Page 1

42a EDICIÓ

DEL 21 AL 30 D’OCTUBRE DE 2016 FESTIVALFILMETS.CAT

TEATRE ZORRILLA | TEATRE BLAS INFANTE MUSEU DE BADALONA | INSTITUT FRANCÈS DE BARCELONA | CENTRE CULTURAL EL CARME

Televisió de Badalona


Teatre Zorrilla C. Canonge Baranera, 17 Teatre Blas Infante C. Andrés Segovia, 45 Museu de Badalona Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1 Centre Cultural El Carme C. Francesc Layret, 78 Institut Francès de Barcelona C. Moià, 8 - Barcelona

FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL BADALONA COMUNICACIÓ SA Carrer de Sant Agustí, 11 08915 Badalona Barcelona-Spain Tel. (34) 93 497 40 00 FAX (34) 497 40 02 www.festivalfilmets.cat filmets@teleb.cat


What will the future be like? Nobody knows. Although there’s something we do know, whether in print or pixels, in writing or in sound‌we at La Vanguardia will always be there to explain it to you.

Amb tu cap al futur Contigo hacia el futuro Heading for the future, with you


BADALONA

patrimoni, cultura i gastronomia

+ Informaciรณ

www.badalonaturisme.cat

www.badalona.cat


El cinema, en aquest cas els curtmetratges, ens permeten projectar, crear mons, dibuixar realitats o donar vida a somnis que només existeixen en la imaginació. Durant els propers dies, Badalona veurà com l’anhel de ser una ciutat referent en la cultura i l’art, a través de la cinematografia, no és un somni sinó que és una realitat ben palpable. Novament, la 42a edició del Filmets Badalona Film Festival torna a situar la ciutat en el mapa internacional dels curtmetratges. És per això que vull donar-vos la benvinguda a la ciutat. Una vila rica en patrimoni, en creació artística i en vitalitat cultural. Una ciutat plural i diversa, com ho són els filmets que veurem projectats aquests dies. Però que, tal com passa en el cinema, aquests atributs la converteixen en una societat atractiva i interessant. Badalona, ciutat oberta, dinàmica. Que mira de convertir la complexitat (que en tenim, i molta) en bones oportunitats. I que de la mateixa manera que qualsevol director dels curts que veurem aquests dies sap com n’és, de difícil, tirar endavant el seu projecte, però que no defalleix fins que el veu projectat a la sala, també Badalona té un horitzó compartit que no deixarà mai de perseguir: ser una ciutat culturalment plena i socialment justa. El Filmets Badalona Film Festival també és una oportunitat per conèixer i teixir ciutat. Amb una aposta per articular el territori amb diverses seus on es projecten els films: els teatres, el Museu o les biblioteques són aquest any seus oficials del festival. I també amb una voluntat que la cultura cinematogràfica interpel·li tota la ciutadania, començant pels més joves a través de sessions per a alumnes de la ciutat. Benvinguts a Badalona, la ciutat dels curtmetratges, dels filmets! Que comenci l’acció!

El cine, en este caso los cortometrajes, nos permiten proyectar, crear mundos, dibujar realidades o dar vida a sueños que solo existen en la imaginación. Durante los próximos días, Badalona verá como el anhelo de ser una ciudad referente en la cultura y el arte, a través de la cinematografía, no es un sueño sino que es una realidad muy palpable. Nuevamente, la 42.a edición del Filmets Badalona Film Festival vuelve a situar a la ciudad en el mapa internacional de los cortometrajes. Es por eso que quiero daros la bienvenida a la ciudad. Una villa rica en patrimonio, en creación artística y en vitalidad cultural. Una ciudad plural y diversa, como lo son los filmes que veremos proyectados estos días. Pero que, tal y como pasa en el cine, estos atributos la convierten en una sociedad atractiva e interesante. Badalona, ciudad abierta, dinámica. Que intenta convertir la complejidad (que la tenemos, y mucha) en buenas oportunidades. Y que del mismo modo que cualquier director de los cortos que veremos estos días sabe lo difícil que es sacar adelante su proyecto, pero que no desfallece hasta verlo proyectado en la sala, también Badalona tiene un horizonte compartido que no dejará nunca de perseguir: ser una ciudad culturalmente plena y socialmente justa. El Filmets Badalona Film Festival también es una oportunidad para conocer y tejer ciudad. Con una apuesta por articular el territorio con las diferentes sedes donde se proyectan los cortos: los teatros, el Museo o las bibliotecas son este año sedes oficiales del festival. Y también con una voluntad de que la cultura cinematográfica interpele a toda la ciudadanía, empezando por los más jóvenes a través de sesiones para alumnos de la ciudad. ¡Bienvenidos a Badalona, la ciudad de los cortometrajes, de los filmets! ¡Que empiece la acción!

Cinema, in this case short films, lets us project, create worlds, draw realities or make dreams become alive that only exist in our imagination. During the following days, Badalona will see how the wish of being a model city in culture and art, through cinematography, is not a dream but a very solid reality. Once again, the 42nd edition of Filmets Badalona Film Festival places the city in the international map of short films. That’s why I want to welcome you to the city. A town rich in heritage, in artistic creation and in cultural vitality. A plural and varied city, as also are the films that we will see screened these days. But, so as in cinema, this attributes make it a charming and interesting society. Badalona, a receptive and dynamic city. It tries to transform complexity (which we indeed have) into good opportunities. And so as any director of the short films that we will see the following days know, how difficult it is to get a project off the ground, but he doesn’t lose heart until he sees it on the theatre screen, Badalona has also a shared horizon which will never stop to chase: being a city culturally fulfilled and socially fair. Filmets Badalona Film Festival is also a chance to get to know the city and to weave it. With a commitment to articulate the city within the several places: the theatres, the Museum or the public libraries are official sites of the festival. And also with the aim that cinematographic culture interpellates the whole citizens, beginning with the youngest ones through screenings for the city students. Welcome to Badalona, the city of short films, of filmets! Let’s start the action!

Dolors Sabater i Puig Alcaldessa de Badalona

Dolors Sabater i Puig Alcaldesa de Badalona

Dolors Sabater i Puig Mayoress of Badalona

FILMETS Badalona Film Festival

7


A la tardor, cada any, Badalona es converteix en la capital del curtmetratge. Els seus carrers s’omplen de cinèfils que assisteixen a les sessions del FILMETS, un dels festivals especialitzats que més han contribuït a donar visibilitat i projecció a la cultura del país.

Cada otoño Badalona se convierte en la capital del cortometraje. Sus calles se llenan de cinéfilos que asisten a las sesiones de FILMETS, uno de los festivales especializados que más ha contribuido a dar visibilidad y proyección a la cultura del país.

Every autumn, Badalona turns into a short film capital. The streets are flooded with film lovers who attend FILMET’s screenings, one of the specialized film festivals that has contributed most to spreading and making Catalan culture more visible.

Enguany celebrem la 42a edició del Filmets Badalona Film Festival, un certamen que durant deu dies, del 21 al 30 d’octubre, s’expandeix per diversos espais de la ciutat. Amb una secció oficial que consta de més de 230 pel·lícules en competició, la participació de 56 països i Irlanda com a país convidat, Filmets esdevé punt de trobada de la indústria internacional del curtmetratge.

Este año celebramos la 42.a edición del Filmets Badalona Film Festival, un certamen que durante diez días, del 21 al 30 de octubre, se extiende por diversos espacios de la ciudad. Con una sección oficial que consta de más de 230 películas en competición, la participación de 56 países e Irlanda como país invitado, Filmets se convierte en punto de encuentro de la industria internacional del cortometraje.

This year, we are celebrating the 42nd edition of Filmets Badalona Film Festival. Lasting over ten days, from the 21st till the 3th October, the festival spreads over several places in town. Filmets becomes an international meeting point for the short film industry, with an official selection including more than 230 films, and with the participation of 56 countries, Ireland being the guest country this year.

Amb la voluntat de fer arribar el cinema del curtmetratge a nous públics, el festival ofereix una programació que recull diverses temàtiques. Des de la projecció de curts a totes les biblioteques badalonines, fins a les sessions pedagògiques als centres cívics. Des de les sessions previstes a diferents escoles de tota l’àrea metropolitana, fins als curts adreçats a persones amb discapacitats amb el Filmets per a tothom. I com sempre, cal destacar les sessions de caire polític i social de Manifest i les sessions mediterrànies de la Mar de Filmets. Així doncs, FILMETS esdevé un cop més una bona oportunitat per descobrir el panorama internacional del curtmetratge, un format que ha guanyat adeptes en els darrers anys, i que demostra la vitalitat i viabilitat de la producció audiovisual arreu.

Santi Vila Conseller de Cultura

8

FILMETS Badalona Film Festival

Con la voluntad de hacer llegar el cine del cortometraje a nuevos públicos, el festival ofrece una programación que recoge diversas temáticas. Desde la proyección de cortos en todas las bibliotecas badalonesas, hasta las sesiones pedagógicas en los centros cívicos. Desde las sesiones previstas en diferentes escuelas de toda el área metropolitana, hasta los cortos dirigidos a personas con discapacidad con el Filmets para todos, y, como siempre, cabe destacar las sesiones de cariz político y social de Manifest y las sesiones mediterráneas de Mar de Filmets. Así pues, FILMETS se convierte una vez más en una buena oportunidad para descubrir el panorama internacional del cortometraje, un formato que ha ganado adeptos en los últimos años y que demuestra la vitalidad y viabilidad de la producción audiovisual.

Santi Vila Consejero de Cultura

With the purpose of promoting short films among new audiences, the festival presents a programme including different topics. From screenings on all libraries in town to educational screenings in civic centres; from offering special screenings in several schools to the accessible screenings aimed at people with some disability in Filmets for all, and, as always, we should highlight the political and social content of the Manifest section and the Mediterranean approach of la Mar de Filmets. FILMETS is once again a good occasion to discover the international short film scene, a format which has gained popularity over the last years, thus proving the dynamism and relevance of audiovisual production

Santi Vila Counsellor of Culture


Els festivals de cinema solen tenir un nom propi, un nom de ciutat que, quan estan avalats per una llarga trajectòria o per una especialització consolidada, constitueixen un reclam per al públic, així com una garantia de qualitat. FILMETS, el festival de curtmetratges de Badalona, reuneix les dues característiques: quarantados anys d’història i una dedicació ferma i entusiasta a un gènere que és alhora escola de cineastes i camp d’experimentació i d’obres de gran ambició.

Los festivales de cine suelen tener un nombre propio, un nombre de ciudad que, cuando están avalados por una larga trayectoria o por una especialización consolidada, constituyen un reclamo para el público, así como una garantía de calidad. FILMETS, el festival de cortometrajes de Badalona, reúne ambas características: cuarenta y dos años de historia y una dedicación firme y entusiasta por un género que es a la vez escuela de cineastas y campo de experimentación y de obras de gran ambición.

Per això, davant la nova edició de FILMETS, vull expressar, en nom de la Diputació de Barcelona, la satisfacció per l’èxit i la continuïtat d’una cita cultural que singularitza i reforça la projecció de Badalona, situant el nom de la ciutat en un lloc assenyalat del panorama cinematogràfic internacional. FILMETS no solament és un aparador del bo i millor del gènere, sinó que destaca també pels valors cívics i inclusius que queden recollits en la diversitat de la programació. Badalona ha sabut trobar i definir una proposta engrescadora, que atreu cada any artistes i professionals de tot el món i que, durant deu dies, divertirà i farà volar la imaginació del públic davant els curtmetratges que es projectaran.

Por esto, ante la nueva edición de FILMETS, quiero expresar, en nombre de la Diputació de Barcelona, la satisfacción por el éxito y la continuidad de una cita cultural que singulariza y refuerza la proyección de Badalona, situando el nombre de la ciudad en un lugar señalado del panorama cinematógrafico internacional. FILMETS no es solo un escaparate de lo mejor del género, sino que destaca también por los valores cívicos e inclusivos que quedan recogidos en la diversidad de la programación. Badalona ha sabido encontrar y definir una propuesta interesante, que atrae cada año a artistas y profesionales de todo el mundo y que, durante diez días, divertirá y hará volar la imaginación del público con los cortometrajes que se proyectarán.

Mercè Conesa i Pagès Presidenta de la Diputació de Barcelona

Mercè Conesa i Pagès Presidenta de la Diputació de Barcelona

Film festivals usually have a proper name, the name of a city, and when they are supported by a long existence or a solid specialization, they become a major attraction for the audience, as well as a proof of quality. FILMETS, Badalona’s short film festival, encompasses both characteristics: 42 years of history and a firm and enthusiastic dedication to a genre which is both a school for film makers and a testing ground for ambitious works. This is why, on this new edition of FILMETS, I would like to express, on behalf of the Diputació de Barcelona, my satisfaction on the success and stability of a cultural appointment which distinguishes Badalona and helps promote its name, turning the city into a benchmark in the world of short films. FILMETS is not only a showcase of the genre’s best, but it is also important because of its commitment with social and inclusive values which find there place through the festival’s programme. Badalona has managed to create and define an exciting proposal, which year after year appeals to artists and professionals from all over the world, and which will entertain and excite the audience’s imagination with its screenings.

Mercè Conesa i Pagès President of the Diputació de Barcelona

FILMETS Badalona Film Festival

9


FILMETS, la festa del curtmetratge

FILMETS, la fiesta del cortometraje

FILMETS, the short film party

Que els festivals de cinema d’aquí i arreu del món són una finestra de les millors produccions curtes no és cap novetat.

Que los festivales de cine aquí y en todo el mundo son una ventana de las mejores producciones cortas no es ninguna novedad.

That cinema festivals here and worldwide are a window of the best short productions is not a novelty.

FILMETS és un referent, i en aquesta 42a edició el curt es vestirà de llarg ocupant el lloc que es mereix, a l’abast de tothom i a les grans pantalles del Teatre Zorrilla, del Teatre Blas Infante, de l’Institut Francès de Barcelona, del Museu de Badalona i a les biblioteques de la ciutat. Tot això en un espai de retrobament dels millors professionals del sector i on el públic més fidel i entusiasta espera gaudir de la qualitat cinematogràfica en les seves diferents vessants i en els seus diferents gèneres.

FILMETS es un referente, y en esta 42.ª edición el corto se vestirá de largo ocupando el lugar que se merece, al alcance de todo el mundo y en las grandes pantallas del Teatro Zorrilla, del Teatro Blas Infante, del Instituto Francés de Barcelona, del Museo de Badalona y en las bibliotecas de la ciudad.

Un festival són bones pel·lícules però també un ambient de festa contínua on el públic de totes les edats podrà compartir històries de tot tipus i amb diferents sensibilitats, això sí, amb una qualitat artística i tècnica del millor nivell i amb la llibertat d’expressió que des dels orígens sempre ens ha caracteritzat. La passió, l’humor, la felicitat, l’emoció, la solidaritat, l’esforç, l’acció o la tendresa són alguns dels ingredients de les més de 200 pel·lícules seleccionades. I la il·lusió dels realitzadors, dels espectadors i de l’equip humà que ho ha fet possible, el denominador comú. Benvinguts a FILMETS. Benvinguts a la festa del cinema!

Agustí Argelich Director del Festival

10

FILMETS Badalona Film Festival

Todo esto en un espacio de reencuentro de los mejores profesionales del sector y donde el público más fiel y entusiasta espera disfrutar de la calidad cinematográfica en sus diferentes facetas y en sus diferentes géneros. Un festival son buenas películas pero también un ambiente de fiesta continua donde el público de todas las edades podrá compartir historias de todo tipo y con diferentes sensibilidades, eso sí, con una calidad artística y técnica del mejor nivel y con la libertad de expresión que desde los orígenes siempre nos ha caracterizado. La pasión, el humor, la felicidad, la emoción, la solidaridad, el esfuerzo, la acción o la ternura son algunos de los ingredientes de las más de 200 películas seleccionadas. Y la ilusión de los realizadores, de los espectadores y del equipo humano que lo ha hecho posible, el denominador común.

FILMETS is a model, and in this 42nd edition shorts are having the large scope they deserve, showing within everybody’s reach on the big screens of the Zorrilla Theatre, the Blas Infante Theatre, the French Institute of Barcelona, Badalona’s Museum and at the city public libraries. All of this in a space of reunion with the best professionals of the field and where the most devoted and enthusiastic audience expects to enjoy cinematographic quality in its different sides and its different genres. A festival is made of good films but it is as well an atmosphere of continuous party where an audience of all ages will be able to share all kinds of stories and with different sensitivities, of course, with an artistic and technical quality of the best level and with the freedom of expression that since our beginning has become one of our trademarks. Passion, humor, happiness, emotion, solidarity, effort, action or tenderness are some of the ingredients of the more than 200 selected films. And the excitement of the filmmakers, of the audience and of the workforce that makes it possible, the common denominator.

Bienvenidos a FILMETS. ¡Bienvenidos a la fiesta del cine!

Welcome to FILMETS. Welcome to the cinema party!

Agustí Argelich Director del Festival

Agustí Argelich Festival Director


COMITÈ D’HONOR

Il·lustríssima senyora

DOLORS SABATER Alcaldessa de Badalona Honorable senyor

SANTI VILA

Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Excel·lentíssima senyora

MERCÈ CONESA

Presidenta de la Diputació de Barcelona Il·lustríssim senyor

JOSE TÉLLEZ

Regidor de Badalona Democràtica Il·lustríssima senyora

LAIA SABATER

Regidora de Badalona Educadora

COMITÈ ORGANITZADOR

JOSEP VIÑETA BALSELLS

Conseller Delegat de Badalona Comunicació, SA

AGUSTÍ ARGELICH Director del Festival

ESTHER MARQUÈS

Directora de Produccions de Badalona Comunicació, SA

JORDI COLOMA

Director Tècnic de Badalona Comunicació, SA

DAVID GONZÁLEZ

Director de Continguts de Badalona Comunicació, SA

MERCÈ BLASI

Directora de Serveis Generals de Badalona Comunicació, SA


Jurat oficial internacional DANI DE LA ORDEN MARIE-ÉLAINE RIOU RITA COLANTONIO ARITZ CIRBIÁN MERJA RITOLA

Equips de projecció i so

Presentació Nit de les Venus

Masterclass Headless

MIGUEL DÍAZ

LíDIA HEREDIA

DANIEL JUAN SEGUÍ

SHOWTEX

XAVI LITE

MODELSOUND

TONI FORTEZA

Tècnics de projeccions

SILVESTRE OLIVERAS EASD PAU GARGALLO Administració

FILMETS BAND

IVANA PORTERO

PACO MANZANARES, direcció musical

SORAYA MURIEL

i teclats

SONIA BLANCO

Jurat de selecció AGUSTÍ ARGELICH ESTHER MARQUÈS TONI BENAGES JOSEP MARIA MUÑOZ

ERIC NOLIS

GEMMA TARRAGONA

XAVI LOZANO, pitos i flautes

Jurat interpretacions AMICS DEL TEATRE ZORRILLA

JORDI ABRIL

TITO BUSQUETS, bateria

Disseny del concurs imatge 2016

TEATRE ZORRILA i TEATRE BLAS

Publicitat

MARTA BLANCO

INFANTE

ROSA SÁNCHEZ

EASD PAU GARGALLO

Cap de sala

Jurat música original AMICS DE LA MÚSICA DE BADALONA Secretaria tècnica i tràfic de còpies HEDDY ROMERO

ROGER CUIXART Vídeos i àudios

INGRID MARQUÈS, coordinadora Coordinació cerimònia Nit de les Venus

Premsa i comunicació MARTA ÁLVAREZ Traduccions i subtitulacions MULTISIGNES Cap de sistemes MARTÍ SANTANDER

GINA DE TERA Direcció artística Nit de les Venus

TONI MUNNÉ, baix

CESC SÀNCHEZ Cap tècnic DAVID ANIZA

JOAN PÉREZ FOTOGRAFIA Israel Nevado

Estudiants en pràctiques GERARD VALLS PAULA BEL NAOMI JIMÉNEZ ESCOLA INTERNACIONAL

Xòfer

DE PROTOCOL

JORDI QUERALT

CARMELO RUBIO

Producció Nit de les Venus

Maquetació catàleg

CRISTINA NAFRÍA

BLANC PRODUCCIONS

NÚRIA SALA RABÉS

ALEX BEL

Voluntaris MERCÈ ROCADEMBOSCH


JURAT OFICIAL

INTERNACIONAL

DANI DE LA ORDEN, director de cinema i publicitat. Ha dirigit tres pel·lícules (Barcelona Nit d’Estiu, Barcelona Nit d’Hivern i El Pregón) i actualment en té diverses en desenvolupament. Combina el cinema i la direcció d’anuncis, de les quals en gaudeix per igual. També ha realitzat alguns videoclips per a Els Amics de les Arts, Bisbal o Joan Dausà. No ha perdut, però, l’interès pels curtmetratges, de fet, Nadador va guanyar a Filmets 2014 com a Millor Producció Catalana. Actualment prepara dos curtmetratges més. DANI DE LA ORDEN, director de cine y publicidad. Ha dirigido tres películas (Barcelona Nit d’Estiu, Barcelona Nit d’Hivern y El Pregón) y actualmente tiene varias en desarrollo. Combina el cine y la dirección de spots publicitarios, que disfruta por igual. También ha realizado algunos videoclips para Els Amics de les Arts, Bisbal o Joan Dausà. No ha perdido, sin embargo, el interés por los cortometrajes, de hecho Nadador ganó el premio Filmets 2014 como Mejor Producción Catalana. Actualmente prepara dos cortometrajes más. DANI DE LA ORDEN, film director and commercials director. He has directed three films: (Barcelona Nit d’Estiu, Barcelona Nit d’Hivern and El Pregón) and some more are in production currently. He directs films as well as TV commercials, but he enjoys both all the same. He has also directed some videos for Els Amics de les Arts, Bisbal or Joan Dausà. He hasn’t lost interest in short films, nevertheless. In fact, Nadador won the Filmets Award in 2014 as Best Catalan Production. He is currently working in two short films.

16

FILMETS Badalona Film Festival

MERJA RITOLA, ha obtingut diversos premis de produccions documentals i llargmetratges. La seva carrera va començar en el vestuari i el disseny i va anar evolucionant d’assistent de producció a directora de producció de llargmetratges i documentals. També ha participat en les jornades de formació EAVE. Les seves produccions inclouen els curtmetratges The Best Friend i The Bicycle Man, el llargmetratge Apeiron i els documentals The Voice of Sokurov i The Seamstress (guanyador d’un Jussi). MERJA RITOLA, ha obtenido varios premios en producciones documentales y largometrajes. Su carrera comenzó en el vestuario y el diseño y fue evolucionando de asistente de producción a directora de producción de largometrajes y documentales. También ha participado en jornadas de formación en EAVE. Sus producciones incluyen los cortometrajes The Best Friend y The Bicycle Man, el largometraje Apeiron y los documentales The Voice of Sokurov y The Seamstress (ganador de un Jussi). MERJA RITOLA, garnering a number of awards for documentary and feature productions. Her’s career started out in wardrobe and design, and she was developing from production assistant to production management of fiction and documentary projects. She has taken part in many EAVE training sessions. Her productions include short films The Best Friend and The Bicycle Man, the film Apeiron, and the documentaries The Voice of Sokurov and The Seamstress (1 Jussi Award).


MARIE-ÉLAINE RIOU, com a estudiant s’implica en el 13è Festival Intercollégial de cinéma étudiant, entre d’altres. Continua els seus estudis a Barcelona, on inicia la seva experiència en la producció. Emprèn una llicenciatura al Quebec en Estratègies de Producció Cultural i Mediàtica. Quan acaba la universitat, s’afegeix a l’equip del Festival REGARD com a assistent de programació i coordinadora del Mercat del Curtmetratge. Des del 2015 s’encarrega de la direcció general d’aquest esdeveniment. MARIE-ÉLAINE RIOU, como estudiante se implicó en el 13.º Festival Intercollégial de cinéma étudiant, entre otros. Continúa sus estudios en Barcelona, donde inicia su experiencia en la producción cinematográfica. Emprende una licenciatura en Québec en Estrategias de Producción Cultural y Mediática. Al acabar la universidad, se suma al equipo del Festival REGARD como asistente de programación y coordinadora del Mercado del Cortometraje. Desde 2015 se encarga de la dirección general de este evento. MARIE-ÉLAINE RIOU, as student she participated, in the 13rd Festival Intercollégial de cinéma étudiant, among others. She continued her studies in Barcelone, where she gained experience as a producer. She studied a Bachelor’s degree in Quebec in Cultural and Media Production Strategies. After graduating, she joined the team of the REGARD Festival as an assistant to programmer and coordinator of the Short Film Market. Since 2015 she has been taking care of the general management of this event.

ARITZ CIRBIÁN, productor a COMPACTO.coop. Ha produït El camino más largo para volver a casa (Premi Gaudí a la Millor Pel·lícula 2016). Guardonat com a MEDIA Emerging Producer espanyol i Young Creative Entrepreneur europeu pel British Council. Format a l’ESCAC, ha produït curts com Pablo o Alto Sauce, i el 2010, va desenvolupar i produir Puzzled Love (primera pel·lícula dirigida per 13 directors). Com a director de producció, ha produït Otel·lo (nominat als Premis Gaudí). Treballa a Verkami com a expert audiovisual.

RITA COLANTONIO, graduada en Econòmiques però s’implica en la interpretació, l’escriptura i el cant. Estudia dicció, fonètica i doblatge. Continua els seus estudis a Bolonya i a l’Acadèmia Silvio D’Amico. S’especialitza com a cantant de jazz i publica el seu primer àlbum By my Side. Treballa com a actriu i posant veu al cinema, televisió, ràdio i teatre. És professora del curs Dicció i Fonètica a Verona. També és autora i productora de publicitat i de curts. Ha rebut premis com a Millor Actriu a Filmets i a la Millor Òpera Prima a Itàlia.

ARITZ CIRBIÁN, productor en COMPACTO.coop. Ha producido El camino más largo para volver a casa (Premio Gaudí a Mejor Película 2016). Premiado como MEDIA Emerging Producer español y Young Creative Entrepreneur europeo por el British Council. Formado en el ESCAC, ha producido cortos como Pablo o Alto Sauce y, en 2010, produjo Puzzled Love (primera película dirigida por 13 directores). Como director de producción, produjo Otel·lo (nominado a los Premios Gaudí). Trabaja en Verkami como experto audiovisual.

RITA COLANTONIO, graduada en Económicas pero se vuelca en la interpretación, la escritura y el canto. Estudia dicción, fonética y doblaje. Prosigue sus estudios en Bolonia y en la Academia Silvio D’Amico. Se especializa como cantante de jazz y lanza su primer álbum By my Side. Trabaja como actriz y prestando su voz en el cine, televisión, radio y teatro. Es profesora del curso Dicción y Fonética en Verona. También es autora y productora de publicidad y de cortos. Ha recibido premios como Mejor Actriz en Filmets y a la Mejor Ópera Prima en Italia.

ARITZ CIRBIÁN, producer in COMPACTO coop. He has produced El camino más largo para volver a casa (Gaudi Award as Best Film 2016). He was distinguised as Spanish MEDIA Emerging Producer and as Young Creative European Entrepreneur by the British Council. Trained at ESCAC, he produced short films such as Pablo o Alto Sauce and in 2010 he produced Puzzled Love (first film produced by 13 filmmakers). As a production manager, he produced Otel·lo (Gaudi Award nominated). He works as a media expert in Verkami.

RITA COLANTONIO, graduated in Economics but she devotes herself in acting, writing and singing. She studies elocution, phonetics and dubbing. She furthers her studies in Bologna and at Silvio D’Amico Academy. She specialises in jazz and she realizes her first EP By my Side. She works as actress and giving her voice in cinema, tv, radio, theatre. She became Masterclass teacher in Elocution and Phonetic in Verona. She is also a videoclip and short films. She won awards as Best Actress in Filmets and Best First work in Italy.

FILMETS Badalona Film Festival

17


Catalan Short Films at Filmets 2016

ANYTHING Directed by: Adolf Rodriguez Produced by: Adolf Rodriguez

GRAFFITI Directed by: Lluís Quilez Produced by: Euphoria Productions

MARCIANOS DE MARTE Directed by: Fernando Trullols Produced by: Bastian Films

CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ Directed by: Mercedes Marro Produced by: Tomavistas

HUGUITO Directed by: Pablo J Cosco Produced by: 1977 Media

COMING TO TERMS Directed by: David Bertran Produced by: Red Quasar

INFESTO Directed by: María López, Paula Sánchez Produced by: Micgrup Audiovisual

NO ME QUITES Directed by: Laura Jou Produced by: Corte y confección de películas, Películas la Trini

CORAL COLORS Directed by: Antonio Rodriguez Produced by: My Lapre

LA CREU Directed by: Dani Seguí Produced by: Dani Seguí

EL ADIÓS Directed by: Clara Roquet Produced by: Lastor Media

LA FOLIE Directed by: Ricard López

EL CERDO Directed by: Pau Durà Produced by: Fosca Films, Elamedia EL TRUENO ROJO Directed by: Álvaro Ron Produced by: Seariders Entertainment EN LA AZOTEA Directed by: Damià Serra Produced by: ESCAC Films

LA PUERTA GIRATORIA Directed by: Dimas Rodríguez Produced by: Estudi Carmel LEGADO Directed by: Joan-Pol Argenter Produced by: El dedo en el ojo L’ENCENEDOR QUÀNTIC Directed by: Pau Escribano Produced by: Pau Escribano

LO QUE DEJAMOS ATRÁS FICTION IN FICTION Directed by: David Matamoros Directed by: Ignacio Malagon, Humbert Campins Produced by: Zentropa Spain, Doce Produced by: EMAV Entertainment FORD ESCORT Directed by: Estel Díaz Produced by: ESCAC Films

MANUEL Directed by: Roger Grau, Maria Martín Produced by: Young Soul

PADRES HOOLIGANS Directed by: Alba Gómez, Alba Cid, Sara Zelich Produced by: Universitat Pompeu Fabra PLAYBACK Directed by: Nico Aguerre Produced by: Nico Aguerre THE BIG PISTACHIO Directed by: Karma Gava Produced by: Grismedio TIGER Directed by: Aina Clotet Produced by: Aima TIMECODE Directed by: Juanjo Giménez Produced by: Nadir Films, ECIR WALK THE WAY Directed by: Adolf Rodriguez Produced by: Adolf Rodriguez


Museu de Badalona • Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1 • 08911 Badalona • T. 93 384 17 50 • www.museudebadalona.cat

Ajuntament de Badalona


PREMIS VENUS DE BADALONA Relació de guardonats (1971-2015) Millor pel·lícula del Festival

22

FILMETS Badalona Film Festival

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

APRIL SHOWER, Gordon Rawley - REGNE UNIT Desert POCA COSA SABEM, Tomàs Mallol - ESPANYA (Catalunya) A PASSING PHASE, Derek Phillips - REGNE UNIT RHAPSODY IN BLUE, Eduard Tschokl - ÀUSTRIA EL PITUS, Eugeni Anglada - ESPANYA (Catalunya) GRANJA AZUL, Ray H. Marr - ESTATS UNITS D’AMÈRICA FOUR VIEWS, Sheila Graber - REGNE UNIT MEXICAN LIGTHS, Kurt Keil - ÀUSTRIA RETRAT, Jan Baca - Toni Garriga - ESPANYA (Catalunya) ONE, Robert Just - ESTATS UNITS D’AMÈRICA FAT CHANCE, University Southern California - ESTATS UNITS D’AMÈRICA EXTENDED PLAY, D.Cascy - ESTATS UNITS D’AMÈRICA JAZZ, C.I.N.E. - ESTATS UNITS D’AMÈRICA Q. IS FOR QUEST, D.Baumman - ESTATS UNITS D’AMÈRICA HEROES, Camille Thomasson - ESTATS UNITS D’AMÈRICA CHICKEN THING, Todd Holland - ESTATS UNITS D’AMÈRICA PHOTO ALBUM, Enrique Oliver - ESTATS UNITS D’AMÈRICA DIRTY LITTLE SECRETS, Peter Gould - ESTATS UNITS D’AMÈRICA PROMISED LAND, Pat Verducci - ESTATS UNITS D’AMÈRICA THE NIGTH VISITORS, Richard Ollive - REGNE UNIT FLOWER PLANET, Marck Kirkland - ESTATS UNITS D’AMÈRICA AMOR IMPASIBLE, Iñaki Arteta - ESPANYA (País Basc) LA JUGADA, José i Manuel Lagares - ESPANYA (Catalunya) THE PAINTER, Noah Emmerich - ESTATS UNITS D’AMÈRICA GASTROPOTENS II MUTACIÓN TÓXICA, Pablo Llorens - ESPANYA CORUÑA IMPOSIBLE, Francisco Rañal - ESPANYA LE RÉVEIL, Marc-Henri Wajnberg / WAJNBROSSE PRODUCTIONS - BÈLGICA SQUASH, Lionel Bailliu - FRANÇA SCOTCH, Julien Rambaldi - FRANÇA MEINE ELTERN, Neele Leana Vollmar - ALEMANYA WEST BANK STORY, Ari Sandel - ESTATS UNITS D’AMÈRICA STARFLY, Beryl Koltz - LUXEMBURG THE TUBE WITH A HAT, Radu Jude - ROMANIA TÜRELEM, Laszlo Nemes - HONGRIA THIS IS HER, Katie Wolf - NOVA ZELANDA HURLEMENT D’UN POISSON, Sébastien Carfora - FRANÇA TUSSILAGO, Jonas Odell - SUÈCIA OH WILLY, Emma de Swaef i Marc James Roels - BÈLGICA THE MASS OF MEN, Gabriel Gauchet - REGNE UNIT PADRE, Santiago ‘Bou’ Grasso - ARGENTINA ISAND, Riho Unt - ESTÒNIA


NIT DE LES VENUS Dissabte, 29 d’octubre 20 hores Teatre Zorrilla

Veredicte del Jurat Oficial Internacional del Festival FILMETS Badalona Film Festival 2016

PREMIS Venus de Badalona i 2.500 € - Premi a la millor pel·lícula Venus de Badalona i 1.250 € - Premi especial del jurat Venus de Badalona i 1.000 € - Premi del públic Venus de Badalona i 750 € - Premi a la millor pel·lícula d’animació Venus de Badalona i 1.000 € - Premi a la millor producció de Badalona Venus de Badalona i 750 € - Premi a la millor producció catalana Venus de Badalona i 750 € - Premi a la millor producció espanyola Venus de Badalona i 750 € - Premi a la millor producció de la Unió Europea Venus de Badalona i 750 € - Premi al foment dels drets humans

PREMIS ESPECIALS Venus de Badalona – Premi a la millor interpretació masculina i femenina Venus de Badalona – Premi als millors efectes visuals Venus de Badalona – Premi a la millor música original El Jurat Oficial Internacional i el Comitè Organitzador podran atorgar els premis especials que considerin oportuns no previstos a les bases.

PREMI D’HONOR FILMETS 2016 Juanjo Giménez FILMETS Badalona Film Festival

23


L’AUTOBÚS ARRIBA A TOT ARREU 263 KM DE XARXA 180 AUTOBUSOS 30 LÍNIES 7 MUNICIPIS


centre d’arts escèniques de badalona www.zorrilla.cat

T E AT R E ZO R R I L L A Canonge Baranera, 17 Tel. 93 384 40 22

T E AT R E P R I N C I PA L Francesc Layret, 41 Tel. 93 384 40 22

T E AT R E B L A S I N FA N T E Andrés Segovia, 45 Tel. 93 384 40 22

Ajuntament de Badalona

B_C BADALONA CULTURA


JUANJO GIMÉNEZ PEÑA PREMI D’HONOR 2016

Juanjo Giménez va néixer a Barcelona i va estudiar al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC). Com a director ha fet uns quants curts: Hora de cerrar (1993), Especial (con luz) (1994), No se mueva durante los 4 disparos (1994), Velada (1995), Ella está enfadada (1996), Libre Indirecto (1997), Máxima Pena (2005), Nitbus (2007), Rodilla (2009) i Timecode (2016). Entre tots acumulen nombrosos premis nacionals i internacionals. Ha dirigit tres llargmetratges: Contact proof (2014), Esquivar y pegar (2010) i Nos hacemos falta – Tilt (2003). A més, és gerent i soci fundador de les productores Nadir Films i Salto de Eje SL. Entre les seves produccions destaquen La casa de mi abuela (Adán Aliaga, 2005), premi Joris Ivens a l’IDFA; Estigmas (Adán Aliaga, 2009), premi Pilar Miró a la millor Òpera Prima de la Seminci; Enxaneta (Alfonso Amador, 2012) i Anás, una película india (Enric Miró, 2009).

Juanjo Giménez nació en Barcelona y estudió en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC). Como director tiene unos cuantos cortos: Hora de cerrar (1993), Especial (con luz) (1994), No se mueva durante los 4 disparos (1994), Velada (1995), Ella está enfadada (1996), Libre Indirecto (1997), Máxima Pena (2005), Nitbus (2007), Rodilla (2009) y Timecode (2016). Entre todos ellos acumulan numerosos premios nacionales e internacionales. Ha dirigido tres largometrajes: Contact proof (2014), Esquivar y pegar (2010) y Nos hacemos falta – Tilt (2003). Además es gerente y socio fundador de las productoras Nadir Films y Salto de Eje SL. Entre sus producciones destacan La casa de mi abuela (Adán Aliaga, 2005), premio Joris Ivens en el IDFA; Estigmas (Adán Aliaga, 2009), premio Pilar Miró a la mejor Ópera Prima en la Seminci; Enxaneta (Alfonso Amador, 2012) y Anás, una película india (Enric Miró, 2009).

