Page 1

ANNE LAGERQVIST

H

A

CHRISTINE RIBBING

N

R Ä T T

E N

K ARIN WALLIS

D

L

A

F Ö R

G I F T F R I

B A R N D O M


LUX IX HANDL A R ÄT T FÖR EN GIF TFR I BAR NDOM

©

2012 L AGERQVIST, R IBBING, WALLIS & LUX FÖR L AG LUND


H A N D L A ANNE LAGERQVIST

R ÄT T F ÖR CHRISTINE RIBBING

EN GIFTFRI K AR IN WALLIS

BARNDOM ILLUSTR ATION AV CHRISTOFFER PET TERSSON


I N N E H Å L L

FÖRORD

I N G E N VA N L I G LAR MBOK 15

K APITEL I

VI H JÄLPER DIG AT T H A N D L A R ÄT T 18 K E M I K A L I E R N A I D I T T B A R N S VA R DAG H O R M O N S T Ö R A R N A — D E T N YA H O T E T M E N , FA R L I GA P R O D U K T E R Ä R VÄ L M Ä R K TA? CO CK TA I LEFFEK T EN FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN M OT EN R ENAR E FR A MTID R Å D U N D E R G R AV I D I T E T O C H A M N I N G HUR DU UNDVIKER KEMIK ALIER I DIT T HEM K ÄNN IGEN MIL JÖM ÄRKNINGARNA D I N A R ÄT T I G H E T ER S O M KO N SU M EN T

4

2 0 2 3 2 6 2 8 2 8 3 0 3 2 3 6 3 9 4 6


I N N E H Å L L

K APITEL II

SHOPPINGGUIDEN 48 S Å H A R V I S A M M A N S TÄ L LT G U I D EN

5 0

KL ÄDER

5 2 5 4 5 6 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5

K L Ä D E R U N D E R G R AV I D I T E T & A M N I N G BARNKLÄDER YT TERKLÄDER REGNKLÄDER SKO R M Ö S S O R , VA N TA R & S O L H AT TA R U N D ER K L Ä D ER & U N D ER S TÄ LL K L ÄDER TILL FÖR TIDIGT FÖDDA

ÄTA H A K L A P PA R TA LLR I K A R & B ES T I CK N A PPFL A SKO R & M UG GA R I G L A S N A PPFL A S KO R & M U G GA R I RO S T FR I T T S TÅ L F Ö RVA R I N G AV M AT VAT T E N KO K A R E

5

6 6 6 8 6 8 6 9 6 9 7 0 7 1


I N N E H Å L L

S KÖTA BADBAL JA H A L K M AT TA B A D R U M S PA L L P OT TA B LÖJ O R VÅT S E R V E T T E R & T VÄT T L A P PA R SKÖT BO R D S KÖT VÄ S K A HÅRBORSTE T VÅ L & H YG I E N P R O D U K T E R SOLSKYDD TA N D B O R S T E & TA N D K R Ä M HANDDUK AR

S O VA

72 74 74 7 5 7 5 76 7 7 7 8 7 8 7 9 7 9 8 3 8 4 8 5

8 6 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 0 9 0 9 0 9 1 9 1 9 1

SÄNG M ADR ASS M ADR ASSKYDD S PJ Ä L S K Y D D TÄCK E F I LT KUDDE SÄNGKLÄDER FÅ R S K I N N NAPP S N U T T EF I LT

LEK A

9 2 9 4 9 5

PLASTLEKSAKER TR ÄLEKSAKER

6


I N N E H Å L L

LEK MÖBLER & SK RINDA

S O LCEL L S D R I V N A L EK S A K ER

9 5 9 6 9 7 9 7 9 7 9 8 9 8 9 8 9 9

BÄR A & ÅK A

100

B ILBAR NSTOL

1 02

B A R N VAG N

1 02

Å K PÅ S E

1 03

BÄRSELE

1 03

BÄRSJAL

1 04

CYKELSITS & HJÄL M

1 04

C Y K E LVA G N

1 05

T YG L EK S A K ER & G O S EDJ U R K R I TO R , T U S CH PEN N O R & FÄ RG ER PUSSEL & SPEL FOTBOLL FÖR SANDL ÅDAN TILL BARNK ALASET PULKO R

