Page 1

Resultatregnskap FolkOrg Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Salgsinntekter - annonser Billetter og Abonnement Driftsstøtte Andre tilskudd Medlemskontingent Annen inntekt Andre refusjoner Sum driftsinntekter Lønn og personalutgifter Styrehonorar Arbeidsgiveravgift OTP og personforsikringer Annen personalkostnad Personalkostnader Prosjektkostnad Faste driftsutgifter Diverse honorar Kontor og møtekostnader Reisekostnader Reklamemateriell/annonsering Div. andre kostnader Ref. av medl.kont. og forsikringspenger Tap på fordringer Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsoverskudd (Årsunderskudd)

FolkOrg

2

2

2011

Budsjett 2011

2010

313 507 524 352 5 390 000 1 232 792 1 733 246 1 066 724 700 805 10 961 426

325 000 710 000 5 390 000 1 599 000 1 929 000 460 000 565 000 10 978 000

274 996 579 017 5 390 000 1 460 795 1 879 397 1 009 817 420 974 11 014 996

3 174 453 204 328 503 362 156 540 0 4 038 683

3 405 000 239 000 466 000 166 000 20 000 4 296 000

3 062 748 329 444 493 632 163 270 2 021 4 051 116

820 350 1 419 104 723 134 1 703 585 448 200 67 910 470 496 967 689 36 550 6 657 019

743 000 1 465 000 825 000 1 432 000 695 000 155 000 442 000 925 000 0 6 682 000

781 100 1 418 994 849 974 1 846 759 757 207 211 543 547 786 920 129 0 7 333 493

265 724

0

-369 612

12 053 0 701 -256 11 609

0 0 0 0 0

4 172 3 1 375 477 2 323

277 333

0

-367 289

Side 1


Balanse FolkOrg

Eiendeler

Note

2011

2010

Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer Depositum Sum finansielle anleggsmidler

19 800 4 000 23 800

19 800 4 000 23 800

Sum anleggsmidler

23 800

23 800

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

590 435 254 302 844 737

1 146 035 130 042 1 276 077

Bankinnskudd, kontanter o.l.

842 111

311 867

Sum omløpsmidler

1 686 848

1 587 944

Sum eiendeler

1 710 648

1 611 744

Omløpsmidler

FolkOrg

Side 1


Balanse FolkOrg

Egenkapital og gjeld

Note

Egenkapital pr. 1.1 Årets resultat Sum egenkapital

2011

2010

442 392 277 333 719 724

733 738 -367 289 366 450

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l. Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

108 337 652 905 229 681 990 923

139 611 668 922 436 761 1 245 294

Sum gjeld

990 923

1 245 294

1 710 648

1 611 744

1

Gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 13.04.2012 Styret i FolkOrg

Maria Høgetveit Berg Styreleder

Mari Skeie Ljones Nestleder

Nils Øyvind Bergset Nestleder

Sigurd Johan Heide Styremedlem

Aslag O. Brimi Styremedlem

Tore Stallvik Styremedlem

Åshild Vetrhus Styremedlem

FolkOrg

Side 2


Noter til regnskapet for 2011 Folkorg Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Note 1

Egenkapital Egenkapital

Totalt 366 450

Egenkapital 31.12.10 Tilført pensjonsfond

366 450 75 941

Årets resultat

277 333

277 333

Egenkapital 31.12.11

719 724

643 783

Foreningen er blitt tilført et pensjonsfond i 2011 som kommer av at de er blitt tilført midler for tidligere ansatte som har sluttet og midler som var forskuddsbetalt til tidligere leverandør av pensjonstjenester. Beløpet er balanseført og ført direkte mot egenkapital. Note 2

Diverse informasjon

Folkorg fikk i 2011 kr 87.520 i provisjon for administrasjon av forsikringsordningen for medlemmene gjennom IF. Satser for styrehonorar: Styreleder får kr 50.000 pr år i styrehonorar. De to nestlederne får kr 30.000 hver. De øvrige styremedlemmene får honorar etter følgende satser: kr 1.500 pr møtedag. Dersom de har krav på refusjon av tapt arbeidsfortjeneste blir dette godtgjort med inntil kr 1.500 pr møtedag. Arbeidsutvalget får møtehonorar etter de samme satsene som styremedlemmer.

