Page 1

Nye vedtekter 2011-2015 § 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt ut fra organisasjonens prinsipprogram og verdigrunnlag. Norsk Folkehjelp sin visjon er: ”Solidaritet i praksis”. 1.3. Norsk Folkehjelp skal gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid – nasjonalt og internasjonalt – gjøre en innsats for å bedre den enkeltes levekår og skape et mer rettferdig samfunn. 1.4 Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt. § 2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen.

Det er kun styret i Norsk Folkehjelp som kan inngå avtaler, vedta retningslinjer og mandater som forplikter og binder alle organisasjonsledd.

§ 3 OPPBYGGING Norsk Folkehjelps øverste myndighet er landsmøtet. (endelig organisasjonskart skal inn i vedtektene) § 4 MEDLEMSKAP Alle som anerkjenner Norsk Folkehjelps formål og vedtekter kan være medlem. Medlemmer er forpliktet av organisasjonens etiske retningslinjer. Innmelding i organisasjonen skjer på følgende måte: 4.1 Enkeltpersoner gjennom individuelt medlemskap knyttes til lokalt lag. Unntaksregel: Der det ikke er lag eller for lag i oppstartfase kan man tilsluttes organisasjonen sentralt eller regionalt. 4.2 Som ungdomsmedlemmer regnes alle under 30 år.

4.3 Lokale organisasjoner, institusjoner og andre sammenslutninger tilsluttes kollektivt nærmeste lag.

Norsk Folkehjelps formål er beskrevet i vedtektenes § 1. Prinsippene er nedfelt i organisasjonens prinsipprogram som er vedtatt av landsmøtet. Etiske retningslinjer er vedtatt av Styret i Norsk Folkehjelp, og skal signeres av alle aktive medlemmer. Medlemskapet må aktivt flyttes over til nytt lag. Se også § 5.5

Ungdomsmedlemmer er tematisk og internt organisert i to separate strukturer, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom.Se også §§ 14 og 15 Etiske Retningslinjer gjelder også i forhold til organisasjonens ungdomsmedlemmer under 18 år

4.4 Fylkes- og regionale organisasjoner tilsluttes kollektivt regionalt 4.5 Landsomfattende organisasjoner, andre sammenslutninger, institusjoner og firmaer tilsluttes Norsk Folkehjelp sentralt. § 5 KONTINGENT 5.1 Landsmøtet fastsetter fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene.

5.1 Fordeling av kontingenten: Landsmøtet 2011 vedtok følgende fordeling av kontingenten: 50 % til lokalleddet av individuell kontingent 25 % til regionleddet av individuell kontingent 25 % til sentralleddet av individuell kontingent


Nye vedtekter 2011-2015 5.2 Norsk Folkehjelps styre fastsetter kontingent både for individuelle og for kollektive medlemmer tilsluttet organisasjonen.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 Kollektiv kontingent beholdes I det ledd den er innkrevd. 5.2 Styret i Norsk Folkehjelp fastsetter kontingenten årlig. Den til enhver tid riktige kontingent er oppgitt på organisasjonens hjemmeside. www.folkehjelp.no . Norsk Folkehjelp opererer med følgende medlemskategorier:  Enkeltmedlemmer og hovedmedlem ved familiemedlemskap  Skoleelever og trygdede  Familiemedlemmer knyttet opp til et hovedmedlem Familiemedlemskap Som familiemedlem regnes par med/uten barn, samt barn/ungdom i hovedmedlemmets husstand inntil 30 år. Alle familiemedlemmer registreres og innehar rettigheter som individuelle medlemmer.

5.3 Det er sentral innkreving av kontingent fra individuelle medlemmer, og ethvert medlem plikter å betale sin årlige kontingent innen fastsatt frist.

Livsvarig medlemskap I perioden 1979 til 1983 fantes en ordning hvor individuelle medlemmer kunne tegne livsvarig medlemskap. Ved landsmøtet i 1983 gikk NF bort fra denne ordningen, men de som tegnet livsvarig medlemskap mens ordninger var, opprettholder sitt medlemskap uten ytterligere kontingentinnkreving Frist for innbetaling av kontingent er: 31.01 Tillitsvalgte skal til enhver tid ha betalt sin årlige kontingent.

5.4 Kontingent fra kollektive medlemmer innkreves av det enkelte organisasjonsledd og beholdes i sin helhet hos det leddet hvor de kollektive medlemmene er tilsluttet, jfr. § 4.2 til 4.4.

Kollektiv kontingent skal være innbetalt i løpet av kontingentåret.

5.5 Medlemmer som melder overflytting til et annet lokallag i løpet av året, overfører sine medlemsrettigheter til det nye laget.

Overføringen må skje i medlemsregisteret slik at det er kjent for begge lagene

5.6 Andre kontingentspørsmål behandles etter retningslinjer vedtatt av Norsk Folkehjelps styre.

   

Første purrerunde skjer fra medlemsregisteret innen 1. april med betalingsfrist 15. april Andre purrerunde skjer fra medlemsregisteret 15. juni med betalingsfrist 30. juni. Tredje purrerunde skjer fra lagets styre 30. august med betalingsfrist 15.september. . For medlemmer som ikke betaler kontingenten innen frist for 3. purring har ikke lenger medlemsrettigheter i organisasjonen. De vil likevel få tilsendt kontingentkrav for de neste to årene

Kontingent fra nye medlemmer  Nye medlemmer innen 30.09. betaler kontingent for inneværende år.  Nye medlemmer fra 01.10. betaler kontingent for kommende år. Overføring av kontingent fra hovedadministrasjonen til lag og regioner Overføring av kontingent skjer pr.:  01.05. i kontingentåret  01.10. i kontingentåret § 6 FORFØYNINGER 6.1 Følgende forføyninger kan brukes: A. Suspendering Ansvar: Gjeldende organisasjonsledd B. Karantene Ansvar:

6.1: Beskrivelse av forføyningene: A. Suspendering Medlemmet løses midlertidig fra medlemsrettighetene mens


