Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 1 2016

VOer

taal

Het belang van een goede melk en prestarter

4

Op bezoek bij de familie Andries:

8

‘Hoger rendement en arbeidsgemak door automatisering’ Resultaten zeugen en vleesvarkens 2015

10


2

Inhoud 02 Save the date Ladies Day 03 Voorwoord 04 Het belang van een goede melk en prestarter 06 Eerste resultaten VIDA concept veelbelovend 07 Gezondere biggen en minder medicatie met VIDA biggenvoeders 08 Bedrijfsreportage: Op bezoek bij de familie Andries 10 Technische resultaten 2015 zeugen en vlees­ varkens

Save the date!

14 juni 2016:

ForFarmers Ladies Day Op 14 juni nodigen we graag alle land-

Daarna inspireren we u graag met een

bouwvrouwen uit op het kasteel van

aantal ervaringen uit de praktijk tijdens

Zwijnaarde voor de eerste editie van de

interessante workshops. Maar we willen

ForFarmers Ladies Day. Omdat wij trots

u natuurlijk ook gewoon even in de wat­

zijn op onze landbouwersvrouwen, willen

ten leggen op het prachtige kasteel van

we ze graag eens verwennen op deze

Zwijnaarde en sluiten de dag af met een

speciale vrouwendag die dan ook volledig

gezellige high tea.

in het teken staat van ‘boerentrots’. Wat uw rol ook is: van onderneemster Vlaams Minister van Landbouw, Joke

tot boekhoudster en van carrièrevrouw

Schauvliege, zal deze dag inleiden.

buiten het bedrijf tot huisvrouw, iedere

Marie-Anne De Nil, zaakvoerster van

‘vrouw’ van de boerderij is welkom!

Vleeswaren De Nil en ondertussen ook

Schrijf u dus snel in voor deze Ladies

bekend van het programma The Sky

Day op www.forfarmer.be/ladiesday,

is The Limit, komt haar verhaal als

want de plaatsen zijn beperkt!

vrouwelijke onderneemster vertellen.

Colofon Voertaal Varkens is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.


VIDA on Tour…

Voorwoord

Vooruit Ons team heeft als belang­ rijkste opdracht ervoor te zorgen dat u goede techni­ sche resultaten kunt reali­ seren tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol. Want zonder innovatie staat alles stil. Terwijl wij onze klanten juist vóóruit willen helpen. Daarom investeert ForFarmers veel in innovatie. Voerprestatie, diergezondheid en duur­ zaamheid zijn de drie thema’s waar we ons op concentreren. Soms zijn innova­ ties relatief ‘onzichtbaar’ maar zorgen ze bijvoorbeeld wel voor betere resultaten. Op maandag 21, 22 en 23 maart was onze

Meer dan 50 geïnteresseerde bedrijven

En soms staat een innovatie volop in de

VIDA truck op bezoek bij An Pigs BVBA

brachten een bezoek aan de VIDA on

schijnwerpers, zoals het nieuwe biggen­

in Bassevelde. Dit zeugenbedrijf opende

Tour truck waar ze meer uitleg kregen

voerprogramma VIDA. In dit nummer

zijn deuren voor een bedrijfs­bezoek met

over het belang van bijvoeren voor spe­

vertellen we u graag meer over het belang

ForFarmers klanten en relaties in het

nen en het nieuwe VIDA concept. Daarna

van een goede milk en prestarter, zoals die

kader van VIDA en Nutrix+.

konden ze de keuken en de Nutrix+

van VIDA. De eerste resultaten van bedrij­

installatie bekijken en kregen meer

ven die de VIDA biggenvoeders gebruiken

Om zoveel mogelijk uniforme biggen per

uitleg over de techniek en de praktische

zijn, inmiddels ook bekend en ze zien er

kraamhok per jaar te produceren, koos

toepassing van Nutrix+.

veelbelovend uit.