MÅLA OM

1 06

L I N O L J E FÄ R G & VA X

1 08

LER FÄ RG

1 08

S I LI K AT FÄ RG

1 09

ÄGGOL JETEM PER A

1 09

7


I N N E H Å L L

K APITEL III

FA K T A O M KEMIK ALIERNA D U V I LL U N DV I K A 1 10 DDT

1 13

PCB & DIOXINER

1 13

BISFENOLER

1 14

F TA L AT ER

1 15

FLA MSKYDDSMEDEL

1 16

PERFLUORER ADE Ä M NEN

1 18

NONYLFENOL

1 19

FÄ RGÄ M N EN & PI G M EN T

1 20

P O LY C Y K L I S K A A R O M A T I S K A K O LVÄ T E N

121

O RGA N I S K A LÖ S N I N G S M ED EL

121

FOR M ALDEHYD

1 22

BEK Ä MPNINGSMEDEL

1 22

PA R F Y M E R

1 23

N A N O PA R T I K L A R

1 25

ANTIMIKROBIELL A MEDEL

1 27

T R I CLO S A N

1 27

D I M E T YLFU M A R AT

128

S I LV E R

128

KO NSERVER INGS M ED EL

128

8


I N N E H Å L L

PA R A B E N E R

129

T U N G M E TA LLER

130

B L Y

130

K ADMIUM

131

KROM

1 32

K V I C K S I LV E R

1 32

NICKEL

1 33

K APITEL IV

HUR DU SK A TÄ N K A N Ä R D U VÄ L J E R M AT E R I A L 1 34 V I H J Ä L P E R D I G AT T VÄ L J A M AT E R I A L

1 36

N AT U R M AT ER I A L

1 36

PLAST

1 37

MELA MIN

1 39

MÖBELSKUM

1 39

BIOPLAST

1 40

GUM MI

141

SYNTETISKT GUM MI

141

N AT U RG U M M I ( L AT E X )

141

SILIKO N

1 42

T YG

143

9


I N N E H Å L L

A LT ER N AT I V T I L L B O M U L L

144

TR Ä

145

PA P P E R

145

M E TA L L

146

ÅT ER B RU K

146

K Ä L LO R

148

10


FÖRORD

I N G E N VA N L I G LAR MBOK Det du håller i din hand är ingen vanlig larmbok. Vi kommer visserligen att berätta obehagliga saker för dig om gifterna som finns i alla saker du ger till ditt barn, men vi kommer samtidigt med en lösning i form av konkreta listor på bra och säkra produkter som du kan köpa istället. Vi har granskat allting som ditt barn kommer i kontakt med under sina första år: kläder, filtar, madrasser, kritor, skallror, blöjor, haklappar, pipmuggar, bärsjalar, pottor, barnvagnar, spjälsäng, målarfärg … allt. Vi har bedömt sammanlagt flera hundra tillverkare, återförsäljare och produkter. Våra rekommendationer är baserade på den kunskap vi har idag. Vi har gjort praktiska och ekonomiska överväganden för att anpassa våra tips till barnfamiljens vardag och verklighet. Du kommer därför inte att hitta några recept på hemmagjort schampo eller fingerfärg, men väl de gummistövlar som vi bedömer vara det bästa valet, trots att det är en produkt där det inte finns några riktigt bra alternativ. Men, låt oss ta det från början … Vi som har skrivit den här boken har alla tre forskat inom områden som har gett oss inblickar i samspelet mellan människa och miljö, och hur viktigt det är att särskilt små barns krop15


