dec 27:1-10. doi: 10.1080/15412555.2016.1264378. [Epub ahead of print] PMID:28026983.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Seys SF, Kapp A, Böhm M, Hellings PW, Raap U. Clin Exp Allergy. 2016 Aug;46(8):1066-74. doi: 10.1111/cea.12759. PMID: 27196703.

85


LONGZIEKTEN

‘To use or not to use’: a qualitative study to evaluate experiences of healthcare providers and patients with the assessment of burden of COPD (ABC) tool.

Slok AH, Twellaar M, Jutbo L, Kotz, Chavannes NH, Holverda S, Salomé PL, Dekhuijzen PN, Rutten-van Mölken MP, Schuiten D, in ‘t Veen JC, van Schayck OC. NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Nov 17;26:16074. PMID:27853139.

Effectiveness of the Assessment of Burden of COPD (ABC) tool on health-related quality of life in patients with COPD: a cluster randomised controlled trial in primary and hospital care.

Slok AH, Kotz D, van Breukelen G, Chavannes NH, Rutten-van Mölken MP, Kerstjens HA, van der Molen T, Asijee GM, Dekhuijzen PN, Holverda S, Salomé PL, Goossens LM, Twellaar M, in ‘t Veen JC, van Schayck OC. BMJ Open. 2016 Jul 11;6(7). PMID:27401361.

How representative is the healthcare assessment website Zorgkaart Nederland? The evaluation of medical specialists by patients in the Netherlands. Stehmann TA, Goudriaan WA, in ‘t Veen JC, Kollen BJ, Verheyen CC. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160(0):A9870. PMID:27122074.

Development of a diagnostic decision tree for obstructive pulmonary diseases based on real-life data. Metting E, in ‘t Veen JC, Dekhuizen PR, Chavannes N, van der Molen T. ERJ open 2016 Jan 22;2(1). PMID:27730177.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

The Assessment of Burden of COPD (ABC) Scale: A Reliable and Valid Questionnaire. Slok AH, Bemelmans TC, Kotz D, van der Molen T, Kerstjens HA, in ‘t Veen JC,

86

Chavannes NH, Asijee GM, Rutten-van Mölken MP, van Schayck OC. COPD. 2016 Aug;13(4):431-8. PMID:26788838.

Boek Zorgstandaard COPD, versie 2016: monitoring. in ’t Veen JCCM, Chavannes NH, namens de werkgroep Long Alliantie Nederland 2016. Towards personalized management using the Assessment of Burden of COPD (ABC) tool. Slok AH. Thesis. Thesis (cum laude). Maastricht 2016. Copromotor: in ‘t Veen JCCM.


LONGZIEKTEN

Abstracts Voordracht Self-efficacy in patients with COPD using an online selfmanagement program. de Boer G, Mennema TH, van Noort E, Birnie E, In ’t Veen JC. European Respiratory Journal 2016 48: OA4973; DOI: 10.1183/13993003. congress-2016.OA4973. ERS, 7 september 2016, Londen.

Posters Characteristics of adipose tissue macrophages in morbidly obese asthma Türk Y, van Huisstede A, van Schadewijk A, Melgert BN, Hiemstra PS, Braunstahl GJ. Longdagen, Ermelo 20-04-2016.

4-month Omalizumab efficacy outcomes for inadequate controlled severe allergic asthma in the Netherlands 2012-2015. Snelder SM, Weersink E, Braunstahl GJ.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

ISAF meeting, Manchester 19-11-2016.

87 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


88

MAAG-, DARMEN LEVERZIEKTEN

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

MAAG-, DARM-EN LEVERZIEKTEN


MAAG-, DARM-EN LEVERZIEKTEN

Publicatie Early biliary decompression versus conservative treatment in acute biliary pancreatitis (APEC trial): study protocol for a randomized controlled trial.