An Pigs BVBA als eerste zeugenbedrijf

ForFarmers besteedt veel tijd aan het

in België voor het automatisch voersys­

Om af te ronden was er nog een rond­

verzamelen van technische resultaten van

teem Nutrix+ van Weda in combinatie

gang in de stal via Skype. Om te vermij­

zijn klanten. Dit als hulpmiddel om u nog

met het VIDA concept van ForFarmers.

den dat alle bezoekers de stal in moes­

beter te kunnen adviseren. Daarnaast zijn

Nutrix+ is een nieuwe ontwikkeling van

ten, werd er een verbinding via Skype

deze cijfers ook een goede indicatie van

Weda voor het bijvoeren van zogende

tot stand gebracht met Jan Andries van

de kwaliteit van onze producten. Zo geven

biggen in de kraamstal. Het systeem

An Pigs, die de bezoekers op die manier

we u een inkijk in de zeugen- en vleesvar­

biedt de mogelijkheid om automatisch

de stal liet zien en ook vragen uit het

kensresultaten van 2015.

kleine porties vloeibaar biggenvoer bij te

publiek beantwoordde. Meer info over dit

We nemen u ook mee naar het bedrijf van

voeren.

bedrijf vindt u ook op pagina 8 en 9.

An Pigs BVBA, het eerste zeugenbedrijf in België dat koos voor het automatisch voer­ systeem Nutrix+ van Weda in combinatie met het VIDA concept van ForFarmers. Veel leesplezier! Lammert Veenhuizen, Directeur ForFarmers België

Reageren? Reageren?

MailMail naar naar voertaal@forfarmers.eu info@forfarmers.be

3


4

VIDA

Het belang van een goede melk en pr

Grotere tomen, lagere geboorte- en

voldoende focus te hebben op het

speengewichten en daardoor een minder

bijvoederen van biggen in de kraamstal.

vlotte start van biggen na spenen.

Naast het voorzien van extra voedings足

Deze zaken zijn herkenbaar voor elke

stoffen is het ook van belang om biggen

varkenshouder. Een van de belangrijkste

te leren eten. Het is namelijk meermaals

aandachtspunten om in te spelen op

Tabel 1: Voerschema Vida milk kraamstal Dag na geboorte

VIDA Milk per toom (liter/dag)

1

0,3

aangetoond dat biggen die voor het

2

0,4

dit probleem is het stimuleren van

spenen veel voeder hebben opgenomen

3

0,4

de voederopname van biggen in de

na het spenen beter opstarten.

4

0,6

5

0,8

6

0,8

kraamstal. Een derde reden om biggen zo veel Waarom biggen bijvoederen in de

mogelijk te laten eten in de kraamstal is

kraamstal?

de ontwikkeling van het verteringsstelsel

7

1,0

De stijging van het aantal levend geboren

van biggen. Door vast voeder (beginnend

8

1,2

biggen is de afgelopen jaren veel sneller

met kunstmelk gevolgd door prestarter)

gegaan dan de verhoging van de

aan te bieden aan biggen naast zeugen足

9

1,4

melkproductie van zeugen. Dit betekent

melk wordt de productie van allerlei

10

1,6

dat een zeug voor tomen van meer dan

enzymen gestimuleerd. Deze enzymen

12 biggen niet in voldoende voedingsstof足

zijn nodig voor biggen om alle voedings足

fen kan voorzien voor alle biggen.

stoffen zoals eiwitten, vetten en zetmeel

Daarom is het van groot belang om

goed te kunnen verteren.


5

restarter Praktische tips om biggen zo goed

Enkele praktische tips:

mogelijk­bij te voederen

• Sluit het water (nippel, drinkbakje) de

• Stel de vraagtemperatuur niet te hoog in. Het mag niet te warm en te vochtig

Het streefdoel van voederopname van

eerste dag in de couveuse af. Dit om te

worden in de couveuse. Bij opzet is

biggen die op 3 weken leeftijd gespeend

voorkomen dat de biggen te veel water

30°C voldoende. Bouw daarna af naar

en te weinig droge stof opnemen.

