__MAIN_TEXT__

Page 1

En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 1

05.08.2019 14:10:08


Felleskjøpet har et bredt tilbud til økologisk drift for husdyrog kornbønder Natura er Felleskjøpets merkenavn for økologiske produkter til bønder som driver med husdyr og jordbruk. Naturas sortiment er tilpasset regelverket som til enhver tid gjelder for økologisk drift. Det er lagt vekt på at Naturas sortiment enkelt skal kunne kombineres med gårdens egne ressurser. I tillegg tilbyr Felleskjøpet også andre produkter og merker for økologisk drift. Økologisk kornproduksjon er en viktig bærebjelke også for økologisk husdyrhold og Felleskjøpet har derfor flere mottak for økologiske kornråvarer og egne økologiske kraftfôrfabrikker. Felleskjøpet er totalleverandør til bønder som driver med husdyr og jordbruk, og har også et godt tilbud innen maskiner, redskap og produkter til innendørsmekanisering spesielt egnet for økologisk produksjon. Denne brosjyren gir god oversikt over produkter og tjenester Felleskjøpet tilbyr til økologisk drift. Vi er stolte av å kunne bidra til at bønder kan levere norske økologiske produkter med topp kvalitet til forbrukermarkedet.

Våre fagfolk kjenner våre produkter og har verktøy for å gi de beste rådene for din produksjon. Felleskjøpet har også høyt fokus på innovasjoner og smarte løsninger som bidrar til lønnsom drift. Det er Mattilsynet som har ansvar for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, samt hovedansvaret for tolking av regelverket i all økologisk produksjon. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. For nærmere informasjon om dette, se deres nettsider www.debio.no Om du har spørsmål til oss i Felleskjøpet, se www.felleskjopet.no, ta kontakt med din lokale salgskonsulent eller vår Kundetjeneste på telefon 72 50 50 50.

Felleskjøpet tilbyr produkter og rådgivning som bidrar til god og lønnsom lønnsom økologisk drift, har høyt fokus på dyrevelferd og gode løsninger.

«Jeg er økobonde fordi det er viktig for meg å være med å utvikle norsk landbruk i en bærekraftig retning» Einar, 36 år – økologisk produsent

Side 2

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 2

05.08.2019 14:10:10


Norsk økologisk kornproduksjon – ettertraktet vare! Av Kristian Thunes, Markedssjef kornhandel I Norge er det i et normalår langt på vei balanse i produksjonen av korn. Med ett unntak; økologisk korn. Økt salg av økologiske produkter gir økt behov av råvarer. Karbohydrater i form av bygg og havre er hovedingrediensen i kraftfôr, og er arter som kan dyrkes i alle kornområdene våre. Hvete til kraftfôr og matkorn, samt proteinråvarer som erter og åkerbønner er best egnet i de sørlige områdene i Norge. Dette gir noen muligheter for både kornprodusenter og husdyrprodusenter. Å produsere en vare som er etterspurt og bidra til økte norske råvarer, både til mat og husdyrfôr, er tilfredsstillende og viktig og reduserer importbehovet. Kornproduksjon uten bruk av tradisjonell mineralgjødsel krever noe mer langsiktig planlegging. Om eiendommen disponerer egen husdyrgjødsel,

gjør det situasjonen langt enklere. På gårder som har drøvtyggere som drives økologisk, er også ofte hele jordbruksarealet drevet økologisk. Der klima tillater det inngår ofte økologisk kornproduksjon i deres vekstskifte. På gårder med økologisk svin eller fjørfe er det relativt få som har økologisk drift også på jordbruksarealet. Her er det et stort potensial for økt produksjon av økologisk korn, og muligheter for alle med økologiske husdyr å bidra med viktige råvarer. Felleskjøpet har over tid hatt fokus på tiltak som har bidratt til økt produksjon av økologisk korn, f.eks. stimulert økonomisk til omlegging og har merpris på korn. Vi har økt mottakskapasiteten, og jobber kontinuerlig for å sikre at vi også har dette fremover. Det gir resultater!

Innhold Norsk økologisk kornproduksjon – ettertraktet vare!

Økologis kraftfôr til dyra

3 5 7

• Trygge råvarer og norsk protein

7

• Natura Drøv – økologisk kraftfôr og tilskuddsfôr

8

• Natura Fjørfe – økologisk kraftfôr og tilskuddsfôr

13

• Natura Svin – økologisk kraftfôr

15

Dyrking og levering av økologisk korn

18

Gjødsel, kalk og plantevern til økologisk produksjon

19

Grovfôret - bærebjelken i fôring av drøvtyggere

21

Innendørsmekanisering for økologisk drift

25

Traktor og redskap tilpasset økologisk drift

27

Det grønne skiftet har høyt fokus

29

Givende å drive økologisk

Økologiske kornmottak og fabrikker

31

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 3

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 3

05.08.2019 14:10:11


«Økologisk dyrking har etter min mening et litt ufortjent dårlig rykte» - Runar Sørli

Her inngår havre og erter i vekstskiftet hos Runar Sørli, og det vil det kanskje bli mer av ettersom behovet for eng faller bort. Side 4

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 4

05.08.2019 14:10:14


Givende å drive økologisk Tekst og foto: Geir Fjeld

Runar Sørli dyrker 1250 mål på gården sin – hvor det er «økologisk for alle penga». Han har økologisk produksjon av egg i sin drift og hadde frem til i høsten 2018 også økologisk mjølk/kjøtt, men ga seg med kyr, da denne produksjonen var basert på innleid kvote.

BYGGET STÅR BRA: Runar Sørli ved åkeren med økologisk toraders bygg. Byggåkeren står like bra som hos mange av de som driver konvensjonelt.

Økologisk drift motiverer

- Det er kanskje ikke opp til meg å bedømme, men jeg mener selv at jeg har blitt en flinkere fagperson ved å drive økologisk, påpeker den engasjerte bonden. Ved økologisk drift er det nemlig begrenset med snarveier og «quickfix» du kan bruke. Det blir et ganske annet tankesett, og en større grad av langsiktig planlegging. Når man dyrker økologisk er det ikke bare å dra på med en ekstra runde kunstgjødsel hvis man skulle finne behov for det. Med økologiske høns, og tidligere også kyr i sin drift, har Sørli hatt god

tilgang til gjødsel – og han har også fått tak i noe gjødsel fra gris via kolleger i området.

