Page 1


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

KAZALO VSEBINE:

1

NAGOVOR DEKANA .......................................................................................... 1

2

UVOD ............................................................................................................... 3

3

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ........................................................ 4 3.1

PODATKI O PROGRAMU INŽENIRING IN VOZILA .............................................................. 4

3.2

TEMELJNI CILJI PROGRAMA, SPLOŠNE IN SPECIFIČNE KOMPETENCE...................................... 5

3.3

MEDNARODNO SODELOVANJE FAKULTETE .................................................................... 7

4

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA ............................... 8

5

MERILA ZA PRIZNANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM ..................................................................................................... 9

6

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU .................................................. 10

7

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA .................................................................. 11

8

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI ......................................................... 11 8.1

PREHOD

IZ DRUGEGA VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V

UNIVERZITETNI PROGRAM INŽENIRING IN VOZILA

9

......................................................... 12

PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE ......................................................... 13

10 PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI........ 15 10.1 OBLIKE IN NAČINI IZVEDBE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA .............................................. 19 10.2 VKLJUČEVANJE PROGRAMA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA ................................................. 21 10.3 PODATKI O NAČINIH IN OBLIKAH IZVAJANJA ŠTUDIJA ..................................................... 23 10.4 NAVEDBA STROKOVNEGA OZ. ZNANSTVENEGA NASLOVA ................................................ 25 10.5 PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK ................................................................................. 26 10.6 ŠOLNINA ............................................................................................................ 26 11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV ....................................................................... 27


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

1 NAGOVOR DEKANA Globalizacija evropskega in svetovnega gospodarskega, kulturnega, izobraževalnega prostora in spremljajočih dejavnosti ponuja nove priložnosti, ustvarja pa tudi nove izzive za posameznike in ustanove pri ustvarjanju popolnejšega in boljšega sveta. Znanstveno-izobraževalne ustanove posameznih regij držav in mednarodnih povezav, npr. EU, pa so umeščene v center tega dogajanja in so pred zelo odgovorno nalogo; slediti in učinkovito delovati v svojem in mednarodnem okolju s ciljem - biti na svojem področju med najboljšimi. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI Novo mesto) je uvrščena v dolenjsko-belokranjsko regijo, v slovenski in evropski ter mednarodni prostor. V tem prostoru, ki je hkrati lociran v najuspešnejši gospodarski regiji Slovenije, želimo nadaljevati svoje poslanstvo in delo kot kvalitetna in učinkovita tehniška fakulteta, ki namerava ključno prispevati tudi k mednarodnemu uspehu slovenske avtomobilske in druge industrije, in sicer z zagotovitvijo vrhunskih tehniških strokovnjakov. V zvezi z omenjenimi cilji nameravamo pomembno prispevati k uspešnosti, učinkovitosti in rezultatom, predvsem domače avtomobilske in druge industrije, k prepoznavnosti slovenske industrije v Evropi in drugod, povečanju BDP itd. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto namerava postati eden od vodilnih centrov uporabnega inženirskega znanja v Sloveniji in širše. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto trenutno že sodeluje z nekaterimi domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami v smeri kvalitetnega znanstveno-izobraževalnega dela.

1


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Naši inženirji se bodo na vseh treh stopnjah raziskovalnega dela in izobraževanja šolali na fakulteti ter v gospodarstvu v Sloveniji in v razvitejših industrijskih državah (Nemčiji, Avstriji, Franciji, Veliki Britaniji). Strokovno in jezikovno bodo delovali predvsem v Sloveniji in EU. Pri zagonu izobraževalnih programov sodelujejo mednarodno priznani strokovnjaki – profesorji iz Slovenije in omenjenih držav EU. Zagotovo želimo nadaljevati z uspehi naših prepoznavnih znanstvenikov in inženirjev, kot so bili baron Žiga Zois, Janez Puh in še veliko drugih naših uspešnih raziskovalcev in inženirjev vse do danes.

