Page 1

Dobrna, november 2010


SPLOŠNI PODATKI  Lokacija: Savinjska regija,

Občina Dobrna  Število prebivalcev: 2.193  Velikost: 31,68 km2


SKRB ZA OKOLJE V OBČINI DOBRNA  600 letna zdraviliška tradicija  Okolje je vrednota  Čisto okolje je zdravo, ustvarjalno ter srečno  Področja:  Področje odpadkov  Področje voda

 Področje energetike  Ostala področja


PODROČJE ODPADKOV  Vključenost v projekt R

CERO  Zbirni center (začasni; izdelana IDZ)  Ekološki otoki, koši za pasje iztrebke  Organiziranje čistilnih akcij


R CERO

• Regionalni

center za ravnanje z odpadki Celje • Zbirni center


Čistilne akcije • Pet čistilnih akcij v letu 2010 Občina Dobrna OŠ Dobrna Vrtec Dobrna Turistično društvo Dobrna Lovska družina Dobrna • zbrali smo okoli 200 m3

odpadkov


PODROČJE VODA  Na javno vodovodno omrežje je    

 

priključenih 90 % prebivalcev občine Na javno kanalizacijsko omrežje je priključenih 26 % prebivalcev občine Investicije v vodovodna omrežja Investicije v kanalizacijska omrežja Čistilna naprava Dobrna (4000 PE) Izdelava projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo (23 km) Spodbujanje gradnje malih in rastlinskih ČN


Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora - V letu 2009 je občina 700. (1/3) prebivalcem zagotovila količinsko ustrezno in kakovostno pitno vodo - 6.488 m cevovodov s pripadajočimi objekti -Vrednost investicije: 825.371 €


Čistilna naprava Dobrna

• Razširitev in obnova komunalne čistilne naprave Dobrna s kapaciteto 4.000 PE • Vrednost investicije: 1,6 mio €


Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda • Izgraditev ustrezne

komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami • Projektiranje fekalne kanalizacije (23 km)


PODROČJE ENERGETIKE  Javna razsvetljava (postopna

  

zamenjava svetilk v skladu z uredbo; uporaba regulacijskega sistema) Energetska oskrba graščine Gutenek z okolico Osveščanje občanov in občank za odgovorno ravnanje z okoljem Ureditev prometnih povezav na podeželju, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti Regijska kolesarska pot


Ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti


OSTALA PODROČJA  Občina Dobrna je v letu

 

2009 namenila 33 % občinskega proračuna za okoljske investicije OPN - ohranitev kmetijskih površin, ureditev zelenih površin Bioregija, Ekoregija OŠ Dobrna – zdrava šola Vrtec Dobrna – energetsko varčen vrtec


Zaključna misel »Narave nismo podedovali od naših očetov, sposodili smo si jo od naših vnukov.«

Hvala za pozornost!

Predstavitev občine Dobrna  

Predstavitev občine Dobrna na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you