Page 1

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14


O

ok dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

In vergelijking met de gegevens van 2013, merken we een stagnatie in de uitgaven in verband met de werkloosheid. In 2014 zoals in 2013 vertegenwoordigden ze 3,38% van het BBP.

Het eerste gedeelte bestaat uit de voorstelling van de statistische gegevens ESSOBS van BelgiĂŤ voor het jaar 2014.

Voor de uitgaven in verband met ouderdom, merken we een lichte stijging van 9,65% van het BBP in 2013 tot 9,75% van het BBP in 2014. Dit bevestigt de vergrijzing van onze bevolking.

In het algemeen, blijven de uitgaven voor sociale bescherming tussen 2013 en 2014 stabiel, uitgedrukt in percentage van het BBP: 30,23% van het BBP in 2013 en 30,26% van het BBP in 2014.

4

Het tweede gedeelte geeft de vergelijking van de gegevens 2013 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze gegevens waren bij de


opmaak van deze brochure de recentste die door Eurostat waren gepubliceerd. Enkele gegevens met betrekking tot een aantal landen zijn nog voorlopig; andere zijn nog slechts ramingen. Deze brochure wil vooral een beknopte bron van cijfers over de sociale bescherming voor alle doelgroepen zijn. De FOD Sociale Zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan zijn internationale rapporteringsverplichtingen. Wij wensen u alvast veel leesplezier.

VOORWOORD Tom Auwers, Directeur-generaal, DG Beleidsondersteuning en -coรถrdinatie, FOD Sociale Zekerheid

5


Voorwoord

4

Inhoudsopgave

6

Europees perspectief 1. Socialebeschermingsgegevens van BelgiĂŤ voor 2O14 A) Inkomsten voor sociale bescherming B) Uitgaven voor sociale bescherming C) Sociale prestaties per risico D) Types sociale prestaties 2. Vergelijking met de andere EU-lidstaten A) De inkomsten voor sociale bescherming in de Europese Unie B) De uitgaven voor sociale bescherming in de Europese Unie C) De sociale prestaties per risico in de Europese Unie

INHOUD

8 8 8 1O 11 13 15 15 18 2O

Afkortingen

24

Lijst van de tabellen

25

Lijst van de figuren

25

Bibliografie

25


ESSOBS

Europees perspectief 1. Socialebeschermingsgegevens van BelgiĂŤ voor 2014 In 2014 bedroeg het Belgisch bruto binnenlands product (bbp) 400.805 miljoen euro. Voor het jaar 2014 werden bepaalde gegevens ons niet aangeleverd. Wij hebben geen raming gemaakt.

A) Inkomsten voor sociale bescherming Tabel 1: Bedragen van de Belgische inkomsten voor sociale bescherming in 2014 In miljoen euro

In % van het bbp

In % van het TIS1

Bijdragen werkgevers

48.849,48

12,19

39,71

Bijdragen beschermde personen

23.936,86

5,97

19,46

Overheidsbijdragen

47.450,07

11,84

38,57

Andere inkomsten

2.781,30

0,69

2,26

Totale inkomsten

123.017,71

30,69

100,00

Bron: FOD Sociale Zekerheid

8

1 TSI: Totaal van de sociale inkomsten


ESSOBS

Figuur 1: Verdeling van de sociale inkomsten in 2014 (in miljoen euro) 2.781,30

47.450,07

48.849,48

Bijdragen werkgevers Bijdragen beschermde personen Overheidsbijdragen Andere inkomsten

23.936,86

Bron: FOD Sociale Zekerheid

In 2014 vertegenwoordigden de bijdragen van de werkgevers met 39,71% het belangrijkste deel van de inkomsten voor sociale bescherming. De overheidsbijdragen en de bijdragen van de beschermde personen vertegenwoordigden respectievelijk 38,57% en 19,46% van de inkomsten voor sociale bescherming. De andere inkomsten vertegenwoordigden 2,26%.