prof. dr. Anton Jezernik dekan

2


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

2 UVOD Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je institucija regionalnega in nacionalnega pomena na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kvalitete in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben partner gospodarstva in institucija, ki spremlja in izvaja znanstveno raziskovalno delo in skrbi za učinkovit prenos znanja v skladu z bolonjsko deklaracijo. Fakulteta za industrijski inženiring ima jasno definirano poslanstvo, vizijo, cilje in programske opredelitve. Poslanstvo vključuje nenehno inoviranje študijskih vsebin in tehnik edukacije z namenom izobraziti mlade in kvalitetne strokovnjake za delo v razvoju industrije in sodelovanje z univerzami v svetu. Vizija Fakultete za industrijski inženiring je njen razvoj v moderno evropsko visokošolsko institucijo, priznano po svojih znanstveno raziskovalnih in aplikativnih dosežkih. Študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Sodoben študijski program vključuje inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja. Fakulteta za industrijski inženiring z izvajanjem akreditiranih študijskih programov zagotavlja pridobivanje znanja prihodnosti (nove tehnologije, umetna inteligenca, računalniško integrirana proizvodnja, sočasni inženiring, reinženiring in inovacije ter celovito kakovost in poslovno odličnost), uporabo informacijskih tehnologij v izobraževanju, uporabo sodobnih laboratorijev za materiale, tehnologijo, motorna vozila in informatiko, sodobno literaturo in mednarodno povezavo s sorodnimi institucijami v svetu.

3


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

3 PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 3.1 Podatki o programu Inženiring in vozila

Naslov študijskega programa:

Inženiring in vozila

Stopnja in vrsta programa:

1. stopnja – univerzitetni študijski program

Trajanje programa:

tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 KT

Smeri:

program ima tri izbirne module

Strokovni naziv:

diplomirani inženir strojništva (UN)/ diplomirana inženirka strojništva (UN), oboje z okrajšavo dipl. inž. str. (UN)

Študijsko področje po Isced klasifikaciji: (52) tehniške vede Znanstvene discipline po Frascatijevi klasifikaciji: tehniške vede

4


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

3.2 Temeljni cilji programa, splošne in specifične kompetence

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, vzdrževanja in trženja, ki obvlada teoretična znanja in strokovno-praktično delo na tehniškoinženirskem področju. Po končanem izobraževanju študent pridobi strokovnopraktična znanja različnih tehniško-inženirskih strok ter je v stanju kakovostno nabavljati, prodajati in skrbeti za prodane proizvode s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije in poznavanjem teoretično praktične celovite kakovosti. Prav tako pridobi znanja za vodenje proizvodnje, tehnologije in razvoja. Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila vsebuje tri module: Razvoj proizvodov v avtomobilski industriji, Tehnologije v avtomobilski industriji, Virtualni inženiring in umetna inteligenca. Cilji posameznih izbirnih modulov so: Cilj modula Razvoj proizvodov v avtomobilski industriji je izobraziti diplomanta za samostojno visoko strokovno, razvojno, raziskovalno in operativno delo na področju avtomobilskega razvoja. Cilj modula Tehnologije v avtomobilski industriji je izobraziti diplomanta za samostojno visoko strokovno delo na področju tehnologije in proizvodnje v podjetjih s poudarkom na avtomobilski industriji. Cilj modula Virtualni inženiring in umetna inteligenca je izobraziti diplomanta za raziskovalno in samostojno delo na področju okolju prijaznih izdelkov in naprav z uporabo vrhunskih virtualnih tehnologij ob podpori informacijskega sistema.

