Page 1

deSCOUT 1/08

No 522 / 88. Joergang


ˆÛiÊޜÕÀʈ`i˜ÌˆÌÞ

ˆ`ÊLÞÊœÀ̈ÃÊ\ ÃÊ«œÕÀʏiÃÊ£n‡Ó{° Ài m ̈ ˜ œ vÀ ÃÊ ˜ Ã> ÃÊ i } Ì> `iÃÊ>Û>˜ iÌ̈˜}ÊޜÕÊ̅iÀi°

Û>˜Ì>}iÃÊ\ V>ÀÌiÊ6-Ê}À>ÌՈÌi]

œ˜Ìˆ˜ÕiÀÊÃiÃÊjÌÕ`iÃ]ÊVœ““i˜ViÀÊDÊÌÀ>Û>ˆiÀ]ÊÀiÃÌiÀÊ>ÕÊÕÝi“LœÕÀ} œÕÊ«>À̈ÀÊDʏ¿jÌÀ>˜}iÀÊ¶Ê >˜ÃÊ̜ÕÃʏiÊV>Ã]ʈ`ÊLÞÊœÀ̈ÃÊjۜÕiÊ>ÛiVÊ iÃÊLi܈˜ÃÊ`iÃʍi՘iðÊœÀ̈ÃÊ >˜µÕiÊÕÝi“LœÕÀ}ʜvvÀiÊViʵտˆÊv>ÕÌ

«ÀkÌÊjÌÕ`ˆ>˜ÌÊDÊÓʯ]

«œÕÀÊ>LœÀ`iÀÊ՘iʘœÕÛiiÊjÌ>«iÊ`iʏ>Êۈi°Ê*œÕÀÊ«ÕÃÊ`¿ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ã]Ê

˜œÕÛiiʜvvÀiÊ-°

ÜÜÜ°ˆ`LÞvœÀ̈ðÕ

œ“«ÌiÊi՘iÃÊ£n‡Ó{

Ài˜`iâ‡ÛœÕÃÊ`>˜ÃÊ՘iÊ>}i˜ViÊœÀ̈ÃÊ >˜µÕiÊÕÝi“LœÕÀ}ʜÕÊÃÕÀ


deSCOUT

1/08

AKTUELL 6 Nouveau Logo & Insigne 7 Un nouveau Siège pour la FNEL? 8

ÄER SAÏTEN Echternoacher Quaichleken “Flower Power & Peace”

10 BRANCHE Roverquiz 12 “Ab in den Süden” 15 Sixplo 16 Weekend fir CP’e & SP’e 19 Eng kleng Weltrees

8

20

INTERNATIONAL WOSM, an der Kris?

22

RONDEREM d’Frënn vun der FNEL

16

CA BOUGE A LA

24 deSCOUT

1/08

FERME

24 25

Misäershaff setzt auf alternative Energien

26 28

ZU GUDDER LESCHT De klenge Scout

31

ONGD Eng BA fir de Nepal

Familje Weekend um Haff

Gudden Appetit E klengt Rezept

INHALT 


Invitation au

dîner de charité

accompagné d’un concert de jazz de Maxime Bender « Cologne » Group et d’une exposition de photographies « Voyage au Cœur du Népal » organisé par

ONGD-FNEL

au profit de l’action humanitaire au Népal le 19 avril 2008, début : 19h00 au Centre Culturel «A Schmadds» 29, rue d’Echternach L-6550 BERDORF Réservations à faire avant le 12 avril 2008 : *par e-mail : ongd@fnel.lu * par fax : 26 48 04 30 * par téléphone : 26 48 04 41

au plaisir de vous voir nombreux, le Conseil d’Administration.


Josiane Kaiser-Hinger

EDITORIAL Léiw Scoutsfrënn, No laangem Hin an Hier ass onse neie Logo endlech do! Firwat eigentlech e neie Logo? Eng Haptiwwerleeung war fir onsen Image no baussen hin ze moderniséieren. No dem Motto „Pimp your Style“. Well mir no baussen hin eppes représentéiere soll een dat jo och visuell duerstellen an e Moyen fir dat ze maachen, ass de Logo. Vill hëtzeg Diskussioune sin gefouert ginn a mir woren net ëmmer enger Meenung. Deenen engen huet et deck gedoe fir de Wee ze goen, deenen aneren ass et net schnell genuch gaang. Mais no villem diskutéieren hu mir e Konsens fonnt an ech mengen de Wee ass de richtegen. Wichteg ass virun allem, dass jidderee vun iech sech kann domat identifizéieren. Déi Décisioun, déi mir alleguer zesumme getraff hun soll ons elo an de nächste Scoutsjoere begleeden. Hei nach puer Erklärungen zu de Symboler Le logo FNEL L’ouverture de la tente montre que la FNEL est un mouvement ouvert aux filles et garçons sans distinction de race, de classe, de conviction philosophique ou religieuse. La FNEL enseigne les valeurs morales et éthiques sur la base du libre penser et de la tolérance réciproque. La tente et la couleur verte expriment la vie en plein air, notre respect pour la nature et notre engagement actif pour la sauvegarde de l’environnement. deSCOUT

1/08

Le violet, couleur du Mouvement Scout mondial, exprime la responsabilité et l’aide apportée aux autres. Le foulard représente les éléments de la méthode du scoutisme : le learning by doing, la vie commune en petits groupes, l‘expérience du leadership et de la démocratie, des objectifs de développement personnel. Le feu exprime notre enthousiasme pour les principes qui sont les nôtres. Natierlech ass e neie Logo net alleng eng Garantie fir engem Mouvement nei Energie ze ginn, dat wier jo ze einfach. Et muss en dëst als e Schrëtt gesinn ënner villen, de gemaach musse ginn. Zesumme mat onser Strategie, dem Engagement vun alle Scouten/Guiden a neier Energie kenne mir an d’Zukunft kucken. An dem Sënn wënsche mir iech all e gudden an erfollegräichen Asatz.

deSCOUT Périodique officiel de la FNEL Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg 43, rue de Hollerich, Luxembourg Paraît 4 fois par an Rédaction et mise en page Josiane Kaiser-Hinger, Claudine Scheeck Impression Qatena, Leudelange Adresse postale deSCOUT (FNEL) B.P. 2676 L-1026 Luxembourg Tel +352 26 48 04 50 Fax. +352 26 48 04 30 E-mail deSCOUT@fnel.lu Internet www.fnel.lu Clôture de rédaction pour le prochain numéro le 15 mai 2008

EDITORIAL 


Le 1er mars dernier, la Conférence permanente des groupes a ratifié le nouveau logo et insigne fédéral de la FNEL.

NOUVEAU LOGO & INSIGNE Le logo de la FNEL est utilisé pour les publications, les papiers à en-tête (FNEL, ONGD-FNEL, Amicale FNEL, Fondation FNEL et groupes affiliés), t-shirts et autres articles vestimentaires, l’insigne Luxembourg de la chemise scoute, les gadgets. Le Logo FNEL L’ouverture de la tente montre que la FNEL est un mouvement ouvert aux filles et garçons sans distinction de race, de classe, de conviction philosophique ou religieuse. La FNEL enseigne les valeurs morales et étiques sur la base de la liberté de pensée et de la tolérance réciproque. La tente et la couleur verte expriment la vie en plein air, notre respect pour la nature et notre engagement actif pour la sauvegarde de l’environnement. Le violet, couleur du Mouvement Scout mondial, exprime la responsabilité et l’aide apportée aux autres. Le foulard représente les principes du scoutisme: l’apprentissage par la pratique, la vie en commun en petits groupes, l’expérience du leadership et de la démocratie, des objectifs de développement personnel. Le feu exprime notre enthousiasme pour les principes qui sont les nôtres.

