Page 1

Årsmelding 2018

ÅRSMELDING 2018 FORENINGEN !LES

1


2

Foreningen !les

HOPPENDE GLADE: Denne glade gjengen vant Barne- og ungdoms­bokquizen på Lillehammer. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les ÅRSMØTE 2019 FORENINGEN !LES Øvre Slottsgate 3, Pb 183 Sentrum, 0102 OSLO REDAKTØR Foreningen !les SPRÅKVASK OG KORREKTUR Foreningen !les OMSLAG, FOTO, DESIGN OG OMBREKKING Vibeke Røgler, Foreningen !les FOTO PÅ MOTSTÅENDE SIDE KRITIKKSAMTALE: Kritiker Merete Røsvik (t.v.) i Bragejuryen og Ida Vågsether fra nominasjonsjuryen til Ungdommens kritikerpris diskuterer årets beste på bøker på Litteraturhuset i Oslo. Thomas Espevik ledet samtalen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les DRAMATIKK I SKOGEN: Christian Marstrander og Eivind Volder Rutle tar opp podkast i forbindelse med tXt-askjonen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les BOKÅRET 2019: Kulturminister Trine Skei Grande, nasjonal­ bibliotekar Aslak Sira Myhre og leder for Bokåret Liv Gulbrandsen kunngjør at 30 millioner kroner bevilges til en nasjonal feiring av boka, lesing og leserne i hele 2019. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les PORTRETT: Silje Tretvoll på s. 5. Foto: Kristin Strøm. NETT OG SOSIALE MEDIER nett: foreningenles.no facebook: Foreningen !les twitter: @foreningenles instagram: @foreningenles ©Foreningen !les, 2019


Årsmelding 2018

3

ÅRSMØTE 2019 INNHOLD INNKALLING 4 INNLEDNING 5 OM FORENINGEN !LES

6

MÅLGRUPPER 6 MEDLEMMER 7 STYRET 8 ADMINISTRASJON 8 ØKONOMI 10 AKTIVITETER OG PROSJEKTER

10

BARNESKOLEN 11 UNGDOMSSKOLEN 17 VIDEREGÅENDE SKOLE

21

NM I POESISLAM

24

BOKSTART 25 LITTERATURSKAP 26 AKSJON SKOLEBIBLIOTEK

27

INFORMASJON OG SYNLIGHET

29

FOREDRAG 31 KLASSEBESØK 34 LITTERATURPOLITISK ARBEID

35

HJEMMESIDER 37 REVISORS BERETNING

39

ÅRSREGNSKAP 2018

42

BUDSJETT 2019

48

VEDTEKTER 50 STRATEGI 2018 - 2020

52

HANDLINGSPLAN 2019

54

RESOLUSJON 58 VALGKOMITEENS INNSTILLING

59


4

Foreningen !les

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE 2019 I FORENINGEN !LES VI INNKALLER MED DETTE TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN !LES. Årsmøtet avholdes mandag 13. mai kl. 13-15 i rom 202 i Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.

DAGSORDEN • • • • • •

Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Årsberetning 2018 Regnskap 2018 Styrets budsjett for 2019 og årskontingent for 2020 Valg Andre saker

Vel møtt! Vennlig hilsen Silje Tretvoll Daglig leder


Årsmelding 2018

5

INNLEDNING 2018 var en opptur for Foreningen !les. Rett før året startet, på tampen av 2017, fikk vi en svært gledelig nyhet. Kulturrådet økte driftsstøtten til foreningen med 19 prosent for 2018. Dette var svært velkomment og ga foreningen økt handlingsrom. Anne Oterholm, leder for Faglig utvalg for litteratur, uttalte i forbindelse med tildelingen at foreningen er et viktig bindeledd mellom bokbransjen og lesere, ikke minst innenfor skolen. Hun sa videre: «Denne foreningens arbeid trengs i enda større grad enn tidligere. Kunstfagene virker å bli nedprioritert i skoleverket, og foreningen har pågangsmot og setter i gang en rekke, nye kreative prosjekter».

For fjerde år på rad ble Foreningen !les nominert til verdens største barne- og ungdomslitteraturpris, «Astrid Lindgren Memorial Award» (ALMA). Prisen er inter­ nasjonal og deles ut årlig til en eller flere prismottagere uavhengig av språk eller nasjonalitet. Formålet med prisen er å styrke og øke interessen for barne- og ungdomslitteratur i verden. I 2019 er det bokår! Vi gleder oss!

En annen god nyhet av økonomisk art var at foreningen ble tildelt økt støtte fra Utdanningsdirektoratet til en utvidelse av Bokslukerprisen. Tidligere har prisen vært et tilbud til 35 000 elever i 6. trinn; nå kunne vi tilby lesetiltaket til 80 000 elever i både 5. og 6. trinn. Som følge av bedret økonomi, klarte vi i Foreningen !les å få det populære sakprosatiltaket Faktafyk til å gjenoppstå. Magasinet ble produsert og laget høsten 2018. 90.000 eksemplarer ble sendt ut til skoler i januar 2019. Vi fikk også mulighet til å styrke administrasjonen med en prosjektstilling til prosjektene Bokstart og Leseskogen. Valgkomiteen gjennomførte et større arbeid og endret styrestrukturen i Foreningen !les i 2018. Tidligere besto styret av 11 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. I valgkomiteens innstilling til årsmøtet fremmet de forslag om at størrelsen på styret ble redusert. Forslaget ble vedtatt. Styret består nå av 7 styremedlemmer inkludert et ansattvalgt styremedlem samt en vararepresentant. I 2018 hadde vi gleden av å ønske flere nye medlemmer velkommen – Fri bokhandel, Bibliotekarforbundet, Res Publica forlag og Kagge forlag kom til som nye medlemmer. Vigmostad og Bjørke endret status fra å være B- til å bli A-medlem. Medlemmene våre er svært viktige. Å vite at vi har deres støtte er essensielt i arbeidet vårt med å fremme lesing.

Hilsen Silje Tretvoll Daglig leder i Foreningen !les


6

Foreningen !les

OM FORENINGEN !LES MÅLGRUPPER Foreningen !les ble etablert i 1997 og er en medlems­ organisasjon for aktører innen bok- og bibliotekbransjen. Foreningen finansieres av medlemsorganisasjonene og mottar offentlig støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og samfunnslag. Foreningen skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Foreningen !les er ledende i arbeidet med å formidle leselyst og litteratur til ulike målgrupper. Foreningen har omfattende tiltak rettet mot skole og bibliotek og når årlig rundt 300 000 elever og 6000 lærere og bibliotekarer. Tiltakene til Foreningen !les er gratis og nasjonale. Bransjen bidrar med betydelige økonomiske tilskudd, viktige nettverk og formidling av aktuelle utgivelser. Foreningen !les har full redaksjonell frihet til å foreta utvalget av tekster til våre prosjekter.

FORMÅL:

Foreningen !les skal være en tydelig organisasjon med relevant og tilpasset materiell i møtet med ulike målgrupper. BARN OG UNGDOM I møte med målgruppene skal Foreningen !les vektlegge skjønn- og faglitteraturens egenverdi. Foreningen !les skal gjøre et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur tilgjengelig på begge målformer, legge til rette for leselyst og engasjement og bidra til å vekke interesse og nysgjerrighet for lesing på fritiden. FORMIDLERE For å nå barn og ungdom, er lærere, bibliotekarer, foreldre og andre formidlere sentrale samarbeidspartnere. Foreningen !les skal gjøre det enkelt å gjennomføre lesetiltak over tid og skal gjøre metoder og veiledninger lett tilgjengelige. POLITISK OFFENTLIGHET Foreningen !les skal være en offentlig aktør som jobber for at det finnes gode, nasjonale strategier for å fremme leselyst og engasjement for lesing. Foreningen !les skal være en synlig aktør og en pådriver for lesing og leseren i ulike medier.

I vedtektene står følgende om Foreningen !les sitt formål: Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Foreningen !les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak.

KONTROLLKOMITEEN: Bjarte Bakken (t.v.), Ole Ivar Burås Storø, Troels Posselt og Hilde Slåtto fra Foreningen !les overser barnebokquizen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.


Årsmelding 2018

7

MEDLEMMER

VÅRE MEDLEMMER

Foreningen !les har i 2018 hatt 39 medlemmer. Medlemmene er svært viktige for arbeidet vårt. Medlemsskap deles inn i A- og B-medlemmer. A- og B-medlemmer har like rettigheter.

A-MEDLEMMER:

I 2018 betalte A-medlemmer 15 000 kr og B-medlemmer 2500 kr i kontingent. Til sammen utgjorde dette kr 337 500. I tillegg har Foreningen !les mottatt kr 100 000 i støtte fra Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening, kr 100 000 fra Den norske Forleggerforening, kr 100 000 fra Nynorsksenteret, kr 30 000 fra Det Norske Samlaget og kr 60 000 fra Utdanningsforbundet. Deler av denne støtten var gitt som ekstra støtte til lesetiltak som sakprosamagasinet Faktafyk, nynorskantologien Tid for ti og Ungdommens kritikerpris. Bokbransjen bidrar med svært mye i tillegg til direkte økonomisk støtte. Særlig verdt å framheve er forfatternes honorarer ved tekstbidrag som, dersom standarder for lærebøker skulle vært malen, ville utgjort i overkant av en million kroner. Forlagene bidrar med et betydelig antall bøker i løpet av et år. Biblioteksentralen bidrar med en svært god avtale for distribusjon. Foreningen !les har hatt et godt samarbeid med ulike bransjeaktører i løpet av året.

NYHETENE: Daglig leder Silje Tretvoll ble intervjuet om populærvitenskapelige bøker på NRK Kveldsnytt.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ark Bokhandel Biblioteksentralen AL Cappelen Damm De norske Bokklubbene AS Den norske Bokhandlerforening Den norske Forfatterforening Den norske Forleggerforening Det Norske Samlaget Forlagssentralen ANS Gyldendal Norsk Forlag H. Aschehoug & Co Kagge forlag Norsk Bibliotekforening Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Norsk Forfattersentrum Norsk Oversetterforening Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Sandviks AS (Goboken) Vigmostad & Bjørke

B-MEDLEMMER: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

07 Media AS Bibliotekarforbundet Forlaget Manifest Fri Bokhandel Forlagshuset Vest Grafill Juritzen forlag AS Lesesenteret UIS Lydbokforlaget Magikon forlag Norli Libris AS Norsk barnebokinstitutt Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk PEN Nynorsksenteret Omnipax Orkana forlag Res Publica Språkrådet Utdanningsforbundet


8

Foreningen !les

STYRET På årsmøtet 24. mai 2018 ble følgende styre valgt: LEDER Renée Rasmussen STYREMEDLEMMER Taran Bjørnstad Thom B. Jambak Trine Stensen Brynjulf Jung Tjønn Gunnar Vilberg Ansattvalgt representant VARA Kristine Isaksen

(1 år)

(1 år) (1 år) (2 år) (2 år) (2 år)

(1 år)

VALGKOMITÉ Dag Larsen Anne Schiøtz Ellen Larsen Det er blitt avholdt fem ordinære styremøter i 2018.

ADMINISTRASJON

NYTT STYRE: Nederste rad fra venstre: Taran Bjørnstad, Silje Tretvoll, Renée Rasmussen. Midterste rad fra venstre: Bjarte Bakken, Trine Stensen. Øverste rad fra venstre: Brynjulf Jung Tjønn, Gunnar Vilberg.

Ansatte har i perioden vært: Silje Tretvoll Vibeke Røgler Bjarte Bakken Sigrun Feiring Troels Posselt Hilde Slåtto Ole Ivar Burås Storø

Daglig leder Nestleder, rådgiver med prosjektlederansvar, grafisk designer Rådgiver med prosjektlederansvar Rådgiver med prosjektlederansvar (fra oktober 2018) Norskpedagog, rådgiver med prosjektlederansvar Rådgiver med prosjektlederansvar Informasjonsansvarlig, rådgiver med prosjektlederansvar

Ansatte i Foreningen !les er organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og har tariffavtale som er bundet i overens­ komsten mellom NTL og Abelia. I 2018 ble særavtalen mellom administrasjonen og daglig leder i Foreningen !les fornyet. Bjarte Bakken er tillitsvalgt i Foreningen !les. Foreningen !les tilstreber å ha en jevn kjønnsfordeling og en

sammensatt fagbakgrunn blant de ansatte. I 2018 har administrasjonen bestått av en norskpedagog, en bibliotekar, en sosialantropolog, en grafisk designer, en litteraturviter, en med master i kulturstudier og en journalist. Foreningen !les har lokaler i Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.


Årsmelding 2018

9

EKSTERNE VERV FOR ANSATTE I FORENINGEN !LES: BJARTE BAKKEN • jurymedlem i litteraturprisen Askeladdprisen som deles ut av IBBY Norge. • jurymedlem Pådriverprisen 2018 i regi av Norsk Bibliotekforening. • styremedlem i Barnebokkritikk. TROELS POSSELT • medlem av programrådet til litteraturfestivalen Appelsina. HILDE SLÅTTO • medlem i arbeidsutvalget i seksjon for litteratur i Norsk kritikerlag. • jurymedlem i Aschehougprisen. • jurymedlem i Stig Sæterbakkens Minnepris som representant for Norsk Bibliotekforening. OLE IVAR BURÅS STORØ • hovedstyremedlem i Norsk Bibliotekforening (NBF), og leder av Litteraturpolitisk utvalg i NBF. SILJE TRETVOLL • vararepresentant i Norsk Litteraturfestivals råd.

FORENINGEN !LES ER MEDLEM AV FØLGENDE ORGANISA­SJONER: • • • ADMINISTRASJONEN: Øverst fra venstre: Silje Tretvoll, Vibeke Røgler, Ole Ivar Burås Storø, Bjarte Bakken, Hilde Slåtto, Troels Posselt, Sigrun Feiring. Foto: Kristin Strøm. Foto av Sigrun: Vibeke Røgler.

Arbeidsgiverforeningen Abelia Norsk Bibliotekforening IBBY Norge


10

Foreningen !les

ØKONOMI

AKTIVITETER

2018 var preget av bedre økonomi enn tidligere, takket være økt støtte fra Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Dette gjorde det mulig å utvide Bokslukerprisen for skoleåret 2018/2019 til å gjelde både 5. og 6. trinn og nå 80.000 elever mot 35.000 elever i skoleåret 2017/2018. Vi fikk anledning til å utvide administrasjonen med et ettårig engasjement for å utvikle prosjektet Bokstart og mulighet til å gjenoppta det populære sakprosatiltaket Faktafyk i ungdomsskolen.

I skoleåret 2018/2019 gjennomfører Foreningen !les følgende nasjonale tiltak:

• •

AKTIVITETER & PROSJEKTER

I 2018 har Foreningen !les hatt en rekke aktiviteter i hele landet. Foreningen !les sine tiltak er gratis og nasjonale. Rundt 300 000 barn og unge har deltatt. Tett samarbeid med lærere, bibliotekarer og andre formidlere har vært viktig for gjennomføringen. Foreningen !les har mål om å ha et tilbud for hele skole­løpet. I 2018 var kun 3.-4. trinn uten et tilbud fra Foreningen !les. Satsingen på sakprosa for ungdomsskoleelever ble gjenopptatt takket være økt økonomisk støtte. I 2018 har barn og unge satt sterkt preg på de ulike tiltakene. De har bidratt i arbeidet med utvalg og utforming av antologier. Til sammen 2 500 elever har vært med på å avgjøre hvilke bøker som har blitt tildelt de ulike prisene som deles ut i regi av Foreningen !les. Variasjon i utvalg og tilpasset opplegg vektlegges i stor grad i de ulike aktivitetene. Alle som deltar på et tiltak i regi av Foreningen !les skal få noe ut av det uavhengig av ferdigheter, kjønn eller hvilken bakgrunn de har som leser. Alle aksjoner har eget materiell. I enkelte tilfeller holder vi også kurs til den som skal gjennomføre aktiviteten, enten det er lærere, bibliotekarer eller kritikere. Møtet med det litterære og leserens egen opplevelse og forståelse av litteraturen vektlegges i vår dialog med formidleren.

BARNESKOLEN •

LESESKOGEN 2 800 påmeldte lærere/bibliotekarer Anslagsvis 56 000 elever – 1. og 2. trinn BOKSLUKERPRISEN Skoleåret 2018/2019: 35 000 deltagende elever, fem juryklasser og 22 ressursklasser – 6. trinn Skoleåret 2018/2019: 80 000 deltagende elever, 10 juryklasser og 22 anmelderklasser, 5. og 6. trinn BARNEBOKBAD Fem klasser med totalt 131 elever TID FOR TI 26 000 deltagende elever – 7. trinn

UNGDOMSSKOLEN • • •

TXT-AKSJONEN 125 000 utsendte eksemplarer – alle trinn FAKTAFYK 90 000 utsendte eksemplarer – alle trinn UPRISEN Ca. 1 000 deltagende elever – alle trinn

VIDEREGÅENDE SKOLE • •

REIN TEKST 36 000 utsendte eksemplarer – alle trinn UNGDOMMENS KRITIKERPRIS 200 deltagende elever – alle trinn

ANDRE ARENAER •

NORGESMESTERSKAP I POESISLAM Nordisk Showcase på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, seks delfinaler og en Norgesfinale koordinert/arrangert av Foreningen !les.


