SAMEN magazine editie 10

Page 1

Editie 3 - 2017

Neem mee! Speciale aandacht voor oudere patiĂŤnten

Vroege aanwijzingen voor hartfalen bij ernstig overgewicht Plastische chirurgie na huidkankerVoorkomen en behandelen Een gezond leefpatroon betekent niet alleen voldoende beweging en gezonde voeding met goede bouwstoffen, maar ook het nemen van preventieve maatregelen om uw zintuigen en organen te beschermen. Zo leest u op pagina 6 over het belang van het beschermen van uw huid tegen de zon. En op pagina 17 vindt u informatie over gehoorschade die kan ontstaan door lawaai. Als u toch zorg nodig heeft, dan staan onze zorgverleners natuurlijk voor u klaar. Samen met u zoeken zij naar een behandeling. Zo vertelt mevrouw Van Schoonneveldt op pagina 11 over de plastische chirurgie die zij heeft ondergaan na huidkanker. En op pagina 5 leest u hoe wij in zowel de behandeling als benadering van onze oudere patiënten extra rekening houden met hun speciale behoeften. Niet alleen hebben zij speciale aandacht nodig omdat zij vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, maar ook omdat zij een opname in het ziekenhuis anders beleven. Het kan soms ook voorkomen dat een arts een behandeling adviseert die de patiënt niet wil ondergaan. Dit is voor beide partijen lastig. Samen met u en onze collega’s willen wij tot het beste resultaat komen, dit resultaat kan voor iedereen iets anders betekenen. In ons ziekenhuis bestaat een commissie Ethiek, die zorgverleners bewust maakt van ethische dilemma’s en hoe hiermee om te gaan. Op pagina 27 vertelt intensivist dokter Meeuwisse over het bespreken van ethische dilemma’s. Dit en meer leest u in deze editie van SAMEN. Veel leesplezier.

In dit magazine Nieuws

2

Kijkje achter de

Wat doet u bij

schermen bij de

een spoedgeval

ziekenhuisapotheek

24

14 Nachtelijke Opname

Zorg voor ouderen

Afdeling

25

Ethiek

27

4

Colofon Editie 3 - 2017

Gehoorschade door lawaai

17

Productie en eindredactie Afdeling Marketing & Communicatie Franciscus Gasthuis & Vlietland Postbus 215, 3100 AE Schiedam communicatie@franciscus.nl 010 - 893 4110

Franciscus Huidproblemen

Teksten

Vriendenfonds

29

Portret van…

30

Mooi verhaal

31

Puzzel en tips

35

6

Patiëntverhaal: plastische chirurgie na huidkanker

10

Artikel: vraag & antwoord toekomstige zorg

19

Onderzoek: hartfalen bij obesitas 12

Marketing & Communicatie

Fotografie Theo van Pelt • KarinDeraedtFotografie Levien Willemse • Afra Scholts Ilka Verstraaten

Uitgever BC Uitgevers B.V. Postbus 416, 8600 AK Sneek, 0515 - 429 429

Vormgeving factsheet Lorenc Ontwerpt

Vormgeving magazine

Feiten en cijfers

21

Algemene informatie 36

Hannique de Jong

1


Slotadvies Kinderraad

De eerste lichting van de Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad heeft een slotadvies gepresenteerd. Vanaf de installatie in november 2016 heeft de Kinderraad zich uitgebreid verdiept in het reilen en zeilen binnen ons ziekenhuis. De Kinderraad bracht onder andere adviezen uit over de open dag, de communicatie met patiënten en over hoe je kinderen enthousiast kunt maken voor een baan in de zorg. In het laatste blok werd de Kinderraad gevraagd mee te denken over de te vernieuwen Kraamafdeling en Kinderafdeling. Bent u benieuwd naar hun adviezen? Kijk dan op de website www.franciscus.nl en zoek op ‘Kinderraad’.

Borstafwijkingen beter en sneller zichtbaar door 3D borstfoto’s Franciscus Vlietland heeft een nieuwe techniek voor het maken van mammografieën in gebruik genomen, waarmee driedimensionale röntgenfoto’s van de borst worden gemaakt. Afwijkingen zijn zo beter zichtbaar en kunnen sneller worden opgespoord. In Franciscus Gasthuis worden mammografieën al sinds eind vorig jaar met behulp van deze nieuwe techniek uitgevoerd. Het nieuwe mammografieapparaat werkt met tomosynthese, een techniek waarmee de hele borst in beeld wordt gebracht. De computer verdeelt de beelden vervolgens in plakjes van een millimeter dik, waardoor een driedimensionaal beeld ontstaat. De radioloog kan dankzij de gedetailleerde foto’s afwijkingen beter en sneller beoordelen dan bij een regulier tweedimensionaal mammogram. De verschillen in de structuren van vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel zijn beter te zien en afwijkingen vallen beter op.

Franciscus Borstkliniek opnieuw beloond voor patiëntgerichte borstkankerzorg!

Marjolein Tasche nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Marjolein Tasche is benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Per 1 oktober 2017 is met de komst van Marjolein Tasche de Raad van Bestuur weer

Franciscus Borstkliniek, één van de gespecialiseerde centra in Nederland op het

voltallig. Samen met Karen

gebied van borstkankerzorg, voldoet aan alle kwaliteitscriteria van Borstkanker-

Kruijthof en Mark Janssen,

vereniging Nederland (BVN) en heeft daarom ook dit jaar weer het felbegeerde

beiden lid Raad van Bestuur,

roze lintje ontvangen. Ieder jaar scherpt BVN de criteria aan. Ze toetst daarbij

zal zij zich inzetten voor

wat patiënten belangrijk vinden en verzamelt informatie van beroepsgroepen,

topzorg dichtbij huis in

zorgverzekeraars en zorgverleners. Franciscus Borstkliniek verleent integrale

de regio Rijnmond en

zorg aan patiënten (vrouwen én mannen) met aandoeningen aan de borst.

het verder ontwikkelen van ons topklinische

Kijk voor meer informatie op www.franciscus.nl/borstkliniek 2

ziekenhuis.


EarlySense levert positieve bijdrage aan veiligheidsgevoel Begin dit jaar startte Franciscus Gasthuis & Vlietland met een pilot voor een nieuw patiëntveiligheidssyteem, EarlySense. Op de verpleegafdeling Longziekten in Franciscus Gasthuis is nu een half jaar gebruik gemaakt van het EarlySense systeem, een innovatieve en volledig contactloze manier van patiëntmonitoring. Dit gebeurt met een plat meetinstrument (sensor) onder het matras en registreert de ademhalingsfrequentie, hartslag en bewegingen van de patiënt, zonder dat hij of zij daar hinder van ondervindt. Na een half jaar testen blijkt dat het systeem een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel bij zowel de patiënt als de professional. De technologie is een handig

Nieuwe kleding om eenheid in uitstraling te

hulpmiddel en maakt deel uit van het totale

hebben op de diverse ziekenhuislocaties.

veiligheidssysteem, waarbij de rol van de verpleegkundige voorop staat.

De oude jassen worden duurzaam hergebruikt.

Medewerkers in een nieuw jasje Sinds half augustus dragen alle medewerkers in ons ziekenhuis een nieuw uniform. Voor de verschillende functies is een eigen model. Zo dragen artsen een lange jas en verplegend personeel altijd een korte. Voor ondersteunende functies heeft de jas herkenbare blauwe mouwen gekregen. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft gekozen voor nieuwe kleding om eenheid in uitstraling te hebben op de diverse ziekenhuislocaties. De oude jassen worden niet zomaar weggegooid, maar duurzaam hergebruikt. De stof wordt vervild en hier worden uiteindelijk onder andere poetsdoeken van gemaakt.

Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam centrum Het Havenziekenhuis verandert in een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek, waardoor het niet langer functioneert als zelfstandig, volledig ziekenhuis. Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt samen met Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis, om zorg in het centrum van Rotterdam te behouden. In de nieuwe situatie kunnen patiënten in de Havenpolikliniek terecht voor alle huidige poliklinische zorg. Is een opname op een verpleegafdeling nodig, bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek? Dan worden patiënten verwezen naar een van de samenwerkende ziekenhuizen. Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt verantwoordelijk voor de zorg van de specialismen Longgeneeskunde, Cardiologie, KNO en Urologie. Deze plannen gaan pas door als ACM, de Autoriteit Consument en Markt, akkoord geeft. De actuele situatie vindt u op www.franciscus.nl. 3


4 ‘De zorg op de afdeling Geriatrie is veel specialistischer dan in een verpleeg- of verzorgingstehuis.’

Op de foto: Verpleegkundige Ruben Zwijnenburg en patiënt meneer Maré


Ouderen in het ziekenhuis hebben speciale aandacht nodig. Niet alleen omdat zij vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, maar ook omdat zij een opname in het ziekenhuis heel anders beleven.

‘Zij waarderen de zorg, dat motiveert mij’ Kirsten van Idsinga is geriatrie-

ze ‘haar’ oudere patiënten. ‘Het is

omgeving en gezichten om hen

verpleegkundige en legt uit welke

een leuke doelgroep, met dankbare

heen niet herkennen.

zorg oudere patiënten nodig hebben:

patiënten. Ze waarderen de zorg heel

Daarom gaat men in de unit met

‘Aangetoond is dat oudere patiënten

erg, dat motiveert mij om iedere dag

een vast team werken, onder leiding

verward kunnen raken van een

weer het beste te geven.

van de geriater. Dit team weet hoe

opname in het ziekenhuis. Daarom

Mentaal en fysiek is het soms een

ze een delier kunnen voorkomen

wordt op de afdeling Geriatrie in

zwaar beroep. De patiënten hebben

en hoe ze een omgeving kunnen

Franciscus Vlietland zoveel mogelijk

veel hulp nodig, bijvoorbeeld bij het

creëren om het herstel van de bot-

een thuissituatie nagebootst. Zo

in en uit bed stappen. Daarnaast

breuk zo spoedig mogelijk te laten

blijven patiënten niet in pyjama, maar

stimuleren wij patiënten om zoveel

verlopen.

ze worden aangekleed. Ook heeft de

mogelijk zelf te functioneren. Het

afdeling een keuken met een grote

vergt rust en geduld om hen hierin

Huiselijke sfeer

tafel, waar iedereen gezamenlijk eet.

te begeleiden.’

De Geriatrische Trauma Unit borduurt dan ook voort op de ervaringen van

Daarnaast is er een huiskamer, waar

Geriatrische Trauma Unit

de afdeling Geriatrie: er komt een

Zij leest bijvoorbeeld de krant voor, doet geheugentoetsen en fysieke

Franciscus Vlietland (Schiedam)

en patiënten worden gestimuleerd

oefeningen en organiseert creatieve

beschikt over een verpleegafdeling

om zoveel mogelijk zelf te doen.

momenten.’ De vele vrijwilligers op

Geriatrie. Op de Rotterdamse locatie

Natuurlijk wordt daarbij goed

de afdeling, ondersteunen daarbij.

wordt momenteel hard gewerkt aan

gekeken naar het niveau van iedere

een Geriatrische Trauma Unit, die

patiënt.

een activiteitenbegeleidster werkt.

woonkamer voor een huiselijke sfeer

Tachtigjarige met longontsteking

in 2018 opent. Deze Unit is volledig gericht op geriatrische patiënten

Sociaal vangnet

Kirsten is trots op de zorg die op haar

die door een ongeluk (trauma) in

Naast de lichamelijke klachten is er

afdeling wordt geboden: ‘Deze is veel

het ziekenhuis opgenomen worden.

aandacht voor het psychosociale

specialistischer dan in een verpleeg-

Zij moeten geopereerd worden,

aspect: heeft iemand een sociaal

of verzorgingstehuis en verschilt zelfs

bijvoorbeeld voor een gebroken heup.

vangnet, zoals een partner of

met andere afdelingen in het zieken-

De unit is daarom onderdeel van

familie die voor de patiënt kan

huis. Mensen die hier opgenomen

de verpleegafdeling Traumachirurgie

zorgen? Woont iemand op zichzelf

worden zijn ernstig ziek en hebben

(chirurgie aan botten en spieren).

of in een verpleeghuis? Dit alles leidt

zeer intensieve zorg nodig. Naast

ertoe dat verder gekeken wordt dan de te opereren breuken. Streven is

klachten op het psychische, sociale of

Geriater met vast team

functionele vlak: zij kunnen bepaalde

De unit is volledig afgestemd op de

naadloos aansluit op de zorg na de

taken niet meer zelfstandig uitvoeren.’

zorg die oudere patiënten nodig

ziekenhuisopname, bijvoorbeeld

hebben. Zij hebben namelijk een

thuis met behulp van thuiszorg of

Dankbare patiënten

grotere kans op een delier: zij kunnen

in een ZorgHotel, verpleeghuis of

Zo jong als Kirsten is, zo leuk vindt

ernstig in de war raken, omdat zij de

verzorgingstehuis. n

lichamelijke klachten, hebben zij ook

dat de zorg van het ziekenhuis

5


4 ‘Huidproblemen komen op alle leeftijden voor’


Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt medische zorg dicht bij huis op vijf locaties; Rotterdam, Schiedam, Maassluis, Berkel en Rodenrijs en Hoogvliet. Op alle locaties kunt u voor bijna alle specialismen terecht voor poliklinische zorg. Dit betekent dat u een afspraak heeft op het spreekuur van de arts. Op de polikliniek worden ook verschillende onderzoeken en (kleine) behandelingen gedaan, waarbij geen opname nodig is. Zo kunt u op alle locaties terecht voor het specialisme dermatologie, waar huidproblemen worden behandeld.

Dicht bij huis terecht voor zorg bij huidproblemen Dermatoloog Jacqueline Boot is

in met een zonnebrandcrème met

we het weghalen, hoe kleiner de kans

werkzaam op de locaties Franciscus

minimaal factor 30. En bedek je huid

op klachten op lange termijn.’

Vlietland en Franciscus Hoogvliet.

met zonwerende kleding. Ik raad het

Op de vraag wat het vak derma-

Ze vertelt enthousiast over haar vak:

aan voor kinderen, maar ook voor

tologie zo leuk maakt, begint dokter

‘Als dermatoloog zie ik mensen van

volwassenen. Of je nu gaat liggen

Boot te glimlachen. ‘Ik zit nu 28 jaar

alle leeftijden op het spreekuur. Van

zonnen op het strand of enkele uren

in het vak. Mensen met chronische

pasgeboren baby’s tot mensen van

buiten bent om te watersporten,

huidproblemen begeleid ik hun hele

80 jaar en ouder’, steekt dokter Boot

golfen of wandelen met de hond:

leven. Er komen ook wel eens ouders

van wal. ‘Huidproblemen komen op

bescherm je huid! En blijf tussen

binnen met hun kind en dan denk

alle leeftijden voor. We zien bijvoor-

12.00 en 15.00 uur bij voorkeur uit

ik “die papa of mama ken ik toch?”

beeld pasgeborenen met aangeboren

de zon.’

en dan blijkt dat ik ze als kind heb

afwijkingen zoals hemangiomen

behandeld. Dat vind ik erg bijzonder!’