Nye vedtekter 2011-2015 Regionstyret C. Utelukkelse i inntil fem år Ansvar: Regionstyret D. Eksklusjon Ansvar: Regionstyret Vedtak om forføyning kan ankes til overordnet organisasjonsledd. Norsk Folkehjelps styre, kan ta initiativ til forføyninger overfor alle organisasjonsledd, styrer og medlemmer.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 utredning gjennomføres for å avklare saksforholdet. Vedr. Suspendering: Suspendering kan gjøres for inntil tre måneder mens utredning gjennomføres. I spesielle tilfeller, for eksempel ved mistanke om bevisforspillelse eller for ivaretaking av verdier, kan suspendering gjøres med øyeblikkelig virkning. Det vil si at regelen om 14 dagers innkallingstid ikke gjelder. Dersom det gjøres en suspendering med øyeblikkelig virkning, skal saken behandles på nytt i styret. Den det gjelder skal der få mulighet til å legge frem sitt syn på saken. Dette må gjøres innen tre uker etter at første suspendering ble vedtatt. Selv om det er behov for utredning utover tre mnd., kan ikke suspendering forlenges. I slike tilfeller må det brukes andre forføyninger. Tillitsvalgte under politietterforskning: Tillitsvalgte under politietterforskning kan suspenderes fra NF mens etterforskningen pågår. B. Karantene Medlemmet kan ikke inneha tillitsverv og/eller autorisasjon, men likevel utøve andre medlemsrettigheter C. Utelukkelse Medlemmet løses midlertidig fra medlemsrettighetene D. Eksklusjon Medlemmet blir permanent utelukket fra organisasjonen Dersom det er en lokalt tillitsvalgt som er berørt av § 6 skal overordnet organisasjonsledd behandle saken. Som lokalt tillitsvalgt forstås i denne sammenheng styremedlemmer og kontrollkomite.

6.2 Overordnet organisasjonsledd, dvs: Norsk Folkehjelps styre eller regionstyre kan ellers innkalle til ekstraordinære årsmøter og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner for det.

6.3 Ved bruk av denne paragraf skal retningslinjer vedtatt av Norsk Folkehjelps styre følges.

Det bør vurderes om det skal nedsettes personalutvalg i styret sentralt som kan behandle slike saker. Personalutvalget kan bestå av: Leder, 1. og 2. nestleder, leder Sanitet og leder Solidaritetsungdom. 6.2 Følgende organisasjonsledd har myndighet til å treffe forføyninger: Lokallagets styre  Suspendering i inntil tre mnd.  Innstiller til regionsstyret for ytterligere forføyninger Regionstyret  Suspendering i inntil tre mnd.  Karantene  Utelukkelse i inntil fem år  Eksklusjon  Behandler anker på vedtak gjort i lokallagets styre Norsk Folkehjelps styre  Behandler anker av vedtak gjort i regionstyret. 6.3 Vedtak om forføyninger kan fattes på grunnlag av: A. Brudd på vedtekter, sentrale vedtak eller retningslinjer. B. Tale, handling eller medvirkning til slik opptreden som vil skade medlemmer og/eller svekke tilliten til organisasjonen, eller skade Norsk Folkehjelp sitt omdømme C. Økonomiske misligheter. Vedrørende punkt A: Ved brudd på vedtekter, sentrale vedtak eller retningslinjer må det skriftlig dokumenteres hvilke vedtekter, vedtak eller retningslinjer det er brudd på, og i hvilke situasjoner vedkommende har forbrutt


Nye vedtekter 2011-2015

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 seg. Vedrørende punkt B: I utgangspunktet er punkt b rettet mot adferd fra medlem internt i organisasjonen. Det kan også brukes forføyninger etter dette punktet ved tale, handling og opptreden i situasjoner som ikke har direkte tilknytning til NF, men der handlingen likevel kan svekke NFs troverdighet. Vedrørende punkt C: Det skal alltid reageres med forføyninger ved økonomiske misligheter. Styret har ikke anledning til å vurdere beløpet som så lite at det ikke skal settes i gang en forføyningssak. Det skal også informeres oppover i organisasjonen, det vil si at dersom det er et lagstyre som iverksetter forføyninger på grunn av økonomiske misligheter skal både regionsstyret og styret i Norsk Folkehjelp varsles. Saksbehandlingsrutiner ved forføyningssaker: 6.3.1 All saksbehandling i forføyningssaker skal være skriftlig. Før det settes i gang forarbeid til en forføyningssak må det foreligge vedtak i styret. Det styret som har tatt initiativ til forføyninger er ansvarlig for innhenting av nødvendig dokumentasjon for å kunne treffe vedtak. 6.3.2

Vedkommende som saken gjelder skal alltid kalles inn til møte der forføyningene skal Vedkommende saken gjelder må få mulghet til å delta i det møtet der saken behandles. Innkallingen bør sendes ut rekommandert eller ved at vedkommende skriver under på mottakelsen av brevet på andre måter. Innkallingen skal sendes ut minst 14 dager før styremøtet avholdes.

6.3.3

Vedkommende har rett til å være til stede for å komme med sin versjon av saken før vedtak fattes, men har ikke rett til å være tilstede når styret skal fatte vedtaket. Vedkommende har også rett til å gjøre seg kjent med alle opplysninger som styret sitter inne med i forhold til forføyningssaken.

6.3.4

Vedkommende kan på styremøtet, der forføyningssaken behandles, stille med en talsmann. I så fall skal styret ha beskjed på forhånd.

6.3.5

Når vedtak er fattet, skal vedkommende få skriftlig utskrift fra møteprotokollen som viser styrets vedtak, samt melding om ankefristen dvs. 2 uker fra brevet med vedtaket er mottatt. I brevet skal det fremkomme hvordan eventuelt anke skal fremsettes. Dersom vedtaket ankes, skal styret som gjorde vedtak om forføyning behandle ankesaken først. Det kan da gjøres følgende vedtak:  Tidligere vedtak om forføyning i henhold til § 6 oppheves  Tidligere vedtak opprettholdes og saken oversendes til neste organisasjonsledd for videre behandling.

Sikring av Norsk Folkehjelps verdier: Et overordnet ledd kan med øyeblikkelig virkning sikre NFs verdier selv om evt. forføyninger overfor tillitsvalgte ikke er behandlet. Dette kan gjøres ved stengning av bankkontoer, hindre hjemmelsoverdragelser ved eiendomssalg etc.