9


ESSOBS

B) Uitgaven voor sociale bescherming Tabel 2: sociale uitgaven van BelgiĂŤ in 2014 Sociale prestaties Werkingsuitgaven Andere uitgaven Totale uitgaven

In miljoen euro

In % van het bbp

116.266,21 3.677,98 1.320,03 121.264,22

29,01 0,92 0,33 30,26

In % van het TUS2 95,88 3,03 1,09 100,00

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Deze tabel toont ons dat de sociale prestaties het grootste aandeel vertegenwoordigen in de uitgaven voor sociale bescherming. In 2014 vertegenwoordigden ze 95,88% van de sociale uitgaven. De werkingsuitgaven en andere uitgaven vertegenwoordigden respectievelijk 3,03% en 1,09% van het totaal van de sociale uitgaven. In 2014 besteedde BelgiĂŤ 30,26% van zijn bbp aan de sociale bescherming, wat een lichte verhoging betekent ten aanzien van 2013 (de uitgaven bedroegen toen 30,23% van het bbp).

10

2 TSU: Totaal van de sociale uitgaven


Tabel 3: Bedragen van de sociale prestaties per risico in 2014 Risico's Ziekte Invaliditeit Ouderdom Overleving Gezin Werkloosheid Huisvesting Sociale uitsluiting Totaal

In miljoen euro

In % van het bbp

In % van het TSP3

33.604,61 9.626,73 39.083,40 7.818,87 8.756,20 13.534,47 1.001,28 2.840,65 116.266,21

8,38 2,40 9,75 1,95 2,18 3,38 0,25 0,71 29,01

28,90 8,28 33,62 6,72 7,53 11,64 0,86 2,44 100,00

ESSOBS

C) Sociale prestaties per risico

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Net als eerdere jaren vertegenwoordigden de prestaties inzake ouderdom in 2014 met 33,62% het grootste deel van de uitgaven voor sociale prestaties. Wanneer we de uitgaven voor Ziekte / Geneeskundige verzorging, Invaliditeit en Overleving (die overeenstemmen met onze begrippen ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten.) meetellen, vormen deze 77,52% van het totaal van de sociale prestaties (of 22,48% van het bbp).

3 TSP: Totaal van de sociale prestaties

11


ESSOBS

Figuur 2: Sociale risico’s in percentage van het bbp in 2014 9,75

10,00 9,00 8,00

8,38

7,00 6,00 5,00 4,00

3,38

3,00

2,40

1,95

2,00

2,18

1,00 0,00

0,25 Ziekte

Invaliditeit

Ouderdom

Overleving

Gezin

Werkloosheid Huisvesting

0,71 Sociale uitsluiting

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Figuur 2 geeft de acht sociale risico’s (functies) volgens de methodologie van ESSOBS weer in percentages van het bbp. De functies Huisvesting en Sociale Uitsluiting komen met respectievelijk 0,25% en 0,71% van het bbp op de laatste en voorlaatste plaats. De functies Ouderdom en Ziekte / Geneeskundige verzorging komen op de eerste en de tweede plaats, met respectievelijk 9,75% en 8,38%. De functie werkloosheid komt op de derde plaats met 3,38%.

12


Ter herinnering: de ESSOBS-methodologie maakt een onderscheid tussen twee types sociale prestaties: prestaties in geld en prestaties in natura. •  Een prestatie in geld is een prestatie die wordt uitbetaald in geld en waarvoor geen bewijs van de daadwerkelijke uitgaven van de gerechtigde wordt vereist. Het gaat bv. om ziekteuitkeringen, uitbetaling van ouderdomspensioenen, … •  Prestaties in natura zijn prestaties die worden toegekend in de vorm van goederen of diensten. De terugbetalingen van onze verzekering voor geneeskundige verzorging worden dus beschouwd als prestaties in natura. Prestaties in natura zijn bv. hulp bij de dagelijkse levensverrichtingen van ouderen, huisvestingshulp, enz.

