Pesca en Andorra 2020

Page 1

20

Acotat intensiu de Tristaina

2020 Pesca

Acotat sense mort del Parc Natural de la Vall de Sorteny

Rius | Ríos | Rivières | Rivers: 04/04/2020 - 18/10/2020

Acotat sense mort de l'Estany del Mig de l’Angonella

Estanys | Lagos | Lacs | Lakes: 13/06/2020 - 01/11/2020

13/06/2020 - 01/11/2020

TEMPORADA | TEMPORADA | SAISON | SEASON

5

Pont | Puente | Pont

Pont | Puente | Pont | Bridge: de la Baladosa

Rius | Ríos | Rivières | Rivers: la Serrera, la Cebollera, Sorteny i l'Estanyó

5

Acotat sense mort d'Incles 04/04/2020 - 18/10/2020

13/06/2020 - 01/11/2020

13/06/2020 - 01/11/2020

PESCA | PÊCHE | FISHING

5

| Bridge: del Llarg

Estany | Lago | Lac | Lake: de l'Estanyó

ACOTAT INTENSIU

Prohibit conservar i transportar exemplars de menys de 30 cm Prohibido conservar y transportar ejemplares de menos de 30 cm Taille réglementaire de capture et de transport: 30 cm It is prohibited to take fish of less than 30 cm

Prohibit conservar i transportar exemplars de menys de 20 cm Prohibido conservar y transportar ejemplares de menos de 20 cm Taille réglementaire de capture et de transport: 20 cm It is prohibited to take fish of less than 20 cm

Acotat intensiu de Les Truites

Sanció: 150,01 € - 300 €

• Pescar, transportar o estar en possessió de peixos o altres éssers aquàtics sense disposar de la documentació de pesca corresponent. • Sobrepassar el límit autoritzat, conservades i/o transportades) (+30€/unitat). • No tornar a l’aigua els peixos la mida dels quals sigui inferior a la reglamentària (+ 60 €/unitat). • Pescar en dies i hores inhàbils. Solament es pot pescar durant el dia, entès com a tal el temps comprès entre la punta del dia i el primer foscant. • Pescar amb més d’una canya alhora, unint dues canyes o amb un sistema similar. • Pescar emprant esquers prohibits, com ara asticots, peixos vius o morts, ous de peix o formatge. • No tornar immediatament a l’aigua els peixos pescats, essent titular de la llicència o el permís d’acotat de pesca sense mort. • Està prohibit introduir peixos i/o espècies aquàtiques a les aigües.

5

13/06/2020 - 01/11/2020

5

Acotat sense mort de la Cortinada 04/04/2020 - 18/10/2020 Barranc | Barranco | Ravin | Ravine: d'Arans

Pont | Puente | Pont | Bridge: del Vilar (Valira del Nord)

Riu Valira d'Orient i del Nord Riu | Río | Rivière | River: d’Arinsal

Gran Valira

Acotat sense mort de l'estany de les Canals Roges (Siscaró)

ACOTAT SENSE MORT Tots els exemplars s’ han de tornar vius a l’aigua Todos los ejemplares deben devolverse al agua vivos Tous les exemplaires doivent être remis à l’eau vivants All fish must be returned alive to the water

Riu | Río | Rivière | River: del Forn

Gran Valira

13/06/2020 - 01/11/2020

Sistema autoritzat: esquer artificial d’un sol ham sense arpó o amb l’arpó aixafat Sistema autorizado: cebo artificial de un solo anzuelo sin arpón o con el arpón chafado Système autorisé: leurre artificiel d’un seul hameçon sans ardillon ou avec l’ardillon écrasé Authorised methods: artificial, single-hook lures, either barbless or with flattened barb

ACOTAT DEL CERCLE DELS PESSONS Prohibit conservar i transportar exemplars de menys de 23 cm Prohibido conservar y transportar ejemplares de menos de 23 cm Taille réglementaire de capture et de transport: 23 cm It is prohibited to take fish of less than 23 cm Quantitat autoritzada de captura i transport: 4 exemplars Cantidad autorizada de captura y transporte: 4 ejemplares Quantité autorisée de capture et de transport: 4 exemplaires Authorized limit: 4 fish

Perill. Creixement sobtat del riu Peligro. Aumento brusco del caudal del río Danger. Hausse brusque du débit de la rivière Warning. River level may rise unexpectedly Nombre de pescadors limitat per dia Número de pescadores limitado por día Nombre de pêcheurs limité par jour Limited number of fishing permits per day