Juanjo Giménez was born in Barcelona and studied at Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (Centre of Film Studies of Catalonia). As a director, he has made several short films: Hora de cerrar (1993), Especial (con luz) (1994), No se mueva durante los 4 disparos (1994), Velada (1995), Ella está enfadada (1996), Libre Indirecto (1997), Máxima Pena (2005), Nitbus (2007), Rodilla (2009) and Timecode (2016). All of them accumulate many national and international awards. He has directed three feature films: Contact proof (2014), Esquivar y pegar (2010) and Nos hacemos falta – Tilt (2003). Besides, he is manager and founding partner of the production film companies Nadir Films and Salto de Eje SL. Among their productions stand out La casa de mi abuela (Adán Aliaga, 2005), Joris Ivens Award at IDFA; Estigmas (Adán Aliaga, 2009), Pilar Miró Award to the Best Directorial Debut at Seminci; Enxaneta (Alfonso Amador, 2012) and Anás, una película india (Enric Miró, 2009).

FILMETS Badalona Film Festival

27


PROGRAMA INTERNACIONAL


PROGRAMA

INTERNACIONAL

1 Divendres, 21 d’octubre 18 hores Teatre Zorrilla

ENNEMIS INTÉRIEURS

VOILER LA FACE

França, 2015 – 27’23” – Ficció

França, 2015 – 17’00” – Ficció

Direcció i guió: Selim Azzazi

Direcció i guió: Ibtissem Guerda

Fotografia: Frederic Serve

Fotografia: Noémi Gillot

Música: Selim Azzazi

Música: Nawel Ben Kraiem

Intèrprets: Hassam Ghancy, Najib Oudghiri

Intèrprets: Azedine Kasri, India Hair

Producció: Benjamin de Lajarte

Producció: Nelson Ghrénassia

Productora i distribuïdora: Qualia Films

Productora i distribuïdora: Yukunkun Productions

contact@qualiafilms.fr

nelson@yukunkun.fr

L’Amine és un jove musulmà salafista que està molt enamorat de la seva dona, l’Enora, que es va convertir a l’islam. Quan la seva dona rep al seu apartament alguna de les seves amigues que van amb burca com ella, l’Amine ha de marxar de l’apartament sistemàticament sense veure la cara de la convidada.

Als anys 90, durant la guerra civil d’Algèria, el terrorisme arriba a França. Dos homes. Dues identitats. Una lluita. En los 90, durante la guerra civil de Argelia, el terrorismo llega a Francia. Dos hombres. Dos identidades. Una lucha. In the 90’s, during the Algerian civil war, terrorism reaches France. Two men. Two identities. One fight.

30

FILMETS Badalona Film Festival

Amine es un joven musulmán salafista que está muy enamorado de su mujer, Enora, que se convirtió al islam. Cuando su mujer recibe en su apartamento a alguna de sus amigas, que llevan burka como ella, Amine está obligado a irse del apartamento sistemáticamente sin ver la cara de su invitada. Amine is a young Salafist Muslim man who is very much in love with his wife Enora who converted herself to Islam. Whenever his wife welcomes in their flat one of her friends who wears the full veil just like her, Amine systematically ought to leave the apartment and does not see their guest’s face.


POWIDOK

PARADE

Polònia, 2015 – 09’00” – Ficció

Països Baixos, 2015 – 04’14” – Animació

Direcció i guió: Piotr Dudak

Direcció i guió: Digna van der Put

Fotografia: Piotr Dudak

Música: Alex Debicki

Música: Adam Zurada

Producció: Ton Crone

Intèrprets: Marek Pyss Kamil Bonczyk, Aleksandra Gracka

Productora: Netherlands Institute for Animation Films

Producció: Jerzy Lukaszewicz

Distribuïdora: Usula van den Heuvel – KLIK! Distribution

Productora: Radio and Television Faculty of the University

Service

of Silesia in Katowice

ursula@klikamsterdam.nl

Distribuïdora: Krakow Film Foundation

GETTING FAT IN A HEALTHY WAY Bulgària, 2015 – 22’00” – Ficció Direcció: Kevork Aslanyan Guió: Kevork Aslanyan, Georgi Merdzhanov Fotografia: Boris Slavkov Música: Julien Díaz Intèrprets: Ovanes Torosyan, Peyto Cekov, Keti Raykova, Cvetomira Daskalova Producció: Toma Waszarow, Anna Stoeva

marta.swiatek@kff.com.pl

Productora i distribuïdora: Revo Films kevork_aslanyan@me.com

En un món en què la gravetat és dèbil i la gent prima surt volant, en Constantine mai no ha sortit de l’apartament que comparteix amb el seu pare, l’Atanas. Però un dia, la bonica hostessa que es muda a l’edifici canviarà la vida d’en Constantine per sempre.

The Afterimage és un curt que explica la història d’un jove que, conduït per la por i el desig de revenja, s’ha convertit en la víctima de la seva pròpia decisió. Què faria si tingués una altra oportunitat per canviar les coses? The Afterimage es un corto que cuenta la historia de un joven que, conducido por el miedo y el deseo de venganza, se ha convertido en la víctima de su propia decisión. ¿Qué haría si tuviera otra oportunidad para cambiar las cosas? The Afterimage is a film which tells the story of a young person, who – being led by fear and the will of revenge – has become a victim of his own decision. What would he do, if he had another chance to change the way things went?

Sis flautistes de xaranga exploren el paisatge de la uniformitat. Un viatge que tindrà les seves conseqüències. Seis flautistas de charanga exploran el paisaje de lo uniforme. Un viaje que tendrá sus consecuencias. Six fanfare flute players explore the landscape of the uniform. A journey that does not go unscathed.

En un mundo donde la gravedad es débil y la gente delgada sale volando, Constantine nunca ha abandonado el apartamento que comparte con su padre, Atanas. Pero un día la hermosa azafata que se muda al edificio va a cambiar la vida de Constantine para siempre. In a world where gravity is weak and slim people flies out, Constantine has never left the flat that he shares with his father, Atanas. But one day, the beautiful stewardess that moves on to the block will change Constantine’s life forever.

FILMETS Badalona Film Festival

31


DOWN TO THE WIRE

ÉXODO

CACHIVACHES

Espanya, 2015 – 12’23” – Animació

Espanya, 2015 – 08’00” – Ficció

Espanya, 2015 – 04’30” – Animació

Direcció i guió: Juan Carlos Mostaza

Direcció i guió: Sergio Postigo Cruz

Direcció i guió: Gerardo de la Fuente López

Fotografia: Juan Carlos Mostaza

Fotografia: Mariano Vargas

Fotografia: Gerardo de la Fuente López

Música: Andrew Kawczynski, Armen Hambar, Rupert

Música: Alberto de la Rocha

Música: Sergio de la Fuente

Gregson-Williams, Wayne Coster, Chrisptopher Willis

Intèrprets: Ángel Gómez, María Llinares, Gonzalo García,

Producció i distribució: Gerardo de la Fuente López

Producció: Juan Carlos Mostaza

Amina Espigares, Salvador Vidal

arteyestrategia@hotmail.com

Distribuïdora: Agencia Freak

Producció: Alberto de la Rocha

nacional@agenciafreak.com

Productora: Alberto de la Rocha sergiopostigocruz@gmail.com

1940. Feia un any que la Segona Guerra Mundial havia començat i les tropes nazis ho arrasaven tot al seu pas amb la intenció de conquerir Europa. Centenars de famílies es veien obligades a abandonar les seves llars per fugir d’aquell horror, amb l’esperança de sobreviure.

En algun lloc d’un món poblat per gent feta de fil d’aram, un estrany arriba a un poble. En algún lugar en un mundo poblado por gente hecha de alambre, un extraño llega a un pueblo. Somewhere in a world populated by people made of wire, a stranger comes to town. 32

FILMETS Badalona Film Festival

1940. Hacía un año que la Segunda Guerra Mundial había estallado y las tropas nazis lo arrasaban todo a su paso con la intención de conquistar Europa. Cientos de familias se veían obligadas a abandonar sus hogares para huir de aquel horror, con la esperanza de sobrevivir. 1940. One year ago, the Second World War broke out and the Nazi troops destroyed everything in its path in order to conquer Europe. Hundreds of families were forced to leave their homes to run away from that horror, in the hope of surviving.

Que fàcil és “quivocar-se” quan és el “cur” el que parla! ¡Qué fácil es “quivocarse” cuando es el “coazón” el que habla! It is very easy to make “mstakes” when the “hart” speaks!


PROGRAMA

INTERNACIONAL

2 Divendres, 21 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla Sessió inaugural

MARCIANOS DE MARTE NONE OF THAT Catalunya, 2016 – 15’00’’ – Ficció

Estats Units d’Amèrica, 2015 – 04’10’’ – Animació

Direcció: Fernando Trullols

Direcció i guió: Isabela Littger, Anna Paddock, Kriti Kaur

Guió: Fernando Trullols, Pepe Combalía, Arturo Méndiz

Música: Corey Wallace

Fotografia: Albert Pascual

Producció: Isabela Littger, Anna Paddock, Kriti Kaur

Música: Arnau Bataller

Productora i distribuïdora: Ringling College of Art and

Intèrprets: Miki Esparbé, Núria Gago, Sandro Balleste-

Design

ros, Roger Padilla, Paula del Rio, Eduard Amado, Albert

groupsuspific@gmail.com

Fernández Producció: Arturo Méndiz Productora: Bastian Films arturo@bastianfilms.com

En David és un nen que envia senyals a l’espai i contacta amb un extraterrestre. 20 anys després, el seu coet està per fi preparat per veure’l de nou. David es un niño que manda señales al espacio y tiene contacto con un extraterrestre. 20 años después, su cohete está por fin preparado para volver a verle. David is a kid who sends signals into space and contacts an alien. 20 years later, David’s space rocket is finally ready to see him again.

En un museu d’art, el guarda de nit està fent la seva ronda quan algú misteriós comença a censurar els cossos nus de les obres. En un museo de arte, un guardia nocturno está realizando su ronda cuando alguien misterioso empieza a censurar los desnudos de las obras. Inside of an art museum, a night guard is doing his patrol when a mysterious someone starts censoring the nude art-work.

FILMETS Badalona Film Festival

33


PLAYBACK Catalunya, 2015 – 15’00” – Ficció Direcció i guió: Nico Aguerre Fotografia: Nacho Larumbe Música: Daniel Bravo Intèrprets: Andrea Trepat, Jorge Cabrera Producció: Nico Aguerre Distribuïdora: Marvin&Wayne – Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

ACCIDENTS, BLUNDERS PREMIÈRE SÉANCE França, 2016 – 10’21” – Ficció AND CALAMITIES Direcció i guió: Jonathan Borgel Nova Zelanda, 2015 – 05’18” – Animació Direcció i guió: James Cunningham Fotografia: Oliver Hilbert Música: Emil De La Rey Producció: James Cunningham, Oliver Hilbert Productora: Media Design School Distribuïdora: James Cunningham jamesc@diadesignschool.com

Un home espera a la seva habitació d’hotel a una jove prostituta que acaba de contractar per internet. Quan arriba, l’home li explica amb detall com ha arribat fins allà. Un hombre espera en su habitación de hotel a una joven prostituta a la que acaba de contratar por internet. Cuando llega, el hombre le explica con detalles cómo ha llegado allí. A man waits in a hotel room for a young prostitute he just hired online. When she arrives, the man explains to her in detail how he has arrived there.

34

FILMETS Badalona Film Festival

Fotografia: Marco Graziaplena Intèrprets: Samir Guesmi, Philippe Du Janerand, Santiago Amigorena, Cécilia Steiner Producció: Lucie Portehaut, Sandrine Pillon Productora: Les Fées Productions Distribuïdora: Premium Films lesfeesproductions@gmail.com

Un pare opòssum llegeix als seus fills una història que és un alfabet sobre l’animal més perillós: ELS HUMANS! Aquesta comèdia negra per a pares i fills és un alfabet hilarant de morts i catàstrofes. Un padre zarigüeya lee a sus hijos una historia que es un alfabeto sobre el animal más peligroso: ¡LOS HUMANOS! Esta comedia negra para padres e hijos es un alfabeto hilarante de muertes y catástrofes. A father possum reads his kids a story that’s an alphabet of the most dangerous animal of all- HUMANS! Hhis black-comedy for kids and parents alike is a hilarious and brutal alphabet of a death and mayhem.

L’Ivan té cita per a una primera sessió amb un psicoanalista... Iván tiene cita para su primera sesión con un psicoanalista... Ivan has an appointment with a psychoanalyst for his first session...


(OTTO)

LOVE

DIE BADEWANNE

Països Baixos, 2015 – 10’00” – Animació

Xile, 2015 – 01’25” – Animació

Àustria, 2015 – 12’55” – Ficció

Direcció i guió: Job, Joris & Marieke

Direcció i guió: Carlos Munita

Direcció: Tim Ellrich

Música: Job, Joris & Marieke

Música: Pedro Santa Cruz

Guió: Tim Ellrich, Dominik Huber

Producció: Job, Joris & Marieke

Productora i distribuïdora: Fluorfilms

Fotografia: Lukas Gnaiger

Distribuïdora: Ursula van den Heuvel – KLIK! Distribution

contacto@flourfilms.com

Intèrprets: Simon Jaritz, Rainer Wöss, Stefan Pohl

Service

Producció: Tim Ellrich, Dominik Huber, Leopold Pape

ursula@klikamsterdam.nl

Productora: Coronado Film – Tim Ellrich Distribuïdora: KurzFilmAgentur Hamburg e.V. markus@augohr.de

Una dona que no pot tenir fills li roba a una nena la seva amiga imaginària i no li explica el secret al seu marit. Mentre la dona gaudeix de la vida amb la seva filla imaginària, augmenta la distància entre ella i el seu marit. Quan la nena li reclama que li torni la seva amiga imaginària, el poder de la imaginació els uneix a tots. Una mujer que no puede tener hijos le roba a una niña su amiga imaginaria y no le cuenta su secreto a su marido. Mientras la mujer disfruta de la vida con su hija imaginaria, aumenta la distancia entre ella y su marido. Cuando la niña le reclama que le devuelva a su amiga imaginaria, el poder de la imaginación los reúne a todos. A woman who can’t have children steals the imaginary friend of a little girl and keeps this a secret from her husband. While the woman enjoys life with her imaginary child, the gap between her and her husband grows bigger. When the little girl comes to claim back her imaginary friend, it’s the power of imagination that brings everyone together.

Què diem quan parlem sobre l’amor? No és una història lineal, però evoca el passat, el present i el futur. Són petits fragments de temps o són només històries complexes que es desenvolupen al voltant de la nostra idea de l’amor? ¿Qué decimos cuando hablamos sobre el amor? No es una historia lineal, pero evoca el pasado, el presente y el futuro. ¿Son pequeños fragmentos de tiempo o solo son historias complejas que se desarrollan alrededor de nuestra idea del amor? What do we say when we talk about love? It’s not a linear story, but evokes the past, present and future. Are they short fragments of time or just complex stories developed around our idea of love?

Els germans Georg, Alexander i Niklas estan preparant un regal molt especial per a la seva mare. Però la idea de representar una antiga foto de la infància en la qual tots tres són a la banyera li sembla una bajanada al germà gran. A poc a poc tots es despullen i allà queden els tres germans que durant aquest temps s’havien distanciat. Los hermanos Georg, Alexander y Niklas están preparando un regalo muy original para su madre. Pero la idea de representar una antigua foto de la infancia en la que aparecen en una bañera le parece una estupidez al más mayor. Poco a poco todos se desnudan y allí están: tres hermanos que durante este tiempo se habían ido distanciando. The brothers Georg, Alexander and Niklas are preparing an original present for their mother. But the idea to re-enact an old bathtub picture from their childhood is way too stupid for the oldest one. Little by little, the three of them get naked and there they are: three brothers who have been growing increasingly apart.

FILMETS Badalona Film Festival

35


AMOUR FOU

EL TRUENO ROJO

Alemanya, 2015 – 04’00” – Animació

Estats Units d’Amèrica - Catalunya, 2015 – 06’26” – Ficció

Direcció i guió: Florian Werzinski

Direcció: Alvaro Ron

Música: Marius Kirsten

Guió: Clara Viola, Rafael Alvarez, Alvaro Ron

Producció: Pablo Almeida

Fotografia: Patrick Rousseau

Productora i distribuïdora: Filmakademie

Música: César Benito

Baden-Württemberg

Intèrprets: Allie Grant, Miles Heizer, Karen Strassman

festivals@filmakademie.de

Producció: Alvaro Ron, Rosana Tomás Productora: Seariders Entertainment Distribuïdora: El Capitan Pictures alvaro.z.ron@gmail.com

La Sarah, una adolescent marginada a l’institut, té l’oportunitat de sortir amb en Danny, el noi que li agrada, però abans haurà de robar-li el cotxe a la seva mare. El que ella no espera és que el vehicle agafi les regnes dels seus plans i li canviï la vida per sempre. El robatori de La Mona Lisa propicia un passeig pels carrers de París amb la pintura més famosa del món. El robo de La Mona Lisa ofrece un paseo a través de las calles de París con el cuadro más famoso del mundo. The theft of the La Mona Lisa shares a ride through the streets of Paris with the most famous painting in the world.

36

FILMETS Badalona Film Festival

Sarah, una adolescente marginada en su instituto, tiene la oportunidad de salir con Danny, el chico que le gusta, pero para ello tendrá que robarle el coche a su madre. Lo que no espera es que el vehículo de pronto tome las riendas de sus planes y le cambie la vida para siempre. Sarah, an alienated teenager, has the chance to go on a date with Danny, the boy she likes, but to do so she will have to steal her mother’s car. What she doesn’t expect is that the car will take control of her plans and change her life forever.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

3 Dissabte, 22 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla Llengua de signes

NO ME QUITES Catalunya, 2015 – 14’00” – Ficció Direcció i guió: Laura Jou Fotografia: Andreu Adam Rubiralta Música: Pau Vallvé Intèrprets: Laia Costa, Hammudi Al-Rahmound Font Producció: Judit Cortina Productora: Corte y Confección de Películas, Películas la Trini

EL CERDO Catalunya, 2015 – 09’00” – Ficció Direcció i guió: Pau Durà Fotografia: Miguel Llorens Intèrprets: Javier Cámara, Antonio Martín Producció: David Ciurana Productora: Fosca Films, Elamedia Distribuïdora: Fosca Films foscafilms@foscafilms.net

Distribuïdora: Corte y Confección de Películas judit@corteyconfeccion.net

Amb el suport de:

La Laura espera impacient a casa l’arribada del Lluís, el seu ex. Ell la va deixar perquè volia estar sol. I també volia estar amb altres noies. La Laura vol demanar-li que tornin a intentar-ho i està disposada a arribar on faci falta per convèncer-lo. Laura espera impaciente en su casa a que llegue Lluís, su ex. Él la dejó porque quería estar solo. Y también quería estar con otras chicas. Laura quiere pedirle que vuelvan a intentarlo y está dispuesta a llegar donde haga falta para convencerlo. Laura waits impatiently at home for Lluís, her ex-boyfriend. He broke up with her because he wanted to be alone. And he also wanted to be with other girls. Laura wants to ask him to try it again and is willing to do anything in order to convince him.

Un pare passa per una situació econòmica difícil i intentarà resoldre-la de la manera més sorprenent. Un padre atraviesa una difícil situación económica que intentará resolver de la manera más sorprendente. A father who goes through a difficult economic situation tries to solve it out in the most surprising way. FILMETS Badalona Film Festival

37


LE ZEBRE

HOME SWEET HOME

OMULAN!

França, 2015 – 03’00” – Animació

Canadà (Quebec), 2015 – 10’34” – Ficció

Romania, 2015 – 14’50” – Animació

Direcció: Viviane Boyer-Araujo

Direcció: Frederic Lefebvre

Direcció i guió: Matei Branea

Guió: Desnos

Producció: Alexandra Dagenais

Música: Vlaicu Golcea

Producció: Delphine Maury

Productora i distribuïdora: Vidéographe Inc.

Producció: Helga Fodorean

Productora: Tant Mieux Prod

festival@videograph.qc.ca

Productora: N-Graphix

Distribuïdora: Autour de Minuit

Distribuïdora: Georg Gruber (Magnetfilm)

annabel@autourdeminuit.com

helga.fodorean@gmail.com

En Ben Wilson és un vell cansat que manté una relació rutinària amb la seva dona, que se l’estima. Una nit es troba tot sol al llit. Surt del seu dormitori per buscar la seva dona i acaba perdut dins d’un laberint negre i angoixós.

Un dia una zebra xoca amb un arbre i aprèn una lliçó. Un día una cebra se choca contra un árbol y aprende una lección. One day the zebra runs against a tree and learns something.

38

FILMETS Badalona Film Festival

Ben Wilson es un anciano cansado que mantiene una relación rutinaria con su cariñosa esposa. Una noche se encuentra solo en la cama. Sale de su dormitorio para buscar a su esposa y acaba perdido en un laberinto negro y de pesadilla. Ben Wilson is an old tired man living a routine relationship with a loving wife. One night, he finds himself alone in bed. He goes outside his bedroom to look for his wife and ends up lost in a black nightmarish labyrinth.

L’Oluman viatja per l’espai a la recerca de Déu. Una història profundament balcànica, però universal alhora, plena de bestioles estranyes, sexe i alcohol. Oluman viaja alrededor del espacio en busca de Dios. Una historia profundamente balcánica, pero a la vez universal, llena de bichos extraños, sexo y alcohol. Oluman is traveling through space in search of God. A profoundly Balkan but simultaneously universal story filled with strange critters, sex and alcohol.


TAKANAKUY

ELECTROFLY

ASHES

Estats Units d’Amèrica, 2015 – 14’44” – Ficció

Alemanya, 2015 – 03’00” – Animació

Espanya, 2015 – 05’44” – Ficció

Direcció: Austin Kolodney

Direcció i guió: Natalia C. A. Freitas

Direcció i guió: Fernando González Gómez

Guió: Derek Larsen

Fotografia: David Finn

Fotografia: Ignacio Garrote

Fotografia: Jon Corum, Zach Siegel

Música: Marius Kirsten, Patrick Puszko, Forró de KA

Música: Alf Garret, Iker Arranz

Intèrprets: Scott Bosely, Carrie Gibson, Sean Harmon,

Producció: Mareike Keller

Intèrprets: Niko Verona, Jaroslaw Bielski,

Peter Michael McGowan, Rob Wuesthoff

Productora i distribuïdora: Filmakademie Baden-

José Luis Sánchez

Producció: Samuel Sandweiss, Brandon Somerhalder

Württemberg

Producció: Fernando González, Niko Verona

Productora: University of Southern California

festivals@filmakademie.de

Productora: Fanda films

cassidy@cinema.usc.edu

Distribuïdora: Agencia FREAK nacional@agenciafreak.com

Esfondra els passadissos. Enfonsa la teva família. Derrumba los pasillos. Derrumba a tu familia. Deck the halls. Deck your family.

Els dibuixos d’un gat i un pollastre cobren vida i empaiten una mosca que no és gens fàcil d’enxampar.

1939, un home assegut a la sala d’estar de casa seva mira fixament un quadre. Alguna cosa està a punt de passar.

Los dibujos de un gato y un pollo cobran vida y persiguen a una mosca que no es nada fácil de atrapar.

1939, un hombre sentado en el salón de su vivienda mira fijamente un cuadro. Algo está a punto de suceder.

The drawings of a cat and a chicken become alive and chase a fly, which is not so easy to catch.

1939, a man is sitting in his living room. He is staring at a painting. Something is about to happen.

FILMETS Badalona Film Festival

39


PETIT-FIL (S) França, 2015 – 22’31” – Ficció Direcció i guió: Romuald Beugnon Fotografia: Elie Girard Intèrprets: Lucas Bergandi, Roger Decugis, Julie Douine Producció: Lucie Portehaut, Sandrine Pillon Productora: Les Fées Productions lesfessproductions@gmail.com

L’Angelos és un funàmbul de 20 anys. Cada nit fa un espectacle magnífic i elegant. Cada nit, el seu avi, en Maurice, s’uneix a ell a la corda. En Maurice, vestit de pallasso, és el favorit del públic. Però la situació comença a treure el jove de polleguera... Angelos es un funambulista de 20 años. Cada noche desarrolla un magnífico y elegante espectáculo. Cada noche, su abuelo, Maurice, se une a él en el cable. Maurice, vestido de payaso, es el favorito del público. Pero la situación comienza a sacar de sus casillas al joven... Angelo is a 20 years old tightrope artist. Every night, he performs a spectacular and elegant show. Every night, his grandfather, Maurice, joins him on the wire. Maurice, dressed as a clown, gets the audience preference. But the situation starts getting on the young man’s nerves...

40

FILMETS Badalona Film Festival


PROGRAMA

INTERNACIONAL

4 Dissabte, 22 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla Manifest

ADILA Espanya, 2015 – 11’00” – Ficció Direcció: Rubén Llama, Alejandro Manzano Guió: Rubén Llama Fotografia: Miguel Vázquez Música: Francisco Hiraldo Intèrprets: Ayoub El Hilali, Abdelatif Hwidar, Lily Neu Producció: Sensi Nuevo, Macarena Astorga Productora: Caleidoscopio Films Distribuïdora: Line UP Shorts – Short Film Distribution lineupshorts@gmail.com

TWO SISTERS Corea del Sud, 2015 – 16’15” – Ficció Direcció: Keola Racela Guió: Sarah Seulki Oh, Keola Racela Fotografia: John Wakayama Carey Música: Pale Jones Intèrpret: So-Ri Park Producció: Sarah Seulki Oh Productora: Oh Picture Co. Distribuïdora: Adastra Films distribution2@adastra-films.com

En Faisal és un jove d’origen àrab que juntament amb el seu amic, l’Abdul, està a punt de prendre la decisió més difícil de la seva vida dalt d’un avió. Al darrer moment, en Faisal té un atac de pànic i decideix retractar-se. Però finalment l’Abdul el convenç perquè compleixi amb la seva comesa sagrada. Faisal es un joven de origen árabe que junto a su amigo, Abdul, está a punto de tomar la decisión más difícil de su vida a bordo de un avión. Pero en el último momento Faisal sufre un ataque de pánico y decide retractarse. Finalmente Abdul logra convencerlo par­­a que cumpla con su sagrado cometido. Faisal is a young Arab who, together with his friend Abdul, is about to take the most difficult choice of his life while flying on a plane. In the last moment, though, Faisal panics and chooses to retract. But Abdul finally talks him into carrying out his sacred mission.

Un viatge trepidant de deserció. Un viaje trepidante de deserción. A breath stopping journey of desertion.

FILMETS Badalona Film Festival

41


LA BITE França, 2016 – 04’09” – Animació Direcció i guió: Pierre Mortel, Jérôme Leroy Fotografia: Pierre Mortel, Jérôme Leroy Música: Thomas Floquet Producció: Peggy Desplats, Séverine Leroy Productora i distribuïdora: Cassiopée Films peggy.desplats@cassiopee-films.com

THE REFLECTION OF POWER França, 2015 – 09’00” – Animació Direcció i guió: Mihai Grecu Fotografia: Mihai Grecu Música: Yann Leguay Producció: Nicolas Anthomé Productora i distribuïdora: Bathysphere productions diffusion@bathysphere.fr

L’IMPRESA Itàlia, 2014 – 15’00” – Ficció Direcció: David Labanti Fotografia: Giorgio Giannoccaro Música: Junkfood Intèrprets: Irma Ridolfini, Giorgio Colangeli, Franco Trevisi, Edoardo Lomazzi Producció: Elisa Delogu, Davide Labanti Productora: Amaro Teatro, Seiperdue 14pollici@gmail.com

Un jove provocador dibuixa un penis a una paret. La policia respon brutalment. La seva acció, en principi insignificant, es repeteix per tot el país i provoca una tempesta social i mediàtica que sac­seja amb força l’ordre establert. Però el nou sistema és estranyament familiar i els altres joves provocadors tampoc estan fora de perill. Un joven provocador dibuja un pene en una pared. La policía responde brutalmente. Su acción, en principio insignificante, se repite por todo el país y provoca una tormenta social y mediática que sacude con fuerza el orden establecido. Sin embargo, el nuevo sistema resulta extrañamente familiar y los otros jóvenes provocadores tampoco están a salvo. A provocative young man draws a dick on a wall. The police brutally responds. His gesture, originally meaningless, is repeated all around the country, and trigger a media and social firestorm, which seriously threatens the established order. However the new system seems strangely familiar, and the other provocative young men are not safer.

42

FILMETS Badalona Film Festival

A la capital més secreta del món, una multitud espera que comenci un espectacle, mentre un desastre amenaça tota la ciutat. En la capital más secreta del mundo, una multitud espera a que comience un espectáculo mientras un desastre amenaza la ciudad entera. In the most secret capital of the world a crowd attends a show while a disaster threatens the whole city.

La història d’un home i els seus treballadors per salvar els esforços de les seves vides: el seu negoci. La historia de un hombre y sus trabajadores para salvar los esfuerzos de sus vidas: su negocio. The story of a man and his workers for saving their life’s efforts: their business.


JOURNAL ANIMÉ França, 2016 – 03’26” – Animació Direcció: Donato Sansone Música: Enrico Ascoli Producció: Nicolas Schmerkin Productora i distribuïdora: Autour de Minuit info@autourdeminuit.com

UNE POIGNÉE DE MAIN MANOMAN Regne Unit, 2015 – 10’40” – Animació HISTORIQUE Direcció i guió: Simon Cartwright França, 2016 – 03’00” – Ficció

Direcció i guió: Aurélien Laplace Fotografia: Aurélien Dubois Música: Beethoven Intèrprets: François Berland, Kamel Abdelli, Jean-Gabriel Nordman Producció: Aurélien Laplace

Fotografia: Steven Cameron Fergus Música: Trence Dunn Producció: Kamilla Kristiane Hodol Productora i distribuïdora: National Film and Television School si.cartwright@hotmail.co.uk

Productora i distribuïdora: Aurélien Laplace aurelienlaplace@yahoo.fr

En Glen és molt poc home. En un intent desesperat d’accedir a la seva masculinitat, va a una teràpia de crits primaris. Quan un altre membre de la classe empeny en Glen, finalment deixa sortir alguna cosa.

Una improvisació artística en temps real en què un dia rere l’altre va passant, inspirada pels esdeveniments internacionals agafats del diari francès Libération. Una improvisación artística en tiempo real en la que se sucede un día tras otro, inspirada por los acontecimientos internacionales extraídos del periódico francés Libération. An artistic improvisation in real time led day in and day out, inspired by international events as taken from the pages of the French daily newspaper Libération.

A Washington, el 13 de setembre del 1993, la història està en marxa! Fins que hi ha un malentès... En Washington, el 13 de septiembre de 1993, ¡la historia está en marcha! Hasta que ocurre un malentendido... 13th September 1993, Washington, history is developing! Until there is a misunderstanding...

Glen es muy poco hombre. En un intento desesperado de acceder a su masculinidad, acude a una terapia de gritos primarios. Cuando otro miembro de la clase empuja a Glen, finalmente deja salir algo. Glen is barely a man. In a desperate attempt to tap into his masculinity he attends a primal scream therapy session. When another member of the class pushes Glen too far he finally lets something out .

FILMETS Badalona Film Festival

43


HISTORIA DE UN OSO

ESTATE

LE BRUIT DU GRIS

Xile, 2014 – 11’00” – Animació

França, 2016 – 07’00” – Animació

França, 2016 – 03’30” – Animació

Direcció: Gabriel Osorio Vargas

Direcció i guió: Ronny Trocker

Direcció: Vicent Pater, Stéphane Aubier

Guió: Daniel Castro

Producció: Nicolas Schmerkin, Erik Lambert

Guió: Vicent Patar, Vicent Tavier, Stéphane Aubier

Música: Dënver

Productora i distribuïdora: Autour de Minuit

Producció: Vicent Tavier

Producció: Patricio Escala

festivals@autourdeminuit.com

Productora: Panique!

Productora: Punkrobot Animation Studio

Distribuïdora: Autour de Minuit

Distribuïdora: Short HD

festivals@autourdeminuit.com

contacto@punkrobot.cl

Cada dia, un ós vell i melancòlic agafa un diorama elèctric que ha creat per a la cantonada del seu carrer. Per una moneda, qualsevol vianant pot mirar a través de l’espiera del seu invent, que explica la història d’un ós de circ que anhela d’escapar-se per tornar amb la família de la qual el van separar. Cada día, un oso viejo y melancólico coge un diorama eléctrico que ha creado para la esquina de su calle. Por una moneda, cualquier transeúnte puede mirar a través de la mirilla de su invento, que cuenta la historia de un oso de circo que anhela escaparse para volver junto a la familia de la que le separaron. Every day, a melancholic old bear takes a mechanical diorama that he has created out to his street corner. For a coin, passersby can look into the peephole of his invention, which tells the story of a circus bear who longs to escape and return to the family from which he was taken away from.

44

FILMETS Badalona Film Festival

És l’estiu i fa calor. El gelat goteja pel con de galeta, un pare fa una fotografia al seu fill. Llavors, de sobte, un home es converteix en el centre d’atenció. Es verano y hace calor. El helado gotea por el cono de galleta, un padre fotografía a su hijo. Entonces, de repente, un hombre se convierte en el centro de atención. It is summer and it is hot. Ice cream drips from its cone, a father photographs his child. Then a man suddenly steals his attention.

Una imatge fixa: el passadís de la gris i avorrida casa d’en Cavall, en Vaquer i l’Indi. En Vaquer i els seus bojos sequaços omplen el lloc, donantli vida i color, fins que un esvalotador entra i ho esguerra tot. Una imagen fija: el pasillo de la gris y aburrida casa de Caballo, Vaquero e Indio. Vaquero y sus locos secuaces llenan el lugar, dándole vida y color, hasta que un alborotador entra y lo arruina todo. A still frame, the hallway of the gray, dull house of Horse, Cowboy and Indian. Cowboy and his crazy stooges fill the place, giving it life and color. Until a troublemaker enters and ruins everything.


AMNESTY: CHANGE THE STORY França, 2015 – 00’48” – Animació Direcció i guió: Denis Do Fotografia: Denis Do Música: Gum Producció: Rita Productora i distribuïdora: Supamonks marlene@supamonks.com

Campanya d’Amnistia Internacional contra la tortura organitzada. La campanya es basa en les xarxes socials: compartint vídeos, els usuaris poden editar les imatges de la pel·lícula per eliminar gradualment la tortura. Campaña de Amnistía Internacional contra la tortura organizada. La campaña se basa en las redes sociales: compartiendo vídeos, los usuarios pueden editar las imágenes de la película para eliminar gradualmente la tortura. Campaign against torture organized by Amnesty International. The campaign is based on social networks: Video shares allow users to edit the image of the film for gradually eliminate torture.

FILMETS Badalona Film Festival

45


PROGRAMA

INTERNACIONAL

5 Dissabte, 22 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla

#YA Argentina, 2015 – 15’00” – Ficció Direcció i guió: Florencia Rovlich, Ygor Gama Fotografia: Francisca Saez Agurto Música: Lautaro Aichembaum Intèrprets: Manuela Hidalgo, Mariano Paz Producció: Sofía Quirós Productora: Migracine Distribuïdora: Marvin & Wayne contacto@migracine.com

Primer són les bombes de pintura, seguides de rebel·lions. Tuits que anuncien el que s’ha de fer. La resistència és a tot arreu. Alguna cosa ha de cedir. Dos activistes es troben enmig d’un enfrontament. Ells ballen. La ciutat els pertany. Primero son bombas de pintura, seguidas de rebeliones. Lo que debe hacerse se anuncia mediante tuits. La resistencia está en todas partes. Algo tiene que ceder. Dos activistas se encuentran en medio de un enfrentamiento. Ellos bailan. La ciudad les pertenece. First of all, there are paint bombs followed by rebellions. Tweets announce what must be done. Resistance is everywhere. Something has to yield. Two activists are in the middle of a confrontation. They dance. The city belongs to them.

46

FILMETS Badalona Film Festival

SON IN THE BARBERSHOP Canadà, 2015 – 07’21” – Ficció Direcció i guió: Nathan Douglas Fotografia: Devan Scott Intèrprets: Donat Dautov, Michael Meneer Producció: Alexandra Caulfield Productora: Stoneridge Films nwd@stoneridgefilms.com

Un adolescent sent per casualitat una trucada i es fica en la història pare-fill que hi ha darrere. A mesura que l’estranya “conversa” avança, dues ànimes ferides s’enrotllen en una doble hèlix de dolor, penediment i amor filial. Un adolescente oye por casualidad una llamada y se mete en la historia padre-hijo que hay detrás. A medida que esta extraña “conversación” avanza, dos almas heridas se enrollan en una doble hélice de dolor, arrepentimiento y amor filial. A teenager overhears a phone call and inserts himself into the father-son story behind it. As this strange “conversation” develops, two separately wounded lives slowly wind into a double helix of pains, regret, and filial love.


