__MAIN_TEXT__

Page 1

PLANLEGG 2020

AKTUELT FRA KVERNELAND OG FELLESKJØPET

• • • • •

God agronomi med Kverneland Jevn åker med GEOSPREAD iXtrack T3 - Laget for stor nøyaktighet Slik betaler raking seg … og mye mer

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.no


PLANLEGG 2020 MED KVERNELAND OG FELLESKJØPET Velkommen til Kverneland og vår produktkampanje for 2020. For en sommer! Kverneland, fabrikken som satte Norge på kartet rund omkring i verden, har i år 140 års jubileum. Fra en liten smie på Kvernaland , begynte O.G. Kverneland sitt arbeid med å smi. Det oppsto tidlig planer om å effektivisere produksjonen, slik at en kunne serie-produsere redskaper smidd i stål. Selv om dette var for 140 år siden, er det fremdeles slik at Kverneland produserer redskaper som har spesialherdet stål, med høyt volum og store serier. Selskapet har selvfølgelig utviklet seg og består i dag av 9 forskjellige fabrikker med stor kompetanse innen alle grener av landbruket. I forkant av neste sesong vil dere blant annet få se en helt ny serie med sprøyter som har endret design, farge og ikke minst teknologiinnhold. Dette er en del av den økte digitaliseringen innen landbruksbransjen. Vårt felles navn for produkter med digital kontroll er IM Farming. IM Farming-konseptet er til stede i alle produktlinjer, og utviklingen er pågående. Dere finner vårt produktprogram som vi tilbyr for neste år i Planlegg 2020, og dere kan også møte oss på landbruksmesser i løpet av høsten. Det er Agrovision i Stavanger 1-3 november, Agritechnica i Hannover 10-16 november og Bedre Landbruk på Lillestrøm 22-24 november. Dere finner Kvernelands sortiment i alle Felleskjøpet sine avdelinger. De har kontinuerlig opplæring både når det gjelder service og salg, for å sikre at dere som kunder alltid føler dere trygge på kjøpet dere har gjort. Da er det bare for meg å ønske dere alle et godt jordbrukssår 2020 som dere bør planlegge nå! Mats Tykesson Adm. direktør Kverneland Group Norge AS

2

PLANLEGG 2020

Mats Tykesson, Adm. direktør

Leasing av driftsmidler fra Felleskjøpet Leasing som finansieringsform har hatt en meget stor vekst de siste årene, og i samarbeid med SG Finans eller Sparebank1 SR-Bank tilbyr Felleskjøpet et fleksibelt finansprodukt med mange fordeler. Alle drifts-, anleggs-, og transportmidler som skilles ut som egen enhet og avskrives, kan leasingfinansieres. Leasing av driftsmidler frigjør driftskapital og gir bedriften større handlefrihet. For mer informasjon om finansiering se: www.sgfinans.no eller www.sr-bank.no/bedrift


Foto: Felleskjøpet Agri

Innholdsfortegnelse Pløying er god agronomi! 4-5 Ploger 6-9 Gras- og halmsnittere 10 Rotorharver, jordfreser, kultivator 11 Såmaskiner 12-13 Jevn åker med GEOSPREAD 14-15 Spredere 16-17 iXtrack T3 - Laget för stor nøyaktighet 18-19 Sprøyter 20-21 Slik betaler raking seg 22 Rivere 23 Vendere 24 Slåmaskiner 25-27 Lesse- og transportvogner 28 Rundballepakkere 29 Ballesnittere 30-31 Reservedeler & service 32-35

Førsesongsalg Senk investeringskostnadene ved å planlegge langsiktig. Planlegging med noen måneders horisont er både fornuftig og ikke minst økonomisk smart. Selv om maskinen ikke skal brukes før til neste års sesong, kan det være gunstig å spesifisere og kontraktsfeste nå i høst. Felleskjøpet gjennomfører nå førsesongsalg på hele Kvernelands omfattende redskapssortiment. Tidlig kontraktsfesting skal være en vinn-vinn situasjon for alle parter. Derfor skal du som kunde, også ha din del av kaka. Kontraktsfesting i oktober, november og deler av desember betyr penger spart. Da handler det ofte om titusener i reduserte kostnader. I tillegg til redusert pris, er du sikret levering til ønsket tid og du får i tillegg en skreddersydd maskin til nettopp ditt behov. I denne Planlegg 2020 vil du finne eksempler på produkter du kan spare store beløp på å handle nå i høst. Førsesongtilbudene er mange og gode og gjelder fram til 15.12.19! Ta kontakt med Felleskjøpets lokale salgskonsulent for et godt maskintilbud!

PLANLEGG 2020

3


PLØYING ER GOD AGRONOMI

GOD AGRONOMI MED KVERNELAND GJENNOM 140 ÅR! Pløying er god agronomi! Plogen er flaggskipet i Kverneland konsernet, og vi på plogfabrikken er stolte av å ha levert norskprodusert landbruksredskap i over 140 år. Kverneland plogen er nok det mest kjente landbruksredskapet i Norge. Så mye om pløyekvalitet og agronomi er kjent for mange, men det er fortsatt viktig å merke seg at plogen legger grunnlaget for et godt såbed, molder ned organisk materiale, kontroller ugras og løser opp jorden. Tekst: Truls Olve T. Hansen, Sivilagronom i Kverneland Foto: Kverneland Group

Pløyekvalitet, pløyedybde og tidspunkt i kampen mot ugraset F or å oppnå et godt pløyeresultat må det brukes forploger eller skumfjøler. Spesielt i ugraskampen og i kontroll av soppsykdommer er det viktig å utstyre plogen med skumutstyr. Studier gjennomført i Sverige (Svensson, 1972) har vist at det var 26,5 % mindre kveke når plogen var utstyrt med forploger, sammenlignet med pløying uten skumutstyr. Tilsvarende forsøk har blitt gjennomført i Norge (Brandsæter, 2016) ved fornyelse av grasmark. I forsøket ble det sammenlignet plog med eller uten forploger. Forsøket viste en reduksjon på 28 % av høymoleplantene ved bruk av forploger sammenlignet med pløying uten forploger. 2500i plogen blir levert med sentralinnstilte forploger, der høyre og venstre side stilles inn samtidig. Det kan sees på som det første steget innen presisjonslandbruk. Mange studier viser at pløyedybden bør bestemmes ut fra behovet for ugraskontroll, og aller mest i forhold til de flerårige ugrasartene. Norske studier (Bakken et al., 2009, Brandsæter et al., 2011)) har vist at både antall planter og biomasse av åkerdylle og kveke ble halvert når pløyedybden på våren ble økt fra 15 cm til 25 cm. På åkertistel var effekten enda større. Noen ganger ble denne arten redusert med over 90% når pløyedybden ble økt til 25 cm. Pløying er ifølge NIBIO rapporten alternativer til glyfosat i korn og grasmark (Tørresen et al., 2018) det viktigste ikke-kjemiske alternativet til glyfosat ved mekanisk brakking av eng. I den samme rapporten skrives det om at pløyingen som utføres i god tid og på rett måte, er en effektivt metode mot mange typer ugras.

De tre vanligste flerårige ugrasene våre i Norge, og hvordan de påvirkes under ulike pløyedybder.* Arter Åkerdylle Kveke Åkertistel Ulike bokstaver viser signifikante forskjeller. Kilde Brandsæter et al (2011)

4

PLANLEGG 2020

Pløyedybde 15 cm 43.96a 16.58a 30.75a

25 cm 22.81b 8.56b 2.54b

-92%!

Figur 1: Kverneland 2500 i-Plough tilbyr en enkel sentral justering av forplogene høyre og venstre samtidig.

Figur 2: Hvordan forplogen og rullekniven arbeider i jorden


Plogen som karbonbinder Plogen er et utmerket redskap for å molde inn planter, husdyrgjødsel og annet organisk materiale med høyt innhold av karbon. Å øke innholdet av karbon i landbruksjord er sett på som et av de viktigste klimatiltakene både nasjonalt og internasjonalt. Redusert jordbearbeiding blir av mange fremstilt som en måte å øke mengden av karbon i jorden. Forsøk gjennomført i Norge viser at den totale karbonmengden lagret i jordprofilet endres lite med redusert jordbearbeiding, sammenlignet med pløying. Veltefjølen på plogen fordeler det organiske materialet i hele den dybden det pløyes i, sammenlignet med direktesåing der det organiske materialet akkumuleres i overflaten. De som vil fremheve redusert jordbearbeiding tar ut jordprøver kun i det øvre sjiktet noe som gir et negativt resultat for plogen. Skal forsøkene gi et totalt tall for karbon i jorden, bør det måles i hele jordprofilet. En NIBIO rapport (Rasse et al., 2019) som tar for seg muligheter og utfordringer med å øke karbonbindingen i jordbruksjord, beskriver eng som en av de viktigste faktorene innen karbonlagring, men potensialet for en økning her er lavt. Dette fordi mye av engarealene allerede drives godt, og i eng er det ofte et høyt karboninnhold. Men også i eng er god agronomi, med god plantevekst over og under bakken, viktig for å opprettholde karbonmengden i jorden. Forsøk viser at langvarig eng ikke lagrer mer karbon enn i kortvarig eng. Ved fornyingen av eng med pløying viser forsøk at det påvirker jordkarbonet i liten grad.