F Ö R O R D

par får rätt förutsättningar för att de ska utvecklas normalt och förbli friska när de växer upp. Anne Lagerqvist skrev sin doktorsavhandling inom miljötoxikologi och har arbetat mycket med hur olika gifter påverkar våra celler. Anne har bland annat granskat de material som produkterna är tillverkade av samt vilka kemikalier som kan vara tillsatta. Christine Ribbing fokuserade sina doktorsstudier på eksem och jobbar nu som medicinsk handläggare på ett hudvårdsföretag. Hon har ett stort kunnande om lagstiftning och potentiella risker med olika hygienprodukter och kan syna innehållsförteckningar i sömmarna. Karin Wallis doktorerade om hur våra hormoner påverkar hjärnans mognad och har djupgående kunskaper inom fysiologi och fosterutveckling. Idag forskar hon på biologin bakom hur cancer uppstår hos barn. Karin har bland annat skrivit huvuddelen av bokens första kapitel. Förutom att vi är forskare, har vi alla tre gemensamt att vi har småbarn och delar ett intresse för hälsa, miljö och hållbar utveckling. Vi vill klargöra detta från början: vi är inte emot alla kemikalier. Allt som lever är uppbyggt av kemikalier, även vatten, sten och metall är kemiska ämnen. Men vi vet att det finns alltför många produkter på marknaden där de är antingen helt onödiga eller borde ersättas med bättre alternativ. Många av de syntetiska kemikalier som människan har uppfunnit liknar kroppens egna ämnen. Ofta är det meningen och helt i sin ordning, till exempel när man tillverkar läkemedel. Men när vi tre lärde oss att giftiga kemikalier som påverkar våra kroppar även kan hittas i leksaker, nappflaskor och våtservetter som våra barn kommer i kontakt med dagligen, eller till och med stoppar i munnen, blev vi oroliga. Att gå omkring med misstänksamhet och dåligt samvete är stressande och på16


F Ö R O R D

verkar barnen negativt. Vi började därför läsa på. Med välgrundad kunskap är man inte lika orolig utan kan fokusera på relevanta hot och hur man kan åtgärda dem, och bortse från sådant som är myter, osannolika risker och överdrifter. Det har skett stora framsteg när det gäller riskbedömning av produkter för barn och ekologiskt tänkande vid produktion. Tack vare samhällsdebattörer, forskare, journalister, miljöorganisationer, politiker och tjänstemän har både tillverkare och konsumenter blivit mer medvetna, och kemikalielagstiftningen har skärpts. Men för den medvetne konsumenten är det svårt att veta vilka kemikalier som verkligen behövs och gör produkten säkrare och vilka som skulle kunna bytas ut mot bättre alternativ eller helt uteslutas. Förutom produktlistor innehåller därför den här boken också en redogörelse av de mest skadliga kemikalierna, de vanligaste materialen och vad som kan tänkas ingå i produkter tillverkade av dem. Hur noga ska man då vara? Istället för att kasta bort och börja om förordar vi att fasa ut. Behåll det du har hemma, men gör ett bättre val nästa gång. Vi har skrivit Handla rätt – för en giftfri barndom som ett positivt redskap att använda när du köper nya produkter till ditt barn. Vi går igenom riskerna i ett vanligt hem och berättar vad du kan göra för att minska mängden skadliga kemikalier som din familj utsätts för varje dag.

Anne Lagerqvist, Christine Ribbing och Karin Wallis Stockholm, sommaren 2012

17


19


K A P I T E L

I

KEMIK ALIERNA I DIT T BARNS VA R DAG Kemikalieanvändningen har ökat explosionsartat sedan 60talet. Vi producerar idag stora mängder kemikalier och inget tyder på att produktionen kommer att minska. Kemikalier finns överallt runt omkring oss och det är inte bara de som sprids i luft och vatten som tar sig in i våra kroppar. I stort sett allt vi har i våra hem idag innehåller potentiellt skadliga kemikalier. De flesta av oss har nog levt i tron att de stannar där, tryggt inneslutna i produkten vi just har burit hem. Dessvärre läcker kemikalierna från TV-apparater, datorer, möbler, tyger och plaster som pyttesmå partiklar som flyger omkring i luften eller samlas i damm och tas upp när vi andas och när vi äter. Kemikalier från våra kläder skavs av och tas upp genom huden. Tvål, schampo och hudkrämer kan innehålla allergiframkallande ämnen, färgämnen och konserveringsmedel som misstänks vara skadliga. De som inte direkt går in genom huden sköljs av och förorenar våra vatten och riskerar på det sättet att komma tillbaka till oss. I livsmedel finns det även små mängder kemikalier från förpackningarna vi köper dem i. Det enorma antal prylar och kläder vi äger gör exponeringen hög. Eftersom nya produkter vanligen avger mer kemikalier än gamla bidrar 20


