Page 1

Årsmelding 2017

ÅRSMELDING FORENINGEN !LES 2017

1


2

Foreningen !les

ANSATTE I FORENINGEN !LES: Ole Ivar Burås Storø, Silje Tretvoll, Bjarte Bakken. Vibeke Røgler, Hilde Slåtto og Troels Posselt. Foto: Kristin Strøm.

ÅRSMØTE 2018 FORENINGEN !LES Øvre Slottsgate 3, Pb 183 Sentrum, 0102 OSLO REDAKTØR Foreningen !les SPRÅKVASK OG KORREKTUR Foreningen !les OMSLAG, DESIGN OG OMBREKKING Vibeke Røgler, Foreningen !les FOTO PÅ MOTSTÅENDE SIDE VINNER AV UPRISEN: 2017 Asbjørn Rydland. Foto: Silje Tretvoll, Foreningen !les QUIZMASTERS: Stig Elvis Furset og Bjørn Ingvaldsen på Barne- og ungdomsbokquizen på Lillehammer. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les KRITIKKSAMTALE: med Bernhard Ellefsen, Sissel Furuseth og Gro Jørstad Nilsen på Deichman, Grünerløkka. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les PORTRETT: Silje Tretvoll på s. 5. Foto Kristin Strøm. NETT OG SOSIALE MEDIER nett: foreningenles.no facebook: Foreningen !les twitter: @foreningenles instagram: @foreningenles

1997–2017

©Foreningen !les, 2018


Årsmelding 2017

3

ÅRSMØTE 2018 INNHOLD INNKALLING 4 INNLEDNING 5 OM FORENINGEN !LES

6

MÅLGRUPPER 6 MEDLEMMER 7 STYRET 8 ADMINISTRASJON 8 ØKONOMI 9 AKTIVITETER & PROSJEKTER

10

BARNESKOLEN 11 UNGDOMSSKOLEN 16 VIDEREGÅENDE SKOLE

20

NM I POESISLAM

23

BOKSTART 25 LITTERATURSKAP 27 AKSJON SKOLEBIBLIOTEK

29

INFORMASJON & SYNLIGHET

31

INFORMASJON 33 FOREDRAG & NETTVERKSBYGGING

36

LITTERATURPOLITISK ARBEID

38

REVISORS BERETNING

39

ÅRSREGNSKAP 2017

42

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING 49 BUDSJETT 2018

50

VEDTEKTER 52 3-ÅRIG STRATEGI 2018 - 2020

54

HANDLINGSPLAN 2018

56

VALGKOMITEENS INNSTILLING

59


4

Foreningen !les

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE 2018 I FORENINGEN !LES VI KALLER MED DETTE INN TIL ÅRSMØTE FOR FORENINGEN !LES. Årsmøtet vil avholdes torsdag 24. mai kl. 13:00 - 15:00 i Kultur­huset Sentralen. Kulturhuset Sentralen har inngang fra Øvre Slottsgate 3. Vi skal være i møterom 202.

DAGSORDEN • • • •

Konstituering av årsmøtet Årsmelding for 2017 Regnskap og revisjonsberetning for 2017 Styrets budsjett for 2018 og årskontingent for 2019 Forslag til årskontingent 2019, samme satser som i 2018: A-medlemmer: 15 000 B-medlemmer: 2 500 Innkomne saker: - Styrets forslag til vedtektsendring - Styret orienterer om strategisk plan 2018 – 2020 - Styret orienterer om handlingsplan 2018 - Styrets forslag til styringsinstruks for Foreningen !les - Styrets forslag til justering av styreleders honorar - Resolusjon fra styret Valg - Valgkomiteens innstilling

Vel møtt! Vennlig hilsen Silje Tretvoll Daglig leder


Årsmelding 2017

5

INNLEDNING 2017 var et innholdsrikt år for oss i Foreningen !les. Fjoråret var et jubileumsår der vi markerte vårt 20-årsjubileum med utgivelsen av et festskrift med foreningens historie. Vi arrangerte fest med seminarprogram. Foreningen !les ble også markert av andre i jubileumsåret. På Bokdagen 8. juni mottok foreningen bokbransjens heders­pris, «Gullegget». Hedersprisen er en enorm anerkjennelse fra bransjen. I juryens begrunnelse for prisen het det blant annet: «Årets Gullegg-mottaker er en av de mest standhaftige pådriverne for at lesing skal gjennomsyre samfunnet … Vinneren har spilt en rolle som innovatør innen litteraturformidling». For tredje år på rad ble også Foreningen !les nominert til verdens største barne- og ungdomslitteraturpris, «Astrid Lindgren Memorial Award» (ALMA). Prisen er internasjonal og deles ut årlig til en eller flere prismottagere uavhengig av språk eller nasjonalitet. Formålet med prisen er å styrke og øke interessen for barne- og ungdomslitteratur i verden. I løpet av 2017 har vi hatt gleden av å ønske to nye medlemmer velkommen - Juritzen forlag og Omnipax forlag. Medlemmene våre er svært viktige. Å vite at vi har deres støtte er essensielt i arbeidet vårt med å fremme lesing.

Året var preget av gode og dårlige nyheter. En svært god nyhet var en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Litteraturskap, et treårig prosjekt der målet er at alle fylker skal få et litterært landemerke i form av et litteraturskap som skal være synlig og stå lett tilgjeng­ elig i det offentlige rom. Målet med prosjektet er å øke tilgjengeligheten til litteratur og heve statusen til lystlesningen. En dårlig nyhet var at vi måtte legge ned vår etterspurte sakprosasatsning i ungdomsskolen - Faktafyk - som resultat av reduserte finansielle midler. På tampen av året fikk vi imidlertid en svært gledelig nyhet! For 2018 øker Kulturrådet driftsstøtten til foreningen med 726 000 kr til 4,5 millioner kr. Dette tilsvarer 19 prosent økning og gir oss et betydelig større handlingsrom framover. Ifølge Anne Oterholm, leder for Faglig utvalg for litteratur, er foreningen et viktig bindeledd mellom bokbransjen og lesere, ikke minst innenfor skolen. Da tildelingen skjedde, uttalte Oterhol : «Denne foreningens arbeid trengs i enda større grad enn tidligere. Kunstfagene virker å bli nedprioritert i skoleverket, og foreningen har pågangsmot og setter i gang en rekke nye, kreative prosjekter». Vi er glade for at arbeidet vårt anerkjennes og gleder oss til å fortsette vårt viktige samfunnsoppdrag: arbeidet med å fremme lesing.

Vi gleder oss over at vi opplever stor oppslutning og økt etterspørsel etter prosjektene våre; som et resultat har vi økt opplaget på flere av antologiene vi lager som distribueres til skoler og bibliotek. Det siste året har over 260 000 elever fra hele landet fordelt på ulike klassetrinn og deres lærere deltatt i våre tiltak. I tillegg deltar skole- og folkebibliotek på flere av prosjektene. 2017 har også vært et år for endringer. Tidligere daglig leder Wanda Voldner sluttet i desember 2016. Nestleder Vibeke Røgler ledet Foreningen !les fram til undertegnede var på plass som ny daglig leder i mai.

Hilsen Silje Tretvoll Daglig leder i Foreningen !les


6

Foreningen !les

OM FORENINGEN !LES Foreningen !les ble startet i 1997 og er en medlems­organisasjon for aktører innen bok- og bibliotek­bransjen. Foreningen finansieres av medlems­ organisasjonene og mottar offentlig støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og samfunnslag. Foreningen skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Foreningen !les er ledende i arbeidet med å formidle leselyst og litteratur til ulike målgrupper. Foreningen har omfattende tiltak rettet mot skole og bibliotek og når årlig rundt 260 000 elever og 5000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les sine tiltak er gratis og nasjonale. Bransjen bidrar med betydelige økonomiske tilskudd, viktige nettverk og formidling av aktuelle utgivelser. Foreningen !les har full redaksjonell frihet til å foreta utvalget av tekster til våre prosjekter.

FORMÅL: I vedtektene står følgende om Foreningen !les sitt formål: Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene.

MÅLGRUPPER I møte med ulike målgrupper skal Foreningen !les være en tydelig organisasjon med relevant og tilpasset materiell. BARN OG UNGDOM I møte med målgruppene skal Foreningen !les vektlegge skjønn- og faglitteraturens egenverdi. Foreningen !les skal gjøre et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur tilgjengelig på begge målformer, legge til rette for leselyst og engasjement og bidra til å vekke interesse og nysgjerrighet for lesing på fritiden. FORMIDLERE For å nå ut til barn og ungdom, er lærere, bibliotekarer, foreldre og andre formidlere sentrale samarbeidspartnere. Foreningen !les skal gjøre det enkelt å gjennomføre lesetiltak over tid, og gjøre metoder og veiledninger lett tilgjengelige. POLITISK OFFENTLIGHET Foreningen !les skal være en offentlig aktør som jobber for at det finnes gode, nasjonale strategier for å fremme leselyst og engasjement for lesing. Foreningen !les skal være en synlig aktør og en pådriver for lesing og leseren i ulike medier.

ENGASJERT: Foreningen !les sine aksjoner er gratis og når over 260 000 elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Foto: Troels Posselt.


Årsmelding 2017

MEDLEMMER Foreningen !les har i 2017 hatt 37 medlemmer. Medlemmene er svært viktige for vårt arbeid. Medlemsskap deles inn i A- og B-medlemmer. A- og B-medlemmer har like rettigheter. I 2017 betalte A-medlemmer 15 000 kr og B-medlemmer 2500 kr i kontingent. Til sammen utgjorde dette kr 317 500. I tillegg har Foreningen !les mottatt kr 100 000 i støtte fra Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening, kr 100 000 fra Den norske Forleggerforening, kr 100 000 fra Nynorsksenteret, kr 30 000 fra Det Norske Samlaget og kr 60 000 fra Utdanningsforbundet. Deler av denne støtten var gitt som ekstra støtte til lesetiltak som sakprosamagasinet Faktafyk, nynorskantologien Tid for ti og Ungdommens kritikerpris. Foreningen !les mottok også medlemsstøtte på til sammen kr 40 000 til 20-årsjubileumsmarkering med fagseminar. Bokbransjen bidrar med svært mye i tillegg til direkte økonomisk støtte. Særlig verdt å framheve er forfatternes honorarer ved tekstbidrag som, dersom standarder for lærebøker skulle vært malen, ville utgjort i overkant av en million kroner. Forlagene bidrar med et betydelig antall bøker i løpet av et år. Biblioteksentralen bidrar med en svært god avtale for distribusjon. Foreningen !les har hatt et godt samarbeid med ulike bransjeaktører i løpet av året. ÅPNINGSTALE: Nåværende kulturminister Trine Skei Grande holder tale for juryklasser under UKP-utdeling i mars 2017. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

7

VÅRE MEDLEMMER A-MEDLEMMER: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ark Bokhandel Biblioteksentralen AL Cappelen Damm De norske Bokklubbene AS Den norske Bokhandlerforening Den norske Forfatterforening Den norske Forleggerforening Det Norske Samlaget Forlagssentralen ANS Gyldendal Norsk Forlag H. Aschehoug & Co Nasjonalbiblioteket Norsk Bibliotekforening Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Norsk Forfattersentrum Norsk Oversetterforening Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Sandviks AS (Goboken)

B-MEDLEMMER: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

07 Media AS Forlaget Manifest Forlagshuset Vest Grafill Juritzen forlag AS Lesesenteret UIS Lydbokforlaget Magikon forlag Norli Libris AS Norsk barnebokinstitutt Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norske PEN Nynorsksenteret Omnipax Orkana forlag Skolebibliotekarforeningen i Norge Språkrådet Utdanningsforbundet Vigmostad & Bjørke


8

Foreningen !les

STYRET På årsmøtet 23. mai 2017 ble følgende styre valgt: LEDER Wegard Harsvik STYREMEDLEMMER Bjarte Bakken Taran Bjørnstad Heidi Marie Kriznik Sverre Henmo Ingvild Herzog Ann Berit Hulthin Kristine Isaksen Trine Stensen Kjartan Vevle Kristin Ørjasæter

Foreningen !les Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Den norske Forfatterforening Den norske Forleggerforening Norsk Forfattersentrum Norsk Bibliotekforening Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Den norske Bokhandlerforening Biblioteksentralen, AL Norsk barnebokinstitutt

VARA Kari Møller Hilde Sveinsson Marit Vestlie

De norske Bokklubbene Norsk Oversetterforening Nasjonalbiblioteket

Det er blitt avholdt et ekstraordinært og fire ordinære styremøter i 2017.

ADMINISTRASJON Ansatte har i perioden vært: Silje Tretvoll Vibeke Røgler Ole Ivar Burås Storø Bjarte Bakken Hilde Slåtto Troels Posselt

Daglig leder fra mai 2017 Fungerende daglig leder januar-mai 2017, nestleder, rådgiver med prosjektlederansvar og grafisk designer Informasjonsansvarlig og rådgiver med prosjektlederansvar Rådgiver med prosjektlederansvar Rådgiver med prosjektlederansvar Norskpedagog og rådgiver med prosjektlederansvar

Ansatte i Foreningen !les er organisert i Norsk Tjeneste­ mannslag (NTL) og har tariffavtale som er bundet i overenskomsten mellom NTL og Abelia. I 2017 etablerte Foreningen !les en særavtale mellom administrasjonen og leder i Foreningen !les. Ole Ivar Burås Storø var tillitsvalg til mai 2017. Da overtok Bjarte Bakken vervet.

Foreningen !les tilstreber å ha en jevn kjønnsfordeling og en sammensatt fagbakgrunn blant de ansatte. I 2017 har administrasjonen bestått av en norskpedagog, en bibliotekar, en sosialantropolog, en grafisk designer, en litteraturviter og en journalist. Foreningen !les har lokaler i Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.


Årsmelding 2017

ØKONOMI 2017 var nok et år med stram økonomi for Foreningen !les. Som et resultat av vår finansieringssituasjon, ble det populære, men kostbare, sakprosaprosjektet Faktafyk besluttet nedlagt for skoleåret 2017/2018. Videre hadde Foreningen !les lavere bemanning enn tidligere. Resultatet i 2017 ble et lite overskudd for Foreningen !les, men dette overskuddet viser ikke den reelle situasjonen foreningen var i med kutt og stramt budsjett. En svært god nyhet i 2017 var en gave på tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Litteraturskap.

9

FORENINGEN !LES ER MEDLEM AV FØLGENDE ORGANISA­SJONER: • • • • •

Arbeidsgiverforeningen Abelia NTL Norsk Bibliotekforening IBBY Norge Ubok

EKSTERNE VERV FOR ANSATTE I FORENINGEN !LES: BJARTE BAKKEN • jurymedlem i litteraturprisen Askeladdprisen som deles ut av IBBY Norge. • jurymedlem Pådriverprisen 2018 i regi av Norsk Bibliotekforening. TROELS POSSELT • medlem av programrådet til litteraturfestivalen Appelsina. HILDE SLÅTTO • medlem av nominasjonsjury i kåring av beste sakprosabok for barn og ungdom i NRKP2programmet «Faktasjekken», et samarbeid mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og NRK. • jurymedlem Stig Sæterbakkens Minnepris som representant for Norsk Bibliotekforening. • jurymedlem Aschehougprisen. • Arbeidsutvalget i Kritikerlaget.

FESTSTEMTE: Ansatte i Foreningen !les er klare for 20-årsfest i Fritt Ord-villaen. Troels Posselt., Silje Tretvoll, Ole Ivar Burås Storø, Bjarte Bakken. Vibeke Røgler og Hilde Slåtto.

OLE IVAR BURÅS STORØ • hovedstyremedlem i Norsk Bibliotekforening. SILJE TRETVOLL • vararepresentant i Norsk Litteraturfestivals råd. PIRATKOPI: Foreningen !les i festlig lag.


10

Foreningen !les

AKTIVITETER & PROSJEKTER I 2017 har Foreningen !les hatt en rekke aktiviteter i hele landet. Alle aktivitetene har vært nasjonale. Anslagsvis 260 000 barn og ungdom har deltatt. Tett samarbeid med lærere, bibliotekarer og andre formidlere har vært viktig for gjennomføringen av aktivitetene. Foreningen !les har mål om å ha et tilbud for hele skoleløpet. I 2017 var kun 3.-5. trinn uten tilbud om tiltak fra Foreningen !les. Satsingen på sakprosa for ungdomsskoleelever ble nedlagt som en direkte konsekvens av redusert økonomisk støtte.

AKTIVITETER I skoleåret 2017/18 gjennomfører Foreningen !les følgende nasjonale tiltak:

BARNESKOLEN •

• •

I 2017 har barn og ungdom satt sterkt preg på de ulike tiltakene. De har bidratt i arbeidet med utvalg og utforming av antologier. Til sammen 2 500 elever har vært med på å avgjøre hvilke bøker som har blitt tildelt de ulike prisene som deles ut i regi av Foreningen !les.

