Udbudsbeskrivelse bæredygtig belysning

Page 1

Version 1.03

Udbudsbeskrivelse bæredygtig belysning Inspiration til beskrivelse der sikrer cirkulært og bæredygtige belysningsløsninger, der også bidrager positivt til indeklimaet:

Materialer •

Armaturhuset udgør som regel den største del af CO2 aftrykket for et lysarmaturs materialer. Derfor foreslås følgende prioritering i forhold til valg af materialer: 1. For at minimere dette aftryk skal det som udgangspunkt bestå af genbrugte materialer, som gamle udtjente armaturkasser, der ikke er ny producerede. For renoveringsprojekter undersøges det først og fremmest hvorvidt, at de eksisterende lysarmaturer kan genbruges og opgraderes til LED. 2. Såfremt dette ikke er muligt, skal det bestå af genanvendte materialer, der igen

er genanvendelige efter endt levetid. 3.

Er det ikke muligt at fremskaffe armatur der lever op til ovenstående krav, så skal armaturet som minimum være designet så det kan repareres og 95% af materialerne skal være genanvendelige.

Materialer skal være af en kvalitet der ikke mister funktion og værdi over tid ved indendørs brug.

Materialer skal kunne holde til at dele udskiftes og repareres uden at kunne gå i stykker.

Armaturer skal overholde EUs REACH direktiv, og det skal sikres at produktet ikke indeholder stoffer der er skadelige for mennesker og miljø. Dette skal dokumenteres ved leverandørerklæring eller EPD. Herunder skal der være særligt fokus på: •

Produkter af plast skal have et indhold af SVHC-ftalater (blødgører) under 0,1 %.

Fischer Lighting / Skjulhøj Allé 46 / 2720 Vanløse / T: 78 79 72 78 / www.fischer-lighting.com


Version 1.03

Produkter indeholdende brandhæmmere skal være fri for klorparaffiner og polybromerede biphenyler (PBB), diphenylethere (PBDE) og klorede flammehæmmere (TCEP). Niveau skal være under 0,1%.

Anvendt grunder/maling/lak/pulverlakering til metaldele skal være fri for bly-, cadmium- og krom-VI-forbindelser.

Design for adskillelse •

Armaturet skal være designet for adskillelse og skal kunne repareres: o Dioder, driver og optik skal være udskiftelige og må ikke være boltet eller limet fast til armaturkassen. o

Driver og LED dioder skal nemt og hurtigt kunne udskiftes uden brug af andet værktøj end simpelt håndværktøj (skruetrækker, hobbykniv, svensknøgle eller lignende) Udskiftning af dioder og driver må ikke tage længere end 10 minutter per armatur.

o

Materialer skal kunne skilles ad i rene materialefraktioner og sorteres i materialekomponenter såsom metal, plast, elektronik, kabler etc. Dette skal kunne dokumenteres ved hjælp af vejledning for demontering.

o

Ovenstående punkter skal kunne dokumenteres ved hjælp af vejledning for demontering og reparation.

Affald og emballage •

Ved demontering af eksisterende lysarmaturer, så skal alt elektronik (spole/lyskilde/forkobling mv.) og øvrige materialer (der ikke genbruges direkte) demonteres og oparbejdes af miljøgodkendt virksomhed optaget i affaldsregistreret for elskrot og i overensstemmelse med WEEE direktivet.

Leverandøren skal kunne tilbyde take-back ordning for de nye produkter der installeres. Dette skal være indeholdt i prisen.

Emballage skal nemt kunne sorteres i rente materialefraktioner.

Fischer Lighting / Skjulhøj Allé 46 / 2720 Vanløse / T: 78 79 72 78 / www.fischer-lighting.com


Version 1.03

Emballage skal være genanvendelig og det vil vægte positivt såfremt den er produceret af genanvendelige eller genbrugte materialer.

Der skal være mulighed for at større ordrer leveres i multipak, med henblik på at spare den nødvendige mængde emballage.

Krav til design •

Eksisterende genbrugte armaturkasser skal kunne leveres med ny overfladebehandling, som ikke indeholder skadelige stoffer som angivet under ”Materialer”. Evt. krav til RAL farver mv.

Økonomi Levetidsomkostningerne (TCO/LCC) skal indgå som økonomisk tildelingskriterie. Herunder skal følgende parametre indgå: 1. 2. 3. 4.

Enhedsprisen Direkte reparationsomkostninger som følge af udskiftning/opgradering af lys Vedligeholdsomkostninger ved udskiftning af dioder eller driver efter endt levetid Genopretningspris efter endt levetid

I TCO beregningen medtages omkostninger til eksterne miljøpåvirkninger ved CO2-emissioner knyttet til brugen af lysarmaturet/lyskilden, som beregnes ud fra energiforbruget, CO2emissionsfaktoren og en CO2-pris. Så vidt muligt bør CO2 emission for produktionen af produktet ligeledes regnes med. Find øvrige oplysninger her samt link til LCC værktøj fra EU. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/EC_LCC_IndoorLighting_guide_final.pdf

Fischer Lighting / Skjulhøj Allé 46 / 2720 Vanløse / T: 78 79 72 78 / www.fischer-lighting.com


Version 1.03

LCA Der skal kunne leveres LCA data for produkter i forhold til produkternes CO2 aftryk. Det vil vægte positivt at produkter er EPD mærket efter EN15804+A2 eller EN15804+A1, således at LCA er verificeret af 3.part.