K E M I K A L I E R N A

I

D I T T

B A R N S

V A R D A G

också vår moderna vana att ständigt köpa nytt till att vi utsätts för fler giftiga ämnen än tidigare. Att de verkligen finns där i våra kroppar har visats genom att mäta halterna i urin, blod och bröstmjölk. Ja, du läste rätt. Kemikalierna stannar inte hos oss utan förs över till fostret under graviditeten och till bebisen som ammas. Vi lever helt enkelt i en värld där skadliga kemikalier är omöjliga att undvika, till och med för den som inte ens är född. Även om det imorgon skulle lagstiftas om ett allmänt förbud mot de allra värsta gifterna kommer det att ta väldigt lång tid att bli av med dem i miljön och från vårt blod. Problemet har lyckligtvis uppmärksammats av flera aktörer. Vår svenska kemikalieinspektion har på uppdrag av regeringen skrivit en handlingsplan för »en giftfri vardag«. Men åtgärder och regler går långsamt och alla misstänkt skadliga ämnen lär knappast förbjudas direkt. Barn är särskilt utsatta för kemikalier i luft, damm och mat då de både äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. De har också tunnare hud. Att många av kemikalierna från produkter i vårt hem ansamlas i damm på golvet gör de minsta barnen, som kryper och leker där, till direkta måltavlor. Lägg därtill att de utforskar sin omgivning genom att tugga och suga på allt som kommer i deras väg och bilden blir ännu mera obehaglig. En stor del av vår kroppsliga utveckling sker när vi är foster, men till exempel hjärnan, immunförsvaret, njurarna, skelettet och reproduktionssystemet fortsätter att mogna under lång tid. Hjärnan är inte helt färdig förrän i 20-årsåldern. Vår utveckling, från spermie och ägg till vuxen människa styrs i hög grad av olika hormonsystem. Då många kemikalier, så kallade hormonstörare, påverkar just våra hormoner, är barn och ungdomar extra känsliga. Eftersom hormonerna även styr produktionen av ägg och spermier är vår fortplantning också hotad. Att en produkt innehåller kemikalier betyder inte att den 21


K E M I K A L I E R N A

I

D I T T

B A R N S

V A R D A G

är giftig. Läkemedel håller oss friska och gör så att vi lever längre, och konserveringsmedel i mat skyddar oss från infektioner. Kemikalieindustrin har på dessa och många andra sätt bidragit till vår ökade välfärd. Men vi har under alltför många år låtit den vara undermåligt reglerad. Ivern över nya spännande genombrott och lösningar har tagit överhanden och nya kemikalier har kunnat introduceras på marknaden i princip utan någon som helst kunskap om hur de påverkar människan och miljön. När katastrofer har uppdagats har kemikalierna förbjudits i efterhand. Men då har de redan hunnit orsaka stor (ibland global) skada genom att spridas i luft, vatten och mellan organismer. Många kemikalier bryts ned så långsamt att det tar årtionden att bli av med dem. Andra får vi och kommande generationer dras med längre än så. Gamla skräckexempel som DDT och PCB är tack och lov förbjudna idag. Men det finns många andra vars effekter vi ännu inte känner till. Kemikalier med okänd inverkan på vår hälsa är ständigt närvarande i våra hem. Men eftersom de inte är akut giftiga, och de framtida effekterna inte utredda, är de fortfarande tillåtna. Kanske har du hört att vi kommer i puberteten allt tidigare? I Danmark finns det forskare som kopplar detta till kemikalier i duschkrämer och andra hygienprodukter. Danskarna säger också att spermiernas kvalitet och mängd är försämrad hos unga män. Flera studier har visat på hur de hormonstörande ämnena påverkar fortplantning och utveckling hos djur, men alla konsekvenser för människan har inte kunnat fastställas. Något som är säkert är att de hormonstörande ämnena kan vara lömska då de omkullkastar vår tidigare förståelse för i vilka doser kemikalier påverkar oss. Det gamla sättet att resonera kring gränsvärden för när en kemikalie anses farlig fungerar inte för de här ämnena. Det har visat sig att väldigt låga doser i vissa fall kan påverka mer än högre doser! Eksem, allergisk snuva och astma är vanligt bland barn 22