UNGDOMSSKOLEN •

Variasjon i utvalg og tilpasset opplegg i de ulike aktivitetene vektlegges i stor grad. Alle som deltar på et tiltak i regi av Foreningen !les skal få noe ut av det uavhengig av ferdigheter, kjønn eller hvilken bakgrunn de har som leser. Alle aksjoner har eget materiell. I enkelte tilfeller holder vi også kurs til den som skal gjennomføre aktiviteten, enten det er lærere, bibliotekarer eller kritikere. Møtet med det litterære, og leserens egen opplevelse og forståelse av litteraturen, vektlegges i vår dialog med formidleren. Alle Foreningen !les sine tiltak er gratis og nasjonale.

LESESKOGEN 2 800 påmeldte lærere/bibliotekarer Anslagsvis 56 000 elever – 1. og 2. trinn BOKSLUKERPRISEN 35 000 deltagende elever, fem juryklasser og 22 ressursklasser – 6. trinn BARNEBOKBAD Fem klasser med totalt 144 elever TID FOR TI 21 000 deltagende elever – 7. trinn

• •

TXT-AKSJONEN 121 000 utsendte eksemplarer – alle trinn FAKTAFYK 30 000 utsendte eksemplarer – alle trinn UPRISEN Ca. 1 000 deltagende elever – alle trinn

VIDEREGÅENDE SKOLE • •

REIN TEKST 35 000 utsendte eksemplarer – alle trinn UNGDOMMENS KRITIKERPRIS 200 deltagende elever – alle trinn

ANDRE ARENAER •

NORGESMESTERSKAP I POESISLAM Nordisk Showcase på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, seks delfinaler og en Norgesfinale koordinert/arrangert av Foreningen !les.


Årsmelding 2017

BARNESKOLEN I 2017 har Foreningen !les gjennomført Bokslukerprisen på 6. trinn for fjerde gang, opprettholdt Leseskogen for 1. og 2. trinn og lansert tredje utgave av nynorsk­ antologien Tid for ti for 7. trinn i samarbeid med Nynorsksenteret og andre nynorskaktører. I tillegg har Foreningen !les for tredje gang hatt et samarbeid med Pål Indregaard og Vilde Kamfjord, Norsk Litteraturfestival og Lillehammer bibliotek/Litteraturhus Lillehammer om Barnebokbad for 6. trinn. Pågangen og interessen fra lærere som ønsket å melde på sine elever har vært stor.

11

og blir løftet fram på nettsiden. Alle klasser som har anbefalt en bok har også fått tilsendt klistremerker, og vi har trukket vinnere av bokpakker blant klassene som har lagt ut boktips og anmeldelser på nettsidene. Opplevelsen av å delta i en nasjonal aksjon som er større enn det som skjer i klasserommet, kan ofte virke motiverende på barn. Samtidig som elevene trener på å uttrykke seg selv, og på å lese og vurdere boka, opplever de å bli sett og hørt utenfor klasserommet gjennom leseskogen.no.

LESESKOGEN

På nettsiden leseskogen.no får elever, lærere og foresatte tilgang til en verden av bøker, og boktips i alle sjangre med stor variasjon i vanskelighetsgrad, slik at det skal være mulig å finne noe for alle. I tillegg ønsker prosjektet å stimulere til økt bruk av høytlesing. Over 3 000 lærere og skole­bibliotekarer var ved årets utløp registrert som brukere av nettsiden, og det kommer stadig nye brukere til.

I perioden mars-april 2017 gjennomførte vi et høytlesningstiltak i samarbeid med Leser søker bok og Kunst i Skolen. Forfatter Veronica Salinas skrev «Kamil og den blå steinen», en høytlesningshistorie i fem kapitler som ble publisert på leseskogen.no hver uke i fem uker. Historien ble lest høyt i klasserom over hele landet, og elevene kom med tilbakemeldinger til forfatteren og forslag til videre handling. I tillegg arrangerte vi en tegnekonkurranse, i samarbeid med Kunst i skolen, der barna illustrerte de ulike kapitlene. Vi fikk inn nesten 1 000 tegninger som vi publiserte på leseskogen.no og kåret ukentlige klassevinnere som ble løftet fram på nettsidene og premiert med bokpakker. På denne måten la tiltaket til rette for både høytlesning, litterære samtaler og kreativitet i klasserommet. Tiltaket ble tatt godt imot og bidro til aktivitet og et stort engasjement i klassene som deltok.

På nettsidene har klassene mulighet til å legge inn boktips og anmeldelser, og får da en medalje fra de ulike dyrene på sidene. Når de har nådd et visst antall anmeldelser, får klassen dessuten en æresmedalje og et diplom

Hei! Jeg har snakket med lærerne om denne historien. Tilbakemeldingen er at elevene synes den er kjempefin! De er veldig fornøyde med "Leseskogen". (Assisterende rektor)

Leseskogen er et nasjonalt leselysttiltak for 1.-2. trinn som har som mål å bidra til et positivt møte med litteratur for elever som nettopp har begynt på skolen.


12

Foreningen !les

KUNSTVERK: Foreningen !les mottok mange flotte illustrasjoner til høytlesingshistorien «Kamil og den blå steinen» av Veronica Salinas.

Sagt i 1. klasse: Det var skummelt da Gulo snakket om trollet. Det var kjempegøy å høre. Det var litt skummelt, men mest fint. Mange syntes det var lett å se for seg hvordan Kamil og Alces ser ut. Forfatteren var flink til å skrive første kapittel. Noen syntes det var morsomt. Den beste historien jeg har hørt. (Lærer på vegne av elever) Hei Veronica. Jeg synes det var et veldig fint kapittel. Jeg synes det var veldig langt å lese, men det går bra. Det var ekstra spennede å høre at apekattene fikk kamil opp. Det var litt skummelt når noen kom i mørket. Du er flink til å skrive. Hilsen Carmen. (Elev) I løpet av året har det ellers blitt sendt ut nyhetsbrev til lærerne med boklister med ulike tema, lenker til relevant fagstoff, mulighet til å stemme inn dyr i Leseskogen m.m. Klassene har også fått tips om de mange ulike aktivitetene som ligger på leseskogen.no og på verdensbokdag.com og er blitt oppfordret til å formidle favorittbøkene sine til andre skoleklasser.

BOKSLUKERPRISEN Bokslukerprisen 2017 ble delt ut torsdag 20. april og gikk til Bobbie Peers for boka Luridiumstyven. Prisen ble delt ut på bakgrunn av en nomineringsprosess der

25 000 elever på 6. trinn først vurderte ti bokutdrag i 2016. Fem juryklasser leste og vurderte deretter de fem nominerte superfinalistene. I tillegg til Luridiumstyven var følgende titler nominert: Far din av Bjørn Ingvaldsen, Ulvehundgåten av Jørn Lier Horst, Evig midnatt på museet av Aleksander Kirkwood Brown og Dobbeldaten av Robert Næss.

Målet med Bokslukerprisen er å stimulere elever på 6. trinn sin interesse for litteratur og inspirere dem til å lese videre selv. Gjennom å få lese et bredt utvalg av smake­ biter fra nye bøker i ulike sjangere, og legge til rette for refleksjon og diskusjon rundt utdragene, blir barna bevisste lesere og får øvelse i å uttrykke seg. Bokslukerprisen for 2017 ble delt ut på Sentralen i Oslo. Alle juryklassene var representert og fikk bl.a. høre en engasjerende tale av den nyvalgte lederen i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Taran Bjørnstad. Etter utdelingen ble det gjennomført forfattermøter med de nominerte forfatterne der elever ledet samtalene og stilte spørsmål laget av alle juryelevene. Parallelt med at juryklassene valgte sin favoritt som vinner av Bokslukerprisen 2017, ble åtte ressursklasser engasjert i arbeidet med å lese og vurdere nye bøker for aldersgruppen. Klassene fikk et mindre antall vurderingseksemplarer stilt til rådighet, men skulle i tillegg innlede samarbeid med et lokalt bibliotek eller skolebibliotek for å skaffe flere eksemplarer til vurdering. Elevene skrev deretter anmeldelser av bøkene som var med på å påvirke utvalget av bøker i høstens Bokslukerantologi.


Årsmelding 2017

FORFATTERMØTER: Superfinalistene Bobbie Peers og Bjørn Ingvaldsen blir bokbadet av juryelever. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

13

GLAD VINNER: Bobbie Peers vant Bokslukerprisen 2016/17 for Luridiumstyven. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Etter tre år med 25 000 i opplag der tiltaket var fullbooket før aksjonsstart, ble opplaget på Bokslukerantologien økt til 35 000 høsten 2017. Nok en gang ble det fullt. Til sammen deltok ca. 1 700 klasser fra hele landet. De fikk tilsendt klassesett med antologier, plakater, bokmerker til elevene og lærerveiledning til lærerne. På nettsiden bokslukerprisen.no ligger alle utdragene supplert med lydfiler, bonusmateriell og aktiviteter for elevene. Også i 2017 var det klasser som valgte å delta kun elektronisk siden det var fullt da de prøvde å melde seg på.

• • • •

Høstens prosjekt ble lansert på Barnebokfestivalen i Oslo i september med ca. 120 elever i salen. I likhet med utdelingen av prisen, ble også lanseringen strømmet og gjort tilgjengelig for alle deltakende klasser.

Forlagene har bidratt med 50 eksemplarer av alle de nominerte bøkene til aksjonen og med tre ekstra eksemplarer av bøkene som har blitt gitt ut for målgruppen i løpet av høsten 2017.

I tillegg ble høstens prosjekt markert på Appelsinia litteraturfestival i Skien. Engasjementet i prosjektet har nok engang vært svært høyt både blant lærere og elever, noe som bl.a. har gitt seg utslag i at det ble lagt ut 13 137 kommentarer/anmeldelser på nettsidene i løpet av de elleve ukene prosjektet varte. I tillegg kom det inn mer enn 1 500 tilbakemeldinger fra klassene via Klassens side, mer enn 600 bidrag i de to tegnekonkurransene og nesten 700 tekster i skrivekonkurransene.

Dette er heilt ypparleg med tanke på at alle får lese dei same tekstene til same tid. Skular har ikkje økonomi til å kjøpe inn klassesett av bøker, så dette er ein ypparleg "smak" på ulike sjangrar. Tekstene er dessutan nye, og ikkje frå "gamle" skulebøker. Lydspora er heilt geniale for svake lesarar. Dei lyttar og kan sjå på teksten, utan å bruke mykje energi på avkoding av orda. Det er ikkje flautt å innrømme at ein vil høyre på desse lydspora :) (Sitat lærer for bokslukerklasse)

Høsten 2017 ble det valgt ut fem nye juryklasser fra hele Norge.

Jeg setter stor pris på hvor lettvint det er å få alt så godt tilrettelagt i en travel lærerhverdag. Dette er en unik sjanse til å få lest mye og i tillegg gi mulighet for gode, litterære samtaler i klasserommet. Jeg vil anbefale prosjektet på det varmeste til mine kolleger, og til alle som ennå ikke har prøvd det. (Sitat lærer for bokslukerklasse)

DE FEM JURYKLASSENE SOM STARTET ARBEIDET I NOVEMBER 2017 ER: •

Troms: Lunheim skole

Hordaland: Stanghelle skule Vest-Agder: Fagerholt skole Vestfold: Mesterfjellet skole Oslo: Tveita skole

Lærere og skolebibliotekarer for juryklassene deltok på et obligatorisk seminar i Oslo i november. I tillegg har juryklassene fått besøk og oppfølging av prosjektleder. Bokslukerprisen 2018 deles ut på Verdens bokdag 23.april på Sentralen i Oslo.


14

Foreningen !les

INNEHELD UTDRAG FRÅ:

BARNEBOKBAD: Bokslukerprisvinner Bobbie Peers blir bokbadet av elever under Norsk Litteraturfestival. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

BARNEBOKBAD Barnebokbad ble etablert vinteren 2016, og Foreningen !les ble med i et samarbeid med blant andre Norsk Litteraturfestival og Lillehammer bibliotek om å utvikle og prøve ut metoden på en rekke skoler på Lillehammer. Elever på mellomtrinnet leste bøker fra Bokslukerprisen og gjennomførte filosofiske samtaler som forberedelse til et forfattermøte der barna selv sto for å bokbade forfatteren. I løpet av 2017 var vi involvert i to arrangemener. Første barnebokbad fant sted i en fullsatt sal på Lillehammer bibliotek under Litteraturfestivalen. Totalt 95 elever fra 6. klasser deltok på arrangementet der vinneren av Bokslukerprisen 2017, Bobbie Peers, ble bokbadet med utgangspunkt i boken Luridiumstyven. Samtalen ble strømmet og delt med alle klassene som deltok på Bokslukerprisen 2016-2017. Metoden bidro til et stort engasjement blant elever og lærere, noe som gjentok seg under den andre gjennomføringen i desember 2016. Her bokbadet 57 elever Tone Almhjell med utgangspunkt i boken Maretorn som var med på Bokslukerprisen 2017-2018.

TID FOR TI

+ FLEIRE BOKTIPS OG EIGA NETTSIDE, TIDFORTI.NO. LÅN BØKENE PÅ BIBLIOTEKET!

i Tid for ti er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker tilpassa målgruppa. Opplaget var på 15 000, og skular og bibliotek frå heile landet melde seg på. Aksjonen blei fullteikna ei veke før påmeldingsfristen. Til aksjonen var det også ei eiga nettside, tidforti.no. Her var tekstane, lydfiler, aktivitetar, konkurransar og ei lærarrettleiing tilgjengeleg. Lydfiler blei lesne inn av tilsette ved Nynorsksenteret. Under aksjonsperioden fekk lærarar tilgang til ei klasseside der dei kunne leggje att tilbakemeldingar på utdraga og klassane si stemme frå dårleg til super. Det kom inn 250 kommentarar og 849 stemmer på dei ulike utdraga. UTDRAG FRÅ FØLGJANDE BØKER VAR MED I TID FOR TI 2017: • • • • • •

Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er i samarbeid med Nynorsksenteret, Samlaget og andre nynorskaktørar.

• •

I 2017 var andre året aksjonen blei gjennomført. Hjartet

Keeper´n til Tunisia av Lars Mæhle (Samlaget) Engel i snøen av Anders Totland (Gyldendal) Svarte-Mathilda I av Tor Arve Røssland (Samlaget) Kjære søster av Alf Kjetil Walgermo (Cappelen Damm) Galderstjerna av Asbjørn Rydland (Samlaget) Stian og Stine: Motorsykkelmysteriet av Magnhild Bruheim (Samlaget) Fly, Thea! Fly! av Bente Bratlund (Mangschou) Skammarens dotter av Lene Kaaberbøl. Omsett av Øystein Rosse (Samlaget) Rekrutten: grafisk roman av Robert Muchamore.


Årsmelding 2017

Illustrert av Ian Edginton & John Aggs. Omsett av Øystein Rosse (Samlaget) Veslebror ser deg av Cory Doctorow. Omsett av Øystein Vidnes (Samlaget)

Det blei også lagt inn fleire boktips bak i antologien som tips til vidare lesing. Det var ei bra bok. Den var en litt dyp bok som får oss til å tenke litt. Handler mye om følelser. Mange metaforer som kan få deg til å begynne å tenke på masse. Uansett hva som skjer må man aldri gi opp. (Om Fly, Thea! Fly! av Bente Bratlund) Mange synes den var så trist at de hadde lyst til å gråte. Vi fikk veldig fin samtale om sorg i etterkant av lesingen. (Om Kjære søster av Alf Kjetil Walgermo) Utdraget var spennande! Ein elev fortalde at ho fraus på armane av skildringane. Vi skal lese vidare på denne boka! (Om Svarte-Mathilda av Tor Arve Røssland) Aksjonen blei lansert på Gloppen folkebibliotek i Sandane 25. januar 2017 saman med Nynorsksenteret, Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane, 100 skuleelevar og forfattar Anders Totland. Første veka i mars arrangerte Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane ein bibliotekturné med prosjektleiar for Tid for ti i Foreningen !les, Ole Ivar Burås Storø, og forfattar Anders Totland. Biblioteka i Eid, Stryn, Vågsøy, Selje, Flatraket, Naustdal, Jølster, Leikanger og Lærdal fekk besøk, og samla sett kom over 200 ungdommar til biblioteka. Prosjektleiar skreiv ein artikkel om besøka som blei publisert på Nynorsk­ senterets blogg, Iver. Frå januar til juni 2017 blei det arrangert fleire teikneog skrivekonkurransar. På nettsida var det i tillegg til lærarrettleiinga mange ulike aktivitetar tilgjengeleg som lærarane kunne bruke i klasserommet. Det blei også gjennomført møte med Samlaget, Noregs Mållag og Nynorsksenteret under aksjonsperioden. Det blei levert rapport til Kulturrådet i mars og gjennomført ei spørje­ undersøking i juni etterfølgt av ein lengre rapport av prosjektet. Arbeidet med Tid for ti 2018 starta hausten 2017. Det blei gjort eit utval av kva slags bøker som skulle vere

15

med og opna for påmelding. Opplaget på antologien blei auka med 5 000 – frå 15 000 til 20 000. Tre veker før påmeldingsfristen, var aksjonen fullteikna. I løpet av hausten 2017 blei også nettsida tidforti.no oppdatert med utdrag, lydfiler, bonusmateriell, aktivitetar, konkurransar og lærarrettleiing, slik at alt var klart til aksjonsstart i januar 2018. UTDRAG FRÅ FØLGJANDE BØKER BLEI HAUSTEN 2017 VALT UT TIL TID FOR TI 2018: • • • • • • • • • •

Villheks – Eldprøva av Lene Kaaberbøl. Omsett av Øystein Rosse (Samlaget, 2012) Snillionen av Arnfinn Kolerud (Cappelen Damm, 2017) Apetryne av Atle Hansen (Samlaget, 2017) Stamceller av Øystein Runde (Gyldendal, 2017) Keeperen og havet av Maria Parr (Samlaget, 2017) Motorsykkelmysteriet av Magnhild Bruheim (Samlaget, 2014) Bestem deg, Tony T, bestem deg! av Erna Osland. Ill. av Sigbjørn Lilleeng (Samlaget, 2017) Svikta av Bente Bratlund (Mangschou, 2017) Hest, hest, tiger, tiger av Mette Eike Neerlin. Omsett av Brit Bildøen (Samlaget, 2017) Glimt av Tor Arve Røssland (Samlaget, 2015)

I november 2017 deltok Troels Posselt frå Foreningen !les på eit seminar og eit nettverksmøte under den nynorske barnebokfestivalen Falturiltu på Stord. TID FOR TI er en glimrende måte å implementere nynorsk på en interessant og morsom måte for "bokmåls­ elever". (Lærar) Eg er veldig glad for hefte med antologiane. Det er ikkje alltid like lett å finne gode tekstar til elevane på nynorsk. (Lærar) Tid for ti 2017 blei støtta av Kulturrådet, Nynorsksenteret og Samlaget i tillegg til ein eigendel frå Foreningen !les. Dei same aktørane støtta også Tid for ti 2018.