Schepers NJ, Bakker J, Besselink MG, Bollen TL, Dijkgraaf MG, van Eijck CH, Fockens P, van Geenen EJ, van Grinsven J, Hallensleben ND, Hansen BE, van Santvoort HC, Timmer R, Anten MP, Bolwerk CJ, van Delft F, van Dullemen HM, Erkelens GW, van Hooft JE, Laheij R, van der Hulst RW, Jansen JM, Kubben FJ, Kuiken SD, Perk LE, de Ridder RJ, Rijk MC, Römkens TE, Schoon EJ, Schwartz MP, Spanier BW, Tan AC, Thijs WJ, Venneman NG, Vleggaar FP, van de Vrie W, Witteman BJ, Gooszen HG, Bruno MJ; Dutch Pancreatitis Study Group. doi: 10.1186/s13063-015-1132-0. Trials. 2016 Jan 5;17:5. PMID:26729193.

Abstracts Posters Covered Stents versus Bare-Metal Stents in Chronic Atherosclerotic Gastrointestinal Ischemia (CoBaGI): a multicenter randomized controlled trial. van Dijk LJD, van Noord D, Bruno MJ, Moelker A. - on behalf of the Dutch Mesenteric Ischemia Study group (DMIS). Leipzig Interventional Course (LINC) 2016, Leipzig.

Covered Stents versus Bare-Metal Stents in Chronic Atherosclerotic Gastrointestinal Ischemia (CoBaGI): a multicenter randomized controlled trial. van Dijk LJD, van Noord D, Bruno MJ, Moelker A. - on behalf of the Dutch Mesenteric

Postprandial flow measurements of the mesenteric arteries and portal vein using Magnetic Resonance imaging: a pilot study. van Dijk LJD, Ouhlous M, van Noord D, de Vries AC, Verhagen HJM, Kuipers EJ, Moelker A, Bruno MJ. Awarded with a travelgrant, recognized as ‘Poster of Excellence’ and winner of the Poster Champ Award. UEG Week 2016, Vienna.

Trans-radial access for endovascular abdominal interventions: a safe and feasible technique. van Dijk LJD, van Noord D, Bruno MJ, Florie J, Moelker A. UEG Week 2016, Vienna.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Ischemia Study group (DMIS). Winner of the 2nd prize in the ePoster competition. Controversies & Updates in Vascular Surgery (CACVS) 2016, Parijs.

89 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


90

MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN INFECTIEPREVENTIE

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN INFECTIEPREVENTIE


MEDISCHE MICROBIOLOGIE EN INFECTIEPREVENTIE

Publicatie Evaluation of new laboratory tests to discriminate bacterial from nonbacterial chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. van de Geijn GJM, Denker S, Meuleman-van Waning V, Koeleman HG, Birnie E, Braunstahl GJ, Njo TL. Int J Lab Hematol. 2016 Dec;38(6):616-628. doi: 10.1111/ijlh.12550. PMID: 27459873.

Abstracts Poster Inflammatory effects of fasting and postprandial triglycerides by leukocyte activation. Burggraaf B, de Vries MA, Klop B, Alipour A, Liem AH, de Man P, van de Geijn GJM, Castro Cabezas M.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

American Heart Association: New Orleans USA: 12-16 November 2016.

91 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

NEUROLOGIE

NEUROLOGIE

92


NEUROLOGIE

Publicaties Long-term follow-up of psychogenic pseudosyncope. Saal DP, Overdijk MJ, Thijs RD, van Vliet IM, van Dijk JG. Neurology. 2016 Nov 22;87(21):2214-2219. PMID:27784771.

Tilt table testing in neurology and clinical neurophysiology. Saal DP, Thijs RD, van Dijk JG. Clin Neurophysiol. 2016 Feb;127(2):1022-30. doi: 10.1016/j.clinph.2015.07.037. PMID:26404035.

Cerebral blood flow in presymptomatic MAPT and GRN mutation carriers: A longitudinal arterial spin labeling study. Dopper EG, Chalos V, Ghariq E, den Heijer T, Hafkemeijer A, Jiskoot LC, de Koning I, Seelaar H, van Minkelen R, van Osch MJ, Rombouts SA, van Swieten JC. Neuroimage Clin. 2016;12:460-465. PMID:27625986.