ALTRES ZONES

Acotat sense mort d’Erts

Acotat sense mort d’Encamp

5

04/04/2020 - 18/10/2020 Barranc | Barranco | Ravin | Ravine: del Mamó

Riu | Río | Rivière | River: d’Arinsal

Acotat intensiu de l'estany d'Engolasters

20

Prohibit conservar i transportar exemplars de menys de 20 cm Prohibido conservar y transportar ejemplares de menos de 20 cm Taille réglementaire de capture et de transport: 20 cm It is prohibited to take fish of less than 20 cm Quantitat autoritzada de captura i transport: 8 exemplars Cantidad autorizada de captura y transporte: 8 ejemplares Quantité autorisée de capture et de transport: 8 exemplaires Authorized limit: 8 fish Hom recomana portar i ajudar-se d’un salabret per a treure els peixos de l’aigua Se recomienda llevar y ayudarse de un salabre para sacar los peces del agua Il est conseillé de porter une épuisette et de s’en servir pour sortir les poissons de l’eau The carrying and use of landing net is recommended

www.feda.ad/energia-i-meteo/energia/desguas

Reglamento de pesca del 25 de febrero de 2010 (BOPA 22012) modificado el 11 de febrero del 2015 (BOPA 27018).

Acotat del Cercle de Pessons (excepte primer estany) 13/06/2020 - 18/10/2020

Acotat sense mort del Gran Valira

20

14/03/2020 - 15/11/2020 Riu | Río | Rivière | River: junció de les dos Valires i part baixa del riu d'Os fins al pont de la ITV.

Estanys i rius | Lagos y ríos Lacs et rivières | Lakes and rivers

Frontera | Frontera | Frontière | Border: Espanya

Acotat sense mort de l'estany del mig d'Ensagents 13/06/2020 - 01/11/2020

5

Órdenes ministeriales relativas a la temporada de pesca en curso.

Multa: 30 € - 150 €

• Pescar, transportar o estar en posesión de peces pescados, no llevando la documentación de pesca.

Multa: 150,01 € - 300 €

13/06/2020 - 18/10/2020

OTRAS ZONAS | AUTRES ZONES | OTHER AREAS

Normativa

es

Riu | Río | Rivière | River: Aixec

5

10

Règlement de la pêche du 25 février 2010 (BOPA 22012) amendé le 11 Février 2015 (BOPA 27018). Ordres ministériels relatifs à la saison de pêche en cours.

Amende : 30 € - 150 €

• Pêcher, transporter ou détenir des poissons ou autres animaux aquatiques, sans avoir sur soit la documentation de pêche correspondante.

Amende : 150,01 € - 300 €

• Pêcher, transporter ou détenir des poissons pêchés, sans être titulaire de la documentation de pêche. • Dépasser le nombre de captures autorisé (conservées ou transportées) (+30€/unité). • Ne pas remettre à l’eau les poissons inférieurs à la taille légale de capture (+60€/unité). • Pêcher en heures ou jours non autorisés. La pêche est uniquement autorisée pendant la journée, de l’aube au crépuscule. • Pêcher avec plus d’une canne en même temps, ou en les unissant. • Pêcher à l’aide d’appâts interdits, comme des asticots, du fromage, des poissons vivants, des poissons morts ou des œufs de poisson. • Ne pas remettre à l’eau les poissons capturés, en étant titulaire d’un permis de pêche sans mort. • Il est interdit d’introduire des poissons ou autres espèces dans le milieu aquatique.

Amende : 1.500,01 € - 3.000 €

• Pescar tenint retirada la llicència o havent estat privat d’obtenir-la per resolució administrativa o judicial ferma. • Pescar amb sistemes no autoritzats.

Ley de pesca y de gestión del medio acuático del 28 de junio de 2002 (BOPA 14056).

Riu | Río | Rivière | River: Cap Torrent (Vila)

Loi relative à la pêche et à la gestion de l’environnement aquatique du 28 juin 2002 (BOPA 14056).

Sanció: 1.500,01 € - 3.000 €

Els agents del Cos de Banders, en el moment de constatar la infracció, procedeixen al comís cautelar dels peixos i dels éssers aquàtics conservats, així com dels instruments emprats. Quan l’infractor és una persona no resident al Principat, qualsevol atestat d’infracció comporta l’obligatorietat per part de l’infractor, abans d’abandonar el país, de deixar un dipòsit, fiança o aval bancari equivalent a la quantia màxima de la sanció prevista en l’atestat d’infracció.