(aardbeivlekken), of kinderen op

Maar wat te doen als het al te laat is?

latere leeftijd met huidinfecties of

Dokter Boot is heel duidelijk: ‘Als een

Dokter Boot is trots op de aanwezige

vragen over moedervlekken of

plekje op je huid ontstaat of als een

ervaring en mogelijkheden in

wijnvlekken. We zien veel jongeren

bestaande vlek begint te veranderen,

Franciscus Gasthuis & Vlietland:

in de puberteit met acné. Op latere

maak dan een afspraak bij de huis-

‘Ik raad mensen aan om nooit lang

leeftijd zien we vaker mensen met

arts. Deze kan u doorverwijzen naar

met klachten rond te blijven lopen.

huidkanker. Psoriasis en eczeem kan

de dermatologen op een locatie bij u

Er is heel vaak snel iets aan te doen.

iedereen op elke leeftijd krijgen’.

in de buurt. Liever dat u tien keer een

We hebben ervaren dermatologen in

plekje laat controleren wat niets blijkt

huis en de mogelijkheden om vrijwel

Als het om huidkanker gaat, heeft

te zijn, dan dat we er eenmaal te laat

alle huidproblemen te behandelen,

dokter Boot goede tips: ‘Huidkanker

bij zijn.’ Als eenmaal huidkanker is

van snel groeiende aardbeivlekken bij

is goed te voorkomen, door je te

ontdekt, dan wordt het plekje onder

zuigelingen tot uitgebreide operaties

beschermen tegen de zon. Smeer je

verdoving weggehaald. ‘Hoe eerder

bij huidkanker!’ n

U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig om een afspraak te kunnen maken. Naar uw afspraak neemt u altijd uw verzekeringspas en uw identificatiebewijs mee.

79


4 ‘Voor de reconstructie werd een stukje huid van mijn wang genomen, direct naast mijn neus. Toen ik bijkwam uit de narcose zag het er al heel netjes uit!’


Mevrouw Van Schoonneveldt lacht de fotograaf stralend toe. ‘Je ziet niets aan me, toch?’ Nee, inderdaad is er niets te zien. Toch heeft mevrouw van Schoonneveldt een operatie in haar gezicht gehad, nadat bij haar huidkanker was geconstateerd. Ze vertelt erover.

Een neusreconstructie na huidkanker ‘Een stukje huid van mijn wang is op mijn neus vastgezet’ ‘Ik signaleerde een plekje op mijn

gebeurt door mohs’ chirurgie. Dat

Voor de reconstructie werd een stukje

schouder. De huisarts verwees mij

betekent dat ze telkens een stukje

huid van mijn wang genomen, direct

naar het ziekenhuis, naar de chirurg.

huid weghalen en direct onderzoeken

naast mijn neus. Daarna is de huid

Het plekje bleek basaalcelcarcinoom

of de randen ‘schoon’ zijn. Pas als de

op mijn neus vastgezet. Toen ik

te zijn: een vorm van huidkanker.

randen schoon zijn, dan volgt op de

bijkwam uit de narcose zag het er al

Het plekje werd weggehaald en

tweede dag plastische chirurgie.

heel netjes uit! Wel was het plekje

de chirurg raadde mij aan om naar

na de operatie gevoelloos. Dat was

de dermatoloog te gaan. Er waren

Zo ging het precies. Ik werd

eerst fijn, want daardoor had ik

namelijk meer verdachte plekjes op

opgeroepen uit de wachtkamer,

geen pijnklachten. Het gevoel komt

mijn huid.

waarna het plekje op mijn neus

nu langzaam terug. Wel valt het

werd afgetekend. Na de plaatselijke

geopereerde neusgat soms dicht.

Dermatoloog dokter Assen zag een

verdoving, haalde de dermatoloog

Dan duw ik mijn wang omhoog om

verdacht plekje op mijn neus en nam

9 mm huid weg. Gelukkig voelde ik

goed te kunnen ademen. Daarvoor

een biopt. Dan wordt een stukje huid

er niets van. Daarna werd het gat

ga ik nog terug naar de plastisch

met een naald weggehaald en onder

afgeplakt. Een vriendin was mee,

chirurg. De operatie is ook pas enkele

de microscoop bekeken. Ook dit

samen namen we weer plaats in de

maanden geleden, dus ik ben nog

plekje bleek een basaalcelcarcinoom

wachtruimte. Na 1,5 uur was de

aan het herstellen.

te zijn, huidkanker dus. Ik had geen

uitslag gelukkig goed: alle snijranden

keuze: de basaalcelcarcinoom had

waren schoon. Ik was best opgelucht

Vooraf zag ik er tegenop, omdat

worteltjes, waardoor de enige

hoor! Wel moest ik direct de

onduidelijk was hoeveel huid moest

oplossing was om het plekje weg te

behandelkamer weer in om de snij-

worden weggehaald. Maar ik ben

snijden.

randen te laten dichtbranden. Niet

echt blij met het resultaat, al vanaf

fijn, want het stinkt en je voelt het

het eerste moment. Dokter Mureau

Omdat het plekje bij mijn neus zat,

ook. Pleisters erop en ik mocht naar

heeft het plekje heel kundig dicht-

haalde de dermatoloog direct de

huis.

gemaakt.

plastisch chirurg erbij. Hij legde uit

De volgende dag kwam ik terug,

De huidkanker is waarschijnlijk

dat een neusreconstructie nodig

ditmaal op de operatiekamer.

ontstaan door teveel zon. Omdat ik er

was. Daarvan schrok ik wel even, dat

Plastisch chirurg dokter Mureau heeft

gevoelig voor ben, kom ik nu jaarlijks

klonk rigoureus! Het werd mij goed

daar mijn neus gereconstrueerd. Ik

op controle bij de dermatoloog. Dat

uitgelegd: op de eerste dag werd het

koos voor volledige narcose. Best

vind ik zelf wel een prettig idee.

plekje met huidkanker door de

lekker hoor, ik werd helemaal ingepakt

Hoewel ik sindsdien wel voorzichtiger

dermatoloog weggesneden. Dit

in warme dekens en lag er prima bij.

ben met zonlicht!’ n 11


4 ‘Wij hopen met dit onderzoek het risico op het ontstaan van hartfalen bij obesitaspatiënten beter te kunnen inschatten. Daardoor kunnen we patiënten beter en eerder behandelen.’

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland is veel aandacht voor leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Door deze focus mag Franciscus Gasthuis & Vlietland zich een topklinisch opleidingsziekenhuis noemen. De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) wordt ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd. Kijk op www.franciscus.nl voor meer informatie.