Annet vekstskifte

Det faktum at han ga seg med ku vil også komme til å påvirke vekstskiftet. De siste årene har han vekslet på skiftene med korn/grovfôr. - Dette blir litt mindre aktuelt da behovet for grovfôr for eget bruk faller helt bort, men på den annen side vil det alltid være andre øko-produsenter som trenger grovfôr. Her er det også muligheter. Ellers veksler han på skiftene med

kornsorter: Bygg, havre og hvete, vårsådd og høstsådd – og han kjører også skifter med havre/erter. Åkerbønner har han ikke hatt på flere år, men nå er kanskje tiden moden for å vurdere dette igjen. Raps, både høstsådd og vårsådd, kan også være aktuelt. - Økologisk dyrking har etter min mening et litt ufortjent dårlig rykte, mener Runar Sørli. Jeg har på det jevne helt akseptable kornvavlinger. Ofte med pluss/minus 400 kg pr mål på vårkorn, og ikke sjelden opp mot 500 kg pr mål på høstkorn.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 5

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 5

05.08.2019 14:10:16


Kopierer naturlige prosesser

Økoprodusenten på Skjeberg forteller at han ofte høstsår med gjenlegg, noe han har meget god erfaring med. Økologisk produksjon handler i stor grad om å utnytte, kontrollere og/eller kopiere de naturlige prosessene, og på denne måten få i gang «liv» i jorda igjen. Dette høres både tidkrevende og komplisert ut, men Runar Sørli bedyrer at det er fullt ut overkommelig. - Jeg tror at flere bønder ville se på muligheten for å drive økologisk, hvis de hadde mer kunnskap om hva det egentlig dreier seg om, sier han ettertenksomt. Her i Østfold er det et stort miljø av øko-dyrkere. Vi har stor glede og nytte av å utveksle idéer og erfaringer med hverandre.

Har gått «jordfruktbarhetskurs»

Sørli forteller at han gikk på et «jordfruktbarhetskurs» for en tid tilbake, og

dette ga ham en tankevekker både på ene og andre måten. - Grunnstoffer, næringsstoffer og komponenter som plantene trenger kan være enklere tilgjengelig hvis de har en bestemt kjemisk sammensetning, fremfor en annen. Ett bestemt ugress kan være en indikator på en bestemt tilstand i jordsmonnet, og gi øko-bonden en god indikasjon på hvilke grep han bør gjøre, forklarer Sørli og slår ut med henda.

Mottak – en vesentlig faktor Runar Sørli peker på en annen vesentlig faktor som må være på plass og fungere, for at flere skal ønske å prøve økologisk.

- Det må være mottak for økologisk produsert avling innen rimelig avstand fra gården, ellers skjønner jeg godt at mange vil kvie seg.

Selv planlegger han å bygge ny korntørke, og bedre lagringskapasitet på egen gård.

Verdifull kunnskap og attraktiv vare

Ingrid Strømstad er fagsjef for produktgruppen Natura Drøv hos Felleskjøpet Agri. Hun er helt klar på at bønder som Runar Sørli sitter inne med kunnskap som er verdifull for utviklingen av det norske landbruket i årene som kommer. - Det er flere aspekter ved dette, sier hun. Men det mest åpenbare er at det er en etterspørsel etter økologiske produkter i markedet. Vi må sammen gjøre vårt beste for å levere det som markedet etterspør – basert på norske råvarer så langt det er mulig. Slik sett er Sørlis avlinger definitivt attraktiv vare.

UØNSKET UGRAS: Meldestokken er sårbar for konkurranse. Hvis det er sein og dårlig spiring for kornet kan meldestokken få et overtak, og utkonkurrere kornet. Oppsiden, sett fra en øko-bonde sitt perspektiv, er at meldestokken foretrekker fruktbar og næringsrik jord

Side 6

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 6

05.08.2019 14:10:17


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Trygge råvarer og norsk protein i Natura kraftfôr Av Kristin Martinsen, Innkjøpsleder og Ingrid Strømstad, Fagsjef drøv God kontroll gir trygge råvarer

Import, foredling og produksjon av økologisk kraftfôr er regulert av økologiforskriften. Mattilsynet har ansvaret for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, og hovedansvaret for tolkning av regelverket. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. Felleskjøpet har derfor en tett dialog med begge disse aktørene. I tillegg til det ansvar som legges på oss fra myndighetenes side, har Felleskjøpet egne rutiner og kontroller for å være trygge på kvaliteten til de råvarene som brukes. Når Felleskjøpet kjøper økologiske råvarer, krever vi rene råvarer som holder god dokumenterbar kvalitet. Vi analyserer og kontrollerer råvarene regelmessig i henhold til et eget internt kontrollprogram. Dette gjøres i tillegg til analyser fra leverandør som dokumenterer at råvarene er frie fra GMO, salmonella, pesticider og andre forurensninger. Råvarene settes i karantene til den omfattende mottakskontrollen er gjennomført ved våre økologiske kraftfôrfabrikker på Lena og Rindsem. Felleskjøpet ønsker i størst mulig grad å bruke råvarer som er produsert i nærliggende områder, men det er ikke alltid mulig og vi har derfor råvarer fra flere land. Et viktig fokusområde for oss er leverandørrevisjoner. Vi besøker derfor leverandørene med egne sertifiserte revisorer. På denne måten sikrer vi at leverandøren er et trygt valg, og vi får selv kontrollere hvordan de håndterer råvarene i verdikjeden. Disse revisjonene gjennomføres regelmessig for å sikre at regelverk følges, risiko reduseres, samtidig som vi sikrer god kvalitet og trygge produkter.

Økologiske åkerbønner

Muligheter for norsk protein

Tilgangen på norske økologiske proteinråvarer er svært begrenset. I et prosjektsamarbeid med TINE har Felleskjøpet testet et økologisk mjølkekukraftfôr basert på mest mulig norske råvarer. Som proteinkilde i kraftfôret ble det benyttet åkerbønner og noe raps. Dette pilotprosjektet viser at det er mulig å opprettholde en god avdrått basert på norskproduserte råvarer.

