Memòria curs 2018-2019

Page 1

2018 2019 Memòria FOOT

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa UPC Octubre 2019


Presentació

0 Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 1 de 63


0.

0. Presentació Aquest document té la voluntat de retre comptes de l’activitat de la Facultat durant el darrer curs. Recull les dades i els indicadors més rellevants per tal d’informar a la comunitat i, sobretot, a la societat, sobre les accions dutes a terme i els resultats obtinguts perseguint la missió que tenim encomanada: retornar els recursos invertits en forma de salut visual per a la població. Seguidament m’agradarà̀ resumir els aspectes que em semblen més destacables per àmbits: 1. 2. Impartició del Grau en Òptica i Optometria: 3. 4. La demanda del grau per al curs 18-19 va ser bona. Les 90 places disponibles es van omplir abans de l’estiu amb una majoria àmplia d’estudiants que havien sol·licitat cursar aquests estudis en primera opció́. La demanda en primera preferència es manté estable, en comparació amb cursos anteriors. El 94,7% dels estudiants matriculats havien escollit el nostre grau en primera preferència. 5. En el moment de tancar la memòria no es disposen encara de dades, pel que fa a resultats acadèmics. De tots manera, podem comentar la tendència dels darrers tres cursos. La taxa d’eficiència 1 es manté al voltant del 90%, resultat superior a la mitjana de la nostra universitat. 6. 7. La taxa de rendiment 2 va millorar de forma significativa el curs 17-18, passant d’un valor al voltant del 80% a un 94,75%. 8. 9. L’actuació docent del professorat de grau obté́ una valoració́ positiva, per part dels estudiants. La majora de professors (més del 90%) obtenen valoracions superiors a 3 i la mitjana supera la de la UPC. 10. 11. La sortida professional dels nostres graduats és bona, segons el darrer informe d’ocupabilitat del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades els graduats en òptica i optometria tenen una ocupabilitat del 90,2%, només darrera dels graduats en medecina (91%). Per altra banda, però, s’ha enregistrat una baixada en les demandes a la borsa de treball pròpia de a facultat. Caldrà estar atents a l’evolució. 12. 13. De les dades i indicadors observats, podem concloure que la impartició del grau en òptica i optometria obté uns resultats força satisfactoris. Tot i així, arran del darrer procés d’acreditació i de la voluntat de millora constant de la Facultat, donant compliment a l’acord de la Junta de 21 de juliol de 2017, estem treballant en la implementació del nou pla d’estudis, que ja ha estat aprovat per l’AQU. 14. 15. D’altra banda, també durant el curs 18-19, la Facultat ha participat en el projecte Europeu OCULUS, en el marc del programa Erasmus+, que té per objectiu millorar la

Nombre de crèdits del pla d’estudis x nombre de graduats/Nombre total de crèdits matriculats dels titulats al llarg dels estudis.

1

2

Nombre de crèdits superats/nombre de crèdits matriculats.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 2 de 63


formació dels estudiants en models de presa de decisions basats en l’evidència i preparar les institucions que hi participen per a acreditar-se per al diploma europeu.

16. 17. Impartició del Màster en Optometria i Ciències de la Visió: 18. 19. La demanda del Màster per al curs 18-19 va ser alta, 49 sol·licituds per a 27 places, consolidant una tendència positiva dels darrers cursos. 20. 21. La taxa d’eficiència és, pràcticament, del 100%, com en les darreres edicions. 22. 23. L’actuació docent del professorat de màster obté una valoració positiva, per part dels estudiants. Totes les valoracions de l’actuació docent del professorat son iguals o superiora a tres i la mitjana de la Facultat pel quadrimestre de tardor supera el quatre. En els dos quadrimestres la mitjana de la facultat va superar la de la UPC per a estudis de màster. 24. 25. Pel que fa a les dades d’ocupació cal assenyalar, com a tendència interessant i pendent de seguiment en el futur, que un 13,6% de les demandes de la borsa de treball eren de professionals amb el màster, en comparació amb un 1,8% el curs anterior. 26. 27. De les dades i els indicadors observats, podem concloure que el màster presenta uns nivells de demanda i eficiència òptims. L’actuació docent del professorat que l’imparteix obté una bona valoració per part dels estudiants. De tota manera, les enquestes i les entrevistes mantingudes amb els estudiants posen de manifest la necessitat de seguir treballant per una millora constant, i és en aquest sentit que l’informe de seguiment del màster, aprovat per la Comissió Permanent de la FOOT el 16 d’octubre (Acord CP.FOOT/2019/11/02), en el seu rol de comissió de Qualitat acadèmica, reflecteix propostes de millora per als següents cursos, en la línia de donar resposta als punts febles que s’han identificat. 28. 29. D’altra banda, l’equip directiu, ja està treballant un una nova proposta de pla d’estudis de màster, d’acord amb les línies estratègiques que es van presentar en el moment de la reelecció del deganat. 30. 31. Finalment, pel què fa a les dues titulacions impartides pel centre, la Comissió Permanent de la FOOT, en el seu rol de Comissió de Qualitat Acadèmica, va aprovar l’informe de seguiment de les titulacións el passat 16 d’octubre (Acord CP.FOOT/2019/11/01-Grau i Acord CP.FOOT/2019/11/02 - Màster), on es poden consultar les propostes de millora, executades, en marxa o pendents de portar a terme. 32. 33. Aspectes administratius i de gestió: 34. 35. La dotació de pressupost per a funcionament (capítol 2) de la Facultat no ha deixat de disminuir en els darrers anys. Aquesta situació ens obliga a centrar les inversions en allò que és indispensable pel funcionament regular de la docència, aplaçant-ne altres, i a cercar fonts alternatives de finançament. En aquest sentit, es vehicula a través del pressupost del Patronat totes aquelles iniciatives que no es poden o no és convenient finançar amb recursos propis de la Facultat. D’altra banda, s’ha incorporat una nova àrea a l’equip directiu del centre amb l’encàrrec específic d’impulsar la formació continuada que, a banda d’oferir als graduats una formació de qualitat, ajudarà a reforçar la captació de recursos propis. 36. Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 3 de 63


37. Les Persones: 38. 39. Durant el curs 18-19 hem compartit el projecte de la Facultat un total de 436 estudiants, 64 professors i 22 PAS (UTG àmbit òptica i optometria). En aquest apartat voldria expressar el meu agraïment a tots els integrants de la comunitat FOOT per la feina feta, pel compromís i l’esforç̧ de cada dia i, aquest cop, de manera molt especial, als que han tingut en els 18-19 el seu darrer curs a la Facultat. Gràcies i tota la sort en la nova etapa per: Ferran Laguarta, Maria Soledad Marqués, Maria Dolores Merindano, Xavier Pagès, Josep Pladellorens, Miquel Ralló. Rosa M. Tomàs i Carme Vitó. 40. 41. Per acabar, durant el curs 19-20 seguirem treballant i el nostre full de ruta queda definit en les línies d’actuació de l’equip directiu que vaig presentar a la Junta de Facultat i que també formen part d’aquest document. 42.

Terrassa, Octubre 2019 Joan Gispets i Parcerisas Degà de la FOOT

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 4 de 63


Índex 0.

Presentació ............................................................................................................................ 2

1.

Informe de gestió .................................................................................................................. 8 1.2.

2.

Informe de gestió del curs 2018-19 .............................................................................. 8

Dades Generals del Centre .................................................................................................. 10 2.1.

Les persones ................................................................................................................ 10 Equip de direcció i òrgans de govern .................................................................. 10 Personal docent i investigador (PDI) ................................................................... 14 Organització administrativa i Personal d’Administració i Serveis (PAS) ............. 16 Delegats de l’estudiantat ..................................................................................... 18

2.2.

Dades econòmiques .................................................................................................... 19 Tancament del Pressupost de l’exercici 2018 (Capítol 2) ................................... 19 Detall de les inversions en equipament i infraestructures 2018 ........................ 19 Obertura del pressupost de l’exercici 2019 (cap. 2on.) ...................................... 20 Evolució de l’assignació corrent, UPC (2010-2019) ............................................. 22 Evolució dels ingressos per recursos propis (2010-2018) ................................... 22

2.3.

Pràctiques externes i borsa de treball......................................................................... 23 Convenis de cooperació educativa - Pràctiques externes ................................... 23 Evolució de convenis de cooperació educativa - Pràctiques externes................ 23 Empreses col·laboradores en convenis de cooperació educativa ...................... 24 Demandes borsa de treball - Procedència territorial .......................................... 25 Evolució de demandes de la Borsa de Treball ..................................................... 25 Evolució del número de demandes tramitades segons el nivell professional .... 26

2.4.

Actes acadèmics .......................................................................................................... 27 Sessions d’acollida ............................................................................................... 27 Acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-2019 .............................................. 27 Acte de graduació................................................................................................ 29 Dia Mundial de la Visió ........................................................................................ 30 Activitats culturals, jornades, cursos i actes institucionals ................................. 31 La promoció de la Facultat i dels seus estudis .................................................... 34 Activitats organitzades per la delegació d’estudiants ......................................... 36

2.5.

Premis i distincions rebuts pel personal i estudiant ................................................... 36 Premi Alain Afflelou al Talent Òptic Universitari................................................. 36

2.6.

Activitats d’Extensió Universitària .............................................................................. 37

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 5 de 63


El Patronat: Accions desenvolupades ................................................................. 37 3.

Seguiment del grau en òptica i optometria ........................................................................ 41 3.1.

Indicadors de seguiment ............................................................................................. 41 Anàlisis de l’Oferta i de la Demanda ................................................................... 41 Seguiment de la titulació ..................................................................................... 42 Valoració del PDI ................................................................................................. 45 Relacions Internacionals...................................................................................... 46 Vigència dels acords ............................................................................................ 49

Nombre d’estudiants dels programes de mobilitat internacional: Erasmus i Amèrica Llatina .................................................................................................................... 49 Nombre d’estudiants dels programes de mobilitat nacional: SICUE .................. 49 Universitats dels estudiants IN i OUT de mobilitat internacional ....................... 50 3.2. 4.

Informe de seguiment i de proposta de les accions de millora .................................. 50

Seguiment del Màster en Optometria i Ciències de la Visió ............................................... 52 4.1.

Indicadors de Seguiment ............................................................................................. 52 Anàlisi de l’oferta i la demanda ........................................................................... 52 Seguiment de la Titulació .................................................................................... 53 Valoració del PDI ................................................................................................. 55

4.2.

Informe de seguiment i de proposta de les accions de millora .................................. 56

5.

Línies d’actuació per al curs 2019-20 .................................................................................. 58

6.

ANNEX 1. Indicadors de l’àrea de Serveis TIC ..................................................................... 60 6.1.

Indicadors més rellevants ........................................................................................... 60

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 6 de 63


Informe de Gestió

1 Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 7 de 63


1. Informe de gestió 1.2.

Informe de gestió del curs 2018-19

L’informe de gestió del curs 2018-2019 es va presentar a la Junta de Facultat del 19 de juliol de 2019. Aquesta documentació es troba en l’enllaç següent: Presentació i sanció de l’informe de gestió del curs acadèmic 2018-19 - Acord J.FOOT 2019-07-19

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 8 de 63


Dades del Centre

2 Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 9 de 63


2. Dades Generals del Centre 2.1.

Les persones

A continuació es mostren la composició de l’equip directiu i dels òrgans de govern, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS). La informació actualitzada referent a l’equip directiu i als òrgans de govern es troba en els enllaços corresponents del WEB de la FOOT: • • •

Membres de l‘Equip Directiu: https://foot.upc.edu/ca/lescola/govern Membres de la Junta de Facultat: https://foot.upc.edu/ca/lescola/govern/junta-defacultat-1 Membres de la Comissió Permanent: https://foot.upc.edu/ca/lescola/govern/comissio-permanent-1

Per tenir una visió global de producció científica actualitzada de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) es pot accedir al portal FUTUR de la UPC. Per tal de conèixer la ubicació actualitzada de cadascun dels membres de la FOOT es pot accedir al directori de la UPC. Per la seva banda, el recull dels acords dels òrgans de govern de la FOOT es poden consultar en a l’apartat corresponent de Govern 2.0: https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria.

Equip de direcció i òrgans de govern 2.1.1.1.

Equip Deganal 2018-2019

Càrrec

Cognoms i nom

Degà

Gispets i Parcerisas, Joan

Vicedegana Cap d’Estudis de Màster

Varón Puentes, Mª Consuelo (des de l’1 de març de 2019)

Vicedegana Cap d’Estudis de Grau

Vila Vidal, Núria

Vicedegà de Relacions amb l’Entorn, Comunicació i Promoció

Cardona Torredeflot, Genís

Vicedegana de Política Acadèmica

Torrents Gómez, Aurora (Fins el 28 de febrer de 2019)

Vicedegana de Formació Continuada

Torrents Gómez, Aurora (Des de l’1 de març de 2019)

Vicedegà de Qualitat i Economia (alta 1.02.2017)

Molinero Albareda, Xavier

Secretària Acadèmica

Vilaseca Ricart, Meritxell

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 10 de 63


2.1.1.2.

Junta de la Facultat

Membres nats

Equip directiu Gispets i Parcerisas, Joan

Degà

Vila Vidal, Núria

Torrents Gómez, Aurora

Vicedegana Cap d’Estudis Vicedegà de Relacions amb l’Entorn, Comunicació i Promoció Vicedegana de Formació Continuada

Molinero Albareda, Xavier

Vicedegà de Qualitat i Economia

Vilaseca Ricart, Meritxell

Secretària Acadèmica

Gorgori Ramon, Imma

Cap de la Unitat Transversal de la Gestió

Cardona Torredeflot, Genís

Delegat de l’Estudiantat Ayala Ruiz, Aurora Representants/tes Departaments

Membres electius

Pujol Ramo, Jaume - Òptica i Optometria Guaus Guerrero, Ester - Enginyeria Química PDI –A Tomàs Corominas, Núria Vega Lerín, Fidel Caum Aregay, Jesús Garriga Solé, Pere Guisasola València, Laura Lupón Bas, Núria PDI – B1

Morera Escudé, Maria Teresa - Teoria i història de l'arquitectura i tècniques de comunicació Ralló Capdevila, Miquel - Matemàtiques Lluch Margarit, Sara Quevedo Junyent, Lluïsa Jesús Tàpias Anton, Montserrat Martínez Roda, Juan Antonio (1 vacant)

Aldaba Arévalo, Mikel PDI – B2 (1 vacant) PDI – B3 + PDI – B4 Álvarez Muñoz, José Luis Peris March, Mª Elvira Sánchez Herrero, Eulalia PAS

Fransoy Bel, Marta Lupón Bas, Marta

Centelles Rull, Montserrat Estudiantat de Grau i Màster Almagro Muriana, Pere Marc Belkadi Ait-Ali, Iman Moreno Sáez de Tejada, Sergi

Memòria FOOT Curs 2018-19

López Alforja, Iker (1 vacant)

Pàgina 11 de 63


2.1.1.3.

Comissió Permanent

Aquesta comissió exerceix també les funcions de la Comissió d’Avaluació Acadèmica (CAA) i Comissió de Qualitat (CQ). Cal considerar que, quan és convenient, els membres de l’Equip Directiu que no pertanyen a la Comissió Permanent són convidats per tal que hi participin activament exposant i debatent els temes de la seva competència.

Membres nats

Equip directiu Gispets i Parcerisas, Joan

Degà

Vila Vidal, Núria

Vice-degana Cap d’Estudis

Varón Puentes, Mª Consuelo

Vice-degana Cap d’Estudis Grau

Vilaseca Ricart, Meritxell

Secretària Acadèmica

Gorgori Ramon, Imma

Cap de la Unitat Transversal de la Gestió

Delegat/da de l’Estudiantat Ayala Ruiz, Aurora Representants Departaments

Departaments

Guaus Guerrero, Ester

Enginyeria Química Teoria i història de l'arquitectura i tècniques de comunicació Òptica i Optometria

Membres electius

Morera Escudé, Mª Teresa Pujol Ramo, Jaume PDI – A Lupón Bas, Núria

Tomàs Corominas, Núria

Pujol Ramo, Jaume

1 vacant

PDI – B Sánchez Herrero, Eulalia

Álvarez Muñoz, José Luis

PAS Centelles Brull, Montserrat Estudiantat Grau i Màster Belkadi Ait Ali, Iman

Membres nats

2.1.1.4. Gispets i Parcerisas, Joan Garcia Ortiz, Alejandro Gorgori Ramon, Imma Pujol Ramo, Jaume Tomàs Corominas, Núria Torrents Gómez, Aurora

Memòria FOOT Curs 2018-19

Comissió de Formació Continuada Degà Facultat Promotor Projectes CUV Cap de la Unitat Transversal de la Gestió Director DOO Directora del CUV Vicedegana de Formació Continuada

Pàgina 12 de 63


Patrons Interns

2.1.1.5.

Gispets i Parcerisas, Joan

President del Patronat

García Ortiz, Alejandro

Secretari

Gorgori Ramon, Imma

Cap de la Unitat Transversal de la Gestió

Cardona Torradeflot, Genís

Representant Junta Facultat

Ondategui Parra, Juan C.

Representant PDI

Guaus Guerreo, Ester

Representant Junta Facultat

Lupón Bas, Núria

Representant designada pel Degà

Quevedo Junyent, Lluïsa

Representant PDI

Tomás Corominas, Núria

Representant CUV

Belkadi Ait- Ali, Iman

Representant Estudiantat

Noguera, Ramón

President honorífic de FEDAO (Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico) Presidenta executiva FEDAO (Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico) President COOOC (Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya) President Asociación Visión y Vida

Mateu, Inés Bielsa, Alfons Alsina, Salvador Pintor , Paula Sánchez, Adrián

Patrons externs

Assemblea del Patronat

Mateu, Inés Noguera, Albert

Presidenta Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) Regidor Delegat d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa Alcón Cusí, S.A. Conóptica, S.L.

Foncuberta, Jordi

General Óptica, S.A.

Gómez-Rubiera, Inés

MEDOP (Grupo MFI)

Caballero, Guillem

Òptica del Penedés, S.L. (Òptica Universitària)

Salas, Ernest

Òptica Salas, S.L

Aluja, Joan

Naturlens, S.L

Prats, Francisco Cottet, Javier

Industrias de Óptica Prats, S.L Industrias de Óptica Hispano, S.L. Cottet, S.A.

Miguel Carrasco

Óptica 2000,SL.

Carlos Crespo

Multiópticas, S.C.L

Calviño, Jorge Eduardo

Alain Afflelou España (AA Óptico, S.A.)

Xavier Garcia

Solo Gafas, S.L.

Manuel Gómez Guillem Bosch

CooperVisión Iberia, S.L. B2B Optical, S.L. (Vista Óptica)

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 13 de 63


Personal docent i investigador (PDI) 2.1.2.1.

Professorat amb 1a assignació al centre, per gènere i dedicació

Dones

Homes

Total

Temps complet

Temps parcial

29

32

61

40

21

Font: Extracció de dades de la intranet de personal i info.pdi https://gpaq.upc.edu/infopdi/

2.1.2.2.

Professorat amb 1a. assignació al centre, per categories

CU

CEU

TU

TEU

Agregat

Associat

Catedràtic Contractat

Total

4

2

20

14

5

23

1

69

Font: Extracció de dades de la intranet de personal i info.pdi https://gpaq.upc.edu/infopdi/

2.1.2.3.

Relació nominal del professorat amb docència a la FOOT, per Departaments

Departament CEN

Professorat Garcia Carceller, Víctor Garriga Solé, Pere

Hoyo Pérez, Javier

Guaus Guerrero, Esther

Torrent Burgues, Joan

Morillo Cazorla, Margarita

Tzanov, Tzanko

Gálvez Carrillo, Maria Immaculada

Navarro Gonzalo, Maria Teresa

Jiménez Jiménez, Maria José

Ralló Capdevila, Miquel

Molinero Albareda, Xavier

Sabater Pruna, Maria Assumpta

DOE

Casabona, Fina, Ramon

Espot Piñol, Carmen

THATC

Morera Escudé, Maria Teresa

DEQ

DMA

DOO

Agustí Adalid, Gemma

Millán García-Varela, Maria Sagrario

Aldaba Arévalo, Mikel

Morató Farreras, Jordi

Almudi Cortés, Lorena

Ondategui Parra, Juan Carlos

Alvarez Muñoz, José Luis

Pacheco Cutillas, Mireia

Armengol Cebrián, Jesús Asaad Ammaar, Mouafk Augé Serra, Montserrat

Pagés Rovira, Francisco Javier (Baixa per jubilació Novembre 2018) Pauné Fabré, Jaime Pérez Cabré, Elisabet

Borrás García, M. Rosa

Pérez Corral, Juan Enrique

Burgos Fernandez, Francisco Javier

Pérez Lleonart, Albert (Baixa per renúncia Gener 2019)

Cardona Torradeflot, Genís

Peris March, Elvira

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 14 de 63


Castañé Farran, Marina

Piqué Buisan, Joel

Caum Aregay, Jesús Maria Escofet Soteras, Jaume

Pladellorens Mallofré, Josep (B i Ramo, j bil ió A 2019) Pujol Jaume

Fransoy Bel, Marta

Pujol Vives, Pere

Fresno Cañada, Carlos

Quevedo Junyent, Lluïsa

Garcia Pares, Eva

Royo Royo, Santi

Gispets Parcerisas, Joan

Sánchez Herrero, Eulàlia

Guisasola Valencia, Laura

Serés Revés, Carme

Laguarta Bertran, Ferran

Tàpias Anton, Montserrat

Lluch Margarit, Sara

Tomás Coromina, Núria

Lupon Bas, Marta

Torrents Gómez, Aurora

Lupon Bas, Núria

Urtubia Vicario, César

Marqués Calvo, Marisol (Baixa per jubilació Agost 2018) Martínez Roda, Joan Antoni

Varon Puentes, Consuelo

Martínez Vargas, Jessica (Alta Febrer 2019)

Vila Vidal, Núria

Mazario Garcia, Manuel Francisco (Alta Febrer 2019) Merindano Encina, Maria Dolores (Baixa per jubilació Gener 2019)

Vilaseca Ricart, Meritxell

Vega Lerín, Fidel

Professorat Departaments

713

DEQ

749

DMA

731

DOO

732

DOE

742

CEN

756

THATC Total

CU

CEU

TU

1

1

1

1

1

2

3

1

18

TEU

13

Agregat

2

Catedràtic

Col·laborador/

contractat

Investigador

1

1

-

Associat

6

1

-

4

-

15

52

1

1 1

1

1

1 4

2

21

Total

14

5

1

2

16

65

Font: Extracció de dades de la intranet de personal i info.pdi https://gpaq.upc.edu/infopdi/

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 15 de 63


Organització administrativa i Personal d’Administració i Serveis (PAS) 2.1.3.1.

Distribució del PAS que ofereix servei a la FOOT per vinculació laboral

Personal funcionari

Personal laboral

Administració general

Total PAS

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

14

-

14

3

5

8

2.1.3.2.

FOOT 22

Relació nominal del PAS que ofereix serveis a la FOOT

Personal d’administració i serveis

Perfil professional

Baldrís Ingles, Gemma

Tècnic superior en IC (assignat a SICT)

Vacant

Responsable de serveis de recepció

Blasi Ramírez, M. Carmen

Tècnica de T i L

Blazquez Rodrigo, Robert

Tècnic de T i L

Cabot Soler, Elisenda

Tècnica d’Administració

Calvet Valls, Maria

Tècnica d'Administració

Castro Serrano, Francesca

Auxiliar administrativa interina (CUV)

Centelles Brull, Anna

Tècnica de T i L – CUV-

Centelles Brull, Montserrat

Responsable Gestió Econòmica

De la Torre Rojas, Anselmo

Tècnic de Tallers I Laboratoris

Gancedo Ayala, Rebeca

Auxiliar administrativa interina

García Ortiz, Alejandro

Promotor de Projectes

Gorgori Ramon, Imma

Cap de la Unitat Transversal de la Gestió

López Milena, Montserrat

Auxiliar administrativa interina (CUV)

Lloveras Parera, Rosa

Administrativa

Martín Sánchez-Aguililla, Ramón

Responsable recepció de tarda

Palacios Labastida, Pilar

Auxiliar administrativa interina

Rubíes Casals, Alba

Auxiliar administrativa interina

Sánchez Fernández, Olga

Administrativa

Tomàs Romero, Rosa

Responsable Gestió Acadèmica

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 16 de 63


(Baixa per jubilació 20 de novembre de 2018) Ortiz de Galisteo Lara, Judith (Incorporació el 6 febrer 2019) Torrell Fernández, Eduard Vitó Garcia, Carme (Baixa per jubilació 30 de desembre de 2018)

Memòria FOOT Curs 2018-19

Auxiliar de serveis Secretària de Direcció

Pàgina 17 de 63


Delegats de l’estudiantat Tipus

Delegat/da

Delegació d’estudiants

Ayala Ruiz, Aurora

1r. Curs

Azraf, Ikram

Període

Promoció:

López, Íker Moreno, Sergi 2n. Curs

Belkadi Ait-Ali, Iman Goset Maldonado, Joan

3r. Curs

Almagro Muriana, Pere Marc Juvinyà, Aleix

4rt. Curs

Borràs Blasco, Josep

Màster

Barroso, David

Centre

Ayala Ruíz, Aurora

Patronat

Belkadi ait- Ali, Iman

Comissió Campus

Ayala Ruiz, Aurora

Claustre UPC

Ayala Ruiz, Aurora

Memòria FOOT Curs 2018-19

Setembre-2018 A Juny-2019

Pàgina 18 de 63


2.2.

Dades econòmiques Tancament del Pressupost de l’exercici 2018 (Capítol 2)

Ingressos Descripció del concepte Assignació UPC Romanents Ingressos específics Aportació del CUV TOTAL (en euros)

Import 27.027,19 1.431,70 15.965,46 1.100,00 45.524,35

Despeses Descripció del concepte Funcionament Suport activitat docent Inversions

Import 10.707,76 8.225,82 26.264,66

TOTAL (en euros)

45.198,24

Saldo final 2018 (en euros)

326,11

Detall de les inversions en equipament i infraestructures 2018 Ubicació

Equipament informàtic

Concepte

Equipament Projector LCD

442,63

Ordinador OMS’s Gestió

321,70

Videoproj. Epson EB-W39

690,82

webcam logitech

17,75

Auriculares con micro

19,73

Punters Logitech

44,86

Ordinadors PLATIC SAI

Equipament docent i mat. bibliogràfic

Ubicació Laboratoris

Equipament Química

20.512,54 Import total 680,73

Òptica Geomètrica

1.680,34

Òptica Física

1.352,48

Anatomia

524,49

Aprenentatge i visió

161,08

Clínica Especialitzada

211,63

Llibres

292,91

Inversions equip docent

Memòria FOOT Curs 2018-19

15.132,10 3.842,95

Inversions eq .informàtic Concepte

Import total

4.903,66

Pàgina 19 de 63


inversions

Altres

Concepte

Ubicació

Equipament

Taller Pati

Import total

Dremel 3000

99,51

Toldos vela

80,04

Projector d’optotips

668,91

Altres inversions Total inversions

848,46 26.264,66

Obertura del pressupost de l’exercici 2019 (cap. 2on.) Inclosa modificació de la Comissió Permanent del dia 13 de març de 2019

Disponible 2018

Projecte OCULUS Formació Continuada Programa Tempus Programa Erasmus Premi Projecte Innovació Docent

52.205,19 € 7.235,85 € 10.953,54 € 13.002,92 € 1.012,88 € 20.000,00 €

Previsió Ingressos

Assignació UPC Aportació del CUV* Ingressos propis Convenis de Cooperació Educativa Lloguer espais Lloguer espais del Màster en Optometria i Teràpìa Visual (MOTV)** Formació Continuada Fira Món FOOT Romanent 2018 TOTAL Ingressos Deute pendent DOO - Cofinançament SAI

26.637,40 € 1.315,00 € 18.927,21 € 5.000,00 € 2.000,00 €

Import % 57 % 3% 11 % 4%

3.000,00 €

6%

-€ 4.000,00 € 4.927,21 € 46.879,61 €

0% 9% 11 % 100 %

1.667,59 €

TOTAL DISPONIBLE 100.752,39 € *Aportació proporcional a les despeses estimades de fungible dels gabinets i de manteniment d'equips ** L'ACOTV aportarà en concepte de lloguer d'espais una quantitat anual de 12.000€. Aquest any s'imputa una quarta part, atès que el Màster s'iniciarà el mes de Setembre.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 20 de 63


Distribució Inicial de Pressupost CAPÍTOL 2 Despeses generals de funcionament Atencions protocol·làries Desplaçaments i viatges Correu i missatgeria Becari TIC Telèfon Fotocòpies docència DOO Fotocòpies docència Material d'oficina Seguretat Altres despeses diverses Activitat Acadèmica Fungible Manteniment d'Equips Manteniment de sofware i projectes informàtics Altres activitats Acadèmiques Fira Món FOOT Beca Delegació (Gener-Maig i Setembre-Desembre) Inversions Equipament Docent* Petit equipament docent i bibliografia Auditori i/o cofinançament d'altres obres** Mobiliari pati***

Projectes Específics Programa Tempus Beques suport a la docència Projecte d’innovació docent (despeses de personal) TOTAL ASSIGNAT Reserva Pendent Assignació

Assignació inicial 9.440,00 € 300,00 € 900,00 € 400,00 € 2.800,00 € 200,00 € 2.500,00 € 500,00 € 240,00 € 400,00 € 1.200,00 € 11.200,00 € 5.200,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.200,00 € 2.100,00 € 1.100,00 € 37.427,21 € 16.427,21 € 4.000,00 € 15.000,00 € 2.000,00 € Assignació inicial 8.200,00 € 2.200,00 € 6.000,00 € 61.267,21 € 39.485,18

*L'import d'aquesta partida pot variar en funció de si els serveis generals UPC fan convocatòria i aquesta s'ha de cofinançar. **L'import d'aquesta partida pot estar subjecte a canvis, en funció de les inversions PIU que es facin efectives al Campus de Terrassa *** L'import d'aquesta partida es financia amb els beneficis de l'aportació de les empreses a la Fira, que inclou les despeses d'hores de personal que no es reparteixen

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 21 de 63


Evolució de l’assignació corrent, UPC (2010-2019)

140.000,00 120.000,00

122.259,00

100.000,00

77.023,00

80.000,00

32.856,00 49.295,00 26.637,40 25.453,67 32.856,00 29.571,00 27.027,19 25.196,38

60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Evolució dels ingressos per recursos propis (2010-2018) 50.000,00 46.844,94 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 21.354,14 25.000,00 15.835,54 15.034,46 20.000,00 15.517,95 14.478,58 14.144,40 11.320,19 15.000,00 7.928,44 10.000,00 5.000,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 22 de 63


2.3.

Pràctiques externes i borsa de treball Convenis de cooperació educativa - Pràctiques externes Overhead UPC (15,7%)

Facturació Centre/Empresa (IVA no inclòs)

7.661,34 €

15.035,39 €

95.766,82 €

77

51

7.419,55 €

14.560,87 €

92.744,39 €

77

110

64

11.653,82 €

22.870,62 €

145.672,71 €

91

128

70

19.575,24 €

38.416,41 €

195.161,99 €

86

Any acadèmic

Nº Convenis

Nº Empreses

2015-16

89

54

2016-17

93

2017-18 2018-19

Ingressos Centre (Aproximat)

Estudiantat

Evolució de convenis de cooperació educativa - Pràctiques externes

Evolució dels convenis de cooperació educativa 140 120 100 80 60 40 20 0

2015-16

2016-17 Nº Convenis

Memòria FOOT Curs 2018-19

Nº Empreses

2017-18

2018-19

Estudiantat

Pàgina 23 de 63


Empreses col·laboradores en convenis de cooperació educativa 461 Jordis, sl

Mónica Gracia Terrafeta

Alcón Cusí, sa

Montserrat Masriera Casas

Alcón Healthcare,sa

Montserrat Ruíz Ruíz

Althaia Xarxa Assistencial

Montserrat Santacreu Rull

B2B Optical, sl

Montserrat Velasco Martínez

Bal Ar Optical, sl

Natural Optics Lleida

Boja Vilafranca, sl

Neurovisió Centre d’Integració visual

Centre de Teràpies Visual Marsden, sl

Niavisión, sl

Centre Ocular Quirúrgic de Terrassa

Opti-Audi Anoia,sl

Centre Òptic del Bages

Optica 2000, sl

Centros Ópticos Osca, sl

Òptica del Penedès, sl

Consorci Corporació Sanitari Parc Taulí

Optica Joel, sl

Consorci Sanitari de Terrassa

Òptica Salas

Eje Visual, sl

Òptica Sanchís

FAQD 2015, sl

Òptica Santa Coloma

Ferrer Riera Vista Actual, slu

Optica Sant Jordi

FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Òptica Sisquella

Fluvià Òptics, sl

Òptiques Morató

Fund. Assistencial Mútua de Terrassa

Optometristas Visualiza, sl

Fund. Assistencial Sant Pau i Sta. Tecla

Pedro Pomar Barrer

Gesvisual, slu

Rosocat, sl

Hospital Sagrat Cor

Rueda-Collell Optics, sl

Iglesias Cabezón Mª Concepción

S.A. Cottet

Institut Barraquer

Sales Serna, sa

Institut Català de la Retina, sl

Sanjuan Baldovi Optics, sl

Institut Català de la Salut

Sara García Pérez

Institut Comtal d’Oftalmologia, sl

Serveis Òptics Terrassa 1, sl

Institut Oftalmològic Integral, sl

Spina Armato, scp

Jorge Antonio Porta Sales

Thunder Optical

José Reverón Ramos

Tramu, sl

Lace Visión, sl

Universitat Politècnica de Catalunya

Louis Armand Optics, sl

Veni Vidi Vinci

Maria Asunción Riera Clos

Visiocat 2019, sl

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 24 de 63


Martínez Fernando, Jaume

Vision Lent, sl Youssef Barrouhou Barrouhou

Total empreses col·laboradores

70

Demandes borsa de treball - Procedència territorial Procedència territorial

Any acadèmic

Prov. Barcelona

2018-19

Resta Catalunya

103

Total

Resta Espanya

25

17

145

Evolució de demandes de la Borsa de Treball Procedència territorial

Any acadèmic

Prov. Barcelona

Resta Catalunya

Resta Espanya

2013-14

94

19

7

120

2014-15

127

32

11

170

2015-16

254

69

22

345

2016-17

233

40

26

299

2017-18

164

33

25

222

2018-19

103

25

17

145

Total

Evolució demandes Borsa de Treball 400

345

350

299

300

254

250 200 150 100 50 0

233

222

170

164

145

120 127

94

103

69 32

19 7 2013-14

11

2014-15

Prov. Barcelona

Memòria FOOT Curs 2018-19

22 2015-16

Prov. Resta Catalunya

40

26

2016-17

33 25

25 17

2017-18

2018-19

Prov. Resta Espanya

Total

Pàgina 25 de 63


Evolució del número de demandes tramitades segons el nivell professional Any acadèmic

Estudiant

Titulat

Indiferent

Màster

2013-14

35

70

14

1

2014-15

38

108

22

1

2015-16

79

192

72

2

2016-17

68

175

55

1

2017-18

63

119

36

4

2018-19

64

88

0

14

250 200 150 100 50 0

2013-14

Memòria FOOT Curs 2018-19

2014-15

2015-16

Estudiant

Titulat

2016-17 Indiferent

2017-18

2018-19

Màster

Pàgina 26 de 63


2.4.

Actes acadèmics Sessions d’acollida Estudiantat de Grau: 5 de setembre Estudiantat de Màster: 13 de setembre

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-2019

El 19 de setembre, i en el marc de la inauguració del curs acadèmic 2018·2019, la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa va lliurar al professor Konrad Pesudovs el Premi Internacional al Optometrista l'Any, en la seva edició de 2018. Aquest premi s'atorga anualment a un optometrista que hagi destacat en la seva trajectòria acadèmica, investigadora i social en els últims anys. El comitè científic està composat per membres de la universitat, del Col·legi Oficial d'Òptics-Optometristes de Catalunya (COOOC), de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i l'Ajuntament de Terrassa.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 27 de 63


En el transcurs de l'acte, que va tenir lloc al conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, una de les joies del romànic (s. IX-XII), el professor Konrad Pesudovs va oferir als assistents la conferència inaugural dirigida especialment als estudiants de primer de la FOOT, amb la que els encoratjarà a excel·lir acadèmica i personalment i a cercar més enllà dels llibres per assolir una expertesa clínica i una equilibrada filosofia vital.

També es va fer el lliurament del llibre de Registre d'Activitat Clínica als estudiants de segon curs, un llibre que serveix d'evidència dels pacients amb els que aquests estudiants tindran ocasió d'interactuar (en major o menor mesura, segons el seu progrés acadèmic) al llarg del Grau.

L’acte va ser amenitzat per Miguel Angel Cordero, baix i Oriol Aymat, violoncel. Al finalitzar l’acte, la colla castellera universitària Bergans i desplegà la pancarta del 40 aniversari de la FOOT.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 28 de 63


Acte de graduació El 14 de febrer va tenir lloc l'acte de Graduació de la promoció 17-18 de l'estudiantat de grau i de màster. Es va lliurar el títol a 73 graduats en Òptica i Optometria així com a 19 titulats del màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió. L'acte va tenir lloc a l'auditori de l'Escola Municipal de Música de Terrassa, a les 19:30 hores. Va ser presidit pel degà de la FOOT, Joan Gispets, i el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa. També van formar part de la mesa presidencial representants del Rectorat de la UPC i de l'Ajuntament de Terrassa. El professor Lyndon Jones va actuar de padrí de la promoció. Dins el programa d'actes previstos, el professor i escriptor Oriol Quintana va impartir la conferència "Filosofia per a una vida pitjor".

Graduats i Graduades en Òptica i Optometria, i màsters en Optometria i Ciències de la Visió durant el curs acadèmic 2017-18.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 29 de 63


Dia Mundial de la Visió

L’edició del 2018 es va celebrar l’11 d'octubre amb el lema: "Salut ocular per a tothom” recordant la universalitat del problema i la necessitat de pràctiques preventives de primera línia ja que el 80% de les afeccions oculars són previsibles o tenen cura. Per a la seva commemoració, la FOOT-CUV va organitzar entre d’altres, una jornada i una carpa que el CUV va desplegar a la plaça Vella de Terrassa en la qual es van dur a terme revisions a escoles de la ciutat i públic en general, per part de la comunitat universitària. Per la seva banda, l'Associació El món de prop va instal·lar una altra carpa al costat de la del CUV, a la mateixa plaça Vella, on va organitzà el taller "Mira'm" per a escolars de primària. D’altra banda, L'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) va organitzar una Vikimarató a les instal·lacions de la FOOT.

La jornada es va iniciar amb una introducció a l'edició de continguts de la Viquipèdia de mans d'un voluntari de l'Amical Vikimedia, qui ens va ensenyar també a referenciar articles i entrades.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 30 de 63


Activitats culturals, jornades, cursos i actes institucionals 2.4.5.1.

Conferències

Conferències

Data

Estat actual de la refracció subjectiva, objectiva i automatitzada

17·10·2018

Impartida per C. Otero

Presentació del catàleg de serveis de la Biblioteca del Campus de Terrassa

17·10·2018

Disseny i desenvolupament d’un microscopi sense lents per la detecció de la malària (SC 2018)

14·11·2018

E. Peire

Introducció als articles científics i a la seva estadística (bàsica): aplicació a les ciències de la visió (SC 2018)

21·11·2018

M. Aldaba

Vols fer una estada Erasmus a Oulu (Finlàndia)?

07·11·2018

S. Diekhoff, Oulu University of Applied Sciences, Finland

Àtoms i Llum

12·12·2018

N. Lupón

Procesado digital de imagen médica oftalmológica: éxitos y retos actuales

31·01·2019

A. Marrugo

27·02·2019

Montserat Rifà, SIODEC

Jornada de Optometria Clínica I després del Grau.... què? L'optometrista emprenedor!

13·03·2019

M. Fransoy i C. Ruiz

7·05·2019

Mª Carné (EUIT)

6·05·2019

H. Altamar

Què és la teràpia ocupacional? Com intervé aquesta disciplina a l'àmbit domiciliari?

Conferència Reconstrucció 3D de superfícies per microscòpia interferencial. Aplicació a lents intraoculars.

2.4.5.2.

I. Molinos (BCT)

Tallers

Taller Cerca a bases de dades de ciències de la salut (nivell I i II)

Data

Impartit per

27·03·2019 22·06·2019

I. Molinos (BCT)

Com vivim les nostres relacions afectives

20·03·2019

Associació CONEXUS

La luz y el ojo. Un sistema óptico versátil conectado a un magnífico ordenador.

24·04·2019

M. Millán, E. Pérez, estudiants del màster i doctorat

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 31 de 63


2.4.5.3.

Jornades

Jornades

Data

FOOT Research. 2a edició.

13·09·2018

Jornades de contactologia 2018

2.4.5.4.

17·10·2018

Formadors M. Aldaba, G. Cardona, Mª Fransoy, M. Lupon, J. Gispets, E. Guaus, J.A. Martinez, Mª Sagrario , Ll. Quevedo, S Royo, E. Sánchez, N. Vila. MODERADORA: Laura Guisasola

César Villa, PhD; Joan Enric Pérez, DOO, MSc; Javier Rojas, DOO, MSc FAAO Diplomate Responsables tècnics dels principals laboratoris Alcon, Conóptica, Coopervision, Johnson & Johnson, Menicon, mark'ennovy i Servilens

Fires i Congressos

Participació a la BCLA

L'Anna, Carla, Marc i Raquel foren seleccionats pel seu expedient acadèmic i van rebre una beca per cobrir les despeses de viatge, allotjament i inscripció al congrés. L'import d'aquesta beca procedeix del Premi a l'Optometrista de l'Any. A la foto els podem veure amb el professor Lyndon Jones de la University of Waterloo, Canadà, Optometrista de l’Any a la primera edició. El Degà Joan Gispets acompanyà els estudiants al congrés, al qual també participà com a ponent.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 32 de 63


Fira d’Ocupació Món FOOT Data: 15·05·2019 Organitzat per la FOOT en col·laboració empreses del Patronat de la FOOT

En aquest apartat destaquem també la fira d’Ocupació Món FOOT. El dimecres 15 de maig de 11h00 a 16h00 va tenir lloc Món FOOT. Futur Òptic Optometrista. La fira d'ocupació de la FOOT és una oportunitat per intercanviar coneixement sobre el món laboral i captar talent. Les 9 empreses i entitats participants van presentar els seus projectes de carrera professional i les seves necessitats i cada estudiant va explicar les seves habilitats, compartir experiències i objectius professionals i distribuir el currículum. La participació a Món FOOT és interessant perquè l'estudiant te accés a diverses empreses en un mateix lloc i el mateix dia, es desenvolupa un entorn conegut com és la Facultat, compartit amb companyes i companys de la FOOT i l'ambient és distès. A més, mitjançant una sèrie de pistes que es recullen durant la fira, es participa en un divertit repte i es guanyen interessants recompenses. Participaren en aquesta edició a Món FOOT: UPCAlumni, Alain Afflelou, Cottet, General Óptica, Más Visión, Óptica 2000, L’Òptica del Penedès (Òptica Universitària) i Òptica Salas.

2.4.5.5. Centre Escola Pía de Barcelona

Memòria FOOT Curs 2018-19

Tutorització de treballs de recerca de Batxillerat

Títol treball de recerca “Somnis de les persones invidents”

Dirigit per E. Sánchez

Pàgina 33 de 63


2.4.5.6.

Sessions informatives

Sessió informativa

Data

Impartit per

Informació sobre normativa acadèmica

10·10·2018

A. Torrents N. Vila

Reunió informativa sobre TFG

03·10·2018 20·02·2018

N. Vila

Programes de mobilitat internacional

28·11·2018

G. Cardona

Presentació dels Màsters vinculats a la FOOT

03·04·2019

G. Cardona, A. Torrents, Mª Vilaseca, J. Pujol i C. Varón

La promoció de la Facultat i dels seus estudis 2.4.6.1. Activitat

Dates

Activitats de promoció organitzades per la FOOT Entitats organitzadores

Lloc

Dirigit a

Nombre assistents

Sessions de Benvinguda

05·09·2018 13·09·2018

Equip directiu i personal d’administració i serveis

FOOT

Estudiants nous de grau i màster

110

Dia Mundial de la Visió

11·10·2018

FOOT, CUV, Projecte Mira’m.

CUV Terrassa (Plaça Vella)

Estudiantat UPC i població de Terrassa

-

Estudiantat, professionals i alumnat de secundària

-

Dia Internacional de la Llum

24·04·2019

FOOT, CUV

FOOT, CUV

Presentació de la FOOT

24·04·2019

FOOT

FOOT

Jornades de Portes Obertes

13·02·2019 24·04·2019 05·06·2019

FOOT

FOOT i CUV

2.4.6.2. Activitat Atenció personalitzada a futurs estudiants

C. E. Joan XXIII de Barcelona, IES L’Estatut de Terrassa. Estudiants de batxillerat, de CFGS, i provinents d’altres estudis superiors

68

66

Altres actuacions de promoció realitzades per la pròpia Facultat Descripció

2 visites guiades per la Facultat de pares i estudiantat de batxillerat, fora dels períodes generals

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 34 de 63


2.4.6.3.

Activitats de promoció realitzades per la FOOT en coordinació amb el Servei de Comunicació i Promoció de la UPC (SCP)

Activitat

Dates

Entitats organitzadores

Lloc

Nombre assistents

Jornada d’Orientació

25·02·2019

Ajuntament Terrassa

Vapor Universitari (Ajuntament de Terrassa)

6

Xerrada “Salut Visual”

28·02·2019

FOOT SCP

INS Montmeló

25

Saló de l’Ensenyament i

Del 20 al 24·03·19

SCP FOOT

Fira de Barcelona

210

Octubre, febrer i juny

SCP

Diferents Campus UPC

-

Futura. Estand Espai Ciència. Reunions de treball amb els responsables tècnics de promoció dels diferents Centres de la UPC Estudis Grau i Màster

Espai Ciència. Saló de l’Ensenyament – Estand de la FOOT

Al Saló de l’Ensenyament vàrem comptar amb la col·laboració de les empreses Alcon, que ens cediren el seu “Viatge virtual a l’interior dels ulls” i Visionix, que ens cedí un retinògraf no midriàtric amb el qual els estudiants que ens visitaren van poder obtenir imatges del fons dels seus ulls.”

2.4.6.4.

Activitats de promoció realitzades per la FOOT en coordinació amb el Servei de Comunicació i Promoció de la UPC (SCP)

Activitat Material de promoció

Memòria FOOT Curs 2018-19

Descripció -

Pòsters i punts de llibre per al Saló Punts de llibre

Pàgina 35 de 63


Activitats organitzades per la delegació d’estudiants Les principal activitat durant el curs 2018-19 ha estat la Setmana Cultural: Setmana d’activitats on es promociona la cultura i l’esport i s’anima a tothom a participar i a gaudir-ne. Data: del 7 al 9 de maig de 2019.

Butifarrada i gimcana al pati de la Facultat

2.5.

Premis i distincions rebuts pel personal i estudiant Premi Alain Afflelou al Talent Òptic Universitari L’ objecte del premi és Reconèixer i incentivar el treball dels estudiants del Grau en Òptica i Optometria, així com potenciar el seu desenvolupament professional. Àmbit: La Facultat proposa a aquells estudiants que finalitzin el Grau en Òptica i optometria entre els tres millors expedients acadèmics per a la convocatòria de juny/juliol.

El Premi consisteix en la quantitat de 1.000 € en concepte mecenatge, a descomptar de la matrícula del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió de la FOOT, així com un contracte de treball indefinit en una de les òptiques d'Alain Afflelou. Natalia Sicilia, estudiant de la FOOT, ha estat la guanyadora. Entrevista: https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/premi-alainafflelou/copy2_of_primera-edicio-2016

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 36 de 63


2.6.

Activitats d’Extensió Universitària El Patronat: Accions desenvolupades

Durant el curs acadèmic 2017 - 2018, el Patronat de la FOOT ha celebrat dues assemblees ordinàries, el 20/12/2017 i el 04/07/2018. Les principals línies de treball queden reflectides, anualment, en el pressupost: INFORME ECONÒMIC 2018 Romanent 2017

36.825,83€

Aportacions Socis Pressupost inicial disponible 2018

21.633,33 € 58.459,16 €

Principals partides

Assignació Inicial

Despeses

Premi Internacional i acte d'inauguració

3.000,00 €

3.085 €

Promoció i comunicació

5.000,00 €

3.331,92 €

Atencions protocol·làries

1.000,00 €

329,14 €

Acte de Graduació

1.000,00 €

522,18 €

500,00 €

50,81 €

Segell de Qualitat

3.000,00 €

----

Títol Europeu

6.000,00 €

----

Premi COOOC Estudiants

1.000,00 €

1.000,00 €

Premi Internacional a l’Optometrista de l’Any

2.000 €

2.000 €

Premi Alain Afflelou

1.000 €

1.000 €

Altres actes acadèmics (Acollida nous estudiants)

TOTAL ASSIGNAT

21.500 €

Reserva

36.959,16 € Sald final disponible

Memòria FOOT Curs 2018-19

7.238,32 €

50.140,11 €

Pàgina 37 de 63


PRESSUPOST 2019 Romanent 2018

50.140,11 €

Aportacions Socis Pressupost inicial disponible 2019

21.300,00 € 71.440,11 €

Principals partides

Assignació Inicial

Premi Internacional i acte d'inauguració

3.000,00 €

Promoció i comunicació

5.000,00 €

Atencions protocol·làries

2.500,00 €

Segell de Qualitat

3.000,00 €

Títol Europeu

6.000,00 €

Premi COOOC Estudiants

1.000,00 €

Fàrmacs Diagnòstics

6.000,00 €

Món Laboral

4.200,00 €

TOTAL ASSIGNAT Reserva

32.700,00 € € 38.740,11 €

Les principals línies de treball desenvolupades pel Patronat durant aquest curs corresponen a projectes iniciats amb anterioritat. Aquestes línies es detallen tot seguit. a. Títol europeu El projecte persegueix l'homologació del Grau en Òptica i Optometria, d'acord amb els estàndards europeus, mitjançant la consecució del títol europeu atorgat pel European Council of Optometry and Optics (ECOO). Des de novembre de 2016, la FOOT desenvolupa aquesta iniciativa en el marc del projecte europeu Optometry Curriculum for Lifelong Learning through Erasmus (OCULUS). El Patronat manté el compromís de contribuir a les despeses generades per l’acreditació de l’ECOO, quan escaigui. S’ha realitzat la revisió del pla d'estudis amb una Comissió de treball formada per professors i una estudiant i un comitè assessor extern amb representants de diversos àmbits: COOOC, Patronat (en representació dels ocupadors), Servei d'oftalmologia CST i Alumni UPC. S’ha realitzat la proposta d’un nou pla d’estudis, que s’ha presentat a l’AQU per a la seva aprovació. b. "Segell de qualitat" L’objectiu del projecte és treballar en l'assegurament dels protocols clínics, d'acord amb la pràctica basada en l'evidència. Durant el curs 2018 – 2019 es continua amb el projecte, un cop finalitzada la fase pilot i es pacta en Assemblea, que la propera edició es posaria en marxa a partir de setembre 2018. c. Ús de fàrmacs diagnòstics per part d'òptics optometristes Durant el curs 2017 – 2018 va concloure el treball de recerca bibliogràfica en col·laboració amb el laboratori Alcon, que va assessorar en l'ús de fàrmacs per part dels òptics optometristes. Els resultats es van recollir en un TFG codirigit per la FOOT i Alcon.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 38 de 63


En l’assemblea del 18/07/2018 es va decidir organitzar un grup de treball per presentar la iniciativa al Consell General de Col·legis d'Òptics Optometristes (CGCOO). Durant aquest curs s’han fet diverses actuacions sobre el tema i s’ha mantingut a una reunió amb el President del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. d. Renovació de l’aplicatiu “Món Laboral” S’ha dut a terme, juntament amb els serveis informàtics del Campus de Terrassa de la UPC l’actualització de l’aplicatiu Món Laboral, que ha passat a denominar-se “FOOT Laboral”, millorant la usabilitat i l’aplicabilitat de l’eina, en base als requeriments que varen sorgir de les reunions del grup de treball. e. Celebració del 40è aniversari de la FOOT S’han fer diversos actes de celebració d’aquest aniversari, amb un dinar al pati de la FOOT, samarretes commemoratives i una foto de la comunitat FOOT a la porta de la facultat per deixar constància de l’acte. f. Premi Internacional a l’Optometrista de l'Any Coincidint amb l'acte d'inauguració del curs acadèmic, la Facultat atorga aquest guardó a un òptic optometrista de reconegut prestigi internacional, a partir de les bases establertes pel Comitè Científic del premi. El 2017 es va distingir amb el guardó al Prof. Konrad Pesudovs, de la Universitat de Melbourne (Austràlia). g. Fira d’ocupació “Món FOOT” Amb el nom de “Món FOOT”, la fira d’ocupació es va celebrar el 25/04/2017. Hi van participar 9 empreses i entitats (UPCAlumni, Alain Afflelou, Cottet, General Óptica, Más Visión, Medical Óptica, Óptica 2000, L’Òptica del Penedès (Òptica Universitària) y Òptica Salas) i s’hi van inscriure 115 estudiants, organitzats en 25 equips per al desenvolupament d’un “Escape Room”. Més informació sobre les activitats de “Món FOOT” a: http://foot.upc.edu/ca/recerca-iempreses/mon-foot Al finalitzar el curs 2018 - 2019, formaven part del Patronat de la FOOT les següents empreses i entitats: AA Óptico, S.A. (Alain Afflelou) Ajuntament de Terrassa Alcon Cusí, S.A. Asociación Visión y Vida Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) B2B Optical, S.L. (Vista Óptica) Conóptica, S.L. COOOC (Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya) CooperVision Iberia, S.L. FEDAO (Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico) General Óptica, S.A.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Industrias de Óptica Hispano, S.L. Industrias de Óptica Prats, S.L. L’Óptica del Penedès, S.L (Òptica Universitària) Más Visión Grupo Óptico, S.A. MEDOP (Grupo MFI) Multiópticas Sociedad Cooperativa Naturlens, S.L. Óptica 2000, S.L. Òptica Salas, S.L. Sociedad Anónima Cottet Solo Gafas, S.L. (Xavier Garcia)

Pàgina 39 de 63


Seguiment del grau en òptica i optometria

3 Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 40 de 63


3. Seguiment del grau en òptica i optometria 3.1.

Indicadors de seguiment

Els principals indicadors de seguiment de la FOOT i de les titulacions que s'hi imparteixen es troben al Llibre de Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC (https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370), i en el WEB d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de titulacions editada per AQU Catalunya (WINDDAT). Per la seva banda, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC dóna suport als òrgans de govern de la universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d’actuació i retre comptes als grups d’interès.

Anàlisis de l’Oferta i de la Demanda 3.1.1.1.

Accés als estudis de grau per preinscripció (curs acadèmic 20182019)

Oferta de places

Estudi GOO – Presencial (1) (2) (3)

Demanda Demanda Assig. Assig. Demanda en en 1a en resta en 1a en resta 1a pref. / oferta pref. (1) pref. (1) pref. (2) pref. (3)

90

94

40

94

33

104,4%

Demanda a la convocatòria de juny. Assignats el juliol 2017. Demanda insatisfeta = demanda en 1a preferència - assignats en 1a preferència.

3.1.1.2.

Evolució de la demanda en 1a preferència (GOO) 140 120 100 80 60 40 20 0

Demanda 1a pref.

Memòria FOOT Curs 2018-19

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

77

115

94

94

Pàgina 41 de 63


Seguiment de la titulació 3.1.2.1.

Any Estudis

(1)

acadèmic d’inici

Grau en Òptica i Optometria (3) (1) (2)

(3)

2009/10

Relació d’estudis de grau de la FOOT Tipus de matèria i crèdits associats

Càrrega Total (2) (crèdits ECTS)

240

Optatius Formació bàsica

Pràctiques

Obligatoris

Assignatures

TFG

acadèmiques externes

60

120

18

18

24

Titulació de procedència: Diplomatura en òptica i Optometria (modalitat presencial i semipresencial). 1 ECTS = 25-30 hores de dedicació de l’estudiant/a (per assistència a classes, estudi, treball en grup, avaluació, ...). Resolució 14.865 d’1 de setembre de 2011, de la Secretaria General de Universidades, per la que es publica l’acord del Consell de Ministres de 22 de juliol de 2011 (BOE núm. 225 de 19 de setembre de 2011).

3.1.2.2.

Grau en Òptica i Optometria

Estudiantat matriculat de nou ingrés al Grau en Òptica i Optometria

Dones

Homes

Total estudiantat matriculat de nou ingrés

% estudiantat matriculat de nou ingrés en 1ª preferència

2016-17

78

22

100

91,8%

2017-18

61

24

85

94,4%

2018-19

66

23

89

94,7%

3.1.2.3.

Estudiantat total matriculat al Grau en Òptica i Optometria

Dones

Homes

Total estudiantat matriculat a la titulació

2016-17

306

107

413

363,3

21.798

52,8

2017-18

284

104

388

342,7

20.562

53

2018-19

283

103

386

342,1

20.527,5

Grau en Òptica i Optometria*

Estudiantat equivalent a temps complert (1)

Crèdits total matriculats

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

35,39

(1) Estudiantat equivalent a temps complert: Total crèdits ordinaris matriculats / Crèdits anuals teòrics Crèdits anuals teòrics: GOO = 60

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 42 de 63


3.1.2.4.

Resultats acadèmics en el Grau en Òptica i Optometria

En l’elaboració del present document no es disposen de les dades del curs acadèmic 2018-19 Taxa de Rendiment(1)

Taxa d’abandonament(2)

Taxa de graduació(3)

Taxa d’eficiència(4)

2015-16

79,70%

24,10%

67,10%

88,60%

2016-17

80,60%

26%

58,40%

90,60%

2017-18

94,75%

27,4%

54%

89,9%

Grau en Òptica i Optometria

(1) Taxa de Rendiment= Nombre de crèdits superats/nombre de crèdits matriculats. (2) Taxa d’abandonament= Nombre d’estudiantat no matriculat en el dos últims cursos/Nombre d’estudiantat de nou ingrés en el curs x-n (cohort). (3) Taxa de graduació=Nombre d’estudiantat de cohort d’entrada N que finalitzen els estudis en el temps previst o en un any més/Nombre d’estudiantat de nou ingrés de la cohort d’entrada N. (4) Taxa d’eficiència=Nombre de crèdits del pla d’estudis*nombre de graduats/Nombre total de crèdits matriculats dels titulats al llarg dels estudis. Nota: Dades actualitzades a Octubre 2019, extretes del Gpaq . Quadre de Comandament de la Titulació. Algunes dades poden ser susceptibles de variacions d’un curs a l’altre, degut al moment de l’extracció de les mateixes.

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Taxa de Rendiment

Taxa d’abandonament 2015-16

3.1.2.5.

Curs 2017-18

Memòria FOOT Curs 2018-19

Taxa de graduació

2016-17

Taxa d’eficiència

2017-18

Estudiantat que finalitza estudis en el Grau en Òptica i Optometria

Nombre de graduats Dones

Homes

51

16

Total 67

Nota Mitjana de Mitjana Permanència Expedient

6,59

4,84

Pàgina 43 de 63


3.1.2.6.

Evolució dels titulats en el Grau en Òptica i Optometria

En l’elaboració del present document no es disposen de les dades definitives del curs acadèmic 2018-19

Estudi Total titulats GOO

15-16

16-17

17-18

76

79

67

Nota: Dades actualitzades a Octubre 2018, extretes del Gpaq . Quadre de Comandament de la Titulació. Algunes dades poden ser susceptibles de variacions d’un curs a l’altre, degut al moment de l’extracció de les mateixes.

3.1.2.7.

Treballs de Fi de Grau

Durant l’any acadèmic 2018/19 es van llegir un total de 73 TFG’s del Grau en Òptica i Optometria (GOO). Els treballs es poden consultar a UPCommons. 3.1.2.8.

Estudis de formació permanent

Data

Jornades

Juliol 2019

Jornadas de contactología para profesionales 2019

Memòria FOOT Curs 2018-19

Participants 43

Pàgina 44 de 63


Valoració del PDI 3.1.3.1.

3.1.10 Enquestes del l’estudiantat

La valoració del PDI en el grau en òptica i optometria queda reflectida en els següents gràfics depenent del quadrimestre de docència impartit. GOO. Primer quadrimestre (de tardor) - Q1.

VALORACIÓ P2 Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent

5,00 4,50

Mitjana FOOT 4,15

4,00

Mitjana

3,97

3,50 3,00 2,50 2,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GOO. Segon quadrimestre (de primavera) – Q2.

VALORACIÓ P2 Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent 5,00 4,50

Mitjana FOOT 4,05

4,00

Mitjana

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

0

20

Memòria FOOT Curs 2018-19

40

60

80

100

Pàgina 45 de 63

3,95


Relacions Internacionals 3.1.4.1.

Mobilitat del professorat i PAS

Acollida de professors i PAS visitants. Al llarg del curs 2018-2019 es va acollir i donar suport als professors visitants per tal que tota la comunitat universitària es pugui beneficiar de les seves estades. Universitat d’origen

País

Professorat/PAS

Dates

Aalen University

Alemanya

1 PDI (Anna Nagl)

12-15 novembre 2018

Oulu University of Applied Sciences

Finlàndia

2 PDI (Stefan Diekoff i Tuomas Juustila)

6-8 de novembre 2018

Professorat de la FOOT que ha participat en el programa STA Erasmus. Tutorització, assessorament i tasques de seguiment als professors que demanen ajuts de mobilitat en el marc del programa Erasmus. Durant el curs 2018-19 els següents professors de la FOOT van realitzar una mobilitat internacional dins del programa STA Erasmus

Universitat de destí

Wroclaw University of Science and Technology Aalen University

Memòria FOOT Curs 2018-19

País

Polònia

Alemanya

Professorat

Dates estada

1 PDI (César Urtubia)

27-31 maig 2019

1 PDI (Núria Tomàs)

14-16 de març 2019

Pàgina 46 de 63


3.1.4.2.

Mobilitat de l’estudiantat

Convenis bilaterals Espanya Els intercanvis són a través del programa SICUE. Els estudiants paguen la matrícula i taxes a la universitat d’origen, com a la majoria de mobilitats. Existeixen convenis amb totes les universitats públiques espanyoles que tenen estudis d’Òptica i Optometria. El conveni permet l’intercanvi de dos estudiants per any acadèmic, amb una estada màxima de nou mesos per estudiant. En totes les universitats l’intercanvi està dirigit a estudiants de grau i de màster, en aquest últim cas a les universitats on també s’hi imparteix aquesta segona titulació. Actualment els convenis especifiquen si s’accepten estudiants de TFG. En el nostre cas resulta complicat, donat que la majoria d’universitats espanyoles tenen un TFG de 6 a 9 ECTS, comparat amb el nostre de 24 ECTS. Europa Els intercanvis són a través del programa Erasmus +. Els estudiants sol·liciten un ajut econòmic que cobreix la diferència de nivell de vida entre el país d’origen i el país de destí (per accedir a la beca Erasmus+ cal matricular un mínim de crèdits de mobilitat, que s’actualitza anualment. En edicions passades fou de 24 ECTS per quadrimestre). Els estudiants paguen la matricula i taxes a la universitat d’origen. A més, els estudiants poden sol·licitar la beca MOBINT AGAUR de la Generalitat de Catalunya, si bé els requisits per accedir a aquesta beca són força estrictes (comptar amb el certificat B2 d’anglès i una nota ponderada mínima de 6.3, a la darrera convocatòria). En tots els casos l’intercanvi està dirigit a estudiants de grau, excepte a la Université Paris-Sud 11, que està pensat per estudiants de Màster. A la Aalen University of Applied Sciences d’Alemanya l’intercanvi també està dirigit a estudiants de Màster. En algunes d’aquestes universitats també hi ha l’opció de cursar un Erasmus Pràctiques, durant el qual l’estudiant pot desenvolupar les pràctiques externes (si la universitat de destí té els convenis respectius amb les seves empreses de l’entorn) o el TFG o TFM. Actualment, les universitats on hi ha més facilitat per cursar un TFG són Aalen, Milà i Minho. Donades les diferències evidents en els plans d’estudi i continguts de les matèries a cursar, es recomana dur a terme la mobilitat durant el primer o segon quadrimestre de tercer curs, o primer de quart, si la destinació és una universitat del Regne Unit. En tot cas el programa de convalidacions serà aprovat prèviament a la mobilitat i podrà limitar-se, en funció de la destinació, únicament a assignatures optatives.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 47 de 63


País Alemanya Finlàndia

Universitat Aalen University of Applied Sciences Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

França

Oulu University of Applied Sciences Université Paris-Sud

Itàlia

Universita degli studi di Milano Bicoca Università degli Studi di Padova

Portugal

Universidade do Minho Universidade da Beira Interior

Bèlgica

ODISEE

Polònia

Uniwersytet im Adama Mickiewicza Poznaniu

Països Baixos

Wroclaw University of Technology University of Applied Sciences Utrecht

Romania

Universitatea Transilvania din Brasov

República Txeca

Czech Technical University in Prague

Regne Unit

Aston University Cardiff University

Amèrica Els intercanvis es fan a través del programa Amèrica Llatina. Els estudiants paguen la matricula i taxes de la universitat d’origen. Amèrica Llatina es tenen convenis amb les següents universitats: País Universitat Colòmbia

Universidad de Sto. Tomás de Aquino (Bucaramanga)

Xile

Universidad Católica de Valparaíso

Mèxic

Universidad Autónoma de Aguascalientes

En tots els casos, l’intercanvi està dirigit a estudiants de grau. A més a les Universidad Autónoma de Aguascalientes de Mèxic i a la Universidad Sto. Tomás a Bucaramanga, l’intercanvi també està dirigit a estudiants de Màster. Igualment la FOOT compta amb un conveni amb una universitat d’USA, si bé no es contempla, a data d’avui, l’intercanvi d’estudiants. Així, aquest conveni es centra més en la mobilitat de docents i en la col·laboració en recerca. País

Universitat

Estats Units

Nova Southeastern University (Florida)

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 48 de 63


Vigència dels acords Durant l’any acadèmic 2018-2019 es van renovar tots els acords bilaterals cap a la seva versió Erasmus +, amb una vigència, amb l’excepció de Cardiff, de 2014 a 2021. Per tant, tot els acords segueixen vigents.

Nombre d’estudiants dels programes internacional: Erasmus i Amèrica Llatina Programes Mobilitat

de

mobilitat

Estudiants

Estudiants

Estudiants

IN 1Q

IN 2Q

OUT 1Q

Estudiants OUT 2Q

Total

Erasmus

4

3

4

2

13

Amèrica Llatina

-

-

-

-

-

Total

4

3

4

2

13

Nombre d’estudiants dels programes de mobilitat nacional: SICUE Programa Mobilitat

Estudiants

Estudiants

Estudiants

IN 1Q

IN 2Q

Sicue-Séneca

-

TOTAL

-

OUT 1Q

Estudiants OUT 2Q

Total

1

-

-

1

1

-

-

1

* Estudiant de la Universitat de València (estada anual).

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 49 de 63


Universitats dels estudiants IN i OUT de mobilitat internacional

Programa mobilitat internacional

IN

País

Estudiants

Bèlgica

ODISEE

1

Finlàndia

Oulu University of Applied Sciences

3

Finlàndia

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

1

Itàlia ERASMUS

Universitat

Finlàndia

Itàlia

Università degli studi di

2

Milano Bicoca Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Università degli studi di

2

3

Milano Bicoca

OUT Cardiff

3.2.

Cardiff University School of Optometry

1

Informe de seguiment i de proposta de les accions de millora

L’informe de seguiment anual del 2018 va ser aprovat per la Comissió Permanent el 17 d’octubre de 2018, ja que té assumides les funcions de la Comissió de Qualitat. L’esmentada informació es troba en enllaç https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informesde-seguiment-de-les-titulacions-1 de l’apartat del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que hi ha en la WEB de la FOOT. Posteriorment, la Comissió Permanent del 31 de gener de 2019 (Acord CP2019-1-31) va aprovar “l’informe de les Accions de millora i Informes de Seguiment de les Titulacions en resposta als Informes finals d’acreditació de les titulacions de la FOOT”. Aquest informe va ser lliurat al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC com a resposta als requeriments fets en l’informe favorable del juliol del 2016 de l’avaluació de la sol·licitud d’acreditació d’aquest títol oficial de la FOOT, tot esmentant alguns aspectes a millorar obligatòriament durant els següents dos cursos acadèmics.

Memòria FOOT Curs 2018-19

Pàgina 50 de 63


Seguiment del Màster en Optometria i Ciències de la Visió

4 Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 51 de 63


4. Seguiment del Màster en Optometria i Ciències de la Visió 4.1.

Indicadors de Seguiment

De la mateixa manera que passa amb el grau, els principals indicadors de seguiment de la FOOT i de les titulacions que s'hi imparteixen es troben al Llibre de Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC (https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370), i en el WEB d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de titulacions editada per AQU Catalunya (WINDDAT). Per la seva banda, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC dóna suport als òrgans de govern de la universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d’actuació i retre comptes als grups d’interès.

Anàlisi de l’oferta i la demanda 4.1.1.1.

Curs 2016-17 2017-18 2018-19

4.1 Accés als estudis de màster per preinscripció

Oferta de places 20 27 27

Demanda 37 46 49

Estudiants

matriculats 23 27 30

60 50 40 30 20 10 0

2016-17 Oferta de places

Memòria FOOT Curs 2016-17

2017-18 Demanda

2018-19 Estudiants matriculats

Pàgina 52 de 63


Seguiment de la Titulació

Any Estudis

Càrrega

Tipus de matèria i crèdits

total

associats

acadèmic

(crèdits

d’inici Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió (1) (1)

ECTS)

2012/13

Obligatoris

Optatius Assignatures

TFG

30

18

12

60

Resolució de 24 d’octubre de 2013, de la Secretaría General de Universidades, per la què es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de setembre de 2013, per la que s’estableix el caràcter oficial de determinats títol de màster i la seva inscripció en el Registre de Universitats, Centres i Títols (BOE 15/11/2013). Marc regulador: Aprovat per RD 1393/2007

4.1.2.1.

Estudiantat matriculat de nou ingrés

Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió

Total estudiantat matriculat de

Dones

Homes

2016-17

17

6

23

2017-18

23

4

27

2018-19

25

4

29

4.1.2.2.

nou ingrés

Estudiantat total matriculat al Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió

Total Mitjana de Màster Estudiantat estudiantat Crèdits crèdits Universitari en equivalent Dones Homes matriculat total matriculats Optometria i Ciències a temps a la matriculats per de la Visió complet titulació estudiant 2016-17

27

12

39

22,1

1.327,5

34,04

2017-18

34

8

42

24,8

1.486,5

35,39

2018-19

43

8

51

26,3

1.578

*

*En el moment de l’elaboració d’aquest document no es disposa d’aquesta dada

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 53 de 63


4.1.2.3.

Resultats acadèmics en el Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió.

En l’elaboració del present document no es disposen de les dades del curs acadèmic 2018-19. Màster en Optometria i Ciències de la Visió

Taxa de Taxa Taxa de 1 2 Rendiment d’abandonament graduació3

Taxa d’eficiència4

2015-16

98,6%

7,10%

71,40%

100%

2016-17

94,8

0%

91,7%

98,2

2017-18

94,75

0%

56,5%*

99,6%

(1) (2) (3) (4)

Taxa de Rendiment= Nombre de crèdits superats/nombre de crèdits matriculats. Taxa d’abandonament= Nombre d’estudiantat no matriculat en el dos últims cursos/Nombre d’estudiantat de nou ingrés en el curs x-n (cohort). Taxa de graduació=Nombre d’estudiantat de cohort d’entrada N que finalitzen els estudis en el temps previst o en un any més/Nombre d’estudiantat de nou ingrés de la cohort d’entrada N. Taxa d’eficiència=Nombre de crèdits del pla d’estudis*nombre de graduats/Nombre total de crèdits matriculats dels titulats al llarg dels estudis

Nota: Dades actualitzades a Octubre 2019, extretes del Gpaq . Quadre de Comandament de la Titulació. Algunes dades poden ser susceptibles de variacions d’un curs a l’altre, degut al moment de l’extracció de les mateixes.

120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

2015-16

2016-17

2017-18

Taxa de Rendiment

Taxa d’abandonament

Taxa de graduació

Taxa d’eficiència

4.1.2.4.

Evolució dels titulats en el Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió

En l’elaboració del present document no es disposen de les dades del curs acadèmic 2018-19. Estudi MUOCV

Memòria FOOT Curs 2016-17

2015-16 21

2016-17 22

2017-18 12

Pàgina 54 de 63


4.1.5 Treballs de Fi de Màster

Durant l’any acadèmic 2018-19 es van llegir un total de 27 TFM’s del Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió (MUOCV). Els treballs es poden consultar en UPCommons.

Valoració del PDI 4.1.3.1.

Enquestes de l’estudiantat

La valoració del PDI en el grau en òptica i optometria queda reflectida en els següents gràfics depenent del quadrimestre de docència impartit. Màster. Primer quadrimestre (de tardor) - Q1.

VALORACIÓ P2 Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00

Mitjana FOOT 4,15

Mitjana UPC 3,97

0

5

10

15

20

Màster. Segon quadrimestre (de primavera) – Q2.

Mitjana FOOT 4,05 Mitjana UPC 3,95

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 55 de 63


4.2.

Informe de seguiment i de proposta de les accions de millora

L’informe de seguiment anual del 2018 va ser aprovat per la Comissió Permanent el 17 d’octubre de 2018, ja que té assumides les funcions de la Comissió de Qualitat. L’esmentada informació es troba en enllaç https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informesde-seguiment-de-les-titulacions-1 de l’apartat del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que hi ha en la WEB de la FOOT. Posteriorment, la Comissió Permanent del 31 de gener de 2019 (Acord CP2019-1-31) va aprovar “l’informe de les Accions de millora i Informes de Seguiment de les Titulacions en resposta als Informes finals d’acreditació de les titulacions de la FOOT”. Aquest informe va ser lliurat al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC com a resposta als requeriments fets en l’informe favorable del juliol del 2016 de l’avaluació de la sol·licitud d’acreditació d’aquest títol oficial de la FOOT, tot esmentant alguns aspectes a millorar obligatòriament durant els següents dos cursos acadèmics.

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 56 de 63


Línies d’actuació per al curs 2019-2020

5 Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 57 de 63


5. Línies d’actuació per al curs 2019-20 Les línies d’actuació per al curs 2018-19, que donen lloc a la planificació estratègica de la FOOT, van ser presentades en la Junta de Facultat del 19 de juliol de 2019. Per tant, l’esmentada informació es troba en aquest enllaç (JF2019-07-19).

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 58 de 63


Annex 1

6 Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 59 de 63


6. ANNEX 1. Indicadors de l’àrea de Serveis TIC 6.1.

Indicadors més rellevants

Taula 6.1.1. Tiquets solucionats pels SICT-FOOT

Tipus de procés

Nombre tiquets

Temps mig (m)

Mitja dies obert (d)

Atendre Usuaris (AUS)

232

24,9

2,6

Atendre peticions (PTI)

457

24,1

6,9

Resoldre incidències (RIN)

223

26,3

4,2

14

1,7

0,0

926

24,5

5,1

Altres Total/Mitjana

Nota: Els tiquets són consultes, peticions o incidències comunicades oralment, per correu o via intranet https://esict.upc.edu que impliquen desenvolupar alguna tasca per part del personal TIC. Cal tenir molt en compte que, tot i ser el desitjable, no totes les tasques a desenvolupar pels SICT-FOOT es tradueixen en tiquets.

Taula 6.1.2. Relació d’actuacions més rellevants dutes a terme pels SICT

Temàtica

Descripció

Aules informàtiques, docents i laboratoris docents.

Cada quadrimestre s’ha actualitzat el programari dels ordinadors i s’ha instal·lat els programes que sol·liciten els professors per a la docència.

Laboratoris de recerca

Intervencions sota demanda

Renovació del portàtil vell de préstec FOOT (10/2018)

Instal·lació i configuració del nou portàtil de préstec FOOT Habilitar els nous espais del CUV:

Nous espais del CUV (9/2018 - 7/2019)

-

Renovació PC’s de les Aules docents, Aula informàtica 1 i Auditori

Actualització audiovisual de l’aula docent 2.2 i de l’Aula de dibuix

Preparació dels nous espais de treball (punts de xarxa, nou AP per cobertura Wi-fi, línies de telèfon, equipament ...) Pressupost i compra d’un PC pel nou Bio-microscopi Instal·lació i configuració dels PC’s (nous, reciclats o reubicats) als nous Gabinets.

Selecció, compra i instal·lació dels nous equips per la renovació dels PC’s de les Aules docents, Aula Informàtica 1 i Auditori Selecció, compra i instal·lació del Projector de l’aula docent 2.2.

Instal·lat a l’aula de Dibuix el projector retirat de l’Aula docent 1.1

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 60 de 63


Selecció, compra i instal·lació del nous equip per la renovació de PC del PAS DOO, actualitzant a W10 i fent el traspàs de dades d’usuari.

PC pel PAS DOO

Selecció, compra i instal·lació dels nous equips per la renovació de PC’s del PDI DOO, actualitzant a W10 i fent el traspàs de dades d’usuari.

PC’s i portàtils pel PDI DOO

PC’s per cada espai de treball compartit del DOO

Instal·lació i configuració d’un PC reciclat a cada espai de treball compartit pel PDI associat i/o Itinerant, indicats per la Direcció DOO.

Retirats de la Xarxa UPC els PC’s obsolets del PDI o Laboratoris de Recerca del DOO

Per tal de millorar la seguretat de la Xarxa UPC, s’han retirat tots els PC’s obsolets amb Windows XP o bé s’han desconnectat de la Xarxa UPC.

Renovació del SAI del TR8 (12/2018 i 2/2019)

Selecció, compra i instal·lació de l’equip per renovar el SAI espatllat del TR8.

Adaptat les Llistes de Distribució de la FOOT afectades a la UTGAOO

Definició i posada en explotació de les Llistes Distribució de la FOOT afectades a la nova nomenclatura de la UTGAOO.

Millores al mòdul d’Horaris de la Intranet FOOT

S’han fet les correccions oportunes per tal que el Mòdul mostri correctament els Horaris de cada titulació, tenint en compte el Calendari acadèmic de cada una d’elles (Grau i Màster). Ja que fins ara no es distingia entre elles.

Assessorament i gestió de compres diverses de material TIC

Rebem les consultes, proposem solucions adients, demanem pressupost i gestionem la compra.

Inventari a Equips TIC de la UPC

Anualment s’actualitza a Equips TIC de la UPC, totes els canvis que hi hagi en l’inventari dels PC’s docents i de despatx gestionats per SICT.

Gravació, retransmissió d’actes i webconference

Gravació i retransmissió dels principals actes realitzats així com extensió en l’ús de web-conference com a eina docent.

Taula 6.1.3. Accessos mensuals a la web www.foot.upc.edu - Curs acadèmic 2018-19

Mes

Visites

Pàgines

visita

Mitjana de temps al web (segons)

Pàgines/

Setembre

7.619

21.007

2,76

0:02:21

Octubre

7.556

17.745

2,35

0:01:46

Novembre

6.044

13.095

2,17

0:01:39

Desembre

4.383

11.103

2,53

0:01:45

Gener

6.744

24.351

3,61

0:02:53

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 61 de 63


Febrer

7.253

21.135

2,91

0:02:30

Març

5.908

14.174

2,40

0:01:48

Abril

5.620

15.094

2,69

0:02:08

Maig

6.860

19.292

2,81

0:02:02

Juny

5.984

20.323

3,40

0:02:30

Juliol

6.572

24.162

3,68

0:03:08

Agost

1.762

4.860

2,76

0:02:00

Total/Mitjana

72.305

206.341

2,85

0:02:14

Taula 6.1.4. Accessos mensuals a la web muocv.masters.upc.edu - curs acadèmic 2018-19

Mes

Visites

Pàgines

visita

Mitjana de temps al web (segons)

Pàgines/

Setembre

596

2.127

3,57

0:04:27

Octubre

272

850

3,13

0:02:42

Novembre

267

825

3,09

0:02:24

Desembre

158

438

2,77

0:02:10

Gener

322

1.098

3,41

0:03:07

Febrer

344

1.250

3,63

0:03:57

Març

319

1.125

3,53

0:03:28

Abril

274

953

3,48

0:03:19

Maig

521

1.859

3,57

0:03:27

Juny

599

2.082

3,48

0:03:21

Juliol

771

3.728

4,84

0:04:53

Agost

161

599

3,72

0:04:00

4.604

16.934

3,68

0:03:41

Total/Mitja

Memòria FOOT Curs 2016-17

Pàgina 62 de 63


Taula 3.1.5. Adquisicions, instal·lacions i configuracions TIC gestionades pels SICT-FOOT

Unitat

Concepte

Empresa

Import

Total/Unitat

Renovar PCs d'Aules docents i Auditori (cofinançat Platic 2018)

SEMIC

Renovar PCs d’Aula Informàtica 1 (Platic 2018)

SEMIC

Renovar Projector Aula 2.2 pel nou Epson EB-W39

Sevilla Audiovisuales

Renovar SAI TR8

Powernet

Renovar PC PAS DOO (cofinançat Platic 2018)

SEMIC

126,28 €

Nou PC pel Bio-microscopi

SEMIC

926,04 €

Renovar PC PAS DOO (cofinançat Platic 2018)

SEMIC

413,07 €

3 PC’s i 2 portàtils pel PDI DOO

SEMIC

4.402,21 €

Renovar SAI TR8

Powernet

2.025,53 €

6.840,92€

TOTAL (en euros)

25.666,2 €

25.666,2€

3.316,40 €

FOOT

11.706,24 €

724,79 €

17.772,96 €

DOO

CUV

2.025,53 €

Memòria FOOT Curs 2016-17

1.052,32 €

Pàgina 63 de 63


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.