ESSOBS

D) Types sociale prestaties

Tabel 4: Prestaties in geld en in natura in 2014 Risico's

Prestaties in geld (in miljoen euro)

Prestaties in geld (in % van het TSP)

Prestaties in natura (in miljoen euro)

Prestaties in natura (in % van het TSP)

Ziekte

3.532,32

3,04

30.072,29

25,87

Invaliditeit

7.558,83

6,50

2.067,89

1,78

Ouderdom

37.787,28

32,50

1.296,11

1,11

Overleving

7.799,63

6,71

19,24

0,02

Gezin

7.352,02

6,32

1.404,19

1,21

13.315,67

11,45

218,79

0,19

0,00

0,00

1.001,28

0,86

1.936,40

1,67

904,25

0,78

79.282,15

68,19

36.984,04

31,81

Werkloosheid Huisvesting Sociale uitsluiting Totaal Bron: FOD Sociale Zekerheid

In België worden de meeste sociale prestaties uitbetaald in geld. In 2014 vertegenwoordigden de prestaties in geld 68,19% van alle prestaties inzake sociale bescherming (32,50% voor de ouderdomspensioenen, 11,45% voor werkloosheid en 24,24% voor de andere prestaties in geld). De prestaties in natura vertegenwoordigden 31,81% van het totaal van de sociale prestaties (25,87% voor de functie Ziekte / Geneeskundige verzorging en 5,95% voor de andere prestaties in natura).

13


ESSOBS

Figuur 3: aandeel van de prestaties in geld en in natura (in % van het totaal van de prestaties) in 2014 35,00% 30,00%

1,11% 32,50% 25,87%

25,00% 20,00% 15,00%

Prestaties in natura (in % van het TSP) Prestaties in geld (in % van het TSP) 0,19% 11,45%

10,00% 0,02% 6,71%

1,78% 6,50%

5,00%

1,21% 6,32%

3,04% 0,00%

Ziekte

Bron: FOD Sociale Zekerheid

14

0,86% Invaliditeit

Oudernom

Overleving

Gezin

Werkloosheid Huisvesting

0,78% 1,67% Sociale uitsluiting


In dit hoofdstuk stellen we de cijfers voor die door de lidstaten aan Eurostat zijn bezorgd. Voor België hebben we de meest recente beschikbare cijfers gebruikt. Het gaat om bruto cijfers, wat betekent dat ze geen rekening houden met enige aftrek van belastingen of andere verplichte inhoudingen die door de rechthebbenden zijn verschuldigd. De gebruikers van de gegevens dienen er dan ook voor gewaarschuwd te worden dat het gebruik van bruto gegevens kan leiden tot verschillende interpretaties van analyseresultaten.

ESSOBS

2. Vergelijking met de andere EU-lidstaten

Socialebeschermingsprestaties kunnen in talrijke vormen aan de gerechtigden worden aangeboden. In het kader van ESSOBS worden enkel de volgende categorieën van prestaties in aanmerking genomen: •  Contante betalingen aan beschermde personen; •  Terugbetalingen van de door de beschermde personen gemaakte uitgaven; •  Rechtstreeks aan de beschermde personen geleverde goederen en diensten. Het gaat dus om rechtstreekse voordelen, in die zin dat ze een rechtstreekse verhoging van het beschikbare inkomen van de gerechtigden tot gevolg hebben.

A) De inkomsten voor sociale bescherming in de Europese Unie Met het oog op de leesbaarheid vermelden we niet de gegevens van alle landen waarvoor de socialebeschermingsstatistieken beschikbaar zijn, maar beperken we ons tot een selectie uit deze landen. De volledige gegevens kunnen worden geraadpleegd op de website van Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database)

15


ESSOBS

Tabel 5: Inkomsten voor sociale bescherming per type in % van het bbp en in % van het totaal van de sociale inkomsten (TSI) in 2013 Bijdragen werkgevers