For å få mest mulig ut av en begrenset råvare har Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Lena investert i toaster/varmebehandler av åkerbønner. Ved å toaste denne råvaren øker vi andelen høyverdig protein. Prosessen gir økt andel AAT samtidig som PBV reduseres noe. På den måten kan mer norskprodusert åkerbønner bidra til reduksjon i bruk av importert proteinråvare.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 7

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 7

05.08.2019 14:10:19


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Natura Drøv – økologisk kraftfôr og tilskuddsfôr Av Ingrid Strømstad, Fagsjef drøv og Nils Arve Frøisland, Produktsjef tilskuddsfôr Natura Drøv kraftfôr – et trygt valg til drøvtyggerne Felleskjøpets økologiske kraftfôr er utviklet i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling - det fremste fagmiljø på området. Natura Drøv har et sortiment som passer alle typer grovfôr og produksjoner. For å dekke dyras behov for energi, protein og mineraler er det viktig å velge riktig Natura-

produkt. Rikelig og godt grovfôr er grunnlaget for en vellykket økologisk produksjon. Gårdens ressurser og produksjonsmål er avgjørende for valg av kraftfôrtype og -mengde. Kombinasjonen egenprodusert godt grovfôr og Natura Drøv vil gjøre det enklere å lykkes i din drift.

Sortiment Produktnavn

Om fôret

Storfe

Natura Drøv 16

Et allsidig kraftfôr godt egnet til ungdyr, ammeku og mjølkeku. Proteininnholdet er tilpasset protein- og energirikt grovfôr.

Natura Drøv 19

Topp mjølkekufôr. Energi- og proteinrikt kraftfôr som egner seg til besetninger som ønsker høg avdrått, eller til grovfôr med lavt energi- og proteininnhold.

Natura Drøv Fiber

Et kraftfôr med høyere fiberinnhold. Kan brukes i rasjoner med ekstra behov for fiber. Bør brukes sammen med energirikt grovfôr, eller i kombinasjon med Natura Drøv 19.

Natura Drøv Viola

Soyafri. Inneholder protein som er produsert i Norge eller nærliggende land. Kan brukes til alle drøvtyggere, med unntak av sau i områder med fare for kobberforgiftning.

Natura Sau

Kraftfôr til søyer. Protein- og energiinnholdet tilpasses dyras behov gjennom året. Kobberinnholdet er tilpasset sau.

Natura Sau Fiber

Fiberrikt kraftfôr med et kobbernivå som er tilpasset sau. Kan brukes i fôringssituasjoner der det er behov for mer fiber. Kobbernivået er tilpasset sau.

Startfôr

Natura Drøv Start

Ekstra smakelig kraftfôr til kalv, lam og kje. Kalv: Kan gis etter appetitt fra fødsel. Tildeles etter norm fra ca. 3 mnd. alder. Lam og kje: Egner seg til oppfôring av kopplam og kje, samt høstfôring av lam

Proteinkonsentrat

Natura Drøv Protein

Proteintilskudd. Ikke tilsatt mineraler og vitaminer. Kan gis som ekstra proteinkilde i kombinasjon med eget korn, eller andre fôringssituasjoner der det er behov for ekstra protein.

Sau

Tabellen over er kun veiledende. For nærmere informasjon om blandingene og bestilling, ta kontakt med din lokale salgskonsulent, se Min Gård eller www.felleskjopet.no.

Side 8

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 8

05.08.2019 14:10:19


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Tilskuddsfôr bidrar til god dyrehelse

Tilstrekkelig dekning av vitaminer og mineraler er alltid viktig. Det bidrar til god dyrehelse og blant annet god fruktbarhet. Det bidrar også til at bonden kan levere produkter av god kvalitet – det gir god økonomi. Innholdet av mineraler og vitaminer varierer mye i grovfôret. Generelt er innholdet av flere mineraler, som for eksempel selen og kopper, for lavt.

Eksempel på drøvtyggere som trenger tilskudd: • Mjølkekyr - dyr som får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr • Sau og geit - dyr som får mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr • Ammekyr og ungdyr - dyr som får små mengder kraftfôr • Sinkyr - i hele tørrperioden • Alle dyr - ved bruk av alternative fôrmidler, for eksempel bygg og brød

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 9

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 9

05.08.2019 14:10:21


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Natura mineral- og vitamintilskudd finnes som pellets, pulver, stein og blokk. Flere av produktene kan gis i fri tilgang, mens andre må doseres. Følg anbefalt dosering eller se i

vår Pluss tilskuddsfôrbrosjyre som også dekker Natura og andre økologiske tilskuddsfôrprodukter.

Økologisk tilskuddsfôr til storfe og geit:

Sortiment Produktnavn

Om tilskuddsfôret

Allsidig tilskuddsfôr

Natura Minovit Sinku

Til storfe. Fra avsining og fram til kalving.

Natura Storfe VM-blokk

Til storfe og geit. Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr til storfe og 0,5 kg kraftfôr til geit.

Natura Minovit Storfe

Til storfe og geit. Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr til storfe og 0,5 kg kraftfôr til geit.

Fullfôr

Natura Fullfôr Total

Til storfe. Egnet til rasjoner med alternative råvarer, f.eks. potet, mask og myse.

Fullfôr

Natura Fullfôr Konsentrat

Til storfe. Høyt innhold av mikromineraler og vitaminer. Kalsium og natrium bør gis i tillegg.

E-vitamin

Natura E- konsentrat pellets

Til storfe og geit. Ved behov for ekstra E-vitamin.

Saltslikkestein

Pluss saltslikkestein Grå

Til storfe. Skal ikke gis til sau.

Side 10

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 10

05.08.2019 14:10:22


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Økologisk tilskuddsfôr til sau:

Sortiment Produktnavn

Om tilskuddsfôret

Allsidig tilskuddsfôr

Natura Minovit Sau

Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr per dyr per dag.

E-vitamin

Natura E-konsentrat pellets

Ved behov for ekstra E-vitamin.

SaltslikkeStein

Pluss saltslikkestein Hvit

Til sau der det er fare for kopperforgiftning. Inneholder ikke kopper.

SaltslikkeStein

Pluss saltslikkestein Rød

Til sau ved fare for koppermangel. Inneholder 300 mg kopper per kg.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 11

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 11

05.08.2019 14:10:24


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Side 12

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 12

05.08.2019 14:10:25


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Natura Fjørfe – økologisk kraftfôr og tilskuddsfôr Av Hanne Christine Øverli, Produktsjef fjørfe og Nils Arve Frøisland, Produktsjef tilskuddsfôr Natura Fjørfe kraftfôr – med unike råvarer for gode resultater Felleskjøpet sitt Natura fjørfefôr er utviklet i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling - det fremste fagmiljø på området. Natura har kraftfôr for alle typer fjørfe med en sortimentsbredde som gjør at man kan velge kraftfôr ut ifra produksjonsnivå og dyras utvikling gjennom hele innsettet.

Sortiment Produktnavn Natura Verp

Natura Verp Start Natura Verp 1

Fôret produseres på vår dedikerte fabrikk på Lena, som er spesielt tilrettelagt for økologisk produksjon. Dette gjør det også mulig å bruke unike råvarer i fôret, blant annet fiskemel, som gir et mer næringsmessig balansert fôr.