5


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila vsebuje področja: avtomobilizma, tehnologije, materialov, projektiranja, človeških virov, gospodarjenja z okoljem, informatike in komunikacije na tehniškem in poslovnem področju, razvoja proizvodov, vodenja podjetij, vgrajenih sistemov in umetne inteligence, razvoja odnosov kupec – dobavitelj, kakovosti in poslovne odličnosti. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom: sposobnost analize in sinteze dela na tehniškem področju, sposobnost obvladovanja sodobnih metod, samostojnost raziskovanja na tehničnem področju, sposobnost vodenja projektov in timskega dela, sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi, sposobnost izvajanja stalnega napredka, poznavanje in uvajanje informacijske tehnologije, obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje, poznavanje varnosti zaposlenih in varovanja okolja, sposobnost analize in sinteze dela virtualnega inženiringa, razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti s poudarkom na mednarodnem okolju, sposobnost povezovanja različnih strokovnih disciplin. 6


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

3.3 Mednarodno sodelovanje fakultete

Fakulteta mednarodno dejavnost razvija na področjih: izmenjava študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev, organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc, sodelovanje v mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektih. Fakulteta v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave spodbuja mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih. V času trajanja študija se študent lahko aktivno vključi v mednarodne študijske programe tujih fakultet ter opravi del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje, ki je ovrednoteno z določenim številom kreditnih točk. Cilji mobilnosti za študij so predvsem omogočiti pridobitev izobraževalnih, lingvističnih in kulturnih izkušenj v eni od sodelujočih držav, vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja, prispevati k razvoju visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov in olajšati prenos kreditnih točk ter priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS- sistema. Cilj mobilnosti študentov za prakso je preživeti v času študija obdobje v podjetju v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

7


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

4 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA Na univerzitetni študijski program Inženiring in vozila se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na: kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk); kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

8


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

5 MERILA ZA PRIZNANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM Fakulteta kandidatom priznava že pridobljeno znanje in spretnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oz. predmetno specifičnim kompetencam univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila. Priznavata se znanje in usposobljenost, pridobljena s formalnim, z neformalnim in izkustvenim učenjem. Število kreditnih točk se priznava na podlagi individualnih vlog in predložene dokumentacije kandidatov. Pridobljeno znanje in spretnosti se dokazujejo: z javnimi listinami, potrdili in drugimi listinami; z izdelki, storitvami, objavami in drugimi avtorskimi deli kandidatov; z znanjem, ki si ga je kandidat pridobil s samoizobraževanjem ali priložnostnim učenjem; z ustreznimi referencami v okviru delovnih izkušenj. Individualne dokumentirane vloge kandidatov za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.

9


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

6 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 45 kreditnih točk drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika, kar znaša 105 kreditnih točk. Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za študijske in študentske zadeve. Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti namenjen absolventski staž. Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če: se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra, študentka v času študija rodi. Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

10


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

7 POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

8 PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in drugih fakultet, skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. list RS. št. 100/04) in Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. list RS, št. 95/10) in drugimi predpisi. Prehodi omogočajo mobilnost študentom, izbiro različnih poti za doseganje izobrazbe ter fleksibilnost in odprtost visokošolskega sistema. Izvedba prehodov zagotavlja: realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija; priznavanje znanja, relevantnega za novi študijski program, ki ga je študent osvojil v prejšnjem študijskem programu in ga izkazuje z ustreznimi dokumenti. Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program; obseg razpoložljivih študijskih mest; letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti ali delno. Prehod v univerzitetni program Inženiring in vozila je možen skladno z Merili za prehode med programi (Ur. list RS, št. 95/10). Posamezne vloge bo presojala komisija za študijske in študentske zadeve.

11


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Možni so naslednji prehodi: med študijskimi programi prve stopnje, iz ustreznih tujih programov. Za visokošolski univerzitetni študijski program štejejo: univerzitetni študijski programi po 33. členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po 33. členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), sprejeti pred 11. 6. 2004, študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe po 33. členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), sprejeti pred 11. 6. 2004, visokošolski študijski programi, sprejeti pred 1. 1. 1994, ustrezni tuji programi. Študent lahko preide iz sorodnih programov na program Inženiring in vozila v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS.