28°C. Zorg wel voor een voldoende

worden is 200 gram. Deze tips helpen u om deze voederopnames met alle voordelen die daarbij horen te bereiken: • Begin zo vroeg mogelijk met het

• Biedt naast VIDA Milk altijd droogvoe­ der aan.

hoge nesttemperatuur. • Richtinggevend voederschema

• Zorg voor een minimale oppervlakte

verstrekken van VIDA Milk. Dit kan

van 0.15 m² per big waarvan 0.05 m²

vanaf 12 uur na de geboorte. Biggen

dichte, verwarmde vloer.

(voorbeeld voorspenen op 7 dagen leeftijd): zie tabel 3

zullen altijd de melk van de zeug verkiezen boven kunstmelk. Er is dus

Tabel 2: Vergelijking droogvoeder en brij

geen gevaar dat biggen onvoldoende

VIDA Maxima 1 meel Droog (g/big)

VIDA Maxima 1 meel Brij (g/big)

Opname tot d 14

72

128

Opname tot d 18

141

228

biest zouden opnemen. • Gebruik warm water (45°C) om de VIDA Milk aan te maken. Meet 200 gram VIDA Milk per liter warm water af. • Begin met het aanmaken van kleine

Tabel 3: Voerschema voorgespeende biggen Dag

Water

VIDA Milk (per big)

Voeder droog

7

Dicht

3 x 200 ml

VIDA Prestarter

8

Open

3 x 250 ml

VIDA Prestarter

9

Open

3 x 300 ml

VIDA Prestarter

10

Open

3 x 350 ml

VIDA Prestarter

• De voederopname voor spenen is altijd

11

Open

2 x 350 ml

VIDA Prestarter

hoger als het voeder als brij aangebo­

12

Open

2 x 350 ml

VIDA Prestarter

den wordt. De cijfers van de praktijk­

13

Open

1 x 350 ml

VIDA Prestarter

14

Open

VIDA Prestarter

VIDA Prestarter

15

Open

VIDA Prestarter

VIDA Prestarter

Bedrijven in een meerwekensysteem met

16

Open

VIDA Maxima 1

VIDA Maxima 1

een hoog aantal levend geboren biggen

17

Open

VIDA Maxima 1

VIDA Maxima 1

zijn vaak genoodzaakt om een bepaald

18 – 21

Open

VIDA Maxima 1

VIDA Maxima 1

porties VIDA Milk. Verstrek minimaal 2 keer per dag de dagelijkse hoeveel­ heid. Richtinggevend schema: zie tabel 1 • N  iet alle tomen biggen zullen veel melk drinken. Deze tomen mogen vanaf dag 5 schakelen van VIDA Milk naar VIDA Prestarter of VIDA Maxima 1.

proef in tabel 2 laten dit nogmaals zien. Biggen in de couveuse

aantal biggen op jonge leeftijd voor te spenen. Ook voor deze biggen is het

Voeder brij

voedermanagement van zeer groot

Wilt u meer info over het VIDA biggenconcept:

belang. We streven ernaar om in de

Neem dan zeker een kijkje op www.hetlevenbegintmetvida.be of neem contact op

couveuse een zo hoog mogelijke voeder­

met uw accountmanager of onze klantendienst: 051 33 57 60 – info@forfarmers.be

opname te behalen.