Om fôret Serien består av blandinger som sikrer verpehønas ernæringsbehov gjennom alle faser. Vi har også varianter som er tilsatt næringsstoffer som sikrer god skallkvalitet.

Natura Verp 2 Natura Verp 3 Natura Verp Soyafri Natura Oppdrett

Natura Oppdrett Fjør 1

Serien er tilpasset oppdrett av verpehøns.

Natura Oppdrett Fjør 2 Natura Oppdrett Fjør 3 Natura Moderat Kylling

Natura Moderat Kylling Start

Serien er tilpasset slaktekylling og består av startfôr og vekstfôr for å sikre optimal ernæring.

Natura Moderat Kylling Natura Moderat Kylling Minus

Natura Kalkun

Natura Kalkun 1

Serien består av startfôr og vekstfôr tilpasset slaktekalkuner

Natura Kalkun 2 Natura Kalkun 3 Tabellen over er kun veiledende. For nærmere informasjon om blandingene og bestilling, ta kontakt med din lokale salgskonsulent, se Min Gård eller www.felleskjopet.no.

Produktseriene under Natura Fjørfe er bygget opp slik at alle driftsformer dekkes. Fôrene dekker dyras ulike næringsbehov i alle faser. Bredden i sortimentet er til for å bidra til god dyrevelferd, gode produksjonsresultater og en best mulig økonomisk produksjon.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 13

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 13

05.08.2019 14:10:25


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Tilskuddsfôr til fjørfe bidrar til god dyrehelse

Vitaminer og mineraler er viktig for å sikre god dyrehelse og aktive dyr, noe som bidrar til bedre lønnsomhet.

Tilskuddsfôr godkjent til økologisk fjørfe: Sortiment

Produktnavn

Hvit marmor

Kråsstein

For god fordøyelse. Bidrar til økt partikkelformaling og bedre fôropptak.

Kalsiumtilskudd

Agrikrås

For god fordøyelse og styrket skallkvalitet. Miljøberikelse.

Mineralstein

Peckstone Hard, 10 kg

Mineraltilskudd og miljøberikelse til verpehøns.

Peckstone Poultry Medium, 8 kg

Mineraltilskudd og miljøberikelse til slaktekylling.

Peckstone Ekstra Hard

Mineraltilskudd og miljøberikelse til kalkun.

Kalsiumtilskudd

Skjellsand, grov

Til verpehøner og høner i rugeeggproduksjon.

Probiotika

Clostat green dry

Probiotikum som fremmer tarmhelse. Blandes i drikkevannet.

Side 14

Om tilskuddsfôret

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 14

05.08.2019 14:10:28


ØKOLOGISK KRAFTFÔR TIL HUSDYR

Natura Svin – økologisk kraftfôr Av Margareth Fosseng, Fagsjef svin og Nils Arve Frøisland, Produktsjef tilskuddsfôr Natura Svin – til alle former for økologisk drift av svin I likhet med alt kraftfôr fra Felleskjøpet er også Natura Svin utviklet i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling - det fremste fagmiljøet på området. Natura Svin har produkter til både smågris, slaktegris, drektige og diende purker. Det gjør det mulig å tilpasse med optimalt fôr til hvert enkelt stadium i dyrenes liv. Alt kraftfôret

Sortiment Produktnavn Purker

Slaktegris

produseres ved vår fabrikk på Lena som kun brukes til produksjon av økologisk fôr. Her har vi også mulighet for å tilsette fiskemel i smågrisfôr for å skape et fôr som er spesielt tilpasset smågrisens fordøyelse. Natura Svin har også en soyafri kraftfôrvariant for økologiske besetninger som ønsker dette.

Om tilskuddsfôret

Natura Svin Drektig

Tilpasset drektige purker. Brukes fra inseminering og fram til grising.

Natura Svin Die

Tilpasset purker i dieperioden. Kan også brukes til drektige purker og ungpurker.

Natura Svin Smågris

Tilpasset smågris fra fødsel og fram til ca. 30 kg.

Natura Svin Slaktegris

Brukes fra ca. 30 kg og oppover.

Natura Svin Soyafri

Fôret er helt uten soya. Brukes til slaktegris fra ca. 30 kg og oppover.

Tabellen over er kun veiledende. For nærmere informasjon om blandingene og bestilling, ta kontakt med din lokale salgskonsulent, se Min Gård eller www.felleskjopet.no.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 15

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 15

05.08.2019 14:10:29


ØKOLOGISK KORN

«Jeg driver økologisk fordi det er gøy og jeg har tro på det» - Økologisk produsent, Østfold

Side 16

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 16

05.08.2019 14:10:31


ØKOLOGISK KORN

Dyrking og levering av økologisk korn Av Jon Atle Repstad, Produktsjef såvare og Kristian Thunes, Markedssjef kornhandel Felleskjøpet leverer sertifiserte økologiske såkornsorter

Felleskjøpet er Debio-godkjent for rensing og pakking av økologisk såkorn av korn- og proteinvekster. Sortsutvalget og mengde varierer fra år til år. Ved underdekning av økologisk såkorn kan produsentene søke Debio om dispensasjon for bruk av ubeiset, konvensjonelt såkorn. ThermoSeed-behandlet såkorn kan brukes økologisk, men dersom råvaren er konvensjonell må kornprodusenten selv søke om dispensasjon. ThermoSeed er en effektiv måte å redusere soppsmitte og sikre god spireevne på såkornet uten bruk av kjemikalier. Oppdatert tilgang på økologisk såkorn blir offentliggjort på www.okofro.no.

Levering av økologisk korn og kornmottak

Behovet for norske økologiske råvarer er stort. På kornbruk med god tilgang på husdyrgjødsel kan det være god økonomi i økologisk kornproduksjon med de priser og vilkår som gjelder for økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner. Felleskjøpet kjøper inn økologisk korn på flere mottakssteder på Østlandet og i Trøndelag. Oppdatert oversikt over mottaksanlegg og vilkår for kjøp av økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner finnes i «Kornguiden» før gjeldende sesong. Denne finnes på www.felleskjopet.no, der lokale priser oppdateres også løpende.

For åkerbønner, raps og erter, blir det i den grad det er tilgang, tilbudt økologisk dyrkede såvarer. Alternativt må det søkes om dispensasjon for bruk av ubeiset, konvensjonell vare. Felleskjøpet har behov for flere dyktige såkornprodusenter. Ta gjerne kontakt med oss i Felleskjøpet for mer informasjon.