5

Reglementation

Amende : 300,01 € - 1.500 €

04/04/2020 - 18/10/2020

Acotat sense mort del primer estany dels Pessons

14/03/2020- 15/11/2020

5

fr

Sanció: 300,01 € - 1.500 €

• Pescar fora de la temporada de pesca establerta. Pescar en vedats. Pescar amb barques o aparells flotants. Vendre i comprar exemplars pescats en aigües públiques. • No retornar immediatament a l’aigua els peixos pescats en trams o acotats declarats de pesca sense mort.

04/04/2020 - 18/10/2020

Obligatori portar i ajudar-se d’un salabret per a treure els peixos de l’aigua Obligatorio llevar y ayudarse de un salabre para sacar los peces del agua Obligation de porter une épuisette et de s’en servir pour sortir les poissons de l’eau The carrying and use of landing net is obligatory

Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic del 28 de juny del 2002 (BOPA 14056) Reglament de la pesca del 25 de febrer del 2010 (BOPA 22012), modificat el 11 de febrer del 2015 (BOPA 27018) Ordres ministerials relatives a la temporada de pesca en curs. • Pescar, transportar o estar en possessió de peixos pescats sense portar la documentació de pesca.

Quantitat autoritzada de captura i transport: 8 exemplars Cantidad autorizada de captura y transporte: 8 ejemplares Quantité autorisée de capture et de transport: 8 exemplaires Authorized limit: 8 fish

Quantitat autoritzada de captura i transport: 8 exemplars Cantidad autorizada de captura y transporte: 8 ejemplares Quantité autorisée de capture et de transport: 8 exemplaires Authorized limit: 8 fish

Normativa

Sanció: 30 € - 150 €

LLEGENDA | LEYENDA | LÉGENDE | CAPTION RIUS VALIRA ORIENT I NORD

ca

• Pescar, transportar o estar en posesión de peces u otros seres acuáticos sin disponer de la documentación de pesca correspondiente. • Sobrepasar el limite de capturas autorizado (conservadas y/o transportadas) (+ 30 €/unidad). • No devolver al agua los peces de medida inferior a la reglamentaria (+ 60 €/unidad). • Pescar en horas o días no autorizados. Únicamente se puede pescar durante el día. Se entiende como tal el tiempo comprendido entre la punta del día y el anochecer. • Pescar con mas de una caña al mismo tiempo, o uniéndolas. • Pescar con cebos prohibidos, como “asticot”, peces vivos o muertos, huevos de pez o queso. • No devolver al agua los peces siendo titular de una licencia de pesca sin muerte. • Está prohibido introducir peces u otras especies en el medio acuático. (p. ej: Phoxinus phoxinus,...)

Multa: 300,01 € - 1.500 €

• Pescar fuera de temporada. Pescar en reservas de pesca. Pescar con barcas o aparatos flotantes. Vender o comprar los peces pescados. • No devolver al agua los peces capturados en tramos o cotos de pesca sin muerte.

Multa: 1.500,01 € - 3.000 €

• Pescar teniendo retirada la licencia de pesca. • Pescar con métodos no autorizados.

En el momento de constatar una infracción, los agentes del Cos de Banders procederán al decomiso de los peces y los instrumentos utilizados. Cuando el infractor no sea residente en Andorra, antes del país deberá dejar en depósito el importe equivalente a la multa máxima a que correspondiente a la infracción.

• Pêcher en dehors de la saison de pêche. Pêcher dans des réserves de pêche. Pêcher en bateau ou à l’aide d’appareils flottants. Vendre ou acheter des poissons pêchés. • Ne pas remettre à l’eau les poissons capturés dans des territoires fixés comme réserve de pêche sans mort. • Pêcher alors que votre permis vous a été retiré. • Pêcher à l’aide de systèmes interdits.

Les agents du Cos de Banders (gardes assermentés) procèdent à la confiscation des poissons et du matériel utilisé lors de la constatation d’une infraction. Quand le contrevenant n’est pas résident en Andorre, avant de quitter le pays, celui-ci doit abonner une caution équivalente à l’amende maximale correspondant au type d’infraction.

Standards in force

en

Fishing and aquatic management Law of 28 June 2002 (BOPA 14056). Fishing Regulations February 25, 2010 (BOPA 22012) amended February 11, 2015 (BOPA 27018). Ministerial orders relating to the current fishing season.

Fine: 30 € - 150 €

• Fishing, transporting or being in possession of captured fish without holding the correct fishing documentation.