16

Foreningen !les

UNGDOMS­ SKOLEN Foreningen !les har også i 2017 hatt flere prosjekter i ungdomsskolen i samarbeid med elever og lærere. Over 120 000 elever var påmeldt tXt-aksjonen Panser, rundt 1 000 elever deltok på Uprisen, og Faktafyk hadde et maks antall påmeldte på 30 000 elever.

TXT MONSTER 2017 tXt-aksjonen er Norges eldste og største leselystaksjon i ungdomsskolen. Aksjonen har hatt et høyt og stabilt deltakerantall fra skoler og bibliotek i hele landet siden starten i 1997. Til aksjonen følger en antologi med utdrag fra 13 norske

og oversatte skjønnlitterære ungdomsbøker. Opplaget for skoleåret 2017/18 var på 120 000. Aksjonen er klar til skolestart i august og følger hele skoleåret, men de fleste klassene bruker aksjonen primært i høstsemesteret. På nettsiden, txt.no, er tekstutdrag, lydfiler, bonusmateriell, konkurranser, aktiviteter og lærerveiledning tilgjengelig under aksjonsperioden. Lydfilene ble lest inn av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. tXt-aksjonen 2017/18 hadde tittelen Monster. Tekstut­ valget ble gjort i løpet av våren 2017. Utvalget ble gjort på bakgrunn av nominerte til Uprisen, tilbakemeldinger fra ungdom og Foreningen !les sin egen kompetanse. FØLGENDE BØKER VAR REPRESENTERT I TXT MONSTER: •

Magnus Chase og gudene fra Åsgard 1 av Rick Riordan. Oversetter: Torleif Sjøgren-Erichsen (Vigmostad & Bjørke 2017)


Årsmelding 2017

LANSERING: Forfatter Alexander Løken, ansatte ved Frogner bibliotek og Foreningen !les klar for lansering.

• • • • • • • • • • • •

KAKEMONS: Frogner bibliotek stilte med en ekte monsterkake til lanseringen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Audrey ut av mørket av Sophie Kinsella (Gyldendal 2016) Jakten av Tom Kristensen (Cappelen Damm 2016) Hest, hest, tiger, tiger av Mette Eike Neerlin. Omsett av Brit Bildøen (Samlaget 2017) De døde ser deg av Alexander Løken (Cappelen Damm 2017) De4: Hyper av Vera Voss (Kagge 2016) Fangarmer av Tore Aurstad (Cappelen Damm 2016) Så lenge himmelen er over jorda av Levi Henriksen (Cappelen Damm 2016) Cinder - Månekrøniken 1 av Marissa Meyer. Oversatt av Tore Sand (Vigmostad & Bjørke 2017) Jag är Supermann av Lars Mæhle (Samlaget 2017) Nærmere kommer vi ikke av Monika Steinholm (Vigmostad & Bjørke 2016) Mørket kommer innenfra av Tyra T. Tronstad (Aschehoug 2016) Galderstjerna av Asbjørn Rydland (Samlaget 2016)

Det var stor variasjon i utvalget, og utdragene ble valgt ut med tanke på å skape økt engasjement for lesing og motivere elever til å lese mer. Tekstutdragene skal fungere som en motivasjonsfaktor for elevene til å fordype seg i hele bøker. Målet er ikke at alle skal like alt, men at alle skal like noe. Vi har brukt tXt Monster som både hjemmelekse samt

17

ekstraarbeid når elevene har blitt ferdig med arbeidsoppgaver. Det har fungert veldig bra, og elevene har funnet utdrag der de deretter har gått på biblioteket og lånt boka. (Lærer) Elevene har vært begeistret for utvalget i antologien. Veldig mange har kommet/og kommer fremdeles til meg og spør etter bøkene, og det er ventelister på flere av bøkene. (Bibliotekar) Påmeldingsskjema til tXt Monster ble lagt ut i april 2017 med påmeldingsfrist 20. juni. Aksjonen ble fulltegnet før fristen var ute, og flere skoler og bibliotek tok kontakt i ettertid med ønske om å få bestille materiell. Påmeldte mottok materiellet ved skolestart i august. Da var også lærerveiledning og nettressurser klare. Foreningen !les lanserte tXt Monster på Frogner bibliotek i Sørum 5. september sammen med Alexander Løken, forfatter av boka De døde ser deg. Det var over 60 ungdomsskoleelever til stede under lanseringen, og biblioteket serverte en ekte Monster-kake. Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø leverte også en tekst om tXt-aksjonen til Norsklæreren i februar 2017.


18

Foreningen !les


Årsmelding 2017

UPRISEN – ÅRETS UNGDOMSBOK Uprisen er en unik litterær pris der ungdom selv kårer årets beste ungdomsbok. Siden 2010 har ungdom stått for både nominasjonsprosessen og juryarbeidet. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Asbjørn Rydland mottok Uprisen 2017 for Galderstjerna. Nominasjonsjuryen på tre ungdommer ble valgt ut blant 20 søkere. Fem bøker ble nominert basert på ungdoms egne anmeldelser på uprisen.no. Sju juryklasser fra hele landet leste de fem nominerte bøkene i perioden februar til mai. Fra 2016 til 2018 har følgende fylker juryklasser: Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Sør-Trøndelag, Oppland og Finnmark. På Norsk Litteraturfestival møttes klassene. To elever fra hver klasse utgjorde storjuryen som tok den endelige avgjørelsen. I forbindelse med utdelingen av Uprisen fikk alle elevene møte de nominerte til nærmere samtale. JURYKLASSER I 2017: • • • • • • •

Fjordtun skole (Finnmark) Løten ungdomsskole (Hedmark) Rygge ungdomsskole (Østfold) Sagatun skule (Sogn og Fjordane) Sunnland skole (Sør-Trøndelag) Vassmyra ungdomsskole (Vest-Agder) Øyer ungdomsskole (Oppland)

NOMINERTE BØKER 2017: • • • • •

Jakten. World of spycraft 2 av Tom Kristensen, (Cappelen Damm) Når historien slutter. I morgen er alt mørkt 3 av Sigbjørn Mostue (Cappelen Damm) Hyper. De4-serien av Vera Voss (Kagge Forlag) Galderstjerna av Asbjørn Rydland (Samlaget) Fangarmer av Tore Aurstad (Cappelen Damm)

Nominasjonene til Uprisen er gjort på bakgrunn av anmelderbasen på nettsiden uprisen.no, der elever i ungdomsskolen kan anmelde alle årets norske ungdomsbøker. Høsten 2017 startet arbeidet som dannet grunnlaget for juryarbeidet som skal gjøres i 2018. Totalt

19

ble det publisert 1050 anmeldelser høsten 2017. Uprisen engasjerte 25 anmelderklasser, valgt ut blant 100 søkere (100% økning fra 2016). I tillegg engasjerte DKS Oppland fem klasser. Noen klasser anmeldte også på eget initiativ. Forlagene donerte tre eksemplarer av hver norske ungdomsbok. Foreningen !les kjøpte i tillegg inn åtte eksemplar av hver tittel. Til sammen ble det sendt ut 493 bøker til anmelderklassene. Skole- og folkebibliotek har vært viktig bidragsyter og lånt ut mange bøker til anmelderklasser. Spesielt ser vi et større engasjement blant fylkes- og folkebibliotekene. I 2017 ble det avholdt to seminarer for lærere og biblio­ tekarer, ett i januar for juryklassene og ett i august for anmelderklassene. Begge seminarene er obligatoriske for deltagende klasser, og til sammen deltok 58 lærere, bibliotekarer og andre formidlere. Laila Løvheim Hakkam fra Grim skole i Kristiansand ble kåret til årets anmelder 2017 og vant en iPad. Uprisen gjennomføres i samarbeid med Kulturtanken Den kulturelle skolesekken og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. UPRISEN: Bildene til venstre viser nominasjonsjury, årets anmeldere, storjury, forfattermøter og utdeling av Uprisen- årets ungdomsbok. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les UPRISENFOREDRAG: Vinneren av Uprisen blir invitert til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer året etter for å holde foredrag. Her er Jan Tore Noreng, som vant Uprisen i 2016. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les


20

Foreningen !les

prosjektet. Faktafyk ble derfor lagt på is. Det ble likevel gjort et arbeid i 2017 for å forsøke å sikre en økonomisk stabil finansiering av framtidige utgivelser. Dette ga resultater, og i desember 2017 fikk Foreningen !les økt støtte fra Kulturrådet på bakgrunn av en søknad som blant annet fokuserte på finansiering av Faktafyk. Dette gir rom for å på nytt arbeide for å relansere Faktafyk, men magasinet er fortsatt avhengig av støtte fra flere hold hvis en skal klare å gjennomføre prosjektet. I valgkampen til stortingsvalget 2017 inkluderte Venstre i sitt alternative budsjett at de ønsket å bevilge en million kroner til Faktafyk. Dette gikk dessverre ikke gjennom i regjeringens budsjettforhandlinger. Framover vil Foreningen !les arbeide aktivt i forhold til Venstre og regjeringen for å sikre en stabil finansiering av Faktafyk. I 2017 søkte vi også Fritt Ord om midler til Faktafyk. Vi fikk dessverre avslag på søknaden. Dette understreker hvor viktig det er å få finansieringen av Faktafyk inn i mer stabile rammer. Et slikt stort prosjekt er avhengig av en forutsigbar økonomi.

FAKTAFYK Målet med Faktafyk er å gjøre elever på ungdomsskolen nysgjerrige på sakprosasjangeren. Faktafyk består av et magasin med nyskrevne tekster skrevet for målgruppen og bokutdrag av sakprosatekster skrevet for både ungdom og voksne. Tematisk spenner magasinet bredt for å nå flest mulig lesere. På nettsiden faktafyk.no ligger alle artiklene med bonusmateriell og lærerveiledning til bruk i undervisningen. Bokutdrag, artikler og lærerveiledning blir liggende åpent tilgjengelig i et arkiv. Flere av artiklene fortsetter å bli lest også etter at aksjonsperioden er avsluttet. I januar 2017 ble Faktafyk nr. 5 sendt ut til 30 000 elever. På grunn av reduksjon i økonomisk støtte til Faktafyk de siste årene ble det i 2017 besluttet at det ikke var mulig å lage et nytt nummer for 2018. Etter flere år med svært usikker økonomi og nedskjæring på opplag og omfanget av magasinet, var det ikke lenger mulig å gjennomføre

Våren 2017 ble prosjektleder Hilde Slåtto invitert til å sitte i nominasjonsjuryen for beste sakprosa for barn- og ungdom i Norsk faglitterær forfatter- og oversetter­ forenings store sakprosakåring, Faktasjekken. Kåringen var et samarbeid med NRK, der medlemmene i NFF skulle stemme over de beste sakprosatitlene fra 1945 til vår tid. Sammen med kritiker Gro Jørstad Nilsen og bibliotekar Anniken Bjørnes satt Hilde Slåtto sammen en liste på 20 titler som ble utgangspunktet for kåringen. Vinnerne av hver sin sjanger ble kåret i programserien Faktasjekken på NRK P2, hvor nominasjonsjuryene snakket seg gjennom listene. Vinneren av beste sakprosabok for barn- og ungdom ble Jostein Gaarders Sofies verden (1991).  

VIDEREGÅENDE SKOLE Ungdommens kritikerpris og Rein tekst har vist hvordan gode litteraturprosjekter synliggjør og utvikler ungdom til å bli gode lesere. I 2017 har Foreningen !les gjennomført Ungdommens kritikerpris og Rein tekst som prosjekter i videregående skole.


Årsmelding 2017

21

UNGDOMMENS KRITIKERPRIS Ungdommens kritikerpris er en pris som er godt etablert i norsk offentlighet. Prisen gir et viktig innblikk i hvordan ungdom leser kritikerfavorittene. Samtidig gjør arbeidet med prisen at elevene utvikler ny kompetanse til å lese og vurdere skjønnlitteratur, og at lærerne blir introdusert for andre måter å jobbe med litteratur på i klasserommene.

PEPTALK: Bjarte Bakken i Foreningen !les forbereder forfatterne på dagen.

9. mars 2017 ble Ungdommens kritikerpris 2016/17 delt ut til Nina Lykke for romanen Nei og atter nei. I forkant av utdelingen hadde sju klasser i videregående skole, til sammen ca. 160 elever, lest og vurdert åtte bøker nominert av en kritikerjury. Høsten 2017 startet nye juryklasser arbeidet med å kåre Ungdommens kritikerpris 2017/18. Klassenes leseperiode følger skoleåret, med start i november og utdeling i mars. Forlagene bidrar med 65 eksemplarer av hver av de nominerte titlene. Bøkene fordeles på juryklassene.

SAMTALE: Vigdis Hjorth (t.v.) møtte Terje Holtet Larsen til nærmere samtale. Hilde Slåtto (i midten) fra !les ledet. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

9. november ble de nominerte bøkene offentliggjort i forbindelse med arrangementet «Hva er litteraturkritikk i Norge i 2017?» på Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka. Foreningen !les sto for arrangementet som var en del av prosjektet «Inn i litteraturen. Ut i samfunnet» (se s. 34). 10. november ble det gjennomført et oppstartsseminar for lærere og bibliotekarer for juryklassene. I forbindelse med seminaret ble de nominerte titlene offentliggjort. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Utdanningsforbundet. I leseperioden fikk juryklassene tre besøk av en profesjonell kritiker.

VINNEREN ER: To elever fra storjuryen utroper Nina Lykke til vinner av UKP 2017. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Etter endt leseperiode møttes to representanter fra hver klasse i Oslo for å diskutere seg frem til en vinnerbok. I 2017 var utdelingen og forfattermøtene på Sentralen i Oslo. Alle juryklassene og alle de nominerte forfatterne var til stede. For første gang gjennomførte elever selv intervjuer med forfatterne. Nominasjonen gjøres av tre kritikere fra Norsk Kritikerlag.

VINNER: Nina Lykke takker for prisen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les


22

Foreningen !les

Alle norske skjønnlitterære utgivelser fra inneværende år vurderes. De åtte nominerte bøkene velges med utgangspunkt i kritikernes egne kvalitetskriterier, uten å ta hensyn til at det er ungdom som skal lese bøkene.