6

VIDA

Eerste resultaten VIDA concept veelbelovend Een aantal maanden geleden introduceer- Het behalen van een goed resultaat in de de ForFarmers VIDA, het nieuwe biggen-

biggenbatterij is een combinatie van de

voerconcept. VIDA stelt een gezonde groei

juiste voederkeuze en een correcte

van elke big voorop. Met als doel daad-

Resultaten VIDA Opzetgewicht (kg)

5,6

toepassing. Vooral voor biggen met een

Eindgewicht (kg)

25,2

werkelijk een beter rendement te halen

laag speengewicht (< 6 kg) biedt investe­

Aantal dagen

50

met grotere tomen, de ziektedruk te

ren in voeder (type voeder en hoeveel­

Groei (g/dag)

392

verlagen en uw werk gemakkelijker te

heid per big) in de eerste 3 weken na

maken. De eerste resultaten van enkele

spenen altijd een meerwaarde.

Voederconversie (g/dag)

1,57

Voederopname (g/dag)

615

Sterfte vanaf spenen

1,1

bedrijven die de VIDA biggenvoeders gebruiken, zijn inmiddels bekend en ze zien er veelbelovend uit.

Geert Danneels en Martine Fleurbaey uit Ieper:

“Wij halen hogere eindgewichten dankzij VIDA” Geert Danneels en Martine Fleurbaey baten in Ieper een gemengd bedrijf met varkens, rundvee en akkerbouw uit. In de zeugenhouderij werken ze in het 5-wekensysteem. Dit geeft volgens Geert nogal wat voordelen op gebied van werkorganisatie, alge­ mene gezond­heid en grotere groepen biggen. De biggen worden op 3,5 weken gespeend. “In de kraamstal krijgen de biggen VIDA Maxima 1 meel in brijvorm als eerste voeder en dit tot ca 4 à 5 dagen voor spenen. Daarna gaan ze over op VIDA Optima 2 kruimel tot ca. 4 à 5 dagen na het spenen. Vervolgens wordt VIDA Optima 3 meel gegeven tot een kleine 3 weken na het spenen om daarna te eindigen op CCM met een VIDAcombinant. Met dit gamma VIDAproducten starten onze biggen vlotter op, groeien ze beter door en halen we bijgevolg hogere eindgewichten,” geeft Martine enthousiast aan.


VIDA

7

Gezondere biggen en minder medicatie met VIDA biggenvoeders zeer goed brijvormend vermogen. Dit is voornamelijk van belang voor de VIDA Prestarter, VIDA 1 en VIDA 2 voeders die voor of vlak na het spenen als brij gevoederd worden. Relatie verteerbaarheid – gezondheid Het maagdarmstelsel speelt een belangrijke rol in de algemene gezond­ heid van biggen. De darmwand vormt een bescherming van het lichaam tegen allerlei kiemen. Als deze darmwand door een verteringsprobleem bescha­ digd wordt, vervalt deze bescherming gedeeltelijk. Biggen moeten alle voedingsstoffen voor de overgang van de dunne naar de dikke darm goed kunnen verteren. Als er immers onverteerd Het motto van het VIDA concept is

hoog. Gereinigde gerst wordt gecontro­

materiaal in de dikke darm terecht

‘Het leven begint met VIDA’. Dit betekent

leerd op onzuiverheden en op een laag

komt zullen deze voedingsstoffen daar

dat het VIDA concept vanaf de eerste dag

mycotoxinegehalte.

gefermenteerd worden. Bij deze

na de geboorte aandacht heeft voor een

fermentatie door bacteriën in de dikke

gezonde ontwikkeling van biggen.

Sojaschroot is een belangrijke eiwitbron

darm ontstaan allerlei ongewenste

De grondstoffen die in de VIDA voeders

voor biggen. Een goede eiwitvertering

producten die een irriterende werking

gebruikt worden, zijn daarom zorgvuldig

voorkomt veel darmproblemen. In de

op de darmwand hebben. Dit resulteert

gekozen met als doel een optimale

VIDA voeders wordt ultrafijn gemalen

vaak in diarree. De beschadiging van de

vertering en een perfecte ondersteuning

sojaschroot gebruikt in plaats van de

darmwand maakt biggen ook gevoeliger

van de darmgezondheid.

klassieke sojaschroot. Door het zeer fijn

voor andere aandoeningen. Zo zien we

malen van deze grondstof wordt de

na enkele maanden ervaring met de

verteerbaarheid verhoogd.