Årsmelding 2018

11

BOKSTART Bokstart har som mål å gi barn og foreldre et lesende fellesskap, styrke språkopplæringen fra tidlig alder og gi foreldre et positivt møte med sitt lokale bibliotek og helsestasjon.

LESESKOGEN

LITTERATURSKAP Dette er et storstilt nasjonalt prosjekt som består i at alle regioner vil få et litterært landemerke i form av et litteraturskap plassert der folk ferdes. Målet er å synliggjøre og tilgjengeliggjøre litteraturen, øke statusen til lystlesingen og å bevisstgjøre befolkningen som lesere.

På nettsiden leseskogen.no får elever, lærere og foresatte tilgang til en verden av bøker, og boktips i alle sjangre med stor variasjon i vanskelighetsgrad, slik at det skal være mulig å finne noe for alle. I tillegg ønsker prosjektet å stimulere til økt bruk av høytlesing. Over 3 000 lærere og skolebibliotekarer var ved årets utløp registrert som brukere av nettsiden, og det kommer stadig nye brukere til.

Leseskogen er et nasjonalt leselysttiltak for 1.-2. trinn som har som mål å bidra til et positivt møte med litteratur for elever som nettopp har begynt på skolen.

BARNESKOLEN

I 2018 har Foreningen !les gjennomført Bokslukerprisen på 6. trinn for fjerde gang, opprettholdt Leseskogen for 1. og 2. trinn og lansert fjerde utgave av nynorskantologien Tid for ti for 7. trinn i samarbeid med Nynorsk­senteret og andre nynorskaktører. I tillegg har Foreningen !les for fjerde gang hatt et samarbeid med Pål Indregaard og Vilde Kamfjord, Norsk Litteraturfestival og Lillehammer bibliotek/Litteraturhus Lillehammer om Barnebokbad for 6. trinn. Pågangen og interessen fra lærere som ønsket å melde på sine elever har vært stor.

På nettsidene har klassene mulighet til å legge inn boktips og anmeldelser og får da en medalje fra de ulike dyrene på sidene. Når de har nådd et visst antall anmeldelser, får klassen dessuten en æresmedalje og et diplom og blir løftet fram på nettsiden. Alle klasser som har anbefalt en bok har også fått tilsendt klistremerker, og vi har trukket vinnere av bokpakker blant klassene som har lagt ut boktips og anmeldelser på nettsidene. Leseopplæringen for barn på småtrinnet handler om bokstavlæring og om å knekke lesekoden. Målet med Leseskogen er å bidra til at disse barna også skal få gode leseopplevelser, og dermed lyst til å lære seg å lese.


12

Foreningen !les

KUNSTVERK: Foreningen !les mottok mange flotte illustrasjoner fra skoleelever til høytlesingshistorien «Bjørnen og blåbærtjuven» av Lars Mæhle.

HØYTLESINGSHISTORIER I perioden januar-februar 2018 gjennomførte vi et høytlesingstiltak i samarbeid med Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Høytlesingshistorien «Ordene som forsvant» besto av sju kapitler som ble publisert på leseskogen.no over sju uker, og ble skrevet av elever ved forfatterutdanningen. Historien ble lest høyt i klasserom over hele landet, og elevene kom med tilbakemeldinger til forfatteren og forslag til videre handling. Elevenes tilbakemeldinger ble videresendt til forfatterne som brukte forslagene til inspirasjon i skrive­arbeidet. I tillegg arrangerte vi en tegnekonkurranse i samarbeid med Kunst i skolen der barna illustrerte de ulike kapitlene. På denne måten la tiltaket til rette for både høytlesning, litterære samtaler, kreativitet i klasserommet og barnas medvirkning: at barna bruker fantasien sin aktivt, skaper egne bilder og bruker det de har lest når de forestiller seg hva som kan skje videre. Tiltaket ble tatt godt imot og bidro til aktivitet og et stort engasjement i klassene som deltok. Vi fikk inn nesten 1 000 tegninger som ble publisert på leseskogen.no og kåret ukentlige klasse­vinnere som ble løftet fram på nettsidene og premiert med bokpakker. På bakgrunn av de gode tilbakemeldingene, gjennomførte vi tiltaket også ved skolestart, i perioden august-september 2018. Forfatter Lars Mæhle skrev høytlesnings­historien «Bjørnen og blåbærtjuven» i fem kapitler over fem uker. Vi opplevde et stort engasjement hos skoleklasser over hele landet. Lars Mæhle skrev i tidsskriftet Barnebokforum at barnas tilbakemeldinger «fungerte som flipperkuler» for fantasien (Barnebokforum nr. 3, 2018).

BOKTIPS I løpet av året har det blitt sendt ut nyhetsbrev til lærerne med boklister med ulike tema, lenker til relevant fagstoff, mulighet til å stemme inn dyr i Leseskogen m.m. Klassene har også fått tips om de mange ulike aktivitetene som ligger på leseskogen.no og er blitt oppfordret til å formidle favorittbøkene sine til andre skoleklasser.

BOKSLUKERPRISEN Bokslukerprisen 2018 ble delt ut mandag 23. april – på Verdens bokdag - og gikk til Lars Joachim Grimstad for boka Egoland. Prisen ble delt ut på bakgrunn av en nomineringsprosess der 35 000 elever på 6. trinn først vurderte ti bokutdrag i 2017. Fem juryklasser leste og vurderte deretter de fem nominerte superfinalistene. I tillegg til Egoland var følgende titler nominert: Ukjent fare av Jan Tore Noreng, Et hundeliv av Arne Svingen, Lydighetsprøven av Bjørn Ingvaldsen og Svart senker natten seg av Aleksander Kirkwood Brown. Målet med Bokslukerprisen er å stimulere elever på 6. trinns interesse for litteratur og inspirere dem til å lese videre selv. Gjennom å få lese et bredt utvalg av smakebiter fra nye bøker i ulike sjangere, og legge til rette for refleksjon og diskusjon rundt utdragene, blir barna bevisste lesere og får øvelse i å uttrykke seg. Bokslukerprisen 2018 ble delt ut på Sentralen i Oslo. Alle juryklassene var representert og fikk møte de fem


Årsmelding 2018

DYKTIGE ELEVER: Elever er sentrale under utdelingen av Bokslukerprisen. Programleder Kristine Magnesen til høyre. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

nominerte forfatterne til forfattermøter der elever ledet samtalene og stilte spørsmål laget av alle juryelevene. I tillegg fikk elevene høre opplesing fra bøkene, ung musikk og poesislam. De fikk også høre en engasjerende tale av statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdeparte­mentet. Parallelt med at juryklassene valgte sin favoritt som vinner av Bokslukerprisen 2018, ble 22 ressursklasser engasjert i arbeidet med å lese og vurdere nye bøker for aldersgruppen. Klassene fikk et mindre antall vurderingseksemplarer stilt til rådighet, men skulle i tillegg innlede samarbeid med et lokalt bibliotek eller skolebibliotek for å skaffe flere eksemplarer til vurdering. Elevene skrev deretter anmeldelser av bøkene som var med på å påvirke utvalget av bøker i høstens Bokslukerantologi.

GLAD VINNER: Lars Joachim Grimstad vant Bokslukerprisen 2017/2018 for boka Egoland. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

høyt både blant lærere og elever, noe som bl.a. har gitt seg utslag i at det ble lagt ut mer enn 15 000 kommentarer/ anmeldelser på nettsidene i løpet av de elleve ukene prosjektet varte. I tillegg kom det inn mer enn 1 350 tilbakemeldinger fra klassene via Klassens side, ca. 1 400 bidrag i tegnekonkurransen og nesten 1 000 tekster i skrivekonkurransen. Høsten 2018 ble det valgt ut ti nye juryklasser fra hele Norge – fem fra 5. trinn og fem fra 6. trinn. DE FEM BØKENE SOM KONKURRERER OM BOKSLUKERPRISEN 2019 ER: • • •

Etter tre år med 25 000 i opplag der tiltaket var full­ booket før aksjonsstart, ble opplaget på Bokslukeranto­ logien økt til 80 000 og utvidet til 5. trinn høsten 2018. Likevel ble det fullt før aksjonsstart – slik det har blitt hvert år siden prosjektet ble lansert i 2014. Til sammen deltok ca. 4 000 klasser fra hele landet. De fikk tilsendt klassesett med antologier, plakater, bokmerker til elevene og lærerveiledning til lærerne. På nettsiden bokslukerprisen.no ligger alle utdragene supplert med lydfiler, bonusmateriell og aktiviteter for elevene. Også i 2018 var det klasser som valgte å delta kun elektronisk siden det var fullt da de prøvde å melde seg på. Engasjementet i prosjektet har nok engang vært svært

13

• •

Kokotopia. Riddere, hekser og prikkedøden av Simon Stranger og Helena Lindholm, Fontini Zombieutbruddet. Byrået for ikke-hendelser av Robert Næss, Juritzen Anton og andre flokkdyr av Gudrun Skretting, Aschehoug Bobla av Siri Pettersen, Gyldendal Ingen sover trygt i natt av Mari Moen Holsve, Cappelen Damm

DE TI JURYKLASSENE SOM STARTET ARBEIDET I NOVEMBER 2018 ER: • • • • •

Ellingsrudåsen skole (Oslo) Hasle skole (Oslo) Kirkenær skole (Hedmark) Lysheim skole (Vestfold) Mellom-Nes skole (Akershus)


14

Foreningen !les

BOKAVSTEMNING: Kråkstad skole klasse 7A og 7B var anmelderklasse på Bokslukerprisen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les.

• • • • •

Risør barneskole (Aust-Agder) Silsand barneskole (Troms) Sunde skole (Vest-Agder) Valldal skule (Møre og Romsdal) Vanvikan skole (Trøndelag)

Lærere og skolebibliotekarer for juryklassene deltok på et obligatorisk seminar i Oslo i november. I tillegg har juryklassene fått besøk og oppfølging av prosjektleder. Bokslukerprisen 2019 deles ut 24. april på Sentralen i Oslo. Forlagene har bidratt med 50 eksemplarer av alle de nominerte bøkene til aksjonen og med tre ekstra eksemplarer av bøkene som har blitt gitt ut for målgruppen i løpet av høsten 2018. Sammensetningen av sjangere var helt super. Utdragene har vært gode og blitt en skikkelig appetittvekker for elevene. Akkurat passe spennende og interessant for å skape en nysgjerrighet hos elevene. (Sitat lærer for bokslukerklasse) Jeg opplevde at flere elever har lånt og lest hele bøkene og noen hadde bøkene i hylla hjemme. De hadde egentlig ikke tenkt å lese den, men etter å ha jobbet med tekstene så ville de jammen lese de. Det er utrolig gøy, og da tenker jeg at dette leseprosjektet har nådd målet. Supermorsomt å jobbe med både for elever og lærer. (Sitat lærer for bokslukerklasse)

BARNEBOKBAD: Bokslukerprisvinner Lars Joachim Grimstad blir bokbadet av elever under Norsk Litteraturfestival. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les

BARNEBOKBAD Barnebokbad ble etablert vinteren 2016, og Foreningen !les ble med i et samarbeid med blant andre Norsk Litteraturfestival og Lillehammer bibliotek om å utvikle og prøve ut metoden på en rekke skoler på Lillehammer. Elever på mellomtrinnet leste bøker fra Bokslukerprisen og gjennomførte filosofiske samtaler som forberedelse til et forfattermøte der barna selv sto for å bokbade forfatteren. I løpet av 2018 var vi involvert i to arrangementer. Første barnebokbad fant sted i en fullsatt sal på Lillehammer bibliotek under Litteraturfestivalen. Totalt 56 elever fra 6. klasse på Buvollen, Vingar og Vingrom deltok på arrangementet der Lars Joachim Grimstad ble bokbadet med utgangspunkt i boken som vant Bokslukerprisen 2018: Egoland. Samtalen ble strømmet og delt med alle klassene som deltok på Bokslukerprisen 2017-2018. Metoden bidro til et stort engasjement blant elever og lærere, noe som gjentok seg under den andre gjennomføringen i desember 2018. Her bokbadet 75 elever fra Lillehammer steinerskole og Søre Ål skole Maria Parr med utgangspunkt i boka Keeperen og havet som var med på Bokslukerprisen 2018-2019.


Årsmelding 2018

TID FOR TI 2018

• • • •

15

Bruheim, Samlaget 2014 Bestem deg, Tony T, bestem deg! av Erna Osland. Illustrert av Sigbjørn Lilleeng, Samlaget 2017 Svikta av Bente Bratlund, Mangschou 2017 Hest, hest, tiger, tiger av Mette Eike Neerlin. Omsett av Brit Bildøen, Samlaget 2017 Glimt av Tor Arve Røssland, Samlaget 2015

Det blei også lagt inn fleire boktips bak i antologien som tips til vidare lesing. På nettsida kunne klassar i løpet av leseperioden legge igjen kommentarar på utdraga. Det kom inn 887 kommentarar på dei ti ulike utdraga.

FORENINGEN !LES

TID FOR TI Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er i samarbeid med Nynorsksenteret, Samlaget og andre nynorskaktørar. I 2018 blei Tid for ti gjennomført for tredje gang. Aksjonen blei lansert på Hauge-senteret i Ulvik 19. januar saman med forfattar Tor Arve Røssland og fleire skuleklassar frå kommunen. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker tilpassa målgruppa. Opplaget var på 21 000, ei auking på 6 000 frå 2017. Skular og bibliotek frå heile landet melde seg på. Aksjonen blei fullteikna tre veker før påmeldingsfristen. Til aksjonen var det også ei eiga nettside, tidforti.no. Her var tekstane, lydfiler, aktivitetar, konkurransar og ei lærarrettleiing tilgjengeleg. Lydfiler blei lesne inn av tilsette ved Nynorsksenteret og ein av tekstane av forfattaren sjølv. UTDRAG FRÅ FØLGJANDE BØKER VAR MED I TID FOR TI 2018: • • • • • •

Villheks – Eldprøva av Lene Kaaberbøl. Omsett av Øystein Rosse, Samlaget 2012 Snillionen av Arnfinn Kolerud, Cappelen Damm 2017 Apetryne av Atle Hansen, Samlaget 2017 Stamceller av Øystein Runde, Gyldendal 2017 Keeperen og havet av Maria Parr, Samlaget 2017 Stian og Stine: Motorsykkelmysteriet av Magnhild

Me meinar at forfattaren får fram bodskapen svært godt i teksten. Han skriv slik at ein meste kjenner at ein er tilstades, ein blir både sint og lei seg på same tid. Ein vil inn i boka og hjelpa Arne, og kjefta på Simon og Ivar! Men me forstår også at det er svært vanskeleg å sei stopp- det er kjempelett å delta i erting, kanskje utan å veta kva konsekvensar det får for den som vert plaga. (Om Apetryne av Atle Hansen) Me likte veldig godt utdraget frå boka Keeperen og havet. Spesielt godt likte me at personane er så forskjellige, og me kjende oss att i utfordringa med å kjenne at eit godt vennskap er trua av ein nykomar i bygda. Utdraget var og humoristisk med mange fine språkbilete. (Om Keeperen og havet av Maria Parr) «VERDENS BESTE!!!!!!!!! VERDENS BESTE!!!! Utdraget er som å delta i ein skummel film, ein får frysningar, vil lesa meir, meir meir!!! Me anbefaler den til alle - vaksne også! Forfattaren er kjempegod til å skrive slik at ein kjenner seg meste som hovudpersonen sjølv! Me diggar boka!!! (Om Glimt av Tor Arve Røssland) Frå januar til juni 2018 blei det arrangert fleire teikne- og skrivekonkurransar. Fleire elevar blei plukka ut og fekk ein bokpakke frå Foreningen !les. På nettsida var det i tillegg til lærarrettleiinga mange ulike aktivitetar tilgjengeleg som lærarane kunne bruke i klasserommet. Det blei også gjennomført møte med Samlaget og Nynorsksenteret under aksjonsperioden, og prosjektleiar deltok på eit nynorsk­ seminar på Hamar. Det blei gjennomført ei spørjeundersøking i juni etterfølgt av ein lengre rapport av prosjektet. Elevene er ikke vant til å lese nynorsk og i starten var det veldig uvant. Men når de kom inn i det, så gikk det veldig bra. (Lærar om Tid for ti 2018)


16

Foreningen !les

TXT-LANSERING: Thomas Enger ble intervjuet av to elever fra Gulskogen skole, under lanseringen av tXt Opprør! på Vestfossen ungdomsskole. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les.

LANSERING: Tid for ti-lansering ved Olav H. Hauge-senteret i Ulvik med Tor Arve Røssland og elever på 7. trinn. Foto: Ole I.B. Storø, Foreningen !les.

Elevane har lese mange av bøkene i antologien. Dei seier at å lese nynorsk ikkje er noko problem, det er innhaldet i boka som tel. Eg som lærar trur denne typen lesing kan være med på å gjere nynorsk som fag i ungdomsskolen lettare. (Lærar om Tid for ti 2018) Arbeidet med Tid for ti 2019 starta hausten 2018. Det blei gjort eit utval av kva slags bøker som skulle vere med og opna for påmelding. Opplaget på antologien blei auka med 6 000 – frå 20 000 til 26 000. Tre veker før påmeldingsfristen, var aksjonen fullteikna. I løpet av hausten 2018 blei også nettsida tidforti.no oppdatert med utdrag, lydfiler, bonusmateriell, aktivitetar, konkurransar og lærarrettleiing, slik at alt var klart til aksjonsstart i januar 2019.