Genetic variation and bone mineral density in long-term adult survivors of childhood cancer. den Hoed MA, Pluijm SM, Stolk L, Uitterlinden AG, Pieters R, van den Heuvel-Eibrink MM. Pediatr Blood Cancer. 2016 Dec;63(12):2212-2220. Epub 2016 Aug 31. DOI: 10.1002/ pbc.26198. PMID: 27578188.

Genetic Biomarkers to Identify the Risk of Osteonecrosis in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. den Hoed MA, Pluijm SM, Uitterlinden AG, Pieters R, van den Heuvel-Eibrink MM.

Presymptomatic cognitive decline in familial frontotemporal dementia: A longitudinal study. Jiskoot LC, Dopper EG, Heijer Td, Timman R, van Minkelen R, van Swieten JC, Papma JM. Neurology. 2016 Jul 26;87(4):384-91. doi: 10.1212/WNL.0000000000002895. Epub 2016 Jun 29. PMID:27358337.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Mol Diagn Ther. 2016 Dec;20(6):519-522. DOI: 10.1007/s40291-016-0226-z. PMID: 27365083.

93 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

ORTHOPEDIE

ORTHOPEDIE

94


ORTHOPEDIE

Publicatie The Treatment of Periprosthetic Joint Infections.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

A recommendation from the Dutch Orthopaedic Infection Society (NL Werkgroep Orthopedische Infecties) Goosen JHM, Walenkamp GHIM, Geurts JAP, Wagenaar FC, Jutte PC, Ploegmakers JJW, De Man FHR, Moojen DJ, Vogely C. Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie 2016;Vol 23(2):63-65.

95 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

PATHOLOGIE

PATHOLOGIE

96


PATHOLOGIE

Publicatie Significance of TP53 Mutation in Wilms Tumors with Diffuse Anaplasia: A Report from the Children’s Oncology Group. Ooms AHAG, et al. Clin Cancer Res 2016;22(22):5582-5591 DOI: 10.1158/1078-0432. PMID:27702824.

Type-1 Segmentale Morbus Darier. De Jonge RJ, Ooms AHAG, Torenbeek R, Van Praag MCG. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2016;26:391-3.

Een bijzondere presentatie van een sub variant van het syndroom van Sweet: neutrofiele dermatose van de handruggen. Nguyen T, Van der Valk H, Van Praag MCG. Ned Tijdschr Dermatol Venereolo 2016; 26:544-9.

Abstracts Voordrachten Significance of TP53 Mutation Status in Wilms Tumors with Diffuse Anaplasia. Ooms AHAG, et al. 9th Renal Biology Tumor Meeting, Toronto, Canada; 2 April 2016.

Prognostic Impact of TP53 Mutation Status in Wilms Tumors with Diffuse Anaplasia. Ooms AHAG, et al.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

48th Congress of the International Society of Pediatric Oncology, Dublin, Ireland; 22 October 2016.

97 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

PLASTISCHE CHIRURGIE

PLASTISCHE CHIRURGIE

98


PLASTISCHE CHIRURGIE

Publicatie Normative data for cutaneous threshold and spatial discrimination of the feet. Rinkel WD, Hosein Aziz M, van Deelen MJ, Willemsen SP, Castro Cabezas M, Van Neck JW, Coert JH. Muscle Nerve. 2016 Dec 15. doi: 10.1002/mus.25512. [Epub ahead of print] PMID: 27977868.

Abstracts Voordrachten Graderen van gevoelsverlies bij diabeten. Een Mokken schaal analyse. Resultaten van de Rotterdam Diabetic Foot Study. Rinkel WD. Voorjaarscongres NVPC 2016, Klokgebouw, Eindhoven.

Graderen van gevoelsverlies bij diabeten. Een Mokken schaal analyse. Resultaten van de Rotterdam Diabetic Foot Study. Rinkel WD. ASPN 2016, Scottsdale, AZ, USA.

