Page 1


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

KAZALO VSEBINE:

1

NAGOVOR DEKANA .......................................................................................... 1

2

UVOD ............................................................................................................... 3

3

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ........................................................ 4 3.1

PODATKI O PROGRAMU INŽENIRING IN VOZILA .............................................................. 4

3.2

TEMELJNI CILJI PROGRAMA, SPLOŠNE IN SPECIFIČNE KOMPETENCE...................................... 5

3.3

MEDNARODNO SODELOVANJE FAKULTETE .................................................................... 7

4

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA ............................... 8

5

MERILA ZA PRIZNANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM ................................................................................................... 11

6

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU .................................................. 12

7

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA .................................................................. 13

8

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI ......................................................... 14

9

8.1

PREHODI MED VIŠJEŠOLSKIMI PROGRAMI PO ZAKONU O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU IN VISOKOŠOLSKIMI STROKOVNIMI ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI PRVE STOPNJE .......................... 15

8.2

PREHODI IZ VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (PRED SPREJETJEM ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU IZ LETA 2004) IN IZ (BOLONJSKIH) VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH PROGRAMOV PRVE STOPNJE ................................................................................... 17

8.3

PREHODI IZ UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (PRED SPREJETJEM ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU IZ LETA 2004) IN IZ (BOLONJSKIH) UNIVERZITETNIH PROGRAMOV PRVE STOPNJE ..... 18

PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE ......................................................... 18

10 PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI........ 20 10.1 OBLIKE IN NAČINI IZVEDBE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA .............................................. 25 10.2 DELI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA – PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE ................................... 27 10.3 VKLJUČEVANJE PROGRAMA V KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA ................................................. 30 10.4 PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA ..................................................................... 31 10.5 NAVEDBA STROKOVNEGA OZ. ZNANSTVENEGA NASLOVA ................................................ 33


10.6 PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK ................................................................................. 33 10.7 ŠOLNINA ........................................................................................................... 35 11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV........................................................................ 35


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

1 NAGOVOR DEKANA

Globalizacija

evropskega

in

svetovnega

gospodarskega,

kulturnega,

izobraževalnega prostora in spremljajočih dejavnosti ponuja nove priložnosti, ustvarja pa tudi nove izzive za posameznike in ustanove pri ustvarjanju popolnejšega in boljšega sveta. Znanstveno-izobraževalne ustanove posameznih regij držav in mednarodnih povezav, npr. EU, pa so umeščene v center tega dogajanja in so pred zelo odgovorno nalogo; slediti in učinkovito delovati v svojem in mednarodnem okolju s ciljem - biti na svojem področju med najboljšimi. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI Novo mesto) je uvrščena v dolenjsko-belokranjsko regijo, v slovenski in evropski ter mednarodni prostor. V tem prostoru, ki je hkrati lociran v najuspešnejši gospodarski regiji Slovenije, želimo nadaljevati svoje poslanstvo in delo kot kvalitetna in učinkovita tehniška fakulteta, ki namerava ključno prispevati tudi k mednarodnemu uspehu slovenske avtomobilske in druge industrije, in sicer z zagotovitvijo vrhunskih tehniških strokovnjakov. V zvezi z omenjenimi cilji nameravamo pomembno prispevati k uspešnosti, učinkovitosti in rezultatom, predvsem domače avtomobilske in druge industrije, k prepoznavnosti slovenske industrije v Evropi in drugod, povečanju BDP itd. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto namerava postati eden od vodilnih centrov uporabnega inženirskega znanja v Sloveniji in širše. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto trenutno že sodeluje z nekaterimi domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami v smeri kvalitetnega znanstveno-izobraževalnega dela. Naši inženirji se bodo na vseh treh stopnjah raziskovalnega dela in izobraževanja šolali na fakulteti ter v gospodarstvu v 1


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Sloveniji in v razvitejših industrijskih državah (Nemčiji, Avstriji, Franciji, Veliki Britaniji). Strokovno in jezikovno bodo delovali predvsem v Sloveniji in EU. Pri zagonu

izobraževalnih

programov

sodelujejo

mednarodno

priznani

strokovnjaki – profesorji iz Slovenije in omenjenih držav EU. Zagotovo želimo nadaljevati z uspehi naših prepoznavnih znanstvenikov in inženirjev, kot so bili baron Žiga Zois, Janez Puh in še veliko drugih naših uspešnih raziskovalcev in inženirjev vse do danes.

prof. dr. Anton Jezernik dekan

2


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

2 UVOD Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je institucija regionalnega in nacionalnega pomena na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kvalitete in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben partner gospodarstva in institucija, ki spremlja in izvaja znanstveno raziskovalno delo in skrbi za učinkovit prenos znanja v skladu z bolonjsko deklaracijo.

