Page 1

Likestilt rekruttering Claus Jervell


LDO

• Håndheving av diskrimineringslovverket • Håndheving av aktivitets- og redegjørelsesplikten for likestilling • Veileder i systematisk likestillingsarbeid • Kunnskapsformidler likestilling på samfunnsnivå • Pådriver for likestilling


Likestilt rekruttering • Forståelsen av hvordan annerledeshet omdannes til ulempe – (kvinner, etniske minoritet, funksjonshemmet, senior, seksuell minoritet)

• Kvaliteten av rekrutteringsarbeidet – Alt handler om profesjonalisering av personalpolitikken

3


Symptom på dårlig kvalitet • Hvis dere sjelden eller aldri vurderer eller tilsetter søkere med funksjonshemming eller innvandrerbakgrunn, er det et symptom på at kvaliteten på rekrutteringsarbeidet er for dårlig.

4


LOVENS FORMÅL - hindre diskriminering - fremme likestilling

Virkemidler Ulovlig forskjellsbehandling:

Lovlig forskjellsbehandling:

•direkte •indirekte

•saklig forskjellsbehandling •positiv særbehandling

Forbud mot trakassering

Tilretteleggings plikt

Aktivitets- og rapporterings plikt


AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Rekruttering

Arbeidsvilkår og lønn

Utvikling/ forfremmelse

Trakassering


AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Rekruttering

1. 2. 3. 4. 5.

Arbeidsvilkår og lønn

Utvikling/ forfremmelse

Analysèr tilstanden Sett et mål Lag en plan for å nå målet Angi hvem som er ansvarlig for å nå målet Evaluer tiltaket minst en gang i året

Trakassering


AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Rekruttering

1. 2. 3. 4. 5.

Arbeidsvilkår og lønn

Utvikling/ forfremmelse

Analysèr tilstanden Sett et mål Lag en plan for å nå målet Angi hvem som er ansvarlig for å nå målet Evaluer tiltaket minst en gang i året

Trakassering

1. Nulltoleranse 2. Opplæring 3. Rutiner


AKTIVITETSPLIKTEN Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Rekruttering

Arbeidsvilkår og lønn

Utvikling/ forfremmelse

Trakassering

Rutiner Ledere som rekrutterer Ansattes representanter

Relevante likelønnsoversikt/ tiltak Forhandlingsleder Tillitsvalgte

Opplæring/ Kompetansetiltak Tilrettelegging Personal/ledelse

HMS-plan Opplæring HMS-ansvarlig Verneombud Arbeidsmiljøutvalg


Tre nivåer

• Hindre diskriminering • Særtiltak for å fremme likestilling • Systematisk arbeid for likestilling


Utfordringer i rekruttering • Arena for forutinntatte oppfatninger • Ubevisste/bevisste stereotypier om hvilke grupper eller kjønn som passer til ulike arbeidsoppgaver • Dagens rutiner oppfattes som rettferdige og nøytrale fordi de er utformet i dialog med de ansatte som allerede er innenfor (endring vekker motstand) • Ensidige arbeidsplasser er ikke alltid klar til å takle mangfold

11


Utfordringer i rekruttering

• Rekrutteringsmetoder når ikke søkere fra underrepresenterte grupper • Manglende kjennskap til hjelpemidler som kan lette en tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne


Hvilke utfordringer har dere?


Diskriminering ved rekruttering

• • • •

Graviditet og foreldrepermisjon Alder Språkkrav Forskjellsbehandling i intervju


Spørreforbud i intervju Likestillingsloven § 4 • graviditet, adopsjon eller familieplanlegging Arbeidsmiljøloven § 13-4 • Seksuell orientering, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Diskrimineringsloven § 7 • Religiøse eller kulturelle spørsmål Arbeidsmiljøloven § 9-3 • Helse

21


Rekruttering - milde virkemidler for likestilling og mangfold

• Mangfoldserklæring i utlysningstekst • Oppfordre underrepresenterte grupper om å søke • Tydeliggjøre virksomhetens tilretteleggingsvilje


Finn 11. januar 2012 509 lederstillinger utlyst • 18 ønsker søkere med etnisk minoritetsbakgrunn/innvandrer bakgrunn. 1 av dem er fra privat sektor(Coca Cola) • 12 oppfordrer kvinner til å søke • 12 offentlige arbeidsgivere ønsker/vil tilrettelegge for søkere med nedsatt funksjonsevne/


Finn 11.1.2012 - 14857 stillinger utlyst

• 1242 annonser nevner mangfold(nesten bare offentlige) • 468 annonser nevner etnisitet /innvandrerbakgrunn spesielt(nesten bare offentlige) • Et bemanningsbyrå har mangfoldserklæring i egen tekst


Fra annonse

Butikk består i dag av to butikker med beliggenhet i Oslo. Vi har som ambisjon om å være den moderne nærbutikken med Norges største utvalg av internasjonal og etnisk mat. Ferskvarer er områder hvor vi skal være bedre enn alle våre konkurrenter.


Positiv særbehandling i rekruttering

• Kalle kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper inn til intervju • Moderat kvotering • Utviklingstiltak for underrepresenterte grupper


Positiv særbehandling - generelt

• Må fremme likestilling • Tiltaket må være forholdsmessig


• Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med [diskrimineringsforbudet] Likestillingsloven § 3a • Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling Likestillingsloven § 1


Likestilt rektruttering


Likestillingssirkelen – metode for arbeidet Statusrapport Systematisere fakta Evaluere tiltak

Sette mål Vurdere Ansvarliggjøre

Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling

30


Konkrete råd for rekruttering

• Bevisst rekrutteringsprosess fra utlysning til intervju • Kvalifikasjonskrav som ikke ekskluderer unødvendig • Gode tilretteleggingsrutiner • Fleksibel opplæring


Intervjuet – gode råd

• Mangfold blant virksomhetens representanter • Bruk faste intervjumaler • Vær tydelig på kvalifikasjonskrav • Tilrettelegg intervjusituasjonen


Intervjuet - unngå

• Ikke spør om graviditet og familieforhold • Ikke spør om religiøs tilhørighet eller politisk syn • Ikke spør om funksjonsevne og helseopplysninger • Ta opp tilretteleggingsbehov etter ansettelse


Nøytrale kriterier?

• Alder • Hull i CVen • Sykefravær


Tilretteleggingsrutiner

• • • • •

Generell tilrettelegging Tilretteleggingssamtale Klart ansvar Ikke bare nedsatt funksjonsevne Tilrettelagt opplæring


Likestilt rekruttering

• Vi trenger styrking av lovverket og aktivitetsplikten • Styrket veiledning og tilsyn • Bedre dokumentasjon av utviklingen


Kontaktinformasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet Mariboesgate 13 OSLO www.Ldo.no post@Ldo.no

23 15 73 00 37

/ClausJervell_120112_Likestiltrekruttering-norskfolkehjelp  

http://www.folkehjelp.no/filestore/ClausJervell_120112_Likestiltrekruttering-norskfolkehjelp.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you