Page 1

Til lag og regioner

Deres ref.:

Vår ref.: MT

Dato: 01.02.2010

VEILEDNING FOR LAG OG REGIONER VEDR INNHENTING OG HÅNDTERING AV POLITIATTESTER. Som tidligere varslet per brev og på Norsk Folkehjelps medlemssider, sendes ut informasjonsbrosjyre for lag og regioner om implementering av krav om politiattest i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelps styre har vedtatt at det skal innføres krav om politiattest for medlemmer og tillitsvalgte som har et ansvars- eller tillitsforhold. Ordningen trer i kraft 1.april 2010. Hva inneholder politiattesten? Politiattesten inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltakt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Medlemmer som stiller til valg som ungdomsledere eller som tar på seg oppgaver som gjør at hun eller han kommer i et ansvars- eller tillitsforhold til barn og unge bør bli gjort kjent med at de etter 1. april blir bedt om å levere politiattest. Lokale lag vil få ansvaret for å innhente attestene. Attestene fremskaffes ved å ta kontakt med politiet. Informasjon til lag og regioner. I tillegg til vedlagte brosjyre er det opprettet en egen nettsider for denne ordningen. www.folkehjelp.no/politiattest. Her finner dere brosjyre, søknadsskjema for politiattest og annen relevant informasjon. Spørsmål kan stilles til Milena Tevanovic, tlf. 95 97 44 84 eller Jon Halvorsen tlf. 92 67 11 87. Det er også mulig å kontakte adm for veiledning på e-post: politiattest@npaid.org.

Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp

Anne Cathrine Seland organisasjonssjef

/brevtilallelag-flgebrevtilinfobrosjyrejanuar2010  
/brevtilallelag-flgebrevtilinfobrosjyrejanuar2010  

http://www.folkehjelp.no/filestore/brevtilallelag-flgebrevtilinfobrosjyrejanuar2010.pdf

Advertisement