VIDA voeders dat biggen minder

Speciale grondstoffen in de VIDA voeders Een hoge voederopname en een hoge

gevoelig zijn voor streptococcen en

verteerbaarheid van het voeder zijn twee

De smakelijkheid en verteerbaarheid

zeer belangrijke parameters voor pas

van enkele grondstoffen wordt verbeterd

gespeende biggen. De VIDA biggenvoe­

door deze grondstoffen te bewerken.

ders van ForFarmers bevatten daarom

Zo bevatten de VIDA voeders ontsloten

een aantal speciale grondstoffen.

haver en ontsloten tarwe. Het zetmeel in

In alle VIDA voeders wordt er gereinigde

de ontsloten granen is voor kleine biggen

gerst gebruikt. Gerst is een belangrijke

veel gemakkelijker te verteren en beter

grondstof voor biggen. De kwaliteitseisen

te benutten als energiebron. Daarnaast

aan deze grondstof zijn daarom zeer

zorgen ontsloten granen ook voor een

oornecrose.


8

Bedrijfsreportage

“Automatisering, rendement en dierenwelzijn zijn belangrijke aandachtspunten in onze bed

Jan, Stany, Annick en Lulu runnen samen het familiebedrijf An Pigs.

Het familiebedrijf An Pigs uit Bassevelde

studeerde zoon Jan af en stapte mee

met hoog productieve zeugen. We zijn dan

groeide in 20 jaar tijd van 60 naar 1250

in het bedrijf van zijn ouders. Datzelfde

gestart met voorspenen met een Förster­

zeugen. Ze kozen voor een 4-weken­

jaar groeide het aantal zeugen naar 850

toestel voor 850 productieve zeugen, maar

systeem en streven naar zoveel mogelijk

en startte de familie Andries met het

daarmee los je natuurlijk niet alles op. In

biggen per kraamhok per jaar met hoog

3-wekensysteem, eerst gewoon, dan

2015 hadden we gemiddeld 15.75 levend

productieve zeugen. Om zoveel mogelijk

alternerend. In 2012 kwam ook dochter

geboren biggen, waarvan je er 13 à 14 kunt

uniforme biggen per kraamhok per jaar

Lulu in het bedrijf. De oudste zoon Piet

spenen. En door de uitbreiding naar 1250

te produceren, koos het familiebedrijf

koos een andere richting en leidt vandaag

zeugen volstond de Förster voor 200 biggen

als eerste zeugenbedrijf in België voor

zijn eigen las-constructiebedrijf.

niet meer. Het doel was om alle biggen te

het automatisch voersysteem Nutrix+

An Pigs BVBA schakelde in 2015 over van

verdelen en bij de zeugen te laten tijdens

van Weda in combinatie met het VIDA

een 3 naar een 4-weken systeem en telt

de lactatie. Maar dit gaat ten nadele van de

concept van ForFarmers.

vandaag 1250 zeugen.

uniformiteit. Daarnaast komt er veel extra

Bedrijfsgeschiedenis

Nutix+ in combinatie met het VIDA con-

biggen. Daarom keken we uiteindelijk uit

In 1996 namen Stany en Annick Andries-

cept: naar een speengewicht van 5,5 kilo

naar een auto­matisch systeem,” legt Stany

Haverbeke het familiebedrijf van Stany’s

Het bedrijf schakelde naar een 4-weken­

Andries uit.