Le nouvel insigne fédéral “rajeuni” sera utilisé sur les drapeaux officiels, l’uniforme, le foulard fédéral, le livre d’or, les distinctions honorifiques et les documents de cérémonie.

 AKTUELL

deSCOUT


Le point d’interrogation est presque rhétorique; oui, la FNEL s’est mise en marche vers un nouveau siège.

Pierre Matagne

UN NOUVEAU SIÈGE POUR LA FNEL?

(ou: Le conte des deux bienfaiteurs)

Ce qui nous semblait nécessaire depuis des années, semble devenir possible maintenant. Pourquoi partir? nous dira-t-on. Oui, il y aurait maintes raisons pour rester et avant toutes les autres, la fidélité au site qui nous héberge gratuitement depuis 47 ans maintenant et cela grâce à la bienveillance de nos propriétaires. Oh, nous leur devons beaucoup, nous en sommes plus que conscients et notre « merci » est énorme. Et puis il y a le charme du site, ces murs solides, ce carrelage à l’ancienne, ce jardin paradoxal, ce havre de tranquillité au milieu de tous ces bruits et agissements aux alentours. Oui, mais justement, nous connaissons tous l’agencement tortueux des locaux de notre cher « Quartier Général » et ces ‘bruits et agissements’ aux alentours sont de plus en plus durs à supporter pour le bénévole qui voudrait assister en paix à ses réunions sans être à la recherche d’une place de parking de plus en plus hypothétique. Partir oui, mais où, sous quelles conditions? La question fut longuement discutée, de nombreuses solutions envisagées, de multiples visites et réunions organisées, sans résultat tangible et ceci depuis plusieurs années déjà. Et puis, d’un coup, comme par enchantement et par un coup de baguette magique de nos amies les fées des AGGL, une solution pour la localisation a émergé. Nos sœurs guides ont proposé de mettre à notre disposition une partie du terrain au « Fetschenfaff » sur lequel est situé leur 1/08

propre siège. De nouveaux bienfaiteurs sont entrés en scène. C’était en juillet 2007. Aurions-nous pu refuser une offre aussi généreuse? Certes non, et puis tout est allé très vite. Un groupe de travail composé de représentants de la FNEL, de la «Fondation FNEL» et de notre « Amicale FNEL » ainsi que de deux professionnels extérieurs a été mis en place. Le morcellement du terrain est en train d’être fait, le reclassement de ce terrain par la Ville de Luxembourg sera demandé, des sondages archéologiques sont imminents (le terrain est sur le site de l’ancien Fort Dumoulin), l’accord de principe pour le financement à 80% a été donné par notre ministère de tutelle, une forme juridique pour la propriété du terrain et du siège est en cours d’élaboration par nos juristes, un architecte (M. Bob Strotz) a été désigné après de longs entretiens avec six candidats … combien de petits pas déjà faits! Mais le but est encore loin. Le financement de notre part devra être assuré et ceci ne pourra se faire sans la vente de Rippig. Les plans devront être élaborés et refléter « l’esprit FNEL ». Et les arcanes des démarches administratives nous guettent, de même que les aléas inhérents à toute construction… Mais nous allons vous tenir informés de manière très précise de nos démarches et de l’évolution du projet. Rien n’est joué encore, mais un grand jeu a débuté, un grand défi nous attend, comme nous les aimons à la FNEL. Ce défi sera notre défi à tous et tous nous allons contribuer à la construire, la «Maison de la FNEL», notre maison. AKTUELL 


D’Echternoacher Quaichleken waren zréck an d’60er Joren.

D’Scoute vun den Echternoacher Quaichleken

FLOWER POWER & PEACE Voller Motivatioun si mir zu Miersch ukomm, du miisste mir mat eise schwéiere Rucksäck e puer Kilometer bis bei de Chalet trëppelen. Do uewen ukomm hu mir eis opgedeelt, a mir Scoute miissten rëm an dem klengen Zëmmer schlofen, mee bon, dofir war et awer gemittlech a kuscheleg. Owes goufen et lecker Campingsnuddelen a Bolognaise ze frupsen an dono hu mer e groovy Nuetsspill gemaach, wou de Max iwwert e Stee getrollt ass an e gäile Stunt gemaach huet. No engem waarme Choky sinn d’Beaver an d’Wëllef schlofe gang, an d’Scouten a Chefen haten eng laang Nuecht viru sech … . Moies um 04.00 Auer si mir Scoute bei eiser „Nuit Blanche“ vun eise Chefe gestéiert ginn a miisste jogge goen. Den Dag drop huet moies all Patrull säin eegent Dréibuch zum Campthema geschriwwen. No dem Iesse si mir an d’Schwemm gang, wou mir d’„Wëll Sai“ begéint hunn.

 ÄER SÄITEN

Am Home nees ukomm, hu mer eng dekorativ Bastel gemaach an all Patrull huet säin Hippiefilm gedréint. Owes war eis 60’Veillée, wou jiddereen an Hippiestëmmung war. An eise styleschen an originelle Verkleedungen hu mir witzeg a spannend Spiller gemeeschtert. No der Veillée, wou mir Scouten am Bett loungen, krute mir vun eise relaxe Chefen, nach Schokola a kal Spaghetti un d’Bett bruecht, well mir haten nach Honger. D’Nuecht war net grad esou kuerz wéi déi Nuecht virdrun an dofir ware mir moies e bësse méi fit. De leschten Dag hun mir en „chille“ Brunch gemaach, an duerno alles geraumt a gebotzt. Leider war dunn eise FlowerPower & Peace Camp riwwer a mir sinn um halwer 3 vun eisen Elteren ofgeholl ginn. by: Scouten

deSCOUT


1/08

ÄER SÄITEN 


Roverquiz, den 12. Januar 2008 zu Stroossen am Home vun de Kiewerlecken.