8.1 Prehod iz drugega visokošolskega strokovnega študijskega programa v univerzitetni program Inženiring in vozila

Študentu se ob prehodu priznajo kreditne točke pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem visokošolskem programu, če se le-ta v najmanj 80 % po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta na šoli. Za prehod iz programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe v program Inženiring in vozila veljajo isti kriteriji, in sicer: vsebina, obseg in dosežen uspeh pri posameznem predmetu ter razpoložljiva študijska mesta.

12


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

9 PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni in pisni izpiti, kolokviji, testi, seminarske naloge, raziskave, projektne naloge, projektno poročilo, ustne predstavitve, izdelki, portfolio, poročilo o strokovni praksi, vrstniško ocenjevanje ter izdelava in zagovor diplomske naloge. Opravljene obveznosti študenta/-ke se ocenjujejo skladno z ocenjevalno lestvico po ECTS in s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja Fakultete za industrijski inženiring. Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov in so prilagojeni preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenim študijskim dosežkom in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Strokovna praksa se ocenjuje z oceno uspešno/neuspešno. Študent mora doseči za pozitivno oceno pri posameznem predmetu najmanj 55 % zahtevanega znanja.

13


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Tabela 1: Ocenjevalna lestvica po ECTS Opis znanja Izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami Nadpovprečno znanje z nekaj napakami Solidni rezultati Znanje z manjšimi napakami Znanje ustreza minimalnim kriterijem Znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

14

Razpon ocen v %

Ocena po ECTS

95,6 - 100

excellent

A

odlično

10

84,3 - 95,6

very good

B

prav dobro

9

70,8 - 84,2

good

C

prav dobro

8

59,6 - 70,7

satisfactory

D

dobro

7

55 - 59,6

sufficient

E

zadostno

6

0 - 54,9

fail

F

nezadostno

5-1

Ocena


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

10 PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006) in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 101/04) Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/2004) in Kriteriji za akreditacijo inženirskih programov (ABET, 2005). Splošni predmeti vključujejo vsebinska področja: strokovni tuj jezik, ekonomika organizacije, celovita kakovost in poslovna odličnost ter varstvo pri delu in okolje. Temeljni predmeti so znanstveno naravnani: tehniška matematika I in II, fizika, kemija, materiali, mehanika I in II ter termodinamika. Strokovni predmeti vključujejo naslednja vsebinska področja: tehnologija, informacijsko komunikacijske tehnologije, inženiring in inženirsko delo, numerične metode, ekonomika organizacije, konstruiranje, celovita kakovost in poslovna odličnost, elektrotehnika in elektronika, modeliranje (3D) izdelkov v avtomobilski industriji, avtomobilizem in prihodnje tehnologije, tehniška kibernetika, varstvo pri delu in okolje, strokovna praksa s projektnim delom, itd.

15


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Tabela 2: Predmetnik Univerzitetni študijski program INŽENIRING IN VOZILA Organizirano študijsko delo

Zap. Predmet št.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Zimski

P PRVI LETNIK Tehniška 45 matematika I Mehanika I 60 Informacijski sistemi in komunikacijske 45 tehnologije Inženiring in 45 inženirsko delo Strokovni tuji jezik 45 (ang.) Skupaj 1. semester 240 (KT) Kemija Tehniška matematika II Fizika Tehniška dokumentacija in strojni elementi Materiali Skupaj 2. semester (KT) Skupaj 1. letnik

LV

40

IDŠ

Letni P

PD

LOŠ KT

SV

KT

45

6

90

90

180

6

45

7

105

105

210

7

5

6

90

90

180

6

30

5

75

75

150

5

45

6

90

90

180

6

30

450

450

900 30

45

LV

OŠD

30

45

240

SV KT

15

6

90

90

180

6

45

6

90

90

180

6

45

15

30

6

90

90

180

6

60

15

30

7

105

105

210

7

45

10

20

5

75

75

150

5

240

30

450

450

900 30

30 240

30

900

900 1800 60

DRUGI LETNIK 11 Numerične metode

45

45

6

90

90

180

6

12 Mehanika II Ekonomika 13 organizacije 14 Konstruiranje

45

45

6

90

90

180

6

45

30

5

75

75

150

5

45

30

15

6

90

90

180

6

15 Tehnologije Skupaj 3. semester (KT)

60

15

30

7

105

105

210

7

30

450

450

900 30

16

240


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

16 Termodinamika Celovita kakovost in 17 poslovna odličnost Elektrotehnika in 18 elektronika Modeliranje (3D) izdelkov v 19 avtomobilski industriji