Fine: 150.01 € - 300 €

• Fishing, transporting or being in possession of fish or any aquatic organisme without having the correct fishing documentation. • Exceeding the authorised capture limit (kept and/or transported) (+ €30 for each fish). • Not releasing fish under regulation size (+ €60 for each fish). • Fishing outside the legal hours. Fishing is only permitted during the day. This is understood to be the time between sunrise and sunset. • Fishing with more than one rod at a time, or combining them. • Fishing using banned bait, such as “maggot” bait, live or dead fish, fish eggs or cheese. • Not releasing fish immediately when holding a catch and release licence. • Releasing fish or other species (e.g. Phoxinus phoxinus,...) into the aquatic environment is banned.

Fine: 300.01 € - 1500 €

• Out of season fishing. Fishing in fishing reserves. Fishing with boats or boating devices. Selling or buying fish that have been caught. • Not releasing fish caught in catch and release areas.

Fine: 1500.01 € - 3000 €

• Fishing once a licence has been revoked or after being refused a licence on administrative or legal grounds. • Fishing using unauthorised methods.

In accordance with the Law, rangers who come across violations can confiscate fish and aquatic species that have been kept and also confiscate any devices or equipement used to commit the offence. If the offender is not a resident in the Principality of Andorra, any criminal report means that before leaving the country, the offender has to pay a deposit or guarantee equivalent to the maximum amount for the offence detailed in the criminal report.


ca

Fishing practice

La llicència de pesca és el document personal i intransferible, la tinença i el port del qual són obligatoris per practicar la pesca al Principat d’Andorra. La llicència de pesca de temporada està composta pel Carnet de Pescador, personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. El port dels 2 documents és obligatori per practicar la pesca. Els pescadors residents poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits, si disposen del M.I.L. i del Carnet de Pescador. www.e-tramits.ad Les llicències de pesca de temporada i el carnet de pescador, se sol·liciten als Serveis de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern o dels comuns. Cal adjuntar una fotografia actual en color de 3,5 x 4,5 cm, i la còpia d’un document oficial d’identitat amb el domicili vigent, per als pescadors estrangers no residents. Les llicències turístiques de pesca són expedides per les entitats degudament autoritzades. Per a l’obtenció de qualsevol llicència de pesca és obligatori abonar prèviament l’import de la quota corresponent de soci de la Federació Andorrana de Pesca: info@facip.com - www.facip.com

La licencia de pesca es un documento personal e intransferible, y para pescar en el Principado de Andorra es obligatorio tenerla y llevarla consigo. La licencia de pesca de temporada está compuesta por el carné de pescador, personal e intransferible, y el recibo del pago de la licencia de la temporada en curso. Para pescar, es obligatorio llevar consigo ambos documentos. Los pescadores residentes pueden renovar la licencia de pesca de la temporada mediante el pago a través de e-Tràmits, siempre que dispongan del M.I.L. y del carné de pescador. www.e-tramits.ad Las licencias de pesca de temporada y el carné de pescador deben solicitarse en el Servicio de trámites del edificio administrativo del Gobierno o de los comunes. Es necesario adjuntar una fotografía actual de 3,5 x 4,5 cm, así como la copia de un documento oficial de identidad con el domicilio vigente en el caso de los pescadores extranjeros no residentes. Las licencias turísticas de pesca son expedidas por las entidades autorizadas pertinentes. Para obtener cualquier licencia de pesca es obligatorio abonar previamente el importe de la cuota de socio correspondiente de la Federación Andorrana de Pesca: info@facip.com - www.facip.com

Le permis de pêche est un document personnel et incessible. Sa possession et son port sont obligatoires pour pêcher dans la Principauté d’Andorre. Le permis de pêche saisonner se compose de la « Carte de pêcheur », personnelle et incessible et du justificatif de paiement du permis de la saison en cours. Le port des 2 documents est obligatoire pour pouvoir pêcher. Les pêcheurs résidents peuvent rénover leur permis de pêche saisonnier en s’acquittant du montant par e-Tràmits, s’ils disposent du M.I.L. et de la carte de pêche. www.e-tramits.ad Les permis de pêche saisonniers et la carte de pêche doivent être demandés auprès des Serveis de Tràmits du bâtiment administratif du gouvernement ou des Comuns. Il faut joindre une photographie couleur récente de 3,5 x 4,5 cm, et la copie d’un document d’identité officiel avec le domicile actuel pour les pêcheurs étrangers non résidents. Les permis de pêche touristiques sont délivrés par les organismes dument autorisés. Pour obtenir un permis de pêche, quel qu’il soit, il faut obligatoirement s’acquitter au préalable de la somme correspondant à la carte de membre de la Fédération Andorrane de Pêche: info@facip.com - www.facip.com