Jeff alias Oo

ROVERQUIZ Et wor am Fong e ganz normalen Owend, et wor Samschdes den 12 Januar, wou sech sou eng ongeféier 50 Rover aus deene verschiddenste Clanen zu Stroosse bei de Kiewerleke getraff hunn. All haten se een Ziel: De Roverquiz ze gewannen! Die verschiddenste Froen iwwer Sport, Scoutismus, iwwer Politik bis zu Geographie an nach aner Kategorië wore vertrueden. All Clan huet säi bescht gemat, déi eng besser wéi déi aner. Mee et goufen net nëmme Froen ze beäntweren, mee o divers Aufgaben ze léisen. Déi 1t zum Beispill wor eng Kleederketten ze maache wou d’Mamer Wisele sech en Duell géint d’Aigles geliwwert hunn, wou des dann o gewonn hunn. An der Hallefzäit gouf et eng wierklech gudd Spaghetti, déi keng peschesch Nuddelen oder verbrannten Zooss hat z’iessen. Nodeems mer dann all gudd gejickt hunn, ass direkt dono di nächst Aufgab komm: Aus all Grupp sollen 2 Stéck un den Hänn gefesselt ginn an se sollten an de McD, mer wëlle jo keng Reklamm maachen,

10 BRANCHE

deSCOUT


lafen an iergend en Hamburger siche goen a rëm zréck an den Home lafen. Fir déi 3 éischt Gruppe goufen et dann o Punkten. Mee dier kennt iech virstellen datt et net onbedengt nom Iessen eng delikat Affaire wor, lafen ze goen. An all hunn se dono geschnauft an eng Paus gebraucht. Nodeems e puer weider Froen iwwert all Thema geléist goufe koum déi lescht Aufgab. Als lescht Aufgab, déi dann o 100 Punkte wäert wor, huet ee missen sou vill wie méiglech Haaptstied mat M schreiwen. An d’Piwitschen haten des Aufgab richteg

1/08

geléist an hu mat hire Punkten d’Wiselen iwwerholl. Duerch hir Victoire dierfen d’Piwitschen dann o de Roverquiz nächst Joer organiséieren. Et wor e lëschtegen Owend, well hu mer hu gudd a vill gelaacht, gudd giess ;) A virun allem hu mer mol gesinn datt een net deen eenzege Rover ass. Et wor eng gudd Occasioun fir Bekannschaften opzefrëschen an neier ze schléissen. Jeff alias Oo

BRANCHE 11


De 19. Janur hunn sech d’Explorer an d’Rover op de Wee gemaach fir de Süde vum Land ze erforschen.

Unitéit Mammut vun de Lions bleus

“AB IN DEN SÜDEN” „Lex, wou geet et hin, ech weess et net, de Wee as net op der Kaart drop, so ech menge mir wären hei. Dat kann net sinn“... D’Unitéit Mammut hat sech um 18.30 Auer de 19. Januar 2008 op der Gare Rendez-vous gi fir um Explorerraid „Editioun 2008“ deelzehuelen. D’Unitéit war bal ganz présent a wou mer endlech komplett waren hu mer ouni laang Zäit ze verléieren den Zuch „ab in den Süden“ geholl. Et schéngt wa mir net déi enzeg Leit sinn, déi an de Süde fuere well den Zuch war strubbelvoll. Sëtzplaze waren am Zuch rare geséit; da bleiwe mer ebe stoen. Mir krute vun der Organion gesot mir miissten no engem „Fnelschëld“ kucken, well op der Gare miisste mer erausklammen. D’Fënstere ware schonns ugelaf am Zuch, dat huet ons et net all ze einfach gemaach. Op der Escher Gare do stoung dann sou e Schëld. Wou mer aus dem Zuch erausgeklomme sinn huet ons den Armand an de Raphaël begréisst. Mat hinnen zwee si mer zesumme virun d’Gare gaang wou d’Ce op ons gewaart huet. D’Ce huet ons d’Spillregele vum Owend erkläert, wat mer däerfen a wa mer net däerfen an onsen éischte Message huet et ons och ginn. Den éischte Message war eng Weebeschreiwung bis op den 1te Posten. Mir kruten och nach puer Froe mat

12 BRANCHE

deSCOUT


op de Wee das mer eis och wierklech net langweilen. Mir kruten nach eng kleng Stäerkung mat op de Wee a lass as et gaangen. Den „Unitéit Mammut TGV“ war lancéiert an huet sech Direktioun 1te Poste bewegt. An engem Dall si mer awer ferme gebremst ginn. „Wéi mengen se dat elo, “Gidd no riets a loosst d’Laach hannert Iech“?? Komm da probéiere mer mol heihinner ze goen. Also dat war emol e Schoss no hannen. Mir hunn ons décidéiert erëm op Kräizung zréck ze goen an den anere Wee ze probéieren. No puer Ustéiss hu mer awer endlech de richtege Wee fonnt. Ënnerwee hu mer er och nach sou komesch Mineure getraff déi schonns immens duuschtereg waren an sou e feinen „Gerstensaft“ gedronk hunn. D’Stëmmung war ganz gudd an der Unitéit et gouf ënnerwee iwwer allerhand gepotert. Sou do wiere mer elo, den 1te Posten, d’Unitéit misst op dësem Poste Steng vun enger Plaz op déi aner bewegen unhand vun enger Brëtsch. „Wou war déi fucking Schubkar verstoppt, haten do vläicht d’Explorer vun de Wiselen an de Piwitschen eppes domatter ze dinn??? Wou de Poste gepackt war krute mer nach en hausgemaachte Glühjus de mat Léift gemaacht ginn as.

1/08

BRANCHE 13


Ab in den Süden...

Den zweete Message war e Croquis de mer miissten op d’Kaart zréck projezéieren. Dat hat onsen Explorer e bësse Kappzerbrieches gemaacht, no 10 Minutten huet de Romanzo se awer erléist. Weider as et gaange Richtung 2te Posten. Ënnerwee hu mer nach 2 Wisel Exploretten opgeraf déi mat ons de Raid fäerdeg getrëppelt sinn. Op der Kopp wollten d’Weeër net esou wéi mir, wat ons erëm e bëssen Zäit kascht huet. Niewebäi hu mer och Frankräich „by night“ gesinn. No e bësse Gefummels si mer op de 2te Poste komm wou mer da misse lauter „Zutaten“ siche fir op eng Pizza ze maachen. Dat Spill as op Zäit gaang. Mais leider hu mer net alles an der Zäit fonnt. Vum 2.te Poste krute mer eng Sprenz, wat fir ons kee Problem war a mir hunn och direkt d’Iessensplaz fonnt. Um 2.00 Auer moies hu mer Polenta a Gegrilltes krut. Zwëschenduerch hu mer och nach e Pentagramm mat verbonnen Ae gemaacht, a bäi dem Spill ware mir emol déi schnellst. Weider as et gaangen, mir sinn de Feiler nogaangen a sinn do op en alen Arbedsterrain gefall wou och schonns de leschte Poste vun dësem Raid war. Hei misse mer e Géigestand fannen, den ongeféier 300g schwéier as. Onsen hat just 220g. Domm gaang, dann as et fir déi nächste Kéier. Nom dësem Poste konnte mer och endlech de Noutbréif opmaachen, an dodranner war eng gudd Kaart (Type

14 BRANCHE

R). Unhand vun der Kaart sollte mer op ons Nuetsplaz trëppelen. Mä fir dohinner ze kommen: „Lex wou geet et hin, ech weess et net, de Wee as net op der Kaart. -So ech menge mir wären hei. - Dat kann net sinn.“ No 12 Stonnen ënnerwee hu mer um 6 Auer moies ons Carrymatt ausgerullt an hunn ons an eis Penntut geluecht. 4 Stonne méi spéit, esou eppes no 10 si mer opgestan an hunn ons Saachen agepaakt. Den traditionelle Brunch duerft och net feelen an sou géint 12h20 hu mer ons op de Wee Richtung Schëfflenger Gare gemaach. Fir d’Unitéit Mammut: Joker, Joker adj, Paté, Romanzo, Wusch, Tameng a Kodiak deSCOUT


e “Galaxius”, en Ausserierdeschen, wunnt um Mars a bewonnert scho jorelaang dee schéine bloe Planéit, deen hie vu wäitem gesäit. Et ass eis Äerd, a se gesäit wierklech immens schéin a blo a ronn aus. En décidéiert, sech mat sengem UFO op de Wee ze maachen an dee Planéit ze besichen. Mee soubal en op der Äerd land, fält e bal vum Hocker. Eis Äerd ass jo guer net sou schéi wéi se vu wäitem ausgesäit.