“Eureka, ik heb een oplossing gevonden!’ Dat is hét moment dat ik nastreef bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ik hoop dat samen met arts-onderzoeker Sanne Snelder te kunnen bereiken tijdens ons onderzoek naar vroege aanwijzingen voor hartfalen bij mensen met ernstig overgewicht’, begint Bas van Dalen, cardioloog Franciscus Gasthuis, enthousiast over het onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek naar hartfalen bij mensen met overgewicht Bij mensen met ernstig overgewicht

wordt niet alleen de uitgebreidere

ervaringen uit te wisselen. Om het

(obesitas) komt hartfalen ongeveer

echotechniek gebruikt, maar er wordt

onderzoek zo goed mogelijk uit te

twee keer zoveel voor als bij mensen

ook gekeken naar de waarde van

voeren, wordt er samengewerkt met

met een normaal lichaamsgewicht.

bloedtesten en langdurige registratie

de afdelingen Interne geneeskunde,

Bij hartfalen kan het hart bij een hart-

van het hartritme. Dokter Snelder:

Chirurgie en Klinische Chemie.’

slag zich niet goed samentrekken of

‘Om het hartritme langdurig te

Het onderzoek wordt in samen-

zich niet goed ontspannen. In beide

registreren worden er 24 uur plakkers

werking met het Maasstad Ziekenhuis

gevallen pompt het hart minder goed

op de borst van de patiënt bevestigd,

en het Erasmus MC uitgevoerd.

het bloed rond, waardoor het niet

die verbonden zijn met een kastje

Dokter Van Dalen: ‘Van Stichting

goed kan voldoen aan de brandstof-

(de holter). Tijdens het dragen van

BeterKeten hebben wij een subsidie

behoefte van het lichaam. Dokter Van

de holter, doet de patiënt zoveel

toegewezen gekregen om dit

Dalen: ‘Als je met een uitgebreidere

mogelijk normale activiteiten.’ Dokter

onderzoek te kunnen uitvoeren.’ n

echotechniek gaat kijken, zie je bij

van Dalen: ‘Ook kunnen wij met de

de helft van de obesitaspatiënten

uitgebreidere echotechniek in detail

dat het ontspannen van het hart is

zien hoe de ontspannende functie

verstoord. Hoe dat precies komt, weet

van het hart werkt.’ De obesitas-

niemand.’ Snelder vult aan: ‘Door

patiënten worden één jaar na hun

meer onderzoek te doen naar het

maagverkleining opnieuw onderzocht,

bewegingspatroon van het hart, naar

om de veranderingen na gewichts-

Aanmelden voor dit onderzoek

de bloedwaarden en het hartritme,

verlies in kaart te kunnen brengen.

Om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen concluderen,

kun je inzicht krijgen waarom de werking verstoord raakt. Wij hopen

Opleidingsziekenhuis

is het nodig om ook mensen

met dit onderzoek het risico op het

In het kader van de status als top-

zonder obesitas te volgen en te

ontstaan van hartfalen bij obesitas-

klinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

vergelijken. Bent u tussen de 35

patiënten beter te kunnen inschatten.

heeft Franciscus Gasthuis &

en 65 jaar en heeft u een Body

Daardoor kunnen we patiënten beter

Vlietland veel aandacht voor opleiden,

Mass Index (BMI) onder de 30

en eerder behandelen.’

(wetenschappelijk) onderzoek en

en geen hartproblemen? Dan

vernieuwing. Dokter Snelder ervaart

kunt u mogelijk in aanmerking

Onderzoek

onderzoek doen in Franciscus

komen als deelnemer.

Voor de studie worden komend

Gasthuis & Vlietland als prettig:

Geïnteresseerden kunnen een

jaar 100 mensen met obesitas en

‘Je merkt dat er steeds meer weten-

e-mail sturen naar Dokter Snelder,

50 zonder obesitas gevolgd en

schappelijk onderzoek wordt gedaan.

via s.snelder@franciscus.nl.

vergeleken. Tijdens het onderzoek

Het is fijn om collega’s te spreken en 13


Geneesmiddelen innemen is nooit leuk, maar draagt wel bij aan het herstel of is nodig bij ziekte. Op onze ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam is een ziekenhuisapotheek aanwezig, die geneesmiddelen bereidt voor patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Welk proces gaat er aan vooraf, voordat u uw geneesmiddel krijgt? Kijkt u mee?

Van recept naar

geneesmiddel 1. Uw medicatiegebruik registreren Als u een geplande operatie heeft, wordt u voor uw operatie opgeroepen op het Opnameplein. Hier wordt uw thuismedicatie met u gecontroleerd door een apothekersassistente. Als u via uw eigen apotheek toestemming heeft gegeven om uw medische gegevens met andere zorgverleners te delen, dan hebben zij uw dossier klaarstaan. Dit wordt met u besproken. Als alle vragen zijn gesteld, worden de thuismedicatie en eventuele allergieën ingevoerd in ons elektronisch patiëntendossier HiX. Alle zorgverleners van Franciscus Gasthuis & Vlietland werken vanuit één geïntegreerd patiëntendossier. Uw medische gegevens zijn dus altijd beschikbaar op al onze 5 locaties. Wanneer u ongepland het ziekenhuis binnenkomt, bijvoorbeeld via de Spoedeisende Hulp, dan vindt de medicatieverificatie plaats op de Spoedeisende Hulp of op de verpleegafdeling waar u bent opgenomen.

2. Tijdens uw opname Soms wordt u gevraagd om ook uw eigen geneesmiddelen te blijven te gebruiken, bijvoorbeeld oogdruppels of de anticonceptiepil. Doe dit overigens alleen in overleg met de verpleegkundigen, aangezien u anders kans loopt geneesmiddelen dubbel te krijgen. Tijdens uw opname kan de arts geneesmiddelen voorschrijven. Dit wordt ingevoerd in HiX. De ziekenhuisapotheek krijgt op dat moment het recept elektronisch binnen.

3. Medicatiebewaking In de ziekenhuisapotheek vindt de medicatiebewaking plaats, waarbij ieder voorgeschreven recept door de ziekenhuisapotheker wordt gecontroleerd op het juiste geneesmiddel, juiste dosering, interacties tussen verschillende geneesmiddelen die u al gebruikt, uw allergieën en andere ongewenste situaties. Er vinden dagelijks extra controles plaats als u bijvoorbeeld te maken heeft met een verminderde nierfunctie of met een stoornis waarbij u te veel kalium in het bloed heeft.

14


4. De geneesmiddelen klaarzetten Als het geneesmiddel op voorraad is, wordt deze door de apothekersassistent klaargezet. De juiste dosering wordt verpakt en voorzien van een etiket op de verpakking. Hierop staan uw gegevens en hoe het geneesmiddel moet worden gebruikt. Daarna worden patiëntgegevens, geneesmiddel en dosering een tweede keer gecontroleerd door een andere apothekersassistent.

5. Het bereiden van geneesmiddelen

7. Geneesmiddelen na uw opname

De meeste geneesmiddelen koopt de apotheek klaar

overzicht van de geneesmiddelen en eventueel verbandmiddelen

voor gebruik in. Het kan voorkomen dat u een andere

die u thuis moet blijven gebruiken. U kunt zelf kiezen bij welke

sterkte of extra toevoeging aan een bepaald genees-

apotheek u de geneesmiddelen ophaalt. U kunt ook de genees-

middel nodig heeft. In deze gevallen wordt het genees-

middelen ophalen op de begane grond. In Franciscus Gasthuis

middel gemaakt in de ziekenhuisapotheek.

kunt u terecht bij de eigen Poli-Apotheek en in Franciscus Vlietland

Voordat u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, maakt uw arts een

bij Apotheek Poldervaart. Beide bieden ook een service om aan bed te laten bezorgen. Samen met u bespreekt een apothekersassistente eventuele wijzigingen in uw geneesmiddelen bij ontslag en geeft uitleg over het gebruik. U krijgt een actueel medicatieoverzicht en een innameschema mee bij uw ontslagmedicijnen. U kunt uiteraard ook uw vragen stellen over de geneesmiddelen.

