Page 1

Mottatt dato: Godkjent regionskontor Mottatt dato Godkjent HK

                       

Årsrapport for perioden 01.01. - 31.12.2011 Informasjon • Denne rapporten danner grunnlag for søknad om driftsstøtte til barne- og ungdomsarbeid. • Forenklet årsrapport fylles ut av avgående styre og signeres av avgående leder. • Forenklet årsrapport med vedlegg skal være REGIONSKONTORETi hende innen 15. mars 2012. 1. Lag Norsk Folkehjelp lag:

     

Tilhører NF Region Tilhører Kommune Tilhører Fylke

                 

2. Styrets sammensetning pr 31/12 -2011. Valgt på årsmøte som ble avholdt dato:       /       - 2011 (i følge § 26 i vedtektene avholdes årsmøte hvert år/ funksjonstid 1 år). Leder: Adresse: Sekretær: Adresse: Økonomileder: Adresse: Nestleder/ Styremedlem: :Adresse: Styremedlem: Adresse: Styremedlem: Adresse: Styremedlem: Adresse:

                                                                                   

(Ved flere medlemmer i styret benytt baksiden)

Kontingent Norsk Folkehjelp har sentral innkreving av medlemskontingent.       3. Signatur av leder for det avgående styret (eller 2 styremedlemmer fra det samme styret) Sted/dato:       Underskrift:       4. Vedlegg til årsrapporten: Meldeskjema for nytt styre (følger vedlagt dette skjema). Dette skal også leggesinn i RMS (medlemsregisteret)

Årsberetning vedtatt på årsmøtet (benytt lagets eget oppsett). Regnskap og revisjonsberetning 2011 (benytt lagets eget oppsett).


Protokoll fra Årsmøte 2012. 5. Økonomi Hva er lagets driftsinntekter i 2011? Hva er lagets driftskostnader i 2011? Hva er lagets totale bank og kasse beholdning pr 31/12-2011

                 

6. Møteaktiviteter arrangert av laget Hvor mange styremøter er det gjennomført i 2011? Hvor mange medlemsmøter er det gjennomført i 2011?

           

7. Medlemsaktiviteter Har laget lokal sanitetsaktivitet? Har laget lokal internasjonal aktivitet? Har laget lokal inkluderings/antirasisme aktivitet? Har laget lokal samfunnsaktivitet? Har laget lokal ungdomsaktivitet?

Ja Ja Ja Ja Ja

8. Kollektive medlemmer Har laget kollektive medlemmer? Hvis ja, Hvor mange foreninger / hvor mange medlemmer?

Nei Nei Nei Nei Nei

Ja Nei       /      


Meldeskjema for nytt styre Styret valgt på årsmøte, avholdt       /       - 2012. Denne informasjonen skal også legges inn direkte i medlemsregistert via RSM. Leder av laget har tilgang. www.medlem.folkehjelp.no Har du spørsmål kontakt regionssekretær eller Per Øivind Eriksen på Hovedkontoret.

A. LAGETS ADRESSE (er grunnlaget for all kontakt med laget som skjer med post, telefon, e-post og utbetaling av penger)

Norsk Folkehjelp:

     

Postadresse: E-postadresse Telefon: Lagets kontonummer:

                       

B. LAGETS LEDELSE Leder: Adresse: Telefon: E-post: Sekretær: Adresse: Telefon: E-post Økonomileder: Adresse: Telefon: E-post Nestleder: Adresse: Telefon: E-post Medlemsansvarlig Adresse: Telefon: E-post Styremedlem: Adresse: Telefon: E-post Styremedlem: Adresse: Telefon: E-post Styremedlem: Adresse: Telefon: E-post

            Privat:                         Privat:                         Privat:                         Privat:                   Privat:                         Privat:                         Privat:                         Privat:            

Organisasjonsnummer       :

Mobil:      

Mobil:      

Mobil:      

Mobil:      

Mobil:      

Mobil:      

Mobil:             Mobil:      


1. Varamedlem:

     

Adresse: Telefon: E-post: 2. Varamedlem: Adresse: Telefon: E-post: 3. Varamedlem: Adresse: Telefon: E-post:

      Privat:                         Privat:                         Privat:            

Mobil:      

Mobil:      

Mobil:      

C. Signatur av leder for det pågående styret (eller 2 styremedlemmer fra det samme styret) Sted/dato:       Underskrift:      

/rsrapportskjemafor2011lagetijan2012docversjon3  

http://www.folkehjelp.no/filestore/rsrapportskjemafor2011lagetijan2012docversjon3.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you