Fakulteta ima jasno definirano poslanstvo, vizijo, cilje in programske opredelitve. Poslanstvo vključuje nenehno inoviranje študijskih vsebin in tehnik edukacije z namenom izobraziti mlade in kvalitetne strokovnjake za delo v razvoju industrije in sodelovanje z univerzami v svetu. Vizija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izvajanje in sledenje izobraževanju, raziskavam in spremljanje trendov v avtomobilski industriji.

Študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Sodoben študijski program vključuje inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja.

Fakulteta z izvajanjem akreditiranih študijskih programov zagotavlja pridobivanje znanja prihodnosti (nove tehnologije, umetna inteligenca, računalniško integrirana proizvodnja, sočasni inženiring, reinženiring in inovacije ter celovito kakovost in poslovno odličnost), uporabo informacijskih tehnologij v izobraževanju, uporabo sodobnih laboratorijev za materiale, tehnologijo, motorna vozila in informatiko, sodobno literaturo in mednarodno povezavo s sorodnimi institucijami v svetu.

3


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

3 PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 3.1 Podatki o programu Inženiring in vozila

Naslov študijskega programa:

Inženiring in vozila

Stopnja in vrsta programa:

1. stopnja - visokošolski strokovni program

Trajanje programa:

tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 KT

Smeri:

program ima tri izbirne module

Strokovni naziv:

diplomirani inženir strojništva (VS)/ diplomirana inženirka strojništva (VS), oboje z okrajšavo dipl. inž. str. (VS)

Študijsko področje po Isced klasifikaciji: (52) tehniške vede Znanstvene discipline po Frascatijevi klasifikaciji: tehniške vede

4


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

3.2 Temeljni cilji programa, splošne in specifične kompetence

Temeljni cilj študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Študenti bodo usvojili teoretična znanja in znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju. Usvojili bodo tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska, ekonomska znanja in znanja metod za raziskovalno in razvojno delo.

Z uspešno opravljenim študijem bodo študentke in študenti pridobili splošne in specifične kompetence: sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem področju, sposobnost obvladovanja sodobnih metod, usposobljenost za kritično presojanje, sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v prakso, samostojnost v strokovnem delu, poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu, razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu z uporabo slovenskega in tujih jezikov, usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov, sposobnost povezovanja znanja uporaba,

različnih področij in njegova

razvoj in upoštevanje profesionalne etike, sposobnost izvajanja stalnega napredka poslovanja, poznavanje strokovnih izrazov – terminologija,

5


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih orodij in računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja, poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja, poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije in reševanja konfliktov, sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja, sposobnost matematičnega razumevanja, predvsem s področja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v praksi - aplikacije, sposobnost interdisciplinarnega predmetov,

povezovanja

znanj

različnih

poznavanje tehničnih lastnosti materialov in proizvodov, poznavanje in vpeljevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij, poznavanje in uporabljanje metod celovite kakovosti proizvodov in storitev, poznavanje zakonodaje na področju tehnike in poslovanja, usposobljenost za vodenje del, usposobljenost za komuniciranje z dobavitelji, kupci, strankami, konkurenco …, usposobljenost za prenos znanja partnerjem, sposobnost spoznavanja delovanja podjetij, poznavanje organizacijskih struktur in procesne organiziranosti, poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega procesa, poznavanje delovne zakonodaje, razvijanje in uvajanje novih tehniških postopkov in procesov,

6


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

sposobnost zagotavljanja skladnosti proizvodov in procesov s predpisanimi zahtevami, poznavanje metod vzdrževanja proizvodov, poznavanje metod spremljanja prodanega proizvoda, poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske industrije, sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih naprav, poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav.

3.3 Mednarodno sodelovanje fakultete

Fakulteta mednarodno dejavnost razvija na področjih: izmenjava študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev, organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc, sodelovanje v mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektih.

Fakulteta v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave spodbuja mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih.

7


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

V času trajanja študija se študent lahko aktivno vključi v mednarodne študijske programe tujih fakultet ter opravi del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje, ki je ovrednoteno z določenim številom kreditnih točk.

Cilji mobilnosti za študij so predvsem omogočiti pridobitev izobraževalnih, lingvističnih in kulturnih izkušenj v eni od sodelujočih držav, vzpodbujati sodelovanje med institucijami tercialnega sektorja izobraževanja, prispevati k razvoju visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov in olajšati prenos kreditnih točk ter priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS- sistema.