D

1/08

ofir mécht de “Galaxius” sech op d’Sich no Leit déi him hëllefe kënne, fir eraus ze fanne firwat alles esou knaschteg ass. Hie brauch näämlech dringend proppert Waasser! Firwat?? Looss dech iwwerraschen um Sixplo de 26. (nëmme Sixer) a 27. Mee (all Wëllefchen) um Misärshaff

D

SIXPLO FIR wELLEFCHER2008 ‘08 UM MISÄ ERSHAFF BRANCHE 15


DATUM? 23.-24.Februar 2008 WOU? an der Emgéigend vu Miersch WIEN? CP’en an SP’en

Manon Fischer

WEEKEND FIR CP’e & SP’e No längerer Abstinenz, wor et dëst d’Soutsjoer erëm esou wäit dat d’Scoutséquipe e CP’s Weekend organiséiert huet. Dëse sollt dem CP & SP d’Méiglechkeet ginn ënner Gläichgesënnte sech erëmzeginn, besser kennen ze léieren an eppes zesummen ze erliewen. An elo alles vu vir, lass ass et gaang op der Mierscher Gare. Wou mer komplett woren, hu mer e Carré gemaach, se alleguer häerzlech begréisst an hu kleng Explikatiounen zum Weekend ginn. Fir dat si net an hire Gruppen zesumme bliwwe sinn, hun mer Kamelle gezu fir zwou gläich grouss Patrullen ze maachen. Wou dëst opgedeelt wor, krute CP’en nach e Photosrallye ausgedeelt de si bis bäi den 1. Poste gefouert huet. Bei dësem Rallye hu si misse lénks a riets gudd oppasse well nach sou munch Fro ze beäntwere wor. Awer ier déi éischten Équipe lassgoen duerft hu si nach missen eng Schätzfro beäntweren, an zwar: „Wéivill Awunner huet Miersch“? An, wësst der et? Mécht näischt! Eis CP’e loungen och wäit eweg, mais eng Équipe duerft trotzdem als Éischt lassgoen. Déi zweet Équipe huet sech no gudden 10 Minutten och op de Wee gemaach. Sou si si gemittlech mat Sak a Pak Richtung Mierscherbierg geschéckt gi wou de Kiang schonn op si gewaart huet. Op dem 2. Posten hu si gesi wéi een eng Kompasspeilung mécht bis bei

16 BRANCHE

d’Monument bei der Piscine. Hate si de Punkt erausfonnt, hu si missen ouni Kaart bis dohinner goen. Ukomm uewe beim Monument, woren de Marc an ech do fir hinnen ze weise wéi een d’Glous vun enger Feierstell bis zur nächster kann transportéieren iwwer länger Zäit, an domatter nach e Feier kann ufänken. Dat heescht si hunn hei emol hier Dous gebastelt, déi si mat bis op de nächste Poste geholl hunn, ausserdem gouf et dunn nach e Stéck Google Earth-Kaart (Photographie aus engem Fliger) fir dat se de Posten 4 konnte fannen. Um nächste Posten huet de Vic bei engem gemittleche Feierchen op d’Patrulle gewaart, gouf hinnen e bësse Glous an hier Dous a sot dat dës net dierf ausgoe bis se ukomm wieren. Lo si si der Signe de Piste nogaangen an um Enn vun dëser hunn se e klengt Stéck Kaart fonnt wou de 5. Posten drop markéiert wor. A weider ass et gaange bis dohinner, lo wor et den Alain den hinne gewisen huet wat a wéi eng Kräizpeilung ass a wéi een se uwend. Et hat elo gläich en Enn, nach ee Posten, mais et wollt keen sou richteg heihi kommen, léiwer wollten se e klengen Ëmwee maachen. Dat wor awer net esou wëll, sou si si dunn direkt op Huelmes komm. Während mer nach op déi zweet Patrull

deSCOUT


gewaart hunn, sinn déi aner mat hirer Dous an d’Buerg eropgaang an de grousse Rittersall, an hu mat hirem Rescht Glous (déi se de ganzen Dag gefiddert haten) d’Feier ugefaang. Wou déi zweet Patrull dunn ukomm ass souze mer nach alleguer gemittlech ëm de Schwenkgrill wou eis Pouletsstrempelen drop gebrutscht hunn. A mir sinn ëmmer méi hongereg ginn. Endlech woren se fäerdeg, mir sinn dunn all zesummen erop an de Rittersall gaang an hu ritterlech gespeist. Duerno dobaussen d’Spull gemeet a schnell rëm

1/08

erop an de waarme Sall. Lo wor et un de Patrullen an eiser Veillée e klenge Sketch ze presentéieren, wat och duerchaus gelongen ass. Als Suite hu mer nach e bësse gesongen an d’Schokolatspill gespillt, wat ganz gudd ukomm wor. Sou lues ass et Zäit gi fir schlofen ze goen, schnell nach d’Zänn gewäsch an dann hëpp an d’Bett. Sonndes moies si mir um 8 Auer opgestan, hunn eis RV ginn um 8:30 Auer bei der Bréck vun der Buerg fir riwwer an d’Jugendherberg Kaffi drénken ze goen.

BRANCHE 17


An der Jugendherberg si mer gudd verwinnt ginn an hunn eis et gudd schmaache gelooss.

Hei si mer gudd verwinnt ginn an hunn eis et gudd schmaache gelooss. Wou jiddereen seng Akku’en opgelueden hat, si mer an d’Buerg zeréckgaang, hunn eis Rucksäck gepak an d’Dortoirë geraumt. Wou dëst alles erleedegt wor hu mer am Rittersall nach e Souvenir vum CP-Weekend 2008 gebastelt, an zwar huet all CP säin eegene Button designed fir op de Foulard. Wou se alleguer hire Button fäerdeg haten hun si sech preparéiert fir bis op den Hunnebur ze trëppele wou zu Mëtteg giess sollt ginn. Kuerz viru Mëtteg si si ukomm an

18 BRANCHE

hun sech e Spiiss geschnëtzt. Als Iesse konnt jidderee säi Spiiss selwer gestalte mat Rënd,Kallef- a Pouletsfleesch mat Paprika…. Nom laangen a gudde grille gouf et nach en Apel a schonn hun si sech op de Wee gemeet fir op d’Mierscher Gare. Hei hun mir eis Äddi gesot a freeën eis elo schonn op den Explo wou mer eis dann alleguerten nees erëm gesinn TAMIA

deSCOUT


Déi ganz Welt gesinn, an engem eenzegen Dag. Dat ass méiglech um Beaver-Funday.

