Page 1

VI RYDDER FOR LIVET

TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER


H.K.H. KRONPRINS HAAKON er høy beskytter for TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp

DET NYTTER

MIDLENE FRA TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELP OG ARBEIDET MED Å FJERNE MINER OG KLASEBOMBER

H

ver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av de “tause morderne” som ligger igjen lenge etter en krig eller konflikt er over. Dette er en uakseptabel trussel som rammer sivile barn og voksne over hele verden. Hver eneste dag, året rundt, gjennomsøker vi og våre partnere områder med landminer, klasebomber og andre eksplosiver som ligger igjen etter krig med ett mål for øyet: Å gjøre hverdagen trygg for de millioner av mennesker som daglig lever med frykten for å miste sine barn eller egne liv. Nylig besøkte jeg Sør-Sudan. Etter mange år med krig kan folk nå begynne å bygge opp landet. Bøndene kan i mange områder endelig dyrke jorda, og barn som tidligere ikke har kunnet gå på skolen i frykt for å tråkke på miner har nå en trygg skolevei. Vi ser at vårt arbeid nytter! Vi vil at TVaksjonen 2011 skal være en nasjonal dugnad for å gjøre menneskers nærmiljø til et trygt sted for lek, liv og utvikling. Det handler om å fjerne følelsen av frykt og skape en atmosfære der folk kan leve et godt liv. Norsk Folkehjelp er svært stolte over at vi har blitt tildelt TV-aksjonen for tredje gang. Pengene dere samler inn gjør en stor forskjell og vil hjelpe oss i det viktige arbeidet med å rydde miner og klasebomber. Vi fikk TV-aksjonen for første gang i 1983 og på nytt i 1994. I 1994 hadde vi akkurat startet vårt arbeid med å rydde miner i Kambodsja og Mosambik. Nå er vi en av verdens største humanitære mineryddeorganisasjoner. Takk for at du gjennom din støtte til TV-aksjonen 2011 er med og gir tryggheten tilbake til mennesker i minerammede områder. Vi sees søndag 23. oktober. Lykke til!

ORRVAR DALBY Foto: Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff

2

Foto: Werner Anderson

Konstituert generalsekretær

3


NI BARN VAR UTE OG LEKTE

Foto: Werner Anderson

TENK OM DU ALLTID VAR REDD FOR AT NOE FRYKTELIG SKULLE SKJE. TENK OM DENNE FRYKTEN SKREMTE BARNA DINE VEKK FRA FOTBALLBANER, SKREMTE FOLK FRA Å GÅ PÅ VEIEN, SKREMTE BØNDENE I BYGDA FRA Å DYRKE MAT.

LAOS: Ni barn var ute og lekte i landsbyen sin da de fant noe de trodde var en ball. Ballen var en klasebombe. Da den eksploderte ble fire av barna drept. De fem andre overlevde med mindre skader. To år gamle Dokthjan overlevde fordi han satt beskyttet på ryggen til storebroren sin. Storebroren ble drept. Denne historien er unik av kun én grunn; den ble fortalt.

[Noy (8) overlevde] [Thanghe (11) døde]

[Vee (12) døde]

[Dokthjan (2) overlevde]

[Sivohn (6) overlevde] [Kampho (14) døde]

[Watshana (4) overlevde] [Joy (10) overlevde]

4

[Som (12) døde]

5


DETTE ER NORSK FOLKEHJELP

SLIK JOBBER NORSK FOLKEHJELP

• Etablert i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. • Har mer enn 10.000 medlemmer i Norge og 100 lokallag over hele Norge. • Driver frivillig sanitets- og redningstjeneste over hele landet og er aktive innen integrering og flyktningarbeid i Norge. • Jobber med humanitær minerydding og internasjonalt utviklingsarbeid i til sammen 36 land.

• Samarbeider med lokale myndigheter, partnere, frivillige organisasjoner og FN. • Er en medlemsstyrt organisasjon med hovedadministrasjon i Oslo.

6

Foto: Werner Anderson

• Har over 2400 ansatte, de aller fleste lokalt ansatte i prosjektland.