ouders in Bassevelde (Oost-Vlaanderen)

systeem met hetzelfde aantal kraamhok­

over, dat toen 60 zeugen en 40 melk­

ken, om meer rendement met gelijke

Om dus zoveel mogelijk uniforme biggen,

koeien telde. Al snel werd uitgebreid naar

vaste kosten te halen. “We wilden zoveel

met een zo hoog mogelijk toomgewicht per

400 zeugen en een 60 tal koeien. In 2008

mogelijk biggen per kraamhok per jaar

kraamhok per jaar te produceren, koos het

werk bij het verleggen en voorspenen van


9

drijfsvoering” familiebedrijf als eerste in België voor

betekent. Uniform spenen heeft dus zijn

op dit bedrijf. Hierin is de familie Andries

het automatisch voersysteem Nutrix+ van

effect op de technische en financiële

toch wel onderscheidend. “Onze zeugen

Weda in combinatie met het VIDA concept

prestatie in de biggenbatterij. Een hoger

worden gehuisvest op stro tijdens de

van ForFarmers. Nutrix+ is een nieuwe

speengewicht kan je behalen door in de

dracht, waardoor ze makkelijker werpen,

ontwikkeling van Weda voor het bijvoeren

kraamstal bij te voeren met VIDA Milk,

een vlotte voeropname hebben rond wer­

van zogende biggen in de kraamstal. Het

VIDA Prestarter en VIDA1, wat hier op

pen en veel rustiger zijn, en het geeft ons

systeem biedt de mogelijkheid om auto­

het bedrijf van An Pigs ook zo toege­

ook extra arbeidsvreugde. De andere kant

matisch kleine porties vloeibaar biggen­

past wordt aan de hand van het Nutrix+

van de medaille is dat dit toch een hogere

voer bij te voeren in de kraamstal.

systeem,” legt Kurt Notteboom, Sales

kost en meer arbeid met zich meebrengt

Manager Varkens bij ForFarmers, uit.

in de dracht. Financieel resultaat levert

“In het Nutrix+ systeem wordt alles aan­

“We volgen alle resultaten van VIDA in

dit tot op vandaag niet op, maar dieren­

gemaakt met warm water en automa­

combinatie met Nutrix+ heel goed op.

welzijn zal steeds belangrijker worden in

tisch gevoerd. De eerste week geven we

We wegen alle biggen die gespeend wor­

de toekomst en wij spelen hier graag al op

VIDA Milk aan 45 graden. In de 2de week

den en we bekijken de voeropname.

in”, vertelt Annick.

schakelen we over op VIDA Prestarter

Op basis hiervan berekenen we het

en in de derde week, net voor spenen,

rendement per groep. Wat kost het ons

Toekomst

voeren we VIDA Maxima 1”, legt zoon Jan

en wat brengt het ons op? De eerste re­

Ook in de toekomst wil An Pigs de

uit. “We kozen voor Nutrix+ omwille van

sultaten zijn alvast veelbelovend, want bij

bedrijfs­voering verder optimaliseren om

drie zaken. Ten eerste de automatisatie

de eerste groep waren de biggen dus 300

zo efficiënt mogelijk te blijven werken met

of het werkgemak van het systeem.

gram zwaarder bij spenen,” vertelt Stany.

zo weinig mogelijk arbeidsongemak of externe arbeid. Annick en Stany kunnen

Ten tweede de flexibiliteit dat het toelaat en ten derde omdat we uniforme biggen

Aandachtspunten in de bedrijfsvoering

dan ook voor 100% rekenen op de inzet

met een hoger speengewicht willen,”

An Pigs streeft drie belangrijke aan­

van hun kinderen, die er ten volle voor

verduidelijkt Jan. Vandaag worden er

dachtpunten na in zijn bedrijfsvoering:

gaan, ook al zijn de marktomstandig­

gemiddeld 14 tot 14,5 biggen gespeend.

automatisatie, rendement en dieren­

heden niet zo rooskleurig. “Verder willen

Voor de komst van Nutrix+ systeem was

welzijn. Naast het Nutrix+ systeem zijn

we in de toekomst ook blijven meedenken

het gemiddeld speengewicht van alle

er ook automatische voerstations in de

en meewerken aan een verdere verbete­

gespeende­biggen rond de 5 kilo.

dracht en een mestrobot bij het melkvee

ring op de verschillende niveaus van het

Vandaag halen ze gemiddeld 5.32 kg

aanwezig op het bedrijf. Ze streven ernaar

dierenwelzijn, maar dan moet het wel

speengewicht per big en alle biggen blij­

te werken met zo weinig mogelijk externe

enigszins terug verdiend kunnen worden”,

ven voortaan bij de zeug in de kraamstal.

arbeid. “Het Nutrix+ systeem zorgt ervoor

besluit Stany Andries.