Nye vedtekter 2011-2015

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 6.3.6 Når lag settes under administrasjon: Hva innebærer det å sette et lag/en region under administrasjon: At det blir gjort vedtak om å sette et lag under administrasjon innebærer:  lagstyrets fullmakter fra årsmøte overføres midlertidig til regionsstyret  lagstyrets medlemmer kan ikke representere laget uten etter fullmakt fra regionsstyret  Å sette et lag under administrasjon må brukes bare i helt spesielle tilfeller. Hva skal til for lag kan settes under administrasjon?  At lagets styres økonomisk disposisjoner fører laget mot en situasjon hvor videre drift er truet.  At lagets styre ikke ivaretar lagets og NFs interesser og/eller at det er fare for at laget kan bli lagt ned/overtatt av andre organisasjoner  At lagets styre har sluttet å fungere og det må velges nytt styre. Lagets styre er heller ikke i stand til å få innkalt til årsmøte/ekstraordinært årsmøte (laget settes under administrasjon mens innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer og til årsmøte er avholdt) Hvem kan sette et lag under administrasjon? Lag kan i utgangspunktet settes under administrasjon etter vedtak i regionstyret. I spesielle tilfeller kan også NFs styre gjøre det samme. Fremgangsmåte når man setter et lag under administrasjon:  Regionstyret må gjøre vedtak om øyeblikkelig suspendering av lagstyret i henhold til vedtektens § 6, og behandle eventuelt ytterligere forføyninger i henhold til retningslinjene til § 6.  Regionstyret gjør vedtak om å sette laget under administrasjon  Lagets eiendeler ivaretas midlertidig av regionsstyret  Lagets konto/kontoer overtas midlertidig av regionsstyret som kun kan bruke midler til drift eventuelt dekke utgifter til oppryddingen i laget  Regionstyret er ansvarlig for driften av laget  Regionstyret kan gjøre avtaler med medlemmer som midlertidig opptrer på vegne av regionstyret som ”driftsansvarlige” i laget  Regionstyret må kalle inn til årsmøte/ekstraordinært årsmøte i laget snarest mulig, senest innen 3 mnd  Regionstyret må umiddelbart varsle NFs styre om vedtaket. Dersom eksterne samarbeidspartnere berøres av administrasjonsvedtaket må regionstyret også varsle disse  Lagsstyret kan anke vedtaket om at laget blir satt under administrasjon inn for NFs styre innen 2 uker etter at de har mottatt vedtaket. Anken har ingen oppsettende virkning, d.v.s. at administrasjonsvedtaket gjelder også mens anken behandles av styret. NFs styre behandler ankesaken innen en måned etter at anken er mottatt

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER 7.1 Endringer av eller tillegg til vedtekter for Norsk Folkehjelp vedtas av Norsk Folkehjelps ordinære landsmøte med 2/3 flertall. Frist for innsending av forslag er tre måneder før landsmøtets start.


Nye vedtekter 2011-2015

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

§ 8 REGISTRERINGSPLIKT, ARBEIDSGIVERANSVAR OG ANNET 8.1 Dersom lokale lag, eller regionstyret har utbetalinger som er trekk- eller avgiftspliktige, skal de sørge for å foreta de nødvendige offentlige registreringer med de forpliktelser og rutiner dette medfører. Forhold rundt dette er regulert i retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp. 8.2 Ansatte kan ikke ha årsmøtevalgte verv i samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende, eller som vedkommende har sitt daglige virke i, men kan tiltre lagets styret med tale- og forslagsrett. Dersom laget har ansatte, velges en representant av og blant de ansatte som tiltrer lagets styre med alle rettigheter.

8.2 Om ansatte og tillitsverv: Paragrafen gjelder fast ansatte i lag, region eller sentralt, uansett stillingsstørrelse. Paragrafen gjelder ikke for personer som tar kortvarig oppdrag for organisasjonen, eller instruktører som avholder eksterne kurs dersom dette er tilfeldige oppdrag. Med sentralt ansatte menes:  de som har sitt hovedvirke i hovedadministrasjon i Oslo  er direkte ansatt i hovedadministrasjonen men har sitt daglige virke ute i lag/region Paragrafen gjelder derfor ikke ansatte ved for eksempel asylmottak eller andre institusjoner NF driver. Ansatte ved regionkontorene er ansatt i hovedadministrasjonen. De kan dermed ikke ha årsmøtevalgte verv verken i lags- eller regionstyret.

8.3 Sentralt ansatte, utover de som er valgt til Norsk Folkehjelps styre, kan ikke velges som delegater til landsmøtet. 8.4 For å unngå at tillitsvalgte påføres økonomiske tap/utgifter, kan overordnet organ utarbeide retningslinjer for kompensasjon.

Der ansatte i et lokallag er valgt inn som representant for de ansatte i det lokale styret så møter representanten med alle rettigheter i styret. 8.3 Paragrafen gjelder sentralt ansatte

I lokale lag og regioner er det årsmøtene som fastsetter eventuelle retningslinjer for kompensasjon av utgifter. Dette gjøres normalt i forbindelse med budsjettbehandlingen. For arbeidsutvalget til styret i Norsk Folkehjelp er det styret som fastsetter retningslinjer.

8.5 Etablering av forretningsmessig foretak skal godkjennes av overordnet organisasjonsledd, for forsvarlig sikring av økonomiske forutsetninger, styringsmuligheter og registrering i foretaksregister.

§ 9 OPPLØSNING AV NORSK FOLKEHJELP 9.1 Oppløsning av Norsk Folkehjelp krever 2/3 flertall på to påfølgende ordinære landsmøter. 9.2 Ved oppløsning av Norsk Folkehjelp bestemmer det oppløsende møtet, med 2/3 flertall, hvordan de eksisterende midlene skal anvendes. § 10 ORDINÆRT LANDSMØTE OG DETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Det er styret som vedtar budsjetter for Norsk Folkehjelp, likevel er det slik at dersom styremedlemmer i styret sentralt skal ha mer enn utgiftsdekning, bør dette vedtas av landsmøtet Registrering i foretaksregisteret er Brønnøysundsregistrene. Lokale lag registrerer seg i Enhetsregisteret og frivillighetsregisteret.


