Issuu on Google+

Dobrna, november 2010


SPLOŠNI PODATKI  Lokacija: Savinjska regija,

Občina Dobrna  Število prebivalcev: 2.193  Velikost: 31,68 km2


SKRB ZA OKOLJE V OBČINI DOBRNA  600 letna zdraviliška tradicija  Okolje je vrednota  Čisto okolje je zdravo, ustvarjalno ter srečno  Področja:  Področje odpadkov  Področje voda

 Področje energetike  Ostala področja


PODROČJE ODPADKOV  Vključenost v projekt R

CERO  Zbirni center (začasni; izdelana IDZ)  Ekološki otoki, koši za pasje iztrebke  Organiziranje čistilnih akcij


R CERO

• Regionalni

center za ravnanje z odpadki Celje • Zbirni center


Čistilne akcije • Pet čistilnih akcij v letu 2010 Občina Dobrna OŠ Dobrna Vrtec Dobrna Turistično društvo Dobrna Lovska družina Dobrna • zbrali smo okoli 200 m3

odpadkov


PODROČJE VODA  Na javno vodovodno omrežje je    

 

priključenih 90 % prebivalcev občine Na javno kanalizacijsko omrežje je priključenih 26 % prebivalcev občine Investicije v vodovodna omrežja Investicije v kanalizacijska omrežja Čistilna naprava Dobrna (4000 PE) Izdelava projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo (23 km) Spodbujanje gradnje malih in rastlinskih ČN


Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora - V letu 2009 je občina 700. (1/3) prebivalcem zagotovila količinsko ustrezno in kakovostno pitno vodo - 6.488 m cevovodov s pripadajočimi objekti -Vrednost investicije: 825.371 €


Čistilna naprava Dobrna

• Razširitev in obnova komunalne čistilne naprave Dobrna s kapaciteto 4.000 PE • Vrednost investicije: 1,6 mio €


Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda • Izgraditev ustrezne

komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami • Projektiranje fekalne kanalizacije (23 km)


PODROČJE ENERGETIKE  Javna razsvetljava (postopna

  

zamenjava svetilk v skladu z uredbo; uporaba regulacijskega sistema) Energetska oskrba graščine Gutenek z okolico Osveščanje občanov in občank za odgovorno ravnanje z okoljem Ureditev prometnih povezav na podeželju, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti Regijska kolesarska pot


Ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti


OSTALA PODROČJA  Občina Dobrna je v letu

 

2009 namenila 33 % občinskega proračuna za okoljske investicije OPN - ohranitev kmetijskih površin, ureditev zelenih površin Bioregija, Ekoregija OŠ Dobrna – zdrava šola Vrtec Dobrna – energetsko varčen vrtec


Zaključna misel »Narave nismo podedovali od naših očetov, sposodili smo si jo od naših vnukov.«

Hvala za pozornost!


Predstavitev občine Dobrna