• • • •

NOMINASJONSJURYEN 2017/18:

JURYKLASSENE 2017/18:

• • •

• • • •

Birgitte Bjørnøy Eivind Myklebust Kristian Wikborg Wiese

JURYKLASSENE 2016/17: • • • • • • •

Akershus: Bjertnes vgs. (STA) Hedmark: Hamar katedralskole (STA) Finnmark: Kirkenes vgs. (Helse og sosialfag) Hordaland: Knarvik vgs. (STA) Aust-Agder: Møglestu vgs. (STA) Rogaland: Stavanger offshore (Yrkesfag) Sør-Trøndelag: Strinda vgs. (STA)

NOMINERTE BØKER 2016/2017: • • • •

Varsjøen av Thomas Marco Blatt (Kolon Forlag) Søster av Gro Dahle (Cappelen Damm) Den kvite vegen: stemningar frå Salbu av Kjartan Hatløy (Forlaget Oktober) Arv og miljø av Vigdis Hjorth (Cappelen Damm)

• • •

Bungalow av Inghill Johansen (Forlaget Oktober) Dammyr av Victoria Kielland (No Comprendo Press) Angiveren av Terje Holtet Larsen (Forlaget Oktober) Nei og atter nei av Nina Lykke (Forlaget Oktober)

Akershus: Lillestrøm vgs. (STA) Finnmark: Alta vgs. (Musikk og drama) Møre og Romsdal: Kristiansund vgs. (TAF) Oslo: Oslo By Steinerskole (Humanist, litteratur fordypning) Sør-Trøndelag: Rissa vgs. (ST) Telemark: Kragerø vgs. (Idrett) Vest-Agder: Kristiansand Katedralskole Gimle (STF)

NOMINERTE BØKER 2017/18: • • • • • • • •

Dette livet eller det neste av Demian Vitanza (Aschehoug) Ein gong var dei ulvar av Therese Tungen (Aschehoug) Tung tids tale av Olaug Nilssen (Samlaget) Berge av Jan Kjærstad (Aschehoug) Vestlandet av Erlend O. Nødtvedt (Aschehoug) Lenis plassar av Øyvind Rimbereid (Gyldendal) Jeg nekter å tenke av Lotta Elstad (Flamme forlag) Baugeids bok av Aina Villanger (Forlaget Oktober)


Årsmelding 2017

REIN TEKST 35 000 elever har deltatt på litteraturaksjonen Rein tekst 2017/18. Rein tekst består av en antologi med smakebiter fra 13 nyere norske og oversatte utgivelser innen ulike sjangre, en nettside, foreningenles.no/rein tekst, med lydfiler, bonusstoff og en omfattende lærerveiledning. Tre av utdragene er på nynorsk, og det er alltid en blanding av sjangre som sakprosa, tegneserie, lyrikk, noveller og romaner. Rein tekst inneholder i hovedsak utdrag fra voksenbøker, men ungdomsbøker er også representert. ANTOLOGIEN «REIN TEKST 2017/18» INNEHOLDT UTDRAG FRA FØLGENDE BØKER: • • • • • • • • • • • • •

Mørk materie av Blake Crouch (Gyldendal) Nei og atter nei av Nina Lykke (Forlaget Oktober) Dette livet eller det neste av Demian Vitanza (Aschehoug) Simon og Homo Sapiens – agendaen av Bechy Albertalli (Kagge forlag) Sulten og skjønnheten av Erland Kiøsterud (Forlaget Oktober) Kan jeg bli med deg hjem av Marie Aubert (Forlaget Oktober) Trigrammaton av Kristian Hammerstad (Jippi forlag) En dråpe midnatt En familiebiografi av Jason Timbuktu Diakté (Kagge forlag) Ein gong var dei ulvar av Therese Tungen (Aschehoug) Søster av Gro Dahle (Cappelen Damm) Hjertet er en ensom jeger av Carson McCullers (Aschehoug) Du er så lys av Tore Renberg (Forlaget Oktober) Uthengt Ydmykelse og skam på nett av Jon Ronson (Mime)

Rein tekst er bygget over samme lest som tXt-aksjonen og har som mål å inspirere til videre lesing og å formidle et mangfold av tekster av høy kvalitet. Det er administrasjonen i Foreningen !les som leser og prosjektleder som har hovedansvaret for tekstutvalget. Prosjektleder Hilde Slåtto fortsatte samarbeidet med Fritt Ord-konkurransen i 2017. Temaet for årets kon-

23

kurranse var «Propaganda». Samarbeidet består i at Fritt Ord-konkurransen har en tekst om konkurransen i antologien og et samarbeid om et eller flere av utdragene. I år ble det fokusert på de tre sakprosatekstene Dette livet eller det neste av Demian Vitanza, En dråpe midnatt En familiebiografi av Jason Timbuktu Diakté og Uthengt Ydmykelse og skam på nett av Jon Ronson, hvor Foreningen !les vinklet lærerveiledningen mot temaet «propaganda». Pedagog Troels Posselt, som lager lærerveiledningene, holdt innlegg på Lærerseminaret Fritt Ord arrangerer for norsklærere på Nationaltheatret hver høst. Posselt snakket om hvordan lærere kan bruke Rein tekst og skjønnlitteratur i forbindelse med et begrep som «propaganda» i klasserommet. Vi har fått tilbakemeldinger fra både Fritt Ord og fra lærere om at samarbeidet har resultert i at elever har deltatt i konkurransen. Samarbeidet vil fortsette i 2018. Ved påmelding våren 2017 ble hele opplaget på 35 000 eksemplarer for første gang bestilt før sommerferien.

ANDRE ARENAER NM I POESISLAM Siden 2005 har Foreningen !les vært arrangør av Norgesmesterskapet i poesislam. I 2017 avholdt lokale arrangører seks delfinaler, og i finalen 24. november gikk Sofie Frost fra Oslo av med seieren. Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer hadde prosjektleder ansvar for Nordisk mesterskap i poesislam og en Nordisk Showcase, et arrangement med nordiske poeter og musikere på litteraturfestivalens festkveld, Banknatta. Delfinalene ble avholdt på Hamar under AnJazz, i Gvarv i Telemark under Kartfestivalen, i Trondheim under litteraturfestivalen Ugress, i Tromsø under litteraturfestivalen Ordkalotten, i Stavanger som en del av programserien til Kåkå - Kverulantkatedralen og i Oslo på Nordic Black Theatre & Caféteatret. Alle delfinalene er gjennomført i


24

Foreningen !les

SLAMFEST: Her ser vi bilder fra Nordisk mesterskap på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og NM-finalen på Caféteatret i Oslo. Norske Evelyn Rasmussen Osazuwa ble kåret til Nordisk mester og Sofie Frost vant NM i poesislam 2017. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

samarbeid med Foreningen !les. I 2017 fortsatte Foreningen !les samarbeidet med Norsk Litteraturfestival om å arrangere Nordisk mesterskap i poesislam og Nordisk Slam Fest på Banknatta. Etter initiativ fra Foreningen !les, ble Nordisk mesterskap i poesislam satt i gang igjen i 2017. Dette er et samarbeid mellom det danske og svenske slampoesimiljøet. På nettverksmøter i Norge og Sverige i 2016, ble det bestemt at Norge skulle starte med å arrangere Mesterskapet i Norge. Dette ble gjennomført i samarbeid med Norsk Litteraturfestival. Foreningen !les søkte midler fra Nordisk Kulturkontakt og fikk innvilget søknaden, noe som gjorde det mulig å invitere vinnerne fra de nasjonale mesterskapene og en arrangør fra hvert land. Alle de inviterte slampoetene deltok også i det øvrige programmet på Litteraturfestivalen. Nordisk Mesterskap i poesislam ble arrangert i Sirkusteltet torsdag under festivalen. Arrangementet ble utsolgt, og det var lang kø for å komme inn. NRK sendte direkte fra finalen på Øst-

nytt. Vinneren ble den norske poeten Evelyn Rasmussen Osazuwa som hadde blitt verdensmester i VM i Paris bare noen dager tidligere. I 2018 vil Nordisk mesterskap bli avholdt i Uppsala, Sverige. Det arbeides med å få med Finland, Færøyene og Island. På Banknatta arrangerte Foreningen !les Nordisk Slam Fest med to norske, tre svenske og to danske poeter, akkompagnert av en islandsk og norsk musiker. Arrangementet, som året før var en stor suksess, var nå flyttet til Festsalen. Publikum gikk mann av huse, og arrangementet var svært vellykket. Poesislam ble den store snakkisen på festivalen. I løpet av festivalen fikk slampoesi mye oppmerksomhet i media, blant annet fikk de nordiske poetene hovedoppslaget i kulturdelen i Aftenposten. Det har skjedd et stort løft i anseelsen til det litterære utrykket slampoesi. Foreningen !les sitt arbeid har bidratt til dette løftet.


Årsmelding 2017

25

BOKSTART – SPRÅK FRA FØRSTE STUND Bokstart har som mål å gi barn og foreldre et lesende fellesskap, styrke språkopplæring fra tidlig alder og gi foreldre et positivt møte med sitt lokale bibliotek og helse­stasjon. Gjennom å gi barn og deres foreldre en bokgave i løpet av barnets første leveår, ønsker vi å legge til rette for et godt og livslangt forhold til språk og litteratur.

ARBEIDSGRUPPE Bibliotekarer og helsearbeidere i pilotprosjektets bydeler utgjør en arbeidsgruppe som består av: • • • • • •

Solveig Vildgren, Avdelingshelsesøster, Bydel Alna Helene Heger Voldner, Programansvarlig Furuset bibliotek og aktivitetshus Sylwia Janina Stasiak, Litteraturformidler, Deichman Tøyen Malene Emilie Augland, Deichmanske bibliotek, Holmlia Siri Thurmann-Moe, spesialbibliotekar, Deichmanske bibliotek, Holmlia Hilde Stølevik, Seksjonsleder/avdelingshelsesøster helsestasjon, skolehelse og fysioterapitjenesten, Enhet forebygging, frivillighet og folkehelse, Bydel Søndre Nordstrand

I tillegg har vi fått inn følgende resurspersoner: • •

Rannveig Nymoen, Bokbamsen, Øvre Eiker Kommune Mari Gudim Torp, Prosjektleder Lesefrø, Deichmanske bibliotek

Revungen våkner, spiser frokost og går på lekeplassen. Følg revungen gjennom hele dagen.

Revungen © Foreningen !les (2017) Illustratør Vibeke Røgler ISBN 978-82-92-89429-3 Trykket i Italia

www.bokstart.no Med støtte fra Oslo kommune www.foreningenles.no Følg Foreningen !les på Facebook, Instagram og Twitter

Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverksloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

REVUNGEN vibeke rogler

vibeke rogler

LANSERING Byrådsleder Inga Marte Torkildsen og Byrådssekretær Frode Kyvåg deltok på en markering av tildelingen på Deichmanske bibliotek på Holmlia der mødre og barn var til stede. Dagsavisen dekket arrangementet.

revungen

Foreningen !les mottok 200 000 kr fra Oslo kommune til gjennomføring av et pilotprosjekt i tre utvalgte bydeler i Oslo; Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Foreldre og deres barn vil i løpet av deres første leveår motta en bokgave på helsestasjonen. Foreningen !les har stått for prosjektledelse og utforming og produksjon av materiell. Lokale helsesøstre og bibliotekarer står for praktisk gjennomføring.

BOKSTART

BØKER TIL DE MINSTE: Byrådsleder Inga Marte Thorkildsen leser høyt for et interessert publikum under lanseringen av Bokstart på Deichman Holmlia.

Yvonne Henriksen, Språkpedagog, Pedagogisk fagsenter, Bydel Søndre Nordstrand

Vi har gjennomført et fellesmøte der fokuset var å bli kjent, inspirert og få informasjon om framdriftsplan. FORSKNING OG INTERNASJONALT SAMARBEID Bokstart har eksistert i 25 år siden det ble etablert i Storbritannia og gjennomføres årlig i rundt 40 land. Svært mye relevant forskning finnes tilgjengelig om Bokstart. Et stort arbeid er lagt ned for å få oversikt over hva som finnes, og mye av denne forskningen er delt med arbeidsgruppen. EURead, det europeiske nettverket av leseorganisasjoner der Foreningen !les er medlem, har Bookstart som et av sine satsningsområder og ønsker å bidra til en norsk versjon. EURead har bidratt med materiell til inspirasjon, anbefalingsbrev til norske myndigheter og dokumentasjon. De ulike europeiske organisasjonene besitter mye relevant forskning.


26

Foreningen !les

Økonomi har vært den største utfordringen i gjennomføringen av Bokstart. Vi fikk avslag på flere søknader. Som resultat har vi måttet nedjustere prosjektet i forhold til opprinnelig målsetning, aktivitetsnivå og framdriftsplan. En stor utgiftspost er innkjøp av bøker. I pilotprosjektets tre bydeler er det rundt 3 000 fødsler per år. Selv med gode rabatter hos våre medlemsorganisasjoner ville ikke støtten strekke til. Bokgaven hver familie får utdelt på helsestasjonen er det bærende elementet i Bokstart. Alle barn i pilotprosjektet mottar samme bok. Dette bidrar til at barn får samme utgangspunkt i livet uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

I Sverige ble Bokstart etablert i 2015. Det svenske Kulturrådet har ansvar for satsningen. I løpet av 2018 skal vi møte den svenske prosjektlederen. Den britiske organisasjonen BookTrust har tatt initiativ til å opprette en arbeidsgruppe i EURead for å samle alle Bookstart-programmer over hele verden. Gruppen består av følgende organisasjoner: britiske BookTrust, belgiske Ledereen Leest, nederlandske Stichting Lezen og tyske Stiftung Lesen. Foreningen !les følger med på dette arbeidet, som vil gi oversikt over alle Bokstart­ varianter i verden og deres forskning og erfaringer. BookTrust la også fram et forslag om å samle alle europeiske og internasjonale Bookstart-partnere til en internasjonal konferanse for å utveksle erfaringer. Konferansen skal finne sted i Brussel i 2019. MATERIELL: BOKSTARTBOK, INFORMASJONSBROSJYRE OG LOGO Prosjektet har egen logo. Etter råd fra Bokbamsen-prosjektet i Øvre Eiker inneholder denne et dyr. Dyret kan brukes i materiell og kan eventuelt produseres som et kosedyr helsestasjoner og bibliotek kan bruke i kommunikasjonen med barnet og familien. Dyret blir gjenkjennbart og kan følge prosjektet. Valget falt på rev fordi det er det vanligste dyret i Norge og fordi reven har litterære referanser og er knyttet til kjente rim og barnesanger.

En egen ordløs småbarnsbok ble utformet i dialog med arbeidsgruppen. Boken er ordløs for å gi alle familier samme utgangspunkt uavhengig av norskkunnskaper. Den dialogiske lesningen står i fokus. Fortellingen handler om en revefamilies dag og skildrer hverdagssituasjoner som foreldre kan snakke med barnet om. Revungen er kjønnsnøytral slik at både gutter og jenter kan identifisere seg med den. Boken har et opplag på 5 000 eksemplarer. Vi ønsker å tilby Bokstart til en eller to ekstra bydeler i løpet av 2018. En informasjonsbrosjyre med nyttig informasjon, tips og råd om viktigheten av lesing er også produsert og skal deles ut til foreldre sammen med boken. POLITISK JOBBING I forbindelse med statsbudsjettet sendte Foreningen !les inn høringsuttalelse og deltok på høring i Familie- og kulturkomiteen. Bokstart ble spilt inn som et av tre store satsningsområder innenfor litteratur og lesing de neste årene. Politikerne i Familie- og kulturkomiteen fikk et signert anbefalingsbrev om Bookstart fra EURead. Framover arbeider Foreningen !les med å få møte de ulike politiske partiene i komiteen. Vi ønsker å få til en nasjonal Bokstart-satsning. Bokstart er et tiltak som kan være tverrdepartementalt. I november hadde vi informasjons- og oppfølgingsmøte med byrådslederne Rina Mariann Hansen og Inga Marte Torkildsen. Prosjektet har nettsiden www.bokstart.no.


Årsmelding 2017

LITTERATURSKAP I desember 2016 mottok Foreningen !les en gave på tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til et storstilt nasjonalt prosjekt. Alle regioner vil få et litterært landemerke i form av et Litteraturskap plassert i bybildet der folk ferdes. Litteraturskapene skal være synlige, stå lett tilgjengelig i det offentlige rom og skal inneholde et bredt utvalg av bøker i ulike sjangre og for ulike målgrupper. Befolkningen skal kunne sette fra seg en bok de har lest og finne en ny bok de kan ta med seg hjem. Vi ønsker å synliggjøre og øke tilgjengeligheten til litteratur, å øke statusen til lystlesningen og å bevisstgjøre befolkningen som lesere. Vi ønsker å framheve litteratur som kunst. Litteraturskapene skal tilføre merverdi til sine omgivelser, skape oppmerksomhet og bli en naturlig møteplass.

Saksbehandler i Sparebankstiftelsen DNB kom i et møte med en tydelig anbefaling om å gå vekk fra kunstner­ ideen. Hun anbefalte å ta kontakt med Institutt for Produktdesign på Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet – Storbyuniversitetet, for å få et samarbeid med skolens produktdesignstudenter. Vi fulgte rådet og fikk et samarbeid med utdannelsens Designkontor. Litteraturskap ble presentert for studentene, og mange ønsket å jobbe med konseptet. Tredjeårsstudenter var ansvarlige prosjektledere for et designkontor der de skulle arbeide sammen med første- og andreårsstudenter. Prosjektgruppen besto av totalt ti studenter. Formålet med Designkontor er at arbeidet skal være så realistisk som mulig i forhold til det virkelige arbeidslivet. Studentene hadde fire uker på seg, med oppstart i uke 47.