Garanti: Der skal være minimum 5 års garanti på LED lysarmaturer og løsninger samt mulighed for at tilkøbe yderligere garanti så der kan gives samlet garanti på 10 år. Leverandøren skal forpligte sig til at kunne levere reservedele til armaturerne i samme periode. Reservedele bør være de samme som de oprindelige eller hvis dette ikke er muligt med samme eller bedre egenskaber.

Lysfordeling og lyskvalitet •

Armaturer skal være blændfrie og til enhver tid overholde krav i DS/EN 12464-1. Armaturer skal kunne udstyres og leveres med blændingsreducerende afskærmning som mikroprismatisk afskærmning.

Ved mikroprismatisk afskærmning forstås en afskærmning lavet af en mikrostruktur af pyramider med enten trekant (tetrahedron), kvadrat eller hexagonal grundflade, på minimum 30 enheder pr. cm2. Lyset fra LED-dioderne skal diffuseres inden dette rammer mikrostrukturen, som herefter kontrollerer og styrer lyset i den ønskede retning. Materialet til mikrostrukturen skal være ekstruderet PMMA eller PC med lystransmittans på minimum 90 %.

Dioder må ikke kunne synes igennem afskærmningen og belysningsfladen på armaturet skal opfattes som jævn over hele fladen.

Belysning i områder hvor mennesker opholder sig i længere tid skal som udgangspunkt udføres med integrative lighting (human centric lighting) for at kunne øge trivslen i lokalerne. Dette medfører at lysets bølgelængder og intensitet skal kunne varieres over tid.

Fischer Lighting / Skjulhøj Allé 46 / 2720 Vanløse / T: 78 79 72 78 / www.fischer-lighting.com


Version 1.03

LED dioder • •

Min. Ra værdi: 82 Levetid skal være minimum: L80B10 50.000 timer ved omgivelsestemperatur Ta på 25 C.

o

LED effektivitet målt ud af armaturet skal være minimum 120 lumen/watt for kontorbelysning og 100 lumen/watt for øvrig belysning.

Afvigelser i LED-diodernes lysfarvekvalitet/kromaticitet, må ikke overstige MacAdam 3 SDCM iht. CIE 1964.”

LED dioder skal placeres på køleelement eller køleplade af aluminium for tilstrækkelig varmeafledning.

Farvetemperaturen på armaturet skal være angivet i Kelvin. Farvetemperaturen må ved måling af 100 % lysstrøm, maksimalt afvige +/- 150 kelvin fra farvetemperaturen angivet af leverandøren. Farvetemperaturen skal være farvekonsistent ved dæmpning fra 1-100 %, og må derfor ikke på noget tidspunkt afvige mere end +/- 150 kelvin fra den målte farvetemperatur ved 100 %.

Som option skal der kunne leveres udvalgte belysningsarmaturer med justerbar farvetemperatur mellem 1.800-6.500 Kelvin.

Lysstyrring •

Lysarmaturer skal kunne leveres med trådløs lysstyring, eller indbygget sensor som f.eks. Philips EasyAir. Alternativt med dali driver.

Driver: •

Driver og armatur skal have en cos(phi) (effektfaktor) på minimum 0,9.

Driver skal være af anerkendt mærke som Tridonic, Philips, Osram, MeanWell eller tilsvarende

Den leverede strømforsyning til LED-indsats skal være af Klasse II materiel.

Fischer Lighting / Skjulhøj Allé 46 / 2720 Vanløse / T: 78 79 72 78 / www.fischer-lighting.com


Version 1.03

Belysningsarmaturerne skal være flimmerfri og skal ved måling maksimalt vise 10 % i flimmer, som udregnes iht. IES RP-16-10.

Variation i udstrømmen fra driver (ripple niveau) skal være 5 % eller lavere. Dvs. ved anvendelse af 50 Hz drivere, skal frekvensen af LED’en være minimum 100 Hz.

Dæmpbare drivere/armaturer skal som udgangspunkt dæmpes vha. amplitudemodulering. Ved dæmpning vha. puls-modulering, skal frekvens være minimum 300 Hz.

Ny løsning skal være CE mærket og leve op til alle lovgivningsmæssige krav herunder overholde krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) iht. DS/EN 55015 og DS/EN 61547.

Fischer Lighting / Skjulhøj Allé 46 / 2720 Vanløse / T: 78 79 72 78 / www.fischer-lighting.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.