Nye vedtekter 2011-2015 10.1 Landsmøtet er Norsk Folkehjelps høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert fjerde år.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

10.2 Landsmøtet skal behandle: A. Dagsorden og fullmakter B. Beretning og regnskap samt revisjonsberetning for landsmøteperioden, rapport fra kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitet C. Innkomne forslag D. Fastsette fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene E. Vedtektsendringer F. Prinsipprogram G. Overordnede prioriteringer innenfor landsmøteperioden H. Valg av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra valgkomiteen I. Valg av leder, to nestledere til sentralt sanitetsutvalg J. Valg av kontrollkomité bestående av leder og to medlemmer med 2 varamedlemmer 10.3 Landsmøteforberedelser: A: Norsk Folkehjelps styre sender ut innkalling minimum seks måneder før landsmøtet. B: Norsk Folkehjelps styre oppnevner valgkomité og landsmøteforberedende komiteer. C: Valgkomité skal bestå av leder og fire medlemmer med tre varamedlemmer som oppnevnes minst ett år før landsmøtet. D: Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig fire uker før landsmøtets begynnelse. E: Forslag til landsmøtet må være sendt Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtets begynnelse og skal være organisasjonsmessig behandlet i regionen og/eller laget. F: Forslagsrett til landsmøtet har lagene, regionene, organisasjoner som er tilsluttet kollektivt sentralt, Norsk Folkehjelps styre, ungdomsårsmøte og Norsk Folkehjelp Sanitets representantskapsmøte. G: Norsk Folkehjelps styre skal sende sakslisten med landsmøtedokumentene til de valgte representantene senest fire uker før landsmøtet. 10.4 Landsmøtet består av: A. Norsk Folkehjelps styre B. Inntil seks representanter fra hver av regionene. C. Alle lag kan møte med to representanter D. Lag med flere enn 400 individuelle medlemmer kan møte med ytterligere én representant. E. Lag med flere enn 2500 kollektive medlemmer kan møte med ytterligere én representant. F. Én representant for hvert påbegynte 25 000 medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede organisasjoner, dog maksimum fem representanter fra én enkelt organisasjon. G. Lagets representasjon skal gjenspeile lagets aktivitet. H. To representanter fra Sentralt sanitetsutvalg, valgt på representantskapsmøtet det året det er landsmøte I. Tre representanter fra Sanitetsungdom, valgt på representantskapsmøtet det året det er

Ad B: Landsmøteforberedende komiteer kan være Programkomite, vedtektskomite, organisasjonskomite og lignende

E: Organisasjonsledd som sender inn forslag til landsmøtet må kunne fremvise protokoll der vedtaket om forslaget fremkommer.

D og E: Totalt sett kan enkelte lag stille med maks 4 representanter hvis man har mer enn 400 individuell medlemmer og mer enn 2500 kollektive medlemmer. Har man en av delene er det maks 3 representanter. H: Saniteten kan representeres med i alt tre personer i og med at saniteten også har et eget styremedlem. I: Sanitetsungdom har ikke egen styrerepresentant, men via det sentrale sanitetsutvalget, derfor har de tre selvstendige representanter til Landsmøtet J: Solidaritetsungdom kan representeres med i alt t 3 i og med at Solidaritetsungdom også har ett styremedlem.


Nye vedtekter 2011-2015 landsmøte. J. To representanter fra Solidaritetsungdom, valgt på årsmøte for ungdom det året det er landsmøte

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

10.5 Valg av representanter og vararepresentanter fra lag og regioner foretas på de respektive årsmøtene.

Valg av vararepresentanter er i nummerert rekkefølge.

10.6 Alle valgte representanter må ha fullmakt undertegnet av to styremedlemmer. Fullmakten må sendes Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtets begynnelse.

Det utarbeides eget fullmaktsskjema som alle skal benytte. Underskriftene på fullmaktsskjemaet fra to styremedlemmer, bekrefter at lagets/regionens representanter er lovlig valgt etter vedtektene.

10.7 Norsk Folkehjelps styre skal ha følgende sammensetning: A. Leder og to nestledere B. Seks representanter fra regionene C. Tre representanter fra de kollektive tilsluttede organisasjoner D. Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E: Leder av Norsk Folkehjelp Sanitet F. To representanter valgt av og blant de ansatte Alle styrerepresentanter (B til F) skal ha to personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge. 10.8 Ved valg av medlemmer til Norsk Folkehjelps styre etterstrebes kjønnsmessig og geografisk fordeling, samt nødvendig erfaring og kompetanse for å ivareta styrets oppgaver.

Viktig at de som innstiller på representanter til valgkomiteen tenker helhet til organisasjonens beste.

10.9 Norsk Folkehjelps styre har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap. 10.10 Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet. Øvrige utgifter til delegatene bæres av de kollektivt tilsluttede organisasjoner, lokale lag og regionene selv. 10.11 Alle utgifter til Norsk Folkehjelps styre dekkes av Norsk Folkehjelp sentralt. § 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 11.1 Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 2/3 av styrets medlemmer bestemmer det, eller når 2/3 av regionene gjør krav på det. 11.2 Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. § 12 MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER FOR NORSK FOLKEHJELPS STYRE 12.1 Styret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 12.2 Saker kan fremmes av styremedlemmene, sentrale utvalg, kollektivt tilsluttede organisasjoner, regionene, lagene og generalsekretæren.

Norsk Folkehjelp Sanitet og Sanitetsungdom, samt Solidaritetsungdom har innstillingsrett i saker på sitt aktivitetsområde. Det er viktig at saker som disse skal ha innstillingsrett sikres en god behandlingstid.


Nye vedtekter 2011-2015 Valgt ledelse fremmer saksliste sammen med generalsekretær. 12.3 Styret har ansvaret for å: A. Vedta organisasjonens overordnede strategidokumenter. B. Vedta organisasjonens budsjetter og regnskap C. Ansettelse av generalsekretær, behandle endrede arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet. D. Behandle lønnsspørsmål for generalsekretær E. Være ankeinstans for saker behandlet enten i sentrale utvalg eller i regionstyrene F. Innstille overfor og gjennomføre landsmøte G. Innkalle og gjennomføre årlig dialogkonferanse H. Foreta endringer i regiongrensene I. Etablere aksjonsutvalg J. Utnevne representanter til styrer, råd og utvalg K. Tolke vedtektspørsmål L. Vedta retningslinjer og mandater M. Engasjere revisjonsselskap N. Foreta suppleringsvalg O. Behandle planverk for den totale beredskapen i Norsk Folkehjelp. P. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst i organisasjonen 12.4 Styrets leder og to nestledere utgjør styrets arbeidsutvalg. § 13 MØTEPLASSER 13.1 Årlig dialogkonferanse Konferansen er et bindeledd mellom lokale lag og styret. Konferansen skal bidra til utveksling av informasjon og drøfting av viktige spørsmål for organisasjonen. Dialogkonferansen innkalles med minst én måneds varsel og gjennomføres av Norsk Folkehjelps styre. Dialogkonferansen består av Norsk Folkehjelps styre og lagenes leder, eller dennes stedfortreder, samt ledere for regionstyrene. Dialogkonferansen skal drøfte. A. Status og utfordringer så langt i perioden B. Planer og prioriteringer for resten av perioden C. Aktuelle temaer / satsningsområder

13.2 Årlig aktivitetskonferanse og fagkonferanse sanitet Aktivitetskonferansens tema og innhold bestemmes av styret etter innspill fra Norsk Folkehjelp Sanitet, ungdomsstyret og dialogkonferansen. Norsk Folkehjelp Sanitet skal ha en årlig fagkonferanse. Sanitetens fagkonferanse gjennomføres samtidig med aktivitetskonferansene. Representantskapsmøtet inngår i fagkonferanse sanitet hvert 2. år.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 I de tilfeller der man pga tidspress eller sakens karakter velger å ta saken direkte til Norsk Folkehjelps styre skal dette begrunnes i saksfremlegget.

