Page 1

EEN

VOORBEREIDING Zijnde de uitgaven van

E. DU PERRON

met eigenhandige opdrachten van de schrijver benevens originele handschriften en foto’s en een aanprijzende voorrede van R. STORM

BIJ

F. G. HOLTHUIS te Den Haag MMXV


E. du Perron: bibliofaag, -fiel of -maan? Wat is een bibliofaag? Iemand die boeken verslindt. Ik hoorde dat woord voor het eerst (en voor het laatst) uit de mond van prof. dr. Ernst Braches. En hij had het toen over E. du Perron. Of Du Perron ooit boeken heeft gegeten betwijfel ik. Er bestaan overigens genoeg verhalen over bibliofagen. Holbrook Jackson wijdt er in zijn ultieme naslagwerk The anatomy of bibliomania zelfs een heel hoofdstuk aan: ‘I shall assemble many observations to show that books are food [...] and that we eat them from love of necessity, as other foods, but most from love, and for that reason the bibliophagi may be ranked among the first of bibliophiles.’1 Was Du Perron een bibliofiel? Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Dat hij een uitzonderlijke, intense en persoonlijke verstandhouding met zijn boeken had staat voor mij wel vast. Evenals dat boeken, of beter gezegd literatuur, zijn allesoverheersende interesse had, veel meer dan bijvoorbeeld muziek of schilderkunst – om over de podiumkunsten nog maar te zwijgen. Maar de specifieke vorm van exclusieve omgang met boeken, die gewoonlijk wordt bedoeld met de term ‘bibliofiel’ of ‘bibliofilie’, die gold niet voor Du Perron. De anekdotes over hoe Du Perron wél met zijn boeken omging zijn talrijk, ook al worden dezelfde dikwijls herhaald. Du Perron liet zijn eigen boeken binden in eenvoudige, blinde, grijze linnen bandjes. Op zichzelf al tamelijk wonderlijk, want elk boek zag er dus min of meer hetzelfde uit. Veel merkwaardiger nog is dat hij de inhoud ervan dikwijls op geheel eigen wijze bepaalde, door stukken uit verschillende boeken die volgens hem bijeen hoorden tot een geheel samen te stellen. Hij schijft er een enkele keer over. Van S. de volledige gedichten van Alfred Douglas gekregen. De homoseksuele verzen zijn er nog altijd uit gelaten; het verzamelde light verse (nonsense-rhymes en dergelijke) is er wel in opgenomen en wordt er door mij uitgescheurd. Ik ben volslagen ongevoelig voor dit soort van humor. […] In een pedant voorwoord (dat ik er ook uit scheur) verkondigt Douglas zijn opvatting van poëzie […].2 Ik ken geen bibliofielen die zo achteloos en publiekelijk reppen van hun eigen vernielzucht. Voor Du Perron was er dan ook geen sprake van bibliofilie: hij stelde gewoon het boekje samen van een geliefde auteur in de vorm die hem het beste 1 2

New ed., London, Faber and Faber Ltd., 1950, p. 155. Vriend of vijan d, [Maastricht], A.A.M. Stols, 1931, p. 90-91.


voorkwam – en daarvoor schuwde hij geen enkele methode. Du Perron was – dat kunnen we veilig stellen – bibliomaan, en dan als zodanig nog op volstrekt maniakale, unieke wijze.3 Overigens voegt de openlijke getuigenis van Du Perrons omgang met boeken een verleidelijk aspect toe aan het verzamelen van Duperroniana: je voelt dat je als verzamelaar in contact bent met een collega, een soortgenoot. Wie Du Perrons brieven helemaal leest – en ze zijn de moeite meer dan waard! – leeft met hem mee in zijn zoektocht naar de ideale uitgave van de Volledige werken van Multatuli of de door Du Perron begeerde editie van Couperus’ Eline Vere. Zijn contacten met Henri Mayer, medewerker bij de Haagse boekhandel Nijhoff, zijn in dit opzicht ontroerend, amusant en leerzaam (bijvoorbeeld ook omdat Du Perron bij Mayer soms boeken tegen andere inruilt). Du Perron leest men om de kwaliteit van zijn werk, om zijn inspirerende eigenzinnigheid, om zijn kosmopolitische benadering van de Hollandse, literaire polder en om inzicht te verkrijgen in de bepaling van ‘een houding in de tijd’ van een gewetensvolle, kritische en gedreven intellectueel in de roerige jaren ’30. Het aantrekkelijkste aspect van het ‘Du Perron verzamelen’ is de ongelooflijk complexe geschakeerdheid van zijn œuvre. Daardoor kan het zo’n prachtige sport worden. De meesten zullen beginnen met Het Land van Herkomst. Van daaruit kan men – binnen Du Perrons werk – alle kanten op. Er is een letterkundig-poëtisch aspect in zijn werk te vinden, er zijn behoorlijk gedegen essays, die eigentijdse, maatschappelijke vraagstukken belichten, er is de ‘Indische’ kant, er is Du Perron de polemist, de tijdschriftredacteur, de briefschrijver… Wie begint met zich in Du Perron te verdiepen zal op den duur ook meer willen weten over zijn literaire helden zoals Stendhal, P.A. Daum of Valery Larbaud. En wie een beetje doorzet komt er na enige tijd achter dat er van veel werken luxe deeloplagen bestaan, of varianten in zeer kleine aantallen, of boekjes die Du Perron in eigen beheer liet drukken voor zijn plezier. Daar komt bij dat in de jaren ’80 en ’90 door lieden als Boris Rousseeuw en Manu van der Aa met aanstekelijk enthousiasme over Du Perron werd geschreven, wat weer nieuwe animo tot gevolg had. De verschijning van Du Perrons Brieven in de jaren ’80, de grote biografie van Kees Snoek, de oprichting van een heus Du Perron Genootschap

3

Du Perrons privébibliotheek is bewaard gebleven en staat – voor zover mij bekend – in het huis van zijn onlangs overleden zoon Alain. Wellicht is de tijd gekomen deze collectie eens te beschrijven? Daarbij moet dan niet alleen op titel en schrijver worden gelet, maar ook op de samenstelling van de boeken en – als het even kan – op de herkomst van de verschillende onderdelen, dan wel het ontbreken van bepaalde stukken.