OVER

CAN YOU DECIDE

GOLDEN

Regne Unit, 2015 – 14’00” – Ficció

Itàlia, 2016 – 04’55” – Animació

Alemanya, 2015 – 03’00” – Ficció

Direcció i guió: Jörn Threlfall

Direcció: Lu Pulici

Direcció i guió: Kai Staenicke

Fotografia: Richard Mott

Guió: Josep Piris, Lu Pulici

Fotografia: Thomas Schneider

Música: Lennert Busch

Fotografia: Lu Pulici

Música: Derik Listemann

Intèrpret: Malcolm Davies

Música: Jon Kenzie

Intèrprets: Christian Tesch, Maik Schrank

Producció: Jeremy Bannister

Intèrprets: Roberto Agostino, Letizia Valenti

Producció: Kai Stänicke

Productora: Lenaray Film Production Ltd

Producció: 22S Productions, Trukitrek Puppets

Distribuïdora: Aug&ohr Medien

jorn@outsider.tv

Productora i distribuïdora: 22S Productions

markus@augohr.de

info@22s.it

Over presenta l’escena d’un crim. En 9 plans generals (en sentit invers), observem el desenvolupament d’una història intrigant. Què ha passat en aquest barri silenciós? Un assassinat, un atropellament on el conductor ha fugit, un accident? Over presenta la escena de un crimen. En 9 planos generales (en sentido inverso), observamos el desarrollo de una historia intrigante. ¿Qué ha sucedido en este barrio silencioso? ¿Un asesinato, un atropello en el que el conductor se ha dado a la fuga, un accidente? Over presents a crime scene. During 9 wide shots (told in reverse order), we watch an intriguing story unfold. What has happened in this quiet neighbourhood? A murder, a hit-and-run, an accident?

Aquesta és la història d’un músic robot solitari que es debat entre el desig de viatjar i tocar la seva música arreu de la galàxia o tornar a casa seva per estar amb la persona que estima. Aquest curt és el videoclip oficial de la cançó “Can you decide” del cantautor anglès Jon Kenzie. Esta es la historia de un músico robot solitario que lucha entre el deseo de viajar y tocar su música en toda la galaxia o volver a casa para estar con la persona que ama. Este corto es el videoclip oficial de la canción “Can you decide” del cantautor inglés Jon Kenzie. This is the story of a lonely musician robot who must choose between his desire of traveling and playing his music around the galaxy and coming back home to be with the person he loves. This short film is the official video clip for the song “Can you decide”, by the English singer songwriter Jon Kenzie.

Un relat sobre ser diferent... i créixer. Un relato sobre ser diferente... y crecer. A tale of being different – and growing up.

FILMETS Badalona Film Festival

47


MELTING POP

DUE PIEDI SINISTRI

AMERYKA

França, 2015 – 01’23” – Animació

Itàlia, 2015 – 06’00’’ – Ficció

Polònia, 2015 – 30’00” – Ficció

Direcció i guió: Alexandre Dubosc

Direcció: Isabella Salvetti

Direcció i guió: Aleksandra Terpinska

Fotografia: Alexandre Dubosc

Guió: Nicola Guaglianone

Fotografia: Bartosz Bieniek

Producció: Alexandre Dubosc

Fotografia: Michele D’Attanasio

Intèrprets: Marta Mazurek, Aleksandra Adamska,

alexandredubosc@gmail.com

Música: Mammooth, Alton D. Terry

Małgorzata Trofimiuk, Andrzej Konopka, Bartosz Gelner

Intèrprets: Maria Elena Schiorlin, Gabriele Sgrignuoli

Producció: Krystyna Doktorowicz

Producció: Andrea D’addario

Productora: Krysztof Kieslowski

Productora: Lea Film

Distribuïdora: Krakow Film Foundation

Distribuïdora: I Film Good

marta.swiatek@kff.com.pl

distribution@ifilmgood.com

En un barri de Roma, en Mirko juga a futbol amb els seus amics. Coneix la Luana, que seu a prop d’allà. Els dos nois de 12 anys congenien, però una horrible sorpresa deixa estupefacte en Mirko. En canvi, la Luana somriu de felicitat per primer cop a la vida. En un barrio de Roma, Mirko juega a fútbol con sus amigos. Conoce a Luana, que está sentada no muy lejos. Los dos chicos de 12 años congenian, pero una horrible sorpresa deja estupefacto a Mirko. Por el contrario, Luana sonríe de felicidad por primera vez en su vida. Una barreja de la meva visió del POP. Una mezcla de mi visión del POP. A mixture of my vision of POP.

48

FILMETS Badalona Film Festival

In a neighborhood of Rome, Mirko is playing soccer with his friends. He meets Luana, sitting nearby. The two twelve years old children hit it off but an awful surprise leaves Mirko breathless. Luana instead smiles happily for the first time in her life.

Una vegada hi havia a Amèrica... Dues amigues, l’Anka i la Dzastina, que somiaven amb una vida millor. Quan decideixen fer autoestop, una aventura innocent canvia la seva relació mútua de manera irreversible. Érase una vez en América... Dos amigas, Anka y Dzastina, que soñaban con una vida mejor. Cuando deciden hacer autoestop, una aventura inocente cambia su relación mutua de manera irreversible. Unce upon a time in America... Two friends – Anka and Dzastina– dream of a better life. When they decide to hitch-hike, an innocent adventure irreversibly changes their mutual relations.


LA CARNADA Mèxic, 2014 – 13’00” – Ficció Direcció i guió: Josh Soskin Fotografia: Robert Hauer Intèrprets: Angel Soto Jr., Carlos Valencia, Peter Reinert, Angelica Gonzalez, Carla Short Producció: Ivan Diaz-Robledo, Grace Jackson ivrobledo@gmail.com

El curt segueix un noi de 13 anys, en Manny de Tijuana, que s’embarca en el seu primer contraban de droga a través del Camí del Diable, un horrible tram desèrtic a la frontera entre Arizona i Mèxic. El corto sigue a un chico de 13 años, Manny, de Tijuana que se embarca en su primer contrabando de droga a través del Camino del Diablo, un horrible tramo desértico en la frontera entre Arizona y México. The film follows a 13 year old boy (Manny) from Tijuana as he embarks on his first drug smuggling operation across the ‘Devil’s Highway’, a notoriously fatal stretch of desert on the Arizona/Mexico border. FILMETS Badalona Film Festival

49


PROGRAMA

INTERNACIONAL

6 Dissabte, 22 d’octubre 23 hores Teatre Zorrilla Golfa

KEEP GOING

EDMOND

Corea del Sud, 2015 – 19’57’’ – Ficció

Regne Unit, 2015 – 09’00” – Animació

Direcció i guió: Geon Kim

Direcció i guió: Nina Gantz

Fotografia: Il-Seung Yu

Fotografia: Ian Forbes

Música: Sang-woo Ma

Música: Terence Dunn

Intèrprets: Tae-young Lee, Bae-young Choi

Producció: Emilie Jouffroy

Producció: Hyun-dong Choi

Productora: National Film and Television School

Productora: Geon Kim

Distribuïdora: NFTS

Distribuïdora: MoonWatcher Co., Ltd

jouffroy.emilie@gmail.com

sartine@moonwatcher.co.kr

En Yeonhee, a qui l’implant de cor artificial se li ha trencat, i la Margo, un robot que ha connectat el cor trencat d’en Yeonhee al seu cos. Tots dos, en un destí inseparable cap al límit de la supervivència i... Yeonhee, cuyo corazón artificial implantado se ha roto, y Margo, un robot que ha conectado el corazón roto de Yeonhee a su cuerpo. Ambos, en un destino inseparable hacia el límite de la supervivencia y... Amb el suport de:

50

FILMETS Badalona Film Festival

Yeonhee, whose implanted artificial heart is broken, and Margo, a robot, who connected Yeonhee’s broken heart to his body. The two in an inseparable destiny head toward the boundary to survive and...

L’impuls de l’Edmond per estimar i estar a prop dels altres és fort... potser massa fort. Mentre està sol a la ribera d’un llac i contempla les seves opcions, viatja enrere en el temps i torna a visitar els moments decisius de la seva vida a la recerca de l’origen dels seus desitjos. El impulso de Edmond de amar y estar cerca de los demás es fuerte... quizá demasiado fuerte. Mientras está solo en la orilla de un lago contemplando sus opciones, viaja hacia atrás en el tiempo y vuelve a visitar los momentos decisivos de su vida en busca del origen de sus deseos. Edmond’s energy to love and be close to others is strong... perhaps too strong. While he is alone on the shore of a lake considering his options, he travels back in time and revisits the decisive moments of his life in search of the origin of their desires.


GO TO SLEEP Estats Units d’Amèrica, 2015 – 06’40” – Ficció Direcció: Javier Barberá Guió: Roberto Bengoa Fotografia: Gustavo Brum Música: Roger Julià Intèrprets: Ty Haile, Kristina Korsholm, Jason Morciglio Producció: Javier Barbera, Jason Morciglio

TRANCHE DE CAMPAGNE França, 2015 – 07’00” – Animació Direcció i guió: Hannah Letaïf Música: Hubert Delgrange Productora i distribuïdora: Les Films du Nord mikhal.bak@gmail.com

Productora: Barbera Production, Cinema Legion

EAT MY SHIT Espanya, 2015 – 03’30” – Ficció Direcció i guió: Eduardo Casanova Fotografia: César Maderal Música: Meneo, Albert Pla Intèrprets: Ana Polvorosa, Itziar Castro Producció: K. Prada & J.Prada (Hermanos Prada) Productora i distribuïdora: The Other Side Films distribucion@theothersidefilms.com

JBbarbera@gmail.com

Un dia assolellat al camp. Una família d’animals troba un bon lloc per fer un pícnic. A prop, un altre animal pastura tranquil·lament. Però la bucòlica atmosfera del pícnic es veu alterada ràpidament. Uns grinyols a mitja nit desperten un nen. Hi ha una criatura rere l’armari, rere la paret. Unos chirridos en mitad de la noche despiertan a un niño. Hay una criatura detrás del armario, detrás de la pared. Some creaking noises in the middle of the night arouse a child. There’s a creature behind the closet, behind the wall.

Un día soleado en el campo. Una familia de animales encuentra un buen sitio para una merienda campestre. Cerca, otro animal pasta tranquilamente. Pero la bucólica atmósfera de esta merienda rápidamente se ve alterada. A sunny day in the country. A family of animals finds a good place for a picnic. Nearby, another animal is grazing peacefully. But the bucolic atmosphere of this picnic rapidly degenerates.

La Samantha s’ha fet una autofoto de la seva cara i l’ha penjada a Instagram, però l’han censurat i eliminat al·legant “contingut sexual”. La Samantha no ha triat néixer així. La Samantha està farta que la gent se’n rigui. Samantha se ha hecho un selfi de su cara y ha subido la foto a Instagram pero se la han censurado y eliminado alegando “contenido sexual”. Samantha no ha elegido nacer así. Samantha está harta de las risas de la gente. Samantha took a selfie of her face and she published it in Instagram, but her picture was censored and eliminated alleging “sexual content”. Samantha didn’t chose to be born this way. Samantha is tired of people’s laughters.

FILMETS Badalona Film Festival

51


MADE IN SPAIN

THE BIG PISTACHIO

LE REPAS DOMINICAL

Espanya, 2016 – 11’00” – Animació

Catalunya, 2015 – 14’00” – Ficció

França, 2015 – 13’15” – Animació

Direcció i guió: Coke Riobóo

Direcció: Karma Gava

Direcció i guió: Celine Devaux

Fotografia: Ignacio Giménez-Rico

Guió: Karma Gava, Wayne Scott, Anais Nusch,

Música: Flavien Berger

Música: Coke Riobóo, David Herrera

Antonio Marenco

Intèrpret: Vincent Maccaige

Producció: Lourdes Villagómez, Coke Riobóo

Fotografia: Antonio Marenco

Producció: Ron Dyens

Productora: Los animantes

Música: Emiliano Imondi

Productora: Sacrebleu Productions

Distribuïdora: Madrid en Corto 2016

Intèrprets: Wayne Scott, Ross Harper Stewart, Mirian Piñol

Distribuïdora: Autour de Minuit

mail@madridencorto.es

Producció: Angelo Orlando

festivals@autourdeminuit.com

Productora i distribuïdora: Grismedio info@grismedio.es

Un retrat surrealista en miniatura de dimensions èpiques es desenvolupa a una solejada platja espanyola. Curtmetratge stop-motion amb figures en miniatura a escala H0. Un retrato surrealista en miniatura de dimensiones épicas se desarrolla en una soleada playa española. Cortometraje stop-motion con figuras miniatura a escala H0. A surrealist portrait in miniature of epic dimension takes place on a sunny Spanish beach. A stop-motion short film with miniature figures in H0 scale.

52

FILMETS Badalona Film Festival

A Barcelona, un noi anglès està obsessionat amb els festucs. De la mateixa manera que un drogoaddicte, no s’hi pot resistir. Sempre menja festucs: a casa, amb els amics, amb una noia preciosa, a la feina. Marxa del seu país a la recerca del festuc gegant perfecte que li solucioni els problemes. En Barcelona, un chico inglés está obsesionado con los pistachos. Al igual que un drogadicto, no puede resistirse. Siempre come pistachos: en casa, con amigos, con una chica preciosa, en el trabajo. Deja su país en busca del pistacho gigante perfecto que solucione sus problemas. An English guy in Barcelona is obsessed with pistachios. Like a drug addict, he can’t resist and always eats pistachios, at home, with friends, with a beautiful girl, at work. He leaves his country looking for the perfect giant pistachio that will resolve all his problems.

Diumenge. A l’hora de dinar, en James observa la seva família. Ells li fan preguntes, però no escolten les seves respostes, li donen consells, però no els segueixen, l’acaronen i li foten clatellades, però tot va bé, és el dinar de diumenge. Domingo. En el almuerzo, James observa a su familia. Ellos le hacen preguntas, pero no escuchan sus respuestas, le dan consejos, pero no los siguen, le acarician y le abofetean, pero todo va bien, es el almuerzo del domingo. Sunday. At lunch, James observes his family. They ask him questions and don’t listen to his answers, they give advice but don’t follow it, they stroke him and slap him, but it’s OK, it is the Sunday lunch.


MAYDAY França, 2015 – 12’40” – Ficció Direcció: Sebastien Vanicek Guió: Sebastien Vanicek, Mathieu Abes Fotografia: Alexandre Jamin Música: Douglas Cavanna Intèrprets: Rémi Paquot, Adrien Bour, Lina Baria, Akil Wingate Producció: Etienne Ement Productora i distribuïdora: La Ruche Productions diffusion@larucheproductions.com

NEULICH IN MEINER WOHNUNG Alemanya, 2014 – 04’59” – Ficció Direcció i guió: Peter Baranowski, Micheal Krummenacher Fotografia: Peter Baranowski, Micheal Krummenacher Música: Great Blach Waters Intèrprets: Jasmin Weidner, Peter Baranowski, Micheal

INVADERS Estats Units d’Amèrica, 2014 – 06’12” – Ficció Direcció i guió: Jason Kupfer Fotografia: Marco Cordero Intèrprets: Ricky Wayne, Jordan Woods-Robinson Producció: Tighe Arnold Productora i distribuïdora: 45 year old productions JasonKupfer@gmail.com

Krummenacher Producció: Peter Baranowski, Micheal Krummenacher Productora: Passanten Film Produktion Distribuïdora: The Wild Room distribution@thewildroom.org

En Michel, que pateix al·lucinacions violentes, s’ha d’enfrontar a la imminència de la mort durant el seu vol d’extradició cap als Estats Units. Haurà de fer front als seus deliris. Massa per a un home gran, dèbil i desequilibrat... Michel, que sufre alucinaciones violentas, debe enfrentarse a la inminencia de la muerte durante su vuelo de extradición hacia los Estados Unidos. Tendrá que hacer frente a sus delirios. Demasiado para un hombre mayor, débil y desequilibrado... Michel, subject to violent hallucinations, must overcome the imminence of death during his extradition flight towards United States. He will face head-front his delusions. Way too much for this weak, aging and disturbed man...

Els horaris poden ser un problema quan comparteixes apartament. Sobretot, quan no coneixes la persona amb qui convius. Entre la dramàtica posada en escena de les relacions sexuals i el seu aspecte cabareter. Los horarios pueden ser un problema cuando compartes apartamento. En especial, cuando no conoces a la persona con la que vives. Entre la dramática puesta en escena de las relaciones sexuales y su aspecto cabaretero. Timing can be an issue when you share an apartment! Particularly when you don’t know who you live with. Between the dramatic staging of sexual intercourses and it’s burlesque aspect.

Un parell de violadors de domicilis avaluen les seves possibles tries de personatge just abans de la violació planejada. Un par de allanadores de moradas evalúan los posibles personajes a elegir justo antes del allanamiento planeado. A pair of home invaders consider their potential character choices just prior to their planned invasion.

FILMETS Badalona Film Festival

53


SHOWING IT ALL

DECORADO

PIÓRNIKT

Països Baixos, 2016 – 02’23” – Animació

Espanya-França, 2016 – 11’00” – Animació

Polònia, 2016 – 07’00” – Animació

Direcció: Lisa Tulin & Lasse Persson

Direcció i guió: Alberto Vázqez

Direcció i guió: Magdalena Pilecka

Guió: Lasse Persson

Música: Víctor García

Música: Remigiusz Zawadzki

Fotografia: Lasse Persson

Productora: Uniko, Autour de Minuit

Producció: Ewa Jastrzebska

Música: Magnus Börjeson

Distribuïdora: Autour de Minuit

Productora: Munk Studio, Polish Filmmakers Association

Producció: Lisa Tulin

annabel@autourdeminuit.com

Distribuïdora: Krakow Film Foundation

Productora: Swedish Ecstasy Film

marta.swiatek@kff.com.pl

Distribuïdora: SND Films info@sndfilms.com

Una història que parla sobre el deteriorament d’una relació i de com això afecta el món que els envolta. Mitjançant una narració fragmentada i polièdrica, a mode de trencaclosques, es narra una faula existencialista, amb comportaments molt humans, que reflexiona sobre el sentit de la vida.

Una ballarina de striptease representa el seu espectacle amb seguretat i desimboltura, però té un públic difícil de complaure. Una bailarina de striptease representa su espectáculo con seguridad y desparpajo, pero tiene un público difícil de complacer. A striptease dancer performs a show with confidence and grace. But she has an audience hard to please.

54

FILMETS Badalona Film Festival

Una historia que habla sobre el deterioro de una relación y cómo esto afecta al mundo que los rodea. Mediante una narración fragmentada y poliédrica, a modo de rompecabezas, se narra una fábula existencialista, con comportamientos muy humanos, que reflexiona sobre el sentido de la vida. A story about the deterioration of a relationship and how it affects the people around the couple. Through a fragmented and polyhedral narration, as it was a puzzle, it tells an existentialist tale, with very human behaviours, which reflects on the sense of life.

Piórnikt és una història que parla sobre sentir i les conseqüències de confrontar aquest sentiment. Coneixerem el nostre protagonista quan decideix creuar els límits dels sentiments, quan decideix creuar els límits de la seva soledat diària. Piórnikt es una historia que habla sobre sentir y las consecuencias de hacer frente a este sentimiento. Conocemos a nuestro protagonista cuando decide traspasar los límites de sus sentimientos, cuando decide traspasar los límites de su soledad diaria. Piórnikt is a history of and the consequences of standing up to this feeling. We meet our protagonist when he decides to cross the boundaries of his feelings, when he decides to cross the boundaries of his everyday loneliness.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

7 Diumenge, 23 d’octubre 10.30 hores Teatre Zorrilla Filmets en família

H2OBBY Brasil, 2015 – 03’49” – Animació Direcció i guió: Flàvia Lopes Trevisan Fotografia: Flàvia Lopes Trevisan Música: Fabiano Penna Producció: Flàvia Lopes Trevisan Productora: School Melies school of 3D Cinema and technology Distribuïdora: Flàvia Lopes Trevisan flavialopestrevisan@gmail.com

ONCE UPON A BLUE MOON Regne Unit, 2015 – 03’29” – Animació Direcció i guió: Steve Boot Fotografia: John Duffy, Daniel Beckett Música: Jasper Wilkinson Producció: Pauline Kenny Productora i distribuïdora: Mackinnon and Saunders Ltd. emann@mackinnonandsaunders.com

H20bby narra la història d’en Hobby, un gosset molt curiós que estableix una amistat amb un glaçó. Però a mesura que avancen els fets, mantenir aquest vincle recent esdevindrà tot un repte. Ho aconseguirà, en Hobby? H20bby narra la historia de Hobby, un perrito muy curioso que entabla amistad con un cubito de hielo. Sin embargo, a medida que evolucionan los hechos, mantener este vínculo reciente se convertirá en todo un reto. ¿Lo conseguirá Hobby? Amb el suport de:

BADALONA

H20bby tells the story of Hobby, a very curious little dog that develops a friendship with an ice cube. However, with the evolution of the facts, keeping this recently created bond becomes a challenge. Will Hobby succeed?

Un robot participa en una missió per fotografiar roques quan coneix un extraterrestre que només vol tenir algú amb qui jugar. Un robot participa en una misión para fotografiar rocas cuando conoce a un extraterrestre que solo quiere que alguien juegue con él. A robot on a mission to photograph rocks meets an Alien who just wants someone to play with.

FILMETS Badalona Film Festival

57


ALEX & SYLVIA

BEGEMOT Y COMPOT

ASTROLOLOGY ‘SPLIT’

Bèlgica, 2015 – 07’21” – Ficció

Rússia, 2015 – 02’30” – Animació

Malàisia, 2016 – 02’12’’ – Animació

Direcció: Christian Lachel

Direcció i guió: Alexey Minchenok

Direcció: Ken Foong Ka King

Música: David Kneupper

Música: Timur Vedernikov

Guió: Ken Foong Ka King, Thien Vui Fah,

Producció: Matteo Pederzoli

Producció: Andrei Dobrunov, Nikolay Makovskiy

Jakasatiawan Wirasudibaya

Productora i distribuïdora: BRC Imagination Arts

Productora i distribuïdora: SOYUZMULTFILM film studio

Fotografia: Jakasatiawan Wirasudibaya,

matteo.pederzoli@mci-group.com

should1@gmail.com

Ken Foong Ka King Música: Bumble Bee Studios Producció: Wong Cheng Fei, Mei Lee Lim Productora: Lemon Sky Animation Sdn Bhd kenfoong@lemonsky.tv

La història de dos joves que vol esdevenir un himne a la cooperació per al bé comú. L’Alex i la Sylvia treballen de valent per ajudar els altres, però els interessen àmbits diferents. Les seves diferències faran que hi hagi malentesos i tensió entre ells. La historia de dos jóvenes que pretende ser un himno a la cooperación. Alex y Sylvia trabajan mucho para ayudar a los demás, pero les interesan ámbitos distintos. Sus diferencias provocarán malentendidos y tensión entre ellos. The story of two young people that aims at being a hymn to cooperation for the common interest. Alex and Sylvia work hard to help others, but their areas of concern are different. Their differences create misunderstanding in their interactions.

58

FILMETS Badalona Film Festival

Al pilot Hippo li encanta menjar, però li han robat el seu pastís de nabius favorit i el seu suc. El pilot Hippo els anirà a buscar.

Amb les bessones Gèminis barallant-se per tot plegat, la tasca de la imparcial Balança és mantenir la pau, però tot allò que és just no sempre acaba de manera justa.

Al piloto Hippo le encanta comer, pero le han robado su tarta de arándanos preferida y su zumo. El piloto Hippo va a encontrarlos.

Con las gemelas Géminis peleándose por todo, la tarea de la imparcial Libra es mantener la paz, pero todo lo que es justo no siempre acaba de manera justa.

Hippo pilot adores to eat, but his favorite blueberry pie and juice were stolen. The hippo pilot is going to find it.

With the Gemini twins tussling over everything, it’s up to impartial Libra to keep the peace. But all that’s fair doesn’t always end fairly.


AWESOME BEETLE’S COLORS Letònia, 2016 – 03’13” – Animació Direcció i guió: Indra Sproge Fotografia: Martins Vela Música: Renars Kaupers Producció: Janis Zarzeckis Productora: InfinityBOX Distribuïdora: Janis Zarzeckis janis@zarzeckis.lv

AU FIL DE L’AGE França, 2015 – 06’15” – Animació Direcció i guió: Laura Boquet, Raphaël Christien, Clotilde Gillardeuau, Matthieu Lailler, Mélodie Mouton, Romain Mace Fotografia: Laura Boquet, Raphaël Christien, Clotilde Gillardeuau, Matthieu Lailler, Mélodie Mouton, Romain Mace Música: Clément Ambit, Philippe Miras, Olivier Molina, Bertrand Fritsch Producció: ESMA

THE SHORT STORY OF A FOX AND A MOUSE França, 2015 – 06’14” – Animació Direcció i guió: Camille CHAIX, Hugo Jean, Julliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger Fotografia: Camille CHAIX, Hugo Jean, Julliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger Música: Clément Osmont, Oliver Defradat Productora i distribuïdora: ESMA coline@escolescreatives.com

Productora i distribuïdora: ESMA coline@escolescreatives.com

Una història gairebé impossible, que es recolza en una melodia encomanadissa, ens condueix a través de l’abecedari. Les associacions visuals, auditives i cinestèsiques ajuden els nens a aprendre divertint-se. Una historia casi imposible, apoyada en una melodía pegadiza, nos conduce a través del abecedario. Las asociaciones visuales, auditivas y cinestésicas ayudan a los niños a aprender mientras se divierten. A nearly impossible story, supported by a catchy melody, guides us through the ABCs. Visual, aural and kinesthetic associations help children to learn with fun.

Durant un viatge iniciàtic, una àvia poc comuna transmet a la seva néta els valors que ella estima.

Tota sola en una planura nevada, una guineu empaita un ratolí. Dos mussols s’uneixen a la cursa, i llavors es crearà un vincle.

Durante un viaje iniciático, una abuela poco común transmite a su nieta los valores que ella estima.

Solo en un llano nevado, un zorro persigue a un ratón. Cuando dos búhos se unen a la carrera, se va a crear un vínculo.

Through a journey of initiation, an unusual grandma is transmitting the values she cherishes to her granddaughter.

Alone in a snow-covered plain, a fox pursue a mouse. When two owls join the race, a bond will be established.

FILMETS Badalona Film Festival

59


CATCH IT

GOOD MORNING MOON JUBILÉ

França, 2015 – 05’19” – Animació

Itàlia, 2015 – 04’13” – Animació

França, 2016 – 07’27” – Animació

Direcció: Christoph Brehme

Direcció i guió: Coralie Soudet, Charlotte Piogé,

Direcció i guió: Paul Bar, Marion Demaret, Nadège Forner,

Guió: Christoph Brehme, Paola Mastrocola

Marion Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion

Pierre-Baptiste Marty, Julien Robyn, Jordan Soler

Fotografia: Christoph Brehme

Fotografia: Coralie Soudet, Charlotte Piogé,

Fotografia: Paul Bar, Marion Demaret, Nadège Forner,

Música: Franco Naddei

Marion Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion

Pierre-Baptiste Marty, Julien Robyn, Jordan Soler

Producció: Clanstudio, Christoph Brehme, Elena Irti

Música: Jean-Baptiste Porquet

Música: Clovis Lima-Francis, Maxime Poirot,

Productora: Piopictures

Producció: Julien Dhereparis

Benjamin Favre, Philippe Puccillini, Ecole Mai deNancy

Distribuïdora: Clanstudio

Productora: MoPA

Productora i distribuïdora: ESMA

ana@clanstudio.it

Distribuïdora: Sève Films

coline@ecolescreatives.com

inscription@sevefilms.com

Un vespre, el Sr. Richmond, un ancià eriçó jubilat, decideix anar al cinema. En Richmond adora el cinema i hi va sovint. Però la pel·lícula que és a punt de veure no és com les altres. Aquesta pel·lícula canviarà la seva vida... I no tan sols la seva! Un grup de suricates vetlla amorosament la seva única fruita, però un voltor pertorbarà la seva calma. Un grupo de suricatos vela amorosamente su única fruta, pero un buitre va a perturbar su calma. A group of meerkats watches over affectionately their only fruit, but a vulture will disturb their calm.

60

FILMETS Badalona Film Festival

Una noche el Sr. Richmond, un viejo erizo jubilado, decide ir al cine. Richmond adora el cine y suele ir a menudo. Pero la película que está a punto de ver no es como las demás. Esta película cambiará su vida... ¡Y no solo la suya! One evening Mr. Richmond, and old retired hedgehog, decides to go to the cinema. Richmond really loves the cinema and he goes there often. But the film he is about to watch is not like the others. This film will change his life... and not just his!

Al palau de Buckingham, la reina ha d’assistir a una cerimònia, però un inoportú cop de vent s’enduu el seu barret, motiu pel qual un dels seus guàrdies de confiança i un gos gal·lès juganer l’han de perseguir per Londres. En el Palacio de Buckingham, la reina debe asistir a una ceremonia, pero un inoportuno golpe de viento se lleva su sombrero, por lo que uno de sus guardias de confianza y un perro galés juguetón deben perseguirlo por Londres. In Buckingham Palace, it is time for the Queen to go to a ceremony. But an unfortunate burst of wind takes away her hat, which leads one her trustworthy guards and a playful corgi to run after it through London.


AROMANTIC TEA

A WAY

INSIDE JOB

Regne Unit, 2015 – 03’36” – Animació

França, 2015 – 06’55” – Animació

Estats Units d’Amèrica, 2016 – 01’34” – Animació

Direcció i guió: Danielle Bethel

Direcció i guió: Justin Mougin

Direcció: Qi Deng

Música: Matthew Bethel

Música: Camille Dupeyron

Música: Leon Felekyan

Productora i distribuïdora: Arts University Bournemouth

Intèrpret: Camille Goll

Productora: School of Visual Arts, MFA Computer

aterkelsen@aub.ac.uk

Producció: Catherine Constant-Grisolet

Art Student Independent Animated Film

Productora i distribuïdora: ESRA Paris

mfaca@sva.edu

bda@esra.edu

La Hannah (10 anys) està esperant el tren a una estació abandonada. Quan arriba el tren s’adona que l’andana és vertical. No pot arribar fins al tren perquè aquest s’ha aturat 200 metres més avall. Set anys després ho intentarà de nou.

Per a arribar a la il·luminació, un monjo jove ha de superar la seva obsessió pel te. Para alcanzar la iluminación, un joven monje debe superar su obsesión por el té. In order to reach enlightenment, a young monk must overcome his obsession with tea.

Hannah (10 años) está esperando el tren en una estación abandonada. Cuando llega el tren descubre que el andén es vertical. No puede llegar hasta el tren porque este ha parado 200 metros más abajo. Siete años después lo volverá a intentar. Hannah (10 years old) is waiting for the train of a deserted station. When the train arrives, she discovers that the platform is vertical. She cannot reach the train because it has stopped 200 metres lower down. Seven years later she will try again.

Les màquines han substituït els humans en moltes feines. En aquest curt d’animació, el protagonista vol recuperar algunes feines, penetrar dins de les màquines i trobar la seva professió ideal. Las máquinas han reemplazado a los humanos en muchos trabajos. En esta animación, el protagonista quiere recuperar algunos trabajos, penetrar en las máquinas y hallar su profesión ideal. Machines have taken over so many human jobs. In this animated short, the main character wants to take some of those jobs back, to go inside the machines and find his ideal profession.

FILMETS Badalona Film Festival

61


PROGRAMA

INTERNACIONAL

8 Diumenge, 23 d’octubre 12 hores Teatre Zorrilla Filmets en família

PERFECT HOUSEGUEST

APOCALYPTOS

Estats Units d’Amèrica, 2015 – 01’35” – Animació

França, 2015 – 05’42” – Animació

Direcció i guió: Ru Kuwahata, Max Porter

Direcció: Mathilde Michel, Mélanie Le Bloa, Julien Loth,

Fotografia: Max Porter

Simon Loisel, Guillaume Miquel

Música: Bram Meindersma

Producció: Rubika

Producció: Ru Kuwahata, Max Porter

Distribuïdora: Autour de Minuit

Productora i distribuïdora: Tiny Inventions

annabel@autourdeminuit.com

ru@tinyventions.com

Amb el suport de:

Un home net, ordenat i educat visita una casa com a convidat. Un hombre limpio, ordenado y educado visita una casa como invitado.

BADALONA

62

FILMETS Badalona Film Festival

A house is visited by a clean, organized, wellmannered guest.

Al mont Olimp, una batalla entre els joves Posidó i Zeus té conseqüències colossals per a la Terra i els seus dinosaures. En el monte Olimpo, una batalla entre los jóvenes Poseidón y Zeus tiene consecuencias colosales para la Tierra y sus dinosaurios. On Mount Olympus, a battle between the young Poseidon and Zeus causes colossal consequences on the Earth and its dinosaurs.


DELIVERY França, 2015 – 06’30” – Animació Direcció: Thibaut Scalesse, Kai Huang, Loan Torres, LeslieBelot Música: Andréane Détienne Producció: Julien Deparis Productora: MoPA Distribuïdora: Autour de Minuit annabel@autourdeminuit.com

LE DRAGON ET LA MUSIQUE Suïssa, 2015 – 08’26” – Animació Direcció i guió: Camille Müller Fotografia: Camille Müller Música: Thierry Epiney Producció: Georges Schwizgebel Productora i distribuïdora: Studio GDS muller.camille@gmail.com

Un barri tranquil, una llar tranquil·la i una parella tranquil·la que és a punt de celebrar l’arribada de la nova peça de la seva col·lecció d’art africà.

Una nena es fa amiga d’un drac al bosc. Comencen a tocar música junts, activitat no exempta de perill, ja que el rei només permet les marxes militars.

Un barrio apacible, un hogar apacible y una pareja apacible que está a punto de celebrar la llegada de la nueva pieza de su colección de arte africano.

Una niña se hace amiga de un dragón en el bosque. Empiezan a tocar música juntos, actividad no exenta de peligro, pues el rey solo permite las marchas militares.

A peaceful neighborhood, a peaceful home, and a peaceful couple who is about to celebrate the arrival of their new collector’s item of African Art...

A little girl befriends a dragon in the woods. They begin to play music together, but this is not without danger, for the king allows only military marches...

KAK ZHIVUT KOTIKI Rússia, 2015 – 07’31” – Animació Direcció i guió: Vera Myakisheva Fotografia: Vera Myakisheva Música: Pyotr Nalich Producció: Alexandr Gerasimov Productora: Fund “Goubernia” Distribuïdora: Master-Film Studio aveshikyam2004@mail.ru

Un any en la vida de tres mixetes liles que mai no es deprimeixen i sempre troben solució per als problemes de la vida. Un año en las vidas de tres gatitas moradas que nunca se deprimen y siempre encuentran solución a los problemas de la vida. A year in the lives of three little purple kitties who never get down in the dumps and always find a way through life’s problems.

FILMETS Badalona Film Festival

63


LUCHADOR

LA VAGUE

França, 2015 – 05’40” – Animació

França, 2015 – 06’08” – Animació

Direcció: Bacro

Direcció: Carquillat

Producció: Karim Khenissi

Producció: Karim Khenissi

Productora i distribuïdora: ESMA

Productora i distribuïdora: ESMA

coline@escolescreatives.com

coline@escolescreatives.com

THE MOON IS ESSENTIALLY GRAY Estats Units d’Amèrica, 2016 – 04’30” – Animació Direcció: Hannah Roman Música: Chase Hawley Productora: School of Visual Arts, MFA Computer Art Student Independent Animated Film hannahromanstudio@gmail.com

Mèxic. Dos iaios estan comprant al mercat. Podran les renyines i algunes velles rancúnies durlos al ring?

Tres bruixes intenten fer baixar el nivell de l’aigua a casa seva, que està inundada. Tanmateix, es produeix un tràgic accident.

México. Dos abuelos están comprando en el mercado. ¿Podrán las rencillas y algunos viejos rencores llevarlos al ring?

Tres brujas están intentando bajar el nivel del agua en su casa inundada. Sin embargo, ocurre un trágico accidente.

Mexico. Two grandfathers are shopping at the market. Will squabbling and some old grudges lead them into the ring?

Three witches are trying to lower the water level in their flooded house. However, a tragic incident occurs...

64

FILMETS Badalona Film Festival

The Moon Is Essentially Gray tracta d’una nena i del seu fantàstic vol a la lluna. The Moon Is Essentially Gray trata de una niña y de su fantástico vuelo a la luna. The Moon Is Essentially Gray is about a young child and her fantastic flight to the moon.


AKOUO

CATS AND DOGS

MIRATGE?

França, 2015 – 03’25’’ – Animació

Suïssa - Alemanya, 2015 – 04’30” – Animació

Catalunya, 2016 – 06’40” – Ficció

Direcció i guió: Sophie Annibal, Nina Degrendel, Sophie

Direcció: Jesús Pérez, Gerd Gockell

Direcció: Cri López

Heidenreich, Sophie Stanculescu, Claire Souquet

Fotografia: Gerd Gockell

Guió: Cri López, Juan P. Lozano

Música: Marc Bret Vittoz, Laura Lermigeaux

Música: David Hohl

Producció: Valonsadero Llar d’infants

Producció: Vincent Chiarroto

Producció: Gerd Gockell

cristinalofish@gmail.com

Productora i distribuïdora: Yummy Films

Productora: Gerd Gockell Filmproduktion, Anigraf

francois@yummy-films.com

Filmproduktion, Schweizer Radio und Fernsehen georg.gruber@magnetfilm.de

En un univers silenciós, una nena coneix una criatureta ben curiosa. La complicitat de totes dues dóna vida a un món sorprenent i colorit, ple de música i sons. En un universo silencioso, una niña conoce a una curiosa criaturita. La complicidad de ambas alumbra un mundo asombroso y colorido, lleno de música y sonidos. In a silent universe, a little girl meets a curious little creature. Their complicity brings an amazing and colourful world to life, full of music and sounds.