Arbeidsutvalget sammen med leder for saniteten og solidaritetsungdom utgjør Norsk Folkehjelp overordnede personalutvalg.


Nye vedtekter 2011-2015 Representantskapsmøtet innstiller på nytt sentralt sanitetsutvalg (leder, 1. nestleder og 2. nestleder) til valgkomiteen, det året det er Landsmøte. I perioden mellom landsmøtene innstiller representantskapsmøtet sentralt sanitetsutvalg til suppleringsvalg i Styret i Norsk Folkehjelp.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

Representantskapsmøtet består av én representant fra hver lokale sanitetsgruppe og sentralt sanitetsutvalg. Fagkonferanse sanitet består av: A. Sentralt sanitetsutvalg B. Ungdomsutvalg Sanitet C. Representanter fra lokale sanitetsgrupper og ungdomsgrupper D. Beredskapsansvarlige på koordinerende nivå E. Representanter til Ungdomsutvalg Sanitet, skal velges demokratisk av og blant sanitetsungdommene. § 14 NORSK FOLKEHJELP SOLDARITETSUNGDOM 14.1 Formål Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, antirasisme og asyl- og flyktningpolitikk. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og vedtekter, men står fritt til å ta egne standpunkt og vedta egne prioriteringer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms medlemmer er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et ungdomslag eller en ungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement.

14.2 Organisering Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres med eget årsmøte, ungdomsstyre, ungdomslag og ungdomsgrupper. 14.3 Årsmøte Er vedtaksdyktig organ for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Skal behandle og vedta: A. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom B. Politisk plattform C. Budsjett og handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom D. Velge solidaritetsungdomsstyre og leder ungdomsstyre og 1. og 2. vara til styret i Norsk Folkehjelp E. Vedta kampanjer F. Nedsette aksjonsutvalg ved behov G. Øvrige prioriteringer Alle ungdomslag og ungdomsgrupper med samfunnspolitisk engasjement har rett til å sende tre delegater til ungdomsårsmøtet. I tillegg kan ungdomslag

Merknad: Solidaritetsungdom utarbeider egne retningslinjer på første ordinære årsmøte


Nye vedtekter 2011-2015 stille med en delegat hvis man har mer enn 50 medlemmer. Ett ungdomslag kan ikke stille med mer enn 4 delegater totalt.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

14.4 Solidaritetsungdomsstyret: Er øverste organ i mellom årsmøtene Velges av og blant ungdomsmedlemmene på årsmøtet Består av leder, nestleder og tre styremedlemmer fra ungdomslag/ungdomsgrupper Leder av ungdomsstyret representerer ungdomslagene/ungdomsgruppene i styret i Norsk Folkehjelp, med alle rettigheter. Ungdomsårsmøtet velger også 1. og 2. vara til styret i Norsk Folkehjelp Ungdomsstyret kan på selvstendig grunnlag uttale seg på vegne av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom 14.5 Lokale ungdomslag og ungdomsgrupper Solidaritetsungdom kan etablere egne ungdomslag som er organisert som lokale lag i Norsk Folkehjelp. Ungdomslagene drives i henhold til vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av ungdomsårsmøte. Når det opprettes lokale ungdomslag skal disse benevnes med: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (lagets navn f.eks Blindern ) – altså Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Som solidaritetsungdomslagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (eks: Tromsø). Når det opprettes lokale ungdomsgrupper i et lokalt lag, skal disse benevnes med: Ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp (Lagets navn f.eks Bergen) – altså ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Bergen. § 15 NORSK FOLKEHJELP SANITET OG NORSK FOLKEHJELP SANITETSUNGDOM 15.1 Formål Norsk Folkehjelp Sanitet har som formål å skape trygge lokalsamfunn gjennom beredskap i redningstjenesten, førstehjelpsopplæring og ulykkesforebygging.

Se egne retningslinjer og mandat for Norsk Folkehjelp Sanitet og for Sanitetsungdomsutvalget. Norsk Folkehjelp Sanitet sitt ansvarsområde og myndighet er regulert i mandat og retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet. Saniteten i det daglige regulert av direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet og Norsk Folkehjelp Sanitet sin utdanningsplan. Faglig og operativt følger organisasjonen nasjonale og internasjonale retningslinjer.

15.2 Sentral organisering Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av et sentralt utvalg som består av  Leder og to nestledere valgt på landsmøte  Oppnevnte medlemmer ut fra fagfunksjon  Leder av Norsk Folkehjelp sanitetsungdom jf §16.5 Leder av sentralt sanitetsutvalg inngår som fast medlem i styret med alle rettigheter, med første og andre nestleder som henholdsvis første og andre varamedlem. Ved valg av medlemmer bør det etterstrebes en variert sammensetning men med fokus på nødvendig erfaring og kompetanse. Oppnevning av medlemmer ut fra fagfunksjon gjøres av sanitetsutvalgets valgte ledelse. Oppnevningen skal skje årlig.