UTDRAG FRÅ FØLGJANDE BØKER BLEI HAUSTEN 2018 VALT UT TIL TID FOR TI 2019: • • • • • • • • • •

Den tolvte spelaren av Tor Arve Røssland, Samlaget 2018 Snillionen av Arnfinn Kolerud (Cappelen Damm, 2017) Klure av Atle Hansen (Samlaget, 2018) Jojo av Ida Eva Neverdahl, Samlaget 2018 1000 dagar av Inger Johanne Sæterbakk, Aschehoug 2017 Smadra av Brynjulf Jung Tjønn, Flamme 2018 Eg er eg er eg er av Ruth Lillegraven, Samlaget 2016 Den norske slavehandelen av Anders Totland. Illustrert av Kristian Krohg-Sørensen, Gyldendal 2018 Jag är Supermann av Lars Mæhle, Samlaget 2017 Galderstjerna av Asbjørn Rydland, Samlaget 2016

Tid for ti 2018 blei støtta av Nynorsksenteret og Samlaget i tillegg til ein eigendel frå Foreningen !les.


Årsmelding 2018 AKSJON

tx

2018

17

UNGDOMS­SKOLEN Foreningen !les har også i 2018 hatt prosjekter i ungdomsskolen i samarbeid med elever og lærere. Disse var primært tXt-aksjonen og Uprisen – årets ungdomsbok. Over 125 000 elever var påmeldt tXt-aksjonen Opprør!, og over 1 000 elever deltok på Uprisen. I 2018 hadde vi ikke midler til å utgi et nytt Faktafyk i ungdomsskolen.

tXt-aksjonen er Norges eldste og største leselystaksjon i ungdomsskolen. Aksjonen har hatt et høyt og stabilt deltakerantall fra skoler og bibliotek i hele landet siden starten i 1997. Til aksjonen følger en antologi med utdrag fra 13 norske og oversatte skjønnlitterære ungdomsbøker. Opplaget for skoleåret 2018/19 var på 125 000 eksemplarer. Aksjonen er klar til skolestart i august og følger hele skoleåret, men de fleste klassene bruker aksjonen i høstsemesteret. På nettsiden, txt.no, er tekstutdrag, lydfiler, bonusmateriell, konkurranser, aktiviteter og lærerveiledning tilgjengelig under aksjonsperioden. Lydfilene ble lest inn av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. tXt-aksjonen 2018/19 hadde tittelen Opprør! Tekstutvalget ble gjort i løpet av våren 2018. Utvalget ble gjort på bakgrunn av nominerte til Uprisen, tilbakemeldinger fra ungdom og Foreningen !les sin egen kompetanse. Aksjonen ble lansert på Vestfossen skole 13. september sammen med hele 8. trinn på skolen og forfatter Thomas Enger. FØLGENDE BØKER VAR REPRESENTERT I TXT OPPRØR!: •

• • • • •

Støvets bok 1 av Philip Pullman. Illustrert av Chris Wormell. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen, Aschehoug 2017 Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli pen av Bjørn Sortland, Piggsvin 2017 Kan vi bare late som av Camilla Helene Sandmo, Vigmostad & Bjørke 2017 Den tolvte spelaren av Tor Arve Røssland, Samlaget 2018 Killerinstinkt av Thomas Enger, Kagge 2017 Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn av Bjørn Ingvaldsen, Gyldendal 2017

Illustrasjon og design: Vibeke Røgler, Foreningen !les 2018

TXT OPPRØR! 2018

LES OG LYTT PÅ TXT.NO

• • • • • • •

Sabotør av John S. Jamtli, Cappelen Damm 2018 Fandom av Anne Day. Oversatt av Eli-Ann Tanberg, Aschehoug 2018 Baksiden av Endre Lund Eriksen, Aschehoug 2017 1000 dagar av Inger Johanne Sæterbakk, Aschehoug 2017 Hevner av Ingelin Røssland, Mangschou 2017 Dette livet eller det neste av Demian Vitanza, Aschehoug 2017 Under av Hilde Kvalvaag og Sturla Bang, Samlaget 2017

Bak i antologien var det også ti boktips til videre lesing. Det var stor variasjon i utvalget. Utdragene ble valgt ut med tanke på å skape økt engasjement for lesing og motivere elever til å lese mer. Tekstutdragene skal fungere som en motivasjonsfaktor for elevene til å fordype seg i hele bøker. Målet er ikke at alle skal like alt, men at alle skal like noe. Jeg har sjelden sett så mange av elevene lese i denne boka, under introduksjonen og etterpå. For de klassene vi har nå, så virket det som at denne ble gitt gratis var overraskende og gledelig. (Lærer) Vi har lest tekstene høyt i klasserommet. Snakket om sjangrene, om innholdet og språket som er brukt i tekstene. Korte tekstutdrag gjør sitt til at «alle» synes det er


18

Foreningen !les


Årsmelding 2018

19

overkommelig lesing. Fordel med at vi kan bruke «ferske» tekster for sammenlikning. (Lærer)

med de nominerte forfatterne og juryklassene. Forfatter­ møtet ble ledet av to elever fra juryklassen på Tynset. Kultur­minister Trine Skei Grande deltok på utdelingen.

Jeg lagde utstilling over alle bøkene med plakater. Når elever har hatt problemer med å finne noe å lese og hatt dårlig tid, har de fått lese i samlingen. (Bibliotekar)

Hva har du lært? -At jeg liker å lese bøker.

Påmeldingsskjema til tXt Opprør! ble lagt ut i april 2018 med påmeldingsfrist 10. juni. Aksjonen ble fulltegnet før fristen var ute. Flere skoler og bibliotek tok kontakt i ettertid med ønske om å få bestille materiell. Høsten 2018 ble det arrangert to skrivekonkurranser relatert til utdraget fra Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli pen av Bjørn Sortland og av Støvets bok 1 av Philip Pullman. Flere elever ble trukket ut og fikk tilsendt bokpakke fra Foreningen !les som takk for innsendte bidrag. I samarbeid med Eivind Volder Rutle, Christian Marstrander og Kulturtanken ble det også etablert en podkastkonkurranse. Den inneholdt fem ulike episoder som elever og klasser skulle knytte til utdragene i antologien. Over 600 elever og nærmere 60 klasser svarte på konkurransen. To klasser ble premiert med bokpakke og en elev med iPad.

UPRISEN – ÅRETS UNGDOMSBOK Uprisen er en litterær pris der ungdom selv kårer årets beste ungdomsbok. Siden 2010 har ungdom stått for både nominasjonsprosessen og juryarbeidet. Prisen gir et unikt innblikk i ungdoms lesninger av bøker skrevet for dem. Uprisen gir både leselyst og trener de unge i å tenke og lese kritisk. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival. Thomas Enger mottok Uprisen 2018 for Killerinstinkt. Nominasjonsjuryen ble i år utvidet fra tre til fem ungdommer. 25 søkte om å få plass i juryen. Fem bøker ble nominert basert på ungdoms egne anmeldelser på uprisen. no. Sju juryklasser fra hele landet leste de fem nominerte bøkene i perioden februar til mai. Fra 2016 til 2018 har følgende fylker juryklasser: Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Sør-Trøndelag, Oppland og Finnmark. På Norsk Litteraturfestival møttes klassene. To elever fra hver klasse utgjorde storjuryen som tok den endelige avgjørelsen. Storjurymøtet ble fulgt av NRK. I forbindelse med utdelingen av Uprisen ble det arrangert forfattermøte

(Elev)

JURYKLASSER I 2018: • • • • • • •

Bjørnevatn skole, 9. trinn (Finnmark) Eid ungdomsskule, 9. trinn (Sogn og Fjordane) Lyngdal ungdomskole, 9D (Vest-Agder) Raufoss ungdomsskole, 9B (Oppland) Rygge ungdomsskole, 9G (Østfold) Tynset ungdomsskole, 9C (Hedmark) Ørland ungdomsskole, 9. trinn (Sør-Trøndelag)

NOMINERTE BØKER 2017: • • • • •

Killerinstinkt av Thomas Enger, Kagge forlag Kan vi bare late som av Camilla Sandmo, Vigmostad & Bjørke Lydighetsprøven av Bjørn Ingvaldsen, Gyldendal Hevner av Ingelin Røssland, Mangschou Baksiden av Endre Lund Eriksen, Aschehoug

UPRISEN: Bildene til venstre viser nominasjonsjury, årets anmeldere, storjury, forfattermøter og utdeling av Uprisen- årets ungdomsbok. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les UPRISENFOREDRAG: Vinneren av Uprisen blir invitert til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer året etter for å holde foredrag. Her er Asbjørn Rydland, som vant Uprisen i 2017. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les


20

Foreningen !les

#6: 2019

Nominasjonene til Uprisen er gjort på bakgrunn av anmelderbasen på nettsiden uprisen.no, der elever i ungdomsskolen kan anmelde alle årets norske ungdomsbøker. Høsten 2018 startet arbeidet som dannet grunnlaget for juryarbeidet som skal gjøres våren 2019. Totalt ble det publisert 1230 anmeldelser høsten 2018. Uprisen engasjerte 25 anmelderklasser, valgt ut blant ca. 100 søkere. I tillegg engasjerte DKS Oppland fem klasser. Noen klasser anmeldte også på eget initiativ. Det har vært veldig morsomt å være med på Uprisen så langt! Lesehastigheten og leseforståelsen har bedret seg - vi kontrollerte i vår og har akkurat kontrollert nå, og det er større framgang enn vanlig! Ingen overraskelse, selvfølgelig, men veldig moro! (Lærer)

Faktafyk | #6 | 2019

53

Har slitt med elever som har vært lite skolemotivert, men både tXt-aksjonen og Uprisen med sine bøker og elevenes direkte påvirkning som anmeldere, har vært veldig positiv. (Lærer)

skrevet for både ungdom og voksne. Tematisk spenner magasinet bredt for å nå flest mulig lesere.

Forlagene donerte tre eksemplarer av hver norske ungdomsbok. Foreningen !les kjøpte i tillegg inn mellom ti og femten eksemplar av hver tittel. Til sammen ble det sendt ut 525 bøker til anmelderklassene. Skole- og folkebibliotek har vært viktige bidragsytere og lånt ut mange bøker til anmelderklasser.

På nettsiden faktafyk.no ligger alle artiklene med bonusmateriell og lærerveiledning til bruk i undervisningen. Bokutdrag, artikler og lærerveiledning blir liggende åpent tilgjengelig i et arkiv. Flere av artiklene fortsetter å bli lest også etter at aksjonsperioden er avsluttet.

I 2018 ble det avholdt to seminarer for lærere og biblio­ tekarer, ett i januar for juryklassene og ett i august for anmelderklassene. Begge seminarene er obligatoriske for deltagende klasser. Til sammen deltok 53 lærere, bibliotekarer og andre formidlere.

På grunn av reduksjon i økonomisk støtte til Faktafyk de siste årene, ble det i 2017 besluttet at det ikke var mulig å lage et nytt nummer for 2018. Etter flere år med svært usikker økonomi og nedskjæring på opplag og omfanget av magasinet gikk det ikke å gjennomføre prosjektet. Fakta­fyk 2018 ble lagt på is.

Silje Duus fra Ruseløkka skole i Oslo ble kåret til årets anmelder 2018 og vant en iPad. Utdelingen ble dekket av framtida.no, Dagsavisen og NRK Østlandssendingen. Uprisen gjennomføres i samarbeid med Kulturtanken Den kulturelle skolesekken og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

FAKTAFYK Målet med Faktafyk er å gjøre elever på ungdomsskolen nysgjerrige på sakprosasjangeren. Faktafyk består av et magasin med nyskrevne tekster av høy kvalitet skrevet for målgruppen og bokutdrag av sakprosatekster

I 2018 fikk Foreningen !les økte midler via Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Dette gjorde det mulig å lage et magasin for skoleåret 2019 med et opplag på 90 000 eksemplarer.

Arbeidet med å ferdigstille Faktafyk 2019 ble gjort høsten 2018. Det ble fokusert på større temaer som for eksempel feminisme, nordisk kolonialisering, mangelen på helsesøstre, historien bak reglene i fotball og hvordan vi tilpasser oss klimaendringene. Skribentene er en blanding av forfattere, journalister og forskere. Magasinet blir sendt skoler og bibliotek i januar 2019. Foreningen !les har samarbeidet med radiojournalisten Christian Marstrander og Eivind Rutle om å utvikle en podkast


Årsmelding 2018

tilknyttet Faktafyk. I desember 2018 fikk de i samarbeid med Foreningen !les penger til prosjektet fra Bokåret 2019. Den første podkasten vil være klar i februar 2019. Seks episoder knyttet opp mot magasinet Faktafyk lages. Disse skal fungere som et supplement til Faktafyk i klasse­ rommet og som selvstendige episoder som kan lastes ned. Det vil bli laget lærerveiledning til disse podkastene.

21

JURYMØTE: Storjuryen til Ungdommens kritikerpris møtes bak lukkede dører for å kåre en vinner. Foto: Vibeke Røgler

VIDEREGÅENDE SKOLE Ungdommens kritikerpris og Rein tekst har vist hvordan gode litteraturprosjekter synliggjør og utvikler ungdom til å bli gode lesere. I 2018 har Foreningen !les gjennomført Ungdommens kritikerpris og Rein tekst som prosjekter i videregående skole.

UNGDOMMENS KRITIKERPRIS

MENS VI VENTER: De nominerte forfattere samles på morgenen, i forbindelse med utdelingen av Ungdommens kritikerpris. Foto Vibeke Røgler, Foreningen !les

Ungdommens kritikerpris er en litteraturpris som deles ut av elever i videregående opplæring. Prisen utfordrer unge lesere og voksnes fordommer mot de unge leserne. Samtidig gjør arbeidet med prisen at elevene utvikler ny kompetanse til å lese og vurdere skjønnlitteratur og at lærerne blir introdusert for andre måter å jobbe med litteratur på i klasserommene. 14. mars 2018 ble Ungdommens kritikerpris 2018 delt ut til Demian Vitanza for romanen Dette livet eller det neste (Aschehoug). Fra november 2017 til mars 2018 leste og vurderte sju klasser i videregående skole, til sammen ca. 160 elever, åtte bøker nominert av en jury fra Norsk kritikerlag. Kåringen følger skoleåret, og høsten 2018 startet nye juryklasser arbeidet med å kåre Ungdommens kritikerpris 2019.

FORFATTERMØTER: Therese Tungen bokbades i Vinterhagen på Sentalen før utdelingen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les.

Det som har vært best med å ha vært med på UKP er at vi har fått testet mange forskjellige sjangere. […] Det er mange utrolig gode bøker som jeg er glad jeg har lest. […] Kommer til å huske bare gode ting om UKP, de viktige samfunnskritiske bøkene og reisene til Oslo. Også er det god inspirasjon til tekster som jeg skal skrive. […] Jeg vil fortsette og lese bøker, har roet meg ned på kvelden med en god bok istedenfor mobilen. […] Vil bare si tusentakk for å ha fått vært med på dette! (Elev)

GLAD VINNER: Demian Vitanza takker for prisen. Foto: Vibeke Røgler, Foreningen !les.


22

Foreningen !les

Elever som ikke forholder seg aktivt til den tradisjonelle litteraturhistorien, har fått vist kompetanse innen litteratur som de ikke ville fått i et tradisjonelt opplegg. De har vist refleksjon, engasjement og leseglede, og vært aktive muntlig i klassen i langt større grad enn i ordinær undervisning.» (Lærer)

JURYKLASSENE 2017/18: • • • •

[Bøkene] var veldig varierte og overrasket positivt, Spesielt Baugeids bok og Lenis plasser fant uventet mange lesere i klassen min. Dette er bøker som elevene aldri hadde funnet frem til uten UKP-prisen. (Lærer)

• • •

Forlagene støtter prisarbeidet med 65 eksemplarer av hver av de nominerte titlene. Bøkene fordeles på juryklassene.

13. november ble de nominerte bøkene offentliggjort på Litteraturhuset i Oslo. Etter nominasjonene samtalte Ida Vågsether fra juryen til Ungdommens kritikerpris med Merete Granlund fra Brageprisjuryen. Thomas Espevik ledet samtalen hvor temaet var bokåret 2018. Ca. 70 personer var til stede. 14. november ble det gjennomført et oppstartsseminar for lærere og bibliotekarer for juryklassene. I forbindelse med seminaret ble de nominerte titlene offentliggjort. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Utdanningsforbundet. I leseperioden fikk juryklassene tre besøk av en profesjonell kritiker. Etter endt leseperiode møttes to representanter fra hver klasse i Oslo for å diskutere seg frem til en vinnerbok. NRK fulgte storjurymøte. I 2018 var utdelingen og forfattermøtene på Sentralen i Oslo. Alle juryklassene og seks av de nominerte forfatterne var til stede. For første gang gjennomførte elever selv intervjuer med forfatterne.