60

45

7

105

105

210

7

45

30

5

75

75

150

5

20 Izbirni predmet I

21 22 23 24 25

26 27 28 29

45

10

20

5

75

75

150

5

45

30 30

7

105

105

210

7

45

30 15

6

90

90

180

6

900 30

Skupaj 4. semester (KT)

240

30

450

450

Skupaj 2. letnik

240

30

900

900 1800 60

TRETJI LETNIK Avtomobilizem in prihodnje 45 tehnologije Tehniška kibernetika 45 Modulni predmet 1 60 (I., II. in III. modul) Modulni predmet 2 60 (I., II. in III. modul) Modulni predmet 3 45 (I., II. in III. modul) Skupaj 5. semester 255 (KT) Varstvo pri delu in okolje Strokovna praksa s projektnim delom (5 tednov) Izbirni predmet II Diplomska naloga – projekt z zagovorom Skupaj 6. semester (KT) Skupaj 3. letnik

255

30

5

75

75

150

5

30

5

75

75

150

5

30

15

7

105

105

210

7

30

15

7

105

105

210

7

30

15

6

90

90

180

6

30

450

450

900 30

4

60

60

120

10

200

6

90

90

180

15

10

15

285

300 10

90

30

365

435

800 30

30 90

30

815

885 1700 60

30

45

30

30

15

4

200 10 6

* Skupno število ur v segmentu LV in SV v 4. semestru bo odvisno od izbire posameznega izbirnega predmeta. Ne glede na izbor bo skupni seštevek LV ali/in SV znašal 45 ur organiziranega študijskega dela.

17


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Tabela 3: Izbirni moduli Organizirano študijsko delo

Zap. Predmet št.

Zimski

Letni

IDŠ OŠD

PD

LOŠ KT

P

LV

SV

KT

60

30

15

7

105

105

210

7

60

30

15

7

106

105

210

7

45

30

15

6

90

90

180

6

60

30

15

7

105

105

210

7

60

30

15

7

105

105

210

7

45

30

15

6

90

90

180

6

23 Sočasni inženiring

60

30

15

7

105

105

210

7

24 Senzorji

60

30

15

7

105

105

210

7

25 Inteligentni sistemi

45

30

15

6

90

90

180

6

MODUL I: Razvoj procesov v avtomobilski industriji Razvoj proizvodov v 23 avtomobilski industriji Motorji z notranjim 24 izgorevanjem 25 Sočasni inženiring MODUL II: Tehnologije v avtomobilski industriji Tehnološki procesi v 23 avtomobilski industriji 24 Reinženiring in inovacije Računalniško vodeni 25 procesi MODUL III: Virtualni inženiring in umetna inteligenca

18

P LV SV KT


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Tabela 4: Izbirni predmeti Organizirano študijsko delo

Zap. Predmet št.

Zimski P

OŠD

PD

LOŠ KT

P

LV

SV

KT

45

30

45

6

90

90

180

6

45

30

45

6

90

90

180

6

3 Virtualni proizvodi

45

30

45

6

90

90

180

6

4 Laserski sistemi

45

30

45

6

90

90

180

6

5 Meroslovje in kakovost

45

30

45

6

90

90

180

6

Avtomatizacija in robotika Projektiranje energetskih sistemov 2 za ekološke bivalne in poslovne prostore 1

LV SV KT

IDŠ

Letni

OŠD - organizirano študijsko delo IDŠ - individualno delo študentov PD - projektno delo IŠ - individualni študij LOŠ - letna obveza študenta