Nye vedtekter 2011-2015

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

Styret vedtar retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet. 15.3 Koordinerende nivå På et koordinerende nivå er saniteten organisert med beredskapsleder og instruktørleder Sanitetsgrupper innenfor en region kan velge å organisere seg i et regionalt samarbeidsorgan for å ivareta opplæring og felles utfordringer 15.4 Lokalt På operativt nivå er saniteten organisert med sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet. 15.5 Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom organiserer seg i et Ungdomsutvalg Sanitet. Ungdomsutvalg Sanitet består av leder og tre medlemmer fra ungdomsgrupper eller aktiviteter direkte knyttet til sanitet. Ungdomsutvalg Sanitet velges av ungdom på Fagkonferanse sanitet hvert år, med overlappende funksjonstid på to år. Ungdomsutvalg Sanitet skal: A. Vedta aktivitetsplattform for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom B. Vedta handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom C. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for sanitetsungdom D. Være rådgivende ovenfor Norsk Folkehjelp Sanitet i ungdomssaker. Ungdomsutvalg Sanitet er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet. Leder for Ungdomsutvalg Sanitet tiltrer sentralt sanitetsutvalg. Medlemmer i Ungdomsutvalg Sanitet skal være under 26 år. Det oppfordres til geografisk og kjønnsmessig fordeling. Sanitetsungdom er mellom 13 og 26 år. 15.6 Sanitetsungdommer lokalt På lokalt nivå kan ungdom organiseres som egne ungdomsgrupper eller som aktiviteter direkte knyttet til saniteten. Når det opprettes en lokal ungdomsgruppe skal dette benevnes med: ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Sanitet Bergen. § 16 AKSJONSUTVALG Styret kan nedsette aksjonsutvalg ved behov, og i samarbeid med regionstyrene og lokallagene. Aksjonsutvalg opprettes for en bestemt tematikk og i en avgrenset periode. Eksempel kan være utvalg knyttet til rekrutteringskampanjer, politiske kampanjer og innsamlingsaksjoner, eller tematikk som flere lag ønsker å se på sammen. § 17 KONTROLLKOMITÉ 17.1 Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet

§ 16 AKSJONSUTVALG Se egen retningslinje for aksjonsutvalg


Nye vedtekter 2011-2015 og kan delta i styrets møter med talerett.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

17.2 Komiteen har som mandat å kontrollere styrets arbeid og vedtak: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens vedtekter, retningslinjer og vedtak B. Kunne innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter C. Kunne gi revisor oppdrag av mer undersøkende art for å ivareta kontrollkomiteens behov for informasjon D. Avgi en skriftlig rapport til styret etter hvert kalenderårs slutt E. Avgi en skriftlig rapport til Norsk Folkehjelps landsmøte om sitt arbeid og sine merknader for siste landsmøteperiode. 17.3 Lagene kan velge en egen kontrollkomité som kontrollorgan. Kontrollkomiteens mandat vil da være: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens prinsipprogram, vedtekter og lagets vedtak B. Foreta en kritisk gjennomgang av lagets disposisjoner og tallmessige revisjon C. Avgi en skriftlig rapport til årsmøtet for hvert regnskapsår § 18 GENERALSEKRETÆREN 18.1 Generalsekretær ansettes på åremål for seks år, med mulighet for inntil seks års forlengelse. 18.2 Generalsekretæren leder hovedadministrasjonen og er ansvarlig overfor Norsk Folkehjelps styre. 18.3 Generalsekretæren deltar på landsmøtet med talerett, og i styret med tale og forslagsrett. 18.4 Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til- og iverksetting av beslutninger foretatt av styret. § 19 REGIONER 19.1 En region er en sammenslutning av alle lokale lag i ett geografisk område, samt kollektive tilmeldte foreninger direkte tilmeldt regionene.

Se også retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp

Regionene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen. 19.2 Forandringer av regionens geografiske grenser skal fastsettes av Norsk Folkehjelps styre. 19.3 Regionens navn bestemmes av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra regionstyret.

Jfr vedtektenes § 12.3 H


Nye vedtekter 2011-2015

19.4 Regionstyrene kan organisere egne aksjonsutvalg eller arbeidsgrupper etter behov. 20 REGIONENS ÅRSMØTE 20.1 Regionens årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst seks ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på regionens årsmøte, må være sendt regionstyret minst fire uker før møtet. Saksliste med beretning, regnskap og forslag sendes de lokale lagene og de kollektivt tilsluttede foreninger senest 2 uker før årsmøtet. 20.2 Regionssekretæren har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 20.3 Årsmøtet består av regionstyret, representanter fra Norsk Folkehjelps lokale lag i regionen, samt en representant fra hver av de regionale kollektivt tilsluttede foreninger

20.4 Alle lag kan stille med inntil tre representanter på regionens årsmøte 20.5 Regionstyret skal engasjere revisor ved behov. Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøte med tale- og forslagsrett til regnskapet. 20.6 For å sikre kontinuitet i regionstyrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen, hvor den ene halvparten av regionstyret vekselvis er på valg ved hvert årsmøte. En valgperiode er maksimum to år av gangen 20.7Årsmøtet behandler for regionens totale virksomhet:  Beretning  Regnskap  Innkomne forslag  Plan og budsjett for minimum 2 år Valg av: A. Regionstyre bestående av 3 medlemmer, leder, sekretær og økonomileder, samt to varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge. B. Inntil 6 representanter til Norsk Folkehjelps landsmøte det året det avholdes C. Valgkomité bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer. Innstille på: D. Representant med to vararepresentanter til Norsk Folkehjelps styre i landsmøteåret E. Eventuelt suppleringsvalg på regionens representant/vararepresentanter i Norsk Folkehjelps styre Ved valg etterstrebes en lik kjønnsmessig fordeling.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015


Nye vedtekter 2011-2015 20.8 Ved regionstyrets sammensetning skal det tas geografiske hensyn.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

20.9 Før behandling på årsmøtet skal regnskapet være revidert. Regioner med omsetning til og med kr 500 000 kan velge to regnskapskyndige personer ti å revidere regnskapet og avgi rapport til årsmøtet. Revidering skal skje etter mal vedtatt av Norsk Folkehjelps styre. Omsetter regionen for mer enn kr 500 000 skal regnskapet revideres av registrert revisor, jfr. § 20.5.

Se egne retningslinjer for økonomiforvaltning.