ThermoSeed

– integrert plantevern ThermoSeed-teknologien, det å behandle såkornet med varm damp lenge nok til å drepe soppsmitte, uten å ødelegge spireevne har til nå spart miljøet for mer enn 170 000 liter kjemisk beis. I tillegg er risikoen for de som håndterer såkorn redusert. Etter å ha brukt teknologien på Felleskjøpet Holstad i 5 år er den nå også tatt i bruk på Felleskjøpet Steinkjer.

ThermoSeed er integrert planteproduksjon i praksis!

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 17

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 17

05.08.2019 14:10:32


GJØDSEL, KALK OG PLANTEVERN

Gjødsel, kalk og plantevern til økologisk produksjon Av Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel og kalk

Husdyrgjødsel er en verdifull innsatsfaktor i økologisk drift. Dersom man ikke har tilstrekkelig av dette tilbyr Felleskjøpet flere gode økologiske gjødselprodukter.

Husdyrgjødsel – gårdens gull

På husdyrgårder er disponering av husdyrgjødsel den fremste måten å resirkulere plantenæringsstoffer på. Slik resirkulering er en bærebjelke ved økologisk drift, både ut fra et ideologisk og agronomisk perspektiv. Plantenæringsstoffer resirkuleres ellers ved tilbakeføring av planterester. Tre sentrale elementer for å oppnå god utnytting av husdyrgjødsla er: • Minimalt tap av ammoniakk til luft ved spredning • Jevn spredning • Minimal jordpakking Mange velger slepeslangesystemer istedenfor tankvogner for å fremme jordstruktur og jordliv. Gjennom «Grovfôr 2020», et felles samarbeidsprosjekt mellom sentrale aktører i bransjen, har man også belyst fordeler med dette fra et agronomisk og økonomisk perspektiv. Les mer om maskiner under «Traktor og redskap tilpasset økologisk drift» på side 26. Husdyrgjødsel er normalt en knapphetsressurs. Sporfølging vil bidra til jevnere spredning av husdyrgjødsla. Felleskjøpet og datterselskapet Grønt Maskin tilbyr ulike løsninger for dette. Ta kontakt med din lokale salgskonsulent for nærmere informasjon.

Side 18

Gjødselprodukter, kalk og plantevern

På Østlandet, i Trøndelag og NordNorge tilbyr Felleskjøpet fire organiske NPK-gjødseltyper fra Grønn Gjødsel som er aktuelle for økologisk planteproduksjon. På Vestlandet tilbys Marihøne og Marihøne Pluss. Felleskjøpet forhandler også mange andre gjødseltyper som er tillatt brukt i økologisk produksjon, samt et godt tilbud av aktuelle kalktyper (varierer med landsdel). Kontakt din nærmeste

avdeling for hva som kan tilbys i ditt distrikt. Se også Debios driftsmiddelregister på nett for oversikt over kalkog gjødselprodukter som er tillatt brukt i økologisk dyrking (www.debio.no/ driftsmiddelregisteret). I Felleskjøpets Plantevernkatalog finnes nøyaktig oversikt over aktuelle skadegjørere og hvilke preparater som kan brukes i de ulike kulturene i økologisk dyrking (se www.felleskjopet.no).

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 18

05.08.2019 14:10:32


GJØDSEL, KALK OG PLANTEVERN

Økologisk gjødsel Sted

Produktnavn

Kg gjødsel/daa som gir 6 kg total-N

FKA unntatt Vestlandet (Vaksdal, Førde, Ørsta)

Grønn Øko 5-3-2

Ca. 120

Pelletert kyllinggjødsel fra økologisk drift. (600 kg sekk)

Grønn 8K 8-3-5 1)

Ca. 75

Pelletert kyllinggjødsel tilsatt vinasse og kjøttbeinmjøl. (600 kg sekk)

Grønn NPK 11-3-2 1)

Ca. 55

Pelletert kyllinggjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl og blodmel. (600 kg sekk)

Grønn NPK 14-2-1 1)

Ca. 43

Pelletert kyllinggjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl og blodmel. (600 kg sekk)

Marihøne 4-1-2

Ca. 150

Pelletert kyllinggjødsel uten noen tilsetning. (500 kg sekk)

Marihøne Pluss 8-4-5 1)

Ca. 75

Pelletert kyllinggjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl. (500 kg sekk)

Vestlandet (Vaksdal, Førde, Ørsta)

Om gjødsla

1) Gjødsla inneholder “animalske biprodukter”. Det er krav om at det skal gå minst 21 dager fra spredning til beiting eller slått.

Kyllinggjødsel kommer fra dyr som ikke er fôret med kraftfôr tilsatt koksidiostatika. Organisk gjødsel kan spres med sentrifugalspreder og kombimaskiner. Det mates omtrent halv mengde sammenlignet med mineralgjødsel.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 19

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 19

05.08.2019 14:10:37


GROVFÔR

«Jeg er økolog fordi det er spennende og utfordrende» – Kristin 41 år, økologisk produsent

Side 20

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 20

05.08.2019 14:10:42


GROVFÔR

Grovfôret - bærebjelken i fôring av drøvtyggere Av Jon Atle Repstad, Produktsjef såvare og Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef konservering

For å få et høyt grovfôropptak er det viktig å ha et smakelig, energirikt grovfôr. God fortørking og bruk av ensileringsmidler vil gi mer av det verdifulle mikrobeproteinet som ellers ofte kan være mangelfullt i økologisk produksjon. For å oppnå en god balansert fôring er det viktig å ta grovfôranalyser. Da kan de ulike partiene grovfôr kombineres med riktig kraftfôr. Å sette opp en god, tilpasset fôrplan til den enkeltes produksjon er viktig for å sikre rett ressursbruk og treffe på målene for drifta. Kløver er en viktig «motor» i økologisk grovfôrproduksjon. En veletablert bestand med 30-40 % kløver kan samle inntil 10-15 kg nitrogen pr. daa pr. år. En viktig egenskap med kløver er at det kan øke grovfôropptaket hos dyra med rundt 10 %. Grovfôrproduksjon fordeler seg også jevnere utover sommeren fordi kløveren har annen vekstrytme enn graset. Samtidig er kløveren noe tregere å fortørke. Høyt kløverinnhold i fôringa kan gi noen utfordringer, blant annet mye protein og lite fiber. Dette er typisk på annen slått og håbeite. Særlig til mjølkeku kan dette føre til lav fett % i mjølka. Mer alvorlige utfordringer som trommesyke kan også forekomme. I en slik fôringssituasjon kan det være nødvendig å supplere fôringa med et mer fiberrikt grovfôr. Førsteslått surfôr der timotei og andre stråvekster dominerer vil være et godt alternativ. Det balanserer fôringa med hensyn til protein og fiber.