10.1 Oblike in načini izvedbe praktičnega usposabljanja

Strokovna praksa Praktično izobraževanje v neposrednem delovnem okolju je skladno s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – UPB 2), obvezni del univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje za pridobitev univerzitetne izobrazbe po programu Inženiring in vozila. Praktično usposabljanje - strokovna praksa s projektnim delom je pomembna sestavina izobraževalnega programa, saj povezuje teorijo s prakso. Obsega 200 ur programa. Izvaja se v tretjem letniku izobraževanja. Študent opravlja strokovno prakso v podjetjih oziroma razvojnih inštitutih.

19


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Namen strokovnega usposabljanja je prenos znanja iz visokošolske institucije v industrijo in nazaj, prilagajanje študijskega programa potrebam industrije ter oblikovanje bodočega strokovnega kadra v realnem delovnem okolju. Cilj strokovne prakse je aplikacija teoretičnega znanja, ki ga študent usvoji v študijskem procesu, v neposredno delovno okolje. Študent se sooči z dogajanjem v podjetju ter uporabi teoretično znanje pri reševanju praktičnih problemov in razvije strokovne veščine. S podjetji v naši okolici imamo podpisane pogodbe in pisma o nameri za izvajanje strokovne prakse v podjetjih. Podjetja se zavezujejo, da bodo omogočila mentorstvo študentom in strokovni nadzor za izvajanje strokovne prakse študentov. Študent samostojno ali v sodelovanju z organizatorjem strokovne prakse na šoli naveže stike z organizacijo, kjer bo opravljal strokovno prakso. Med organizacijo, šolo in študentom se sklene tripartitna pogodba. Strokovno prakso opravlja študent pod vodstvom mentorja, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo. Mentor študentu dodeli delo na podlagi programa strokovne prakse. Mentor študenta usmerja, ga informira, nadzoruje in oceni. Organizator pa spremlja opravljanje prakse in po potrebi svetuje študentu. Študent vodi dnevnik o strokovni praksi. Po končani praksi študent napiše seminarsko nalogo-projektno nalogo. Nalogo javno predstavi in zagovarja na šoli ali v podjetju. Pozitivna ocena strokovne prakse je pogoj za dokončanje študijskih obveznosti na programu Inženiring in vozila. Študent bo lahko strokovno prakso opravljal tudi v tujini preko projekta Erasmus. Mednarodno izmenjavo študentov bo organizirala in vodila mednarodna pisarna na fakulteti-institucionalni koordinator za ECTS.

20


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

Priznanje strokovne prakse Študentje, ki imajo delovne izkušnje, lahko zaprosijo za priznanje strokovne prakse, skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja študenta. Pri odločanju o priznanju organizator strokovne prakse upošteva delovno dobo in vrsto del, ki jih je študent opravljal. O strokovni praksi študenti sestavijo pisno poročilo, ki mora biti napisano jasno in v strokovnem knjižnem jeziku. Poročilo mora biti računalniško urejeno in mora obsegati 10–15 strani. Poročilu naj bo priloženo vse gradivo, s katerim se je študent ukvarjal v času izvajanja strokovne prakse v delovni organizaciji ali razvojnem inštitutu.

Diplomska naloga Je obširna in kompleksna obravnava rešitve konkretnega problema poslovne prakse in mora biti rezultat samostojnega dela kandidata. Kandidat z njo dokaže, da je sposoben rešiti strokovni praktični problem na podlagi znanja, ki ga je pridobil po študijskem programu, s samostojnim študijem literature in virov ter na strokovni praksi. Postopek in način priprave in zagovora diplomske naloge je določen v Pravilniku o diplomskem delu in diplomskem izpitu Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto ter Navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih del Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.