Maripol Rollinger

ENG KLENG WELTREES Hallo Beaver! Wat méchs du de 27. Abrëll 08? Hei eng gudd Iddi Komm mat op de Beaver Fun Day Mär maachen eng flott Weltrees, an du dierfs do net feelen Beaver Klack

1/08

BRANCHE 19


WOSM (World Organisation of the Scout Movement) ass de Weltverband vun de Scouten– eise Weltverband. WOSM huet Memberorganisatiounen an 155 Länner, d’FNEL ass Grënnungsmember.

Paul Konsbruck

WOSM, AN DER KRIS? Un dëser Organisatioun ass an der läscht vill gerappt, gezunn an dunn och gepléischtert ginn. Mir wëllen Iech e kuerzen Iwwerbléck ginn.

E Komplott, wéi et bei de Scouten net dierft virkommen... Am Oktober läscht Joer huet e Grupp vu Memberorganisatioun d’Aarbecht vum Eduardo MISSONI, dem Generalsekretär vu WOSM grondsätzlech a Fro gestallt. De Generalsekretär ass déi Persoun mat der meeschter Verantwortung am Alldagsgeschäft vun eisem Weltverband, representéiert WOSM no baussen an ass Patron vun all deene Leit déi bei WOSM schaffen. An engem Bréif hunn national Memberorganisatiounen den Eduardo MISSONI accuséiert senger Aufgab net gewuess ze sinn, ontransparent ze schaffen a finanziell Feelentscheedungen geholl ze hunn, déi WOSM wieder an eng Finanzkris géife stierzen. Grouss Scoutsorganisatiounen - mat virop de „Boy Scouts of America“ (BSA), de „Scouts“ aus Groussbritannien a Schweden - hunn décidéiert kee Frang méi u WOSM ze bezuelen, sou laang wéi den nach Eduardo Generalsekretär ass. Déi Länner hu sech deemno geweigert hir Memberscotisatiouen u WOSM ze bezuelen an esou de Récktrëtt vum Generalsekretär ze erzwéngen.

20 INTERNATIONAL

Eng onméiglech Situatioun, wéi der iech kennt virstellen. Net méi einfach gouf dëst doduerch, dass d’ “Scout Foundation“ dës Initiative ënnerstëtzt huet an och hir finanziell Ënnerstëtzung verweigert huet. D’Scout Foundation ass eng speziell Institutioun, vu WOSM agesat fir Subsiden an Don’en ze sammelen. Ouni dës Sue vun der gréisster Memberorganisatioun (BSA) an der Scout Foundation huet WOSM 65% manner Budget - ass net méi iwwerliewensfäheg. Domat war WOSM elo an där sougenannter Kris. Ganz dervun ofgesinn, dass déi ganz Art a Weis näischt mat Scoutissem ze dinn huet, waren déi Verantwortlech vu WOSM (de Weltcomité) an der kriddeleger Situatioun sech engersäits natierlech net wëllen erpressen ze loossen an anerersäits d’Gefor anzegoen dee ganze Weltverband op een Zock futti ze maachen. Dorops hi sinn allerlee Leit hannert hirem Uewen ervir gekroch an hu probéiert déi ganz Scène ze beliichten. Et si vill Gespréicher gefouert ginn, déi prinzipiell awer mol näischt un der Situatioun geännert hunn. Den Eduardo huet sech verständlecher Weis net op iergend e Kouhandel ragelooss a refuséiert fräiwëlleg zeréckzetrieden. Et ass dunn ënner anerem eng Petitioun ronderëm gaangen, wou virun allem eis belsch Noperen d’Initiativ geholl hunn an eng extraordinär Generalversammlung gefrot hunn. deSCOUT


An d’FNEL? D’Positioun war vun Ufank un zimlech kloer. De Generalsekretär ass vum Weltcomité genannt ginn. Dëse Weltcomité gëtt all dräi Joer op enger Generalversammlung gewielt. Fir d’läscht war dat op der Weltkonferenz an Tunesien 2005. Hei huet d’LBSA natierlech deelgeholl, Leit an de Comité gewielt an hinnen domat d’Aufgab iwwerdroe Verantwortung ze iwwerhuelen – och da wann et mol méi stiermeg ass. Fir eis war et ganz evident, dass de Weltcomité hei muss responsabiliséiert ginn an d’Situatioun op eng acceptabel Manéier entschäerfen. Dat ass de Grond firwat gewielt gëtt. D’FNEL huet sech och dergéint ausgeschwat eng extraordinär Generalversammlung anzeberuffen, wéi vun de Belge gefuerdert. Dat aus verschiddene Grënn, mee an der Haaptsaach, well dëst absolut ondemokratesch gewiescht wier. Am Summer ass eng ordinär AG a Südkorea an dir kennt iech virstellen, dass et fir vill Scoutsorganisatioun finanziell onméiglech ass an engem Joer zweemol eng Delegatioun ronderëm d’Welt ze schécken. Mat anere Wieder, déi méi aarm Länner ginn net un Décisioune bedeelegt.

An elo?

Am Ament gesäit et esou aus, dass de Weltcomité dann seng Responsabilitéit gewëssermoosse geholl huet an den Eduardo MISSONI frëndlech opgefuerdert huet säi Bureau ze raumen. Dat ass op den éischte Bléck e krasse Réckschlag fir de Scoutsgeescht. Et sief awer och um Bord drop higewisen, dass den Eduardo net nëmmen huet 1/08

misse goen, well WOSM hei erpresst gouf, mee och deelweis, well d’Virwërf net ganz vun der Hand ze weise waren. Effektiv huet WOSM sérieux’e finanzielle Mismanagment erlieft. Op dat elo dem Generalsekretär seng Schold war oder oder net, sief dohi gestallt, mee genee sou wéi an enger grousser Firma muss de Chef den Hutt huelen, wann d’Zuele miserabel sinn. Den Interim gëtt iwweregens vum Luc Panissod gemaach an am Südkorea, am Juli dëst Joer wäerten eng Rei strukturell Reformen ufale fir dësKris an Zukunft kennen ze verhënneren. De President vum Weltcomité, Hermann HUI, huet mëttlerweil och den Hutt geholl.

Meng perséinlech Aschätzungen...

Déi ganz Affaire huet vill zum Virschäi bruecht - zum Beispill, dass och déi schéi Welt vun de Scouten net fräi vu Politik ass. Et huet och gewisen, dass perséinlech Onstëmmegkeeten tëscht eenzelne Leit zu enger riseger Kris kenne féieren, wann dës Leit zevill Muecht a Suen hunn. An der Haaptsaach awer huet et gewisen, dass de ganze Weltverband, eise Weltverband am Häerz krank ass. WOSM ass zu engem komplizéierten Apparat mat ville Verstrieungen a politeschen Äerm mutéiert. Et gëllt dat an Zukunft ze reforméieren an dobäi muss och d’FNEL, zesumme mat den LGS hiren Deel bäidroen. Mir si bereet. Bei WOSM sinn net eenzel national Organisatiounen Member, mee Länner. Dowéinst sinn d’FNEL an d’LGS hei och als LBSA Member. Mir mussen eis deemno mat den LGS eens sin, wa mir déi eng oder aaner Positioun bei WOSM anhuelen.