Er worden ook speciale geneesmiddelen voor toediening gereed gemaakt, bijvoorbeeld chemotherapie bij kankerpatiënten. Er wordt dan gewerkt met risicovolle stoffen, die complexe handelingen met zich meebrengen. Daarom vindt dit plaats onder strikte hygiëneomstandigheden in speciale, afgesloten ruimtes in de apotheek. De ruimtes zijn toegankelijk via een sluis, waarbij de medewerker zich omkleedt en voor het betreden van de ruimtes de handen desinfecteert. In deze ruimte werken de apothekersassistenten altijd minimaal met z’n tweeën.

6. Het laboratorium In het laboratorium worden de door de fabrikanten geleverde grondstoffen en geneesmiddelen die door de ziekenhuisapotheek gemaakt zijn, gecontroleerd. Als deze gecontroleerd en goedgekeurd zijn, worden deze opgeslagen in de voorraadruimte, waarna de apothekersassistent deze klaarlegt voor vervoer naar de afdeling. In het laboratorium wordt ook, op verzoek van de arts, de concentratie van geneesmiddelen in uw bloed of urine gecontroleerd. De ziekenhuisapotheker kan, op basis van deze uitslag, advies geven of de dosering van de geneesmiddelen moet worden aangepast.

15


16


Vraag & Antwoord:

Gehoorschade door lawaai Waardoor kan het gehoor minder worden?

gebeuren na langdurige blootstelling

in een lawaaiige omgeving werkt,

aan lawaai.

oordoppen. Er zijn verschillende

Gehoorverlies kan door verschillende

Wat is oorsuizen (tinnitus)?

bij verschillende (geluid)situaties. Zo

factoren ontstaan, zoals erfelijkheid, veroudering, ziekte, ophoping van

Tinnitus is een vorm van gehoor-

filter ervoor dat het volume wordt

oorsmeer en ook lawaai. Het gehoor

schade, waarbij je geluid waarneemt

gedempt, maar de variatie in hoge en

heeft een grote invloed op het

zonder dat dit er daadwerkelijk is.

lage tonen hoorbaar blijft. En het lijkt

dagelijks leven. Gehoorverlies kan

Denk aan een piep of een suizend

een open deur, maar let zelf goed

dan ook voor veel stress en frustratie

geluid. Tinnitus is een van de

op het volume van de apparaten

zorgen.

meest voorkomende vormen van

waarmee u muziek afspeelt. Op

gehoorschade en kan verschillende

veel apparaten, zoals uw mobiel,

Wat voor gehoorschade kan ontstaan door harde geluiden?

oorzaken hebben, variërend van een

kunt u een volumebegrenzer

te hoge bloeddruk, een bijwerking

instellen. Ook zijn er handige apps

van medicijnen tot infectieziekten.

te downloaden waarmee u een

Harde muziek, bijvoorbeeld tijdens

Maar vaak is lawaai de veroorzaker.

indicatie kunt krijgen van het aantal

concerten, via een koptelefoon of

De piep kan na een tijdje verdwijnen,

decibels, zoals SafeNoise (iPhone) of

lawaai op het werk, kan blijvende

maar het gehoor kan blijvend

Decibel Meter (Android). Zo kunt u

gehoorschade veroorzaken.

beschadigd zijn. Blijft de piep? Het

indien nodig maatregelen nemen.

Uiteenlopend van iemand niet

hebben van een blijvend suizend

verstaan in een rumoerige ruimte tot

geluid of een piep kan als zeer

doofheid of oorsuizen (tinnitus).

belastend worden ervaren. Met een

Vanaf 80 decibel kan geluid

verwijzing van de huisarts kunt u een

U vermoedt dat u gehoorschade heeft. Wat nu?

schadelijk zijn voor het gehoor. Denk

afspraak maken bij een audioloog of

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar

daarbij aan geluiden als verkeers-

bij één van onze KNO-artsen.

een KNO-arts voor een gehoortest.

oordoppen op de markt, passend zorgen oordoppen met een ‘muziek’

De KNO-arts probeert de ernst en

lawaai, boren, muziek via uw kop-

oorzaak van uw klachten te achter-

geluid heel hard is, kan de schade

Hoe beschermt u uw oren tegen lawaai?

al meteen ontstaan, maar dit kan ook

Draag bij het uitgaan of wanneer u

mogelijke behandeling. n

telefoon, een vol café. Wanneer het

halen en zoekt samen met u naar een

17In de vorige editie hebben wij u geĂŻnformeerd over de verdeling van klinische zorg (opnames, operaties en dagbehandelingen) op onze ziekenhuislocaties. Hiermee verbeteren wij de kwaliteit van onze zorg. Wij begrijpen dat deze verandering vragen oproept. Iedereen wil natuurlijk de beste zorg en daar staan wij voor! Nu en in de toekomst. De laatste maanden zijn er vragen binnengekomen en uiteraard hebben deze onze volledige aandacht. In dit artikel zetten wij de belangrijkste antwoorden op een rij.

Vragen over onze zorg in de toekomst Zorg op een andere locatie

10.00 tot 21.00 uur. De aanpassing

bevallingen plaatsvinden in Franciscus

in de openingstijden komt door een

Gasthuis. Hiermee kunnen we de

Voor poliklinische zorg (consult of

tekort aan gediplomeerde SEH-

zorg op kwalitatief hoog niveau

kleine behandeling) kunt u terecht

verpleegkundigen. Zodra er meer

blijven leveren. U wordt door uw

op de locatie die u gewend bent.

personeel beschikbaar is, dan is ook

verloskundige of door uw gynaecoloog

Voor specifieke behandelingen of

de SEH in Franciscus Vlietland weer

tijdig geĂŻnformeerd als hier

operaties kan het zijn dat u in de

24 uur per dag geopend. Gezien er

verandering in komt. De voor- en

toekomst geholpen wordt op een

momenteel een landelijk tekort is aan

nacontroles kunnen wel gewoon

andere locatie. Vanzelfsprekend

gespecialiseerd personeel, verandert

plaatsvinden in Franciscus Vlietland

overleggen wij dit goed en tijdig met

deze ontwikkeling niet op korte

in Schiedam of een van de andere

u. Als u nu onder behandeling bent

termijn.

locaties.

van een arts van Franciscus Gasthuis

De Spoedeisende Hulp in Franciscus

& Vlietland, dan blijft u gewoon bij

Gasthuis is 24 uur per dag, 7 dagen

Vragen

uw eigen arts.

per week geopend.

Wordt uw vraag niet beantwoord in dit artikel? Neem dan een kijkje op

Spoedzorg

Bevallen

www.franciscus.nl/toekomst voor het

De Spoedeisende Hulp (SEH) in

Op dit moment kunt u bevallen in

overzicht van vragen en antwoorden

Franciscus Vlietland is nu zeven

Franciscus Gasthuis en in Franciscus

of stuur een mail met uw vraag naar

dagen per week geopend van

Vlietland. In de toekomst gaan alle

zorgindeling@franciscus.nl. n

Veranderingen oktober 2017 Vanaf eind oktober vinden alle operaties en (dag)opnames bij borstkanker (mammachirurgie) plaats in Franciscus Vlietland. Alle operaties van neurologische aandoeningen, zoals aandoeningen aan de hersenen, de wervelkolom of de zenuwen naar armen of benen, vinden plaats in Franciscus Gasthuis. Ook alle operaties en (dag)opnames bij urologische aandoeningen, vinden vanaf eind oktober in Rotterdam plaats. De afspraken op de poliklinieken kunnen, zoals altijd, plaatsvinden op al onze ziekenhuis- en poliklinieklocaties.