MINER OG KLASEBOMBER UTGJØR EN DAGLIG TRUSSEL OG HINDRER UTVIKLING I MER ENN 70 LAND VERDEN OVER. NORSK FOLKEHJELP JOBBER I 15 LAND, SOM ALLE ER HARDT RAMMET AV MINER OG EKSPLOSIVER. ARBEIDET HAR HØY KVALITET OG VI HAR FÅ ULYKKER. Det finnes ikke én løsning for å rydde miner og klasebomber. Hvert område har spesielle utfordringer og egenskaper avhengig av konfliktens omfang. Landskap, klima og infrastrukturen i området påvirker også ryddingen. Derfor har Norsk Folkehjelp utviklet en komplett verktøykasse for mine- og eksplosivrydding: Kartlegging av problemets omfang, manuell rydding, bruk av minehunder, mekanisk rydding med pansrede kjøretøy og opplæring av lokalbefolkningen i hvordan man skal opptre for å unngå faren. Sentralt står overføring av kompetanse, slik at berørte land selv kan ta over ansvaret for å løse oppgavene på lengre sikt. Norsk Folkehjelp driver også politisk påvirkningsarbeid og har bidratt til to viktige internasjonale avtaler som forbyr antipersonellminer (1997) og klasebomber (2008).

Foto: Werner Anderson

HVA ER EN MINE OG EN KLASEBOMBE? En landmine er eksplosiver som plasseres på eller under bakken, og som utløses når et menneske tråkker på den, eller et kjøretøy kjører over den. Miner er laget for å skade eller drepe mennesker, og kan utgjøre en fare i mange tiår etter at de ble lagt ut. En klasebombe er en beholder som inneholder mange hundre småbomber. De kan slippes ut fra fly eller skytes ut fra bakken. Oppe i luften åpnes beholderen og klasebombene spres over et stort område. Mange klasebomber eksploderer ikke når de treffer bakken, og blir liggende igjen ueksploderte og like farlige som en landmine.

7


DER BEHOVENE ER STØRST Foto: Werner Anderson

Pengene fra TVaksjonen NRK går til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i syv land. Det handler om å gi millioner av mennesker trygghet. 1 BOSNIA-HERCEGOVINA • 4,6 millioner innbyggere • 1.442.000.000 kvadratmeter gjenstår å rydde Borgerkrigen som varte fra 1992 til 1995 kostet 100.000 mennesker livet og rundt 2,5 millioner mennesker ble drevet på flukt. Minene og den ueksploderte ammunisjonen som ligger igjen etter krigen begrenser forstatt livet og friheten til en million mennesker. Midler fra TV-aksjonen er en del av løsningen og 10 millioner kroner årlig kan sette 10 nye minehunder og 40 nye mineryddere i arbeid. Retur av internt fordrevne til sine hjem og retur av landbruksområder til produktiv bruk er en grunnleggende forutsetning for varig fred i Bosnia og Hercegovina.

8

2 LIBANON • 4,1 millioner innbyggere • 30.000.000 kvadratmeter land må ryddes Som et resultat av en historie med borgerkrig og okkupasjoner har Libanon et betydelig problem med miner og eksplosiver. Så sent som i 2006 slapp Israel mer enn fi re millioner klasebomber over SørLibanon, halvparten ble liggende igjen. Med midler fra TV-aksjonen kan Norsk Folkehjelp ansette 40 nye mineryddere som vil frigjøre 1 million kvadratmeter land i året. Dermed kan befolkningen vende raskere tilbake til sine hjem.

3 LAOS • 7 millioner innbyggere • Over 80 millioner klasebomber ligger igjen etter Vietnamkrigen Til tross for at Laos offisielt var nøytralt og ikke deltok som part i Vietnamkrigen slapp USA mellom 1964 og 1973 mer enn 200 millioner bomber over Laos. Over 30 % av bombene ligger fremdeles strødd over hele landet, noe som begrenser tilgang til rismarker og annen dyrkbar jord og utvikling av infrastruktur. Barn er spesielt utsatt fordi bombene kan forveksles med leker. Den mangelfulle registreringen viser mer enn 50.000 ofre etter eksplosiv ulykker. Midlene fra TV-aksjonen vil blant annet gi en skikkelig kartlegging av

problemet, slik at rydding kan foregå så effektivt som mulig, resultatet vil da være trygge landsbyer hvor folk kan leve uten daglig frykt for seg og sin familie.

4 VIETNAM • 90 millioner mennesker • Området som må ryddes er så stort at man ikke kjenner det totale omfanget Under Vietnamkrigen slapp amerikanske styrker ufattelige mengder med klasebomber i 55 av landets 64 provinser. Nesten en tredjedel detonerte aldri, og disse fortsetter å ta liv og lemleste uskyldige mennesker. Barn er ekstra sårbare for klasebomber på grunn av lek. Med midler fra TV-aksjonen kan man fjerne alle klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon på omlag 100 fotballbaner.