INTERNATIONAL 21


E grousse MERCI un Iech alleguer. Mat ärem Don oder Ordre permanent ënnerstëtzt Dir d’FNEL an hëlleft d’Aktivitéiten an d’Formatiounen ze finanzéieren.

d’FRËNN vun der FNEL ALS Claudine, ANGEL Robert, ANGEL Tom, AREND David, ARENDT Georges, ARENDT Jacques,

BACK Alain, BADEN Joëlle, BASTIANTREFF Josée, BAUM-GALLE Jeanny, BEGA-BECKER Suzy, BEMTGEN Charles, BERG Charles, BERGER Eugène, BERNARD Albert, BERNARDY René, BERSCHEID Nico, BERTEMES-BEISSEL Maryse, BILLONJACQUEMART Andrée, BINGEN Lucien, BOURSIER Madeleine, BRAHMS Pierre, BRAQUET Michel, BRASSEUR Anne, BRAUNSCHNITZLEIN Nora, BRAUSCH Freddy, BRAVACCINI John, BREEDIJK Frans, BRIMEYER-DEITZ Marie-Louise, CACTUS S.A., CERF Françis, CLEES Brigitte, COCARD Françine, COLOMBOBRENNER Josiane, CONKLIN-MEYER Larry, CONRAD Fernand, COURTOISCONTER Monette, CRUZ-NICKELS Astrid, DAVID Rachel, DAX Pierre, DE MUYSER Guy, DEITZ-SCHROEDER Francine, DELVAUX Cosita, DENNENWALD Françis, DIESCHBOURG Raymond, DIESCHBOURG & Fils sàrl, DISIVISCOUR Léon, DOLIZY Pit & GUILLON Margot, DONVEN Michel, DUPLAY Christophe, DUPONTWILLEMS Fernande, DUPONT Marc, DUPONT Philippe,

22 RONDEREM

Stand: 31.12.2007 EISCHEN Michel, ELVINGER Martine, ELVINGER Tom, EYSCHEN Francis, FABER-CAROSATI Josée, FABERSCHMIT Martine, FABER André, FAHRTMANN Thomas, FALTZ Jean, FAYOT Ben, FEIDER-HIERZIG Suz, FEIDER Marc, FERRES Marc, FERRES Olivier, FLAMMANT-LAM HOP Romain, FLESCH Colette, FOEHR-VINCENT Colette, FOLLMANN-KRUFT Denise, FOURNIER-ZINS Marie-Claire, FRANCK Adrienne, FRY-SCOTT Richard, GALOWICH Marc, GARBAY-TRIEBEL Marc, GEDITZ Paul, GEORGES Alain, GIERENZ-WEBER André, GILLEN Françoise, GILLES-FRISCH Guy, GINSBACH Claude, GOEBBELS Raymond, GOERES Raymond, GONDOIN Patrick, GRETHEN Henri, GROFF JeanCamille, GUAY-VAN GIESSEN Michel, GUT Roland, HAAS Christiane, HALSDORF Charles, HAMILIUS Jean,HAMMELMANN-FABER Malou, HAMMES Philippe, HANSEN Romain, HARTMANN André, HASTERT Guy, HAUSEMER Georges, HEISBOURGWURTH Annick, HELDENSTEIN Jean, HELMINGER-SCHINTGEN Karin, HERMANN-STEINBACH Mély, HERZ Claude-Armand, HINTERSCHEID Henri, HOLLENFELTZ-BOUSSER Laurence, HOSS Philippe, deSCOUT


JACQUEMART Alexandre, HENGELS Astrid,

JEMMING-

KAEMPFF Viviane, KAYSER-KRIEPS Marie-Lou, KETTER Norbert, KILL Mariette, KIOES Georges, KIRSCH Sandra, KNEIP-SCHMITZ Nadine, KNEIP Robert, KNEPPER Emilie, KOHL Joseph, KONSBRUCK René, KONTER Norbert, KREMER-DIALLO Guy, KREMERWURTH Remy, KREMER André, KREMER Gilbert, KRIEPS Alexandre, KROMBACH Charles, KUBORN-WEBER Paulette, KUFFER Claude, KUFFER Jean, KUMMER Edouard, KUNZER Jeff, KUSKE Joachim, LAMESCH Alfred, LAMESCH Maggy, LAMESCH Patrick, LAMOTTE Yolande, LECORSAIS Liette, LECORSAIS Reggie, LECORSAIS René, LENERT-BERTRAND Marc, LENTZ Marc, LINDE Jean, LINSTERHILGER Simone, LIONTI Lucie, LOESCH Guy, LOPES-CLEMENTE Luis Manuel, LOPES-MARQUES Anabela, LORENZI et Fils sàrl, LOSCHETTER Joseph, MAJERUS-STEIN Georges, MAJERUS Edmond, MANGERS-ANEN Edmée, MANNES-KIEFFER Elisabeth, MARCUS David, MAROLDT-KERG Liliane, MART Marcel, MATAGNE Pierre, MENASCE David, MERSCH Roland, MEYER Francis, MOITZHEIM-SCHROEDER Jean Joseph, MOMPER Gilbert, MOUSEL Nicolas, MULLER-KUNSCH Frantz, MULLER Adolphe, MULLER Frank, MULLER Simone, MUNCHEN Charles,

RECKINGER Sam, REDING Joseph, REIFF Paul, REIFFERS-MERGEN Edith, REIMERINGER Didier, RIETH-AACH Nathalie, ROSEREN Corinne, SCHAACK-HIRSCH Albert, SCHAACK André, SCHAACK Louis, SCHAAF Viviane, SCHINTGEN Claude, SCHNEIDER JeanClaude, SCHNEIDER Pierre, SCHOCKLENTZ Josette, SCHOCK-SCHMITZ Uschi, SCHOCKWEILER Carlo, SCHOCKWEILER Colette, SCHOLTESLENNERS Marguerite, SCHOMMERPERRIN Renée, SCHON Robert, SCHROEDER Luc, SCHROEDER Mathias, SCHUBERT Guy, SCHUMACHERWAMPACH Edmond, SCHWALLLACROIX Annette, SCHWERTZER Jacquot, SEBURGER Raymond, SELENATI Chauffage, SERRIG Pierre, SIMONJUNIUS Coryse, SIMONIS Michel, SITA SOFTWARE S.A., SLUNECKO-SAHL Pol, STOLL Nelly, STOLZ-PAGE Richard, TANI Italo, TAPIS HERTZ, TESCH Emmanuel, THOMÉ Georges, TONEY Kenneth & Lisa, TURK-GAILLOT Philippe, TURK François, VANDELOO-SCHARRY Romaine,

PAQUET-MULLER Dedette, PAQUET Sylvie, PAUL Hans-Egon, PEFFER Robert, PESCHON Adolphe, PFEIFFER Paul, PROBST Gilbert, PROST Jacques, PRUM Jean, PUNDEL-LUTGEN Marianne,

WAGENER-BEAUVENT Jacqueline, WAGENER Paul, WAGNER-MELKA Kvetuse, WAGNER Jean-Baptiste, WAGNER Jeanne, WEBER Dany, WEHENKEL Marianne, WEIS-BADEN Maryse, WELLFONCK Georges, WETZEL Françoise, WEYNAND-REUTER Werner, WIES François, WIES Georges, WILHELM Frank, WIRION Marie-Christine, WISELER Pierre, WITRY-SCHWACHTGEN Tuddie, WOLFF Sàrl, WOLTER Jean-Claude, WOLTER Thierry, WORMERINGER Antoinette, WURTH-RENTIER Pierre, WURTH Michel,

RAUS Jacques, RECKINGER Michou, RECKINGER Pit, RECKINGER Robert,

ZENS Fernand, ZIGRAND-MOSSONG Bernadette, ZIMMER Charles.