(edpg.nl)… het leidde allemaal weer tot nieuwe belangstelling en initiatieven.4 Ook margedrukkers lieten zich – wat Du Perron betreft – niet onbetuigd. En dan zijn er nog opdrachtexemplaren, brieven, manuscripten… Kortom: uitverzameld ben je niet gauw. Sommige titels zijn trouwens zo zeldzaam dat je er simpelweg nooit aan zult kunnen komen. Anderzijds zien professionele antiquaren hierin natuurlijk een aansporing en een uitdaging om het de verzamelaar in dit opzicht naar de zin te maken. Er zijn dan ook al meerdere speciale Du Perroncatalogi vervaardigd, bijvoorbeeld in 1993 door De Slegte (‘uit de bibliotheek van A.C. Willink’), of de ‘Forum’-catalogus van Hinderickx & Winderickx uit 1991, catalogus 442 van Antiquariaat Brinkman uit 1994 bevatte zeer veel opvallende Duperroniana en – niet te vergeten – de imposante lijst Du Perron-items (meer dan honderd nummers) uit oktober 1996 van het toen nog te Bemmel gevestigde Antiquariaat Fokas Holthuis. Dat de firma nu opnieuw een Du Perroncatalogus uitbrengt, thans vanuit Den Haag, niet ver van de plaats waar Du Perron en Ter Braak beiden gewoond hebben, is dus niet meer dan een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Fokas Holthuis en zijn bentgenoten Paul Snijders en Nick ter Wal ken ik intussen niet alleen als gedreven antiquaren, maar ook als liefhebbers van de fijnere keuken. Zij combineren dus óók boeken en eten, zij het gelukkig anders dan de bibliofaag – en dat lijkt mij in alle opzichten voor iedereen het beste. REINDER STORM.

4

Zo wordt voor najaar 2015 de presentatie voorbereid van een website die geheel aan Du Perron en zijn œuvre is gewijd, naar analogie van mennoterbraak.nl.


1 PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS Het roerend bezit. Met elf plaatjes van Oscar Duboux. Wilryck/ Antwerpen, Het Overzicht, 1924. Ingenaaid. 68 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Professioneel gerestaureerd: hoek uit achterzijde omslag keurig aangevuld, deel uit bovenzijde colofonpagina eveneens kundig aangezet. Restauratierapport bijgevoegd. € 900 * Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren op Alfa, die niet in de handel kwamen, bovendien met paginagrote, handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur aan een vriendinnetje: 'Aan/ Anny/ die zo lief is geweest/ mij "goed" te willen maken/ met/ de/ MEEST/ RESPECTUEUZE/ TOEGENEGENHEID/ Eddy/ Sept '24'. 'Juist de opdrachten aan onbekende personen blijven intrigeren. Wie fluistert de biograaf in, wie die 'Anny' was [...] Mocht een familielid van Anny dit lezen, dan houd ik me van harte aanbevolen'. (Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005)). Batten/ Stols 28. 2 PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS De behouden prullemand. Snotneus-vaerzen van Duco Perkens. Zorgvuldig gerangschikt en gedrukt, ter vermeiïng van enkele vrienden en magen, in twaalf exemplaren, met portret door CREIXAMS. [Brussel?, E. du Perron, 1925]. Blinde band met donkerrood sierpapier overtrokken (omslag meegebonden). 68 p. Gedrukt in een oplage van slechts 12 exemplaren. 1e druk. Enkele stukken sierpapier ontbreken. € 2200 * Uiteraard extreem zeldzame eigen beheer-uitgave van Du Perron waarin het 'allereerste gepoëtiseer' gebundeld is. De laatste afdeling, 'De Schoone Mirette, voor wie mijn Hart van Liefde werd vervuld en berstte', bevat liefdesgedichten voor Du Perrons muze Clairette Petrucci. Het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, afkomstig van A.A.M. Stols, heeft dezelfde blinde sierpapieren (Du Perron-)band. Batten/ Stols 4 ('Op blz. 4 van het omslag zijn de exemplaren door den dichter genummerd en gemerkt "D.P."': dat is in dit geval niet gebeurd). 3 PERRON, E. du Het boozige boekje. (Maastricht, Stols, 1926). Ingenaaid. (32) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Van Gelder in een oplage van 50 genummerde en door de auteur en de uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag los, wat slijtage. Hier en daar wat vlekjes. Naam en naamstempel Reinder Blijstra op titelpagina. € 400 * Exemplaar met een handgeschreven opdracht van de auteur op p. (1): 'Waar blijft de Schoone/ van Bolivia?'. Deze mysterieuze opmerking is gericht aan Rein Blijstra


(1901-1975). Felle, brutale gedichten. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Batten/ Stols 7. 4 PERRON, E. du Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht. Met een tekening van A.C. Willink. [Chaumont-Gistoux, E. du Perron], (1927). Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 20 door de auteur genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje iets ingescheurd. € 950 * Uiterst zeldzame eigen beheer-uitgave van Du Perron: sonnetten afgewisseld met cynische commentaren erop, geïnspireerd door de romantiek die op zijn kasteel in Gistoux hing. In druk opgedragen aan zijn vriend Jan Greshoff, 'de dichter van de «Ballade der Zielige Makkers» en de Minnaar der boekjes in weinig exemplaren'. Bovendien corrigeerde Du Perron in dit exemplaar met de hand een zetfout in het colofon, waar abusievelijk 'Oktoker' stond. Batten/ Stols 11. 5 [PERRON, E. du] Een Voorbereiding. Zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn. Met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius uitgegeven door E. du Perron. Bussum, W.N. Dinger, 1917 [= 1927]. Ingenaaid. 232 p. Niet afgesneden. Met frontispice. Gedrukt in een oplage van 120 door de auteur genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag gescheurd, verkleurd en los. € 500 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (2): 'Madame./ Vous êtes pleine d'indulgence. C'est/ pourquoi je me permets de vous/ offrir ce compte-rendu -plutôt banal - d'un mariage raté. Mais oserais-je/ vous conseiller de le lire?... Ah,/ Madame, ceci, - c'est une tout autre/ affaire! EdP.'. Dit is het laatste van de 20 exemplaren die niet in de handel kwamen. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 22. 6 PERRON, E. du Collectie van vier opdrachtexemplaren en zeven foto's. A. Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 2e druk. Net exemplaar. * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: 'À G.W. [= Germaine Wouters]/ avec la - combien vive? - sympathie/ du/ Jeune Auteur/ EduP./ 23.11.28'. Eén van de 250 genummerde exemplaren op Engels papier. Dit is bovendien nummer 2 (in het handschrift van de auteur) van de oplage. Batten/ Stols 33 ('Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd'). Van Dijk 152.


B. Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai, onopengesneden exemplaar. * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: 'À Germaine W_ (Chevasson)./ parce que la certitude est/ une belle chose/ (et l'in-/ certitude plus belle encore!)/ EduP./ Brux. 3 avril 1930'. Batten/ Stols 34 ('Een groot deel dezer oplage werd in 1932 op verzoek van den auteur door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 190. C. Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Fraai, onopengesneden exemplaar. * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: 'À Mademoiselle Germaine Wouters/ en témoignage de respects artistiques/ Charles-Edgar du Perron/ 23.11.28'. Eén van de 250 genummerde exemplaren op Engels papier. Dit is bovendien nummer 2 (in handschrift van de auteur) van de oplage! Batten/ Stols 13 ('Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 154. D. Parlando. Maastricht/ Brussel, Stols, 1930. Ingenaaid. 64 p. Onafgesneden. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai, deels onopengesneden exemplaar. * Exemplaar met snoezig geïllustreerde, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: 'à Germaine Chevassonne/ et à mon ami Louis./ E. [tekening van muisje]/ souris malade'. Luchtkasteelen 4. Batten/Stols 16. Van Dijk 221. E. Zeven recente afdrukken van zwart-wit-foto's van Suzanne en Pascal Pia, René Bonnel, Clairette Petrucci, Du Perron en Louis Chevasson. € 1200 * Germaine Wouters was getrouwd met de journalist Louis Chevasson, een jeugdvriend van Du Perron. In hun Parijse tijd heeft het echtpaar, dat werkzaam was bij uitgeverij Gallimard, vergeefs getracht om Het Land van Herkomst in het Frans om te zetten. Interessante collectie van aangeraakte prachtexemplaren uit Du Perrons belangrijkste periode. 7 PERRON, E. du Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 2e druk. € 300 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: 'Voor Nini [Brunt]/ voor wanneer de Ernst haar parten speelt./ Eddy/


Brussel, 5.12.30'. Eén van de 250 genummerde exemplaren op Engels papier. Maria Paulina (Nini) Brunt (1894-1984) was getrouwd met Jan van Krimpen en zij was de zus van Aty Brunt, de vrouw van Greshoff. Batten/ Stols 33 ('Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd'). Van Dijk 152. 8 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Rug verbruind. Eerste en laatste pagina roestig. € 300 * Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur onder het colofon: 'Aan W.A. Kramers/ van de schrijver -/ (herinnering aan een/ ontmoeting, een avond/ in 't verleden jaar.)'. Eén van de 50 exemplaren die niet in de handel kwamen. Wijnand A. Kramers (1893-1975) was redactiesecretaris van Den Gulden Winckel. Batten/ Stols 13 ('Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 154. 9 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. € 300 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: 'Voor Nini [Brunt]/ met het verzoek eenige woorden/ te willen overslaan./ EdP/ Brussel, 5.12.30'. Batten/ Stols 13 ('Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 154. 10 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. € 75 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten onder de inhoudsopgave: 'voor mijn vriend Frans [Schamhardt], -/ in gedachten aan E. du Perron,/ van/ Fred/ October 1940, Den Haag./ we worden klein of groot,/ maar Du Perron is dood;/ er is een kleine kans/ te leven, beste Frans -'. Batten/ Stols 13 ('Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 154. 11 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Enkele vlekjes op omslag, maar overigens keurig. € 35


* Eén van de 50 exemplaren op Engels papier die niet in de handel kwamen. Batten/ Stols 13 ('Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 154. 12 PERRON, E. du Cahiers van een lezer. (Brussel, eigen beheer), [1928-1929]. Vijf delen. Ingenaaid. 48; 52; 64; 56; 56 p. Niet opengesneden. Gedrukt 'voor de schrijver' in een oplage van slechts 30 exemplaren. 1e druk. Nette set. € 300 * Batten/ Stols 38. 13 PERRON, E. du Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag licht gevlekt. Exlibris binnenzijde omslag. € 45 * Eén van de 50 exemplaren die niet voor de handel bestemd waren. Batten/ Stols 34 ('Een groot deel dezer oplage werd in 1932 op verzoek van den auteur door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 190. 14 PERRON, E. du Een voorbereiding. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Ingenaaid. 184 p. Met een tekening door A.C. Willink. 2e ('omgewerkte') druk. Omslag wat beschadigd en verfomfaaid. € 375 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'Aan den heer J.W.G. ter Braak / als voorbereiding tot een/ betere kennismaking./ EduPerron / Gistoux, aug. '31'. Met door Du Perron handgeschreven toevoeging ('te') op pagina 7 en weglating ('dan') op pagina 8. J.W.G. (Wim) ter Braak (1903-1971) was de jongere broer van Du Perrons boezemvriend Menno, aan wie dit boek in druk is opgedragen. De 'betere kennismaking' volgde in juli 1932, toen de gebroeders Ter Braak drie dagen Du Perron vergezelden in Spa. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 23. Van Dijk 254. 15 PERRON, E. du Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Ingenaaid. 184 p. 2e ('omgewerkte') druk. Omslag sterk verschoten. Plank- en plaatsnummer op Franse titel. € 195 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'Voor Vic[tor van Vriesland]/ van Ed/ Juli 1931.' Met door Du Perron handgeschreven toevoeging ('te') op pagina 7 en weglating ('dan') op pagina 8. Deze korte opdracht drukt niet helemaal de importantie van Van Vriesland voor dit boek uit, want op 31 juli 1931 schreef Du Perron aan Van Vriesland: 'Gelijk hiermee zend ik


