__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Felleskjøpets sortiment til fullfôr – en god mix!


Fullfôr Rundt 10 % av mjølkekyrne i Norge fôres med fullfôr, eller rettere sagt en grunnrasjon blandet i en fullfôr­ mikser der en viss andel kraftfôr gis separat i automat, mjølkegrav eller mjølkerobot. En god grunnblanding vil bidra til en jevnt høgere pH i vomma og dermed potensiale for høgere fôropptak. En fullfôrmikser gjør det også mulig å få en mer stabil grovfôrkvalitet gjen­ nom vinteren gjennom å blande ulike slåttekvaliteter. Til okser vil fullfôr, i ordets rette forstand, fungere godt da okser er mer utsatt for låg pH i vomma enn mjølkekyr. For de som driver kombinert med mjølk og kjøtt vil kyrnes grunnrasjon fungere godt som fullfôr­ rasjon til oksene. Det gir ofte rolige dyr og god tilvekst. Det er viktig å finne riktig nivå på grunnrasjonen slik at den passer til din besetning og produksjonsmål.

En fullfôrmikser vil være aktuell i større saue­beset­ ninger med god gruppering etter fôrbehov. Det er også et alternativ i geitebesetninger som er såpass store at det er hensiktsmessig å blande to ulike grov­ fôr­kvaliteter daglig. Vi i Felleskjøpet jobber kontinuerlig med å ha et komplett sortiment til alle produksjoner og til alle fôringssystemer. Nytt i høst er lanseringen av FOR­ MEL Fullfôr, og vi vil samtidig benytte anledningen til å presentere øvrig sortiment som er spesielt tilpas­ set fullfôrrasjoner. Vi bidrar også mer enn gjerne til planlegging av fullfôrrasjoner og valg av kraftfôr og tilskuddsfôr.

Valg av kraftfôr i grunnrasjonen til mjølkeku En grunnrasjon til mjølkeku bør inneholde et balan­ sert forhold mellom protein, energi og fiber. Blandin­ gen skal være smakelig, dekke dyras behov for vita­ miner og mineraler samt sørge for et godt vommiljø. Grunnrasjonen skal fôres etter appetitt fra kalving og fram til avsining. Felles for alle kyr uansett hvor de er i laktasjonen er at de trenger lettløselig stivelse og protein for å produsere mjølk. Stivelse er en viktig næringskilde til vommikrobene. Protein og særlig AAT

-2-

av riktig kvalitet sørger for byggesteiner til mjølkepro­ duksjon både tidlig og sent i laktasjonen.

FORMEL Fullfôr

Nyhet!

FORMEL Fullfôr er en kraftfôrblanding spesielt tilpas­ set en grunnrasjon for fullfôr. Den inneholder mye protein i form av AAT (130 g/FEm), og sammenset­ ningen av aminosyrene er god med tanke på å bidra til høg mjølkeproduksjon. FORMEL Fullfôr inneholder


mye lettløselig stivelse basert på norsk korn, som i til­ legg til å være en god næringskilde til vommikrobene også bidrar til å holde prisen nede. Et relativt moderat Kraftfôr til grunnrasjon: FORMEL Fullfôr

FORMEL Energi Basis

FORMEL Favør

energiinnhold på 0,97 FEm per kg ts for å unngå at dyr i senlaktasjonen bygger for mye hold.

Bruksområde: Egenskaper: Passer i de fleste grunnblandinger Rik på AAT, 130 g/FEm til besetninger over 8000 kg mjølk Proteinkvalitet som stimulerer mjølkeytelsen Sørger for lettløselig stivelse til vommikrobene Til besetninger med høg ytelse der Ligner på FORMEL Fullfôr men grovfôret er under middels kvalitet inneholder mer fett og har høgere energikonsentrasjon Ved låg og moderat ytelse opp til Rimelig 8000 mjølk Rik på lettløselig stivelse

Valg av tilleggskraftfôr For å oppnå en jevnt høgere pH i vomma ved hjelp av en fullfôrmikser er det viktig at en ikke gir for mye kraftfôr i tillegg til grunnrasjonen. Grunnrasjonen bør være såpass konsentrert at en gir maks 6-7 kg kraft­ fôr i tillegg til de kyrne som mjølker mest. Tilleggs­ kraftfôr som gis i mjølkegrav, robot eller automat bør være smakelig, energirikt og inneholde en del vom­

bestandig stivelse. Smakelighet er viktig for å sikre god ku­trafikk og god appetitt hos kyr som har høgt fôropptak. Tilleggskraftfôret bør ha en høg energi­ konsentrasjon slik at det skiller godt mellom høgt- og lågt­ytende kyr. Vombeskytta stivelse og bufferstoff er viktig for god vomfunksjon, særlig for kyr som står på intensiv produksjon tidlig i laktasjonen.