Bijdragen beschermde personen In % van In % van het BBP het TSI

In % van het BBP

In % van het TSI

EU28 EU15

10,37 10,60

35,14 34,84

6,01 6,18

BE

12,36

40,17

DK

4,19

DE

Overheidsbijdragen

Andere inkomsten

Totaal

In % van het BBP

In % van het TSI

In % van het BBP

In % van het TSI

In % van het BBP

20,36 20,31

11,91 12,43

40,36 40,86

1,22 1,21

4,14 3,99

29,51 30,42

4.000.677,77 3.789.940,84

6,10

19,82

11,74

37,79

0,68

2,21

30,88

120.949,31

11,41

2,95

8,04

27,79

75,60

1,82

4,96

36,76

95.112,87

10,60

34,50

9,33

30,38

10,26

33,39

0,53

1,73

30,71

868.036,45

ES

10,54

40,46

3,08

12,14

10,88

44,74

0,58

2,66

25,08

257.223,67

FR

13,95

42,58

6,85

19,04

11,67

35,06

1,14

3,31

33,62

711.056,53

IT

10,77

35,39

4,52

14,84

14,54

47,76

0,61

2,00

30,44

488.423,00

LU

6,51

25,66

5,88

23,18

11,37

44,79

1,62

6,37

25,38

11.765,54

NL

10,51

30,88

12,40

36,41

6,52

19,14

4,62

13,57

34,04

222.219,00

FI

11,31

34,53

4,09

12,49

15,54

47,45

1,81

5,53

32,75

66.589,78

SE UK

11,37 8,19

36,46 28,89

2,97 3,61

9,51 12,75

16,20 14,49

51,97 51,13

0,64 2,05

2,06 7,23

31,17 28,34

135.840,95 580.423,07

In miljoen euro

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

In 2013 waren de sociale bijdragen de belangrijkste financieringsbron voor de sociale bescherming in de EU (55,50% van de totale inkomsten voor de EU28). In België moeten de werkgevers meer sociale bijdragen betalen dan gemiddeld in Europa. Ons land staat op dat vlak op de derde plaats na Frankrijk en Spanje. Wat de bijdragen van de beschermde personen betreft, lagen de cijfers van België zeer dicht bij het Europese gemiddelde. De Belgische overheidsbijdragen waren echter lager dan gemiddeld in de EU. Wat de andere landen betreft die niet in de tabel zijn opgenomen: de nieuwe lidstaten (Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije) hebben ook hoge werkgeversbijdragen (>40% van het totaal van de sociale inkomsten).

16


Andere inkomsten Overheidsbijdragen Bijdragen beschermde personen Bijdragen werkgevers

40,00 1,82 27,79

35,00 30,00

1,22 11,91

0,53 10,26

0,68 11,74

1,09 12,43

0,61 14,54

6,52

0,58 10,88

25,00 20,00 15,00

6,01

10,00

10,37

6,18

10,60

4,52

13,95

5,88

10,77

10,54

2,95

1,81 15,54

0,64 16,20

4,09

2,97

11,31

11,37

2,05 14,49

12,40

6,85

3,08

12,36

10,60

1,62 11,37

9,33

6,10

5,00 0,00

4,62

1,14 11,67

ESSOBS

Figuur 4: Verdeling van de inkomsten voor sociale bescherming in % van het bbp in 2013 in EU

10,51

3,61 8,19

6,51

4,19 EU28

EU15

BE

DK

DE

ES

FR

IT

LU

NL

FI

SE

UK

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

Figuur 4 toont ons dat de overheidsbijdragen en de bijdragen van de werkgevers de hoofdmoot van de inkomsten voor sociale bescherming vertegenwoordigen. Deze figuur laat ons ook zien dat er twee types van financieringssystemen zijn (systemen gebaseerd op het model van Bismarck en systemen gebaseerd op het model van Lord Beveridge). De noordelijke landen Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk volgen het universele model (systeem waarin de overheidsbijdragen het belangrijkst zijn) en de andere landen volgen het verzekeringsmodel (systeem waarin de sociale bijdragen het belangrijkst zijn). Thans heeft geen enkel systeem echter nog de ‘zuivere’ kenmerken en groeien de twee systemen naar elkaar toe.

17


ESSOBS

B) De uitgaven voor sociale bescherming in de Europese Unie De tabel 6 geeft de verdeling weer van de uitgaven voor sociale bescherming in miljoen euro en in percentage van het BBP. Daardoor kunnen we zien welk deel van de nationale rijkdom is herverdeeld via de sociale bescherming. In de meeste landen van de EU vertegenwoordigen de sociale prestaties 95% of meer van het totaal van de sociale uitgaven.

