Page 1

ПРОШЕТКА десна страна на која завршува КИЧЕВСКО-БРОДСКИОТ регион верзија 10 - 26.08.2012


хотел КИЧЕВО

КУЌА НА УМЕТНОСТА с. КНЕЖИНО, Кичево

Куќата на уметноста се наоѓа на падините на Бистра, непосредно до манастирот Св. Ѓорѓија, шест километри од центарот на Кичево. Објектот е сместен на 960 метри надморска височина, опкружен со густа борова и костенлива шума. Сопственик е АД Тајмиште, кој е покровител на традиционалната меѓународна Кичевска ликовна колонија, која се одржува во Куќата на уметноста. Објектот располага со 80 легла, два апартмани, безжичен интернет, кабелска телевизија, фитнес сала, ресторански дел, галерија со голем број уметнички дела и сали погодни за разни свечености, семинари и работилници.

hotel KICHEVO

HOUSE OF ART v. KNEZINO, Кichevo The House of Art on the slopes of Bistra, near monastery St. George, which is 6 km far away from the centre of Kichevo. This object is located at 960 meters altitude, environed with dense pine and chestnut forest. A.D. Tajmishte is the owner of the object, which is patron of International Art Colony - Kichevo held in the House of Art. Facilities: 80 beds, 2 apartments, wireless Internet access, cable TV, fitness, gallery with a great number of artistic works as well as spacious rooms suitable for various celebrations, seminars and workshops.

hotelkicevo@t-home.mk

www.iklk.com.mk

+389 45 262 061 +389 45 261 245

kucanaumetnost@tajmiste.com.mk

Се наоѓа на влезот на Македонски Брод и работи веќе 28 години. Во ресторанот се подготвува месо на скара, како и риба на скара, а специјалитет е македонска плескавица. Капацитетот на ресторанот е околу 300 места, од кои 150 внатре и 150 надвор.

Хотелот се наоѓа на 550 метри надморска височина и на 30 километри од Македонски Брод, сред зеленилото на Поречието, во срцето на Македонија. Категоризиран е со четири ѕвезди и располага со 20 двокреветни соби, три сали, надворешна тераса, ба-

ресторан

^ardak Градски парк бр. 1

Македонски Брод restaurant

Chardak Gradski park No. 1

Makedonski Brod It is located on the exit of Makedonski Brod. This restaurant has been working for 28 years. Various kinds of meat as well as fish are prepared on grill, and the specialty is Macedonian burger. Restaurant's capacity is approximately for 300 persons - 150 persons indoors and 150 persons outdoors.

+389 77 517

426

л

те

хо

PORE^KI BISER

has 20 luxurious double rooms, three halls, spacious terrace, swimming pool, and a private car parking. All of the rooms are equipped with Amidst the greenery of Satellite TV, mini-bar, Porechie area positioned bathroom and terrace. in the heart of Macedonia, Our hotel offers diverse at altitude of 550 m in the opportunities to our mountain village of Samokov, guests from recreation, at 30 km from the picturesque rest, seminars town of Makedonski Brod. This ,meetings and other is a four star hotel. The hotel professional conferences and meeting.

tel

ho

зен и приватен паркинг. Сите соби се опремени со сателитска телевизија, мини-бар, бања и сопствена тераса. Хотелот е комплетно подготвен на своите гости да им овозможи одмор и рекреација, семинари, состаноци и други стручни средби.

с. Самоков

Македонски Брод

v. Samokov

Makedonski Brod

PORECHKI BISER

www.poreckibiser.com.mk

+389 02 2450 183

+389 45 278 300

+389 70 231 141


IZVOR

Гостилница и ноќевалиште

Tavern and Inn

Се наоѓа на само 17 километри од Македонски Брод, по течението на реката Треска. Ресторанот работи од 2000 година и е изграден на темелите на стара воденица, покрај кои тече студена планинска вода. Менито на ресторанот е разновидно - се подготвуваат сите видови јадења од традиционалната македонска кујна, како и повеќе видови риби (калифорниска пастрмка, златна, речна риба и крап) приготвени на повеќе начини. Располага со капацитет од 100 места, а ноќевалиштето располага со 10 соби.

с. Долни Манастирец , Македонски Брод

IZVOR

v. Dolni Manastirec, Makedonski Brod

+389 45 279 200 +389 70 950 009

ПРАЗЕН ПРОСТОР 1/2

Located only 17 km from Makedonski Brod along the course of the river Treska. The restaurant has been working since 2000. It was built onto foundations of an old watermill, where cold mountainous water flows. Restaurant's menu is various - all kind of dishes are prepared such as traditional Macedonian cuisine as well as many kinds of fish (Californian trout, golden river fish and carp) prepared in various ways. Its capacity is for more than 100 persons, and the inn has 10 rooms.