FORFATTERFADDERE For å skape en sterk litterær forankring ønsker vi at en forfatter i hver region blir Litteraturskap-fadder. Vi ønsker at disse forfatterne skal skrive en eller flere tekster knyttet til sitt hjemsted og Litteraturskap. Tekstene skal publiseres på hjemmesiden litteraturskap.no og eventuelt i en større publikasjon. FOLKEBIBLIOTEKSAMARBEID Folkebibliotekene vil få en sentral rolle som Litteraturskap-faddere. De vil få i oppgave å følge opp skapene og ha aktivitet i tilknytning til dem. Litteraturskapene kan gi bibliotekene en mulighet til å flytte litteraturformidlingen ut i det offentlige rom. PRESSE Vi sendte ut en pressemelding om gaven 1. februar som resulterte i umiddelbare henvendelser fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som viste interesse for prosjektet. UTFORMING Den opprinnelige ideen var at alle Litteraturskapene skulle bli unike og vise en bredde i visuell uttrykksform. Vi ønsket å utlyse regionale konkurranser der kunstnere tilknyttet de respektive stedene kunne sende inn forslag til sin utforming av skapet. En jury skulle få i oppgave å kåre en vinner i hver region.

27

DESIGNKONTOR: Disse studentene utarbeidet modell til Litteraturskap.

Designkontoret besto av følgende prosjektledere, 3. årsstudenter: • • • •

Niels Abraham Lerkerød Espen S. Irgens Jenny Helene Haugen Thor Marta Maksymowska

2. årsstudenter: • • •

Bo Martin Møller Maria H. Grave Sahar Palani

1. årstudenter: • • •

Cecilie Hansen Jon Markus Nyjordet Nina O. Jacobsen


28

Foreningen !les

I ARBEID: Her ser vi produktdesignstudentene under prosessen med ĂĽ skisse, utarbeide og presentere ulike Litteraturskap modeller.


Årsmelding 2017

Prosjektperioden startet med en presentasjon av Litteraturskap for hele designkontoret på Sentralen. Prosjekt­ lederne hadde gitt de andre studentene i oppgave å finne informasjon om Foreningen !les og ha en intern presentasjon. Entusiasmen over prosjektet var svært stor fra alle studentene. Tre dager senere returnerte studentene til Sentralen og presenterte de første skissene for oss. Skissene ble gjennomgått i plenum etter presentasjonen. Vi ga tilbakemeldinger på hva vi ønsket de skulle jobbe videre med. Etter ytterligere en ukes jobbing presenterte studentene nye skisser. Vår oppgave var å komme fram til hvilket forslag vi likte best og hva vi ønsket de skulle levere. Selv om vi ikke hadde formidlet den første kunstskulpturideen vår til studentene, kom de selv fram til at Litteraturskap var et konsept som kunne kombinere kunst, design og arkitektur. Mange av forslagene hadde derfor et skulpturelt uttrykk. Vi formidlet et ønske om at Litteraturskapene kunne framstå på ulike måter ut i fra hvor de blir utplassert for å sikre at Litteraturskapene skal bli unike og vise visuell bredde. Studentene løste dette ved å inkludere beplantning som en del av designet. Dette kan bidra til å gi Litteraturskapene egenart og endre uttrykket gjennom årstidene. Hovedmaterialet er betong, et materiale som gir flere muligheter i forhold til fargevalg og visuelt uttrykk, slik at Litteraturskapene har mulighet til ytterligere lokal tilpasning. Tredje presentasjonsrunde ble holdt hos HiOA på Kjeller. Ut i fra våre valg og kriterier skulle studentene bearbeide og jobbe videre med å utforme et mer konkret og utdypende konsept. De presenterte tre modeller av samme grunnform med ulike løsninger på selve bokskapdelen, hvordan bøkene blir presentert og tilgjengeliggjort. Vi skulle avgjøre hvilket Litteraturskap vi ønsket av de tre ulike forslagene. Videre fikk studentene i oppgave å jobbe med budsjett, montering, sikkerhet og krav til utplassering av litteraturskap i offentlige rom. Et annet ønske var at de skulle tenke på en form for sittemulighet slik at Litteraturskapenes brukere skal kunne sitte og lese etter å ha funnet en bok i Litteraturskapet. Studentene designet ulike forslag til sittemuligheter. Torsdag 14. desember presenterte produktdesignstudentene sitt endelig forslag hos HiOA, og vi har mottatt en godt gjennomarbeidet kunderapport. Vi vil i tillegg motta en endelig modell støpt i betong i begynnelsen av 2018.

29

EKSTERN KONSULENT Prosjektleder har hatt hjelp av Kristin Strøm som har fulgt og gitt innspill til prosjektet fra idé til utarbeidelse av det endelige forslaget fra studentene. Hun har deltatt aktivt på alle møter med studentene. Strøm er utdannet Master i medium og materialisert kunst fra Kunsthøg­ skolen i Oslo.

AKSJON SKOLEBIBLIOTEK Høsten 2016 ble det nedsatt et interimstyre bestående av Eva Rekve fra Leser søker bok, Mari Moen Holsve fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Ann Berit Hulthin fra Norsk Bibliotekforening og Vibeke Røgler fra Foreningen !les. Aksjonen har i tillegg særlig støtte fra Den norske Forfatterforening og Norsk Forfatter­sentrum. Samarbeid på tvers av foreningene er svært viktig for skolebibliotek­ saken. Mange har arbeidet for å styrke skolebibliotekene i 2017. I tillegg til organisasjonene nevnt ovenfor har Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet i Delta, Norsk Bibliotekforenings spesial­gruppe NBF Skole og NFFO bidratt til et økt fokus og press om bedre skolebibliotek. Aksjon skolebibliotek ønsker en felles standard for skole­ bibliotek i Norge. Et skolebibliotek skal ha en integrert rolle i skolehverdagen, på tvers av alle fag, og det skal være et samlingspunkt som både formidler litteratur og digitale læringsressurser. Det skal være åpent i skoletida, bemannet med faglig kompetent skolebibliotekar, og det skal ha en relevant og oppdatert boksamling. I distrikts-Norge og på små skoler vil ikke et slikt tilbud alltid være gjennomførbart, men da forventes det at gode alternative ordninger, som et tett samarbeid med folkebibliotek eller bokbuss, må på plass. Aksjonens tidlige mål var å arbeide for en egen lov om skolebibliotek eller en styrking av gjeldene lov og forskrift i Opplæringsloven. Gruppen har imidlertid fokusert på alle muligheter for å bedre tilstanden til de norske skolebibliotekene. POLITISK ARBEID I januar 2017 ble det sendt et felles brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra til sammen 11


30

Foreningen !les

LOBBY: Aksjon skolebibliotek har hatt flere besøk på Stortinget og i Kunnskapsdepartementet, bl.a. hos daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

organisa­sjoner om styrking av lovverket for skolebibliotekene. Organisasjonene som sto bak brevet var i tillegg til de fire i arbeidsgruppen: • • • • • • •

Norsk Forfattersentrum Fagforbundet Norsk barnebokinstitutt Bibliotekarforbundet Kulturforbundet i Delta Skolenes landsforbund Utdanningsforbundet

I etterkant sendte initiativtakere til brevet en egen forespørsel til ministeren hvor vi ba om et møte. Etter flere oppslag i bl.a. Klassekampen, ble vi invitert til møte med kunnskapsminister Røe Isaksen. Fra departementet deltok seniorrådgiver Jørgen Haavardsholm, rådgiver Maria Grødal og politisk rådgiver Sandra Bruflot i tillegg til ministeren. Sammen med oss hadde vi rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole i Drammen som representerer en skole som har et godt skolebibliotek og som bruker biblioteket aktivt i undervisningen. Vi ble oppfordret til å sende ministeren et skriftlig notat om gode skolebibliotek, spesifisere og konkretisere forslag til endringer som kan gjøres og foreslå nytt program for skolebibliotekutvikling. Dette ble gjort i samarbeid med NBF Skole og sendt til Kunnskapsdepartementet i begynnelsen av april. Aksjon skolebibliotek mottok i juli et brev fra ministeren som takket for møtet og innspillene. Våren 2017 hadde Aksjon skolebibliotek møte med Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet), Anne Tingelstad Wøien (Senterpartiet), Torill Braaten (Rødt) og Bente Thorsen, Lill Harriet Sandaune og politisk rådgiver Hårek Hansen (Fremskrittspartiet). Høsten 2017 hadde vi møter med stortingspolitikere i Utdanning- og forskningskomiteen: Marit Knutsdatter Strand (Senterpartiet), Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre), Mona Lill Fagerås (Sosialistisk Venstreparti), Torstein Tvedt Solberg (Arbeiderpartiet) og Monica Tjelmeland (Venstre). Aksjon skolebibliotek og andre organisasjoner tok opp skolebiblioteksaken og snakket bl.a. om satsningen i Sverige i Utdanning- og forskningskomiteens budsjetthøring. I budsjettforliket var det gledelig at regjeringen og støtte­ partiene Venstre og Kristelig Folkeparti har kommet


Årsmelding 2017

31

fram til følgende verbalpunkt: Stortinget ber regjeringen vurdere en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter modell fra Sverige.

INFORMASJON & SYNLIGHET

Satsningen det henvises til er at man i Sverige bevilget 15 millioner svenske kroner til ansettelse av skolebibliotekarer i 2016 og deretter 30 millioner kroner årlig.

Foreningen !les jobber aktivt for å være en synlig forkjemper for lesing og lesestimulerende tiltak. I 2017 har vi satt ny rekord i oppslag både i nasjonale, lokale og sosiale medier.

SKOLERETTET ARBEID I Norge har skolebibliotekene en svak posisjon. En av grunnene er at skolebibliotek ikke er en del av norsk skolepolitikk og at skolemyndighetene ikke har kvalitetskrav til skolebibliotek. Aksjon skolebibliotek har derfor fokusert mye på å forsøke å få innlemmet skolebibliotek sterkere i skoleverket. I etterkant av møtet med ministeren og departementet forslo Aksjon skolebibliotek spørsmål som kunne sendes ut med «Spørsmål til Skole-Norge» for 2017. Vi var i dialog med embetsverket i departementet, men fikk beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at det ikke var plass til spørsmålene. I april deltok Aksjon skolebibliotek i høring i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité om Meld.St.21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Vi sendte inn høringsinnspill, og oppfordret andre grupper og organisasjoner til å gjøre det samme. Aksjon skolebibliotek deltok på innspillseminar om ny overordnet del av læreplanverket og sendte inn forslag til høringen. Det gjorde også mange av våre samarbeids­ partnere. Dessverre kom ikke skolebibliotek inn i denne delen. Aksjon skolebibliotek sendte senere inn uttalelse på første og andre skisse av Kjerneelementene i norskfaget. Aksjon skolebibliotek kontaktet Lesesenteret i Stavanger, som er ansvarlige for Språkløyper, i forbindelse med utarbeidelse av skolebibliotekpakker som skal bli en del av strategien. Dette resulterte i at Aksjon skolebibliotek har hatt et møte og er i dialog med Siri Ingvaldsen, Fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane. Hun og Ine Marit Torsvik Bertelsen har fått ansvar for å utarbeide kompetansepakkene.

Foreningen !les har ikke betalt medieovervåking. Det er de ansatte i Foreningen !les som primært leter opp saker om foreningen. Vi tar derfor høyde for at det kan finnes flere saker enn de som er nevnt i årsmeldingen for 2017. Det var i 2017 økning i antall oppslag om Foreningen !les sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes at vi har blitt flinkere til å synliggjøre arbeidet vi gjør, samtidig som ulike medier har blitt mer oppmerksomme på vårt arbeid og ønsker å dekke dette. Vi opplever også økt etterspørsel fra ulike medier om å kommentere saker som handler om lesing, litteratur og formidling. Det var mange høydepunkter i 2017. Vi ansatte blant annet ny daglig leder, feiret 20 år som forening, fikk bokbransjens hederspris, Gullegget, og ble nominert til Astrid Lindgren Memorial Award for tredje år på rad. I tillegg etablerte vi nye prosjekter, deriblant Bokstart og Litteraturskap. Flere av disse sakene ble det skrevet om i 2017. Samtidig fikk litteraturpriser som Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris mange oppslag i forbindelse med nominasjoner og utdelinger. Den nynorske leseaksjonen Tid for ti fikk også en del oppslag, spesielt i forbindelse med lanseringen av aksjonen. NM i poesislam fikk oppmerksomhet i forbindelse med finalen som ble arrangert i november, og Nordisk mesterskap i poesislam under Litteraturfestivalen på Lillehammer fikk god dekning. Totalt hadde vi 226 oppslag i 2017. I tillegg leverte vi bidrag til fire numre av Norsklæreren, og sendte ut seks nyhetsbrev og 33 pressemeldinger. I sosiale medier postet vi over 300 innlegg på vår Facebook-side, og ved utgangen av året var det 2 343 personer som likte siden og 2 329 som fulgte den. Vi publiserte 191 tweets og hadde 2 917 følgere på Twitter, og vi publiserte 390 bilder og hadde 1560 følgere på Instagram per 31. desember 2017. Foreningen !les får i tillegg mange forespørsler fra ulike


32

Foreningen !les

oppdragsgivere om å holde foredrag om vårt arbeid og aktuelle spørsmål på lesefeltet. I 2017 holdt vi til sammen tretten foredrag.

Gjennom sommeren publiserte vi en sommerleskampanje der vi ba en rekke ulike mennesker presentere hvilke bøker de skulle lese i sommerferien og skrive om sine beste sommerleseminner, om bøkene de aldri glemmer og den beste barneboka de har lest. Bidragene ble publisert på våre nettsider, i enkelte av våre nyhetsbrev og i sosiale medier som Facebook og Twitter.

Foreningenles.no er hovednettsiden til Foreningen !les. Her publiseres nyheter og informasjon om våre tiltak og andre relevante nyheter på litteratur- og formidlings­ feltet. Det er også via denne siden påmeldinger til våre aksjoner foregår. I løpet av 2017 ble det foretatt endringer på nettsiden, blant annet et nytt menypunkt, Hva vi gjør, og nyhetsoppsett med en hovedsak og maks fem undersaker på forsiden.

Sommeren 2017 arrangerte NRK P2 og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en kåring av Norges beste sakprosa etter 2. verdenskrig. Gjennom sommeren sendte NRK P2 programmet Faktasjekken. Prosjektleder Hilde Slåtto var del av nominasjonsjuryen i klassen for beste barne- og ungdomsbok og diskuterte de nominerte titlene i en times program viet denne kategorien.

I forbindelse med 20-årsjubileet publiserte vi ukentlig en tekst fra personer som har bidratt i vårt arbeid siden foreningen ble etablert i 1997. Tekstene ble publisert på foreningenles.no, på Facebook og via Twitter.

Foreningen !les har egne nettsider til de ulike tiltakene. I 2017 driftet vi følgende nettsider:

NETTSIDE

ØKTER

NYE BRUKERE

BRUKERE AV SIDEN

FORENINGENLES.NO

131 127

95 373

94 482

BOKSLUKERPRISEN.NO

127 058

47 582

48 353

83 734

50 656

51 154

TXT.NO

47 836

24 996

25 595

FAKTAFYK.NO

30 598

23 493

23 704

LESESKOGEN.NO

16 009

11 469

11 777

UNGDOMMENSKRITIKERPRIS.NO

9 139

6 675

6 784

FORENINGENLES.NO/REINTEKST

12 546

8 757

8 843

4 446

3 760

3 773

18 571

8 580

8 639

SUM 2017

481 061

281 325

283 104

SUM 2016

401 383

247 557

252 818

UPRISEN.NO

POESISLAM.NO TIDFORTI.NO

Med unntak av leseskogen.no og ungdommenskritikerpris.no, som har hatt en liten nedgang, har alle hjemme­ sidene våre opplevd økt eller til dels betydelig økt aktivitet i 2017. En mulig grunn til nedgangen på leseskogen.no er mindre aktivitet og oppfølging grunnet økonomiske og personal ressurser. Nedgangen for ungdommenskritikerpris.no skyldes nok i stor grad mer aktiv bruk av sosiale medier gjennom en egen Facebook-side. Foreningenles.no har svært jevn trafikk (nedgang i juli), mens aktiviteten på prosjektnettsidene er tett knyttet til aktiviteten i prosjektene.

Nettsidene er av ulik karakter. Deltagelse i Bokslukerprisen forutsetter at alle klasser gir tilbakemeldinger på alle tekstutdrag samtidig som elevene får mulighet til å kommentere enkeltutdrag. Som en konsekvens, får denne nettsiden mange sidevisninger og høy aktivitet. I en periode ble trafikken til nettsiden for stor for vår nåværende dataløsning og nettsidene brøt sammen som følge av ekstra stort aktivitetsnivå.


Årsmelding 2017

INFORMASJON 2017 Foreningen !les jobber aktivt for å være synlig i ulike medier. Vi drifter flere hjemmesider, er til stede i sosiale medier og sender jevnlig ut nyhetsbrev og presse­meldinger.

POESISLAM: 17 oppslag i lokale og nasjonale medier og ulike nettsteder om Nordisk mesterskap og showcase på Litteraturfestivalen på Lillehammer og NM-finalen i november.

LITTERATURSKAP: 5 oppslag i lokale medier og ulike nettsteder.