Tabel 6: Structuur van de uitgaven voor sociale bescherming in 2013 Sociale prestaties

Andere kosten

Sociale uitgaven

In miljoen euro

In % van het BBP

In miljoen euro

In % van het BBP

In miljoen euro

In % van het BBP

In miljoen euro

In % van het BBP

3.752.960,40 3.550.663,63

27,69 28,50

115.382,65 111.018,56

0,85 0,89

32.080,46 31.374,87

0,24 0,25

3.900.423,50 3.693.057,06

28,77 29,64

BE

113.556,02

28,99

3.595,46

0,92

1.271,23

0,32

118.422,71

30,23

DK

81.000,98

31,31

3.181,77

1,23

0,00

0,00

84.182,75

32,54

DE

783.515,26

27,72

32.025,14

1,13

4.205,53

0,15

819.745,93

29,00

ES

259.529,27

25,30

5.028,35

0,49

20,26

0,00

264.577,88

25,80

FR

672.040,15

31,77

28.907,24

1,37

12.404,46

0,59

713.351,85

33,72

IT

459.779,00

28,65

10.704,00

0,67

8.236,00

0,51

478.719,00

29,83

LU

10.564,39

22,79

156,20

0,34

18,62

0,04

10.739,21

23,17

NL

190.453,00

29,18

10.853,00

1,66

2.287,00

0,35

203.593,00

31,19

FI

61.671,83

30,33

1.645,26

0,81

0,00

0,00

63.317,09

31,14

SE UK

128.420,97 568.158,21

29,47 27,74

2.452,18 6.555,80

0,56 0,32

0,00 0,00

0,00 0,00

130.873,14 574.714,01

30,03 28,06

EU28 EU15

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

18

Werkingskosten


ESSOBS

Figuur 5: Sociale uitgaven in % van het BBP in 2013 35,0 33,72 30,0

32,54

30,23

29,64

28,77

31,19

29,83

29,00

25,0

31,14

30,03 28,06

25,80 23,17

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

EU 28

EU 15

BE

DK

DE

ES

FR

IT

LU

NL

FI

SE

UK

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

19


ESSOBS

C) De sociale prestaties per risico in de Europese Unie Om de gegevens van de verschillende landen beter te kunnen vergelijken, maken we gebruik van de bedragen uitgedrukt in percentage van het bbp. Dat laat toe om de sociale uitgaven proportioneel te vergelijken op basis van de nationale rijkdom.

Tabel 7: Sociale prestaties in percentage van het bbp in 2013 Ziekte/ Geneeskundige verzorging