Un curtmetratge animat per a nens sobre l’amistat. L’amistat no es pot forçar, però sí que es pot construir si hi ha una urgència. Un cortometraje animado para niños sobre la amistad. La amistad no se puede forzar, pero se puede construir en caso de urgencia. An animated short film for children about friendship. Friendships cannot be forced, but they can be built in emergencies.

Fruites impossibles, peixos virtuals, dibuixos que es converteixen en joguines... Realitzadors d’entre dos i quatre anys ens obren el seu món de fantasia i el converteixen en creació audiovisual. Frutas imposibles, peces virtuales, dibujos que se convierten en juguetes... Realizadores de entre dos y cuatro años nos abren su mundo de fantasía y lo convierten en creación audiovisual. Impossible fruits, virtual fishes, drawings that turn into toys... Two to four years-old filmmakers open for us their world of fantasy and turn it into audiovisual creation.

FILMETS Badalona Film Festival

65


PROGRAMA

INTERNACIONAL

9 Diumenge, 23 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla Filmets en forma

THE PINK HELMET POSSE Estats Units d’Amèrica, 2013 – 08’49” – Documental Direcció i guió: Ben Mullinkosson, Kristelle Laroche Fotografia: Ben Mullinkosson Música: Kazuki Aoyama Nero

DARKLIGHT Estats Units d’Amèrica, 2015 – 07’26’’ – Ficció Direcció: Mike Brown Producció: Zac Ramras Productora: Sweetgrass Productions claude.demoss@gmail.com

Producció: Ben Mullinkosson, Kristelle Laroche Productora: Whitelist gnarlyinpink@gmail.com

Darklight porta els espectadors a un nou món de llum i de color. Els ciclistes de muntanya professionals Graham Agassiz, Matt Hunter i Matty Millas van en bicicleta de nit des dels meravellosos paisatges lunars del sud de Utah fins als boscos Ewok del nord-oest del Pacífic.

Tres nenes es posen els seus vestits i van a l’skate-park per donar una lliçó a tots els nois. Tres niñas se ponen sus vestidos y van al skatepark para darles una lección a los chicos. Three little girls wear dresses to the skate park and show up all the boys.

66

FILMETS Badalona Film Festival

Darklight lleva a los espectadores a un nuevo mundo de luz y color. Los ciclistas de montaña profesionales Graham Agassiz, Matt Hunter y Matty Millas pasean de noche desde los alucinantes paisajes lunares del sur de Utah hasta los bosques Ewok del noroeste del Pacífico. Darklight takes the spectators to a new world of light and colour. Professional mountain bikers Graham Agassiz, Matt Hunter and Matty Millas ride by night from the wonderful lunar landscapes of the south of Utah to the Ewok woods of the Pacific Northwest.


FALLET

CHAPA

14

Estats Units d’Amèrica, 2014 – 15’00” – Ficció

Estats Units d’Amèrica, 2015 – 14’10” – Ficció

França, 2015 – 07’05’’ – Animació

Direcció i guió: Andreas Thaulow

Direcció i guió: Fabio Montanari

Direcció: Amélie Graffet, Cyril Flous, Charlotte Da-Ros,

Fotografia: Jens Ramborg

Fotografia: Eduardo Piagge

Roxane Martinez, David Jurine, Juliette Coutellier

Música: Havard Lund, Are B. Simonsen

Música: Yves Finzetto

Producció: Julien Deparis

Intèrprets: Lisa Carlehed, Mads Sjogard Pettersen,

Intèrprets: Francisco Gaspar, Antônio Destro, Joise Jane

Productora: Sève Films

Johanne Fossheim, Sture Wisth

Teixeira, Luan Marcon, Felipe Reis, Juliana Vedovato

luce@sevefilms.com

Producció: Havard Gossé

Producció: Vinicius Prado Martins, Diana Golts

Productora: Norwegian Film Institute

Productora i distribuïdora: Tabuleiro Filmes

shorts@nfi.no

Fabiomontanari84@gmail.com

L’Agnes i en Ragnar, una parella d’uns vint i escaig anys, planegen escalar una muntanya al nord de Noruega. En aquesta situació potencialment mortal, en la qual la confiança és totalment necessària, la seva relació es posa a prova quan l’Agnes descobreix un secret pertorbador d’en Ragnar. Agnes y Ragnar, una pareja de veintitantos años, planean escalar una montaña en el norte de Noruega. En esta situación potencialmente mortal, en la que la confianza es totalmente necesaria, su relación se pone a prueba cuando Agnes descubre un secreto perturbador de Ragnar. Agnes and Ragnar, a couple in their late 20s, are planning to climb a mountain in Northern Norway. In this potentially deadly situation where trust is an absolute necessity, the relationship is put to the test as Agnes reveals Ragnars disturbing secret.

Després que els acomiadessin injustament del forn de pa, dos forners de São Paulo decideixen venjar-se i atracar el forn durant el primer partit de la Copa del Món del Brasil. Después de ser despedidos injustamente de la panadería donde han trabajado, dos panaderos de São Paulo deciden vengarse y atracar la panadería durante el primer partido de la Copa del Mundo de Brasil. After being unfairly fired from the bakery they have worked at São Paulo bakers decide to get revenge and rob the place during Brazil’s first World Cup match.

El 1914, durant una etapa del Tour de França, el campió nacional és líder en solitari, però cau tot just a la baixada del coll del Tourmalet... En 1914, durante una etapa del Tour de Francia, el campeón nacional está solo en cabeza, pero se cae justo en la bajada del Col du Tourmalet... In 1914, during a stage of the Tour of France, the national winner is alone in the lead, but he falls just in the descent from the Col du Tourmalet...

FILMETS Badalona Film Festival

67


87 BOUNCES

DOMINGO

França, 2014 – 03’16” – Ficció

Mèxic, 2015 – 20’00” – Ficció

Direcció: Jean-Baptiste Leflaive Producció: Dimitri Monnois

Direcció i guió: Raúl López Echeverría

Productora: Hotu

Fotografia: Sergio Martínez

contact@hotu.fr

Música: Jaime Ruesga Intèrprets: Eduardo Covarrubias, Manuel Villaseñor, Rafael Rosas Producció: Jorge Díaz Sánchez Productora: Kinesis Film House Distribuïdora: Adastra Films distribution@adastra-films.com

En Domingo és un comentarista de futbol amateur que practica cada diumenge al camp improvisat del seu barri. Creu que és qüestió de temps arribar a ser un comentarista professional. Avui en Jean anirà a la pista de bàsquet per estrenar la seva nova pilota de disseny. Hoy, Jean va a ir a la cancha de baloncesto para estrenar su nuevo balón de diseño. Today, Jean is going to the basketball court to use for the first time his new designer ball. 68

FILMETS Badalona Film Festival

Domingo es un comentarista de fútbol amateur que practica cada domingo en el campo improvisado de su barrio. Cree que es cuestión de tiempo convertirse en un comentarista profesional. Domingo is an amateur soccer commentator who practices narrating Sunday matches in his neighborhood improvised field. He believes it is a matter of time to become a professional commentator.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

10 Diumenge, 23 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla Irlanda, país convidat

Amb el suport de:

MORE THAN GOD

THE SWING

Irlanda, 2015 – 09’00” – Ficció

Irlanda, 2014 – 12’00” – Ficció

Direcció i guió: Kev Cahill

Direcció i guió: Damien Dunne

Fotografia: Oliver Loncrine

Intèrpret: Matthew Burke

Intèrpret: Donncha Crowley

Producció: Nora Windeck

Producció: Kev Cahill

Productora: Highly Stimulating Productions

Distribuïdora: Network Ireland Television

Distribuïdora: Network Ireland Television

info@network-irl-tv.com

networkirelandfestivals@gmail.com

Un doctor devot es veu obligat a enfrontar-se amb un assumpte familiar mentre s’amaga sota el llit d’una desconeguda. Un doctor devoto se ve obligado a hacer frente a un asunto familiar mientras se esconde debajo de la cama de una desconocida. A pious doctor is forced to deal with a family matter whilst hiding under the bed of a stranger.

The Swing és una història sobre el pas a la maduresa en la qual dos germans es troben en una situació perillosa que els porta a la memòria records del passat. The Swing es una historia sobre el paso a la madurez en la que dos hermanos se encuentran en una situación peligrosa que les trae a la memoria recuerdos del pasado. The Swing is a coming of age story about two young brothers who find themselves in a perilous situation that kicks up memories of their past.

FILMETS Badalona Film Festival

69


A TERRIBLE HULLABALOO Irlanda, 2016 – 08’33” – Animació Direcció: Ben O’Connor Guió: Aoife Noonan Fotografia: Peter Martin Música: Paul O’Hare Producció: Bob Gallagher Productora: Bowsie Workshop

LOVE IS A STING

GEIST

Irlanda, 2015 – 19’00” – Ficció

Irlanda, 2015 – 10’54’’ – Animació

Direcció: Vicent Gallagher

Direcció i guió: Ben Harper, Sean Muller, Alex Sherwood

Guió: Benjamin Cleary

Fotografia: Ben Harper, Sean Muller, Alex Sherwood

Intèrpret: Ciarán Hinds

Música: Mutiny Post

Producció: Ian Hunt Duffy

Producció: Daniel Spencer

Productora: Fail Safe Films

Productora: Giant Creative Ltd

Distribuïdora: Derry O’Brien

Distribuïdora: Wildcard Distribution

networkirelandfestivals@gmail.com

info@giant.ie

Distribuïdora: Wildcard Distribution aoife@bowsieworkshop.com

La història del jove Vinny Byrne, un noi de 14 anys que va lluitar per Irlanda a l’Alçament de Pasqua. Als 80 anys, en Vinny ho recorda. Mitjançant escenaris en miniatura fets a mà i titelles, el curt mostra una representació de primera mà de l’alçament de 1916. La historia del joven Vinny Byrne, un chico de 14 años que pelea por Irlanda en el Alzamiento de Pascua. Con 80 años, Vinny lo recuerda. Mediante escenarios en miniatura hechos a mano y marionetas, el corto ofrece una representación de primera mano del alzamiento de 1916. The story of young Vinny Byrne, a fourteen year old boy who found himself fighting for Ireland in the Easter Rising. An eighty year old Vinny reminisces it. By handmade miniature sets and puppetry, the film offers a charming first hand account of the 1916 rising.

70

FILMETS Badalona Film Festival

En Harold Finch és un escriptor de contes infantils amb problemes econòmics. En el seu moment més baix, en Harold rep una visita inesperada, un vell mosquit hiperintel·ligent que es diu Anabel. Harold Finch es un escritor de cuentos infantiles con problemas económicos. En su momento más bajo, Harold recibe una visita inesperada, un mosquito anciano hiperinteligente llamado Anabel. Struggling children’s book writer named Harold Finch. At his lowest point Harold gains an unexpected house guest in the form of an ageing hyper-intelligent mosquito named Anabel.

Un pescador que ha naufragat es veu immers en un fosc secret en aquest thriller. Un pescador que ha naufragado se ve envuelto en un oscuro secreto en este thriller. A shipwrecked fisherman is led to a dark secret within this short thriller.


STUTTERER

A COAT MADE DARK

Irlanda, 2015 – 12’00” – Ficció

Irlanda, 2015 – 09’65” – Animació

Direcció i guió: Benjamin Cleary

Direcció i guió: Jack O’Shea

Fotografia: Serena Armitage

Fotografia: Jack O’Shea

Intèrpret: Serena Armitage

Música: Neil O’Connor

Producció: Serena Armitage

Producció: Damien Byrne

Productora: Bare Golly Films Ltd.

Productora i distribuïdora: Still Films Ltd

Distribuïdora: Network Ireland Television

damiencbyrne@gmail.com

sadhbh@network-irl-tv.com

Una relació online li ha permès a un tipògraf solitari tenir aquest vincle que tant necessitava sense haver de mostrar el defecte de la parla que sempre l’ha mantingut aïllat. Ara, però, s’ha d’enfrontar a la proposta de la seva amant online i desvetllar la seva veritat.

Dos lladres, en Midnight, un gos antropomòrfic, i el seu servent humà Peter, roben un misteriós abric amb butxaques que contenen una fortuna desorbitada. En Peter inicialment accepta l’ordre d’en Midnight de vigilar l’abric, però un dia l’amaga i es queda la fortuna.

Una relación online ha permitido a un tipógrafo solitario tener esa conexión que tanto necesitaba sin tener que mostrar el defecto del habla que siempre le ha mantenido aislado. Pero ahora tiene que hacer frente a la propuesta de su amante online y revelar su verdad.

Dos ladrones, Midnight, un perro antropomórfico, y su sirviente humano Peter, roban un misterioso abrigo con bolsillos que contienen una fortuna desorbitada. Peter inicialmente acepta la orden de Midnight de vigilar el abrigo, pero un día lo esconde y se queda la fortuna .

For a lonely typographer, an online relationship has provided a much-needed connection without releasing the speech impediment that has kept him isolated. Now, however, he is faced with the proposition of meeting his online paramour and to reveal the truth about himself.

Two burglars, Midnight, an anthropomorphized dog, and his human servant Peter, steal a mysterious coat with pockets containing an impossible fortune. Peter initially accepts Midnight’s order to wear the coat, but one day he conceals the coat and keeps the fortune for himself.

FILMETS Badalona Film Festival

71


PROGRAMA

INTERNACIONAL

11 Dilluns, 24 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla Filmets campus

MANUEL

AD ASTRA

Catalunya, 2016 – 04’45” – Ficció

França, 2016 – 04’39” – Ficció

Direcció i guió: Roger Grau, Maria Martín

Direcció i guió: Clémentin Massin, Lauric Bonnemort,

Fotografia: Càstor Pérez

Pierre Vallerich

Intèrprets: Manuela Rubio, Josep Maria Alejandre,

Música: Tony Nuon

Rosalia Omil

Producció: Gilbert Kiner

Coordinació: Judith Colell

Productora: ArtFx

Productora: Young Soul

Distribuïdora: Sève Films

Distribuïdora: Mailuki Films

manon@sevefilms.com

mailukifilms@gmail.com

Una parella de la tercera edat dina tranquil·lament fins que sona el timbre. Una pareja de la tercera edad cena tranquilamente hasta que suena el timbre. An elderly couple have dinner serenely until the bell rings. 72

FILMETS Badalona Film Festival

Qualsevol viatge comença amb un somni particular. Todo viaje comienza con un sueño particular. Every journey starts with a singular dream.


FAIS LE MORT

SOBAKA

LEGADO

França, 2015 – 09’00” – Ficció

Lituània, 2015 – 10’00” – Ficció

Catalunya, 2015 – 15’00” – Ficció

Direcció: William Laboury

Direcció i guió: Domas Petronis

Direcció i guió: Joan-Pol Argenter

Guió: Benjamin Adam, William Laboury

Fotografia: Zbigniev Bartosevic

Fotografia: Michele Falci

Fotografia: Raphaël Vandenbussche

Intèrprets: Gelmine Glemzaite, Simas Kvintas

Música: Gonçal Perales

Música: Maxence Dussere

Producció: Giedre Burokaite

Intèrprets: Xavier Serrat, Fabián Matas, Ángel Ansón,

Intèrprets: Devi Couzigou, Constantin Vidal, Guillaume Ze-

Productora: Lithuanian Music and Theater Academy

Gerard Toldrà

lechowski, Amélie Zelechowski, Mathilde Hauray

Distribuïdora: Giedre Burokaite

Producció: Uriel Wisnia

Producció: Igal Kohen, Katharina Weser

giedre.burokatei@gmail.com

Productora i distribuïdora: El Dedo en el Ojo, Bande à Part

Productora: La Fémis

promocion@bandeapart.org

Distribuïdora: Géraldine Amgar for La Fémis g.amgar@femis.fr

En Tom té 16 anys i és el boc expiatori de l’Evan, que fabrica les seves armes artesanals. Des que va sobreviure a “l’experiment del llançapatates”, evita passar per casa de l’Evan. Però l’Evan no vol que això s’acabi aquí, perquè la diversió tot just ha començat... Tom tiene 16 años y es el chivo expiatorio de Evan, que fabrica armas artesanales. Desde que sobrevivió al “experimento del lanzapatatas”, evita pasar por casa de Evan. Sin embargo, Evan no quiere que esto acabe aquí, ya que la diversión acaba de comenzar... Tom is 16 years old, and he is the whipping boy of Evan, who manufactures artisanal weapons. Since he survived the ‘spudgun experimentation’, he avoids passing by Evan’s place. Only, Evan doesn’t want to stop already as it just started to make fun...

La història d’una parella desastrosa que intenta sacrificar el seu gos. Ells donen voltes i voltes a la decisió intentant ajornar-la, discuteixen i es fan retrets mútuament per totes les qüestions de la seva vida.

Un incident fortuït en una jornada laboral ordinària portarà en Juan Sánchez, el veterà planxista d’un concorregut bar de frankfurts, a prendre la que podria ser l’última decisió important de la seva vida.

La historia de una pareja desastrosa que intenta sacrificar a su perro. Dan vueltas y vueltas a la decisión intentando posponerla, a la vez que discuten y se hacen reproches mutuamente por todas las cuestiones de su vida.

Un incidente fortuito en una jornada laboral ordinaria llevará a Juan Sánchez, el veterano planchista de un concurrido bar de frankfurts, a tomar la que podría ser la última decisión importante de su vida.

This is a story of a messed up couple trying to put down their dog. They go back and forth not making any decision, but they argue and blame each other for everything in their life.

A casual incident in a normal work day will led Juan Sánchez, a veteran grill man at a busy hotdog bar, to take what might be the last important decision in his life.

FILMETS Badalona Film Festival

73


TEA TIME França, 2015 – 07’00” – Animació Direcció: Thomas Bourret, Vincent Delmon, François Gris, Julian Mifsud, Rémi Vincent Música: Frédéric Varot Intèrprets: Barbara Tissier, Xavier Fagnon Productora i distribuïdora: ESMA coline@escolescreatives.com

PEKIN: UN DÉSIR, UNE RÉALITÉ Regne Unit, 2011 – 06’00” – Ficció Direcció i guió: Brice Longnos Fotografia: Tristan Chenais, Yiren Zhou Música: Guan Zhe, Fahrenheit & S.H.E.

LA FOLIE Catalunya, 2016 – 06’15’’ – Animació Direcció i guió: Ricard López Fotografia: Ricard López Música: Sergei Prokoviev ricardilus.info@gmail.com

Intèrprets: Ted Candela, Jean-Baptiste Sagory, Calliope Hu, Yimei Luo Producció: Brice Longnos Productora: Kadiayin Pictures Distribuïdora: Daehan Drama info@daehandrama.com

La bogeria i l’absurd de la guerra faran que el gran pintor Pablo Picasso creï una de les obres més significatives i importants del segle XX, tot i que el procés pel qual arribarà a la idea final no serà gens fàcil. Una àvia substitueix el seu antic robot de companyia per un de més modern. Però les coses no aniran com esperava... Una abuela reemplaza su antiguo robot de compañía por uno más moderno. Pero las cosas no sucederán como esperaba... A grandmother replaces her old companion robot by a more recent one. But things won’t go as expected... 74

FILMETS Badalona Film Festival

Els fracassos d’un home i els seus sentiments d’ostracisme no el desanimen per empaitar els seus somnis. Los fracasos de un hombre y sus sentimientos de ostracismo no le desaniman para perseguir sus sueños. One man’s failures and feeling of ostracism doesn’t discourage him in pursuing his dreams.

La locura y el absurdo de la guerra provocarán que el gran pintor Pablo Picasso cree una de las obras más significativas e importantes del siglo XX, aunque el proceso por el cual llegará a la idea final no será nada fácil. The madness and absurdity of war will inspire the great painter Pablo Picasso to create one of the most significant and important works of the 20thcentury, but the process that will lead him to the final idea will be anything but easy.


LA ETIUDA

GARDEN PARTY

FORD ESCORT

Polònia, 2014 – 07’00” – Ficció

França, 2016 – 06’50” – Animació

Catalunya, 2014 – 16’00” – Ficció

Direcció: Martin Rath

Direcció i guió: Florian Babikian, Vicent Bayoux,

Direcció: Estel Díaz

Guió: Yann Seweyn

Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon,

Guió: Pol Cortecans

Fotografia: Yan Seweryn

Lucas Navarro

Fotografia: Simón García-Miñaur

Música: Thomas Briand

Fotografia: Florian Babikian, Vicent Bayoux, Victor Caire,

Intèrprets: Roser Tapias, Dolo Beltrán, Silvia Sabaté

Intèrprets: Izabella Noszcyk, Mikollj Chroboczek

Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro

Producció: Xavi Toll

Producció: Marcin Malatynski

Música: Romain Montiel

Productora i distribuïdora: ESCAC Films

Productora: Polish National Film School in Lodz

Producció: Julien Deparis

patricia.naya@escac.cat

Distribuïdora: Krakow Film Foundation

Productora: MoPA

marta.swiatek@kff.com.pl

Distribuïdora: Sève Films inscription@sevefilms.com

Un presoner assassina el seu guarda i intenta amagar el cos al bosc. Quan una dona ho presencia per casualitat, l’assassí la persegueix. Contra tot pronòstic, ella es nega a ser una víctima més. Resulta que desfer-se d’un cos no és tan fàcil. Un prisionero asesina a su guardián e intenta esconder el cuerpo en el bosque. Cuando una mujer es testigo de ello por casualidad, el asesino la persigue. Contra todo pronóstico, ella se niega a ser una víctima más. Resulta que deshacerse de un cuerpo no es tan fácil. A prisoner murders his guard and tries to hide the body in the forest. When a woman accidentally witnesses this, the killer pursues her. Against all odds, she refuses to become another easy victim. It turns out that disposing of a body is not that easy.

Abans de la mort del pare de la Judith, ell li va prometre que es podria quedar el seu cotxe, un Ford Escort del 96, quan fos major d’edat. Amb els 18 anys acabats de fer, la Judith decideix anar a buscar el cotxe del seu pare, però recuperar-lo no serà tan fàcil com pensava. En una mansió abandonada, una parella d’amfibis exploren l’entorn i es deixen endur pels seus instints primaris. En una mansión abandonada, una pareja de anfibios exploran el entorno y se dejan llevar por sus instintos primarios. In a deserted rich house, a couple of amphibians explore their surroundings and follow their primal instincts.

Antes de la muerte del padre de Judith, este le prometió que podría quedarse con su coche, un Ford Escort del 96, cuando fuese mayor de edad. Recién cumplidos los 18 años, Judith decide ir en busca del coche de su padre, pero recuperarlo no le será tan fácil como pensaba. Before dying, Judith’s father promised her that she could keep his car, a Ford Escort ‘96, when she was an adult. Now that she is 18 years old, she decides to get his father’s car back, but it won’t be as easy as she thought.

FILMETS Badalona Film Festival

75


FICTION IN FICTION Catalunya, 2015 – 06’44’’ – Ficció Direcció i guió: Ignacio Malagon, Humbert Campins Fotografia: Ignacio Malagon, Humbert Campins Música: Final Frontier Intèrprets: Amelia Martínez, Daniel Serra, Humbert Campins, Alberto Ayllon, Claudia Pérez, Merche González, Victor Jerhel, Guillermo Leyva, Roger Grau Producció: Ignacio Malagon, Humbert Campins, Guillermo Leyva, Merche González Productora i distribuïdora: EMAV vicenteemav@gmail.com

Una conversa banal en una furgoneta acaba tenint més importància del que sembla. Aquest curt es planteja una pregunta: és la vida un somni? Una ficció? Una conversación banal en una furgoneta acaba teniendo más importancia de lo que parece. Este corto se plantea una pregunta: ¿es la vida un sueño? ¿Una ficción? A trivial conversation in a van ends up being more important than what it seemed. This short film poses one question: Is life a dream? Is it fiction? 76

FILMETS Badalona Film Festival


PROGRAMA

INTERNACIONAL

12 Dilluns, 24 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla

JE NE SUIS PAS UN CYGNE França, 2016 – 16’00” – Ficció Direcció i guió: Armand Lameloise Fotografia: Sebastien Buchmann Intèrprets: Axel Giudicelli, Armande Boulanger Producció: Salam Jawad Productora i distribuïdora: OROK films contact@orokfilms.fr

En Pierre, de 20 anys, sembla un noi corrent. Estudia biologia molecular i, per guanyar uns diners extres, treballa de gigoló. Un dia rep un insistent SMS de l’Hélène, una de les seves clientes habituals. Intrigat, el jove descobreix una part de l’Hélène que mai no hauria imaginat. Pierre, de 20 años, parece un chico corriente. Es­tudia biología molecular y para ganarse un dinero extra, trabaja como gigoló. Un día recibe un insistente SMS de Hélène, una de sus clientas habituales. Intrigado, el joven descubrirá una parte de Hélène que jamás imaginó. Pierre, 20, looks like any other guy. He studies molecular biology and in order to make extra money, Pierre became gigolo. One day, he received an insisting SMS from Hélène, one his regulars. Intrigued, the young man will discover a part of Hélène he didn’t imagine.

90 GRAD NORD Alemanya, 2015 – 20’50” – Ficció Direcció i guió: Detsky Graffam Fotografia: Hanno Moritz Kunow Música: Mathieu Karasenti Intèrprets: Carsten Clemens, Jürgen Haug, Stefan Dietrich, Sam Graffam, Ecco Mylla Producció: Marianne Graffam Productora i distribuïdora: K17 FILMS hello@k17films.com

Els bons alemanys esperen quan el semàfor està en vermell. Però què fan si l’homenet mai no es posa verd? 90 grad nord és una paràbola fantàstica i plena d’humor que du a l’extrem la noció d’obeir les normes a la societat civil. Los buenos alemanes esperan cuando el semáforo está rojo. ¿Pero qué hacen si el hombrecillo no se pone verde? 90 grad nord es una parábola fantástica y llena de humor que lleva al extremo la noción de cumplir las reglas en la sociedad civil. Good Germans wait at red traffic lights. But what do you do when the green man simply won’t appear? 90 grad nord is a humorous, fantastical parable offering an extreme take on the notion of following the rules of a civil society.

FILMETS Badalona Film Festival

77


RESET

KEIMFREI

LE PLOMBIER

Canadà, 2015 – 15’45” – Ficció

Alemanya, 2016 – 05’49” – Ficció

Bèlgica - França, 2016 – 14’00” – Ficció

Direcció: Jeremy Lutter

Direcció: Samuel Pleitner

Direcció i guió: Méryl Fortunat Rossi, Xavier Séron

Guió: Ryan Bright

Guió: Paula Zoe Ristow

Fotografia: Mathieu Cauville

Fotografia: Graham and Nelson Talbot

Fotografia: Christian Godau

Música: Thomas Barrière

Música: Terry Frewer

Música: Daniel Kamwa

Intèrpret: Mathieu Cauville

Intèrprets: Emily Tennant, Jessica Harmon,

Intèrprets: Andreas Schmidt, Chiara Schoras

Producció: Anthony Rey, Olivier Berlémont, Emilie Dubois

Michael Karl Richards, David Nykl

Producció: David Kade

Productora: Helicotronc, Origine Films

Producció: Jocelyn Russel

Productora: Ifs Internationale Filmschule Koeln

festivals@originefilms.fr

Productora: Broken Mirror Films Ltd

festival@filmschule.de

bmfilmscasting@gmail.com

Una dona androide descobreix que sent alguna cosa pel seu amo i ha de posar la seva vida en perill per aconseguir una connexió humana. Una mujer androide descubre que siente algo por su dueño y debe poner su vida en riesgo para conseguir una conexión humana. A female android discovers she has feelings for her owner and must put her life on the line to gain a human connection.

78

FILMETS Badalona Film Festival

La Terra tal com la coneixem ja no existeix. Els éssers humans han de viatjar a l’espai. Diverses generacions de científics han fracassat en la recerca d’un nou planeta habitable. Finalment, sembla que un jove investigador és a punt de fer una troballa...

En Tom, un còmic flamenc que normalment dobla dibuixos animats, substitueix d’improvís un amic actor de doblatge. De cop i volta es troba en un estudi d’una pel·lícula pornogràfica de parla francesa. La Catherine, una actriu experta, serà la seva companya.

La Tierra tal y como la conocemos ya no existe. Los seres humanos tienen que viajar al espacio. Varias generaciones de científicos han fracasado en la búsqueda de un nuevo planeta habitable. Finalmente, un joven investigador parece estar cerca de un hallazgo...

Tom, un cómico flamenco que suele poner voces a los dibujos animados, reemplaza de improviso a un amigo actor de doblaje. De repente se encuentra en el estudio de una película pornográfica de habla francesa. Catherine, una actriz experta, será su compañera.

Earth as we know it no longer exists. Humankind had to resort into space. Generations of scientists failed finding a new habitable planet. Finally a young researcher seems to be close to a breakthrough...

Tom, a Flemish comedian used to making cartoons character’s voices, replaces offhand a friend double. He finds himself in the studio of a pornographic French speaking film. Catherine, an experienced actress, will be his partner.


MADAM BLACK

THE FLY

Irlanda, 2015 – 11’16” – Ficció

Regne Unit, 2013 – 06’29’’ – Ficció

Direcció: Ivan Barge

Direcció i guió: Olly Williams

Guió: Matthew Harris

Fotografia: Sam Goldie

Fotografia: Andrew Stroud

Música: Avshalom Caspi, Olly Williams

Música: Justyn Pilbrow

Intèrpret: Jack Doolan

Intèrprets: Jethro Skinner, Pearl Everard

Producció: Simon Monhemius

Producció: Ivan Barge, Matthew Harris, Jozsef Fityus,

Productora: Another Film Company

Tim Judson

Distribuïdora: Olly Williams

Distribuïdora: Network Ireland Television

olly.williams@mac.com

derry@network-irl-tv.com

Quan un glamurós fotògraf atropella la mascota d’un nen, es veu obligat a inventar una història sobre la seva desaparició.

El conductor del cotxe de fugida espera fora durant l’atracament a un banc i haurà de passar tres minuts d’infart abans que tornin els seus còmplices. L’únic que ha de fer és centrar-se...

Cuando un glamuroso fotógrafo atropella a la mascota de un niño, se ve obligado a inventar una historia sobre su desaparición.

El conductor del coche de huida espera fuera durante el atraco a un banco y le esperan tres minutos de infarto antes de que regresen sus cómplices. Lo único que debe hacer es centrarse...

When a glamour photographer runs over a child’s pet, he’s forced to fabricate a story about its disappearance.

A getaway driver waiting outside a bank robbery has three nerve shredding minutes to get through before his crew returns. All he has to do is focus...

FILMETS Badalona Film Festival

79


PROGRAMA

INTERNACIONAL

13 Dilluns, 24 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla

INFESTO

MISKAS

Catalunya, 2016 – 03’30” – Ficció

Lituània, 2015 – 12’18” – Animació

Direcció i guió: María López, Paula Sánchez

Direcció i guió: Ignas Meilunas

Fotografia: Eduard Miró

Fotografia: Simonas Glinskis

Música: Israel Sánchez, Pablo Sánchez

Música: Vytautas Leistrumas

(Suite Bergamasque – Debussy)

Intèrpret: Norvydas Birulis

Intèrprets: Lurdes Barba, Xavier Ripoll

Producció: Kristina Ramanauskaité

Producció: Maria López Rovira

Productora i distribuïdora: Idea of Revolution

Productora i distribuïdora: Macgrup Audiovisual

kristina@rides.lt

mariaalrovira@gmail.com

Una trobada inesperada en una cafeteria. Una horrible casualitat. Una reflexió sobre les noves tecnologies, la fe en l’amor i la il·lusió per recuperar el temps perdut. Un encuentro inesperado en una cafetería. Una horrible casualidad. Una reflexión sobre las nuevas tecnologías, la fe en el amor y la ilusión por recuperar el tiempo perdido. An unexpected meeting in a cafe. A terrible coincidence. A reflection on new technologies, on the faith in love and on hoping to recover lost time.

80

FILMETS Badalona Film Festival

El vell científic ermità intenta capturar una criatura fantàstica que viu al bosc i brilla en la foscor per completar la seva Col·lecció Exclusiva. Construeix una trampa, però ben aviat ell mateix es veurà immers en una situació incòmoda. El viejo científico ermitaño intenta capturar a una criatura fantástica que vive en el bosque y brilla en la oscuridad para completar su Colección Exclusiva. Construye una trampa, pero pronto él mismo se verá envuelto en una situación incómoda. The old hermit scientist tries to catch the mythical creature, which lives in the forest and glows in the dark, in order to complete his Exclusive Collection. He constructs a trap, but soon gets into the uncomfortable situation himself.


PORNOGRAPHY

ZERO M2

França, 2016 – 24’00” – Animació

Alemanya, 2015 – 19’00” – Ficció

Direcció: Eric Ledune

Direcció: Matthieu Landour

Guió: Eric Ledune, Vincent Logeot

Guió: Nicolas Bovorasmy, Matthieu Landour

Fotografia: Eric Ledune

Fotografia: Luis Armando Artega

Música: Christian Leroy

Música: Brains and Hunch

Producció: Marc Boyer

Intèrprets: Anthony Sonigo, Silvie Laguna,

Productora i distribuïdora: Lardux Films

Clémence Ansault, Majid Berhila, Rudy Mayoute

lardux@lardux.com

Producció: Pierre-Emmanuel Fleurantin, Laurent Baujard Productora i distribuïdora: Salaud Morriset festival@salaudmorrisset.com

El sexe és bellesa. És diversió, és amor... Però què és la pornografia? Per què és més immoral mostrar actes sexuals que assassinats? I la obscenitat? El curt és un al·legat per la llibertat d’expressió i pel lliure albir.

Després d’una sèrie d’intents fallits per trobar un pis a París, finalment en Paul es muda a un bonic i assequible estudi. Però ben aviat s’adona que alguna cosa no rutlla. I si el seu apartament s’estigués encongint?

El sexo es belleza. Es diversión, es amor... ¿Pero qué es la pornografía? ¿Por qué es más inmoral mostrar actos sexuales que asesinatos? ¿Y la obscenidad? El corto es un alegato por la libertad de expresión y el libre albedrío.

Tras una serie de intentos fallidos por encontrar piso en París, Paul se muda finalmente a un estudio bonito y asequible. Sin embargo, pronto se da cuenta de que algo va mal. ¿Y si su apartamento se estuviera encogiendo?

Sex is beauty. Sex is fun, Sex is love... But what is pornography? Why is it more immoral to show sexual acts rather than murders? And what about the obscenity? The film is a plea for freedom of expression and free will.

After a series of unsuccessful flat hunting in Paris, Paul finds himself moving into a nice and affordable studio. However, he soon notices that something must be clearly going wrong. What if his apartment was shrinking?

DE LONGUES VACANCES Bèlgica, 2015 – 15’54” – Animació Direcció i guió: Caroline Nugues-Bourchat Fotografia: Caroline Nugues-Bourchat Música: Manu Louis Producció: William Henne Productora: Zorobabel Distribuïdora: William Henne zorobabel@zorobabel.be

La Louise descobreix per primer cop els plaers d’acampar amb els pares a la costa. Amb el pare troba tresors preciosos que havien estat, segons ell, d’una sirena. Les vacances són llargues i la Louise descobreix que la història de la sirena podria ser la del seu pare. Louise descubre por primera vez el placer de acampar en la costa con sus padres. Con su padre, recoge pequeños tesoros que pertenecieron, según él, a una sirena. Las vacaciones son largas y Louise descubre que la historia de la sirena podría ser la de su padre. Louise discovers for the first time the joys of the camping by the sea with her parents. With her father, she collects precious treasures having belonged, according to his father, to a siren. The holidays were longer, and she discovers the history of the siren might be the one of her father.