Figur 3 Pløying hos tysk gårdbruker med 6 skjærs 2500 i-Plough der plogen ble brukt aktivt for å molde inn dekkvekstene. Dekkvekster (fangvekster) blir i den samme NIBIO rapporten sett på som en av de viktigste metodene for å øke karboninnholdet i jorden, spesielt i jord som har et lavt karboninnhold (< 3 %). I vårkornproduksjon så er det fotosyntese kun halve vekstsesongen. Dekkvekster blir i dag brukt på 0,8 % av kornarealene i Norge. Økes dette arealet til 60% vil det kunne lagre karbon tilsvarende 200 000 tonn CO2 i året (Rasse et al., 2019). Vår erfaring i Kverneland fra bønder rundt om i Europa, er at de enten sår dekkvekster som en underkultur om våren, eller like før eller etter høsting. Dekkveksten pløyes inn om våren eller før såing av høstkornet. Plogen er da det foretrukne valget, fordi den gir et rent såbed, en enklere såing, fjerner mat og boplass for snegler, og fører til et lavere smittepress på plantene. I følge forskerne i NIBIO rapporten, blir bruken av dekkvekster sett på som en av de sikreste og enkleste metodene for å øke karbonmengden i norsk jordbruksjord. Forts. sid. 6 PLANLEGG 2020

5


Kverneland plogkropper Fokuset i utviklingen av plogkropper i Kverneland har hele tiden vært å utvikle plogkropper som er lette å trekke. De har et design som gjør at de går rett frem i jorden, og ikke har et skjevtrekk. Denne ideologien har fulgt oss i Kverneland helt siden vi lagde den første hesteplogen. Bildet til høyre viser grunnleggeren Ole Gabriel med en hesteplog, der han leier hestene, og plogen går rett frem uten å måtte styres. Veltefjølene skal velte fårene helt rundt, slik at ugras og planterester blir plassert lengst ned i tomfåren. Slitedelene har blitt herdet med unike metoder. Dette gjør at Kverneland sine slitedeler kan være tynne, men ha et veldig lavt trekkraftbehov og lang levetid.

O.G. Kverneland: smed og bonde. Her demonstrerer han hvor godt balansert plogene hans er ved å gå foran istedenfor bak.

Kverneland kropp 28 Kverneland kropp 28 er en slank universalkropp. At den er slank vil si at vinkelen mellom landsiden og veltefjølen er 40°. Kropp 28 håndterer pløyedybde fra 12 - 30 cm og pløyebredde fra 30 60 cm, og den passer godt til dekk opp til 710 mm bredde. Det er den mest solgte plogkroppen vår, og det er ikke uten grunn. Det er den stålveltefjølen vår som har det laveste trekkraftbehovet og veldig gode velteegenskaper. Denne plogkroppen ble utviklet for pløying i stiv leirjord i Nederland, og har vist seg og å bli en universalkropp som har blitt vår bestselger og trendsetter innen pløying i hele verden.

Kverneland kropp 34 Kropp 34 er en plogkropp med plastveltefjøl. Det er en plogkropp hentet frem spesielt for veldig klebrig jord, med et høyt innhold av organisk materiale, slik som myrjord. Den har en form som kropp 28, som gir en tomfår tilpasset 710 dekk. Kropp 34 har i forskjell til kropp 28 et bryststykke som er 5 cm høyere det gjør at denne kroppen håndterer en pløyedybde fra 12 35 cm og pløyebredde fra 30 - 60 cm. Plastveltefjølens unike egenskaper og vinkelen mellom veltefjølen og landsiden er på 40°. Dette gjør at den er veldig lett å trekke og går ren under alle forhold.

Kverneland kropp 30 Kverneland kropp 30 er en stripekropp som er beregnet på jord der det er problemer med klebing. Kropp 30 består av fire stålspiler, og er en tverr kropp der vinkelen mellom veltefjølen og landsiden er på 46°. Disse egenskapene gjør at den smuldrer jorden mer enn kropp 28, og den gir ikke så markerte fårer som det kropp 28 gir. Denne oppsmuldringen gjør at det er et noe mindre behov for jordarbeiding etter pløying. Pløyedybden på denne kroppen er fra 20 -35 cm, og arbeidsbredden er fra 30 – 50 cm. Denne kroppen gir også, som kropp 28, en tomfår tilpasset hjul opp til 710 mm.

6

PLANLEGG 2019

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


KVERNELAND I-PLOUGH

Kverneland 2500 i-Plough® Plogen som har tatt medaljer i både inn og utland. • Enkel: ISOBUS-skjermen viser deg tydelig hvordan du justerer plogen til fingerspissene. • Unik: Har Innovasjoner som forbedrer jobben til bønder og entreprenører. • Pløying: Alle viktige funksjoner styres fra traktorhytta via isobus-skjermen • Transport: Sikker ved transport på vei • Markeringsfår: Enkel omstilling for å markere vendeteigen. • Kopling: Sikker og enkel innstilling av dragaksling ved på og avkopling på traktor.

Enkelt å legge på extra fjørblad

Sentral justering av forploger (høyre og venstre)

Aero dynamisk profil på ås

Leddet tårn på vendehode

Transportløsning frigjør dragakslingen slik at den beveger seg (45°) under transport.

Styres via ISOBUS

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

Svivel ledd på dybde hjul

PLANLEGG 2019

7


KVERNELAND PLOGER

KVERNELANDS PLOGER STERKE, LETTE OG ENKLE Å JUSTERE Kverneland PB

Kverneland PG

Kverneland EO

Allsidig og veldig robust. Bakhjul med god vektoverføring til traktoren. Trinnløs justerbar arbeidsbredde Variomat®. Leveres fra 5 til 8 skjær

Variomat® plog som gjør at du kan endre arbeidsbredden under fart. Senter montert hjul som gjør at du kan pløye nærmere kanten. Leveres fra 6 til 9 skjær.

Ekstra kraftig Variomat®. plog med 300-vendehode. For pløying i fåra eller On land (enkel omstilling fra traktorhytten). Leveres fra 5 til 7 skjær.

Kampanje

Kverneland 150S

Kverneland ES

Lett plog med 150-vendehode. Stegvis innstilling av arbeidsbredde eller Variomat®. Lav egenvekt - lavt løftekraftbehov - lavt drivstoff forbruk. Leveres fra 3 til 5 skjær.

Kraftig Variomat®. plog med 200-vendehode. Lav egenvekt - lavt løftekraftbehov - lavt drivstoff forbruk. Leveres fra 3 til 6 skjær

Kampanje 150S 3 skjærs med vendesylinder, dybdehjul, landsidekniver, forploger, kropp 28. Fra: 107.000,- (3 skjær)

Plogkropp nr. 8 Gir meget effektiv og god pløying i alle jordtyper. Arbeider godt på alle dybder fra 15 til 35 cm og med alle bredder fra 30 til 50 cm.

8

Kampanje

Kampanje

PLANLEGG 2019

Kampanje ES Variomat®. 4 skjær, hydr. sideregul. minnesyl. skumfjøler, landsidekniver, kropp 28, mm. Fra: 144.500,- (3 skjær)

Kverneland AB Mekanisk eller hydraulisk Variomat®. Leveres fra 2 – 4 skjær. Kampanje AB 3 skjær, kropp 28, dybdehjul og hydr. sylinder for regulering av 1 får og fårbredde. Fra: 44.000,- (2 skjær)

Plogkropp nr. 28

Plogkropp nr. 30

Plogkropp 34

Laget for bedre tilpassing til traktorer med brede dekk. Beregnet for alle dybder fra 15 til 30 cm og for alle bredder fra 30 til 50 cm.

