Folia magazine 13 jaargang 2013 2014

Page 16

opinie

Groter is niet beter Onder universiteitsmedewerkers heerst onvrede over de werkdruk, de slechte carrièreperspectieven en het bestuur, stellen Karen Vintges en Hans Radder. illustratie Marc Kolle

H

et Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) is in het najaar van 2013 opgericht door 25 wetenschappers afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, onder wie een aantal van de UvA. We richten ons op een verbetering van het werkklimaat aan de universiteiten, en daarbij ligt voor ons de nadruk op meer autonomie voor medewerkers en instituten. Vaste én tijdelijke wetenschappers, studenten en ondersteunend personeel moeten mee kunnen besluiten over die zaken waarvan zij het meeste verstand hebben. Belangrijke punten zijn daarnaast de verbetering van de positie van tijdelijk personeel en het vasthouden aan het principe van de eenheid van onderwijs en onderzoek. Als iets de huidige situatie van de Nederlandse universiteiten kenmerkt, dan is het wel de grote onvrede onder de wetenschappelijke en andere medewerkers. In de afgelopen decennia heeft aan de universiteiten een proces van overdreven hiërarchisering en bureaucratisering plaatsgevonden. Kwantitatieve metingen en sturing op ‘output’ van onderzoek en onderwijs, die onvoldoende rekening houden met inhoudelijke kwaliteitscriteria of substantiële verschillen tussen disciplines, hebben de overhand gekregen. Veel voorkomende gevolgen zijn survivalgedrag, volgzaamheid, ver-

16

FoliaMagazine

lies van motivatie, en ook angst. Heel wat oudere vaste stafleden zijn cynisch geworden door de jarenlange opeenstapeling van top-down opgelegde maatregelen. De hoge werkdruk en slechte perspectieven treffen vooral ook jonge stafleden die hier niets tegen kunnen ondernemen wegens


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.