programa v

10.2 Vključevanje kreditni 21


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

sistem študija

Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila je zasnovan tako, da omogoča primerljivost študijskega programa in vključevanje v skupni evropski visokošolski prostor. Pri tem ima pomembno vlogo European Credit Transfer System, ki je tudi podlaga slovenskega kreditnega sistema za visokošolske programe. Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila je kreditno ovrednoten, skladno z določili Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, 124/2004). Kreditni prenosni sistem ECTS omogoča nabiranje in prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega in medsebojno priznavanje opravljenih obveznosti med visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine. Zagotavlja preglednost in primerljivost visokošolskih sistemov in študijskih programov, kar predstavlja osnovo za mobilnost študentov in priznavanje študijskih obveznosti. Kreditna točka je merska enota za vrednotenje dela, ki ga študent v povprečju opravi. Ena kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta, pri čemer lahko znaša letna obremenitev od 1.500 do 1.800 ur. Posamezni deli programa so ovrednoteni skladno z merili. Merila ECTS spodbujajo uvajanje strategij poučevanja, ki so osredotočene na študenta. Študentu se kreditne točke dodelijo, ko izpolni s programom predpisane študijske obveznosti. V obremenitev študenta se štejejo: predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, laboratorijske vaje, raziskovalno delo, projektno delo), individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske, projektne in raziskovalne naloge ter priprava na izpite in druge oblike preverjanja znanja) in diplomska naloga oziroma zaključna naloga pri programih za izpopolnjevanje.

22


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

10.3 Podatki o načinih in oblikah izvajanja študija

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto bomo izvajali univerzitetni program Inženiring in vozila kot redni, izredni študij oz. študij na daljavo. Obe vrsti študija sta enakovredni. Pri rednem študiju se izvede praviloma en letnik v enem študijskem letu v obsegu predvidenem v študijskem programu. Predavanja v okviru rednega študija se izvajajo s celotno skupino študentov, seminarske vaje in seminarji v skupinah po 30 študentov oziroma skladno z normativi za izvedbo seminarskih vaj in seminarjev. Laboratorijske vaje se izvajajo v skupinah po 15 študentov. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij. Organizacijo in izvedbo izrednega študija bomo prilagodili možnostim in potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj 30% kontaktnih ur, predvidenih s študijskim programom. Ker je število ur predavanj in vaj manjše kot pri rednem študiju, se od študentov pričakuje več samostojnega študija ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev. Študij na daljavo bo fakulteta razvijala oz. izvajala glede na potrebe okolja in v skladu s sklepi senata. Študij na daljavo je v razvitem svetu že uveljavljena oblika izobraževanja, ki z razvojem izobraževalne tehnologije in interneta dobiva vse večji pomen in razsežnosti. Sodobna tehnologija omogoča hitro in učinkovito komunikacijo med slušateljem in učiteljem ter pripravo kakovostnih učnih gradiv, ki lahko nadomestijo razlago učitelja. Učitelj in študent bosta večino časa prostorsko ločena in bo študent v glavnem študiral samostojno iz študijskih gradiv. Študijsko gradivo sestavlja tiskan učbenik, ki ga v posameznih primerih dopolnjujejo zbirke vaj in nalog, avdio in video posnetki, elektronski mediji (diskete, cd-ji) in spletne aplikacije. Gradiva bodo pripravljena posebej za študij na daljavo in bodo študenta vodila skozi proces izobraževanja za program Inženiring in vozila. 23