Laget som et alternativ for jordtyper der en har problemer med klebing. Arbeidsdybde fra 20 til 30 cm i alle arbeidsbredder fra 30 til 50 cm

For klebrig jord uten for mye stein. Kan sammenlignes med kropp 28, men for perfekt resultat i klebrig jord er det blitt lagt på 5 cm ekstra på høyden.

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


Kampanje

Kverneland EG

Fordeler:

EG plogen, blir stadig mer populær i Norge. EG er tilgjengelig fra 3 til 5 skjær med 100 x 200 mm hovedramme og 200 vendehode. Og er også tilgjengelig fra 4 til 6 skjærs med 120 x 300 mm hovedramme og 300 vendehode.

• Variomat systemet gjør det mulig og endre pløyebredden under pløying, og med EG plog følger også 1 fåren med ved justering. • Det unike minne sekvens systemet gjør at plogen går automatisk tilbake til pløyebredden etter vending. • Plogen er utbyggbar. • Mulighet for Packomat. • Auto-Reset systemet har minimalt vedlikehold.

Kampanje EG 4 Variomat®. 4 skjær, hydr. sideregul. minnesyl. skumfjøler, landsidekniver, kropp 28, mm.

Fra 195.000,-

Originale reservedeler kjøper du hos ditt lokale Felleskjøp.

Modell

Kroppavstand, cm

Vendeploger 150S 85/100 150S Variomat ES 85/100 EG 85/100 EG 85/100 EO 85/100 2500 i-Plough® 85/100 Semi vendeploger

Vendehode

Type

Arbeidsbredde, cm

Høyde under ås,cm

Skjær

Løftekraft (kg)

150 150 200 200 300 300 280

Aut. utløser Aut. utløser Aut. utløser Aut. utløser Aut. utløser Aut. utløser Aut. utløser

30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-60

70/75 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75 80

3-4 3-4 3-4-5 3-4-5 4-5-6 5-6-7 4-5-6

1850-3900 2800-4200 2700-6500 3100-4300-5100 4900-6300-8200 6600-7600-8750 5100-6800-8800

PB

100

Aut. utløser

30-50

70/75

PG Teigploger AB

100

Aut. utløser

30-50

70/75

5-67-8 6-7-8

85/100

Aut. utløser

30-50

70/75

2-3-4

40-60 60-80 80-100

PLANLEGG 2020

9


GRAS- OG HALMSNITTERE

GRAS- OG HALMSNITTERE FOR ALLE ARBEIDFORHOLD Kampanje

Kverneland FHP og FHP plus

Kverneland FXE

3-punktmontert kantklippere med parallellogram for allsidig anvendelse til pussing av veikanter, beiter, frukthager og andre typer slåtteoppgaver. FHP: 1,55 og 2,0 meter. FHP plus: 2,0, 2,3 og 2,5 meter.

En allsidig beitepusser med helt ny ramme og rotordesign. Designet for høy ytelse og lave driftskostnader. Fast eller hydraulisk ramme med 54 cm side forskyvning (som tilvalg).

Kampanje FHP plus 200 89.000,-

Kampanje FXE Fra 52.100,-

Kampanje

Kampanje

Kverneland FHS og FML

Kverneland FRD og FRO

Kompakte beitepussere for grønne områder. FML - FHS tilgjengelig fra 1,20 til 2,50 m. FHS leveres med hydraulisk sideforskyving..

Allsidig maskin som passer for front og bak montering. Glidende rør er integrert i holderdel så alle krefter og stress er konsentrert rundt 3 punkts koblingen. FRD er alltid levert standard med hydraulisk 52 cm side forskyvning.

Kampanje FHS 155 41.500,Kampanje FML Fra 28.800,-

10

Kampanje

PLANLEGG 2020

Kampanje FRD 235 70.900,-


ROTORHARVER • JORDFRESER • KULTIVATOR

Kverneland Turbo trepunkstmontert harv Leveres i 5 ulike størrelser . Arbeidsbredde 3 og 3,5 meter med fast ramme. Arbeidsbredde 4,5 og 6 meteren med hydraulisk oppfelling. Harvene kan arbeide på dybder fra 3 til 20 centimeter.

Kverneland CLG II • Tinde holderne er skrudd på rammen, og gjør det dermed lett å forandre tinde avstanden eller redusere antall tinder. • Herdet ramme, med lite sveising gir lang levetid. • Lite vedlikehold • Lett å justere fjær trykk

Nyhet rotorharv S-serie S-serie er en robust og solid rotorharv beregnet på traktorer opp til 250hk. Leveres i arbeidsbredde 3, 3,5, 4 og 4,5 meter Kan kombineres med såmaskinen e-drill fra Kverneland. Såmaskinen er da festa med hurtigkoblinger som gir muligheter for enkel avkobling viss PTO-harva skal brukes for seg selv.

Nyhet rotorharv M-serie M-serie rotorharv beregnet på traktorer opp til 140hk. Leveres i arbeidsbredde 2,5 og 3 meter. Kan kombineres med såmaskinen e-drill fra Kverneland. Kampanje M-serie 2.50m Med pakkervalse ø575mm.

99.900,-

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

PLANLEGG 2019

11


SÅMASKINER

KVERNELANDS U-DRILL EKSAKT PLASSERING I HØY HASTIGHET

NYHET!

NY! i Norge

Be om tilbud! Fabrikkurs til alle som bestiller U-drill før 31.12.2019

Maskinen kan kjøres i hastighet på opptil 10 -18 km / t, samtidig som du opprettholder perfekt plassering av frøet. U-Drillen settes raskt opp for drift: Alle viktige innstillinger kan styres fra displayet i traktoren U-Drill er tilgjengelig enten som standard såmaskin (U-Drill) eller som kombi såmaskin med gjødsel, u-drill plus. De kommer i arbeidsbredder på 3,0, 4,0 og 6,0 m. Avhengig av arbeidsbredden er beholderens kapasitet enten 3 000 l (3,0 m og 4,0m) eller 4,350 l / 4200 l (6,0m u-drill / u-drill plus). Beholderen på u-drill plus er delt i lengderetningen og frø / gjødsel fordelingen er 40/60. Og måleanordninger er derfor plassert på hver side.

12

PLANLEGG 2020


ELDOS - den nye måleenheten • Den nye måleenheten er elektrisk drevet via e - com og er fullt ISOBUS -kompatibel. • GEOCONTROL av GPS -signalet er mulig så du unngår dobbelt såing. • Spesielle sensorer sikrer full funksjonalitet alt fra traktorens hytte . • Fire standard rotorer leveres for fine og store frø eller gjødsel. • En femte motor kan tilbys som et tilvalg for mais og solsikker. • Vis operatøren har valgt feil rotor så vil det komme en advarsel for systemet gjenkjenner hvilken rotor som er valgt. • Utvekslingen av rotorene endres raskt og enkelt gjøres uten bruk av verktøy . • Alt fra 2 til 400kg / ha er mulig. • Måleanordningen er alltid lett tilgjengelig.

Kalibrering • Veldig enkel kalibrering på med veiledning. • En fjernkontroll lar føreren betjene kalibreringsprosessen på måleenheten . • Ingen utstyr må tilpasses Sjåføren legger bare de ønskede verdiene inn i terminalen , trykker på en knapp for å starte på måleenheten og det er det . • Kalibreringen gjøres automatisk . • En kalibrerings klaff med en integrert port hindrer enhver frø fra å slippe inn i slangen .

Kverneland DL-drill

Kverneland ts-drill

Kverneland e-drill

Komplett maskin 4.0-6.0m. med skållabber, sentral labb-trykksjustering m.m.

Enkel justering/kalibrering med ELDOS. Godt utprøvde TS Drill sålabber laget av høy kvalitets stål og påmontert Kvernelands automatiske overbelastnings system.

3,0m med CX labber, presshjul og etterharv, eks rotorharv.

Model e-drill compact / maxi ts-drill DL

Arbeidsbredde, m 3 / 3.50 / 4 4 / 6.0 3 / 4 / 4.50

Antall rader 24 / 32 32 / 48 20 / 36

Beholder L(std/forhøyning) 1.100 / 1.600 • 1.400 / 2.000 1300 / 1700 750 / 1.000

PLANLEGG 2020

13


KVERNELAND SPREDERE JEVN ÅKER MED GEOSPREAD – Det har fungert bra. Det som overrasker meg er hvor jevn og moden åker vi fikk, sier Christoffer Trøseid (27). Den unge bonden på Berg Søndre i Nord-Odal har kjørt sin første sesong med GEOSPREAD som han kjøpte på førsesongtilbud under Agroteknikk-messen høsten 2018. – Noe av poenget er jo å spare gjødsel, men i praksis er det enda viktigere å slippe overlappingen som lager legde og ujevn åker, sier Trøseid, som styrer den nye gjødselsprederen via traktorskjermen i sin John Deere.