Akershus: Lillestrøm vgs. (STA) Finnmark: Alta vgs. (Musikk og drama) Møre og Romsdal: Kristiansund vgs. (TAF) Oslo: Oslo by steinerskole (Humanist, litteratur fordypning) Sør-Trøndelag: Rissa vgs. (ST) Telemark: Kragerø vgs. (Idrett) Vest-Agder: Kristiansand Katedralskole Gimle (STF)

NOMINERTE BØKER 2017/2018:

• • • • • • •

Dette livet eller det neste av Demian Vitanza (Aschehoug) Ein gong var dei ulvar av Therese Tungen (Aschehoug) Tung tids tale av Olaug Nilssen (Samlaget) Berge av Jan Kjærstad (Aschehoug) Vestlandet av Erlend O. Nødtvedt (Aschehoug) Lenis plassar av Øyvind Rimbereid (Gyldendal) Jeg nekter å tenke av Lotta Elstad (Flamme forlag) Baugeids bok av Aina Villanger (Forlaget Oktober)

JURYKLASSENE 2018/19: • • • • • • •

Vestfold: Thor Heyerdahl vgs. (Vg2 Helsearbeiderfag) Hedmark: Solør vgs. (Vg2 Ambulansefag) Rogaland: Sandnes vgs. (Vg2 Studiespesialisering) Hordaland: Bergen Katedralskole (Vg3 Studie­ spesialisering) Oslo: Wang vgs. (Vg3 Studiespesialisering topp­idrett) Hedmark: Nord-Østerdal vgs. (Vg3 Studieforberedende idrett) Møre og Romsdal: Atlanten vgs. (Vg2 studieforberedende musikk og dans)

NOMINERTE BØKER 2018/19: Nominasjonen gjøres av tre kritikere fra Norsk Kritikerlag. Alle norske skjønnlitterære utgivelser fra inneværende år vurderes. De åtte nominerte bøkene velges med utgangspunkt i kritikernes egne kvalitetskriterier, uten å ta hensyn til at det er ungdom som skal lese bøkene.

• • • •

NOMINASJONSJURYEN 2017/18: • • •

Ida Vågsether Ola Jostein Jørgensen Gro Jørstad Nilsen

• • • •

Gratis og uforpliktande verdivurdering av Marit Eikemo, Det Norske Samlaget Så mye hadde jeg av Trude Marstein, Gyldendal Mørket er et mirakel av Sonja Nyegaard, Kolon Menn i min situasjon av Per Petterson, Forlaget Oktober Barnet av Kjersti Skomsvold, Forlaget Oktober Bernard banker på av Ellen Mari Thelle, Flamme forlag Presens maskin av Gunnhild Øyehaug, Kolon Ordføreren i Oslo av Stig Aasvik, Cappelen Damm


Årsmelding 2018

23

av Kristina Solum (Gyldendal) • Tung tids tale av Olaug Nilssen (Samlaget) • I´m a girl, it´s fantastic av Ida Eva Neverdahl (Jippi) • Mer av Hakan Günday. Oversatt av Alf Storrud (Aschehoug) • Eg snakkar om det heile tida av Camara Lundestad Joof (Samlaget) • Kraften av Naomi Alderman. Oversatt av Knut Ofstad (Forlaget Press)

REIN TEKST 36 000 elever har deltatt på litteraturaksjonen Rein tekst 2017/18. Rein tekst består av en antologi med smakebiter fra 13 nyere norske og oversatte utgivelser innen ulike sjangre, en nettside, foreningenles.no/rein tekst, med lydfiler, bonusstoff og en omfattende lærerveiledning. Tre av utdragene er på nynorsk, og det er alltid en blanding av sjangre som sakprosa, tegneserie, lyrikk, noveller og romaner. Rein tekst inneholder i hovedsak utdrag fra voksenbøker, men ungdomsbøker er også representert. ANTOLOGIEN «REIN TEKST 2018/19» INNEHOLDT UTDRAG FRA FØLGENDE BØKER: • • •

• • • • •

Aller siste utvei av Federico Axat. Oversatt av Signe Prøis (Cappelen Damm) Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar (Gyldendal) Neverwhere: London under av Neil Gaiman og illustrert av Chris Riddell. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman (Vigmostad & Bjørke) Dette skjer ikke av Ida Lórien Ringdal (Tiden) Fem stjerner av Lars Petter Sveen (Aschehoug) Går du nå, er du ikke lenger min datter av Anne Bitsch (Spartacus) Maus: En overlevendes fortelling av Art Spiegelman. Oversatt av Alexander Leborg (Minuskel) Ting vi mistet i brannen av Mariana Enriquez. Oversatt

Rein tekst er bygget over samme lest som tXt-aksjonen og har som mål å inspirere til videre lesing og å formidle et mangfold av tekster av høy kvalitet. Et hovedpoeng med aksjonen er at antologien skal kunne brukes etter det behovet som den enkelte lærer har i sin hverdag i klasserommet. Noen bruker hele lærerveiledningen, noen bruker deler av den, noen deler bare ut antologien, mens andre bruker den i fordypningsemner. Administrasjonen i Foreningen !les leser. Prosjektleder har hovedansvaret for tekstutvalget. Prosjektleder Hilde Slåtto fortsatte samarbeidet med Fritt Ord-konkurransen i 2018. Temaet for årets konkurranse var «Tegn! Tegning som ytring». Samarbeidet består i at Fritt Ord-konkurransen har en tekst om konkurransen i antologien og et samarbeid om et eller flere av utdragene. I år ble det fokusert på de to tegneseriene Maus: En overlevendes fortelling av Art Spiegelman og I´m a girl, it´s fantastic av Ida Eva Neverdahl, hvor Foreningen !les vinklet lærerveiledningen mot temaet «Tegn! Tegning som ytring». I september var prosjektleder Hilde Slåtto på Kapittelfesti­valen i Stavanger som medarrangør av paneldebatten «Cartoons Between the Political and the Personal» i samarbeid med Fritt Ord-konkurransen. I november holdt prosjektleder Hilde Slåtto en innledning om tegneserieskaper Ida Neverdahl på Fritt Ord-konkurransens lærerseminar «Tegning som ytring», på Fritt Ord. Vi har fått tilbakemeldinger fra både Fritt Ord og fra lærere om at samarbeidet har resultert i at elever har deltatt i konkurransen. Samarbeidet vil fortsette i 2019. Opplaget på Rein tekst økte fra 35 000 til 36 000 i 2018.


24

Foreningen !les


Årsmelding 2018

ANDRE ARENAER NM I POESISLAM Foreningen !les har vært arrangør av Norgesmesterskapet i poesislam siden 2005. I 2018 avholdt lokale arrangører seks delfinaler. I finalen 23. november gikk Marius Abrahamsen fra delfinalen i Drammen av med seieren. Delfinalene i Norgesmesterskap i slampoesi ble avholdt på Hamar under AnJazz, i Fredrikstad ved Østfold Slam scene, i Stavanger som en del av programserien til Kåkå – Kverulantkatedralen, i Trondheim under litteraturfestivalen Ugress, i Tromsø under litteraturfestivalen Ordkalotten, i Drammen på Drammen Slam!Scene og i Oslo på Nordic Black Theatre & Caféteatret. Alle delfinaler er gjennomført i samarbeid med Foreningen !les.

25

på Banknatta og ble arrangert i Festsalen, den største salen i Banken. Arrange­mentet var en stor suksess i antall publikum og fikk god omtale. Arrangementet gjør at de nordiske poetene programmeres inn i programmet. Slampoetene holder work­shops for lokale skoleelever og er del av det øvrige litterære programmet. Slampoesi har blitt et fast repertoar på festivalen som følge av samarbeidet mellom Foreningen !les og Norsk Litteraturfestival. Dette har løftet anseelsen til det litterære uttrykket slampoesi. Samarbeidet med Norsk Litteraturfestival forsetter i 2019. SLAMFEST: Bilder fra Nordisk showcase på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og NM-finalen på Uhørt i Oslo. Øverst fra venstre: Lars «Atlars» Tønnessen, Fredrik Høyer, Olivia Bergdahl, Oskar Hanska, Peter Dyreborg, Sofie Frost. På gruppe­bilde til høyre Sara Hauge, NM-vinner Marius Abrahamsen. Foto: Vibeke Røgler.

I løpet av 2018 har tre nye delfinalearrangører kommet til. Fredrikstad og Drammen var delfinalearrangører for første gang. I 2019 vil også Bergen, via Litteraturhuset i Bergen og Littfest Bergen, arrangere sin første delfinale. Miljøene er i vekst i hele Norge. Alle arrangører melder om fulle hus og stor pågang for å melde seg på som deltagere til arrangementene. I større grad en tidligere går arrangementene av seg selv uten at Foreningen !les i stor grad må hjelpe til med å få deltagere og publikum. Det har skjedd et skifte i bevisstheten rundt uttrykket slampoesi. I 2018 fortsatte Foreningen !les samarbeidet om arrange­ mentet Nordisk Mesterskap i slampoesi med de nordiske miljøene i Sverige, Danmark, Island og Finland. I mai 2018 ble det Nordiske mesterskapet holdt i Sverige, på Reginateatern i Uppsala. Prosjektleder Hilde Slåtto og Norsk mester Sofie Frost var der. I forbindelse med mesterskapet ble det arrangert et møte med miljøene om den videre utvikling i mester­ skapet. Mesterskapet har vokst fra å gjelde Norge, Sverige og Danmark til å inkludere Island og Finland. Norske Sofie Frost vant finalen i Nordisk Mesterskap og tittelen Nordisk mester. Norge har vunnet de to første Nordiske mesterskapene. I 2019 arrangeres mesterskapet i Helsingør i Danmark. Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer hadde For­eningen !les ansvar for Nordisk Slamfest, et arrangement med nordiske poeter og en musiker på litteraturfestivalens festkveld, Banknatta. Arrangementet var headliner

BOKSTART – SPRÅK FRA FØRSTE STUND Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter. Med støtte fra Oslo kommune (kr 200 000 tildelt i 2017) er Foreningen !les i gang med en pilot i tre utvalgte bydeler i


26

Foreningen !les

Oslo: Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Lokale helse­ søstre og bibliotekarer står for den praktiske gjennomføringen. Det er satt ned en ressursgruppe med alle involverte biblio­ tekarer og helsesøstre (til sammen 14 personer) som i forkant av prosjektet ga råd i forbindelse med utviklingen av boken Revungen og informasjonsmateriell. I april ble ressurs­gruppen invitert til et planleggingsmøte med faglig innhold. Rannveig Nymoen delte sine praktiske råd, erfaringer og innspill fra hennes arbeid med Bokbamsen i Øvre Eiker. Vibeke Grøver, professor ved institutt for pedagogikk ved UiO, snakket om høytlesing og språkutvikling, med spesielt fokus på barn og foreldre med et annet morsmål. Fra august 2018 er en spesialprodusert bok, Revungen, samt informasjonsbrosjyre delt ut til familier med spebarn via helsestasjonen i bydel Alna og Søndre Nordstrand. Utdelingen foregår i forbindelse med at barnet med foreldre er innkalt til åttemåneders kontroll ved helsestasjonen. Samarbeidet mellom helsestasjon og bibliotek har også resultert i bokhyller på helsestasjonen og utdeling av invitasjon til babysang og familielørdag ved biblioteket. Vi håper å få til et samarbeid mellom helsestasjonen i Gamle Oslo og Deichmann Tøyen våren 2019.

12. april 2019 inviterer Foreningen !les til en heldagskonferanse om Bokstart for å løfte fram kunnskap om tidlig innsats, språkutvikling, litteraturformidling og gode bildebøker for de minste barna. Konferansen er for bibliotekarer, helsearbeidere og andre som jobber med barns språkutvikling, og alle som er opptatt av litteraturformidling rettet mot små barn og familier.

LITTERATURSKAP Foreningen !les mottok i desember 2016 en gave på tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Litteraturskap. Dette er et storstilt nasjonalt prosjekt som består i at alle regioner vil få et litterært landemerke i form av et litteraturskap plassert der folk ferdes. Målet er å synliggjøre og tilgjengeliggjøre litteraturen, øke statusen til lystlesingen og å bevisstgjøre befolkningen som lesere.

I løpet av våren 2018 ble nettsidene, bokstart.no, etablert og fylt med innhold. Nettsiden vil videreutvikles i løpet av 2019. I desember 2018 mottok Foreningen !les ytterligere støtte fra Gjensidigestiftelsen (kr 100 000). Med disse midlene vil vi kunne tilby en ny bokgave tilpasset toåringen i løpet av 2019. Bokgaven er tenkt utdelt på bibliotekene. Slik får foreldre og barn personlige møter med en bibliotekar og blir introdusert til biblioteket. Foreningen !les har ambisjoner om å utvide pilotprosjektet til flere bydeler i Oslo og sørge for at lokale helsestasjoner og bibliotek utvikler et langsiktig og varig samarbeid om å fremme barns leselyst og språkutvikling. Prosjektleder ble ansatt i 50 % stilling fra og med oktober 2018. Prosjektleder har hatt møter og samtaler med helsesøstre og bibliotekarer som er med på pilotprosjektet. I oktober deltok prosjektleder på en Bokstart-konferanse i Gøteborg. Det er opprettet kontakt mellom prosjektlederne for de svenske og finske Bokstart-initiativene i forbindelse med planleggingen av en heldagskonferanse om Bokstart våren 2019.

2018 har vært preget av venting på tilbakemeldinger og avgjørelser fra eksterne parter. Lite konkret har skjedd med prosjektet. I dialog med Sparebankstiftelsen forlot vi den opprinnelige


Årsmelding 2018

27

Røgler fra Foreningen !les. Høsten 2018 gjorde Aksjon skolebibliotek interne justeringer. Nestleder i NBU, Mari Moen Holsve, ble leder av aksjonen. Styringsdokument og strategi ble etablert.

ideen om å ha en konkurranse der en kunstner i hvert fylke skulle utforme sitt Litteraturskap. De rådet oss til å kontakte produktdesignutdanningen ved HiOA; kunne litteraturskapene være noe studentene der kunne utforme? Høsten 2017 inngikk vi et samarbeid med HiOA. 10 studenter arbeidet intensivt med skisser og utforming av en modell for skapene. Etter ny dialog med Sparebankstiftelsen, avgjorde vi at forslaget ikke var godt nok til å gå videre med. Sparebankstiftelsen spilte inn at Telenor tidligere hadde kontaktet dem for å høre om de hadde ideer til samarbeid om bruk av 100 gamle telefonkiosker. Både vi og Sparebankstiftelsen mente litteraturskapene ville egne seg ypperlig til dette.

Statsbudsjett 2019 Aksjon skolebibliotek leverte innspill til statsbudsjettet. Innspillet var støttet av Den norske Forfatterforening, Norsk barnebokinstitutt, Norsk Forfattersentrum, Bibliotekarforbundet, Fagforbundet og Kulturforbundet i Delta. Aksjon skolebibliotek avholdt en rekke møter gjennom året: Lesestimuleringsmidler Møte med embetsverket i Kunnskapsdepartementet om utlysning av lesestimuleringsmidler på totalt 14 mill. kr til styrking av skolebibliotek. Departementet ga aksjonen i oppdrag å skrive mål og kriterier for midlene.

Før sommeren hadde prosjektleder og daglig leder i Foreningen !les og saksbehandler og administrerende direktør i Sparebankstiftelsen et svært positivt møte med en representant for Telenor kulturarv. Sparebankstiftelsen ytret et tydelig ønske om å få til dette samarbeidet, samt sa seg villige til å legge betraktelig mer midler inn i prosjektet. Forslagene om samarbeid ble presentert for Telenor kulturarv før sommeren. I oktober var prosjektleder og daglig leder og saksbehandler og administrerende direktør i Sparebankstiftelsen i et svært positivt møte med flere representanter hos Telenor Kulturarv. Det ble bestemt at Sparebankstiftelsen ved administrerende direktør André Støylen skulle utforme et notat med prosjektbeskrivelse og utkast til en langsiktig avtale om vedlikehold av telefonkioskene og sende Telenor Kulturarv. En mulig samarbeidsavtale ble dessverre ikke avklart innen utgangen av 2018.

AKSJON SKOLEBIBLIOTEK 2018 var nok et innholdsrikt år for Aksjon skolebiblio­tek. Aksjonens arbeidsgruppe består av fire representanter: Mari Moen Holsve fra Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Eva Rekve/Ida Endestad fra Leser søker bøk, Ann Berit Hulthin fra Norsk Bibliotekforening og Vibeke

Møte med Utdanningsdirektoratet, de ansvarlige for lese­ stimu­leringsmidlene. Direktoratet hadde mottatt aksjonens forslag til kriterier, men ventet på oppdragsbrevet fra departe­mentet. Midlene ble utlyst før sommeren med søknadsfrist i september. Møte med Foreldreutvalget For Grunnskolen (FUG) FUG gjorde aksjonen oppmerksom på den pågående revideringen av opplæringsloven. Revidering av opplæringsloven Møte med sekretariatet for lovutvalget i Kunnskapsdeparte­ mentet. Et lovutvalg skal foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket på grunnopplæringens


28

Foreningen !les

område. Lovutvalget skal blant annet foreslå ny opplæringslov, forskriftshjemler og føringer for innholdet i forskriftsreguleringen.

Høring – statsbudsjettet 2020: 23. oktober deltok aksjonen ved Mari Moen Holsve på høring i Utdannings- og forskningskomiteen.

Møte med statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg Møte om bibliotekstatistikk, GSI og kulturfondsbøker til skolene. Sjøberg var positiv til en utvidelse av innkjøpsordningen og signaliserte at hun skulle ta det opp med kulturministeren i forbindelse med arbeidet med ny kulturmelding for barn og unge.