The fishing permit is a personal and non-transferable document, the possession and carrying of which are obligatory for fishing in the Principality of Andorra. The seasonal fishing permit comprises the “Fisherman Permit”, personal and non-transferable, and the receipt for the payment of the licence for the season in course. Both documents must be carried in order to be able to fish. Residents may renew the seasonal fishing permit by paying via e-Tràmits, provided they have the M.I.L. and the Fishing Licence. www.e-tramits.ad The seasonal fishing permit and the fishing licence can be obtained from the Proceedings Service (Serveis de Tràmits) at the Government administration building or local councils. Simply attach a recent photo (3.5 x 4.5 cm) and a photocopy of an official identification document detailing your current address, for foreign non-residents. Tourist fishing permits are issued by the duly authorised entities. In order to obtain a fishing permit, it is first necessary to have first paid the corresponding membership fee to the Andorran Fishing Federation: info@facip.com - www.facip.com

LE PERMIS DE PÊCHE

LA LICENCIA DE PESCA

LLICÈNCIA 0,00 8,45 13,35 26,60 13,35 13,35 0,00 50,95 25,45

andorraworld

LLICÈNCIA LLICÈNCIA DIÀRIA 7,20 Llicència turística diària 3,60 Llicència turística diària <14 anys 3,60 Llicència turística diària sense mort 1,80 Llicència turística diària sense mort <14 anys 17,35 Llicència turística 3 dies 8,65 Llicència turística 3 dies <14 anys 8,65 Llicència turística 3 dies sense mort 4,35 Llicència turística 3 dies sense mort <14 anys

FACIP TOTAL 0,00 0,00 8,45 0,00 13,35 26,70 26,60 53,20 13,35 26,70 13,35 26,70 0,00 0,00 50,95 101,90 25,45 50,90 FACIP TOTAL 7,20 14,40 7,20 3,60 7,20 3,60 3,60 1,80 17,35 34,70 8,65 17,30 8,65 17,30 8,70 4,35

LICENCIA LICENCIA DE TEMPORADA 0,00 Andorranos y residentes, menores de 10 años 8,45 Andorranos y residentes, menores de 14 años 13,35 Andorranos y residentes, menores de 18 años 26,60 Andorranos y residentes, menores de 65 años 13,35 Andorranos y residentes, mayores de 65 años 13,35 Andorranos y residentes, sin muerte 0,00 Andorranos y residentes, CONAVA 50,95 Extranjeros 25,45 Extranjeros, sin muerte LICENCIA LICENCIA DIARIA 7,20 Licencia turística diaria 3,60 Licencia turística diaria <14 años 3,60 Licencia turística diaria sin muerte 1,80 Licencia turística diaria sin muerte <14 años 17,35 Licencia turística 3 días 8,65 Licencia turística 3 días <14 años 8,65 Licencia turística 3 días sin muerte 4,35 Llicència turística 3 dies sense mort <14 anys

FACIP TOTAL 0,00 0,00 8,45 0,00 13,35 26,70 26,60 53,20 13,35 26,70 13,35 26,70 0,00 0,00 50,95 101,90 25,45 50,90 FACIP TOTAL 7,20 14,40 7,20 3,60 7,20 3,60 3,60 1,80 17,35 34,70 8,65 17,30 8,65 17,30 8,70 4,35

EL PERMISO DE COTO DE PESCA

El permís d’acotat de pesca és el document personal i intransferible, la tinença i el port del qual són obligatoris per practicar la pesca als acotats de pesca, a més de ser titular de la corresponent llicència de pesca. Els permisos d’acotat de pesca són expedits per les entitats degudament autoritzades.

El permiso de coto de pesca es el documento personal e intransferible, de titularidad obligatoria, que autoriza, junto con la titularidad de la correspondiente licencia de pesca, la práctica de la pesca en los cotos de pesca de Andorra. El permiso de coto de pesca es expedido por las entidades debidamente autorizadas.

PERMÍS D’ACOTAT Pesca intensiva Pesca sense mort Acotat del Cercle dels Pessons Pesca educativa (<14 anys)

IMPORT 11,65 2,00 11,65 5,60

PERMISO DE COTO Pesca intensiva Pesca sin muerte Coto del Círculo de Pessons Pesca educativa (<14 años)

0,50

IMPORTE 11,65 2,00 11,65 5,60

PESCA SIN MUERTE

La pesca sense mort es practica obligatòriament amb esquers artificials d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat, i consisteix en retornar vius immediatament a l’aigua els exemplars capturats. Els peixos capturats han de ser extrets de l’aigua obligatòriament amb l’ajuda d’un salabret. Els titulars de les llicències de pesca o de permisos d’acotat de pesca sense mort han de dur obligatòriament un salabret.