Side 1 av 2


Spesifikasjon av resultatregnskapet

FolkOrg 2011 Salgsinntekter - annonser 3000 Salgsinntekter (annonser) avg.pl 3020 Salgsinntekt tjenester pl. 3100 Salgsinntekter (annonser) avg.fri

Budsjett 2011

2010

-309 669,50 -1 801,20 -2 036,00

-325 000 0 0

-260 755,50 0,00 -14 240,00

-313 506,70

-325 000

-274 995,50

-90 840,00 -433 512,17

-710 000 0

-579 017,32 0,00

-524 352,17

-710 000

-579 017,32

-5 390 000,00

-5 390 000

-5 390 000,00

-5 390 000,00

-5 390 000

-5 390 000,00

-1 232 792,00

-1 599 000

-1 460 795,00

-1 232 792,00

-1 599 000

-1 460 795,00

-1 733 246,00

-1 929 000

-1 879 397,20

-1 733 246,00

-1 929 000

-1 879 397,20

-28 070,28 -1 018 846,01 -19 807,35

-65 000 0 -395 000

0,00 -1 009 817,00 0,00

-1 066 723,64

-460 000

-1 009 817,00

-491 405,00 -209 400,33 -700 805,33

-565 000 0 -565 000

-374 417,81 -46 556,50 -420 974,31

Lønn og personalutgifter 5000 Lønn og personalutgifter (fast ansatte) 2 919 280,41 5020 Etterlønn etter dødsfall 0,00 5092 Feriepenger 351 510,00 5100 Lønn og personalutgifter (engasjement) 45 350,00

3 405 000 0 0 0

2 830 900,14 36 541,70 317 221,40 0,00

Billetter og Abonnement 3110 Salgsinntekter (billetter) 3120 Salgsinntekter (abonnement)

Driftsstøtte 3440 Driftsstøtte

Andre tilskudd 3450 Andre tilskudd

Medlemskontingent 3210 Medlemskontingent (inkl forsikring)

Annen inntekt 3300 Husleieinntekter, framleie 3600 Andre inntekter (inkl sponsor) 3621 Andre inntekter

Andre refusjoner 3901 Andre refusjoner 3910 Refusjon av utgifter

FolkOrg

Side 1


Spesifikasjon av resultatregnskapet

FolkOrg 5265 5390 5800 5810 5920

Honorar u/4000 - ikke oppg.pl Annen oppgavepl. godtgjørelse Refusjoner NAV Refusjoner NAV YRKESSKADEFORSIKRING

Styrehonorar 5330 Honorar til styrer og utvalg

2011 Budsjett 2011 41 550,00 0 6 180,00 0 -203 796,00 0 0,00 0 14 379,00 0 3 174 453,41 3 405 000

2010

0,00 135 855,00 0,00 -257 770,00 0,00 3 062 748,24

204 327,92

239 000

329 444,00

204 327,92

239 000

329 444,00

500 458,00 2 904,00

466 000 0

486 245,32 7 386,93

503 362,00

466 000

493 632,25

OTP og personforsikringer 5251 Gruppelivsforsikring 2 199,00 5425 Innber.pl. pensjonsk. aga pl. 166 157,56 5500 Pensjonsforsikring trekk ansatte -11 817,00 5945 PENSJONSFORSIKRING ANSATTE 0,00 156 539,56

0 0 0 166 000 166 000

5 686,00 189 457,16 -31 873,00 0,00 163 270,16

0,00 0,00

20 000 20 000

2 021,47 2 021,47

241 602,33 578 748,00 820 350,33

200 000 543 000 743 000

0,00 781 100,00 781 100,00

703 394,56 224 545,70 143 182,55 29 380,32 21 716,00 106 466,00 190 419,20 0,00

615 000 190 000 190 000 50 000 30 000 140 000 250 000 0

607 505,40 330 494,99 42 470,67 58 073,74 43 053,40 99 921,60 206 329,59 31 145,00

Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift 5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep

Annen personalkostnad 5990 Annen personalkostnad

Prosjektkostnad 4010 Prosjektkostnad 4020 Tilskudd til andre(frifond n fm fon

Faste 6300 6400 6490 6540 6550 6560 6700 6705 FolkOrg

driftsutgifter Leie lokaler, strøm,renhold Datamaskiner/-systemer/IT-tjenester Leie lokaler ved andre arr./møter Inventar Leie lys/lyd og annet utstyr Tonoavgift Revisjon- og regnskapshonorar Regnskapshonorar

Side 2


Spesifikasjon av resultatregnskapet

FolkOrg 2011

Diverse honorar 4510 Utbetaling nĂŚringsdrivene 6740 Honorar prosjekt og andre kons.tjen 6750 Honorar musikeroppdrag

Kontor og møtekostnader 6800 Kontorrekvisita 6850 Trykking/kopiering 6855 Grafisk 6860 Kurs/faglig oppdatering 6865 Servering 6870 Deltakeravgifter 6875 Overnatting 6880 Møte- og representasjonskostnader 6890 Annen kontorkostnad 6900 Telefon,mobiltlf,fax 6903 Mobiltelefon 6940 Porto 6950 Annen kontorkostnad

Reisekostnader 7100 Reisekostnad, oppg. pliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig

Reklamemateriell/annonsering 7320 Reklamemateriell/annonsering

Div. andre kostnader 6945 Budbil 7400 Kontingent/abonnement 7420 Gave 7450 Andre utgifter 7500 Forsikringer 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradr.ber FolkOrg

Budsjett 2011

2010

1 419 104,33

1 465 000

1 418 994,39

0,00 669 556,27 53 577,82 723 134,09

0 795 000 30 000 825 000

3 876,00 846 097,57 0,00 849 973,57

51 636,25 234 747,79 188 640,10 33 147,00 165 625,10 495 494,61 318 223,61 14 725,00 0,00 67 677,95 0,00 133 668,02 0,00

160 000 297 000 0 120 000 130 000 35 000 185 000 115 000 45 000 135 000 0 210 000 0

34 908,85 815 649,78 11 500,00 2 225,00 281 399,20 98 857,39 292 684,41 9 485,00 0,00 101 561,18 5 392,83 157 017,57 36 078,10

1 703 585,43

1 432 000

1 846 759,31

61 582,43 314 049,92 72 567,94

0 695 000 0

70 406,09 572 520,86 114 280,15

448 200,29

695 000

757 207,10

67 910,42

155 000

211 543,40

67 910,42

155 000

211 543,40

8 496,00 30 738,18 79 512,50 315 667,64 30 768,00 18 196,90 -12 883,04

0 40 000 75 000 237 000 65 000 25 000 0

10 784,34 33 009,34 62 052,86 328 199,61 65 193,00 24 061,81 -1 015,21 Side 3


Spesifikasjon av resultatregnskapet

FolkOrg 7795 Andre kostnader ikke fradr. ber 7831 Endring avsetting tap på fordringer

Ref. av medl.kont. og forsikringspenger 7453 Medlemskontingent - refusjon til la 7454 Ref. mva kopmensasjon til lag 7457 Provisjon forsikringsordning

Tap på fordringer 7830 Tap på fordringer, fradr.ber

Renteinntekt 8040 Renteinntekt, skattefri 8050 Annen renteinntekt

Annen finansinntekt 8060 Valutagevinst (agio)

Rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 8155 Rentekostnad leverandørgjeld

Annen finanskostnad 8160 Valutatap (disagio)