The Rotterdam Diabetic Foot Study. Rinkel WD. AENS 2016, Scottsdale, USA.

Optimisation of surgical outcome in lower extremity nerve decompression surgery. Rinkel WD. ASPN 2016, Waikoloa, Hawaii, USA.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Poster

99 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

RADIOLOGIE

RADIOLOGIE

100


RADIOLOGIE

Publicaties Een oudere vrouw met dextrocardie en kortademigheid. van Genderen ME, Raaijmakers J en Hanselaar WEJJ. ​ Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D457. PMID:28074731.

Bullous fixed drug eruption in a patient with metastatic renal cell carcinoma induced by iodinated contrast during Pazopanib treatment. Epskamp C, Snels DGCTM, Yo GGL, Zuetenhorst JM, Hamberg P Eur J Dermatol. 2016; 26 (2):207-8. doi: 10.1684/ejd.2016.2734. PMID: 26905214.

Multicentre comparison of patient and detector dose for X-ray-guided embolisations of arteriovenous malformations in the brain. Geleijns J, Overvelde ML, Zweers D, Mourik JE. Radiat Prot Dosimetry 2016;169(1-4):217-20. doi: 10.1093/rpd/ncw050. PMID: 27154974.

Multicentre comparison of image quality for low-contrast objects and microcatheter tips in X-ray-guided treatment of arteriovenous malformations in the brain. Hernández-Girón I, Mourik JE, Overvelde ML, Veldkamp WJ, Zweers D, Geleijns J. Radiat Prot Dosimetry. 2016;169(1-4):325-30. doi: 10.1093/rpd/ncv481. PMID: 26622041.

Comparison of wireless detectors for digital radiography systems: image quality and dose. Mourik JE, van der Tol P, Veldkamp WJ, Geleijns J.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Radiat Prot Dosimetry. 2016;169(1-4):303-7. doi: 10.1093/rpd/ncv450. PMID: 26535003.

101 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


102

REUMATOLOGIE

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

REUMATOLOGIE


REUMATOLOGIE

Publicaties Best cost-effectiveness and worker productivity with initial triple DMARD therapy compared with methotrexate monotherapy in early rheumatoid arthritis; Cost-utility analysis of the tREACH trial. de Jong PH, Hazes JM, Buisman L, Barendregt PJ, van Zeben D, van der Lubbe PA, Gerards AH, de Jager MH, de Sonnaville PB, Grillet BA, Luime JJ, Weel AE. J Rheumatol 2016;55(12):2138-2147. PMID: 27581208.

Tapering conventional synthetic DMARDs in patients with early arthritis in sustained remission: 2-year follow-up of the tREACH trial. Kuijper TM, Luime JJ, de Jong PH, Gerards AH, van Zeben D, Tchetverikov I, de Sonnaville PB, van Krugten MV, Grillet BA, Hazes JM, Weel AE. Ann Rheum Dis. 2016 Dec;75(12):2119-2123. PMID: 27283332.

Marked underdiagnosis and undertreatment of hypertension and hypercholesterolaemia in rheumatoid arthritis. van Breukelen-van der Stoep DF, van Zeben D, Klop B, van de Geijn GJM, Janssen HJ, van der Meulen N, De Vries MA, Hazes M, Birnie E, Castro Cabezas M. Rheumatology 2016;55(7):1210-6. PMID: 27009825.

Do we need to lower the cut point of the 2010 ACR/EULAR classification criteria for diagnosing rheumatoid arthritis? van der Ven M, Alves C, Luime JJ, Gerards AH, Barendregt PJ, van Zeben D, van Schaeybroeck B, de Sonnaville PB, Grillet BA, Hazes JM. Rheumatology, 2016;55 (4): 636-639. PMID: 26538422.