Lag et godt gjenlegg – velg rett såfrø

Gjenlegget skal gi grunnlagt for ei god eng som skal høstes i flere år. Pløying med påfølgende slodding/harving gir de beste vilkår for et godt såbed. Ei jevn overflate er svært viktig, slik at ikke høsteredskapen subber med seg jord inn i fôret og forårsaker sporeproblemer. For å oppnå jevn spiring er det viktig med et jevntykt jordlag, og at det har tilstrekkelig spireråme. Vår og seinsommer er det beste tidspunktet for såing. Tidlig høstsåing bør skje før 15. august, avhengig av distrikt. Ved seinere såing får plantene for liten tid til å utvikle seg for å tåle en hard vinter. For frøblandinger med kløver er det en fordel med enda tidligere såing (juni/juli), særlig i nordlige landsdeler. Dekkvekst bidrar til større avling i gjenleggsåret. Dekkveksten gir ugraset god konkurranse og er derfor ekstra viktig i økologisk produksjon, men den kan også konkurrere med de unge gras- og kløverplantene hvis den blir for tett og høy. Derfor bør såmengden av dekkveksten være moderat, 50-70 % av normal såmengde. Ved bruk av korn eller Natura grønfôrblanding som dekkvekst, må den såes først og engfrøet etterpå. Unngå såglipper, da det gir ugresset dårligere vekstmuligheter. Høsting av dekkveksten må skje på ettersommeren eller tidlig på høsten, slik at gjenlegget får god tid til å etablere seg før vinteren. Dekkveksten bør kun høstes når jorda er noenlunde tørr for å unngå kjøreskader.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 21

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 21

05.08.2019 14:10:45


GROVFÔR

Natura har et bredt utvalg av frø til økologisk grasproduksjon Frøblandinger og reinfrø til produksjon av økologisk grovfôr:

Sortiment

Produktnavn

Om såfrøblandingen

Blandinger til surfôr

Natura Surfôr Nord

Blanding for Troms og Finnmark. Inneholder de mest vinterherdige timotei- og engsvingelsorter samt rød- og hvitkløver. Gir sjelden mer enn en slått.

Natura Surfôr Vintersterk

Passer langs kysten av Nordland og høyereliggende områder i Midt- og Sør-Norge. Vinterherdige sorter av timotei og engsvingel samt rød og hvitkløver. To slåtter.

Natura Surfôr Normal

Blanding for lavlandet og nedre dalbygder i Midt- og Sør-Norge, samt gunstige steder på Helgelandskysten. Har yterike timotei og engsvingelsorter, samt rød og hvitkløver. To til tre slåtter.

Natura Surfôr Pluss 10

Passer i områder av landet med mildt vinterklima. En svært yterik blanding som inneholder to sorter timotei og eng-svingel i tillegg til, raigras, rød- og hvitkløver. To-tre slåtter.

Natura Surfôr/Beite vintersterk

Passer langs kysten av Nordland og høyereliggende områder i Midt- og Sør-Norge. Inneholder vintersterke sorter av timotei, engsvingel og engrapp samt rød- og hvitkløver.

Natura Surfôr/Beite Normal

Egnet for lavlandet og nedre dalbygder i Midt- og Sør-Norge, samt gunstige steder på Helgelandskysten. Inneholder yterike sorter av timotei, engsvingel og engrapp samt rød- og hvitkløver.

Natura Surfôr/Beite Pluss 10

Passer best i områder med mildt vinterklima. Den har i tillegg til artene i Surfôr/Beite Normal, også en andel flerårig raigras.

Natura Grønnfôr Bygg

Allsidig grønnfôrblanding som inneholder bygg, grønnfôrert, italiensk raigras og fôrvikke. God gjenvekst av raigras etter førsteslått. Blandingen egner seg ikke som dekkvekst ved gjenlegg.

Natura grønnfôr havre

En nøysom grønnfôrblanding som inneholder havre, grønnfôrert og fôrvikke. Blandingen kan nyttes som dekkvekst ved gjenlegg.

Blandinger til beite og surfôr

Grønnfôr

Side 22

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 22

05.08.2019 14:10:47


GROVFÔR

Natura frøblandingene er i all hovedsak basert på norske, økologisk råvarer dyrket av Felleskjøpets kontrakts avlere. Den %-vise fordelingen av artene i frøblandingene presenteres i Grovfôrkatalogen, se www.felleskjopet.no. Innholdet kan variere noe gjennom sesongen på grunn av tilgang på råvarer – etiketten på det enkelte parti er gjeldende. Utvalget av reinfrø og økologisk raigras vil variere med tilgangen. Oppdatert

tilgang finnes på www.okofro.no både for reinfrø og frøblandinger. Økologiske grovfôrprodusenter kan ved mangel på økologisk såfrø søke Debio om dispensasjon for bruk av konvensjonell såvare.

Ensilering er ekstra viktig i økologisk grovfôrproduksjon

Vellykket surfôrgjæring er viktig for alle som produserer grovfôr. I økologisk drift av mjølk og kjøtt er det ekstra viktig. At gården er mest mulig selv-

forsynt med eget fôr er et viktig mål i økologisk produksjon. Bruk av ensileringsmidler for å ta vare på grovfôrkvaliteten er et viktig tiltak for å oppnå denne målsettingen. Syrebaserte ensileringsmidler tar vare på sukkeret i graset, noe som bidrar til økt mikrobeproduksjon i vomma. Å produsere eget protein i form av godt surfôr er det viktigste tiltaket du kan gjøre for å redusere mengden innkjøpt protein.

Ensileringsprodukter godkjent for økologisk drift:

Sortiment

Produktnavn

Om ensileringsproduktet

Syremiddel

Ensil® 1

Inneholder maursyre og natrium, brukes på direktehøstet og moderat fortørket gras.

Ensil® Pluss

Inneholder maursyre, propionsyre og natrium. Brukes på fortørket gras fra 25-45 % TS.

Ensil® Ekstra

Inneholder maursyre, propionsyre og natrium. Til helgrøde og andre godt fortørkede varer over 40 % TS.

Xtrasil®Bio LP

Til rask pH senkning av gras ved 30-40 % TS. Inneholder Lactobasillus plantarium og Lactobasillus paracasei.