Møte med Nasjonalbiblioteket om skolebibliotekstatistikk Skolene selv etterlyser spørsmålene om skolebibliotek i GSI, ikke i bibliotekstatistikken. Nasjonalbiblioteket planlegger revidering av skolebibliotekstatistikken i en arbeidsgruppe. Fellesmøte Det ble arrangert et stort fellesmøte for aksjonen før sommer­ ferien.

Møte med politisk rådgiver i Skolelederforbundet Møte med Trygve Beyer-Olsen. Møtet resulterte i at forbundsleder Stig Johannessen kom med en offisiell uttalelse om viktigheten av skolebibliotek. Uttalelsen avsluttes med: Dessverre vet vi at ikke-lovpålagte tjenester har en tendens til å bli nedprioritert, til tross for at tjenestene har avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Skolelederforbundet mener derfor at skolebibliotekene bør gis høyere prioritet. Forskjellene i tilbud i vårt langstrakte land er stor. Det samme gjelder mellom tilbudene i grunnskole og videregående skole. Opplæringsloven slår fast at elevene skal ha tilgang på skolebibliotek, men den sier ikke noe om omfang og kvalitet. Kanskje det er behov for at Opplæringslovutvalget vurderer denne paragrafen i loven ekstra nøye. Innspill til fagfornyelsen av norskfaget Aksjonen arbeidet fram innspill til fagfornyelsen i samarbeid med professor Joron Pihl ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet. Innspill til Opplæringslovutvalget Aksjon skolebibliotek arbeidet tett med Bibliotekarforbundet, NBF skole og professor ved OsloMet Joron Phil med å utarbeide innspill til Opplæringslovutvalget. Innspill ble sendt inn 18. desember. 16 samarbeidspartnere signerte.

FELLESMØTE: Møte i Aksjon skolebibliotek der følgende organisasjoner var tilstede: Leser søker bok, Foreningen !les, NBU, Norsk Forfattersentrum, Norsk barnebokinstitutt, Den norske Forfatterforening, Bibliotekarforbundet, Norsk Bibliotekforening avdeling Skole og Fagforbundet.

Planlagte kutt i skolebibliotekene i Bærum kommune Aksjon skolebibliotek ble kontaktet av Marie Alming, skolebibliotekar i Bærum, fordi Bærum kommune varslet 10 prosent kutt i skolebibliotekarstillingene og 20 prosent kutt i 2021. Kommunen rettferdiggjør kuttene ved: «En rekke funksjoner i tidligere bibliotekdrift løses nå via de muligheter 1:1 nettbrett gir alle elever og ansatte.» Saken


Årsmelding 2018

fikk mye medieoppmerksomhet. Kuttet på 10 % i 2019 ble nedstemt, men det ble flertall for å fortsatt kutte i 2021, og deretter 10 % årlig. Aksjonen følger med på utviklingen.

29

2 983 følger Foreningen !les på Twitter og 2 791 på Instagram.

Det er særlig verdt å merke seg punktet innspill til Opplæringslovutvalget. Utvalget arbeider med en revidering av hele opplæringsloven, der også skolebiblioteket er lovfestet. Aksjonen arbeider videre med dette i 2019.

I 2018 sendte vi ut sju nyhetsbrev. Etter en opprydding i mottakerlista får 667 personer tilsendt nyhetsbrevene. I løpet av året sendte vi 25 pressemeldinger om våre tiltak. Fra august 2018 publiserte vi også månedlig utvalgte boktips fra ansatte i Foreningen !les på foreningenles.no. I tillegg har alle prosjektledere jevnlig sendt ut informasjon til lærere og bibliotekarer som deltar på prosjektene våre.

INFORMASJON & SYNLIGHET

I 2018 har vi registrert 143 oppslag om Foreningen !les i ulike medier, inkludert fire egenkomponerte artikler i Norsklæreren, en artikkel i Barnebokforum og en bokomtale i magasinet Stemmer.

Foreningen !les jobber aktivt for å være en synlig forkjemper for lesing og lesestimulerende tiltak. I 2018 har vi hatt flere oppslag både i nasjonale, lokale og sosiale medier. Foreningen !les har ingen betalt medieovervåkning, men holder selv oversikt over oppslag og dekning om foreningen og om saker som er relevante for oss.

SCI-FI: NRK Tekst-TV opplyste folket om vinneren av UKP.

GOD MORGEN NORGE: Kritiker Cathrine Krøger fra Dagbladet og prosjektleder Hilde Slåtto fra Foreningen !les anbefaler bøker på TV2.

Vi sender jevnlig ut pressemeldinger, nyhetsbrev, lager nettsaker og er aktive i sosiale medier. Foreningenles.no er hovednettsiden, og alle prosjekter har egne hjemmesider. Vi har profil på Facebook, Twitter og Instagram. Ved utgangen av 2018 var det 3 145 som liker siden og 3 165 som følger den på Facebook. Av prosjekter har Uprisen egen side på Facebook. 1 065 personer liker og 1 079 personer følger den. Ungdommens kritikerpris har en «offentlig gruppe» med 327 medlemmer.

Det er særlig prosjekter som Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen som får god dekning i forbindelse med nominasjoner og utdeling. Samtidig er det jevn pågang fra journalister som ønsker kommentarer fra Foreningen !les i litteraturpolitiske og skolerelaterte saker. I 2018 var vi også representert flere ganger på tv og i radio. Daglig leder Silje Tretvoll var på «NRK Kveldsnytt» og uttalte seg om populærvitenskapelige bøker. Prosjektleder Hilde Slåtto presenterte bøker på «God morgen, Norge» på TV2. Det var også innslag på NRK Super om Bokslukerprisen og på NRK radio om Bokslukerprisen og om Ungdommens kritikerpris. NRK radio hadde et innslag om NM i poesislam med prosjektleder Hilde Slåtto og norgesmester Sofie Frost i studio. NRK radio hadde et lengre innslag om fotball og lesing, der Foreningen !les ble nevnt. Prosjektleder Troels Posselt har deltatt i lærerpodkasten «Rekk opp hånda» om lesing.


30

Foreningen !les

SOSIALE MEDIER Foreningen !les er til stede i sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Aktivitetsnivået i disse mediene har økt betraktelig i løpet av 2018.

PUBLIKASJONER INN I LITTERATUREN. UT I SAMFUNNET. Foreningen !les mottok støtte fra Kulturrådet for å utvikle et ressurshefte for lærere, bibliotekarer og andre kulturarbeidere basert på erfaringer med bruk av kritisk lesning som metode der også kritikkens plass i skolen og i samfunnet diskuteres. Heftet skal synliggjøre kompetansen fra arbeidet med litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, vise hvordan unge lesere i praksis kan benytte seg av kritikerens verktøy, samt styrke og utvikle arbeidet med kunstkritikk og barn og unge. Redaktører er Bjarte Bakken og Hilde Slåtto fra Foreningen !les. Heftet ble ferdigstilt januar 2018. Heftet er en sammensetning av tekster som på ulik måte omtaler litteraturkritikk generelt og spesielt som et verktøy i skolen. Tekstene representerer ulike sjangere; artikler, intervju, samtaler, kommentarer. Den største andelen av opplaget på 9000 eksemplarer ble i løpet av høsten 2018 distribuert til lærere og bibliotekarer via Foreningen !les sine aksjoner; Bokslukerprisen, Tid for ti, txt og Rein tekst. Heftet deles ut til lærere, bibliotekarer og kritikere på oppstartseminarer til Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris. Heftet ble også delt ut på eksterne små og store konferanser, seminarer og årsmøter som Se og les (februar 2018), Lands­ laget for norskundervisning (mars 2018), Kritikerlagets årsmøte (våren 2018), Bibliotekmøte (mars 2018). Foreningen !les økte egenandelen i prosjektet for å opprette en nettside under foreningenles.no som sikrer artiklene i heftet tilgjengelighet i årene framover. Heftet har allerede generert flere oppdrag og bidratt inn i programmet til flere seminarer. I samarbeid med konferansen Se og les i Bergen arrangerte Foreningen !les et seminar med tema litteratursamtale. Programmet tok utgangspunkt i artikler fra heftet. Bl.a. holdt kritiker Guri Fjeldberg et foredrag basert på artikkelen Hvordan få barn og ungdom til å

mene? – Ti spørsmål som setter samtalen i gang. Fjeldberg har hatt flere oppdrag med utgangspunkt i denne artikkelen. Redaktørene er invitert til å fortelle om heftet i ulike sammenhenger og til å delta i flere debatter om elevmedvirkning og kritikkfeltets utvikling.


Årsmelding 2018

FOREDRAG, KLASSEBESØK & NETTVERKS­ BYGGING

31. januar: Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag for ca. 15 lærere og skolebibliotekarer om Uprisen på Uprisens lærerseminar. FEBRUAR 5. februar: Foreningen !les arrangerte seminaret «Se, les, del» på Se og Les-konferansen i Bergen.

6. februar: Prosjektleder Bjarte Bakken intervjuet forfatter Harald Rosenløw Eeg på Se og les-konferansen i Bergen.

7. februar: Prosjektleder Troels Posselt deltok i panelsamtalen «Å åpne boka for alle» på Se og les-konferansen i Bergen.

FOREDRAG 2018 Foreningen !les får mange forespørsler fra ulike oppdragsgivere om å holde foredrag om arbeidet og aktuelle spørsmål på lesefeltet. Her er en oversikt over foredrag og innlegg i 2018:

JANUAR 8. januar: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Foreningen !les og Bokslukerprisen for to studentgrupper på HiOA/ OsloMet, totalt ca. 90 studenter. 9. januar: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Foreningen !les og Bokslukerprisen for to studentgrupper på HiOA/ OsloMet, totalt ca. 90 studenter. Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag for lærere på Gulskogen skole om Uprisen og Foreningen !les sitt arbeid.

12. januar: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Foreningen !les og Bokslukerprisen for studenter på HiOA/ OsloMet, totalt ca. 40 studenter.

18. januar: Prosjektleiar Ole Ivar Burås Storø lanserte Tid for ti på Haugesenteret i Ulvik saman med skuleklassar og forfattar Tor Arve Røssland.

19. januar: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredraget «Tro på litteraturen – lytt til barna» på Bildebokfestivalen, Universitetet i Sørøst-Norge. Ca. 400 barnehage­ lærer- og grunnskolelærerstudenter i publikum.

25. januar: Daglig leder Silje Tretvoll holdt forelesning om Foreningen !les for15 studenter fra Fagskolen for bok og papir.

31


32 •

Foreningen !les

13. februar: Daglig leder Silje Tretvoll presenterte Foreningen !les for Aschehoug forlag. MARS 1. mars: Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag om Uprisen og Foreningen !les for lærere og skolebibliotekar på Alta ungdomsskole.

9. mars: Daglig leder Silje Tretvoll og prosjektleder Ole Ivar Burås Storø presenterte Foreningen !les for Det Norske Samlaget.

13. mars: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Foreningen !les og Bokslukerprisen for studenter på Universitet i Sørøst-Norge, avd. Notodden.

14. mars: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø deltok i en paneldebatt om ungdomslitteratur under Bibliotekmøtet i Sandefjord sammen med Mari Eeg og Anne Cathrine Straume. Panelet ble ledet av Birgitte Eek i Norsk barnebokinstitutt.

5. september: Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag om Uprisen på lærerseminar til Uprisen.

11. september: Prosjektleder Bjarte Bakken presenterte Uprisen på Kulturtreff i Buskerud.

APRIL 12. april: Prosjektleiarane Ole Ivar Burås Storø og Troels Posselt presenterte Foreningen !les og delte erfaringar frå Tid for ti for Nynorsksenteret i Volda. 24. april: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag for skoleledere, lærere og bibliotekarer i Arendal i forbindelse med oppstart av «Prosjekt Boksluker», et lokalt initiativ for å gjøre Bokslukerprisen til en del av et helårlig arbeid med leselyst.

26. april: Daglig leder Silje Tretvoll presenterte Foreningen !les for Kagge forlag.

SEPTEMBER 5., 6. og 7. september: Prosjektleder Troels Posselt holdt fem forelesninger om Foreningen !les, Bokslukerprisen og Leseskogen for totalt 220 studenter på lærerutdannelsen på OsloMet.

16. mars: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredraget «Hvordan bruke et leseprisprosjekt i bibliotekets litteraturformidling?» om Bokslukerprisen og Uprisen på Bibliotekmøtet i Sandefjord sammen med bibliotekar Siri Larsen.

MAI 23. mai: Prosjektleder Bjarte Bakken presenterte heftet «Inn i litteraturen. Ut i samfunnet» for ca. 20 Akershus-bibliotekarer på SAMBA-møte. 30. mai: Prosjektleder Bjarte Bakken deltok i panelsamtale om barn og unge som kritikere på Norsk Litteraturfestival.

Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø deltok på et formidlingsarrangement på Valle Hovin videregående skole sammen med skolebibliotekar Ingrid Svennevig Hagen og forfatterlandslaget i fotball. •

12./13. september: Prosjektleder Troels Posselt holdt innlegg på Formidlingsseminar på Appelsinia litteraturfestival i Skien.


Årsmelding 2018

33

foredraget «Stolthet og fordom – om skjønnlitteratur i klasserommet» på Sørnorsk bibliotekseminar, Nasjonalbiblioteket. •

13. september: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø lanserte tXt-aksjonen Opprør! på Vestfossen skole sammen med 8. trinn og forfatter Thomas Enger.

19. september: Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om høytlesing på nettverksmøte for skolebibliotekarer, Tønsberg og Færder bibliotek.

20. september: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø presentert Foreningen !les for Foreningen Norden, avdeling Rygge/Moss. Prosjektleder Hilde Slåtto deltok på Kapittel-festivalen i Stavanger som medarrangør av paneldebatten «Cartoons Between the Political and the Personal» i samarbeid med Fritt ord. Samme kveld presenterte hun Rein tekst for videregåendelærere i Stavanger.

OKTOBER 10. oktober: Daglig leder Silje Tretvoll holdt forelesning om Foreningen !les for15 studenter fra Fagskolen for bok og papir.

16. oktober: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø holdt foredrag i Tromsø om hvorfor lese litteratur for bibliotekleder i Troms.

17.-19. oktober: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på EUReads årsmøte i Brussel.

26. oktober: Prosjektleder Sigrun Feiring deltok på seminar om Bokstart i Gøteborg. Prosjektleder Bjarte Bakken deltok i panelsamtale om barn og unge som kritikere under et seminar på Norsk barnebokinstitutt.

26. september: Prosjektleder Bjarte Bakken holdt workshop om bokbad på Bergen Offentlige Bibliotek.

26./27. september: Prosjektleder Bjarte Bakken deltok på Kulturtankens konferanse om elevmedvirkning med innlegget Litteraturkritikk og juryarbeid i klasserommet.

27. september: Prosjektleder Hilde Slåtto holdt

28. september: Prosjetktleiarane Ole Ivar Burås Storø og Troels Posselt holdt innlegg om Tid for ti og lærar­ressurser under et Nynorskseminar på Hamar.

NOVEMBER 8. november: Prosjektleder Hilde Slåtto holdt en innledning om tegneserieskaper Ida Neverdahl på Fritt Ord-konkurransens lærerseminar «Tegning som ytring» hos Fritt Ord. 11. november: Prosjektleder Hilde Slåtto presenterte kritikkheftet «Inn i litteraturen. Ut i samfunnet» under Kritikerlagets 20-års jubileumsseminar


34 •

Foreningen !les

«Kritisk virksomhet», Nasjonalbiblioteket.

15. januar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Lunheim skole, Tromsø, juryklasse, Bokslukerprisen.

13. november: Lærerseminar for Bokslukerprisen. Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om Bokslukerprisen.

24. januar: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Kristiansund videregående skole i Møre og Romsdal i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris.

24. januar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Mester­ fjellet skole i Larvik, juryklasse, Bokslukerprisen.

25. januar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Karlsrud skole, Oslo, ressursklasse, Bokslukerprisen.

29. januar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Fagerholt skole i Kristiansand, juryklasse, Boksluker­prisen.

14. november: Lærerseminar for Ungdommens kritikerpris. Prosjektleder Bjarte Bakken holdt foredrag om Ungdommens kritikerpris og kritisk lesing. Prosjektleder Troels Posselt holdt foredrag om litterære samtaler. 21. november: Prosjektleder Ole Ivar Burås Storø deltok på en skolebibliotekkonferanse i Stockholm for å snakke om fotball og lesing og Foreningen !les sine prosjekter i videregående skole: Rein tekst og Ungdommens kritikerpris.

6. februar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Stanghelle skule i Hordaland, juryklasse, Bokslukerprisen.

8. februar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte 6B på Ekeberg skole, Oslo, ressursklasse,Bokslukerprisen.

9. februar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte 6C på Ekeberg skole, Oslo, ressursklasse, Bokslukerprisen.

26./27. november: Prosjektleder Troels Posselt deltok på en større bibliotekkonferanse i Danmark for å snakke om foreningens arbeid med leselyst. •

KLASSEBESØK I løpet av et år besøker administrasjonen i Foreningen !les en rekke ulike skoleklasser som en del av vårt arbeid. Her er en oversikt over skoler ulike prosjektledere har besøkt i 2018:

JANUAR 11. januar: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Rissa videregående skole i Trøndelag i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris. 11. januar: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Tveita skole, Oslo, juryklasse, Bokslukerprisen.