Er wordt dus niet meer voorgespeend.

dat er minder arbeid nodig is op vlak van

Met Nutrix+ in combinatie met VIDA

voeren en dat er dus meer tijd overblijft

streeft het bedrijf naar een speenge­

voor kraamstalmanagement,” verduidelijk

wicht van 5,5 kilo. “Uit de testresultaten

dochter Lulu.

van VIDA blijkt dat bij het halen van een

Wilt u meer info over het Nutrix+

hoger speengewicht van 125 gram per

Ten tweede stuurt het bedrijf op zoveel

systeem in combinatie met het VIDA

gespeende big al snel 35 gram meer

mogelijk rendement uit de bestaande

concept, bekijk zeker onze video op

groei in de biggenbatterij gehaald wordt,

bedrijfsstructuur. En ten derde is dieren­

www.forfarmers.be/Nutrixfilm

wat in rendement 1 euro per big extra

welzijn een heel belangrijk aandachtspunt


10

Resultaten

Technische resultaten 2015 zeugen en vlees Als varkenshouder bent u dagelijks

getal 29,3. In 2015 lieten onze klanten

in de top van het resultatenoverzicht

bezig met het optimaliseren van de

nog een stijging zien; het gemiddelde

gebruik maken van de verschillende

resultaten. Werken aan verbeterpun-

productiegetal was namelijk 29,9. In on­

voeders in het Diva assortiment. Dit be­

ten kan echter alleen maar als we over

derstaande tabel zien we deze evolutie.

tekent twee verschillende lactovoeders

voldoende cijfermateriaal beschikken.

in de kraamstal, een speciaal bronst­

ForFarmers besteedt daarom veel tijd

De trend is zeer duidelijk: bedrijven

voeder en vaak een twee fasen voeder­

aan het verzamelen van technische

worden groter, het aantal levend gebo­

systeem voor de dragende zeugen.

resultaten van zijn klanten. Dit als

ren biggen neemt toe. Dit vraagt veel

hulpmiddel om u nog beter te kunnen

van de managementcapaciteiten van

Agroscoop zeugen: een diepere analyse

adviseren. Daarnaast zijn deze cijfers

de varkenshouders. Ook voor ons als

van verbeterpunten

ook een goede indicatie van de kwaliteit

mengvoerbedrijf is deze ontwikkeling

Hoe beter het technisch resultaat, hoe

van onze producten.

een grote uitdaging. Hoogproductieve

moeilijker het is om verbeterpunten aan

zeugen hebben hogere behoeften en

te tonen. Om dit toch te kunnen doen

Productiegetal zeugen blijft stijgen

vragen een zeer uitgebalanceerd voe­

hebben we goede hulpmiddelen nodig.

De laatste jaren hebben we een specta­

der. Daarnaast is de toepassing - zoals

Zo beschikt ForFarmers over Agroscoop

culaire evolutie in het aantal gespeende

het voederschema in de dracht - van

zeugen. Agroscoop zeugen is een door

biggen per zeug per jaar kunnen zien.