La pesca sin muerte se practica obligatoriamente con cebos artificiales de un solo anzuelo, y el anzuelo debe ser sin arpón o con el arpón chafado, y hay que devolver de inmediato los peces capturados al agua. Los peces capturados han de ser extraídos del agua con la ayuda de un salabre. Los titulares de un permiso de pesca sin muerte deben llevar con ellos un salabre.

LICENSE SEASON LICENSE 0.00 Andorrans and residents, under 10 years of age 8.45 Andorrans and residents, under 14 years of age 13.35 Andorrans and residents, under 18 years of age 26.60 Andorrans and residents, under 65 years of age 13.35 Andorrans and residents, over 65 years of age 13.35 Andorrans and residents, catch and release 0.00 Andorrans and residents, CONAVA 50.95 Foreigners 25.45 Foreigners catch and release

FACIP TOTAL 0.00 0.00 8.45 0.00 13.35 26.70 26.60 53.20 13.35 26,70 13.35 26.70 0.00 0.00 50.95 101.90 25.45 50.90

PERMIS 7,20 3,60 3,60 1,80 17,35 8,65 8,65 4,35

FACIP TOTAL 7,20 14,40 7,20 3,60 7,20 3,60 3,60 1,80 17,35 34,70 8,65 17,30 8,65 17,30 8,70 4,35

LICENSE DAILY LICENSE 7.20 Daily tourist license 3.60 Daily tourist license <14 years of age 3.60 Daily tourist catch and release license Daily tourist catch and release license <14 years of age 1.80 17.35 Three day tourist license 8.65 Three day tourist license <14 years of age 8.65 Three day tourist catch and release license 4.35 Three day tourist catch and release license < 14 years of age

FACIP TOTAL 7.20 14.40 7.20 3.60 7.20 3.60 3.60 1.80 17.35 34.70 8.65 17.30 8.65 17.30 8.70 4.35

TARIFS DES PERMIS D'ACOTATS DE PÊCHE-2020 PERMIS D’ACOTAT Pêche intensive Pêche sans mort Acotat du Cirque des Pessons Pêche éducative (<14 ans)

PÊCHE SANS MORT

Cos de Banders EDITA Andorra Turisme i Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat DISSENY Jecom Disseny IMPRESSIÓ Impremta Envalira DL AND.139-2020 DL DIGITAL AND.140-2020

+ informació dels acotats de pesca + información de los acotados de pesca + Information des “acotats” de pêche + Information about fishing section

FISHING SECTION LICENCE

A fishing section licence is a personal and non transferrable document which must be held, along with the corresponding fishing licence, to fish in Andorra’s fishing areass. A fishing licence is issued by duly authorised entities. LIMITED FISHING LICENSE TARIFFS 2020

IMPORT 11,65 2,00 11,65 5,60

La pêche sans mort (no kill) se fait obligatoirement à l´aide de leurres artificiels d’un seul hameçon, et l’hameçon doit être sans ardillon, et requiert la remise à l’eau immédiate des poissons capturés. Les poissons capturés doivent être sortis de l’eau à l’aide d’une épuisette. Les titulaires d’un permis de pêche no kill ou d’un permis d’Acotat no kill doivent avoir sur eux une épuisette.

i

112

FACIP TOTAL 0,00 0,00 8,45 0,00 13,35 26,70 26,60 53,20 13,35 26,70 13,35 26,70 0,00 0,00 50,95 101,90 25,45 50,90

Le permis “d’acotat” de pêche est le document offciel strictement personnel, dont l’obtention et le port sont obligatoire pour pratiquer la pêche dans les parcours à carte journalière de pêche d’Andorre (Acotats), en plus d’être titulaire du permis de pêche correspondant. Les permis d’acotat sont délivrés par les établissements dûment autorisés.

TARIFAS DE LOS PERMISOS DE COTOS DE PESCA-2020

PESCA SENSE MORT

NO | NO | NO | NO Tot va bé | Todo va bien | Tout va bien | Everything is fine

PERMIS JOURNALIER Permis touristique journalier Permis touristique journalier <14 ans Permis touristique journalier sans mort Permis touristique journalier sans mort <14 ans Permis touristique 3 jours Permis touristique 3 jours <14 ans Permis touristique 3 jours sans mort Permis touristique 3 jours sans mort <14 ans

PERMIS 0,00 8,45 13,35 26,60 13,35 13,35 0,00 50,95 25,45

LE PERMIS “D’ACOTAT” DE PÊCHE

SI | SI | SI | YES Necessito ajuda | Necesito ayuda | J’ai besoin d’aide | I need help