FEBRUAR 1. februar: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Alta videregående skole i Finnmark i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris.

MARS 8. mars: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Tveita skole (del 2), Oslo, juryklasse, Bokslukerprisen. 23. mars: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Kråkstad skole, Ski, ressursklasse, Bokslukerprisen.


Årsmelding 2018

APRIL 12. april: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Rygge ungdomsskole i Østfold i forbindelse med kåringen av Uprisen.

med kåringen av Ungdommens kritikerpris. •

MAI 2. mai: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Tynset ungdomsskole i Hedmark i forbindelse med kåringen av Uprisen. 14. mai: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Raufoss ungdomsskole i Oppland i forbindelse med kåringen av Uprisen.

35

21. november: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Bergen katedralskole i Hordaland i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris. DESEMBER 7. desember: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Kirkenær skole, Hedmark, juryklasse, Bokslukerprisen.

10. desember: Prosjektleder Troels Posselt besøkte Ellingsrudåsen skole, Oslo, juryklasse, Bokslukerprisen.

17. desember: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Thor Heyerdahl videregående skole i Vestfold i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris.

18. desember: Prosjektleder Hilde Slåtto besøkte Solør videregående skole i Hedmark som kritikerlaget i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris.

19. desember: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Sandnes videregående skole i Finnmark i forbindelse med kåringen av Ungdommens kritikerpris.

LITTERATURPOLITISK ARBEID Litteraturpolitisk arbeid er viktig for Foreningen !les. Ifølge våre vedtekter skal Foreningen !les arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge.

NOVEMBER 20. november: Prosjektleder Bjarte Bakken besøkte Solør videregående skole i Hedmark i forbindelse

I løpet av 2018 har vi deltatt på innspillsmøter om regjeringens nye kulturmelding, levert skriftlig innspill til denne kulturmeldingen, deltatt på høring i Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet og levert innspill til fagfornyelsen.

5. januar: Daglig leder Silje Tretvoll og prosjektle-


36

Foreningen !les

der Ole Ivar Burås Storø deltok på innspillsmøte for biblioteksektoren om ny kulturmelding i regi av Norsk bibliotekforening.

2. februar: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på innspillsmøte til ny kulturmelding i regi av Kulturdepartementet.

8. januar: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på innspillsmøte til ny kulturmelding i regi av Oslo kommune.

Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler hadde møte med stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) på Stortinget.

16. januar: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler hadde møte på Stortinget med Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (SP)

15. februar: Foreningen !les leverte skriftlig innspill til regjeringens kulturmelding.

19. april: Nestleder Vibeke Røgler deltok på SVs innspillsmøte der de lanserte sin bibliotekstrategi.

22. oktober: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på høring i Familie- og kulturkomiteen.

14. november: Prosjektleder Troels Posselt leverte innspill til fagfornyelsen i norsk på vegne av Foreningen !les. Aksjon skolebibliotek leverte også innspill.

23. januar: Daglig leder Silje Tretvoll og nestleder Vibeke Røgler deltok på SVs lobbykurs på Stortinget.


Årsmelding 2018

37

18. november: Vi søkte om å få delta på høringen til Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2018, men ble ikke tildelt plass. Vi leverte skriftlig innspill.

Foreningen !les er aktiv i gruppen Aksjon skolebibliotek der en rekke litteraturorganisasjoner arbeider for å få på plass endring i lovverket slik at alle barn skal ha rett til gode skolebibliotek.

I sine alternative budsjetter til Statsbudsjettet foreslo Senter­ partiet å øke støtten til Foreningen !les med en million kroner og SV ønsket å flytte Foreningen !les over på statsbudsjettet.

Foreningen !les har deltatt på årsmøtet til EURead i Brussel. EURead er et nettverk av ulike europeiske leseorganisasjoner som jobber for å fremme lesing.

HJEMMESIDER NETTSIDE

ØKTER

NYE BRUKERE

BRUKERE AV SIDEN

FORENINGENLES.NO

130 357

92 672

94 007

BOKSLUKERPRISEN.NO

209 200

73 565

74 643

UPRISEN.NO

99 520

58 471

59 960

TXT.NO

65 114

30 080

30 084

FAKTAFYK.NO

19 690

15 811

15 983

LESESKOGEN.NO

32 635

22 980

23 083

UNGDOMMENSKRITIKERPRIS.NO

8 912

6 651

6 907

FORENINGENLES.NO/REINTEKST

21 276

15 194

15 162

4 526

3 874

3 890

35 206

14 654

14 854

SUM 2018

626 436

333 952

338 573

SUM 2017

481 061

281 325

283 104

POESISLAM.NO TIDFORTI.NO

De fleste av hjemme­sidene våre har opplevd økt eller til dels betydelig økt aktivitet i 2018. Unntaket er foreningenles.no og ungdommenskritiker­pris.no som har hatt en liten ned­gang, mens faktafyk.no har hatt en større reduksjon i aktivitet. Dette skyldes at vi ikke hadde et Faktafyk­ tilbud til skolene i 2018. Nedgangen for ungdommenskritiker­ pris.no skyldes nok i stor grad mer aktiv bruk av sosiale medier gjennom en egen Facebook-side. Foreningenles.no har svært jevn trafikk (nedgang i juli), mens aktiviteten på prosjektnettsidene er tett knyttet til aktiviteten i prosjektene. Nettsidene er av ulik karakter. Deltagelse i Bokslukerprisen forutsetter at alle klasser gir tilbakemeldinger på

alle tekst­utdrag samtidig som elevene får mulighet til å kommentere enkeltutdrag. Som en konsekvens får denne nettsiden mange sidevisninger og høy aktivitet. Utvidelsen av prosjektet i 2018 har resultert i nesten en dobling av trafikken på sidene. I en periode ble trafikken til nettsiden for stor for vår nåværende dataløsning, og nettsidene brøt sammen som følge av ekstra stort aktivitetsnivå. Innen utgangen av året ble alle hjemmesidene flyttet over på en annen server med betydelig mer kapasitet.


38

Foreningen !les


Ă…rsmelding 2018

39


40

Foreningen !les


Ă…rsmelding 2018

41


42

Foreningen !les

RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER

5

PROSJEKTKOSTNADER

2018

2017

9 153 269

7 616 447

9 153 269

7 616 447

4 042 406

3 142 733

LØNNSKOSTNAD

3

4 380 079

3 724 325

AVSKRIVNING AV DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

2

1 105

38 861

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

3

666 770

655 911

9 090 360

7 561 831

62 909

54 617

3 809

7 182

ANNEN RENTEKOSTNAD

310

2 256

ANNEN FINANSKOSTNAD

235

0

3 264

4 926

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

66 173

59 543

ORDINÆRT RESULTAT

66 173

59 543

ÅRSRESULTAT

66 173

59 543

66 173

59 543

66 173

59 543

NOTE

2018

2017

2

4 922

4 922

DRIFTSLØSØRE, INVENTAR O.A. UTSTYR

32 033

0

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

36 955

4 922

36 955

4 922

SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER ANNEN RENTEINNTEKT

RESULTAT AV FINANSPOSTER

OVERFØRINGER AVSATT TIL FRIE FOND

1

SUM OVERFØRINGER

BALANSE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER KUNST

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER


Årsmelding 2018

43

BALANSE EIENDELER

NOTE

2018

2017

KUNDEFORDRINGER

20 000

10 276

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

14 027

15 117

SUM FORDRINGER

34 027

25 393

6 373 610

6 214 226

SUM OMLØPSMIDLER

6 407 636

6 214 226

SUM EIENDELER

6 444 591

6 244 541

2018

2017

50 000

50 000

1

50 000

50 000

1

1 252 330

1 186 157

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

1 252 330

1 186 157

SUM EGENKAPITAL

1 302 330

1 236 157

LEVERANDØRGJELD

263 159

352 682

SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER

360 463

275 837

4 518 639

4 379 865

SUM KORTSIKTIG GJELD

5 142 261

5 008 383

SUM GJELD

5 142 261

5 008 383

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 444 591

6 244 541

OMLØPSMIDLER FORDRINGER

INVESTERINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

4

BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

INNSKUTT EGENKAPITAL BUDNE FOND SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL FRIE FOND

GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER KORTSIKTIG GJELD

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

5


44

Foreningen !les

BALANSE

OSLO, 09.04.2019 STYRET I FORENINGEN LES


Årsmelding 2018

45

NOTER 2018 - FORENINGEN LES REGNSKAPSPRINSIPPER I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. KLASSIFISERING Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

FORDRINGER Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenestene. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Den regnskapsmessige behandlingen av tilskuddene er bruttoføring.

NOTE 1 EGENKAPITAL

PER 1.1

BUDNE FOND

FRIE FOND

SUM

50 000

1 186 157

1 236 157

66 173

6 6 173

50 000

1 252 330

1 302 330

DRIFTSLØSØRE, INVENTAR OL.

KUNST

SUM

1 882 615

4 922

1 887 537

ÅRETS RESULTAT PER 31.12

NOTE 2 ANLEGGSMIDLER

ANSKAFFELSESKOST PER 1.1. AVGANG DRIFTSMIDLER TILGANG DRIFTSMIDLER

33 138

ANSKAFFELSESKOST PER 31.12

1 915 753

AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER PER 31.12

1 883 720

BOKFØRT VERDI 31.12 ÅRETS ORDINÆRE AVSKRIVNING ØKONOMISK LEVETID

32 033

33 138 4 922

1 920 675 1 883 720

4 922

1 105 4 ÅR AVSKRIVES IKKE

36 955


46

Foreningen !les

NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. LØNNSKOSTNADER

2017

2018

2 930 171

3 409 930

ARBEIDSGIVERAVGIFT

464 574

564 673

PENSJONSKOSTNADER

238 909

321 3869

90 671

84 091

3 724 325

4 380 080

DAGLIG LEDER

STYRET

708 640

70 000

LØNNINGER

ANDRE YTELSER SUM GJENNOMSNITTLIG ANTALL ÅRSVERK: 6 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER LØNN ANNEN GODTGJØRELSE

8 827

PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjons­ ordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 38 000 eks. mva. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 10 500. eks. mva

NOTE 4 BUNDNE MIDLER I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 176 647,69,-

NOTE 5 INNTEKTER INNTEKTENE BESTÅR AV: MEDLEMSKONTIGENT

337 500

ANDRE INNTEKTER

1 311

TILSKUDD: FRA BRANSJEN

8 232 962

KULTURRÅDET

4 517 000

PERIODISERTE INNTEKTER

-3 935 504

SUM TILSKUDD SUM INNTEKTER

HERAV 4 502 000 TIL DRIFTSTILSKUDD 8 814 458 9 153 269


Årsmelding 2018

47

TILSKUDDENE ER FORDELT PÅ FØLGENDE PROSJEKTER I 2018:

TILSKUDDSYTER

PROSJEKT

SUM

DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ADMINISTRASJON

100 000

DET KONGELIGE KULTURDEPARTMENT

ADMINISTRASJON

142 563

DET KONGELIGE KULTURDEPARTMENT

LITTERATURSKAP

738 882

DOSEDOCE DIGITAL CULTURE S.L.

FORMIDLING

HØGSKULEN I VOLDA

TID FOR TI

KULTURRÅDET

ADMINISTRASJON

KULTURRÅDET

FAKTAFYK

225 000

KULTURRÅDET

JEG LESER

80 000

KULTURRÅDET

JEG LESER

15 000

KULTURRÅDET

LESESKOGEN

70 000

KULTURRÅDET

REIN TEKST

10 000

KULTURRÅDET

SLAM

40 000

KULTURRÅDET

TID FOR TI

KULTURRÅDET

TXT

41 000

KULTURRÅDET

UPRISEN

40 000

KULTURTANKEN

TXT

NORSK BARNEBOKINSTITUTT

DEN BOKA

OVERFØRT TIL 2019

272 252

28 601 100 000 3 826 000

250 000

58 054

100 000 10 000

NORSK FAGLITTERRÆR FORFATTER OG OVERSETTERFORENING ADMINISTRASJON

50 000

NORSK FAGLITTERRÆR FORFATTER OG OVERSETTERFORENING FAKTAFYK

50 000

NORSKE BARNE - OG UNGDOMSBOKFORFATTERE

DEN BOKA

70 000

OSLO KOMMUNE

BOKSTART

162 915

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

LITTERATURSKAP

3 000 000

10 000

70 000 * 3 000 000

30 000

STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET

TID FOR TI

UTDANNINGSDIREKTORATET

BOKSLUKERPRISEN

474 996

UTDANNINGSDIREKTORATET

BOKSLUKERPRISEN

475 004

UTDANNINGSDIREKTORATET

FAKTAFYK

620 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

REIN TEKST

400 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

TXT

830 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

UKP

370 000

UTDANNINGSDIREKTORATET

UPRISEN

280 000

UTDANNINGSFORBUNDET

UKP

60 000

UTDANNINGSFORBUNDET

UKP

60 000

**

1 2 749 962

3 935 504

SUM

223 612 301 586

* STØTTEN FRA NBU BESTÅR AV INNBETALINGER PÅ 10.000 KR FRA HENHOLDSVIS BOKHANDLERFORENINGEN, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, FORENINGEN !LES, KULTURTANKEN, LESER SØKER BOK, NORSK FORFATTERSENTRUM, NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE.

** MOTTATT VED ÅRSSLUTT 2017, OVERFØRT 2018


48

Foreningen !les

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON ANNEN DRIFTSINNTEKT Medlemskont. A-medlem Medlemskont. B-medlem Prosjektinnt. div. Statstilskudd Tilskudd fra bransjen Prosjekttilskudd Gaveforsterkingsordningen Andre inntekter Leieinntekter fast eiendom Periodisering Inntekter Prosjekter SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER PROSJEKTKOSTNADER Reisekostn. ikke oppg.pl. Aviser, tidsskrift, bøker Bevertning, kurs og møter Opphold, kurs og møter Gaver/premier etc Honorarer næringsdrivende Honorarer oppgavepliktige Honorarer, skattefrie Brosjyre reklamemateriell Frakt Porto Kontorrekvisita Leie lokaler Pakking Data, kommunikasjon Nettutvikling Diverse kostnader Utsendelse Utforming, prod.materiell Produksjon av materiell SUM PROSJEKTKOSTNADER LØNNSKOSTNADER - Faste lønninger Påløpt feriepenger Telefonstøtte utbetalt Fri telefon Annen fordel i arbeidsforholdet Motkonto fordeler gruppe 52 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsa Arbeidsgiveravgift Arb.g.avgift av påløpt feriepenger Gruppelivsforsikring Kollektiv pensjonsordning Andre personalkostnader Kantinekostnad Refusjon av sykepenger Kantinekostnad Yrkesskadeforsikring Andre ikke arg.givavg.pliktige forsikringer

REGNSKAP 2018

REGNSKAP 2017

BUDSJETT 2019

-270 000 -50 000 -280 634 -3 776 000 -321 250 -3 206 819 -750 000 -3 542 1 041 798 -7 616 447

158 989 101 310 96 601 37 072 83 337 532 207 22 917 101 100 87 702 375 1 451 2 160 49 600 33 021 27 702 2 475 848 983 815 0 820 053 3 142 733 2 634 782 318 870 22 464 2 562 238 104 -240 666 20 000 419 614 44 961 11 118 190 272 7 990 38 208 -65 945 - 8 700 5 631 0

-282 500 - 55 000 -128 601 -4 502 000 -530 000 -7 446 798 -1 311 0 0 3 935 504 -9 153 269

- 300 000 -47 500 -1 252 000 -4 533 946 -420 000 -7 097 732 -455 563 -581 666 0 3 023 211 -11 665 196

326 500 246 003 460 000 107 167 145 000 71 590 96 000 22 196 98 500 94 963 1 309 700 786 316 23 000 22 917 527 000 281 400 142 199 147 082 1 000 619 5 000 6 020 1 000 712 144 000 80 449 126 565 91 450 11 800 10 797 92 225 29 166 46 000 90 465 1 133 048 672 493 0 11 315 1 361 500 1 269 806 6 050 038 4 042 406 2 979 189 360 107 21 700 4 392 350 647 -355 039 70 000 509 668 55 005 0 272 470 0 48 734 -21 065 -11 250 -3 939 20 330

3 377 811 405 337 25 000 5 000 349 657 -354 049 30 000 511 662 57 153 0 298 992 0 55 000 0 -12 450 0 24 000


Årsmelding 2018

49

5 000 55 000 13 788 5 000 9 000 4 860 901

LO/NHO-ordninger 19 799 LO/NHO-ordninger AFP 48 637 Personalforsikring 14 082 Gaver til ansatte 2 543 Annen personalkostnad 0 SUM LØNNSKOSTNADER 3 724 325 AVSKRIVNINGER Avskrivinger 38 861 SUM AVSKRIVNINGER 38 861 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Leie lokale 186 259 Annen kostnad lokaler 7 843 Inventar 0 Kostnadsført datautstyr 40 500 Programvare årlig vedlikehold 375 Annet driftsmateriell 2 846 Kostnadsført verneutstyr 0 Honorar revisjon 65 913 Honorar regnskap 194 408 Kontorrekvisita 3 094 Data/IT-kostnader 54 369 Aviser, tidsskrift, bøker 9 668 Kurs, oppdateringer 9 054 Annen kontorkostnad 0 Telefon 1 068 Mobiltelefon daglig leder 2 003 Porto 2 237 Bilgodtgjørelse oppg.pl. 7 406 Reisekostn. ikke oppg.pl. 14 408 Diettkostn. oppg.pl. 13 473 Kontingenter 15 618 Gaver/premier ikke fradragsber. 266 Forsikringspremie 1 846 Bevertning, møter 4 044 Opphold møter 9 480 Bank- og kortgebyr 8 289 Annen kostnad med fradrag 1 090 Annen kostnad uten fradrag 357 SUM ANDRE DRIFTSKOSTN. 655 911

4 950 48 916 13 894 4 270 7 102 4 380 079

SUM DRIFTSKOSTNADER

9 090 360

11 609 383

-3 676 -133 -3 809

-4 000 -200 -4 200

0 310 235 545 -3 264

0 400 300 700 -3 500

66 173

52 313

7 561 830

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter bankinnskudd -7 182 Andre renteinntekter 0 SUM RENTEINNTEKTER -7 182 ANNEN RENTE- OG FINANSKOSTNAD Rentekostnad leverandørgjeld 1 845 Gebyrer leverandører 411 Valutatap 0 SUM FINANSKOSTNADER 2 256 SUM FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER -4 926 RESULTAT AVSATT TIL FRIE FOND

59 543

1 105 1 105 174 700 8 141 1 494 4 442 750 2 500 60 625 213 099 658 46 540 4 015 4 264 25 000 421 6 564 2 602 9 566 16 011 19 692 14 357 1 735 0 469 0 7 614 40 495 998 666 770

180 744 10 000 1 500 15 000 1 000 0 0 70 000 250 000 1 000 50 000 5 000 5 000 0 1 000 7 000 3 000 10 700 20 000 19 500 15 000 2 000 0 1 000 0 8 000 21 000 1 000 698 444


50

Foreningen !les

VEDTEKTER

Det kan velges et Arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Styret ansetter foreningens daglige leder, som forestår foreningens daglige ledelse.