je een ex. Voorbereiding in de omgewerkte lezing; het is voor een groot deel aan jou te danken dat ik deze nog uitgaf, jij vond zelfs de eerste lezing eigenlijk zoo beroerd niet!' Batten/ Stols 23. Van Dijk 254. 16 PERRON, E. du Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Linnen. 184 p. 2e ('omgewerkte') druk. Wat roest. € 12 * Batten/ Stols 23. Van Dijk 254. 17 (PERRON (vertaling), E. du). BAISIEUX, Jacques de Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron. Den Haag, (Boucher), 1932. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt naar typografie van Henry Friedlaender in een oplage van 115 genummerde exemplaren. € 18 * Folemprise 1. Batten/ Stols 67. 18 PERRON, E. du Tegenonderzoek. (Cahiers van een Lezer). Nawoord van H. Marsman. Brussel, A.A.M. Stols, 1933. Ingenaaid. 172 p. Niet afgesneden. 1e druk in deze vorm. Omslag wat versleten. € 80 * Een van de 15 luxe-exemplaren, gedrukt op Pannekoek en op de laatste pagina voorzien van een door Stols handgeschreven colofon: 'Exemplaar op Hollandsch papier/ No. IX/XV/ (sign.)'. Standpunten en getuigenissen 11. Batten/ Stols 41. Van Dijk 310. 19 PERRON, E. du Uren met Dirk Coster. (Een Tegenstem). Amsterdam, Van Kampen, 1933. Ingenaaid. Met karikatuur van Coster op Franse titel. 148 p. Met stellingen en errata. 1e druk. Overstekende randen ietwat gekreukt. Rugbelettering verbleekt (zoals wel vaker). € 30 * In druk opgedragen aan J. Slauerhoff. Batten/ Stols 42 ('De rest van de oplage werd op verzoek van den schrijver in November 1938 vernietigd'). 20 PERRON, E. du Het land van herkomst. Amsterdam, Querido, 1935. Linnen met stofomslag. 496 p. 1e druk. Omslag aan randen minimaal gerafeld (aan bovenzijde onopvallend geplakt) en op de rug iets verbruind. Naam op schutblad. Met los vel Verbeteringen. € 250 * De voorzijde van het zeldzame omslag wordt opgesierd door een illustratie van Alexandre Alexeïeff. Batten/ Stols 24.


21 PERRON, E. du Blocnote klein formaat. Den Haag, Boucher, 1936. Zwart volmarokijn met vijf ribben en vergulde rugbelettering. Kop verguld. In zilver-gewolkt foedraal (Louis Malcorps). 168 p. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk. Fraai. € 450 * Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren op Pannekoek Antiqua, bovendien in een prachtband van Malcorps. Folemprise 8. Batten/ Stols 44. 22 PERRON, E. du Blocnote klein formaat. Den Haag, Boucher, 1936. Buckram met stofomslag. 168 p. Gedrukt in een oplage 615 exemplaren. 1e druk. Van de achterzijde van het relatief schaarse stofomslag ontbreekt aan de bovenzijde een stukje van 1 cm². € 25 * Folemprise 8. Batten/ Stols 44. 23 PERRON, E. du Schandaal in Holland. Den Haag, Leopold, 1939. Ingenaaid met omslag (ontwerp Thomas Nix). (8), 216 p. Niet afgesneden. 1e druk. Opvallend goed exemplaar. € 25 * Reeks 'De Onzekeren' 1. Batten/ Stols 26. 24 PERRON (samenstelling), E. du De muze van Jan Companjie. Een overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (16001700). Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1939. Ingenaaid. (8), 160 p. 1e druk. Met erratavel. Omslag iets beschadigd en gevlekt. € 195 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'Voor Pierre H. Dubois/ van/ EduPerron'. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 61. 25 PERRON, E. du Multatuli en de luizen. Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli. Amsterdam, Contact, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. P. 14-15 verkleurd door krantenknipsel. € 220 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'Voor Pierre H. Dubois/ van/ EduPerron/ Bergen, Maart 1940'. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 59. 26 PERRON, E. du (Als:) Cesar BOMBAY (Verzameld erotisch werk). (I). De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen. (II). Kloof tegen cylinder (1). In memoriam Agathae. Een sonnettenkrans. (III). Kloof tegen cylinder (2). Het lied


van vrouwe Carola. (IV). Kloof tegen cylinder (3). Naar ouden trant. (Bezorgd en van een verantwoording voorzien door K. Lekkerkerker). (Amsterdam), Eliance Pers, (1980). Vier delen in cassette. Ingenaaid met omslagen. (4), 44 p., 32 p., (2), 30 p., (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg te Epe in een oplage van 125 genummerde exemplaren. € 175 * Erotisch panopticum 5, 6, 7 en 8. 27 PERRON, E. du 13 erotische prenten van Edgar du Perron. (Bezorgd door B. Schneppenbaum). Lichtmis/ Enschede [= Oosterbeek?], Het Letterlievend Kabinet [= De Bosbespers?], 1981. Garenloos. 16 eenzijdig bedrukte bladen met tekeningen en commentaar in het Frans. Gezeefdrukt in een beperkte oplage. € 20 * Weinig tekst, veel beeld. Curiosareeks 2.