FILMETS Badalona Film Festival

81


THE PROCEDURE

TIMECODE

Canadà, 2016 – 04’00” – Ficció

Catalunya, 2016 – 15’00” – Ficció

Direcció i guió: Calvin Reeder

Direcció: Juanjo Giménez

Fotografia: Jacob Rosen

Guió: Pere Altimira, Juanjo Giménez

Intèrprets: Christian Palmer, Frank Mosley

Fotografia: Pere Pueyo

Producció: Christian Palmer

Música: Iván Céster

Productora: Christian Palmer

Intèrprets: Lali Ayguadé, Nicolas Ricchini, Vicente Gil,

Distribuïdora: Travelling, les films qui voyagent

Pep Domenech

calvinleereeder@yahoo.com

Producció: Juanjo Giménez, Daniel Villanueva, Arturo Méndiz Productora: Nadir Films, ECIR Distribuïdora: Marvin&Wayne Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

La Luna i en Diego són els guàrdies de seguretat d’un pàrquing. En Diego fa el torn de nit i la Luna, el de dia. Un home és capturat i obligat a sotmetre’s a un estrany experiment. Un hombre es capturado y obligado a someterse a un extraño experimento. A man is captured and forced to endure a strange experiment. 82

FILMETS Badalona Film Festival

Luna y Diego son los guardias de seguridad de un parquing. Diego hace el turno de noche y Luna el de día. Luna and Diego are the security guards of a parking. Diego works on the night shift and Luna on the day shift.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

14 Dimarts, 25 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla

CASITAS

EVO

Espanya, 2014 – 10’00” – Ficció

Catalunya, 2016 – 09’05” – Animació

Direcció: Javier Marco

Direcció i guió: Adolfo Aliaga, Jordi Alonso, Joan Gomar

Guió: Belén Sánchez-Arévalo

Fotografia: Adolfo Aliaga

Fotografia: Jaime Martínez

Música: Mane Gil-Inglada

Música: Jimmy Barnatán

Producció: Moonkey Animation

Intèrprets: Mariam Hernández, Gorka Otxoa,

Productora i distribuïdora: Moonkey Animation

Antonio Molero, Soledad Olayo, Akihiko Serikawa

info@manelgil-inglada.com

Producció: Javier Marco Distribuïdora: CulturArts IVAC Curts_ivac@gva.es

Als 35 anys, en Carlos i la Marta tenen la vida que sempre havien somiat: una casa amb jardí, un gos i fins tot estan a punt de tenir un fill. Però la vida no pot ser tan perfecta.

Un estrany personatge es troba una arca misteriosa que s’ha mantingut segura durant segles. L’arca manté el llegat d’una civilització perduda molt avançada tecnològicament.

A sus 35 años, Carlos y Marta tienen la vida que siempre habían soñado: una casa con jardín, un perro, incluso van a tener un hijo. Pero la vida no puede ser tan perfecta.

Un extraño personaje se encuentra una misteriosa arca que se ha mantenido segura durante siglos. El arca mantiene el legado de una civilización perdida altamente avanzada tecnológicamente.

At 35 years of age, Carlos and Marta have the life they has always wanted: a house with a garden, a dog, they are even expecting a child. But life cannot be so perfect.

A strange character finds a mysterious ark that has been kept safe during centuries. The ark keeps the legacy of a lost, highly technologically advanced civilization.

FILMETS Badalona Film Festival

85


PARIS AL AMAYIM Israel, 2014 – 29’00” – Ficció Direcció i guió: Hadas Ayalon Fotografia: Daniel Miller Música: Ayelet Gabay Intèrprets: Miriam Zohar, Ilan Dar Producció: Rotem Alima, Hadas Ayalon Productora i distribuïdora: Hadas Ayalon hadasayalon@gmail.com

GARBANZOS CON AZÚCAR Espanya, 2015 – 10’00” – Animació Direcció: Antonio Aguilar Guió: Raúl Mancilla, Antonio Aguilar Fotografia: Raúl Mancilla, Antonio Aguilar Música: Jesús Calderón Producció: Máximo Martín, Claudio Hernández, Raúl Mancilla, Antonio Aguilar Productora: Avenate Producciones, Greyman Studios

EL ADIÓS Catalunya, 2015 – 14’55” – Ficció Direcció i guió: Clara Roquet Fotografia: Gris Jordana Música: Paul Tyan Intèrprets: Jenny Rios, Mercè Pons, Júlia Danés Producció: Sergi Moreno, Tono Folguera Productora: Lastor Media Distribuïdora: Marvin&Wayne – Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

Distribuïdora: Agencia FREAK nacional@agenciafreak.com

La Bathya Shaltiel (80) és una antiga actriu que sent que la seva vida finalment canviarà. Després d’anys de frustració, li ofereixen un paper a la pel·lícula d’un conegut director, però passa alguna cosa. Bathya Shaltiel (80) es una vieja actriz que siente que por fin su vida va a cambiar. Tras años de frustración le ofrecen un papel en la película de un conocido director, pero algo ocurre. Bathya Shaltiel (80) is a former movie star who feels that her life is finally about to change. After years of frustration she’s been offered a part in a movie of a well-known director, but something happens. 86

FILMETS Badalona Film Festival

7 de febrer del 1937. L’entrada de les tropes nacionals a Màlaga és imminent.

Una criada boliviana intenta honrar els últims desitjos de la difunta senyora de la casa.

7 de febrero de 1937. La entrada de las tropas nacionalistas en Málaga es inminente.

Una criada boliviana intenta honrar los últimos deseos de la difunta señora de la casa.

February 7th 1937. Franco’s troops are about to enter Malaga.

A Bolivian maid tries to honor the last wishes of the lady of the house, who’s just passed away.


CHÂTEAU DE SABLE

LA INQUILINA

França, 2015 – 06’00” – Animació

Catalunya, 2015 – 15’00” – Ficció

Direcció i guió: Quentin Deleau, Lucie Foncelle,

Direcció: Mar Coll

Maxime Goudal, Julien Paris, Sylvain Robert

Guió: Mar Coll, Valentina Viso

Fotografia: Quentin Deleau, Lucie Foncelle,

Fotografia: Martín Gutiérrez

Maxime Goudal, Julien Paris, Sylvain Robert

Música: Nico Roig

Música: Elio Antony

Intèrprets: Clara Segura, Juliette Verdier, Morgan Collins

Producció: Quentin Deleau, Lucie Foncelle,

Producció: Raul Regueiro

Maxime Goudal, Julien Paris, Sylvain Robert

Productora: Movistar+

Productora i distribuïdora: ESMA

Distribuïdora: Marvin&Wayne – Short Film Distribution

coline@escolescreatives.com

fest@marvinwayne.com

L’Anna, de quaranta anys, ha fugit de casa i està profundament agraïda a la Camille, estudiant, per haver-la triat com a companya de pis. Tant, que li ho vol demostrar costi el que costi. Enmig del desert, uns soldats protegeixen una perla meravellosa, però una criatura gegantina intentarà apoderar-se’n. En mitad del desierto, unos soldados protegen una perla maravillosa, pero una criatura gigantesca intentará apoderarse de ella. In the middle of the desert, some soldiers protect a wonderful pearl, but a giant creature will try to take it.

Anna, de cuarenta años, ha huido de casa y está profundamente agradecida a Camille, una estudiante, por haberla elegido como compañera de piso. Tanto, que se lo quiere demostrar a toda costa. Anna, forty years-old, has ran away from home and she is extremely grateful to Camille, a student, for choosing her as a roommate. So much that she will do no matter what to show her gratitude.

FILMETS Badalona Film Festival

87


PROGRAMA

INTERNACIONAL

15 Dimarts, 25 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla

PADRES HOOLIGANS

VOOR FILM

Catalunya, 2015 – 12’00” – Documental

Països Baixos, 2015 – 11’39” – Animació

Direcció: Alba Gómez, Alba Cid, Sara Zelich

Direcció i guió: Douwe Dijkstra

Guió: Alba Gómez, Alba Cid, Sara Zelich

Fotografia: Douwe Dijkstra

Fotografia: Alba Gómez, Alba Cid, Sara Zelich

Música: Rob Peters

Música: Himno C.F. Singuerlín

Producció: Bart Jansen

Intèrprets: Afició del C.F. Singuerlín

Productora: Douwe Dijkstra

Producció: Alba Gómez

Distribuïdora: Go Short – International Short Film Festival

Productora: Universitat Pompeu Fabra

Nijmegen

Distribuïdora: Alba Gómez

teun.vanlaake@gmail.com

albagocel@gmail.com

Tots els caps de setmana de la temporada, els nens del C.F. Singuerlín juguen per guanyar un nou partit. Des de la graderia, els seus familiars els acompanyen celebrant cada gol i lamentant cada derrota com si fos l’última. Cada fin de semana de la temporada, los niños del C.F. Singuerlín compiten para ganar un nuevo partido. Desde las gradas, sus familiares les acompañan celebrando cada gol y lamentando cada derrota como si fuese la última. Every weekend, the children of C.F. Singuerlín play to win a new match. From the terraces, their relatives accompany them cheering each goal and regretting each loss as if it was the last one.

88

FILMETS Badalona Film Festival

Des de la perspectiva d’una dotzena d’especta­ dors diferents, aquest documental explora el peculiar ritual de mirar pel·lícules. Com experimenten el mitjà les persones amb discapacitats sensorials, fortes creences religioses o amb mal d’amors? Desde la perspectiva de una docena de espectadores diferentes, este documental explora el peculiar ritual de ver películas. ¿Cómo experimentan el medio personas con discapacidades sensoriales, fuertes creencias religiosas o mal de amores? From the perspectives of a dozen diverse viewers, this documentary short explores the peculiar ritual of watching film. How is the medium experienced by people with sensory impairments, strong religious beliefs or lovesickness?


RÉPLIQUE França-Bèlgica, 2016 – 18’48’’ – Ficció Direcció i guió: Antoine Giorgini Fotografia: Thomas Bataille Intèrprets: Eddy Suiveng, Tobias Nuytten, Fabrizio Rongione Producció: Marie Dubas Productora: Première Ligne Films, Wrong Man loiclemeunier@deuxiemeligne.fr

Avui en Tony ha de fer una prova a l’acadèmia d’art dramàtic. Però l’Steven, el seu millor amic i qui l’ha d’ajudar a la rèplica, no ha vingut. En Tony no trobarà ningú per substituir-lo i va cap a l’acadèmia amb la idea de no dirigir-li mai més la paraula a aquell traïdor. Hoy Tony va a hacer una prueba en la academia de arte dramático. Pero Steven, su mejor amigo y quien le va a ayudar en la réplica, no ha venido. Tony no va a encontrar a nadie para reemplazar a su amigo y va a la academia con la idea de no volver a dirigirle la palabra a ese traidor nunca más. Today, Tony is going to pass a test in the drama conservatory. But Steve, his best friend, who is going to help him in the reply, didn’t come. Tony is not going to find anyone who replaces his friend, so he goes to the conservatory thinking that he will never talk again to the traitor.

THE LOST CITY OF TOMORROW Estats Units d’Amèrica, 2015 – 15’59” – Ficció Direcció i guió: Auden Bui Fotografia: Tony Rettenmaier Intèrprets: Jon Peterson, Lucas Lind Producció: Gracy Wang Productora i distribuïdora: USC captainauden@gmail.com

TARDYTOJAS Lituània, 2015 – 20’00” – Ficció Direcció: Jurgis Matulevicius Fotografia: Narvydas Naujalis Música: Sheep Got Waxed Intèrprets: Aleksas Kazanavicius, Darius Gumauskas, Irmantas Jankaitis Producció: Stasys Baltakis, Klementina Remeikaite Productora: Film Jam stasys@filmjam.eu

Un androide solitari, conservador d’un arxiu cinematogràfic a l’espai, s’ha fet una idea dels humans basant-se en les pel·lícules que ha vist, fins que coneix un humà cínic que ha vingut per tancar l’arxiu. Un androide solitario, conservador de un archivo cinematográfico en el espacio, se ha creado una idea de los humanos basándose en las películas que ha visto, hasta que conoce a un humano cínico que ha venido para cerrar el archivo. A lonely android keeper of a film archive in space has a romanticized idea of what humanity is like based on the movies he’s seen, until he meets a cynical human who has come to shut down the archive.

En cas de recompensa, una persona és en Jurgis Matulevicis o l’Stasys Baltakis. En caso de recompensa, una persona es Jurgis Matulevicis o Stasys Baltakis. In case of reward a person is Jurgis Matulevicis or Stasys Baltakis.

FILMETS Badalona Film Festival

89


OPERATOR

ZZ

Regne Unit, 2015 – 06’00” – Ficció

França, 2015 – 08’30” – Ficció

Direcció i guió: Caroline Bartleet

Direcció i guió: François Villard

Fotografia: Vanessa Whyte

Fotografia: Nicolas Beauchamp

Música: Navid Ashgari

Intèrprets: Jeremie Covillault, Pierre-Marie Escourrou

Intèrprets: Kate Dickie, Vicky McClure

Producció: François Villard

Producció i distribució: Rebecca Morgan

Productora: Celestographe

rebeccamorgan333@gmail.com

Distribuïdora: François Villard vrsvillard@gmail.com

Una operadora del servei d’emergències de la sala de control d’incendis rep la trucada d’una mare desesperada. La Gemma s’ha quedat adormida i quan s’ha despertat ha vist l’habitació plena de fum. Les indicacions de l’operadora és l’únic en què pot confiar per sobreviure. Una operadora de servicios de emergencias en la sala de control de incendios recibe la llamada de una madre desesperada. Gemma se ha quedado dormida y al despertarse ha encontrado la sala llena de humo. Las indicaciones de la operadora es lo único en lo que puede confiar para sobrevivir. An emergency services operator in a fire control room picks up a call from a desperate mother. Gemma had fallen asleep and has now woken to find the room full of smoke. The operator’s guidance is all that Gemma can rely on in order to survive.

90

FILMETS Badalona Film Festival

Dos ostatges estan retinguts en un lloc de confinament en alguna part del món. La por és aquí, omnipresent i pesada. De sobte, un comentari, anodí a primera vista, fa que els homes comencin una conversa que capgirarà l’ordre establert. Dos rehenes están retenidos en un lugar de confinamiento en alguna parte del mundo. El miedo está aquí, omnipresente y pesado. De repente, un comentario, anodino a primera vista, lleva a los hombres a entablar una conversación que va a trastornar el orden establecido. Two hostages are held prisoners in a detention place somewhere in the world. Fear is here, omnipresent and heavy. Suddenly, a remark, anodyne at first sight, makes the men start a conversation which will transform the established order.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

16 Dimarts, 25 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla

MAMIE, QU’EST-CE QUE TU FAIS LÀ?!

THE SLOW LIFE: RAÚL MICÓ

França, 2015 – 07’00” – Ficció

Espanya, 2016 – 06’00” – Documental

Direcció i guió: Gorentin Romagny, Pierrick Chopin

Direcció i guió: Carlos de las Heras

Fotografia: Bastien Rebena

Fotografia: Carlos de las Heras

Música: Pierrick Chopin

Intèrpret: Raúl Micó

Intèrprets: Damien Deltour, Sebastien Charmberlin,

Producció: Carlos de las Heras

Florian Fievet

Productora: Carlos de las Heras

Producció: Pierrick Chopin, Corentin Romagny

Distribuïdora: Films on the Road

Productora i distribuïdora: Vedebersky Prod.

info@filmsontheroad.com

pierrickchopin@hotmail.com

The slow life: Raúl Micó és un retrat sincer i positiu d’algú que podria ser qualsevol si no fos perquè ha trobat la raó de la seva existència, i això només passa quan despulles la teva ànima, mires el teu horitzó i nedes contracorrent.

Benvinguts al nostre espectacle... Àvia, què hi fas allà? En aquest joc, fins i tot l’innocent pot ser culpable. Bienvenidos a nuestro espectáculo... Abuela, ¿qué haces ahí? En este juego, incluso el inocente puede ser culpable. Welcome to our show... Grandma, what you’re doing there?!In this game, even blameless can be guilty...

The slow life: Raúl Micó es un retrato sincero y positivo de alguien que podría ser cualquiera si no fuera porque ha encontrado la razón de su existencia, y eso sólo ocurre cuando desnudas tu alma, miras tu horizonte y nadas a contracorriente. The slow life: Raúl Micó is a faithful and positive portrayal of someone who can become anyone if it weren’t because he has found the reason of his existence, and that only happens when you bare your soul, see your horizon and swim against the current.

FILMETS Badalona Film Festival

91


BORN IN BATTLE

MAHI

CUENTA ATRÁS

Estats Units d’Amèrica, 2015 – 20’00” – Ficció

Iran, 2016 – 04’00” – Ficció

Espanya, 2016 – 08’00” – Ficció

Direcció i guió: Yangzom Brauen

Direcció i guió: Saman Hosseinpuor

Direcció i guió: Aitor Elorriaga

Fotografia: Alexa Ihrt

Fotografia: Zanyar Lotfi

Fotografia: Carlos Mezo

Música: Mark Tschanz

Intèrprets: Asiye Miraduzar, Mahmoud Mirzaee

Música: Jagoba Ormaetxea

Intèrprets: Roland Kilumbu, Daniel Stanca di Marco,

Producció i distribució: Saman Hosseinpuor

Intèrprets: Pako Revueltas, Gotzon Sánchez,

Gerold Wunstel

hpsaman@gmail.com

Iosu Florentino, Arkaitz Muruaga, Gonzalo Reviriego

Producció: Yangzom Brauen, Daniel Stanca di Marco,

Producció: Maria Angeles Torre

Gerold Wunstel

Productora i distribuïdora: Singuita Films

Productora: ArteLibera

singuitafilms@hotmail.com

Distribuïdora: YangZoom Films yangzom@gmx.net

L’Oneka, un antic nen soldat, s’endinsa en la seva pròpia fantasia, un món molt allunyat del seu present de malson. La vida que busca s’esvaeix i la fantasia el torna a la realitat. Ha de prendre una decisió: vida, mort i el camí pel qual aquesta decisió el guiarà. Oneka, un antiguo niño soldado, se adentra en su propia fantasía, un mundo muy alejado de su presente de pesadilla. La vida que busca se desvanece y la fantasía le devuelve a la realidad. Tiene que tomar una decisión: vida, muerte y el camino por el que dicha decisión le llevará. Oneka, a former child soldier, escapes into his own fantasy, a world far away from his nightmarish present. The life he seeks fades and fantasy twists back to reality. He has to make a choice: life, death, and the path that decision will take him.

92

FILMETS Badalona Film Festival

Un matrimoni d’ancians viu en un apartament. Ella vol canviar l’aigua de la peixera, però li rellisca de les mans i cau a terra. S’han quedat sense aigua i no tenen aigua per al peix. Però amb l’ajuda de l’home troben aigua. Un matrimonio de ancianos vive en un apartamento. Ella quiere cambiar el agua de la pecera, pero se le escurre de las manos y cae al suelo. Se han quedado sin agua y no tienen agua para el pez. Pero con la ayuda del hombre encuentran agua. An old couple are living in an apartment. The lady wants to change the fishbowl’s water but it slips out of her hand and falls on the ground. They’ve ran out of water and there’s no water for the fish. But with the help of the man they find water.

Un home està tancat a una habitació amb una bomba. Un desactivador li explica com desactivar-la. Un hombre está encerrado en una habitación con una bomba. Un desactivador le explica cómo desactivarla. A man is shut in a room with a bomb. A bombdisposal officer explains to him how deactivate it.


L’OEIL DU CYCLONE

SILENTE

Japó, 2015 – 05’03” – Animació

Espanya, 2015 – 09’00” – Ficció

Direcció i guió: Masanobu Hiraoka

Direcció i guió: Paco Ruiz

Fotografia: Masan

Fotografia: Paco Ruiz

Música: EZ3kiel

Música: Minuit Delacroix, Jorge Madden

Producció: Masanobu Hiraoka

Intèrprets: Héctor Molina, Dani Andreu

Productora i distribuïdora: Je Regarde

Producció: Carlos Solano

patrick2carvalho@gmail.com

Productora: ESCAC Distribuïdora: FilmNow2016 info@thefilmnowproject.com

L’Anori és un esquimal que viu al planeta Silente. Amb la seva gravadora enregistra els sons de la natura. Un dia és sorprès per un artefacte caigut del cel. El seu origen és desconegut, però sobretot: qui el pilota?

Posa’t còmode a l’ull de la tempesta. Ponte cómodo en el ojo de la tormenta. Make yourself comfortable in the eye of the storm.

Anori es un esquimal que vive en el planeta Silente. A través de su grabadora registra los sonidos de la naturaleza. Un día, es sorprendido por un artefacto caído del cielo. Su origen es desconocido, pero sobre todo: ¿quién lo pilota? Anori is an Innuit who lives on a planet called Silente. He registers the sounds of nature with his recorder. One day, he finds a device fallen from the skies. Its origin is unknown, but above all: who is its pilot?

LEND A HAND FOR A LOVE Estats Units d’Amèrica, 2016 – 14’20” – Ficció Direcció: John Alan Thompson Guió: John Alan Thompson, Amy Thompson Fotografia: Andrew Russo Música: Joe Kreimeyer-Kelly Intèrprets: Pat Healy, Kali Rocha, Robert Wagner Producció: Amy Thompson & Seth Resnik johnalanthopmson@gmail.com

En Robert Wagner narra afectuosament aquesta estranya història d’amor entre dos amants incorporis que es passen més temps cridant-se que abraçant-se. Robert Wagner narra afectuosamente el extraño amorío entre dos amantes incorpóreos que pasan más tiempo gritándose que abrazándose. Robert Wagner warmly narrates this bizarre romance of two disembodied lovers who spend more time screaming than they do embracing.

FILMETS Badalona Film Festival

93


COMING TO TERMS Catalunya, 2015 – 12’07” – Ficció Direcció i guió: David Bertran Música: Bruno Valenti, Jan Carter Broberg Intèrprets: Carissa Bazler, Wyatt Greene, Michael Maino, Nancy Daly Producció: Cesar Saura, Yolanda Centeno, Gabriela Dorini, David Bertran, Phyllis Larrymore-kelly Productora: Red Quasar, S.L. Distribuïdora: Agencia Freak david@davidbertran.com

Dos nens desitgen reunir-se amb el seu difunt pare al cel, ja que estan convençuts que els espera una vida meravellosa al paradís. Dos niños desean reunirse con su difunto padre en el cielo, ya que están convencidos de que les espera una vida maravillosa en el paraíso. Two children are willing to join their deceased father in heaven, because they are sure that they will enjoy a wonderful life in paradise.

94

FILMETS Badalona Film Festival


PROGRAMA

INTERNACIONAL

17 Dimecres, 26 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla

LA CREU

MOTHER

Catalunya, 2016 – 15’59’’ – Ficció

Canadà, 2015 – 05’40” – Animació

Direcció i guió: Dani Seguí

Direcció: Joan Chung

Fotografia: Sergi Riera

Guió: Mattew Fazari, David Du

Música: Pau Escutia

Música: Matthew Fazari, Mike Mclaren

Intèrprets: Joan Crosas, Elisa Crehuet

Producció: Stephanie Chiew

Producció i distribució: Dani Seguí

Productora: Studio Kokorosh

danitoon@gmail.com

Distribuïdora: Stephanie Chiew scyy.94@gmail.com

Una parella gran lluita cada dia per acceptar la mort del seu únic fill. Ella es lleva a les sis del matí per portar flors al lloc on va morir. Ell decideix destruir-se a poc a poc prostrat a una butaca fins que un dia decideix aixecar-se per donar sentit a la seva vida.

Amb el suport de:

Una mare soltera que ha arribat més enllà dels seus límits entra en coma després que la seva consciència se separi del seu cos. Ara és el moment que els seus fills l’ajudin, facin les coses bé i siguin comprensius amb la seva mare.

Una pareja mayor lucha cada día para aceptar la muerte de su único hijo. Ella se levanta a las seis de la mañana para llevar flores al lugar donde falleció. Él decide destruirse poco a poco postrado en un sillón hasta que un día decide levantarse para dar sentido a su vida.

Una madre soltera que ha llegado más allá de sus límites entra en coma al separarse su conciencia de su cuerpo. Ahora es el momento de que sus hijos la ayuden, hagan las cosas bien y sean comprensivos con su madre.

An elderly couple fights each day to accept their only son’s death. She wakes up every day at 6 o’clock to bring flowers to the place where her son died. He destroys himself prostrated on an armchair. One day he decides to stand up to make sense of his life.

A single mother, pushed beyond her limit, falls into a coma after her consciousness is split from her body. It is now up to her children to help their mother and make everything right by understanding their mother and realising how much she has done for them.

FILMETS Badalona Film Festival

95


NEVICA

BODAS

Itàlia, 2015 – 19’21” – Ficció

Brasil, 2016 – 12’00” – Ficció

Direcció: Lu Pulici

Direcció: Alexia Maltner

Guió: Valentina Galli, Josep Piris, Lu Pulici

Guió: Renata Mizrahi

Fotografia: Massimiliano Chieco

Fotografia: Daniel Leite

Música: Daniele Partisani, Luca Fucilli

Música: João Bittencourt

Intèrprets: Gina Gattei, Ferruccio Crociani, Ebano Corelli

Intèrprets: Othon Bastos, Suzana Faini

Producció: Josep Piris, Valerio Brizi

Producció: Amanda Lima

Productora i distribuidora: Lumaca Film

Productora: Amanda Lima

info@22s.it

Distribuïdora: Tell Filmes

COUPLET DE LA RUE DE BAGNOLET França, 2015 – 03’00” – Animació Direcció i guió: Quentin Guichoux Producció: Delphine Maury Productora: Tant Mieux Prod Distribuïdora: Autour de Minuit annabel@autourdeminuit.com

alexiamaltner@me.com

Pot l’humor d’una persona canviar el temps? El sol no il·lumina el poble des de fa 40 dies. Tampoc l’humor de la Nina. El comportament de l’anciana sembla que amaga alguna cosa més profunda i misteriosa. Mentrestant, el cel del poble es torna cada cop més gris. ¿Puede el humor de una persona cambiar el tiempo? El sol no ilumina el pueblo desde hace 40 días. Tampoco el humor de Nina. El comportamiento de la anciana parece esconder algo más profundo y misterioso. Mientras tanto, el cielo del pueblo se vuelve cada vez más gris. Can the humor of a person change the weather? The sun doesn’t light the town up since 40 days ago. Nina’s humor is not as usual. The old woman’s behaviour seems to hide something serious and mysterious. In the meanwhile, the sky of the town is getting darker and darker.

96

FILMETS Badalona Film Festival

El dia de la celebració dels seus 50 anys de casada amb en Caio, la Dora decideix actuar d’acord amb el seu veritable desig. Un desig que canviarà el curs de les seves vides. En el día de la celebración de sus 50 años de casada con Caio, Dora decide actuar de acuerdo con su verdadero deseo. Un deseo que cambiará el curso de sus vidas. In the day of the celebration of her 50 years marriage with Caio, Dora decides to act according with her real desire. A desire that will change the course of their lives.

Un home trist es passa la vida vivint a l’ombra. Fins al dia en què es disposa a creuar cap al sol del carrer de Bagnolet, que no és com la resta. Un hombre triste se pasa la vida viviendo en la sombra. Hasta el día en que va a cruzar hacia el sol de la calle de Bagnolet, que no es como todas las demás. A sad man spends his life living in the shadows. Until the day he is going to pass by the sun of the Bagnolet street, which is not like the others.


BIS GLEICH

ENTRE LES LIGNES

Estats Units d’Amèrica, 2014 – 21’21” – Ficció

França, 2015 – 05’19” – Ficció

Direcció: Benjamin Wolff

Direcció: Emmanuelle Remy, Christelle Alion,

Guió: Tara Lyyn Orr

Tom Casacoli, Nolwenn Eve, Lorenn Le Bec

THE STORY OF THE LITTLE GIRL WHO LOVED BUTTERFLIES

Fotografia: Manuel Mack

Guió: Emmanuelle Remy, Tom Casacoli, Lorenn Le Bec

Estats Units d’Amèrica, 2016 – 04’00” – Ficció

Música: Giovanni Spinelli

Fotografia: Robin Ricordeau

Direcció i guió: Paula du Gelly

Intèrprets: Gertrud Roll, Horst Westphal, Julia Richter,

Música: Aurélien Marini, Mark Scotto

Fotografia: Matt Fore

Ricardia Bramley, Julian Mehne

Intèrprets: Thibaud Chaufourdier, Coralie Lescou

Intèrprets: Machenzie Paulson, Adrianna Costa,

Producció: Philippe Brenninkmeyer

Producció: ArtFx (Gilbert Kiner)

Paula du Gelly

Productora: Avenue ROAD Films

Productora: ArFx

Producció: Paula du Gelly

Distribuïdora: Magnet Film

Distribuïdora: Luce Grodjean

Productora: Self Produced

pwbrenn@gmail.com

inscription@sevefilms.com

Paula.gelly8@gmail.com

L’Albert i la Marta, d’uns 70 anys, viuen l’un davant de l’altre. Cada dia es troben, cadascú a la seva finestra, per veure què passa al món. Un matí no hi ha cap rastre de l’Albert. La Marta haurà de descobrir què ha passat. Albert y Marta, de unos 70 años, viven uno enfrente del otro. Cada día, los dos vecinos se encuentran, cada uno en su ventana, para ver qué pasa en el mundo. Una mañana, no hay rastro de Albert. Marta tendrá que descubrir qué ha pasado. Albert and Marta, in their late 70s, live across the street from one another. Every day they meet, each in their windows, to watch the world unfold below them. One morning there is no sign of Albert. Marta wil find out what happened.

De camí a la feina al matí, sorgeix una relació romàntica entre dos desconeguts quan s’adonen que els seus trens sempre s’aturen l’un al costat de l’altre cada dia al mateix lloc durant uns segons. En el trayecto matutino al trabajo, surge una relación romántica entre dos desconocidos cuando se dan cuenta de que sus trenes siempre paran el uno al lado del otro cada día en el mismo lugar durante unos segundos. In the morning commute, a romantic relationship blossoms between two strangers when they realize their trains always stop next to each other at the same spot every day for a few seconds.

On ella volia anar, ningú podia acompanyar-la... En especial, el seu passat. Adonde ella quería ir, nadie podía acompañarla... En especial, su pasado. Where she wanted to go, she couldn’t take anybody with her... especially her past.

FILMETS Badalona Film Festival

97


CLASSMATE Espanya, 2016 – 10’00” – Ficció Direcció: Javier Marco Guió: Belén Sánchez-Arévalo Fotografia: Olvido Perez, Julio Cesar Tortuero Música: Eliza Shaddad Intèrprets: Jimmy Shaw, Melina Matthews Producció i distribució: Javier Marco Productora: Visualia C.A info@javiermarco.com

Un home i una dona es troben en un autobús. Ella és enginyera i està casada. Ell viu al carrer. Un hombre y una mujer se encuentran en un autobús. Ella es ingeniera y está casada. Él vive en la calle. A man and a woman come across each other on a bus. She is a married engineer. He is homeless.

98

FILMETS Badalona Film Festival


PROGRAMA

INTERNACIONAL

18 Dimecres, 26 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla

FREEDOM & INDEPENDENCE Alemanya, 2015 – 15’00” – Ficció Direcció i guió: Bjorn Melhus Fotografia: Eike Zuleeg Música: Max Schneider Intèrpret: Bjorn Melhus Producció: Yuki Jungesblut, Bjorn Melhus Productora: Limboland Productions Bjorn Melhus Distribuïdora: aug&ohr medien

KOP França, 2016 – 03’22” – Ficció Direcció: Thomas Pons Guió: Thomas Pons, David Freymond Fotografia: Thomas Pons Música: Obsidienne Studio Productor: Thomas Pons Productora: L’ogre Distribuïdora: Autor de Minuit annabelle@logre.tv

markus@augohr.de

Aquest curt experimental qüestiona els canvis del paradigma ideològic global actual vers les noves formes de capitalisme religiós confrontant idees i cites de la filòsofa objectivista.

Durant un partit de futbol, la graderia dels ultres, tota de color taronja, veu un aficionat que va tot de blau. La seva estatura i la seva mirada impressionant fan emmudir la graderia. Ara es comporten de manera exemplar, de manera políticament correcta.

Este corto experimental cuestiona los cambios del paradigma ideológico global actual frente a las nuevas formas de capitalismo religioso confrontando ideas y citas de la filósofa objetivista.

Durante un partido de fútbol, la grada de los ultras, toda naranja, ve a un aficionado que va todo de azul. Su estatura y su mirada impresionante enmudecen la grada. Ahora se comportan de manera ejemplar, de manera políticamente correcta.

This experimental short film questions the current global ideological paradigm shifts towards new forms of religious capitalism by confronting ideas and quotes of the self-proclaimed objectivist philosopher and novelist.

During a soccer game, the Orange-colored Spion Kop notices a fan dressed in blue. His impressive stature and gaze quiet the stands of one of the rowdiest bunch of soccer fans. They now behave in an exemplary fashion, very politically correct.

FILMETS Badalona Film Festival

99


BRAVOMAN

WALK THE WAY

DEUS EX THERAPIS

Rússia, 2016 – 18’00” – Ficció

Catalunya, 2016 – 03’46” – Animació

França, 2015 – 04’55’’ – Animació

Direcció: Evelina Barsegian

Direcció i guió: Adolf Rodriguez

Direcció i guió: Marion Gombert, Baptiste Groazil,

Guió: Evelina Barsegian, Georgy Danielyants

Fotografia: Adolf Rodriguez

Maïté Robert

Fotografia: Ivan Zherbin

Música: Chris Kelly

Música: Olivier Michelot

Música: Artem Gribov

Producció i distribució: Chris Kelly

Producció: Franck Pettita

Intèrprets: Karina Razumovskaya, Igor Sergeev, Igor Gra-

Productora: Adolf Rodriguez

Productora i distribuïdora: Ecole Georges Méliès

buzov, Aleksandra Mamkaeva, Natalia Kruglova, Nikita

adolfrodriguez@gmail.com

mikhal.bak@gmail.com

Videoclip per a la cançó “Walk the Way”, de Lost American.

Alguns déus expliquen els seus problemes a un psicoanalista.

Videoclip para la canción “Walk the Way”, de Lost American.

Varios dioses le explican sus problemas a un psicoanalista.

Videoclip for Lost American’s song “Walk the Way”.

Different gods expose their problems to a psychoanalyst.

Chelovechkov, Natalia Kvitko, Valentina Korovnikova, Andrey Rodimov, Aleksandr Muravitsky, Elena Lopatkina, Vladimir Boykov, Aleksandr Pavelyev, Roman Dryablov, Anna Shetinina, Yulia Men, Kirill Gusev, Vladimir Shteba. Producció: Evelina Barsegian, Vadim Bogdanov Productora i distribuïdora: Evelina Barsegian evelinabarsegian@gmail.com

Un cínic empedreït es posa un esmòquing i crida “Bravo!” a les representacions teatrals. Li paguen per fer que el públic s’emocioni. Ell està convençut que tothom menteix, fins que entre el públic coneix la noia més sincera del món. Un cínico empedernido se pone un esmoquin y grita “¡Bravo!” en las representaciones teatrales. Le pagan para hacer que el público se emocione. Él está convencido de que todo el mundo miente, hasta que conoce a la chica más sincera del mundo. A deep-rooted cynic wears a smoking and shouts “Bravo!” at the theater performances. He gets paid for getting audience emotional. He is absolutely sure that all people lie until he meets the sincerest girl among the audience. 100

FILMETS Badalona Film Festival


MIEL BLEU França, 2015 – 04’45’’ – Animació Direcció i guió: Constance Joliff, Daphne Durocher, Danny Lhotellier Fotografia: Sonia- Claire Bisch Música: Matthieu Lechowski Producció: Franck Pettita Productora i distribuïdora: Ecole Georges Méliès mikhal.bak@gmail.com

DERNIÈRE PORTE AU SUD Bèlgica, 2015 – 14’20” – Animació Direcció i guió: Sacha Feiner Fotografia: Arnaud Hock Música: Alexandre Poncet Intèrpret: Aaron Duqain Producció: Alon Knoll Productora: Take five Distribuïdora: Agence du Court-Métrage chloemorier@gmail.com

GREENER GRASS Suïssa, 2015 – 14’54” – Ficció Direcció: Paul Briganti Guió: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe Fotografia: Elie Smolkin Música: Samuel Nobles Intèrprets: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe, Nick Kocher, Brian McElhaney Producció: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe Productora: Gulp Splash Productions Distribuïdora: CUT-UP distribution submission@cut-up.ty

“El món està fet de plantes, connectades amb escales, i habitacions”. Aquesta és la visió d’un nen i el seu cap siamès, que la seva mare té tancats a la casa familiar des que van néixer... fins que un dia, després de veure una estranya llum, prometen trobar... la fi del món.

Una petita abella al·lèrgica al pol·len descobreix un producte extraordinari que tindrà un efecte traumàtic a la vida del rusc. Una pequeña abeja alérgica al polen descubre un producto extraordinario que tendrá un efecto traumático en la vida de la colmena. A small bee, allergic to pollen, discovers an extraordinary product that will dramatically impact the life of the hive.

“El mundo está hecho de pisos conectados por escaleras, y hecho de habitaciones”. Esta es la visión de un niño y su cabeza siamesa, encerrados por su madre en la casa familiar desde que nacieron... hasta que un día, tras ver una extraña luz, juran encontrar... el final del mundo. “The world is made of floors, connected by stairs, and made of rooms”. Such is the vision of a child and his siamese head, bricked up by their mother in the family manor since they were born... until one day, when, after seeing a strange light, they swear to find... the end of the world.

Les mares del futbol, Jill i Lisa, busquen l’acceptació de les seves “amigues” a qualsevol preu. Aquest món surrealista és al límit de la consciència. Las madres del fútbol, Jill y Lisa, buscan la aceptación de sus “amigas” a cualquier precio. Este mundo surrealista está al límite de la conciencia. Soccer moms Jill and Lisa seek the approval of their “friends” at all costs. This surreal world is just on the edge of consciousness.