19


20


Franciscus in het kort - 2016-

PER 31 DECEMBER 2016

MEDISCHE GEGEVENS

VERHOUDING VROUW/MAN Franciscus totaal

556.232 26.861 32.725 43.906

AANTAL EERSTE POLIBEZOEKEN AANTAL OPERATIES AANTAL DAGBEHANDELINGEN INCL. CYTOSTATICA AANTAL KLINISCHE OPNAMEN

Vrouw

50% 57% 100% 45% 69% 44% 83%

RAAD VAN BESTUUR BEDRIJFSKUNDIG/STAFMANAGER SECTORMANAGER MEDISCH MANAGER AFDELINGSMANAGER TEAMMANAGER TOTALE ORGANISATIE

GEBOORTEZORG IN 2016 ZIJN ER 4.217

BABY’S GEBOREN OP ONZE LOCATIES

2.182 JONGENS EN 2.035 MEISJES ER ZIJN MAAR LIEFST 121 BABY’S ALS DEEL VAN EEN TWEELING OF DRIELING GEBOREN

FRANCISCUS ACADEMIE

SPECIALISTEN

Man

50% 43% 0% 55% 31% 56% 17%

PERSONEEL

159 VRIJGEVESTIGDE MEDISCH SPECIALISTEN

AANTAL MEDEWERKERS

93 MEDISCH SPECIALISTEN

AANTAL FTE’S

4.351

3.085,2

IN LOONDIENST

19 OPLEIDINGSERKENNINGEN VOOR MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN GERICHT OP SPECIALISTEN

FINANCIËN

60,48 FTE ARTSEN IN OPLEIDING TOT SPECIALIST (AIOS)

RESULTAAT

84,96 FTE ARTSEN NIET-IN-OPLEIDING TOT SPECIALIST (ANIOS)

€ 3.310.934

BEDRIJFSOPBRENGSTEN €

15 OPLEIDINGEN MET ERKENNING COLLEGE ZORG

OPLEIDINGEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

SOLVABILITEIT 27,9

427.468.122

%

STZ EN NIAZ

Keurmerken, o.a.:

Bloed- en lymfeklierkanker

Prostaatkanker

Colon-stoma

Urine-stoma

Darmkanker

HACCP, Hygiënecodes

Witte lijst van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

2123


24


Door een tekort aan gediplomeerd SEH-verpleegkundigen, zag ons ziekenhuis zich genoodzaakt om de openingstijden voor de Spoedeisende Hulp (SEH) in Franciscus Vlietland aan te passen naar 10.00 - 21.00 uur. Een noodmaatregel, die opvallend genoeg ook kansen heeft geboden. Internist Martine Verhoeven en huisarts Marjan Tenk vertellen trots over de oplossing voor hun gezamenlijke patiënten: de NOA.

‘Vanuit bedreigingen worden kansen geboren’ Huisarts Marjan Tenk: ‘Door de

opvang mogelijk is, is echt een

met spoed zorg nodig heeft, hebben

noodmaatregel op de SEH, kwamen

pluspunt. De SEH is er voor acute

we aan een half woord genoeg. Dat

kwetsbare ouderen in het geding.

zorg, maar is nu de poort voor

is het resultaat van een zorgvuldig

Zij waren bekend op de Schiedamse

iedereen die ongeplande zorg nodig

opgebouwde relatie. Dit zetten we

locatie, moesten bij spoedklachten

heeft.’ Dokter Verhoeven verduidelijkt:

voort met de NOA. We evalueren nu

’s nachts naar de SEH in Rotterdam en

‘De gezondheidsklachten die ouderen

bij elke patiënt: lag deze patiënt

werden soms alsnog teruggeplaatst

hebben, zijn vaak complex. Hun zorg-

terecht op de NOA? Hebben we goed

naar Schiedam. Dat ervaarden huis-

vraag verschilt met die van anderen

ingeschat dat dit de juiste zorg op

artsen, patiënten en specialisten als

die van de SEH gebruikmaken.’

de juiste plek was?’ Dokter Tenk

een probleem. De oplossing kwam

Dokter Tenk: ‘Niemand wil dat

besluit: ‘Door deze kwaliteitscirkel,

van de internisten/geriaters, in de

patiënten eerst op de SEH worden

verwacht ik dat ook de samenwerking

vorm van de NOA.’

beoordeeld als zij daar niet op de

tussen huisartsen en specialisten

juiste plek zijn. Door de NOA, is er

verder verbetert.’ n

‘Sinds 1 mei bestaat de NOA: de

een ‘poort’ voor iedereen, uiteraard

Nachtelijke Opname Afdeling’, legt

na tussenkomst van de huisarts.’

internist Martine Verhoeven uit.

Dokter Verhoeven: ‘De NOA is een

‘Deze verpleegafdeling in Franciscus

voorbeeld hoe vanuit bedreigingen,

Vlietland is dagelijks geopend van

kansen worden geboren. Het idee

22.00 tot 10.00 uur. De afdeling is

voor de NOA broedde al langer.

er voor patiënten die bekend zijn in

Door de noodmaatregel op de SEH

Franciscus Vlietland en onverwacht

kwam de uitvoering in een stroom-

ziekenhuiszorg nodig hebben. De

versnelling.’

huisarts overlegt dan rechtstreeks

‘De intensieve samenwerking tussen

met de specialist. Zo is ook als

specialisten en huisartsen, is nood-

de SEH gesloten is, een opname

zakelijk voor de juiste werking van de

mogelijk.’ We denken dat deze

NOA’, geeft dokter Verhoeven aan.

afdeling kan uitgroeien tot een

Op de vraag hoeveel contact huis-

afdeling waar patiënten 24/7

artsen dan met specialisten hebben,

op een prettige, moderne en

reageert dokter Tenk: ‘Dat wisselt,

seniorvriendelijke manier worden

maar er zijn dagen dat we gerust een

opgevangen.

aantal keren op een dag overleggen!

Intensivist Verhoeven (l) en huisarts Tenk (r)

Dus we kennen elkaar goed.’ Dokter Tenk: ‘Dat de SEH over-

Dokter Verhoeven: ‘Wanneer we

geslagen kan worden en er direct

moeten beslissen over een patiënt die 25


26


Iedereen die in de zorg werkt, heeft dagelijks te maken met ethiek. Ellen Meeuwisse, intensivist, vertelt: ‘Tijdens het verlenen van zorg, kom je voor verschillende dilemma’s te staan.

Doen wij het goed?

Bijvoorbeeld: De patiënt wilt niet uit

medewerkers te laten nadenken

vertellen over patiënte, waardoor wij

bed komen, terwijl dat voor zijn

over de ethische aspecten van hun

deze patiënte beter begrepen en daar

herstel wel beter zou zijn. Wat doe

handelen. Veel afdelingen bespreken

op in konden spelen.’

je dan? Geef je toe aan de patiënt of

regelmatig ethische vraagstukken,

probeer je de patiënt toch zo ver te

zo ook de afdeling Intensive Care.

krijgen dat hij zijn bed uit komt? Maar

Bij ethiek spelen je eigen normen en waarden een belangrijke rol.

ook: de patiënt wil een bepaalde

Tijdens het bespreken van een

Het één hoeft niet goed of fout te

behandeling niet ondergaan, terwijl

ethisch dilemma in de zorg staan

zijn, maar het is wél goed om het

dit wel sterk wordt aangeraden. Wat

vier vragen centraal. Doen wij goed?

hier met elkaar over te hebben om

doe je dan? Wat is de reden dat de

Schaden wij niet? Wordt de auto-

zo elkaars beweegredenen te

patiënt dat niet wil? Heeft dat met zijn

nomie van de patiënt gerespecteerd?

begrijpen. Dokter Meeuwisse: ‘Het

cultuur te maken? Ga je in gesprek

Is de zorg eerlijk verdeeld? Dokter

bespreken van ethische dilemma’s

met familie?’