FolkOrg

2011

0,00 0,00 470 496,18

Budsjett 2011 0 0 442 000

2010 500,00 25 000,00 547 785,75

884 353,50 170 855,00 -87 520,00

925 000 0 0

1 019 949,00 0,00 -99 820,00

967 688,50

925 000

920 129,00

36 549,56 36 549,56

0 0

0,00 0,00

0,00 -12 053,37

0 0

-9,00 -4 162,98

-12 053,37

0

-4 171,98

0,00

0

-3,37

0,00

0

-3,37

690,53 10,00

0 0

1 137,06 238,10

700,53

0

1 375,16

-256,08

0

476,73

-256,08

0

476,73

Side 4


Spesifikasjon av balansen

FolkOrg 2011 Aksjer 1820 Andre aksjer 1825 Andre ikke børsnot.aksjer,uten 1826 Andeler i Telemarksfestivalen NDF

Depositum 1721 Depositum frankering

Kundefordringer 1500 Kundefordringer 1502 Diverse tilskudd NDF 1505 Medlemmer NDF 1510 Avsetting tap på fordringer 1751 Påløpt tilskudd ikke utbetalt. 1752 Påløpt kontingent 1772 Tilsagn prosjekt NDF 1773 Motkonto tilsagn Prosjekt NDF

Andre 1572 1579 1740 1743 1745 1753 1890 1892 1893 2740 2984 2995

fordringer Lønns-/reiseforskudd Korts.fordr./Landsfest/Kapplei Andre forskuddsbetalte kostn. forskuddsbetalt forsikringer Andre forsk.bet kostn NDF Andre påløpte kostnader Mellomværende konto Mellomværende Norsk Folkemusikkfond Innskuddsfond pensjon Oppgjørskonto merverdiavgift Avsetning for forpliktelser NDF Deltakeravgifter

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900 Kontanter 1920 Bank 1600.20.36375 FolkOrg

2010

8 800,00 10 000,00 1000,00

8 800,00 10 000,00 1000,00

19 800,00

19 800,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

192 382,12 0,00 0,00 -25 000,00 419 188,00 3 865,00 -381 539,96 381 539,96

386 494,59 198 000,00 500,00 -25 000,00 564 425,00 21 615,00 -381 539,96 381 539,96

590 435,12

1 146 034,59

0,00 0,00 33 875,00 11 608,00 362,50 46 241,97 0,00 31 435,00 130 779,19

3 322,66 24 000,00 69 937,50 0,00 362,50 0,00 0,01 29 000,00 0,00 1 089,41 2 000,00 330,00

254 301,66

130 042,08

4 241,50 637 719,76

1 963,50 92 968,11 Side 1


Spesifikasjon av balansen

FolkOrg

1921 1922 1923 1950 1952

Bank 1602.56.55323 Bank 1644.02.26004 Bank 1503.04.18562 NFD Bank 1600.20.59103 sk.trekk Bank 1503.04.18589 Sk.t NFD

Egenkapital pr. 1.1 2050 Annen egenkapital

Årets resultat 2060 Årsresultat

Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld

Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l. 2600 Forskuddstrekk 2650 Trukket fagforeningskontingent 2651 Trukket fagf.kontingent NDF 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2940 Skyldige feriepenger fjoråret

Annen kortsiktig gjeld 1891 Mellomværende NFD 2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn 2960 Påløpte kostnader 2990 Annen kortsiktig gjeld

FolkOrg

2011 8 399,83 1 531,73 1 100,60 189 065,42 51,89

2010 3 463,39 1 517,73 5 708,90 206 193,42 51,89

842 110,73

311 866,94

-442 391,60

-733 738,38

-442 391,60

-733 738,38

-277 332,74

367 288,85

-277 332,74

367 288,85

-108 337,19

-139 610,54

-108 337,19

-139 610,54

-184 909,00 -3 514,75 0,00 -9 883,18 -98 703,00 -355 895,00

-202 037,00 -1 285,49 -1 256,00

-652 904,93

-668 922,44

-50 802,85 -118 878,20 -60 000,00

-163 896,25 -47 898,85 -137 466,00 -87 500,00

-229 681,05

-436 761,10

-124 636,00 -339 707,95

Side 2


Årsmøte 2012 - Revidert regnskap  
Årsmøte 2012 - Revidert regnskap  

Revidert regnskap, med spesifisert regnskap, revisjonsberetning og signert fullstendighetserklæring

Advertisement