FILMETS Badalona Film Festival

101


JUKAI

J’AI TANT RÈVE DE TOI

França, 2015 – 09’20” – Animació

França, 2015 – 03’00” – Animació

Direcció i guió: Gabrielle Lissot

Direcció: Emma Vakarelova

Producció: Nicolas Schmerkin

Guió: Kalina Svezhin

Productora i distribuïdora: Autour de Minuit

Música: Yan Volsy

info@autourdeminuit.com

Producció: Delphine Maury Productora: Tant Mieux Prod, Bayard Animation Distribuïdora: Autour de Minuit annabel@autourdeminuit.com

Una dona jove segueix el rastre d’uns fils de colors que la porten fins a l’interior d’un bosc espès i fosc. Els va desenredant a mesura que avança, amb l’esperança de trobar resposta a les seves pors recurrents. Una mujer joven sigue un rastro de hilos de colores que la llevan al interior de un bosque espeso y oscuro. Los va desenredando a medida que avanza, con la esperanza de encontrar la respuesta a sus miedos recurrentes. A young woman follows a trail of colored threads that leads deep into a thick dark forest, untangling them as she goes, hoping to find the answers to her lingering fears.

102

FILMETS Badalona Film Festival

“He somiat tant amb tu que has perdut la teva realitat”. Un curt sobre l’horitzó i el seu amor impossible. “He soñado tanto contigo que has perdido tu realidad”. Un corto sobre el horizonte y su amor imposible. “I have dreamed of you so much that you lose your reality”. A film about the Horizon and his impossible love.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

19 Dimecres, 26 d’octubre 20 hores Institut Français de Barcelona

LA DANSE DES MOTS

PEOPLE ARE STRANGE

França, 2015 – 05’30” – Animació

França, 2014 – 20’00” – Ficció

Direcció i guió: Jean-Marc Rohart

Direcció i guió: Julien Hallard

Fotografia: Jean-Marc Rohart

Fotografia: Benoît Soler

Música: Stéphane Milleret

Producció: Frédéric Jouve, Pierre-Louis Garnon

Intèrpret: Jean-Marc Rohart

(Les films Velvet)

Producció: Jean-Marc Rohart

Productora: Les films Velvet

Productora i distribuïdora: Jean-Marc Rohart

Distribuïdora: L’Agence du Court-Métrage

rohartjm@icloud.com

festivals@lesfilmsvelvet.com

Collir xampinyons és una activitat interessant i divertida, mitjançant la qual cadascú pot fer també un balanç de la seva vida, de les relacions familiars, dels amics i trobar un moment i abandonar el passat. La recolección de champiñones es una actividad interesante y divertida, a través de la cual uno puede hacer también un balance de su vida, de las relaciones familiares, los amigos y encontrar un momento y abandonar el pasado. Amb el suport de:

Collecting mushrooms is an interesting and amusing activity through which everyone can evaluate his life, his family relationships, his friends and find a moment and forget about the past.

En Julien està convençut que és el doble legítim d’en Jim Morrison. De fet, es guanya la vida al cementiri Père-Lachaise, entretenint els turistes que visiten la tomba. Un dia s’assabenta que traslladaran les despulles a Califòrnia i decideix robar les restes mortals. Julien está convencido de que es el doble legítimo de Jim Morrison. De hecho se gana la vida en el cementerio Père-Lachaise distrayendo a los turistas que vienen a ver la tumba. Un día se entera de que los restos van a ser trasladados a California y decide robarlos. Julien is convinced that he is the authentic double of Jim Morrison. Actually, he makes a living out of entertaining tourists who visit the rock star’s grave. One day, he finds out that the remains are going to be moved to California and he decides to steal them.

FILMETS Badalona Film Festival

103


YAADIKOONE

LA VOCE

SANS CHIEN

França, 2016 – 22’00” – Ficció

Canadà (Quebec), 2015 – 22’00” – Ficció

França, 2016 – 02’35” – Ficció

Direcció i guió: Marc Picavez

Direcció: David Uloth

Direcció i guió: David Kremer

Fotografia: Rémi Mazet

Guió: Chloé Cinq-Mars

Fotografia: Thomas Brémond

Música: Carla Pallone

Fotografia: Philippe Roy

Intèrprets: Virgile Bramly, Léo Lorléac’h

Intèrprets: Baye Doudou, Arame Mariko, Cheickh Anta,

Música: Robert Marcel Lepage

Producció: Jonathan Hazan

Bilal Fall, Ami Gueye, Seydou Camara, Fallou Keita

Intèrprets: Miro Lacasse, Catherine Ruel,

Productora i distribuïdora: Les films du Cygne

Producció: Les Films Sauvages

Julie de Lafrenière

distribution@lesfilmsducygne.com

Productora i distribuïdora: Les Films Sauvages

Producció: Galilé Marion-Gauvin, David Uloth,

festival@filmsauvages.com

Dominique Noujeim Productora: Productions Sure Shot, Les productions unité centrale Distribuïdora: Travelling, les films qui voyagent coordo@travellingdistribution.com

La temporada de pluges s’apropa i en Yaadi­koo­ne, de nou anys, fa malbé la teulada de casa seva amb la seva pilota de futbol. En Yaadi decideix arreglar ell mateix aquest coi de teulada. Durant la seva missió, descobreix la història d’un altre Yaadikoone, un bandit dels anys 50. La temporada de lluvias se acerca cuando Yaadikoone, de nueve años, rompe el tejado de su casa con su balón de fútbol. Yaadi decide arreglar él mismo el puñetero tejado. En su misión, descubre la historia de otro Yaadikoone, un bandido de los años 50. Approaching the rainy season, Yaadikoone, a nine-year-old boy, accidentally breaks his house’s roof with his soccer ball. Yaadi decides to fix himself this damned roof. In his quest, he learns the story of another Yaadikoone, a 50’s bandit. 104

FILMETS Badalona Film Festival

L’Edgar treballa a un escorxador de porcs. Li encanta l’òpera i està enamorat de la Ginette, l’stripper dels seus somnis. Quan l’Edgar és a punt de demanar-li matrimoni, se la troba al llit amb el seu cap. Edgar trabaja en un matadero de cerdos. Le encanta la ópera y está enamorado de Ginette, la stripper de sus sueños. Edgar va a pedirle matrimonio cuando la descubre en la cama con su jefe. Edgar works in a pig slaughterhouse. He loves opera and he loves Ginette, the stripper of his dreams. Edgar is about to ask her to marry him when he surprises her bedding her boss.

La nostra història comença a una comissaria de policia, una calorosa tarda d’estiu, amb un sol que cau a plom damunt tot ésser viu. Un policia avorrit acaba muntant al seu cotxe un noi no tan jove, que acompanya el seu gos en el seu darrer viatge. Nuestra historia comienza en una comisaría de policía, una calurosa tarde de verano con el sol cayendo a plomo sobre cualquier ser viviente. Un policía aburrido acaba llevando en coche a un chico no tan joven que acompaña a su perro en su último viaje. Our story begins in a police station, one hot summer afternoon with the sun beating down on every living thing. A bored cop ends up giving a, not-so-young, kid a ride, accompanying his dog’s last journey.


BLIND DATE À LA JUIVE ENQUÊTE 62 Suïssa, 2015 – 16’00” – Ficció

Suïssa, 2016 – 16’19” – Ficció

Direcció i guió: Anaëlle Morf

Direcció i guió: Laura Gabay

Fotografia: Tangi Zah

Fotografia: Géraldine Zosso

Intèrprets: Anaïs Frossard, Anaëlle Morf

Música: Soraya Berent

Producció: Emmanuel Gétaz

Intèrpret: Sofyen Kalfaoui

Productora i distribuïdora: Dreampixies

Productora: HEAD

anaelle.morf@gmail.com

Distribuïdora: Laura Gabay lauragabay@gmail.com

Desgraciada en l’amor, la Mary Lou decideix reprendre les seves arrels religioses casant-se amb un jueu practicant. Per casar-se, ha de passar la prova Shidduch, que determinarà si la seva vida serà un triomf o un fracàs.

L’Amar, estudiant, tot just ha començat a treballar a un centre d’atenció telefònica. Ha de fer enquestes telefòniques a persones que viuen a Suïssa. Les preguntes que fa i les respostes dels seus interlocutors l’empenyen a qüestionar-se la seva pròpia identitat.

Desdichada en el amor, Mary Lou decide retomar sus raíces religiosas casándose con un judío practicante. Para casarse, tiene que pasar la prueba Shidduch, que determinará si su vida será un triunfo o un fracaso.

Amar, estudiante, acaba de empezar a trabajar en un centro de llamadas. Tiene que hacer encuestas telefónicas a personas que viven en Suiza. Las preguntas que hace y las respuestas de los interlocutores lo empujan a cuestionarse sobre su propia identidad.

Unhappy in love, Mary Lou decides to reconnect with her religious roots by marrying a practicing Jew. In order to get married, she has to pass the Shidduch test, which will determine whether her life will be a success or failure.

Amar is a student who has just started working at a call center. His job is making phone surveys to people living in Switzerland. The questions he makes and his interlocutors answers lead him to question his own identity.

FILMETS Badalona Film Festival

105


PROGRAMA

INTERNACIONAL

20 Dimecres, 26 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla

PERIPHERIA França, 2015 – 12’10” – Animació Direcció: David Coquard Dassault Guió: David Coquard Dassault, Patricia Valeix Música: Christophe Heral Producció: Nicolas Schmerkin Productora i distribuïdora: Autor de Minuit info@autourdeminuit.com

A CREVICE OF VIOLENCE Corea del Sud, 2015 – 26’54” – Ficció Direcció i guió: Cheol Lim Fotografia: Woon-Chun Jung Música: Yeong-Doo Choi Intèrpret: Jong-bong Seo Producció: Cheol Lim Productora: Korea National University of Arts Distribuïdora: Vanessa Yun centralpark.co@gmail.com

Un viatge al cor d’un gran barri d’habitatges de protecció oficial abandonat. Peripheria mostra com un entorn urbà es torna salvatge: una Pompeia moderna on el vent bufa i els gossos vagaregen seguint el rastre de la vida humana.

106

FILMETS Badalona Film Festival

A en Kihyuk el van separar de la mare a secundària i el seu pare no és una persona de fiar. En Kihyuk viu una vida violenta i al final acaba al tribunal de menors. Allà li demanarà al jutge que li faci un darrer favor.

Un viaje al corazón de un gran barrio de viviendas de protección oficial abandonado. Peripheria muestra cómo un entorno urbano se vuelve salvaje: una Pompeya moderna donde el viento sopla y los perros vagan siguiendo el rastro de la vida humana.

A Kihyuk le separaron de su madre en secundaria y su padre no es una persona de fiar. Kihyuk lleva una vida violenta y al final acude al tribunal de menores. Allí le pedirá al juez que le haga un último favor.

A journey into the heart of a large and abandoned council estate. Peripheria portrays an urban environment becoming wild: a modern Pompeii where the wind blows and dogs roam, tailing the remains of human life.

Kihyuk was separated from his mom in middle school and his dad is not a reliable person. Kihyuk lives a violent life and eventually stands at the teen court. There, he asks the judge for one last favor.


JULIET

PREY

BLA BLA BLA

França, 2015 – 11’30” – Ficció

Corea del Sud, 2015 – 04’20” – Animació

Espanya, 2015 – 03’30” – Ficció

Direcció: Marc-Henri Boulier

Direcció: Boyoung Kim

Direcció: Alexis Morante

Guió: Marc-Henri Boulier, Micheal Fagnot

Guió: Boyoung Kim, Nayoung Kim

Guió: Alexis Morante, Bruno Morante

Fotografia: Stéphane Degnieau

Música: Songja Kim

Fotografia: Juanma Carmona

Música: Hugo Rossi

Producció: David Oh

Música: Miguel Torres

Intèrprets: Alix Benezech, Bruno Putzulu

Productora: Motion K

Intèrprets: Salva Reina, Sara Sánchez, Carlos Pérez,

Producció: Anaïs Bertrand

Distribuïdora: Boyoung Kim

Manuel Ponce, María Alfonsa Rosso

Productora i distribuïdora: Insolence Productions

bkim1205@gmail.com

Producció: Alexis Morante

distribution@insolenceproductions.com

Productora: 700G Films Distribuïdora: Agencia FREAK nacional@agenciafreak.com

En un futur no gaire llunyà, la companyia SEED llança amb gran ostentació la JULIET1, la primera generació d’éssers complaents sintètics. Però a mesura que la tecnologia evoluciona i surten nous estils, la cosa es complica més i més. En un futuro no muy lejano, la compañía SEED lanza con gran ostentación JULIET1, la primera generación de seres placenteros sintéticos. Pero a medida que la tecnología evoluciona y salen nuevos estilos, la cosa se complica más y más. In a near future, the SEED company launches with great fanfare JULIET1, the first generation of synthetic pleasure beings. But as technology evolves and new styles come and go, it becomes more and more difficult.

Un peixet femella somia amb la bellesa del món fora de la peixera. Quan ella finalment es fa gran i surt de la peixera, s’adona que aquell món tan maco no és com s’esperava. Un pececillo hembra sueña con la belleza del mundo fuera de la pecera. Cuando finalmente se hace mayor y sale de la pecera, aquel mundo tan bonito no es como se esperaba. A small fish dreams of the beautiful world outside the fish tank. When she finally gets bigger and leaps out of the fish tank, the once beautiful world is not what she expected.

Compartir cotxe és com una capsa de bombons; mai no saps què et tocarà. Compartir coche es como una caja de bombones; nunca sabes lo que te va a tocar. Sharing a car is like a chocolate box: you never know what you’re going to get.

FILMETS Badalona Film Festival

107


L’INDÉCIS

ANYTHING

JOANNA

França, 2016 – 05’27” – Ficció

Catalunya, 2015 – 03’27” – Animació

Grècia, 2015 – 09’00” – Ficció

Direcció: Pierre Sabrou

Direcció i guió: Adolf Rodriguez

Direcció i guió: Panayotis Fafoutis

Guió: Morgan Rouxel

Fotografia: Adolf Rodriguez

Fotografia: Dionysis Efthymiopoulos

Fotografia: Kévin Laurent

Música: Yuri Wond

Música: Marietta Fafoutis

Música: Sébastien Renault

Producció: Adolf Rodriguez

Intèrpret: Yvonni Maltezou

Intèrpret: Louis Truong

Productora i distribuïdora: Adolf Rodriguez

Producció: Elina Psykou

Producció: Pierre Sabrou

adolfrodriguez@gmail.com

Productora: Guanaco Productions

Productora: Ecole de la Cité

Distribuïdora: Paola Starakis

Distribuïdora: Juliette Naviaux

paolastarakis@hotmail.com

pierre.sabrou@laposte.net

Una núvia baixa diàriament al port per trobar l’amor. La història d’aquesta dona podria ser el relat de tot un país. Hi trobem ressons dels patiments de la Grècia actual. Aquí, la núvia està disposada a vendre la seva imatge per sobreviure.

Per a en François, qualsevol decisió és impossible, però la seva vida diària canviarà quan trobi la solució per a tots els seus dilemes: l’Indecís es jugarà la vida... a cara o creu! Para François, cualquier decisión es imposible, pero su vida diaria cambiará cuando encuentre la solución a todos sus dilemas: el Indeciso se jugará la vida... ¡a cara o cruz! To François, every decision is impossible. But his everyday life is going to change when he’ll find the solution to all his dilemmas: the Indecisive will play his life... at heads or tails! 108

FILMETS Badalona Film Festival

El bussejador Mike sempre farà El Que Sigui per animar l’Úrsula. El buzo Mike siempre hará Lo Que Sea para animar a Úrsula. Diver Mike will always do Anything to cheer Úrsula up.

Una novia desciende diariamente al puerto para encontrar el amor. La historia de esta mujer podría ser el relato de todo un país. En ella encontramos ecos de las penurias de la Grecia actual. Aquí, la novia está dispuesta a vender su imagen para sobrevivir. A bride descends to the Port daily to find love. This woman story could be a country’s tale. It resounds with the distress of Greece today -here, the bride is ready to sell her image to survive.


VIDEOCLUBE

CZERN

Portugal, 2014 – 17’00” – Ficció

Polònia-Japó, 2016 – 14’00” – Animació

Direcció i guió: Ana Almeida

Direcció i guió: Tomasz Popakul

Fotografia: Francisco Lobo

Fotografia: Tomasz Popakul

Música: Emanuel Grácio, Jean-Pierre Taieb, Alias Hilsum

Música: Michal Fojcik

Intèrprets: Daniela Love, Tiago Jácome

Producció: Tomasz Popakul

Producció: Jose Pedro Lopes

Distribuïdora: Krakow Film Foundation

Productora i distribuïdora: Anexo 82

marta.swiatek@kff.com.pl

anexo82@gmail.com

En una nit de primavera del 1999, dos adolescents, el dependent d’un videoclub i un cinèfil, emprenen una aventura: lliurar les cintes de VHS obsoletes a la gent que més les llogava. En una noche primaveral de 1999, dos adolescentes, el dependiente de un videoclub y un cinéfilo, emprenden una aventura: entregar las cintas de VHS obsoletas a la gente que más las alquilaba. On a spring night of 1999, two teens – a videostore clerk and film buff – set out on an adventure: to deliver the obsolete VHS-tapes to the people who rented those movies the most.

Black narra la història d’un parell d’astronautes atrapats a una estació espacial per culpa d’una guerra nuclear que s’ha originat inesperadament a la Terra. Tot el que poden fer és veure les explosions nuclears a la superfície de la Terra i intentar sobreviure junts. Black narra la historia de un par de astronautas atrapados en una estación espacial debido a una guerra nuclear que se ha originado en la Tierra. Lo único que pueden hacer es ver las explosiones nucleares en la superficie de la Tierra e intentar sobrevivir juntos. Black tells about a pair of astronauts trapped on an orbital space station because of a nuclear war that erupted unexpectedly on Earth. All they can do now is watch nuclear explosions taking place on the surface of the Earth and try to survive together somehow.

FILMETS Badalona Film Festival

109


escola d’art i superior de disseny pau gargallo de badalona

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació escola d’art i superior de disseny pau gargallo de badalona Molí de la Torre, 16 (Parc Serentill) T. 933 99 76 52 escola@paugargallo.cat www.paugargallo.cat 08915 Badalona

batxillerat

· batxillerat d’arts plàstiques, disseny i imatge cicles formatius de grau mitjà · assistent al producte gràfic imprès NOU cicles formatius de grau superior · gràfica impresa NOU · gràfica interactiva NOU · còmic NOU · il·lustració · animació · projectes i direcció d’obres de decoració · arts aplicades a l’escultura · ceràmica artística ensenyaments artístics superiors de disseny · disseny gràfic [títol oficial de l’espai europeu d’ensenyaments superiors (EEES) equivalent a grau universitari]

www.paugargallo.cat


PROGRAMA

INTERNACIONAL

21 Dijous, 27 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla

SUR DES RAILS

PANIEK!

França, 2015 – 10’00” – Ficció

Països Baixos, 2015 – 05’30” – Animació

Direcció i guió: Wiliam Roy

Direcció i guió: Joost Lieuwma, Daan Velsink

Fotografia: Pierre-François Didek

Fotografia: Joost Lieuwma & Daan Velsink

Intèrprets: Matthieu Fayette, Julien Renon

Música: Jorrit Kleinen, Alexander Reumers

Producció: Salam Jawed

Producció: Il Luster Films

Productora i distribuïdora: OROK films

Productora: FrameOrder

contact@orokfilms.fr

Distribuïdora: SND Films chris@illuster.nl

En Martin és jugador i sempre ha cregut en la seva bona estrella, però un dia la sort l’abandona. Després, l’amor de la seva vida el deixa. La partida sembla perduda, així que marxa i viatja en ferrocarril, on coneixerà en Karim. Martin es jugador y siempre ha creído en su buena estrella, pero un día la suerte le abandona. Después, el amor de su vida le deja. La partida parece perdida, así que se marcha y viaja en un ferrocarril, donde conocerá a Karim. Martin is a gambler and he has always believed in his good star, but one day luck abandons him. After that, the love of his life breaks up with him. The game seems lost, so he parts and travels by railway where he will meet Karim.

112

FILMETS Badalona Film Festival

Al cotxe, la Marja pateix un atac de pànic: ha tancat el gas? S’ha deixat l’aixeta oberta? La finestra està tancada? A la seva ment, els seus errors imaginaris es converteixen en hipòtesis de dimensions absurdes. En el coche, Marja sufre un ataque de pánico: ¿ha cerrado el gas? ¿Se ha dejado el grifo abierto? ¿La ventana está cerrada? En su mente, sus errores imaginarios se convierten en hipótesis de dimensiones absurdas. In the car Marja has a sudden rush of panic: did she turn off the gas? Did she leave the water running? Is the window locked? In her mind her imaginary mistakes grow to absurd propositions.


L’ENCENEDOR QUÀNTIC Catalunya, 2015 – 05’08” – Ficció Direcció i guió: Pau Escribano Fotografia: Víctor Català Música: Claudi Herreros Intèrprets: Ann Perelló, David Verdeguer, David Olivares Producció: Sandra López, Sandra Olsina Productora i distribuïdora: Pau Escribano

DRYAD

NINI

França, 2016 – 11’26’’ – Ficció

Espanya, 2016 – 18’00” – Ficció

Direcció i guió: Thomas Vernay

Direcció i guió: David Moreno

Fotografia: Yann Maritaud

Fotografia: Angel Amorós

Música: Kid Wise

Música: Juan de Dios Marfil

Intèrprets: David Vigroux, Elaura Thomasson

Intèrprets: Álex Villazán, Sergio Torrico, Juan Pablo Shuk,

Producció: Olivier Berlemont

Sonia Almarcha, Luis Perezagua, Juan Carlos Muñoz,

Productora i distribuïdora: Origine Films

Daniel Albaladejo, Bárbara Santa-Cruz, Víctor Clavijo,

festivals@originefilms.fr

Javier Sesmillo, Alexandra Pino, Alexandra Petrarota Producció: Almaina Producciones

pauescribano@gmail.com

Productora i distribuïdora: Madrid en corto 2016 mail@madridencorto.es

Una parella és a un bar. Quan ell torna del lavabo li diu que no és ell, que ve del futur, i li demana que faci una cosa per a ell que ella mai no hauria pensat haver de fer.

El vent bufa, sorolls d’armadura ressonen. Un cavaller acompanya una jove a través de les planures. El tro comença a bramar, els núvols envaeixen el paisatge. El cavaller, amoïnat, albira el castell a l’horitzó. La fi s’apropa.

Una pareja está en un bar. Cuando él vuelve del lavabo le dice a ella que no es él, que viene del futuro, y le pide que haga una cosa para él que nunca habría pensado tener que hacer.

El viento sopla, ruidos de armadura resuenan. Un caballero acompaña a una joven a través de las llanuras. El trueno comienza a bramar, las nubes invaden el paisaje. El caballero, preocupado, divisa el castillo en el horizonte. El fin se acerca.

A couple in a bar. When he comes back from the restroom, he tells her that he is not him, that he comes from the future, and asks her to do something for him, which she had never expected that she’d have to do.

The wind blows, noises of armour resound. A knight escorts a young woman athwart plains. The thunder begins to scold, clouds invade the landscape. The knight, worried, stares the castle on the horizon. The end is close.

Entre l’èxit i la presó només hi ha un forat a terra? ¿Entre el éxito y la cárcel sólo hay un agujero en el suelo? Is there just a hole in the ground between success and prison?

FILMETS Badalona Film Festival

113


NEIGHBOURWOOD

GRAFFITI

THE ORCHESTRA

Alemanya, 2016 – 04’00” – Animació

Catalunya, 2015 – 30’00” – Ficció

Austràlia, 2015 – 15’00” – Animació

Direcció i guió: Fynn Grosse-Bley, Eddy Hohf,

Direcció: Lluis Quilez

Direcció: Mikey Hill

Patrik Knittel

Guió: Lluis Quilez, Javier Gullon

Guió: Mikey Hill, Jennifer Smith

Fotografia: Fynn Grosse-Bley, Eddy Hohf, Patrik Knittel

Fotografia: Isaac Vila

Música: Jamie Messenger

Música: Alex Wolf David

Música: Arnau Bataller

Producció: Melanie Brunt

Producció: Oliver Krause

Intèrpret: Oriol Pla

Productora: Feather Films

Productora i distribuïdora: Filmakademie

Producció: Ester Velasco, Cristian Guijarro, Lluis Quilez

Distribuïdora: Autour de Minuit

Baden-Wurttemberg

Productora i distribuïdora: Euphoria Productions

melanie@featherfilms.com.au

oliver.krause@filmakademie.de

lluis@euphoriaproductions.net

Un mussol físic ambiciós està decidit a seguir les passes dels seus famosos avantpassats científics i resoldre una difícil equació. Però els esforços del mussol es veuen pertorbats quan un picot ve a viure al barri. Un búho físico ambicioso está decidido a seguir los pasos de sus famosos antepasados científicos resolviendo una difícil ecuación. Pero los esfuerzos del búho se ven perturbados cuando un pájaro carpintero se muda al barrio. An ambitious owl physicist is determined to follow in the footsteps of his renowned scientific ancestors by solving a tough equation. But the owl’s endeavour gets disrupted when a woodpecker moves into the neighbourhood. 114

FILMETS Badalona Film Festival

Un món apocalíptic. Una ciutat devastada. Un últim supervivent. L’Edgar ha après a sobreviure en soledat, buscant menjar i evitant les zones contaminades. Però un dia troba un grafit, una paraula que desvetlla la presència d’una altra supervivent: “Anna”. Un mundo apocalíptico. Una ciudad devastada. Un último superviviente. Edgar ha aprendido a sobrevivir en soledad, rebuscando comida y evitando las zonas contaminadas. Un día, Edgar encuentra un grafiti, una palabra que delata la presencia de otro superviviente: “Anna”. An apocalyptic world. A devastated city. One last survivor. Edgar has learnt to survive alone, looking for food and avoiding the areas contaminated But one day, he will be disrupted when he finds a graffiti, just one written word that reveals the presence of another survivor: “Anna”.

Imagina un món on un grup de músics diminuts et segueixen i toquen la banda sonora de la teva vida, comunicant les teves emocions, pors i esperances. En aquest món viu en Vernon, un ancià solitari amb una timidesa paralitzant. Imagina un mundo en el que un grupo de músicos diminutos te van siguiendo y tocan la banda sonora de tu vida comunicando tus emociones, miedos y esperanzas. En este mundo vive Vernon, un anciano solitario con una timidez paralizante. Imagine a world where a band of tiny musicians follow you and play a soundtrack for your life – communicating your emotions, fears and hopes. In this world lives elderly Vernon; a lonely man whose crippling shyness.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

22

Dijous, 27 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla

THE STILL LIFE OF VERA TANT DE FORÊTS República Txeca, 2015 – 09’00” – Documental

França, 2014 – 03’00” – Animació

Direcció i guió: Greta Stocklassa

Direcció: Burcu Sankur, Geoffrey Godet

Fotografia: Tomáš Daliman

Guió: Tant de Forêts, de Jacques Prévert

Producció: FAMU

Música: Nathanaël Bergese

Productora: FAMU Festival

Producció: Delphine Maury

Vera.hoffmannova@famu.cz

Productora: Tant Mieux Prod Distribuïdora: Autour de Minuit annabel@autourdeminuit.com

Un mosaic format per motius estacionals i missatges curts que il·lustren la relació de diverses persones amb la Vera. El pas del temps es mostra només a través del canvi dels caps d’estat en els segells postals. Trobaran el misteriós destinatari? Un mosaico compuesto por motivos estacionales y mensajes cortos que ilustran la relación de varias personas con Vera. El paso del tiempo solo se muestra a través del cambio de los jefes de estado en los sellos postales. ¿Se encontrará al misterioso destinatario? A mosaic composed of seasonal motifs and short messages illustrates the relationship of several people to Vera. The passage of time is shown only by the change in the heads of state on the postage stamps. Will the mysterious recipient be found?

Basat en el poema de Jacques Prévert, denuncia la tala de boscos per fer paper i la desforestació en general. Basado en el poema de Jacques Prévert, denuncia la tala de los bosques para fabricar papel, y la deforestación en general. Based on Jacques Prévert’s poem, it denounces tree felling in order to make paper, and the deforestation in general.

FILMETS Badalona Film Festival

115


CAMREX

EN ALABAMA, SÍ

OUTDATED

Regne Unit, 2015 – 13’30” – Documental

Espanya, 2016 – 14’00” – Ficció

República Txeca, 2015 – 09’45” – Animació

Direcció i guió: Mark Chapman

Direcció i guió: Pablo Lapastora

Direcció i guió: Martin Máj

Fotografia: Mark Chapman

Fotografia: Jorge Alarcón

Fotografia: Martin Máj

Producció: Mark Chapman

Música: William Miller

Música: Jindrich Cizek

Productora: 8.40 Films

Intèrpret: César Belandia

Producció: Vera Hoffmannová

Distribuïdora: Mark Chapman

Producció: Pablo Lapastora, William Miller

Productora i distribuïdora: FAMU Festival

contact@mark-chapman.co.uk

Productora: Carol Studio

vera.hoffmannova@famu.cz

Distribuïdora: Banatu Filmak info@banatufilmak.com

Camrex House és un conegut alberg per a persones sense sostre que durant 40 anys ha tingut una reputació esfereïdora. El curt construeix una sèrie de seqüències resoludament viscerals que desvetllen un món ocult d’històries secretes. Camrex House es un conocido albergue para personas sin hogar que durante 40 años ha tenido una temible reputación. El corto construye una serie de secuencias resueltamente viscerales que revelan un mundo oculto de historias secretas. Camrex House is a notorious homeless hostel that for 40 years has upheld a fearsome reputation. The short Film constructs a series of unflinchingly visceral sequences that reveal a hidden world of untold stories.

116

FILMETS Badalona Film Festival

La millor manera de desfer-se d’un cadàver incòmode és llançar-lo al camí exterior del desert, calar-li foc i arrencar-li les dents perquè els odontòlegs forenses no el puguin identificar. Bé, si ets a Espanya, la darrera cosa no cal, però a Alabama, sí. La mejor manera de deshacerse de ese cadáver incómodo es tirarlo en el camino exterior del desierto, prenderle fuego y arrancarle los dientes para que los odontólogos forenses no puedan identificarlo. Bueno, si estás en España esto último no es necesario, pero en Alabama sí. The best way to get rid of an inconvenient dead body is throwing it to the outer path of the desert, setting it on fire and pulling all his teeth out to avoid forensic odontologists can identify him. Well, if you are in Spain, the latter is not necessary, but it is in Alabama.

Ningú escolta la vella ràdio, així que un dia se’n va. Nadie escucha la vieja radio, así que un día esta se va. Nobody listens to the old radio, so one day it walks away.


POLITIQUE França, 2015 – 10’00” – Animació Direcció i guió: Borislav Sajtinac Fotografia: Borislav Sajtinac Música: Jacques Offenbach Producció: Hélène Sajtinac Productora i distribuïdora: Sajtinac Production sajtinac@orange.fr

GENGHIS KHAN CONQUERS THE MOON Estats Units d’Amèrica, 2015 – 17’00” – Ficció Direcció: Kerry Yang Guió: Kerry Yang, Steve Emmons Fotografia: Guan Xi, Noah Kistler Música: Pantawit Kiangsiri Intèrprets: Cary Hiroyuki Tagawa, James Hong Producció: Emily Forman, Aaron Bush, Zhen Li Productora: USC School of Cinematic Arts

CLONES Alemanya, 2015 – 13’22” – Ficció Direcció i guió: Rafael Bolliger Fotografia: Eric Lehner Música: Roger Subirana Intèrprets: Rutger Hauer, Deobia Oparei Producció: Stefan Girtanner Productora: Rosas & Co. Films Distribuïdora: MagnetFilm GmbH georg.gruber@magnetfilm.de

Distribuïdora: Kerry Yang kerryscyang@gmail.com

En els darrers dies de Genghis Khan, un mag l’envia a la Lluna. Quan s’adona que ha fet la més gran de les conquestes, es troba a ell mateix en una missió espiritual i s’adona de l’enfrontament absurd entre les necessitats d’un home i el silenci de l’univers.

Encara hi ha gent que creu que la política és una cosa seriosa. Todavía hay gente que piensa que la política es algo serio. There are still people who think that politics is something serious.

En los últimos días de Genghis Khan, un mago le envía a la Luna. Cuando cree que ha hecho su mayor conquista, se encuentra en una misión espiritual y se da cuenta del enfrentamiento absurdo que hay entre las necesidades de un hombre y el silencio del universo. In Genghis Khan’s last days, a Wizard sends him to the Moon. Just as he’s made his greatest conquest, he finds himself on a spiritual quest, realizing the absurd clash between one man’s need and the silence of the Universe.

En un futur llunyà, un professor se sotmet a un tipus de cirurgia especial perquè li extreguin un tumor cerebral. En un futuro lejano, un profesor se somete a un tipo de cirugía especial para que le extraigan un tumor cerebral. In the far future, a professor undergoes a special kind of surgery to remove his brain tumor.

FILMETS Badalona Film Festival

117


ANIME Canadà (Quebec), 2016 – 13’42” – Ficció Direcció i guió: Arnaud Brisebois Fotografia: Jessica Lee Gagné Música: Pierre-Philippe Côté, David Toussaint Intèrprets: Ève Lemieux, Alexi Charron Producció: Sach Baylin-Stern Productora: Antler Films Inc Distribuïdora: Travelling - Les Films qui Voyagent coordo@travellingdistribution.com

Dos orfes resistents sobreviuen entre les restes d’una humanitat que els ha deixat enrere. Dos huérfanos resistentes sobreviven entre los restos de una humanidad que los ha dejado atrás. Two hardy orphans survive upon the remains of a humanity that has left them behind. 118

FILMETS Badalona Film Festival


PROGRAMA

INTERNACIONAL

23 Dijous, 27 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla

LOST YEARS

VIIKSET

Espanya, 2016 – 20’53” – Ficció

Finlàndia, 2015 – 03’36’’ – Animació

Direcció i guió: Alejandro Beltran

Direcció i guió: Anni Oja

Fotografia: Nacho Ramirez Antón

Música: Janne Saviranta, Elina Vikman

Música: Sergio Gonzalez

Producció: Eija Saarinen

Intèrprets: Samuel García, Jack O’Neill, Vicente Guillot,

Productora: Turku University of Applied Science,

Jorge García, Jorge Valls

Turku ArtsAcademy

Producció: Alejandro Beltran

oja.anni@gmail.com

Productora: Alex Beltran Distribuïdora: Beniwood Distribution bwd.distribution@gmail.com

En Félix és un noi que envien a un internat a l’estranger després de la mort de la seva mare. Allà coneixerà en Leo, el seu company d’habitació, amb el qual començarà una relació. Després d’un tràgic succés en què en Félix pateix abusos, la seva relació s’acaba. Félix es un joven al que envían a un internado en el extranjero tras la muerte de su madre. Allí conocerá a Leo, su compañero de habitación, con quien empieza una relación. Después de un trágico suceso en el que Félix sufre abusos, su relación concluye. Félix is a young boy who is sent abroad to a boarding school after his mother’s death. There he will meet Leo, his roommate, and they start a relationship. After a tragic event in which Félix is abused, their relationship comes to an end.

El poble no és prou gran per a tots dos. Ni tampoc per als seus bigotis. El pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. Ni tampoco para sus bigotes. This town is not big enough for the two of them. Nor their moustaches.

FILMETS Badalona Film Festival

119


ODNAJDI V SSSR Rússia, 2015 – 06’00” – Ficció Direcció i guió: Mikhail Zheleznikov Fotografia: Compilation film Música: Prokofiev, Satie Intèrpret: Lubov Orlova Producció i distribuïdora: Mikhail Zheleznikov zmg@mail.ru

A GLÓRIA DE FAZER KOLLEGEN 2016 – 10’00” – Ficció CINEMA EM PORTUGAL Alemanya, Direcció i guió: Damian Weber Portugal, 2015 – 16’00” – Ficció Direcció: Manuel Mozos Guió: Eduardo Brito, Miguel Dias Fotografia: Miguel Angelo Música: QUEST Joana Gama, Luís Fernandes Intèrpret: Manuel Mozos Producció: Miguel Dias Productora: Curtas Metragens CRL

Fotografia: Lionel Some Música: Sebastian Müller-Schrobsdorff Intèrprets: Erwin Aljukic, Jana Zöll Producció: Rüdiger Dill Productora: Academy of Media Arts Cologne Distribuïdora: Ute Dilger film@damianweber.com

Distribuïdora: AGENCIA – Portuguese Short Film Agency liliana@curtas.pt

El 1929, l’escriptor José Régio va enviar una carta a l’Alberto Serpa perquè volia fer cinema. Ell li va demanar que parlés amb un amic que tenia una càmera. Durant anys no se’n va saber res més. Però l’aparició d’unes bobines velles donarà un final a la història.

Una valenta física salva el poble soviètic i l’home que estima d’un atac malèvol. Una valiente física salva al pueblo soviético y al hombre al que ama de un ataque maligno. A brave physicist saves Soviet people and the man she loves from a vicious attack.

120

FILMETS Badalona Film Festival

En 1929, el escritor José Régio le envió una carta a Alberto Serpa porque quería hacer cine. Él le pidió que contactara con un amigo que tenía una cámara. Durante años no se supo nada más. Pero la aparición de unas bobinas viejas dará un final a la historia. On 1929, the writer José Régio sent a letter to Alberto Serpa expressing his desire to start making films. He asked him to contact a friend. For years, nothing more was known about it. However, the discovery of some old reels in a collector’s hoard provide the ending to the story.