Cilj mobilnosti študentov za prakso je preživeti v času študija obdobje v podjetju v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

4 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA V prvi letnik rednega in izrednega visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila se na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) lahko vpiše, kdor je: opravil maturo, opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem programu,

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

8


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Pogoji za vpis v delni program so enaki kot za visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila. Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 2. letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Diferencialne izpite predpiše pristojni organ fakultete. V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ fakultete predpiše kandidatu obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do vpisa v 3. letnik. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega študija. Neposredno v tretji letnik študijskega programa Inženiring in vozila se lahko vpiše: kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994. Prehod je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis v 3. letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete; diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih 9


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma, kot je to določeno v elaboratu fakultete; študenti, ki so zaključili dva letnika na drugem visokošolskem strokovnem programu. Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do prijave teme diplomske naloge.

10


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

5 MERILA ZA PRIZNANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM Fakulteta kandidatom priznava že pridobljeno znanje in spretnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila. Priznavajo se znanje in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim in izkustvenim učenjem. Število kreditnih točk se priznava na podlagi individualnih vlog in predložene dokumentacije kandidatov.

Pridobljeno znanje in spretnosti se dokazujejo: z javnimi listinami, potrdili in drugimi listinami; z izdelki, storitvami, objavami in drugimi avtorskimi deli kandidatov; z znanjem, ki si ga je kandidat pridobil s samoizobraževanjem ali priložnostnim učenjem; z ustreznimi referencami v okviru delovnih izkušenj.

Individualne dokumentirane vloge kandidatov za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti Fakultete za industrijski inženiring.

11


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

6 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 45 kreditnih točk drugega letnika in vse obveznosti iz prvega letnika, kar znaša 105 kreditnih točk.

Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za študijske in študentske zadeve.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti namenjen absolventski staž.

Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če: se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra, študentka v času študija rodi. Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

12


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

7 POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk ter priprava in uspešen zagovor diplomske naloge.

Pogoj za dokončanje dela študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje so opravljene vse predpisane obveznosti v obsegu 46 kreditnih točk. Po zaključku kandidat prejme potrdilo, ki je javna listina, ter prilogo z opisanimi kompetencami in opravljenimi vsebinami dela programa.

13


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

8 PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in drugih fakultet, skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) in Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/10) in drugimi predpisi. Prehodi omogočajo mobilnost študentom, izbiro različnih poti za doseganje izobrazbe ter fleksibilnost in odprtost visokošolskega sistema.

Izvedba prehodov zagotavlja: realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija; priznavanje znanja, relevantnega za novi študijski program, ki ga je študent usvojil v prejšnjem študijskem programu in ga izkazuje z ustreznimi dokumenti.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program; obseg razpoložljivih študijskih mest; letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti ali delno.

Prehod v visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila je možen skladno z Merili za prehode med programi (Uradni list RS, št. 95/10). Posamezne vloge bo obravnavala Komisija za študijske in študentske zadeve.

14


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Možni so naslednji prehodi: med višješolskimi strokovnimi programi in študijskimi programi prve stopnje, med študijskimi programi prve stopnje, iz ustreznih tujih programov.

Za višješolske študijske programe štejejo: višješolski strokovni programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04); višješolski strokovni programi po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96); višješolski študijski programi, sprejeti pred 1. 1. 1994 in ustrezni tuji programi.

8.1 Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve stopnje

Prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov iz sorodnih študijskih programov s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva in mehatronike, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Inženiring in vozila.

Pogoj za prehod so diferencialni izpiti iz znanj, ki jih niso pridobili v predhodnih študijskih programih in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo nekateri strokovni predmeti glede na strokovna znanja, ki so jih pridobili v predhodnih študijskih programih.

15


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Pogoji za prehod iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 1. 1. 1994) v visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila (tretji letnik) so opravljena diploma in razpoložljiva študijska mesta. Brez dodatnih obveznosti se v tretji letnik lahko vpišejo diplomanti fakultet za strojništvo Univerz v Ljubljani in Mariboru. Kandidati, ki niso diplomirali na sorodnih programih, se vpisujejo pod pogojem, da opravijo diferencialne izpite iz izbranih poglavij predmetov iz prvega in drugega letnika. Če imajo kandidati več kot eno leto ustreznih delovnih izkušenj, se jim prizna strokovna praksa v obsegu 20 kreditnih točk.