Voordracht Quality of Life at Baseline in Early Psoriatric Arthritis Related to Initial Presentation of Mono-, Oligo-, and Polyarthritis and Tender Enthesis: Results from the DEPAR Study. Wervers K, Luime JJ, Tchetverikov I, Gerards AH, Kok MR, Appels CWY, van der Graaff WL, van Groenendael JHLM, Korswagen LA, Veris J, Hazes JWM, Vis M on behalf of DEPAR Study Group. [AB0734]. Annual European Congress of Rheumathology; Londen, 8-11 juni 2016.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Abstracts

103 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


REUMATOLOGIE

Posters Predictors for Attaining Remission at two Consecutive Visits in Newly Diagnosed Early RA Patients. Kuijper M, Luime J, de Jong P, Gerards A, van Zeben J, Tchetverikov I, de Sonnaville P, van Krugten PM, Grillet B, Hazes M, Weel A. [FRI0087]. Annual European Congress of Rheumathology; Londen, 8-11 juni 2016.

Longitudinal Evolvement of PASDAS and CPDAI and its Associations with Patients Characteristics and Treatment in Incident Psoriatric Arthritis: Results from the DEPAR Study. Wervers K, Vis M, Tchetverikov I, Gerards AH, Kok MR, Appels CWY, van der Graaff WL, van Groenendael JHLM, Korswagen L-A, J. Veris J, Hazes JMW, Luime JJ on behalf of DEPAR study group. [FRI0459] . Annual European Congress of Rheumathology; Londen, 8-11 juni 2016.

Does Skin Matter in Incident Psoriatic Arthritis? Vis M, Tchetverikov I, Wervers K, Gerards A, Appels C, Kok M, van der Graaff W, Veris J, Van Groenendael J, Korswagen L-A, Hazes J, Luime J on behalf of DEPAR. [FRI0465] . Annual European Congress of Rheumathology; Londen, 8-11 juni 2016.

Ultrasound Inflammation in Arthralgia Patients Predicts the Development of Arthritis.

van der Ven M, van der Veer-Meerkerk M, Ten Cate D, Rasappu N, Kok M, Csakvari D, Hazes M, Gerards A, Luime J. [THU0030] . Annual European Congress of Rheumathology; Londen, 8-11 juni 2016.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Chronic Back Pain in Early Psoriatic Arthritis. Wervers K, Luime J, Tchetverikov I, Gerards AH, Kok MR, Appels C WY, van der Graaf WL, van Groenendael HLM, Korswagen L-A, Veris J, Hazes J, Vis M.

104

Abstract Number: 1693. Annual Meeting of the American College of Rheumatology; Washington DC, 11-16 november 2016.

Quality of Life at Baseline in Early Psoriatic Arthritis Related to Disease Domains. Wervers K, Luime J, Tchetverikov I, Gerards A, Kok M, Appels C, van der Graaff W, van Groenendael H, Korswagen L-A, Veris J, Hazes J, Vis M. Abstract Number: 1706. Annual Meeting of the American College of Rheumatology; Washington DC, 11-16 november 2016.


REUMATOLOGIE

Musculoskeletal Symptoms Preceding the Diagnosis of Psoriatic Arthritis – a Qualitative Exploration of the Patient Journey. Rasappu N, Wervers K, Tchetverikov I, Kok M, Gerards A, Vis M, Luime J. Abstract Number: 1710. Annual Meeting of the American College of Rheumatology; Washington DC, 11-16 november 2016.

Ultrasound Inflammation in Patients Presenting with Arthralgia Is Associated with Developing Arthritis.

van der Ven M, van der Veer-Meerkerk M, ten Cate D, Rasappu N, Kok M, Csakvari D, Hazes J, Gerards A, Luime J. Abstract Number: 1976. Annual Meeting of the American College of Rheumatology; Washington DC, 11-16 november 2016.

Diagnostic Delay Leads to Worse Response to Treatment. Vis M, Wervers K, Tchetverikov I, Kok M, Korswagen L-A, Gerards A, van Groenendaal H, Veris J, van der Graaff W, Appels C, Hazes J, Luime J. Abstract Number: 694. Annual Meeting of the American College of Rheumatology; Washington DC, 11-16 november 2016.