14

PLANLEGG 2020


Plug and play – Det var plug and play. Etter litt kalibrering i starten, var det bare å kjøre, sier Trøseid, som gjerne innrømmer at han er over gjennomsnittet interessert i teknikk, og da særlig presisjonsteknologi. Trøseid er utdannet agronom fra Tomb videregående skole, men erklærer seg selvlært innenfor presisjonsteknologien. – Det var mange ganger jeg måtte lære lærerne på Tomb, ler han. Trøseid har montert en joystick fra Kverneland i armlenet på traktorsetet, der han styrer ulike funksjoner på sin RAU sprøyte og GEOSPREAD-sprederen. – Her kan jeg programmere funksjoner jeg ønske å betjene, som også gir meg mulighet til å overstyre automatikken på sprederen eller sprøyta. Jeg synes dette er mye enklere enn å styre via skjermer og styringsbokser. Her kan jeg for eksempel redusere mengden, eller stenge den ene siden av gjødselsprederen. Selv om sprederen har automatisk seksjonsstengning, er det nyttig å kunne overstyre der jeg for eksempel vet at det ofte blir legde i åkeren, sier han.

purkering. Mye husdyrgjødsel gjør det enda viktigere å kunne tilpasse bruken av mineralgjødsel på en nøyaktig måte. – Vi legger opp til mer delgjødsling i kornet framover, og jeg delgjødsler jo potetene. I år hadde vi dessuten høsthvete der jeg brukte GEOSPREAD'n tre ganger, sier Trøseid, som også driver en del leiekjøring med både sprøyting og gjødsling. – Nå er jeg fullbooket for neste år da jeg regner med det blir gjødselspreding på 2-2 500 dekar, sier han. Trøseid synes det mest utfordrende har vært å gjøre seg kjent med de enkelte gjødseltypene. Han bruker Kverneland-appen for å innstille maskinen. Her finner han de ulike gjødseltypene, men i tillegg tar han kontrollprøver av granulatfordelingen med prøveboksen som følger sprederen. Han er svært fornøyd med å spre nøyaktig gjødselmengde med en gang han kjører i gang i åkeren. – Før brukte vi ofte 2-3 storsekker med gjødsel før innstillingen ble riktig, sier han, og trekker fram et eksempel fra sommerens arbeid.

Fullbooket

– Jeg skulle spre 15 kg/daa med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på 200 dekar hos en jeg leiekjører for. Da vi gjorde opp status, hadde vi spredd 100 gram for lite per dekar. Da ble han imponert, forteller Trøseid.

Trøseid driver kornproduksjon i et driftsfellesskap som til sammen har 1400 dekar. I tillegg har han selv 140 dekar med poteter. Han har også smågrisproduksjon som satellitt i en

Trøseid kjører med John Deeres AutoTrac-styring og 21 meter arbeidsbredde.

PLANLEGG 2020

15


SPREDERE

KVERNELAND SPREDERE PERFEKT SPREDERESULTAT!

Kverneland CL GEOSPREAD

Kverneland EL

CL GEOSPREAD kan spre opptil 30 meter på grunn av roterende om rører som går langsomt. En annen fordel er de 4 veiecellene og GEOSPREAD-funksjonaliteten. 1300 lit.

EL er en svært kompakt spreder som passer bak hver traktor. Med CentreFlow-systemet og 4 skovler per skive, behandles gjødselen på en skånsom måte.

Kampanje Kverneland CL GEOSPREAD

Kampanje Kverneland EL

Ekskl. styreboks.

700 l.

Kverneland TL GEOSPREAD

Kverneland CL

TL GEOSPREAD har 4 veieceller, en referansesensor og GEOSPREAD funksjonaliteten (2 meters seksjoner).

CL er medium i størrelse og volum, men kan spres opp til 28 m og leveres med CentreFlow med 8 skovler per skive som standard.

Fra 105.000,-

Fra 28.500,-

Kampanje TL GEOSPREAD

Kampanje Kverneland CL

Ekskl. styreboks.

Fra 145.500,-

1.100 l.

Fra 45.300,-

Kverneland TLX GEOSPREAD TLX GEOSPREAD er den nyeste og største sprederen til Kverneland sitt GEOSPREAD segment. Den håndeterer høyhastighetsspreding opp til 40 meter og har beholder kapasitet fra1875 til 3900 liter.

Kampanje Kverneland CL EW Isobus med vektcelle. Ekskl. styreboks

Fra 70.400,-

Vicon Superflow PS 604-1654 PS04 serien pendelspredere med tankkapasitet fra 600 til 1650 liter, og maksimal spredebredde opp til 18 meter Beholderkapasitet fra 100 til 600 liter Med en beholderkapasitet på 600, 800 og 1000 liter med 604 beholderen som basis, og 750, 950, 1150, 1350 og 1650 liter med basis i 754 beholderen, finn dere alltid en Vicon pendelspreder som passer ditt behov.

16

PLANLEGG 2019

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


PRESISJONSLANDBRUK MED KVERNELAND Med GEOSPREAD-systemet; IsoMatch GEOCONTROL og GEOSPREAD og ISOBUS tilbyr Kverneland avanserte, men brukervennlige verktøy for presisjonsjordbruk.

GEOSPREAD SYSTEM Ved bruk av IsoMatch GEOCONTROL sammen med GEOSPREAD kan du stille inn CL GEOSPREAD gjødselspreder og TL GEOSPREAD mineralgjødselspredere mer nøyaktig. Arbeidsbredden vil automatisk justeres, slik at den får riktig overlapp ut fra signalene den får fra GPS-systemet. Når en kjører i skarpe vinkler eller hjørner, vil GEOSPREAD minke mengden og arbeidsbredden steg for steg. GEOSPREAD benytter seksjonskontroll-funksjonen på IsoMatch Tellus programvare gjennom IsoMatch Tellus-terminalen. Arbeidsbredden til sprederen er inndelt i seksjoner på 1 meter. Ikke bare arbeidsbredden justeres, men også mengden (kg/min) justeres automatisk, for å få så riktig mengde og fordeling som mulig. Denne kombinasjonen, med arbeidsbredde og mengde, gjør GEOSPREAD systemet svært nøyaktig, med minimum påvirkning av variasjonene i spredebildet.

Fordeler: • Rask og nøyaktig spredning siden motorene er direkte koblet sammen med utslippspunktet. Ingen koblinger. • Stabil omdreining på spredeskivene i kombinasjon med utslippspunktet ved å bevare rett spredebilde. • Enkel betjening, ikke nødvendig å gå ut av traktoren for å justere arbeidsbredden • 100 % ISOBUS kompatibel gjør den svært enkel å betjene. • Automatisk start/stopp mulig med GPS ute på jordet

ISOBUS-funksjoner for alle IsoMatch-terminaler Med presisjonen som ligger i teknikken, IsoMatch GEOcontrol, får du maksimalt ut av maskinene og avlingene, samt kostnadsbesparelser i form av gjødsel, kjemikalier og frø.

Seksjonskontroll

Variabel mengdekontroll

Oppgaver og dokumentasjon

Opptil 24 seksjoner kan slås på / av automatisk for å unngå overlapp.

Riktige mengde frø, gjødsel og kjemikalier på rett sted.

Oppgaver og feltdata for arbeidet som utføres kan lagres og utveksles.

PLANLEGG 2020

17


EI VELDIG GOD SPRØYTE – Det er rart denne sprøyta ikke har fått mer oppmerksomhet, for det er i veldig god sprøyte, sier Mikkel Snarud. Han var først i Norge med å ta i bruk Kvernelands nye generasjon hengersprøyter, og er godt fornøyd etter første sesong med sin IXTRACK T3. Snarud driver med 90 dekar sjalottløk, rundt 1350 dekar korn og slaktegriser utenfor Hamar. I tillegg driver han leiekjøring. Totalt bruker han sprøyta på om lag 10 000 dekar i løpet av sesongen, hvorav 5-6 000 dekar er på eget areal. – Jeg har hatt fire trailersprøyter og dette er den tredje Kverneland-sprøyta jeg kjører, forteller Snarud, som med andre ord er en erfaren bruker. – Kverneland-sprøytene er solide og prisgunstige, legger han til.