Prehod iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) je možen v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila pod naslednjimi pogoji:

da ima fakulteta razpoložljiva študijska mesta, da opravijo diferencialne izpite iz predmetov, in sicer diplomanti: - višje strokovne šole za strojništvo iz predmeta kemija; - višje strokovne šole za elektroenergetiko morajo dodatno opraviti študijske obveznosti iz 1. letnika po visokošolskem strokovnem študijskem programu Inženiring in vozila: matematika z aplikacijami, tehniška mehanika in kemija; - višje strokovne šole za elektroniko morajo dodatno opraviti študijske obveznosti iz predmetov 1. letnika po programu Inženiring in vozila: matematika z aplikacijami, tehniška mehanika in kemija; - višje strokovne šole za mehatroniko morajo dodatno opraviti študijske obveznosti iz predmetov 1. letnika po programu Inženiring in vozila: matematika z aplikacijami, tehniška mehanika, kemija in materiali;

16


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

- ostalih višjih strokovnih šol morajo opraviti dodatne študijske obveznosti iz predmetov 1. letnika po visokošolskem strokovnem študijskem programu Inženiring in vozila na osnovi dejansko ugotovljenih razlik med programi.

8.2 Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih programov prve stopnje

Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov Fakultete za industrijski inženiring in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, mehatronike, fizike in matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

17


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

8.3 Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih programov prve stopnje

Študenti univerzitetnih študijskih programov Fakultete za industrijski inženiring in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s širšega področja tehniških ved, gospodarskega inženirstva, mehatronike, fizike in matematike, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

9 PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni in pisni izpiti, kolokviji, testi, seminarske naloge, raziskave, projektne naloge, projektno poročilo, ustne predstavitve, izdelki, portfolio, poročilo o strokovni praksi, vrstniško ocenjevanje ter izdelava in zagovor diplomske naloge.

Opravljene obveznosti študenta/-ke se ocenjujejo skladno z ocenjevalno lestvico po ECTS in s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja Fakultete za industrijski inženiring.

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov in so prilagojeni preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenim študijskim dosežkom in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih komepetenc.

Strokovna praksa se ocenjuje z oceno uspešno/neuspešno. Študent mora doseči za pozitivno oceno pri posameznem predmetu najmanj 55 % zahtevanega znanja. 18


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Tabela 1: Ocenjevalna lestvica po ECTS Opis znanja Izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami Nadpovprečno znanje z nekaj napakami Solidni rezultati Znanje z manjšimi napakami Znanje ustreza minimalnim kriterijem Znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

Razpon ocen v %

Ocena po ECTS

95,6 - 100

excellent

A

odlično

10

84,3 95,6

very good

B

prav dobro

9

70,8 84,2

good

C

prav dobro

8

59,6 - 0,7

satisfactory

D

dobro

7

55 - 59,6

sufficient

E

zadostno

6

0 - 54,9

fail

F

nezadostno

5-1

Ocena

19


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

10 PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI Program Inženiring in vozila je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04), Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 101/04) in Kriteriji za akreditacijo inženirskih programov (ABET, 2005). Upoštevana so priporočila bolonjske deklaracije, ki se nanašajo na trajanje študija, letno obremenitev študenta, študijske dosežke in mednarodno mobilnost.

Celoten študijski program obsega organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta ter obsega 180 kreditnih točk. Traja tri študijska leta. Tvorijo ga obvezni študijski predmeti, izbirni predmeti in izbirni modularni predmeti. Predpisane učne enote, ki se izvajajo kot organizirane oblike študijskega dela, so predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje ter strokovna praksa.

Študijski program vsebuje tri izbirne module. Modul tvorijo predmeti, ki so zaokrožena celota posameznih strokovnih področij in so primerni za samostojno izvedbo v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje. So nadgradnja in poglabljanje vsebin iz prvih dveh letnikov. Študenti si izberejo modul glede na svoje interese, izredni študenti pa tudi glede na potrebe delovnega mesta.

Splošni predmeti vključujejo vsebinska področja: poslovno komuniciranje in odnosi, ekonomika organizacije, strokovni tuji jezik I, II, gospodarsko pravo in lastnina, trženje ter celovite kakovosti in poslovne odličnosti.

Temeljni predmeti so znanstveno in praktično naravnani in vključujejo naslednja vsebinska področja: matematika z aplikacijami I in II, materiali, 20


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

elektrotehnika in elektronika, tehnična mehanika, kemija, mehatronika in metodologija projektnega dela.

Strokovni predmeti vključujejo naslednja vsebinska področja: tehnologija, informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniško vodeni inženiring, avtomobilizem, varstvo pri delu, tehnološki procesi v avtomobilski industriji, tehniška dokumentacija in strojni elementi, nihanje mehanskih sistemov, sočasni inženiring, reinženiring in inovacije, razvoj proizvodov in procesov v avtomobilski industriji, menedžment proizvodnje, celovito vzdrževanje proizvodnje, meritve in merilne naprave, logistika, projektiranje energetskih sistemov za ekološke in bivalne poslovne prostore, virtualne tehnologije in ekologija in obnovljivi viri.