Invaliditeit

Ouderdom

Overleving

Gezin/ Kinderen

EU28 EU15 BE

8,01 8,29 8,31

2,06 2,11 2,37

11,11 11,34 9,65

1,59 1,62 2,04

2,33 2,40 2,16

1,52 1,62 3,38

0,56 0,60 0,24

0,51 0,53 0,83

DK

6,36

4,12

11,52

1,82

3,64

1,84

0,69

1,31

DE

9,54

2,23

9,02

1,91

3,13

1,14

0,59

0,17

ES

6,44

1,86

9,59

2,45

1,34

3,29

0,10

0,23

FR

9,11

2,08

12,76

1,78

2,47

1,93

0,83

0,80

IT

6,77

1,68

14,37

2,68

1,21

1,72

0,03

0,19

LU

5,84

2,46

6,69

1,87

3,63

1,51

0,31

0,49

NL

10,18

2,29

10,98

1,22

0,95

1,64

0,38

1,53

FI

7,45

3,41

11,62

0,89

3,25

2,26

0,56

0,89

SE

7,48

3,59

12,48

0,41

3,09

1,25

0,46

0,71

UK

8,45

1,74

11,74

0,10

2,96

0,57

1,45

0,74

Werkloosheid Huisvesting

Sociale uitsluiting

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

Tabel 7 toont ons het belang van iedere functie, uitgedrukt in termen van nationale welvaart in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. In 2013 zat ons land voor alle functies onder de Europese gemiddelden EU15, behalve voor de functies ziekte/geneeskundige verzorging, invaliditeit, overleving, werkloosheid en sociale uitsluiting. Vergelijken we dit met het gemiddelde EU28, dan bevinden we ons rond het gemiddelde (soms een beetje erboven, soms een beetje eronder). De uitgaven voor de functie ouderdom waren bijzonder hoog in Italië, in Frankrijk en in Zweden. In België lagen deze uitgaven (9,65% van het bbp) duidelijk onder het Europese gemiddelde, dat in 2013 11,11% van het bbp bedroeg. Voor de functie werkloosheid zitten België en Spanje ver boven het Europese gemiddelde. De oorzaken zijn echter verschillend: in België houden de hoge uitgaven verband met de duur van de werkloosheidsuitkeringen, terwijl Spanje met bijzonder hoge werkloosheidscijfers te kampen heeft als gevolg van de laatste economische crisis.

20


16,00 14,37

14,00 12,76 12,00

9,65 8,29

8,00 8,01

9,59

9,54 9,02

4,00

10,18 9,11

8,45

6,44

6,69 5,84

3,29 1,84

1,62

EU 15

1,93

DK

DE

ES

FR

2,26

1,72

1,14 BE

7,48

7,45

6,77

3,38

EU 28

11,74

11,62

8,31

6,00

0,00

10,98

6,36

1,52

12,48

11,52

11,34

11,11

10,00

2,00

ESSOBS

Figuur 6: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging, ouderdom en werkloosheid in percentage van het bbp in 2013

IT

1,64

1,51

LU

NL

1,25 FI

SE

0,57

Ziekte/Geneeskundige verzorging Ouderdom Werkloosheid

UK

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

21


ESSOBS

Tabel 8: Sociale prestaties in percentage van het totaal van de sociale prestaties in 2013 Ziekte/ Geneeskundige verzorging

Invaliditeit

Ouderdom

Overleving

Gezin/ Kinderen

EU28 EU15 BE

28,92 29,09 28,79

7,43 7,39 8,20

40,12 39,78 33,41

5,75 5,67 7,08

8,41 8,41 7,47

5,50 5,68 11,70

2,03 2,11 0,84

1,84 1,87 2,50

DK

20,33

13,17

36,80

5,80

11,63

5,88

2,20

4,19

DE

34,40

8,04

32,52

6,91

11,28

4,12

2,12

0,62

ES

25,51

7,34

37,79

9,68

5,37

12,97

0,40

0,94

FR

28,34

6,55

39,95

5,56

7,89

6,25

2,62

2,84

IT

23,61

5,88

50,15

9,35

4,22

6,02

0,10

0,67

LU

25,63

10,81

29,35

8,18

15,91

6,61

1,35

2,15

NL

34,90

7,85

37,64

4,18

3,27

5,62

1,29

5,24

FI

24,57

11,23

38,31

2,92

10,72

7,46

1,84

2,94

SE

25,38

12,17

42,34

1,41

10,50

4,25

1,56

2,39

UK

30,46

6,27

42,31

0,34

10,67

2,05

5,22

2,67

Werkloosheid Huisvesting

Sociale uitsluiting

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

De tabel 8 geeft het aandeel weer dat elke functie vertegenwoordigt in het totaal van de prestaties. De prestaties in verband met ouderdom maken het grootste deel uit van de sociale prestaties Daarna volgen de prestaties i.v.m. ziekte en geneeskundige verzorging.