Meeuwisse: ‘Laatst hadden wij een

biedt de mogelijkheid om stil te

casus over een patiënte die moeilijk

staan en ons af te vragen of wij het

In ons ziekenhuis is een commissie

verpleegbaar was: schizofreen en

goed doen. Zo leren wij omgaan

Ethiek aanwezig die zich bezighoudt

continu spugen. Wij hebben haar

met verschillende zienswijzen en

met ethische vraagstukken. Eén van

begeleider van het verpleeghuis uit-

het nemen van soms moeilijke

de taken van deze commissie is, om

genodigd zodat die meer kon

beslissingen in ons werk.’ n 27Franciscus Vriendenfonds 4 Wolkenplafond voor Gipskamer

4 Virtual Reality-bril voor

Draag ook bij aan dit mooie project en doe vandaag nog een donatie!

Er komen ongeveer 50 kinderen per week op de

IC-patiënten

Gipskamer op de polikliniek Chirurgie in Franciscus

Na een opname op de Intensive Care (IC) hebben

Gasthuis. Om de Gipskamer kindvriendelijker te

patiënten veel vragen; wat betekenen al die piepjes nu?

maken, is een mooi wolkenplafond met ballonnen

Wat doen al die apparaten om mij heen? Hoe ziet de IC er eigenlijk uit?

opgehangen. Deze led-panelen zorgen voor afleiding

IC-patiënten liggen weken tot soms maanden een groot deel van de dag

bij kinderen als hun arm of been wordt gegipst of als

alleen op een kamer, wat voor sommige beangstigend kan zijn. Daarom

hun gips wordt verwijderd met een zaag. Door de

wil de afdeling graag Virtual Reality-brillen aanschaffen. Dr. Michel van

natuurlijke daglichtervaring worden stress en angst-

Genderen, AIOS Interne Geneeskunde: ‘Door middel van virtuele beelden

gevoelens verminderd. Dit project hebben wij kunnen

kunnen wij patiënten een kijkje geven op de IC en uitleggen welke

realiseren mede dankzij Stichting DaDa, hartelijk

processen er allemaal plaatsvinden op de kamer en afdeling. Ook worden

dank daarvoor!

door deze beelden de hersenen op een positieve manier beïnvloed. Bij mensen met een depressie, maar ook bij patiënten met een post-traumatische stressstoornis is recent aangetoond dat Virtual Reality tot een sneller herstel leidt in vergelijking met standaard therapie.’ Een deel van het benodigde bedrag hebben wij inmiddels via subsidie gekregen, maar er is nog € 29.400,- nodig. Draag ook bij aan dit mooie project en doe vandaag nog een donatie!

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zet het Franciscus Vriendenfonds zich met hart en ziel in om het verblijf van patiënten in Franciscus Gasthuis te veraangenamen. Wij financieren en realiseren projecten binnen het ziekenhuis die buiten de reguliere zorgbudgetten vallen. Deze projecten veranderen niet alleen de manier waarop patiënten hun bezoek en verblijf beleven, maar verbeteren ook de zorg zelf door een bijdrage te leveren aan zorginnovaties en wetenschappelijk onderzoek. Vanaf € 36,- per jaar bent u al Vriend. Wij houden u dan op de hoogte van alle projecten die mede dankzij u worden gerealiseerd. U kunt er ook voor kiezen een eenmalige gift te doen. Alle bijdragen zijn even welkom.

Meer informatie? Kijk op www.franciscus.nl/vrienden of bel 010 - 893 4105.

29


Portret van: projectmedewerker fondsenwerving ‘De giften die binnenkomen via de fondsen, zijn er voor de extra’s die het verblijf van patiënten fijner maken’, begint Marijke de Bruijn Memelink. ‘Met de ontvangen gelden worden projecten gesteund die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd. Denk aan een kindvriendelijke wachtkamer, shuttlebusjes om van de parkeerplaats naar het ziekenhuis te komen, een fijne huiskamer waar patiënten met hun naasten kunnen zitten, of relaxstoelen waar ouders in kunnen ontspannen wanneer zij hun kind bezoeken in het ziekenhuis.’ Giften komen van zowel bedrijven als particulieren. Veel donateurs hebben een band met het ziekenhuis, omdat zij er zelf zijn behandeld of omdat een dierbare er is behandeld. ‘Ik verwerk alle giften, beheer de donateurgegevens en verwerk nieuwe aanvragen voor financieringen, indien nodig denk ik graag mee over de mogelijkheden van een nieuw project. De aanvraag voor een financiering wordt beoordeeld door het bestuur van het fonds.’ Donateurs kunnen kiezen voor welk project zij doneren, sommigen doen liever een gift voor projecten voor oncologiepatiënten, anderen geven graag voor een project voor kinderen en weer anderen geven specifiek voor wetenschappelijk onderzoek. Recent is door Stichting DaDa een ‘speelschoen’ gefinancierd die in de Notel Hal van Franciscus Vlietland is geplaatst (zie foto). Vorig jaar is de speelhoek in de Centrale Hal van Franciscus Gasthuis vernieuwd. Stralend vertelt Marijke wat zij het leukste vindt aan haar werk: ‘Ik doe dit werk nu vier jaar, daardoor heb ik veel projecten van begin tot eind meegemaakt. Wanneer een project is gerealiseerd, zorg ik dat er een feestelijke opening of ingebruikname plaatsvindt. Afhankelijk van de grootte van het project, kan het zelfs zo zijn dat bij de opening een burgemeester aanwezig is. Mijn collega zorgt voor publiciteit. Uiteindelijk proberen we daarmee mensen te motiveren om donateur te worden. Zo kunnen we met elkaar nog meer mooie dingen realiseren voor patiënten en hun bezoek!’ n 30

Wilt u ook Vriend worden van ons ziekenhuis? Kijk voor meer informatie op www.franciscus.nl/vrienden


Mooi verhaal

Melissa van Tusschenbroek is urotherapeut in ons ziekenhuis. Zij helpt kinderen van zes tot zeventien jaar met blaasproblemen. Bij jongere kinderen richt zij zich tot advies aan de ouders. Ook zoekt zij uit of er sprake is van een medische oorzaak of verkeerd plasgedrag. Melissa vertelt: ‘Plasproblemen zijn in de meeste gevallen niet medisch van aard. Vaak houden kinderen hun plas te lang op of hebben geen goede toilethouding. Dat kan een natte broek opleveren en vervolgens vervelende situaties voor het kind, bijvoorbeeld erge schaamte of gepest worden door andere kinderen. Mijn taak is om de situatie te analyseren, de kinderen te trainen, maar ook om ouders te leren om een goed drink- en plasregime in te voeren. De belangrijkste regel is: “Een glas is een plas”. Ouders probeer ik vaak duidelijk te maken dat het probleem niet de natte broek of het natte bed is, maar dat dit in kleine dingen zit. Denk aan onregelmatig drinken of juist drinken voor het slapen gaan. Het bijhouden van “plasdagboek” of een vochtlijst geeft vaak inzicht in het probleem. De kinderen stimuleer ik tijdens de training door vergelijkingen te maken tussen het plassen en hun hobby. Bijvoorbeeld: “Cristiano Ronaldo moet ook trainen om zijn doelen te bereiken, dit ga jij nu ook doen voor het plassen”. Ook geef ik inzicht in de frequentie van het probleem, zodat de kinderen weten dat zij zeker niet de enige zijn. Mijn werk, en ook vaak de oplossing voor plasproblemen, is sturing bieden en zelfbesef creëren. Ik maak elke week nieuwe dingen mee. Zo was er laatst een jongen van 7 jaar die tijdens een plasklas een jongen van 13 jaar advies gaf over hoe hij zijn oefeningen niet meer kon vergeten en zo het beste “droog” kon worden. En dat is nog maar één van de mooie ervaringen die ik meemaak tijdens mijn werk.’ n