H O R M O N S T Ö R A R N A

idag och har ökat under de senaste decennierna, men man vet inte riktigt varför. Eftersom det har gått så snabbt beror det troligen på en förändring av vår miljö både före och efter födseln. Det finns många olika teorier om vad som förändrats, från till exempel ökad hygien till livsstilsfaktorer som stress. Några forskningsresultat tyder på att exponering för ftalater från mjuk PVC och ämnen från rengöringsmedel och färger kan öka risken för allergi. Barn vars föräldrar är allergiska har större risk för att utveckla allergi när de utsätts för allergiframkallande ämnen. Det är också så att ju mer allergiframkallande ämnen man utsätts för, desto större blir risken att också de med måttliga anlag blir allergiska. H O R M O N S TÖ R A R N A D E T N YA H O T E T

Hormonstörande ämnen påverkar balansen av hormoner i våra kroppar. Eftersom hormonbalansen är väldigt finjusterad av kroppen kan en rad oönskade effekter uppstå om den rubbas. När man pratar om hormoner tänker de flesta främst på könshormonerna och hur de påverkar till exempel menstruation och sexualitet. Men de inverkar faktiskt på i stort sett hela vår kropp, både när vi är vuxna och inte minst när organen mognar under fosterutvecklingen och uppväxten. I teorin skulle alltså ämnen som stör vår hormonbalans kunna göra så att vi kommer i puberteten tidigare, får koncentrationsstörningar och inlärningsproblem, sämre spermieproduktion eller svårt att hålla vikten. Vissa hormonstörande ämnen har dessutom visats vara cancerframkallande. Forskare har sett samband mellan mängden hormonstörande ämnen i vårt blod och användningen av hygienprodukter. Små barn tuggar som bekant på allt. Särskilt mjuk plast är 23


49


S H O P P I N G G U I D E N

S Å H A R V I S A M M A N S TÄ L LT G U I D E N

När vi har gjort våra efterforskningar och rekommendationer har vi fokuserat på att hitta det bästa möjliga, då det inte alltid har funnits en perfekt produkt. Att vaska fram produkterna var tidskrävande och innebar mycket detektivarbete samt upprepade förfrågningar till återförsäljare som i många fall lade upp dimridåer. Intresset för giftfria och ekologiskt framställda produkter har ökat enormt på senare år, men så länge vi konsumenter fortsätter att handla dåliga produkter kommer någon att tillverka och sälja dem. Trots att vi har kunnat sammanställa en till synes lång lista av »rätta val« är det slående hur få produkter och medvetna återförsäljare det faktiskt finns. Det kommer du också att upptäcka när du granskar guiden i detalj. Inom de områden där utvecklingen mot ekologisk och giftfri produktion har kommit längre, som till exempel barnkläder, textiler och hygienartiklar, har vi varit stränga i våra överväganden om vilka produkter som platsar på listan. Det är tydligt hur intresse och efterfrågan från konsumenter kan skynda på utvecklingen: när det gäller barnkläder, och då framför allt bebiskläder, har idag till och med de största kedjorna kläder av ekologiskt odlad bomull. Det här är positivt då konventionellt odlad bomull förbrukar stora mängder skadliga kemikalier. Men det finns idag också företag som har valt att gå längre genom att tillverka kläder där inte bara själva bomullen utan även efterbearbetning, färgning och distribution är gjorda med ekologiskt hållbara metoder. Det är de här kläderna som vi anser vara giftfria och det är dem som vi har rekommenderat. Ett annat område där utvecklingen går snabbt framåt är 50