P RIVÉ - UITGAVEN VAN D U P ERRON

‘alle uitgegeven in het fameuse 30 tal exemplaren door IKKE’ (aan Jan van Nijlen, 30 september 1928) 28 APOLLINAIRE, Guillaume Cortège priapique suivi des Jeux Innocents de Raymond Radiguet et de La Muse en Rut de Pascal Pia. 'Imprimé à l'île de Java [= E. du Perron]', [1939]. Ingenaaid met flappen. (56) p. Gedrukt [door Nix te Bandoeng] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar. € 250 * Privé-uitgave van E. du Perron. Alle teksten zijn van de hand van Pascal Pia! Batten/ Stols 97. Coulet/ Faure 265. Storm 14. 29 CHOUX, Jules Stances a la Nuit. [Brussel, E. du Perron, ca. 1925]. Geniet. (20) p. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 30 door de uitgever genummerde exemplaren. Binnenwerk roestvlekkig. Bibliografische aantekening op binnenzijde omslag. Met los notitievelletje, beschreven door Gerrit Komrij: 'ex libris G. Legman/ (aantekening in zijn/ handschrift)'. € 450 * Vroege (mogelijk: de allereerste) en zeer zeldzame privé-uitgave van E. du Perron. De Franse dichter Jules Choux (18??-1874) schreef behalve erotische poëzie ook een naslagwerk over (het gebruik) van pornografische woorden. Batten/ Stols 74. Storm 1. 30 DOUGLAS, Lord Alfred Two Loves and other poems. [Maastricht], [E. du Perron/ A.A.M. Stols], 1928. Verguld halfperkament met het door J. van Krimpen


ontworpen monogram van de verzamelaar W. van Spaendonck (voorzijde omslag meegebonden). Kop verguld. (8), 28 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt door A.A.M. Stols op Ossekop in een oplage van 50 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Band deels iets verbruind. € 275 * Privé-uitgave van E. du Perron en Stols: twaalf gedichten die Douglas vanwege hun 'pederastische' karakter had weggelaten uit zijn Collected Poems van 1919. In uitvoering niet te vergelijken met de Breuer-uitgaven. Batten/ Stols 82. Van Dijk 134. 31 LEVET, Henry J.-M. Poèmes. 'Imprimés à l'île de Java [= E. du Perron]', [1938]. Ingenaaid. (36) p. Met (los) portret. Gedrukt [door Nix te Bandoeng] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Enkele handgeschreven correcties in de marge. € 200 * Privé-uitgave van E. du Perron, uit de bibliotheek van Fred Batten, die het boek volgens een aantekening op het schutblad van de uitgever kreeg: 'Fred Batten./ van/ E. du Perron (Java)/ aug. 1938'. Voorts schreef Batten, op een later tijdstip, op p. (2) bio- en bibliografische informatie over Levet, gevolgd door een noot: 'In déze verzen van Levet zag Du Perron de voornaamste invloed op de poëzie van Valery Larbaud in zijn Journal d'A.O. Barnabooth. De even grote invloed van Walt Whitman, Corbière en André Gide werd m.i. ten onrechte onderschat. F.B.' Henry Jean-Marie Levet (1874-1906) was een Franse dichter en dandy, als diplomaat werkzaam in Indië en Argentinië. Zijn belangrijkste werk zijn de Cartes postales, geprezen en heruitgegeven door Valery Larbaud. Batten/ Stols 95. Storm 13. 32 SLAUERHOFF, J. Archipel. Chaumont-Gistoux, [E. du Perron], 1929. Ingenaaid. 60 p. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 2e, geheel herziene druk. Wat roest, verder keurig. € 650 * Privé-uitgave van E. du Perron. Ongenummerd exemplaar, als altijd. Batten/ Stols 86. Storm 9. 33 SLAUERHOFF, J. Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens. [Chaumont-Gistoux, E. du Perron, 1929]. Ingenaaid. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 32 p. 2e druk. Rug aan bovenzijde iets ingescheurd, omslag deels verschoten en iets watervlekkig. € 1350 * Privé-uitgave van E. du Perron van deze Franstalige gedichten van Slauerhoff, uit de bibliotheek van Nico Donkersloot, met diens handtekening op de Franse titel. Batten/ Stols 83 (jaartal: '1928'). Storm 11.


H ANDSCHRIFTEN , FOTO ’ S EN CURIOSA

‘Mijn handschrift is, geloof ik, totaal bedorven sinds ik zooveel per dag schrijf; ik heb tenminste soms het gevoel dat mijn pennen weerbarstige stokjes zijn: half-staal-half-lucifershout aan de punt’ (aan Menno ter Braak, 20 april 1934) 34 PERRON, E. du 'De notaris spreekt'. Origineel handschrift. 24,9 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele doorhaling. Tweemaal gevouwen (geweest). € 500 * Sonnet waarin de notaris van een dorp sprekend wordt opgevoerd: 'Als wij de beek nu volgen, ziet u, zijn we alras/ aan 't klooster onzer goedertieren witte vrouwen:/ het toevluchtsoord der arme meisjes van berouwen'. Deze versie wijkt vooral in spelling en interpunctie af ten opzichte van de in Parlando. Verzamelde gedichten (1941) opgenomen versie. In de beginregel staat hier nog 'bezig' in plaats van 'naarstig'. 35 PERRON, E. du 'De twee opgeslotenen. of: bij (bovenstaand) schilderij v. Willink. of: nix - gewoon onder de foto'. Origineel handschrift. 26,3 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele doorhaling. € 450 * Speels sonnet, geschreven bij het schilderij 'Dubbel vrouwenportret' van Carel Willink, gepubliceerd als 'De twee gevangenen (Bij een dubbelportret door Willink)' in Groot Nederland 38 (1940). In twee voetnoten geeft Du Perron een alternatieve derde dichtregel en twee varianten voor 'hoogblonde' in de negende regel. Deze vroege versie, afgedrukt in Brieven, deel 7, p. 430, vertoont aanzienlijke verschillen ten opzichte van de in Parlando. Verzamelde gedichten (1941) opgenomen versie. Zo werd 'nieuwe kadansen' 'makabre trancen' en werden de elfde en twaalfde regel geheel herschreven. Mooi document bij de bezielde vriendschap die sinds 1924 tussen Willink en Du Perron bestond. Willink, de belangrijkste vertegenwoordiger van het magisch realisme, portretteerde de schrijver en zijn vriendin Simone Sechez in 1925 op het schilderij Du Perron en zijn Muze. Tevens maakte hij voor verschillende Du Perron-uitgaven illustraties. 36 PERRON, E. du 'Windstilte'. Origineel handschrift. 27,5 x 21,1 cm. Drie bladen. Recto (eenmaal) en verso (tweemaal). Met enkele doorhalingen en correcties. Perforatiegaatjes. € 750 * Melancholisch vers van zestien strofen, voorafgegaan door een Frans citaat van Henry J.-M. Levet en aan het slot gedateerd 'Cap. Martin, Dec. '25'. Het is een