3133


Podotherapie, fysiotherapie, shockwavetherapie, voetzorg bij diabetes en sportblessures

vural.nl 30

| 010 - 273 11 73

Voor voetzorg in: Schiedam | Rotterdam | Pernis | Hellevoetsluis | Rockanje | Oostvoorne | Vlaardingen


Boekentip

Activiteiten

4 Honderd stukjes van mij

4 Geen Daden Maar Woorden Festival

Lucy Dillon

Het culturele Geen Daden Maar Woorden Festival vindt plaats op zaterdag

Gina Bellamy’s leven is een chaos. Daar staat ze dan,

14 oktober 2017 en is een ontdekkingstocht langs literatuur, muziek en

na haar scheiding, in een te kleine flat met te veel

spoken word. Jong talent wordt in de schijnwerpers gezet, waaronder

dozen vol spullen uit haar oude leven. Ze staat voor de

Hanna Bervoets, Lucky Fonz III, Marijn Sikken en Murat Isik. Het festival

keuze: doormodderen of voor eens en voor altijd

vindt plaats op locaties rondom het sfeervolle Deliplein in de Rotterdamse

uitvinden wie ze écht is. Het is tijd voor drastische

wijk Katendrecht.

maatregelen: al haar bezittingen de deur uit, alleen de honderd meest belangrijke welke honderd dingen? Elke brief, elk souvenir, elk díng is een herinnering. Gina moet kiezen wat in haar nieuwe leven past

Foto: Marco de Swart

dingen mogen blijven. Maar

Voor meer informatie en kaarten bezoekt u de website www.gdmw.nl.

en wat ze los wil laten, want alleen dan ontstaat ruimte voor nieuwe mogelijkheden...

Sudoku 9 2

9

2 3

8

5

7

5

4

1

4

1

2

A

5

B

8

2

3 6

9

7

1 6

2 7

8

9

6

1

In het depot van het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam liggen ruim

8

5

2

1

4

C

3

In de tentoonstelling 1001 Jeneveretiketten - de verbeelding van jenever etiketten ziet u verschillende onderwerpen voorbij komen, zoals

3

vogelsoorten, schepen, historische bekendheden en voertuigen. De

5

8

100.000 jeneveretiketten in de ladekasten verborgen voor het publiek. worden (ongeveer) 1000 etiketten in de schijnwerpers gezet. Op de

6

7

4 1001 Etiketten - de verbeelding van jenever

6

afbeeldingen op de etiketten werden niet zomaar gekozen. Op flessen jenever die bestemd waren voor de Afrikaanse markt prijkten vaak

4

exotische dieren.

9

uit Delfshaven zette

En een distillateur zeevaarder Piet

Mail de cijfers in de vakjes met A, B en C uiterlijk vrijdag

Hein op zijn fles:

1 december 2017 naar communicatie@franciscus.nl.

hij werd geboren

Onder de goede inzendingen verloten wij het boek

in Delfshaven.

‘Honderd stukjes van mij’ van Lucy Dillon.

Elk etiket was dus de verbeelding

U kunt ook een kaartje sturen naar:

van de jenever

Franciscus Vlietland

in de fles. De

t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie

tentoonstelling

Postbus 215 - 3100 AE Schiedam

is tot medio 2018

Vergeet niet uw contactgegevens en adres te

te bezichtigen.

vermelden!

Voor meer informatie bezoekt u de website www.jenevermuseum.nl. 35


Algemene informatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis

Bezoektijden Vlietland

Franciscus Maassluis

Kleiweg 500

Patiënten kunnen dagelijks bezoek

De Vloot 206

3045 PM Rotterdam

ontvangen van 15.30 tot 19.30 uur.

3144 PK Maassluis

010 - 461 6161

010 - 592 1822

24 uur per dag,

In het weekend en op erkende feestdagen

7 dagen per week bereikbaar

ook van 13.30 tot 14.15 uur.

Bezoektijden Gasthuis

Sommige afdelingen werken

Patiënten kunnen alle dagen bezoek

met afwijkende bezoektijden,

ontvangen van 15.30 tot 16.30 uur en

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

werkdagen 8.00 - 17.00 uur Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Het Oogziekenhuis Interne Geneeskunde/Bloedafname

van 18.30 tot 20.00 uur.

Franciscus Berkel

Schiedamse Vest 180

In het weekend is bezoek ook welkom

Boerhaavestraat 19

3011 BH Rotterdam

van 11.00 tot 12.00 uur.

2652 EP Berkel en Rodenrijs

werkdagen 8.30 - 17.00 uur

Afspraak maken: 010 - 461 7700 Sommige afdelingen werken

werkdagen 8.00 - 16.30 uur Al onze locaties zijn goed bereikbaar

met afwijkende bezoektijden, zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

Franciscus Hoogvliet

met de auto en het openbaar vervoer.

Medisch Centrum Stelle

Franciscus Vlietland

Stelle 8

Kijk op www.franciscus.nl voor

Vlietlandplein 2

3191 KE Hoogvliet

de ligging van de locaties en de

3118 JH Schiedam

werkdagen 8.00 - 17.00 uur

manier waarop u er komt.

010 - 893 9393 24 uur per dag,

Afspraak maken: 010 - 893 0000

7 dagen per week bereikbaar

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

4 Zorgkaart Nederland

Volg ons op: 4 www.franciscus.nl

/franciscuszorg @franciscuszorg

Geef uw mening over /company/franciscus

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Via www.franciscus.nl

of over uw arts via www.zorgkaartnederland.nl

4 Mis niets van het ziekenhuis! Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Franciscus Gasthuis & Vlietland? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.franciscus.nl. Deze verschijnt zes keer per jaar.

4 Klacht, compliment of suggestie? Wij leren van uw klachten, complimenten en suggesties. U kunt deze doorgeven aan de cliëntvertrouwenspersonen. U bereikt hen via de algemene telefoonnummers van Franciscus Gasthuis & Vlietland en via www.franciscus.nl. Als u in het ziekenhuis bent, dan vindt u hen via het Patiënten Service Bureau. 36Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist. Sluit aan bij onze nieuwe zorggeneratie. Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 5 locaties, 4.200 medewerkers en 300 specialisten. Wij bieden top zorg dicht bij huis aan 400.000 inwoners in de Regio Rotterdam-Rijnmond. Dit wordt bevestigd door onze topklinische status (STZ). Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een uitstekende uitgangspositie: stevig verankerd in de samenleving, een compleet aanbod van medische specialismen, kwaliteit hoog in het vaandel en gemotiveerde, betrokken collega’s om mee samen te werken. www.werkenbijfranciscus.nl

facebook.com/werkenbijfranciscus

twitter.com/franciscuswerkt

linkedin.com/company/franciscus

instagram.com/werkenbijfranciscus