NEU Marie-Christine, NEUMAN Reginald, ORESTA-VIANELLO Francesco,

1/08

RONDEREM 23


Neue thermische Solarzellenanlage offiziell in Betrieb genommen

Charles Reiser

Misärshaff’’ setzt auf alternative Energien Die installierten Solarzellen sollen in Zukunft die Warmwasserversorgung gewährleisten. Ein zusätzlicher Wärmeaustauscher ermög- licht es, einen Teil der Energie des Ventilationssystems der Sanitäranlagen zurückzugewinnen. Dank modernster Reglungstechnik kann der Energieverbrauch um einiges gesenkt werden. Des Weiteren ist für die Zukunft geplant die neue Installation zu benutzen, um hier im Formationszenter ein Sensibilisationsprojekt auszuarbeiten, das sowohl für Pfadfinder als auch für interessierte Leute jeden Alters als Informationsbasis dienen soll. Nach ihren Dankesworten an alle Beteiligten, die zur Verwirklichung dieses Projektes beigetragen hatten, ging Georges Metz, Direktor ,,du service national de la Jeunesse’’ auf die Wichtigkeit dieser neuen Investition auf dem Gebiet der Umwelt und des Naturschutzes ein. Auch Bürgermeister Toni Rodesch zeigte sich beeindruckt über die zukunftsweisende Technik die hier im Formationszenter ganz sicher über Jahre hinaus ganz sinnvolle und viel wertvolle Dienste leisten werden wird.

Foto: Charles Reiser

In der Zeit von über zehn Jahren ist aus einem alten Bauernhof genannt ,,um Misärshaff’’ auf Grund von viel Engagement und neben professioneller und freiwilliger Arbeiten sowie mit der wertvollen Unterstützung der zuständigen Ministerien ein Prachtstück entstanden, das heute für die FNEL als Formationszenter bestens geeignet ist. Als Pfadfinder ist es unser Anlass, und sogar eine Pflicht, umweltbewusst, umweltschonend zu denken und zu handeln. Wie des Öfteren braucht man meistens einen Kick um sich in Bewegung zu setzen, in diesem Fall waren es hohe Heizöl-Rechnungen. Ziel dieser Maβnahme war es ebenfalls eine geringere Umweltbelastung zu gewährleisten. Mit diesen Worten erklärte Martine Faber- Schmit, Generalkommissarin der FNEL dieser Tage allen Anwesenden anlässlich der offiziellen Einweihungsfeier und Inbetriebnahme der neuen Heizungs- und Solarzelleninstallationen am Freitag, den 28. März um ,,Misärshaff’’. Dank der finanziellen Unterstützung von Seiten des Familienministeriums wurden rund 80 000 Euro in alternative Energien investiert.

24 CA BOUGE Ã LA FERME

deSCOUT


Loscht op Natur, Spill a Spaass? Loscht op Scouting? un all Elteren vun de FNEL’s Scouten Léif Elteren, D’FNEL invitéiert d’Eltere vun de Beaver, Wëllefcher a Scouten op ee flotte WE mat hirer Famill um Misäershaff

de 7. an 8. Juni 2008. Rendez-vous fir d’Famillje: Samschdes um 10:00 Auer um Haff (bei Uerschdref um Stauséi) Schluss ass Sonndes um 17h00 Auer um Haff.

Organisateur: d’Misérables - dat ass eng Équipe vu Fräiwëllegen, déi sech an hirer Fräizäit em d’Gestioun vum Misäershaff (nationale Formatiounszentrum

këmmert.

vun

der

FNEL)

Um Programm stinn: Typesch Scoutsaktivitéiten: Spiller, Campingsnudelen, Trapperkichen, spazéieren iwwer d’Éisleker Koppen, Canoë-Kajak, eng Nuecht am Zelt, Totem a natierlech ee Lagerfeier. (dir

bréngt äert Zelt mat, wann dir keent hutt, da léine mir iech eent.)

Dëst ass eng eemoleg Geleeënheet, e WE mat der ganzer Famill ze verbréngen, fir ze erliewen, wat Scoute maachen an esou eegen Erfahrungen zesumme mat äre Kanner ze sammelen. De Misäershaff läit bei der Misäersbréck, direkt um Stauséi. Wann dir iech wëllt ee Bild maache wéi schéin et um Misäershaff ass: www.misaershaff.lu 1/08

Präis: 25 Euro pro Persoun 15 Euro fir Kanner oder Jugendlecher bis 14 Joer (Aktivitéiten an Iessen abegraff; Gedrénks, ausser Waasser, gëtt extra verrechent)

Umellung a weider Informatioune kënnt dir um Telefon 26480442 beim Pit Dolizy kréien. (e-mail: pit@fnel.lu). Délai fir d’Umelldung: 26 Mee 2008 CA BOUGE Ã LA FERME 25


de klenge SCOUT

Warum wird an der Uhr gedreht

N

och ein paar Mal flackerte das Flämmchen, dann war die Kerze abgebrannt. Und Benjamin Franklin saβ im Dunkeln, sah nicht einmal mehr seinen Schreibtisch. Der amerikanische Wissenschaftler war sauer. Er wollte weiterarbeiten. Aber wie, ohne Kerze? Grimm i g g i n g er an diesem Frühlingsabend des Jahres 1 7 8 4 zu Bett. Als er am nächsten Morgen erwachte, schien die Sonne. Franklin kramte nach seiner Taschenuhr: Sechs Uhr – und schon so hell? Welch eine Verschwendung! In der Frühe, wenn er noch schlief, gab es Licht genug.

26 ZU GUDDER LESCHT

Abends dagegen wurde es viel zu rasch dunkel! Nachdenklich saβ Franklin auf der Bettkante. Vielleicht sollte man einfach die Uhren vorstellen, sagte er sich. „Würde man die Zeiger um eine Stunde weiterdrehen, wäre der Sonnenaufgang später – also um sieben. Abends ginge die Sonne dafür auch eine Stunde später unter. Es wäre abends länger hell – und ich könnte Kerzen sparen!“ Aufgeregt schrieb Benjamin Franklin darüber einen Artikel für eine Zeitung. Der aber niemand beachtete. Erst gut 130 Jahre später wurde zum ersten mal wirklich an der Uhr gedreht: Im Jahr 1916 führten die Deutschen, Engländer, Iren und Franzosen die Sommerzeit ein. Die Idee war dieselbe wie bei Franklin: Wird es später dunkel, schalten die Menschen in ihren Wohnungen auch später das Licht ein! Experten hatten ausgerechnet, dass man so groβe Mengen an Strom und Gas sparen kann. Die Zeitumstellung ist seither mehrfach abgeschafft und wieder eingeführt worden.