Detaljert avstengning Sjalottløk er en radkultur som krever stor nøyaktighet, og foruten AutoTrac på John Deere-traktorene har Snarud også John Deeres satellittstyring på redskapen. Han bruker RTK-signal for å sikre størst mulig nøyaktighet. – Det fungerer helt optimalt, sier han. IXTRACK T3-sprøyta er også laget for stor nøyaktighet. Sprøyta har elektrisk styrte dyser som kan styres individuelt. Det gjør seksjonsavstengningen svært detaljert, der man kan stenge én og én dyse og oppnå helt ned i 0,5 meters nøyaktighet. Systemet gir også muligheter til å programmere ulike sprøytemønstre. Snarud har slik sett i teorien 60 individuelle seksjoner på sin 30 meter bom. – Det gjør det enkelt å få sprøytinga til å stemme godt i løken, der vi har rader på 1,8 meter. Nå får vi knapt dobbeltsprøyting på noe. Men det var ikke bare derfor jeg valgte dette systemet. Det forskes mye på teknologi for «flekksprøyting» bare der det er behov, for eksempel i forhold til ugras. Hvis dette blir aktuelt i framtida, har jeg ei sprøyte hvor denne teknologien kan ettermonteres, sier Snarud. Sprøyta har sirkulasjonsbom som sørger for at væske med plantevernmidler er likt tilgjengelig i hele bommens bredde.

Stabil og presis Snarud framhever også andre fordeler med Kverneland-sprøyta.

18

PLANLEGG 2020

– Den er kort og har hjulstyring. Det gjør sprøyta mye mer stabil og det er viktig for oss som kjører i ganske kupert terreng. En fordel med kort sprøyte er også at den har enda bedre svingradius og stor presisjon. Det er nyttig for oss som kjører «trangt» i løken. En kompakt sprøyte passer også veldig fint i forhold til at vi kjører med relativt liten traktor, sier Snarud, som har spent en John Deere 6110R foran sprøyta. Sprøyta hos Snarud er skreddersydd med 300/95x52 hjul. – Det er på grunn av sjalotløken der vi trenger ei høy sprøyte og maks 300 i hjulbredde, forklarer han.

God bomautomatikk – Hvordan er det å kjøre med 30 meter bom? – Det fungerer fint, det. Det er automatisk bomstyring med i utgangspunktet tre sensorer på bommen, og to sensorer i midtseksjonen som regulerer tyngdepunktet. Når jeg nå har 30 meter bom, ønsket jeg ytterligere to sensorer på bommen selv om Kverneland mente jeg ikke trengte det. Jeg ville ha det fordi vi har veldig kupert terreng. Jeg vet jo ikke om det var nødvendig, men bomstyringa fungerer i hvert fall veldig bra. Sprøyta har nå dessuten hybrid-innstilling av sensorene, som tar hensyn til både bakkenivå og kulturens høyde («soil» og «crop»), slik at den ikke slår feil ut i for eksempel legdeflekker i åkeren. Automatikken fungerer derfor enda bedre enn før, sier Snarud.


KVERNELAND IXTRACK T3 LAGET FOR STOR NØYAKTIGHET Hans IXTRACK T3 har 3200 liters tank, som faktisk er noe mindre enn den forrige Rau-sprøyta han kjørte. – Det er kapasitet nok. Det er egentlig ikke så ofte jeg kjører med full tank. Og i løken hvor vi bruker opp i 30 liter vann pr. dekar, når jeg over de 90 dekarene med én sprøyte, sier han.

Ny software Kvernelands har utstyr IXTRACK-sprøytene med helt ny programvare, og Snarud styrer sprøyta via ISOBUS i John Deere-skjermen. – Det var som å starte på nytt igjen, medgir han, men sier det har gått veldig bra etter en innkjøringsperiode. – Programvaren og skjermbildene er logiske å bruke, sier han.

Tidlig ute Dette er Snaruds tredje Kverneland-sprøyta – Jeg bytter jo ganske ofte. Litt av tanken med det er å være tidlig ute med å kjøpe ny teknologi, for da er utstyret populært i bruktmarkedet og får en ganske bra annenhåndsverdi. Jeg har hørt om denne sprøyta og ventet på den i tre år. Da den endelig kom, måtte jeg bare kjøpe den. Jeg går jo litt mine egne veier og er ikke redd for å være prøvekanin. Det har jeg aldri angret på, sier Mikkel Snarud.

Kverneland-sprøyta styres via traktorskjermen. Når du blir vant til den nye programvaren, er den logisk å bruke, forsikrer Snarud.

PLANLEGG 2020

19


SPRØYTER

iXtra IXtra front tanken legger til stabilitet til traktoren din! I kombinasjon med iXter B, gir iXter-iXtra-kombinasjonen et totalt volum på 3000 liter. Dette er bra alternativ til en selvgående sprøyte.

Kampanje iXtra 1100 l fronttank.

Fra 32.750,-

Kampanje iXter A 800 liter, 12 m alu-bom. 130.000,- (begr. antall)

Kampanje iXter B 1000 l, 15 m alu-bom.

Fra 170.500,-

iXter B

iXter A Denne NON-ISOBUS-kompatible sprøyten har lave vekt og har tyngdepunktet tett inntil traktoren.

IXter B er i dag Kverneland sin mest avanserte 3 punkts monterte sprøyte. Med høyteknologiske funksjoner som IXclean, IsoMatch GEOcontrol og Boom Guide tilgjengelig for mer komfort for brukeren.

iXtra Life • 100% ISOBUS-kompatibilitet. • Den flytende gjødselen blir plassert nær frøet i en å samme operasjon og vil skape en raskere start. • Raskere vekst av avlingen. Dette betyr en raskere dekning av feltet for å unngå ugressutvikling. • Spar kostnadene på gjødsel og frø uten overlapping. • Bedre bruk av næringsstoffer.

20

PLANLEGG 2019

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


SPRØYTER

KVERNELAND IXTRACK T3 GJENNOMTENKT DESIGN

NY! Kverneland iXtrack T3 / T4 (Nyhet) Kort og kompakt – og med gjennomtenkt design. ”IXtrack T3 er utviklet i samarbeid med bønder og designet med fokus på kort, lavt og kompakt design i kombinasjon med høyteknologisk elektronikk og brukervennlighet ”. Ventilpanelet har blitt omformet for mer komfort. Tankutløpet er satt nærmere pumpen. iXclean Pro er neste generasjonen av den velkjente helautomatiske styringssystemet fra Kverneland. Dette betyr at alle funksjoner kan styres fra førerhuset. Veksling mellom fylling, omrøring, sprøyting, fortynning, priming, skylling og tankrengjøring er ekstremt lett: trykk bare på en knapp!

IXtrack T3 har en sentral ramme som er laget ut av heavy duty stål, også kjent som Low Alloyed, som har høyere fleksibilitet og holdbarhet. Rammen er nå naglet i stedet for sveiset, noe som fører til en veldig sterk og robust konstruksjon. Sprøyten har et lavt tyngdepunkt og kompakte dimensjoner til høyere arbeidshastigheter, trygg transport og enkel parkering.

PLANLEGG 2020

21


SLIK BETALER RAKING SEG • AV HÅVARD SIMONSEN

SLIK BETALER RAKING SEG

KVERNELAND RAKER

Gevinsten ved å spre, vende og rake graset ligger i bedre fôr, høyere fôrkonsentrasjon og færre rundballer. Produserer du 750 rundballer i året, vil ei ny rive finansieres med sparte kostnader til plast og ensileringsmidler. – Etter at du har satt på slåmaskinen, starter «elendigheten», sier gras- og ensileringsekspert i Felleskjøpet, Jan Ove Kingsrød, og forklarer hvorfor: – Kvaliteten på graset er aldri bedre enn i det du begynner å slå. Når graset er slått, vil det prøve å leve videre. Det ånder og bruker av næringa som er i graset. Det starter med andre ord en nedbryting av næringsstoffene. Fra graset er slått til det er i silo eller rundballer, handler derfor alt om å redusere tapet, sier han. Her ligger mye av lønnsomheten i å bruke rive for å spre, vende og rake graset. – Noe av det aller viktigste for å lage godt grovfôr er å få opp tørrstoffinnholdet og å sørge for rask og effektiv fortørking. Jo kortere tid graset trenger å tørke, jo mindre blir nedbrytingen og jo mer beholder du av næringsstoffene. Hovedmotivasjonen for å bruke rive er derfor å øke kvaliteten på grovfôret ved å få opp tørrstoffprosenten så raskt som mulig. Men fortørking har selvfølgelig andre positive effekter. Det blir mindre volum å håndtere når du får ut mer vann, og dermed mindre behov for plast og ensileringsmidler. Alt dette må med i regnestykket ved investering i rive, sier Kingsrød. Tall fra Grovfôr 2020-prosjektet viser at de som har river bruker rundt ni prosent mindre tid og har fem prosent lavere høstekostnader. – Dette skyldes nok ikke bare at de har rive. Det viser antakelig et godt mana22

PLANLEGG 2020

gement i grasdyrkinga, med effektiv fortørking av graset som gir godt grovfôr og høyt fôropptak og at vending og raking ikke medfører ekstra tidsbruk, sier Kingsrød. Kingsrød mener det bør være et mål å ha en tørrstoffprosent på 35-40, og at graset er så jevnt tørt som mulig. Forsøk fra Jæren har vist ganske klare forskjeller i opptørking mellom bredspredd og strenglagt gras. På en overskyet og vindstille holdt graset 17 prosent TS da det ble slått klokka 12.00. Klokka 19.00 var det 17-20 prosent TS i det strenglagte graset, mens det bredspredde var kommet opp i 25 prosent TS.