belangrijk gedicht volgens Du Perrons biograaf, 'als het ware één lange mijmering waarin Perkens de balans opmaakt van zijn ervaringen'. Dit handschrift is een vroege versie van het gedicht dat voor het eerst gepubliceerd werd in Bij gebrek aan ernst (1926): de vijftiende strofe ('Ik draag mij op vandaag te kopen'...) ontbreekt hier nog. Voorts zijn er minimale afwijkingen in de interpunctie en is er in de tweede regel van de eennalaatste strofe sprake van 'binnenhuis-filosofie', in plaats van het krachtiger 'luierstoel-filosofie'. De zevende strofe heeft hier ook nog de leuke, bij publicatie in Mikrochaos (1932) gewijzigde regels: 'eens komt Ostaijen dit te weten,/ mijn verzenmaken maakt hem ziek,/ zend mij lankmoedig een komplete/ gebruiksaanwijzing der lyriek'. In de linkermarge van het eerste blad schreef Du Perron een begeleidend schrijven: 'B[este] W[illink]/ Hierbij Windstilte./ In alle haast je D.P.' Enkel dit drieregelige briefje gepubliceerd in Brieven, deel 1, p. 76. Afgebeeld op de binnenzijde van het omslag van deze catalogus. 37 PERRON, E. du Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Maurice [Roelants]'. 10,2 x 14,6 cm. Recto en verso. Gesigneerd 'E.' en gedateerd 'Bellevue, 10 Maart [1933]'. 17 regels tekst. € 300 * Onbekende kaart aan de schrijver Maurice Roelants (1895-1966), Du Perrons Brusselse kroegvriend en mede-redacteur van De Vrije Bladen. Du Perron vraagt bij Roelants het manuscript van 'mijn novelle' terug: 'zend mij het dan direct op, want ik sta "erom te springen" zooals Jan zegt'. Hij verklaart zich nader: 'Ik ben nl. met volle kracht begonnen aan een groote "roman" [= Het Land van Herkomst] waarin ik die novelle totaal opslokken wil'. Voorts: 'zit alweer, behalve in mijn roman, in de ellendigste zakenrommel'. Niet in Brieven. Ongepubliceerd. 38 PERRON, E. du Handgeschreven brief aan 'Beste [Jacques] Gans'. 20,4 x 13,1 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd 'EdP' en gedateerd 'Parijs, zaterdag [27 oktober 1934]'. 38 regels tekst. Scheurtje in vouw. € 450 * De schrijver stuurt zijn jongere collega - 'In haast en drukte!' - zijn brief terug: 'Er staan heele goede stukken in, toch zou ik er veel met je over te bepraten hebben [...] Maar mijn oordeel zou je eerder remmen dan aanvuren in dit geval; het lijkt mij veel beter dat je voor jezelf formuleert wat je ervan denkt'. Uitvoerig over het eerste schrijverscongres in Moskou: 'van het allergrootste belang voor de "wereldliteratuur". Dat het fascisme dit heeft helpen veroorzaken is ook zeker: zoo wordt dus ook een goed geboren uit een kwaad'. Over zijn lectuur: 'Ik lees nu Goriély [= Les poètes dans


la Revolution russe]. Zelfs daarin zijn opmerkelijke details. Ben erg bezig met dit alles; zoekende te begrijpen, etc.' Niet in Brieven. Ongepubliceerd. 39 PERRON, E. du Origineel negatief. 6,0 x 4,7 cm. Iets schuin afgeknipt. € 100 * De schrijver als dertiger, gefotografeerd voor een voordeur en een muur met Belgisch huisnummer. 40 PERRON, E. du Originele zwart-witfoto. 6,4 x 6,0 cm. Met op de achterzijde een potloodaantekening in een onbekend handschrift: 'Gistoux (Du/ Perron) Zeld-/ zaam'. € 75 * Sfeervol kiekje van het kasteel van de Du Perrons, met op de voorgrond de grote vijver, waarover Vestdijk na een bezoek een kwatrijn schreef. 41 PERRON, E. du, en J. GRESHOFF Originele zwart-witfoto. 13,6 x 8,6 cm. Met op de achterzijde een potloodaantekening van D.A.M. Binnendijk: 'Augustus 1933/ Parijs/ J. Greshoff en / E. du Perron'. € 95 * De schrijvers poseren voor het standbeeld van Denis Diderot op Boulevard SaintGermain in Parijs. Greshoff leunt op zijn wandelstok, Du Perron houdt achter zijn rug zijn hoed vast. 42 PERRON, E. du Originele zwart-witfoto. 12,0 x 9,1 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Emiel van Moerkerken. [1939]. € 150 * Prachtig portret van de Nietzscheaan Du Perron, vermomd als zijn held, met een opgeplakte Nietzschesnor. 43 PERRON, E. du 'E. du Perron'. Origineel visitekaartje. 4,5 x 7,8 cm. Met handgeschreven toevoeging van Du Perron: 'namens'. € 85 * Eenvoudig naamkaartje, dat blijkens de toevoeging in Du Perrons hand wel zeker door de schrijver is aangeraakt.


