Page 1

5.1.2006

K J A R A SA M N I N G U R milli Ndttrirustofu Austurhnds oq F6lsgs islenskra nittirufr&Oinga (FIN) um kjara- og r6ttarst60u fGlagsm&nnaI'IN'

clia{*a

ld' Kjarasamningur bessi telo! til leirra starfsmannaN6ttfuustofu Austurlands' qelogitsai, Mjrargata 10, Niskaupssta6, sem eru felagar i Fdlagi islenslaa nitturulie6inga og eru beir nettdir f€lagsmenni samningipessum' 2. gr'

Megiefui a6ila samningsbessa Um kjttr "fu*fdlagsmannasemsamningurbessitekur til og samskipti "ii. iillwn fom- og efoisrikva6um kjarasamnings Fdlags islenskra rtA - wo og.fy-lgiskjdlum og nitturufrae6inga vi6 06rm6lar66hera a hverjum tima bOkumrmeftiilvi semvi6 6 - nemaddruvlsi s6 sdrstaklegaum sami6i kj-amsarnningi dO Ne,t'u-ttofu Austurlands.Bre]'tingar 6 rdoningarsamningif€lagsmarmii b.r*Ohag eru 6gildar, sbr. 24. gr. laga nr. 9411986 um kjarasamninga opinbena starfsmanna.

o,*,ffina,

Um kjiir fdlagsmama og rdttindi fer einnig a6 bre'rttu brc,tanda eftir eftirfarandi rftisins vi6 BHM f.h. adildarf6lagabess:' samningum "samkomulagi um truna6armenn,dags.9. janriar 1989,milli firirmrilarr{6herra a) f.h. rikissj66sog BHMR flh. a6ildarf6laga' g' jan(rar 1989' milli U) Sa.tomifugi irn starfshetti samstarfsnetrda,dags tam6lareoherra th. rikissj6dsog BHMR f-h adildarf€lagac) dankomulagi um form ri6ningarsarnninga og skyldu til ao upplis'a starfsmennit- niO"irrgartjo. milli i6rm6lara6hena a nrs vegar og ASI' BHM og BSRBhinsvegar,dags'25.jfni 1996(sbr'reglurnr' 351/1996)' d)' Sarnkoriulagiurn l6gmarksreglurum augljsingar 6lausum stdrirm sa$kv@mt '7. g. Iaga-n.70/i996 um 6ttindi. og skyldur sta{slanna rikisins milli hins vegar, dags 12' 6arirahraAnerra arma6 vegar og ASi, BHM og BSRB rigrist1996(sbr. reglw r:r.46411996). janirar et S-auuringium aniOna peni er var6a skipulag vimutima' dags 23 ih. rlkisins, Reykjavikur.borgarog Larinanefndar 1997,milti fir{'rm6lani,0hena vegarog ASi, BHM, BSRB og KI hins vegar-' sveitarfdlagaannars dags' 13' dAirst1999' til meedraskodunar, 0 Samningiin nttt punga6ra-kvenna milli firirmalanidherraog BHM

' Ath! Ce{a barf bftlida samningum vonlu og {vbxnm orlofslauna6 bod vid sanning, dags 25-

BIIY:Darvq 9r19ft!ry'"*P!1ryl osadildarr€laca ziirl uli lpioN, t6rmtlarr;her.a bgnatt<sfordcmiftra i 5% hjt sPRoN semer h' o"s;)i-r,lg p'. * s,!v" q:6 P6stgir6stofirtrni bankae6asparisj66semhrcpPnhnossi6.

,w*W


M,:;"fr;; hjd NritturusrofuAusturlands

a6 iillu i starfi Rdttindiop,skyldurfdlagsmanna -skulu laga i*i ".r" irfioJrto tttuidum og skyldum .lki""t-utft-unou samkvamt 6kv€edum svo og i. lOt:p9}e um rdttindi og skyldw starfsmannarikisins (starfsrnarmalaga)' stoftrun sem. .6Oary"t rtOgu- *. 37llgg3,- b.m.I. sarnkv@mtform- og efirisreglum' 6' sbr' tli "J""irOt io* * g.ipi6 er til uppsagnar,a6 undangengrnnidminnirgu efvi6 uppsdgn rdktydja sv;og skyldustofounartil b€ssa0 zt- og l+. gr. tugu;zblt9e, gr" 5 mgr' 26 gr" 2 og atii*ir-g" I6rustig samtcvemt). mgr. 13.gr.. l. mgr' 20 ' mgt. 10.gr. og z. mgt.44. gr. er stjomNdttururstofu 5. gr. amnings tddningars Efni sem Vi6 mininp,u f€lagsmannaer skylt ao nota til pessgerdan r6dningarsamning' skal auk tilvisunar i starfslisingu tiO* uOif"i vidurienna. i rddningarsamningi vinnutimaf,'rirkomulag' virmutima' lau14 tilgeina starfsheiti, lauq gei6slutimabil svo og lokadag s€ ra6ning .timabundiu u-ilnttuO, oppnuftti-u ,i6ning* velur' A6 d6ru rorftaa*, og^onnurstarf*jOr, ivo og stdttarfdlag,sem starfsma6ur til-ad-upplfsa skyldu og levti visast i samlomulagum form rddniDgarsamnioga "- rabningark]ormilli fi6rm6lar66herraa lars vegar og AsI' BHM og ri.rf.;; BSRBhinsvegar,dags.25.jiurl 1996(sbr.reglurru' 351/1996)' o. gr. LifeYissjddsadild grei6a 4% Fdlagsmennskulu vera i Lifeyrissj66i starfsmannarikisins {-SR) og

reglumLSR6 io-iii ,iiisn Nattmstofangreidirm6tfranlagtil LsR samkv@mt semlttgum t',uZriut,i-u" on ll.5% i A-d;ild,os berp66b1"rg6 1"k!9bildllgl.l iSd tu-hytttL fela i s6r'

LSi og rikvar6anir stj6mar og starfsnefirdarLSR d hverjum tima

1. gr. Si66sadild -..Orlofssj66i BHM' A6ild fdlagsmanna a6 d6rum sj66um 6 vegum BHM og Starfsmenniunarsj66iBHM (eldri deild) njjum Styrkta$j66i BHM' svo h66 eioftf(ynt- og sqrKarsj66i opinbena starfsmanna er 6breytt og sem eDdran€r i samningi til semvisai er gildandikjarasamningi gr.ioriu "jOOJliutfug.i-*u".t b€ssum. 8. gr. Gildist[mi sami og gildistimi nfgildandi larasamnings er s6 Giklistlmi kjarasarnningsfessa timaiag. Itten"i.a timntoi"t-Oinga vi6 lrirmilar66herm eins og hanner 6 hverjum 9. gr. Lasarommi Um samskipti a6ila kjarasamnings lessa - p m t retta$tiibu tninadarmann4 samstarfsneftrdir,ger6 kjarasamningaog vinnudeilur Ctlda b:t-t sarnnrngar'sem visa6 er til i samningilessum, svo og log um {arasamninga opinbena starfsmanna' sbr.2. gr. laganna.

10.Sr.

,V.+W

2


Beai retut ssmnoti6 hafa bâ&#x201A;Źti rettindaen samrdngulbessigerk 166fuir, skulu FdlagsmeD& haldabeim6skertum. Neskrupqtab1.isrfir

F.h. tr6lrgslslenlkrs rittirufr&6ing&

"-b4 W.e*-4 /k ' //--\ A

\4tV[t('ttrso'

2006,

Kjarasamn_Nattaust_jan06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you