En Jörn mai no s’hauria imaginat que l’Anna el pogués visitar per sorpresa a la seva habitació d’hotel. Com a usuari de cadira de rodes, en Jörn mai no ha experimentat una relació sexual amb una dona en una situació semblant. Jörn jamás habría imaginado que Anna pudiera visitarlo espontáneamente en su habitación del hotel. Como usuario de silla de ruedas, Jörn nunca ha experimentado una relación sexual con una mujer en una situación parecida. Jörn would not have thought that Anna would spontaneously visit him in his hotel room. As a wheelchair’s user Jörn has never had a sexual relationship with a woman in a similar situation.


HUGUITO

MEZCALIENTE

GAIDOT JAUNO GADU

Catalunya, 2015 – 20’38” – Ficció

França, 2015 – 04’35” – Animació

Letònia, 2016 – 08’00” – Animació

Direcció i guió: Pablo J Cosco

Direcció i guió: Arthur Bodart, Valérian Daunis,

Direcció i guió: Vladimir Leschiov

Fotografia: Maxx Ruggieri

Thibaut Fournie, Lionel Leriche, Félix Pirritano,

Fotografia: Liga Skirmane

Música: Setuniman, Tom Carter

Karen Seghetto

Música: Pierre Yves Drapeau

Intèrprets: Claudia Lapaco, Alejandro Awada,

Fotografia: Arthur Bodart, Valérian Daunis,

Producció: Vladimir Leschiov

Alexis Ojeda

Thibaut Fournie, Lionel Leriche, Félix Pirritano,

Productora i distribuïdora: Lunohod

Producció: Diego Moisso

Karen Seghetto

vl@lunohod.lv

Productora i distribuïdora: 1977 Media

Música: Clément Belio, Jordan Sery, Loïc Tournier,

pablo.cosco@erasmus-thefilm.com

Ecole Mai Nancy Productora i distribuïdora: ESMA coline@escolescreatives.com

Filmat amb nens de la Villa 31. L’Huguito viu en un assentament irregular amb la Marta, una tia que el cuida. Quan l’Huguito descobreix una foto de la seva mare, decideix emprendre un viatge per conèixer-la. Filmado con niños de la Villa 31. Huguito vive en un barrio de chabolas con Marta, una tía que cuida de él. Cuando Huguito descubre una foto de su madre, decide emprender un viaje para conocerla. Filmed with children of Villa 31. Huguito lives in a shanty town with his aunt Marta, who cares about him. One day, Huguito discovers a picture of his mother and he decides to set out on a travel to meet her.

Enmig del desert mexicà, dos facinerosos cedeixen als encants d’una jove cambrera i fan servir les seves armes per seduir-la. En mitad del desierto mexicano, dos forajidos sucumben a los encantos de una joven camarera y utilizan sus armas para seducirla. In the middle of the Mexican desert, two desperados fall to the charms of a young barmaid, and use their skills in order to seduce her.

La carta d’una escombriaire solitària a una persona desconeguda, escrita el primer dia de l’any: un any emprat per observar les estacions i per somiar amb un miracle per al proper any nou. La carta de una barrendera solitaria a una persona desconocida, escrita en el primer día del año: un año empleado en observar las estaciones y en soñar un milagro para el año nuevo siguiente. A lonely woman street cleaner’s letter to unknown person, written on the first day of the New Year: a year spent observing the seasons and dreaming of a miracle for the following New Year.

FILMETS Badalona Film Festival

121


PROGRAMA

INTERNACIONAL

24 Divendres, 28 d’octubre 17 hores Teatre Zorrilla

EN LA AZOTEA Catalunya, 2015 – 11’15” – Ficció Direcció: Damià Serra Cauchetiez Guió: Damià Serra Cauchetiez, Miguel Casanova Fotografia: Gemma Rogés Música: Kevin Smithers Intèrprets: Nil Cardoner, Roger Príncep, Biel Estivill, Pol Hinojosa, Arnau Aizipitarte Producció: Ruben Llorach, Sergi Casamitjana Productora: ESCAC Films Distribuïdora: Feelsales

WHAT DO WHILE TRAINS PASS BY Dinamarca, 2015 – 10’42” – Documental Direcció i guió: Karl Friis Forchhammer Fotografia: Karl Friis Forchhammer Música: Metodej, Misa, Radek, Martin and Lukash Intèrprets: Metodej, Misa, Radek, Martin and Lukash Producció: Jirí Slofar Productora i distribuïdora: Karl Friis Forchhammer karlforchhammer@gmail.com

shortcat@catalanfilms.cat

122

FILMETS Badalona Film Festival

Estiu. L’Adrián i els seus amics pugen cada dia a un terrat per veure com una noia pren el sol despullada. Però aquesta tarda no serà com les altres: aquesta tarda s’adonaran que a un d’ells li interessa molt més el veí que es dutxa al terrat del costat.

Prop de les vies del tren entre Nusle i Vinohrady, en Metodej i en Lukash es troben amb els seus amics. Allà donen puntades de peu a l’aire, cremen objectes i posen en pràctica les seves habilitats amb el rap per a un vídeo de Youtube que intenten fer amb en Karl, un amic estranger.

Verano. Adrián y sus amigos suben cada tarde a una azotea para ver cómo una chica toma el sol desnuda. Pero esta tarde no será como las demás: esta tarde se darán cuenta de que a uno de ellos le interesa mucho más el vecino que se ducha en la azotea de al lado.

Cerca de las vías de tren entre Nusle y Vinohrady, Metodej y Lukash se encuentran con sus amigos. Allí dan patadas al aire, queman objetos no deseados y practican sus habilidades con el rap para un vídeo de Youtube que intentan hacer con Karl, un amigo extranjero.

Summer. Adrián and his friends spend every afternoon on a rooftop watching a girl who sunbathes naked. But this afternoon won’t be like the others: they will notice that one of them is more interested in the male neighbor that takes a shower on the next rooftop.

By the train tracks between Nusle and Vinohrady, Metodej and Lukash meet with their friends. They kick holes in the air, set unwanted items on fire and practice their rap skills for an upcoming Youtube video they’re trying to make, with their foreigner friend Karl.


ÇEVIRMEN

MUTANTS

STRAWBERRY JAM

Turquia, 2015 – 23’00” – Ficció

Canadà (Quebec), 2016 – 16’00” – Ficció

República Txeca, 2015 – 07’00” – Ficció

Direcció i guió: Emre Kayis

Direcció i guió: Alexandre Dostie

Direcció: Kinshuk Surjan

Fotografia: Nick Cooke

Fotografia: Vicent Biron

Intèrprets: Tereza Sediva, Pavla Hrubesova,

Intèrprets: Sherko Ali, Ilke Cooke

Música: Christophe Lamarche-Ledoux

Radovan Masar

Producció: Oytun Kal

Intèrprets: Jospeh DeLorey, Francis La Haye,

Producció: Kinshuk Surjan, Eva Kotatkova

Productora i distribuïdora: London Film School

Tanya Quirion, Sandrine Bisson

Productora: FAMU

emrkayis@gmail.com

Producció: Hany Ouichou, Gabrielle Tougas-Fréchette

kinshuk.surjan@gmail.com

Productora: Art & Essai Distribuïdora: Travelling, les films cordoo@travellingdistribution.com

En Yusuf, un jove i tímid refugiat sirià, viu a l’exili en una remota ciutat a la frontera amb Turquia. En Yusuf és triat pel seu poder acabat de descobrir, però l’haurà d’aprendre a fer servir, a canvi de la seva innocència. Yusuf, un joven refugiado sirio, tímido y sensible, vive en el exilio en una remota ciudad en la frontera con Turquía. Yusuf es elegido por su poder recién descubierto, pero tendrá que aprender a usarlo a costa de su inocencia. Yusuf, a shy and sensitive young Syrian refugee, lives in exile in a remote city in the border with Turkey. Yusuf is chosen because of his recently discovered power, but he will learn to use it at the expense of his innocence.

L’estiu del 1996, la vida li llança a en Keven Guénette una bola enverinada... I aconsegueix un strike. Guiat pel seu entrenador de beisbol paraplègic, en Keven descobreix la mutació, el sexe i l’amor. En el verano de 1996, la vida le lanza a Keven Guénette una bola envenenada... Y consigue un strike. Guiado por su entrenador de béisbol parapléjico, Keven descubre la mutación, el sexo y el amor. In the summer of 1996, life throws Keven Guénette a curveball... And it strikes. Guided by his paraplegic baseball coach, Keven discovers the mutation, sex and love.

Strawberry Jam tracta d’una nena que es presenta a un càsting de melmelada de maduixa. Strawberry Jam trata de una niña que se presenta a una prueba de reparto de mermelada de fresa. Strawberry Jam is about a girl who is attending to a casting of strawberry jam.

FILMETS Badalona Film Festival

123


NIRIN

WHITE ROSE RED

Suïssa, 2015 – 14’45” – Ficció

Austràlia, 2014 – 10’00” – Ficció

Direcció i guió: Josua Hotz

Direcció: Juliana Neuhuber

Fotografia: Julia Sangnakkara

Guió: Juliana Neuhuber, Markus Weilguny

Intèrprets: Andry Tafika Harison Rakotozafy,

Fotografia: Thomas Weilguny, Wolfgang Seehofer

Marie Esther Razanamanga, Nary Elysée Dit Tapé Rahe-

Música: Maria Salamon

rison, Arnaud Olivier Rakotozafy, Normena Andrianina

Intèrprets: Volkmar Voitl, Sophia Grabner,

Safidinekena Bryan Ainarifetra

Nina Neumann, Manuel Dragan, Peter Gulan

Producció: Heinz Dill, Lionel Baier

Producció: Juliana Neuhuber

Productora: ECALL, Louise Productions

Productora: Traum & Wahnsinn

Distribuïdora: Louise Productions

Distribuïdora: Nils Strüven Shortfilmdistributions

josua.hotz@gmail.com

t.weilguny@gmail.com

Una altra tarda esvalotada a la taverna, plena de gom a gom. Però alguna cosa no rutlla: les prostitutes són un xic massa geloses, les baralles estan molt teatralitzades i les reaccions de la gent no casen. Algú ha comès un error i algú acabarà ferit al final. A en Nirin, de sis anys, i als seus dos germans petits, la seva mare els ha promès fer un viatge. Però el viatge no serà tal com en Nirin imaginava. A Nirin, de seis años, y a sus dos hermanos pequeños, su madre les ha prometido hacer un viaje. Sin embargo, el viaje no será tal y como Nirin imaginaba. 6 year old Nirin and his two younger brothers have been promised a trip by their mother. But the journey doesn’t go the way Nirin had imagined.

124

FILMETS Badalona Film Festival

Es otra tarde abarrotada y alborotada en la taberna. Pero algo no va bien: las prostitutas están un poco demasiado celosas, las peleas están muy teatralizadas y las reacciones de la gente no cuadran. Alguien ha cometido un error y alguien saldrá herido al final. It’s another crowded and rowdy afternoon at the saloon. But something is off: The prostitutes are bit too jealous, the fights a little too staged and everyone’s reactions don’t quite match. Someone has made a mistake, and someone will end up getting hurt.


PROGRAMA

INTERNACIONAL

25 Divendres, 28 d’octubre 19 hores Teatre Zorrilla Cinema mediterrani

ISOLA DEL GIGLIO Estats Units d’Amèrica, 2014 – 10’25” – Animació Direcció i guió: Tom Schroeder Música: Aldo Cecchino Producció: Tom Schroeder Productora: Ein Aus Animation Distribuïdora: Magnetfilm tschroeder@mcad.edu

CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ Catalunya, 2016 – 08’00” – Animació Direcció: Mercedes Marro Guió: Xavier Romero Música: Romain Trouillet Producció: Pierre Nothman Productora: Tomavistas SL Distribuïdora: Tomavistas SL, Folimage p.nothman@tomavistas.com

És una nit estelada. L’Óscar (9 anys) dorm a la seva habitació quan el desperta un cop de vent. Des de la finestra veu un peix de colors saltant en un bassal. Dos gats l’observen des de les ombres. L’Óscar intentarà salvar el peix a través d’una desenfrenada aventura.

Diumenge al matí a la gran corba de Campese, Isola del Giglio. Impressions de l’illa italiana en un quadern de dibuix. Domingo por la mañana en la gran curva de Campese, Isola del Giglio. Impresiones de la isla italiana en un cuaderno de dibujo. Sunday morning on the long curve of Campese, Isola del Giglio. Impressions of the Italian island in sketchbook form.

Bajo un cielo estrellado, Óscar (9 años) duerme en su habitación cuando el viento le despierta. Desde su ventana ve un pez de colores que salta en un charco. Dos gatos lo observan desde las sombras. Óscar intentará salvar al pez a través de una gran aventura. Under a starry sky, Óscar (9 years-old) sleeps in his bedroom when a gust of wind wakes him up. From his window, he sees a colorful fish, which jumps in a puddle. Two cats look at the fish from the shadows. Óscar will try to save the fish through a great adventure.

FILMETS Badalona Film Festival

125


CORAL COLORS

TIGER

LA PUERTA GIRATORIA

Catalunya, 2016 – 04’01’’ – Animació

Catalunya, 2016 – 15’00” – Ficció

Catalunya, 2016 – 03’53’’ – Ficció

Direcció: Nntonio Rodriguez

Direcció i guió: Aina Clotet

Direcció: Dimas Rodríguez

Fotografia: Nntonio Rodriguez

Fotografia: Nilo Zimmermann

Fotografia: Albert Pons

Música: Jonathan Ochmann, Zdravko Djordevic

Música: Adrià González

Música: Invisible Harvey

Producció: Meri Farnell

Intèrprets: Aina Clotet, Marcel Borrás

Intèrprets: Marc Rodríguez, Bruna Cusí

Productora i distribuïdora: MyLapse

Producció: Cristina Lera, Marta Baldó

Producció: Estudi Carmel

nntonio@gmail.com

Productora: Aima

Productora: Estudi Carmel

Distribuïdora: Marvin&Wayne Short Film Distribution

drodriguez.h@tv3.cat

fest@marvinwayne.com

En una parella hi ha moments meravellosos, tendres i desesperats. Perdre la teva mascota quan esperes el teu primer fill pot desencadenar-los tots alhora.

El secret del moviment dels coralls. El secreto del movimiento de los corales. The secret of corals’ movement.

126

FILMETS Badalona Film Festival

En una pareja hay momentos maravillosos, tiernos y desesperados. Perder a tu mascota cuando esperas el primer hijo puede desencadenarlos todos a la vez. In a couple there are wonderful, tender and desperate moments. Losing your pet when you are expecting your first baby can trigger them all at the same time.

L’Aldo es troba amb la seva companya Berta per explicar-li un secret, encara que aquest cop ho vol fer de manera original. Aldo se encuentra con su compañera Berta para explicarle un secreto, aunque esta vez quiere hacerlo de manera original. Aldo meets her partner, Berta, to tell her a secret, but this time he wants to do it in an original way.


RUPRECHT

IN OTHER WORDS

Estats Units d’Amèrica, 2014 – 11’00” – Ficció

Israel, 2015 – 05’56” – Animació

Direcció: Yangzom Brauen

Direcció i guió: Tal Kantor

Guió: Gerold Wunstel

Fotografia: Tal Kantor

Fotografia: James Stolz

Música: Alon Cohen

Música: Cato

Producció: Bezalel Academy of Arts and Design

Intèrprets: Gerold Wunstel, Terumi Shimazu, Lexy Stork,

Productora i distribuïdora: Tal Kantor

Jessica Boss

kantaltor@gmail.com

Producció: Gerold Wunstel

LO QUE DEJAMOS ATRÁS Catalunya, 2014 – 12’00” – Ficció Direcció i guió: David Matamoros Fotografia: Emilio Guirao Música: Arnau Bataller Intèrprets: Anna Cortes, Maria Molins, Albert Fernández Producció: Ángeles Hernández Productora: Zentropa Spain, Doce Entertainment

Productora i distribuïdora: YangZoom Films

Distribuïdora: Doce Entertainment

gerold@yangzoomfilms.com

info@zentropaspain.com

Dos germans caminen pel carrer i busquen el metro que els durà a casa de l’àvia. Però quan el germà petit vol trucar a casa per dir que estan bé, la germana haurà d’acceptar les conseqüències d’allò que els va fer marxar de casa. Un home rememora una oportunitat perduda per comunicar-se amb la seva filla. La seva breu trobada després de tants anys soscava el seu món i li resta sentit a les seves paraules. La ciutat de Los Angeles no està aplicant la llei. Els bufadors de fulles il·legals han pres la ciutat. La ciudad de Los Ángeles no está aplicando la ley. Los sopladores de hojas ilegales se han apoderado de la ciudad. The city of Los Angeles is not enforcing the law. Illegal leaf blowers have taken over the city.

Un hombre rememora una oportunidad perdida para comunicarse con su hija. Su breve reunión después de tantos años socava su mundo y le quita el sentido a sus palabras. A man recalls a moment of a lost opportunity to communicate with his daughter. Their brief meeting after so many years undermines his world and renders his words meaningless.

Dos hermanos caminan por las calles y buscan el metro que les lleve a casa de la abuela. Pero cuando el hermano quiere llamar a casa para decir que se encuentran bien, la hermana tendrá que asumir las consecuencias de lo que les hizo marcharse de casa. Two siblings walk the streets searching for the subway which takes them to their grandmother’s home. But when the young brother wants to phone home in order to tell they are fine, the sister will have to accept responsibility for what made them run away from home.

FILMETS Badalona Film Festival

127


PROGRAMA

INTERNACIONAL

26 Divendres, 28 d’octubre 21 hores Teatre Zorrilla

THE COUPLE DOWNSTAIRS

CUDDLING WITH STRANGERS

Estats Units d’Amèrica, 2015 – 19’58” – Ficció

Estats Units d’Amèrica, 2016 – 15’52” – Documental

Direcció: David Pace

Direcció i guió: Sara Joe Wolansky

Guió: Cassidy Hartmann

Fotografia: Alix Spence

Fotografia: Elizabeth Yarwood

Música: Jaques Brautbar

Música: Jason Acuna

Intèrprets: Steve Mafer, John Walsh, Matthew Hurtado,

Intèrprets: Heather Ayers, Jaimi Paige,

Jennifer Zilavy, Monique Darling, Nathan Darling,

John-Allen Phillips, Michael Proctor

Adam Paulman, Sara Joe Wolansky

Producció: Max Epstein, Marie-Louise Stares

Producció: Sara Joe Wolansky

Productora i distribuïdora: University of Southern

Productora i distribuïdora: Sara Wolansky

California.

sjwilansy@gmail.com

davidjpace@gmail.com

128

FILMETS Badalona Film Festival

L’Adam i la Grace conviden a sopar una parella. Quan reben una trucada dels convidats en què els expliquen que necessiten un lloc on quedar-se, l’Adam i la Grace comencen una llarga experiència que posarà a prova els lligams del seu matrimoni.

Els serveis professionals de manyagues que ofereixen sessions de carícies no sexuals als clients han proliferat arreu del món. Però realment aquests serveis poden alleugerir la soledat o són una tireta en una ferida oberta?

Adam y Grace invitan a cenar a una pareja. Cuando reciben una llamada de sus invitados diciendo que necesitan algún sitio donde quedarse, Adam y Grace comienzan una larga experiencia que pondrá a prueba los lazos de su matrimonio.

Los servicios profesionales de mimos que ofrecen sesiones de caricias no sexuales a los clientes han proliferado alrededor del mundo. ¿Pero realmente estos servicios pueden aliviar la soledad o son una tirita en una herida abierta?

Adam and Grace invite a couple for dinner. When they receive a phone call from their dinner guests, saying they need somewhere to stay, Adam and Grace begin a long experience that will test the bonds of their marriage.

Professional cuddling services that provide nonsexual snuggle sessions to customers have been opening up around the world. But can these services really alleviate loneliness or are they a Band-Aid on an open wound?


CRABE PHARE

TAKK FOR TUREN

ON/OFF

França, 2015 – 07’00” – Animació

Noruega, 2016 – 18’55” – Ficció

França, 2013 – 13’00” – Ficció

Direcció i guió: Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois,

Direcció i guió: Henrik Martin Dahlsbakken

Direcció i guió: Thierry Lorenzi

Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux, Mengjing Yang

Fotografia: Oskar Dahlsbakken

Fotografia: Reynald Capurro

Producció: Rubika

Intèrprets: Stein Winge, Jan Malmsjö, Lia Boysen,

Música: Jean-Jacques Hertz & François Roy

Productora: Rubika

Alma Flygel Owren, Ingar Helge Gimle

Intèrprets: Carole Brana, Arben Bajraktaraj

Distribuïdora: Autour de Minuit

Producció: Kamilla Kristiane Hodøl

Producció: Julien Renauld, Thierry Lorenzi

annabel@autourdeminuit.com

Productora: FilmBros AS

Productora i distribuïdora: Black Box Productions

Distribuïdora: Norwegian Film Institute

thierry.lorenzi@gmail.com

amb@nfi.no

El Crabe-Phare és un crustaci llegendari que captura els vaixells dels mariners perduts per afegir-los a la seva col·lecció, però el cranc es va fent gran i cada cop li costa més augmentar-la. El Crabe-Phare es un crustáceo legendario que captura los barcos de marineros perdidos para sumarlos a su colección, pero el cangrejo se está haciendo viejo y cada vez le es más difícil seguir aumentándola. The Crabe-Phare is a legendary crustacean. He captures the boats of seamen who have lost their ways, just to add them to his collection. But the crab is getting old and it’s getting harder for him to build his collection.

Una relació estable i duradora arribarà a la seva fi mentre seguim dos homes grans que havien estat atletes. Una relación estable y duradera va a llegar a su fin mientras seguimos a dos ancianos que fueron atletas. A lifelong relationship is coming to an end, as we follow two elderly men and former athletes.

Obsessionada amb un misteriós missatge d’àudio, l’astronauta Meredith s’enfrontarà a la seva condició paradoxal per poder seguir connectada a la humanitat. Obsesionada con un misterioso mensaje de audio, la astronauta Meredith se enfrentará a su condición paradójica para poder permanecer conectada a la humanidad. Obsessed by a mysterious voice message, astronaut Meredith will face its paradoxical condition in order to stay connected to this humanity.

FILMETS Badalona Film Festival

129


RHAPSODY França, 2015 – 15’20” – Ficció Direcció i guió: Constance Meyer Fotografia: Christophe Offenstein Intèrprets: Gérard Depardieu, Guillaume Nicloux, Arsène Roméo Producció: Elisa Larriere Productora: Silex Films Distribuïdora: L’Agence du Court Métrage festival@silexfilms.com

Un home solitari d’uns seixanta anys viu en un petit apartament a la planta més alta d’una torre. Cada dia, una dona jove li confia el seu bebè. Un vincle natural i inusual uneix aquests dos éssers, un, sòlid i robust, i l’altre, petit i delicat. Un hombre solitario de unos sesenta años vive en un pequeño apartamento en la última planta de una torre. Cada día, una mujer joven le confía su bebé. Un vínculo natural e inusual une a estos dos seres, uno sólido y robusto, el otro, pequeño y delicado. A lonely sixty year old man lives in a small apartment on the top floor of a tower. Every day, a young woman entrusts her baby to him. A natural and unusual bond unites these two beings, one solid and sturdy, the other small and delicate. 130

FILMETS Badalona Film Festival


OFF FILMETS


BADALONA

EN CURT

Dissabte, 22 d’octubre 10 hores Teatre Zorrilla

LA MARQUESINA

DUELE

Badalona, 2015 – 04’30” – Ficció

Badalona, 2016 – 20’00” – Ficció

Direcció i guió: Sergio Balaguer Orfao

Direcció: Alfons López

Fotografia: Sergio Balaguer Orfao

Guió: Victoria Pérez

Música: Kevin Macleod

Fotografia: Alfons López

Intèrprets: Marta Balaguer, Andrea Giménez

Música: Jordi Bastos

Producció: Sergio Balaguer Orfao

Intèrprets: Victoria Pérez, Antonio Armenteros,

Productora: Visuals of mine

Jordi Bastos, Jose R. Giménez, Alfons López,

Distribuïdora: Sergio Balaguer Orfao

Sonia Macarro, Estíbaliz Díaz, Francesc Castelo

sergibalor11@gmail.com

Producció: Alamnibastos Factory Productora: Alamnibastos Factory Distribuïdora: Alamni Factory alamni05@telefonica.net

És una nit tranquil·la, fins i tot massa per a un bar­ ri tan perillós. Un parell de noies joves es refugien sota una marquesina per poder sortir il·leses del barri, però només passarà un bus en el que resta de nit... Les diferències entre elles no passaran desapercebudes. Es una noche tranquila, demasiado incluso para ser un barrio tan peligroso. Un par de chicas jóvenes se refugian en una marquesina para poder salir del barrio ilesas, pero únicamente pasará un bus en lo que queda de noche... Las diferencias entre las dos no pasarán desapercibidas. It is a quiet night, too quiet for such a dangerous neighbourhood. Two young girls protect themselves under a bus shelter to get out the neighbourhood unharmed, but just one bus is running for the rest of the night... The differences between them won’t be unnoticed. 132

FILMETS Badalona Film Festival

Maltractament psicològic, en aquest cas, l’home n’és la víctima. Una denúncia social sobre aquest problema que pateixen homes i dones. Maltrato psicológico, en este caso, el hombre es la víctima. Denuncia social sobre este problema sufrido por mujeres y hombres. Psychological abuse. This time, a man is the victim. Social denunciation of this problem suffered by women and men.


AMENZE, IN BETWEEN WORLDS Badalona, 2016 – 11’05’’ – Ficció Direcció i guió: Mariona Lloreta Fotografia: Mariona Lloreta Música: Fernando Saci, Michael Hicks Intèrprets: Simone Manigo, Atualpa Frota Producció: Fernanda Mandriola Productora i distribuïdora: Mariona Lloreta marionalloreta@gmail.com

L’Amenze és una dona nigeriana a la qual envien a Rio de Janeiro com a treballadora sexual. Al Brasil, l’Amenze es veu obligada a canviar de nom i tallar tots els seus vincles. Un dia rep una trucada inesperada d’una vella amiga de Lagos que la tornarà a connectar amb el seu passat. Amenze es una mujer nigeriana a la que envian a Río de Janeiro como trabajadora sexual. Ya en Brasil, Amenze se ve obligada a cambiar su nombre y a cortar todos sus vínculos. Un día recibe una llamada inesperada de una vieja amiga de Lagos que la conecta de nuevo con su pasado. Amenze is a Nigerian woman who is sent to Rio de Janeiro as a sex worker. Once she lands in Brazil, Amenze is forced to change her name and cut all ties. One day, she receives an unexpected call from a long-lost friend in Lagos, which will reconnect her to her past.

OVER THE RAINBOW

THE CORD

Badalona, 2016 – 14’59” – Ficció

Badalona, 2016 – 02’00” – Ficció

Direcció i guió: Héctor Manteca

Direcció i guió: Iolanda Llansó Curet

Fotografia: Ferran Manteca, Cristina Planell

Fotografia: Guido Botella Fernández

Música: Albert Val

Música: Pascal Comelade

Intèrprets: Manel Barceló, Pepa López, Joana Vilapuig,

Intèrprets: Iolanda Llansó, Pau Ybran, Lola Ybran,

Joaquín Daniel, Motokazu Kawamura

Martí Carreras

Producció: Héctor Manteca, Cristina Planell

Productora i distribuïdora: Iolanda Llansó Curet

Productora: La Parte Contratante

iolandallanso@yahoo.es

hmanteca@gmail.com

Per què ens fa por la mort? Un càncer, un accident de trànsit, una badada... Cinc històries amb un mateix desenllaç: la mort. Cinc personatges que ens expliquen la seva experiència, què esperen ara i com encaren “el futur”. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Un cáncer, un accidente de tráfico, un descuido... Cinco historias con un mismo final: la muerte. Cinco personajes que nos cuentan cómo fue su experiencia, qué esperan ahora y cómo afrontan “el futuro”. Why are we afraid of death? A cancer, a car crash, a distraction... five stories with the same end: death. Five characters tell us their experiences, what they expect now and how they face “the future”.

Aquesta és la història de tots aquells que han de deixar la seva terra i començar les seves vides de nou. Esta es la historia de todos aquellos que tienen que dejar su tierra y comenzar de nuevo sus vidas. This is the story of those who have to leave their land and start their lives again.

FILMETS Badalona Film Festival

133


LA TARZANA

EL FLECHAZO

Badalona, 2016 – 08’00” – Ficció

Badalona, 2016 – 02’50” – Ficció

Direcció i guió: Manuel de la Prada

Direcció i guió: Sergio Balaguer Orfao

Fotografia: Javi Martínez

Fotografia: Gerard Figueras

Música: Pedro de la Prada

Música: Sergio Balaguer Orfao

Intèrprets: Marisol Marqués, Carlos Martín

Intèrprets: Pamela Saavedra, Derick Álvarez,

Productora: Gente Corriente

Antonio Ruiz

manolodlp@gmail.com

Producció: Marc Ferrer Productora i distribuïdora: Bande à part sergibalor11@gmail.com

Dos captaires maltractats per la vida troben junts la felicitat. Dos mendigos maltratados por la vida encuentran juntos la felicidad. Two beggars treated badly by life find happiness together. 134

FILMETS Badalona Film Festival

El nostre personatge acaba de conèixer l’amor de la seva vida. Ho té claríssim, es vol casar amb ella. Ara només li cal saber com es diu. Nuestro personaje acaba de conocer al amor de su vida. Lo tiene clarísimo: quiere casarse con ella. Ahora solo falta saber cómo se llama ella. Our character has just met the love of his life. He knows that he wants to marry her. He just needs to find out her name.

EL JOVENCITO COJONSTEIN Badalona, 2016 – 15’00” – Ficció Direcció: Adrià Domingo Guió: Aspace Fotografia: Enric Beltran Intèrprets: Manel Tijeras, Marcos Fernandez, Ferran Valdivia Producció: Aspace jmartin@aspace.cat

Paròdia de la pel·lícula original El jove Frankenstein. El jove hereu dels Cojonstein continua les investigacions neuronals del seu avi sonat. Parodia de la película original El jove Frankenstein. El joven heredero de los Cojonstein continúa las investigaciones neuronales de su abuelo chiflado. Parody of the original film The Young Frankenstein. The young heir of the Cojonsteins keeps doing the neuronal investigations of his lunatic grandfather.


PHOTOTROPISM

PASO (DE) LA PELOTA

Badalona, 2016 – 01’28” – Animació

Badalona, 2015 – 03’26” – Ficció

Direcció i guió: Pau Fernández Garrido

Direcció i guió: Ricard Izquierdo

Fotografia: Pau Fernández Garrido

Fotografia: Ricard Izquierdo, Sergio de la Rubia

Producció: Pau Fernández Garrido

Música: Sergio Rodríguez Rey

paufernandez350@gmail.com

Intèrprets: Elian Pecero, Júlia Fibla, Jose Miguel Seccano, Ricardo Izquierdo, Juan Andres Legua, Miguel Lecina, Andrea Legua, Gemma Pecero, Pau Izquierdo, Teo Wrönskiano Producció: Ricard Izquierdo Productora: Ricard Izquierdo, Videovalores

ALGO QUE NI SIQUIERA BUSCÁBAMOS Badalona, 2015 – 18’59’’ – Ficció Direcció: Jessie Rodríguez Guió: Paola Scarfullery Fotografia: Javier Rodríguez Música: Jorge L. Arregui Intèrprets: Jordi Armengol, Iris Escudero, Marta Rubio Producció: Ferran Queralt je.perezrodriguez@gmail.com

ricardx7@hotmail.com

Com tots sabem, una planta necessita llum solar per poder realitzar les seves funcions bàsiques. La nostra protagonista no és més que una planta i, per tant, ha de fer uns quants esforços per superar diversos obstacles i arribar a la llum, que és el seu objectiu, l’únic que desitja. Como todos sabemos, una planta necesita luz solar para poder realizar sus funciones básicas. Nuestra protagonista no es más que una planta, y por tanto, deberá realizar varios esfuerzos y superar diversos obstáculos para llegar a la luz, que es su objetivo: lo único que desea. As we all know, a plant needs sunlight in order to carry out their basic functions. Our star is a plant and, therefore, it will have to make some efforts and overcome several obstacles to get to the sunlight, which is its target, the only thing it wants.

Fa 72 anys que l’Isidro està reclòs al seu poble i dins seu. Un dia decideix obrir-se al món i redescobrir la gràcia de la vida. La causant és una misteriosa dona anomenada Matilda, amb la qual manté correspondència mitjançant poemes i postals. El joc d’un nen i una pilota fins que la pilota s’enlaira. Els cops de pilota infantils poden despertar les ments encasellades. El juego de un niño y una pelota hasta que la pelota despega. Los pelotazos infantiles pueden despertar mentes encasilladas. The game between a child and a ball until the ball takes off. Children’s blows with a ball can awake categorized minds.

Isidro lleva 72 años encerrado en su pueblo y en sí mismo. Un día decide abrirse al mundo y redescubrir la chispa de la vida. La causante es una misteriosa mujer llamada Matilda, con la que mantiene correspondencia a través de poemas y postales. Isidro has isolated himself in his village for 72 years. One day he decides to open up to the world and to rediscover the spark of life. All because of a mysterious woman called Matilda who he corresponds with sending poems and postcards.

FILMETS Badalona Film Festival

135


LIPDUB ASPACE

LA NIT MÉS LLARGA

MIRATGE?

Badalona, 2016 – 06’00” – Documental

Badalona, 2016 – 12’55” – Ficció

Badalona, 2016 – 06’40” – Ficció

Direcció i guió: Adrià Domingo

Direcció: Asad Abrioul, David Acedo, Youssef Allali,

Direcció: Cri López

Fotografia: Dani Royo

Ronald Amador, Nico Aranibar, Itrat Batul, Shaiel Marino

Guió: Cri López, Juan P. Lozano

Música: Bongo Trako – Caminante

Campos, Stephanie Cano, Jennifer Castillo, Keila Cerro,

Producció: Valonsadero Llar d’infants

Intèrprets: Aspace

Derek Cuyago, Jaume Dalmau, Mubasher Dildar, Ani

cristinalofish@gmail.com

Producció: Aspace

Kapanadze, Asalat Muhammad, Miguel Ángel Ncogo,

jmartin@aspace.cat

Adrià Ortega, Maikel Rodríguez, Daniel Salvador, Paula Sánchez de Blas, Soraya Sánchez, Sofiia Yankiv, Isabel Alonso, Rosa Bailón, Cristina Marín, Nely Reguera Guió: Alumnes de 6è de primària de l’Escola Rafael Alberti Fotografia: Alumnes de 6è de primària de l’Escola Rafael Alberti Música: Els quatre-cents cops de François Truffaut interpretada pels alumnes Producció: Alumnes de 6è de primària de l’Escola Rafael Alberti Productora: A Bao A Qu alba.aguilar@a-abaoaqu.org

Lipdub de l’associació Aspace Barcelona, en què participen 350 persones, entre joves i treballadors.

Els pares d’en Derek s’estan separant. Una de les maneres que té d’alliberar-se és sortir a passejar el seu gos.

Lipdub de la asociación Aspace Barcelona, donde participan 350 personas, entre jóvenes y trabajadores.

Los padres de Derek se están separando. Una de las maneras que tiene de liberarse es sacar a pasear al perro.

LipDub of the Aspace Barcelona Association, where 350 youngsters and workers participate.

Derek’s parents are getting divorced. He tries to get away from that by walking his dog.

136

FILMETS Badalona Film Festival

Fruites impossibles, peixos virtuals, dibuixos que es converteixen en joguines... Realitzadors d’entre dos i quatre anys ens obren el seu món de fantasia i el converteixen en creació audiovisual. Projecte de l’escola bressol Valonsadero de Badalona, que pretén estimular la inesgotable capacitat creadora de les persones des de l’edat primerenca. Frutas imposibles, peces virtuales, dibujos que se convierten en juguetes... Realizadores de entre dos y cuatro años nos abren su mundo de fantasía y lo convierten en creación audiovisual. Proyecto de la guardería Valonsadero de Badalona, que pretende estimular la inagotable capacidad creadora de las personas desde una edad temprana. Impossible fruits, virtual fishes, drawings that turn into toys... Two to four years-old filmmakers open for us their world of fantasy and turn it into audiovisual creation. This is a project by Valonsadero kindergarten in Badalona, which aims to stimulate the endless creative abilities of people from an early age.


UNA ESCOLA ARRAN DE MAR Badalona, 2016 – 13’48’’ – Documental Direcció: Meri Farnell Guió: Joan Garcia Fotografia: Gaietà Grané Música: Congfei Wei, Lukas Graham, Mark Knopfler Producció: Escoles Minguella jgarcia.w@ccma.cat

BOIG PER TU

ELÍGEME

Badalona, 2016 – 02’04’’ – Animació

Badalona, 2016 – 08’00” – Ficció

Direcció i guió: Alda Campeny Roig

Direcció i guió: Carlos Muñoz

Fotografia: Alda Campeny Roig

Fotografia: Luis Velamaza

Música: Classic Piano

Intèrprets: Alba Ribas, Joan Sureda

Producció: Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gar-

Producció: Carlos Muñoz

gallo de Badalona

Distribuïdora: Mailuki Films

Productora: Alda Campeny Roig

mailukifilms@gmail.com

aldacampenydp@gmail.com

Un escriptori, un armari, 35 taules i 35 cadires. Amb aquest material, Joaquima Minguella va muntar la seva escola l’any 1940. Avui, al cap de 75 anys, moltes generacions de badalonins han passat per les seves aules.