Vedtatt på stiftelsesmøtet 6.6.00 og revidert på årsmøtet 18.4.01, på årsmøtet 18.4.13, på årsmøtet 23.05.2017 og på årsmøtet 24.05.2018.

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 1. NAVN. Foreningens navn er Foreningen !les. § 2. FORMÅL. Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Foreningen !les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak. § 3. MEDLEMSKAP. Organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har sammenfallende mål og interesser med Foreningen !les kan opptas som medlemmer i foreningen. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og gjøres gjeldende for nye medlemmer uansett innmeldingstidspunkt i løpet av kalenderåret. Utmeldelse av foreningen kan kun skje skriftlig med 1 års varsel. Utmeldte medlemmer har ingen krav på foreningens aktiva. § 4. STYRE OG DAGLIG LEDER. Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer og en vararepresentant etter forslag fra foreningens medlemsorganisasjoner. Et av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret kan invitere observatører på sine styremøter.

§ 5. ÅRSMØTE. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres 3 måneder før og innkalling skal sendes medlemmene 1 måned før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, budsjett for inneværende år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meddelt skriftlig til styret senest 1 måned før årsmøtet. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende dagsorden: 1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 2. Årsberetning for foregående år. 3. Regnskap for foregående år. 4. Styrets budsjett for inneværende år og årskontingent for kommende kalenderår. 5. Valg. • Valg av styreleder for 1 år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan fungere som styreleder i mer enn 6 år sammenhengende. Funksjonstiden som leder og styremedlem regnes hver for seg. • Valg av inntil 3 av inntil 7 styremedlemmer for 2 år. Faller valg av styreleder på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dennes sted et styremedlem for 1 år. • Valg av statsautorisert revisor. • Valg av inntil 4 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret. 6. Øvrige saker til behandling. Hvis ingen kandidat til et verv får over halvparten av de avgitte stemmer foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Den som da får flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Ved valg av styre bør det så langt som mulig tas hensyn til representasjon fra ulike medlemssammenslutninger. Ingen organiserte grupperinger bør få dominans i styret.


Årsmelding 2018

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Ved avstemning på årsmøtet har hvert enkelt medlem én stemme hver. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. § 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges skriftlig av minst 4 stemmeberettigede medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at kravet er mottatt i foreningen. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med 14 dagers varsel og skal angi de saker som skal behandles. § 7. VEDTEKTSENDRINGER. Vedtektsendringer kan kun vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendring kan framsettes av styret eller skriftlig av 4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. § 8. OPPLØSNING. Foreningen kan besluttes oppløst med ¾ flertall av de frammøtte på to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Oppløsningen kan dog tidligst gjøres gjeldende ½ år etter vedtak i siste generalforsamling. Innkalling sendes med 1 måneds varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, herunder pensjonsforpliktelser, benyttes til å tilgodese foreningens formål, eventuelt beslektet formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.

51


52

Foreningen !les

STRATEGI 2018–2020

FORMÅL FRA VEDTEKTENE: § 2. Formål. Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene. Vi skal stimulere til mer lesing fordi det gir merverdi i form av kunnskap og forståelse, og fordi leseopplevelsen i seg selv gir stor verdi til den som leser. Dette skal komme tydelig fram i vårt arbeid.

MÅLGRUPPER OG METODER EN LESENDE BEFOLKNING Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom å vektlegge skjønnlitteraturens og sakprosaens egenverdi. Ved å gjøre et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur på begge målformer tilgjengelig og ved hjelp av deltagende metoder, skal Foreningen !les legge til rette for leselyst og engasjement og bidra til å vekke og utvide interesse og nysgjerrighet for lesing. Foreningen !les skal ta leseren på alvor ved å legge til rette for litterære samtaler og diskusjoner. Foreningen !les skal framheve lesende rollemodeller, løfte fram ulike lesere og synliggjøre, utfordre og endre stereotype oppfatninger av leseren og av hva god litteratur er. Foreningen !les skal arbeide for å gi leseren mulighet til å oppdage ulike litterære sjangre og tekster for slik å bli bedre kjent med seg selv som leser.

FORMIDLERE Formidlere er viktige for å nå hele befolkningen. For å nå ut til barn og ungdom, er lærere, bibliotekarer, foreldre og andre formidlere sentrale samarbeidspartnere. I møte med formidlere skal Foreningen !les presentere et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur på begge målformer og utvikle materiell til undervisningsformål. Foreningen !les skal holde kurs og foredrag, og gjøre kjent erfaringer fra våre

kjernetiltak og prosjekter. Gjennom Foreningen !les skal det være mulig å delta på nasjonale tiltak i nærmiljøet for å øke leselyst og engasjement. Foreningen !les skal også arbeide for å være mer synlig for den voksne befolkningen. POLITISK OFFENTLIGHET Foreningen !les skal være en offentlig aktør som jobber for at det finnes gode, nasjonale strategier for å fremme leselyst og –engasjement. Foreningen !les skal være en synlig aktør og pådriver for lesing og lesere i ulike medier og på ulike plattformer. I møte med den politiske offentligheten skal Foreningen !les komme med innspill til hvorfor det er viktig å legge til rette for økt satsing på lesing og litteratur og gi konkrete forslag til løsninger til hvordan det best kan gjøres. Foreningen !les skal arbeide for å synliggjøre viktigheten av et kontinuerlig og langsiktig arbeid med lesing og støtte opp om viktigheten av at befolkningen har tilgang på litteratur gjennom innkjøpsordninger og gode rammebetingelser.

TILTAK OG PROSJEKTER Alle tiltakene til Foreningen !les skal være for en eller flere av målgruppene skissert ovenfor. For perioden har Foreningen !les følgende mål: • • • •

Videreutvikle eksisterende velfungerende tiltak Ha tiltak og prosjekter rettet mot de første leveårene. Fokus på tidlig innsats Hele skoleløpet skal ha skreddersydde gode tilbud fra Foreningen !les Ha tiltak og prosjekter på arenaer utenfor skolen

EKSISTERENDE TILTAK TILTAK OG PROSJEKTER RETTET MOT DE FØRSTE LEVEÅRENE I løpet av perioden ønsker Foreningen !les å etablere en norsk variant av Bookstart. Bokstart har som mål å gi barn og foreldre et lesende fellesskap, styrke språkopplæringen fra tidlig alder og gi foreldre og barn et positivt møte med sitt lokale bibliotek og helsestasjon. Gjennom å gi barn og deres foreldre en bokgave i løpet av barnets første leveår, ønsker vi å legge til rette for et godt og livslangt forhold til språket og litteraturen. Foreldre og barn får utdelt bok og informasjonsmateriell på helsestasjonen allerede i barnets første leveår, i tett samarbeid med bibliotekene. TILBUD TIL HELE SKOLELØPET Foreningen !les skal videreføre og videreutvikle allerede eksisterende tiltak i skolen. Alle tiltakene i skolen er alders­tilpassede, de har egne lærerveiledninger og nettsider. Det er alltid elevenes engasjement i og mening om litteraturen som er målet med tiltakene.


Årsmelding 2018

Vi skal vise ulike innganger til å motivere elevene til å lese mer. Lærerveiledningen skal gi lærerne inngang til å jobbe med samtidslitteraturen på andre måter enn man ellers gjør i klasserommet. Foreningen !les skal videreføre tiltak som i dag tilbys utvalgte elever på barnetrinnet samt alle elever i ungdomsskolen og i den videregående skolen. I tillegg skal Foreningen !les jobbe for å få et tilbud til alle elever på barneskolen. Foreningen skal også fortsette med tiltak der noen klasser deltar spesifikt og får ekstra oppfølging slik det i dag blant annet er i arbeidet med Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen. Ved slike tiltak skal geografisk bredde og variert skoletype vektlegges.

FLERE AKSJONER OG PROSJEKTER PÅ ALTERNATIVE ARENAER POESISLAM: Foreningen !les skal fortsette å arrangere Norges­ mesterskap i poesislam og samarbeide med slammiljøet om videre utvikling. Videre skal Foreningen !les være en ressurs i utviklingen av samarbeidet i det nordiske slammiljøet og bidra med vår erfaring inn i nettverket rundt poesislam. LITTERATURSKAP – NORGE Foreningen !les ønsker å synliggjøre Norge som en lesende kulturnasjon. Alle fylker vil få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Disse skal være synlige og stå lett tilgjengelige i det offentlige rom. Vi ønsker å synliggjøre og øke tilgjengeligheten av litteratur, å øke statusen til lystlesningen og å bevisstgjøre befolkningen som lesere. Vi ønsker å framheve litteratur som kunst der folk ferdes. Litteratur­skapene vil fungere som et lavterskeltilbud for befolkningen som lett skal kunne skaffe seg en bok å lese. Lesing generer mer lesing. MINDRE AKSJONER/AKTIVITETSUKER Foreningen !les ønsker å ha flere mindre aksjonspregede aktiviteter, som for eksempel markering av Verdens bokdag, bygge opp en høytlesningsdag og lignende. 3-ÅRIG LESESATSNING – NORGE LESER 2019-2021 Norge er hovedland under Bokmessen i Frankfurt i 2019. I den forbindelse ønsker Foreningen !les å få til et nasjonalt leseår med en rekke ulike aktiviteter for hele befolkningen.

DIGITALISERING Alle våre prosjekter har egne hjemmesider med utvidede nettressurser. Her kan brukerne legge inn egne anmeldelser, finne lydfiler til bøker vi arbeider med og legge igjen kommentarer til de ulike prosjektene. E-utlån av bøker brukes også i våre prosjekter.

53

INFORMASJON Foreningen !les skal være en synlig aktør som setter lesing på dagsorden. Foreningen skal være til stede i tradisjonelle medier, bransjespesifikke litteratur- og utdanningsmedier og i sosiale medier. Nettsidene er en svært viktig informasjons­kanal, og disse skal oppdateres og utvikles løpende. Foreningen !les skal aktivt bidra som foredragsholder på relevante seminarer, konferanser og arrangementer, og ta initiativ til å delta i debatter og politiske møter når dette er relevant.

NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK Foreningen !les skal i perioden videreføre og styrke samarbeidet med EURead, et europeisk nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme lesing og leseferdighet i hele Europa. Dette europeiske nettverket ønsker å samarbeide om å lage et europeisk prosjekt kalt «Europa leser». Videre ønsker nettverket å lage en internasjonal konferanse om Bookstart. Foreningen !les skal i perioden videreutvikle samarbeidet med andre relevante aktører. Bibliotekene har alltid vært viktige samarbeidspartnere for Foreningen !les. Det er et mål å ytterligere styrke dette samarbeidet, både med lokale folkebibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotekene. Foreningen !les skal ha et aktivt kulturpolitisk samarbeid med andre organisasjoner og relevante aktører innenfor feltet. Et slikt samarbeid styrker hele organisasjonsfeltets politiske arbeid.

ORGANISASJON OG ØKONOMI Foreningen !les har en stabil organisasjonsstruktur og skal arbeide for å videreføre denne. Det er et mål å øke antall medlemmer. Foreningen !les skal i politiske møter være tydelige på at foreningen representerer hele bokbransjen og dens innsats for lesing. Tilsvarende er bransjen en viktig ambassadør for foreningen og for lesetiltak generelt. Foreningen !les har en økonomisk modell der både det offentlige og sentrale aktører i bokbransjen bidrar med midler til drift og prosjekter. Det er en forutsetning for Foreningen !les sin virksomhet at staten bidrar økonomisk til driften. Ambisjons- og aktivitetsnivået må justeres i henhold til foreningens økonomiske situasjon. Det er et mål for Foreningen !les å finne flere og mer langsiktige inntektskilder.


54

Foreningen !les

HANDLINGSPLAN 2019 Handlingsplan 2019 følger hovedtrekkene skissert i strategiplanen (2018-2020). Forslag til handlingsplan er laget med utgangspunkt i medlemmenes bidrag, midler fra Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og andre tilskuddsytere. Ved frafall i inntekt må handlingsplanen justeres.

BARNESKOLEN LESESKOGEN - 1. OG 2. TRINN Leseskogen skal gi barn gode leseopplevelser og gi foreldre og lærere gode innganger til å lese høyt og arbeide med litteratur. Nettsiden leseskogen.no er hovedressursen i prosjektet. Klassene som deltar bidrar til å videreutvikle denne. Forfatter Neha Naveen skal skrive en høytlesingshistorie som publiseres i januar og februar 2019. Det skal også skrives en høytlesningshistorie som publiseres ved skolestart til høsten. For skoleåret 2019/20 skal ressursklasser motta bokpakke og legge ut bokanmeldelser og bøker på hjemmesiden. Nyhetsbrev sendes ut jevnlig. Det er løpende aktivitet i løpet av skoleåret. BOKSLUKERPRISEN – 5- OG 6. TRINN Bokslukerprisen videreføres. Skoleåret 2018/2019 ble Boksluker­ prisen utvidet til også å gjelde 5. trinn, og over 80 000 elever var påmeldt. Alle påmeldte elever får utdelt en antologi med utdrag fra ti nye norske bøker for aldersgruppen 10-12 år og utdrag, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell gjøres tilgjengelige på nettsiden bokslukerprisen.no ut skoleåret. Elever og klasser gir tilbakemeldinger på hvert utdrag på nett og velger ut fem titler som kommer i superfinalen.

De mottar leseeksemplarer av aktuelle titler og får oppfølging av prosjektleder. Bokanmeldelsene publiseres på bokslukerprisen.no. TID FOR TI – 7. TRINN Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er frå januar til juni og er eit samarbeid med Nynorsksenteret og Det Norske Samlaget. I årets aksjon har vi også eit samarbeid med Framtida junior om ein skrivekonkurranse. Påmeldte elevar og bibliotek mottek ein antologi med utdrag frå nyare nynorske ungdomsbøker. Opplaget er på 20 000 antologiar. Om lag halvparten av skulane som melder seg på aksjonen er bokmålsskular. Til aksjonen følgjer ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstutdrag, lydfiler, aktivitetar og konkurransar. Ei lærarrettleiing er tilgjengeleg på nettsida under skoleåret. Prosjektet blir lansert i januar 2019. Arbeidet med Tid for ti 2020 skal starte hausten 2019.

UNGDOMSSKOLEN

TXT-AKSJONEN tXt-aksjonen videreføres. Alle lærere på ungdomstrinnet har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gjelder også folke- og skolebibliotek. Anslaget er et opplag på 125 000 eksemplarer. I tillegg til en bredt sammensatt antologi hører det med en nettside, txt.no, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelig ut skoleåret. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i tett samarbeid med anmeldelser via uprisen.no. Foreningen !les har i samarbeid med Deichman bibliotek i Oslo, avdeling Stovner og Majorstua, etablert en lesegruppe med ungdom. Lesegruppa møtes to til tre ganger i halvåret på de ulike bibliotekene. Målet med lesegruppa er å møte ungdommer fra ulike bydeler for å samtale om litteratur som kan være aktuelle for tXt-aksjonen og Faktafyk i ungdomsskolen.

24. april 2019 – i forbindelse med Verdens bokdag – kårer de vinneren av Bokslukerprisen. Prisutdelingen skjer i Oslo. Juryklassene er invitert til å delta. Arrangementet strømmes.

UPRISEN Uprisen – årets ungdomsbok videreføres med 30 anmelderklasser, en nominasjonsjury på fem ungdommer og sju juryklasser. Anmelderklassene publiserer anmeldelser på uprisen.no høsten 2019. I januar nominerer nominasjonsjuryen fem titler basert på anmeldelsene før juryklassene leser og kårer en vinner blant de fem nominerte. I løpet av prosjektet arrangeres det to lærerseminarer. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Vinneren mottar 25 000 kr.