S

eit 1980 in der gleichzeitig

stellen alle Bürger Europäischen Union ihre Uhren um. deSCOUT


O

b diese Aktion wirklich Energie spart, wie ursprünglich geplant, ist fraglich. Denn die Menschen schalten zwar abends später das Licht an, doch müssen sie auch morgens die Heizung aufdrehen, weil es im März und April in der Frühe noch oft empfindlich kalt ist. Es gibt noch andere Probleme: In der Landwirtschaft werden die Kühe zu anderen Zeiten als sonst gemolken – und brauchen eine Woche oder zwei, um sich daran zu gewöhnen. Manche Menschen bekommen Schlafstörungen.

Und am ersten Montag nach der Zeitumstellung geschehen sogar mehr Unfälle als üblich, angeblich, weil viele Autofahrer zu müde und unaufmerksam sind. Einige Experten fordern, die Zeitumstellung abzuschaffen. Doch die meisten Menschen nehmen es gelassen: Sie lieben die langen, hellen Abende. Und vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren schlieβlich wieder um eine Stunde zurückgedreht – auf die Winterzeit. Vom 29. auf den 30. März, nachts um zwei Uhr, wurden die Uhren 1 Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit hat begonnen.

BÂTIMENT

• Escaliers et dallages en marbre ou granit

• Tablettes de fenêtres • Plans de travail pour cuisines • Façades en granit ou pierres naturelles • Pavés, Mobilier urbain • Ponçages marbres, granits et pierres naturelles

Le Triangle Vert 48,1/08 Zone d’Activités Économiques L-5691 ELLANGE/MONDORF

FUNÉRAIRE

• Monuments et articles funéraire • Monuments cinéraires • Démontages et remontages • Caveaux, Fondations • Inscriptions en bronze, inox, laiton • Inscriptions taillées main ou sablées • Nettoyages, Restaurations • Fossoyage Tél.: +352 31 00 66 Fax: +352 31 27 31 10 ZU GUDDER LESCHT E-mail: marbrerie.schott@pt.lu


GUDDEN APPETIT Es gibt schätzungsweise 4000 Sorten Käse. Manche reifen über Monate, andere werden mit Schimmel geimpft. Einige kann man auch prima selbst machen. Frischkäse braucht nur wenige Zutaten. Die wichtigsten: Milch und Geduld. Die Herstellung dauert gut 3 Tage.

Zutaten:

(ergeben etwa 200 gr)

• 2 Liter Vollmilch • 40 Milliliter Buttermilch • 1 Lab-Tablette • 1 gestr. Esslöffel Kalziumchlorid • etwas Salz

28 ZU GUDDER LESCHT

Käse selber machen! Material:

• eine Schüssel, die mehr als 2 Liter fasst • ein Topf, in den man die Schüssel stellen kann • Messbecher • Kochthermometer • Schaumlöffel • Esslöffel und Messer • drei bis vier große Kunststoffbecher • Kerze, dicker Nagel und Taschentuch • Backblech, Ofenrost • Holzbrett

deSCOUT


1.

Als erstes bastelt ihr die Formen, in denen der Käse fest werden soll. Dazu eignen sich Partybecher. Fasst den Nagel mit dem Taschentuch so an, wie ihr es auf dem Foto seht. Erhitzt die Nagelspitze über der Kerzenflamme und bohrt dann in regelmässigen Abständen Löcher in den Boden und die Wände des Bechers. Entfernt danach die verkohlten Grate von den Löcherrändern.

Gebt die Milch in die Schüssel, rührt das Kalziumchlorid unter. Das ist nötig, weil die Milch aus dem Supermarkt wärmebehandelt wurde, um sie länger haltbar zu machen. Dabei verändert sich aber die chemische Struktur der Milch. Ohne das zusätzliche Kalziumchlorid würde der Käse nicht fest. Kalziumchlorid gibt es in der Apotheke zu kaufen.

3. Füllt in den Messbecher 40 Milliliter Buttermilch ab, und rührt auch die in die Schüssel. Sie dient als so genannter Säurewecker: Der trägt zum guten Geschmack bei und verhindert, dass unerwünschte Bakterien sich vermehren

1/08

2.

4. Etwa 1/2 Stunde lang wird ”vorgesäuert”. Diese Zeit könnt ihr nutzen, um die Milch auf die richtige Temperatur zu bringen. (24-28 Grad). Dazu die Schüssel mit der Milch in das heiße Wasserbad stellen. Kontrolliert die Temperatur mit dem Thermometer! ZU GUDDER LESCHT 29


5.

Derweil löst ihr die Lab-Tablette (in der Apotheke kaufen) in ein bisschen warmes Wasser auf. Ist die Milch temperiert und vorgesäuert, rührt ihr das Lab hinein. Vier bis fünf Stunden muss das Ganze bei Zimmertemperatur “dickgelegt” werden. In dieser Zeit sollte die Schüssel möglichst ruhig stehen.

6.

7. Die Milchmasse ist dick genug, wenn sie sich wie Pudding schneiden lässt - also nicht zerfließt, sondern der Schnitt sichtbar bleibt. Zerschneidet die Masse kreuzweise. Und wartet noch mal 15 - 30 Minuten. In dieser Zeit sondert sich schon etwas von der wässerigen Molke ab. Dann stürzt ihr die kleinen Käsestücke auf ein Brett und bestreut sie mit Salz. Das entzieht der Masse weitere Flüssigkeit und verbessert den Geschmack. Nach einem weiteren Tag wendet ihr die Stücke und salzt sie von der anderen Seite. Nach dem dritten Tag ist euer Frischkäse fertig. Esst ihn möglichst bald auf, denn auch im Kühlschrank hält er nur ein paar Tage!

30 ZU GUDDER LESCHT

Stellt die Käseformen (Becher) auf den Ofenrost und diesen wiederum auf das Backblech. Füllt nun jeden Becher randvoll mit der Milchmasse, der so genannten Gallerte. Lasst die Becher einen Tag lang stehen, bis so gut wie keine Molke mehr herausläuft.

8.

deSCOUT


“Vois comme cette petite chandelle répand au loin sa lumière ! Ainsi rayonne une bonne action dans un monde malveillant.” William Shakespeare

Patrick Oth

Januar 07 - Februar 08

ENG BA FIR DE NEPAL Dat lescht Joer waren erëm eng Reih Gruppe ganz motiviéiert an hunn sech agesat fir de Kanner am Nepal e bessert Liewen ze erméiglechen. Déi folgend Gruppe hu mat verschiddene BA’en Sue gesammelt an domat d’Projet’e vun der ONGD-FNEL ënnerstëtzt. •PANTHERES NOIRES Lorentzweiler

15.06.07 520€ Projet: “Frais médicaux des enfants handicapés à Banepa”

•Frënn vun de CAPER PIWITSCHEN

12.03.07 1.000€ Projet: “Centre de Formation à Kakani” 10.07.07 731€ Projet: “Divers” 19.02.08 2.000€ Projet: “Divers”

•HOGA

26.06.07 320€ Projet: “Centre de Formation à Kakani”

•HIRSCH vu Colmar-Bierg 14.09.07 300€ Projet: “Divers”

•DACHSEN vun Dippech 25.02.08 2.700€ Projet: “Divers”

•LOUTRES vu Miersch

19.02.08 2.000€ Projets: “Frais médicaux des enfants handicapés à Banepa” et “Home pour les enfants des parents en prison”

1/08

ONGD 31


deSCOUT 1/2008  

No 522 / 88. Joergang 1/08