hygienprodukter. Dessvärre innehåller många av de ekologiska alternativen allergiframkallande ämnen, särskilt i form av parfymer. I våra listor med rekommendationer hittar du bara parfymfria produkter som med dagens kunskap inte anses vara allergiframkallande. Vi har även valt bort produkter som innehåller extrakt från exempelvis blommor och frukter eftersom de kan innehålla allergena ämnen. Om du saknar någon känd tillverkare av ekologiska produkter så kan det hända att de är utelämnade av den anledningen. I de fall där det endast finns ett dåligt och ett halvdåligt val är det naturligtvis alltid bättre att välja det halvdåliga. För en del produkter finns det inte något bra alternativ alls, för andra finns det en bra, men väldigt dyr, produkt. Eftersom det då inte är möjligt för alla föräldrar att köpa den har vi i de här fallen valt att ge ett näst bästa alternativ till ett rimligare pris. Samtliga produkter finns att köpa på nätet och de flesta rekommenderade inköpsställena är därför nätbutiker. Många av märkena finns i butiker ute i landet, men vi har valt att inte rekommendera fysiska butiker eftersom de inte kan nås av alla. I så lång utsträckning som möjligt har vi försökt att hänvisa till tillverkarens webbplats eller webbshop.

51


S H O P P I N G G U I D E N

KL ÄDER Utbudet av ekologiska kläder för barn har ökat kraftigt de senaste åren och även de stora kedjorna har hakat på. Dessvärre är många kläder som marknadsförs som ekologiska endast ekologiska i själva bomullen, medan efterbearbetning, som färgning, är gjord på konventionellt sätt. Att köpa sådana kläder är alltså ingen garanti för att slippa kemikalier, förutom bomullsproducentens bekämpningsmedel. Se också upp för att många märken har hittat på egna symboler där det står till exempel »organic«. De här symbolerna följer ingen standard och betyder därför egentligen ingenting. För att ett plagg ska få märkas med den internationella standarden för ekologisk bomull, GOTS, ska hela tillverkningen inklusive sömnad vara certifierad. Om man köper GOTS-märkt tyg och syr egna kläder så får man inte märka plagget med GOTS. Många återförsäljare slarvar med detta. När vi nedan skriver »ekologisk, helt GOTScertifierad bomull« betyder det att hela produktionskedjan är certifierad, om det istället står »ekologisk och GOTS-certifierad bomull« betyder det att det endast är bomullen som är certifierad. Om det bara är bomullen som är certifierad har vi tagit reda på att producenten endast använder giftfria färger. Utbudet av barnkläder i alternativa material som hampa, bambu och lin är tyvärr inte stort. Med undantag för de två första sidorna, som gäller kläder under graviditet och amning, avser rekommendationerna i denna avdelning kläder till ditt barn. Rekommendationerna som är märkta med en asterisk * har även kläder för vuxna (men oftast bara för mammor). 52


S H O P P I N G G U I D E N

 K L Ä D E R U N D E R G R AV I D I T E T & A M N I N G  Det är t y värr for t farande svår t at t hit ta ekologiska och kemi kaliefria gravid - och amningskläder. Om man dessutom har vissa krav på stil och form och inte vill gå till jobbet i mysbyxor så blir det riktigt knepigt. En helt GOTS - cer tif ierad kollektion har lyckligt vis dykt upp. I shoppingdelen för barnkläder har vi markerat de företag som även säljer vuxenkläder. Vissa av butikerna säljer också lite kläder för pappor. Nedan följer det bästa vi har kunnat hit ta för dig som är gravid eller ammar. Ef tersom utbudet är dåligt har vi ställt läg re krav än på barnkläder och rekommenderar även Öko -Texcer tif ierade kläder (innehåller minimalt med skadliga kemika lier men behöver inte vara gjorda av ekologisk bomull). PA O L A M A R I A  www.paolamaria.se Mamma - och amningskläder i en ekologisk och helt GOTS cer tif ierad kollektion. LOV E M I L K  www.lovemilk.se Amningsvänliga toppar, klänningar och kof tor i organic exchange - cer tif ierad bomull för den som vill se något mer upp klädd ut. De har också många plagg i bambu. Amningsinläg gen i bambu innehåller polyester men är enligt producenten cer tif ierade at t inte innehålla f talater, BPA eller bly. CARRIWELL  www.carriwell.se Et t litet utbud av ekologiska mammaprodukter samt Öko -Texcer tif ierade amningsbehåar, underbyxor, maggördel, midje förlängare m m, som innehåller lägre halt ekologisk bomull.