PERMIS SAISONNIER Andorrans et résidents de moins de 10 ans Andorrans et résidents de moins de 14 ans Andorrans et résidents de moins de 18 ans Andorrans et résidents de moins de 65 ans Andorrans et résidents de plus de 65 ans Andorrans et résidents, sans mort Andorrans et résidents, CONAVA Étrangers Étrangers, sans mort

THE FISHING PERMIT

LICENSE TARIFFS AND RATES FACIP-2020

TARIFS DE PERMIS ET ADHÉSION A LA FACIP-2020

TARIFAS DE LICENCIAS Y CUOTAS DE FACIP-2020

EL PERMÍS D'ACOTAT DE PESCA

TARIFES DELS PERMISOS D'ACOTATS DE PESCA-2020

PESCA PÊCHE FISHING

Punts de venda de llicències i acotats

Pratiquer la pêche en Andorre

LLICÈNCIA DE TEMPORADA Andorrans i residents, menors de 10 anys Andorrans i residents, menors de 14 anys Andorrans i residents, menors de 18 anys Andorrans i residents, menors de 65 anys Andorrans i residents, majors de 65 anys Andorrans i residents, sense mort Andorrans i residents, CONAVA Estrangers Estrangers, sense mort

PESCA

en

La práctica de la pesca

TARIFES DE LES LLICÈNCIES I DE LES QUOTES DE FACIP-2020

fr en

fr

La pràctica de la pesca LA LLICÈNCIA DE PESCA

ca es

es

FISHING LICENSE Intensive fishing Catch and release fishing Pessons Circle fishing Educational fishing (<14 years of age)

CATCH AND RELEASE

AMOUNT 11.65 2.00 11.65 5.60

Catch and release must be done artificial lures with just one hook and the hook should be barbless or should have a flattened barb, and any fish caught must be returned to the water immediately. Any fish that are caught must be removed from the water using a landing net. Holders of catch and release licences should carry a landing net with them.

Allotjaments preparats per acollir pescadors, consulteu: www.visitandorra.com Alojamientos preparados para acoger pescadores: www.visitandorra.com Hébergements pour l’accueil des pêcheurs : www.visitandorra.com Fishermen lodgings information: www.visitandorra.com

Puntos de venta de licencias y permisos de coto Points de vente de permis et "d’acotats” de pêche Sales points of licenses and fishing sections Canillo: Oficina Turisme Canillo: Tel. (+376) 753 600 Hotel Nòrdic: Tel. (+376) 739 500 Refugi de Juclar: Tel. (+376) 875 707 Hotel Ski Plaza: Tel. (+376) 739 444 Encamp: OficinaTurisme d' Encamp: Tel. (+376) 731 000 Turisme del Pas de la Casa: Tel. (+376) 755 100 Pesca Aventura: Tel. (+376) 856 470 Comerç Joan: Tel. (+376) 855 320 Hotel Paris: Tel. (+376) 731 525 Apartaments del Meligar: Tel. (+376) 831 945 Ordino: Oficina de Turisme d'Ordino: Tel. (+376) 878 173 Hotel Coma: Tel. (+376) 736 100

La Massana: Oficina Turisme La Massana: Tel. (+376) 835 693 Centre Interpretació Comapedrosa: Tel. (+376) 837 111 Apartaments Giberga: Tel. (+376) 737 474 Refugi Guardat del Comapedrosa: Tel. (+376) 875 707 Hotel Princesa Parc: Tel. (+376) 736 400 Hotel Palomé: Tel. (+376) 738 500 Andorra la Vella: Oficina Turisme d'Andorra la Vella: Tel. (+376) 750 100 Hotel Plaza: Tel. (+376) 879 444 Hotel Holiday Inn: Tel. (+376) 874 444 Sant Julià de Lòria: Dept de Turisme i comerç Comú St Julià: Tel. (+376) 744 045 Casa Pintat Argelich: Tel. (+376) 841 042 Penya la Truita St Julià : Tel. (+376) 328 128

Concursos de pesca o esdeveniments - Temporada 2020

Concursos de pesca o eventos - Temporada 2020 | Concours de pêche ou événements - Saison 2020 | Fishing competitions or events - 2020 Concursos Concursos Concours Competitions