HAT TRICK: 1 oppslag på bloggen «Et rom med utsikt» om forfatterlandskamp og formidling på Valle Hovin videregående skole. 1 oppslag om en samtale på Deichman Lambertseter mellom Ole Ivar Burås Storø i Foreningen !les, sakprosaforfatter Peder Samdal og tidligere fotballproff Brede Hangeland.

AKSJON SKOLEBIBLIOTEK: Det var 697 treff på skolebibliotek i Retriever for 2017. Flere innlegg i aviser om skolebibliotek fra Aksjon skolebibliotek og flere andre organisasjoner, blant annet i Aftenposten 15. august, Dagsavisen 5. september, Aftenposten Junior i september og oktober og Nationen 3. november.

GENERELLE: 53 oppslag om blant annet ansettelse av ny daglig leder, mottakelse av Gullegget, ALMA-nomina­ sjoner og 20-årsjubileum.

KRONIKKER OG LESERINNLEGG: 1 om skolebibliotek i Aftenposten. 1 om sakprosa i Aftenposten. 1 om nynorsk litteratur på bloggen Iver ved Nynorsksenteret. 2 om kritisk lesing og sakprosa på Språkløype­bloggen.

OVERSIKT OVER OPPSLAG I 2017 •

BOKSTART: 1 oppslag i Dagsavisen i forbindelse med lansering på Deichman Holmlia.

BOKSLUKERPRISEN: 30 oppslag i lokale og nasjonale medier og ulike nettsteder om blant annet juryklasser, vinner av prisen og superfinalister.

TID FOR TI: 26 oppslag i lokale og nasjonale medier og ulike nettsteder om lansering av aksjonen, formidlingsturné og ny bokliste.

TXT: 1 oppslag på NRK om aksjonen og et tilbakeblikk på tXt Dramatisk fra 2003.

FAKTAFYK: 5 oppslag om mangelen på sakprosa for ungdom og om NRK og Norsk faglitterær forfatter- og oversetter­forening sitt samarbeidsprosjekt, Sakprosa­sommer.

UPRISEN: 45 oppslag i lokale og nasjonale medier og ulike nettsteder om juryklasser, nominasjoner og utdelingen i mai.

UNGDOMMENS KRITIKERPRIS: 36 oppslag i lokale og nasjonale medier og ulike nettsteder om blant annet debatt om nominasjoner, utdelingen i mars og nominerte for 2018.

33

Totalt: 226 oppslag

SOSIALE MEDIER Foreningen !les er til stede i sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Aktivitetsnivået i disse mediene har økt betraktelig i løpet av 2017.


34

Foreningen !les

JUBILEUM: Bilder fra 20-årsfesten i Fritt Ord-villaen 26. oktober 2017. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

Aksjon skolebibliotek har aktivt benyttet Instagram for å dokumentere aktivitet og møter. Emneknaggen #aksjonskolebibliotek har så langt 49 innlegg, og vi har registrert at andre også benytter emneknaggen. Vi har i tillegg laget og delt saker på Facebook og organisasjon­ enes hjemmesider.

20-ÅRSFEST Torsdag 26. oktober arrangerte vi 20-årsfest i Fritt Ords lokaler i Oslo. Torgeir Rebolledo Pedersen leste dikt, Hanna Norberg holdt foredrag om foreningens historie, og det ble gjennomført en panelsamtale om litteraturformidling før og nå. Panelet ble ledet av daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, og deltakerne var Kristenn Einarson fra Forleggerforeningen, Monica Helvig fra Nasjonalbiblioteket og Ingrid Svennevig Hagen, skole­ bibliotekar ved Valle Hovin videregående skole.

PUBLIKASJONER INN I LITTERATUREN. UT I SAMFUNNET. Foreningen !les mottok i perioden støtte fra Kultur­ rådet for å produsere et hefte om kritisk lesing i skolen og litteraturkritikk generelt. Heftet skal synliggjøre kompetansen fra arbeidet med Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, vise hvordan unge lesere i praksis kan benytte seg av kritikerens verktøy, samt styrke og utvikle arbeidet med kunstkritikk og barn og unge. Redaktører er Bjarte Bakken og Hilde Slåtto fra Foreningen !les. Heftet ferdigstilles i februar 2018. MÅL MED PROSJEKTET Hovedmålet er at flere barn og unge skal bli selvstendige, kritiske lesere og ta del i den offentlige samtalen om kunst. DELMÅL: 1. Bevisstgjøre og heve kompetansen på kunstkritikk generelt og litteraturkritikk spesielt blant lærere, bibliotekarer og andre kulturformidlere. 2. Vise hvilken betydning arbeidet med litteraturkritikk kan ha for unge mennesker, grupper og samfunnet.


Årsmelding 2017

3. Vise at kritikken fører til deltakelse. 4. Vise overføringsverdien til annen kunstkritikk og annet litteratur‐ og kulturarbeid. 5. Presentere kritisk lesing som metode, samt presentere konkrete oppgaver og opplegg.

research både i arkiv og i samtaler med nøkkelpersoner i foreningens historie. Resultatet ble lansert på 20-års festen 26. oktober, som ble feiret hos Fritt Ord. Publikasjonen har blitt distribuert til medlemmer, politikere, presse, samarbeidspartnere, folkebibliotek og IBBY.

HVA ER LITTERATURKRITIKK I NORGE I 2017? Som del av prosjektet arrangerte vi en samtale om litteraturkritikkens posisjon og situasjon. Samtalen fant sted 9. november på Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka. Førsteamanuensis Sissel Furuseth samtalte med kritikerne Bernhard Ellefsen (Morgenbladet) og Gro Jørstad Nilsen (Bergens Tidende). Det var fullt hus med ca. 100 publikummere. Samtalen ble skrevet ned og en redigert utgave er med i heftet.

HOVEDPUNKTENE I FORENINGEN !LES 20-ÅRIGE HISTORIE:

FORENINGEN !LES 20 ÅR – HISTORIEN OM FORENINGEN !LES I 2017 hadde Foreningen !les 20-års jubileum. I den anledning søkte vi Fritt Ord om midler til å lage en publikasjon om historien til Foreningen !les. Støtten ble innvilget. Journalist Hanna Norberg fikk oppdraget med å skrive Foreningen !les sin historie. Hun intervjuet dem som etablerte foreningen og alle lederne opp gjennom årene. Hun skrev historien med utgangspunkt i en omfattende

• • • • •

35

Hvem grunnla Foreningen !les og hvorfor var det et behov for et slikt tiltak? Det politiske og økonomiske landskapet Ledernes visjoner om lesing og utviklingen av Foreningen !les Aksjoner, prosjekter og utviklingen av lesetiltak Veien videre

Festskriftet ble trykket i et opplag på 2 500 og distribuert i ulike kanaler og til ulike aktører.


36

Foreningen !les

INTERNASJONALT: Foreningen !les er en del av EURead. Her fra årsmøte i Brussel i oktober.

FOREDRAG & NETTVERKSBYGGING FOREDRAG 2017 Foreningen !les får mange forespørsler fra ulike oppdragsgivere om å holde foredrag om vårt arbeid og aktuelle spørsmål på lesefeltet. Her er en oversikt over foredrag og innlegg i 2017: •

3. JANUAR: Prosjektlederne Troels Posselt og Ole Ivar Burås Storø holdt foredrag på Gulskogen skolen om høytlesing og gutter og lesing.

9. JANUAR: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Bokslukerprisen og lærerressurser for ca. 220 lærerstudenter på HiOA.

16. FEBRUAR: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø holdt foredrag om «Kvifor lese?» for lesegledarar i Bergen. Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om bruk av logg og vurdering i arbeidet med litteratur, for lærere på Nesbru vgs.

1. MARS: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø samtalte med Peder Samdal og Brede Hangeland på Deichman Lambertseter. 25. APRIL: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø holdt foredrag om sakprosa for skolebibliotekarer under Nordnorsk skolebibliotekseminar i Bodø. Aksjon skolebibliotek ved Vibeke Røgler, deltok i en sofasamtale om skolebibliotek med Joron Pihl, forsker fra HiOA og Siri Larsen, skolebibliotekar ved Ekeberg skole i Oslo, på litteratursamling for DKS hos Kulturtanken.

4. MAI: Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag om ungdomslitteratur for skolebibliotekarer i Akershus. I regi av Akershus fylkesbibliotek og Lesersørvis.

1. JUNI: Prosjektleder Troels Posselt deltok i paneldebatt «Mellom liten og stor – glemmer vi mellomtrinnet» på Norsk Litteraturfestival, Lillehammer.

19. JUNI: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø holdt innlegg om Tid for ti for styret i Samlaget.

15. AUGUST: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø holdt foredrag om gutter og lesing under lærersamling i Trysil.

21. AUGUST: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Bokslukerprisen for ca. 220 lærerstudenter på HiOA.

5. SEPTEMBER: Prosjektleder Bjarte Bakken intervjuet Lars Mæhle (Uprisen og tXt) på Appelsinia foran ca. 300 elever og lærere.

6. SEPTEMBER: Prosjektleder Troels Posselt intervjuet Lars Mæhle (Uprisen og tXt) på Appelsinia foran ca. 300 elever og lærere.


Årsmelding 2017

FOTBALL OG LESING: Ole I.B. Storø (t.h.) i samtale med Brede Hangeland (t.v.) og Peder Samdal på Deichman Lambertseter i mars. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

7. SEPTEMBER: Prosjektleder Troels Posselt intervjuet Marius Molaug (Bokslukerprisen) på Appelsinia foran ca. 300 elever og lærere.

14. SEPTEMBER: Aksjon skolebibliotek hadde en panelsamtale om skolebibliotek som del av fagrekken under Barnebokfestivalen i Oslo. Panelsamtalen ble ledet av daglig leder Silje Tretvoll. En fullsatt sal i Gyldendalhuset hørte Joron Phil, forsker fra HiOA, Mari Hopland, Biblioteksjef på Hamarøy bibliotek og leder i NBF Skole, Even Tronstad Sagebakken, rektor Spangereid skole, og Terje Moen fra Skolenes landsforbund. Nestleder Vibeke Røgler satt i et panel om Sensur, omsorg og marked sammen med Ragnfrid Trohaug, Cappelen Damm, Siri Odfjell Risdal, Stavanger bibliotek Sølvberget, og Synne Eline Loftesnes, Tanum. Panelet ble ledet av Dag Larsen og Nisrin Maktabi Barkouki og var en del av et heldags­ seminar arrangert av Norsk barnebokinstitutt.

37

21. SEPTEMBER: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø holdt foredrag om skolebibliotek i videregående skole under Kapittelfestivalen i Stavanger. Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag for studenter på Bibliotek- og informasjonsvitenskap på HiOA.

22. SEPTEMBER: Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag om Foreningen !les, Uprisen og txt-aksjonen for lærere på Luster ungdomsskole.

12. OKTOBER Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Leseskogen og høytlesingshistorie på Forfatterutdanningen på Norsk barnebokinstitutt.

19. OKTOBER: Daglig leder Silje Tretvoll presenterte Foreningen !les for EURead i Brussel.

24. OKTOBER: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø bokbadet forfatterne Eirik Ingebrigtsen, Nikolaj Frobenius, Audun Mortensen og Peder Samdal i forbindelse med et Fotball og lesing-arrangement på Valle Hovin skolebibliotek i Oslo.

9. NOVEMBER Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om «Bokslukerprisen - barn som kritikarar» på fag­dagen på Falturiltu, festival for nynorsk barnelitteratur.

14. NOVEMBER: Daglig leder Silje Tretvoll presenterte Foreningen !les og Aksjon skolebibliotek for skolebibliotekarer i Skedsmo.

15. NOVEMBER Prosjektleder Troels Posselt holdt foredraget «Bruk samtidslitteraturen!» på lærerseminar om Fritt ord-konkurransen.

30. NOVEMBER: Daglig leder Silje Tretvoll presenterte Foreningen !les for Bokklubben.


38

Foreningen !les

LITTERATURPOLITISK ARBEID Litteraturpolitisk arbeid er viktig for Foreningen !les. Ifølge våre vedtekter skal Foreningen !les arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. I løpet av 2017 har vi deltatt på høringer i Stortinget - i forbindelse med Statsbudsjettet og stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. •

4. MAI: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på høring om Meld.St.21 (2016-2017) «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» i Utdannings- og forskningskomiteen. Aksjon skolebibliotek hadde også innspill på høringen.

2. NOVEMBER: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på høring om statsbudsjettet i Familieog kulturkomiteen.

Vi ønsket å delta på høringen til Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2018, men ble ikke tildelt plass. Vi leverte skriftlig innspill. Vi har også hatt møter med diverse politikere og andre aktører. Utdannings- og forskningskomiteen avga følgende merknad i sin innstilling til «Bevilgninger på statsbudsjettet for 2018», kapitler under Kunnskapsdepartementet. I Innstilling 12 S (2017-2018) under kapittelet Post 75 Grunntilskudd skriver komiteen: Komiteen viser til det viktige arbeidet som gjøres av Foreningen !les for å nå målene om økt lesekompetanse hos barn og unge. Lesing har både en verdi i seg selv og som et grunnleggende redskap for å tilegne seg kunnskap i andre fag.

PÅ TINGET: Silje Tretvoll og Vibeke Røgler besøker Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg (A) i Utdannings- og forskningskomiteen.

I sitt alternative budsjett støttet Venstre aksjonen Faktafyk med en million kroner. Forslaget ble ikke inkludert i regjeringens endelige budsjett for 2018. Foreningen !les er aktiv i gruppen Aksjon skolebibliotek, der vi sammen med en rekke andre litteraturorganisasjoner arbeider for å få på plass en endring i lovverket i forhold til at alle barn skal ha rett til gode skolebibliotek. Foreningen !les har deltatt på årsmøtet til EURead i Brussel. EURead er et nettverk av ulike europeiske leseorganisasjoner som jobber for å fremme lesing.


Ă…rsmelding 2017

39


40

Foreningen !les


Ă…rsmelding 2017

41


42

Foreningen !les

RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER

5

PROSJEKTKOSTNADER

2017

2016

7 616 447

7 483 430

7 616 447

7 483 430

3 142 733

3 026 208

LØNNSKOSTNAD

3

3 724 325

3 849 746

AVSKRIVNING AV DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

2

38 861

54 558

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

3

655 911

531 127

7 561 831

7 461 638

54 617

21 792

ANNEN RENTEINNTEKT

7 182

2 587

ANNEN RENTEKOSTNAD

2 256

3 695

0

208

4 926

-1 316

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

59 543

20 476

ORDINÆRT RESULTAT

59 543

20 476

ÅRSRESULTAT

59 543

20 476

59 543

20 476

59 543

20 476

SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

ANNEN FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER

OVERFØRINGER AVSATT TIL FRIE FOND SUM OVERFØRINGER

1


Årsmelding 2017

BALANSE

EIENDELER

NOTE

2017

2016

2

4 922

4 922

0

38 861

4 922

43 783

4 922

43 783

KUNDEFORDRINGER

10 276

67 050

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

15 117

80 370

25 393

147 420

6 214 226

2 139 828

SUM OMLØPSMIDLER

6 214 226

2 287 248

SUM EIENDELER

6 244 541

2 331 031

VARIGE DRIFTSMIDLER KUNST DRIFTSLØSØRE, INVENTAR O.A. UTSTYR SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER FORDRINGER

SUM FORDRINGER INVESTERINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

4

43


44

Foreningen !les

BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

2017

2016

50 000

50 000

1

50 000

50 000

1

1 186 157

1 126 614

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

1 186 157

1 126 614

SUM EGENKAPITAL

1 236 157

1 176 614

LEVERANDØRGJELD

352 682

202 240

SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER

275 837

289 535

4 379 865

662 642

SUM KORTSIKTIG GJELD

5 008 383

1 154 417

SUM GJELD

5 008 383

1 154 417

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 244 541

2 331 031

INNSKUTT EGENKAPITAL BUDNE FOND SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL FRIE FOND

GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

KORTSIKTIG GJELD

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

5


Ã…rsmelding 2017

BALANSE FORENINGEN !LES 24.04.2018 STYRET I FORENINGEN !LES

45


46

Foreningen !les

REGNSKAPSPRINSIPPER I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

FORDRINGER Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

KLASSIFISERING Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet fortjenestene. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Den regnskapsmessige behandlingen av tilskuddene er bruttoføring.

NOTE 1 EGENKAPITAL BUDNE FOND

FRIE FOND

SUM

50 000

1 126 614

1 176 614

59 543

59 543

50 000

1 186 157

1 236 157

DRIFTSLØSØRE, INVENTAR OL.