Regionstyret har ikke stemmerett ved behandling av beretning og regnskap. Årsrapport vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning, sendes regionskontoret innen 15. april. 20.10 Representantenes reiseutgifter til årsmøte bæres av det lokale laget, men kan fordeles på alle representantene etter reisefordelingsprinsippet. Alle utgifter til regionstyret dekkes av regionen. Øvrige utgifter til representantene bæres av det lokale laget. §21 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 21.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/3 av regionens lokale lag krever det eller når regionstyret mener det er påkrevet i henhold til vedtektene, (etablering av forretningsmessig foretak, låneopptak, eller for å gjennomføre valg hvis hele eller deler av styret fratrer). 21.2 Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte, med samme frist og består av de samme representanter som ved ordinært årsmøte, og kan bare behandle de saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. § 22 REGIONSTYRE 22.1 Regionen ledes av et regionstyre på 3 medlemmer  Leder  Sekretær  Økonomileder

22.2 Representanten fra regionen i Norsk Folkehjelps styre tiltrer regionstyret med alle rettigheter. 22.3 Den ansatte regionssekretæren skal tiltre regionstyret med tale- og forslagsrett. 22.4 Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 22.5 Det er kun mulig å inneha tillitsverv i den regionen der en er medlem. 22.6 Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk


Nye vedtekter 2011-2015 Folkehjelp.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

§ 23 REGIONSTYRETS ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER I SAMARBEID MED REGIONKONTORET A. Sørge for god kontakt og være bindeledd mellom lag, regioner og styret sentralt. B. Koordinere opplæring, da spesielt organisasjonsopplæring. C. Tilrettelegge for minimum en regional møteplass årlig D. Sikre godt samarbeid med fagbevegelsen og andre samarbeidspartnere på regionalt nivå E. Organisasjonssaker, herunder saker om forføyning, opprettelse og nedleggelse av lag og generell rådgivning. F. Sikre etablering av nye lokale lag gjennom strategi for vekst i lokale lag

§ 24 OPPLØSNING AV REGIONEN 24.1 Oppløsning av en region må godkjennes av Norsk Folkehjelps landsmøte 24.2 Ved oppløsning av regionen skal dets midler og eiendeler oppbevares av hovedadministrasjonen, og aktiva ivaretas på best mulig måte av Norsk Folkehjelps styre. Midlene settes på egen rentebærende konto, slik at rentene også tilfaller formålet og skal anvendes til å reorganisering av regionen. 24.3 Er det ikke dannet ny region i løpet av fem år, fordeles regionens aktiva på de resterende lag i det geografiske området. § 25 LOKALE LAG 25.1 Norsk Folkehjelps lokale lag består av: A: Individuelle medlemmer B: Kollektivt tilsluttede foreninger og lokale sammenslutninger innenfor et geografisk område 25.2 De lokale lagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som ifølge vedtektene gjelder hele organisasjonen. 25.3 Etablering av et lokalt lag, navnevalg og endring i geografiske grenser skal godkjennes av regionstyret.

Rutiner ved opprettelse og nedleggelse av lag: § 23. REGIONSSTYRETS ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER I SAMARBEID MED REGIONSKONTORET Punkt e sier: Organisasjonssaker, herunder saker om forføyning, opprettelse og nedleggelse av lag og generell rådgivning. Det oppleves at mange regioner ”finner opp kruttet”, når det skal etableres eller legges ned lag. Derfor kan dette være en god oppskriftsbok på hvordan gjøre denne jobben, samt huske alle de


Nye vedtekter 2011-2015

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 små detaljene. Ved navnevalg legges § 25.3 og 4 til grunn: 25.3 sier: Etablering av et lokalt lag, navnevalg og endringer i geografiske grenser skal godkjennes av regionsstyret. 25.4 sier: Som lagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (eks: Norsk Folkehjelp Årdal) Styret vedtar retningslinjer for organisering der det er flere lag i samme geografiske område: Utfordringene dukker opp når det er flere enn et lag i samme by/sted. Eksempler på dette er, Trondheim, Oslo og Bergen. Dette opptrer som regel når de nye solidaritetsungdomslagene kommer, og det er viktig at regionene i varetar deres behov for navnevalg på sitt ungdomslag, men at de likevel ikke forveksles med andre lag i samme by/sted. Reetablering av lag der det har vært lag tidligere – innenfor 5 års grensen. Der man gjenreiser lokallag som det har vært lokallag tidligere, og det finnes midler på bok jfr vedtektens § 30, skal disse benyttes til gjenoppbyggingen. Der det er mye penger fra forrige lag bør regionsstyret fordele midlene ut i porsjoner. Se forslag:  25 % av beholdningen ved etablering, når bankkonto og org nr er på plass  25 % etter gjennomføring av første ordinære årsmøte  50 % etter 6 mnd ordinær drift På denne måten vil regionene ha en mulighet til å se at det gjenopprettede laget har aktivitet og en sunn drift. Etableringstilskudd til nye lag: De lag som får midler innenfor 5 års fristen fra forrige nedleggelse, mottar ikke etableringstilskudd for nye lag. De tildeles nye lag som er nye og ikke gjenoppbygges. Nedleggelse av lag: Når man kommer til det skritt at noen lag må legges ned, er det greit med en utsjekkliste for regionene for å kunne overvåke at alle prosesser ivaretas. Se vedlegg på skjema. Det er mange meldinger som skal gå for å avvikle ett lokallag, og når det formelt er nedlagt må vi sørge for at ingen blir sittende med ansvar for noe som ikke lenger eksisterer. Det er svært viktig at økonomiske midler og eiendeler ivaretas på en god måte, og det er regionen som har ansvar for at dette skjer forsvarlig. Historisk materiale skal registreres, ivaretas og arkiveres i offentlig arkiv. Midler som tilfaller regionen etter 5 år, bør fortrinnsvis brukes til aktivitet for lagene i regionen.

25.4 Som lagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (eks: Norsk Folkehjelp Årdal). Styret vedtar retningslinjer for organisering der det er flere lag i samme geografiske område.

Hensikter er å avklare grenseoppganger, aktivitetsmessig og geografisk innen for et område. Retningslinjene gjelder for alle lokale lag som befinner seg innenfor et geografisk område. Det skal etableres et samarbeidsorgan mellom lagene bestående av 2 representanter fra hvert av lagenes styrer når ett eller flere lag i området ber om det. Samarbeidsorganet skal møtes ved behov, minimum årlig. De lokale lagene orienterer om sine planer. Fellesarrangement planlegges av samarbeidsorganet. Medlemstilvekst. Dersom det ikke fremgår av innmeldingen, verver eller aktivitetsområde, skal nye medlemmer fordeles på


Nye vedtekter 2011-2015

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 alle lag i kommunen/området. Kollektivt tilsluttede foreninger og lokale sammenslutninger kan fordeles også mellom lagene. Søknader om økonomisk tilskudd som ikke omhandler spesiell aktivitet, skal behandles i samarbeidsorganet. Dersom det er flere av lagene som skal søke, lages felles søknad. Når det opprettes flere lag innen et område må det i forkant være avklart at disse ikke har samme geografisk område eller aktivitetsområde. Før opprettelse skal regionen hatt dialog med samarbeidsorganet.