Tilleggskraftfôr:

Bruksområde:

Egenskaper:

FORMEL Energi Premium

Til ytelser over 8500 kg mjølk

Smakelig og godt balansert blanding til høge ytelser

FORMEL Optima

Til høg ytelse og der det er mye lettløselig stivelse i grunnrasjonen (f.eks brød, eget korn etc)

Høg andel vombeskytta stivelse og protein

FORMEL Elite

Til ytelser opp til 8500 kg mjølk

Sørger for bra innhold av fett og protein i mjølka

Fullfôr til ungdyr Okser vil respondere veldig godt på fullfôr, og i de fles­ te tilfeller gir det økt tilvekst. Okser vi være ømfintlige for pH-svingninger i vomma da vomma hos okser liten i forhold til melkekyr. Derfor vil okser ha godt utbytte av at kraftfôret blandes med grovfôret og reduserer pH-svingninger i vom. En annen fordel med fullfôr til okser er at det blir rolig i bingen, da det ikke er noe kraftfôr og sloss om. Det gir mindre forskjell på vin­ nere og tapere i bingen, og jevnere slakt. Unge kviger FORMEL Biff Kompakt FORMEL Biff FORMEL Biff Intensiv

(fram til drektighet) kan med fordel fôres med samme blanding som oksene. I en blanding med grovfôr og kraftfôr til ungdyr, er Biff-sortimentet et godt kraftfôrvalg. Dette er blan­ dinger som er spesielt tilpassa dyr i vekst og innehol­ der mer kalsium enn melkekublandinger. Om en gir en blanding fra sortimentet til melkeku, bør en gi for eksempel Pluss Ca-rik i tillegg for å få dekka kalsium­ behovet.

Til ungdyr på svært godt grovfôr. Anbefalte kraftfôrmengder mellom 1-3 kg per dyr/dag. Anbefales brukt fra 3 kg opp til ca 5-6 kg per dyr/dag Fiberrik kraftfôrblanding til intensiv oppfôring med høg andel kraftfôr, over 5 kg per dyr/dag.

-3-


Sau og geit!

Fullfôr egner seg godt både i sau og geite­besetninger. Generelt er det enda mer viktig til sau og geit at fôret er finkutta og homogent/jamt blanda enn til storfe. Både sau og geit kan plukke små partikler ut av fôret og dermed kan rasjonen lett bli i ubalanse. Fullfôr egner seg godt til dyregrupper som er i no­ enlunde samme tidspunkt i laktasjonen. Konsentrert kjeing og lamming er mye brukt i Norge og dermed kan en klare seg med noen få resepter per besetning. Konsentrasjonen (Energi og protein) må tilpasses i for­ hold til behova dyra har. Alternative fôrmidler som potet, brød og kornpro­ dukter passer godt til både sau og geit, men det er viktig at inngangen ikke blir for stor og at en blander fullfôret godt slik at sortering blir minimal. Bruk av al­ ternative fôrmidler må sees i sammenheng med pris, tilgjengelighet og næringsinnhold. Mest mulig stabil fôrrasjon fra dag til dag er et godt utgangspunkt.

mengden fôr i forhold til behova dyra har og appetit­ ten de har på fôret. Tørr halm kan med fordel mikses inn i vinterperioden for å nedjustere energiinnholdet og dermed unngå at dyra blir feite. Rutinemessig opp­ følging av hold anbefales sterkt. I vinterperioden vil kraftfôrbehovet i fullfôrmiksen være minimal og mi­ neral- og vitaminbehovene må derfor dekkes fra et mineraltilskudd. Pluss Sau er da en god løsning. Siste 8 uker før lamming bør en begynne å grad­ vis øke konsentrasjonen av energi og protein i mik­ sen. Oppjustering av miksen bør skje hver 14. dag fram mot lamming. Når lamminga kommer i gang må en ha en konsentrert fullfôrmiks som dekker be­ hovene til mjølke­ produksjon. Det kan likevel være nød­ vendig med noe kraftfôrtilskudd manuelt et­ ter lamming - spesielt til søyer med mange lam.

Fullfôr til sau

Ofte er det praktisk å benytte en fullfôrblanding til alle dyr i besetningen fra innsett om høsten til ca 8 uker før lamming. Det gir høgt grovfôropptak og sta­ bilt vommiljø, og en kan supplere med ekstra kraftfôr til tynne søyer, livlam og gimrer. På denne måten spa­ rer en mye tid ved kun å ha en miks, og en styrer også

-4-

Ved bruk av fullfôr til sau er erfaringene at fôropp­ taket øker noe sammenlignet med separat fôring med grovfôr og kraftfôr. Årsaken til dette ligger nok mye i økt smak på fôret og jamnere fôropptak. Som kraftfôr til sau anbefaler vi primært ­FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra. FORMEL Sau Intensiv kan også benyttes, men er ikke så aktu­ elt i en fullfôrmiks hvis en har tilgang til fiberrikt grovfôr.


Fullfôr til geit

I sinperioden er det viktig at dyra får en stabil fiber­ rik rasjon hvor de får dekket opp alle næringsstofflige behov. Grovfôret i sinperioden kan ha et bredt spenn av kvalitet, men ved bruk av grovfôr med middels til lite fiber kan halm blandes inn i fullfôret for å sikre nok struktur. En bør også tilsette noe kraftfôr og mine­ raltilskudd i fullfôrmiksen for å oppnå riktig nærings­ innhold og sikre mineraler/vitaminstatus til kjeinga. Fullfôrblandingen må konsentreres for flokken mot kjeing og ofte passer det godt å heve energi- og prote­ ininnholdet hver 14. dag siste ukene inn mot kjeing. Når kjeinga kommer i gang må en ha egen fullfôrmiks som dekker opp behovene for mjølkeproduksjon.