www.minimundus.se www.stellaris.se

Säljs av bl a:54


K L Ä D E R

SOBEA www.sobea.se K läder i ekologisk och GOTS - cer tif ierad bomull för graviditet och amning i bekväm stil. E C O LY X I C A  www.ecolyxica.se Amningsbehå, linnen, trosor och gravidbälte med spets i eko logisk, delvis GOTS - cer tif ierad bomull. Öko -Tex- cer tif ierade. SWEGM ARK www.swegmark.se Amningsbehå i ekologisk bomull med Öko -Tex- cer tif iering. Säljs av f lera större kedjor, se »åter försäljare« på hemsidan. A N I TA  www.anita.com Underkläder, badkläder, bälten m m som är Öko -Tex- cer tif ie rade. Allt går inte at t hit ta hos svenska åter försäljare. Stödbäl -

www.minimundus.se

ten säljs av:

B E L LY H U G  www.bellyhug.se Gravidbälte i ekologiskt odlad hampa som dessutom är Fairtrade - cer tif ierad. MINIMUNDUS  www.minimundus.se Stödbälten, midjeförlängare, behå m m för gravida som är ÖkoTex-cer tifierade, från flera olika tillverkare.

55


F A K T A

O M

K E M I K A L I E R N A

D U

V I L L

U N D V I K A

kan orsaka skador på huden, huvudvärk, trötthet och irritera slemhinnorna. Vid långvarig exponering kan de orsaka cancer samt skador på levern och nervsystemet. Det är framförallt vid målning som man till vardags kommer i kontakt med lösningsmedel. Se Måla om i shoppingguiden (sid 106) för råd om hur du skyddar dig och ditt barn från dem.

FOR M ALDEHYD

Formaldehyd används bland annat i slutet av tillverkningsprocessen av konventionellt producerade bomullstyger och kläder. Detta cancerframkallande ämne tillsätts för att hålla tyget slätt under transport och försäljning samt avges när färgen fixeras, d v s, det finns i färgen innan fixeringen. Ett annat ställe där formaldehyd kan finnas är i lim som används i spånskivor. Ämnet dunstar med tiden ut, eller om man sågar upp skivorna, och kommer då att finnas i inomhusluften. Formaldehyd kan också avges när man bränner bort gammal färg. Ämnet är i sig naturligt men kan i koncentrationer över vissa värden orsaka irritation av hud och andningsvägar samt kan vid långvarig exponering vara cancerframkallande. Formaldehyd bildas i bilavgaser och tobaksrök.

BEK Ä MPNINGSMEDEL

Bekämpningsmedel får vi i oss genom besprutad mat. De används också vid odling av bomull och värst utsatt är befolk56


F A K T A

O M

K E M I K A L I E R N A

D U

V I L L

U N D V I K A

ningen där kläderna och livsmedlen produceras, men kemikalierna når även oss genom slutprodukten. Många bekämpningsmedel är nervgifter, andra är cancerframkallande eller misstänks orsaka sterilitet och fosterskador, en del kan ha flera av dessa effekter. Det finns otaliga exempel på förgiftning och död hos allt ifrån enskilda individer till stora grupper av människor vilka har utsatts för bekämpningsmedel oavsiktligt, genom olyckor eller kontaminerad mat. Det uppskattas att 5 miljoner människor i produktionsländerna råkar ut för förgiftning från bekämpningsmedel årligen. Av dessa dör ca 20 000 och över en miljon behöver uppsöka vård på sjukhus. Livsmedelsverket gör årliga stickprovskontroller av mängderna bekämpningsmedel i frukt och grönsaker (slv.se). Naturskyddsföreningen utför också tester och aktuell information hittar du bl a i deras app Grön guide (www.naturskyddsforeningen.se/ gron-guide). Om man handlar ekologisk mat kan man känna sig mer säker.