Samtidig leser 20 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek.

Uprisen arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken og Pegasusprogrammet på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Deretter plukkes ti klasser fra hele landet – fem fra 5. trinn og fem fra 6. trinn – ut etter søknader. Disse er juryklasser og leser superfinalistene i perioden desember-april. Juryklassene mottar leseeksemplarer av titlene, besøk og oppfølging av prosjektleder. Et lærerseminar gjennomføres.


Årsmelding 2018

FAKTAFYK – SAKPROSA I UNGDOMSSKOLEN I Foreningens !les sitt arbeid for å fremme interesse og opprettholde fokus på sakprosa for ungdom, spiller sakprosamagasinet Faktafyk en viktig rolle. Høsten 2018 gjenopptok Foreningen !les sakprosaprosjektet Faktafyk med mulighet for lærere på ungdoms­ trinnet til å melde på sine elever. I januar 2019 utkom magasinet i et opplag på 90 000 eksemplarer. I tillegg til et bredt sammensatt magasin hører det med en nettside, faktafyk.no, der artikler, utdrag og lydfiler er tilgjengelige. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Prosjektleder for Faktafyk har et samarbeid med Framtida om en foto- og skrivekonkurranse. Det produseres også en podkast tilknyttet prosjektet. Denne lages av Eivind Voldner Rutle og Christian Lyder Marstrander. Høsten 2019 planlegger Foreningen !les et frokostseminar i samarbeid med tidsskriftet Prosa om sakprosa for ungdom.

VIDEREGÅENDE SKOLE REIN TEKST Rein tekst-aksjonen videreføres. Alle lærere i den videregående skolen har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gis også til folke- og skolebibliotek. Foreningen !les har en målsetning om å øke opplaget til 40 000 eksemplarer. I tillegg til antologien hører det med en nettside, foreningenles.no/reintekst, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelige ut skoleåret. Her finnes også en lærerveiledning og bonusstoff. Vi samarbeider med Fritt Ord om prosjektet kalt Fritt Ord-konkurransen. Foreningen !les skal lage lærerressurser tilknyttet konkurransen. UNGDOMMENS KRITIKERPRIS Ungdommens kritikerpris er en årlig litterær pris der ungdom i videregående utdanning kårer årets beste skjønnlitterære bok utgitt for voksne. I løpet av prosjektet arrangeres det et lærerseminar. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker og besøk av prosjektleder. De åtte nominerte bøkene blir nominert av en jury fra Norsk kritikerlag. Vinneren blir kåret av sju juryklasser fra hele landet. Utdelingen med forfattermøter arrangeres i mars. Vinneren mottar 25 000 kr. Ungdommens kritikerpris arrangeres i samarbeid med Den norske Forleggerforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk kritikerlag.

ANDRE TILTAK POESISLAM Foreningen !les er hovedarrangør av Norgesmesterskap i Poesislam og skal bistå ni lokale arrangører (Fredrikstad, Bergen, Gvarv, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Hamar, Drammen og Oslo) med å avvikle delfinaler. I samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er vi arrangør av Nordisk slamfest på hovedkvelden kalt

55

banknatta under festivalen. Foreningen !les står også bak finalen i Oslo og nettsiden poesislam.no. Foreningen !les er del av et nordisk nettverk som arrangerer Nordisk mesterskap 12. september i Helsingør i Sverige. Mesterskapet har vokst fra å gjelde Norge, Sverige og Danmark til å inkludere Island og Finland. LITTERATURSKAP Målet er at alle fylkene skal få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Litteraturskapene skal være synlige og stå lett tilgjengelige i det offentlige rom. Befolkningen kan sette fra seg en bok de har lest, finne en ny og ta med seg hjem. En del av prosjektet er samarbeid med lokale bibliotek og lokale forfattere. Foreningen !les er i dialog med Telenor om et mulig samarbeid. Prosjektet er treårig og startet opp i 2017. BOKSTART Foreningen !les mottok støtte fra Oslo kommune til et pilotprosjekt kalt Bokstart i tre bydeler i Oslo (Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo). Prosjektet, som er i samarbeid med helsestasjoner og bibliotekarer etter modell fra 40 andre land, går ut på at barn skal få utdelt sin første bokgave på helsestasjonen i en alder av åtte måneder. Slik nås alle barn enten de senere begynner i barnehage eller ikke. Foreldrene deres skal motta informasjon om hvorfor lesing er viktig, samt bok- og lesetips. Foreningen !les vil videreutvikle Bokstart med en utvidelse til hele Oslo og arbeide for en nasjonal utvidelse.

NYE TILTAK DET SØKES FINANSIERING TIL I 2019 DENBOKA - BOKÅR 2019 I forbindelse med at Norge er gjesteland på den internasjonale bokmessen i Frankfurt, har kulturminister Trine Skei Grande bevilget 30 millioner kroner til en feiring av boka også hjemme i Norge i 2019. Foreningen !les søkte og mottok midler til prosjektet den boka, et samarbeid med følgende litteraturorganisasjoner: Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Bokhandlerforeningen, Norsk Forfattersentrum, Den norske Forleggerforening, Kulturtanken, Norsk barnebokinstitutt. den boka er et nasjonalt løft og et lesefremmende tiltak for aldersgruppen 15-25 år. Målet med kampanjen er å vekke lesegleden og lysten til å lese og vise målgruppen at litteraturen er tilgjengelig, attraktiv og relevant for dem. Kampanjen består av flere deler: 1.

2.

3.

Bokambassadører: Attraktive rollemodeller skal vise ungdom at litteraturen er relevant ved at den løftes inn på arenaer der ungdom føler seg hjemme. #denboka: Digital møteplass. Det utvikles en mobilvennlig nettside der den boka -bøkene omtales og kurateres og der alle filmer og anbefalinger fra rollemodellene plasseres. «den boka»-live: Fysisk møteplass. Publikumsarrangement på ungdomsarenaer. Leserne møter den boka-forfatterne og rollemodeller. Opplesninger, samtaler.


56

Foreningen !les

KONFERANSE I SAMARBEID MED MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) Vi er i dialog med MBL om en felles konferanse om lesing andre halvår 2019 og skal søke støtte til dette.

for at lærere og bibliotekarer er kjent med prosjektene våre, med god barne- og ungdomslitteratur og med gode og engasjerende måter å jobbe med lesing og litteratur på.

FRANKFURT 2019 Foreningen !les ønsker å ha en programpost i paviljongen i løpet av bokmessen og er i dialog med NORLA om dette. Programposten kan være et samarbeidsprosjekt mellom tyske Stiftung Lesen, Foreningen !les og Leser søker bok.

ETABLERING AV NASJONAL HØYTLESNINGSDAG Vi ønsker å etablere en nasjonal høytlesingsdag siste fredag i september. I 2019 blir datoen 27. september, fredag før høstferien på østlandet. En nasjonal høytlesningsdag er tenkt som en mulighet til å sette fokus på lesing i forkant av denne ferien. Tiltaket knyttes opp til Litteraturskapene.

INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDLEMMER

PODKAST I 2019 videreutvikler vi et podcast-samarbeid med Eivind Voldner Rutle og Christian Marstrander.

Foreningen !les skal også i 2019 ha en synlig profil i ulike medier, være kjent blant fagaktører og gi ryddig og god informasjon om egne prosjekter på egne nettsider og i sosiale medier. Foreningen !les skal i 2019 samarbeide med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer om barne- og ungdomsbokquiz, Uprisen, Barnebokbad, poesislam og Nordisk slamfest. Foreningen !les skal være i tett dialog med medlemmene, bidra til å synliggjøre det ansvaret bransjen har tatt for å øke engasjementet for lesing i befolkningen og følge opp initiativ fra medlemmene på mindre prosjekter. Foreningen !les skal samarbeide med folkebibliotekene om kampanjen Sommerles i 2019. Flere bibliotek vil også kunne få en sentral rolle i prosjektet Litteraturskap og i prosjektet Bokstart. Foreningen !les samarbeider med biblioteksektoren, blant annet via Uprisen og Tid for ti. Bibliotekene skal ellers informeres om våre prosjekter og få tilbud om å bestille antologier der opplaget tillater det. Foreningen !les skal fortsette å være en viktig ressurs for skolebibliotek og -bibliotekarer. Vi skal opprettholde arbeidet med å gi bok- og formidlingstips og holde foredrag ved eventuelle forespørsler. Vi skal også delta i diskusjoner og lobbyvirksomhet om utviklingen av skolebibliotek. Mange av prosjektene til Foreningen !les retter seg mot skolen. I den forbindelse skal Foreningen !les utarbeide lærerveiledninger som legger til rette for at klasser som deltar på prosjekter i regi av Foreningen !les skal jobbe med litteraturen på en måte som bidrar til å utvikle leselyst og engasjement for lesing blant elevene. Vi er også opptatt av at skolens sentrale styringsdokumenter gjør det mulig for skoler og lærere å satse på lesing på måter som utvikler engasjement for lesing og kommer derfor med innspill der det er relevant.

Vi skal dessuten samarbeide med utvalgte institusjoner som utdanner lærere, men også bibliotekarer med henblikk på å sørge

DEN STORE BOKJAKTEN I 2018 utviklet vi i samarbeid med Kulturtanken, Eivind Volder Rutle og Christian Marstrander, en podkastpilot kalt «Den store bokjakten». Denne bruker to teknologier som i liten grad har vært benyttet til formidling i Norge, «look and listen» og binauralt opptak. En interaktiv jakt som gir elevene smakebiter fra en rekke forskjellige bøker skapes. Elevene laster ned app, plugger i øretelefoner og en stemme på øret forteller dem hva de skal gjøre og hvor de skal gå. Elevene blir sendt på en jakt gjennom skolen (til bibliotek, klasserom, skolegård osv.). På hvert sted er det gjemt en bok med to ulike foto. Eleven velger et foto som skannes med «look and listen»-appen og neste «episode» i jakten blir automatisk satt i gang. Piloten evalueres med testklasser våren 2019. INTERNASJONALT SAMARBEID Foreningen !les skal fortsette samarbeidet og utvekslingen av kunnskap og erfaringer med det internasjonale nettverket EURead. Foreningen skal delta på årsmøtet i Brussel. EUROPEREADS EURead-nettverket planlegger den felles europeiske kampanjen EuropeReads der alle medlemsland har aktivitet lagt til ulike tidspunkter gjennom året knyttet til kampanjen. Kampanjen vil fungere som en stafett gjennom Europa, med et felles fokus og markedsføringsmateriell og avsluttes med et større arrangement i Brussel høsten 2019.

NETTSIDER Foreningen !les skal i 2019 drifte nettsidene: • • • • • • • •

faktafyk.no foreningenles.no bokstart.no leseskogen.no bokslukerprisen.no tidforti.no txt.no uprisen.no

• • • • •

foreningenles.no/reintekst ungdommenskritikerpris.no poesislam.no litteraturskap.no denboka.no


Ă…rsmelding 2018

57


58

Foreningen !les

RESOLUSJONS­ FORSLAG FRA STYRET I FORENINGEN !LES Oslo 13. mai 2019

TIL PARTIENE PÅ STORTINGET NY NASJONAL LESESATSING NØDVENDIG I Norge har vi hatt nasjonale lesestrategier siden «Gi rom for lesing» ble lansert i 2003. Målet var å skape økt leselyst og bedre leseferdigheter. Strategien kom som et svar på undersøkelser som viste at norske barn og unge leste mindre enn de gjorde i land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Den slo fast at svekket kompetanse i leseferdighet og manglende interesse for lesing hos norske elever måtte tas på alvor. Siden denne strategien ble etablert, har den ene lesesatsingen avløst den andre. Den nåværende strategien, Språkløyper, ble etablert i 2016 og er inne i sitt siste år. Situasjonen vi har for lesing i Norge tilsier at det fortsatt må satses og tilrettelegges for videre arbeid. Det er behov for å utarbeide og etablere en ny nasjonal lesestrategi og sette av midler til dette. Over 20 års erfaring med lesetiltak har gitt Foreningen !les kompetanse i å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur hos ulike målgrupper. Vi har sett verdien av at litteratur gjøres tilgjengelig og hvordan nasjonale lesesatsinger sørger for at alle i Norge får det samme tilbudet. Dette er viktig i et demokrati. Å investere i lesing allerede fra ung alder bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, skape kulturelle fellesskap og felles referanserammer. Lesing hjelper oss til å bli mer empatiske og bidrar til at vi tilegner oss økt kunnskap om oss selv, andre og verden vi lever i. Framover er det viktig å lære barn og unge å tenke lange tanker i en verden der alt går stadig fortere. Vi mener lesing og litteratur bidrar til det. Undersøkelser har dokumentert at leseferdigheter legger grunnlag for læring i alle fag.

Frasen «falske nyheter» ble kåret til årets ord i 2017 av Språkrådet fordi utbredelsen av falske nyheter eksploderte og preget samfunnsdebatten både i Norge og ellers i verden. Lesing kan bidra til å skape kompetanse i å skille fakta og fiksjon og til å trene opp mennesker til å bli kritiske lesere. Ved å satse på lesing, vil vi kunne skape selvstendige individer som kan orientere seg i en stadig mer komplisert verden. Framover skal vi bygge Norge som kunnskapsnasjon. Da er det avgjørende å satse på lesing. At barn og unge lærer å lese, utvikler empati og forståelse, er helt grunnleggende for demokratiet og for hvilket samfunn vi vil ha. I høst la regjeringen ved kulturminister Trine Skei Grande (V) fram den første kulturmeldingen på 14 år – Kulturens kraft. Framtidens kulturpolitikk. Det er flott at Kulturmeldingen tar opp hvor viktig det er at folk leser. I Kulturmeldingen står det: «Leseevne og leselyst er ein nøkkel til danning og refleksjon. Lesing gir innsikt og oversyn. Gjennom lesing aukar evna til forståing og innleving». Vi som arbeider med lesing vet at litteratur gir opplevelser, erfaringer, forståelse, kunnskap, minner, nye tanker. Vi vet at bøker er viktige, og at litteratur, leselyst og leseferdigheter er essensielt. Vi vet at å lese bøker fyller livene våre med innhold og beriker våre liv. Alle skal få muligheten til å bli lesere og glade i litteratur uavhengig av bosted og sosioøkonomisk bakgrunn. Framover må det satses på nasjonale lesetiltak med fokus på leselyst, leseengasjement og interesse for litteratur. Å bygge morgendagens lesere er ikke bare viktig for hver enkelt, men for hele landet. Resultater kommer ikke av seg selv, men av politisk vilje, ressurser, samarbeid og langsiktige tiltak. Selv om det leses mye i Norge i dag, er lesingen under sterkt press. Vi håper vi har politikere og myndigheter som forstår at en fortsatt nasjonal satsing på lesing må til. Vi mener vi ikke har råd til å la være.


Årsmelding 2018

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I FORENINGEN !LES 2019 LEDER: • Renée Rasmussen (1 år) STYREMEDLEMMER: • Taran Bjørnstad (2 år) • Thom Jambak (2 år) • Trine Stensen (ikke på valg) • Brynjulf Jung Tjønn (ikke på valg) • Gunnar Vilberg (ikke på valg) • Ansattvalgt representant VARAMEDLEM: • Kristine Isaksen (2 år) VALGKOMITEEN 2019 • Ingvild Herzog (leder) • Monica Helvig

• •

Anne Schiøtz Kjartan Vevle

PRESENTASJON AV KANDIDATENE: RENÉE RASMUSSEN Renée Rasmussen var LO-sekretær fra 2013 til 2017. Renée Rasmussen ble valgt til forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon 12. februar 2009. Rasmussen var leder i MFOs fylkeslag for Vestfold, Buskerud og Telemark til 2002. Hun sitter i styret i LO stat, og har en rekke styre­ verv i kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. som medlem av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

59

TARAN BJØRNSTAD Taran Bjørnstad er forfatter og leder av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

KRISTINE ISAKSEN Kristine Isaksen er seniorrådgiver i formidling i Norsk faglitterær forfatter- og oversetter­forening.

THOM B. JAMBAK Thom B. Jambak er lærer og sentralstyremedlem i Utdannings­ forbundet.

TRINE STENSEN Trine Stensen er direktør i Den norske Bokhandler­forening.

BRYNJULF JUNG TJØNN Brynjulf Jung Tjønn er forfatter og forlagsredaktør i Det Norske Samlaget.

GUNNAR VILBERG Gunnar Vilberg er formidlingsrådgiver og produsent, fylkesbiblioteket/DKS i Akershus fylkeskommune.


60

Foreningen !les

Ă˜vre Slottsgate 3 Postboks 183 0102 Oslo

Tlf: 941 29 000 les@foreningenles.no www.foreningenles.no

Facebook: foreningen.les Twitter: @foreningenles Instagram: @foreningenles

Profile for Foreningen !les

Årsmelding 2018 - Foreningen !les  

2018 var en opptur for Foreningen !les. Rett før året startet, på tampen av 2017, fikk vi en svært gledelig nyhet. Kulturrådet økte drifts...

Årsmelding 2018 - Foreningen !les  

2018 var en opptur for Foreningen !les. Rett før året startet, på tampen av 2017, fikk vi en svært gledelig nyhet. Kulturrådet økte drifts...

Advertisement