-5-

Til geit anbefaler vi primært FORMEL Geit på grunn av energi- og proteinbalansen, men alle mjølkekusortene til Felleskjøpet kan benyttes til geit i en grunnmiks. Det kan også være aktuelt å blande inn FK Roesuper hvis en har tidlig høsta grassurfôr Geiter i mjølkeproduksjon bør få dekket en del av energi- og proteinbehovet sitt fra kraftfôr gitt under mjølking. Dette for å kunne styre noe av energitildelingen ift behovene i mjølkeproduksjonen, men ikke minst å bruke smakelig kraftfôr som lokkemiddel for å få dyra til mjølking.


Råvarer til fullfôr Karbohydrat Navn

Beskrivelse

Forpakning

FK Korngrøpp bygg u/min

Prisgunstig byggrøpp som er tilsatt 5 % melasse og litt fett, ikke tilsatt mineraler

Bulk

FORMEL Korngrøpp

FORMEL Korngrøpp Bygg består av pelletert byggrøpp, tilsatt litt fett og vitaminer og mineraler

Bulk Storsekk

FK Roesuper

Tilfører energi i form av fordøyelig fiber. Roesuper reduserer urea i melk og virker gunstig på vommiljø og gjødselkonsistens

Bulk Storsekk

Melasse

Består i hovedsak av sukker. Ca 40 %. Gir lettfordøyelig energi og virker som smaksfremmer i fôrrasjonen

25 liter (35 kg) 1000 liter (1300 kg)

Navn

Beskrivelse

Forpakning

FORMEL Protein 42

Proteinkonsentrat med minimum 42 % råprotein og god aminosyreprofil. Ikke tilsatt fett og mineraler

Bulk Storsekk Småsekk

Raps 92

Pelletert vare. Inneholder 92 % raps expro 00E og 8 % melasse

Bulk Storsekk

Fôrurea

Gis for å øke PBV i rasjonen. Totalmengde av urea må ikke overstige 20-30 gram per 100 kg levendevekt

Storsekk

Navn

Beskrivelse

Forpakning

Akofeed Gigant

Tørrfett til drøvtyggere. Gis for å øke energiinnholdet i rasjonen og fettprosent i melk

Storsekk 800 kg

Protein

Fett

-6-


Konservering og vomstabilisering til fullfôrblandinger Navn

Beskrivelse

Forpakning

GrasAAT Korn

Konserveringsmiddel som inneholder propionsyre for å hindre varmgang i fullfôr

200 l fat 1000 l container

Pluss Vomstabil

Levende gjær og bufferstoff som brukes til fullfôr for å forebygge sur vom

Småsekk

Vitamin og mineraltilskudd Navn

Beskrivelse

Forpakning

Pluss Fullfôr Total

Når fullfôret består av en del kraftfôr og eventuelt mindre mengder alternative fôrmidler

Storsekk 1000 kg

Pluss Fullfôr Na- redusert

Når fullfôret inneholder mye brød og/eller myse

Storsekk 750 kg

Pluss Fullfôr Mg-rik

Til bruk før kyrne skal på beite og ved surfor med høyt kaliuminnhold

Storsekk 1000 kg

Pluss Fullfôr Konsentrat

Når fullfôret inneholder ulike alternative fôrmidler som myse, bygg, mask og/eller potet

Storsekk 1000 kg

Pluss Fullfôr Ekstra

I situasjoner der det kan være behov for ekstra tilsetninger

Storsekk 1000 kg

Pluss Fullfôr Ca-redusert

Når fullfôret består av bygg, potet, lomper og/eller mask

Storsekk 1000 kg

FK Vitamineral MG 6E ZN

Tilskudd med ekstra magnesium, E-vitamin og sink. OBS: kalk bør gis i tillegg

Storsekk 1000 kg

Forkalk 1000 kg

Kalsiumtilskudd

Storsekk 1000 kg

Salt fint raffinert 25 kg

Fint salt

Småsekk 25 kg

Salt grovt 25 kg

Grovt salt

Småsekk 25 kg

Vi tilbyr også enkelte ubehandlede råvarer for levering i bulk. Ta kontakt med konsulent for mer informasjon.

-7-


Ordretelefon: 800 30 640 Sentralbord: 51 88 70 00

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpets sortiment til fullfôr  

Vi i Felleskjøpet jobber kontinuerlig med å ha et komplett sortiment til alle produksjoner og til alle fôringssystemer. Nytt i høst er lanse...

Felleskjøpets sortiment til fullfôr  

Vi i Felleskjøpet jobber kontinuerlig med å ha et komplett sortiment til alle produksjoner og til alle fôringssystemer. Nytt i høst er lanse...

Profile for fkra