21


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Tabela 2: Predmetnik Visokošolski strokovni študijski program INŽENIRING IN VOZILA Organizirano študijsko delo

Zap. Predmet št.

Zimski P

PRVI LETNIK Matematika z 1 aplikacijami I 2 Tehniška mehanika 3 Kemija Informacijsko 4 komunik. tehnologije Strokovni tuji jezik I 5 (ang.) Skupaj 1. semester (KT) Strokovni tuji jezik II 6 (ang.) Elektrotehnika in 7 elektronika Matematika z 8 aplikacijami II 9 Materiali Tehniška 10 dokumentacija in strojni elementi Metodologija 11 projektnega dela Skupaj 2. semester (KT) Skupaj 1. letnik

LV

45 45

IDŠ

Letni P

LV

OŠD

PD

LOŠ KT

SV

KT

SV KT

60

7

105

105

210

7

45

6

90

90

180

6

45

25

5

5

75

75

150

5

45

40

5

6

90

90

180

6

45

6

90

90

180

6

160 30

450

450

900 30

45 225

65

30 45

10

30

30

4

60

60

120

4

20

5

75

75

150

5

45

5

75

75

150

5

75

150

5

45

10

20

5

75

45

30

30

7

105

25

80

210

7

30

4

60

15

45

120

4

225 50 175 30

450

40

410

900 30

40

860 1800 60

30

225

65

160 30 225 50 175 30

900

12 Tehnologija

60

15

30

7

105

13 Mehatronika I Tehnološki procesi v 14 avtomobilski industriji Poslovno komunici. 15 in odnosi

60

15

30

7

105

45

15

30

6

30

5

DRUGI LETNIK

22

45

105

210

7

90

210

7

90

90

180

6

75

75

150

5

15


Predstavitveni zbornik

Ekonomika organizacije Skupaj 3. semester (KT) 17 Avtomobilizem 16

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

45 255

30 45

5

75

150 30

450 60

18 Varstvo pri delu Nihanje mehanskih 19 sistemov 20 Izbirni predmet I Izbirni predmet II 21 (možna zun. izbira) Skupaj 4. semester (KT) Skupaj 2. letnik

22 23 24 25 26

27 28

Skupaj 3. letnik

30

45

255

TRETJI LETNIK Celovita kakovost in 45 posl. odličnost Modulni predmet 1 60 (I., II. in III. modul) Modulni predmet 2 45 (I., II. in III. modul) Modulni predmet 3 60 (I., II. in III. modul) Ekologija in 45 obnovljivi viri Skupaj 5. semester 255 (KT) Strokovna praksa (10 tednov) Diplomska naloga projekt z zagovorom Skupaj 6. semester (KT) 255

45

1. stopnja - VS

15

75

150

5

435

900 30

15

7

105

105

210

7

30

5

75

75

150

5

45

15

30

6

90

90

180

6

45

*

*

6

90

90

180

6

45

*

*

6

90

90

180

6

240

*

*

30

450

450

900 30

150 30 240

*

*

30

900

15

885 1800 60

45

6

90

90

180

6

30

15

7

105

105

210

7

30

15

6

90

90

180

6

30

15

7

105

105

210

7

15

4

60

60

120

4

105 30

450

450

900 30

400

400 20

90

90

15

10

15

85

200

300 10

15

10

15

85

600

700 30

105 30 15

10

465

85

1050 1600 60

* Skupno število ur v segmentu LV in SV v 4. semestru bo odvisno od izbire posameznega izbirnega predmeta. Ne glede na izbor bo skupni seštevek LV ali/in SV znašal 45 ur organiziranega študijskega dela.

23


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Tabela 3: Izbirni moduli Organizirano študijsko delo

Zap. Predmet št.

Zimski

OŠD

PD

LOŠ KT

LV

30

15

7

105

105

210

7

24 Sočasni inženiring

45

30

15

6

90

90

180

6

25 Reinženiring in inovacije

60

30

15

7

105

105

210

7

25 Reinženiring in inovacije MODUL III: Vzdrževanje proizvodnih naprav in sistemov Računalniško vodeni 23 inženiring Meritve in merilne 24 naprave Celovito vzdrževanje 25 proizvodnje

24

KT

IDŠ

P MODUL I: Razvoj procesov v avtomobilski industriji Razvoj proizvodov in 23 procesov v avtomobilski 60 industriji

MODUL II: Tehnologije in proizvodnja v avtomobilski industriji Računalniško vodeni 23 inženiring Menedžment 24 proizvodnje

SV

Letni P LV SV KT

20

20

60

30

15

7

105

105

210

7

45

30

15

6

90

90

180

6

60

30

15

67

105

105

210

7 20

60

30

15

7

105

105

210

7

45

30

15

6

90

90

180

6

60

30

15

7

105

105

210

7


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Tabela 4: Izbirni predmeti Organizirano študijsko delo

Zap. Predmet št.