Årsproduksjon, antall baller Redusert antall baller Sparte ensileringskostander Sparte kostnader til plast og nett Direkte sparte kostnader

En tommelfingerregel sier at når tørrstoffinnholdet øker med én prosentenhet, får en fem kilo mer tørrstoff i hver rundball. – I en normal 1. slått vil forskjellen mellom 25 og 30 prosent TS utgjøre 25 kg TS, eller 300 kg gras, pr. rundball. Det blir betydelig færre rundballer å håndtere og du sparer både nett, strekkfilm og ensileringsmiddel, påpeker Kingsrød. Han illustrerer betydningen av TS-innholdet også på en annen måte. Med en tørrstoffprosent på 15 kreves det 6 500 kilo fôr for å ha 1 000 kilo tørrstoff. Er tørrstoffprosenten 30, vil du trenge bare 3 250 kilo fôr for å ha samme tørrstoffmengde.

500

750

1000

1500

2000

61

91

122

183

244

5 427

8 140

10 854

16 280

21 707

3 049

4 573

6 098

9 146

12 195

8 476

12 713

16 951

25 427

33 902

REGNESTYKKET: Ved riktig bruk av rive kan TS i graset raskt økes med fem prosent, tilsvarende 25 kg ekstra TS pr. rundball. Dette reduserer forbruk av ensileringsmidler og rundballeplast. Ved en årsproduksjon på 750 rundballer vil disse to faktorene alene betale for riva (avskrivning over 15 år). Det er forutsatt at kjøretid med rive kompenseres av færre timer på høstemaskinen. Andre fordeler er blant annet mindre transport, høyere fôropptak, mindre utfordring med frosne baller og mindre pressaft.


KVERNELAND RIVERE PERFEKT JORDFØLGEEVNE Kverneland 9464C 2 Rotors Rive i CompactLine serien til Kverneland. Arbeidsbredde 6,35 m. Lengde 5,90 m. Transportbredde 2,80 m.

Kampanje Nyhet Kverneland 9464M Trepunktmontert rive, 6,4m arbeidsbredde

119.000,-

9464 ny to-rotrs river med 6,4m arbeidsbredde

139.000,-

9580 C er en 2-rotors ”Heavy Duty”-entreprenørrive i Pro Line-serien. Riva har sentrumsavlegging av strengen. Strengbredde fra 1,2 til 1,9 m og arbeidsbredde (fra 7 til 8 m) kan justeres hydraulisk. 9584 C er en helproff, senteravleggende rive med arbeidsbredde fra 7,6 til 8,4 meter. Hydraulisk innstillbar strengbredde fra 1,4 til 2,1 meter. 9590 C Hydro proffrive fra Kverneland. Stor kapasitet og kompakt løsning, skreddersydd for optimal transport etter vei. Hydraulisk justering av arbeidsbredde mellom 8,0 og 9,0 meter og streng mellom 1,2 og 2,2 meter.

Kampanje ProLine 2 rotorsriver Fra 199.900,-

Kverneland en-rotors river CompactLine leveres i arbeidsbredder på 3,2 - 3,5 og 4,3 meter. Dette er enkle, robuste river med lite vedlikehold og lukkede fettsmurte girbokser. ProLine er Heavy Duty-river for de røffe forholdene. Disse rivene har vedlikeholdsfrie gir i oljebad spesielt konstruert for mange driftstimer i løpet av en sesong. ProLine leveres i 4.2 m og 4,6 meter arbeidsbredde.

Kampanje Kverneland 9032 3,20m. 9 tindearmer.

38.000,-

Proline 4 rotorsriver modeller fra 12,5 til 15 meter Be om tilbud Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

PLANLEGG 2019

23


VENDERE

KVERNELAND VENDERE PRODUKTIVITET I KJERNEN

Kverneland 8576 Felleskjøpet tilbyr vendere i den prisgunstige CompactLine-serien eller den mer proffe ProLine-serien fra 4,6 til 11,0 meters arbeidsbredde. Mekanisk eller hydraulisk sentral innstilling av spredning fra kant.

Kampanje Kverneland 8452 5,20m.

52.900,-

24

PLANLEGG 2019

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


SLÅMASKINER

KVERNELAND 3300 SERIE OPERATØRVENNLIGE FUNKSJONER Varianter å velge mellom er 3,2 eller 3,6m arbeidsbredde, med den velkjente stengelbehandleren i stål fra Kverneland. Kverneland 3332FT og 3336FT er utstyrt med den nyeste stengelbehandler teknologien fra Kverneland. I tillegg til de meget slitesterke Kverneland fritt svingende SemiSwing tindene har disse slåmaskinene også en dobbel justering av stengelbehandler, en funksjon som overføres fra de nylig innførte Kverneland 3300MT bak monterte slåmaskinene. Den nye stengelbehandler platen kan justeres i både for- og bakkant for tilpasse avlingens intensitet.

Kampanje 3332FT 3,20m.

160.500,-

Ved klipping av høy og intensiv første slåtts avling kan du velge å åpne helt på for- og bakkant, slik at den massive mengden materiale kan passere uten blokkeringer. En annen produktivitetsforbedrende funksjon er de nye innebygde, skår platene. Endring fra spredning til skår legging eller justering av bredde på avlinger er gjort i løpet av sekunder. Platene ekspanderer automatisk når de skyves, og gir effektiv og nøyaktig legging, og det er ikke nødvendig å demontere dem for å oppnå full bredde på spredningen.

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

PLANLEGG 2019

25


SLÅMASKINER

Kverneland 5087 M - 5095 M Kverneland 5087 M - 5095 M er den perfekte maskinen for brukere som ser etter en effektiv løsning med stor arbeidsbredde og kunne nytte en forholdsvis liten traktor. Den er utviklet for å tåle stor arbeidsmengde, og med mange fine tekniske løsninger håndterer den dette. Sentermontert oppheng sammen med de runde skivene gir dette et perfekt slåtteresultat.

Kampanje

Kampanje Kverneland 5087M 8.75m, 1360kg.

229.900,-

Kverneland 53100MT Den nye Kverneland 53100 MT Vario leverer en fremragende ytelse med sit helt nye fjæringskonsept, 10,20m arbeidsbredde og hydraulisk justering av arbeidsbredde og overlapping. Kverneland 53100 MT Vario er utstyrt med det nye Kverneland fjæringskonceptet kalt QuattroLink. Slåmaskinen er trukket av fire fjærerende armer som er montert på en fast bærearm som gjør at klipperenheten kan flyte uavhengig over feltet, justerer svært nøyaktig og umiddelbart ved eventuelle endringer i grunnkonturene.

Fordeler 53100MT • • • • • • • • • •

Kverneland 5087MN Effektiv Butterfly Kombinasjon Den nye Kverneland 5087 MN gir effektiv ytelse med sin 8,70 m arbeidsbredde, kombinert med en lav vekt på kun 1.900 kg. 5087 MN er designet med enkel betjening i tankene. Maskinen er utviklet med tanke på å ha en butterfly med stengel behandler med lav vekt, for å redusere driftskostnadene. Maskinen er utstyrt med 2 x 3,15m klippeaggregater. 5087 MN leveres standard med en integrert parkeringsfot for enkel og praktisk parkering, noe som krever minimum plass under vinterlagring.