5 SØR- SUDAN • Over 8 millioner innbyggere • Over 75.000.000 kvadratmeter gjenstår å rydde Den 21 år lange borgerkrigen mellom nord og sør har skapt et betydelig problem med landminer og eksplosiver i det sentrale og sørlige Sudan. Miner og eksplosiver har fordrevet folk fra sitt eget land og mer enn 300.000 mennesker kan ikke flytte tilbake til sine hjemtrakter

grunnet minefaren. 15 millioner kroner årlig kan frigjøre 10 millioner trygge kvadratmeter og dermed kan TV-aksjonen bidra til å rydde bosetningsområder og jordbruksareal for å sikre en trygg retur og bosetning av flyktninger.

6 GUINEA BISSAU • 1,5 millioner innbyggere • 500.000 kvadratmeter land gjenstår å rydde Guinea Bissau er et av verdens fattigste land og over halvparten av befolkningen er bønder, fiskere eller skogsarbeidere. Selv om Guinea Bissau er et lite land, og problemets omfang regnes som mindre i internasjonal målestokk, er konsekvensene av å leve med frykten likevel dramatisk for befolkningen. Med midler fra TV-aksjonen kan Guinea Bissau gjøres minefritt i løpet av kun 18 måneder, og dermed får det fattige landet tryggheten tilbake.

7 TADSJIKISTAN • 7,6 millioner innbyggere • 20.000.000 kvadratmeter Landminer og ueksplodert ammunisjon er utbredt i Tadsjikistan etter flere borgerkriger da landet ble uavhengig etter Sovjetunionens oppløsning i 1991. Bare de 10 siste årene er det registrert mer enn 800 mine- og eksplosivrelaterte ulykker,

hvor en av tre ulykker rammer barn. Med midler fra TV-aksjonen kan Norsk Folkehjelp sikre at landet blir minefritt innen 2020, noe som vil gi økt mulighet for vekst i landet.

8 MINEHUNDESENTERET I SARAJEVO Minehunder er et av de viktigste redskapene i Norsk Folkehjelp sin verktøykasse, og en minehund fi nner i snitt minene 20 ganger raskere enn en minerydder klarer alene. Norsk Folkehjelp driver et avl- og treningssenter for minehunder i Sarajevo i BosniaHercegovina. Senteret er anerkjent som det beste minehundsenteret i verden og har i dag 27 ansatte som sørger for at det i gjennomsnitt trenes 75 hunder årlig. 10 millioner kroner årlig kan utdanne 70 nye minehunder.

ANDRE LAND Over 70 land i verden har et mineeller klasebombeproblem. I 2011 rydder Norsk Folkehjelp miner og eksplosiver i 15 av disse landene. Foruten de som er nevnt her, er vi tilstede i Angola, Etiopia, Irak, Jordan, Kambodsja, Kroatia, Serbia, og Thailand. Flere land står på dagsorden, for eksempel Mauritania og Kongo DRC. Norsk Folkehjelp har stor tro på at med de siste utviklingene innen minerydding, og med tilstrekkelig og konsekvent fi nansiell støtte, så kan mineproblemet løses globalt.

9


EN MINEHUND KAN FINNE EN MINE 20 GANGER RASKERE ENN EN MINERYDDER MED METALLDETEKTOR. HUNDENE ER TRENT TIL Å LUKTE SEG FRAM TIL EKSPLOSIVER OG DE KAN FINNE EN MINE SOM HAR LIGGET NEDGRAVD I BAKKEN I MER ENN 40 ÅR. Når hunden finner en mine, stopper den og markerer. Så kan en av våre mineryddere sikre stedet og fjerne minen på en trygg måte. Minehundene begynner opplæringen som små valper. Etter 18 måneders opplæring ved treningssenteret vårt i Sarajevo sendes de ut på oppdrag over hele verden. Sikkerhet er høyt prioritert. Ingen av Norsk Folkehjelps hunder har noen gang blitt skadet eller drept av miner eller andre eksplosiver. I dag jobber våre minehunder blant annet i Bosnia-Hercegovina, Kambodsja, Etiopia, Sudan og Jordan. En minehund kan frigjøre 800 kvadratmeter dyrkbar mark på en arbeidsdag. Dette gjør at folk igjen kan få en trygg hverdag.

MINEHUNDER GJØR VERDEN TRYGGERE 10

ZLATKO – MINERYDDER OG MINEOFFER NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER HADDE ALDRI OPPNÅDD SÅ GODE RESULTATER UTEN ALLE DE LOKALE HELTENE I FELT. ZLATKO VEZELIC FRA BOSNIA-HERCEGOVINA ER EN AV DEM.

