Page 1

Utfordringer i norsk migrasjonsog flyktningpolitikk �Den brysomme befolkningen� Trygve G. Nordby Norsk folkehjelp, 8. juni 2012


Migrasjon skjer • Migrasjon skjer – også uavhengig av myndigheters planer, lover og kontrolltiltak • Migrasjon skjer tvunget og frivillig • Migrasjon skjer lovlig og ulovlig • Det er en menneskerett å flytte fra et land, men ikke en menneskerett å flytte til et land • Migrasjon skjer oftest i sammenheng med arbeid


Migrasjon i tall • 214 millioner mennesker, dvs. litt over tre prosent av verdens befolkning lever utenfor hjemlandets grenser. • Halvparten er kvinner • 7,5 prosent er flyktninger • 10-20 prosent er irregulære • 1/3 flytter mellom utviklingsland, 1/3 mellom utviklede land og 1/3 fra utviklingsland til utviklede land


Store migrasjonsutfordringer • Det gjenomgående negative synet på migrasjon - og dermed migranter • Manglende humanitære hensyn • Manglende forståelse og aksept for transnasjonalitet • Manglende kobling mellom migrasjon og utvikling • Fravær av sentrale aktører


Migrasjonspolitikk på norsk: • • • • • •

Asylpolitikk Arbeidsmarkedspolitikk Sosialpolitikk Justispolitikk Integreringspolitikk Likestilling


Men migrasjon handler også om: • • • • • • • • • • •

Utviklingspolitikk Globalisering Sikkerhetspolitikk Grense og nabolandspolitikk Regional politikk - Europa Internasjonal økonomi Næringsliv, handel og reiseliv Befolkningspolitikk Klimapolitikk Helse- og sosialpolitikk Menneskerettigheter


Det var en gang seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt, fattigdom og manglende evne og vilje til å beskytte sin egen befolkning: En bor nå i en flyktningleir i nabolandet En emigrerte og har fått jobb i Canada En søkte asyl i Europa og fikk det En søkte asyl i Europa, fikk avslag og oppholder seg nå som papirløs (i Norge?) • En lever fortsatt under konstant uvisshet og frykt i hjemlandet • Og en druknet antakeligvis i Middelhavet

• • • •


Flyktningene 16 millioner flyktninger 27 millioner internflyktinger 16 millioner statsløse 42 millioner fordrevet pga klima og naturkatastrofer • Sju millioner låst i langvarige flyktningsituasjoner (dvs. mer enn fem år) • 845 000 nye asylsøknader i 2010 • • • •

– (180 000, 54 000, 48 000)


Løsningene • De tradisjonelle varige løsningene ikke lenger tilstrekkelige – Repatriering – Lokal integrering – Overføring til andre land (resettlement) – Nye løsninger?

• ”Retur, retur, retur” er ingen løsning for mange • Høykommissæren maner til solidaritet


Migrasjon og utvikling • Migrantene sendte i 2010 325 milliarder USD tilbake til utviklingsland (remittances) • Disse overføringene utgjør over 10 prosent av brutto nasjonalinntekt i 24 land. • Global Forum for Migration and Development i dag største internasjonale arena for migrasjonsdebatt, men Norge sitter med hendene i fanget.


Migrasjon fremmer utvikling For opphavslandet: • Pengeoverføringer, kunnskap og kompetanse. • Noen ganger lette i befolkningstrykk For mottakerlandet (ofte et utviklingsland): • Arbeidskraft, kompetanse, kapital For begge land: • Utvidet kunnskap og nettverk for handel og kulturell utveksling, økt sosial kapital


Ideer for Norsk Folkehjelp • Støtte til diasporatiltak for utvikling i hjemlandet • Støtte til ”sirkelmigrasjon” etter konflikt • Støtte skole- og opplæringsprogrammer for å motvirke brain drain • Bidra til lokal integrering og gjenbosetting i utviklingsperspektiv • Sikring av bærekraft ved retur • Delta med partnere i GFMD


Eksemplet Sør Sudan • Mer enn 8000 mennesker som representerer betydelige og viktige ressurser – både for landet de kommer fra og landene de bor i: • Hvor mange? • Finland 3000 • Danmark 3500 • Norge 2000 • Sverige 150


Behov for politisk engasjement • For å få opp en kunnskapsbasert og positiv diskurs om migrasjon. • For å styrkes humanitære hensyn når det gjelder beskyttelse, barn, familier og irregulære. • For å forstå og akseptere transnasjonalitet når det gjelder statsborgerskap og visumpolitikk. • For å definere migrasjon og utvikling som eget programområde for norsk bistand. • For å få arbeidslivets parter og næringslivet inn på migrasjonsarenaen

DenbrysommebefolkningenNPA120608  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/DenbrysommebefolkningenNPA120608.pdf