26

PLANLEGG 2020

Opptil 10.20m arbeidsbredde. Nytt QuattroLink racerbil oppheng. Fleksibelt oppheng – 700mm arbeidsområde, 400mm opp og 300mm ned. NonStop BreakBack beskyttelse på hele arbeidsbredden. Hydraulisk justering av overlapp mens du kjører. Mark trykket forblir det samme, selv om overlapp endres. Minimum 500mm bakkeklaring ved vendeteig. Dobbel justering av stengelbehandler - både front og bakkant kan justeres. Integrert parkeringsfot for vertikal lagring. NYHET kan nå leveres med BX band som enkelt kan tas av og på.


Kverneland 2832FS Første frontmonterte skiveslåmaskinen med skårsamler utviklet for både smale skårer og bredspredning. 3 forskjellige skårbredder (1,00, 1,15 og 1,30 m) og bredspredning opp til 2,20 m.

Kampanje Kverneland 2832FS 3,20 M, 855kg.

115.900,-

Kverneland 3300-serie • • • •

Opphengt i fire opphengs armer Tilpasser seg umiddelbart skiftende forhold, og justere seg nøyaktig til terrenget. Marktrykk kan enkelt justeres fra førersetet. Semiswing behandler og dobbel justering av stengel behandler både front og bakkant. • NonStop BreakBack beskyttelse over hele arbeidsbredden. • Leveres i 3,16 og 3,60 meters arbeidsbredde. Kverneland 3336 MT 3,60 leveres også som 3336 MT Vario. Vario er utstyrt med hydraulisk side forskyver integrert i bærearmen slik at du kan justere 400mm. For enkelt å kompensere for endring av felt forhold, overlapp eller hindringer.

Kverneland 2500MH & 2800M Sentermonterte slåmaskiner Med 2,80 til 4,00 m arbeid bredde. 2800M-serien har vertikal transportstilling.

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kverneland 3200M serie 2.40-3.20m.

Kverneland 3300MT serie 3.20-3.60m.

Kverneland 4300LT/CT seriene 2.80-3.60m.

Fra 123.390,-

Fra 159.000,-

Fra 203.900,-

Type Model Slåmaskiner uten stengelbehandler Bakmontert 2316M-2320M-2324M Bakmontert 2624M-2628M-2632M Bakmontert 2828M-2832M-2636M-2840M Bakmontert 2532MH-2536MH-2540MH Frontmontert 2828F-2832F-2832FS Butterfly 5087M-5095M Slåmaskiner med stengelbehandler Bakmontert 3224MN-3228MN-/MR-3232MN-3132MT-3332MY/MR-3336MT/MT VARIO Frontmontert 3332FT-3336FR-3628FT-3632FT/FR-3636FT/FR Butterfly 5087MN-53100MT-53100MT BX Slepeslåmaskin med drag på 4328LT-4332LT/LR-4324LR- 4336LT/LR venstre side Slepeslåmaskin med senter 4332CT-CR-4336CT/CR-4340CT montert drag Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

NYHET:

Hydraulisk stubbhøyderegulering er nå tilgjengelig.

Arbeidsbredde,m

Antall Skiver

1,60-2,00-2,40 2,40-2,80-3,20 2,80,3,20-3,60-4,00 3,20-3,60-4,00 2,80-3,20 8,78-9,50

4-5-6 6-7-8 7-8-9-10 8-9-10 7-8 2X8-2X9

2,40-2,80-3,20-3,60 2,80-3,20-3,60 8,75-9,00-10,30

6-7-8-9 7-8-9 2X8-2X9

2,40-2,80-3,20-3,6

7-8-9

3,20-3,60-4,00

8-9-10

PLANLEGG 2019

27


LESSE- OG TRANSPORTVOGNER

Kverneland lessevogner Den nye Kverneland 10040 R med en kapasitet på 40 m3 tilbyr maksimum effekt med lavt kraftbehov og med transporthøyde på bare 3,3 m og vekt på 14 tonn, er dette en kompakt og effektiv vogn. Modell 10045 er en avansert, ISOBUS-forberedt lessevogn med volum på 45 m3 (29 m3 DIN 11741). Vogna er bygd på en meget solid helrammeløsning som bæres av en avfjæret og robust boggikonstruksjon. Det gir muligheter for store hjuldimensjoner som passer utmerket for norske forhold.

Kverneland 10040R Lastekapasitet DIN 11741: 23,1 - 29,2 m³.

Be om pris!

Nyhet Vicon Feedex lessevogn Be om pris!

28

PLANLEGG 2020

ISOBUS betjening Kverneland 10040 R, 10045 R og 10055 R er full ISOBUS 11783 kompatibel. Dette betyr at det er bare å plugge direkte til en ISOBUS kompatibel traktor uten bruk av en separat terminal. De følgende funksjonene er betjent med Focus og IsoMatch betjening. • Velg mellom manuell eller automatisk avlesse-/lessefunksjon. • Lagringsfunksjon for kunder/marker. • Justere hastigheten på bunnbelte. • Arbeidslys på/av. • Pick-up opp/ned. • Draget opp/ned. • Bakluke lukket/åpen. • Kniver inn/ut.


RUNDBALLEPAKKERE

KVERNELAND RUNDBALLEPAKKARE LETT Å BRUKE OG STOR KAPASITET

7710 3-punkt montert pakker med svingbord. Ideell for pakking og lett og lagre.

Modell 7710 7740 7850

Pakking 3-punkt svingbord pakker 1200 Slept svingbord pakker Slept satellittpakker

7740

7850

7740 er en god pakker for brukere som pakker et stort antall baller, Men som likevel foretrekker enkelheten av en pakker med svingbord.

Vektfordelingen og tårnkonstruksjonen i 7850-serien gjør den sterkere og mer stabil, Du kan enkelt pakke ballen samtidig som du kjører til neste balle. Last ballen på pakkebordet, kjør til neste balle samtidig som du pakker ballen.

Max balle vekt kg

Lasting

1200

Laster

1200

Justerbar laste arm på siden

1500

Front lasting

Forstrekker 1 forstrekker 750 mm; DuoWrap Som tilegg 1 forstrekker 750 mm; DuoWrap Som tilegg 1 forstrekker 750 mm; DuoWrap i C version

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

Betjening Programmérbar computer (C) Programmérbar computer; Electro hydraulisk joystick ( J) Programmérbar computer (C)

PLANLEGG 2019

29


KVERNELAND BALLESNITTERE

Kverneland 864 Med 25% økt kapasitet Kverneland 864 har økt størrelse og har et massivt volum på 4,2 m3. Den håndterer rundballer med 2,1m i diameter og den lange konstruksjonen gir bedre støtte og stabilitet for store firkantede baller. Be om pris!

30

PLANLEGG 2020


KVERNELAND BALLESNITTERE EN VERDEN AV MULIGHETER Kverneland 852 ballesnitter 3-punktmontert, selvlastende snitter spesielt utformet for kutting og spredning av halm. Det 2 m3 store kammeret rommer én rundball. For å øke kapasiteten kan ball nummer to transporters på bakluka i nedsenket posisjon. Kverneland 852 er i standardutførelsen utstyrt med tut for sideutkast til høyre side. Tar samme ballestørrelser som modellene 853 og 856.

Kampanje Kverneland 852 852 med sviveltut.

159.800,-

Kverneland 853 Kverneland 853 er spesielt konstruert for å kutte opp og fordele halm, høy og silofôr. Den bidrar med en fleksibel og effektiv løsning for fôring og strøing når det arbeides med halm, høy og silofôr som er pakket i baller. Solid konstruksjon sikrer pålitelig ytelse over lang tid. Det 3 m³ store kammeret kan transportere to rundballer.

Kampanje Kverneland 852

Kverneland 853 Pro 856 Pro Kutte, sprede og fôre Den nye Kverneland 853 Pro og 856 Pro har fått en rekke oppdateringer i forhold til de veletablerte Kverneland 850 serien, for å møte de høye krav når det gjelder førerkomfort og blokkerings fri drift. Pro serien tilbyr en sterk pakke med nye funksjoner som redesignet svinghjul, ny tre-trinns dreibar utkastertut, patentert fôr styresystem og fjernstyring av bakluke og gulv kjede. Kverneland 856 er en maskin med et beholdervolum på 6 m³. Stort og åpnet design gir lett lasting og nok kapasitet for de største firkantballene eller opp til 3 rundballer. Maskinen er utstyrt med ‘heavy duty’ drivverk med to utvekslinger i girkassen tilpasset strøing og fôring. Driften av bunnbeltet er også ekstra kraftig for å håndtere de store volumene.

Kampanje Kverneland 853 PRO Med el. hydr. betjening av svingtut.