Biologisk middel

Detaljert informasjon om midlene, sammensetning, dosering og bruk finnes i Grovfôrkatalogen (se www.felleskjopet.no).

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 23

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 23

05.08.2019 14:10:49


INNENDØRSMEKANISERING

Side 24

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 24

05.08.2019 14:10:51


INNENDØRSMEKANISERING

Innendørsmekanisering for økologisk drift Av Jon Birger Ustad, Kategorisjef I-mek

I all hovedsak brukes det samme utstyret til innendørsmekanisering i økologisk drift som i konvensjonell drift. Det er imidlertid viktig å merke seg at det i økologisk husdyrhold ofte vil gjelde andre krav til drifta som f.eks. areal per dyr. Felleskjøpet er totalleverandør på innendørsmekanisering. Vi tilbyr produkter innenfor kornhånd-

tering, grovfôrutstyr, mjølking, gjødselutstyr, kraftfôrlagring og -håndtering, ventilasjon, bygningsartikler, samt andre innredningsprodukter tilpasset de ulike driftsformene innen husdyr. Felleskjøpet tilbyr gode løsninger og rådgiving for å tilpasse bygg og annet utstyr til økologisk produksjon, og leverer:

• Solide, kjente merker og kvalitets produkter som er trygge valg • Moderne SmartHold-presisjons løsninger for husdyrholdet • God service, deler og oppfølging ved behov

Samarbeidspartnere

Felleskjøpet har en rekke samarbeidspartnere innenfor innendørsmekanisering og kornhåndtering. Lista nedenfor viser et utvalg av våre leverandører, men det finnes også andre. Mer informasjon finner du på www.felleskjopet.no eller ved å ta kontakt med din lokale salgskonsulent.

Climate for Growth

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 25

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 25

05.08.2019 14:10:54


TRAKTOR OG REDSKAP

Side 26

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 26

05.08.2019 14:10:58


TRAKTOR OG REDSKAP

Traktor og redskap tilpasset økologisk drift Av Tore Glærum, Produktsjef traktor og Ragnhild Duserud, Produktsjef redskap

Selv om mange maskiner og redskaper like gjerne kan finnes på en konvensjonell gård, som en økologisk, er det gjerne ulike hensyn å ta når det skal gjøres maskininvesteringer. Felleskjøpet tilbyr flere spennende produkter for at bonden skal lykkes med økologisk produksjon, og hjelper deg gjerne med å finne gode løsninger til ditt behov.

Jordarbeiding – viktig grunnlag for god planteproduksjon

Et godt grunnlag for økologisk planteproduksjon starter gjerne med pløying, og det er mange faktorer som spiller inn for å etterlate et perfekt pløyeresultat. Utstyrsmulighetene på plogen er mange, og vil ha betydning for blant annet ugrasbekjempelse. Felleskjøpet tilbyr ploger fra Kverneland i flere størrelser, og med mange utstyrsalternativer. Foruten ploger kan vi også tilby en rekke andre jordarbeidingsredskaper fra både Kverneland og Väderstad, med ulike typer tinder, skåler, samt roterende organer.

Ugrasbekjempelse – nyttige verktøy i økologisk produksjon

I økologisk produksjon er det færre tilgjengelige tiltak for å bekjempe ugras enn i det konvensjonelle landbruket. Hvilke tiltak som bør benyttes vil avhenge av ugrasets biologi og type planteproduksjon, men i eksempelvis kornproduksjon kan ugrasharv i mange tilfeller være et nyttig verktøy. Felleskjøpet tilbyr ugrasharver fra Einböck, som også kan leveres med såaggregat. Med såaggregat på ugras-

harva kan man enkelt så underkulturer, fangvekster og lignende, samtidig som ugraset får seg en knekk.

Såmaskin med og uten gjødselkasse

I økologisk kornproduksjon er det ikke bestandig nødvendig med gjødselkasse på såmaskinen. Felleskjøpet tilbyr såmaskiner fra Väderstad og Tume, og har også varianter uten gjødselkasse. For økologisk kornproduksjon vil vi spesielt fremheve Tume Titan, som pr i dag har markedets største beholdervolum, og som er mulig å benytte kun for såkorn. I tillegg til Einböck leverer også Tume såmaskiner for grasfrø.

Traktor og hjul – gode valg for lavere drivstofforbruk og unødig jordpakking

Felleskjøpet tilbyr John Deere traktorer i alle størrelser og med en rekke tilvalg og utstyrsmuligheter. Det er mange faktorer som spiller inn på en traktors drivstofforbruk, og det er viktig å tilpasse traktoren til de forskjellige oppgavene den blir satt til å gjøre. Rett dekktrykk og ballastering er enkle grep som kan bidra til økt produktivitet og lavere drivstofforbruk. Hjulutrustning er et viktig tema i planteproduksjon. Både for å forhindre unødig jordpakking, samt å gi traktoren et godt grep til underlaget. Felleskjøpet forhandler et bredt dekksortiment. Ta kontakt for råd vedrørende hjulutrustning til ditt behov.

Presisjonsjordbruk for bedre beslutninger

John Deere sine AMS-systemer (Agricultural Management Solution) er et omfattende produkt- og fagområde som inneholder en rekke løsninger som både forenkler og effektiviserer bondens arbeid. Kort fortalt innebærer AMS sporfølging, dokumentasjon, ISOBUS og innhenting av avlingsdata fra korn- og grasavlinger. Disse dataene kan hjelpe deg som bonde til å ta agronomiske beslutninger med nøyaktig data som grunnlag.

Gjødselvogner og gjødselnedfellere for bedre utnyttelse av husdyrgjødsla

Felleskjøpet har et stort og mangfoldig utvalg av utstyr for håndtering av husdyrgjødsel. Felleskjøpets mål er å alltid ha det beste gjødselhåndteringsprogrammet for den norske bonden, både i dag og i framtida. Felleskjøpet stiller store krav til produktene i vårt sortiment. Det gjelder produktkvalitet, produktutvalg og teknologi som bidrar til god økonomi. Gjødselnedfellere sørger for en bedre utnyttelse av husdyrgjødsla sine ressurser og mindre lukt til omgivelsene under spredning. Vi tilbyr et stort utvalg av gjødselnedfellere fra Fliegl. Bommer som er utstyrt med oppfolding, gjør at drypping av gjødsel under transport blir unngått. Felleskjøpet tilbyr bommodeller med slangenedlegging, slepesko eller nedmolding i flere ulike arbeidsbredder. Felles for alle bommene er at de er utstyrt med Fliegl sin patenterte gjødselfordeler.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 27

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 27

05.08.2019 14:10:58


TRAKTOR OG REDSKAP

Samarbeidspartnere

Felleskjøpet har en rekke samarbeidspartnere innenfor området traktor og redskap. Noen av disse fremkommer nedenfor, men dette er kun et utvalg og således bare eksempler. Mer informasjon finnes på www.felleskjopet.no eller kan fås ved å ta kontakt med din lokale salgskonsulent.