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

V obliko študija na daljavo se lahko vključijo kandidati, ki: nimajo časa obiskovati predavanj, so iz geografsko oddaljenih ali slabo dostopnih področij, so telesno prizadeti, so matere z majhnimi otroki. Vsi predmeti enega letnika se pri študiju na daljavo praviloma izvedejo v dveh študijskih letih. Pri študiju na daljavo bodo uporabljene specifične metode dela in specifični postopki ocenjevanja. Ključni element za kvalitetno izvedbo programa Inženiring in vozila bo sodobna učna tehnologija. Učinkovita uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na inženirskih področjih, elektronska komunikacija, uporaba računalnika za poučevanje in učenje so dejstva, ki terjajo spremembe v izobraževalnem procesu. Mentorstvo Mentorstvo kot posebno obliko svetovalnega mentorskega dela srečamo na številnih tujih šolah. Mentor bo vodil študenta skozi ves čas študija in ga spodbujal pri vključevanju v visokošolsko okolje. Mentorjeva obveza do posameznega študenta se bo zaključila, ko ta uspešno diplomira. Na začetku bo mentor študentu predstavil program študija: obvezni del, izbirni modul, izbirne predmete in praktični del. Pomagal mu bo pri organizaciji študija in izbiri ustrezne usmeritve. Med študijem bo spremljal in usmerjal njegovo delo. Študentu bo svetoval in mu pomagal pri reševanju problemov, povezanih s študijem, ga usmerjal pri izbiri predmetov v okviru kreditnega sistema študija, pri iskanju individualne študijske usmeritve, svetoval pri izbiri in iskanju literature. Mentor študentu svetuje pri odločitvah o študiju v tujini.

24


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

10.4 Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

V skladu z določili Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 61/06) študent po zaključku študija pridobi strokovni naslov : za diplomantko - diplomirana inženirka strojništva (UN), z okrajšavo dipl. inž. str. (UN), za diplomanta - diplomirani inženir strojništva (UN), z okrajšavo dipl. inž. str. (UN).

25


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

10.5 Prijavni in vpisni postopek

Prijavni in vpisni postopek določa Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11). Velja za kandidate za vpis v redni in izredni študij. Datumi vseh prijavnih rokov so vsako leto objavljeni v Razpisu za vpis, na spletni strani www.vpis.uni-lj.si in na spletni strani: www.fini-unm.si. Prijavni rok Kandidati se lahko prijavijo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani: www.fini-unm.si, kjer so podrobno opisani tudi pogoji za vpis in prijavni roki.

10.6 Šolnina

Redni in izredni študij se financira s šolnino. Višino šolnine določi Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v skladu s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih (Uradni list RS, št. 45/98) in v skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto do začetka prijavnega postopka. Veljavni cenik je objavljen na spletni strani fakultete.

26


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - UN

11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV K razvoju statistične regije Jugovzhodna Slovenija največ prispeva industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), saj ustvari polovico ustvarjene bruto dodane vrednosti te slovenske regije. Med vsemi regijami v Sloveniji ima naša najugodnejšo starostno strukturo z največjim deležem mladih prebivalcev (0 – 14 let) in pozitivnega selitvenega prirasta. Diplomanti so izobraženi za razvojno znanstvena in vodstvena dela v gospodarstvu ter za delo v znanstvenih institucijah. Diplomanti se bodo s pridobljenim znanjem uspešno zaposlovali v: kovinsko predelovalni industriji (npr. v avtomobilski industriji, industriji osebnih in tovornih prikolic itd.), procesni industriji (farmacevtski, kemijski, živilski), proizvodnji počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hišic, projektivi in razvojnem inženiringu, inštitutih za razvoj in raziskave, fakultetah in šolah za pedagoški kader. Diplomanti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto iz širše Dolenjske se bodo lahko zaposlili v tovarnah: Revoz, TPV (Trženje in proizvodnja opreme vozil), Krka, tovarna zdravil, Adria Mobil, Trimo, Nuklearna elektrarna Krško, Kolpa, Kovinoplastika Lož, Arex Šentjernej, ipd. Pričakujemo, da bo »tržna vrednost« diplomantov Fakultete za industrijski inženiring postala znana zaradi njihovega znanja, načina šolanja in bo postala sinonim v Novem mestu. Zaradi tega se bodo lahko zaposlovali doma in v tujini, predvsem kot nosilci znanja slovenske industrije.

27

Zbornik univerzitetnega študijskega programa - Inženiring in vozila 2012/13  
Zbornik univerzitetnega študijskega programa - Inženiring in vozila 2012/13  

Predstavitveni zbornik univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila 2012/13 - Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Advertisement