Zimski P

LV SV KT

IDŠ

Letni P

PD

LOŠ KT

SV

KT

45

6

90

90

180

6

30

15

6

90

90

180

6

30

15

6

90

90

180

6

45

45

6

90

90

180

6

45

45

6

90

90

180

6

1 Logistika

45

Projektiranje energetskih sistemov 2 za ekološke bivalne in poslovne prostore

45

3 Virtualne tehnologije

45

Gospodarsko pravo in 4 lastnina 5 Trženje

LV

OŠD

OŠD - organizirano študijsko delo IDŠ - individualno delo študentov PD - projektno delo IŠ - individualni študij LOŠ - letna obveza študenta

10.1 Oblike in načini izvedbe praktičnega usposabljanja

Elementi praktičnega usposabljanja kot pomembnega dela izobraževalnega procesa so vaje, laboratorijske vaje, strokovna praksa in diplomska naloga.

Seminarske vaje Potekajo v obliki skupinskega dela, kjer udeleženci rešujejo konkretno zastavljen problem z uporabo znanja in postopkov, pridobljenih na predavanjih in s samostojnim individualnim študijem. Študent v skladu z učnim načrtom pri posamezni učni enoti individualno ali v timu pripravi seminarsko nalogo v pisni obliki in jo ustno predstavi. Vaje se izvajajo v skupini po 30 študentov.

25


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Laboratorijske vaje Predstavljajo individualno utrjevanje in preverjanje razumevanja znanja, pridobljenega pri teoretičnem usposabljanju, ki je povezano z obvladovanjem posameznih vsebinskih sklopov s pomočjo reševanja konkretnih nalog. Izvajajo se v skupini po 15 do 25 študentov.

Strokovna praksa Strokovna praksa predstavlja praktično izobraževanje v neposrednem delovnem okolju in je v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB 2), obvezni del dodiplomskega študijskega programa prve stopnje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe po programu Inženiring in vozila. Strokovna praksa je vodena, nadzorovana in usmerjena, študente usposablja za konkretno reševanje problemov v realnem okolju. Po opravljeni strokovni praksi študent pripravi poročilo v vnaprej določeni obliki, ki ga pregleda mentor, oceni pa ga organizator strokovne prakse na fakulteti. Potek in organizacija strokovne prakse je natančneje predvidena v Navodilih za opravljanje strokovne prakse Fakultete za industrijski inženiring, vsebina pa v učnem načrtu.

26


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Diplomska naloga Je obširna in kompleksna obravnava rešitve konkretnega problema poslovne prakse in mora biti rezultat samostojnega dela kandidata. Kandidat z njo dokaže, da je sposoben rešiti strokovni praktični problem na podlagi znanja, ki ga je pridobil po študijskem programu, s samostojnim študijem literature in virov ter na strokovni praksi. Postopek in način priprave in zagovora diplomske naloge je določen v Pravilniku o diplomskem delu in diplomskem izpitu Fakultete za industrijski inženiring ter Navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih del Fakultete za industrijski inženiring.

10.2 Deli študijskega programa – programi za izpopolnjevanje

Skladno z določili 33. a in 36. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) se študijski program prve in druge stopnje lahko izvajajo po delih, določenih s programom. Vsak opredeljeni del študijskega programa predstavlja vsebinsko zaokroženo celoto in se lahko izvaja tudi kot program za izpopolnjevanje oziroma kot program vseživljenjskega učenja.

Programi za izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na dodiplomski ravni.

V okviru študijskega programa Inženiring in vozila so akreditirani naslednji programi za izpopolnjevanje: razvoj procesov v avtomobilski industriji; tehnologije in proizvodnja v avtomobilski industriji; vzdrževanje proizvodnih naprav in sistemov.

Posamezni program za izpopolnjevanje, ki je del visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila, obsega 46 kreditnih točk. Sestavljajo ga trije

27


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

predmeti izbirnega modula (18 kreditnih točk), en izbirni predmet (6 kreditnih točk) in strokovna praksa (20 kreditnih točk).

Študent zaključi program za izpopolnjevanje, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 46 kreditnih točk, za kar prejme potrdilo (skladno z 32. a členom Zakona o visokem šolstvu – zadnja alinea), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot, kompetenc in doseženega uspeha.

V primeru, da ima kandidat ustrezne delovne izkušnje, se mu strokovna praksa prizna v obsegu 20 kreditnih točk. O priznavanju odloča na podlagi vloge kandidata Komisija za študijske in študentske zadeve.