de zeugenvoeders van steeds groter

ForFarmers ontwikkeld programma dat

In 2014 was het gemiddelde productie­

belang. Zo valt het op dat de bedrijven

cijfers uit bestaande zeugenboekhoud­

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gemiddeld aantal zeugen

171

192

214

247

255

285

303

335

340

356

% herdekkingen

13,3

11,2

10,9

10,3

9,2

9,8

9,8

9,4

8,4

9,8

% uitval voor spenen

12,0

12,3

12,5

12,4

12,8

13,1

12,6

12,0

12,3

13,1

Interval spenen-dekken

6,5

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

6,1

6,0

6,0

6,0

Speenleeftijd

26,1

25,5

24,8

24,2

23,7

23,6

23,0

22,6

22,4

22,3

Worpindex

2,29

2,32

2,32

2,34

2,36

2,37

2,37

2,38

2,39

2,39

Totaal geboren/worp

12,3

12,7

13,2

13,5

13,9

14,4

14,5

14,8

15,2

15,7

% doodgeboren/worp

7,7

7,9

8,1

8,2

8,4

8,3

8,2

7,9

7,7

8,3

Levend geboren/worp

11,3

11,6

12,1

12,3

12,8

13,2

13,3

13,6

14,0

14,4

Gespeend/worp

9,9

10,2

10,5

10,8

11,1

11,5

11,6

11,9

12,2

12,5

Productiegetal

23,0

23,7

24,5

25,3

26,3

27,2

27,6

28,4

29,3

29,9


11

varkens systemen haalt en de mogelijkheid biedt

bedrijven groot. De toepassing van de

De resultaten van 2015 van de Sigma

om diepere analyses te maken. Zo is voor

verschillende voeders is ook in de vlees足

vleesvarkens voeders van ForFarmers

een hoogproductief bedrijf de parameter

varkensstal bepalend voor het resultaat.

staan in onderstaande tabel.

gemiddeld aantal levend geboren biggen van belang. Het is echter nog veel beter

Gemiddelde resultaten

50% beste resultaten groei

50% beste resultaten nutr. voederconversie

Opzetgewicht (kg)

23,2

23,2

23,6

Aflevergewicht (kg)

116,0

117,8

117,9

Groei (g/d)

742

785

768

Resultaten in de vleesvarkensstal

Bruto voederconversie

2,78

2,74

2,71

worden door veel verschillende factoren bepaald. De kwaliteit van de opgezette

Nutritionele voederconversie

2,49

2,44

2,41

biggen en de algemene gezondheid

Voederopname (kg/d)

2,06

2,15

2,07

Sterfte (%)

2,4

2,2

2,3

om te weten hoe de verdeling van het aantal levend geboren biggen is. Zo laat de figuur hieronder zien dat op dit bedrijf in 2015 bijna 60% van de worpen 17 of meer levend geboren biggen had. Vleesvarkensresultaten

zijn hierbij van groot belang. Hierdoor zijn de verschillen in resultaten tussen

W.3.3.2 Verdeling levend geboren biggen(T) (01/01/2015 - 31/12/2015)

% Gem. levend geboren biggen per worp

100

80

60

39.10

9.98 9.78

40 12.42 8.15 20

6.11 14.46

0

17.19 2015 Gem. levend geboren biggen per worp Periodes

> 18 (18-18) (17-17) (16-16) (15-15) (14-14) < 14


HET

LEVEN

BEGINT MET ME T

VIDA De nieuwe generatie biggenvoer is nu beschikbaar

0416BE

Hoe zet u genetische vooruitgang om in rendement? Het antwoord heet VIDA. Voor dit baanbrekende nieuwe voerconcept hebben de experts van ForFarmers en Milkiwean hun krachten gebundeld. Het resultaat is een perfect uitgebalanceerd voerprogramma voor biggen vanaf geboorte tot aflevermoment, ondersteund door topspecialisten in het veld. Hiermee legt u de basis voor optimale groei en gezondheid, een heel leven lang. Ga voor meer informatie naar www.hetlevenbegintmetvida.be

ForFarmers Voertaal Varkens België 2016 nr.1  
ForFarmers Voertaal Varkens België 2016 nr.1