KUNST

SUM

1 882 615

4 922

1 887 537

ANSKAFFELSESKOST PER 31.12

1 882 615

4 922

1 887 537

AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER PER 31.12

1 882 615

PER 1.1 ÅRETS RESULTAT PER 31.12

NOTE 2 ANLEGGSMIDLER

ANSKAFFELSESKOST PER 1.1. AVGANG DRIFTSMIDLER TILGANG DRIFTSMIDLER

BOKFØRT VERDI 31.12 ÅRETS ORDINÆRE AVSKRIVNING ØKONOMISK LEVETID

1 882 615 4 922

38 861 3 ÅR AVSKRIVES IKKE

4 922


Årsmelding 2017

47

NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. LØNNSKOSTNADER

2016

2017

2 909 541

2 930 171

ARBEIDSGIVERAVGIFT

506 882

464 574

PENSJONSKOSTNADER

317 263

238 909

LØNNINGER

ANDRE YTELSER SUM

116 060

90 671

3 849 746

3 724 325

DAGLIG LEDER

STYRET

636 727*

20 000

GJENNOMSNITTLIG ANTALL ÅRSVERK: 6 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER LØNN ANNEN GODTGJØRELSE

11 808

*Selskapet fikk ny daglig leder f.o.m mai 2017. Lønnen til daglig leder er derfor forholdsmessig oppjustert til 12 måneder. PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 43 000 eks. mva. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 3 500. eks. mva

NOTE 4 BUNDNE MIDLER I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 142 317,-

NOTE 5 INNTEKTER INNTEKTENE BESTÅR AV: MEDLEMSKONTIGENT

320 000

ANDRE INNTEKTER

3 542

TILSKUDD: FRA BRANSJEN

7 442 703

KULTURRÅDET

3 892 000

PERIODISERTE INNTEKTER

-4 041 798

SUM TILSKUDD

HERAV 3 526 000 TIL DRIFTSTILSKUDD 7 292 905 7 616 447


48

Foreningen !les

Tilskuddene er fordelt på følgende prosjekter i 2017:

TILSKUDDSYTER

PROSJEKT

SUM OVERFØRT TIL 2018

DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ADMIN

100 000

NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING

ADMIN

50 000

KULTURRÅDET

ADMIN

3 526 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

ADMIN

420 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

BOKSLUKERPRISEN

520 000

KULTURETATEN

BOKSTART

200 000

162 915

FRITT ORD

FAKTAFYK

90 000

NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING

FAKTAFYK

60 000

BIBLIOTEKSENTRALEN

JEG LESER

5 000

DE NORSKE BOKKLUBBENE

JEG LESER

5 000

DEN NORSKE BOKHANDLERFORENING

JEG LESER

5 000

DEN NORSKE FORFATTERFORENING

JEG LESER

5 000

ECKBOS LEGAT

JEG LESER

100 000

FRITT ORD

JEG LESER

20 000

KULTURRÅDET

JEG LESER

60 000

NASJONALBIBLIOTEKET

JEG LESER

5 000

NORSK FORFATTERSENTRUM

JEG LESER

5 000

NORSK OVERSETTERFORENING

JEG LESER

5 000

NORSKE BARNE - OG UNGDOMSBOKFORFATTERE

JEG LESER

5 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

LESESKOGEN

KULTURDEPARTEMENTET

LITTERATURSKAP

750 000

738 882

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

LITTERATURSKAP

3 000 000

3 000 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

REIN TEKST

KULTURRÅDET

SLAM

16 000

NORDIC CULTURE POINT

SLAM

31 453

KULTURDEPARTEMENTET

TID FOR TI

50 000

KULTURRÅDET

TID FOR TI

290 000

NYNORSKSENTERET

TID FOR TI

100 000

STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET

TID FOR TI

30 000

CAPPELEN DAMM

TXT

1 250

UTDANNINGSDIREKTORATET

TXT

750 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

UKP

370 000

UTDANNINGSFORBUNDET

UKP

60 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

UPRISEN

SUM

10 000

410 000

60 000

280 000 11 334 703

4 041 798


Partner Revisjon DA Postboks 1942 Vika 0125 OSLO

Årsmelding 2017

49

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING Dette brevet sendes i forbindelse med revisjon av regnskapet for året som ble avsluttet den 31.12.2017 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med god regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: REGNSKAP •

• • • • •

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigeringer eller omtale, er korrigert eller omtalt. Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet.

OPPLYSNINGER SOM ER GITT: •

• • •

• • • • •

Vi har gitt revisor: - tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og - ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapets regnskap, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Oslo, 24.04.2018 Foreningen Les Org nr 982 153 158


50

Foreningen !les

RESULTATRAPPORT PROSJEKT ADMINISTRASJON REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2018 INNTEKTER Medlemskont. A-medlem 270 000 285 000 Medlemskont. B-medlem 50 000 52 500 Prosjektinnt. div. 280 634 Statstilskudd 3 776 000 4 502 000 Tilskudd fra bransjen 321 250 470 000 Prosjekttilskudd 6 206 819 7 351 797 Gaveforsterkingsordningen 750 000 100 000 Andre inntekter 3 542 SUM INNTEKTER 11 658 245 12 761 297 DRIFTSKOSTNADER PROSJEKTKOSTNADER Reisekostn. ikke oppg.pl. 158 989 278 500 Aviser, tidsskrift, bøker 101 310 180 000 Bevertning, kurs og møter 96 601 104 000 Opphold, kurs og møter 37 072 90 000 Gaver/premier etc 83 337 97 500 Honorarer næringsdrivende 529 907 612 000 Honorarer oppgavepliktige 22 917 20 000 Honorarer, skattefrie 101 100 202 000 Honorarer utland 90 000 Sum honorarer 653 924 960 000 Brosjyre reklamemateriell 87 702 104 517 Porto 1 451 Kontorrekvisita 2 160 Leie lokaler 49 600 64 000 Pakking 33 021 161 000 Data, kommunikasjon 27 702 7 275 Nettutvikling 2 475 33 000 Podkast 180 000 Diverse kostnader 848 81 550 Utsendelse 983 815 853 000 Produksjon av materiell 820 053 1 342 114 SUM PROSJEKTKOSTNADER 3 140 433 4 541 096 LØNNSKOSTNADER - Faste lønninger 2 634 782 3 110 414 Påløpt feriepenger 318 870 373 250 Telefonstøtte utbetalt 22 464 25 000 Fri telefon 2 562 3 000 Styrehonorar 20 000 70 000 Arbeidsgiveravgift 419 614 499 238 Arb.g.avgift av påløpt feriepenger 44 961 52 628 Gruppelivsforsikring 11 118 15 000 Kollektiv pensjonsordning 190 272 260 000 Andre personalkostnader 7 990 10 000 Kantinekostnad 38 208 40 000 Refusjon av sykepenger -65 945 Yrkesskadeforsikring 5 631 6 000 Andre ikke arg.givavg.pliktige forsikringer 3 000


Årsmelding 2017

LO/NHO-ordninger 19 799 25 000 LO/NHO-ordninger AFP 48 637 50 000 Personalforsikring 14 082 15 000 Gaver til ansatte 2 543 5 000 SUM LØNNSKOSTNADER 3 724 325 4 562 528 AVSKRIVNINGER Avskrivinger 38 861 40 001 SUM AVSKRIVNINGER 38 861 40 001 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Leie lokale 170 962 184 000 Annen kostnad lokaler 7 843 55 000 Inventar 1 000 Datautstyr 40 500 16 000 Annet driftsmateriell 2 846 Honorar revisjon 65 913 70 000 Honorar regnskap 194 408 150 000 Kontorrekvisita 3 094 5 000 Data/IT-kostnader 54 369 55 000 Aviser, tidsskrift, bøker 9 668 10 000 Kurs, oppdateringer 9 054 15 000 Telefon 1 068 1 000 Mobiltelefon daglig leder 2 003 3 000 Porto 2 237 3 101 Bilgodtgjørelse oppg.pl. 7 406 3 000 Reisekostn. Oppg.pl 301 Reisekostn. ikke oppg.pl. 14 408 15 000 Diettkostn. oppg.pl. 13 473 15 000 Kontingenter 15 618 17 000 Gaver/premier ikke fradragsber. 266 2 000 Forsikringspremie 1 846 2 000 Bevertning, møter 4 044 5 000 Opphold møter 9 480 10 000 Bank- og kortgebyr 8 289 8 500 SUM ANDRE DRIFTSKOSTN. 679 886 648 902 SUM DRIFTSKOSTNADER 7 544 645 9 627 828 DRIFTSRESULTAT 4 113 600 3 133 469 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER FINANSINNTEKTER Renteinntekter bank 7 182 Andre renteinntekter 2 601 Renteinntekter kunder SUM FINANSINNTEKTER 7 182 2 601 FINANSKOSTNADER Annen rentekostnad 1 845 4 001 Valutatap SUM FINANSKOSTNADER 1 845 4 001 SUM FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 5 337 2 603 RESULTAT 4 118 937 3 136 072 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 4 041 798 3 146 068 RESULTAT ETTER OVERFØRINGER 59 543 -9 996

51


52

Foreningen !les

VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøtet 6.6.00 og revidert på årsmøtet 18.4.01, på årsmøtet 18.4.13 og på årsmøtet 23.05.2017

§ 1. NAVN. Foreningens navn er Foreningen !les. § 2. FORMÅL. Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Foreningen !les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak. § 3. MEDLEMSKAP. Organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har sammenfallende mål og interesser med Foreningen !les kan opptas som medlemmer i foreningen. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og gjøres gjeldende for nye medlemmer uansett innmeldingstidspunkt i løpet av kalenderåret. Utmeldelse av foreningen kan kun skje skriftlig med 1 års varsel. Utmeldte medlemmer har ingen krav på foreningens aktiva. § 4. STYRE OG DAGLIG LEDER. Foreningen ledes av et styre på inntil 11 medlemmer. Ti av disse velges som representanter for organisasjonen de jobber for og vervet følger organisasjonen i perioden. Et av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret kan invitere observatører på sine styremøter.

Det kan velges et Arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Styret ansetter foreningens daglige leder, som forestår foreningens daglige ledelse. Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. § 5. ÅRSMØTE. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres 3 måneder før og innkalling skal sendes medlemmene 1 måned før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, budsjett for inneværende år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meddelt skriftlig til styret senest 1 måned før årsmøtet. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende dagsorden: 1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 2. Årsberetning for foregående år. 3. Regnskap for foregående år. 4. Styrets budsjett for inneværende år og årskontingent for kommende kalenderår. 5. Valg.

• Valg av styreleder for 1 år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan fungere som styreleder i mer enn 6 år sammenhengende. Funksjonstiden som leder og styremedlem regnes hver for seg. • Valg av inntil 5 av inntil 9 styremedlemmer for 2 år. Faller valg av styreleder på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dettes sted et styremedlem for 1 år. Første året velges inntil 5 styremedlemmer for 2 år og inntil 5 styremedlemmer for 1 år. • Valg av statsautorisert revisor.


Årsmelding 2017

6. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret. 7. Øvrige saker til behandling. Hvis ingen kandidat til et verv får over halvparten av de avgitte stemmer foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Den som da får flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Ved valg av styre bør det så langt som mulig tas hensyn til representasjon fra ulike medlemssammenslutninger. Ingen organiserte grupperinger bør få dominans i styret. På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Ved avstemning på årsmøtet har hvert enkelt medlem én stemme hver. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. § 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges skriftlig av minst 4 stemme­berettigede medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at kravet er mottatt i foreningen. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med 14 dagers varsel og skal angi de saker som skal behandles. § 7. VEDTEKTSENDRINGER. Vedtektsendringer kan kun vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendring kan framsettes av styret eller skriftlig av 4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. § 8. OPPLØSNING. Foreningen kan besluttes oppløst med ¾ flertall av de frammøtte på to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Oppløsningen kan dog tidligst gjøres gjeldende ½ år etter vedtak i siste generalforsamling. Innkalling sendes med 1 måneds varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, herunder pensjonsforpliktelser, benyttes til å tilgodese foreningens formål, eventuelt beslektet formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.

53

STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTS­ ENDRINGER På styremøtet 24. april 2018 kom styret fram til følgende vedtektsendringer: §4 Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer etter forslag fra foreningens medlemsorganisasjoner. Et av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret kan invitere observatører på sine styremøter. Det kan velges et Arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Styret ansetter foreningens daglige leder, som forestår foreningens daglige ledelse. Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. § 5.5 • Valg av styreleder for 1 år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan fungere som styreleder i mer enn 6 år sammenhengende. Funksjonstiden som leder og styre­medlem regnes hver for seg. •

Valg av inntil 3 av inntil 7 styremedlemmer for 2 år. Faller valg av styreleder på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dennes sted et styremedlem for 1 år.


54

Foreningen !les

3-ÅRIG STRATEGI 2018–2020

FORMÅL FRA VEDTEKTENE: § 2. Formål. Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Vi skal stimulere til mer lesing fordi det gir merverdi i form av kunnskap og forståelse, og fordi leseopplevelsen i seg selv gir stor verdi til den som leser. Dette skal komme tydelig fram i vårt arbeid.

MÅLGRUPPER OG METODER EN LESENDE BEFOLKNING Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom å vektlegge skjønnlitteraturens og sakprosaens egenverdi. Ved å gjøre et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur på begge målformer tilgjengelig og ved hjelp av deltagende metoder, skal Foreningen !les legge til rette for leselyst og engasjement og bidra til å vekke og utvide interesse og nysgjerrighet for lesing. Foreningen !les skal ta leseren på alvor ved å legge til rette for litterære samtaler og diskusjoner. Foreningen !les skal framheve lesende rollemodeller, løfte fram ulike lesere og synliggjøre, utfordre og endre stereotype oppfatninger av leseren og av hva god litteratur er. Foreningen !les skal arbeide for å gi leseren mulighet til å oppdage ulike litterære sjangre og tekster for slik å bli bedre kjent med seg selv som leser. FORMIDLERE Formidlere er viktige for å nå hele befolkningen. For å nå

ut til barn og ungdom, er lærere, bibliotekarer, foreldre og andre formidlere sentrale samarbeidspartnere. I møte med formidlere skal Foreningen !les presentere et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur på begge målformer og utvikle materiell til undervisningsformål. Foreningen !les skal holde kurs og foredrag, og gjøre kjent erfaringer fra våre kjernetiltak og prosjekter. Gjennom Foreningen !les skal det være mulig å delta på nasjonale tiltak i nærmiljøet for å øke leselyst og engasjement. Foreningen !les skal også arbeide for å være mer synlig for den voksne befolkningen. POLITISK OFFENTLIGHET Foreningen !les skal være en offentlig aktør som jobber for at det finnes gode, nasjonale strategier for å fremme leselyst og –engasjement. Foreningen !les skal være en synlig aktør og pådriver for lesing og lesere i ulike medier og på ulike plattformer. I møte med den politiske offentligheten skal Foreningen !les komme med innspill til hvorfor det er viktig å legge til rette for økt satsing på lesing og litteratur og gi konkrete forslag til løsninger til hvordan det best kan gjøres. Foreningen !les skal arbeide for å synliggjøre viktigheten av et kontinuerlig og langsiktig arbeid med lesing og støtte opp om viktigheten av at befolkningen har tilgang på litteratur gjennom innkjøpsordninger og gode rammebetingelser.

TILTAK OG PROSJEKTER Alle tiltakene til Foreningen !les skal være for en eller flere av målgruppene skissert ovenfor. For perioden har Foreningen !les følgende mål: • • • •

Videreutvikle eksisterende velfungerende tiltak Ha tiltak og prosjekter rettet mot de første leveårene. Fokus på tidlig innsats Hele skoleløpet skal ha skreddersydde gode tilbud fra Foreningen !les Ha tiltak og prosjekter på arenaer utenfor skolen

EKSISTERENDE TILTAK TILTAK OG PROSJEKTER RETTET MOT DE FØRSTE LEVEÅRENE I løpet av perioden ønsker Foreningen !les å etablere en norsk variant av Bookstart. Bokstart har som mål å gi barn og foreldre et lesende fellesskap, styrke språkopplæringen fra tidlig alder og gi foreldre og barn et positivt møte med sitt lokale bibliotek og helsestasjon. Gjennom å gi barn og deres foreldre en bokgave i løpet av barnets første leveår, ønsker vi å legge til rette for et godt og livslangt forhold til språket og litteraturen. Foreldre og


Årsmelding 2017

barn får utdelt bok og informasjonsmateriell på helsestasjonen allerede i barnets første leveår, i tett samarbeid med bibliotekene. TILBUD TIL HELE SKOLELØPET Foreningen !les skal videreføre og videreutvikle allerede eksisterende tiltak i skolen. Alle tiltakene i skolen er alders­ tilpassede, de har egne lærerveiledninger og nettsider. Det er alltid elevenes engasjement i og mening om litteraturen som er målet med tiltakene. Vi skal vise ulike innganger til å motivere elevene til å lese mer. Lærerveiledningen skal gi lærerne inngang til å jobbe med samtidslitteraturen på andre måter enn man ellers gjør i klasserommet. Foreningen !les skal videreføre tiltak som i dag tilbys utvalgte elever på barnetrinnet samt alle elever i ungdomsskolen og i den videregående skolen. I tillegg skal Foreningen !les jobbe for å få et tilbud til alle elever på barneskolen. Foreningen skal også fortsette med tiltak der noen klasser deltar spesifikt og får ekstra oppfølging slik det i dag blant annet er i arbeidet med Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen. Ved slike tiltak skal geografisk bredde og variert skoletype vektlegges.