Патот од „посетител“ до „жител“ е патот од вашиот дом до Јасен. Останатото е работа на решеноста да се тргне и... на убавината! Не заборавајте, Јасен е целосно отворен за сите.

The way from “visitor” to “citizen” is the path from your home to Jasen. What remains is the work of the purpose to start and… of the beauty! Do not forget, Jasen is fully open for everyone.

Several seasons for several hours. The first meeting face to face with Jasen is meeting with several different seasons: mountain snowy peaks are permanent frame of the view, and sibilant leaves are forgotten autumns that have passed over the winters and found the path of spring over flown by the yellow butterflies. What Jasen can offer you for one day is concentration of view and feelings that you will have to temper it in the memories by days. Phantasm of Ocha. At one moment you see the River Ocha, the single real precipice in Macedonia, and at other it immediately runs in front of you. Ocha is one of the three Jasen Rivers, together with River Patishka and Pekolnik. Impacted in the landscape, it has totally kept under the view of its cranky flow. It follows the given one (slope,

Повеќе годишни времиња за неколку часови. Првото соочување со Јасен е соочување со неколку различни годишни времиња: планинските снежни врвови се постојана рамка на глетката, а шушкавите лисја се заборавени есени кои ја прескокнале зимата и се нашле на патеката на пролетта, над која надлетува жолта пеперутка. Она што од Јасен можете да го добиете за еден ден е концентрат од глетки и чувства, што ќе треба да го разблажувате во сеќавањата со денови. Привидот на Оча. Реката Оча, единствената вистинска понорница во Македонија, во еден миг ја гледате, а миг потаму веќе ја нема, за ненадејно повторно да прoтече пред вас. Оча е една од трите Јасенови реки, заедно со Патишка Река и Пеколник. Вклештена во пејзажот, целосно се потчинила на глетката со својот кривулест тек. Покорно го следи зададеното (удолница, угорница, камењар), а таму каде нема да успее, се вовлекува во земјата и продолжува да тече невидлива и навидум непостојна - до следната можност, до следното ново изникнување или, на крајот, до влевањето во реката Треска.

upgrade, scree), and where it fails, it gets into the ground and continues its runs in viewless and seemingly inconsistent river – up to the next possibility, up to the next new sprout or, at the end, up to the flowing into the River Treska. Hunting Lodges. One may comfortably stay in the hunting lodges and enjoy as typical contra point of the uncontrolled power of the nature. Each visitor of this area, hidden in the relief and forced by unusual sky, becomes an honoured citizen of the beauty because part of him/her (the view, thought, unnamed feeling) stays forever in Jasen. By your stay in Jasen you will invest in the quality of your memories in the future. You will see more, you will find more, you will discover new yellow butterflies, hidden waterfalls, only your nooks and ideal field hidden in the middle of bushy tree crowns. You will learn more about the nature as well as about yourself. After Jasen, you will be prepared for all challenges. You will accumulate energy for all seasons at once.

Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје

JASEN

Ловечки куќи. Во ловечките куќи мошне удобно може да се престојува и да се ужива како своевиден контрапункт на неконтролираната моќ на природата. Секој посетител на овој предел, скриен во релјефот и наметнат со необично небо, станува почесен жител на убавината, затоа што дел од него (погледот, мислата, неименуваното чувство) засекогаш останува во Јасен. Со престојот во Јасен инвестирате во квалитетот на сопствените сеќавања во иднината. Ќе видите повеќе, ќе осознаете повеќе, ќе откриете свои нови жолти пеперутки, скришни водопади, само ваши катчиња и идеални полјанки скриени сред густите круни на дрвјата. Ќе научите многу за природата, но и за самите себеси. После Јасен ќе бидете подготвени за сите предизвици. Ќе акумулирате енергија за повеќе годишни времиња одеднаш.

ул. 11 Октомври бр. 23а, Скопје п. фах 443 str. 11 October No. 23а, Skopje p. fah 443

Public Enterprise for Managing and Protection of the Multipurpose Area

JASEN

t +389 2 3115 016, 3239 019 f +389 2 3115 016, 3239 019 +389 71 310 303 tourisam@jasen.com.mk info@jasen.com.mk hunting@jasen.com.mk


КАРТА на следниот регион


НОВ РЕГИОН лева страна на која почнува следниот регион

Kicevsko-brodski - REKLAMI 10 (26.08.2012)  

Macedonia, tourism

Advertisement