Obveznosti študenta ter oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljene v učnih načrtih posameznih učnih enot.

Namen programa za izpopolnjevanje Razvoj procesov v avtomobilski industriji je izobraziti kandidata za samostojno reševanje strokovnega, razvojnega in praktično operativnega dela na področju avtomobilskega razvoja.

Tabela 5: Delni študijski program Razvoj procesov v avtomobilski industriji Št. 1 2 3 4 6

28

Enota programa – RAZVOJ PROCESOV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI Razvoj proizvodov in procesov v avtomobilski industriji Sočasni inženiring Reinženiring in inovacije Izbirni predmet Strokovna praksa Skupaj

KT 7 KT 6 KT 7 KT 6 KT 20 KT 46 KT


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Namen programa za izpopolnjevanje Tehnologije in proizvodnja v avtomobilski industriji je izobraziti kandidata za strokovno in operativno delo ter vodenje na področju tehnologije in proizvodnje v podjetjih s poudarkom na avtomobilski industriji in z aplikacijami v ostali kovinsko-predelovalni industriji ter servisno-vzdrževalnih in večjih trgovskih centrih.

Tabela 6: Delni študijski program Tehnologije in proizvodnja v avtomobilski industriji Št. 1 2 3 4 6

Enota programa – TEHNOLOGIJE IN PROIZVODNJA V AVTOMOBISKI INDUSTRIJI Računalniško vodeni inženiring Menedžment proizvodnje Reinženiring in inovacije Izbirni predmet Strokovna praksa Skupaj

KT 7 KT 6 KT 7 KT 6 KT 20 KT 46 KT

Namen programa za izpopolnjevanje Vzdrževanje proizvodnih naprav in sistemov je izobraziti kandidata za strokovno in praktično operativno delo ter vodenje na področju vzdrževanja naprav in proizvodnih sistemov.

Tabela 7: Delni študijski program Vzdrževanje proizvodnih naprav in sistemov Št. 1 2 3 4 6

Enota programa – VZDRŽEVANJE PROIZVODNIH NAPRAV IN SISTEMOV Računalniško vodeni inženiring Celovito vzdrževanje proizvodnje Meritve in merilne naprave Izbirni predmet Strokovna praksa Skupaj

KT 7 KT 7 KT 6 KT 6 KT 20 KT 46 KT

29


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

10.3 Vključevanje programa v kreditni sistem študija

Visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila je zasnovan tako, da omogoča primerljivost študijskega programa in vključevanje v skupni evropski visokošolski prostor. Pri tem ima pomembno vlogo European Credit Transfer System, ki je tudi podlaga slovenskega kreditnega sistema za visokošolske programe.

Študijski program Inženiring in vozila je kreditno ovrednoten, skladno z določili Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, 124/2004). Kreditni prenosni sistem ECTS omogoča nabiranje in prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega in medsebojno priznavanje opravljenih obveznosti med visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine. Zagotavlja preglednost in primerljivost visokošolskih sistemov in študijskih programov, kar predstavlja osnovo za mobilnost študentov in priznavanje študijskih obveznosti.

Kreditna točka je merska enota za vrednotenje dela, ki ga študent v povprečju opravi. Ena kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta, pri čemer lahko znaša letna obremenitev od 1500 do 1800 ur. Posamezni deli programa so ovrednoteni skladno z merili.

Merila ECTS spodbujajo uvajanje strategij poučevanja, ki so osredotočene na študenta. Študentu se kreditne točke dodelijo, ko izpolni s programom predpisane študijske obveznosti. V obremenitev študenta se štejejo: predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, laboratorijske vaje, raziskovalno delo, projektno delo), individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske, projektne in raziskovalne naloge ter priprava na izpite in druge oblike preverjanja znanja) in diplomska naloga oziroma zaključna naloga pri programih za izpopolnjevanje.

30


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

10.4 Podatki o načinih izvajanja študija

Visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila se izvaja kot redni in izredni študij ter študij na daljavo.

Pri rednem in izrednem študiju se predavanja izvajajo s celotno skupino študentov, vaje v skupinah po 30 študentov, laboratorijske vaje v skupinah po 18 študentov. Študij se izvaja po študijskem koledarju, pri čemer redni študentje realizirajo v povprečju 24 ur, izredni študentje pa 10 ur organiziranega študijskega dela tedensko.

Pri izrednem študiju organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Vsak predmet se prične s predavanji, ki jim sledijo seminarske in/ali laboratorijske vaje po skupinah ter preverjanje znanja. Po enakem zaporedju poteka izvedba vseh predmetov. Organizirano pedagoško delo se izvede v obsegu najmanj 50 % predvidenih ur za redni študij. Ker je število ur organiziranega študijskega dela manjše kot pri rednem študiju, ta način študija zahteva več samostojnega dela. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij.