Foto: Norsk Folkehjelp

Da krigene raste på Balkan på 1990-tallet ble det lagt ut hundretusenvis av miner og titusenvis av klasebomber ble sluppet fra luften. Da krigen var over startet oppryddingen. Zlatko begynte som minerydder i Norsk Folkehjelp i 1996. Under krigen var han soldat, nå er han selv en del av løsningen på problemet. Det som gjør Zlatkos historie spesiell er at han selv også er et offer for minenes terror. Under en inspeksjon

av et område i Bosnia i april 2000 tråkket Zlatko på en mine og fikk sprengt bort høyrebeinet. Selv om han måtte gjennom flere operasjoner og en vanskelig opptrening, var han få måneder etter ulykken tilbake på jobb. Zlatko er en av våre viktigste rådgivere, ikke bare på Balkan, men senere også på Sri Lanka. I dag jobber han som operasjonell leder ved vårt mineprogram i Angola.

Foto: Werner Anderson

11


Foto: Sølve Sæther, NRK.

Aksjonsleder Kari Bucher sammen med leder av mineavdelingen i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard.

VERDENS STØRSTE GRUPPEARBEID! TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon, både i antall kroner som blir samlet inn, og i antall mennesker som engasjerer seg frivillig hvert år. Å gå med bøsse eller få besøk av en bøssebærer er et sikkert høsttegn i Norge, og engasjementet som følger denne tradisjonen er enorm. TV-aksjonen er noe vi nordmenn skal være stolte av. Utlendinger som besøker Norge denne søndagen fascineres over at vi faktisk klarer å samle hele nasjonen foran TV-skjermen, samtidig som 100 000 bøssebærere banker på alle landets dører for å samle inn penger til en god sak. Hemmeligheten bak denne utrolige logistikkutfordringen finner vi i det formidable arbeidet som landets fylkeskomiteer, kommunekomiteer og bydelskomiteer legger ned. Uten denne innsatsen, ville TV-aksjonen vært en umulighet. 12

Å få tildelt NRKs TV-aksjon er en stor ære for en humanitær organisasjon, og i år er det Norsk Folkehjelp som er stolte eiere av årets aksjon. Pengene som samles inn skal gå til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. 2011 er Frivillighetens år, og det gjør meg forventningsfull til arbeidet som ligger foran oss. Jeg er stolt og takknemlig over å være aksjonsleder for TV-aksjonen, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere dette året.

BLIMED.NO - EN NETTSIDE FOR DE FRIVILLIGE

HANNE JØRUM, TRONDHEIM 3 ÅR SOM FRIVILLIG FOR TV-AKSJONEN

TV-AKSJONEN TRENGER 7000 FRIVILLIGE SOM SKAL MOBILISERE 100 000 BØSSEBÆRERE. LES OM HVORDAN DU KAN BIDRA PÅ BLIMED.NO

Hvor lenge har du vært frivillig for TV-aksjonen NRK? – Jeg startet som bøssebærer og har nå jobbet to år som distriktsleder.

Det ligger enormt med frivillig arbeid bak hver TV-aksjon. 7000 mennesker jobber hvert år med å mobilisere bøssebærere og avvikle TV-aksjonen i sitt nærmiljø. Det er denne innsatsen som gjør TV-aksjonen helt unik og ulik alle andre innsamlinger. I lokalsamfunn over hele Norge legges det ned tusenvis av dugnadstimer. For at det skal bli enklere å engasjere seg som frivillig i TV-aksjonen har vi laget en egen side, blimed.no. Her kan du lese mer om hva det vil si å være frivillig for TV-aksjonen, du kan laste ned informasjonsmateriell og verve deg som bøssebærer.

Hva er dine oppgaver som frivillig for TV-aksjonen NRK i år? – Jeg har ansvar for å finne områdeansvarlige til hvert av områdene i mitt distrikt, ordne med lokaler til aksjonsdagen og verve bøssebærere. Det er veldig hyggelig å se alle de glade ansiktene som kommer innom lokalene på aksjonsdagen for å gjøre en innsats!

HVA KAN DU GJØRE SOM FRIVILLIG FOR TV-AKSJONEN? • Bli med i en kommune- eller bydelskomité eller hjelpe komiteen med noe av arbeidet • Verve bøssebærer i ditt lokalsamfunn eller på arbeidsplassen din • Gå som bøssebærer 23. oktober

Hvorfor er du med som frivillig? – Jeg synes det er viktig at vi ikke bestandig henger oss opp i at noe skal belønnes med penger. Penger styrer hverdagen vår mer enn noe annet, så noen ganger er det godt å vite at man gjør noe for andre. Belønningen er et smil og varme tanker tilbake. Hva vil du si til dem som vurderer å melde seg som frivillig? – Go for it! Du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre og hvor mye du legger i det. Det føles godt å bidra med noe andre verdsetter svært høyt.