En Luko és un noi amb una estranya condició que l’ha privat d’estimar durant tota la seva vida. Així i tot, sempre ha tingut el seu amor impossible, brillant i llunyà, a qui ha decidit retrobar i embarcarse en la bogeria més gran de la seva vida.

Un escritorio, un armario, 35 mesas y 35 sillas. Con este material, Joaquima Minguella montó su escuela en el año 1940. Hoy, después de 75 años, muchas generaciones de badaloneses han pasado por sus aulas.

Luko es un chico con una extraña condición que le ha privado del amor durante toda su vida. Aun así, siempre ha tenido su amor imposible, brillante y lejano, al que ha decidido encontrar, embarcándose en la locura más grande de su vida.

One desk, one closet, 35 tables and 35 chairs. Joaquima Minguella opened her school with this equipment in 1940. Today, 75 years later, many generations of Badalona kids have studied in its classrooms.

Luko is a boy with a strange condition, which has deprived him of love during his whole life. However, he always has had an impossible, shiny and far love that he has now decided to find. The craziest journey of his life has begun.

Una jove parella fuig del caos i la monotonia de la gran ciutat per passar uns dies junts a una casa rural. El que sembla una escapada idíl·lica es trunca quan ell se sincera i li diu com se sent. Ella, totalment descol·locada, intentarà conèixer una veritat que el seu amor cec ha ocultat durant molt de temps. Una pareja joven huye del caos y la monotonía de la gran ciudad para pasar unos días juntos en una casa rural. Lo que parece ser una escapada idílica se ve truncada cuando él se sincera diciéndole cómo se siente. Ella, totalmente descolocada, tratará de conocer una verdad que su amor ciego ha tapado durante mucho tiempo. A young couple runs away from the chaos and monotony of a big city in order to spend some days together in a cottage. What seemed to be an idyllic getaway will be ruined when he explains to her how he really feels. She, feeling completely out of place, will try to find out a truth that her blind love has hidden during a long time.

FILMETS Badalona Film Festival

137


JON AND JANE Badalona, 2016 – 04’25” – Animació Direcció i guió: Joan Carles Vegas Fotografia: Joan Carles Vegas Intèrprets: Laura Barriga, Carles Caparrós Producció: Joan Carles Vegas joancarles.vegas@gmail.com

LA CEGUERA POBREZA INVISIBLE Badalona, 2015 – 17’00” – Documental Direcció i guió: Dimas Barea Ramírez Fotografia: Dimas Barea Ramírez Música: Jesús Calderón, Marc Colomé, Kevin Mcleod Intèrprets: Lydia Rodriguez, María Barceló, Malick, Kadam Producció: Dimas Barea Ramírez

AMOR BLAU Badalona, 2016 – 07’51” – Ficció Direcció: Meri Farnell Guió: Joan Garcia Riera Fotografia: Jonathan Jiménez Intèrprets: Josep Rodríguez, Elisabet López, Laia Casulà, Surai Alonso, Egor Palenque, Eduard Admetlla Producció: Gaietà Grané, Rosa Maria Fluvià jgarcia.w@ccma.cat

Productora: Siao Productions Distribuïdora: Gesta Africa dimasiaoproductions@gmail.com

Projecte de final del grau d’animació 2D, en el qual coneixerem en Jon i la Jane, un pare i una filla molt peculiars que viuen fent-se la vida impossible. El curt intenta mostrar diferents estereotips de pares amb un toc d’humor esbojarrat i absurd, i amb moments del tot surrealistes. Proyecto final del grado de animación 2D en el que conoceremos a Jon y Jane, un padre y una hija muy peculiares que viven haciéndose la vida imposible. El corto trata de mostrar diferentes estereotipos de padres dándoles un toque de humor alocado y absurdo con momentos totalmente surrealistas. Final project of the 2D animation degree in which we meet Jon and Jane, a really peculiar father and daughter who make each other’s life impossible. The film tries to show different stereotypes of parents giving them a touch of crazy and absurd humour with totally surreal moments.

138

FILMETS Badalona Film Festival

Vídeo documental realitzat per a l’ONG GestaÀfrica, amb base al Senegal. Parla de la ceguesa, sobretot de les cataractes. Mostra imatges dels centres sanitaris, revisions oculars, operacions i l’evolució dels pacients. Video documental realizado para la ONG GestaÁfrica, con base en Senegal. Trata de la ceguera, especialmente de las cataratas. Filma imágenes de los centros sanitarios, revisiones oculares, operaciones y evolución de pacientes. Documentary for the NGO Gesta-África, based in Senegal. It is about blindness, especially cataracts. It films images of the health centres, eye revisions, surgeries and the evolution of patients.

En Josep sempre ha sentit l’atracció del mar des que era petit. Ara, de gran, ho transmet a la seva néta. Al SASBA comparteixen la passió per descobrir la Badalona submarina. Però el mar sempre amaga un punt de misteri que fa que els que l’estimen mai se’n puguin allunyar. Josep siempre se ha sentido atraído por el mar, desde que era pequeño. Ahora, de mayor, se lo transmite a su nieta. En el SASBA comparten la pasión por descubrir la Badalona submarina. Pero el mar siempre esconde un punto de misterio que hace que a los que les gusta nunca se puedan alejar. The sea has always attracted Josep, since he was a child. Now he is older and he transmits this feeling to his granddaughter. At SASBA, they share a passion for exploring the submarine Badalona. But the sea always hides a point of mystery, so those who really like it cannot ever get far from it.


CAMÍ EN SILENCI

COYOTE

UYUNI

Badalona, 2014 – 10’00” – Documental

Badalona, 2016 – 03’37” – Animació

Badalona, 2016 – 03’14’’ – Documental

Direcció i guió: Joshua Lázaro, Raul Martínez,

Direcció i guió: Isaac Duran

Direcció i guió: Júlia Talarn

Laura Cortes, Omar

Fotografia: Isaac Duran

Fotografia: Júlia Talarn

Fotografia: Bernat Cortés, Magda, Dani

Música: Isaac Duran

Intèrprets: Enric Rojo, Juan Carlos Said, Diego Elgueta,

Intèrprets: Laia Platero, Judit Martínez

Producció: Isaac Duran

Pelayo Larraín

Música: Oscar Montilla, Moab Guzrod

Productora: PCM Productions

Producció: Júlia Talarn

Producció: Toni Dominguez, Oliver Roman,

dugonsfactory@gmail.com

talarn.julia@gmail.com

Aquesta és la història d’un gos llebrer, en Coyote, que no té pas una vida fàcil. Viu amb el seu amo, un home sense maneres ni sentiments que aprendrà, a través d’un succés molt estrambòtic, per què no ha de tractar malament el seu millor amic.

Llacunes vermelles, oceans blancs i roques dalinianes. En ruta pel Salar d’Uyuni, l’extensió de sal més grossa del planeta, situada a més de 3.600 metres sobre el nivell del mar. Aventura enregistrada amb un iPhone 5S.

Esta es la historia de un galgo, Coyote, que no tiene una vida fácil. Vive con su dueño, un hombre sin modales ni sentimientos que aprenderá (a través de un suceso muy estrambótico) por qué no debe tratar mal a su mejor amigo.

Lagunas rojas, océanos blancos y rocas dalinianas. De ruta por el Salar de Uyuni, la extensión de sal más grande del planeta situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Aventura grabada con un iPhone 5S.

This is the story of a greyhound, Coyote, which does not have an easy life. He lives with his owner, a man with no manners or feelings, but who will eventually learn, through a most bizarre event, why he should not mistreat his best friend.

Red lagoons, white oceans and Daliesque rocks. A trip through Uyuni Salt Pan, the biggest salt area on the planet, located at almost 12,000 feet above sea level. An adventure shot with an iPhone 5S.

Joshua Lázaro Productora: JoshFilms, Institut La Mercè Distribuïdora: JoshFilms joshualazarolopez@gmail.com

Narra el dia a dia de la Judit Martínez Cuspinera i la Laia Platero en la superació d’una discapacitat auditiva, en què ens demostren que no només es pot viure d’una manera plena, sinó també sense deixar de banda qualsevol il·lusió. Narra el día a día de Judit Martínez Cuspinera y Laia Platero en la superación de una discapacidad auditiva, donde nos demuestran que no solo se puede vivir de una forma plena, sino también sin dejar de lado cualquier ilusión. This film is about the daily life of Judit Cuspinera and Laia Martinez Platero, who struggle to overcomed their hearing impairment. They show us that not only can they live life to the fullest, but also that they don’t have to leave aside any of their dreams.

FILMETS Badalona Film Festival

139


ISOLATION

LARVAS

LA CREU

Badalona, 2015 – 27’52” – Ficció

Badalona, 2016 – 11’52” – Ficció

Catalunya, 2016 – 15’59’’ – Ficció

Direcció: Miki Loma

Direcció i guió: Félix Cárdenas

Direcció i guió: Dani Seguí

Guió: Marcel Ros

Fotografia: Félix Cárdenas, José Cano

Fotografia: Sergi Riera

Fotografia: Albert Segarra

Intèrprets: Félix Cárdenas, Carlos Mestanza

Música: Pau Escutia

Música: Juan Chavarrías, Yithzak Chavarrías

Productora i distribuïdora: American Road Film

Intèrprets: Joan Crosas, Elisa Crehuet

Intèrprets: Marcus Glimne, Laura Yuste, Carlota Marga-

vangelis48@hotmail.com

Producció i distribució: Dani Seguí

let, Irene Quero, Eduard Benito, Alicia González, Elisabet

danitoon@gmail.com

Assens, Laura Prats, Júlia Esteban, Mª Dolores Cabello, Yasmina Hernández, Alejandro Orea, Manu Gómez, Marcel Ros, Juan Chavarrías Producció: Ely Sáez, Noe NC, Miki Loma Productora i distribuïdora: Navío de Locos Producciones naviodelocos@gmail.com

Ningú pot escapar del terror amagat en la foscor. S’ha fet gran i només n’hi ha alguns de vius per explicar-ho. Una casa, uns estranys obligats a conviure junts i un perill que aguaita a l’exterior. Estan fora de perill entre quatre parets, o això és el que volen creure?

Les imatges es van filmar el 1986 i, després d’un incendi, es van donar per desaparegudes. Trenta anys després, el 2016, les van trobar intactes. Larvas mostra aquestes imatges a través de la mirada d’un psicòpata. L’autor segueix desaparegut.

Nadie puede escapar al terror oculto en la oscuridad. Se ha hecho mayor y tan solo unos pocos quedan con vida para contarlo. Una casa, unos extraños obligados a convivir juntos y un peligro que acecha en el exterior. ¿Están a salvo entre cuatro paredes, o eso es lo que quieren creer?

Las imágenes fueron filmadas en 1986 y, tras un incendio, se dieron por desaparecidas. Treinta años más tarde, en 2016, fueron halladas intactas. Larvas muestra dichas imágenes a través de la mirada de un psicópata. El autor sigue desaparecido.

No one can escape of the terror hidden in the dark. It has become bigger and only a few are alive to tell it. A house, some strangers forced to live under the same roof and a danger that lurks outside. Are they safe between four walls or is that what they want to believe?

Theses images were shot in the end of 1986 and after a fire, they were assumed missing. 30 years later, in 2016, they were found intact. Larvas shows these images from the point of view of a psychopath. The author is still missing.

140

FILMETS Badalona Film Festival

Una parella gran lluita cada dia per acceptar la mort del seu únic fill. Ella es lleva a les sis del matí per portar flors al lloc on va morir. Ell decideix destruir-se a poc a poc prostrat a una butaca fins que un dia decideix aixecar-se per donar sentit a la seva vida. Una pareja mayor lucha cada día para aceptar la muerte de su único hijo. Ella se levanta a las seis de la mañana para llevar flores al lugar donde falleció. Él decide destruirse poco a poco postrado en un sillón hasta que un día decide levantarse para dar sentido a su vida. An elderly couple fights each day to accept their only son’s death. She wakes up every day at 6 o’clock to bring flowers to the place where her son died. He destroys himself prostrated on an armchair. One day he decides to stand up to make sense of his life.


LA FOLIE Badalona, 2016 – 06’15’’ – Animació Direcció i guió: Ricard López Fotografia: Ricard López Música: Sergei Prokoviev ricardilus.info@gmail.com

La bogeria i l’absurd de la guerra faran que el gran pintor Pablo Picasso creï una de les obres més significatives i importants del segle XX, tot i que el procés pel qual arribarà a la idea final no serà gens fàcil. La locura y el absurdo de la guerra harán que el gran pintor Pablo Picasso cree una de las obras más significativas e importantes del siglo XX, aunque el proceso por el que llegará a la idea final no será nada fácil. The madness and absurdity of war will inspire the great painter Pablo Picasso to create one of the most significant and important works of the 20thcentury, but the process that will lead him to the final idea will be anything but easy.

FILMETS Badalona Film Festival

141


FILMETS PRIMÀRIA De dilluns 24 a divendres 28 d’octubre Teatre Blas Infante a les 10 hores

FILMETS SECUNDÀRIA De dilluns 24 a divendres 28 d’octubre Teatre Blas Infante a les 11.30 hores

FILMETS PER A TOTHOM Dimecres, 26 d’octubre Divendres, 28 d’octubre Museu de Badalona a les 11 hores

Amb el suport de:

FILMETS A LES BIBLIOTEQUES Can Casacuberta Lloreda Pomar Sant Roc Llefià-Xavier Soto Canyadó i Casagemes- Joan Argenté

144

FILMETS Badalona Film Festival


MASTERCLASS: HEADLESS Alfredo Torres, Adrián García i Victor Maldonado Dimarts, 25 d’octubre 11 hores Conferència al Museu de Badalona 17 hores EASD Pau Gargallo

Amb el suport de:

HEADLESS és, sense cap dubte, un dels estudis d’animació més creatius i innovadors que podem trobar a Barcelona. Situats a nivell mundial, HEADLESS: Alfredo Tor­ res, Adrián García i Víctor Maldonado, poden presumir de tenir clients tan importants com Dream­ works, Disney i Nickelodeon. Treballen principalment per a televisió i cinema i sempre han estat molt fidels al seu estil i a l’animació 2D, barrejant el classicisme amb una perspectiva moderna. Aquesta passió i professionalitat fa que seleccionin de manera molt acurada els projectes en els quals participen. La seva feina va des de Nocturna, als seus inicis, passant per Tadeo Jones fins a la més recent col·laboració a la pel·lícula de J.A. Bayona Un monstre em ve a veure.

HEADLESS es, sin duda, uno de los estudios de animación más creativos e innovadores que podemos encontrar en Barcelona. Situados a nivel mundial, HEADLESS: Alfredo Torres, Adrián García y Víctor Maldonado, pueden presumir de tener clientes tan importantes como Dreamworks, Disney y Nickelodeon. Trabajan principalmente para televisión y cine y siempre han sido muy fieles a su estilo y a la animación 2D, mezclando el clasicismo con una perspectiva moderna. Esta pasión y profesionalidad hace que seleccionen de manera muy cuidadosa los proyectos en los que participan. Su trabajo va desde Nocturna, en sus inicios, pasando por Tadeo Jones hasta la más reciente colaboración en la película de J.A. Bayona Un monstruo viene a verme.

HEADLESS is, without a doubt, one of the most creative and innovative animation studios that you can find in Barcelona. Being at a worldwide high level, HEADLESS: Alfredo Torres, Adrián García and Víctor Maldonado, can show off having such important clients as Dreamworks, Disney and Nickelodeon. They work mainly for TV and cinema and they have been always faithful to their style and to 2D animation, mixing classicism with a modern perspective. This passion and professionalism make them choose very carefully the projects where they participate. Their works range from Nocturna, in their beginnings, to Tadeo Jones or their most recent collaboration in J.A. Bayona’s film A Monster Calls. www.headless.es

FILMETS Badalona Film Festival

145


SESSIONS DE CINEMA HISTÒRIC DEL MUSEU DE BADALONA 2016 Dijous, 27 d’octubre 19 hores Museu de Badalona

La catorzena edició de Cinema Històric que el Museu de Badalona ofereix dins del festival FILMETS està dedicada al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que celebra els 600 anys de la seva fundació.

La decimocuarta edición de Cine Histórico que el Museo de Badalona ofrece dentro del festival FILMETS está dedicada al monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, que celebra 600 años desde su fundación.

The 14th edition of Historical Cinema offered by the Badalona Museum within the FILMETS programme is dedicated to the monastery Sant Jeroni de la Murtra, which is celebrating 600 years’ history.

Es projectarà una selecció de documentals sobre la Festa de l’Arbre celebrada anualment a l’ermita de Sant Onofre, que es troba a prop de Sant Jeroni de la Murtra i que formava part del conjunt monàstic.

Se proyectará una selección de documentales sobre la Fiesta del Árbol celebrada anualmente en la ermita de Sant Onofre, que se encuentra cerca de Sant Jeroni de la Murtra y que formaba parte del conjunto monástico.

The screening includes a selection of documentaries about la Festa de l’Arbre (the Tree Celebration), which is held every year at Sant Onofre’s hermit, near Sant Jeroni de la Murtra, and which once was part of the monastic complex.

Las filmaciones que presentamos íntegramente forman parte del fondo del Centro Excursionista de Badalona (CEB) y sus autores son los socios de la entidad Miquel Domingo, J. Casajoana, J. Balañà, Pere Guitart, Ramon Canela y Marcel Ventura.

The films we are presenting are part of the archive of the Badalona Hiking Centre, (Centro Excursionista de Badalona, CEB), and its authors are the members Miquel Domingo, J. Casajoana, J. Balañà, Pere Guitart, Ramon Canela and Marcel Ventura.

La presentación irá a cargo de Montserrat Carreras, directora del Archivo Histórico de la Ciudad de Badalona (Museu de Badalona).

The screening will be presented by Montserrat Carreras, head of the Historical Archive of Badalona (Badalona Museum).

Les filmacions que presentem íntegrament formen part del fons del Centre Excursionista de Badalona (CEB) i en són autors els socis de l’entitat Miquel Domingo, J. Casajoana, J. Balañà, Pere Guitart, Ramon Canela i Marcel Ventura. La presentació anirà a càrrec de Montserrat Carreras, cap de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona).

Amb el suport de:

museubadalona 146

FILMETS Badalona Film Festival


Miquel Domingo, J. Casajoana, J. Balañà i Pere Guitart La Festa de l’Arbre Gènere: documental Any de producció: 1954 Format original: 8 mm Durada: 6’18’’ Blanc i negre Muda [Reconstrucció ermita de Sant Onofre i repartiment de diplomes als col·laboradors, 1956] Festa de l’Arbre i primer foc a Sant Onofre, 1957 Entronització de Sant Onofre a l’ermita, 1957 Any de producció: 1956 i 1957 Format original: 8 mm Durada: 20’20’’ Color Mudes Ramon Canela Font Festa de l’Arbre a l’ermita de Sant Onofre, 1963 Classificació: Documental Any de producció: 1963 Format original: 8 mm Durada: 7’36’’ Color Muda Marcel Ventura Bort Festa de l’Arbre a l’ermita de Sant Onofre,1964 Classificació: Documental Any de producció: 1964 Format original: 8 mm Durada: 9’26’’ Blanc i negre Muda FILMETS Badalona Film Festival

147


FILMETS Pro

El curtmetratge i la seva promoció més enllà dels festivals

El cortometraje y su promoción más allá de los festivales

Short films and their promotion beyond film festivals

Divendres, 28 d’octubre 17 hores

Trobada de professionals del sector del curtmetratge dirigida a directors, productors, programadors i distribuïdors. Se celebrarà el divendres dia 28 d’octubre a les 17.00 hores al Centre Cultural El Carme, car­ rer Francesc Layret 78-82 de Badalona. Reconeguts professionals in­ ter­nacionals del món del curtmetratge ens explicaran la se­­va experiència en el món dels festivals, la distribució i la producció de curtmetratges i novetats del sector.

Encuentro de profesionales del sector del cortometraje dirigido a directores, productores, programadores y distribuidores. Se celebrará el viernes día 28 de octubre a las 17.00 en el Centre Cultural El Carme, calle Francesc Layret 78-82 de Badalona. Reconocidos profesionales in­ ternacionales del mundo del cortometraje nos explicarán sus experiencias en el mundo de los festivales, de la distribución y producción de cortometrajes y diferentes aspectos de interés para el sector.

An event that gathers professionals from the short film domain, aimed at directors, producers, programmers and distributors. The event will take place on Friday 28, October, at 5 pm in the Centre Cultural El Carme, 78-82 Francesc Layret, Badalona. Worldwide renowned profe­ ssionals from the short film industry will share their experiences in the world of film festivals, in distribution and production companies, as well as new aspects relevant to the short film sector.

Places limitades (35 persones). Inscripció gratuïta.

Plazas limitadas (35 personas). Inscripción gratuita.

Limited places (35 people). Free booking.

Ponents: - José Luis Montesinos, director – Guanyador del premi Gaudí 2015. - Marie-Élaine Riou, directora del Regard Saguenay International Short Film Festival i del Mercat de curtmetratges, Canadà (Quebec). - Pablo Menéndez, distribuïdor, Marvin&Wayne. - Merja Ritola, Inland Film Company Oy, productora, de Finlàndia.

Ponentes: - José Luis Montesinos, director – Ganador del Gaudí 2015. - Marie-Élaine Riou, directora del Regard Saguenay International Short Film Festival y del Mercado de cortometrajes, Canadá (Quebec). - Pablo Menéndez, distribuidor, Marvin&Wayne. - Merja Ritola, Inland Film Company Oy, productora, de Finlandia.

Lecturers: - José Luis Montesinos, director – Winner of the Gaudi Award 2015. - Marie-Élaine Riou, head of the Regard Saguenay International Short Film Festival and of the Short Film Market. Canada (Quebec). - Pablo Menéndez, distributor, Marvin&Wayne. - Merja Ritola, Inland Film Company Oy, producer, from Finland.

Acreditacions i inscripció online a la web del festival: www.festivalfilmets.cat

Acreditaciones e inscripciones online en la web del festival: www.festivalfilmets.cat

Online bookings and badges at the festival’s webpage: www.festivalfilmets.cat

Centre Cultural El Carme

148

FILMETS Badalona Film Festival


Del 3 d’octubre al 15 de novembre Cristina Guillén C. Canonge Baranera, 95

A vegades tenim una visió dels festivals de cinema incompleta i parcial. Però més enllà del glamur, de les catifes vermelles i de les estrelles hi ha una feina desconeguda per la majoria dels espectadors, la dels professionals dels mitjans de comunicació que fan possible que la informació d’aquestes pel·lícules arribi al públic. Aquesta exposició, una selecció d’imatges dels festivals de Canes, Donostia, Sitges i Deauville (2011-2016), és un apropament a la realitat del dia a dia d’aquests professionals però també dels directors, actors i actrius que, més enllà de la seva tasca, dediquen moltes hores als mitjans de comunicació. Una tasca tant dura com desconeguda.

A veces tenemos una visión de los festivales de cine incompleta y parcial. Pero más allá del glamur, de las alfombras rojas y de las estrellas hay un trabajo desconocido para la mayoría de los espectadores, la de los profesionales de los medios de comunicación que hacen posible que la información de estas películas llegue al público. Esta exposición, una selección de imágenes de los festivales de Cannes, Donostia, Sitges y Deauville (2011-2016), es un acercamiento a la realidad del día a día de estos profesionales, pero también de los directores, actores y actrices que, más allá de su trabajo, dedican muchas horas a los medios de comunicación. Una tarea tan dura como desconocida.

Sometimes we have an incomplete, partial vision of film festivals. But beyond the glamour, the red carpets and the stars lies a task unbeknown to most people, that of the professionals from the media, the ones that make possible that the information about those movies reaches the audience. This exhibition displays a selection of images from the film festivals of Cannes, Donostia, Sitges and Deauville (2011-2016). It is an approach to these professionals’ daily reality, but also to that of the filmmakers, actors and actresses that, apart from their jobs, dedicate many hours to deal with the media. That’s a task both hard and unknown.

Amb el suport de:

CRISTINA GUILLÉN SELECCIÓ DE VINS Canonge Baranera 95 08911 Badalona Telf. 934644949 Fax 934642401 Info@cristinaguillen.cat

FILMETS Badalona Film Festival

149


Divendres 21

Dissabte 22

18 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 1 21 h Teatre Zorrilla Sessió inaugural INTERNACIONAL 2

10 h Teatre Zorrilla Badalona en curt 17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 3 Sessió en llengua de signes 18.45 h Pl. Pompeu Fabra Filmets Connect’art 19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 4 Manifest 21 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 5 23 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 6 Golfa

Secció oficial

150

FILMETS Badalona Film Festival

Off Filmets

Diumenge 23 10.30 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 7 Filmets en família 12 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 8 Filmets en família 17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 9 Filmets en forma 19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 10 Irlanda, país convidat

Dilluns 24 10 h Teatre Blas Infante Filmets Primària

Dimarts 25 10 h Teatre Blas Infante Filmets Primària

Sessió tancada per a escoles

Sessió tancada per a escoles

11.30 h Teatre Blas Infante Filmets Secundària

11.30 h Teatre Blas Infante Filmets Secundària

17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 11 Filmets campus

11 h Museu Badalona Masterclass Conferència HEADLESS

19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 12

17 h EASD Pau Gargallo Masterclass HEADLESS

Sessió tancada per a escoles

21 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 13

Sessió tancada per a escoles

17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL14 19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 15 21 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 16


Del 21 al 30 d’octubre de 2016

Entrada gratuïta - Aforament limitat

Per conèixer les pel·lícules que es projectaran en cada programa,

consulteu el catàleg oficial del Festival o el nostre web, www.festivalfilmets.cat

Dimecres 26 10 h Teatre Blas Infante Filmets Primària

Dijous 27 10 h Teatre Blas Infante Filmets Primària

Divendres 28 10 h Teatre Blas Infante Filmets Primària

Sessió tancada per a escoles

Sessió tancada per a escoles

Sessió tancada per a escoles

11.30 h Teatre Blas Infante Filmets Secundària

11.30 h Teatre Blas Infante Filmets Secundària

11.30 h Teatre Blas Infante Filmets Secundària

11 h Museu Badalona Filmets per a tothom

17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 21

11 h Museu Badalona Filmets per a tothom

Sessió tancada per a escoles

17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 17

Sessió tancada per a escoles

19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 22

19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 18

19 h Museu de Badalona Cinema Històric

20 h Institut Francès de Barcelona INTERNACIONAL 19

21 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 23

21 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 20

Sessió tancada per a escoles

17 h CC El Carme FILMETS Pro Trobada de professionals i directors, prèvia inscripció 17 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 24

Dissabte 29 11 h Institut Francès de Barcelona Filmets en família

Del 3 d’octubre al 15 de novembre Exposició fotogràfica MIRADES DE CINE Cristina Guillén

Carrer Canonge Baranera, 95

20 h Teatre Zorrilla

NIT DE LES VENUS *Entrada amb invitació

Diumenge 30 17 h Teatre Zorrilla Selecció Palmarès

19 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 25

Cinema mediterrani

21 h Teatre Zorrilla INTERNACIONAL 26

FILMETS Badalona Film Festival

151


ASHES......................................................39

CUDDLING WITH STRANGERS.........128

ASTROLOLOGY ‘SPLIT’..........................58

CUENTA ATRÁS......................................92

#YA............................................................46

AU FIL DE L’AGE.....................................59

CZERN....................................................109

(OTTO)......................................................35

AWESOME BEETLE’S COLORS............59

DARKLIGHT.............................................66

14..............................................................67

BEGEMOT Y COMPOT...........................58

DE LONGUES VACANCES.....................81

87 BOUNCES...........................................68

BIS GLEICH.............................................97

DECORADO.............................................54

90 GRAD NORD.......................................77

BLA BLA BLA........................................107

DELIVERY.................................................63

A COAT MADE DARK.............................71

BLIND DATE À LA JUIVE.....................105

DERNIÈRE PORTE AU SUD.................101

A CREVICE OF VIOLENCE....................106

BODAS.....................................................96

DEUS EX THERAPIS.............................100

A GLÓRIA DE FAZER

BOIG PER TU.........................................137

DIE BADEWANNE..................................35

CINEMA EM PORTUGAL.....................120

BORN IN BATTLE...................................92

DOMINGO...............................................68

A TERRIBLE HULLABALOO...................70

BRAVOMAN..........................................100

DOWN TO THE WIRE.............................32

A WAY......................................................61

CACHIVACHES........................................32

DRYAD....................................................113

ACCIDENTS, BLUNDERS

CAMÍ EN SILENCI................................139

DUE PIEDI SINISTRI..............................48

AND CALAMITIES..................................34

CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ........125

DUELE....................................................132

AD ASTRA...............................................72

CAMREX................................................116

EAT MY SHIT...........................................51

ADILA.......................................................41

CAN YOU DECIDE...................................47

EDMOND.................................................50

AKOUO.....................................................65

CASITAS..................................................85

EL ADIÓS.................................................86

ALEX & SYLVIA.......................................58

CATCH IT..................................................60

EL CERDO................................................37

ALGO QUE NI SIQUIERA

CATS AND DOGS....................................65

EL FLECHAZO........................................134

BUSCÁBAMOS.....................................135

ÇEVIRMEN............................................123

EL JOVENCITO COJONSTEIN............134

AMENZE, IN BETWEEN WORLDS.....133

CHAPA.....................................................67

EL TRUENO ROJO..................................36

AMERYKA................................................48

CHÂTEAU DE SABLE.............................87

ELECTROFLY............................................39

AMNESTY: CHANGE THE STORY.........45

CLASSMATE............................................98

ELÍGEME................................................137

AMOR BLAU.........................................138

CLONES.................................................117

EN ALABAMA, SÍ.................................116

AMOUR FOU...........................................36

COMING TO TERMS..............................94

EN LA AZOTEA.....................................122

ANIME...................................................118

CORAL COLORS....................................126

ENNEMIS INTÉRIEURS.........................30

ANYTHING............................................108

COUPLET DE LA RUE DE BAGNOLET......96

ENQUÊTE 62..........................................105

APOCALYPTOS.......................................62

COYOTE..................................................139

ENTRE LES LIGNES................................97

AROMANTIC TEA...................................61

CRABE PHARE......................................129

ESTATE.....................................................44

ÍNDEX PROGRAMA INTERNACIONAL

152

FILMETS Badalona Film Festival


EVO...........................................................85

JE NE SUIS PAS UN CYGNE.................77

LARVAS..................................................140

ÉXODO.....................................................32

JOANNA................................................108

LE BRUIT DU GRIS.................................44

FAIS LE MORT.........................................73

JON AND JANE....................................138

LE DRAGON ET LA MUSIQUE..............63

FALLET.....................................................67

JOURNAL ANIMÉ..................................43

LE PLOMBIER.........................................78

FICTION IN FICTION..............................76

JUBILÉ.....................................................60

LE REPAS DOMINICAL..........................52

FORD ESCORT.........................................75

JUKAI.....................................................102

LE ZEBRE.................................................38

FREEDOM & INDEPENDENCE............ 99

JULIET....................................................107

LEGADO...................................................73

GAIDOT JAUNO GADU.......................121

KAK ZHIVUT KOTIKI..............................63

LEND A HAND FOR A LOVE..................93

GARBANZOS CON AZÚCAR.................86

KEEP GOING...........................................50

LIPDUB ASPACE..................................136

GARDEN PARTY.....................................75

KEIMFREI.................................................78

LO QUE DEJAMOS ATRÁS..................127

GEIST.......................................................70

KOLLEGEN.............................................120

LOST YEARS..........................................119

GENGHIS KHAN CONQUERS

KOP...........................................................99

LOVE.........................................................35

THE MOON............................................117

L’OEIL DU CYCLONE...............................93

LOVE IS A STING....................................70

GETTING FAT IN A HEALTHY WAY.........31

L’ENCENEDOR QUÀNTIC....................113

LUCHADOR..............................................64

GO TO SLEEP..........................................51

L’IMPRESA..............................................42

MADAM BLACK.....................................79

GOLDEN...................................................47

L’INDÉCIS..............................................108

MADE IN SPAIN.....................................52

GOOD MORNING MOON......................60

LA BITE....................................................42

MAHI........................................................92

GRAFFITI................................................114

LA CARNADA..........................................49

MAMIE, QU’EST-CE QUE

GREENER GRASS.................................101

LA CEGUERA POBREZA INVISIBLE......138

TU FAIS LÀ?!...........................................91

H2OBBY...................................................57

LA CREU...........................................95, 140

MANOMAN.............................................43

HISTORIA DE UN OSO...........................44

LA DANSE DES MOTS.........................103

MANUEL..................................................72

HOME SWEET HOME............................38

LA ETIUDA...............................................75

MARCIANOS DE MARTE......................33

HUGUITO...............................................121

LA FOLIE..........................................74, 141

MAYDAY...................................................53

IN OTHER WORDS...............................127

LA INQUILINA.........................................87

MELTING POP.........................................48

INFESTO..................................................80

LA MARQUESINA................................132

MEZCALIENTE......................................121

INSIDE JOB.............................................61

LA NIT MÉS LLARGA...........................136

MIEL BLEU............................................101

INVADERS...............................................53

LA PUERTA GIRATORIA.......................126

MIRATGE?.......................................65, 136

ISOLA DEL GIGLIO...............................125

LA TARZANA.........................................134

MISKAS...................................................80

ISOLATION............................................140

LA VAGUE................................................64

MORE THAN GOD..................................69

J’AI TANT RÈVE DE TOI.......................102

LA VOCE.................................................104

MOTHER..................................................95 FILMETS Badalona Film Festival

153


MUTANTS..............................................123

PORNOGRAPHY.....................................81

THE REFLECTION OF POWER...............42

NEIGHBOURWOOD.............................114

POWIDOK................................................31

THE SHORT STORY OF A

NEULICH IN MEINER WOHNUNG.......53

PREMIÈRE SÉANCE...............................34

FOX AND A MOUSE...............................59

NEVICA....................................................96

PREY.......................................................107

THE SLOW LIFE: RAÚL MICÓ...............91

NINI........................................................113

RÉPLIQUE................................................89

THE STILL LIFE OF VERA.....................115

NIRIN.....................................................124

RESET.......................................................78

THE STORY OF THE LITTLE

NO ME QUITES.......................................37

RHAPSODY............................................130

GIRL WHO LOVED BUTTERFLIES........97

NONE OF THAT.......................................33

RUPRECHT............................................127

THE SWING.............................................69

ODNAJDI V SSSR................................120

SANS CHIEN.........................................104

TIGER.....................................................126

OMULAN!................................................38

SHOWING IT ALL...................................54

TIMECODE...............................................82

ON/OFF...................................................129

SILENTE...................................................93

TRANCHE DE CAMPAGNE...................51

ONCE UPON A BLUE MOON................57

SOBAKA..................................................73

TWO SISTERS.........................................41

OPERATOR...............................................90

SON IN THE BARBERSHOP..................46

UNA ESCOLA ARRAN DE MAR..........137

OUTDATED............................................116

STRAWBERRY JAM.............................123

UNE POIGNÉE DE MAIN

OVER........................................................47

STUTTERER.............................................71

HISTORIQUE...........................................43

OVER THE RAINBOW..........................133

SUR DES RAILS....................................112

UYUNI....................................................139

PADRES HOOLIGANS............................88

TAKANAKUY...........................................39

VIDEOCLUBE.........................................109

PANIEK!.................................................112

TAKK FOR TUREN.................................129

VIIKSET..................................................119

PARADE...................................................31

TANT DE FORÊTS.................................115

VOILER LA FACE.....................................30

PARIS AL AMAYIM................................86

TARDYTOJAS..........................................89

VOOR FILM..............................................88

PASO (DE) LA PELOTA.........................135

TEA TIME.................................................74

WALK THE WAY....................................100

PEKIN: UN DÉSIR, UNE RÉALITÉ.........74

THE BIG PISTACHIO..............................52

WHAT DO WHILE TRAINS

PEOPLE ARE STRANGE.......................103

THE CORD..............................................133

PASS BY................................................122

PERFECT HOUSEGUEST........................62

THE COUPLE DOWNSTAIRS...............128

WHITE ROSE RED................................124

PERIPHERIA..........................................106

THE FLY....................................................79

YAADIKOONE........................................104

PETIT-FIL (S)............................................40

THE LOST CITY OF TOMORROW.........89

ZERO M2..................................................81

PHOTOTROPISM..................................135

THE MOON IS ESSENTIALLY GRAY....64

ZZ..............................................................90

PIÓRNIKT................................................54

THE ORCHESTRA.................................114

PLAYBACK...............................................34

THE PINK HELMET POSSE...................66

POLITIQUE.............................................117

THE PROCEDURE...................................82

154

FILMETS Badalona Film Festival


PATROCINADORS:

HI COL·LABORA:

museubadalona

PRODUCTORS

PROA

AUDIOVISUALS FEDERATS


AMB EL SUPORT DE:

PATROCINADORS PRINCIPALS:

Catàleg Filmets 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you