Lloc Lugar Lieu Location

Organitza Organiza Organisé par Organised by

Data El día Le On

Tancat

Cerrado Fermeture Closed

MAIG

Descens d’aigües braves

Acotat de la Cortinada

Club Andorrà de Canoa-Caiac

16/05/20 - 17/05/20

16/05/20 - 17/05/20

JUNY

Concurs de FEDA

Acotat de l'estany d'Engolasters

FEDA

01/06/20

01/06/20 (13 h)

Associació Andorrana de Caça i Pesca - General

Acotat de l'estany d'Engolasters

AACIP

06/06/20

05/06/20 - 06/06/20

Concurs de la Festa Major del Pas de la Casa

Estany de les Abelletes

Comissió de festes del Pas

28/06/20

26/06/20 - 28/06/20

Concurs de la Festa Major de Ransol - l'Aldosa Els Plans

Riu de la Coma de Ransol (Hostal del Poll Pont de Mos)

Comissió de festes de Ransol-l'Aldosa-Els Plans

24/07/20

23/07/20 - 24/07/20

Concurs de la Festa Major de Sant Julià

Acotat del Gran Valira

Penya la Truita St Julià

26/07/20

26/07/20 (13 h)

Concurs de la Festa Major d’Andorra la Vella

Acotat del Gran Valira

Club de Pesca Esportiva Sense Mort d’Andorra

01/08/20 - 02/08/20

31/07/20 - 02/08/20

Concurs de la Festa Major d’Encamp

Riu dels Cortals (Bordes de la Casa prats dels Orris)

Comissió de Festes d’Encamp

15/08/20

14/08/20 - 15/08/20 (13 h)

Concurs Casa Pintat amb mosca

Acotat del Gran Valira

Penya La Truita St. Julià

29/08/20

28/08/20 - 29/08/20

Concurs Casa Pintat amb cullereta

Acotat del Gran Valira

Penya La Truita St. Julià

05/09/20

04/09/20 - 05/09/20

Open Pirineus de pesca amb mosca

Acotat del Gran Valira

Penya La Truita St. Julià

18/09/20 - 19/09/20

18/09/20 - 19/09/20

MAYO MAI MAY

JUNIO JUIN JUNE

JULIOL

JULIO JUILLET JULY

AGOST

AGOSTO AOÛT AUGUST

SETEMBRE

SEPTIEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBER

Escaldes-Engordany: Oficina Turisme Escaldes-Engordany: Tel. (+376) 890 881 Oficina Turisme Engolasters: Tel. (+376) 890 881 www.patrimoninatural.ad/pesca/llicencia-de-pesca

Informació general | Información general | Information générale | General information Telèfons útils | Teléfonos útiles Téléphones utiles | Useful telephone Informació telefònica nacional/ internacional Información telefónica nacional/internacional Renseignements téléphoniques nationaux/ internationaux Nacional/international telephone information Tel. 111 Informació horària | Información horaria Renseignements horaires Timetable informations Tel. 157 Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital N. S. de Meritxell | Hôpital N. S. de Meritxell Hospital N. S. de Meritxell Tel. (+376) 871 000 Informació del trànsit i estat de les carreteres Información del tránsito y estado de las carreteras Trafic info | Road information Tel. (+376) 1802 1802 www.mobilitat.ad Informació Turística | Información turística Information touristique | Tourist information Tel. (+376) 891 185

Serveis | Servicios | Services | Services

Policia | Policía | Police | Police Tel. (+376) 872 000 / 110 Bombers | Bomberos Pompiers | Fire Brigade Tel. (+376) 800 020 / 118 Servei mèdic urgent (SUM) Servicio médico urgente Service medical urgent Emergency medical service Tel. 116

Informació meteorològica Información meteorológica | Météo | Weather service www.meteo.ad

Entitats | Entidades | Entités | Organisations Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat Ministeri de Turisme i Medi Ambient Tel. (+376) 875 707 pesca@govern.ad · www.patrimoninatural.ad Federació Andorrana de Caça i Pesca Tel. (+376) 826 414 · info@facip.com Cos de Banders Tel. 148

Enllaços d’Internet Enlaces de Internet | Liens Internet | Links www.facebook.com/andorraworld

Descarrega’t aquí les App’s d’Andorra

Descárgate aquí las App’s de Andorra Téléchargez ici les App’s d’Andorre Download here Andorra’s App

Andorra Guides Fulletons turístics Folletos turísticos Brochures touristiques Tourist brouchures

Andorra Active tourism Activitats a l’aire lliure Actividades al aire libre Activités de plein air Outdoor activities

twitter.com/andorraworld_ad www.youtube.com/andorraworld instagram.com/andorraworld

www.visitandorra.com


ca es

fr en

PESCA PESCA PÊCHE FISHING

0,50€


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.