FLERE AKSJONER OG PROSJEKTER PÅ ALTERNATIVE ARENAER POESISLAM: Foreningen !les skal fortsette å arrangere Norges­mesterskap i poesislam og samarbeide med slammiljøet om videre utvikling. Videre skal Foreningen !les være en ressurs i utviklingen av samarbeidet i det nordiske slammiljøet og bidra med vår erfaring inn i nettverket rundt poesislam. LITTERATURSKAP – NORGE Foreningen !les ønsker å synliggjøre Norge som en lesende kulturnasjon. Alle fylker vil få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Disse skal være synlige og stå lett tilgjengelige i det offentlige rom. Vi ønsker å synliggjøre og øke tilgjengeligheten av litteratur, å øke statusen til lystlesningen og å bevisstgjøre befolkningen som lesere. Vi ønsker å framheve litteratur som kunst der folk ferdes. Litteratur­skapene vil fungere som et lavterskeltilbud for befolkningen som lett skal kunne skaffe seg en bok å lese. Lesing generer mer lesing. MINDRE AKSJONER/AKTIVITETSUKER Foreningen !les ønsker å ha flere mindre aksjonspregede aktiviteter, som for eksempel markering av Verdens bokdag, bygge opp en høytlesningsdag og lignende. 3-ÅRIG LESESATSNING – NORGE LESER 2019-2021 Norge er hovedland under Bokmessen i Frankfurt i 2019. I den

55

forbindelse ønsker Foreningen !les å få til et nasjonalt leseår med en rekke ulike aktiviteter for hele befolkningen.

DIGITALISERING Alle våre prosjekter har egne hjemmesider med utvidede nettressurser. Her kan brukerne legge inn egne anmeldelser, finne lydfiler til bøker vi arbeider med og legge igjen kommentarer til de ulike prosjektene. E-utlån av bøker brukes også i våre prosjekter.

INFORMASJON Foreningen !les skal være en synlig aktør som setter lesing på dagsorden. Foreningen skal være til stede i tradisjonelle medier, bransjespesifikke litteratur- og utdanningsmedier og i sosiale medier. Nettsidene er en svært viktig informasjons­ kanal, og disse skal oppdateres og utvikles løpende. Foreningen !les skal aktivt bidra som foredragsholder på relevante seminarer, konferanser og arrangementer, og ta initiativ til å delta i debatter og politiske møter når dette er relevant.

NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK Foreningen !les skal i perioden videreføre og styrke samarbeidet med EURead, et europeisk nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme lesing og leseferdighet i hele Europa. Dette europeiske nettverket ønsker å samarbeide om å lage et europeisk prosjekt kalt «Europa leser». Videre ønsker nettverket å lage en internasjonal konferanse om Bookstart. Foreningen !les skal i perioden videreutvikle samarbeidet med andre relevante aktører. Bibliotekene har alltid vært viktige samarbeidspartnere for Foreningen !les. Det er et mål å ytterligere styrke dette samarbeidet, både med lokale folkebibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotekene. Foreningen !les skal ha et aktivt kulturpolitisk samarbeid med andre organisasjoner og relevante aktører innenfor feltet. Et slikt samarbeid styrker hele organisasjonsfeltets politiske arbeid.

ORGANISASJON OG ØKONOMI Foreningen !les har en stabil organisasjonsstruktur og skal arbeide for å videreføre denne. Det er et mål å øke antall


56

Foreningen !les

medlemmer. Foreningen !les skal i politiske møter være tydelige på at foreningen representerer hele bokbransjen og dens innsats for lesing. Tilsvarende er bransjen en viktig ambassadør for foreningen og for lesetiltak generelt. Foreningen !les har en økonomisk modell der både det offentlige og sentrale aktører i bokbransjen bidrar med midler til drift og prosjekter. Det er en forutsetning for Foreningen !les sin virksomhet at staten bidrar økonomisk til driften. Ambisjons- og aktivitetsnivået må justeres i henhold til foreningens økonomiske situasjon. Det er et mål for Foreningen !les å finne flere og mer langsiktige inntektskilder.

HANDLINGSPLAN 2018 Handlingsplan 2018 følger hovedtrekkene skissert i den 3-årige strategiplanen. Forslaget til handlingsplan er laget med utgangspunkt i medlemmenes bidrag, midler fra Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og andre tilskuddsytere. Ved frafall i inntekt må handlingsplanen justeres.

BARNESKOLEN LESESKOGEN - 1. OG 2. TRINN Leseskogen skal gi barna gode leseopplevelser og foreldre og lærere gode innganger til å lese høyt og arbeide med litteratur. Nettsiden leseskogen.no er hovedressursen i prosjektet. Klassene som deltar er med på å videreutvikle denne. Studentene ved Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning skal skrive en høytlesingshistorie som publiseres våren 2018. For skoleåret 2018/19 skal ressursklasser motta bokpakke og legge ut bokanmeldelser og bøker på hjemmesiden. Det sendes ut jevnlige nyhetsbrev og er løpende aktiviteter i løpet av skoleåret, som avsluttes med markering i forbindelse med Verdens bokdag. BOKSLUKERPRISEN – 5- OG 6. TRINN Bokslukerprisen videreføres, men utvides til også å gjelde 5. trinn for skoleåret 2018/2019. Lærere på 5. og 6. trinn har anledning til å melde på inntil 80 000 elever. Alle påmeldte elever får utdelt en antologi med utdrag fra

ti nye norske bøker for aldersgruppen 10-12 år og utdrag, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell gjøres tilgjengelige på nettsiden bokslukerprisen.no ut skole­ året. Elever og klasser gir tilbakemeldinger på hvert utdrag på nett og velger ut fem titler som kommer i superfinalen. Deretter plukkes ti klasser fra hele landet – fem fra 5. trinn og fem fra 6. trinn – ut etter søknader. Disse er juryklasser og leser superfinalistene i perioden desember-april. Jury­ klassene mottar leseeksemplarer av titlene, besøk og opp­ følging av prosjektleder. 23. april 2018 - på Verdens bokdag – kårer de vinneren av Bokslukerprisen. Samtidig leser 20 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek, får leseeksemplarer av aktuelle titler samt oppfølging av prosjektleder. Bokanmeldelsene publi­ seres på bokslukerprisen.no. Det gjennomføres et lærerseminar. Utdelingen skjer i Oslo i forbindelse med Verdens bokdag, juryklassene er invitert til å delta og arrangementet blir strømmet. TID FOR TI – 7. TRINN Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er frå januar til juni og er eit samarbeid med Nynorsksenteret og andre nynorskaktørar. Påmeldte elevar og bibliotek mottek ein antologi med utdrag


Årsmelding 2017

frå nyare nynorske ungdomsbøker. Opplaget er på 20 000 antologiar. Om lag halvparten av skulane som melder seg på aksjonen er bokmålsskular. Til aksjonen følgjer ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstutdrag, lydfiler, aktivitetar og konkurransar. Ei lærarrettleiing er tilgjengeleg på nettsida under skoleåret. Prosjektet blir lansert i januar 2018. Arbeidet med Tid for ti 2019 skal starte hausten 2018.

UNGDOMSSKOLEN

TXT-AKSJONEN tXt-aksjonen videreføres. Alle lærere på ungdomstrinnet har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gjelder også folkeog skolebibliotek. Anslaget er et opplag på 125 000. I tillegg til en bredt sammensatt antologi hører det med en nettside, txt.no, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelig ut skoleåret. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i tett samarbeid med anmeldelser via uprisen.no. Foreningen !les står som redaktør. UPRISEN Uprisen – årets ungdomsbok videreføres med 30 anmelderklasser, en nominasjonsjury på tre-fire ungdommer og sju juryklasser. Anmelderklassene publiserer anmeldelser på uprisen.no høsten 2018. I januar nominerer nominasjons­ juryen fem titler basert på anmeldelsene før juryklassene leser og kårer en vinner blant de fem nominerte. Vi vurderer å utvide nominasjonsjuryen til fem elever. Prosjektleder leder juryarbeidet. I løpet av prosjektet arrangeres det to lærerseminarer. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Vinneren mottar 25 000 kr. Uprisen arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken og Pegasusprogrammet på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. FAKTAFYK – SAKPROSA I UNGDOMSSKOLEN I Foreningens !les sitt arbeid for å fremme interesse og opprettholde fokus på sakprosa for ungdom, spiller sakprosa­ magasinet Faktafyk en viktig rolle. Høsten 2018 gjenopptar Foreningens !les sakprosaprosjektet Faktafyk med mulighet for lærere på ungdomstrinnet til å melde på sine elever. Det skal også vurderes å åpne for påmelding fra folke- og skolebibliotek. Vi skal jobbe for å utgi magasinet i et opplag på 70 000 eksemplarer. I tillegg til et bredt sammensatt magasin hører det med en nettside, faktafyk.no, hvor artiklene, utdrag

57

og lydfiler er tilgjengelig. Her finnes også en lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i samarbeid med en egen ressursgruppe bestående av ungdom.

VIDEREGÅENDE SKOLE REIN TEKST Rein tekst-aksjonen videreføres. Alle lærere i den videre­ gående skolen har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet skal også gis til folke- og skolebibliotek. Foreningen !les har en målsetning om å øke opplaget til 40 000 eksemplarer. I tillegg til antologien hører det med en nettside, foreningen­les.no/reintekst, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelige ut skoleåret. Her finnes også en lærervei­ledning og bonusstoff. Vi samarbeider med Fritt Ord-konkurransen. Foreningen !les skal lage lærerressurser tilknyttet konkurransen. UNGDOMMENS KRITIKERPRIS Ungdommens kritikerpris er en årlig litterær pris der ungdom i videregående utdanning kårer årets beste skjønnlitterære bok utgitt for voksne. I løpet av prosjektet arrangeres det et lærerseminar. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker og besøk av prosjektleder. De åtte nominerte bøkene blir nominert av en jury fra Norsk kritikerlag. Vinneren blir kåret av sju juryklasser fra hele landet. Utdelingen med forfattermøter arrangeres i mars, og vinneren mottar 25 000 kr. Ungdommens kritikerpris arrangeres i samarbeid med Den norske Forleggerforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk kritikerlag.

ANDRE TILTAK POESISLAM Foreningen !les er hovedarrangør av Norgesmesterskap i poesislam. Foreningen !les skal bistå seks lokale arrangører (Gvarv, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Hamar og Oslo) med å avvikle delfinaler og er til stede ved arrangementene. I samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er vi arrangør av schowcase på hovedkvelden kalt Banknatta under festivalen. Foreningen !les står også bak finalen i Oslo og nettsiden poesislam.no. LITTERATURSKAP – NORGE Målet er at alle fylkene skal få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Litteraturskapene skal være synlige og stå lett tilgjengelig i det offentlige rom. Befolkningen kan sette fra seg en bok de har lest, og finne en ny og ta med seg


58

Foreningen !les

hjem. En del av prosjektet er samarbeid med lokale bibliotek og lokale forfattere. Prosjektet er treårig og startet opp i 2017. BOKSTART I 2017 sto Foreningen !les bak et pilotprosjekt kalt Bokstart i tre bydeler i Oslo (Alna, Holmlia og Gamle Oslo). Prosjektet som er i samarbeid med helsestasjoner og bibliotekarer etter modell fra 37 andre land går ut på at barn skal få utdelt sin første bokgave i en alder av åtte måneder på helsestasjonen. Slik nås alle barn enten de senere begynner i barnehage eller ikke. Foreldrene deres skal motta informasjon om hvorfor lesing er viktig, samt bok- og lesetips. Foreningen !les vil videreutvikle Bokstart med en utvidelse til hele Oslo.

NYE TILTAK: KRITIKK – INN I LITTERATUREN. UT I SAMFUNNET I 2017 mottok Foreningen !les støtte til å produsere et ressurs­hefte for lærere, bibliotekarer og andre kultur­ arbeidere. Her samlet vi våre erfaringer med bruk av kritisk lesning som metode, og kritikkens plass i skolen og i samfunnet ble diskutert. Heftet synliggjorde kompetansen vi har opparbeidet oss fra arbeidet med Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, viste videre hvordan unge lesere i praksis kan benytte seg av kritikerens verktøy, samt styrke og utvikle arbeidet med kunstkritikk og barn og unge. Målet er å avslutte arbeidet med kritikkhefte med utsendelse og seminar under LNU-konferansen i Bergen i mars. PODCAST Foreningen !les ønsker å lage podcast i forbindelse med årets tXt-aksjon og Faktafyk i samarbeid med Eivind Voldner Rutle og Christian Marstrander. Vi ser også på muligheten for å få til et utviklingssamarbeid om en 3D podcastpilot knyttet opp mot txt-aksjonen med støtte fra Kulturtanken.

INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDLEMMER Foreningen !les skal også i 2018 ha en synlig profil i ulike medier, være kjent blant fagaktører og gi ryddig og god informasjon om egne prosjekter på egne nettsider og i sosiale medier. Foreningen !les skal utvikle en kommunikasjonsstrategi. Foreningen !les skal i 2018 samarbeide med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer om barne- og ungdomsbokquiz,

Uprisen, Barnebokbad og poesislam. Foreningen !les skal samarbeide med barnebokfestivalen Appelsinia i Skien om Bokslukerprisen og Uprisen og med flere festivaler om delfinaler i NM i poesislam. Foreningen skal være i tett dialog med medlemmene, bidra til å synliggjøre det ansvaret bransjen har tatt for å øke engasjementet for lesing i befolkningen og følge opp initiativ fra medlemmene på mindre prosjekter. Foreningen !les skal se på muligheten for å samarbeide med folkebibliotekene om kampanjen Sommerles i 2018. Flere bibliotek vil også kunne få en sentral rolle i prosjektet Littera­turskap og i prosjektet Bokstart dersom finansieringen av sistnevnte blir en realitet. Foreningen !les skal fortsette å være en viktig ressurs for skolebibliotek og -bibliotekarer. Vi skal opprettholde arbeidet med å gi bok- og formidlingstips og holde foredrag ved eventuelle forespørsler. Vi skal også delta i diskusjoner og lobbyvirksomhet om utviklingen av skolebibliotek. Foreningen !les har en del samarbeid med fylkesbibliotek, blant annet via Uprisen og Tid for ti. Bibliotekene skal ellers informeres om våre prosjekter og få tilbud om å bestille antologier der opplaget tillater det. INTERNASJONALT SAMARBEID Foreningen !les skal fortsette samarbeidet og utvekslingen av kunnskap og erfaringer med det internasjonale nett­ verket EURead. Foreningen skal delta på årsmøtet i Brussel. NETTSIDER Foreningen !les skal i 2018 drifte nettsidene: • • • • • • • • • • •

foreningenles.no leseskogen.no bokslukerprisen.no tidforti.no txt.no uprisen.no foreningenles.no/reintekst ungdommenskritikerpris.no poesislam.no litteraturskap.no bokstart.no


Årsmelding 2017

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I FORENINGEN !LES 2018

59

TRINE STENSEN Trine Stensen er direktør i Den norske Bokhandler­forening.

BRYNJULF JUNG TJØNN Brynjulf Jung Tjønn er forfatter og forlagsredaktør i Det Norske Samlaget.

LEDER: • Renée Rasmussen (1 år) STYREMEDLEMMER: • Trine Stensen (2 år) • Brynjulf Jung Tjønn (2 år) • Taran Bjørnstad (1 år) • Gunnar Vilberg (2 år) • Thom B. Jambak (1 år) • Ansattes representant

TARAN BJØRNSTAD Taran Bjørnstad er forfatter og leder av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

VARAMEDLEM: • Kristine Isaksen (1 år) Valgkomiteen 2018 Dag Larsen Anne Schiøtz

Ellen Larsen

VALGKOMITEENS KOMMENTAR TIL FORSLAGET: Presentasjon av kandidatene: RENÉE RASMUSSEN Renée Rasmussen var LO-sekretær fra 2013 til 2017. Renée Rasmussen ble valgt til forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon 12. februar 2009. Rasmussen var leder i MFOs fylkeslag for Vestfold, Buskerud og Telemark til 2002. Hun sitter i styret i LO stat, og har en rekke styreverv i kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. som medlem av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

GUNNAR VILBERG Gunnar Vilberg er formidlingsrådgiver og produsent, fylkesbiblioteket/DKS i Akershus fylkeskommune.

THOM B. JAMBAK Thom B. Jambak er lærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

KRISTINE ISAKSEN Kristine Isaksen er seniorrådgiver i formidling i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.


60

Foreningen !les

Årsmøtepapirer 2018  

Årsmelding Foreningen !les 2017, regnskap og revisors beretning for 2017, budsjett 2018, vedtekter, strategisk plan 2018-2021, Handlingsplan...

Årsmøtepapirer 2018  

Årsmelding Foreningen !les 2017, regnskap og revisors beretning for 2017, budsjett 2018, vedtekter, strategisk plan 2018-2021, Handlingsplan...

Advertisement