PA R F Y M E R

Parfym är en blandning av många ämnen såsom eteriska oljor och aromer. Idag tillsätts parfym i väldigt många varor. Meningen är att det ska kännas fräscht och rent, men parfym är inte rengörande utan används ofta för att dölja dålig lukt eller råvarudoft. Parfymer innehåller många allergiframkallande ämnen och ofta även miljö- och hälsofarliga sådana. I bland innehåller de till exempel ftalater för att förstärka doften, även om de flesta ftalater är förbjudna i kosmetika inom EU (men inte i t ex USA). Man har sett att ju tidigare man exponeras för parfym desto större är risken att utveckla parfymallergi. Det 57


ANNE L AGERQVIST

Doktorerade vid Stockholms universitet om hur miljögifter i stadsluft och bränd mat påverkar våra celler och hur detta kan motverkas med naturliga antioxidanter. Hon har länge haft ett intresse av att leva miljövänligt och undvika gifter i vardagen. Anne arbetar nu i ett projekt som syftar till att identifiera naturliga substanser som kan förhindra uppkomsten av cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Bor i Stockholm med sin man och dotter på ett och ett halvt år.

CHRISTINE RIBBING

Doktor i medicin som under sin tid vid Karolinska Institutet forskade på eksem, vilket drabbar allt fler barn. Där föddes hennes intresse för hur gifter i vår omgivning kan leda till ohälsa och hur de kan undvikas. Idag arbetar Christine på ACO Hud Nordics medicinavdelning med bland annat toxikologiska utvärderingar. Bor i Stockholm med sin man och son på ett och ett halvt år. K A R I N WA L L I S

Skrev sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet om den viktiga roll våra hormoner har vid hjärnans bildande. Hon bestämde sig under denna tid för att undvika hormonstörare som bisfenoler när hennes barn växer upp. Karin har fortsatt att forska på nervsystemets utveckling men nu med fokus på tumörer hos barn. Bor i Stockholm med sin man och dotter på tre år.

58


F OTO M A R T I N A H O L M B E R G

M A L K O L M ,

C H R I S T I N E ,

A L I C E ,

59

A N N E ,

F L O R E N C E

O C H

K A R I N


DEN VIKTIGASTE LILLA INVESTERINGEN D U KO M M ER AT T G Ö R A I DITT BARN

Visste du att ditt hem är fullt av osynliga kemikalier, och att de produkter som du dagligen utsätter ditt barn för kan innehålla skadliga ämnen? Våtservetterna, nappflaskan, leksakerna, bilbarnstolen, kläderna … Till och med maten och besticken som ditt barn äter den med. Allt. Anne, Christine och Karin, tre unga forskare och mödrar, fick nog av at t inte veta exak t hur det ligger till med alla gifter i vår vardag och började läsa på. Alla tre har dok torerat i ämnen som är relaterade till hälsoproblemen som skapas av kemika lierna runt oss. Deras efter forskningar blev den här boken. Utöver konkreta shoppingtips för dit t barns alla behov, överskådligt organiserade i kategorier som Leka, Sova, Äta, Sköta, m fl, förklarar för fat tarna vad forskarna idag vet om gifterna, och ger dig handfasta råd om hur du ska tänka för at t minska mängden skadliga kemikalier i era liv. H A N D L A R Ä T T — F Ö R E N G I F T F R I B A R N D O M är ingen vanlig larmbok, utan en praktisk hjälpreda skriven av människor med insyn i problemet med gifter i vardagen. Boken förklarar inte bara vad som är fel och farligt utan hjälper dig att ge ditt barn rätt star t i livet och en friskare framtid.

60

978 -91 -979540 - 6 - 8

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.