KARI BUCHER Aksjonsleder

13


TVA2011.NO SETT DIN BEDRIFT ELLER ORGANISASJON PÅ KARTET OG BLI MED PÅ INNSAMLINGSSTAFETT!

Baker Andersen har gitt 2500,- til TV-aksjonen. Kommune: Oslo Fylke: Akershus

I år inviterer vi til stafett for næringsliv og organisasjoner med konkurranse mellom kommuner og fylker. Stafetten avsluttes på aksjonsdagen 23. oktober. Du kan følge konkurransen og gi ditt bidrag på tva2011.no. Over tusen bedrifter fra hele Norge bidro i fjor til tidenes mobilisering i næringslivet. I år vil TV-aksjonen synliggjøre alle små og store bidrag gjennom nettsiden tva2011.no. Her vil din bedrift eller organisasjon få plass på vårt Norgeskart og bli med i konkurransen over landets beste giverkommuner- og fylker. Det er enkelt å gi penger til TV-aksjonen og du kan være trygg på at pengene når frem til de som trenger det mest. Når du gir penger hjelper vi deg med å synliggjøre ditt bidrag ovenfor ansatte. Du vil også få muligheten til å utfordre konkurrenter og samarbeidspartnere. 14

EKSEMPLER PÅ HVA DIN BEDRIFT KAN GJØRE: • Gi kontantbidrag på tva2011.no • Arrangere egne aktiviteter og skape internt engasjement • Utfordre konkurrenter, leverandører, kunder og samarbeidspartnere til å bidra • Rekruttere egne ansatte til frivillig arbeid og gå med bøsse 23. oktober

HAR DU SPØRSMÅL KNYTTET TIL NÆRINGSLIVET? Ta kontakt med næringslivsansvarlig Marius Lystad, mariusl@folkehjelp.no. Du finner all informasjon på www.tva2011.no fra august.

LÆR OM MINER OG KLASEBOMBER PÅ BARNESKOLEN TV-AKSJONEN NORSK FOLKEHJELP HAR SAMMEN MED FN-SAMBANDET LAGET ET EGET UNDERVISNINGSOPPLEGG SOM ENKELT KAN LASTES NED PÅ BLIMED.NO Skoler engasjerer seg hvert år i TV-aksjonen gjennom undervisningsopplegget og kreative innsamlinger. I fjor fikk TV-aksjonen inn hele 5 millioner kroner fra skoler over hele landet.

EGET UNDERVISNINGOPPLEGG I år har vi laget et undervisningsopplegg for barneskolen som enkelt kan lastes ned på www.blimed.no. Dette er tilpasset 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Målet er at elevene skal lære om hva miner og klasebomber er og hvilken trussel det

utgjør for barn som lever med denne frykten daglig. Opplegget er en kombinasjon av materiell og praktiske oppgaver som både er lærerike og morsomme. Skoleopplegget vil kunne lastes ned på www.blimed.no fra august. Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt Øystein Sassebo Bryhni i TV-aksjonen Norsk Folkehjelp: osb@folkehjelp.no

15


Foto omslag: Werner Anderson

WWW.BLIMED.NO Innsamlingskonto: 8380 08 09005 Næringslivskonto: 8382 08 05200 Bøssebærertelefon: 02025

KONTAKTINFORMASJON TV-aksjonen sentralt: post@tvaksjonen.no Akershus: akershus@tvaksjonen.no Oslo: oslo@tvaksjonen.no Bergen: bergen@tvaksjonen.no Trondheim: trondheim@tvaksjonen.no Stavanger: stavanger@tvaksjonen.no Hordaland: hordaland@tvaksjonen.no Trøndelag: trondelag@tvaksjonen.no Rogaland: rogaland@tvaksjonen.no Agder: agder@tvaksjonen.no

Telemark: telemark@tvaksjonen.no Oppland: oppland@tvaksjonen.no Hedmark: hedmark@tvaksjonen.no Vestfold: vestfold@tvaksjonen.no Buskerud: buskerud@tvaksjonen.no Nordland: nordland@tvaksjonen.no Troms og Finnmark: tromsogfinnmark@tvaksjonen.no Østfold: ostfold@tvaksjonen.no Sogn og Fjordane: sognogfjordane@tvaksjonen.no Møre og Romsdal: moreogromsdal@tvaksjonen.no

/TV-aksjonen_2011_Brosjyre  

http://www.folkehjelp.no/filestore/TV-aksjonen_2011_Brosjyre.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you