22


ESSOBS

Figuur 7: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging en ouderdom in percentage van het totaal van de prestaties in 2013 80,00

50,15

70,00

40,12

39,78

39,95

32,52

33,41

60,00

42,31

37,64 42,34

38,31

37,79

36,80

29,35

50,00 40,00

34,90

34,40

30,00

29,62

29,09

28,79

28,34

25,51

20,00

25,63

23,61

20,33

30,46 25,38

24,57

10,00 0,00

Ziekte/Geneeskundige verzorging Ouderdom EU28

EU15

BE

DK

DE

ES

FR

IT

LU

NL

FI

SE

UK

Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid

Figuur 7 toont ons dat de prestaties voor Ouderdom en Ziekte / Geneeskundige verzorging meer dan de helft van het totaal van de prestaties vertegenwoordigen. Het Europese gemiddelde (zowel voor de EU15 als de EU28) ligt op een beetje minder dan 70% van het totaal van de prestaties. In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, ItaliĂŤ en Nederland, vertegenwoordigen deze prestaties meer dan 70% van het totaal van de prestaties. BelgiĂŤ zit onder het Europese gemiddelde met 62,20%.

23


ESSOBS

Afkortingen BBP: Bruto binnenlands product ESSOBS: Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming EUROSTAT: Statistisch bureau van de Europese Unie FOD: Federale Overheidsdienst TSI: Totaal van de sociale inkomsten TSP: Totaal van de sociale prestaties TSU: Totaal van de sociale uitgaven UE: Europese Unie EU15: De 15 landen van de Europese Unie vóór 1/5/2004 (België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). EU28: De 28 landen van de Europese Unie (EU15 + Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slovakije, Bulgarije, Roemenië et Kroatië). AT: Oostenrijk BE: België BG: Bulgarije CY: Cyprus CZ: Tsjechische Republiek HR: Kroatië DE: Duitsland DK: Denemarken EL: Griekenland ES: Spanje EE: Estland FI: Finland FR: Frankrijk HU: Hongarije

24

IE: Ierland IT: Italië LV: Letland LT: Litouwen LU: Luxemburg MT: Malta PL: Polen PT: Portugal NL: Nederland RO: Roemenië SE: Zweden SK: Slovakije SI: Slovenië UK: Verenigd Koninkrijk


Tabel 1: Bedragen van de Belgische inkomsten voor sociale bescherming in 2014 08 Tabel 2: Sociale uitgaven van BelgiĂŤ in 2014 10 Tabel 3: Bedragen van de sociale prestaties per risico in 2014 11 Tabel 4: Prestaties in geld en in natura in 2014 13 Tabel 5: Inkomsten voor sociale bescherming per type in % van het bbp en in % van het totaal van de sociale inkomsten (TSI) in 2013 16 Tabel 6: Structuur van de uitgaven voor sociale bescherming en 2013 18 Tabel 7: Sociale prestaties in percentage van het BBP in 2013 20 Tabel 8: Sociale prestaties in percentage van het totaal van de sociale prestaties in 2013 22

ESSOBS

Lijst van de tabellen

Lijst van de figuren Figuur 1: Verdeling van de sociale inkomsten in 2014 (in miljoen euro) 09 Figuur 2: Sociale risico’s in percentage van het BBP in 2014 12 Figuur 3: Aandeel van de prestaties in geld en in natura (in % van het totaal van de prestaties) in 2014 14 Figuur 4: Verdeling inkomsten voor sociale bescherming in % van het BBP in 2013 in EU 17 Figuur 5: Sociale uitgaven in % van het BBP in 2013 19 Figuur 6: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging, ouderdom en werkloosheid in percentage van het BBP in 2013 21 Figuur 7: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging en ouderdom in percentage van het totaal van de prestaties in 2013 23

Bibliografie - Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in BelgiĂŤ, FOD Sociale Zekerheid, 2012. - ESSOBS-handleiding, Eurostat, 2008.

Websites http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database

25


Š 2016 FOD Sociale Zekerheid Adminitratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 135 1000 Brussel www.socialsecurity.fgov.be dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be Wettelijk depot electronische versie D/2017/10.770/2

Verantwoordelijke uitgever Tom Auwers Redactie Christel Nuyens, Dirk Moens & Michel Mingiedi Eindredactie DG Beleidsondersteuning en coĂśrdinatie Vertaling Vertaaldienst Opmaak Dienst Communicatie

Sociale Bescherming in België: ESSOBS data voor België 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you