Visste du at: Med 44 verksteder og 250 mekanikere fordelt over hele landet kan du være trygg på at Felleskjøpet er tilgjengelig og i stand til å hjelpe deg når du skulle trenge hjelp. I tillegg har du tilgang på egen servicetelefon for reservedeler der du kan bestille, eller få hjelp ved spørsmål om reservedeler på telefon 72 50 50 50 tastevalg 3 og 2.

«Jeg vil i størst mulig grad være innovativ på nye produksjonsmåter» – Stig, 51 år - økologisk produsent

Side 28

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 28

05.08.2019 14:11:03


DET GRØNNE SKIFTET

Det grønne skiftet har høyt fokus Av André Monsrud, Utviklingssjef grønn konkurransekraft Det grønne skiftet står høyt på dagsorden i Felleskjøpet Agri. Vår ambisjon er å gjøre landbruket mer viktig i det grønne skiftet. Satsingen på økologisk landbruk er en del av dette. Men det betyr også noe mer. Det betyr å utnytte verdiskapingspotensialet som finnes innenfor bioøkonomi og sirkulærøkonomi, og samtidig tilpasse næringene til klimautfordringene. Her kommer noen eksempler på hva vi jobber med.

Kortreiste proteiner

Felleskjøpet er med i forskningssenteret Foods of Norway, som utvikler dyrefôr basert på norske råstoffer som trevirke, tang og tare og gass. Forskingen pågår fortsatt, men i 2018 kunne man for første gang spise kylling fôret opp på proteiner fra norsk skogsvirke. Våren 2019 åpner Felleskjøpet sammen med Nortura fabrikken Bioco. Der bruker man restråstoffer fra kylling til å lage høyverdige proteiner til bruk i både kjæledyrfôr og til humanmarkedet.

Bærekraftfôr - klimasmart fôr

Felleskjøpet har siden våren 2018 tilsatt et planteekstrakt til vårt drøvtyggerfôr, som reduserer både dyrenes

utslipp av metan og bedrer fôreffektiviteten. Bra både for klimaet og lommeboka. Dette bærekraftfôret har et potensial til å redusere de årlige klimautslippene fra norske husdyr med 130 000-140 000 tonn CO² ­ekvivalenter. Det tilsvarer utslippene fra 100 000 personbiler med fossilt drivstoff.

Jordfabrikk og biokull

Felleskjøpet jobber med å utvikle gode alternativer for å erstatte torv i våre jordprodukter, og som en del av dette arbeidet åpnet vi våren 2019 en egen Jordfabrikk i Midt Norge der vi prøver ut ulike resirkulerte råvarer for å lage torvfrie jordprodukter. Felleskjøpet er også med på flere prosjekter der vi ser på biokull til bruk i jordbruket.

Lastebiler på hydrogen og biodiesel på traktoren

Som et ledd i målet om å halvere CO² utslippene fra transport innen 2030, har Felleskjøpet reservert 50 Nikola Tre hydrogen­elektriske lastebiler. Hvis bilene blir en fullverdig erstatning for dagens dieselkjøretøy, vil de kunne redusere Felleskjøpets årlige utslipp med 7 000 tonn CO², som tilsvarer 15 prosent av selskapets utslipp.

Vi jobber også for å redusere utslippene av CO² fra våre kornmottak og våre kraftfôrfabrikker. I første omgang handler det om å fase ut fyringsolje og erstatte det med biovarme eller elektrisitet. Felleskjøpet er også med i et bransjeprosjekt for å teste ut bruk av biodiesel på traktorer under norske forhold. Det betyr at norske bønder vil kunne være klare til å ta i bruk biodiesel når den blir tilgjengelig. Det vil gi null utslipp av CO² fra traktorer.

Grønn energi fra gården

Norske bønder har store muligheter til å produsere og bruke egen fornybar energi som biobrensel og solenergi. Felleskjøpet skal være ledende innenfor grønn energi i landbruket med løsninger for solcelleanlegg, flisfyring og annet, og derfor tilbyr vi nå også solceller tilpasset bruk på driftsbygninger i landbruket.

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 29

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 29

05.08.2019 14:11:03


KORNMOTTAK OG FABRIKKER

Rindsem Mølle

Side 30

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 30

05.08.2019 14:11:04


KORNMOTTAK OG FABRIKKER

Økologiske kornmottak og fabrikker Økologiske kornmottak

Økologiske fabrikker med økologisk kornmottak

Verdal kornsilo Møllegata 8 7652 Verdal

Rindsem Mølle (drøvtyggere) Vinne 7650 Verdal

Melhus kornsilo og mølle Kuhaugen 4 7224 Melhus

Lena (alle dyreslag) Silogata 34 2850 Lena

Larvik Kanalgata 10 3254 Larvik Eiker Mølle og kornlager Skotselvveien 109 3300 Hokksund Eidsvoll Botshaugtangen 2080 Eidsvoll

Rindsem Mølle

Verdal

Melhus

Askim Løkenveien 4 1811 Askim Gran Møllergata 9 1890 Rakkestad Bjørkelangen Siloveien 2 1940 Bjørkelangen Lena Eidsvoll Bjørkelangen Eiker Mølle

Askim Gran

Larvik

Natura - En guide for økologiske korn- og husdyrbønder Side 31

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 31

05.08.2019 14:11:05


August 2019

«Vi tenker på neste generasjon» – Kalnes videregående skole, økologisk produsent

NB! Endringer i sortimentet kan forekomme

Felleskjøpet Agri SA • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no

NATURA_En guide for økolgiske husdyr- og kornbønder_Juli-2019_TRYKK.indd 32

05.08.2019 14:11:05

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Natura, en guide for økologiske korn- og husdyrbønder  

Vi ønsker å gjøre det enklere å finne de beste produktene og løsningene tilpasset din drift. Kanskje driver du konvensjonelt i dag, men er l...

Natura, en guide for økologiske korn- og husdyrbønder  

Vi ønsker å gjøre det enklere å finne de beste produktene og løsningene tilpasset din drift. Kanskje driver du konvensjonelt i dag, men er l...

Profile for fkra