215.900,-

Kampanje Kverneland 853 Pro

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2019-12-15 (med forbehold om trykkfeil)

PLANLEGG 2019

31


ORIGINALE RESERVEDELER & SERVICE

KUN ORIGINALE DELER HOLDER MASKINEN ORIGINAL

Visste du at våre deler er produsert med samme høye standarder og strenge spesifikasjoner som Kverneland-maskiner? Originale deler vil alltid fungere og passe som de skal, og vil holde maskinen i gang med maksimal ytelse. Kverneland har vært et symbol på kvalitet siden 1879; Erfaringen vi har, kombinert med et konstant arbeid for å forbedre våre produkter, sikrer deg de beste delene som er tilgjengelige for din Kverneland-maskin. Deler og service gir maskinen et sikkerhetsnett; Kvaliteten sikrer optimal bruk av maskinen, kvaliteten på delene refererer til lav livssyklus kostnad og lengre brukstid. Vårt langsiktige forhold starter ved kjøp av din Kverneland-maskin, og vi vil kontinuerlig være din støtte og assistanse. Vi vil veilede deg på veien for å sikre at du oppnår maksimal ytelse, produktivitet og profit. Ikke gå på kompromiss med kvalitet og billige løsninger; Husk at bare originale Kverneland -deler garanterer den beste løsningen for å oppnå det som forventes av en Kverneland maskin.

Enkel tilgang til informasjon

Alltid Tilgengelig

Leter du etter en komplett oversikt over reservedeler til maskinen din? Kanskje du søker etter mer teknisk informasjon? Vår Online Database, Quest, gir all informasjon tilgjengelig for din maskin. Ulike dokumentasjon som Resevedels bøker, Bruksanvisninger , Programvareoppdateringer og Vanlige spørsmål, alt er der. Quest er tilgjengelig på flere forskjellige språk og kan nås hvor som helst. Alle svarene er enkle å finne - og bare noen få klikk unna!

Tid er penger, og vi vet viktigheten av å motta de riktige delene til rett tid! Din Kverneland-forhandler støttes av et massivt distribusjonsnett for å forsyne deg med akkurat det du trenger, når du trenger det. Vårt hoveddistributionssenter ligger i Metz, Frankrike. En strategisk plassering for distribusjon av deler til alle verdenshjørner. Med over 70.000 deler på lager og 24/7 service, er vi klare til å forsyne deg med deler - når som helst!

32

PLANLEGG 2020


EKSPERTHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT VERKSTED OG DELER Vi har lang erfaring med deler

Vi hjelper deg med service og veldikehold på din traktor eller landbruksmaskiner m.m Klepp: 476 05 500 Varhaug: 51 77 14 71 Årdal: 51 75 42 42 Haugesund: 52 70 54 70 Kristiansand: 970 53 827 Delelager Klepp: 476 05 500

Åpningstider: man-fre kl. 07.30-16.00

Har du behov for å bestille deler, er det ingen som har lengere erfaring og bedre kompetanse enn de ansatte på «Deletelefonen» hos Felleskjøpet Agri. De har ekspertkompetanse innen ulike fagfelt og kan raskt hjelpe deg med små og store spørsmål om deler. Til sammen har de over 400 års kompetanse og ingen ansatt med under 20 års kompetanse i Felleskjøpet. Vi er her for å hjelpe deg!


HVORFOR VELGE KVERNELAND? RESULTATET SIER SEG SELV Du tror kanskje at billige piratdeler er det beste kjøpet. Du sparer jo penger. Eller gjør du det? Vi har kommet til motsatt konklusjon. Billige piratdeler koster deg mer i det lange løp, både i tid,penger og drivstoff. Vi tok spisser og skjær fra fire forskjellige piratprodusenter til et stort bruk i Sverige, monterte disse på en 7-skjærs vendeplog, og testet disse i sammenligning med våre egne kvalitetsdeler. Samme jorde, samme plog, samme forhold. Resultatene, som kanskje er overraskende for enkelte, var slik som vi forventet. Billige piratdeler er rett og slett ikke like gode som Kverneland originaldeler. Du tenker kanskje at vi i Kverneland er partiske i våre undersøkelser, men resultatene kan vanskelig bortforklares. Etter å ha pløyd samme distansen kunne vi klart se at det var større slitasje på piratdelene enn på våre noe dyrere originaldeler. Mer nøyaktig, så var det 23-36% større slitasje på piratspissene. Historien var tilsvarende for skjærene. Her var slitasjen på piratdelene faktisk enda verre helt opp til utrolige 55% mer slitasje! Dette til tross for at Kverneland-skjærene var de tynneste og letteste i testen.

125 mm

184 mm

Original Kverneland Plogspiss

Original Kverneland Plogskjær

Lengde på ny spiss: 228mm. Lengde etter test: 184mm > Forskjell: 44mm

Lengde på ny skjær: 145mm. Lengde etter test: 125mm > Forskjell: 20mm

34

32% mer slitasje

23% mer slitasje

45% mer slitasje

40% mer slitasje

36% mer slitasje

30% mer slitasje

45% mer slitasje

55% mer slitasje

PLANLEGG 2020


UNIK VARMEBEHANDLING FOR Å SIKRE STYRKE OG FLEKSIBILITET Takket være vår unike varmebehandlings prosess, er Kverneland’s sine produkter kjent for å ha det beste stålet i verden! Vårt stål garanterer plogdeler med lang levetid og unike fordeler. Hardt stål gjør at plogedelene blir litt mer utsatt for brudd, samtidig som det også reduserer slitasje og friksjon. Mykt stål gir ikke brudd, men skaper mer friksjon, og slites raskere.Mange produsenter må gjøre kompromisser mellom mykt og hardt stål for å oppnå tilfredsstillende stålkvalitet …Hos Kverneland ønsker vi ikke å gå på kompromiss. I stedet har vi brukt flere år på å utvikle egne varmebehandlingsteknikker. Gjennom investeringer og strenge laboratorie og felttesting, kan vi gi deg de beste originale reservedelene som er tilgjengelige på markedet.

Tverrsnitt av en veltefjøl.

Hard overflate for mindre friksjon og lenger levetid. Myk og fleksibel kjerne for å unngå brudd.

Veltefjøl Våre unike varmebehandlingsprosesser gir våre veltefjøler en glasslignende hard overflate, og en myk og fleksibel kjerne. Denne unike styrken og fleksibiliteten som oppstås ved disse prosessene, resulterer i en hard overflate som er i stand til å motstå de mest krevende forholdene, samtidig som jorda glir lett over veltefjølen uten å klebe. Den myke kjernen gjør veltefjølen støtsikker og mindre sannsynlig for unngå brudd. Ikke bare sparer du drivstoff, men du sparer også dyrebar tid i feltet, og unngår rask slitasje og nedetid som følge av utskifting av deler.

PLANLEGG 2020

35


PLANLEGG 2020

Magnus Lunde Bakka Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne, Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord Tlf: 918 32 402 magnus.lundebakka@fkra.no

Stig Nordbø Søgne og Songdalen Veg, Anlegg, Park og Industri Aust og Vest-Agder Tlf: 468 96 060 stig.nordbo@fkra.no

Roar Gundegjerde Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord Tlf: 414 65 967 Roar.gundegjerde@fkra.no

Tommy Landås Aust-Agder m/ Kristiansand og Vennesla Tlf: 907 23 564 tommy.landas@fkra.no

Ragnvald K. Bjelland Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Gjesdal Tlf: 917 59 777 ragnvald.bjelland@fkra.no

Kyrre Skrettingland Inneselgar maskinsenteret Klepp Tlf: 909 40 250 kyrre.skrettingland@fkra.no

Bjarne Aske Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger Tlf: 928 39 444 Bjarne.aske@fkra.no

Inge Liene Inneselgar maskinsenteret Kristiansand Tlf: 951 55 527 Inge.liene@fkra.no

Trond Maudal Klepp, Time og Bjerkreim Tlf: 971 90 376 trond.maudal@fkra.no

SALSLEIARAR

Lars Håland Egersund, Hå, Lund og Sokndal Tlf: 900 60 062 lars.haland@fkra.no

Gunnar Klaussen Salsleiar maskinsenteret Haugesund Tlf: 915 79 472 gunnar.m.klaussen@fkra.no

Ernst Netland Vest-Agder u/Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen Tlf: 908 97 722 ernst.netland@fkra.no

Ingvald Rygg Salsleiar maskinsenteret Klepp Tlf: 991 68 435 ingvald.rygg@fkra.no

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.no

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Produktkampanje for 2020  

Planlegg 2020 med Kverneland og Felleskjøpet.

Produktkampanje for 2020  

Planlegg 2020 med Kverneland og Felleskjøpet.

Profile for fkra