Študij na daljavo bo fakulteta izvajala ob upoštevanju potreb okolja in v skladu s sklepi senata. Študij na daljavo je uveljavljena oblika izobraževanja v svetu, ki z razvojem izobraževalne tehnologije in interneta dobiva vse večji pomen in razsežnosti. Sodobna tehnologija omogoča hitro in učinkovito komunikacijo ter pripravo kakovostnih učnih gradiv. Pri nekaterih predmetih študijskega programa bo zahtevano tudi praktično usposabljanje (laboratorijske vaje, strokovna praksa), ki se bo izvajalo na fakulteti in v delovnem okolju (podjetja).

V obliko študija na daljavo se lahko vključijo kandidati, ki: nimajo časa obiskovati predavanj, so iz geografsko oddaljenih ali slabo dostopnih področij, 31


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

so telesno prizadeti in so matere z majhnimi otroki.

Vsi predmeti enega letnika se pri študiju na daljavo praviloma izvedejo v dveh študijskih letih. Pri študiju na daljavo bodo uporabljene specifične metode dela in specifični postopki ocenjevanja.

32


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

10.5 Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

V skladu z določili Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) študent po zaključku študija pridobi strokovni naslov: za diplomantko - diplomirana inženirka strojništva (VS), z okrajšavo dipl. inž. str. (VS) za diplomanta - diplomirani inženir strojništva (VS), z okrajšavo dipl. inž. str. (VS).

V skladu z 32. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04) in določili Pravilnika o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07) bo fakulteta izdala diplomantom visokošolskega študijskega programa prve stopnje Inženiring in vozila prilogo k diplomi.

10.6 Prijavni in vpisni postopek

Prijavni in vpisni postopek določa Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 117/2002). Velja za kandidate za vpis v redni in izredni študij.

Datumi vseh prijavnih rokov so vsako leto objavljeni v Razpisu za vpis na spletni strani www.vpis.uni-lj.si in na spletni strani: www.fini-unm.si

Prvi prijavni rok Kandidati se prijavijo na obrazcu Prva prijava za vpis v I. letnik (obrazec DZS, 1,71/1 je na voljo v večjih papirnicah in knjigarnah). Izpolnjeno prijavo pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.. Kandidati lahko oddajo prijavo tudi na spletni strani: www.fini-unm.si

33


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

Drugi prijavni rok Visokošolska prijavno-informacijska služba bo podatke o še prostih vpisnih mestih objavila takoj po končanem izbirnem postopku. Kandidati se prijavijo na obrazcu Druga prijava za vpis v I. letnik (obrazec DZS, 1,71/2).

V drugem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma fakultete.

Izpolnjeno prijavo pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto. Kandidati lahko oddajo prijavo tudi na spletni strani: www.fini-unm.si

Tretji prijavni rok Če po 20. septembru še ostanejo prosta vpisna mesta, fakulteta objavi število in merila za izbiro. Prijavni postopek poteka na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. V tretjem roku se lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.

Kandidati pošljejo pisno prošnjo na naslov: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

34


Predstavitveni zbornik

FINI Novo mesto, Inženiring in vozila

1. stopnja - VS

10.7 Šolnina

Redni in izredni študij se financira s šolnino. Višino šolnine določi Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring v skladu s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih (Uradni list RS, št. 45/98) in v skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za industrijski inženiring do začetka prijavnega postopka.

11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV K razvoju statistične regije Jugovzhodna Slovenija največ prispeva industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), saj ustvari polovico ustvarjene bruto dodane vrednosti te slovenske regije. Med vsemi regijami v Sloveniji ima najugodnejšo starostno strukturo z največjim deležem mladih prebivalcev in pozitivnega selitvenega prirasta.

Diplomanti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto se bodo s pridobljenim teoretičnim in praktičnim znanjem ter usposobljenostjo za interdisciplinarno delo lahko uspešno zaposlovali v: kovinsko predelovalni industriji (avtomobilski industriji, industriji osebnih in tovornih prikolic itd.), procesni industriji (farmacevtski, kemijski, živilski), lesni industriji, projektivi in razvojnem inženiringu, servisih za aktivno vzdrževanje naprav, procesov ali proizvodnje, malih in srednjih podjetjih različnih usmeritev (možnost samozaposlitve).

35

Zbornik visokošolskega strokovnega programa - Inženiring in vozila 2012/13  

Predstavitveni zbornik visokošolskega strokovnega programa Inženiring in vozila 2012/13 - Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you