§ 26 LOKALT ÅRSMØTE 26.1 Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt lagsstyret senest to uker før årsmøtet. Sakspapirene, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres blant medlemmene senest én uke før årsmøtet. 26.2 Til årsmøtet har alle individuelle medlemmer adgang. Kollektive medlemmer møter med én representant for hvert påbegynte 50 medlem, maksimalt fem representanter. Alle medlemmer har alle rettigheter, forutsatt at kontingenten er betalt innen fastsatt frist i henhold til retningslinjer vedtatt av Norsk Folkehjelps styre. Representanter for kollektivt tilmeldte foreninger har samme rettigheter som individuelle medlemmer, dersom foreningen har betalt kontingent innen fastsatt frist. 26.3 Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett til regnskapet. 26.4 Årsmøtet behandler for lagets totale virksomhet: A: Beretning B: Regnskap C: Innkomne forslag D: Plan og budsjett for minimum to år E: Valg av:  styre med varamedlemmer  representanter med vararepresentanter til Norsk Folkehjelps landsmøte  valgkomité, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer  Inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte Dersom laget har kollektivt tilsluttede foreninger, bør disse være representert i lagets styre. Valgbare er de som har stemmerett på årsmøtet. Ved valg etterstrebes en lik kjønnsmessig fordeling. Valgbare er de som har gyldig kontingent, jfr. §5


Nye vedtekter 2011-2015 26.5 For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen, hvor den ene halvparten av styret vekselvis er på valg ved hvert årsmøte. 26.6 Regnskapet skal før behandling på årsmøtet være revidert Lag som omsetter til og med kr 500.000 kan velge to regnskapskyndige personer til å gå gjennom lagets regnskap og levere rapport til årsmøtet. Gjennomgang skal gjøres etter mal vedtatt av Norsk Folkehjelps styre. Lag med omsetning over kr 500.000 skal bruke registrert revisor. Styret har ikke stemmerett ved behandling av beretning og regnskap 26.7 Årsrapport, vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning, sendes regionkontoret innen 15. mars. § 27 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 27.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/3 av styrets medlemmer bestemmer det, eller 1/3 av medlemmene krever det. 27.2 Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. 27.3 Stemmerett ved ekstraordinært årsmøte har bare medlemmer som har betalt kontingent innen fastsatt frist. Valgbare er kun de som har stemmerett. § 28 DET LOKALE LAGETS STYRE 28.1 Det lokale laget ledes av et styre på minst tre medlemmer, som dekker følgende funksjoner:  leder  sekretær  økonomileder  medlemsansvarlig  ledere av lokale utvalg Tillitsvalgte utover dette bestemmes av og velges på årsmøtet. Kollektive medlemmer kan velges inn i styret. Den ansatte regionsekretæren kan tiltre styremøtene med tale- og forslagsrett. 28.2 Medlemmer kan kun ha tillitsverv i eget lokallag. 28.3 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 28.4 Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som leder den daglige virksomheten mellom styremøtene etter fullmakt fra styret. Arbeidsutvalgets vedtak forelegges styret til godkjenning.

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015


Nye vedtekter 2011-2015 28.5 Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp. § 29 ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER 29.1 Det lokale lagets styre skal: Sikre at lokallaget bidrar til å realisere organisasjonens prinsipprogram i sitt geografiske ansvarsområde i tråd med vedtekter, styringsdokumenter og lagets årsmøtevedtatte planer. Styret må sikre  God kontakt med medlemmene og god intern informasjonsflyt  Jevn aktivitet  Godt samarbeid med nærmiljø og aktuelle samarbeidspartnere  Rekruttering  Forsvarlig drift i laget

Retningslinjer til vedtektene 2011-2015

§ 30 ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER Laget selv bestemmer hvordan det vil organisere virksomheten, enten samordne aktiviteten i lokale utvalg eller i grupper I henhold til vedtektene er lagstyret pliktig til å føre tilsyn med lagets utvalg og grupper, slik at disse arbeider innfor organisasjonens vedtekter og prinsipprogram

29.2 Det må spesielt legges til rette for rekruttering, opplysningsarbeid, opplæring og økonomiske tiltak. 29.3 Styret plikter å protokollere alle vedtak av økonomisk karakter. Opptak av lån skal godkjennes på årsmøtet – eventuelt ekstraordinært årsmøte. 29.4 Styret kan avholde medlemsmøte ved behov. 29.5 Eventuelt engasjere revisor, jfr. § 26.6.

Hvis omsetningen er mer enn kr 500 000 skal det engasjeres revisor for å gjennomføre revisjonen i laget. Dersom laget omsetningen er under kr 500 000 kan årsmøtet velge 2 regnskapskyndige personer som reviderer regnskapet i henhold til retningslinjer for økonomiforvaltning. Valgte revisorer behøver ikke være medlemmer i Norsk Folkehjelp.

§ 30 OPPLØSNING AV LOKALT LAG 30.1 Oppløsning av et lokalt lag må godkjennes av regionstyret etter vedtak i lagets årsmøte med 2/3 flertall. 30.2 Regionstyret skal i samarbeid med regionskontoret arbeide aktivt for å reorganisere lag i vedkommende kommune / tettsted.

Regionskontoret har ansvar for å sørge for forsvarlig oppbevaring av materiell tilhørende regionen.

Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i laget de siste to år, kan regionstyret innkalle til årsmøte og eventuelt beslutte nedleggelse. 30.3 Ved oppløsning av et lokalt lag skal lagets aktiva ivaretas på best mulig måte, og skal anvendes til reorganisering av lag eller aktivitet innenfor samme geografiske område. Midlene settes på egen rentebærende konto, slik at rentene også tilfaller dette formålet. Materiell som vil tape seg i verdi skal tas i bruk eller selges. 30.4 Er det ikke dannet nytt lag på stedet innen fem år, tilfaller midler og eiendeler regionen.

Ved reorganisering/ oppstart av lag kan frist for innbetaling av kontingent utsettes til første årsmøte settes. Se § 25.3

Retningslinjertilvedtektene201120152  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Retningslinjertilvedtektene201120152.pdf

Retningslinjertilvedtektene201120152  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Retningslinjertilvedtektene201120152.pdf

Advertisement