Significantly Reduced Recurrence Rate of Acute Anterior Uveitis in Ankylosing Spondylitis during Treatment with Golimumab. Heslinga S, Nurmohamed M, Gerards A, Griep E, Koehorst C, Kok R, Schilder A,

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Verhoef M, Van der Horst – Bruinsma I. Abstract Number: 696. Annual Meeting of the American College of Rheumatology; Washington DC, 11-16 november 2016.

105 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


106

SPOEDEISENDE HULP

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

SPOEDEISENDE HULP


SPOEDEISENDE HULP

Publicaties Knowledge about SIRS and sepsis: A survey among Emergency Department Nurses. Van den Hengel LC, Visseren T, Meima-Cramer PE, Rood PP, Schuit SC. Internal Journal of Emergency Medicine: 2016, 9(19). PMID:27416936.

Comparison of the GRACE, HEART and TIMI score to predict major adverse cardiac events in chest pain patients at the emergency department. Poldervaart JM, Langedijk M, Backus BE, Dekker IMC, Doevendans PA,

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Hoes AW, Reitsma JB. International Journal of Cardiology 227 (2017) 656-661. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.10.080. PMID:27810290.

107 Cursief: werkzaam in het Franciscus Gasthuis & Vlietland


108

VERANTWOORDING

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

VERANTWOORDING


VERANTWOORDING

Gezien de grote hoeveelheid en de diversiteit van de aangeleverde wetenschappelijke bijdragen zijn hieronder de belangrijkste criteria vermeld die de redactie van het wetenschappelijk jaarverslag heeft aangehouden voor plaatsing. In deze editie worden voor het eerst ontvangen Grants besproken en toegelicht. Ook voor promovendi is een hoofdstuk ingericht. Bovendien is er extra aandacht voor een aantal lopende onderzoekslijnen.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Bij elke bijdrage worden alle Franciscus-auteurs cursief geschreven. Bijdragen worden bij alle specialismen geplaatst die bij de auteurs vermeld staan. Hierdoor zijn in het hoofdstuk van elk specialisme alle bijdragen te vinden waar dat specialisme aan bijgedragen heeft. De auteursindex achterin kan hierdoor vervallen en is niet opgenomen. Alle publicaties met als (co-)auteur iemand die in 2016 in Franciscus Gasthuis & Vlietland werkzaam was, zijn opgenomen, ook al is het betreffende onderzoek (gedeeltelijk) elders uitgevoerd. Bij publicaties worden de titel, auteurs en citatie weergegeven en niet meer het volledige abstract. Publicaties van Franciscus-auteurs waarin een ander wetenschappelijk artikel, zonder Franciscus-auteurs, besproken wordt, zijn niet opgenomen. Publicaties worden in principe in één editie van het wetenschappelijk jaarverslag geplaatst. Dus niet in het ene jaar de E-pub van het geaccepteerde manuscript en het volgende jaar de publicatie met definitieve paginering. Abstracts, voordrachten en posters worden alleen opgenomen als zij gepresenteerd zijn op nationale of internationale bijeenkomsten, en dus niet lokaal of regionaal. Van de Franciscus Gasthuis & Vlietland Wetenschapsdag 2016 zijn alleen de prijs­ winnende publicaties, voordrachten, CAT’s en posters opgenomen. Voor de overige bijdragen verwijzen we naar het abstract boek van de Franciscus Gasthuis & Vlietland Wetenschapsdag. Bij bijdragen die niet tijdig of onvolledig zijn aangeleverd (bijvoorbeeld het ontbreken van publicatie data) heeft de redactie zich het recht voorbehouden om deze niet op te nemen. De redactie zal bovenstaande criteria na het verschijnen van het jaarverslag evalueren.

109


WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Notities

110


112

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016

Profile for Franciscus Gasthuis & Vlietland

Wetenschappelijk jaarverslag 2016  

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor ons topklinisch ziekenhuis (STZ). Het levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding van med...

Wetenschappelijk jaarverslag 2016  

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor ons topklinisch ziekenhuis (STZ). Het levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding van med...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded