Page 1

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE 2012 Rekneskap 2011 FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

TID:

21.april kl. 14-17, 22.april kl.09-14

STAD: Riksscenen, Schouskvartalet, Oslo Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor Sak 1 påGodkjenning innkalling og saksliste frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er skrive bakgrunn avav siste rekneskapsrapport og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i Sak 2 Navneopprop og godkjenning av fullmakter den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. Sak 3 Val av møteleiar og protokollførar FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Sak 4 Val av to til å underskrive protokollen og tellekorps Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort sett inn vikar ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling Sak 5 periode Årsmelding 2011 for ved FolkOrg. delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Vedlegg: Årsmelding 2011

Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei Framlegg til vedtak: ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Årsmøtet vedtek årsmelding 2011 slik den ligg føre. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Sak 6 Rekneskap 2011 for FolkOrg Avdeling 1 Drift Vedlegg: Førebels rekneskap 2011, revidert rekneskap vert send etter. Saksnotat 6

Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Framlegg til vedtak: Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt Årsmøtet vedtek rekneskap 2011påslik den utfordringar ligg føre. som det tok tid å løyse. Vi rakk difor medlemsog faktureringssystem støtte nokre ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn Sak 7 Melding frå tilsynsnemnda budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som erfrådelt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn Vedlegg: Saksnotat 7 Melding tilsynsnemnda budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige Framlegg til vedtak: ut. frå tilsynsnemnda verte teke til orientering. Vi har eitMelding meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Sak 8 Innkommen sak: Endring av vedtekter for FolkOrg Avdeling 2 Informasjon Vedlegg: Saksnotat 8, med framlegg til nye vedtekter frå Ivar Schjølberg og vedtekne vedtekter som vedlegg. Denne avdelinga underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok. Framlegghar til vedtak: Årsmøtet stør ikkje framlegg til nye vedtekter frå Ivar Schjølberg.

1


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK Sak 96 Innkommen sak: Protokolltilførsel frå årsmøtet i FolkOrg 2011 Rekneskap 2011 i 2011 fekk vi denne protokolltilførselen frå Leikny Aasen: Under årsmøtet ”For å få til ei registrering av medlem i lag som og er tilslutta Noregs Ungdomslag (NU), blir FolkOrg bedt om å ta kontakt med NU for følgjande løysing: Medlem som vert registrert i begge lag (FolkOrg Til: Årsmøtet og NU) får 50% rabatt på kontingent i begge lag. ” Frå: Styret Administrasjonen har vore i kontakt med NU om det, og styret i NU fatta dette vedtaket: ”Styret i Noregs Ungdomslag ønskjer ikkje å starte ein prosess for å gje kontingentrabatt til Saksopplysningar medlemmer og lag som også er medlemmer i FolkOrg. Aktiviteten til NU femnar mykje vidare enn folkedans- og for folkemusikkarbeid, og styret det vil vere vanskeleg å forsvare einhar slikvirabatt Rekneskapen 2011 er i skrivande stund meiner ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget difor overfor dei medlemmene og laga som driv med andre aktivitetar.” skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i Framlegg til vedtak: den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. Årsmøtet tek vedtaket i Noregs ungdomslag til orientering. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet at vi har eit mindre- forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i Sak 10 Handlingsprogram forerFolkOrg 2011-2015 revidering av tiltaka ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling Vedlegg:vakant Saksnotat 10 Revidering av tilsette Handlingsprogram for FolkOrg 2011-2015, til revidert handlingsprogram for delvis etter at ei av dei sa opp. Dette gjorde vi for åframlegg spare utgifter. FolkOrg, gjeldande handlingsprogram for FolkOrg 2011-2015

Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei Framlegg til vedtak: ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Årsmøtet vedtek revidert Handlingsprogram for FolkOrg 2011-2015 slik det ligg føre. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Sak 11 Fastsetjing av medlemspengar og bladpengar Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vedlegg: Saksnotat 11 om fastsetting av medlemspengar og bladpengar

Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt Framlegg til vedtak: medlemsog faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn Medlemspengar: budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er ut.vert Vi har mindre inntekt frå framleige kontor enn Medlemspengar fordelt 2013 settvidare til kr 250 for vaksne, og kr 100 for av born. budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige Medlemspengar for 2014 vert sett til 250 for vaksne, og kr 100 for born. ut. Vi har eitBladpengar: meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. Bladpengar for 2013 vert sett til kr 410, ordinær pris, og kr 340 for medlemmar og studentar. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Sak 12 Revidert budsjett 2012 Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok. Vedlegg: Revidert budsjett 2012 - FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval.

2


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtek revidert budsjett 2012 slik det ligg føre. Rekneskap 2011 Sak 13 Til: Frå:

Budsjett 2013 Årsmøtet Vedlegg: Budsjett 2013 - FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Styret

Framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtek budsjett 2013 slik det ligg føre. Saksopplysningar Sak 14 Oppnemning av revisor Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor vedtak: skrive påFramlegg bakgrunntilav siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i BDO Noraudit blir oppnemnd som revisor for FolkOrg i 2012. den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Sak 15 Val Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode innfrå vikar ved ei vert lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling Vedlegg: sett Instilling valnemnda ettersendt delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Valnemnda er Tor-Erik Jenstad, Randi Skeie og Synnøve Bjørset. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei Det blei gjort slikt val på valnemnd på årsmøtet 2010: ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Tor-Erik Jenstad vald for 3 år Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Randi Skeie Avdeling 1 Drift

ikkje på val (2 år igjen)

Synnøve S Bjørset ikkje på val (1 år igjen) Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Framlegg frå styret til nytt medlem i valnemnda: Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlemsog faktureringssystem støtte vald på nokre som det tok tid å løyse. Vi rakk difor Sigurd Johan Heide for 3 utfordringar år ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

3


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Rekneskap 2011

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlems- og faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

4


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Rekneskap 2011

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlems- og faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

5


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Rekneskap 2011

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlems- og faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

6


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Rekneskap 2011

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlems- og faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

7


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Rekneskap 2011

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlems- og faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

8


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 6 Rekneskap 2011

Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar Rekneskapen for 2011 er i skrivande stund ikkje ferdig revidert. Dette saksframlegget har vi difor skrive på bakgrunn av siste rekneskapsrapport frå rekneskapsførar. Rekneskapstala de får tilsendt er og dei siste tala frå rekneskapsførar. Vi tek difor atterhald om at revisor kan gjere nokre endringar i den endelege rekneskapen. Revidert rekneskap blir ettersendt så snart det er klart. FolkOrg gjekk kr 304 076 i overskott i 2011. Hovudårsaken til overskottet er at vi har eit mindre forbruk på løn på totalt kr 245.000. Vi har berre i ei kort periode sett inn vikar ved ei lengre sjukemelding i administrasjonen. I tillegg heldt vi ei stilling delvis vakant etter at ei av dei tilsette sa opp. Dette gjorde vi for å spare utgifter. Totalt sett på inntekter og utgifter er det om lag som budsjettert, men det er variasjonar mellom dei ulike avdelingane. Vi har heile året prøvd å halde att utgifter på område der vi har hatt moglegheit. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå Avdeling 1 Drift Denne avdelinga har 4 underprosjekt: Administrasjon, Styret, Arbeidsgrupper og Årsmøte. Vi har ei mindreinntekt på medlemspengar i 2011 på 195.000. Det skuldast at vi ved overgang til nytt medlems- og faktureringssystem støtte på nokre utfordringar som det tok tid å løyse. Vi rakk difor ikkje å purre og det var nokon som ikkje fekk faktura i det heile. Vi har fått kr 180.000 mindre enn budsjettert på 3450 Andre tilskudd, dette skuldast mindre Frifondmidlar enn tidlegare. Det er då tilsvarande mindre som er delt ut. Vi har vidare mindre inntekt frå framleige av kontor enn budsjettert, då vi undervegs så at administrasjonen trong eit av dei to kontora vi hadde tenkt å leige ut. Vi har eit meirforbruk på husleige. Det har vi kompensert ved å bruke mindre på mellom anna kontorutstyr, telefoni og leige av lokalar hos andre. I sum vart det eit lite netto meirforbruk på ca kr 25.000. Avdeling 2 Informasjon Denne avdelinga har underprosjekta: Administrasjon, folkemusikk.no, folkemusikkmagasin og årbok.

9


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Vi har ei mindreinntekt på abonnement på kr 116.000, på same måte som med medlemspengane, skuldast det utfordringar med det nye faktureringssystemet. Vi har no funne ut av det og for 2012 skal det verte riktig. Bladet Folkemusikk gikk elles som budsjettert. Vi har vidare mindre inntekt på andre tilskott, då vi ikkje har fått positivt svar på alle søknadane vi har sendt. Utgiftene har teke omsyn til det. Planen var å utarbeide ein grafisk profil for organisasjonen i 2012. Det vart det ikkje tid til, og vi brukte difor ikkje dei pengane som var sett av til konsulentbistand for det. Vi har difor sett av kr 60 000 på rekneskapen i 2011 for å gjere den jobben i 2012. I sum gjekk avdeling 2 informasjon netto om lag som budsjettert. Avdeling 3 Arrangement Denne avdelinga har underprosjekta administrasjon, Landskappleik, Landsfestival og seminar/kurs. Inntektene her er mykje høgare enn budsjettert. Det skuldast at påmeldingsavgifta til Landskappleiken og Landsfestivalen vart ført via rekneskapen til FolkOrg. Den synast igjen på utgiftssida der den er betalt ut igjen til lokal arrangør. Tilsvarande er inntekter og utgifter til Fureprisen. Lønsutgiftene er kr 122 000 lågare enn budsjettert, då vi i liten grad sette inn vikar ved sjukemelding. Vi ligg elles lågt totalt sett på utgiftssida. Det er fordi vi ikkje har hatt tid til å sette i gong så mange prosjekt som planlagt. I sum gjekk avdeling 2 Arrangement netto om lag kr 340.000 betre enn budsjettert. Avdeling 4 Formidlingsaktivitet Denne avdelinga har underprosjekta Administrasjon, Profilering, Folkelarm, Turné utland, Arrangørutvikling og IntroFolk. Inntektene ligg totalt sett litt lågt her, det skuldast fyrst og fremst mindre billettinntekter på Folkelarm enn budsjettert. Vi fikk og mindre stønad til Folkelarm enn budsjettert. Vi fikk meirutgifter til servering på Folkelarm då restauranten på huset enno ikkje hadde opna, og vi måtte sørgje for servering sjølv. Vi hadde og meirutgifter på trykking av Folkelarmheftet. Netto meirforbruk på Folkelarm var på kr 86 000. I sum har vi eit netto meirforbruk på kr 65 000 på avdeling 4 Formidlingsaktivitet.

10


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 87 SAK 8

Innkommen sak: Endring av vedtekter for FolkOrg Melding frå tilsynsnemnda Innkommen sak: Endring av vedtekter for FolkOrg Til:

Årsmøtet

Til: Årsmøtet Frå: Styret har hatt tilgang på protokollane frå styremøta og møta i arbeidsutvalet etter Tilsynsnemnda

Frå: årsmøtet. Styret Vi har kvar for oss gått gjennom protokollane, og har konferert med kvarandre siste via skjermbrev. Nemnda har ikkje funne noko vedtak som strir mot vedtektene i FolkOrg.

1. BAKGRUNN 1. Schjølberg BAKGRUNN Ivar har sendt inn forslag til vedtekter innan fristen for å melde forslag til årsmøtet. _____________________ ___________________ Forslaget er eit har komplett sett av____________________ vedtekter med noko annafor oppbygging enn dei Ivar Schjølberg sendt nytt inn forslag til vedtekter innan fristen å melde forslag tileksisterande årsmøtet. Audhild Rygg (sign.) Jan Lislien (sign.) Bjørn Lien (sign.) vedtektene. I samsvar med vedtektene legg styret saka fram foroppbygging årsmøtet. enn dei eksisterande Forslaget er eit komplett nytt sett av vedtekter med noko anna vedtektene. I samsvar med vedtektene legg styret saka fram for årsmøtet. 2. VEDTEKTSENDRINGAR I FOLKORG 2. VEDTEKTSENDRINGAR I FOLKORG FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans vart stifta 21. november 2009 som ei samanslutning av Landslaget for Spelemenn og Norskvart Folkemusikkog Danselag. vart FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans stifta 21. november 2009Vedtektene som ei etablert på stiftingsmøtet 21.for november 2009. det første årsmøtet 22. november 2009vart var det samanslutning av Landslaget Spelemenn ogPå Norsk Folkemusikkogden Danselag. Vedtektene debatt i vedtektene. etablertom påinnhaldet stiftingsmøtet 21. november 2009. På det første årsmøtet den 22. november 2009 var det debatt om innhaldet i vedtektene. På det første ordinære årsmøtet i november 2010 vart følgjande tema diskutert og det vart gjort vedtak: namn,ordinære føremålsparagrafen, om faglag2010 (tidlegare særlag), tema tal pådiskutert utsendingar til årsmøtet, På det første årsmøtet i november vart følgjande og det vart gjort tid for årsmøtet, sin stemmerett om på årsmøtet, tilsynsnemnd, for valkomiteen, vedtak: namn,styret føremålsparagrafen, faglag (tidlegare særlag),retningslinjer tal på utsendingar til årsmøtet, tid kassakreditt, tilsette sin representasjon og heidersmedlemskap. for årsmøtet,dei styret sin stemmerett på årsmøtet, tilsynsnemnd, retningslinjer for valkomiteen, kassakreditt, dei tilsette sin representasjon og heidersmedlemskap. Vidare debatt og endringar på årsmøtet i april 2011 kor tema var styrets storleik, yrkesutøvaranes representasjon mogleg medlemskap institusjonar i FolkOrg. Vidare debatt ogogendringar på årsmøtet frå i april 2011 kor tema var styrets storleik, yrkesutøvaranes representasjon og mogleg medlemskap frå institusjonar i FolkOrg. 3. STYRETS VURDERING AV FORSLAGET 3. STYRETS VURDERING AVpå FORSLAGET Årsmøtet har diskutert vedtekter kvart møte dei tre siste åra. Sidan dette er sendt inn som eit fullstendig forslag til nyevedtekter vedtekter, styret detdei som behandle som inn eit samla Årsmøtet har diskutert påser kvart møte trenaturleg siste åra.åSidan dettedette er sendt som eit forslag. Dersom det samla forslaget frå Schjølberg fell, men det er enkeltelement som årsmøtet fullstendig forslag til nye vedtekter, ser styret det som naturleg å behandle dette eit samla vil handsame vidare, bør årsmøtet gi det styret i oppdrag utarbeide konkrete forslag til nestevil forslag. Dersom det samla forslaget frånye Schjølberg fell, menådet er enkeltelement som årsmøtet årsmøte som er i tilpassa dei eksisterande handsame vidare, bør årsmøtet gi det nye vedtektene. styret i oppdrag å utarbeide konkrete forslag til neste årsmøte som er i tilpassa dei eksisterande vedtektene. Med nokre få unntak, er alle tema som Schjølberg tek opp handsama på dei siste årsmøta. Der Schjølberg alternative forslag eksisterande har dessepå i hovudsak ikkje oppnådd Med nokrehar få unntak, er alle tematilsom Schjølbergvedtekter, tek opp handsama dei siste årsmøta. Der tilstrekkeleg fleirtal på dei siste årsmøta. Styret vil knytte nokre kommentarar til dei einskilde Schjølberg har alternative forslag til eksisterande vedtekter, har desse i hovudsak ikkje oppnådd forslaga. tilstrekkeleg fleirtal på dei siste årsmøta. Styret vil knytte nokre kommentarar til dei einskilde forslaga. 3.1 Namn 3.1 Namn Schjølberg foreslår tre ulike namn. Det eine av dei, Norsk folkemusikklag, er i bruk av ein annan organisasjon. Schjølberg foreslår tre ulike namn. Det eine av dei, Norsk folkemusikklag, er i bruk av ein annan organisasjon.

11


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 8 Innkommen sak: Endring av vedtekter for FolkOrg Til:

Årsmøtet

Frå:

Styret

1.

BAKGRUNN

Ivar Schjølberg har sendt inn forslag til vedtekter innan fristen for å melde forslag til årsmøtet. Forslaget er eit komplett nytt sett av vedtekter med noko anna oppbygging enn dei eksisterande vedtektene. I samsvar med vedtektene legg styret saka fram for årsmøtet.

2.

VEDTEKTSENDRINGAR I FOLKORG

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans vart stifta 21. november 2009 som ei samanslutning av Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk- og Danselag. Vedtektene vart etablert på stiftingsmøtet 21. november 2009. På det første årsmøtet den 22. november 2009 var det debatt om innhaldet i vedtektene. På det første ordinære årsmøtet i november 2010 vart følgjande tema diskutert og det vart gjort vedtak: namn, føremålsparagrafen, om faglag (tidlegare særlag), tal på utsendingar til årsmøtet, tid for årsmøtet, styret sin stemmerett på årsmøtet, tilsynsnemnd, retningslinjer for valkomiteen, kassakreditt, dei tilsette sin representasjon og heidersmedlemskap. Vidare debatt og endringar på årsmøtet i april 2011 kor tema var styrets storleik, yrkesutøvaranes representasjon og mogleg medlemskap frå institusjonar i FolkOrg.

3.

STYRETS VURDERING AV FORSLAGET

Årsmøtet har diskutert vedtekter på kvart møte dei tre siste åra. Sidan dette er sendt inn som eit fullstendig forslag til nye vedtekter, ser styret det som naturleg å behandle dette som eit samla forslag. Dersom det samla forslaget frå Schjølberg fell, men det er enkeltelement som årsmøtet vil handsame vidare, bør årsmøtet gi det nye styret i oppdrag å utarbeide konkrete forslag til neste årsmøte som er i tilpassa dei eksisterande vedtektene. Med nokre få unntak, er alle tema som Schjølberg tek opp handsama på dei siste årsmøta. Der Schjølberg har alternative forslag til eksisterande vedtekter, har desse i hovudsak ikkje oppnådd tilstrekkeleg fleirtal på dei siste årsmøta. Styret vil knytte nokre kommentarar til dei einskilde forslaga.

3.1

Namn

Schjølberg foreslår tre ulike namn. Det eine av dei, Norsk folkemusikklag, er i bruk av ein annan organisasjon.

12


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Etter at ulike forslag var på bordet, valde årsmøtet namnet FolkOrg med underteksten: ”Organisasjon for folkemusikk og folkedans” Styret har respektert årsmøtets val, og har ikkje jobba vidare med nye namneforslag. Namnet er no innarbeidd, og det vil være ressurskrevjande, både internt og eksternt, å byte namn no.

3.2

Føremål

Forslaget til Schjølberg seier at organisasjonen skal jobbe for dei norske tradisjonane. Styret ønskjer å halde på dagens formulering av føremålsparagrafen til organisasjonen som seier at vi skal arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg fordi:

 Vedtektene har lagt vekt på å skilje ut eit generelt føremål som skal gjelde all aktivitet i organisasjonen, samtidig som prinsipp- og arbeidsprogrammet definerer dei konkrete oppgåvene som sentralleddet skal ha. I prinsipp- og arbeidsprogrammet går det klart fram at det er musikk frå Noreg som er hovudoppgåva til organisasjonen.  Styret ønskjer ikkje å utelate nokon som føler seg heime under vår paraply, og vi vil at miljøet står fram som ope, raust og inkluderande.  Organisasjonen har strekt ut ei hand til eksisterande faglag som vi håpar vil finne det interessant å melde seg inn på sikt. I til dømes Norsk Munnharpeforum og Norsk kvedarforum har dei aktivitetar/medlemmer som går utover det som kan seiast å vere norsk folkemusikk / folkemusikkutøvarar. Det er viktig at organisasjonen ikkje har eit for snevert føremål som hindrar at aktuelle faglag melder seg inn. Organisasjonen, og dei to tidlegare organisasjonane, har i fleire av sine aktivitetar gått ut over det å jobbe for norsk folkemusikk og folkedans. Dette gjeld til dømes Folkelarm som bransjetreff, Folkelarmprisen og enkelte konsertar i regi av Folkemusikkscena. Det er årsmøtet som til ei kvar tid definerer kva organisasjonen skal jobbe med. Vedtektene bør derfor gje årsmøtet ein viss fridom. Styret meiner at dagens føremål er ei reell utviding av føremålet samanlikna med dei to tidlegare organisasjonane og at dette er til gunst for feltet og vil gjere oss sterkare på sikt. Miljøet står sterkare om vi jobbar saman med dei som har same interesser som oss.

3.3

Yrkesutøvarar

Forslaget frå Schjølberg inneber at yrkesutøvarane si spesielle stilling vert stroken frå vedtektene. Bakgrunnen for den spesielle stillinga yrkesutøvarane har i vedtektene er det historiske bakteppet for samanslutninga av Norsk Folkemusikk- og Danselag og Landslaget for Spelemenn. For å sikre at arbeidet med yrkesutøvarane blir vidareført når ein stor organisasjon slutta seg saman med ein talmessig mindre organisasjon, fekk gruppa av yrkesutøvarar ei særskilt stilling i vedtektene. Utøvarane utgjer ein liten, men viktig del av medlemsmassen til FolkOrg. Det er etablert eit register over yrkesutøvarane. Det er etablert eit fagutval for yrkesutøvarar som vert valt av årsmøtet i FolkOrg. Fagutvalet skal gje råd til styret og administrasjonen i FolkOrg i spørsmål som vedkjem yrkesutøvarane sine interesser. Det er etablert ein valprosess for å velje utsendingar til årsmøtet i FolkOrg blant dei registrerte yrkesutøvarane.

13


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Gruppa av yrkesutøvarar blir representert på årsmøtet i FolkOrg i samsvar med medlemstalet i gruppa på lik line med lokallag og faglag. Gruppa av yrkesutøvarar skal vere representert med to personar i styret. Av desse skal minst ein sitje i arbeidsutvalet. Det er styret i FolkOrg som tek avgjerder om det som gjeld yrkesutøvarar og at styret har det økonomiske ansvaret i organisasjonen. Det involverer årsmøtet i FolkOrg på ein naturleg måte gjennom val til fagutvalet. Alt som gjeld yrkesutøvarane er stroke i Schjølberg sitt forslag. Styret oppfattar dette som eit klart brot med føresetnadene som låg bak samanslutninga i 2009 og kan ikkje på nokon måte stø dette.

3.4

Faglag og institusjonar

Schjølberg skriv at medlemmer kan organisere seg i interessergrupper, men at desse ikkje er representert på årsmøtet. Han vil og gje organisasjonar og institusjonar ein utsending på årsmøtet kvar. Det finst gode argument for at institusjonar som til dømes arrangørar og festivalar kan vere medlemmer i organisasjonen fordi dei har mykje kompetanse og dei er viktige aktørar når det kjem til kva for status musikken og dansen har og i korleis musikken og dansen utviklar seg. Årsmøtet har tidlegare meint at det er ei prinsipiell endring dersom institusjonar skal kunne vere medlemmer i organisasjonen. Med institusjonar meiner vi, klubbar, foreiningar, stiftingar og eventuelt AS. Organisasjonen er i dag basert på personlege medlemmer, men mange av dei eksisterande faglaga har institusjonar som juridiske medlemmer. I eksisterande vedtekter er det lagt til rette for at det kan dannast faglag med institusjonar som medlemmer som så kan melde seg inn i FolkOrg. Dermed kan grupper av institusjonar starte eit faglag som vidare kan melde seg inn i FolkOrg. Faglaga kan ha medlemmer som ikkje er medlemmer i FolkOrg. Dette vil vere forskjellig frå lokal- og områdelaga, men faglaga får ikkje utsendingar til årsmøtet for fleire enn dei som er medlemmer i FolkOrg. Styret meiner at dagens modell med faglag er ryddig. Styret meiner at Schjølberg sitt forslag om å gje organisasjonar og institusjonar ein utsending kvar på årsmøtet er ei svært dramatisk endring av grunnlaget for organisasjonen. Institusjonar vil raskt kunne mønstre eit fleirtal av årsmøteutsendingane, og dermed vil lokallaga, som styret meiner er grunnlaget i organisasjonen, komme i mindretal.

3.5

Styrestørrelse og samansetning av arbeidsutvalet

Forslaget frå Schjølberg inneber at styret går ned frå 7 til 5 personar, at yrkesutøvarane ikkje skal ha ein spesiell stilling i styret og at det ikkje er presisert at dei tilsette kan ha ein representant til stades på møta i styret.

Styret ønskjer å halde på dagens ordning med eit styre på 7 personar med følgjande grunngjeving:

14


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

 Vi er eit stort miljø som ønskjer å stå samla. Det er difor viktig at fleire felt og interesser er representert i styret.  Vi er enno i etableringsfasen med den nye organisasjonen  Stor organisasjon med omfattande og mangfaldig arbeidsfelt  Viktig å sikre breidde i styret både på ulike utøvarformer, kjønn og geografi, samt sikre kontinuitet i styret sitt arbeid og deira faglege, kulturpolitiske og økonomiske kompetanse.  Har hatt gode og fruktbare diskusjonar i det store styret fram til no  Eit arbeidsutval med 3 politisk valde medlemmer har meir politisk innverknad på administrasjonen sin prioritering  Ikkje store kostnadsskilnader Styret har tidlegare gjort ei utrekning av skilnaden på det å ha eit styre på 5 eller 7 personar. Berekningane synte at ein kan spara inntil 40 000,- med å gå frå eit styre på 7 til eit styre på 5. Det er noko varierande praksis i ulike organisasjonar, men hovudregelen i frivillige organisasjonar er at tilsette ikkje har rett til plass i styret. I LfS og NFD var det vanleg at fleire frå administrasjonen kunne vere med på styremøta. Men med dagens størrelse på administrasjonen er det ikkje naturleg at alle tilsette kan følgje styremøta. Vedtektene i FolkOrg seier no at ein representant for dei tilsette ut over dagleg leiar har rett til å delta på styremøta. Dette er ein god måte for dei tilsette å kunne følgje arbeidet i styret, i tillegg til at dei sjølvsagt får tilsendt alle styrepapir.

3.6

Tal på utsendingar frå lag

Schjølberg vil gå tilbake til den gamle skalaen for utsendingar til årsmøtet. Årsmøtet utvida i 2010 skalaen for talet på utsendingar til årsmøtet for å stimulere til større lokallag og faglag. Dette skulle også stimulere til at flest mogleg av faglaga sine medlemmer vil stå som medlemmer av hovudorganisasjonen.

3.7

Lån på vegne av organisasjonen

Schjølberg har ikkje med paragrafen i dagens vedtekter som seier at styret kan ta opp lån på vegne av organisasjonen. Bankane aksepterer ikkje at frivillige organisasjonar kan ta opp lån, slik som kassakreditt, utan at det er heimla i vedtektene eller årsmøtevedtak. Årsmøtet vedtok å gje styret moglegheit til dette. Utbetaling av driftstilskot frå det offentlege skjer to gonger i året, og andre særskilte tilskot blir gjerne utbetalt i etterkant av prosjekta. På grunn av likviditeten i organisasjonen, er det difor i periodar av året nødvendig å kunne ha ein kassakreditt for å få utbetalt løn og betale andre rekningar.

3.8

Livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig

Styret synes dette er ei nyttig presisering, men Schjølberg har stroke dette frå sitt forslag.

15


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

3.9

Årsmøtet 2012

Eksklusjonsparagraf

Schjølberg har ikkje med paragrafen som seier at styret kan stryke medlemmer frå organisasjonen. Styret håpar at det aldri vil vere behov for å nytte ein slik eksklusjonsparagraf. Men styret ser at det kan oppstå situasjonar kor personar eller krefter som reelt ikkje arbeidar i tråd med føremålet for organisasjonen melder seg inn og lagar problem. Då er det lettare å ha ein slik paragraf framfor å måtte innføra den. Dette må også sjåast i samanheng med presiseringa at organisasjonen er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

3.10 Fullmakter til årsmøtet Schjølberg har stroke formuleringa om at det ikkje er lov å stilla med fullmakter på årsmøtet. Dette kom inn i vedtektene av di det var eit reelt spørsmål på årsmøtet i LfS i 2008. Styret synes dette er i nyttig og klargjerande presisering.

3.11 Invitasjon av andre organisasjonar eller institusjonar Vi har i dag presisert i vedtektene at styret kan invitere andre organisasjonar eller institusjonar på årsmøtet. Dette er stroke i Schjølberg sitt forslag. Styret meiner at dette ikkje ville hindre at andre kan inviterast, men synest likevel det er best at dette er presisert i vedtektene.

3.12 Jobbar primært i lokallag Styret meiner at det er openbert at det meste, og i mange samanhengar viktigaste, arbeidet i organisasjonen skjer lokalt. Schjølberg presiserer at arbeidet primært skjer i lokallag. Det er uklart for styret kva dette tyder og om det inneber ei avgrensing av det arbeidet som skjer hos sentralleddet. Styret ser ikkje behovet for slike presiseringar i vedtektene som i hovudsak gjeld sentralleddet.

3.13 Vedtektsfeste medlemskap i Norsk musikkråd Schjølberg vil vedtektsfeste medlemskap i Norsk musikkråd. Styret ser det som naturleg og ønskeleg å være medlemmer i Norsk musikkråd, men ser ikkje poenget i at dette må stå i vedtektene. I alle andre tilfelle er det styret som avgjer å melde organisasjonen inn i andre organisasjonar, slik som Norske festivalar eller ein arbeidsgjevarorganisasjon. Det er vanskeleg å sjå kvifor Norsk musikkråd har ei så spesiell stilling at medlemskap må vedtektsfestast.

Framlegg til vedtak: Årsmøtet stør ikkje framlegg til nye vedtekter frå Ivar Schjølberg.

16


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

4.

Årsmøtet 2012

VEDLEGG 1: GJELDANDE VEDTEKTER

§ 1 Stifting FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans vart skipa 21. november 2009 som ei samanslutning av Norsk Folkemusikk- og Danselag og Landslaget for Spelemenn. FolkOrg Organisasjon for folkemusikk og folkedans er ein landsomfattande livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med ope medlemskap. § 2 Føremål FolkOrg - Organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet. § 3 Medlemskap Grunnlaget i organisasjonen er medlemmer i lokale lag, faglag, og gruppa av yrkesutøvarar. Lokale lag er geografisk knytte til eit område. Faglag og gruppa for yrkesutøvarar har aktivitet på tvers av geografiske område. Alle medlemmer i lokale lag og faglag som er tilslutta organisasjonen, er medlemmer i organisasjonen. Faglag kan ha personlege medlemmer som ikkje er medlemmer av FolkOrg, men dei får ikkje rekne utsendingar til årsmøtet for fleire enn dei som er medlemmer. Faglag kan også ha institusjonar som medlemmer, og slike faglag har eit fast tal på utsendingar til årsmøtet. Alle lag som arbeider i samsvar med føremålsparagrafen, kan takast opp som medlemmer i organisasjonen. Med yrkesutøvar meiner ein utøvarar som har inntekt av folkemusikk og/eller folkedans. Einskildpersonar som ikkje står tilslutta noko lokallag eller faglag, kan melde seg direkte inn i organisasjonen. Styret kan stryke medlemmer som arbeider mot føremålet eller på annan måte skader organisasjonen. Styrevedtak om dette kan ankast inn for årsmøtet. § 4 Områdelag Lokale lag kan samarbeide distriktsvis gjennom områdelag. § 5 Årsmøte Årsmøtet er høgste organ i organisasjonen og skal haldast kvart år innan utgangen av april månad. Styret fastset tid og stad for årsmøtet og informerer medlemmene om dette seinast seks månader før årsmøtet finn stad. Innkalling og sakspapir skal sendast ut minst tre veker før årsmøtet. Medlemmer eller lag som har saker dei vil ha fremja på årsmøtet, må sende desse til styret innan 15.januar. §6 Utsendingar til årsmøtet Stemmerett på årsmøtet har:

17


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

A) Utsendingar frå lokallag, gruppa av yrkesutøvarar eller faglag som er tekne opp som medlemmer og som har betalt kontingent for meldingsåret innan 31. desember etter følgjande skala: a. Lag med inntil 30 medlemmer: 1 utsending b. Lag med 30–99 medlemmer: 2 utsendingar c. Lag med 100-199 medlemmer: 3 utsendingar d. Lag med 200-299 medlemmer: 4 utsendingar e. Lag med 300-399 medlemmer: 5 utsendingar f. Lag med over 400 medlemmer: 6 utsendingar B) To utsendingar frå kvart faglag som i hovudsak har institusjonar som medlemmer C) Ein utsending frå kvart områdelag D) Styret og varamedlemmer for dei styremedlemmene som ikkje kan møte på årsmøtet Einskildpersonar som ikkje står tilslutta noko lokallag eller faglag, har ikkje stemmerett. Det kan ikkje nyttast fullmakter. Kvar utsending kan berre representere eitt lag. Alle medlemmer og tilsette i organisasjonen har talerett på årsmøtet. Styret kan invitere andre institusjonar og organisasjonar som observatørar med talerett til årsmøtet. §7 Tilsynsnemd Årsmøtet kan velje ei tilsynsnemnd på 3 personar som har som hovudoppgåve å sjå til at arbeidet i styret er i samsvar med dei vedtektene som ei kvar tid gjeld. Tilsynsnemnda skal rapportere avvik til styret undervegs i perioden, og til årsmøtet. § 8 Saker på årsmøtet Årsmøtet handsamar: • årsmelding • rekneskap • prinsipprogram • arbeidsprogram • fastsetjing av medlemspengar • budsjett • oppnemning av revisor • innkomne saker • val av tillitsfolk Rekneskapen følgjer kalenderåret. §9 Val av tillitsfolk Årsmøtet vel eit styre på sju personar: • ein styreleiar for eitt år • to nestleiarar for to år slik at det kvart år er ein nestleiar på val • fire styremedlemmer for to år slik at det kvart år er to styremedlemmer på val Årsmøtet vel også:

18


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

• tre varamedlemmer til styret for eitt år • 3 medlemmer til fagutval for yrkesutøvarar, ein leiar og to medlemmer. Desse skal veljast for 2 år, men slik at ikkje alle tre er på val samstundes • ei valnemnd på tre medlemmer for tre år, slik at det kvart år kjem ein ny medlem inn i valnemnda Årsmøtet kan velje ei tilsynsnemnd på tre medlemmer for tre år, slik at det kvart år kjem ein ny medlem inn i tilsynsnemnda. Når årsmøtet vel tillitsfolk, skal det velje eit mest mogleg representativt utval av medlemsmassen. To av styremedlemmene skal tilhøyre gruppa av yrkesutøvarar innanfor folkemusikk og/eller folkedans. Ein av desse skal vera leiar eller nestleiar. §10 Omframt årsmøte Omframt årsmøte skal haldast når styret finn det naudsynt, eller når minst ein tredel av medlemslaga krev det. Omframt årsmøte kan kallast inn med minst ein månads varsel, og berre saker som er sette opp i innkallinga, kan behandlast. Elles gjeld dei same reglane som for vanleg årsmøte. §11 Om styret Styreleiaren teiknar organisasjonen. Styret kan delegere prokura. Styreleiaren og dei to nestleiarane utgjer eit arbeidsutval. Styret vedtek instruks for arbeidsutvalet. Styret er vedtaksført dersom minst fire medlemmer eller varamedlemmer er til stades. Det skal førast referat frå styremøta. Styret eller den dei delegerer fullmakta til, kan ta opp lån påvegne av organisasjonen. Dei tilsette har rett til å ha ein representant, i tillegg til dagleg leiar, med talerett til stades i styremøte. §12 Styret sine oppgåver Styret skal • drive laget i samsvar med vedtekter, føremål og årsmøtevedtak • førebu saker til årsmøtet • godkjenne medlemskap og vedtekter for lokallag, faglag og områdelag • tilsetje dagleg leiar og utarbeide instruks for stillinga. • tilsetje det administrative personalet som organisasjonen til kvar tid har økonomi til og behov for. • I alle saker som ifølgje vedtektene ikkje er lagde til årsmøtet, kan styret ta endelege avgjersler. §13 Dagleg leiar Dagleg leiar er sekretær for styret og arbeidsutvalet og førebur sakene saman med styreleiaren. § 14 Heidersmedlemskap Styret kan utnemne til heidersmedlem den som har arbeidd særleg godt og lenge for føremålet. Heidersmedlemer skal ha synleg prov på æra og gå fritt på alle arrangement som FolkOrg skipar til.

19


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

§ 15Vedtektsendringar Årsmøtet kan, med tilslutning frå minst 2/3 av utsendingane med stemmerett, endre vedtektene. Årsmøtet kan berre handsame endringar i paragrafar som er varsla gjennom sakspapira til årsmøtet. §16 Oppløysing Det ordinære årsmøtet kan, med tilslutning frå minst 2/3 av utsendingane med stemmerett, vedta at organisasjonen skal oppløysast. Ved oppløysing fremjar styret forslag overfor årsmøtet om korleis ein kan bruke organisasjonsmidlane i samsvar med føremålet.

5.

VEDLEGG 2: VEDTEKTSFORSLAGET FRÅ IVAR SCHJØLBERG

Folkemusikklaget?/Norsk folkemusikkforbund? Noregs folkemusikklag?

§1 Folkemusikklaget er ein landsomfattande organisasjon. Han skal arbeide for å dyrke, styrke og fremje dei norske tradisjonane innan song, spel og dans. §2 Dei som stør føremålet til organisasjonen, kan bli medlemmer. §3 Medlemmene i organisasjonen står tilslutta gjennom lokale lag. Medlemskap kan teiknast sentralt der det ikkje finst lokallag. Organisasjonar og institusjonar kan også bli tekne opp som medlemmer. Der det ligg til rette, skal lokallaga organisere seg i områdelag. §4 Medlemmene arbeider primært for føremålet i sine lokale lag, men også områdelaga og organisasjonen sentralt kan gjera tiltak som gagnar føremålet. Medlemmene kan også danne interessegrupper på tvers av organisasjonsstrukturen for i arbeide med spesialinteresser innan føremålet. §5 Organisasjonen skal stå tilslutta Norsk musikkråd. §6 Årsmøtet i Folkemusikklaget er det høgste organet i organisasjonen. Det skal haldast kvart år innan utgangen av april. Omframt årsmøte skal haldast når styret finn det nødvendig, eller når ein tredel av medlemslaga krev det. Reglane for slikt møte er som for vanleg årsmøte.

20


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

§7 Til å arbeide for føremålet vel årsmøtet eit styre. Styret skal arbeide med oppgåver i samsvar med lovene, føremål og årsmøtevedtak. Styret kan også tilsetje folk til å ta seg av ulike oppgåver, der ein av dei tilsette er kontorleiar. Styret godkjenner medlemskap, lover for lokallag og områdelag, førebur årsmøtesaker og tek avgjerd i alle saker som ikkje er tillagt årsmotet. Styreleiaren teiknar organisasjonen. Styret kan delegere prokura. Styreleiaren, nestleiaren og kontorleiaren utgjer eit arbeidsutval. Styret er vedtaksført når 4 medlemmer eller varafolk er til stades. Styret fører vedtaksprotokoll. Kontorleiaren er sekretær for styret og arbeidsutvalet. §8 Styret fastset tid og stad for årsmøtet og informerer om dette seinast 6 månader før årsmøtet finn stad. Innkalling og sakspapir skal sendast ut seinast 3 veker før møtet. Medlemmer eller lag som vil ha saker opp på årsmøtet, sender desse til styret innan utgangen av februar. §9 Følgjande representantar utgjer årsmøtet: - lokale lag. Kvart lag har rett til ein utsending om laget har mindre enn 50 medlemmer, to utsendingar opp til 100 medlemmer og tre utsendingar over 100 medlemmer. - områdelag, ein utsending kvar. - organisasjonar eller institusjonar, ein utsending kvar. - Styret og vararepresentant, om det er fråfall i styret. Alle medlemmene og dei tilsette har talerett på årsmøtet. Styret har ikkje stemmerett på handsaming av årsmelding, rekneskap og val av revisor. § 10 Årsmøtet handsamar - årsmelding - rekneskap - prinsipprogram og arbeidsprogram - budsjett - fastsetjing av medlemspengar - oppnemning av revisor - innkomne saker - val av tillitsfolk

21


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Alle saker unnateke val følgjer kalenderåret. Årsmøtet fører vedtaksprotokoll. § 11 Val av tillitsfolk. Årsmøtet vel eit styre på 5 personar. Styreleiaren blir vald for eitt år, dei andre i styret for to år, slik at to av styremedlemmene star på val kvart år. Styret vel nestleiaren. Årsmøtet vel ei tilsynsnemnd på tre medlemmer. Tilsynsnemnda ser til at styrevedtaka ligg innafor lover, budsjett og arbeids- og prinsipprogram. Ho rapporterer til årsmøtet. Ein medlem er på val kvart år. Årsmøtet vel ei valnemnd på tre personar, slik at ein i valnemnda er på val kvart år. § 12 Styret kan utnemne til heidersmedlem den som har arbeidd særleg godt og lenge for lagsføremålet. Heidersmedlem skal ha synleg prov på æra og gå fritt på alle tilstellingar skipa til av Folkemusikklaget. § 13 Årsmøtet kan endre lovene med to tredels fleirtal. Årsmøtet kan handsame berre saker som ligg føre i sakspapira. § 14 Eit årsmøte kan med to tredels fleirtal avgjera at laget skal leggjast ned. Det same årsmøtet avgjer korleis eventuelle eigedelar skal disponerast.

22


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 10

Handlingsplan for FolkOrg 2011-2015 - revidering Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Årsmøtet i 2011 vedtok ei handlingsplan for FolkOrg 2011-2015. Planen har eit

fireårsperspektiv der måla som vart satt, er gjeldande ut planperioden. Tiltaka under kvart arbeidsområde kan reviderast årleg. Planen er bygd opp på følgjande måte: 

Verdigrunnlag Dette er ei kort skildring av kva verdigrunnlag organisasjonen er tufta på. Det er viktig at dette er tydeleg, men samstundes rommar breidda i organisasjonen sine aktivitetar.

Visjon Ei kort skildring av kva organisasjonen ønskjer å vere og korleis ein vil stå fram.

Arbeidsområde / strategiar Her er det sett opp åtte overordna strategiar arbeidsområde som organisasjonen arbeider med. Ein skal nå organisasjonens mål og visjonar gjennom desse strategiane.

Langsiktige mål (for kvart arbeidsområde) Mål er ein tilstand eller eit resultat ein ønskjer å nå. Dette bør vere målbare resultat eller mål. Det er viktig at desse punkta ikkje vert revidert årleg, slik at det kan vere føreseieleg og slik at administrasjonen har noko å strekke seg etter og noko å jobbe fram mot.

Tiltak (for kvart arbeidsområde) Dette er konkrete aktivitetar som skal svare til måla. Ved å utføre tiltaka vil ein oppnå måla, eller resultata. Tiltaka kan reviderast årleg.

Årsmøtet 2012 kan difor revidere tiltaka i handlingsplanen i år, men ikkje resten av handlingsplanen. Organisasjonen har no arbeidd etter denne planen i eitt år, og styret gjer no framlegg om revidering av tiltaka. Når vi har arbeidd med revideringa, har vi tenkt at det som skal stå i tiltaka er det vi planlegg å rekke å gjere noko med det neste året. Vi har hatt ein gjennomgang av kor mykje arbeidstid vi anslår å nytte på dei ulike tiltaka, og på bakgrunn av det har styret lagt fram ei revidert handlingsplan vi meiner er realistisk å gjennomføre. Dersom årsmøtet kjem med andre framlegg til tiltak er det difor viktig at vi då også må prioritere vekk nokre av dei andre tiltaka i planen, slik at den vert realistisk.

1

23


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Framlegg til vedtak Årsmøtet vedtek revidert Handlingsprogram for FolkOrg 2011-2015 slik det ligg føre.

Vedlegg  

Framlegg til revidert handlingsplan - FolkOrg 2011 – 2015 Handlingsplan - FolkOrg 2011-2015 – gjeldande.

2

24


HANDLINGSPLAN FolkOrg (2011 - 2015)

Framlegg til revidert handlingsprogram for FolkOrg

Verdigrunnlag FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet. Levande folkemusikk- og dansetradisjonar i Noreg står for eit mangfald av ulike sjangrar og lokale variantar. Desse har fått si form gjennom langvarig bruk og utgjer fullverdig kunst i sin eigen rett. Ei styrking, synleggjering og formidling av dei levande folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sentralt i FolkOrg sitt arbeid, men organisasjonen skal i tillegg fremje utvikling og nyskaping på tradisjonelt grunnlag. FolkOrg vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar og arrangørar. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området. Visjon Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikkglede, danseglede, og framstå som ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon. Arbeidsområde / strategiar FolkOrg skal fremje føremålet og verdigrunnlaget sitt gjennom:        

kulturpolitisk arbeid informasjon arenautvikling arrangørutvikling lagsutvikling utøvarutvikling kompetansebygging og opplæring organisasjonsutvikling

Administrasjonen har i tillegg til det som er nemnt i handlingsplanen, sjølvsagt ei rekkje andre oppgåver som tek mykje tid, men som ikkje alltid er like synlege. Døme på det er fakturering, økonomioppfølging, oppdatering av medlemssystem, personaloppfølging, sakshandsaming og møteførebuingar, forsikringar, abonnementsoppfølging,

1

25


rapporteringar, jamleg oppdatering av nettsider, svare på ulike førespurnadar og andre oppgåver som er naudsynte når ein driv ein arbeidsplass. Kulturpolitisk arbeid FolkOrg skal ivareta og styrke medlemmane og aktørane sine interesser og rettar på feltet, og styrke folkemusikken og folkedansen sin plass i samfunnet. Langsiktige mål (4 år) 

      

Samstemt! sine fire-års mål er oppnådd o Arrangørstøtta hjå Norsk kulturråd er på 30 mill o Musikarstøtta hjå Norsk kulturråd er på 20 mill o KOMP, tilskotordninga for opplæringsmidlar, er auka til 6 mill Folkemusikk og -dans er synleg og anerkjend på kulturfeltet og i samfunnet elles Folkedansen har dei same vilkåra og status som folkemusikken. Støtta til opplæringstiltak innan folkemusikk og -dans er auka Støtta til sceniske framsyningar med folkemusikk og -dans som basis er auka Folkemusikkfeltet får kompensasjon for bruk av ikkje-verna, tradisjonell folkemusikk FolkOrg har etablert eit breitt nettverk av internasjonale samarbeidspartnarar, og er aktiv i det internasjonale arbeidet for folkemusikk- og dans Kulturskulane og Den Kulturelle Skulesekken i heile landet har tilbod innan folkemusikk og folkedans.

Tiltak (årleg revidering)          

Sette agenda og delta i det offentlege ordskiftet, og sette søkelys på aktuelle saker innanfor sjangeren. Stø opp om arbeidet innanfor forsking, arkiv og utdanning. Samarbeide aktivt med andre aktørar og organisasjonar innanfor sjangeren, og på musikk-, danse- og kulturfeltet generelt. Vere ein aktiv høyringsinstans for aktuelle saker innanfor folkemusikk og folkedans. Starte arbeidet med å greie ut om opphavsrett for folkemusikken. Følgje opp arbeidet med statusrapporten for folkedans, i samarbeid med Rff og NU. Legge til rette for eit felles forum for kulturskulelærarar innanfor folkemusikk og folkedans. Delta i det nordiske samarbeidet Nordisk folkemusikkomité, og vere med på å arrangere ein konferanse på Island om Unesco-konvensjonen om immateriell kulturarv. Stimulere til meir folkedans gjennom å arbeide for å etablere stipend og prisar til folkedansarar og dei som arbeider med folkedansen. Vere ein aktiv bidragsytar overfor Kulturutgreiinga 2014.

2

26


Informasjon FolkOrg skal spreie kunnskap om og forståing for folkemusikken og folkedansen i Noreg, og arbeide for å auke omtale og bruk av folkemusikk og folkedans nasjonalt og internasjonalt. Langsiktige mål (4 år)        

Organisasjonens informasjonskanalar og prosjekt er evaluert og tilpassa utviklinga innan informasjonsteknologi og tendensar og behov hjå brukarane Nettportalen www.folkemusikk.no sin posisjon som den viktigaste staden for informasjon om folkemusikk og -dans i Noreg er styrka, og talet på lesarar er auka til 5000 daglege brukarar Nettportalen www.folkmusic.no er den viktigaste engelskspråklege kjelda til informasjon om folkemusikk og -dans i Noreg, og talet på lesarar er auka med 60 % Organisasjonen har eit heilskapleg og historisk oversyn over aktivitet, aktørar, utøvarar og utgjevingar på feltet Bladet Folkemusikk er det leiande tidsskriftet innan folkemusikk og –dans i Noreg, og talet på abonnentar er auka til 2500 Talet på abonnentar av bladet Folkemusikk frå nordiske land er auka med 50 % Talet på abonnentar av årbok for norsk folkemusikk er 500, og boka vert kjøpt inn på innkjøpsordninga Bladet Folkemusikk er evaluert

Tiltak (årleg revidering)      

Analysere brukarundersøkinga for bladet Folkemusikk, folkemusikk.no og Årboka. Profilere bladet Folkemusikk, folkemusikk.no og folkmusic.no nasjonalt og internasjonalt. Fornye Utøvarkatalogen. Auka informasjonsarbeid mot avis-, nett- og radioredaksjonar. Gje ut Årbok for norsk folkemusikk. Skrive søknad om stønad til eit prosjekt med fylgjande to mål:  Etablere ein biografibase med historiske og nolevande utøvarar innanfor folkemusikk og folkedans.  Formidle lagshistoria til LfS og NFD gjennom å digitalisere Spelemannsbladet og Kvinten.

3

27


Arenautvikling FolkOrg skal legge til rette for, utvikle og drive gode framføringsarenaer for folkemusikk og folkedans lokalt, regionalt og nasjonalt. Langsiktige mål (4 år)              

Landskappleiken og Landsfestivalen som tevling og arenaer er evaluert, slik at arrangementa og tevlingsforma er tilpassa utviklinga innan sjangeren og samtida Organisasjonen har kompetente arrangørar og drifta av arrangementa er godt innarbeidd Arrangementa er tilrettelagt for publikum og deltakarar og i alle aldersgrupper Arrangementa er attraktive og trekker til seg nytt publikum også utanfor sjangeren Landskappleiken sin posisjon som folkemusikken og -dansens hovudarena er styrka Talet på selde billettar på Landskappleiken er auka med 20 % Landsfestivalen i Gammaldansmusikk sin posisjon som hovudarena for runddansmusikk i Noreg er styrka Talet på selde billettar på Landsfestivalen er auka med 30 % Talet på lokal- og fylkeskappleikar andre lokale framføringsarenaer er auka Talet på arenaer og møteplassar for samværsdans i heile landet er auka Bransjetreffet Folkelarm er den leiande faglege møteplassen for bransjen innan folkemusikk og –dans i Norden, og samlar eit breitt utval delegatar frå heile musikkbransjen Folkelarm er den viktigaste eksportarenaen for norsk folkemusikk, og ein døropnar for oppdrag i utlandet Folkelarm er grundig evaluert i høve eigarskap, og arrangementet er tilpassa utviklinga innan musikkbransjen, og behov og ynskje frå utøvarar og arrangørar Folkelarmprisen er ei etablert og kjend prisutdeling på kulturfeltet

Tiltak (årleg revidering)          

Fylgje opp arbeidet med Landskappleiken og Landsfestivalen. Fylgje opp arbeidet med evaluering av framtida til Landsfestivalen og Landskappleiken fram mot årsmøtet i 2013. Utarbeide gode malar og rutinar for rapportering for Landskappleiken og Landsfestivalen. Utarbeide arrangørrettleiing for Landskappleiken og Landsfestivalen. Utarbeide arrangørrettleiing for lokale kappleikar. Halde fram arbeidet med å etablere ein felles medie- og marknadsføringsplan for arrangementa og prosjekta til organisasjonen. Vidareutvikle og betre kappleiksprogrammet til FolkOrg, slik at det vert brukarvenleg for arrangørar og utøvarar. Oppmode arrangørar om å legge til rette for samværsdans for alle aldrar. Evaluere Folkelarm, og legge plan for Folkelarm i 2013, på bakgrunn av framlagd rapport. Dele ut Folkelarmprisen, og arbeide for å få pengar inn i prisen Årets folkemusiker.

4

28


Arrangørutvikling FolkOrg skal stimulere til arrangering av konsertar og dans med folkemusikk og arbeide for at arrangørane har gode rammevilkår. Langsiktige mål (4 år)    

Arrangørar er kjend med og oppdatert på aktuelle tilskotsordningar og faglege saker Talet på folkemusikkonsertar og dansearrangement er auka landet rundt Talet på søkarar frå folkemusikkfeltet på arrangørstøtteordninga har auka, og løyvingane til folkemusikkarrangørar er auka med 100 % Folkemusikk og -dans blir presentert på fleire, nye og eksisterande arenaer

Tiltak (årleg revidering)       

Følgje opp signala frå spørjeundersøkinga blant folkemusikkarrangørane. Tilby rådgjeving, og halde jamn kontakt med arrangørane. Arrangere eigne kurs, i tillegg til å informere om andre relevante kurs. Utarbeide og gjere tilgjengeleg relevant kompetansemateriell. Samle og gjere tilgjengeleg informasjon om aktuelle folkemusikkartistar for andre relevante arrangørar. Etablere eit samarbeid med dei regionale folkemusikksentra og kompetansenettverka. Dele ut prisen ”Årets folkemusikkarrangør” ein gong i året.

Lagsutvikling FolkOrg skal stimulere til aktivitet i laga og arbeide for at lag og tradisjonsoverføring har gode rammevilkår. Langsiktige mål (4 år)       

Alle lokal- og områdelag er kjend med og oppdatert på aktuelle tilskotsordningar og faglege saker Talet på søkarar frå folkemusikkfeltet til aktuelle tilskotsordningar er auka og løyvingar til folkemusikkfeltet frå tilskotsordningane er auka med 25 % Lokal- og områdelaga i organisasjonen har eigne heimesider Det gode arbeidet til laga i organisasjonen er gjort synleg Talet på kulturskular og lokallag som samarbeider om opplæring i folkemusikk og – dans er auka Kommunikasjonsflyten mellom FolkOrg, områdelag og lokallag er god Lokallaga har gode møteplassar for tradisjonsoverføring

Tiltak (årleg revidering)     

Gje kurs og råd til laga. Starte arbeidet med å utarbeide ein søknadsrettleiar for laga. Starte arbeidet med å utarbeide ein rettleiar for samarbeidsmodellar mellom kulturskule og lokale lag. Gje tilbod om, og opprette heimesider for laga. Jamn og god kontakt med laga gjennom mellom anna nyhendeskriv, folkemusikk.no og kurs. 5

29


 

Dele ut prisen ”Årets lokallag”. Presentere lokallag på folkemusikk.no.

Utøvarutvikling FolkOrg skal stimulere til aktivitet og arbeide for at utøvarane har gode rammevilkår. Langsiktige mål (4 år)    

Utøvarar innan folkemusikk og –dans er kjend med og oppdatert på aktuelle tilskotsordningar og faglege saker Utøvarar folkemusikk og –dans er kjend med relevante aktørar og samarbeidspartnarar både nasjonalt og internasjonalt Organisasjonen har eit breitt kontaktnettverk av relevant bransjeaktørar nasjonalt og internasjonalt, som kjem utøvarane til gode Lanseringsprogrammet Intro-folk er attraktivt for unge utøvarar og talet på påmeldte artistar er auka med 100 %

Tiltak (årleg revidering)       

Kartlegge yrkesutøvarane sine ynske og behov. Gje tilbod om rådgjeving og kurs til utøvarar. Starte arbeidet med å utarbeide ein database over arrangørar og andre relevante aktørar i Noreg og Europa. Delta på internasjonale bransjetreff og vere til stades på relevante nasjonale arrangement. Utarbeide gode verktøy for utøvarar, i form av tilgjengeleggjord informasjon om kontaktnettverk, faglege saker, tilskotsordningar og liknande. Utarbeide prosjekt som tener utøvarane sine ynske og behov, som kjem fram av kartleggingsarbeidet. Gjennomføre INTRO-folk 2012. Arbeide for å betre og styrke levekåra for musikarar og dansarar, i samarbeid med NODA og MFO.

Kompetansebygging og opplæring FolkOrg skal fremje rekruttering og opplæring innan folkemusikk og –dans, og styrke det faglege arbeidet med folkemusikk- og folkedanstradisjonane. Langsiktige mål (4 år)    

Medlemmer og andre interesserte er informert om og har kjennskap til utdanningsog kurstilboda på feltet Auka deltaking på nasjonale og internasjonale kurs og arrangement Feltet har eit breitt utval av kompetente kappleiksdomarar innan både folkemusikk og –dans Musikklærar er kjend med folkemusikk og –dans, og har tilgang til tilpassa undervisningsopplegg

Tiltak (årleg revidering) 6

30


   

Marknadsføre og informere om sommarkurs, og andre aktuelle kurs, seminar og utdanningstilbod. Arrangere ei felles kurshelg for lokallag, instruktørar, pedagogar, dommarar, utøvarar og arrangørar. Fordele FriFond-midlar. Utarbeide rammeplan for opplæring i høve vaksenopplæringsmidlar.

Organisasjonsutvikling FolkOrg skal ha attraktive medlemstilbod og vere ein fagleg sterk og kunnskapsrik organisasjonen. Langsiktige mål (4 år)     

Talet på medlemmar er auka med 25 % Medlemssystemet (styreweb) er teke i bruk av alle lokallag, og er ein naturlig arbeidsreiskap i kommunikasjonen med laga sine medlemmer Styra sentralt, regionalt og lokalt er kompetente på styre- og organisasjonsarbeid Kunnskapen og rutiner som ligg i administrasjonen er dokumentert, slik at nye medarbeidarar enkelt kan ta over ansvaret Organisasjonen har ein hovudsponsor

Tiltak (årleg revidering)      

Utarbeide ein vervekampanje av nye medlemmer Formidle og vidareutvikle medlemstilboda Etablere og drifte eit effektivt medlemssystem (Styreweb), med oppdatert kontaktinformasjon på medlemmer og lokallag Legge til rette for opplæring i bruk av medlemssystemet (styreweb) Informere om opplæringstiltak og kurs for tillitsvalde lokalt og sentralt Vidareføre arbeidet med å etablere rutinehandbok og årshjul for administrasjonen

7

31


HANDLINGSPLAN FolkOrg (2011 - 2015) Vedtatt på årsmøtet i FolkOrg 1. mai 2011

Verdigrunnlag FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet. Levande folkemusikk- og dansetradisjonar i Noreg står for eit mangfald av ulike sjangrar og lokale variantar. Desse har fått si form gjennom langvarig bruk og utgjer fullverdig kunst i sin eigen rett. Ei styrking, synleggjering og formidling av dei levande folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sentralt i FolkOrg sitt arbeid, men organisasjonen skal i tillegg fremje utvikling og nyskaping på tradisjonelt grunnlag. FolkOrg vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar og arrangørar. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området. Visjon Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikkglede, danseglede, og framstå som ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon. Arbeidsområde / strategiar FolkOrg skal fremje føremålet og verdigrunnlaget sitt gjennom: kulturpolitisk arbeid informasjon arenautvikling arrangørutvikling lagsutvikling utøvarutvikling kompetansebygging og opplæring organisasjonsutvikling

1

32


Kulturpolitisk arbeid FolkOrg skal ivareta og styrke medlemmane og aktørane sine interesser og rettar på feltet, og styrke folkemusikken og folkedansen sin plass i samfunnet. Langsiktige mål (4 år) Samstemt! sine fire-års mål er oppnådd o Arrangørstøtta hjå Norsk kulturråd er på 30 mill o Musikarstøtta hjå Norsk kulturråd er på 20 mill o KOMP, tilskotordninga for opplæringsmidlar, er auka til 6 mill Folkemusikk og -dans er synleg og anerkjend på kulturfeltet og i samfunnet elles Folkedansen har dei same vilkåra og status som folkemusikken. Støtta til opplæringstiltak innan folkemusikk og -dans er auka Støtta til sceniske framsyningar med folkemusikk og -dans som basis er auka Folkemusikkfeltet får kompensasjon for bruk av ikkje-verna, tradisjonell folkemusikk FolkOrg har etablert eit breitt nettverk av internasjonale samarbeidspartnarar, og er aktiv i det internasjonale arbeidet for folkemusikk- og dans Kulturskulane og Den Kulturelle Skulesekken i heile landet har tilbod innan folkemusikk og folkedans. Tiltak (årleg revidering) Sette agenda og delta i det offentlege ordskiftet, og sette søkelys på aktuelle saker for sjangeren Stø opp om arbeidet innan forsking, arkiv og utdanning Samarbeide aktivt med andre aktørar og organisasjonar innanfor sjangeren, og på musikk-, danse- og kulturfeltet generelt Vere ein aktiv høringsinstans for aktuelle saker innan folkemusikk og -dans Starte arbeidet med utgreiing om opphavsrett for folkemusikken Følgje opp arbeidet med statusrapporten for folkedans, i samarbeid med Rff og NU Arbeide aktivt mot mellom anna departement og Norsk kulturskoleråd for å få folkemusikk og folkedans inn i kulturskulane og Den Kulturelle Skolesekken. Arbeida for å få stipend og prisar til folkedansen.

2

33


Informasjon FolkOrg skal spreie kunnskap om og forståing for folkemusikken og folkedansen i Noreg, og arbeide for å auke omtale og bruk av folkemusikk og folkedans nasjonalt og internasjonalt. Langsiktige mål (4 år) Organisasjonens informasjonskanalar og prosjekt er evaluert og tilpassa utviklinga innan informasjonsteknologi og tendensar og behov hjå brukarane Nettportalen www.folkemusikk.no sin posisjon som den viktigaste staden for informasjon om folkemusikk og -dans i Noreg er styrka, og talet på lesarar er auka til 5000 daglege brukarar Nettportalen www.folkmusic.no er den viktigaste engelskspråklege kjelda til informasjon om folkemusikk og -dans i Noreg, og talet på lesarar er auka med 60 % Organisasjonen har eit heilskapleg og historisk oversyn over aktivitet, aktørar, utøvarar og utgjevingar på feltet Bladet Folkemusikk er det leiande tidsskriftet innan folkemusikk og –dans i Noreg, og talet på abonnentar er auka til 2500 Talet på abonnentar av bladet Folkemusikk frå nordiske land er auka med 50 % Talet på abonnentar av årbok for norsk folkemusikk er 500, og boka vert kjøpt inn på innkjøpsordninga Bladet Folkemusikk er evaluert Tiltak (årleg revidering) Utføre ei brukarundersøking for bladet Folkemusikk, www.folkemusikk.no og Årboka Marknadsføre og profilere bladet Folkemusikk, folkemusikk.no og folkmusic.no nasjonalt og internasjonalt Starte arbeidet med å revidere utøvarkatalogen og etablere ein biografibase med sentrale nolevande og døde utøvarar innan folkemusikk og -dans Starte arbeidet med å digitalisere og formidle lagshistoria til LfS og NFD Arbeide for at Årbok for norsk folkemusikk har eit breitt geografisk fokus.

3

34


Arenautvikling FolkOrg skal legge til rette for, utvikle og drive gode framføringsarenaer for folkemusikk og folkedans lokalt, regionalt og nasjonalt. Langsiktige mål (4 år) Landskappleiken og Landsfestivalen som tevling og arenaer er evaluert, slik at arrangementa og tevlingsforma er tilpassa utviklinga innan sjangeren og samtida Organisasjonen har kompetente arrangørar og drifta av arrangementa er godt innarbeidd Arrangementa er tilrettelagt for publikum og deltakarar og i alle aldersgrupper Arrangementa er attraktive og trekker til seg nytt publikum også utanfor sjangeren Landskappleiken sin posisjon som folkemusikken og -dansens hovudarena er styrka Talet på selde billettar på Landskappleiken er auka med 20 % Landsfestivalen i Gammaldansmusikk sin posisjon som hovudarena for runddansmusikk i Noreg er styrka Talet på selde billettar på Landsfestivalen er auka med 30 % Talet på lokal- og fylkeskappleikar andre lokale framføringsarenaer er auka Talet på arenaer og møteplassar for samværsdans i heile landet er auka Bransjetreffet Folkelarm er den leiande faglege møteplassen for bransjen innan folkemusikk og –dans i Norden, og samlar eit breitt utval delegatar frå heile musikkbransjen Folkelarm er den viktigaste eksportarenaen for norsk folkemusikk, og ein døropnar for oppdrag i utlandet Folkelarm er grundig evaluert i høve eigarskap, og arrangementet er tilpassa utviklinga innan musikkbransjen, og behov og ynskje frå utøvarar og arrangørar Folkelarmprisen er ei etablert og kjend prisutdeling på kulturfeltet Tiltak (årleg revidering) Starte arbeidet med å etablere ein felles medie- og marknadsføringsplan for organisasjon sine arrangement og prosjekt Revidere og vidareutvikle arrangørhandboka for Landsfestivalen og Landsfestivalen Starte arbeidet med å utarbeide ei arrangørhandbok / rettleiing for arrangering av lokale kappleikar Vidareutvikle og betre kappleiksprogrammet til FolkOrg, slik at det vert brukarvenleg for arrangørar og utøvarar Oppfordre arrangørar til å legge til rette for samværsdans for alle aldrar. Rekruttere nye delegatar til Folkelarm Arbeide for å styrke prisen Årets folkemusikar, og få pengar inn i prisen. Legge til rette for scenisk folkedans gjennom eksisterande arrangement som Folkelarm.

4

35


Arrangørutvikling FolkOrg skal stimulere til arrangering av konsertar og dans med folkemusikk og arbeide for at arrangørane har gode rammevilkår. Langsiktige mål (4 år) Arrangørar er kjend med og oppdatert på aktuelle tilskotsordningar og faglege saker Talet på folkemusikkonsertar og dansearrangement er auka landet rundt Talet på søkarar frå folkemusikkfeltet på arrangørstøtteordninga har auka, og løyvingane til folkemusikkarrangørar er auka med 100 % Folkemusikk og -dans blir presentert på fleire, nye og eksisterande arenaer Tiltak (årleg revidering) Kartlegge arrangørane innan folkemusikk og -dans, og bidra til å etablere nettverk av lokale scener Rådgjeving og kursing av arrangørar Dele ut prisen ”Årets folkemusikkarrangør”

Lagsutvikling FolkOrg skal stimulere til aktivitet i laga og arbeide for at lag og tradisjonsoverføring har gode rammevilkår. Langsiktige mål (4 år) Alle lokal- og områdelag er kjend med og oppdatert på aktuelle tilskotsordningar og faglege saker Talet på søkarar frå folkemusikkfeltet til aktuelle tilskotsordningar er auka og løyvingar til folkemusikkfeltet frå tilskotsordningane er auka med 25 % Lokal- og områdelaga i organisasjonen har eigne heimesider Det gode arbeidet til laga i organisasjonen er gjort synleg Talet på kulturskular og lokallag som samarbeider om opplæring i folkemusikk og – dans er auka Kommunikasjonsflyten mellom FolkOrg, områdelag og lokallag er god Lokallaga har gode møteplassar for tradisjonsoverføring Tiltak (årleg revidering) Rådgjeving og kursing av laga Starte arbeidet med å utarbeide ei søkarhandbok for laga Starte arbeidet med å utarbeide ei rettleiing for samarbeidsmodellar mellom kulturskule og lokale lag Gje tilbod om, og opprette heimesider for laga Utarbeide rutiner som sikrar jamn kontakt og dialog med lokal- og områdelaga Dele ut prisen ”Årets lokallag” 5

36


Utøvarutvikling FolkOrg skal stimulere til aktivitet og arbeide for at utøvarane har gode rammevilkår. Langsiktige mål (4 år) Utøvarar innan folkemusikk og –dans er kjend med og oppdatert på aktuelle tilskotsordningar og faglege saker Utøvarar folkemusikk og –dans er kjend med relevante aktørar og samarbeidspartnarar både nasjonalt og internasjonalt Organisasjonen har eit breitt kontaktnettverk av relevant bransjeaktørar nasjonalt og internasjonalt, som kjem utøvarane til gode Lanseringsprogrammet Intro-folk er attraktivt for unge utøvarar og talet på påmeldte artistar er auka med 100 % Tiltak (årleg revidering) Rådgjeving og kursing av utøvarar Starte arbeidet med å utarbeide ei database over arrangørar og andre relevante aktørar i Noreg og Europa Delta på internasjonale bransjetreff og vere til stades på relevante nasjonale arrangement Arbeide for å etablere eit lanseringsprogram for utvalde eksportklare artistar i samarbeid med Riksscenen og Førdefestivalen Utarbeide oppfølgingsprogram for Folkelarmartistane Kompetansebygging og opplæring FolkOrg skal fremje rekruttering og opplæring innan folkemusikk og –dans, og styrke det faglege arbeidet med folkemusikk- og folkedanstradisjonane. Langsiktige mål (4 år) Medlemmer og andre interesserte er informert om og har kjennskap til utdanningsog kurstilboda på feltet Auka deltaking på nasjonale og internasjonale kurs og arrangement Feltet har eit breitt utval av kompetente kappleiksdomarar innan både folkemusikk og –dans Musikklærar er kjend med folkemusikk og –dans, og har tilgang til tilpassa undervisningsopplegg Tiltak (årleg revidering) Marknadsføre og informere om sommarkurs, samt andre aktuelle kurs, seminar og utdanningstilbod Arrangere ei felles kurshelg for lokallag, instruktørar, pedagogar, dommarar, utøvarar og arrangørar. Arbeide for at lærarar i grunnskule og kulturskule har tilgang til gode undervisningsressursar i folkemusikk og folkedans. Utarbeide tiltak for kompetanseheving av pedagogar innan folkedans. Fordele FriFond-midlar 6

37


Organisasjonsutvikling FolkOrg skal ha attraktive medlemstilbod og vere ein fagleg sterk og kunnskapsrik organisasjonen. Langsiktige mål (4 år) Talet på medlemmar er auka med 25 % Medlemssystemet (styreweb) er teke i bruk av alle lokallag, og er ein naturlig arbeidsreiskap i kommunikasjonen med laga sine medlemmer Styra sentralt, regionalt og lokalt er kompetente på styre- og organisasjonsarbeid Kunnskapen og rutiner som ligg i administrasjonen er dokumentert, slik at nye medarbeidarar enkelt kan ta over ansvaret Organisasjonen har ein hovudsponsor Tiltak (årleg revidering) Utarbeide ein vervekampanje av nye medlemmer Formidle og vidareutvikle medlemstilboda Etablere og drifte eit effektivt medlemssystem (styreweb), med oppdatert kontaktinformasjon på medlemmer og lokallag Legge til rette for opplæring i bruk av medlemssystemet (styreweb) Opplæring og kursing av tillitsvalde lokalt og sentralt Starte arbeidet med å etablere rutinehandbok og årshjul for administrasjonen

7

38


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

SAK 11

Fastsetjing av medlemspengar og bladpengar Til: Frå:

Årsmøtet Styret

Saksopplysningar: Årsmøtet i FolkOrg skal vedta bladpengar og medlemspengar for 2012. Gjeldande satsar er: a) Medlemskontingent for 2012 er sett til kr 220,- for vaksne og kr 100,- for born. b) Bladpengar for 2012 er sett til kr 390,- ordinær pris, og kr 340,- for medlemmar i FolkOrg. Medlemspengar: Utviklinga av medlemspengar dei siste åra har vore slik: Årstall 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

FolkOrg 220 / 100 220/100 180/70

Medlemspengar LfS

150/50 150/50 125/25 100/25 100/25 80/15 80/15 80/15 80/15 70/15

NFD

250/150/10 250/150/10 200/150/10 200/150/10 200/150/10 200/150/10 200/150/10

Tal på medlemmar FolkOrg LfS 4 008 4 613 Har ikkje tal pr. 31.12.09

4 584 5 205 5 319 5 232 5 154 4 938 5 193 5 173 4 984

Bladpengar: Utviklinga av bladpengar dei siste åra har vore slik: 2007

325 kr (minus kr 50 for medlemmar)

2008-2011

360 kr (minus kr 50 for medlemmar)

2012

390 kr (minus kr 50 for medlemmar og studentar)

39


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Vurderingar: Medlemspengar: Det vil alltid vere ulike oppfatningar om kor høge medlemspengane skal vere. Vi har henta inn informasjon om kor høge kontingentar andre tilsvarande organisasjonar har.   

Noregs ungdomslag sin kontingent er: per medlem under 26 år; kr 90,-, over 26 år kr 180. Direktemedlemmar: Under 26 år kr 150, over 26 år kr 300. 4H har ein sentral kontingent på kr 460 for hovudmedlemmar, og 230 for søsken til dei. Norges bygdeungdomslag har en kontingent på ordinært medlemskap: kr. 250, rekrutteringsmedlem (født 1996 eller seinare) kr. 75, støttemedlemskap kr. 310. Av denne kontingenten går ein liten del til fylkesleddet, og ingenting til lokallaga, med unnatak av støttemedlem der 50 % går til lokallaget. Norske trekkspilleres landsforbund har ein kontingent på kr 450,- for personlig medlemskap og kr 320,- for dei under 18 år og pensjonistar, familiemedlem kr 270,-.

FolkOrg ligg da om lag midt i sjiktet her. I høve alle aktivitetane FolkOrg ønskjer å gjennomføre, treng organisasjonen meir pengar. Styret meiner og at det dei mange fordelane ved å vere medlem i FolkOrg gjer at det ikkje er ein høg sum. I tillegg til moglegheit til å delta på kappleikar og det generelle arbeidet FolkOrg gjer for folkemusikken og folkedansen, jfr. årsmeldinga, har medlemmane desse fordelane:        

Rabatt på inngang: Landskappleiken, Landsfestivalen og Folkelarm. Bladet Folkemusikk: Medlemmar får årsabonnement for kr. 340,- (normal pris 390,-). Medlemslag får 25 % rabatt på annonser. Forsikring: Gunstig forsikringsavtale med IF. Avtala gjeld både verdisak- (bunad eller bunad og instrument) og ulykkesforsikring. Rådgjeving: Råd og rettleiing om konkrete søknadar og generell informasjon om dei ulike ordningane både til lokallag og einskildmedlemmar. Ole Bull-akademiet: 10% rabatt på kjøp av strenger. Nordic Strings: 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Nordic Strings. Folkemusikksenteret i Buskerud: 10 % avslag på cd-ar og 16 % avslag på anna rekvisita i nettbutikken www.folkemusikksenteret.no Etnisk musikklubb: 10 % rabatt på kjøp av cd-ar. (Gjeld ikkje allereie rabatterte plater) o Medlemslag får: o 25 % rabatt ved kjøp av minimum 25 stk av ei utgjeving til • premiar o.l. o 40% rabatt ved kjøp av fleire plater av ein tittel gjeve ut av • Etnisk musikklubb. o 30% rabatt på annonse i medlemsbladet til Etnisk musikklubb • “Toner på tvers”, og rabatt på innstikk. Moglegheit til å søkje Frifond-midlar, voksenopplæringsmidlar og momskompensasjon for laget.

I tillegg gir ein del lokal- og områdelag rabattar på kappleikar og konsertar for medlemmar. Styret gjer difor framlegg om å auke medlemspengane for vaksne til kr 250 i 2013 og 2014. Styret ønskjer ingen endring for born.

40


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

Fleire lag som ikkje har vore medlemmar, har no lagt merke til FolkOrg og søkjer om medlemskap. Berre i 2012 har vi fått to nye lag (Havbrusen folkemusikklag og Trysil2radern) og fleire har meldt si interesse. Vi har fått innspel på om vi ikkje bør innføre familiemedlemskap. FolkOrg fekk nytt medlemssystem i 2011, og fakturering av medlemspengar for sentral- , regional- og lokalleddet er allereie ganske komplisert. Mellom anna så har kvart områdelag og lokallag sine satsar, kontingenten til lokale heidersmedlemmar skal betalast av lokallaget, men forsikringa av medlemmen sjølv, i tillegg er det mange ulike forsikringstypar. Vi ber om forståing for at vi må få dette godt i gang før vi vurderer å innføre nok ein variabel. Signala frå fleire lokallag er at de ønskjer at FolkOrg set fast dei sentrale medlemspengane for 2 år av gongen. Lokallaga har gjerne årsmøte før FolkOrg, og vurderer dei lokale medlemspengane i samanhang med den sentrale. Styret gjer difor framlegg om medlemspengar for både 2013 og 2014.

Bladpengar Forskjellen i bladpengar mellom medlemmar og ordinær pris har vore på kr 50 i fleire år, trass i at prisen har auka og at forskjellen difor er vorte relativt sett mindre. Styret i FolkOrg ønskjer difor ikkje ein auke i bladpengar for medlemmar. Men for å kunne finansiere prisveksten, gjer styret framlegg om å auke ordinær pris på abonnement til kr 410. Framlegg til vedtak: Medlemspengar: Medlemspengar for 2013 vert sett til kr 250 for vaksne, og kr 100 for born. Medlemspengar for 2014 vert sett til 250 for vaksne, og kr 100 for born. Bladpengar: Bladpengar for 2013 vert sett til kr 410, ordinær pris, og kr 340 for medlemmar og studentar.

41


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

SAK 12 11 SAK 11

Årsmøtet 2012og folkedans FolkOrg – organisasjon for folkemusikk

Årsmøtet 2012

FolkOrg Budsjett 2012 arbeidsbudsjett i balanse

SAK 11

Regnskap 2011

Budsjett 2012

Fastsetjing av medlemspengar og bladpengar Fastsetjing av medlemspengar-313 og507 bladpengar Til: (annonser) Årsmøtet Salgsinntekter -310 000

Informasjon drift

Drift

administrasjon

styret/utvalg 0 0 0 Årsmøtet0 Styret 00 0 0 0 0

nett/annet -40 000 0 0 0 -150 000 0 0 0 0 -190 000

Informasjonsprosjekter

årbok

Bladet Folkemusikk -270 000 -560 000 0 0 -100 000 0 -50 000 0 0 -980 000

Utøverutvikling Utøverutvikling

Fastsetjing av medlemspengar 0 0 og bladpengar 0

Folkelarmevaluering/ pris 0 0 0 0 -85 000 0 -20 000 0 0 -105 000

Kappleiker og lokallagsutvikling Lokallagsutvikling

Kappleiker

0 0 -600 000 0 -40 000 0 0 0 -74 000 -74 000 0 0 0 0 -5 575 000 -5Til: 575 000 0 0 0 0 -1 265 000 -495 000 0 -155 000 0 -150 000 Frå: -1 929 000 -1 929 000 0 0 0 -390 000 0 0 0 -300 000 0 -582 000 -567 000 0 0 0 -15 000 0 0 0 0 0 0 -10 725 000 -8 640 000 -40 000 -155 000 -300 000 -165 000 0 Saksopplysningar: Saksopplysningar: i FolkOrg skal vedta bladpengar og medlemspengar satsar 3 228 118 1 148for 7432012. Gjeldande 0 612 612 er: 0 415 184 281 327 157 640 204 204 204 204 204 204 Lønn Årsmøtet og personalutgifter (fast ansatte) 3 316 140 Honorarer inkl. feriepenger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Honorareri u/4000,ikkeskal skattepliktig 41og 550medlemspengar 0 for 2012. Gjeldande 0 0satsar er: 0 0 0 0 0 0 0 0 Årsmøtet FolkOrg vedta bladpengar Årsmøtet i FolkOrg skal vedta bladpengar og medlemspengar for 2012. Gjeldande satsar er: a) Medlemskontingent for 2012 er sett til kr 220,for vaksne og kr 100,for born. Honorar til styre og utvalg 204 328 251 000 0 239 000 0 0 0 0 0 0 0 12 000 Arbeidsgiveravgift 503 362 482 634 699medlemmar 90 697 i FolkOrg. 0 61 468 41 650 23 961 30 232 30 232 30 232 b) Bladpengar for 2012 er sett til kr 390,- ordinær pris,140 og461 kr 340,-33for Refusjoner av sykepenger 796til kr 220,- for0vaksne og a) 0 0 for 2012 0er sett til kr0 220,- for 0vaksne og 0kr 100,- for 0 born. 0 0 a) Medlemskontingent for 2012 er-203 sett kr0100,for born. Medlemskontingent OTP forsikring (utg.ført.) 166 158 171 616 47 437 0 30 631 0 20 759 14 066 8 092 10 210 30 210 10 210 b) Medlemspengar: Bladpengar 2012 er sett til kr 390,- ordinær pris, medlemmar FolkOrg. Refusjon innskuddsfondfor pensjon -100 000 og kr 340,-28 b) 000for 0 800 er sett til0kr 390,-12 ordinær 000 -8 200 og kr -4 700 for medlemmar -5 900 -17i 500 Bladpengar fori-17 2012 pris, 340,FolkOrg. -5 900 Annen personalkostnad 22 758 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERSONALKOSTNADER 4 050 500 4 053 368 1 328 641 272 699 716 140 0 485 411 328 844 184 993 238 747 247 147 250 747 Medlemspengar: Medlemspengar: Utviklinga av medlemspengar dei siste åra har vore slik: 0 Prosjektkostnader 827 350 1 053 000 598 000 0 150 000 0 0 140 000 5 000 0 160 000 0 Faste driftsutgifter 1 419 104 1 465 000 1 210 000 0 90 000 0 25 000 0 20 000 15 000 95 000 10 000 Utviklinga av medlemspengar dei siste åra har vore slik: Utviklinga Medlemspengar påmedlemspengar medlemmar Diverse honorarer 732 134 758 000 92 000 Talav 0 40 000 dei siste 90 000 åra har 275 vore 000 slik:30 000 91 000 100 000 0 40 000 Kontor- og møtekostnader 1 734 581 1 189 000 354 000 60 000 82 000 65 000 275 000 74 000 14 000 94 000 99 000 72 000 Årstall FolkOrg LfS NFD FolkOrg LfS Reisekostnader 448 200 423 000 103 000 90 000 30 000 0 30 000 50 000 0 40 000 50 000 30 000 Medlemspengar Tal på medlemmar Reklamemateriell/annonsering 67 910 115 000 10 000 0 15Medlemspengar 000 20 000 20 000 15 000 10Tal 000 på medlemmar 5 000 15 000 5 000 2012 220 / 100 Div. andre kostnader 384 083 NFD 444 000 203 000 0 LfS 0 0 154 000 0 FolkOrg 20 000 15 000 42 000 10 000 Årstall FolkOrg LfS FolkOrg Årstall FolkOrg LfS NFD LfS 2011 220/100 4 008 Ref. av medl.kontingent/forsikring 1 055 209 925 000 925 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 220 / 100 Tap på fordringer 36 550 2012 220 / 100 2010 180/70 4 613 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6 705 121 6 372 000 3 495 000 150 000 000 175 000 779 000 309 000 269 000 461 000 167 000 2011 220/100 4 008 2011 220/1001 407 4160 008000 tal140 pr. 31.12.09 2009 150/50 250/150/10 DRIFTSKOSTNADER 10 755 621 10 425 368 4 823 641 422 699 Har ikkje 123 175 000 1 264 411 637 844 344 993 507 747 708 147 417 747 Salgsinntekter (billetter og abonnement) Frå: -Styret framleie Til:Husleieinntekter Årsmøtet Driftsstøtte Frå:Andre tilskudd Styret Medlemskontingent Annen inntekt Andre Refusjoner Refusjon av utgifter Saksopplysningar: SUM DRIFTSINNTEKTER

2010 2008 180/70 FORDELING AV DRIFTSSTØTTEN 2009 2007 2008 2006 2007 2005 2006 2004 2005 2003 2004 2002 2003 2001 2002

-524 352 -28 070 -5 390 000 -1 319 192 -1 733 246 -1 050 525 -491 405 -209 400 -11 059 697

2010 150/50 250/150/10 4 613 -304 076 -300 000 -3 816 359 150/50125/25250/150/10 2009 200/150/10 150/50100/25250/150/10 2008 200/150/10 125/25100/25200/150/10 2007 200/150/10 100/25 80/15200/150/10 2006 200/150/10 100/25 80/15200/150/10 2005 200/150/10 80/15 80/15200/150/10 2004 80/15 80/15200/150/10 2003 80/15 2002

180/70

4 584 135 000 5 205 150/50 5 319 150/50 5 232 125/25 5 154 100/25 4 938 100/25 5 193 80/15 5 173 80/15 80/15

422ikkje 699 tal pr. 31.12.09 933 140 Har

4 584 5 205 5 319 5 232 5 154 4 938 5 193

284 411 482 844 250/150/10 250/150/10 200/150/10 200/150/10 200/150/10 200/150/10 200/150/10

4 613

239 993

0 0 0 0 -130 000 0 -20 000 0 0 -150 000

Arrangørutvikling

357 408 147 Har747 ikkje tal pr. 31.12.09

4 584 5 205 5 319 5 232 5 154 4 938 5 193

252 747

42


Honorar til styre og arbeidsutval 2012 Møter Styret tapt arbeidsfortj. Utvalg

Antall møtedager Sats 7 7 10

Honorar styreleder Honorar nestledere

1500 1500 1500

30000

Antall personer

4 4 3

Per møte 6 000 6 000 4 500

42 000 42 000 45 000 129 000 50 000 60 000 239 000

I budsjett

239 000

43


FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

Årsmøtet 2012

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk Årsmøtet og folkedans 2012

Årsmøtet 2012

13 SAK 11 Budsjett 2013 FolkOrg

SAK 11

SAK 11 Budsjett 2012

Budsjett 2013

Informasjon drift

Drift

Fastsetjing av medlemspengar og bladpengar administrasjon

styret/utvalg

nett/annet -40 000 0 0 0 -150 000 0 0 0 0 -190 000

Informasjonsprosjekter årbok

folkelarm/ pris -60 000

0 0 -155 000

-20 000 0 -1 080 000

0

415 184 0 0 0 61 468 0 20 759

367 567 0 0 0 54 418 0 18 378

238 680 0 0 0 36 279 0 12 252

204 204 0 0 0 30 232 0 10 210

0 0 90 000 65 000 0 20 000 0 0 175 000 215 000

0 25 000 275 000 295 000 30 000 20 000 154 000 0 799 000 1 296 000

0 0 30 000 74 000 50 000 15 000 0 0 169 000 609 000

0 180 000 345 000 405 000 135 000 50 000 47 000 0 1 162 000 1 449 000

0 15 000 100 000 94 000 40 000 5 000 15 000 0 269 000 514 000

-370 000

-567 000 0 -10 725 000

-587 000 0 -12 722 000

-567 000 0 -9 647 000

Lønn og personalutgifter (fast ansatte) Honorarer inkl. feriepenger Honorarer u/4000,- ikke skattepliktig Styrehonorar (inkludert honorar til leder) Arbeidsgiveravgift Refusjoner av sykepenger OTP forsikring (utg.ført.) Refusjon innskuddsfond pensjon Annen personalkostnad PERSONALKOSTNADER

3 228 000

4 000 582

1 298 743

0

612 612

40 000

251 000

251 000

0

239 000

0

Prosjektkostnader Faste driftsutgifter Diverse honorarer Kontor- og møtekostnader Reisekostnader Reklamemateriell/annonsering Div. andre kostnader Ref. av medl.kontingent/forsikring ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER

1 053 000

1 098 000

588 000

0

150 000

1 189 000 423 000 115 000 444 000 925 000 6 372 000 10 426 000

1 588 000 558 000 155 000 466 000 925 000 7 400 000 12 422 000

350 000 103 000 10 000 195 000 925 000 3 471 000 4 978 000

60 000 90 000 0 0 0 150 000 423 000

74 000 30 000 15 000 0 0 399 000 1 133 000

0

Utøverutvikling

0

Til: Årsmøtet Fastsetjing av medlemspengar og og bladpengar -600 000 -730bladpengar 000 0Fastsetjing av medlemspengar -40 000 0 -130 000 -74 000 -76 000 -76 000 0 0 0 Frå: Styret -5 725 000 -6 580 000 -6 580 000 0 0 0 -1 115 000 -1 955 000 -495 000Til: 0 -155 000 -800 000 Til: Årsmøtet Årsmøtet -1 929 000 -1 929 000 -1 929 000 0 0 0 -405 000 -495 000 0Frå: 0 0 -70 000 Frå: Styret Styret Saksopplysningar:

Kappleiker og lokallagsutvikling LokallagsKappleiker utvikling 0 0 0 0 0 0 0 0 -130 000 0 0 0 -20 000 -300 000 0 0 0 0 -150 000 -300 000

0

-310 000

Salgsinntekter (annonser) Salgsinntekter (billetter og abonnement) Husleieinntekter - framleie Driftsstøtte Andre tilskudd Medlemskontingent Annen inntekt Andre Refusjoner Refusjon reiseutgifter SUM DRIFTSINNTEKTER

Bladet Folkemusikk -270 000 -560 000 0 0 -100 000 0 -40 000 0 0 -970 000

Utøverutvikling

0 0 -40 000

0 0 0 0 0 Årsmøtet i FolkOrg skal vedta bladpengar og medlemspengar for 2012. Gjeldande satsar00 er: Saksopplysningar: 0 0 0Saksopplysningar: 0 0

Arrangørutvikling

Danseutvikling

0 0 0 0 -125 000 0 -15 000 0 0 -140 000

0 0 0 0 0 0 -50 000 0 0 -50 000

204 204 0 0 0 30 232 0 10 210

204 204 0 0 12 000 30 232 0 10 210

415 184 0 0 0 61 468 0 20 759

160 000 20 000 0 99 000 50 000 15 000 45 000 0 389 000 634 000

0 10 000 40 000 72 000 30 000 5 000 10 000 0 167 000 424 000

200 000 0 50 000 0 0 0 0 0 250 000 747 000

569 188 140 461 33 699 90 697 0 483 000 a) Medlemskontingent 2012 er sett til0 kr 220,for0Årsmøtet vaksne og krGjeldande 100,for born. Årsmøtet i FolkOrg skal vedtafor bladpengar og medlemspengar for 2012. skal satsar vedta0 bladpengar er: og medlemspengar for 2012. Gjeldande satsar er: 0 i FolkOrg 0 0 172 000 180 847 47 437 0 30 631 0 b) Bladpengar for 2012 -100 er sett til kr 390,- ordinær pris, og kr 340,- for medlemmar i FolkOrg. 000 20 000 20 000 000 vaksne 0 kr 100,- for 0 0 0 0 100,- for0 born. 0 0 a) Medlemskontingent for 2012 er sett til kr 220,-20for a) Medlemskontingent og born. for 2012 er0 sett til kr0 220,- for vaksne og kr 4 054 000 5 022 000 1 507 000 273 000 734 000 40 000 497 000 440 000 287 000 245 000 245 000 257 000 497 000 Medlemspengar: b) Bladpengar for 2012 er sett til kr 390,- ordinær pris, ogb)kr 340,Bladpengar for medlemmar for 2012 er i FolkOrg. sett til kr 390,- ordinær pris, og kr 340,- for medlemmar i FolkOrg. 1 465 000 1 570 000 1 230 000 0 90 000 Utviklinga av medlemspengar dei000siste åra har Medlemspengar: 758 1 040 000vore slik: 70 000Medlemspengar: 0 40 000

Medlemspengar Talavpåmedlemspengar medlemmar dei siste åra har vore slik: Utviklinga av medlemspengar dei siste åra har vore slik: Utviklinga Årstall FolkOrg LfS NFD FolkOrg LfS Tal på medlemmar Medlemspengar Tal på medlemmar 2012 220 / 100 Medlemspengar Årstall FolkOrg LfS NFD Årstall FolkOrg LfS LfS NFD FolkOrg LfS 2011 220/100 4 008 FolkOrg FORDELING AV DRIFTSSTØTTEN -300 000 -300 000 -4 669 000 423 000 943 000 326 000 454 000 369 000 364 000 334 000 284 000 2010 180/70 4 613 220 2012 220 / 100 2012 / 100 175 000 Har ikkje tal pr. 31.12.09 2009 150/50 250/150/10 2011 220/100 2011 4 008 220/100 4 008 2008 150/50 250/150/10 2010 180/70 2010 4 613 180/70 4 584 4 613 Har ikkje5tal205 pr. 31.12.09 Har ikkje tal pr. 31.12.09 2007 125/25 200/150/10 2009 150/50 250/150/10 2009 150/50 250/150/10 2006 100/25 200/150/10 5 2008 150/50 250/150/10 2008 4 319 584 150/50 250/150/10 4 584 2005 100/25 200/150/10 5 232 2007 125/25 2007 205 125/25 200/150/10 5 205 2004 80/15 200/150/10 5 154 2006 100/25 2006 319 100/25 200/150/10 5 319 2003 80/15 200/150/10 4 2005 100/25 2005 5 938 232 100/25 200/150/10 5 232 2002 80/15 5 193 2004 200/150/10 2004 154 80/15 200/150/10 5 154 2001 80/15 5 2003 200/150/10 2003 4 173 938 80/15 200/150/10 4 938 2000 70/15 4 2002 80/15 2002 5 984 193 80/15 5 193

697 000

44


Honorar til styre og arbeidsutval 2013 Møter Styret tapt arbeidsfortj. Utvalg

Antall møtedager

7 7 10

Honorar styreleder Honorar nestledere

Sats

1500 1500 1500

30000

Antall personer

4 4 3

Per møte 6 000 6 000 4 500

42 000 42 000 45 000 129 000 50 000 60 000 239 000

I budsjett

239 000

45

Årsmøte FolkOrg 2012 - sakspapirer  

Alle sakspapirer til årsmøtet i FolkOrg 2012, med unntak av årsmelding (se eget vedlegg)