V ARIA

‘Je kunt overigens alles vinden bij Fredje Batten’ (aan Menno ter Braak, 7 december 1938) 44 BATTEN, Fred 71 handgeschreven brieven, 2 getypte brieven en 30 handgeschreven briefkaarten aan K. Lekkerkerker. Verschillende formaten. Op divers briefpapier ('Uitgeverij Contact Amsterdam', 'Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen'). Recto en verso. Gesigneerd 'F.E.A. Batten', 'Fred Batten' en 'F.B.'. Gedateerd 1937 (7 stuks), 1938 (13), 1939 (5), 1940 (1), 1941 (10), 1942 (8), 1943 (26), 1945 (2), 1946 (5), 1947 (9), 1948 (1), 1949 (7), 1950 (7) en 1951 (2). Merendeels met originele enveloppen. € 1250 * Uitvoerige brieven en dichtbeschreven briefkaarten van de bekendste Duperroniaan Fred Batten (1910-1980) aan Kees Lekkerkerker (1910-2006) over talloze literaire kwesties en privébesognes. De eerste brieven zijn kort en formeel, maar algauw worden ze langer en intiemer. Batten schrijft zijn vriend over de werken en wederwaardigheden van - om er enkele te noemen - Binnendijk, Bloem, Bordewijk, Greshoff, Ter Braak, Lehmann, Van Lier, Marsman, Mok, Nijhoff, Ritter, Salden, Van Schendel, Slauerhoff en Van der Veen. Hij benoemt de lacunes in zijn boekenverzameling, bespreekt de jonge generatie letterkundigen, beschrijft nieuwe en op handen zijnde uitgaven, en voedt 'Lecq' met roddels en raadgevingen voor diens rubriek 'Echo's' in Het Hollandsche Weekblad. Sommige brieven handelen volledig over bibliografische en editietechnische vraagstukken: het gaat uitgebreid over Battens voorbereidingen voor de verzamelde werken van Couperus en Multatuli. Van Couperus stuurt Batten in september 1941 zelfs een door hem opgestelde chronologische boekenlijst en schema's voor het verzameld werk mee. Ter sprake komt ook uitgeverij Contact, waar zowel Batten als Lekkerkerker in en na de oorlog werkzaam zijn. Uiteraard is E. du Perron een rode draad in de correspondentie. Lekkerkerker doet zijn penvriend in december 1938 een 'kostelijk boekje met kwatrijnen' van Du Perron cadeau, 'een van zijn eerste producten, niet in mijn bezit en zoo goed als onvindbaar'. Batten informeert hem over Du Perrons nieuwe uitgaven en radio-optredens, beschrijft diens 'nalatigheid' inzake het achterwege blijven van een exemplaar van Archipel, en uit ernstige bezwaren tegen 's-Gravesandes boek E. du Perron. Journalistieke Herinneringen ('een chaoties levensverhaal in de stijl van Jan-en-Alleman'). In januari 1943 stuurt Batten ter correctie een drukproef van de door hem en Stols samengestelde Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron . Van een vijftal 'plaquettes die Du Perron voor eigen genoegen gedrukt heeft' weet


Batten niet het jaar van verschijnen. In 1943 begint Batten 'in mijn vrije tijd' ook te werken aan een 'tekstkritiese uitgave van Du Perron's volledige poëzie'. De vriendschap tussen Batten en Lekkerkerker loopt een enkele keer een deukje op: er is een meningsverschil over de spelling van het woord 'crème' ('crême'), een door Batten bij Lekkerkerker achtergelaten hoed houdt de gemoederen lang bezig. Het leeuwendeel van deze niet eerder bestudeerde verzameling brieven is echter hartelijk, enthousiast en onthullend - wat uit deze citaten mag blijken: 'Ik ben gevoelig voor verwantschap, en niet voor de vriendschap die in een vlot studententaaltje over de zeldzame groote figuren hier meent te moeten dobbelen' (20 december 1937); 'Het schimpsonnet van Slauerhoff op Du Perron kan ik niet zoo "prachtig" vinden als U, noch als schimp noch als sonnet. Het is door de aperte rancune niets dan een treiterend rijmsel geworden. Met "dolkstooten" hebben deze regels niets te maken. Het zijn eerder bloedspuwingen of maagdampen uit een ziekbed' (9 januari 1938); 'Ook wanneer Van Schendel niets zou hebben geschreven, zou hij één van de merkwaardigste, ja, voor mij de merkwaardigste grijsaard in ons land zijn' (24 januari 1938); 'Die café-sfeer van Amsterdam zou ik ook als een psychologisch terrein willen leeren kennen - maar ik ben nooit lang genoeg in de stad om er de sexueelen in de café's te onderscheiden. Ik zal mij eens door jouw kennis laten rondleiden. De durende bekoring van de Boléro-bar zal mij wel ontgaan, omdat ik tusschen homosexueelen, die geen Hellenen meer zijn, een misselijk gevoel krijg. Al die mannen met, zooals je zegt, uitzonderlijke gezichten zouden mij "het aangename zitje" ondanks de intieme sfeer en de goedkoope dranken opeens onaangenaam zijn' (18 februari 1938); 'De bibliotheek van Slauerhoff zal van veel belang zijn voor de ingewijden, wanneer zij werkelijk meer bevat dan zijn eigen boeken en die van de vrienden. Er is nu wel plaats voor in de Kon. bibliotheek, nu de bibliotheek van Kloos er niet meer in opgenomen wordt. Ik heb kostelijke verhalen van 's-Gravesande gehoord over mevrouw Kloos, die nu "concierge" zou willen worden van een Willem Kloos-huis aan de Regentesselaan' (4 juni 1938); 'Het is een droom van me om tegen mijn 50e jaar een roman als deze van Tolstoi [= Oorlog en Vrede] te schrijven. Hierbij valt de heele Vestdijk met zijn onuitroeibare dienstbode-complex in het riool' (21 juli 1938); 'De roman van Du Perron is nog steeds "in voorbereiding", dat is alles wat ik weet. Een deel ervan zond hij ter afzonderlijke publicatie naar een uitgever; ik weet niet wat het antwoord geweest is. Ik heb hem die afzonderlijke uitgave afgeraden' (17 december 1938); 'Als de oorlog toen niet in de lente was uitgebarsten, Du Perron gestorven en de Mof met heel zijn stoet van cipiers en struikrovers was binnengevallen, dan was het 1e deel van deze editie [= Multatuli's Volledige Werken] stellig nog in het najaar verschenen' (15 september 1941); 'Waarschuw Veen voor de oude bestuursleden van het voormalige


genootschap Louis Couperus, dat uit deftige strebers, kletsmeiers en halfzachten bestond mitsgaders enkele argeloze zielen, en dat niets ten bate van Couperus heeft uitgericht. De voorzitter Henri van Booven is reeds enige jaren een notoir fascist. Ik ben lid geweest van dit genootschap, in alle argeloosheid van mijn 21 jaren, en ik heb er enige weet van hoe men de gelden van een "nationale uitgave" geleidelik verteren kan met kostelike diners op de Hoogewerf te Marlot of in het Hof van Holland te Hilversum!' (15 september 1941); 'Aangezien ik de dwangarbeid in het Derde Rijk in welke vorm ook liever zou willen vermijden en op den duur toch gedwongen zou worden lid van het gilde te worden (als a.s. leraar b.v. lid van het opvoedersgilde!), heb ik het aanbod van den heer De Neve tenslotte maar na enig beraad aanvaard. Dat het mij enige moeite gekost heeft het besluit stante pede te nemen, behoef ik je niet te zeggen' (27 maart 1942); 'Misschien heb je gehoord dat het gedicht van Roland Holst: In Memoriam E.d.P. et M.t.B onlangs door een smerigen anonymus voorzien van een allergoedkoopste inleiding met grapjes over de "siamese tweeling" e.d. zonder toestemming van A.R.H. clandestien herdrukt is in een fraaie uitvoering?' (27 maart 1942); 'Intussen is Adriaan Morriën weer in ons midden, goddank. Ik zou hemel en aarde hebben bewogen om hem de vrijheid te geven. De avond van zijn in vrijheidstelling was hij in Wassenaar met zijn meisje en beiden waren onze gelukkige gasten' (30 april 1943) ; 'En ook bedankt voor je tip inzake Slauerhoff. Ik ken dien mooien blonden jongen ook, hoewel natuurlik niet zo goed als jij. Het is een schat van een ephebiese schoonheid. Het laatste nieuws van een anderen ephebe is, dat Voeten in het huwelik treedt met een juffrouw van Hirsch, die schattig en schatrijk moet zijn en met wie hij zeker een kappersalon opricht' (24 december 1947). 45 BATTEN, F., en A.A.M. STOLS Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols. Den Haag, Stols, 1948. Ingenaaid. 76 p. 1e druk. € 12 * Van Dijk 800. 46 's-GRAVESANDE, G.H. E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie. Den Haag, A.A.M. Stols, 1942. Ingenaaid in blind omslag. 212 p. [Gedrukt in een oplage van enkele tientallen exemplaren]. 1e druk. Met losse vellen vel Aanvullingen en Correcties. Omslag flink verschoten. € 95 * Zeldzame uitgave, clandestien gedrukt in de oorlog. Van Dijk 572. De Jong 327.


47 (LARBAUD, Valery). LEVET, Henry J.-M. Poèmes. Précédés d'une Conversation de MM. Léon-Paul Fargue et Valery Larbaud. Portrait par Müller. Parijs, La Maison des Amis des Livres, 1921. Ingenaaid. 84 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 635 exemplaren. 1e druk. Rug iets verbruind en gescheurd. Gedrukt vlaggetje onder 'justification du tirage' met de hand gekleurd. € 375 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Valery Larbaud aan E. du Perron op de Franse titel: 'à E. du Perron/ hommage d'un des/ éditeurs et de son/ "traduit",/ ValeryLarbaud'. Eén van de 50 ongenummerde persexemplaren. Na lezing van Larbauds roman A.O. Barnabooth in 1923, was Du Perron vastbesloten de schrijver eens te ontmoeten. Die ontmoeting zou volgen, evenals een bescheiden correspondentie. Voor Stols vertaalde Du Perron Larbauds Fermina Marquez en De arme hemdenmaker. In brieven aan Van Ostaijen en Van Vriesland schreef Du Perron hartstochtelijk over de poëzie van Levet, die hij later zelf zou uitgeven. Uniek exemplaar, uit de bibliotheek van E. du Perron, die het van zijn 'verre vader' (aldus J.H.W. Veenstra) ten geschenke ontving. 48 ROOS, Elisabeth de Het essayistisch werk van Jacques Rivière. Amsterdam, Paris, 1931. Ingenaaid. XII, 184 p. Naam en exlibris op verkleurde Franse titel.€ 20 * Dissertatie mét stellingen. Elisabeth de Roos zou op 17 mei 1932 met Du Perron in het huwelijk treden. 50 PERRON-de ROOS, Elisabeth du Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [K.] Lekkerkerker'. 21,3 x 13,7 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd 'E. duPerron-deRoos' en gedateerd 'Bergen N.H. 11-IX-'48'. 20 regels tekst. Met originele envelop. € 25 * Reactie op het verzoek van redacteur Lekkerkerker om een vertaling te maken van Henry Fielding, The History of Tom Jones, a Foundling (1749). Mevrouw Du Perron moet weigeren, 'omdat ik nog minstens een jaar bezig zal zijn met werk dat ik op mij genomen heb voor Contact'. Zij kan Lekkerkerker desgewenst wel in aanraking brengen met 'iemand in Bergen, die ik zeker kan aanbevelen, die echter geen beroepsvertaalster is'. Een doorslag van de brief van Lekkerkerker is bijgevoegd. 51 ROUSSEEUW, Boris De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 19231940. (Antwerpen), Universitaire instelling Antwerpen, (1985). Garenloos met [door de auteur gekalligrafeerd] omslag. (4), 96 (eenz. bedrukte) p. Geïllustreerd met grafieken. 1e druk. Omslag deels verbruind. € 16 * Licentiaatsverhandeling.


Catalogus 73 Afbeeldingen : www.fokas.nl Inlichtingen : fokas @ fokas.nl 070 346 6020

Op deze items zijn onze gebruike l i jk e v o or w aa rde n v a n toep ass i n g


www.fokas.nl

Profile for Fokas Holthuis

E. du Perron. Catalogus 73  

E. du Perron. Catalogus 73  

Advertisement